Page 1

thegiftcollection.com

V책ren 2013


A4(;0*)3@,9;: )S`LY[ZWLUUHTT :[PM[WLUUHTLKL_[YHIS`LY[ZZ[PM[VJOTQ\R[N\TTPNYLWW -pYNLY"OLSZ]HY[]P[Z]HY[]P[ISr]P[Y€KVJO]P[NY€U Antal 300 Pris 3,45 Tryckpris 1,33 Schablon 350:-

1000 2,70 0,90

3000 2,30 0,85

5000 2,10 0,64

5`OL[

OBS ! Endast 1-färgstryck

5`MpYN

,30;,)3@,9;:

5\p]LUZVTR\SZWL[Z ,30;, ,UNLKPNLUIS`LY[ZWLUUHTLKZ\KKPN\TTPVJOTTZ[PM[ ;V[HS[Z[PM[TLKM€SQLYWLUUHU,SP[L)S`LY[ZMPUUZP]P[[Z]HY[ VJOZPS]LY\[M€YHUKLTLKJOYVTHKLKL[HSQLYVJOU\p]LUZVT TTR\SZWL[ZTLKISr[[ISpJR Antal 300 Elite blyerts 4,35 Elite kulspets 4,35 Tryckpris/färg 1,33 Schablon 350:- / färg.1000 3,60 3,60 0,90

3000 3,15 3,15 0,85

5000 2,90 2,90 0,64

10000 2,70 2,70 0,46

10000 1,95 0,46

Offert

,30;,2<3:7,;:

Offert


+0=(7,5 5`YLRSHTWLUUHZVTTLKZPU]rNHKLKLZPNU Z[PJRLY\[MYrUTpUNKLU7LUUHUSL]LYLYHZTLKLU [QVJR1\TIVWH[YVUVJOKLUOHYZ]HY[ISpJRZVTZ[HUKHYK Antal 300 1000 Pris 4,15 3,60 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000 3,15 0,85

5000 2,70 0,64

10000 2,50 0,46

Offert

)0*4(;0*)3@,9;: )S`LY[ZWLUUHTT -pYNLY"=P[ISr]P[Y€KZHT[]P[Z]HY[

Antal 300 1000 Pris 5,80 4,85 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000 4,35 0,85

5000 4,00 0,64

10000 3,80 0,46

Offert
5`OL[ *0;@7,5*03 5`IS`LY[ZWLUUHZVTMPUUZPVSPRHMpYNLY *P[`OHYN\TTPNYLWWM€YZR€UZRYP]RpUZSH :[PM[WLUUHUOHYTTZ[PM[VJOSL]LYLYHZTLK L_[YHZ[PM[:\KKN\TTPP[VWWLU :]HY[HNYLWWWrHSSH*P[`7LUJPS Antal 300 1000 Pris 4,45 3,70 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000 3,30 0,85

5000 2,95 0,64

10000 2,55 0,46

Offert

*0;@)3f*27,55( 5`YLRSHTWLUUHZVTSHNLYM€YZPVSPRHMpYNLY *P[`OHYN\TTPNYLWWM€YZR€UZRYP]RpUZSH 7LUUHUOHYISr[[ISpJRZVTZ[HUKHYK .\TTPNYLWWPZHTTHMpYNZVTWLUURYVWWLU ,UISP]HUKLMH]VYP[ Antal 300 1000 Pris 4,45 3,70 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.3000 3,30 0,85

5000 2,95 0,64

10000 2,55 0,46

Offert


5`OL[ -6*<:)3@,9;:7,55( 5`IS`LY[ZWLUUHPZQ\MYVZ[HKLMYpZJOHMpYNLY VJOP[]rZVSPKHMpYNLY :[PM[WLUUHZVTSL]LYLYHZTLK[]rL_[YHZ[PM[TT :\KKN\TTPWr[VWWLUVJOOLS[Yp[[]HSM€YLYRHTWHUQ Antal 300 1000 Pris 3,45 2,70 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000 2,30 0,85

5000 2,10 0,64

10000 1,95 0,46

Offert

796467,5 4`JRL[WYPZ]pYKRSHZZPZRYLRSHTWLUUH ZVTMPUUZPMSLYHSpJRYHMpYNLY 7LUUHUSL]LYLYHZTLKWSHZ[Q\TIVWH[YVU VJOOHYISr[[ISpJRZVTZ[HUKHYK )YH[Y`JR`[HWrRSPWZVJOWrWLUURYVWW /LS[Yp[[]HSM€YLYUpZ[HRHTWHUQ Antal 300 1000 Pris 3,90 3,00 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000 2,65 0,85

5000 2,25 0,64

10000 2,00 0,46

Offert
7,;)6;;3,7,5 Antal 300 1000 Pris 5,05 4,35 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

4031k7,55( ;YHUZWHYLU[WLUUH[PSS]LYRHKH]r[LY]\UUH7,;MSHZRVY 2HUZRLKLUZU`NNHZ[LTPSQ€WLUUHUWrTHYRUHKLU 7,;7LUOHYISr[[ISpJRZVTZ[HUKHYK

3000 3,85 0,85

5000 3,45 0,64

10000 3,20 0,46

Offert

*(905(7,5 9VSPNVJOHUUVYS\UKHTPUPWLUUHTLK]YPKTLRHUPZT -pYNLY!=P[Z]HY[SQ\ZISrY€KN\SNYrT€YRISrVJONY€U Antal 300 1000 Pris 4,30 3,60 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

:;7

3000 3,15 0,85

;;7

>(=,7,5;;7 :;7 3pJRYHMpYNLYVJO\UKLYIHYKLZPNU[PSSL[[MHU[HZ[PZR[IYHWYPZ ,UWLUUHTHUNpYUHILOrSSLY +L[I€QKHISHURHRSPWZL[PUIQ\KLY[PSSZ[VYH[`KSPNHYLRSHT[Y`JR p]LUVTKL[UH[\YSPN[]PZNrYSPRHIYHH[[WSHJLYHSVNVUWrKLU MYVZ[HKLLSSLYZPS]LYMpYNHKLWLUURYVWWLU 0WLUUHUZP[[LYKL[LU[QVJRTHNU\TWH[YVUTLKISr[[ISpJR ZVTZ[HUKHYK>H]L7LUOHY]YPKTLRHUPZT +\RHU]pSQHTLSSHUMYVZ[HKLMpYNLYTLKNSHZRSHY[RSPWZVJO ZWL[Z;;7VJO:PS]LYMpYNHKWLUURYVWWTLKISHUR[RSPWZVJO ZWL[ZPVSPRHMpYNLY:;7 7LUUHURHUILZ[pSSHZPZWLJPHSMpYNMYrUZ[`JRLU Antal 300 1000 Pris 5,60 4,40 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.5000 2,75 0,64

3000 3,65 0,85

5000 3,30 0,64

10000 3,05 0,46

Offert

10000 2,50 0,46

Offert


6:4LQ[YHUZWHYLU[

>(=,7,5;:4 6:4 3pJRYHMpYNLYVJO\UKLYIHYKLZPNU[PSSL[[MHU[HZ[PZR[IYHWYPZ,UWLUUHTHUNpYUHILOrSSLY +L[I€QKHZPS]LYMpYNHKLRSPWZL[PUIQ\KLY[PSSZ[VYH[`KSPNHYLRSHT[Y`JRp]LUVTKL[UH[\YSPN[]PZNrYSPRHIYH H[[WSHJLYHSVNVUWrKLUMYVZ[HKLWLUURYVWWLU0WLUUHUZP[[LYKL[LU[QVJRTHNU\TWH[YVUTLKISr[[ISpJR ZVTZ[HUKHYK+LUZPS]LYMpYNHKLZWL[ZLUpYNQVYKPTL[HSS>H]L7LUOHY]YPKTLRHUPZT +\RHU]pSQHTLSSHUMYVZ[HKLM€YNLY;:4ZHT[VWHRZ]HY[VJOVWHR]P[6:4 7LUUHURHUILZ[pSSHZPZWLJPHSMpYNMYrUZ[`JRLU Antal 300 Pris 7,30 Tryckpris/färg 1,33 Schablon 350:- / färg.

1000 6,00 0,90

3000 5,20 0,85

5000 4,70 0,64

10000 4,40 0,46

Offert

;:4MYVZ[HK[YHUZWHYLU[
<3;9(7,5 4`JRL[WYPZ]pYKWLUUHTLKN\TTPNYLWWPTrUNHISHURH [YHUZWHYLU[HVJOZVSPKHMpYNLY,UISP]HUKLILZ[ZLSSLYTLK L_[YLT[ZR€UZRYP]RpUZSH<S[YHSL]LYLYHZTLKISr[[ISpJR ZVTZ[HUKHYK Antal 300 1000 Pris 4,45 3,70 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

:VSPKHMpYNLY3000 3,30 0,85

5000 2,95 0,64

10000 2,55 0,46

Offert

;YHUZWHYLU[HMpYNLY


<S[YH+LS\_L

<3;9(+,3<?, 4`JRL[WYPZ]pYKWLUUHTLKN\TTPNYLWWPSpJRYHMpYNLY VJOWLUURYVWWPZPS]LYZHT[JOYVTHKLKL[HSQLY,UISP]HUKL ILZ[ZLSSLYTLKL_[YLT[ZR€UZRYP]RpUZSH<S[YHSL]LYLYHZTLK ISr[[ISpJRZVTZ[HUKHYK

Antal 300 1000 Pris 4,45 3,70 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000 3,30 0,85

5000 2,95 0,64

10000 2,55 0,46

Offert


(9,5(7,5 ,UZU`NNZ[PSYLUVJOUrNV[RYHM[PNHYLWLUUHZVTSPNNLY Sp[[POHUKLUVJOZVTTLKZP[[ZR€UHN\TTPNYLWWN€Y KLUT`JRL[ZRYP]]pUSPN7LUUHUOHYNLULY€ZH[Y`JR`[VYWr IrKLRYVWWVJORSPWZKLUOHYJOYVTHKZWL[ZVJORUHWW ]P[WLUURYVWWVJOMLTVSPRHMpYNLYMPUUZH[[MrWrRSPWZVJO NYLWW0(YLUHZP[[LYKL[LUQ\TIVWH[YVUTLKISr[[ISpJR

Antal 300 1000 Pris 4,85 4,05 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000 3,65 0,85

5000 3,30 0,64

10000 2,85 0,46

Offert

(9,5(7,54,;(332307: ,UZU`NNZ[PSYLUWLUUHZVTSPNNLYSp[[POHUKLUVJOZVT TLKZP[[ZR€UHN\TTPNYLWWN€YKLUT`JRL[ZRYP]]pUSPN 7LUUHUOHYNLULY€ZH[Y`JR`[VYWrRYVWWKLUOHYJOYVTH[ RSPWZZWL[ZVJORUHWWZPS]LYWLUURYVWWVJOMLTVSPRHMpY NLYMPUUZH[[MrWrNYLWW0(YLUHZP[[LYKL[LUQ\TIVWH[YVU TLKISr[[ISpJR Antal 300 1000 Pris 5,25 4,50 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.3000 4,00 0,85

5000 3,60 0,64

10000 3,30 0,46

Offert


:;<+067,5 4`JRL[WYPZ]pYKYLRSHTWLUUHPWVW\SpYKLZPNU ,UZ[VYZpSQHYLTLKUrNV[[QVJRHYLNYLWWaVU 7LUUHUMPUUZPMYVZ[HKLMpYNLYZHT[PZVSPKZ]HY[VJOZVSPK]P[ :[\KPV7LUSL]LYLYHZTLKLUQ\TIVWH[YVUTLKISr[[ISpJR Antal 300 1000 Pris 4,10 3,25 Tryckpris/f채rg 1,33 0,90 Schablon 350:- / f채rg.

3000 2,80 0,85

5000 2,40 0,64

10000 2,10 0,46

Offert
5`OL[

*6A467,5

,UU`SP[L[QVJRHYLWLUUHPMHU[HZ[PZRKLZPNU +L[Z[€YYLJSPWZL[WrKLUUHWLUUHSpTWHYZPNM€YZ[VYH[Y`JR *VZTVSL]LYLYHZTLKQ\TIVWH[YVUVJOOHYISr[[ISpJRZVT Z[HUKHYK7LUUHUN€YZPNTLKZPUHHJJLU[MpYNLY[PSSLUT`JRL[ S`JRHKYLRSHTWLUUH Antal 250 1000 Pris 4,30 3,50 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

56=(7,5 )PSSPNYLRSHTWLUUHPZPS]LYMpYNTLKJOYVTHKLKL[HSQLY VJOL[[RSPWZPVSPRHMpYNLY4VKLSSLUOHYSP[LH]¹YL[YVRpUZSH¹ TLUNLYL[[TVKLYU[PU[Y`JRTLKZPU\UPRHPUMpZ[UPUNH]RSPWZL[ 5V]H7LUOHYLUZ[VYQ\TIVWH[YVUTLKISr[[ISpJR Antal 300 1000 Pris 4,85 4,05 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.3000 3,65 0,85

5000 3,30 0,64

10000 2,85 0,46

Offert

3000 3,15 0,85

5000 2,80 0,64

10000 2,40 0,46

Offert


),?7,5 :U`NNWLUUHTLKN\TTPNYLWWVJOYLQpS[RSPWZTLKZ[VYYLRSHT`[H )L_7LUMPUUZPIrKL[YHUZWHYLU[HMpYNLYTLK]P[[N\TTPNYLWWZHT[]P[H WLUURYVWWHYTLKMpYNH[N\TTP(SSHWLUUVYUHOHYZPS]LYMpYNH[RSPWZTLU PZ[€YYLHU[HSNrYp]LURSPWZL[H[[MrP[YHUZWHYLU[HMpYNLY0WLUUHUZP[[LYLU Q\TIVWH[YVUTLKISr[[KVR\TLU[ISpJRH]O€NR]HSP[t 4`JRL[WLUUHM€YWLUNHYUH

Antal 300 1000 Pris 4,85 4,05 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000 3,65 0,85

5000 3,25 0,64

10000 2,85 0,46

Offert
96@(37,5 ,UT`JRL[ZU`NNWLUUHZVTpYHUPUNLU[QVJRHYL Q\Z[KpYTHUOrSSLY]PSRL[Nย€YH[[KLUSPNNLYIYHPOHUKLU 0WLUUHUZP[[LYLUZ[VYQ\TIVWH[YVUTLKISr[[ISpJR 9V`HS7LUOHYยน]YPKM\UR[PVUยนVJOTLKZP[[Z[VYHRSPWZ WHZZHYKLUIYHMย€YZ[VYH[`KSPNHYLRSHT[Y`JR :WL[ZLUpYNQVYKH]TL[HSSVJONLYKpYTLKSP[LL_[YH[`UNK 7LUUHUMPUUZPL[[MSLY[HS[PSS[HSHUKLMpYNLY Antal 300 1000 Pris 5,70 4,50 Tryckpris/fรคrg 1,33 0,90 Schablon 350:- / fรคrg.3000 3,75 0,85

5000 3,35 0,64

10000 3,10 0,46

Offert


64,.(7,5 :U`NNVJOZ[PSYLUWLUUHPZPS]LYTLKZR€U[NYLWWPVSPRHMpY NLYZHT[JOYVTHKLKL[HSQLYVJOTL[HSSRSPWZ7LUUHUSPNNLY ZR€U[POHUKLUVJONLYL[[L_RS\ZP][PU[Y`JR+LUUHU`OL[ RVTTLYTLKZPUMHU[HZ[PZRHKLZPNUVJOZP[[SrNHWYPZTLK HSSZHUUVSPROL[ISPLUYPR[PNZ[VYZpSQHYL6TLNH7LUSL]LYLYHZ TLKISr[[ISpJR Antal 300 1000 Pris 5,20 4,50 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000 4,00 0,85

5000 3,60 0,64

10000 3,30 0,46

Offert
504)<:7,5 4`JRL[WVW\SpYR\Y]PN UrNV[RYHM[PNHYLWLUUHZVTSPNNLYZR€U[ POHUKLU7LUURYVWWPZPS]LYRSPWZPTL[HSSVJONYLWWaVUP VSPRHMYVZ[HKLMpYNLYVJOOLSMpYNHKL5PTI\ZpYM€YZLKKTLKLU O€NR]HSP[H[P]WSHZ[Q\TIVWH[YVUTLKISr[[ISpJR Antal 300 1000 Pris 4,30 3,50 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.3000 3,15 0,85

5000 2,80 0,64

10000 2,55 0,46

Offert

5`OL[

5\PpUU\MSLYMpYNLY


5`OL[

504)<:;6<*/7,5

5\OHY]rYZ\JJtWLUUH5PTI\ZRVTTP[p]LUZVT;V\JOWLU +LUUHWYPZ]pYKHWLUUHTLK]YPKTLRHUPZTSHNLYM€YZPMpYNLY 7LUUHUOHYISr[[ISpJRZVTZ[HUKHYK Antal 250 1000 Pris 6,20 5,15 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000 4,35 0,85

5000 3,90 0,64

10000 3,65 0,46

Offert

-(4,7,5 ,UILZ[ZLSSLY.LKPNLUVJOZ[PSYLUWLUUHTLKNLULY€ZH[Y`JR`[VY WrIrKLWLUURYVWWVJORSPWZ-HTLOHYL[[TQ\R[VJOZR€U[N\TTPNYLWW VJOpYM€YZLKKTLKLUO€NR]HSP[H[P]WSHZ[Q\TIVWH[YVUTLKISr[[ISpJR -HTLMPUUZP[YHUZWHYLU[HVJOZVSPKHMpYNLY Antal 300 1000 Pris 4,65 3,90 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000 3,50 0,85

5000 3,15 0,64

10000 2,70 0,46

Offert
73(A(4,;(37,5 ,UTL[HSSWLUUHTLKTrUNHT€QSPNOL[LYPLU[YLUKPNRVTIPUH[PVUH]ISHURTL[HSSVJO ISHURWSHZ[:€RLYK\LUWLUUHTLKSP[L[`UNKTLUZHT[PKPN[PU[L]PSSH[[TpYRUPUNLU ZRHSSRVZ[HZRQVY[HU]pSQLYK\H[[[Y`JRHSVNVUWrRSPWZL[ =PSSK\PZ[pSSL[OHLUTLYHL_RS\ZP]RpUZSHSpNNLY]PLUKPZRYL[NYH]`YWrTL[HSSRYVWWLU 6):=pSQKrTLKM€YKLSKLUMpYNLUPWSHZ[LUZVTZ[pTTLYIpZ[TLKLY[M€YL[HNZ SVN[`WL0WLUUHUZP[[LYLUR]HSP[L[ZWH[YVUTLKISr[[ISpJR[PSS]LYRHKP:JO^LPa Antal

300

1000

Pris 9,40 8,00 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg. Lasergravyr 4,40 3,90 Startkostnad lasergravyr 450:-3000

5000

10000

7,00 0,85

6,15 0,64

5,75 0,46

3,50

3,50

3,50

Offert


73(A(7,5 ,UT`JRL[WVW\SpYWLUUHTLKLUKLZPNUZVTSp[[[PSS[HSHYKL[LZ[L[PZRHZPUUL[ 7LUUHUpY[PSS]LYRHKPO€NR]HSP[H[P]ISHUR[YHUZWHYLU[WSHZ[VJOOHYLUZ[VY[\UN TL[HSSZWL[ZP¹I\SSL[¹KLZPNU +L[[HIVYNHYM€YL[[[\UN[VJONLKPNL[PU[Y`JRUpYTHUMrYKLUPOHUKLU 7H[YVULUpYH]HIZVS\[[VWWR]HSP[tTLKZWL[Z[PSS]LYRHKP:JO^LPaVJOISr[[KVR\TLU[ISpJRMYrU ;`ZRSHUK7\ZOM\UR[PVULUpYT`JRL[KPZ[PUR[TLKOQpSWH]LUPUYLZ[€KMQpKLYP€]LYKLSLUH] WLUUHU2SPWZL[pY[YV[ZZPUZTpJRYH\[MVYTUPUNZrWHZZZ[VY[H[[p]LUZ[VYHRVTWSPJLYHKLSVNV[`WLY Sp[[MrYWSH[ZWrKLUZ[VYH[Y`JR`[HU 3L[HYK\TH_R]HSP[tVJORpUZSH\UKLYRYVUVYZrOHYK\OP[[H[Yp[[ Antal

300

Pris 7,70 Tryckpris/färg 1,33 Schablon 350:- / färg.

1000

3000

5000

10000

6,40 0,90

5,50 0,85

5,05 0,64

4,75 0,46

Offert
5`OL[ 5\p]LUP ]P[ Z]HY[ZVSPK

:;(97,5 ,UWLUUHTLKIrKLKLZPNUVJOR]HSP[t[YV[ZZP[[SrNHWYPZ 7H[YVULUpYZHTTHZVTZP[[LYPIpZ[ZpSQHYLU¹<S[YH7LU¹ ZVT]HYP[T`JRL[\WWZRH[[HKPTrUNHrYVJOHSSHKL[HSQLYWr WLUUHUZP[[LY]pSMHZ[ZH[[2SPWZL[pYNLKPNL[VJOPUNL[THU IY`[LYH]PM€YZ[H[HNL[:[HY7LUOHYKLZZ\[VTL[[ZSPTTH[ N\TTPNYLWWM€YIp[[YLZRYP]RVTMVY[ :[HY7LUSL]LYLYHZTLKISr[[ISpJR Antal

300

1000

Pris 4,30 3,50 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000

5000

10000

3,15 0,85

2,80 0,64

2,40 0,46

Offert


*3067,5 *SPV7LUpYLU\WWZRH[[HKWLUUHTLKZP[[TL[HSSRSPWZVJO[YL]SPNHKLZPNU 0KtUTLKMpYNHKLNYLWWZVTZU`NN[RHUTH[JOHZTLKZHTTH[Y`JRMpYNWrKLUZPS]LYMpYNHKL WLUURYVWWLUpY[YL]SPNVJORVTTLYH[[NLTHYRUHKLUTrUNHZU`NNHYLRSHTWLUUVY :HT[PKPN[\[Z[YrSHYKLISHURHWLUURYVWWHYUHTLKJOYVTHKLKL[HSQLYTVKLYUKLZPNUVJORVTTLY ZpRLY[ISPZ[VYZpSQHYL(SSH*SPV7LUOHYLU,\YVWLPZRR]HSP[L[ZWH[YVUTLKISr[[ISpJRZVTZ[HUKHYK Antal

300

1000

Pris 5,25 4,50 Tryckpris/f채rg 1,33 0,90 Schablon 350:- / f채rg.

3000

5000

10000

4,00 0,85

3,60 0,64

3,35 0,46

Offert
502267,5 5`ZU`NNZ[PSYLUWLUUHTLK]PZZ[`UNK VSPRHMpYNLYTLKZ]HY[H¹YPUNHY¹VJOZ]HY[RYHNL 2SPWZVJOZWL[ZPJOYVTL )Sr[[ISpJRZVTZ[HUKHYK Antal 300 1000 Pris 6,95 5,60 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000 4,95 0,85

5000 4,40 0,64

10000 3,90 0,46

Offert

:6367,5 ,UUp[[WLUUHTLKTL[HSSZWL[ZVJO[^PZ[TLRHUPZTZVT OHYNLULY€ZH[Y`JR`[VYWrIrKLRYVWWVJORSPWZVJOZVT MPUUZPM`YHMYpZJOHMYVZ[HKLMpYNLYZHT[ZVSPK]P[ )Sr[[KVR\TLU[ISpJR Antal

300

1000

Pris 4,85 3,90 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.3000

5000

10000

3,50 0,85

3,15 0,64

2,90 0,46

Offert


16@7,5 3pJRLYWLUUHTLK]YPKTLRHUPZT 1V`7LUOHYL[[RSPWZZVT¸MpSSZPU¹PWLUUHUUpYWH[YVULU]YPKZMYHT -\UR[PVULUKYHY[PSSZPNZ[VY\WWTpYRZHTOL[VJOIPKYHY[PSSH[[S`M[HMYHTSVNV[`WLUpUU\TLY 7LUUHUMPUUZPLUTpUNKVSPRHMpYNLYVJORHU[Y`JRHZWrIrKLWLUURYVWWVJORSPWZ Antal

300

1000

Pris 4,65 4,05 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000

5000

10000

3,65 0,85

3,20 0,64

2,95 0,46

Offert
4L[HSSWLUUH\UKLY[PHU ),94<+(7,5

;YLRHU[PNWLUUHTLK[`UNK :LKHUTrUNHrY[PSSIHRHKLUWVW\SpYHZ[LTL[HSSWLUUHU WrTHYRUHKLU4`JRL[MÂ&#x20AC;YWLUNHYUH 0)LYT\KH7LUZP[[LYLUZ[VYTL[HSSWH[YVUTLKISr[[ISpJR 4VKLSSLUMPUUZPUPVVSPRHMpYNLY6):WLUUHUMPUUZPISrU`HUZLY Antal

300

1000

3000

5000

Pris 14,80 12,25 11,15 9,85 Tryckpris/färg 1,90 1,80 1,70 1,60 Schablon 350:- / färg. Lasergravyr 6,20 5,25 4,45 4,15 Startkostnad lasergravyr 450:-10000 9,25 1,55 4,00

Offert

5`OL[

5\p]LUP[P[HUP\T


:(5;6:7,5 ,U[\UNWLUUHTLKZU`NNKLZPNU2HUZRLKLUTLZ[ WYPZ]pYKHTL[HSSWLUUHUWrTHYRHUKLU 4VKLSSLUpYOLS[U`VJOOHYT`JRL[NLKPNLUR]HSP[L[ 0WLUUHUZP[[LYKL[LUZ[VYTL[HSSWH[YVUTLKISr[[ISpJR :HU[VZ7LUMPUUZPMpYNLYTLKZ]HY[NYLWW Antal

300

1000

3000

5000

10000

Pris 18,60 15,85 14,55 13,05 Tryckpris/f채rg 1,90 1,80 1,70 1,60 Schablon 350:- / f채rg. Lasergravyr 6,20 5,25 4,45 4,15 Startkostnad lasergravyr 450:-

12,40 1,55

Offert

4,00
A,50;/7,5 5`WVW\SpYTL[HSSWLUUHPZTHRM\SSKLZPNU ALUP[OOHYL[[ZRÂ&#x20AC;U[N\TTPNYLWWVJOLUOÂ&#x20AC;NR]HSP[H[P] TL[HSSQ\TIVWH[YVU7LUUHUMPUUZPVSPRHMpYNLYVJOpY SpTWSPNMÂ&#x20AC;YZr]pSYLRSHT[Y`JRZVTSHZLYNYH]`Y Antal

300

1000

3000

Pris 12,95 10,60 9,60 Tryckpris/färg 1,90 1,80 1,70 Schablon 350:- / färg. Lasergravyr 6,20 5,25 4,45 Startkostnad lasergravyr 450:-

5`OL[ *,5;967,5 5`TVKLYUTL[HSSWLUUHTLKZRÂ&#x20AC;U[N\TTPNYLWW 2]HSP[H[P]WLUUHZVTTLKZPU\UPRHKLZPNU]LYRSPNLU Z[PJRLY\[MYrUTpUNKLU7LUUHUOHYNP]L[]PZp]LULU WrRVZ[HKTL[HSSQ\TIVWH[YVUTLKISr[[ISpJR *LU[YVMPUUZPZPS]LYZ]HY[VJOPISr[[ Antal 300 1000 Pris 18,90 16,30 Tryckpris/färg 1,90 1,80 Schablon 350:- / färg. Lasergravyr 6,20 5,25 Startkostnad lasergravyr 450:-3000 5000 10000 14,90 13,35 12,65 1,70 1,60 1,55 4,45

4,15

4,00

Offert

5000

10000

8,40 1,60

8,00 1,55

4,15

4,00

Offert


5`OL[ A65+(7,5 5`LSLNHU[TL[HSSWLUUH.LKPNLUZRYP]RpUZSHVJOT`JRL[O€N MPUPZO3L]LYLYHZTLKTL[HSSQ\TIVWH[YVUVJOISr[[ISpJR ,UISP]HUKLRSHZZPRLYAVUKHMPUUZPZPS]LYLSSLYPISr[[ 2SPWZ[Y`JRRUHWWVJOKPZ[HUZYPUNHYPJOYVTL Antal 300 1000 Pris 16,70 14,00 Tryckpris/färg 1,90 1,80 Schablon 350:- / färg. Lasergravyr 6,20 5,25 Startkostnad lasergravyr 450:-

)(9)(+6:7,5

3000 5000 10000 12,85 11,45 10,80 1,70 1,60 1,55 4,45

4,15

Offert

4,00

5`OL[

,U[\UNU`OL[5`TL[HSSWLUUHZVTTLKZP[[Z[VYHN\TTPNYLWW ]pSOHYTVUPLYHYTLKWLUURYVWWLUPLUWLYMLR[KLZPNU+LUZVT RpUULYWrKLUUHWLUUHRVTTLYHSKYPNH[[ ]PSQHZSpWWHPMYrUZPNKLU:VTZPNI€YSL]LYLYHZWLUUHUTLKLU O€NR]HSP[H[P]TL[HSSQ\TIVWH[YVUTLKISr[[ISpJR )HYIHKVZMPUUZPZPS]LYZ]HY[VJOPISr[[ Antal 300 1000 Pris 19,95 16,50 Tryckpris/färg 1,90 1,80 Schablon 350:- / färg. Lasergravyr 6,20 5,25 Startkostnad lasergravyr 450:-

3000 5000 10000 15,00 13,50 12,80 1,70 1,60 1,55 4,45

4,15

Offert

4,00
*(9+4(;0*>(33,; :THY[WSrUIVRM€YRVY[VJOWLUNHY MHJRM€YRYLKP[RVY[VJOM€YWHJRHKPHZR 4`JRL[WYPZ]pYKYLRSHTIpYHYLZVTSHNLYOrSSZP]P[VJOZ]HY[ .rYH[[ILZ[pSSHp]LUPHUKYHMpYNLYMYrUZ[ Antal 300 1000 3000 5000 10000 Pris 15,10 12,50 11,30 10,25 9,70 Tryckpris/färg 1,90 1,80 1,70 1,60 1,55 Schablon 350:- / färg.Offert

5`OL[


7(92,9=,*;697,5

7(92,916;;,97,52<3:7,;:

5\TLKU`[[M€YZ[`JRLPZ[rS =LJ[VYMPUUZPISr[[PR\SZWL[Z7LUUVYUH SL]LYLYHZPWYLZLU[HZR

,URSHZZPZRR]HSP[L[ZWLUUH 7LUUVYUHSL]LYLYHZPWYLZLU[HZR

7(92,97,5 Antal Vector kulspets77,00 Jotter kulspets Roller Ball Tryckpris/färg Schablon 350:- / färg.

50 71,00 54,15 72,95 5,70

100 65,30 48,40 67,15 3,60

250 59,70 43,85 61,55 1,70

500 56,00 40,30 57,00 1,60

1000

Offert

37,35 53,55 1,55

7(92,99633,9)(337,5 :[VYZpSQHYLUPUVT7HYRLYMHTPSQLU 7LUUHUOHYLUOpYSPNYVSSLYWH[YVUTLKISr[[ISpJR

*(9+/63+,9 ,[[ZU`NN[RVTWHR[L[\PM€Y]PZP[RVY[RYLKP[RVY[LSSLYSPRUHUKLNQVYKP HS\TPUP\TTLKZ]HY[ZRPUUPTTP[H[PVUWrIrKHZPKVY4pYRUPUNZRLY HU[PUNLUNLUVTKL[IPSSPNHYLHS[LYUH[P]L[H[[[Y`JRHWrKLUZ]HY[H`[HU LSSLYNLUVTSHZLYNYH]`YWrTL[HSSKLSLU)PSSPN[ZU`NN[VJOZTHY[ Antal 300 1000 Pris 14,25 11,70 Tryckpris/färg 1,90 1,80 Schablon 350:- / färg. Lasergravyr 10,15 9,00 Startkostnad lasergravyr 450:-

3000 5000 10,55 9,20 1,70 1,60

10000 8,45 1,55

8,50

7,75

8,00

Offert
;62(07 ,SLR[YVUPZRLUNrUNZ[pUKHYLTLKIYH R]HSP[tPZ[VY[MpYN]HS 7YPZZ[]PKZ[9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

;62(04;* )HYUZpRLYR]HSP[L[Z[pUKHYLTLK H]Y\UKHKKLZPNU:pSQLZPWHJR TLKISHUKHKL[YHUZWHYLU[HMpYNLY 7YPZZ[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

;62(04 )HYUZpRLYR]HSP[L[Z[pUKHYLPTrUNHMpYNLY TLKH]Y\UKHKKLZPNU 7YPZZ[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN
:2f94 +(;()69:;, 5\pYKLUpU[SPNLUOpY/QpSWYLKHUM€YHSSHLYZVT QVIIHYTLKKH[VYLYVJO[`JRLYH[[ZRpYTLUVJO [HUNLU[IVYKL[ISPYZT\[ZPN[ ]pSKPN[ZUHII[+L[ pYIHYHH[[OHKLU SPNNHUKLPO\Y[ZLU VJO[HMYHTKLU M€YLUZUHII LMMLR[P]YLUN€YPUN H]KH[HZRpYTLU [HUNLU[IVYKL[TVIPSLU SPR]pSZVT*+ZRP]HULSSLYZVSNSHZ€NVULU3HNLYOrSSLZP ]P[ Z]HY[MpYN 7YPZZ[]PKZ[9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

-k9:;6905.:269;0-6+9(3 ,MMLR[P][M€YZ[VYPUNZRVY[H]WSHZ[ -PUUZP]P[[VJOT€YRISr[[ 7YPZZ[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

=0:065-0),9+<2:(:2 7YHR[PZRTPJYVMPILYK\RPHZR/rSSLYYLU[Zr]pS NSHZ€NVUKH[HZRpYTHYTVIPS[LSLMVULYZVT*+ +=+ZRP]VYTT(ZRLUMPUUZH[[MrPVSPRHMYpZJOH MpYNLYVJOOHYLUT`JRL[NLULY€Z [Y`JR`[H 7YPZZ[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN
4PUP;V\JO

4050;6<*/ ,UU`ZJYLLU[V\JOWYVK\R[M€Y[L_0WOVUL 9VSPNVJOWYHR[PZRNP]LH^H`TLKTVIPSZU€YLVJOWSHZ[Z[PM[ M€YH[[WS\NNHKLUPLHYWOVUL\[[HNL[4`JRL[IYHLYNVUVTPZR[ \[MVYTHKp]LUM€YWLYZVULYTLKULKZH[[NYLWWM€YTrNH :VTZ[HUKHYKMpYNSHNLYOrSSZ4PUP;V\JOP]P[[TLKIHRZPKHU PN\UTL[HSTLUKLUNrYH[[MrPLNLUMpYNMYrUTPUPT\TZ[ Antal 300 Pris 7,15 Tryckpris/färg 1,33 Schablon 350:- / färg.1000 5,85 0,90

3000 5,20 0,85

5000 4,65 0,80

10000 Offert 4,25 0,62

5`OL[

5\PU`HMYpZJOHMpYNLY


4VIPSMPJRH +HNLUZTVIPS[LSLMVULYpYT`JRL[RpUZSPNHM€YM\R[VJORHUSp[[MrZRHKVY VTKLRVTTLYPRVU[HR[TLK]H[[LU4VIPSMPJRHUpYWLYMLR[M€YZ[YHUKLU NVSMIHUHULSSLY]HYZVTKL[WS€[ZSPN[RVTTLYLUZR\Y +L[NrY\[TpYR[H[[IrKLYPUNHVJOZTZ!Hp]LUUpYKLUpYPUULPMPJRHU +LUSL]LYLYHZZ[WLYWrZLTLKZU€YL[ZLWHYH[ 9LRSHT[Y`JR\[M€YZPLUKHZ[MpYNPULKLYRHU[WrMPJRHUZMYHTZPKH

Antal 300 500 1000 3000 5000 Pris 20,42 17,10 15,21 13,60 12,78 Tryckpris/färg 3,80 2,70 1,70 1,60 1,55 Schablon 350:- / färg.

5`OL[

Offert
36.67<::,3 2S\YPN[p]LUM€Y]\_UH 7YPZZ[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

+62<4,5;/g33(9, /rSSLYL[[(SVKYp[[[YV[ZZPUSP[LUOL[ 7LYMLR[H[[OHIYLK]PKKH[VYUM€YH[[OrSSH VYKLYZLKLSUSPR]pSZVT]PZHWYVK\R[ISHKPYLJLW[PVU LSSLY\[Z[pSSUPUN 7YPZZ[]PKZ[9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

7(9;@+<6k775(9, ,URSHZZPZRNP]LH^H`PMYpZJOU`KLZPNU -€Y\[VTZP[[SpJRYH`[[YLpYKLUp]LU]pSKPN[WYHR[PZR KrKLU€WWUHYZr]pSMSHZRVYZVTI\YRHYWrL[[RPJR +LUUHWYPZ]pYKH€WWUHYLMPUUZP[PSS[HSHUKLMpYNLY Antal 300 1000 Pris 4,95 4,15 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.3000 3,60 0,85

5000 3,15 0,80

10000 2,90 0,62

Offert


+,3<?,2(7:@3k775(9,

7670;

,SLNHU[RHWZ`S€WWUHYL 3L]LYLYHZPLURLSWHWWHZR 7YPZZ[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JRMpYN :JOHISVU!MpYN

2HWZ`SVJORVYR€WWUHYLP[rSPNWSHZ[ ,UWYHR[PZRNP]LH^H`ZVTHSKYPNSPNNLYMLSPR€RZSrKHU 7YPZ!Z[]PKZ[9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

:,:(42(7:@3k775(9, 5`JRLSYPUNTLKRHWZ`S€WWUHYL H]HS\TPUP\T 7YPZZ[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

k775(9,-k9:3<;(9, 2HWZ`S€WWUHYLTLKT€QSPNOL[H[[M€YZS\[H 7YPZZ[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

:RVYUHN€YTHUULU

:267<;:)<929<5+ :RVW\[ZTLKW\[ZTLKLS -PUUZPMpYNLYUH]P[Z]HY[ZHT[NYrVJOSpTWHYZPNIYHM€YYLRSHT[Y`JR Antal 300 1000 Pris 5,25 4,05 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000 3,30 0,85

5000 2,95 0,80

10000 2,70 0,62

Offert
-€YMSHZRH  I\YR 6):,5+(:;-f9.:;9@*2

5<f=,50.<3+ (3<767 ,URSHZZPZRNP]LH^H`ZVTHSS[PK\WWZRH[[HZ =pYSKLUZIpZ[HYLRSHTU`JRLSYPUNOHYU\ISP]P[pUU\Ip[[YL 5`HTVKLSSLUH]¸RSV€WWUHYL¹MPUUZPr[[HMYpZJOHMpYNLYTLKr[ZRPSSPN[ Z[€YYLYLRSHT`[HpUKLU[PKPNHYL]HYPHU[LU (S\7VWRHUp]LUYpKKH[QLQLYUHZU`TrSHKLUHNSHYLM[LYZVTKLUWHZZHY \[TpYR[[PSSH[[€WWUH]PSRLUHS\TPUP\TI\YRZVTOLSZ[ -pYNLY!Z]HY[SPSHNY€UVYHUNLY€KT€YRISrZPS]LYTH[[VJON\SK

Antal Alu Pop Kloöppnare Tryck 1-färg Schablon 350:-

300 4,65 6,55 1,33

1000 3,90 5,70 0,90

3000 3,60 5,20 0,85

5000 3,30 4,75 0,80

236k775(9, ,URSHZZPZRNP]LH^H` (SS[PK\WWZRH[[HKVJOIYHH[[OHWrU`JRLSRUPWWHU10000 3,05 4,40 0,62

Offert


)(./(5.,9 :[VY[Y`JR`[HWrLUIPSSPNLM[LYSpUN[HKYLRSHTIpYHYL /rSSKPU]pZRHLSSLYQHJRH\UKLY\WWZPR[TLKKLUWYHR[PZRH RYVRLUZVT]PSHYTV[IVYKZZRP]HU 7YHR[PZRH[[OHTLKWrRYVNLULSSLYRHMtL[ +\OHYHSS[PKKLUUpYH[PSSOHUKZWrKPUU`JRLSRUPWWH

Antal

300

1000

Pris 7,15 6,05 Tryckpris/f채rg 1,33 0,90 Schablon 350:- / f채rg.

3000

5000

10000

5,25 0,85

4,70 0,80

4,40 0,62

5`OL[

Offert
7VSKLY WLUUOrSSHYL 763+,97,55/g33(9, ,UIYHYLRSHTIpYHYLPIPSLUZVTOrSSLYVYKUPUNWr WLUUHU4LKL[[MSL_PILS[JSPWZZVTRHU]pUKHZ  NYHKLYMPUUZHSSHT€QSPNOL[LYH[[Zp[[HKLUWrKL[ Z[pSSLZVTWHZZHYIpZ[WrS\M[PU[HNL[ 7VSKLYMPUUZP]P[[VJOZ]HY[VJOWHZZHYKLHSSYHMSLZ[H WLUUVYWrTHYRUHKLU Antal

300

1000

Pris 11,90 9,90 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

 

3000

5000

10000

8,90 0,85

8,40 0,80

7,15 0,62

Offert


2<5+=(.5:4@5;73(:;;0( ,UZ[VYZpSQHYL 4HYRUHKLUZTLZ[HU]pUKIHYHU`JRLSYPUN +LUWLYMLR[HYLRSHTIpYHYLU (SS[PK]p_LS[PSSOHUKZ ;HWWHYK\IVY[WSHZ[T`U[L[ZrZp[[PLUYPR[PN[PH Antal

300

1000

Pris 5,90 4,70 Tryckpris/f채rg 1,33 0,90 Schablon 350:- / f채rg.

3000

5000

10000

3,90 0,85

3,35 0,80

3,10 0,62

Offert
8<(;965@*2,3905. 7YHR[PZRU`JRLSYPUNTLKM`YHZUHII[ SÂ&#x20AC;Z[HNIHYHYPUNHY 7YPZZ[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

8<0*250-, 5`JRLSYPUNTLKMQpKLYILSHZ[HKRUP] 7YPZ Z[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

23f+=g9+:9<33, 4`JRL[WYHR[PZRPOVWMpSSIHYRSpK]rYKZY\SSL ;LQWLUSpUNKJHTWSVJRHYLMMLR[P][IVY[ KHTTVJOS\KK 7YPZZ[]PKZ[9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

5(.,3-03 ,[[OQpSWTLKLSMÂ&#x20AC;YHSSHZVTILOÂ&#x20AC;]LYZU`NNH [PSSUHNSHYUH4HURHUHSS[PKOHSPNNHUKL UrNYHL_[YHH]KLUUHMrMpUNHUZOQpS[L 3L]LYLYHZLUKHZ[P]P[MpYN 7YPZZ[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN
307763f77*,9(; 0ISHUKRHUZTr[PUN\WWZRH[[HZTLYpUZ[VYH =P[`JRLY3PWWVpYKLUVW[PTHSHRHTWHUQHY[PRLSU LM[LYZVTKLUWHZZHY¸HSSH¹:T€YQLY[VYYHSpWWHY WrNHTTHSZVT\UNZVTTHYZVT]PU[LY *LYH[L[ZTHRHY]HUPSQVJOOHYZVSZR`KKZMHR[VY 7HZ[HURVTTLYMYrULURpUKHR[€YWrTHYRUHKLU VJOOrSSLYT`JRL[O€NR]HSP[t =pSQISHUKMYVZ[HKLMpYNLYZHT[]P[Z]HY[ZPS]LY N\SKVJONSHZRSHY=PSSK\OHLULNLUMpYNLSSLY RHUZRLQVYKN\IIZZTHRPZ[pSSL[M€Y]HUPSQZrRHU KL[VYKUHZ]PKTPUPT\TZ[)LVTVMMLY[

Antal 300 1000 Pris 10,55 8,90 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000 7,40 0,85

5000 5,95 0,80

10000 5,40 0,62

Offert

5\PMpYNLY

0UULOrSSZM€Y[LJRUPUN! 7HYHMMPUVPS =HZLSSPUL 3HUVSPUVPS 0ZVWYVW`S7HSTP[H`L 6aVRLYP[L^H_ )LLZ^H_ )\[`SO`KYV_`HUPZLS)/( =P[HTPU, 4V[O`S7HYHILU 7YVW`S7HYHILU -YHNYHUJL ;P[HU+PV_PKL

5\p]LUPZPS]LY VJON\SK

9VZHMYVZ[

.SHZRSHY

=P[

=P[MYVZ[

.\SMYVZ[

6YHUNLMYVZ[

9€KMYVZ[

=PUY€KMYVZ[

3Q\ZNY€UMYVZ[

4€YRNY€UMYVZ[

0ZISrMYVZ[

4LSSHUISrMYVZ[

)SrMYVZ[

3PSHMYVZ[

.YrMYVZ[

:]HY[
-96:;0:0::29(7( ;YLRHU[PNPZZRYHWHTLKN\TTPSPZ[Mย€YH[[LURLS[ISPH]TLK ISย€[ZUย€MYrUY\[VYUH 6JRZrIYHTV[PTTHWrPUZPKHU,UWYPZ]pYKยนNP]LH^H`ยนTLKVT[HURL :RYHWHUSHNLYMย€YZP]P[[VJOZ]HY[ Antal 300 Isskrapa / gummilist 4,75 Tryckpris/fรคrg 1,33 Schablon 350:- / fรคrg.1000 4,30 0,90

3000 4,00 0,85

5000 3,55 0,80

10000 2,95 0,62

Offert


0::29(7(

2SHYZPR[

5pYTHUILO€]LYKLUZVTTLZ[OHYTHUVM[HPUNLU 3r[PU[LKL[OpUKHKPNVJOKPUHR\UKLY )LZ[pSSPNVK[PKPUUHUZU€URVTTLYZrOHTUHYKPUSVNVWrYp[[HZ[pSSL[ -pYNLY!6WHR]P[Z]HY[N\SY€KISrVJO[YHUZWHYLU[ Antal 300 Gjuten isskrapa 3,45 Tryckpris/färg 1,33 Schablon 350:- / färg.

1000 3,05 0,90

3000 2,80 0,85

5000 2,55 0,80

10000 2,40 0,62

Offert

+f*24k5:;,94f;(9, )YHM€YZpRLYOL[LU 5\TpYR[TLKIrKLZVTTHYVJO ]PU[LYTHYRLYPUNHYPLUSPNOL[TLKKL U`HRYH]LU-PUUZp]LUOLS[UL\[YHS \[HUZRYPM[Wr 7YPZ Z[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JR MpYN

9,-3,?23f44( ,UZTHY[YLMSL_ZVTSp[[MS`[[HZMYrUL[[WSHNN[PSSL[[HUUH[ 2HUHSKYPNMPUUHZM€YTrUNH -PUUZPL[[MSLY[HSMpYNLY"=P[ISrT€YRISrY€KZ]HY[ Antal 300 Pris 7,90 7,00 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

1000 6,30 0,85

3000 5,85 0,80

5000 5,35 0,62

10000

Offert
:SHW>YHW

9,-3,?)(5+ ,UYLRSHTWSH[ZTLKT`JRL[VT[HURL 9LMSL_IHUKL[[Y`JRZWrMHIYPRMYrUZ[ )pZ[HR]HSP[L[ =rYHYLMSL_IHUKOrSSLYOÂ&#x20AC;NZ[HYLMSL_Z[HUKHYK,5VJOOHYLU ]LSV\YIHRZPKH)HUKL[ZTP[LYr[TLKOQpSWH]LUZ[HYRPUI`NNK TL[HSSZRLUH7rMHIYPRZVYKLYRHULURVY[SVNV\WWYLWHZNrUNLYP IYLKKVTZrÂ&#x20AC;UZRHZZHT[WSHJLYHZ\UKLYYLMSL_`[HU =PSHNLYOrSSLYKLUNYrMpYNLUPJTZ[VYSLRMÂ&#x20AC;Y ZUHIIHSL]LYHUZLYWrTPUKYLHU[HS 9LRSHT`[HUpYKVJRKrTLYHILNYpUZHK_TT 9LMSL_IHUKL[ZZ[VYSLRpY_TT Lagervara Antal 38 cm grĂĽ Tryckpris/färg Schablon 350:- / färg.

( ca 2-3 veckors leveranstid 250 1000 3000 5000 14,85 12,25 11,15 9,85 3,80 2,70 1,70 1,60

5`\WWNYHKLYHKR]HSP[tIpZ[HYLMSL_Z[HUKHYK!

,5

) 10000 Offert 9,25 1,55

Fabriksproduktion ( ca 6 veckors leveranstid ) Antal 500 1000 3000 5000 10000 38 cm 19,00 16,20 12,65 11,00 9,80 Tryckpris/färg 1,33 0,90 0,85 0,80 0,62 Schablon 350:- / färg. OBS! Vid fabriksproduktion kan vi trycka under reflexytan. Dü framgür logon diskret och tryckfärgen blir mer matt.

Offert 6):=LSV\YIHRZPKH

,?,47,37g3(.,9796+<2;065

,?,47,37g-()902:796+<2;065

9,-3,?=f:; ,UYLRSHTHY[PRLSTLKZ[VY[HU]pUKUPUNZVTYrKL+\ILOÂ&#x20AC;]LYPU[L OHMr[[W\UR[LYPUNMÂ&#x20AC;YH[[WSVJRHMYHTKLU,UWYVTLUHKLSSLYLU J`RLS[\YpYSPRHIYHZRpS[PSSHU]pUKUPUN=pZ[LUMPUUZPN\S[VJOP Z[VYSLR4VJO?39LMSL_Z[HUKHYK,54H[LYPHS!7VS`LZ[LY Antal 50 100 250 500 1000 Pris 40,00 34,00 30,60 28,00 26,35 Endast 1-färgstryck. 15:- per tryck. Schablon 350:- / färg.

9,-3,?:;(5+(9+,5 

Offert


30-;269;:/g33(9,

)9,=k775(9,(*9@3

7HZZHYp]LUIYHMย€Y0+RVY[ 7YPZZ[]PKZ[9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

.SHZRSHYIYL]ย€WWUHYL 7YPZZ[]PKZ[9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

)9@;250= ,UZ[HIPSRHY[VUNRUP]P]P[[LSSLYVYHUNL 7YPZZ[]PKZ[9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

<50=,9:(37,55/g33(9, -rOpUKLYUHMYPH[PSSHUUH[ 7LUUHUOpUNLYHSS[PKY\U[OHSZLU /rSSLYKLMSLZ[HUVYTHS[QVJRHWLUUVYUH 7YPZZ[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

4(.5,;

)9,=k775(9, ,[[TrZ[LPZRYP]IVYKZSrKHU -\UNLYHYT`JRL[Ip[[YLpUWLRMPUNYL[ 7YPZZ[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

)9,=k775(9,23f44(4(.5,; =pSKPN[WYHR[PZRYLRSHTHY[PRLSZVTย€WWUHYR\]LY[LU OrSSLYPURย€WZSPZ[HULSSLYWLUUHU -pZ[ZTLKTHNUL[WrR`SZRrWL[LSSLYUrNVUZ[HUZWr RVU[VYL[3L]LYLYHZP]P[[TLKISrยนW\UR[ยนKL[HSQ 4`JRL[S`JRHKT\S[PHY[PRLSTLKZ[VY[WYVTV[PVU]pYKL 7YPZZ[]PKZ[9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN
-k9:;(/1f37,52<++, (SS[PKIYHH[[OH[PSSOHUKZVTVS`JRHUpYMYHTTL 7YPZZ[]PKZ[9LRSHT[Y`JR :JOHISVU! 6):,UKHZ[MpYNZ[Y`JR 0UULOrSS! Z[ZR`KKZTHZRMÂ&#x20AC;YT\UTV[T\UHU]pUKUPUN Z[TPUKYLY\SSLTLKIHUKHNL_JT Z[ZrY[]p[[Z[IYL[[WSrZ[LY_JTZ[ OHUK[]p[[Z[WSrZ[LYZ[[Y`JRMÂ&#x20AC;YIHUKZ[ZH_ Z[[LQWZ[WPUJL[[ZpRLYOL[ZUrSHYWHY WSHZ[OHUKZRHYZ[TP[LSSH

-k9:;(/1f37,52<++,4050 (SS[PKIYHH[[OH[PSSOHUKZVTVS`JRHUpYMYHTTL 7YPZ Z[]PKZ[9LRSHT[Y`JR :JOHISVU! 6):,UKHZ[MpYNZ[Y`JR 0UULOrSS! Z[ZR`KKZTHZRMÂ&#x20AC;YT\UTV[T\UHU]pUKUPUNZ[ TPUKYLY\SSLTLKIHUKHNL_JTZ[ZrY[]p[[Z[ IYL[[WSrZ[LY_JTZ[OHUK[]p[[Z[RVTWYLZZ _JTZ[WSrZ[LYZpRLYOL[ZUrSHYZ[ZH_Z[[LQWWHY ZR`KKZOHUKZRHYZ[TP[LSSH

-k9:;(/1f37,5=f:2( (SS[PKIYHH[[OH[PSSOHUKZVT VS`JRHUpYMYHTTL 7YPZZ[]PKZ[9LRSHT[Y`JR :JOHISVU! 6):,UKHZ[MpYNZ[Y`JR  0UULOrSS! Z[[YPHUN\SpY[IHUKHNLZ[Y\SSHYTLKLSHZ[PZR[IHUKHNLZ[ WSHZ[WPUJL[[Z[TPUKYLY\SSLTLKIHUKHNL_JTZ[ RVTWYLZZ_JTWHYZR`KKZOHUKZRHYZ[OHUK[]p[[Z[ ZrY[]p[[Z[ZR`KKZTHZRMÂ&#x20AC;YT\UTV[T\UHU]pUKUPUNZ[ZH_ Z[[LQWZ[IYL[[WSrZ[LY_JTWSrZ[LYISHUKHKLZ[VYSLRHY Â&#x20AC;NVURVTWYLZZZ[TP[LSSVYZpRLYOL[ZUrSHYZ[YpKKUPUNZMPS[HY

,20; 7YHR[PZRSP[LUU`SVU]pZRHTLKZHTTHUSHN[Z[ WSrZ[LYPVSPRHZ[VYSLRHYZHT[Z[ZrY[]p[[ Z[ VSPRHYLUNÂ&#x20AC;YPUNZLY]L[[LY 7YPZ Z[]PKZ[9LRSHT[Y`JR :JOHISVU!
265+64(:2 5`JRLSYPUNTLKRVUKVT 7YPZZ[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!

-k9:;(/1f37,5(:2=(;;,5;f; ,U]H[[LU[p[MÂ&#x20AC;YZ[HOQpSWLUHZRTLKZ[WSrZ[LY]r[ZLY]L[[ ZrY[]p[[YLUNÂ&#x20AC;YPUNZZLY]L[[ HUKUPUNZTHZR7YHR[PZR H[[OHWrZVTTHYLUMÂ&#x20AC;YH[[MÂ&#x20AC;Y]HYHWLUNHYU`JRSHYTT p]LULM[LYHSSHWSrZ[LY[HNP[ZS\[ 7YPZZ[]PKZ[9LRSHT[Y`JR :JOHISVU!

(5+505.:4(:25@*2,3905. 5`JRLSYPUNTLKHUKUPUNZTHZR-Â&#x20AC;Y]HYHZPWYHR[PZRU`SVUMPJRH )YHH[[OH[PSSOHUKZMÂ&#x20AC;YT\U[PSST\UHU]pUKUPUN :R`KKHYTV[RVU[HR[]PKHU]pUKUPUN 7YPZ Z[]PKZ[9LRSHT[Y`JR :JOHISVU! 6):,UKHZ[MpYNZ[Y`JR

;9(=,320; (SS[PKIYHH[[OHUKZVTVS`JRHUpYMYHTTL 3P[LUWSH[[]pZRHTLKUp[MHJRWrMYHTZPKHU VJOL[[L_[YHMHJRWrIHRZPKHU=pZRHUOHYL[[ Z[VY[]P[[SVJRTLKRHYKIVYYLMpZ[LSpTWSPN[ MÂ&#x20AC;YHSSHSVNV[`WLY 7YPZZ[]PKZ[9LRSHT[Y`JR :JOHISVU! 6):,UKHZ[MpYNZ[Y`JR 0UULOrSS! Z[WSrZ[LYÂ&#x20AC;NVURVTWYLZZZ[IYL[[WSrZ[LY _JTZ[ZrY[]p[[Z[ZR`KKZTHZRMÂ&#x20AC;Y T\UTV[T\UHU]pUKUPUNZ[TP[LSSHZ[ [Y`JRMÂ&#x20AC;YIHUKZ[ZH_Z[[LQWZ[WPUJL[[ ZpRLYOL[ZUrSHYZHT[LUN\PKLPMÂ&#x20AC;YZ[HOQpSWLU
7SrZ[LY4PU\Z 73g:;,9405<: ,UZU`NNHZRTLKZ[VYYLRSHT`[HPUULOrSSHUKLR]HSP[L[ZWSrZ[LY (ZRLUpY]P[[YHUZWHYLU[VJOOHYZ[VY[Y`JR`[H ,UH]KLIpZ[HNP]LH^H`ZTHURHUMr (SSHOHY[`]pYYUrNVUNrUNHU]pUKUPUNM€YKLU 7SrZ[YLUpYH]IYHR]HSP[tVJORSL[HYPU[L

73g:;9,5f9.6+2f5+(,530.;;<=(7796=(3 ,,* Antal 300 1000 Pris 6,20 4,95 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000 4,25 0,85

5000 3,35 0,80

10000 2,95 0,62

Offert

73g:;,973<:7(77/@3:( Z[`JRLUWSrZ[LYPLUWHWWO`SZH /pYRHUUPMrLYSVNVP\WW[PSSM`YHMpYNLYWrWHWWYL[ZVT VTZS\[LY]HYQLWSrZ[LYZHT[WrIrKHZPKVYUHH]WHWWO`SZHU 7YPZL_LTWLS]PKZ[pY:,2ZL[PURS\ZP]LMpYNZ[Y`JR 7YPZL_LTWLS]PKZ[pY:,2ZL[PURS\ZP]LMpYNZ[Y`JR 7YPZL_LTWLS]PKZ[pY:,2ZL[PURS\ZP]LMpYNZ[Y`JR 7YPZL_LTWLS]PKZ[pY:,2ZL[PURS\ZP]LMpYNZ[Y`JR +L[NrYp]LUH[[Mr[Y`JRWrZQpS]HWSrZ[YL[)LNpYNpYUHVMMLY[ 3L]LYHUZ[PKJH]LJRVY
7SrZ[LY7S\Z 73g:;,973<: :TPKPNWSHZ[HZRPUULOrSSHUKLR]HSP[L[ZWSrZ[LY (ZRLUpY]P[[YHUZWHYLU[VJOOHYZ[VY[Y`JR`[H ,UH]KLIpZ[HNP]LH^H`ZTHURHUMr (SSHOHY[`]pYYUrNVUNrUNHU]pUKUPUNM€YKLU 7SrZ[YLUpYH]IYHR]HSP[tVJORSL[HYPU[L 6):7SrZ[YLURHUMrZUL\[YHSH

73g:;9,5f9.6+2f5+(,530.;;<=(7796=(3 ,,* Antal 300 1000 Pris 7,15 5,85 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000 4,70 0,85

5000 4,00 0,80

10000 3,65 0,62

Offert

73g:;,973<:4,+;9@*27g7(779,; Z[`JRLUWSrZ[LYPWSHZ[HZR /pYRHUUPMrLYSVNVP\WW[PSSM`YHMpYNLYWrWHWWYL[ZVT VTZS\[LY]HYQLWSrZ[LY 7YPZL_LTWLS]PKZ[pY:,2ZL[PURS\ZP]LMpYNZ[Y`JR 7YPZL_LTWLS]PKZ[pY:,2ZL[PURS\ZP]LMpYNZ[Y`JR 7YPZL_LTWLS]PKZ[pY:,2ZL[PURS\ZP]LMpYNZ[Y`JR 7YPZL_LTWLS]PKZ[pY:,2ZL[PURS\ZP]LMpYNZ[Y`JR +L[NrYp]LUH[[Mr[Y`JRWrZQpS]HWSrZ[YL[)LNpYNpYUHVMMLY[ 3L]LYHUZ[PKJH]LJRVY
;62(0-09,4(:;,9 7g-@33)(9

3Q\ZVJOIYHZ[pUKHYLTLKSrZUPUNZRUHWWMÂ&#x20AC;YÂ&#x20AC;RHK ZpRLYOL[<UKLYIHY[TQ\R[pUKUPUNZTLRHUPZT

Antal 50 100 250 500 1000 Pris 45,50 41,50 37,00 33,50 31,50 Tryckpris/färg 7,60 4,50 3,40 2,40 1,55 Schablon 350:- / färg.

Offert

;62(0))8 7g-@33)(9

3Q\ZVJOIYHZ[pUKHYLTLKSrZUPUNZRUHWW MÂ&#x20AC;YÂ&#x20AC;RHKZpRLYOL[

7g-@33505.:)(9)9(:;f5+(9, A0776))8 )YHR]HSP[L[VJOZ[PSPNKLZPNU"[]rNVKHU`JRLSVYKUpYTHUpYWr\[RPR LM[LYUrNV[[PSSKLTTHU[`JRLYVTAPWWV))8[pUKLYNrUNLY WLY\WWM`SSUPUNOHYIHYUSrZVJOSL]LYLYHZPLUZ[PSPNWYLZLU[HZR Antal 50 100 250 500 1000 Offert Pris 285,00 263,00 238,00 218,00 201,00 Lasergravyr 15,00 11,00 9,10 8,00 7,75 Startkostnad lasergravyr 450:-

 

Gaspüfyllning fÜr braständare

Pris/st 50 100 250 500 1000 Tokai BBQ 42,00 40,00 34,00 31,00 28,00 Tryckpris/färg 7,60 4,50 3,40 2,40 1,55 Schablon 350:- / färg.

Offert


,?;9(40+0 7g-@33)(9

,?;9(

4PKP 4H_P ,?;9(40+0 4(?0 7rM`SSIHYHSQ\ZVJOIYHZ[pUKHYLTLK¹KV\ISLSVJR¹ M\UR[PVUKL[RYp]ZH[[[]rRUHWWHY[Y`JRZPUZHT[PKPN[ M€YH[[[pUKUPUNZRHSSZRL4`JRL[IHYUZpRLY -PUUZPZ[VYSLRHY4PKPVJO4H_P 4PKPMPUUZPISrN\SY€KZ]HY[VJO]P[ 4H_PMPUUZPZ]HY[VJO]P[

Antal 50 Extra Midi 24,60 Extra Maxi 28,45 Tryckpris/färg 7,60 Schablon 350:- / färg.

100 21,50 23,30 4,50

250 16,90 20,35 3,40

500 15,15 18,35 2,40

1000 13,85 17,00 1,55

Offert

,?;9(4(?0 7g-@33)(9
-SL_ZP[[K`UH 0/67=02;?*4 ,UWYHR[PZRPOVW]PRIHYZP[[K`UHM€YTrUNHpUKHTrS 7HZZHYSPRHIYHWrOVJRL`TH[JOLUZVTWrLUWPJUPJ :[VYSLRLUpY_JTTLUPOVWMpSSKpYKLULUKHZ[ _JTVJOMrYWYHR[PZR[WSH[ZP[VTMPJRHUWr]PU[LYQHJRHU :P[[K`UHUpY]H[[LUH]Z[€[HUKLVJOOHYTTZ[VWWUPUN -SL_ZP[[K`UHMPUUZPMpYNLYUHZ]HY[Y€KISrZHT[ZPS]LYNYr ,UKHZ[MpYNZ[Y`JR Antal Pris Tryckpris Schablon 350:-

100 250 500 1000 2000 17,00 14,30 12,75 11,60 10,45 4,75 3,60 2,55 1,60 1,55 Endast 1-färgstryck!

Offert

5\p]LUP[]rU`HMpYNLY 6YHUNL 3PTLNY€U
76>,94<3;0;663: ;]rRYHM[M\SSHT\S[P]LYR[`NTLKTHZZVYH]M\UR[PVULYVJOIrKHTLK LYNVUVTPZR[N\TTPNYLWWMÂ&#x20AC;YIpZ[HRYHM[ 4LKIP[Z 7YPZZ[]PKZ[=LYR[`NTLKIP[Z 7YPZZ[]PKZ[=LYR[`NTLK3,+ 3HZLYNYH]`Y[PSSRVTTLYTLKZ[

76>,94<3;0250= 4\S[PM\UR[PVUZRUP]TLKM\UR[PVULYVJO YVI\Z[R]HSP[t 3pTWHYZPNIpZ[MÂ&#x20AC;YSHZLYTpYRUPUN -Â&#x20AC;YWHJRHKPZ]HY[MVKYHS 7YPZZ[]PKZ[ 3HZLYNYH]`Y[PSSRVTTLYTLKZ[

4050;663 (UUVYS\UKHTPUP]LYR[`RTLK[]rZTr PUI`NNKHZRY\]TLQZSHY3L]LYLYHZPTL[HSSHZR 7YPZZ[]PKZ[ 3HZLYNYH]`Y[PSSRVTTLYTLKZ[


2,@905.;663 ,UWYHR[PZRU`JRLSYPUNTLKIrKL ]HUSPNVJOZ[QpYUTLQZLS -PUUZPISr[[]P[[VJOZ]HY[ Antal 300 1000 Pris 8,00 6,75 Tryckpris/färg 1,33 0,90 Schablon 350:- / färg.

3000 5,80 0,85

5000 5,20 0,80

10000 4,80 0,62

Offert

202(9, ,UYPR[PN[IYHN\TTLYHKRPRHYLTLK_SPUZ 3L]LYLYHZPZ]HY[MVKYHS 7YPZZ[]PKZ[ 3HZLYNYH]`Y[PSSRVTTLYTLKZ[

A664 3P[L[VJOZTPKPN[M€YZ[VYPUNZNSHZPRVTIPUH[PVUTLKIVRTpYRL VJOLUSP[LUSPUQHS4`JRL[HU]pUKIHY]PKZTrVJOZ]rYSpZ[H[L_[LY 7YVK\R[LUOHYZ[VY[Y`JR`[HVJOMPUUZVSPRHMpYNLY 7YPZZ[]PKZ[9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN
;,*/+,:0.5=(3<;(64=(5+3(9, 4PUPYpRUHYLVJO]HS\[HVT]HUKSHYLTLKHSSHKLU€K]pUKPNH M\UR[PVULYUHVJOKLZZ\[VTPT`JRL[ZU`NNKLZPNU 6TLKLSIHYRVU]LY[LYPUN ;]rKLJPTHSLYZH]Y\UKUPUN :R`KKHKVT]HUKSPUNZR\YZ -€YH[[[LZ[HM\UR[PVULUWr;LJO+LZPNU )LZ€R^^^[LJOKLZPNUU\ Pris/st 50 CE-02 36,00 Fashion 42,00 Tryckpris/färg 7,60 Schablon 350:- / färg.

100 31,00 34,00 4,50

250 27,00 29,00 3,40

500 24,00 24,00 2,40

1000 22,00 22,00 1,55

*,

Offert

8<033)69+:9f25(9, ,U[YLUKPNIVYKZYpRUHYLPTVKLYPR[PN[ISHUR[]P[[TLK HJJLU[MpYNLYVJO[YHUZWHYLU[HRUHWWHY 3VNVRHU[Y`JRHZP]P[[LSSLYZPS]LYWrKLUMpYNHKL`[HU\UKLY KPZWSH`LULSSLYP]HSMYPMpYNWrKLU]P[H`[HUSpUNZ[ULY Antal 50 100 250 500 1000 Pris 49,00 41,00 37,00 32,00 30,00 Tryckpris/färg 7,60 4,50 3,40 2,40 1,55 Schablon 350:- / färg.

Offert
7<:/<740509f25(9, ,UZ\WLYZ\JJt ;Y`JRWrRUHWWLUVJOSVJRL[Z]pUNLYY\U[ VJOISPY[PSSL[[Z[pSSZVTS`M[LY\WWYpRUHYLU +LUUHIH[[LYPYpRUHYLMPUUZPL[[MSLY[HSVWHRH VJOMYVZ[HKLMpYNLY Antal 50 100 250 500 1000 Pris 30,00 27,00 24,00 21,00 20,00 Tryckpris/f채rg 7,60 4,50 3,40 2,40 1,55 Schablon 350:- / f채rg.Offert


-307<740509f25(9, ,SLNHU[ZPS]LYMpYNHKYpRUHYLTLKLUYHKVSPRHISHURH [YHUZWHYLU[MpYNHKLZPKVY ;Y`JRWrRUHWWLUVJOSVJRL[]YPKLYZPNY\U[VJOISPY[PSSL[[ Z[pSSZVTS`M[LY\WWYpRUHYLU Antal 50 100 250 500 1000 Pris 42,75 37,80 32,30 29,60 27,90 Tryckpris/f채rg 7,60 4,50 3,40 2,40 1,55 Schablon 350:- / f채rg.

Offert


;LYTVTL[YHY

;,33<: :PS]LYMpYNHKKPZWSH`Z[LYTVTL[LY TLKPU\[ZHT[TPUVJOTH_M\UR[PVU VJORSVJRH3L]LYLYHZPLURLSWYLZLU[HZR TLKIH[[LYP 7YPZZ[]PKZ[

3<5( ;LYTVTL[LYTLKPUUL\[L[LTWLYH[\YZHT[ TPUVJOTH_M\UR[PVUVJORSVJRH 9pJR]PKK\WW[PSST)VYKZWSHJLYPUNLSSLY ]pNNTVU[LYPUN3L]LYLYHZTLKIH[[LYP 7YPZZ[]PKZ[

+,3<?,4,;(33;,9464,;,9 KPZWSH`ZNLKPNLUTL[HSS[LYTVTL[LY TLKPU\[ZHT[TPUVJOTH_M\UR[PVU VJORSVJRHTLKHSHYT3L]LYLYHZPLURLS WYLZLU[HZRTLKIH[[LYP 7YPZZ[]PKZ[
1<70;,9

KPZWSH`ZPU\[VTO\Z[LYTVTL[LY 3L]LYLYHZPWHWWHZRTLKIH[[LYP 7YPZZ[]PKZ[

:(;<95<: KPZWSH`Z[LYTVTL[LYTLKPU\[ZHT[ TPUVJOTH_M\UR[PVU 3L]LYLYHZPWHWWHZRTLKIH[[LYP 7YPZZ[]PKZ[

4,9*<90<: :PS]LYMpYNHKKPZWSH`Z[LYTVTL[LY TLKPU\[ZHT[TPUVJOTH_M\UR[PVUVJO RSVJRH3L]LYLYHZPLURLSWYLZLU[HZRTLKIH[[LYP 7YPZZ[]PKZ[

73<;6 KPZWSH`ZPU\[VTO\Z[LYTVTL[LY 3L]LYLYHZPWHWWHZRTLKIH[[LYP 7YPZZ[]PKZ[

+0.0;(3:;,2;,9464,;,9 )HRHZ[LRHRVRHMYP[LYH +PNP[HSZ[LR[LYTVTL[LYTLKJV\U[KV^U[PTLY 4p[VTYrKLNYHKLY .Â&#x20AC;YKL[[PSSLU]HUHH[[HU]pUKH[LYTVTL[LY]PK TH[SHNUPUN(]IY`[LYTHU[PSSHNUPUNLU]PKYp[[ [LTWLYH[\YISPYTH[LUZHM[PNHYLVJOZTHRHYTLY 7YPZZ[]PKZ[
Pris / st Barware set Sommelier Wine Serving set Tryckpris/färg Schablon 350:- / färg.

50 622,00 541,00 622,00 7,60

100 552,00 461,00 552,00 4,50

200 505,00 425,00 505,00 3,40

300 466,00 403,00 466,00 2,40

400 436,00 384,00 436,00 1,55

Offert

)(9>(9,:,;

,[[U`[[LSLNHU[ZL[ZVTWHZZHYSPRHIYH Z[rLUKLWrIVYKL[ZVTOpUNHUKLWr]pNNLU

:644,30,9 2VYRZRY\][LYTVTL[LYVJOMVSPLZRpYHYLM€YWHJRHK P]HJRLY[YpHZR

>05,:,9=05..0-;:,; ,UWHTWPN[YpSrKHPUULOrSSHUKLHSS[THURHUILO€]H 2VYR€WWUHYLMVSPLZRpYHYL]HR\TW\TWVJO¹RVYRHY¹
(3:(*,-96:;=05=,92;@. =PUÂ&#x20AC;WWUHYLPSpJRLY[MYVZ[HKWSHZ[ 2UP]LUpY¸[HUKHK¹ 3L]LYLYHZPNYrWYLZLU[HZR7YPZZ[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JRMpYN :JOHISVU!MpYN

>05,796-,::065(3 ,SLNHU[]PU]LYR[`N[PSS MHU[HZ[PZR[IYHWYPZ 3L]LYLYHZPZ]HY[U`SVUMVKYHS 7YPZZ[]PKZ[ 3HZLYNYH]`YZ[
;9f7,. 

4LK[Y`JRWrSpUNKLULSSLY[VWWLU 7YPZMYrUZ[]PKZ[PURS LUMpYNZ[Y`JR :JOHISVU!MpYN

.9,,53(.(9, ,UNYLLUSHNHYLH]]P[SHJRLYHKHS\TPUP\TTLK RHWZ`S€WWUHYL 7YPZ Z[]PKZ[9LRSHT[Y`JRMpYN :JOHISVU!MpYN

/662.63-7,5 <[KYHNIHYIS`LY[ZWLUUHTLKTL[HSSRSPWZ WrIHRZPKHUM€YI`_HULSSLYIHNLU 7YPZZ[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

:30*,.63-7,5 <[KYHNIHYIS`LY[ZWLUUHTLKOrSSHYL [pUR[M€Y[L_NVSMIHN 7YPZZ[]PKZ[ 9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN

)09+0,.9,,53(.(9, ,SLNHU[M€YJOYVTHKNYLLUSHNHYLTLK]P[THYR€YRUHWW 3pTWSPNIrKLM€Y[Y`JRVJONYH]`Y 3L]LYLYHZPZ]HY[WYLZLU[HZR Antal 50 100 250 Pris 38,00 32,00 29,00 Tryckpris/färg 7,60 4,50 3,40 Schablon 350:- / färg vid tryckning Lasergravyr 15,00 11,00 9,10 Startkostnad lasergravyr 450:-500 1000 26,00 24,00 2,40 1,55 8,00

7,75

Offert


)HSS4HYRLY? ,5/,3;5@.63-.0=,(>(@ )(334(92,9

)4?pYLUU`\UPRZTHY[IVSSTHYRLYPUNZRUHWWTLKMSLYHM\UR[PVULY ,[[YL]VS\[PVULYHUKLZp[[ZpRLYZ[pSSLYH[[K\ZPR[HYYp[[ 2VSSH`V\[\ILJVTIHSSTHYRLY_LULURLSTPUPUZ[Y\R[PVU )4?pYWH[LU[Z€R[NVKRpUKH]9 (P:JV[[SHUKH[[HU]pUKHZZVT THYRLYPUNZRUHWWPZWLSVJOYLKHUT`JRL[\WWZRH[[HKH]MSLYH[V\YZWLSHYL gYL[ZNVSMU`OL[:RHWHYU`MPRLUOL[(U]pUKZPZWLSL[ -€YIp[[YHYHU]pUKHYLUZNVSZMZWLS:UHIIHYWrZWLSL[WrIHUHU 2HUZRPJRHZ\[PR\]LY[-€YZ]PUULYPU[L4`JRL[WYPZ]pYK Antal 300 1000 3000 5000 Pris 15,10 12,50 11,05 9,50 Tryckpris/färg 1,33 0,90 0,85 0,80 Schablon 350:- / färg.

5`OL[

10000 Offert 8,70 0,62

=PR\WW)4?VJOYP[HLUSPUQLY\U[OLSHIVSSLU

3pZKPUW\[[SPUQLVJOZPR[HTLK )4?UpYK\THYRLYHYIVSSLU

.9,,53(.(9,5@*2,3905.=0; =HYpYNYLLUSHNHYLUUpYTHUILO€]LYKLU& 7rU`JRLSRUPWWHU 5`YVI\Z[U`JRLSYPUNTLKPUI`NNKNYLLUSHNHYL 4`JRL[IYH[Y`JR`[HVJOT`JRL[IYHWYPZ 7YPZZ[]PKZ[9LRSHT[Y`JR MpYN :JOHISVU!MpYN
5`OL[ *(33(>(@/,?*/964, 4Q\RTLUOrSSIHYIVSS.VSMZWLSHYLRHU\[U`[[QHKLU Z[HYRHZWPUULUY\U[NYLLULYUHVJO[V\YSpUNKLUM€YH[[ R\UUHZWLSHTLKIpZ[HT€QSPNHZQpS]M€Y[YVLUKL )VSSLUHU]pUKLYZPNH][LRUPRLU/,?HLYVK`UHTPR M€YH[[TPUZRHS\M[TV[Z[rUKVJONLIVSSLULUZ[HIPS IHUHP]PUKLU

*(33(>(@/,?)3(*2;6<9 ,UU`NVSMIVSSTLKKLUU`H[LRUPRLU/,?HLYVK`UHTPJZ ZVTOQpSWLYKPUIVSSMS`R[H[[OrSSHYPR[UPUNLUP]PUKLU 5\ILO€]LYK\PU[L]pSQHTLSSHUSpUNKLSSLYZWPUU +LUUH;V\YIVSSLUOHYHSS[KLUISHUKHYLNLUZRHWLYZVT P*VYLVJO+\YHZWPUM€YH[[K\MVY[MHYHUKLZRHSSOHR]HY KPUSpUNKPKYP]LYUVJORpUZSHPUpYZWLSL[

790: (SSHWYPZLYPURS\KLYHY[Y`JRPLUMpYN:JOHISVU[PSSRVTTLY )SHUKHNpYUHIVSSHYMYP[[TLSSHUHSSHIVSSTpYRLU]PLYIQ\KLYPRH[HSVNLU +L[pYKL[[V[HSHHU[HSL[IVSSHYZVTYpRUHZ Pris per dussin Callaway Hex Chrome Callaway Hex Black Tour Callaway Warbird Plus Callaway Solaire Callaway Tour iS Callaway Tour iZ Callaway HX Diablo Tour Callaway HX Diablo

15 370,00 435,00 200,00 240,00 435,00 435,00 290,00 240,00

Tilltryck x:tra / färg Kliché 350:- / färg.

10:80 9:6024 365,00 430,00 195,00 235,00 430,00 430,00 285,00 235,00

48 360,00 425,00 190,00 230,00 425,00 425,00 280,00 230,00

96 355,00 420,00 185,00 225,00 420,00 420,00 275,00 225,00

7:20

6,00

180 offert offert offert offert offert offert offert offert


.YLLUSHNHYL ZLZPKHU

*(33(>(@>(9)09+73<: ,UIVSSZVTpYRVUZ[Y\LYHKM€YH[[NrSrUN[YPR[PN[ SrUN[+LUOrSSIHYHKLSHKLIVSSLUpYSHKKHK TLKLU¸Z\WLYJOHYNLK¹RpYUHZVTNLYTH_PTHS \[KLSUPUNH]]HYQLZSHN

*(33(>(@:63(09, ,UU`NVSMIVSSZWLJPLSS[\[]LJRSHKH[[M\UNLYHWLYMLR[ ]PKSpNYLZ]PUNOHZ[PNOL[LY2pYUHUOHYLUZWLJPMPR MVYT\SHM€Y\WWUr€RHKJHYY`VJOSpUNKVJOKpYTLK OQpSWHKLUR]PUUSPNHMYP[PKZNVSMHYLUH[[ZSrSpUNYLZSHN pUUrNVUZPU[PKPNHYL:VSHPYLOHYLUZRPTYHUKLMPUPZO ZVTHKKLYHYLUKPZ[PUR[LZWYP[[PSSZWLSL[


*(33(>(@;6<90: 5`H;V\YPZPU[YVK\JLYHYKLUHUKYH NLULYH[PVULUK\IILSRpYUZ[LRUVSVNP]PSRL[ Nย€YKL[LURSHYLMย€YNVSMHYLWrHSSHUP]rLY H[[ZRHWHTH_PTHS[ZWPUUPKL[RVY[HZWLSL[ +LUTQ\RHZ[L[V\YIVSSLUMYrU*HSSH^H` UrNVUZPU

*(33(>(@;6<90A +LU[LRUPZR[ZL[[TLZ[ H]HUJLYHKLIVSSLUWr[V\YLUNLUVTHUKYH NLULYH[PVULUZK\IILSRpYUZ[LRUVSVNP+L[Mย€YMPUHKL /,?HLYVK`UHTPZRHTย€UZ[YL[OHYMย€YIp[[YH[ZVJO HKKLYHY`[[LYSPNHYLSpUNK;V\YPAMย€YZpRYHYH[[K\ PU[LRVTTLYยนOpUNHSย€Z[ยนP]PUKLU

790: (SSHWYPZLYPURS\KLYHY[Y`JRPLUMpYN:JOHISVU[PSSRVTTLY )SHUKHNpYUHIVSSHYMYP[[TLSSHUHSSHIVSSTpYRLU]PLYIQ\KLYPRH[HSVNLU +L[pYKL[[V[HSHHU[HSL[IVSSHYZVTYpRUHZPris per dussin Callaway Hex Chrome Callaway Hex Black Tour Callaway Warbird Plus Callaway Solaire Callaway Tour iS Callaway Tour iZ Callaway HX Diablo Tour Callaway HX Diablo

15 370,00 435,00 200,00 240,00 435,00 435,00 290,00 240,00

24 365,00 430,00 195,00 235,00 430,00 430,00 285,00 235,00

Tilltryck x:tra / fรคrg Klichรฉ 350:- / fรคrg.

10:80 9:60

48 360,00 425,00 190,00 230,00 425,00 425,00 280,00 230,00

96 355,00 420,00 185,00 225,00 420,00 420,00 275,00 225,00

7:20

6,00

180 offert offert offert offert offert offert offert offert


*(33(>(@/?+0()36;6<9 5`TVKLSSKpYTHURVTIPULYH[KL[IpZ[HMYrU M€YLNrLUKLrYZZ\JJtTVKLSSLY/?/V[VJO/? )P[L;YLKLSHKIVSSTLKVW[PTHSRVTIPUH[PVUH] RpUZSHVJOSpUNK

*(33(>(@/?+0()36 5`RpYUHM€Y€RHKSpUNK;HJR]HYLL[[YLSH[P][ TQ\R[ZRHSNLULYLYHYKLUUH[]rKLSZIVSSIYH RpUZSH

790: (SSHWYPZLYPURS\KLYHY[Y`JRPLUMpYN:JOHISVU[PSSRVTTLY )SHUKHNpYUHIVSSHYMYP[[TLSSHUHSSHIVSSTpYRLU]PLYIQ\KLYPRH[HSVNLU +L[pYKL[[V[HSHHU[HSL[IVSSHYZVTYpRUHZ Pris per dussin Callaway Hex Chrome Callaway Hex Black Tour Callaway Warbird Plus Callaway Solaire Callaway Tour iS Callaway Tour iZ Callaway HX Diablo Tour Callaway HX Diablo

15 370,00 435,00 200,00 240,00 435,00 435,00 290,00 240,00

24 365,00 430,00 195,00 235,00 430,00 430,00 285,00 235,00

Tilltryck x:tra / färg Kliché 350:- / färg.

10:80 9:60

48 360,00 425,00 190,00 230,00 425,00 425,00 280,00 230,00

96 355,00 420,00 185,00 225,00 420,00 420,00 275,00 225,00

7:20

6,00

180 offert offert offert offert offert offert offert offert

.YLLUSHNHYL ZLZPKHU
5`OL[ 502,? 9L]VS\[PVULYHUKLpUKHPU[PSSRpYUH-€YZ[HIVSSLUWr ;V\YLUH[[HU]pUKHU`9A5RpYU[LRUPR 4LKKLUU`H¹*VYL[LRUPR¹ZrMrYK\TLYSpUNKMYrU [LLTLUILOrSSLYZpRLYOL[LUY\U[NYLLULYUH

502,65,=(769 +LZPNUHKM€YHSSH[`WLYH]ZWLSHYL7SVJRHYKL[ IpZ[HMYrULUT\S[PSH`LYIVSSTLK7V^LY;YHUZMLY ;LRUVSVNPUM€YH[[\[]LJRSHKPUHT€QSPNOL[LY[PSSH[[ ZpURHZJVYLU5PRL6UL=HWVYOHYLUIYHIHSHUZ TLSSHUKPZ[HUZVJORVU[YVSS

790: (SSHWYPZLYPURS\KLYHY[Y`JRPLUMpYN:JOHISVU[PSSRVTTLY )SHUKHNpYUHIVSSHYMYP[[TLSSHUHSSHIVSSTpYRLU]PLYIQ\KLYPRH[HSVNLU +L[pYKL[[V[HSHHU[HSL[IVSSHYZVTYpRUHZPris per dussin Nike 20X1 Nike One Vapor

15 24 48 460,00 455,00 450,00 335,00 325,00 315,00

96 445,00 305,00

Tilltryck x:tra / färg Kliché 350:- / färg.

10:80 9:60

6,00

7:20

180 offert offert


502,76>,9+0:;(5*,:6-; +LU\S[PTH[HIVSSLUM€YKLUZLYP€ZHNVSMHYLULUKLSZIVSSTLK KLU\UPRH7V^LY;YHUZMLY3H`LY[LRUVSVNPU+LUWYVNYLZZP]H KLUZP[L[LUPRpYUHUNLULYLYHYIp[[YLSpUNKTLKKYP]LYUVJOTLYH RpUZSHTLKQpYULU,UMHU[HZ[PZRIVSSY\U[NYLLULYUH

502,76>,9+0:;(5*,365. +LU\S[PTH[HIVSSLUM€YKLUZLYP€ZHNVSMHYLULUKLSZIVSSTLK KLU\UPRH7V^LY;YHUZMLY3H`LY[LRUVSVNPU+LUWYVNYLZZP]H KLUZP[L[LUPRpYUHUNLULYLYHYIp[[YLSpUNKTLKKYP]LYUVJOTLYH RpUZSHTLKQpYULU,UMHU[HZ[PZRIVSSY\U[NYLLULYUH

790: (SSHWYPZLYPURS\KLYHY[Y`JRPLUMpYN:JOHISVU[PSSRVTTLY )SHUKHNpYUHIVSSHYMYP[[TLSSHUHSSHIVSSTpYRLU]PLYIQ\KLYPRH[HSVNLU +L[pYKL[[V[HSHHU[HSL[IVSSHYZVTYpRUHZ Pris per dussin Nike Power Distance Long Nike Power Distance Soft

15 24 48 190,00 185,00 180,00 190,00 185,00 180,00

96 175,00 175,00

Tilltryck x:tra / färg Kliché 350:- / färg.

10:80 9:60

6,00

7:20

180 offert offert
;(@3694(+,)<95,9 +LUUHKLSZT\S[PSH`LYIVSSOHY TQ\RHYLRpUZSHpU ZPUM€YLNrUNHYLMYrU+LUU`HNLULYH[PVULUZRpYUHOHY SrNRVTWYLZZPVUVJOTQ\RHYLRpUZSHTLUNLYpUKrO€NYL IVSSOHZ[PNOL[M€Y€RHKSpUNK:RHSL[H]<YL[OHULNLYT`JRL[ZWPU PKLRVY[HZSHNLUVJOpYZSP[Z[HYRHYLpU[PKPNHYL

;(@3694(+,96*2,;)(33A KLSZIVSSTLKLUTQ\R9LHJ[RpYUHVJOL[[:WLLKTHU[SL TLSSHUZRPR[ZVTZHT]LYRHYM€YH[[NLIrKLO€NYL \[NrUNZOHZ[PNOL[VJOL[[O€NYLZWPUU[HSPQpYUZWLSL[ +L[[\UUHZRHSL[NLYIYHRpUZSH

790: (SSHWYPZLYPURS\KLYHY[Y`JRPLUMpYN:JOHISVU[PSSRVTTLY )SHUKHNpYUHIVSSHYMYP[[TLSSHUHSSHIVSSTpYRLU]PLYIQ\KLYPRH[HSVNLU +L[pYKL[[V[HSHHU[HSL[IVSSHYZVTYpRUHZ Pris per dussin TaylorMade Burner TaylorMade Rocket Ballz TaylorMade Penta /TP5 TaylorMade Penta TP3 Noodle + Tilltryck x:tra / färg Kliché 350:- / färg.15 24 225,00 220,00 290,00 285,00 425,00 345,00 340,00 185,00 180,00 10:80 9:60

48 215,00 280,00 420,00 335,00 175,00 7:20

96 210,00 275,00 415,00 330,00 170,00 6,00

180 offert offert 410,00 offert offert

offert


;(@3694(+,7,5;(;7 =PKHYL\[]LJRSPUNH]]pYSKLUZM€YZ[HKLSZIVSS4LKLUU` TQ\RHYLRpYUHISPYIVSSOHZ[PNOL[LUO€NYLVJOZWPUU[HSL[S pNYLMYrU[LL,[[[\U[VJOTQ\R[\YL[HUZRHSZRHWHYWLYMLR[ RpUZSHVJORVU[YVSS

;(@3694(+,7,5;(;7 =PKHYL\[]LJRSPUNH]]pYSKLUZM€YZ[HKLSZIVSS4LKLUU` TQ\RHYLRpYUHISPYIVSSOHZ[PNOL[LUO€NYLVJOZWPUU[HSL[S pNYLMYrU[LL,[[[\U[VJOTQ\R[\YL[HUZRHSZRHWHYWLYMLR[ RpUZSHVJORVU[YVSS

566+3, +LUUpZ[SpUNZ[HIVSSLUP.VSM4HNHaPUZMLIY\HYPU\TTLY :SHNLULUKHZ[H];H`SVY4HKL;7)SHJR  TQ\RHYLVJOUpZ[HUTL[LYSpUNYL 9LRVTTLUKLYHZM€YTLKLSNVSMHYLUZVTZ€RLYL_[YHSpUNK
=,36*0;@ +LUL_WSVZP]HSpUNKLUPU`H=LSVJP[`NLYO€N PUP[PHSIVSSOHZ[PNOL[WrHSSHM\SSHZSHNTLKZWLSIHY RpUZSHPUpYZWLSL[=LSVJP[`HU]pUKLYZPNH]3:? [LRUVSVNPM€YH[[NLLURpYUHTLKO€NOHZ[PNOL[ PUZS\[LUPL[[ZRHSILZ[rLUKLH]PJVZHOLKYHS [LRUVSVNPKPTWSLKLZPNUTLKLU5HAaISHUKUPUN

;0;3,0:;5?;;6<9 5`H5?;;V\YpYKLZPNUHKH[[NLSrN[ZWPUU[HS TLKKYP]LYVJOSrUNHQpYUM€YLUHZ[rLUKLSpUNK €]LYSpNZLUUpYZWLSZWYLZ[HUKHVJOTQ\RRpUZSH +LUUHH]HUJLYHKLT\S[PRVTWVULU[IVSSOHY LUU`RVUZ[Y\LYHKZ[YVYK\IILSRpYUHTLKTQ\R[ TP[[TQ\R[ZRHSH]-\ZHISLUKTH[LYPHSTLKLUU` KLZPNUH]VJ[HOLKYHSKPTWLST€UZ[LY

5?;;6<9: ,UKLSZIVSSZVT[HJR]HYLZPUT\S[PRVTWVULU[ K\HSJVYL[LRUVSVNPNLYL_[YHSpUNKMYrU[LLVJOTQ\R RpUZSHPUpYZWLSL[,UIYHHSSYV\UKIVSSM€YZr]pS TLKLSNVSMHYLUZVTKLUSP[LIp[[YLNVSMHYLU,UUrNV[ TQ\RHYLIVSSpU5?;;V\YM€YH[[NLTLYRpUZSH

790: (SSHWYPZLYPURS\KLYHY[Y`JRPLUMpYN:JOHISVU[PSSRVTTLY )SHUKHNpYUHIVSSHYMYP[[TLSSHUHSSHIVSSTpYRLU]PLYIQ\KLYPRH[HSVNLU +L[pYKL[[V[HSHHU[HSL[IVSSHYZVTYpRUHZ Pris per dussin Titleist Velocity Titleist NXT Tour Titleist NXT Tour S Titleist DT Solo Titleist New Pro V1/ Pro V1x Pinnacle Gold Tilltryck x:tra / färg Kliché 350:- / färg.

15 289,00 369,00 369,00 249,00 499,00 226,00 10:80

24 279,00 359,00 359,00 239,00 489,00 213,75 9:60

48 269,00 349,00 349,00 229,00 479,00 201,00 7:20

96 259,00 339,00 339,00 219,00 469,00 189,00 6,00

180 offert offert offert offert offert offert

.YLLUSHNHYL ZLZPKHU


;0;3,0:;+;:636 5`H+;:VSVOHYKLZPNUH[ZMÂ&#x20AC;YH[[NLTQ\RHZ[TÂ&#x20AC;QSPNH RpUZSHPRVTWYLZZPVUVJOZHT[PKPN[NLSpUNKRVU[YVSS ]PKNYLLUVJOQpTUR]HSP[L[`WPZR[MÂ&#x20AC;Y+;IVSSLU+LUUH TVKLSSOHYLNLUZRHWLYZVTSrNRVTWYLZZPVUZUHIIZVSPK RpYUHL[[TQ\R[ZRHSTLKPJVZHOLKYHSKPTWSLKLZPNU

;0;3,0:;5,>796= 7YV=NLYLUMHU[HZ[PZRSpUNKVJOLUOrSSIHYOL[ZVTNVSMZWLSHYL YpRUHYTLKZHT[H[[IVSSLUU\RHUSL]LYLYHIp[[YLZWPUURVU[YVSS VJOLUQpTUHYLIVSSMS`R[+LUUHH]HUJLYHKLWYLZ[H[PVUZMÂ&#x20AC;YTrNH RVTTLYMYrULUU`PUUV]H[P]A.WYVJLZZ[PSS]LYRUPUNZWYVJLZZMÂ&#x20AC;Y RpYUHUL[[PVUVTLYPJSHNLYL[[ZRHSH]\YL[OHULLSHZ[VTLYZHT[LU ZMpYPZR[KLSHKKPTWSLKLZPNU+L[U`HTÂ&#x20AC;UZ[YL[TLKKPTWSHYpY KLSH[WrZ`TL[YPZRHH_SHYKLZZHU`HHLYVK`UHTPZRHLNLUZRHWLY NLYLUTLYWLUL[YLYHUKLIVSSMS`R[ZVTpYZ[HIPSHYLPS\M[LU\UKLY ]PUKPNHMÂ&#x20AC;YOrSSHUKLU

790: !+<::05=0++<::050523 ,5-f9.:;9@*2 ;0;3,0:;796=? .f33,9)g+(796=)633(95(

4LKL[[]pSKPN[SrN[ZWPUU[HSNLULYLYH[MYrUKYP]LYLSSLYSrUNHQpYU SL]LYLYHY7YV=_SpUNYLZSHNVJOLUQpTUHYLIVSSMS`R[[PSSZHTTHUZ TLKKLU]pSRpUKHRpUZSHUVJO+YVWHUK:[VWPUpYZWLSL[7YV =_OHYLU[]rKLSHKOÂ&#x20AC;NOHZ[PNOL[ZRpYUHZVTpYTQ\RPTP[[LU L[[PVUVTLYPJPURHWZSHUKLSHNLYZHT[L[[\YL[OHULLSHZ[VTLYZRHS TLKL[[ZMpYPZR[KLSH[KPTWSLTÂ&#x20AC;UZ[LYTLKKPTWSHY,UOÂ&#x20AC;NYL IVSSIHUHIPKYHY[PSS7YV=_MS`NLYSpUNYLZHT[NLYLUQpTUHYL IVSSMS`R[ZVTOrSSLYZPNZ[HIPSHYLPS\M[LU\UKLY]PUKPNHMÂ&#x20AC;YOrSSHUKLU

6):7(*2

7055(*3,.63+ )PSSPNIYHIVSSZVTOHYZPU[YVNUHR\UKZRHYH )YHSpUNKVJORpUZSHZHT[OrSSLYSpUNL 7YPZK\ZZPUSL]LYLYHZPUpYTHZ[LHU[HSWHJR
6):7(*2

6):7(*2

6):7(2505.,9

;67-30;,?3:<7,9:6-;

;67-30;,?3:<7,9365.

+PTWSLPU+PTWSL[LRUVSVNPUM€YTH_PTHS[\[M€YHUKL ,[[[\U[ZRHSVJOLUSrNRVTWYLZZPVUZRpYUH NLY€RHKRpUZSHY\U[NYLLULYUH 7YPZK\ZZPUSL]LYLYHZPUpYTHZ[LHU[HSWHJR

+PTWSLPU+PTWSL[LRUVSVNPUM€YTH_PTHS[\[M€YHUKL ,URpYUHH]N\TTPVJOPVUVTLYZRHSL[NLYSrNZWPUVJO TH_PTHSIVSSOHZ[PNOL[M€YTH_PTHSKPZ[HUZ 7YPZK\ZZPUSL]LYLYHZPUpYTHZ[LHU[HSWHJR

6):7(*2

790: (SSHWYPZLYPURS\KLYHY[Y`JRPLUMpYN:JOHISVU[PSSRVTTLY )SHUKHNpYUHIVSSHYMYP[[TLSSHUHSSHIVSSTpYRLU]PLYIQ\KLYPRH[HSVNLU +L[pYKL[[V[HSHHU[HSL[IVSSHYZVTYpRUHZ

?3+0:;(5*,

Pris per dussin Top Flite XL7000 Super Soft Top Flite XL7000 Super Long Top Flite XL Distance Strata Tour Tilltryck x:tra / färg Kliché 350:- / färg.

KLSZIVSSTLKZRHSP0VUVTLYVJOTLK KPTWSHYM€Y€]LYSpNZLUOrSSIHYOL[VJOSpUNK 7YPZK\ZZPUSL]LYLYHZPUpYTHZ[LHU[HSWHJR

:;9(;(;6<9 +LUUHU`HIVSSOHYWYPZ]PUUHUKL+PTWSLPU +PTWSL(LYVK`UHTPJZVJOOHYKLSZWYLZ[HUKHM€YHSSHZSHN MYrU[LL[PSSNYLLU+L[U`H[pJRHUKL+\7VU[/7-SHNYL[€RHY IVSSOHZ[PNOL[LUVJOTPUZRHYZWPUUTLKKYP]LYUM€YH[[TH_PTLYH SpUNKLUMYrU[LL15 156,00 156,00 124,00 195,00 10:80

24 153,00 153,00 119,00 190,00 9:60

48 150,00 150,00 114,00 185,00 7:20

96 145,00 145,00 110,00 180,00 6,00

180 offert offert offert offert


www.thegiftcollection.com


thegiftcollection.com

V책ren 2013


www.thegiftcollection.com

Thegiftcollection  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you