Page 111

profilgroup 102009

¶¿ÓÂÏ VERPAN ·ÈÛıËÙÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ì ÌÈ· Ì·ÙÈ¿.

∏ ÂÙ·ÈÚ›· ∫√Àƒ∆√°§√À ∞.∂. ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ, Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ 1986, ‰È·ÙËÚ› Â›Û˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈÔÙÈ΋˜ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ISO 9001-2000 Î·È Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ SPE (Society of Plastics Engineers). ∆· ¿ÓÂÏ VERPAN ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ¿ÚÈÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â˘Úˆ·˚ο ˘ÏÈο Î·È Â›Ó·È ¤ÙÛÈ Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ̤ÁÈÛÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. 7.5 ¯ÏÌ. B¤ÚÔÈ·˜ - N¿Ô˘Û·˜, T.£. 130, T.K. 591 00 B¤ÚÔÈ·, TËÏ.: 23310 93.025, 23310 93.285, Fax: 23310 93.085 www.kourtoglou.gr e-mail:info@kourtoglou.gr

No.41 PROFIL INTERNATIONAL  

Aluminium Magazine & Architecture

Advertisement