Profielen 120

Page 16

ENGELS RUKT OP IN HET HBO Het hbo telt steeds meer Engelstalige opleidingen en sommige hogescholen verheffen het Engels zelfs tot voertaal. Dat is goed voor het onderwijs, zeggen ze, en het zorgt bovendien voor meer studenten.

‘NIET THE QUEEN’S ENGLISH, WEL maar

EFFECTIEF’


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.