Tillpassningstest av andningsskydd

Page 1

Tillpassningstest av andningsskydd

procurator.com


Visste du att det är krav på tillpassningstest vid vissa arbetsuppgifter som till exempel vid arbete med asbest?

Använder du rätt andningsskydd? Skyddsnivån av ditt andningsskydd påverkas av flera faktorer. Ansiktsform, skägg/skäggstubb, ärr eller smycken i ansiktet samt din kunskap om andningsskydd är viktiga delar för att du ska undvika risk för eventuella arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Med vårt tillpassningstest lär vi dig allt du behöver veta! Vi utför täthetstester på er arbetsplats

Med ett kvantitativt tillpassningstest kan vi mäta hur mycket av en förorening som läcker in i ditt andningsskydd. Det gör vi genom att mäta antalet partiklar utanför och innanför masken. Procurator utför tester baserat på den kvantitativa täthetsmetoden och med hjälp av en partikelräknare som heter Portacount 8040. Testet utförs i första hand med användarens egna andningsskydd, men efter överenskommelse har vi med oss olika storlekar, fabrikat och typer av andningsskydd till testet. Vid testet utför du en rad rörelser som skall efterlikna de rörelser som utförs under dina arbetsuppgifter. Underkänns testet görs en felsökning av masken och vid behov kan vi prova andra storlekar, fabrikat och typer av andningsskydd tills rätt skyddsnivå är uppnådd.

Arbetsgivarens ansvar för rätt andningsskydd Företag och arbetsgivare ansvarar för en säker arbetsmiljö på arbetsplatsen. Det gäller även att upprätthålla ett andningsskyddsprogram och dess rutiner enligt EN 529:2005. Mer information finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.


Så funkar testprocessen Innan du kommer till testet...

• Raka av skägg eller skäggstubb - framförallt på ytor som är i direkt kontakt med utrustningens anläggningsytor. Annars ger testet inte rättvisande resultat. • Du ska inte ha rökt 1 timme innan testet. • Du ska inte ha ätit 15 minuter innan testet. • Ta med din egen utrustning till testet. • Utrustningen ska vara hel, rengjord och underhållen enligt utrustningens manual. • Du ska vara väl införstådd med hur skyddsutrustningen ska användas.

Under testet

•Innan täthetstest går du och en testledare igenom utrustningen och dess funktioner. • Vi kontrollerar okulärt att utrustningen är hel och ren samt sitter bra på dig. • Du får visa hur du praktiskt sätter på dig utrustningen och hur du utför en daglig kontroll av masken innan användning. Vi går igenom eventuella tips med dig. • Om vi upptäcker något fel under testet gör vi tillsammans en enkel felsökning eller justering av utrustningen för att se om vi kan åtgärda läckage.

Efter testet

• Du får ett muntligt besked om utrustningen uppfyller kraven. • I efterhand kan vi också enligt överenskommelse skicka skriftligt intyg på testvärden och att testpersonen har genomgått täthetstest med godkänt resultat.

Kontakta oss för ytterligare information

Martin Karlsson Service Technician Safety 010 604 01 21 martin.karlsson@procurator.com

Bo Larsson Service Technician Safety 010 604 01 24 bo.larsson@procurator.com


Customer care Malmö: 0200 811 000 • info.se@procurator.com Mölndal: 020 551 310• kontakt@procurator.com Procurator AB Box 9504 • 200 39 Malmö Besöksadress: Källvattengatan 5 Växel: 010 60 40 000 Procurator AB Box 1004 • 431 26 Mölndal Besöksadress: Flöjelbergsgatan 1C Växel: 010 60 40 000

LULEÅ SKELLEFTEÅ UMEÅ

Butiker Procurator Borlänge Hantverkargatan 5 • Tel +46 (0)10 60 40 435 Bromma Gårdsfogdevägen 16 • Tel +46 (0)10 60 40 412 Gävle Utmarksvägen 1 • Tel +46 (0)10 60 40 441 Jönköping Kämpevägen 17A • Tel +46 (0)10 60 40 295 Kalmar Öselvägen 3 • Tel +46 (0)10 60 40 260 Karlstad Dagvindsgatan 1 • Tel +46 (0)10 60 40 500 Landskrona Pumpgatan 2C • Tel +46 (0)10 60 40 250 Linköping Gillbergagatan 22 • Tel +46 (0)10 60 40 300 Luleå Gammelstadsvägen 5 • Tel +46 (0)10 60 40 495 Malmö Kantyxegatan 25 A • Tel +46 (0)10 60 40 170 Sandviken Fiskängsvägen 4 • Tel +46 (0)10 60 40 446 Skellefteå Tjärnvägen 10B • Tel +46 (0)10 60 40 482 Umeå Förrådsvägen 27 • Tel +46 (0)10 60 40 460 Örebro Radiatorvägen 1 • Tel +46 (0)10 60 40 355 Örnsköldsvik Skortsedsvägen 7A • Tel +46 (0)10 60 40 392

ÖRNSKÖLDSVIK

SANDVIKEN BORLÄNGE

KARLSTAD

GÄVLE

STOCKHOLM

ÖREBRO LINKÖPING JÖNKÖPING

KALMAR LANDSKRONA MALMÖ

www.procurator.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.