__MAIN_TEXT__

Page 1

prof. An

d

rzej Fryd rychowski

NUTRlVl' Power Peptide Drink

Peptide Caps Good Life Vita m in C


NUTRIVl'

ZDRoWIE

WYZWANIE DZlSlEJsZYcH czAsow

Cywilizacja współczesnego człowieka przyniosła nam wiele nowych rozwiązań zarówno kulturowych jak i technologicznych. Zmiany te w skali ewolucji człowieka potoczyły się w zawrotnym tempie. Mimo wydtuzenia się zycia człowieka oraz nowych odkryc w zakresie medycyny rodzi się pytanie o jakośctych zmian oraz nowe zagrożenia, które ze sobą przyniosły. sTREs l zMlENlAJĄcE slĘ oToczENlE Zawrotne tempo zycia, stres czy skazenie środowiska naturalnego to tylko niektore czynniki wpływające na jakośc zycia współczesnego człowieka. Zmiany w sposobie funkcjonowania ludzi na przełomie ostatnich r00 tat spowodowały oderwanie naslego gatunku od natury a co gorsza nie pozwoliły mu na ewoLucyjną adaptację. Stres pojawia się u ludzi zamieszkujących dzisiejszą ziemię codziennie, czasami osiągaląc poziom, z ktorym wielu z nas sobie nie radzi. Tempo źycia jest tak duże, że niestety coraz więcej ludzi popada w szkodliwy dla organizmu nadmierny stres czy wręcz depresję, która stała się zmorą XX| wieku. Zarowslo w pracy jak i w domu muslmy spetniać oczekiwania, ktorym często nie jesteśmy w stanie sprostać. Nie radzimy sobie z presją wynikającą z codziennej egzystencji oraz stresem związanym z naszą sytuacją finansową co ru,jnuje nasze zdrowie w zastraszającym tempie. Specjaliści twierdzą, ze nawet B00/o chorób jest dzisiaj związanych z negatywnym wplywem sllesu na nasz organilm.

żvwruośćlDIETA Do wszystkich wcześniejwymien ionych czyn

na Ludzki organizm będzie mozliwe do określenia dopiero za kilkadziesiąt lat.

cHoRoBY cYWlLlzAcYJNE l sPoŁEczNE Wszystkie te czynniki skutkują rozwojem tzw, chorób cywilizacyjnych i spotecznych, Zaliczamy do nich schorzenia układu oddechowego, krąze, niowego, uczulenia, nowotwory, AlDS, chorobę Alzheimera a takze ,,zespoły ucieczki" (narkomanię, lekomanię, alkoholizm, ostre zaburzenia psychiczne). Dodatkowo narastające od lat skazenie

środowiska spowodowało, ze powietrze, ktorym

oddychamy znacznie odbiega od norm na jakie jesteśmy genetyczn ie,,za progra mowa ni'1 Opisa nym wyzej przypad kom towarzyszy ostatnio jeszcze jedna grupa zdarzen kardiologicznych - nagłe zaburzenia rytmu. Zjawisko to uderza zarówno w osoby starsze jak i mfodsze, narażenl są na nie kobiety i mężczyżni.Dodatkowy probtem stanowi fakt, że są to w duźej mierze przypadki niespodziewane. SEKRET LEŻY W NATURZE

Natura od tysięcy lat podpowiada nam jak życ zdrowo czerpiąc to, co najlepsze z jej darów, Właściwe dostarczenie substancji niezbędnych do zycia, takich jak: witaminy, biopierwiastki, aminokwasy czy związki tłuszczowe to podstawa zdrowe, go i długiego zycia. Nasi dziadowie i pradziadowie wiedzieli jak korzystac z bogactwa ziół oraz biiansować dietę w taki sposób, aby zapobiegać pospolitym chorobom, ktore przy dzlsiejszym trybie zycla są niezwykle uciązliwe. DOSTĘP DO NATURY

n

i

ków

nalezy dodac dietę, ktora w dzisiejszych czasach pozbawiona jest wielu niezbędnych do prawidło wego funkcjonowania składnikow odżywczych. Spozywa my żywnośćmocn o przetwo rzon ą, oczyszczoną, na dodatek pełną szkodliwych środków konserwujących oraz innych, często sztucznych, syntetycznych substancji. Do tego dochodzi coraz częstsze stosowa nie genetyczn ie zmodyfi kowa nej zywności GMO, której rzeczywiste oddziaływanie

codzienne troski oraz zatrucie środowiska natu, ralnego nie pozwalają nam bezpośrednio korzystać z dobrodziejstw natury. Wysoka urbanizacja

ośrodkow miejskich oraz globalna degradacja

środowiska powodują coraz trudniejszy dostęp do natu ra Inych nieprzetworzonych sktad ników zywieniowych. Dzisiejsza zdrowa żywnośćstała się produktem luksusowym oraz wysoce niedostępnym dla przeciętnego człowieka.


NUTRIVI' ODPOWlEDŹ WELLU WellU opracowało przełomowy program w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe pozwalający uzupełniac ,,cząsteczki życla" w codziennej diecie przez co na nowo wprowadzamy nasz organizm w stan niezbędnej molekularnej równowagi. Podstawą tego programu są suplementy pozyskiwane z natu ra Inych ekstra któw roślin nych oraz zwierzęcych znanych ludziom od tysięcy lat jako zdrowe i niezbędne składniki codziennej diety.

UnikaIne właściwości nutraceutyków przynoszą

nizmu poprzez właściweuzupełnianie sktadników w procesie redukcji czynników środowiskowych a dzięki nam stało się mozliwe.

odzywczych jest kluczowe

To, co wyróznia nasze suplementy oprócz naturaI

nych składnikow, to ich odpowiedni dobor. Właściwe połączenie wybranych ekstraktów prowadzi do efektu synergii, czyli spotęgowania ich skuteczności. W dodatku tak dobrane składniki dzialają holistycznie na organizm a nie wybiórczo jak w plzypadku farmaceutykow.

korzyści zdrowotne i terapeutyczne poprzez swoje

holistyczne oddziaływanie na cały organizm czło,

wieka. |stotą naszych osiągnięc jest połączenie wiedzy naukowej, ktora pokazuje nam, że jedyną drogą do uzyskania zamierzonych celów jest natura i potęga składnikow drzemiąca w jej darach. Opracowane przez nas nutraceutyki są odpowiedzlą na brak równowagi spowodowany zmianami

cywilizacyjnymi. Przywracanie homeostazy orga-

Dostarczanie odpowiednich naturalnych składników w diecie może przyczynic się do poprawy ogólnego stanu organizmu niwelując szkodliwe działanie zatrutego środowiska oraz nadmiernego stresu. Poprzez właściweuzu pełnia nie codzienne.j diety o niezbędne skiadniki zawarte w naszych nutraceutykach dajemy moziwośćna nowo cieszyc się zdrowym zyciem podnosząc jego codzienny konlfort i jakośc,

NUTRlVl PoWER PEPTIDE DRINK oRAz NUTRIV! PEPTIDE cAPs Rola nutraccutyków

NUTRlV| WetlU, wywiad

z prof. Andrzejem Frydryćhowskim.

Przełomowe odkrycia oparte o zaawansowaną technologię połączone z naukami medycyny dalekowschodniej oraz medycyny ludowej - to absolutnie nowatorska dziedzina, w oparciu o którą tworzone są nutraceutyki NUTRlVl pod nadzorem Prof. A. Frydrychowskiego (pseudonim: Prof. Frydrych). Dzięki niemu wiemy już jak ważną rolę pełnią aminokwasy, peptydy, kolagen oraz pozostałe biatka w naszym organizmie.

jakim zakresie suplementy diety NUTRlVl są pomocne w uzupełnianiu niedoborów oraz jaką rolę pełnią w naszym organizmie?

W

Po pierwsze warto wspomnieć, ze

preparaty

się na wyizolowa nie ze skor ryb samych aminokwasow oraz krotkich łańcuchow peptydowych i kilkukrotne ich zagęszczcnie celem uzyskania jedynych w swoim rodzaju preparatow na świecie.

NUTRlV| oparte są o unikalne technologie pozyski-

wania niezbędnych do zycia substancji aktywnych z rożnych gatunkow ryb oraz łączenia ich z innymi ,,zyciodajnymi substancjami'] które w,,kompleksie" (np. Biopeptide complex") dają niesamowite efekty działania. Pierwsze wynalazki laboratoriow WellU oparte były na pozyskiwaniu kolagenu z wybranych gatunkow ryb słodkowodnych. Przy okazji pozyskiwaliśmy tak zwane resztki peptydowe i aminokwasowe.Znając role wielu aminokwasów i peptydow rozpoczęliśmy dalsze prace badawcze, które trwają juz od ponad 10 Lat. Zdecydowaliśmy

Aminokwasy, peptydy oraz inne biatka zawarte w naszych preparatach są ,,serwowane" w odpowiednich proporcjach dokładnie tak, jak wystę-

pują w naturze. Nie izolujemy jednego, dwoch czy trzech aminokwasów, bądź okreśLonego łańcucha peptydowego. Nasza ro[a ogranicza się do badania roźnych gatunków ryb oraz stworzenia odpowiednich technologii pozyskiwania tych niezmiernie waznych dla człowieka substancji w aktywnej biologicznie postaci. Niezmiernie istotne jest rowniez ich stęzenie, dlatego tez nasze nowe preparaty są


NUTRIVI'

,.:|

wysoko stęzonymi koncentratami- średnio z 10 kilo, gramów ryb tworzymy 1 kg konce ntratu aktywnych

biologicznie aminokwasow, peptydów, kolagenu oraz innych białek. Częścnaszych technologii jest opatentowanych, niektorych nie chcemy jeszczc pate ntować, ze by nie odkrywac wszystkich kart.

Co nas wyróżnia na tle reszty świata? Wszystkie aminokwasy, peptydy, kolagen oraz pozostałe białka pozyskujemy TYLKO l WYŁĄCZNlE ze skor ściślewyselekcjonowanych gatunkow ryb. Dlaczego tylko ze skór? W skorze znajduje się najwięcej, najlepszcj jakości składników, ktore pozyskujemy. W mięsie ryb odkładają się metale cięzkie, ktore w skorach występu ją natomiast w śLadowych ilościach, wielokrotnie ponizej norm, Dzięki temu nasze ,,zyciodajne czą steczki" pozyskujemy z surowca najwyższej klasy. Preparaty NUTRlV| tworzymy ze skór ryb słodko, wodnych oraz morskich. Wśrodnich są takie ryby jak tołpyga i amu1 które są jednymi z aalzdrowszych ryb. Jedna z nich odżywia się planktonem, druga glonami. Są to ryby o bardzo duzcj wartości mięsa, kwasów ale równiez aminokwasów, pepty dow, kolagenu i innych białek, W preparatach NU, TRlV| stosujemy dodatkowo łososia atLantyckiego, który jest niezwykle bogaty w aminokwasy i peptydy. Prawdopodobną Qrzyczyną takiej kumulacji zdrowych elementów 1est bardzo surowe środowi, sko, w ktorym zyją te ryby. Amur itołpyga występu ją bowiem najchętniej w umiarkowanym i ciepłym klimacie. Mieszanka substancji aktywnych z \\Jyze] wynlienionych ryb daje najlepszc efekty odzywcze v,l wyniku czego nasze preparaty są niezmiernie

skuteczne w zakresie wspierania całego szeregu p rocesów rege ne ra cyj nyc h o az leczniczych w n a r

szym organizmie.

Czy mamy pewnośćźródłatych ryb? Korzystamy jedynie ze sprawdzonych dostawców ryb. Tołpyga i amur pochodza z hodowLi, w ktorych ryby te zywią się planktonem oraz glonami. Łosoś atLantycki typu Premium, z ktorego korzystamy, pochodzi zbardzo czystych rejonow morz daLekiej północy izywi się gtównie krewetkami, Cena mięsa tego łososia dochodzi w sklepach do 2O0 zł!!l Po nadto ryba jest ?rzeIwar7ana wspec]alnych warun-

::

kach a producent posiada certyfikat BlO.

Preparaty NUTRłV| to pierwsze na świecie produkty oparte na aminokwasach, peptydach, kolagenie oraz innych białkach pozyskiwanych z ryb, Jeste śmypierwsi i póki co jedyni, co daje nam ogromną korzyśćw postaci unikalności na rynku,

Jak kształtuje się przyswajalność pozyskiwanych substancji? Substancje aktywne pozyskiwane z ryb należą do grupy najbardziej biodostępnych przyswajalnych dla człowieka substancji. Ponadto dzięki swemu pochodzeniu dają wielokrotnie większe korzyści

dla organizmu ludzkiego w zestawieniu z jakimkolwieksyntetykiem,,KoktajL" aktywnych biologicznie,

naturalnych aminokwasów, peptydów, koLagenu oraz innych białek ma fundamentalne znaczenie dIa ba dzo wiel; Iunkcj' w nas7ym organ'zmie.

Preparaty NUTR|V] zawierają 11 roznych, zarówno egzogennych jak i cndogennych aminokwasów niezbędnych do zycia oraz peptydy, kolagen i inne biatka.

Jak będzie wyglądać nowa generacja NUTRlvl? W naszych nowych Drinkach Peptydowych, ktore będą dostępne na rynku juz od lutego 2014 roku, mamy bardzo wysokie stężenie calego szeregu aminokwasów, Zwiększyliśmy stęzenie w stosunku do obecnie oferowanego produktu ponad pięciokrotnie!1! Jest to kolejny milowy krok w dziedzinie rozwoju naszych preparatow. Zalecana przez nas dawka do spozycia to minimum 4 butelki na miesiąc kazda po 330 ml, Przyjmując taką dawkę a pli kujemy orga n izmowi szereg a m nokwasów. Wy, szczegó[niamy tylko kitka z tych najbardziej dLa nas istotnych, czyli egzogennych i względnle egzogennych, czyli tych, ktorych nie jesteśmyw stanie sami w naszych organizmach syntetyzowac i musimy je przyjmowac w postaci pozywienia bądź supLemen tow diety. i

Aminokwasy względnie egzogenne (warunkowo niezbędne) są to aminokwasy, ktore mogą być produkowane wewnątrz ustroju, jednak w wyniku niektorych stanów fiz1ologicznych zapotrzebowanie na nie znacznic wlrasta i konieczna jest ich podaz ZLewnatrz.


,l,r'';13l:viii

NA] l

NUTRlVl'

STĘZENlAAMINOKWASOW DRlN KA PEPTYDOWEGO W DAWCE 4 X 330m[, MINlMALNA DAWKA MlESlĘCZNA ORAZ lCH ROLA W ORGANlZMlE: HlSTYDYNA 1.980 mg,

ARGlNlNA 11.220 mg

TYRoZYNA 1.060 mg

Pełni wazną rolę przy syntezie związków zawierających zelazo, np. hemogLo binie i niektorych enzymów. Ma duzy wptyw na zaopatrzenie komorek w tlen oraz oddziałuje pozytywnie na układ immunologiczny. Naukowcy zaobse rwow [e czeniu reumaiyzmu, alergii oraz A|DS, wali rowniez roLę hi Aminokwas odgrywający bardz.o ważną rolę w budowie komorek, który jest niezwykLe istotny dla układu odpornościowego. Stosowana jest rowniez u mężczyzn w problemach erekcji oraz płodności.Arginina poprawia rowniez u krwienie skory w zwlązku z czym znaczą9o opóźnia wypadanie włosów. Pełni wazną funkcję w gospodarce hormonalnej człowieka oaz przy syntezie

iakich neuroprze kaźników jak tyramina, dopamina czy adre naIina.

Aminokwasy egzogenne, czyli aminokwasy, ktorych organizm nie moze syntetyzowac samodzieL.lie, mLs7ą więc byc doslatczane w oożVw,eniu, w przeciwieństwie do aminokwasow endogennych,

Zywienie pokarmami ubogimi w niezbędne aminokwasy egzogenne moze doprowadzic do zaburzeń chorobowych.

TREoNlNA

Niedobor tre oniny powod uje zmęczenie, brak apetytu, utratę wagi oraz proce su odbudowania kości. Ponadto jest ona elemente m budulcowym przeciwciał

3.300 mg

odpowiedziaInych za naszą odpornośc, wspierającym białe ciaika we krwi w watce z infekcjami oraz komorkami r

WALlNA

Odpowiedzialna za budoulę i prace mięśni oraz równowagę pomiędzy masą

2.770mE

METloNlNA 1.980 mg

lZoLEUCYNA

mięśniowąa rezerwami tłuszczu. Aminokwas odpowiedzialny za wiele procesów i funkcji zyciowych. Jest nie, zbędna przy syntezie białek i hormonow, na przykład karnityny, adrenaLiny oraz melatoniny. Działa równiez na ttuszcze, ograniczając ich magazynowanie się w wątrobie. Podobnie jak leucyna oraz wałina jest odpowiedzialna za budowę i pracę mię-

1.850 mg

śni.

LEUCYNA

Tak

3.560 mg

FENYLOALANINA 2.900 mg

LlZYl\A 4.750 mg

jakwalina jestodpowiedzia|naza budowę ipracę mięśnioraz rownowagę pomiędzy masą mięśniową a rezerwamitłuszczu.

Odgrywa wazną rolę w gospodarce hormonalnej człowieka, Posiada właściwościuśmierzające bol. Pełni istotną rolę przy syntezie wieLu neuroprzekaźnikow.

Aminokwas będący e[ementem składowym e nzymów. Niedobor lizyny powo duje osłabienie odporności orazwzmożoną podatnośc na infekcje wirusowe.


NUTRlVl'

;

Jak dostarczane aminokwasy przyczyniają się do budowy kolagenu? Skład kolagenu jest dośćnietypowy, zbudowany jest głównie w duzych ilościachz glicyny, proliny

oraz hydroksyproliny, Preparaty NUTRlV| są bardzo

bogate w te aminokwasy, dzięki czemu stanowią budulpc do odbudowy kolagenu w naszyrr organi zmie , we wszystkich narządach, tkankach i skorze,

DRtNKl PEPTYDOWE ZAW!ERAJĄ POWYZSZE W NASTĘPUJI

lACH: Najmniejszy i najprostszy z aminokwasów, stanowiący składową prawie wszystkich białek. Pełni równiez wazną funkcję w procesie przemiany materii, jestwaznym budulcem kości, skory, ścięgienorazzębow.

GLlCYNA 31.420 mg

Ten aminokwas petni szczegolną rolę w procesie tworzenia kolagenu w organizmie ludzkim. Występuje w stawach, skorze i kościach. Pełni wazną funkcję w stabilności ścianek arterii. Ma wptyw na ogólną wydajnośc

PRoLlNA 15.050 mg

organizmu.

HYDROKSYPROLlNA 8.180 mg opracawono tll iędzy

n a

W

Aminokwas występujący prawie wyłącznie w kolagenie oraz ekstensynie Pełni bardzo istotną rolę w stabilizacji struktury ko[agenu.

oparciu o badania wykonywane w 91rudniL! 20]3

rod owyc h

la

bo

n

ta

AMINOKWASY

r

io

r.

aruż stycżniu 20]4

r. w

okredytowonych,

ch HAM l LTO N,

Co to są peptydy sygnalowe występujące w

nutraceutykach NUTRlvl? i potezę istnienia sekwencji sygnałowych (między innymi sekwencji sygnałowych peptydów) wysnuł Gunter Blobel za co w 1999r. otrzymał nagrodę NobLa. Peptydy sygnałowe stymulują organizm do regeneracji. Skutecznośćpreparatow NUTRIV| wynika z naturaLnych,,zyciodajnych" substancji, zaktorą stoją między innymi aktywne biologicznie peptydy - biopeptide complex. Produkty NUTRlvl zawierają dużą ilość(co najmniej kitkaset) peptydów pochodzących z rozpadu białek. Przy czym w największej i znaczącej ilości występowaty peptydy z grupy dekoryn, lumikanu, histonu 2A oraz

H

cztery rodzaje kolagenu,

Z

przeglądu Literatury

wiadomo, że wszystkie wymienione rodzaje białek posiadają oprócz szeroko znanej funkcji strukturalnej, w całościlub w postaci pochodzących z nich peptydow, wtasności cząsteczek sygnałowych i o bro n nyc h, związany ch z napraw ą u szkodzo nych tka nek.

Jakie funkcje w organizmie pełnią peptydy? Peptydy to związki powszechnie wydzielane przez komorki zywych organizmów. Wśród nich istnieje wiele związkow o aktywności fizjologicznej lub

przeciwbakteryjnej. Pełnią one funkcję ligandów endogennymi antybiotykami, składnikami surfaktantu płuc. Każda z tych rol koresponduje zl-,ll-,i Ill-rzędową strukturą konkretnych peptydow. Liniowe peptydy pełnią rolę nośnikainformacji przenoszonego przez krew czy timfę, hormonu [ub substancji działającej miejscowo czyli mediatora - np. oksytocyna, hormon ad renokortykotropowy.

dla receptorów komórkowych, są


NUTRlVl' cYKLtczNE PEPTYDY KToRYCH AMlNoKWASY FoRMUJĄ PtERŚclEŃ, PEŁNlĄ RoLĘ ANTYBIoTYKoW (NP. TYRICYDYNA). W oPRGANlzMlE SPEŁNIAJĄ PoNtŻszE FUNKCJE: matriX:

enterleukin

-

. dziatają przeciwbolowo, łagodząc wpływ ostrego klimatu lub mechanicznych czy . wpływają na przekazywanie bodźców pomiędzy komorkami nerwowymi a mięśniowymi, zmarszczki mimiczne, . chelatują jony metali przelściowych, nie dopuszczalącdo produkcji rodników hyd roksyIowych,

działa lność . pobudzają tub hamują proces melanogenezy (rozjaśniają plamystarcze), . stymulują uwaInianie ArP zzapasow komórkowych, Białka te oprócz swe.j głownej roli tworzenia szkieletu matrix międzykomórkowej i tworzenia chromatyny, posiadają właściwościregulacyjne w stcsunku do komorek i tkanek. Oddziaływanie to ma wpływ zarówno poprzez natywne białka, jak ijego fragmenty. Te potencjalne właściwości, w które mogą byc uwiklane wykryte przez nas peptydy reguiują rozne procesy, Mają one wptyw na regulacje: proliferacj i, a n giogenezy, metastazy, leczeni a ra n,

zwłóknienia, odpowiedzi immunologicznej oraz hormonalnej. Właściwościte powinny się przełozyc na efekty kliniczne uzyskane u pacjentów.

Jak powstają aktywne peptydy? Wieloletnie badania naukowców WellU doprowadziły nas do bardzo ciekawych odkryć. Wykazaliśmy,że kwaśne preparaty uzyskiwane z skór ryb w temperaturze nieprzekraczającej 16 stopni C. zawierają oprócz białek wysokocząsteczkowych, kolagenu i elastyny, w znacznej ilościmałe peptydy. Mają one od 7 do 29 aminokwasow pochodzących z wcześniejwymienionych grup białek.

N utraceutyki są przyszłościąnowoczesnej suplementacji? Połączenie teorli, wielu Lat praktyk w Laboratoriach WeLlU, wiedzy naukowcow pod przywodz-

twem Prol dr n. med. Andrze|a Frydrychowskiego (pseudonim: Prof. Frydrych) oraz całego szeregu doniesień na temat skuteczności - bądź,co bądź nowych na rynku preparatow NUTR|V| daje nam pewnośc, ze fascynujące odkrycia naukowców WellU znajdą swoje bardzo znaczące miejsce w dziedzinie nutraceutyki. Ta nowa gałąz nauk medycznych na temat,,zyciodajnych" substancji odżywczych stawia przed nami nowe wyzwania, które podejmujemy. Powyzsze odkrycia, innowacyjne technologie oraz pasja, którą wkładamy w naszą pracę sprawia, ze to, co robimy i oferujemy naszym klientom jest nie tylko bardzo skuteczne, ale wręcz rewolucyjne i niezmiernie fascynujące. Mozemy śm iało powied zieć, że dzięki N UTR|V| OTWI ERAMY oBEcNlE CAŁKOW|clE NoWY \^/YMlAR WSPON/AGANlA PROCESOW RECENERACJl ORAZ PROCISOW LECZNICZYCH w 1as/ym organizm;e.

-


NUTRlVl GooD LIFE

Good Life to kolejny przełomowy nutraceutyk z serii Nutrivi. Jego unikalne działanie opańe jest o specjalnie dobrane naturalne ekstrakty z roślinod wieków znanych ze swoich leczniczych właściwości.Poniżej opisane zostały potwierdzone oddziaływania poszczególnych składników Nutraceutyku Good Life. KURKUMA - EKSTRAKT Z OSTRYŹU DŁUGlEGO Zwana równieższafranem indyjskim. Jeden z na.jpotęzniejszych, naturalnych składnikow przeciw, nowotworowych.

wają nawet niewielkie ilościkurkumy codziennie, az dziesięciokrotnie rzadziej chorują na raka nerki, ośmiokrotnierzadziej na raka płuc i pięc raly rza-

PRZYPRAWAŹYClA Kurkuma jest przyprawą, stosowaną w kuchni indyjskie1 od tysiącleci. Hindusi uzywają 1ej od tak dawna głownie ze wzgLędu na jej właściwości lecznicze, dlatego tez stosowana jest w medycy-

Wielu onkologow w dzisiejszym świeciepotwierdza skuteczność kurkumy w walce z nowotworami. Dr

nie ajurwedyjskiej, tajskiej, ndyjskiej, japońskiej oraz indonezyjskiej. Na przestrzeni ostatnich lat obseruujemy ogromne zainteresowanie leczni, i

czym działaniem tej substancji równiez w krajach zachodnich. Kurkuminoidy (90% tych substancji zawiera kurkuma), to bardzo siLne antyoksydanty. To wyjaśnia liczbę wskazań medycznych dla tej substancji. Składnik ten wpływa na leczenie róznych stanów zapalnych, z którymi mamy do czynienia w chorobach nowotworowych, ale równiez bóle reumatyczne, boLe stawowe czy bóle menstruacyjne. Ponadto kurkumę stosuje się rowniez w przyspieszaniu leczenia wrzodów, ran oraz

dziej na raka piersi.

Daraswati Sukumar, wybitny onkolog z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Baltimore USA, przez wiele

lat prowadziła badania nad składem i właściwo, ściami ku rku mi ny. Dokonała fascynujących od kryc

w tym zakresie, potwierdzając zdolnośc kurkumy do zwalczania cukrzycy, stanów zapalnych oraz nowotworów. Badania opublikowane w 2011 roku w ,,Proceedings of the NationaI Academy of Scien-

ce" potwierdzają, ze nawet 250lo wszystkich nowotworów wywołanych jest przez chroniczny stan zapatny. W dodatku według Centrum Nowotworów drAnderson kurkumina oddziałuje na 75010 nowotworów. Wykazano, ze wyszukuje złośliwekomorki nowotworowe i zabija je omijając zdrowe komorki - w przeciwieństwie do farmaceutykow w tym agresywnej chemii onkologicznej.

uszkodzeń wywoła nych na przykład przez egzemę.

Przyswajalność / biodostępność kurkuminy bez odpowiedniego towarzystwa jest znikoma. Nalezy wybierac preparaty, które zawierają również ekstrakty z pieprzu bądźpapryki ostrej, w ktorych składzie znajduje się bromeIina lub piperyna. Połączenie ekstraktu z ostryżu długiego z czarnym pieprzem oraz papryką daje najlepsze efekty, gdyż

wg znanych źródełtakie ,,towarzystwo" zwiększa

jej przyswajalnośc nawet 1000 krotnie. DZ|AŁAN lE ANTYNOWOTWOROWE

Dowody naukowe pokazują, ze kurkumina (głowny, dzialający leczniczo składnik kurkumy) jest dzisiaj jednym z najpotęzniejszych i najbardziej obiecujących składników przeciwdziałających nowotworom. lstnieje blisko 300 publikacji po-

twierdzających

jej

NaunikaLne właściwości.

ukowcy z Centrum Badań nad rakiem w Houston udowodnili między innymi, ze osoby, ktore spozy-

JASNY UMYSŁ Kurkuma ma również wpływ na chorobę Alzheimera lub inne formy demencji starczej. lstnieje wiele studiów, badań medycznych oraz publikacji na ten temat. Japońscy naukowcy w trzech niezaleznych badaniach wykaza[i, ze kurkuma ma fascynujące działanie lecznicze, przynosząc nie tylko ulgę w demencji ale rowniez poprawiając ogólne funkcje organizmu.

szERoKlE oDDz|AŁYWANlE Autorzy badań opublikowanych wAnna[s of lndian Academy of Neurology w 2008 r. potwierdzają właściwościantyoksydacyjne, detoksykacyjne, przeciwzapalne oraz lipofilne kurkuminy. Podsumowując, btisko 300 publikacji naukowych oraz 50 lat badań naukowych potwierdzają dzislaj, ze kurkumina, głowny składnik kurkumy, zwanej ostryzem długim, dziaIa odżywczo na caty organizm.


NUTRIV|' ODDZIAŁYWAN l E KU RKU MY

:

. hamuje objawy wywołane cukrzycą typu ll, poziom

. hamuje agregację płytek krwi, tworzenie się i rozwoj guzow, . zapobiega reumatoidalnemu zapaleniu stawow (RZS), . zaBobiega sklerozie,

. hamuje i replikację HlV, . przyspiesza leczenie wrzodów, . posiada silne działanie antyoksydacyjne (wymiatanie wolnych rodnikow), . chroni przedzacmą,

. chroni przed uszkodzeniami wątroby, . zwiększa wydzielanie zołci, chroni przed tworzeniem się katarakty, znacząco przyspiesza

trawienie, na utlenianie . hamuje zakfzepicę,

utleniania tipoprotein,

. przyspiesza gojenie ran, . hamuje rozwój stwardnienia rozsianego, . zapobiega zawatowi mięśnia sercowego, . znacząco przyspiesza trawienie. PAPRYKA Papryka, jako przyprawa i składnik potraw jest powszechnie stosowana. Tajemnica jej stosowania polega na łączeniu jcj z innymi przyprawami, przez co osiągany jest niezwykle silny efekt synergi i, Po prawia ona znacząco przyswaja l nośćm iędzy innymi kurkuminy. Papryka jest równiez bogatym źrodłem Witaminy C, poprawia trawienie orazza-

Pieprzzawieraza to duże iLości fenoli, dzięki czemu jest silnym antyoksydantem. |stnieje wiele donieleczniczych czarnego sień na temat właściwości pieprzu. Obecnie prowadzone są szczegołowe badania, które maią potwierdzić te doniesienia.

pobiega zwapnieniu naczyń krwionośnych. Juz

Aztekowie wiedzieli, że papryka hamuje procesy starzenia, przez co sprzyja długowieczności.

PlEPRZ CZARNY Czarny pieprz, ktory pochodzi z Indii dzisiaj jest uprawiany w wielu krajach tropikalnych. Zawiera śladowe ilościbiałka, tłuszczu, błonnika i składnikow mineraInych takich jak zelazo, wapń, magnez.

fa

o

d€

9e


NUTR|VI' PRACE BADAWCZE PROWADZONE SĄ W ZAKRE5IE OKREŚLENIA WPŁYWU CZARNEGO PIEPRZU MlĘDZY lNNYMl POPRZEZ: leczenia trawienia, odczucia bolu, Sta noW

. poprawia znacząco przyswajanie kurkuminy, selenu, witamin zErupy B i beta-karotenu. W ,,Journal of AgriculturaL and Food Chemistry" ukazaIo się badanie, ktore wykazu|ę, że czarny pieprz ma wpływ na naturalną gospodarkę tłusz, o r ganizm u. N a u kowcy potwi erdzi li, ze pi peryna lawarla w czarnym pieprzu ingeruje w geny odpowiedziaIne za tworzenie się nowych komorek tłuszczowych, wpływając na ich iLość. czow ą

KoRzEŃ lMBlRU

Jest powszechnie stosowany w medycynie chińskiej, medycynie dalekiego wschodu i coraz częściej w krajach zachodnich. Wszystkim nam znane są rozgrrcw ające właściwościi m b i ru i ws po m a gające krążenie krwi. Jest on polecany profilaktycz-

nie zapobiegając przeziębieniom oraz osobom

wanych w laboratorium - wykazały one, ze niszczy on skutecznie komórki rakowe. lnne badania prowadzone na U niwersytecie w Minnesocie wykazały, ze imbir hamuje wzrost komórek nowotworowych raka odbytu. Grupa naukowców z Uniwersytetu w Tikricie w Iranie, wykonując eksperyment z udziałem 75 żanaIych mężczyzn, cierpiących na zaburzenia płodności, ktorzy w trakcie trzymiesięcznego badania przyjmowali imbir, zaobserwowała, ze poprawiła się iakośćich nasienia (wzrost ruchliwości i ilości p[emnikow odpowiednio o 4l ,3o/oi 40,7o/o), Ponadto widocznie zwiększył się poziom hormonu LH o 43,2o/o oraz testosteronu o 17,7a/o,

ospałym i ocięzałym.

lstnieją badania naukowe, potwierdzające terapeutyczne działanie tej rośliny. Naukowcy z Uniwersytetu Stanu Michigan w USA przeprowadzili doświadczenia na komorkach raka jajnika hodo-

Badania bezsprzecznie potwierdziły świetne właściwościantyoksydacyjne imbiru. Posiada on bardzo szerokie iw duzym stopniu udokumentowane dzialanie terapeutyczne, dzięki czemu idealnie nadaje sięlako element suplementu diety.


l

.:

],.

;

NUTR|VI'

tMBlR NAJCZĘŚCIEJ POLECANY JEST W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: . poprawa krązenia krwi, . wspomaganie procesow trawienia, . wspomaganie leczenia przeziębień, działanie profilaktyczne, przynosi ulgę chorym stawom dzię ki bogactwu su bsta ncj i

p

rzeciwza pa l nyc h,

. działa nie przeciwobrzękowe, . och[ona przed tworzeniem się zakrzepow - zmniejszanie agregacji (zlepianie się) płytek krwi, zwi

ę

ksza

n

ie ko ncentra

cj i i

wyd

aj

nościu mysłowej,

. działa n ie a ntyoksydacyjne,

. poprawianie jakości nasienia u mężczyzn,wAzjl polecany jako naturalny afrodyĄak.

t

l

§#." .t,"i,'ffiF

*'*,",oł89t

czosNEK NaturaIny antybiotyk. Dobrze znany i ceniony, niezbędny w codziennej diecie.

czosnek ma szerokie zastosowanie |ecznlcze z cze go większośćz nas zdaje sobie doskonaLe sprawę. NaLezy go stosowac równiez profilaktycznie, na co dzień, W skład czosnku wchodzi allicyna, ktora ma sitne działanie przeciwbakteryjne, troisiarczek dwu, allilu o podobnym działaniu oraz siarkowe związkl lotne, które wspomagają walkę z chorobami ukła du oddechowego i pokarmowego. Czosnekzawiera między innymi witaminę C oraz witaminy z grupy

B, ponadto mikroelementy takie jak potas, magnez, żelazo, fosfor, cynk, rnangan, jod, sod, selen ichrom. Nowozelandzki chemik Rex Munday z Ruakura Re search Centre w Hamilton oraz jego wspotpracownicy prowadziLi badania nad czosnkiem. Tak samo

naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii w FiLadelfii (USA). Podczas wykonanych przez nich eksperymentow dwusiarczek dwualilu zniszczyl komork] raka jeliia grubego, które pobrano od ludzi i wszcze piono myszom. Zwierzętom trzy razy w ty, godniu podawano po 1 g substancji. Pozytywne efekty terapii pojawiły s!ę po dwóch tygodniach. DADS doprowadziI też do zagłady komórek rako, wych hodowanych w laboratorium, a pochodzą cych od osob cierpiących na nowotwory złośLiwe okręznicy, skory i płuc, Choc wiele jeszcze pozostaje do wyjaśnienia, większośćz nas nie ma wątpliwości, ze czosnek wzmacnia uklad odpornościowy człowieka - mowi Munday, Ma to podstawowe znaczenie w wa lce z nowotwora mi. m siLniejszy jest organizm, tym skuteczniej moze likwidowac komorki rakowe, Nie ktorzy uwaza.ją nawet, ze czosnek po winien być stosowany nie tylko profilaktycznie, ale Wręcz jako lek, dodaje naukowie c. I


NUTRIV!'

*oru*o,n

nóżerulec GóRsKl

Co jakiśczas pojawiają się tez doniesienia naukowe na temat jego zdolności do opoźniania starze-

nia i zwalczania nowotworów, Badania ostatnich iat koncenirują sięjednak najsilniej na korzystnym wpływie czosnku na serce i układ krążenia.

ffiY"

jako adoptogen czyli substancję pochodzenia n atu ra n ego zwiększającą zd o l n ośćo rga n izm u d o zmieniających się warunkow środowiska. 1

DZ|AŁANlE WSZECHSTRONNE kto rzy a u to rzy uw ażalą, że dzi ała n ie ad a pto genow polega na ich wpływie na systemy reguLatorowe znajdujące się w roznych tkankach i organach N ie

RóżENlEc GóRsKl _zŁoTY KoRzEŃ SYBERll

,,Wyciąg z żołtego korzenia rożeńca gorskiego moze się okazac najlepszym le karstwem na skołatane nerwy w epoce kryzysu" - cytat z Newsweeka, 04.01.2009

Rózen'ec górsk; zawiera wiele cennycl dIa oganizmu substancji, takich jak fenoloalkohol,

-

poprlet układ immunoLogiczny, hormonalny, sercowo-naczyniowy, mięśniowyitd. Wskazują równiez na fakt, ze adaptogeny korygują zabu rzenia powodowane stresem o roznym podłozu poprzez aktywowanie systemu obronnego organizmu i działanie na ośpodwzgorze - przysadka oraz wplyw na uklad ad,energ'cznV.

gLikozydy, saLidrozyd, rozarin, rozawin, roztn, licz

ne flawonoidy, fenoLokwasy, kwasy organiczne

(bursztynowy, cytrynowy, jabłkowy, szczawiowy), garbn i ki, t,iuszcze, wosk, steryny, oksyku ma rynę. Obecnie wykorzystując nowoczesne metody badawcze wyizolowano az 29 składników czynnych z rhodioLa rosea.

Juz ponad 1000 letnie księgi tybetańskie wspomi nają o korzystnym wpływie tej rośtiny na zdrowie. Stosowano ją głównie przeciw złym nastrojom, przewlekłemu zmęczeniu oraz w celu poprawienia wydajności pracy, wieku Rhodiota Rosea stała się przedmiotem badań naukowych. Pierwsze badania prz€prowadzano już pod koniecc lat 60, ubiegłego roku w byłym Związku Radzieckim, Od tego czasu opubLikowanojuz ponad 1BO badań naukowych nad działaniem tej rośliny. Surowiec skLasyfikowano

W XX

Pozytywne efekty aktywności rozeńca obserwo, wano na grupie pacje ntów z astenią i objawami nerwicy, W okresie kuracji od 10 dnido 4 miesięcy, przy dawce ekstraktu 50 mg trzy razy dziennie, następowal spadek uczuci a zmęczenta, osła bien ia, drażliwości,poplawa koncentracl'i i tikwidacja bolu głowy oraz innych niekorzystnych objawow wegetatywnych. Polepszenie zdrowia pacjentow szacowano w oparciu o testy psychologiczne i badania wydaj nościfizycznej.


NUTRlVl' Działanie Różeńca Górskiego: . przywraca rownowagę wewnętrzną

organizmu (homeosiazę), zwiększając jego odporność

na choroby,

. pobudza witaIność seksualną, wspomaga profiLaktykę zaburzen seksualnych, . zmniejsza stres oraz jego szkodliwy wpływ na zdrowió , ułatwiając szybki powrót do normy po UstąpieniU czyn nikow stresujących, . WZmaCnia odpornoŚĆ naszego organiZmU,

. działa kardioprotekcyjnie: zapobiega arytmiom serca, zmniejsza miejscowe niedokrwienie, regu lUje ciŚn ienie krwi,

. chroni wątrobę przez szkodLiwym wpływem toksyn, zmnie_jsza skutki uboczne działania [ekow, . jest siInym

a

ntyoksyda ntem, ponadto skutecznie zapobiega szkodo mwyrządzonym przez wolne

rodniki oraz przyspiesza regenerację juz powstałych zmian w materiale genetycznym (DNA),

sPlRULlNA

- BoGAcTWo BIAŁKA, W|TAMlN, M|NERAŁÓW l KWASÓW Z NATURY Spirulina to aLgi morskie, ktore mają bardzo niewie lki, mikroskopijnywręcz rozmiar. Cechuje je bardzo wysoka zawa rtoścpełnowa rtościowego bi ałka oraz łatwo przyswajalnc dLa organizmu ludzkiego witaminy, zwIaszcza z gru?y B, a takze witanlina E, beta-karoien oraz kwasy tłuszczowe i nukLeinowe oraz wieLe innych substancji odzywczych, ktore są uznawane za niezwykle bogate w składniki odzywcze roś[iny. Teoretycznic moglibyśmy się zywlc wy tącznie tymi algami, nie zaburzal'ąc podstawowych funkcji naszego otganizT i,.

Spirulinę uwaza się za niezwykle i bardzo bogate źródło białka, niezbędny składnik naszej codzien nej diety. Preparaty dostępne na rynku zawierają nawet 60% białek. Istnieją równiez doniesienia, ze barwniki zawarte w spiru[inie wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn. Spirulina jest niezwykle bogata w chlorofi|, zawiera go nawet 10 razy więcej niż zlelone warzywa liściaste, dzięki temu znakomicie oczyszcza krew, Chlorofil zawar ty w Spiruiinie wspomaga produkcję czerwonych krwinek, oczyszcza organizm ze zbędnych produkiow przemiany materii, reguluje pracę jetit jak rowniez jest zrodłem łatwo przyswajalnej formy magneZU.

Ta niezwykła alga sprzyja równiez naprawie uszkodzonych komorek DNA. Istnieją juz pierwsze bada-

nia na zwierzętach sugerulące, ze spirulina moze zwiększać prod u kcję przeciwciał, zwa lczając i nfekc.je, a takze choroby przewlekłe. Ta niezwykta alga sprzyja równiez naprawie uszko,

dzonych komorek DNA. Istnieją juz pierwsze badania na zwierzętach sugeru.jące, ze spirulina moze zwiększac prod u kcję przeciwciał, zwa lczając i nfekcje a takze choroby przewle kłe. SYNEFRYNA Synefryna nalezy do grupy naturalnych stymuiatorow orat substancji wspomagających odchudzanie. Otrzymuje się ją z pomarańczy gorzkiej. Stosowanie synefryny jestzasadne, ale tylko iwyłącznie w małych dawkach, gdyz spozywana w duzych iLościach,w szczegolności w połączeniu w codzienną dawką kofeiny moze byc bardzo niebezpieczna.

Synefryna jest doskonałym stymulantem, nie na darmo mówi się o niej ,,naturalna efedryna'l

W małych dawkach jest dLa nas korzystna, w du zych moze być bardzo niebezpieczna. Synefryna działa podobnie do czerwonego wina, w małych dawkach dziaIa jak Lek, w duzych dawkach jak tru cizna powodująca arytmię serca.


NUTRlVl' NUTRlVl VITAMIN c - MoLEKUŁA ZYclA

NUTRlvl V|TAMlN C to naturalny ekstrakt z dzikiejróży, aceroli i rokitnika - roślin,w których naturalna witamina C występuje w kilkukrotnie większych stężeniach niż np. w cytrynie. Wiete badań naukowych opisanych poniżej dowodzi o unikalnych dla zdrowia właściwościachnaturalnej witaminy C. Opracowana przez nas receptura dostarcza wyjątkowej ,,molekuły życia" pochodzącej wprost z natury. Ekstrakt zDzikiej Róży, Aceroli i Rokitnika Nutrivi Vitamin C to idealne połączenie naturalnych sktadników pomagających zachować zdrowie.

DzlKA RÓŻA Owoc dzikiej roży znany jest i stosowany od daw, na jako jedno z bogatszych źródełwitaminy C. Już 1 -3 owoce mogą pokryć dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka. Ludzie pierwotni traktowa[i owoce roży jako codzienne pozywienie. Na, ukowcy odkryLi,żew rożach owocowych zawańych jest około 130 związkow, które mają dobroczynny wpływ na organizm ludzki. Oprócz witaminy C w owocach roz występują m.in. witaminy A, 81, 82,

E, K, kwas foliowy, kwas elagowy, kwas galusowy, garbniki, flawonoidy, karotenoidy, cukry i pektyny.

Prawdziwą rewolucję w podejściu do róz owocowych wywołało odkrycie duńskich uczonych, ktorzy wykazaIl przeciwzapalne działanie zawartego w owocach dzikiej rózy (Rosa canina) gataktoLipidu i udowodnili jego skuteczność w Leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Mechanizm dzialania przeciwzapalnego polega na hamowaniu chemotaksji leukocytów, obnizenia stęzenia białek ostrej fazy (CRP) i kreatyniny w moczu. Na szczegolną uwagę zasługują rownież antyoksydacyjne właściwości ekstraktów z roż, W badaniu ekstraktu wodnego z kwiatow Rosa rugosa stwier dzono jego wysoką a ktywnośc przeciwutlen i ającą, wskazując jednocześnie, zo za lo dzialanie odpo,

wiada.ją zawarte w ekstrakcie pochodne kwasu ga-

lusowego oraz poIisacharydy. Owoce dzikiej rozy wykazu)ą wysoką zawartośćwitaminy C ponadto zawiera.ją flawonoidy, garbniki, kwasy organiczne, cukry oraz zwlązek o działaniu przeciwzapalnym gataktoLipid (GoPo). owoce dzikiej roży stosuje się w celu uzupełnienia nie-

doborow witamin i zwiększcnia odporności orga, nizmu. Wskazaniem są: rekonwalescencja, stany ogolnego osłabienia, zmęczenie oraz stres, nadmierna kruchośći przepuszczalnośc naczyń włosowatych, a także choroba przeziębieniowa. Preparaty zawierające owoce rózy zalecane są takze kobietom w ciązy i w okresie karmicnia pie rsią, jak rowniez osobom cierpiącym na różnorodne scho, rzenia reumatoidaIne. Dzika roża znalazIa zastosowanie między innymi przy leczeniu w chorobach zakaźnych, zaburzeniach krązenia i przemiany materj! oraz w aiergii. Dzięki polifenolom R. fructus działa rozkurczowo, moczopędnie i napotnie. Fiawonoidy, antocyjany, pektyny i kwasy organiczne wpływa.ją na zwiększenie wchłaniania, potęgowa nie działa nia i ochronę przed rozkładem zawartej w surowcu witaminy C. Działanie przeciwba kteryjne, przeciwzapalne, ścią


NUTRlVl' gające, przeciwbiegunkowe i hemostatyczne su rowiec zawdzięcza garbnikom, Dostatecznie wysoki poziom witaminy C zawartej w owocach dzikiej roży chroni przed zatruciem roznymi lekami oraz substancjami szkodliwymi zawartymi w powietrzu, wodzie i pozywieniu. Bardzo cenną zaletą tej witaminy jest hamowanie

tworzenia się w przewodzie pokarmowym tzw. n itrozoa m i n, ktore są związkami ra kotwórczymi,

powstającymi w przewodzie pokarmowym w wy, niku spozywania warzyw uprawlanych z dużym nadmiarem nawozow azotowych.

zAWlERA oNA RÓWNlEż WlELE lNNYcH sUBSTANCJl, TAK|CH JAK: . witamina A (bardzo duzo, nawet 4300-i2500 jednostek międzynarodowych w 1O0 g), . wiiamina 81, . witamina 82,

. niacyna PĘ . białka,

. żelazo (ułatwiające przyswajanie witaminy C), . fosfor, . wapń,

. magneZ, . mangan, . kwas jabłkowy.

Ta wyjątkowa kompozycja, według aktualnego stanu wiedzy, zwiększa działanie witaminy C w naszym organizmie i wzmaga produkc.ję przeciwciał

oraz znacznie wspomaga działanie przeciwutle niaczy.

AcERoLA - NATURALNA W|TAMlNA c

Aceroia, zwana równiez wiśniąz Barbados, jest re-

kordzistką pod względem zawartości witaminy C. Jeden owoc aceroli wazący 4,5 g ma tyle witaminy C co kilogram cytryn. Jedna mała szklanka (1B0 ml) soku z acero[i moze zawierac tyle witaminy C co t4 [itrów soku pomarańczowego.

Acerola pochodzi z wysp karaibskich i Ameryki Srodkowej. Przypuszcza się, ze Indianie z wysp karaibskich przenosili nasiona lub roślinypodczas migracji pomiędzy wyspami i uzywali aceroLę juz w czasach prekolu mbijskich. Acerola jest owocem najbogatszym w witaminę C. Zawieralą prawie 100 razy więcej niz w owocach cyl rusowych i ponad I0 razy wiccej eiż w cnrnej porzeczce. Jeden lub dwa owoce accroli, zaleznie

o wielkości l zawartości witaminy C, zapewniają rekomendowaną dzienną dawkę witaminy C.?oza tym w owocach występuje znaczna ilośc prowita, miny A oraz tiamina (witamina B1), ryboflawina (witamina B2), niacyna (Witamlna PP), wapń, fosfor i żelazo,

W medycynie fudowej acerola była rowniez uzywana w leczeniu biegunki i chorob wątroby. Po mocna okazywała się w terapii przewodu pokarmowego, dzięki właściwości kwasu jabłkowego,

fcnolokwasów i garbnikow (substancjc o tzw. działaniu prozdrowotnym cechujące się bardzo wysoką aktywnośclą przeciwutleniającą).

RoKlTNlK Rosyjski ananas, cierń morski, koralowiec, rokitnik rozłozysiy krzew, ktorego ozdobę stanowią pomarańczowe jagody, ma wieLe nazw, ale jedno nie uLega wątpLiwości: jest to roślina o wyjątkowych

-

zaletach leczniczych i kosmetycznych. Bomba witaminowa Najbardziej wartościowe są pomarańczowe owoce, które naliepiej zbierac między sierpniem a paź dziernikiem, choc utrzymują się na krzewie przez całą zimę, a po przemarznięciu stają się nawet bardziej słodkie. W ich składzie znajdziemy dużą porcję zwiększającej odpornośćorganizmu witaminy C. W przeciwieństwie do wielu innych owoców, podczas obrobki termicznej nie ulega ona ,ozkiadowi ponicrłlaz rosl'na nie -na en7ymow odpowiadających za eliminację kwasu askorbinowego. Rokitnik to takze bardzo bogate źrodło witaminy I chroniącej komorki przed utlenia


NUTRlVl'

)o ZDRoWI

czami i szkodLiwym działaniem wolnych rodnikow. W pomara ńczowych owocach jest jej czterokrotnie więcej niz np. w pestkach stonecznika. Więcej witaminy A niż w marchewce Po rokitnik powinny sięgnąc równiez osoby potrzebujące witaminy A obnizającej poziom cholestero Lu iwspomagającej funkcjonowanie ukladu krwionośnego. Owoce z,,rosyjskiego ananasa" zawiera.ją jej trzykrotnie więcej niz np. marchew. Jako jedna z n]ewielu roślin,rokitnik dostarcza nam witaminy B12, na ktorej niedobór mogą cierpiec weganie. Jest takze bogaty we flawonoidy (charakteryzulą się silnym dzia|aniem antyoksydacyjnym i przeciwnowotworowym, usuwają z organizmu wolne rodniki, ktore mogą uszkadzać tkanki i przyspieszac proces starzenia się organizmu), kwasy organiczne (głownie maleinowy i szczawiowy) oraz woIne aminokwasy. W rokitniku nie bra kuje rowniez waznych pierwiastków, m.in. fosforu, zelaza, manganu, boru, wapnia i krzemu.

Do

jedzenia i picia

Owoce rokitnika rnożna spozywac na surowo, dodawać do ciasta lub przyrządzac z nich przetwory: dzemy, galaretki, konfitury, wina i nalewki. Są bardzo aromatyczne i łączą w sobie smak cytrusow, brzoskwini i ananasów. Z suszonych liścirokitnika niektorzy przygotowują smaczny napar, który z powodzeniem zastępuje herbatę. Sok pełen wartości W sklepach ze zdrową zywnościąbez trudu znaj

dziemy sok, który uchodzi za najbardziej wartościowyprodukt rokitnikowy. Wymieszany z wodą lub innymi sokamiowocowymi(np. jabłkowym lub pomarańczowym) stanowi świetne uzupełnienie codziennej diety. Jego zalety mozna długo wyticzac. Jest doskonały do wzmocnienia odporności,

szczegoInie w okresie jesienno,zimowym. Pomaga zwalczac infekcje, poprawia krązenie, obniza poziom choLesterolu, reguluje pracę układu trawiennego i przemianę materii, zapobiega powsta waniu stanow zapalnych, usprawnia pracę mozgu i układu nerwowego. Sok poprawia takze nastroj, doda]e energii orazdziaIa antydepresyjnie, co o tej porze roku warto wykorzystać. Zwiększa potencję i

przedluża zywotności pLem

n

i

kow.

WŁAśclWośclNATURALNEJ WlTAMlNY c Odkrywca witaminy C ALbert Szent-Gyorgi, który otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny, nazwał ją,,moLekułą dalącązycie" (Life giving molecule) i proponował dla tej substancji inną nazwę witamina P - jak protekcyjna. Jego dokonania naukowe spotkały się z uznaniem światowych grem iow. A[bert Szent Gyorgi obro n ił doktorat w Ca mb rid ge, gdzie p rzebywał, ja ko stypendysta Fu nd acji Rockefellera, W 1947 roku wyjechat do USA, gdzie został profesorem na prestizowym uniwersytecie w princeton.

-

czY W|TAMlNA c JEsT MoLEKUŁĄ ŻYclA? Podwojny laureat Nagrody NobLa, pionier medy, - dr Linus Pauling poświęcit całe zycie na badania nad witaminą C. Jego interdyscypli na rna wjedza z dziedzlny biochem i i f izyki zaowocowała szeregiem odkry c z za kresu biologi i ewolucyjnej, fizyki, che mii i medycyny. Osiągnięcia dr Paulinga doccniane są na całym świeciea w Sta, nach Zjednoczonych istnieje wydzial jego imienia L!nus Pauling lnstitute at Oregon State Un]versity

cyny ortomoLekuIarnej

i


r]A:llr,] koniynuujący jego badania nad właściwoścjami

\]l\

])i]().A i]O z |)iiO\',]iA

NUTRIVl'

cząsteczki życia.

podstawowych cegiełek naszego orga n izm u mo[e, kuła zycia ma wpływ na szereg układow.Zażywanle Witaminy C zmniejsza ryzyko chorob sercowo-na-

WŁAŚclWoŚcl MoLEKUŁY ŻYclA

czyn i owyc

Badania prowadzone na całym świecie potwier, dzają rczc, ze witamina C n,a ogro-nre lnaczelie dla naszego zdrowia i reguLuje szereg mechani

zmow

fu

nkcjonowania naslego organizrr

u.

Kofaktor reakcji biomolekularnych Witamina C bierze udział w biosyntezie kolagenu waznego związku od powiadającego między innymi za budowę naczyń krwionośnych, chrząstek, kości, dziąseI oral elastycznośc i giętkośćskory. Kolejną wazną funkcją witaminy C jest jej udział w syntezie karnityny i katecholamin. To niezbędne enzymy biorące udział lv procesach energetycznych nasze go organizmu, Dzięki tym substancjom organizm człowieka moze spaLać tłuszcze zapewniając odpowiedni poziom energii. Witamina C jesttakze zaangazowana w metaboLizm cholesteroLu do kwasow zolciowych. Dodatkowym efektem zażywania moLekuly zycia jest zwiększenie przyswajaLnośc zelaza waznego w procesie budowy hemoglobiny - podstawowego składnika czerwonych krwinek.

Przeciwutleniacz (Antyoksydant) Jedną z podstawowych przyczyn starzenia się ko mórek a zarazem organizmu są tzw. Wolne Rodniki i reaktywne forrlry tlenu (ROS), ktore uszkadzają (utleniają) końcowki tańcuchow DNA i RNA. Witamina C jest najskuteczniejszym antyoksydantem - czyli przeciwutleniaczem zapobiegającym dzia łaniu szkodLiwych substancji. W dodatku bierze udziat w regeneracji pozostałych antyoksydantów i naprawia ważną dla organizmu witaminę [. Oprócz ochrony podstawowych cegietek naszego organizmu chroni takze łańcuchy niezbędnych cząstek organicznych takich jak białka i Lipidy. Jej działanie redukujące strcs oksydacyjny powinni docenic przede wszystkim paLaczc. WŁAŚClWOŚCl

PROZDROWOTNE

Układ naczyniowy Regularne stosowanie naturalnej witaminy C ma wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka. W związku z tym, że bierze ona udział w syntezie

h w ty

m mi ażdży cy. Bad

an

i

a

wykazały, ze

stosowanie witaminy C konsekwentnie prowadzi do poprawy rozszerzania naczyń u osob z chorobą niedokrwienną serca, a takze osob z dławicą piersi

ową, zasio i nową

n

iewyd

o

l

noścl ą serca, cukrzy cą,

wysokim poziomem cholesterolu i wysokim ciśnieniem krwi, Poprzez oddziaływanie na układ naczyniowy ch roni lakże mozgprzed udarem.

Choroby nowotworowe Badania naukowe potwierdzają, że spozywanie witaminy C zmniejsza ryzyko występowania szeregu nowotworow. Osoby, kiore w codziennej diecie stosowały ponadprzeciętne iLościW]tami, ny C znacznie rzadzie1 chorowały na: raka piersi, przewodu pokarmowego, chłonniaki nieziarnicze, Te unikalne właściwościantyrakowe to kolejny ar

gument w stosowaniu wiiaminy C jako Nutraceu-

tyku.

Zaćma Przyczyną zaćmy są zmiany zachodzące w so czewce oka, która skupia światłotworząc wyraźny i ostry obraz na siatkowce. Naukowcy na podsta, wie badań przckrojowych twierdzą, że witamina C zmniejsza ryzyko powstawania zacmy, prlez co chronimy nasz wzrok.

Nadciśnienie

Nadciśnienie tętnicze jest powazną chorobą mającą wpływ na cały organizm, dlatego profilaktyka w tym zakresie jak i działania nakierowane na jej Leczenie są niezwykle istotne dla prawidłowego, zdrowego funkc1'onowania organizmu. Wpływ wi, taminy C na układ naczyniowy jest nieoceniony natomiast n a u kowcy stwierdzi Li jej tera peutyczne działanie polegające na obnizaniu ciśnienia tętni cZego.

Cukrzyca PrzewLekła hiperglikemia (cukrzyca) wiąze się z uszkodzeniem oraz zaburzeniem czynności i niewydolnością róznych narządow, szczegoInie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Związek pomiędzy ilością poziomu witaminy C we


NUTRlVl'

)o

7Dlo

krwi a ryzykiem cukrzycy odnotowano podczas przekrojowych badań przeprowadzonych w Sta

wodowac uszkodzenie nerek, wysokie ciśnienle

nach Zjednoczonych. Naukowcy stwierdzili, ze im wyzsze stęzenie witaminy C we krwi tym ryzyko zachorowania na cukrzycę by|o nizsze.

krwi i niedokrwistośc. Witamina C zmniejsza toksycznośc ołowiu redukując jego negatywne skutki dla organizmu.

Astma

NATURALNA WlTAMlNA c

Astma oskrzelowa to przewlekła, zapalaa choroba dróg oddechowych, u podłoza ktorej lezy nadreaktywnośćoskrzeli, prowadząca do nawracających napadów duszności i kaszlu. Podawanie witaminy C prowadziło do uzyskania o połowę lepszych rezultatow niżv,l przypadku grupy kontrolnej.

DLaczego warto stosowac naturalną witaminę C? Witamina syntetyczna jest bardzo slabo przyswa jalna. Cała tajemnica polega na strukturze atomo wej, ktora rozni się w zalezności od jej pochodzenia. Syntetyczna Witamina C jest tzw. izomerem prawoskrętnym natomiast naturalna witamina C jest izomerem lewoskrętnym, Ponadto naturalna molekuła zycia nie występuje nigdy samodzielnie tak 1ak jej chemiczny odpowiednik. Zawsze towarzyszy jej kompleks bioflawonoidów, ktore zwięk szają wchłanianie jej do komorek i wykorzystanie przez organizm.

zatrucia ołowiem Skutki zatrucia otowiem u dzieci to nieprawidłowy

wzrost i rozwoj, ponadto dz]eci zatrute ołowiem są bardziej narazone na trudnościw uczeniu się, zaburzenla zachowania i mają nizszy iLoraz ]nteli-

gencji. U dolosłych, toksyczność ołowiu moze spo-

ft

rńL

w


]RA

Naturalnym źrodłembiofLawonoidów m!ędzy innymi owoce dzikiej róży, W ten sposób działanie naturaInej witaminy C jest wielokrotnie spotęgowane - zachodzi efekt synergii pomiędzy biofLawonoidami a samą witaminą. Naturalna witamina C pozyskiwana z owoców, z kompleksem bioflawonoidów nie zakwasza organizmu, tak jak to dzieje się w przypadku witaminy C syntetycznejI JAK| E DAWKI PRZYJ MOWAĆ?

Organizm cztowieka tak jak wszystkich naczelnych nie jest w stanie syntetyzowac samodzielnie witaminy C, dlatego dostarczanie jej w codziennej diecie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjo, nowania. Zwierzęta, ktore potrafią syntetyzowac witaminę C produkują ją w ilościach rozpoczynających się od kilku gramów na dobę, co pozwala odnieśćsię do zapotrzebowania człowieka. Wiado-

)RoGA

,

,,]

NUTR|VI'

mo, ze biochemik dr Linus Pauling, dwukrotny lau-

reat Nagrody Nobla przyjmował ok. 18 tysięcy mg, czyli 18 gramów witaminy C dziennie przez ponad 30 lat, w tym okresie nie odczuwał negatywnych skutków, dozywając 94 lat W dzisiejszym świecie petnym chemikaliów

i nara-

zającym na stres, nawet kierunki konserwatywne wyznaczalą poządaną dawkę, jako 300-400 mg witaminy C. Oficjalnie zalecana w wielu krajach daw ka 60 mg wystarcza właściwietytko do tego, żeby zęby nie wypadały z powodu szkorbutu. Na podstawie powyzszych danych nalezy zastanowic się czy zadowolimy się unikaniem szkorbutu i profilak tyczną dawką 60mg, czy raczej wybierzemy szeroką ochronę antyoksydacyjną w znacznie większej dawce molekuly życia.

Y

M


ulellU Ä™,

weIlu.eux Wellu Group

GmbH

Wellu

sp.1o.o,

Wellu s,r,o.

Profile for provita

Suplementy NUTRIVI  

Suplementy NUTRIVI  

Profile for pro-vita
Advertisement