Prima interijeri 2023.

Page 1

Dok neki traze prediuno n1jesto, drugi ga ucine prediunin1.
Hazrat lnayat Khan

s d

inspiracija

4 l nsp i ri raj t e s e Pr im a d i zajn o m !

6 Pr irod n i d i o d o ma

8

100% t v oj d om

Sti l ske le k cij e za 202 3

Oa za za re l a ks aci j u

U mj etnost zi vlj enj a i u zi v a nj a

Do bitn a ko mbin acij a k lasicno g i m o d e rn og

Sim fo n ij a b o ems k og si k a

Mi n im ali stick i s m a ksim a l n o st i la

Uzb u d lj iva i gra t op log i h l ad n og

Uredlli smo

lnterljera u sest razlicltlh I vrlo popularnih stliovainsplrlrajte se Prima dizajnom!

soba

vrt11l namjestaj

10 12 20 28 36 42 48
2 Pruna. // i nte rije ri 2 0 2 3
ln t e rvj u An a- Ma rij
Pe
a i c 58 Prog r a m g a rn itu r a 108 Progra m r egal a 130 Kl u b st o li c i uredski na1njestaj 133 l nter vj u Damj a n Geb er 135 Ured sk i p rog ram 138 Ured ske stolice
ses0
d11evna
56
a
rc
blagovaonica
Srce
doma 146 Pro g ram st o lo v a 162 Pro g ram sto lica kuhinja
Ka d s e snovi ostv are 172 Pro g ram i k u h i nj a
140 Kono i Nev o
144
sv a k og
168

kupao11ica

196 Ku pao n ice sa SPA e n e r gij o m

198 Program i ku pa on ica

e a o a

206

208

210

Dj ecje sobe kao ca r stvo ra zi grane m aste

Kre ir ajte naj sladu sobu za vase n ajm la de

Pro gram i dj ecj i h soba

predsoblja

304 Dobro dosl ica ko j a mami osm ij e h e

306 Eleganta n pozd rav n a samom u lazu

308 Pro gram i p r edsob lj a

spavaca soba

:219 ln te rvj u s J ele nom Gli sic

222 Nova d imenzij a u g rad b e n ih ormara

Progr am i spavacih soba

Zn ate Ii k a ko nastaj u naj u do b n ij i madraci?

Progr am m a draca

Doda tn i sl oj raskos n e u dobnost i

Progr am nadmadraca

Oda b e r i svoj idea l an j astu k

Progr a m ja stu ka

Sn azna baza m i rn og sna

Pro gram podn ica

Pr epo ru ka k o m b i nacija za spav anj e

l zdvoj en i poj mo vi

l zdvoj ene tka n in e

--
224 260 264 282 282 284 285 290 290 294 318 320

Renomirani sugovornici iz svijeta interijera, Prima strucnjaoi, influenceri i zaljubljenici u lijepo uredene domove oplemenili su ovo izdanje Prima interijera, a na tri brzopotezna pitanja odgovorili su nam i llirjana i Renato Radie, par koji je malu obiteljsku tvrtku u 28 godina pretvorio u uspjesan poslovni sustav s vise od 2000 zaposlenih.

Koje tri boje volite vidjeti u interijerima?

M: lzb ij eljen i h rast t e n ij anse sive i p lave boj e.

R: Naj bolje m i izg ledaj u zel ena te nepogres ive crna i smeda.

Kod kojeg komada namjestaja vam je najvaznija udobnost?

M: Krevet mo ra b iti naj udobn iji u domu.

R: Kod garn i t u re je r se tu o kuplj a c ije l a obi telj.

Boho, mediteranski , klasicni, industrijski, skandinavski, minimalisticki. .. Koji stil uredenja interijera najbolje odgovara vasem karakteru?

M: Rekla b i h da j e moj ka rakter kombinac ij a boha koj i j e zenstven, p r irodan i topao te lezernog med iteranskog sti la

R: Med it e ranski sti l koj i je opus t en, nenametljiv, stvo ren za uzivanje.

4 Prima. // lnte rlje rl 2025
-

Inspirirajte se Prin1a dizajnom!

Sve poci nje od p ri ce. Zat o smo nasem katalogu prist upil i iz d rugacije perspektive Odlucil i smo vam ispri cati zasto je Prima vec 28 god ina p rijat e lj vaseg doma

Neka vas novo izd anje kata loga Prim a i nterije ri insp i ri ra, razvesel i i o p usti Zel imo da m u se vraca t e kako bist e d etaljnij e proci ta l i savjete nasi h strucnjaka i i i in tervj ue s ljud i ma koj i su s po zn ali d a namj estaj i m a moc p o bolj sati svakodnevicu.

Predst avlj amo vam j os kval itetnij i i jos m odern iji namjestaj koji je rezultat su ra dnje n asih 2000 zaposlenika. On i s u uspj e l i u hvati ti i ob l ikovat i p rirodu kako b iste j e v i mogli u nijeti u svoj dom . Prirod a j e mocna, a nasa moc su lju di.

Nad a m o se d ace vas n asi atra ktivni i nte rije ri i nsp i ri rat i da i vi podignete svoj d om na visi ni vo, d a ga usklad ite sa svojim potrebama i ze ljama.

Ze l imo vam pomoci da pronadet e svoj sti l, da izgledom in te rij era d ocarate svoju osobnost i stvorite dom koji ce b iti vase s igurno i ud ob no utocist e

Si gurn i smo da sva kome o d vas mozemo ponuditi naj bo lje rj esenj e za svaki i nterij er, b io on p rivatni ii i poslovni, i odusevi ti vas nasom bogatom pon udom koj oj

inter !J e ri 2025 // Prima. 5
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.