Page 1

Oferta na wykonanie wizualizacji wartości firmowych

Wrocław 2012


studiomak dla branży IT Szanowni Państwo, nasz firma w swoim piętnastoletnim okresie działania wiele razy miała do wykonania zadania postawione przez firmy z branży IT. Z pewnością jest to dziedzina, w której czujemy się mocni. Produkty, standardy działania, specyfika rynku – to zagadnienia, które opisywaliśmy w tekstach i ilustracjach, wspomagaliśmy hasłami, koncepcjami. Zapraszam serdecznie do przejrzenia naszych wybranych realizacji z tego zakresu. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z naszym potencjałem, możliwe stanie się nawiązanie interesującej współpracy. Już nasza w tym głowa, żeby trwała jak najdłużej. Wrocław, 2012

przejrzyj nas od początku do końca >>> www.mak.pl


3 | branża IT | kreacja > projekt > realizacja

Wybrane realizacje studiomak Kilka przykładów, które mogą pokazać nasz potencjał w interesującym Państwa zakresie. Więcej na www.mak.pl > WINUEL SA Obsługa wizerunkowej i produktowej linii marketingowej dla firmy z branży IT – od 2003 roku We wrześniu 2003 roku zostalismy zaproszeni do przetargu na pełną obsługę działań marketingowych firmy WINUEL SA.

Przykład 1 Dla firmy WINUEL SA przygotowaliśmy pełną linię wizerunkową. Na podstawie rozmów z klientem, wypracowanych przez niego założeń i obszaru działalności firmy – przyjęliśmy za punkt wyjścia trzy podstawowe wartości: Technologia, Człowiek, Energia. Ilustracje obok to fragment krótkiej prezentacji, którą w całości można zobaczyć na www.mak.pl/Wybrane kreacje i realizacje

Nasz koncepcja wizerunkowa została oparta na dwóch podstawowych wartościach: człowieku i technologii. Wyodrębniliśmy główny komunikat do przekazania: WINUEL SA – integrator oprogramowania – dysponuje technologią, która, dzięki kreatywnym i sprawdzonym rozwiązaniom, odpowiada potrzebom człowieka. Hasło TECHNOLOGIA ODPOWIADA CZŁOWIEKOWI OWIEKOWI stało się wspólnym elementem wizerunku WINUEL SA, łączącym wszystkie firmowe działania w przestrzeni reklamowej. Od 2 lat realizujemy tą koncepcję przygotowując kolejne ogłoszenia prasowe, foldery, biuletyn firmowy i wiele okazjonalnych przedmiotów, druków i gadżetów.

Technologia odpowiada człowiekowi

http://mak.pl/winuel.php

> WINUEL SA

Utworzony został trójkąt wartości, który posłużył również

Obsługa wizerunkowej i produktowej linii marketingowej dla firmy z branży IT – od 2003 roku

do zbudowania graficznej podstawy layoutów wszelkich materiałów reklamowych.

Produkt: ogłoszenia prasowe Cel: podtrzymanie świadomości marki Zakres pracy: Koncepcja: przygotowanie tekstu i ilustracji do zamówionego zakresu tematycznego Media: prasa branżowa – energetyczna, informatyczna, businessowa. Zostały przygotowane 3 obrazy do 3 głównych zakresów działalności WINUEL SA: integracji systemów, rozwiązań dla energetyki i rozwiązań softwarowych. Dla konkretnych obszarów działania powstają obrazy dedykowane, np. dla kolejnictwa czy gazownictwa. Obliczono, że impulsy nerwowe przepływające przez ludzkie ciało osiągają prędkość 350 km/h. Czy ma to jakiś wpływ na szybkość podejmowania decyzji? Dobre pytanie...

Czy starożytni Egipcjanie znali elektryczność? Jeśli tak, to w jaki sposób ją wykorzystywali? Dobre pytanie...

Technologia odpowiada człowiekowi 2012 • www.mak.pl


branża IT IT || kreacja kreacja >> projekt projekt >> realizacja realizacja 4 || branża

#ZYSTAROœYTNI%GIPCJANIEZNALIELEKTRYCZNOyà *EyLITAK TOWJAKISPOSÐBJ–WYKORZYSTYWALI $OBREPYTANIE

4E C H N O L O G I A O D P O W I A D A C Z  O W I E K O W I ).&/2-!49+!-/4/2%-0/34§05 /DWIELULATINFORMATYCYWSPIERAJ–ELEKTROENERGETYKÐWWTWORZENIUIROZWIJANIU KONKURENCYJNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ :AAWANSOWANE MECHANIZMY RYN KOWEMOGYZADZIAAà GDYMOœLIWABYAELEKTRONICZNAKOMUNIKACJA/PERATORA 3YSTEMU 0RZESYOWEGO Z UCZESTNIKAMI I OPERATORAMI RYNKU $ZIy TO JUœ STAN DARD7).5%, UCZ–CSIÇZASADRYNKUENERGIIWRAZZELEKTROENERGETYKAMI ZAPEW NIA OPROGRAMOWANIE I INFRASTRUKTURÇ DO KOMUNIKACJI PROWADZENIA DOBOWO GODZINOWYCHROZLICZEÎRYNKUBILANSUJ–CEGOORAZWYMIANYMIÇDZYSYSTEMOWEJ 4EDOyWIADCZENIAFIRMAWYKORZYSTUJEWINFORMATYZACJIPOLSKICHIZAGRANICZNYCH OPERATORÐWSYSTEMÐWDYSTRYBUCYJNYCHORAZWGAZOWNICTWIE 7DRAœAMYAPLIKACJEWSPOMAGAJ–CEWSZYSTKIEGÐWNEPROCESYENERGETYCZNE rOPERATORSTWOSYSTEMUPRZESYOWEGOISYSTEMÐWDYSTRYBUCYJNYCH

2 

3 

rHANDELHURTOWYENERGI–

rPRZESYIDYSTRYBUCJAENERGII

rSPRZEDAœENERGII

rWYTWARZANIEENERGII

ryWIADCZENIEUSUGREGULACYJNYCH

człowiek CZOWIEK

rOBSUGÇDANYCHPOMIAROWYCH

APONADTO rZARZ–DZANIEPRZEDSIÇBIORSTWEMENERGETYCZNYM

rZARZ–DZANIEINFRASTRUKTUR–TELEINFORMATYCZN–

rZARZ–DZANIEPRZEDSIÇWZIÇCIAMI

W

W

WW

I

N

U

E

LC

O

MP

porusza światem PORUSZAyWIATEM

L

Kim jesteśmy i jak działamy? +IMJESTEyMYIJAKDZIAAMY

reklama prasowa prasowa reklama

Poruszamy się po świecie, w którym informatyka jest motorem nie0ORUSZAMYSIÇPOyWIECIE WKTÐRYMINFORMATYKAJESTMOTOREMNIE zwykłych przedsięwzięć na gruncie kultury masowej i komunikacji. ZWYKYCH PRZEDSIÇWZIÇà NA GRUNCIE KULTURY MASOWEJ I KOMUNIKACJI Przed wieloma przedsiębiorstwami niemal codziennie pojawiają się 0RZEDWIELOMAPRZEDSIÇBIORSTWAMINIEMALCODZIENNIEPOJAWIAJ–SIÇ kolejne drogi rozwoju. Szybka, odpowiednio przetworzona informaKOLEJNEDROGIROZWOJU3ZYBKA ODPOWIEDNIOPRZETWORZONAINFORMA cja to najceniejszy towar. WINUEL SA, kierując się dwiema głównyCJATONAJCENIEJSZYTOWAR7).5%,3! KIERUJ–CSIÇDWIEMAGÐWNY mi wartościami – twórczością i uporządkowaniem – wspomaga MI WARTOyCIAMI s TWÐRCZOyCI– IUPORZ–DKOWANIEM s WSPOMAGA procesy biznesowe firm działających na najbardziej wymagających PROCESY BIZNESOWE FIRM DZIAAJ–CYCH NA NAJBARDZIEJ WYMAGAJ–CYCH rynkach XXI wieku. RYNKACH88)WIEKU

Jako integrator i producent oprogramowania znajdujemy się na styku potrzeb firm mających różne *AKOINTEGRATORIPRODUCENTOPROGRAMOWANIAZNAJDUJEMYSIÇNASTYKUPOTRZEBFIRMMAJ–CYCHRМNE strategie rozwoju i dostępnych technologii informatycznych. Naszym zadaniem jest pogodzenie tych STRATEGIE ROZWOJU I DOSTÇPNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH .ASZYM ZADANIEM JEST POGODZENIE TYCH dwóch światów: zrozumienie naszych klientów, poznanie dostępnych technologii oraz ich twórcze wyDWÐCHyWIATÐWZROZUMIENIENASZYCHKLIENTÐW POZNANIEDOSTÇPNYCHTECHNOLOGIIORAZICHTWÐRCZEWY korzystanie w zrealizowaniu wyznaczonych celów. KORZYSTANIEWZREALIZOWANIUWYZNACZONYCHCELÐW Przez lata rozwinęliśmy umiejętności pozwalające nam realizować najbardziej ambitne projekty: tworzymy 0RZEZLATAROZWINÇLIyMYUMIEJÇTNOyCIPOZWALAJ–CENAMREALIZOWAÃNAJBARDZIEJAMBITNEPROJEKTYTWORZYMY specjalistyczne oprogramowanie branżowe, integrujemy aplikacje, zapewniamy bezpieczną infrastruktuSPECJALISTYCZNEOPROGRAMOWANIEBRANœOWE INTEGRUJEMYAPLIKACJE ZAPEWNIAMYBEZPIECZN–INFRASTRUKTU rę, wspieramy klientów w czasie eksploatacji systemów, wdrażamy systemy wspomagania zarządzania. RÇ WSPIERAMYKLIENTÐWWCZASIEEKSPLOATACJISYSTEMÐW WDRAœAMYSYSTEMYWSPOMAGANIAZARZ–DZANIA

zestaw folderów folderów zestaw

przykładowa rozkładówka rozkładówka zz folderu folderu wizerunkowego wizerunkowego przykładowa

Przykład 22 Przykład Firma WINUEL WINUEL SA SA współpracowała współpracowała zz nami nami wiele wiele lat. lat. Po Po przedstawionej przedstawionej wcześniej wcześniej Firma koncepcji zostaliśmy zostaliśmy poproszeni poproszeni oo przejście do nowej nowej fazy fazy budowania budowania wizerunku. wizerunku. koncepcji przejście do odpowiada człowiekowi, człowiekowi, ale ale materiały materiały graficzne graficzne Pozostawiliśmy hasło hasło Technologia Technologia odpowiada Pozostawiliśmy uzyskały zupełnie zupełnie nowe nowe oblicze. oblicze. uzyskały

2012 • www.mak.pl 08’2009 • www.mak.pl


5||branลผa branลผaIT IT||kreacja kreacja>>projekt projekt>>realizacja realizacja

Przykล‚ad 3 Przez kilka lat przygotowywaliล›my dla WINUEL SA biuletyn firmowy. " ) 5 , % 4 9 . ) . & / 2 - ! # 9 * . 9 7 ) . 5 % , 3 ! r + 7 ! 2 4! , . ) + r . 2     

Zaprojektowany przez nas na poczฤ…tku layout byล‚ wykorzystywany do komponowania materiaล‚รณw redakcyjnych od klienta. Naszym zadaniem

:MIENIAMY POLSKI PRZEMYSย

byล‚o rรณwnieลผ dobranie materiaล‚u ilustracyjnego. Na zakoล„czenie wspรณล‚pracy z WINUEL SA, zwiฤ…zane z poล‚ฤ…czeniem siฤ™ kilku firm w Grupฤ™ Sygnity, przygotowaliล›my wizualizacjฤ™ tego procesu, wybrane wybraneokล‚adki okล‚adki zzlat lat2005-2007 2005-2007

ktรณrฤ… opublikowano w WULKANie.

W

W

WW

I

N

U

E

LC

O

MP

L7 5 , + ! . \ 7 ) . 5 % , 3 !

$ZIAยANIA DOSTROJONEDO OCZEKIWAรŽ+LIENTA

FOTARCHIWUM

!KCJONARIUSZE%MAKSUI#OMPUTERLANDUPODJร‡LIDECYZJE OPOยย–CZENIUSPรยEK0OWSTAJENOWYPODMIOTNARYNKU)4 s3YGNITY7).5%, KTรRYWCHODZIยWSKยAD'RUPY%MAX STAJESIร‡ELEMENTEMNOWOPOWSTAยEJ'RUPY3YGNITY

+AMERTONsWYRAยœA FILOZOFIร‡DZIAยANIA FIRMY7INUEL NALEยœย–CEJDO3YGNITY

aWSยUCHUJย–CSIร‡ WGยOSNASZYCH KLIENTรW DOSTRAJAMYSIร‡

FOT4!UGUSTYN

DOICHPOTRZEBq

!NDRZEJ+OSTUREK WICEPREZES3YGNITY 0RIORYTETEMWGRUPIE3YGNITY

7).5%,W3YGNITY $ZIAยANIADOSTROJONE DOOCZEKIWAรŽ+LIENTA

JESTKONCENTRACJA NAPOTRZEBACHNASZYCH KLIENTรWokล‚adka

2012 โ€ข www.mak.pl 08โ€™2009 โ€ข www.mak.pl

0Oยย–CZENIETYCHDWรCHSPรยEKDAJEWEFEKCIEJEDEN ZNAJWIร‡KSZYCHPODMIOTรWNARYNKU)4!LEJAKDEKLA RUJย– ZARZย–DZAJย–CY SPรยKย– 3YGNITY CHCE s MIMO SWEJ WIELKOyCIsDย–ยœYรƒDOUTRZYMANIASPECJALIZACJIBRANยœO WYCH KTรRE Sย– RZECZYWISTYM SKUPIENIEM SIร‡ NA PO TRZEBACHKLIENTAIZNAJOMOyCIJEGOBIZNESU.OWYPOD MIOT MA ZNACZย–CY UDZIAย WE WSZYSTKICH SEGMENTACH RYNKOWYCHITAKIENISZOWENASTAWIENIEJESTPODSTAWย– DZIAยANIA'RUPY3YGNITY 7yRรD STRATEGICZNYCH BRANยœ OBSยUGIWANYCH PRZEZ 3YGNITYZNAJDUJย–SIร‡TRADYCYJNEDLA7).5%, ASEKTORY ENERGETYKAIPRZEMYSยยŒEBYLEPIEJSKUPIรƒSIร‡NAPOTRZE BACH+LIENTรWZTYCHBRANยœ ZOSTAยYUTWORZONEDEDY KOWANEDOICHOBSยUGI JEDNOLITEWCAยEJ'RUPIE JED NOSTKI ORGANIZACYJNE ODPOWIEDZIALNE ZA OBSยUGร‡ HANDLOWย–ORAZWYTWARZANIEIWDRAยœANIEROZWIย–ZAรŽ !NDRZEJ+OSTUREK PREZES7).5%,3! ZOSTAยWICE PREZESEM 3YGNITY 3! ODPOWIEDZIALNYM ZA DZIAยANIA HANDLOWECAยEJGRUPYNARYNKUPRZEMYSยOWYMIUTILI TIES s -OIM CELEM JEST STWORZENIE Z 'RUPY 3YGNITY NAJWAยœNIEJSZEGO DOSTAWCY )4 DLA SEKTORรW ENERGE TYCZNEGOIPRZEMYSยOWEGO!LECELEMJESTWYKREOWA NIETAKIEGOPRZEKONANIAUNASZYCHKLIENTรW NIEUSIE BIE*ESTEMPEWIEN ยœEDZIร‡KIBRANยœOWEMUPODEJyCIUI REALIZOWANIUPOTRZEBKLIENTรWWTEDY GDYSIร‡POJAWIA Jย– UDANAMSIร‡TOOSIย–GNย–รƒsMรWI!NDRZEJ+OSTUREK 0OCZย–WSZYODKWIETNIAW'RUPIEWPROWADZA NAJESTJEDNOLITASTRUKTURAORGANIZACYJNA UWZGLร‡DNIAJย– CASPECYFIKร‡POSZCZEGรLNYCHBRANยœ7ZWIย–ZKUZTYM POWOยANODOยœYCIAPONADFIRMOWESTRUKTURYHANDLOWE

7 5 , + ! . \ 7 ) . 5 % , 3 !

DOOBSยUGISEKTORรWRYNKUORAZODPOWIADAJย–CEIMCEN TRAKOMPETENCYJNEs:DECYDOWALIyMYSIร‡NAPODZIELE NIEDOTYCHCZASOWYCHSTRUKTURHANDLOWYCHIPRODUKCYJ NYCH ZGODNIE Z RYNKAMI KTรRE OBSยUGUJย– -A TO NAM ZAPEWNIรƒUNIKALNย–EKSPERTYZร‡BRANยœOWย–2OZWIย–ZANIA MOGย–BYรƒOFEROWANEIWDRAยœANEPRZEZFIRMY3YGNITY3! I7).5%,3! ALEZAKAยœDYMRAZEMOZNACZATOTESAME OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KONTAKTY Z POSZCZEGรLNYMI KLIENTAMIsDODAJEWICEPREZES3YGNITY 2รWNIEยœ W 7).5%, 3! ZOSTAยO ZLOKALIZOWANE ZA RZย–DZANIEDOMENย–KOMPETENCYJNย–ZWIย–ZANย–ZENERGE TYKย–:ADANIEMTEJDOMENYJESTOPRACOWYWANIEIROZ WรJ OFERTY PRODUKTOWEJ CAยEJ 'RUPY 3YGNITY ZPRZEZNACZENIEMDLAELEKTROENERGETYKIIGAZOWNICTWA ORAZWSPARCIEMERYTORYCZNESPRZEDAยœY2OZWรJOFERTY PRODUKTOWEJ'RUPYOZNACZAPRZEGLย–DWSZYSTKICHDO TYCHCZASOFEROWANYCHSYSTEMรWPODKย–TEMFUNKCJO NALNOyCI I STWORZENIE JEDNORODNYCH SYSTEMรW BEZ DUBLUJย–CYCHSIร‡FUNKCJI3YSTEMYSย–SWOIMIELEMENTA MI ANIEODRร‡BNYMICAยOyCIAMI KTรRENIEKIEDYPOWIE LAยYWPEWNYCHOBSZARACHSWย–FUNKCJONALNOyรƒ 2EALIZOWAรƒPOTRZEBYWTEDY GDYSIร‡POJAWIAJย– :NACZNA CZร‡yรƒ PRACY ZWIย–ZANA Z UJEDNOLICENIEM OFERTYDLARYNKUENERGETYCZNEGOZOSTAยAJUยœWYKONA NA OCZYMKLIENCISย–IBร‡Dย–SUKCESYWNIEINFORMOWANI :A WYTWARZANIE I WDRAยœANIE ROZWIย–ZAรŽ BRANยœOWYCH DLASEKTORAUTILITIESWCAยEJ'RUPIE3YGNITYODPOWIADA $OMENA5TILITIES*EJDYREKTOREMJEST%LยœBIETA0ยONKA 3ZYDยAK

" ) 5 , % 4 9 . ) . & / 2 - ! # 9 * . 9 r + 7 ! 2 4! , . ) + r . 2     

rozkล‚adรณwka

*AKWENERGETYCE 0ODOBNE BRANยœOWE PODEJyCIE KTรRE POWODUJE ยœE FIRMA INFORMATYCZNA yWIETNIE ZNA PROBLEMY DANEGO SEKTORA JESTSTOSOWANEWINNYCHBRANยœACH0RACENAD UJEDNOLICENIEMIROZWOJEMOFERTYPRODUKTOWEJPODEJ MOWANESย–TEยœWOBSZARZEGAZOWNICTWAIPRZEMYSยU 7PRZEMYyLE'RUPA3YGNITYSPECJALIZOWAรƒSIร‡Bร‡DZIE WOBSยUDZEPOSZCZEGรLNYCHBRANยœ WSZCZEGรLNOyCIKO LEI PRZEMYSยU WYDOBYWCZEGO I PALIWOWEGO s 0OLSKA KOLEJ DOSTOSOWUJE SIร‡ DO WARUNKรW STAWIANYCH PRZEZ 5NIร‡%UROPEJSKย–0RZYJร‡TYZOSTAยNARODOWYPLANWDRA ยœANIA %UROPEJSKIEGO 3YSTEMU :ARZย–DZANIA 2UCHEM +OLEJOWYM COOZNACZAWยย–CZENIESIร‡0OLSKIDOEUROPEJ SKIEJ POLITYKI LIKWIDACJI BARIER W TRANSPORCIE 7).5%, JAKOSPรยKA'RUPY3YGNITYODPOWIEDZIALNAZADZIAยANIE 'RUPYWTYMSEKTORZE MAKOMPETENCJEIWIEDZร‡ JAK INFORMATYCZNIEWSPIERAรƒPOLSKย–KOLEJsMรWI-IROSยAW +URIAN DYREKTORSEKTORAPRZEMYSยOWEGO

CY DODATKOWYCH PRAC INTEGRACYJNYCH 3YSTEMY INFOR MATYCZNESย–SPรJNEJUยœNAETAPIEKONCEPCJI ANIEKO NIECZNEGO ยย–CZENIA SYSTEMรW RรยœNYCH PRODUCENTรW $ZIร‡KI SKUPIENIU WIEDZY EKSPERCKIEJ KLIENT OTRZYMUJE LEPSZY PRODUKT /DCZUWANE EFEKTY SYNERGII DOTYCZย– RรWNIEยœASPEKTรWHANDLOWYCHOFERTY'RUPY7DRAยœANE FUNKCJONALNOyCIBร‡Dย–KONKURENCYJNECENOWO /GLOBALNYCHKORZYyCIACHZPOยย–CZENIAMรWI"OGDAN +OSTUREK WICEPREZES 3YGNITY 3! I 7).5%, 3! s /PIERAJย–C SIร‡ NA GยรWNYCH KORZYyCIACH DLA KLIENTA CZYLIDEDYKOWANEJOFERCIEISPRAWNOyCIREALIZACJIPRO JEKTรW OPRACOWALIyMY SPรJNย– STRUKTURร‡ CAยEJ 'RUPY 5MIESZCZENIE WIEDZY EKSPERCKIEJ DOTYCZย–CEJ DANEGO RYNKUWJEDNYMMIEJSCUMAZAPEWNIรƒKLIENTOMPRO DUKTYDOKยADNIEODPOWIADAJย–CEPOTRZEBOM:DRUGIEJ STRONY ZDECYDOWALIyMY SIร‡ WYDZIELIรƒ UNIWERSALNE ZA SOBYODPOWIEDZIALNEZAPROJEKTOWANIEIPROGRAMOWA NIE BYMAKSYMALNIEUSPRAWNIรƒPROCESPRODUKCJIOPRO GRAMOWANIAsMรWI"OGDAN+OSTUREK ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO 'RUPY 3YGNITY s7ZAKRESIEJAKOyCIOBSยUGIsTERMINOWOyCIIEFEKTYW NOyCIREALIZACJIPROJEKTรWsBร‡DZIEMYWYKORZYSTYWALI TYLKO NAJLEPSZE DOyWIADCZENIA SPรยEK WCHODZย–CYCH WSKยAD'RUPY3YGNITY3ยUยœYรƒTEMUMAJย–MINWDRO ยœENIAyWIATOWYCHNARZร‡DZIDOPROWADZENIAPROJEKTรW KTรREOBEJMย–WSZYSTKICHPRACOWNIKรW'RUPYIWSZYST KIEREALIZOWANEPROCESYsDODAJE 0ROCESTWORZENIAJEDNOLITEJSTRUKTURYORGANIZACYJNEJ MAUยATWIรƒNIETYLKOZARZย–DZANIEGRUPย–ODMOMENTU JEJ WDROยœENIA ALE RรWNIEยœ INKORPOROWANIE SPรยEK /BECNIEWRAMACH'RUPYDZIAยAJย–SPรยKIBร‡Dย–CEOD Rร‡BNYMI PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI ALE DOCELOWO Wยย–CZANEBร‡Dย–DO3YGNITYZWYJย–TKIEM!RAMU 

"OGDAN+OSTUREK WICEPREZES3YGNITY 'WARANTUJEMY ยœEW'RUPIE3YGNITYBร‡Dย– WYKORZYSTANENAJLEPSZEDOyWIADCZENIA IWZORCEPOSZCZEGรLNYCHSPรยEK WCHODZย–CYCHWJEJSKยAD

3TRATEGICZNERYNKIOBSยUGIWANEPRZEZ'RUPร‡3YGNITYTOSEKTORYBANKOWO FINAN SOWY TELEKOMUNIKACYJNY ENERGETYKA PRZEMYSย PUBLICZNY ZDROWIEIRYNKIZAGRA NICZNE/DPOWIADAJย–IMDOMENYsOWYSOKICHKOMPETENCJACHTECHNOLOGICZNYCH IPRODUKTOWYCH s WSPIERAJย–CE ROZWรJ OFERTY PRODUKTOWEJ DEDYKOWANEJ DO PO SZCZEGรLNYCHRYNKรW /BOKOFERTYPRODUKTOWEJWYSPECJALIZOWANEJDLAOKREyLONEJBRANยœY'RUPA3YGNITY PROPONUJERรWNIEยœROZWIย–ZANIAWZAKRESIE rINTEGRACJISYSTEMรW rSYSTEMรW%20 rOUTSOURCINGU rAUTOMATYKIITELETECHNIKI rWYTWARZANIAOPROGRAMOWANIA

+ORZYyCIZSYNERGII 0IERWSZEKORZYyCIZDZIAยANIAWRAMACHNOWEJ'RUPY KLIENCIJUยœODNOTOWUJย–/FERTADLAENERGETYKIZWIย–ZA NA Z PROCESEM UNBUNDLINGU ZAWIERA ELEMENTY Z OBU PODMIOTรW +LIENT OTRZYMUJE PRODUKT OBEJMUJย–CY ZNACZNIEWIร‡KSZEOBSZARYJEGOBIZNESU NIEWYMAGAJย–

W

%LยœBIETA0ยONKA 3ZYDยAK DYREKTOR DOMENYENERGETYKAW'RUPIE3YGNITY .ASZYMCELEMJESTSTWORZENIE KOMPLETNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMUWOBSZARZERYNKUENERGII

FOT4!UGUSTYN

" ) 5 , % 4 9 . ) . & / 2 - ! # 9 * . 9 7 ) . 5 % , 3 ! r + 7 ! 2 4! , . ) + r . 2     

7DOMENIEZNALAZยYSIร‡WSZYSTKIEPRODUKTYIKOM PETENCJE DEDYKOWANE DLA PRZEDSIร‡BIORSTW TYPU UTILI TIES : POZIOMU :ARZย–DU 'RUPY 3YGNITY OBSZAR TEN NADZORUJEWICEPREZES"OGDAN+OSTUREK s0IERWSZYMZADANIEMNOWEJDOMENYJESTOPRACOWA NIEWSPรLNEJOFERTYPRODUKTOWEJDLAENERGETYKI0RZED NAMIJEDNAZWAยœNIEJSZYCHDATZWIย–ZANYCHZLIBERALIZA CJย–POLSKIEJENERGETYKIsLIPCAROKUKIEDYMA NASTย–PIรƒPEยNEUWOLNIENIERYNKUORAZZWIย–ZANAZTYM KONIECZNOyรƒ ROZDZIELENIA OBROTU I DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ$LATEGOOPRACOWANIEPROPOZYCJIROZWIย– ZAรŽINFORMATYCZNYCHDLAPODZIELONYCHOBSZARรWBYยO DLANASPRIORYTETOWE WSZCZEGรLNOyCIWZAKRESIEOFER TY DLA OPERATORรW SYSTEMรW DYSTRYBUCYJNYCH BO W TYMOBSZARZENASTย–PIยYNAJWIร‡KSZEZMIANYOFERTADLA /3$NASTRsPRZYPRED sMรWI%LยœBIETA0ยONKA 3ZYDยAK DYREKTOR DOMENY ENERGETYKA W GRUPIE 3YGNITY .ANOWOZDEFINIOWANEZOSTAยYOBSZARYPRODUKTOWE DLAENERGETYKI WyRรDKTรRYCHSย–MINROZWIย–ZANIAPO MIAROWE BILLINGOWE PASZPORTYZACYJNEORAZROZWIย–ZA NIADOHANDLUNARYNKUENERGIIs-OยœNABYยOBYWSKA ZAรƒ NA KILKA WYMIARรW KORZYyCI JAKIE ODNIOSย– NASI KLIENCI Z FAKTU POยย–CZENIA ALE WEDยUG MNIE NAJWAยœ NIEJSZESPOyRรDNICHJESTTO ยœEW'RUPIEUDAยONAMSIร‡ ZGROMADZIรƒOGROMNย–IDOGยร‡BNย–WIEDZร‡EKSPERCKย–W ZAKRESIE RYNKU ENERGII s DODAJE DYREKTOR %LยœBIETA 0ยONKA 3ZYDยAK

FOT4!UGUSTYN

0O ยย–C Z ENIE%MA XI#OMPUT ER LAND

7).5%, W3YGNITY

W

WW

I

N

U

E

LC

O

MP

L7 5 , + ! . \ 7 ) . 5 % , 3 !


6||branลผa branลผaIT IT||kreacja kreacja>>projekt projekt>>realizacja realizacja

Przykล‚ad 4 Dla WINUEL SA przygotowaliล›my wiele

w serii ulotek produktowych skierowanych do rรณลผnego typu odbiorcรณw naleลผaล‚o zastosowaฤ‡ zdecydowany element wyrรณลผniajฤ…cy: REALIZACJAPROCEDURYzaproponowaliล›my innฤ… kolorystykฤ™ zdjฤ™ฤ‡ ZMIANYSPRZEDAWCY

materiaล‚รณw produktowych. Drukowaliล›my je cyfrowo, offsetowo, byล‚y rรณwnieลผ publikowane elektronicznie.

OBSยUGAKLUCZOWYCHKLIENTร PRZEZSPRZEDAWCร‡EN

SEKTORUTILITIES

'RUPAUยœYTKOWNIKรWSYSTEMรW)4 OPERATORZY

'RUPAUยœYTKOWNIKรWSYSTEMรW)4 SPRZEDAWCY

/PERATORZYSYSTEMรW rZARZย–DZANIAPRZEPยYWEMPRACY DYSTRYBUCYJNYCH/3$ ZDNIEM WRAMACHPROCEDURY MONITOROWANIA LIPCARROZPOCZร‡LIDZIAยALNOyรƒ JEJPOSTร‡PรW

JAKOSAMODZIELNEPODMIOTYPRAWA rINDYWIDUALNEGOPODEJyCIADO HANDLOWEGO WYODRร‡BNIONEZDZIAยAJย–CYCH PRZEBIEGUPROCESUBIZNESOWEGO WCZEyNIEJSPรยEKDYSTRYBUCYJNYCH UKAยœDEGO/3$ *EDNOCZEyNIEODTEGODNIAWSZYSCY 3YSTEM#33JESTODPOWIEDZIย– ODBIORCYUZYSKALIPRAWOSWOBODNEGO NATOWYZWANIEIZAPEWNIA 3YSTEM:MIANY3PRZEDAWCY WYBIERANIASPRZEDAWCY ODKTรREGOCHCย– WSPARCIEINFORMATYCZNEREALIZACJI KUPOWAรƒENERGIร‡ELEKTRYCZNย–7PROCESIE PROCEDURYZMIANYSPRZEDAWCY #USTOMER3WITCHING3YSTEM TWORZENIAODRร‡BNYCHPRAWNIE/3$ ENERGIIPRZEZODBIORCร‡0ODCZAS ZAKRESDZIAยALNOyCIBIZNESOWEJZOSTAย TEGOPROCESUGROMADZONE WYRA|NIEZDEFINIOWANYIJEDNOZNACZNIE PRZETWARZANEIUDOSTร‡PNIANESย– OPISANYCODOZAKRESUFUNKCJONALNEGO INFORMACJEOUยœYTKOWNIKACHSYSTEMU 3YSTEM#33WSPIERAWYPEยNIANIE /PERATORZYSYSTEMรWDYSTRYBUCYJNYCH DYSTRYBUCYJNEGO53$ KTรRZYCHCย– ODLIPCARREALIZUJย–NOWEPROCESY SKORZYSTAรƒZPRAWAWYBORUSPRZEDAWCY PRZEZOPERATORASYSTEMU BIZNESOWEZWIย–ZANEZPEยNย–LIBERALIZACJย– ENERGIIELEKTRYCZNEJITYMSAMYM DYSTRYBUCYJNEGOOBOWIย–ZKรW RYNKUENERGII3ย–TOMIร‡DZYINNYMI WCHODZย–NARYNEKENERGIIELEKTRYCZNEJ rEWIDENCJOWANIEUยœYTKOWNIKรWSYSTEMU CZYLISTAJย–SIร‡UCZESTNIKAMIRYNKU ZWIย–ZANYCHZOBSยUGย–ODBIORCรW DYSTRYBUCYJNEGO53$

DETALICZNEGO52$ rREJESTRACJAZMIANSPRZEDAWCYENERGII KTรRZYCHCย–SKORZYSTAรƒZZALET PRZEZ53$ KTรRZYSKORZYSTALIZPRAWA 3YSTEM#33WSPOMAGA WYBORUSPRZEDAWCYENERGIIISTALISIร‡ INFORMATYCZNIETRZYPROCESY PยYNย–CYCHZFUNKCJONOWANIA UCZESTNIKAMIRYNKUDETALICZNEGO52$ REALIZOWANEPRZEZ/3$ ZLIBERALIZOWANEGORYNKUENERGII .OWEPROCESYBIZNESOWEREALIZOWANE rREZYGNACJร‡PRZEZODBIORCร‡Zยย–CZNEJ /BSZARBIZNESOWY PRZEZOPERATORรWSYSTEMรW UMOWYNASPRZEDAยœIDYSTRYBUCJร‡ IZMIENIรƒSPRZEDAWCร‡ENERGII3YSTEM DYSTRYBUCYJNYCHWYMAGAJย–ZASADNICZEGO ENERGIIELEKTRYCZNEJ

PRZEMODELOWANIA ZAPROJEKTOWANIA rZAWARCIEPRZEZODBIORCร‡ODRร‡BNEJ #33ZAPEWNIAREALIZACJร‡PRZEZ/3$ WYKONANIAIWDROยœENIAZMODYFIKOWANYCH UMOWYLUBUMรW NADOSTAWร‡ PROCEDURYZMIANYSPRZEDAWCYENERGII SYSTEMรWINFORMATYCZNYCH3ZCZEGรLNYM ENERGIIELEKTRYCZNEJIBILANSOWANIE

UยœYTKOWNICYSYSTEMรW/30\/3$ WYZWANIEMDLA/3$JESTBUDOWA rOBSยUGร‡PRZEKAZYWANIAIPREZENTACJร‡ PRZEZODBIORCร‡ NOWYCHSYSTEMรWWSPIERAJย–CYCH POMIARรWZUยœYCIAENERGIIODBIORCรW REALIZACJร‡OBSยUGIPROCEDURYZMIANY KTรRZYSTALISIร‡52$ Obszar biznesowej dziaล‚alnoล›ci operatorรณw sysprzesyล‚owego. Swoboda zmiany sprzedawcy spokojenia okreล›lonych potrzeb poszczegรณlSPRZEDAWCYENERGII 'RUPASYSTEMรW)4 temรณw (OSP i OSD) zwiฤ…zanej z zarzฤ…dzaniem energii przez odbiorcรณw spowodowaล‚a, ลผe ponych grup odbiorcรณw tych danych. Sprosta:MIANASPRZEDAWCYTOPROCEDURA 3YSTEM#33WSPOMAGAZARZย–DZANIE 3934%-90/-)!2/7%/$")/2#ยฐ7 danymi pomiarowymi w wyniku ostatnich zmian miary poszczegรณlnych odbiorcรณw muszฤ… byฤ‡ nie wymogom zliberalizowanego rynku energii WYMAGAJย–CA PRZEPยYWEMPRACYIMONITORUJECZASY zachodzฤ…cych w elektroenergetyce polskiej pozyskiwane, przetwarzane i przekazywane wpล‚ynฤ™ล‚o na wyodrฤ™bnienie podprocesu pozyskirSPEยNIENIAOKREyLONYCHW)NSTRUKCJI REALIZACJIPOSZCZEGรLNYCHETAPรW 3YSTEM#-3ZAPEWNIAZARZย–DZANIEPOZYSKIWANIEM ulegล‚ zasadniczym przeobraลผeniom. Wydzierรณลผnym podmiotom rynku energii w ล›cisล‚ych rewania danych pomiarowych odbiorcรณw energii 2UCHUI%KSPLOATACJI3IECI$YSTRYBUCYJNEJ SYGNALIZUJย–CKONIECZNOyรƒZAKOรŽCZENIA PRZECHOWYWANIEMORAZPRZETWARZANIEM lenie OSD ze struktur spรณล‚ek dystrybucyjnych ลผimach czasowych. W przypadku pozyskiwania i obsล‚ugi technicznej tego procesu przez OSD. )2I%3$ REยœIMรWCZASOWYCH

ILUBROZPOCZร‡CIAKOLEJNEGOETAPU IANALIZOWANIEMDANYCHPOMIAROWYCHWSZYSTKICH oraz uzyskanie prawa odbiorcรณw do swoboddanych z urzฤ…dzeล„ pomiarowych rSKOORDYNOWANIADZIAยAรŽRรยœNYCH w dล‚uลผszych Osobnymi podprocesami staล‚o siฤ™ pozyskiODBIORCรWENERGIIPRZYยย–CZONYCHDOSIECI/3$ PROCEDURYZMIANYSPRZEDAWCYENERGII 5MOยœLIWIAPOZYSKIWANIEDANYCHPOMIAROWYCH nego wyboru sprzedawcy energii spowodowaล‚ interwaล‚ach czasowych naleลผy szacowaฤ‡ dane wanie i przetwarzanie danych pomiarowych 3YSTEM0OMIAROWY KOMรREKORGANIZACYJNYCHWRAMACH PRZEZODBIORCร‡ ZNOWOCZESNYCHURZย–DZEรŽINKASENCKICHIURZย–DZEรŽ /DBIORCรW naล‚oลผenie na OSD nowych zadaล„ i obowiฤ…zkรณw. godzinowe na podstawie pro๏ฌli zuลผycia energii obrazujฤ…cych stan sieci elektroenergetycznych /3$ WCENTRALI ODDZIAยACHORAZ ODCZYTYWANYCHZDALNIE7PRZYPADKUBRAKU #USTOMER 3 Jednoczeล›nie dane pomiarowe przestaล‚y byฤ‡ przypisanych do poszczegรณlnych odbiorcรณw. #REJONACH oraz pozyskiwanie i przetwarzanie danych poMOยœLIWOyCIBIEยœย–CEGOREJESTROWANIAZUยœYCIASYSTEM -EASUREMENT3YSTEM

"'-3

#33

3YSTEM:ARZย–DZANIA 'RUPย–"ILANSUJย–Cย– "ALANCING'ROUP -ANAGEMENT3YSTEM 3YSTEM"'-3WSPOMAGAZARZย–DZANIE \SEKTORUTILITIES GRUPย–BILANSUJย–Cย–STWORZONย–PRZEZ SPRZEDAWCร‡3YSTEMZARZย–DZA UCZESTNIKAMIGRUPYBILANSUJย–CEJ WSPOMAGAOKREyLANIEPOPYTUIPODAยœY ENERGIIELEKTRYCZNEJWGRUPIE UMOยœLIWIABIEยœย–CEBILANSOWANIEGRUPY

:ARZย–DZANIEDANYMIPOMIAROWYMI

SEKTORUTILITIE S )NSTRUMENTY)4

DLASEKTORAELEKTROENERGETYCZNEGO

wewnฤ™trznฤ… wiedzฤ… dotychczasowych spรณล‚ek

W obszarze biznesowym zarzฤ…dzania danymi

miarowych i pomiarowo-rozliczeniowych dla

dystrybucyjnych. Dane te muszฤ… byฤ‡ publiko-

pomiarowymi sฤ… wyraลบnie wyodrฤ™bniane pod-

potrzeb rozliczania rynku energii prowadzonej

wane i dostฤ™pne dla uczestnikรณw rynku energii

procesy biznesowe zwiฤ…zane z pozyskiwaniem

przez OSP.

โ€“ odbiorcรณw, sprzedawcรณw, operatora systemu

i przetwarzaniem danych pomiarowych dla za-

'RUPASYSTEMรW)4

3YSTEM0OMIAROWY 3IECI%LEKTRO ENERGETYCZNEJ .ETWORK -EASUREMENT3YSTEM

3934%-0/-)!2ยฐ73)%#)/79#(

.-3

WWWWINUELCOMPL\WWWSYGNITYCOMPL

okล‚adka

2012 โ€ข www.mak.pl 08โ€™2009 โ€ข www.mak.pl

rozkล‚adรณwka

3YSTEM.-3TOSYSTEMPOMIAROWO ROZLICZENIOWYZEZDALNย–AKWIZYCJย– DANYCHPOMIAROWYCHOBSยUGUJย–CY POZYSKIWANIE PRZETWARZANIE IUDOSTร‡PNIANIEPRZEZ/3$WSZYSTKICH NIEZBร‡DNYCHPOMIARรWSIECIOWYCH/30 OCZEKUJEOD/3$PRZEKAZYWANIACORAZ WIร‡KSZEJLICZBYDANYCHPOMIAROWYCH ZSIECIDYSTRYBUCYJNEJ3YSTEM UMOยœLIWIPOZYSKANIEIPRZEKAZANIE Z/3$DO/30DANYCHPOMIAROWYCH ZFRAGMENTUSIECIDYSTRYBUCYJNEJ WCHODZย–CEJWSKยADSIECIZAMKNIร‡TEJ :ADANIEMSYSTEMU.-3JESTAKWIZYCJA GROMADZENIE PRZETWARZANIE IUDOSTร‡PNIANIEWSZYSTKICHDANYCH POMIAROWYCHZWIย–ZANYCHZPRACย– SIECIDYSTRYBUCYJNEJ NIEZBร‡DNYCHDO ZARZย–DZANIASYSTEMEMDYSTRYBUCYJNYM PRZEZ/3$ORAZZARZย–DZANIASIECIย– ZAMKNIร‡Tย–PRZEZ/30

'RUPASYSTEMรW)4

3YSTEM4ECHNICZNEJ /BSยUGI/DBIORCรW 4ECHNICAL3ERVICE 3YSTEM

3YSTEM:ARZย–DZANIA 5RZย–DZENIAMI 0OMIAROWYMI -ETERING$EVICES -ANAGEMENT3YSTEM

3934%-94%#(.)#:.%* /"3ย€5')0/-)!2ยฐ7

433

3YSTEM433UMOยœLIWIAZARZย–DZANIE PROCESAMITECHNICZNYMIUODBIORCรW PRZYยย–CZONYCHDOSIECIDYSTRYBUCYJNEJ /3$ AWSZCZEGรLNOyCILEGALIZACJร‡ WYMIANร‡IKONTROLร‡URZย–DZEรŽ POMIAROWYCH OBSยUGร‡REKLAMACJI IZGยOSZEรŽTECHNICZNYCHODBIORCรW 3YSTEMJESTWPEยNIZINTEGROWANY ZSYSTEMEM#-3ISYSTEMEM-$-3

-$-3

3YSTEM-$-3PRZEZNACZONY JESTDOZARZย–DZANIARUCHEM URZย–DZEรŽPOMIAROWYCH TAKICH JAKLICZNIKI ZEGARY PRZEKยADNIKI CZYPLOMBY3YSTEMWSPIERA ZARรWNOIDENTYFIKOWANIEINSTALACJI KONKRETNYCHEGZEMPLARZYURZย–DZEรŽ JAKTEยœPRZECHOWUJEPEยNย–HISTORIร‡ ZDARZEรŽZWIย–ZANYCHZKONKRETNYM EGZEMPLARZEMDANEGOURZย–DZENIA MONTAยœE DEMONTAยœE LEGALIZACJE NAPRAWY MAGAZYNOWANIEITP 3YSTEMZAPEWNIAINWENTARYZACJร‡ WSZYSTKICHURZย–DZEรŽPOMIAROWYCH ORAZMONITORINGRUCHU3YSTEMJEST WPEยNIZINTEGROWANYZSYSTEMEM433

UMOยœLIWIAWYZNACZANIEPOBORUENERGIINAPODSTAWIE STANDARDOWYCHPROFILIZUยœYCIAENERGIIELEKTRYCZNEJ 3YSTEMZAPEWNIAPEยNย–OBSยUGร‡WSZYSTKICHZADAรŽ STAWIANYCHPRZED/3$PRZEZOBECNEWYMOGIPRAWNE ZWIย–ZANEZLIBERALIZACJย–RYNKUENERGII

3YSTEM:DALNEJ !KWIZYCJI0OMIARรW 2EMOTE!CQUISITION 3YSTEM

3YSTEM-OBILNEJ !KWIZYCJI)NKASENCKIEJ -OBILE!CQUISITION 3YSTEM

3YSTEM0LANOWANIA /DCZYTรW 2EADINGS3CHEDULING 3YSTEM

2! 3

2!3TOSYSTEMPRZEZNACZONYDOOBSยUGI POZYSKIWANIADANYCHPOMIAROWYCH ZURZย–DZEรŽODCZYTYWANYCHZDALNIE 3YSTEMPOยย–CZONYJESTZEWIDENCJย– PUNKTรWPOMIAROWYCHORAZPOZWALANA JEJAKTUALIZACJร‡:APEWNIAWIARYGODNย– REJESTRACJร‡BARDZOSZCZEGรยOWYCHDANYCH DOTYCZย–CYCHPUNKTรWPOMIAROWYCHODCZYTY POMIAROWE DANEEWIDENCYJNE INFORMACJE OZDARZENIACH 3YSTEMJESTWPEยNI ZINTEGROWANYZSYSTEMEM#-3

-!3

-!3TOSYSTEMPRZEZNACZONYDOOBSยUGI POZYSKIWANIADANYCHPOMIAROWYCHODBIORCรW PRZEZINKASENTรWZBIERAJย–CYCHDANE ZURZย–DZEรŽPOMIAROWYCH3YSTEMPOยย–CZONY JESTZEWIDENCJย–PUNKTรWPOMIAROWYCH ORAZPOZWALANAJEJAKTUALIZACJร‡:APEWNIA WIARYGODNย–REJESTRACJร‡BARDZOSZCZEGรยOWYCH DANYCHDOTYCZย–CYCHPUNKTรWPOMIAROWYCH ODCZYTYPOMIAROWE DANEEWIDENCYJNE INFORMACJEOZDARZENIACH 3YSTEMJESTWPEยNI ZINTEGROWANYZSYSTEMEM#-3ISYSTEMEM223

223

3YSTEM223UMOยœLIWIAPEยNย–AUTOMATYZACJร‡ PROCESUPLANOWANIAOBSยUGIPOZYSKIWANIA DANYCHPOMIAROWYCHODBIORCรWPRZEZ INKASENTรWZBIERAJย–CYCHDANEZURZย–DZEรŽ POMIAROWYCH3YSTEMPLANUJEMARSZRUTY INKASENCKIEIPRZYGOTOWUJEDANEDLA INKASENCKICHURZย–DZEรŽPRZENOyNYCH3YSTEM JESTWPEยNIZINTEGROWANYZSYSTEMEM#-3 ISYSTEMEM-!3

WCZASIERZECZYWISTYMORAZZAPEWNIA ROZLICZENIAILOyCIOWEIWARTOyCIOWE ODCHYLEรŽUCZESTNIKรWGRUPY 'RUPASYSTEMรW)4

#ENTRALNY3YSTEM 0OMIAROWO 2OZLICZENIOWY #ENTRAL -EASUREMENTAND 3ETTLEMENT3YSTEM

3YSTEM 0OZYSKIWANIA $ANYCH 0OMIAROWYCH+3% 'RID-EASURING $ATA!CQUISITION 3YSTEM

3934%-90/:93+)7!.)!$!.9#( 0/-)!2/79#()0/-)!2/7/ 2/:,)#:%.)/79#($,!0/42:%" 29.+5%.%2'))):!2:ย‚$:!.)! 3)%#)ย‚:!-+.)ยง4ย‚

#302

'-$!3

#302TOSYSTEMINFORMATYCZNY OPERATORASYSTEMUPRZESYยOWEGO /30 WSPIERAJย–CYPROCES POZYSKIWANIA PRZETWARZANIA IPRZECHOWYWANIADANYCH POMIAROWYCHORAZWYZNACZANIA ILOyCIDOSTAWENERGIIELEKTRYCZNEJ DOCELรWROZLICZENIOWYCHRYNKU ENERGII3YSTEMJESTZINTEGROWANY ZSYSTEMEMZARZย–DZANIARYNKIEM BILANSUJย–CYM3)2%ISYSTEMEM WYMIANYINFORMACJINARYNKU ENERGII7)2% '-$!3JESTSYSTEMEM INFORMATYCZNYMDEDYKOWANYM OPERATOROWISYSTEMUPRZESYยOWEGO /30 3YSTEMWSPIERAPROCES POZYSKIWANIADANYCHPOMIAROWYCH ODOPERATORรWSYSTEMรW DYSTRYBUCYJNYCHDLAPOTRZEB ROZLICZANIARYNKUENERGII3YSTEM UMOยœLIWIAPOZYSKIWANIADANYCH POMIAROWYCHO5CZESTNIKACH 2YNKU$ETALICZNEGO52$ KTรRZY ZMIENILILUBZMIENIAJย–SPRZEDAWCร‡ ENERGII3YSTEMJESTZINTEGROWANY ZSYSTEMEMZARZย–DZANIARYNKIEM BILANSUJย–CYM3)2%

SEKTORUTILITI 5WOLNIENIERYNKUENERGIIZWIย–ZANE ZUZYSKANIEMPRZEZWSZYSTKICHODBIORCรW PRAWADOWYBORUSPRZEDAWCYENERGII WPROWADZENIEMOยœLIWOyCITWORZENIAGRUP BILANSUJย–CYCHORAZZNIESIENIEOBOWIย–ZKU ZATWIERDZANIATARYFNAENERGIร‡PRZEZ0REZESA 52%POSTAWIยOPRZEDSPRZEDAWCAMIENERGII CAยKIEMNOWEWYZWANIA3PRZEDAWCYBร‡Dย– KONKUROWAรƒMIร‡DZYSOBย– ABYPOZYSKAรƒ SWOIMIOFERTAMIJAKNAJWIร‡KSZย–LICZBร‡ KLIENTรW*EDNYMZOBSZARรW WKTรRYCH SPRZEDAWCAENERGIIMOยœEBUDOWAรƒ PRZEWAGร‡KONKURENCYJNย–JESTBUDOWANIE GRUPYBILANSUJย–CEJ KTรRABร‡DZIEATRAKCYJNA DLAODBIORCรWENERGII3PRAWNEDZIAยANIE TAKIEJGRUPYBILANSUJย–CEJWYMAGAWSPARCIA INFORMATYCZNEGO 3YSTEM"'-3PRZEZNACZONYJESTDLA SPRZEDAWCYENERGIIDOOBSยUGIODBIORCรW WCHODZย–CYCHWSKยADGRUPY 3YSTEM"'-3WSPOSรBKOMPLEKSOWY WSPIERASPRZEDAWCร‡ENERGII WOBSZARACH rZARZย–DZANIEFUNKCJONOWANIEMGRUPY BILANSUJย–CEJsPRZYJMOWANIEODBIORCรW DOGRUPY EWIDENCJONOWANIEDANYCH UCZESTNIKรWGRUPY ZAWIERANIEUMรWUSยUGI BILANSUJย–CEJ rSPRZEDAยœYENERGIIDOODBIORCรW sEWIDENCJONOWANIEZAWARTYCHUMรW WYMIANAINFORMACJIZKLIENTAMI ROZLICZENIA UMรW PROGNOZOWANIEZAPOTRZEBOWANIANA ENERGIร‡ODBIORCรW

ryWIADCZENIAUSยUGIBILANSOWANIA sGROMADZENIEGRAFIKรWUCZESTNIKรWGRUPY BILANSUJย–CEJ KOMUNIKACJAZOPERATOREM SYSTEMUPRZESYยOWEGO BILANSOWANIE IROZLICZENIA rOBSยUGIDANYCHPOMIAROWYCHsAKWIZYCJA DANYCHPOMIAROWYCH UZGODNIENIA IWYMIANADANYCHZINNYMIPODMIOTAMI ORAZWYZNACZANIEDANYCHPOMIAROWO

ROZLICZENIOWYCHWOPARCIU ZDEFINIOWANENAPOTRZEBYM ROZLICZEรŽIPROGNOZOWANIA

rMONITOROWANIAPOBORUIRE sMINIMALIZACJAZAKUPUENE BILANSUJย–CYM STEROWANIEGE W|RรDยACHWYTWรRCZYCHB WGRUPIEBILANSUJย–CEJ REGULA WYBRANYCHODBIORCรW

"'-3PRZYNIESIESPRZEDA WYMIERNEKORZYyCI rMOยœLIWOyรƒZARZย–DZANIAGRU IELASTYCZNEDOSTOSOWYWAN FUNKCJONOWANIAGRUPYDOZ WARUNKรWRYNKOWYCH rKOMPLEKSOWEPRZETWARZAN DANYCHNIEZBร‡DNYCHDOPO DECYZJIMINIMALIZUJย–CYCHKO BILANSOWANIACAยEJGRUPYBI rKOMPLEKSOWEPRZETWARZAN POMIAROWYCHIROZLICZENIO BEZWZGLร‡DUNASPOSรBPO rMOยœLIWOyรƒBILANSOWANIABI GRUPYBILANSUJย–CEJWCZASIE IWYKORZYSTYWANIEOFERTPR REDUKCYJNYCHUCZESTNIKรW rMOยœLIWOyรƒOFEROWANIAUCZ BILANSUJย–CEJRรยœNYCHWARIAN ENERGIIBILANSUJย–CEJ

#ECHYSYSTEMU"'-3 rBEZPIECZNYsAUTOMATYZAC PRZETWARZANIADANYCHPOZ UCZESTNIKรWGRUPYBILANSUJ rKOMPLEKSOWYsWSPARCIEW DZIAยAรŽBIZNESOWYCHZARZย– BILANSUJย–CEJ rNOWOCZESNYsWYKONANY WZAAWANSOWANEJTECHNOL PROGRAMISTYCZNEJ WYKORZY NOWETECHNOLOGIESPRZร‡TO rPRZYJAZNYsINTUICYJNY SPร


7||branลผa branลผaIT IT||kreacja kreacja>>projekt projekt>>realizacja realizacja

Przykล‚ad 5

istotฤ… projektu

Plan Solutions zleciล‚o nam zaprojektowanie folderu

$IEWICHTIGSTE&RAGE7ASERWARTEN3IE

byล‚o znalezienie na

firmowego โ€“ gล‚รณwnie na rynek niemiecki.

rozkล‚adรณwkach miejsca

7IRBIETENUNSFร™RKOMPLETTE3OFTWARE %NTWICKLUNGENANsUNDSELBSTVERSTรNDLICH AUCHFร™R3OFTWARE $IENSTLEISTUNGEN7IRNUTZENJEDE!UFGABEALS#HANCE UNSEREN NEUEN+UNDENVONUNSEREM%INSATZGEISTUNDUNSEREM+ร“NNENZUร™BERZEUGEN

dla hasล‚a, wizerunkowej

)MMERPROFITIEREN3IEVONUNSERENBRANCHENร™BERGREIFENDEN%RFAHRUNGEN %RFOLGREICHE,ร“SUNGEN DIEWIRINUNTERSCHIEDLICHEN"RANCHENENTWICKELTHABEN

informacji i jednoczeล›nie

Kร“NNENWIRFร™R3IEGEZIELTWEITERENTWICKELN$ARAUSENTSTEHENNEUE,ร“SUNGEN

VON)HREMNEUEN3OFTWAREENTWIC

DIE)HRE!NFORDERUNGENEXAKTERFร™LLEN

konkretnych informacji o produkcie0,!.3OLUTIONSBIETET

%NTWICKLUNGNEUER,ร“SUNGEN

ีž5NTERNEHMENSPORTALE )NTRANETS %XTRANETS

ีž&ร™R-ARKETING :IELE7OLLEN3IEZ"NEUE 6ERTRIEBSKANรLEIM)NTERNETAUFBAUEN

ีž% (ANDELSSOFTWAREE COMMERCE ีž% "ESCHAFFUNGSSOFTWAREE PROCUREMENT

ีž&ร™R+OMMUNIKATIONS :IELE7ARTETZ")HR INTERNER)NFORMATIONSAUSTAUSCHAUFGESICHERTE

ีž"ERICHTSSYSTEMEIM2AHMENEINERERWEITERTEN &UNKTIONALITรT ีž)NHALTSVERWALTUNGCONTENTMANAGEMENT

SCHNELLERE7EGE ีž&ร™R2ENTABILITรTS :IELE3OLLDER"ILDSCHIRMZU )HREMRUNDUMDIE5HRGEร“FFNETEN+UNDENSCHALTER

ีž+UNDEN -ARKETINGUNTERSTร™TZUNGSSOFTWARE #2-s#USTOMER2ELATIONSHIP-ANAGEMENT ีž$ATENBANKEN 7EB $ATENBANKEN 7ORKFLOWSYSTEME

%RWARTEN3IEVON)HREM3OFTWAREENTWICKLUNGS LUNGS 0ARTNER

-IT0,!.3OLUTIONSNUTZEN3IENEUESTE

WERDENsUNDDAMIT)HRE-ITARBEITERENTLASTEN 0,!.3OLUTIONSUNTERSTร™TZT3IEINALLEN0HASENDIESER %NTWICKLUNGSPROZESSE!NGEFANGENVONDER )DEENFINDUNG +ONZEPTVORBEREITUNGUND!NALYSE BISHINZUR)MPLEMENTIERUNGUND)NBETRIEBNAHME

4ECHNOLOGIE ีž-OBILE,ร“SUNGENAUCHEXTERN

:WEIFELLOSGIBTES5NTERNEHMEN DIEVONIHREM

DIEHAUSEIGENE)4 )NFRASTRUKTURZUR6ERFร™GUNG

&INISHINGBESTEHENDER3YSTEME

STELLEN

$IE,EISTUNGSGRENZENFRร™HERER3OFT UND(ARDWARE

ีž7EB %NTERTAINMENTMIT/NLINE 3PIELEN QUALIFIZIERTE!DRESSENGEWINNEN

3OFTWAREENTWICKLUNGS 0ARTNERLEDIGLICHDAS2EALISIERENVON

ีž2ICH)NTERNET!PPLICATIONSSTATTKLICKWEISER

0FLICHTENHEFTENVERLANGEN:UUNSKOMMENJEDOCH!UFTRAGGEBER DIEMEHRVERLANGEN5NSER-ITDENKENINJEDER0HASE Fร™RDIE BESTE%NTSCHEIDUNG Fร™RDIEร™BERZEUGENDSTE,ร“SUNG

HABENVIELVERSPRECHENDE0ROJEKTEBEHINDERT IHRE:IELEZUERREICHEN(EUTEJEDOCHKร“NNEN3IE (INDERNISSEVONDAMALSร™BERWINDEN

"ENUTZERABLรUFEDASINTUITIVE:UGREIFEN

0,!.3OLUTIONSUNTERSTร™TZT3IE DIE,EISTUNG

ERMร“GLICHEN

BESTEHENDER3YSTEMEZUSTABILISIERENUNDDIEEINST

EIN-ITDENK ITDENKENWIEVON)HREMENGSTEN-ITARBEITER GEPLANTEN:IELEVOLLSTรNDIGZUERREICHENsMIT

NEUEN:IELSETZUNGENVOR!UGEN-IT%INSATZNEUER +OMPONENTEN MIT)DEENVON0,!.3OLUTIONS

&ร™R)HRE%NTSCHEIDUNGSFINDUNG 7IEKENNEN 3IEESBISHER

-ITDENKENMIT)HREN+UNDENUND!NWENDERN

-ITDENKENFร™R+ONZEPTEUND%NTSCHEIDUNGEN

:EITGEWINNEDURCHEIGENE%NTWICKLUNGSTOOLS

7ENNIMMERMร“GLICH NUTZENWIRZUR)DEENFINDUNG

7IEAUSDER)DEEZ"DAS7EB 'AMEODERDIE

)HREWICHTIGEN:IELEWOLLENSCHNELLERREICHTSEIN

AUCHPERSร“NLICHE"EOBACHTUNGENUND'ESPRรCHE

MOBILE,ร“SUNGENTSTEHENSOLL)NDER+ONZEPT

-IT6ORSPRUNGVORDER+ONKURRENZ

-ITEIGENEN!UGENWOLLENWIRSEHEN MITEIGENEN

ENTWICKLUNGENTSCHEIDETSICHFร™RUNSEREN+UNDEN

0,!.3OLUTIONSSETZTDAHERAUF!UTOMATISIERUNGAUCH

/HRENHERAUSHร“REN WASPOTENTIELLE+รUFERUND

WIEKOSTENAUFWENDIGODERWIEGร™NSTIGDIE)DEE

INDER0ROGRAMMENTWICKLUNG-ITEIGENENTWICKELTEN

!NWENDERLANGWEILTsODERFASZINIERTUNDBEGEISTERT

UMGESETZTWIRD)NDIESER0HASEENTSCHEIDETSICH

4OOLS 0ROJEKTSCHABLONENUND0ROJEKTMUSTERNKร“NNEN

DER+UNDENUND

3OERSPร™RENWIR.UANCEN DIESONSTDURCHDEN

AUCH OBDER!UFTRAGGEBERSEIN5NTERNEHMENSZIEL

WIREINZELNE0ROGRAMMKOMPONENTENZEITSPAREND

-ITARBEITER

2ASTERSCHEMATISCHINTERVIEWENDER-ARKTFORSCHER

Pร™NKTLICHERREICHENKANNsETWAZUEINEM

GENERIEREN

FALLENWร™RDEN3OFINDENWIRNEUE NOCH

-ESSETERMIN

$ASBRINGT+OSTENVORTEILEUNDSPART:EITt:EIT DIE

&LEXIBILITรTIN

BENUTZERFREUNDLICHERE!NSรTZEFร™RNEUE,ร“SUNGEN

'ERADEWENN&INANZ UND:EITRAHMENKRITISCH

)HNENFร™RS-IT UND7EITERDENKENZUGUTEKOMMT

JEDER0HASE

$ASISTMIT 0,!.3OLUTION DIE2EGEL

%IGENE)NTERVIEWS

WERDEN ZAHLTSICHUNSER-ITDENKENAUS-ITUNSERER

$IERICHTIGEN&RAGENHELFEN JAHRELANGGร™LTIGE%NTSCHEIDUNGENZUTREFFEN

&LEXIBILITรTZEIGENWIRZ":WISCHENLร“SUNGENAUF

&ร™R)HRENNEUEN3OFTWAREENTWICKLUNGS 0ARTNER

-ITDENKENFร™RDIETRAGFรHIGSTE)DEE

WIE3IESOWOHLDASEINEsWIEAUCHDASANDERE:IEL

&LEXIBILITรTBISZULETZTsDANK3YSTEMATIK

!M!NFANGSTEHENIMMERDIE)DEENDES+UNDEN

ERREICHEN%TWAZUM-ESSETERMINDIEREDUZIERTE

&ร™R6ERBESSERUNGSIDEEN WIEZ"EIN

5NSER%HRGEIZISTDANN DEN+REATIVENDIE

6ORFร™HR 6ERSION UNDZUMSPรTEREN6ERKAUFSSTARTDIE

'ESCHรFTSPROZESSODEREIN/NLINE 3PIELZUOPTIMIEREN

)DEENVARIANTENAUSWรHLENZUHELFEN DIESICHAM

KOMPLETTE!USFร™HRUNG

WรRE DARFESNIEaZUSPรTpSEIN$ENNGENAUDIESES

BESTENREALISIERENLASSEN-ANCHMALTRAGENWIRSOGAR

EINE VIELLEICHTINLETZTER-INUTEBEIGESTEUERTE$ETAIL

ZU(IGHLIGHTSBEI

Kร“NNTEZURENTSCHEIDENDEN/PTIMIERUNGBEITRAGEN

!UTOMATISIERTE %NTWICKLUNGSTOOLS -ETHODENZUR 6ERKร™RZUNGDER %NTWICKLUNGSZEITEN

%IN$ETAIL DAS)HRE)4 ,ร“SUNGERSTaRUNDMACHTp %NTWICKLUNGSQUALITรTDURCHMETHODISCHE

0,!.3OLUTIONSISTINJEDER%NTWICKLUNGSPHASEDARAUF

&EHLERVERMEIDUNG

VORBEREITET !NREGUNGENUND6ERBESSERUNGSIDEEN

%NTWICKLERPAAREJE-ODUL$AS0ROJEKTWISSEN

AUFZUGREIFENUNDEINZUBAUEN&ร™RSOLCHE#HANGE

ZUJEDEM-ODULISTSTETSMEHREREN JEDOCH

-ANAGEMENT 0ROZESSEBEWรHRTSICHUNSER

MINDESTENSZWEI-ITARBEITERNBEKANNT!LS4EAM

%NTWICKLUNGS &RAMEWORK VONUNSSELBSTKONZIPIERT

KONTROLLIERENSIEJEDE0ROJEKTEBENEAUF+ONSISTENZ

UNDREALISIERT-ITDESSEN(ILFEPFLEGENWIR

$IE&RAGENDERFOLGENDEN3EITEN

UNDยนBEREINSTIMMUNGMITDEN!NFORDERUNGEN

NACHTRรGLICHEยกNDERUNGENSOSYSTEMATISCHEIN

7ASERWARTEN3IEVON)HREM3OFTWAREENTWICKLUNGS 0ARTNER3EITEs

0ROBLEMEUND2ISIKENWOLLENWIRFRร™HERKENNENUND

ALSWรRENSIEVON!NFANGAN+APITELDES

EIN-ITDENKENWIEVON)HREMENGSTEN-ITARBEITER3EITE

GEMEINSAMLร“SEN

0FLICHTENHEFTSGEWESEN

&RAGENFร™R)HRE%NTSCHEIDUNGSFINDUNG3EITE

-IT%INSATZNEUESTER0ROGRAMMIERTECHNIKEN

3OFTWAREENTWICKLERSMIT0,!.3OLUTIONS

EINE:USAMMENARBEIT DIEZUKUNFTSORIENTIERTIST3EITE

AUTOMATISIERENWIRZAHLREICHE%NTWICKLUNGSPHASEN

(ABEN3IEHIERZUNOCH&RAGEN

&RAGENFร™R)HRE%NTSCHEIDUNGSFINDUNG3EITE

!UFDIESE7EISEVERMEIDENWIR&EHLERAUSMANUELLER

7ERWIRSIND WASWIRVEREINEN3EITE

"EARBEITUNG

okล‚adka

2012 โ€ข www.mak.pl 08โ€™2009 โ€ข www.mak.pl

rozkล‚adรณwka

7ASSTELLEN3IEFESTBEIM6ERGLEICHEN)HRES

OFFICE

PLANSOLUTIONSDE


8 | branża IT | kreacja > projekt > realizacja

Przykład 6 Netline Group Zrealizowaliśmy ciekawe zadanie, które polegało na opracowaniu nowego wizerunku materiałów firmowych. Zbudowaliśmy go wokół

uwalniamy nasz potencjał

idei „uwalniania”: technologii,

Partnerstwo

pozytywnej energii, kompetencji.

Silnym wsparciem NetLine Group są Partnerzy – wiodący dostawcy technologii informacyjnych. Swoje autoryzacje przyznali nam między innymi:

adobe

Nec

activIdentity

Oracle

cisco

Polycom

cryptzone

Reichle & De massari

cTc Union

Riverbed

Dell

Samsung

formcraft

Software aG

Fortinet

SonicWall

również od podstaw nowy serwis

HP

Symantec

HUaWeI

Tandberg Storage

Juniper

Trend control Systems

legrand

Trend micro

internetowy.

mcafee

update cRm

microsoft

UTc Fire & Security

motorola

Vmware

Powstał szereg materiałów z folderem

Technologia uwolniona

firmowym na czele. Stworzyliśmy

więcej informacji: www.netline.pl

Obszary naszych działań NetLine Group buduje własną i przemyślaną ofertę produktową dedykowaną dla danego sektora rynkowego. Wdrożenia W trakcie realizacji wdrożeń specjaliści NetLine Group szczególny nacisk kładą na zarządzanie projektem oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo całości implementowanej technologii. W efekcie powstają rozwiązania „pod klucz” – dopasowane do potrzeb, stadium rozwoju oraz możliwości finansowych klienta. Bezpieczeństwo oferowanych przez NetLine Group rozwiązań gwarantują: • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia z klauzulą NATO SECRET. • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia z klauzulą TAJNE. • Koncesja MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

uwalniamy skuteczne rozwiązania

Dotacje unijne Rozwój oferty NetLine Group, w szczególności w zakresie własnych rozwiązań aplikacyjnych, jest finansowany między innymi poprzez pozyskane dotacje unijne. Firma wspiera także swoich klientów w uzyskiwaniu dotacji unijnych na realizację nowych przedsięwzięć. NaDRzęDNym celem działań NetLine Group jest zapewnienie kompleksowej obsługi klientów poprzez: • wsparcie wiedzą i kompetencjami w ramach przeprowadzonych analiz biznesowych, systemowych i audytów, • dostarczenie funkcjonalnych rozwiązań zapewniających pełną realizację zadań biznesowych z możliwością dalszego unowocześniania i aktualizowania zastosowanych technologii, • nadzór nad jakością i terminowością wykonania.

więcej informacji: www.netline.pl

5

folder firmowy strona internetowa www.netline.pl

2012 • www.mak.pl

9


9 | branża IT | kreacja > projekt > realizacja

Przykład 7 Advatech

wspólna przestrzeń dla teorii i praktyki 3

2 Advatech to integrator rozwiązań informatycznych. Wyrósł z potrzeb współ-

Stosujemy najnowocześniejsze technologie informatyczne. Zajmu-

czesnych procesów zarządzania i produkcji. Dobrze wyczuwa zmiany rynku

jemy się wdrożeniami, które prowadzą doświadczeni inżynierowie.

usług i elastycznie na nie reaguje. Dzisiaj opracowuje rozwiązania z myślą

Nasze kompetencje potwierdzone są licznymi certyfikatami, nato-

o jutrze. Dlatego wspiera kolejne edycje konkursu dla młodych „T@lentów

miast wieloletnie doświadczenie oraz know-how pozwalają zapewnić

Informatycznych”, pnie się w rankingach firm informatycznych, stale po-

kompleksową obsługę Klientów. Dla nich organizujemy konferencje

szerza listę Klientów.

i warsztaty dotyczące rozwiązań w sektorze IT, podczas których zdo-

Na rynku od 1998 roku. Na stałe w strukturze Waszego biznesu.

bywają wiedzę najnowszą. Od początku istnienia sukcesywnie i dynamicznie podnosimy jakość oferowanych usług, zaspokajając oczekiwania najbardziej wymaga-

OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

jących Klientów. Zaufanie, jakim nas obdarzają, jest najwyższym do-

• systemy wysokiej dostępności

wodem profesjonalnego podejścia do realizowanych przez nas usług

• systemy bezpieczeństwa, archiwizacji, backupu danych • dostawa i obsługa infrastruktury informatycznej • systemy pracy grupowej i zarządzania informacją

i rzetelnego wywiązywania się z projektów. Potwierdzają to zdobyte referencje. Szczególne wyniki osiągamy w dostarczaniu produktów i usług dla banków, instytucji finansowych, przemysłu, telekomunikacji, utility oraz instytucji publicznych.

profesjonalne rozwiązania informatyczne

SYSTEMY WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA, ARCHIWIZACJI I BACKUPU DANYCH

4

5 Najbardziej wymagającym Klientom oferujemy rozwiązania wysokiej dostępności bazujące na sprzęcie i oprogramowaniu klasy Enterprise.

Advatech postawił przed nami zadanie ujednolicenia i usystematyzowania

Wieloserwerowe klastry w środowiskach Unix lub Windows działające na maszynach fizycznych oraz wirtualnych to wyzwanie, którego nasi inżynierowie z łatwością się podejmą. Również zdalne replikacje systemów w różnych trybach oraz opracowanie kompletnej polityki HA dla najbardziej strategicznych rozwiązań to projekty, w których możemy poszczycić się sukcesami. Dla powyższych rozstrzygnięć proponujemy profesjonalne wsparcie serwisowe, które od wielu lat świadczymy dla Klientów z sektora finansowego i telekomunikacyjnego.

Czy dane mojej firmy są bezpieczne? Jaka jest cena przestoju mojego przedsiębiorstwa oraz ile będzie kosztowała utrata danych z ostatnich kilku dni? Takie pytania powinien zadawać sobie nie tylko odpowiedzialny dyrektor IT, ale każdy, kto poważnie myśli o pracy zawodowej. Od ponad 10 lat wdrażamy systemy backupu i archiwizacji danych różnej skali – od prostych i skutecznych po najbardziej rozbudowane w Polsce, oparte na najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach sprzętowych i programowych. W naszej ofercie znajdą Państwo m.in.: • dyskowe i taśmowe systemy składowania danych • systemy backupu wszystkich kluczowych producentów dla plików i baz danych • sieci Storage Area Network (SAN)

elementów wizerunku firmy: ilustracji

• systemy hierarchicznego zarządzania danymi (HSM)

i haseł oraz zwrócenia uwagi ludzi, jako

Naszym atutem jest możliwość konstrukcji rozwiązań w oparciu o sprzęt

siły napędowej procesów biznesowych.

• urządzenia szyfrujące oraz ochrony dostępu do danych

i oprogramowanie wszystkich największych działających na polskim rynku producentów – z możliwością budowy architektury mieszanej, składającej się z optymalnych dla Państwa produktów i usług.

Powstał folder firmowy i szereg innych materiałów, m.in. rollup, notatnik, wizytówki, identyfikatory i wiele innych.

2012 • www.mak.pl

możliwości ograniczone tylko wyobraźnią


studio mak  sp. z o.o. 50-011 Wrocław ul. Kościuszki 29/8 71 344 44 68 telefon 71 342 20 87 faks poczta@mak.pl

firmy IT prezentacja studiomak 2012  

Prezentacja prac wykonanych przez studiomak dla firm z branzy IT. Koncepcje kreatywne, projekty folderów, ulotek i innych materiałów, kampan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you