Page 1

AA ‚ Jh lr~uke lk{kh AA

lekpkji=

izse izdk'k lUns'k Jh çse çdk'k e.My dk vk/;kfRed ekfld lekpkj i= 15 uoEcj 2018 dqy i`"B 28

okf"kZd 'kqYd %

o"kZ 11 vad 7

80@& ¼Hkkjro"kZ esa½] 800@& ¼fons'k esa½] ,d çfr 7@&

ln~xq# Vsšjke

ve`rok.kh deZ djus ij ohpkj

bl tho dks lnSo 'kqÒ deZ djus pkfg,- ijUrq tks Òh dk;Z djs] mls djus ls iwoZ ml ij fopkj djuk pkfg, mlds ckn gh ml deZ esa ço`r gksuk pkfg,& pkSikbZ % ufga vuqcU/k iNkus tkSa ykSaA gksb u ço`r lq?kM+ uj rkSa ykSaAA vFkkZr~ ¼1½ vf/kdkjh] ¼2½ lEcU/k] ¼3½ fo"k;] ¼4½ Qy& bu pkjksa dks vuqcU/k dgk tkrk gS- tks cqf)eku iq#"k gSa os fopkj djus ds ckn gh deZ djrs gSa¼1½ vf/kdkjh & bl deZ dks djus dk vf/kdkjh dkSu gS& czkã.k] {kf=;] oS'; vFkok 'kwæ\ ;g iq#"kksa dk /keZ gS vFkok fó;ksa dk\ ¼2½ lEcU/k & bl deZ dk lEcU/k fdlls gS\ fujkdkj ls vFkok lkdkj ls vFkkZr~ ijekRek ls vFkok nsoh nsorkvksa ls\ ¼3½ fo"k; & bl deZ dk vFkZ dkSu lk gS\ dgha ,slk u gks fd gekjs ckck nknk D;ksafd ;g deZ djrs vk jgs gSa rks ge Òh ogh ijEijk pykrs jgsa vkSj nwljh fdlh ckr dk gesa dqN Òh irk gh u gksvFkkZr~ ;g deZ D;ksa vkjEÒ gqvk\ ;g ckr tkuuk Òh ije vko';d gS vkSj ;g Òh tkuuk pkfg, fd ;g deZ dSls djuk pkfg,\ ¼4½ Qy & bl deZ djus ls D;k ifj.kke fudysxk] lq[k vFkok nq%[k\ ;s pkjksa gh ckrsa deZ ds fo"k; esa tkudj mlds ckn gh deZ djuk pkfg,A pwafd dsoy gekjs cM+s cqtqxZ veqd deZ djrs jgs gSa] mUgsa ns[kdj gesa Òh ydhj dk Q+dhj ugha cuuk pkfg,¼ifo= iqLrd ln~xq# VsÅ¡jke thou pfjrke`r ds r`rh; o vafare Òkx ds i`"B 212&213 ls½


AA ‚ lr~uke lk{kh AA

Jh vejkijq LFkku çse çdk'k lans'k o"kZ&2019 esa Jh çse çdk'k e.My ds çeq[k ioZ o rht&R;ksgkj ln~xq# Lokeh VsÅ¡ jke th egkjkt ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt tUe mRlo 8 ls 12 vDVwcj ¼gfj}kj esyk½ olhZ mRlo 2 ls 6 vxLr

tUe mRlo 4 ls 8 tqykbZ olhZ mRlo 4 ls 8 twu

ln~xq# Lokeh 'kkfUrçdk'k th egkjkt ln~xq# Lokeh gfjnkljke th egkjkt tUe mRlo 11 ls 15 vxLr olhZ mRlo 17 vxLr

tUe mRlo 15 ls 19 ebZ olhZ mRlo 23 ls 27 vxLr

pS= esyk t;iqj esa 18 vçsy ls 22 vçsy xzg.k fooj.k

çeq[k rht&R;ksgkj

16 tqykbZ 2019 [k.Mxzkl pUæxzg.k jkf= 1%31 cts ls jkf= Òksjosyk 4%30 cts rd

16 fnlEcj 2019 dadM+kÑfr lw;Zxzg.k fnu esa 8 cts ls fnu esa 1%36 cts rd

vekoL;k

paæ n'kZu

ln~xq# Vsšjke pkSFk

05 tuojh 04 Qjojh 06 ekpZ 05 vçsy 04 ebZ 03 twu 02 tqykbZ 1 o 30 vxLr 28 flrEcj 28 vDVwcj 26 uoEcj 26 fnlEcj

07 tuojh 06 Qjojh 08 ekpZ 06 vçsy 06 ebZ 04 twu 04 tqykbZ 2 o 31 vxLr 30 flrEcj 29 vDVwcj 28 uoEcj 27 fnlEcj

11 tuojh 10 Qjojh 12 ekpZ 10 vçsy 10 ebZ 08 twu 08 tqykbZ 06 vxLr 04 flrEcj 04 vDVwcj 02 uoEcj 02 fnlEcj

iwf.kZek

x.ks'k prqFkhZ

,dkn'kh

21 tuojh 19 Qjojh 21 ekpZ 19 vçsy 18 ebZ 17 twu 16 tqykbZ 15 vxLr 14 flrEcj 13 vDVwcj 12 uoEcj 12 fnlEcj

24 tuojh 22 Qjojh 24 ekpZ 22 vçsy 22 ebZ 20 twu 20 tqykbZ 19 vxLr 17 flrEcj 17 vDVwcj 15 uoEcj 15 fnlEcj

1] 17] 31 tuojh 16 Qjojh 2] 17] 31 ekpZ 15 o 30 vçsy 15 o 30 ebZ 13 o 28 twu 12 o 28 tqykbZ 11 o 26 vxLr 09 o 25 flrEcj 09 o 24 vDVwcj 08 o 23 uoEcj 08 o 22 fnlEcj

ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke t;arh ¼lÒh txgksa ij½ lkseokj 8 tqykbZ 2019 gfj}kj esyk 8 ls 12 vDVwcj 2019

14 tuojh 26 tuojh 21 tuojh 04 Qjojh 10 Qjojh 04 ekpZ 20 ekpZ 21 ekpZ 06 vçsy 13 vçsy 18 vçsy 19 vçsy 22 vçsy 07 ebZ 18 ebZ 19 ebZ 30 ebZ 08 twu 12 twu 08 tqykbZ 13 tqykbZ 16 tqykbZ 03 vxLr 05 vxLr 06 vxLr 08 vxLr

edj laØkafr x.kra= fnol ek?kh iwf.kZek ek?kh ekSuh vekoL;k clar iapeh egkf'kojkf= gksfydkngu gksyh mRlo] /kqys.Mh pS= uojk=kjEÒ] xqM+h iM+ok psVhp.M] Òxoku >wysyky t;arh JhnqxkZ"Veh] Jhjkeuoeh pS= esykjEÒ t;iqj esa Jh guqeku t;arh pS= esyk lekiu iYyo çkr% 7 cts v{k; r`rh;k] vk[kk rht oS'kk[k iwf.kZek ln~xq# gfjnkljke ta;rh ln~xq# VsÅ¡jke pkyhgk 'kq: ln~xq# VsÅ¡jke iq.;frfFk Jhxaxkn'kgjk ln~xq# VsÅ¡jke t;arh ln~xq# VsÅ¡jke pkyhgk iw.kZ ln~xq# VsÅ¡jke NBh mRlo xq#iwf.kZek] O;kl iwtk >wysyky pkyhgk vkjaÒ VhtM+h ozr ukxiapeh ln~xq# lokZuUn iq.;frfFk ln~xq# lokZuUn tylekf/k fnol

15 vxLr 17 vxLr 22 vxLr 23 vxLr 25 vxLr 27 vxLr 02 flrEcj 06 flrEcj 14 flrEcj 22 flrEcj 30 flrEcj 02 vDVwcj 06 vDVwcj 07 vDVwcj 08 vDVwcj 12 vDVwcj 13 vDVwcj 17 vDVwcj 25 vDVwcj 27 vDVwcj 28 vDVwcj 29 vDVwcj 04 uoEcj 05 uoEcj 08 uoEcj 12 uoEcj 08 fnlEcj

Lora=rk fnol] j{kkcU/ku] ln~xq# 'kkfUrçdk'k t;arh ln~xq# 'kkfUrçdk'k iq.;frfFk fnol oMh Fk/kM+h oMh larg JhÑ".k tUek"Veh >wysyky pkyhlk lekiu ln~xq# gfjnkljke iq.;frfFk Jh x.ks'k t;arh lxM+k c/k.k fir`i{k ¼Jk)ioZ½ 'kq: egky{eh ozr] lfxM+k NksM+.k] vlw p.M] uojk=kjEÒ egkRek xka/kh t;arh Jh nqxkZ"Veh Jh nqxkZuoeh n'kgjk] gfj}kj esyk 'kq: ln~xq# lokZuUn t;arh gfj}kj esyk iYyo jkf= 8 cts 'kjn iwf.kZek djok pkSFk ozr /ku rsjl nhikoyh xkso/kZu iwtk] védwV ÒkbZnwt] dkfrZdksRlo çkjaÒ xksik"Veh vk¡oyk uoeh gfjçcksf/kuh ,dkn'kh dkfrZd iwf.kZek] Jhxq#ukud t;arh Jh xhrk t;arh] eks{knk ,dkn'kh


geus iwNk cPpksa ls rqEgsa dSlh nqfu;k¡ pkfg, >we ds cksys cPps gedks ,slh nqfu;k¡ pkfg,! vkbZLØhe dh ufn;k¡ gksa vkSj pkWdysV ds gksa ioZr eksrhpwj cjls ckny ls >jukas ls Vids 'kcZr isM+ksa ij yVdsa jlxqYys >kM+h >kM+h esa yM~Mw th Òj dj rksM+sa vkSj [kk,¡ eSa caVh fiadh xqM~Mw Òw[kk jgs u dksbZ cPpk ,slh nqfu;k¡ pkfg, gesa ,slh nqfu;k¡ pkfg,! dejs esa gks Òjs f[kykSus xqìs xqfM+;k¡ eksVj dkj ek¡ dh ck¡gksa esa >wysa ckiw ls ik,¡ I;kj nqykj nknk ukuk ds lax [ksysa djsa <sj 'kSrkfu;k¡ nknh ukuh gesa lquk,¡ gj fnu ubZ dgkfu;k¡ ifj;ksa lh f>yfey I;kjh lrjaxh nqfu;k¡ pkfg, gesa ,slh nqfu;k¡ pkfg,! uhyk vEcj /kwi xquxquh mtyh 'khry lqUnj Òksj vejkbZ esa dks;y dwds ou esa Ne Ne ukps eksj lkjh /kjrh gjh Òjh gks Qwy g¡lsa ns ns rkyh jax fcjaxs i{kh fgyfey dj pgdsa Mkyh Mkyh /kwy /kq,¡ dh xa/k u gks gesa ,slh nqfu;k¡ pkfg, gesa ,slh nqfu;k¡ pkfg,!

15 uoEcj 2018 o"kZ 11 vad 07 eaaxy vk'kh"k ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt ln~xq# Lokeh 'kkafrçdk'kth egkjkt ln~xq# Lokeh gfjnkljke th egkjkt

laLFkkid ln~xq# Lokeh 'kkafrçdk'kth egkjkt

laj{kd&ekxZn'kZd&çsj.kkóksr ln~xq# Lokeh Òxrçdk'kth egkjkt lnL;rk 'kqYd vof/k ,d o"kZ ds fy;s nks o"kZ ds fy;s

Òkjr esa fons'k esa 80 160

800 1600

euhvkMZj Hkstus o i= O;ogkj ds fy;s irk %

O;oLFkkid] çse çdk'k lUns'k

çse çdk'k vkJe] xk<+os dh xksB] y'dj] Xokfy;j&474001 22 ¼e/;çns'k½

Qksu 0751&4045144 lEidZ le; çkr 8 ls 10 o lk;a 4 ls 7 cts rd e-mail : premprakashsandesh@gmail.com Bank Facility vkbZMhchvkbZ cSad esa vki dksj lqfo/kk@euh VªkalQj ds ek/;e ls Òh fuEu [kkrs esa 'kqYd tek djkds Qksu ij lwpuk ns ldrs gSa

A/c 92610010000468 Net Bankig : IFSC: IBKL0000545

vuqØe

fo"k;

dfoÙk

&lq/kk tkSgjh] t;iqj

dSlh nqfu;k pkfg,

¬ lr~uke lk{kh Jh çse çdk'k e.My dk vk/;kfRed eq[ki=

i`"B

1- deZ djus ij ohpkj ¼ln~xq# VsÅ¡jke ve`rok.kh½ ¼vkoj.k eq[ki`"B½ 1 2- o"kZ 2019 esa xq#tuksa ds ioZ mRlo ,oa çeq[k rht&R;ksgkj 2 3- xhrk&Kku 4 4- Jh xq#ukud nso th egkjkt ¼Jh xq#ukud nso t;arh fo'ks"k½ 6 5- lr~uke lk{kh xhr ¼dfork½ 7 6- Jh jk/kkÑ".k fookgksRlo 8 7- ekrk&firk dh lsok ¼Jheökxor dFkka'k½] ,dkn'kh 10 8- mrkj&p<+ko 11 9- VwVk çse fQj meM+ iM+k 12 10- gfj}kj esa cjlk xq#nso larksa ds eq[kkjfoUn ls Kkuke`r 13 11- mYyklrk&vkufUnrk&çlérk&fnO;rk ls ns[kh ln~xq# lokZuUn tUeksRlo dh ÒO;rk 17 12- iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'kth egkjkt lar e.Myh dk ns'kkVu ¼;k=k&n'kZu½ 20 13- vejkiqj xeu ¼'kksd&lekpkj½ 23 14- vk/;kfRed oxZ igsyh&174 $ 173 ds lgh gy] vko';d lwpuk 24 15- ozr&ioZ&mRlo] vk/;kfRed oxZ igsyh&173 ds lgh gy Òstus okyksa ds uke 25 16- iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt lar e.Myh dk ;k=k&dk;ZØe 26&25 17- Lokeh clarjke olhZ mRlo ¼lwjr½] Lokeh t;çdk'k okf"kZdksRlo ¼fnYyh½ $ [kkj eqEcbZ] yksukokyk esyk lwpuk 27 18- czã n'kZuh ¼fla/khv esa leq>k.kh½ 28

Editor Prem Prakash Sandesh, Gwalior ubZ lnL;rk vFkok uohuhdj.k ds fy;s lnL;rk 'kqYd vki euhvkMZj@dksj cSad ek/;e ds vykok ln~xq# egkjkt th dh ;k=k ds le; cqd LVkWy ij o ns'k Òj ds fofÒé 'kgjksa esa gekjs çfrfuf/k;kas ds ikl tek dj ldrs gaS- blds vykok ije ikou xq: /kke Jh vejkiqj njckj ¼fMc½] t;iqj ds Jh vejkiqj lRlkfgR; dsUæ esa çfrfnu ,oa jfookj çkr% 8 ls 12 o çR;sd xq#okj&'kfuokj lk;a 5 ls 8 cts rd Jh dqekj pUnukuh] Jh ukjk;.knkl jkepankuh] Jh fugkypan rstukuh o Jh v'kksd dqekj iqjlkuh ds ikl tek fd;k tk ldrk gSour website : premprakashpanth.com çse çdk'k lans'k bUVjusV ij i<+us ds fy;s fDyd djsa& www.issuu.com/premprakashsandesh


04

15 uoEcj 2018 çse çdk'k lans'k bPNk'kfä jgrh gS] rÒh vkxs tUe gksrk gSbPNk'kfä u jgs rks nqckjk tUe ugha gksrkejus okyk rks ejsxk gh vkSj u ejus okyk ugha ejsxk- xaxkth ds çokg dks jksduk Òh ew[kZrk gS vkSj ¼ije J)s; iwT; Lokeh jkelq[knkl th egkjkt½ çokg dks /kDdk nsuk Òh ew[kZrk gSxhrk esa 'kj.kkxfr dh ckr eq[; gS- 'kj.kkxfr $$$$$$$ dks ^loZxqáre* dgk x;k gS- tho ijekRek dk va'k euq"; 'kjhj fey x;k] blfy;s bldh gS] blfy;s mlds fy;s ijekRek dh 'kj.k esa tkuk cgqr nqyZÒrk dk irk ugha yxrk- viuk le; fujFkZd lh/kh&ljy ckr gS] tSls ckyd dk viuh ek¡ dh xksn esa er tkus nsa- Òxoku~ ls çkFkZuk djks fd& ^gs ukFk! tkuk! 'kj.k esa tkus dk dke tho dk gS vkSj lc ikiksa vkidks Òwyw¡ ugha-* esjs }kjk fdlh dh lsok cu tk;& ls eqä djus dk dke Òxoku~ dk gS& ;g Òko j[kks- ftruh lsok vki dj ldrs gSa] ogh loZ/kekZUifjR;T; ekesda 'kj.ka oztA vkidh iwjh lsok gS vkSj mruh gh vk'kk nqfu;k vkils vga Rok loZikisH;ks eks{kf;";kfe ek 'kqp%AA j[krh gS- ftruk vki lqxerk ls dj ldks] mruk Òxoku~ us rks gesa 'kj.k esa ys j[kk gS- dsoy midkj djks vkSj Òxoku~ dks ;kn djks- Òxoku~ ;kn gesa lalkj dh 'kj.k ugha j[kuh gS- 'kj.kkxr vkjEÒ esa djus ek= ls çlé gks tkrs gSa& ^vP;qr% gh eqä gks tkrk gS- 'kj.kkxr fl) gksdj lk/kd gksrk Le`frek=s.kA* Òko lcds fgr dk j[kks vkSj ;kn gS] KkuekxhZ lk/kd gksdj fl) gksrk gSÒxoku~ dks djks- viuh 'kfä dk lnqi;ksx djks rks eqfä gks tk;xh- vius deks± ls Òxoku~ dk iwtu djks& $$$$$$$ ^LodeZ .kk reH;p;Z* ¼xhrk 18@46½lk/ku 'kjhj fujis{k gksrk gS- dkj.k fd ;g fu;e gS fd vleFkZ euq"; gh nwljs dks lk/ku esa Lo;a dh t:jr gS] 'kjhj dh ugha- /;s; ijekRek dk gksus ij Òh tM+ 'kjhj dk lgkjk ysuk xyrh vleFkZ cukrk gS- detksj nwljks dks detksj cukrk gSgS- lekf/k rd tM+ 'kjhj dk lgkjk gS! lcls Å¡pk leFkZ nwljs dks Òh leFkZ cukrk gSlgkjk ijekRek dk gS- m|ksx rks djks] ij m|ksx dk $$$$$$$ lgkjk er yks& & ^ekekfJR; ;rfUr ;s* ¼xhrk 7@29½le;] le>] lkexzh vkSj lkeF;Z& ;s feyh gqbZ vkSj dk lgkjk u ys] dsoy Òxoku~ dk lgkjk ys] rc vkSj NwVus okyh phtsa gSa- budks ;fn Òxoku~ ds viZ.k dke gksxkdj nsa rks Òxoku~ dh çkfIr gks tk;- budks Òxoku~ ds ,d ckfu d#.kkfu/kku dhA lks fç; tkdsa xfr u vku dhAA viZ.k djuk ^ÒfDr;ksx* gS- çÑfr ds viZ.k djuk ¼ekul] vj.k;0 10@4½ ^Kku;ksx* gS- lalkj ds viZ.k djuk ^deZ;ksx* gS- vius $$$$$$$ viZ.k dj nsa rks ;g ^tUeej.k;ksx* gks x;k- ftldh ikjkekfFkZd ekxZ ij pyus ds fy;s foosd dh pht gS] mldks ns nks rks eqfä gks tk;xhcM+h vko';drk gS- xhrk dk vkjEÒ Òh foosd ls gqvk ekuo 'kjhj ysus ds fy;s ugha gS] nsus ds fy;s gS- thus dh bPNk vkSj ejus dk Ò; vfoosdh esa gh gS- ge ij lÒh çkf.k;ksa dk _.k gS( D;ksafd lÒh ls gksrk gS] foosdh esa ugha- tks fpUrk djrs gSa] os Òh gekjk midkj gksrk gS- blfy;s lcdh lsok djksvfoosdh gSa$$$$$$$ ,slk gksuk pkfg;s] ,slk ugha gksuk pkfg;s& ;g Òxoku~ dh ok.kh xhrk gS] Òä dh ok.kh bPNk dgykrh gS- çk.k'kfä u"V gksus ij Òh jkek;.k gS- f'k{kk nks çdkj ls nh tkrh gS& dgdj vkSj

xhrk&Kku


15 uoEcj 2018

djds- xhrk esa dgdj f'k{kk nh x;h gS vkSj jkek;.k eas djds f'k{kk nh x;h gS- Òxoku~ us cM+h Ñik dh tks gekjk bl le; esa tUe gks x;kçR;sd ifjfLFkfr esa Òxoku~ dh Ñik gSvuqdwy ifjfLFkfr eas Òh n;k gS] çfrdwy ifjfLFkfr esa Òh n;k gS- ek¡ yM~Mw lc ckydkas dks nsrh gS] ij FkIiM+ vius ckyd dks gh yxkrh gS- viusiu esa tks I;kj gS] og yM~Mw esa ugha gS- Òxoku~ dh Ñik dh rjQ gh ns[krs jgsa& ^rÙks·uqdEika lqleh{kek.k%* ¼Jheök0 10@14@8½nq%[k ¼çfrdwy ifjfLFkfr½ vkus ij iqjkus ikiksa dk uk'k gksrk gS vkSj u;k fodkl gksrk gSÒxoku~ dh Ñik dks ns[kks] lq[k&nq%[k dks er ns[kks- ekrk dqUrh us foifÙk dk ojnku ek¡xk Fkkfoin% lUrq u% 'k'oÙk= r= txn~xqjksA Òorks n'kZua ;RL;kniquÒZo n'kZue~AA ¼Jheök0 1@8@25½ ^gs txn~xqjks! gekjs thou esa loZnk in&in ij foifÙk;k¡ vkrh jgsa ftlls gesa iqu% lalkj dh çkfIr u djkus okys vkids nqyZÒ n'kZu feyrs jgsa-*

ifjfLFkfr dks er ns[kks] mls Òstus okys ¼nkrk½& dks ns[kks- lalkj dk fo;ksx fuR; gS vkSj Òxoku~ dk ;ksx fuR; gS- loZleFkZ Òxoku~ esa ;g rkdr ugha fd os tho ls vyx gks tk;¡xhrk esa ^oklqnso% loZe~* dks lcls Å¡pk Kku crk;k x;k gS- vki ns[kksxs rks nh[kus yx tk;xkigys Òh Òxoku~ Fks] ihNs Òh Òxoku~ jgsaxs vkSj chp esa Òh Òxoku~ gh gSa& ,slk eku yks rks fQj dgk¡ cU/ku gSlalkj ls lq[k ysus okyk dÒh nq%[k ls cp ldrk gh ugha- nwljksa dks lq[k nsus okys] lsok djus okys ds ikl nq%[k QVd ldrk gh ugha$$$$$$$ tks çkIr gS] mlh dks çkIr djuk gS- tks fujUrj vÒko esa tk jgk gS] mlh dk R;kx djuk gS- fuR; çkIr ijekRek dks gh çkIr djuk gS vkSj fuR;fuo`Ùk lalkj dh gh fuo`fÙk djuh gS- tkus okys dks jgus okyk gh ns[k ldrk gS- lalkj dk fuR;fo;ksx gh lR; gS- ijekRek dk fuR;;ksx gh lR; gS- tkus okyh oLrqvksa dk lnqi;ksx djsa& bruk gh dke gS-

05 çse çdk'k lans'k ^gS* esa lcdh LokÒkfod fLFkfr gS- ^ugha* ls gh ^ugha* nh[krk gS- ^gS* ls ^ugha* nh[krk ugha- gesa lcds vÒko dk vuqÒo gksrk gS] ij vius vÒko dk vuqÒo fdlh dks ugha gksrk& ^ik;k [kks;k dqN ugha] T;ksa& dk& R;ksa Òjiwj!* $$$$$$$ dsoy cnyus dk uke lalkj gS- laxzg vkSj lq[k dh bPNk djus ls vfuR; lalkj Òh fuR; nh[kus yxrk gS- oLrq feyus ij fpÙk esa çlérk gksrh gS& ;g lq[kÒksx gS- tM+rk ds lq[k dh vklfä ck¡/kus okyh gSge 'kjhj dks vkSj mldh voLFkkvkas dks tkurs gSa- vr% ge 'kjhj rFkk voLFkk ugha gSa- tc tkuus esa QdZ ugha iM+rk rks fQj tkuus okys esa dSls QdZ iM+sxk\ $$$$$$$ vius LoÒko dk lq/kkj djuk gS- dsoy LoÒko gh fcxM+k gS- LoÒko fcxM+us esa dkj.k gS& vlko/kkuhtks vius vuqÒo dk vknj ugha djrk] og 'kkó] xq# vkfn ds opuksa dk Òh vknj ugha dj ldrk- ^eSa ogh gw¡*& ;g lcdk vuqÒo gS- ge ogh gSa] ij vknj nsrs gSa cnyus okys dks& ;gh vlko/kkuh gS/ku] eku] vknj vkfn dksbZ Òh pht Bgjus okyh ugha gS- vki vius gh }kjk dek;s gq, #i;ksa ds o'k esa gks tkrs gS! vius gh lkeus vk;s gq, óh&iq=ksa ds o'k esa gks tkrs gSa! ,d ekfeZd ckr gS fd vki vius esa gh fLFkr ¼LoLFk½ ugha jg ldrs] fQj vkSj D;k dj ldrs gSa\ la;ksx&fo;ksx esa la;ksx vfuR; gS] fo;ksx fuR; gS- lcdk fo;ksx gksxk& ;g lUnsgjfgr Kku gS- tks vlEÒo ckr gS] mldh bPNk gh D;ksa djsa\ vkt gh ;g fopkj dj ysa fd ge jks;saxs ugha- ;g lRlax i.Mky vÒh Òjk gS] fQj [kkyh gks tk;xk- lalkj dk fo;ksx fuR; gS- fuR; dks Lohdkj dj ysa- ijekRek ds lkFk ;ksx fuR; gS] pkgs vki ekusa ;k u ekusatks tkus okyk gS] mldks NksM+ nks rks LoÒko lq/kj tk;xk-A ^ee* ls cU/ku gS] ^u ee* ls eqfä gSlc dqN Òxoku~ ds viZ.k dj nsa& ;g ^fo'oftr~ ;ksx* gS-


06

çse çdk'k lans'k

15 uoEcj 2018

Jh xq#ukud nso t;arh ¼23 uoEcj½ fo'ks"k

Jh xq#ukud nso th egkjkt ¼MkW- n;ky ^vk'kk*] fla/kq uxj½

Jh xq#ukudnso th egkjkt egku~ lar Òä dfo Fks- os uke Lej.k dh efgek xkrs gq, dgrs gSa& dfy;qx uke tgkt gS] tks p<+s lks mrjs ikjA Jh xq#ukudnso th egkjkt jk"Vªh; ,drk ds çrhd Fks- tc os Òze.k ,oa lRlax djrs Fks rks vf/kdrj mudh ,d vksj ÒkbZ ejnkuks ¼eqlyeku½ rks nwljh vksj ÒkbZ ckyks ¼fgUnw½ f'k"; lkt ctkrs Fks- mudh ok.kh esa Òh ,drk dh >yd feyrh gS[kkfyd clS [kfyd esa [kfyd clS jc ekafgA eank fdls u vkf[k;s tka ftl fcu dksbZ ukfgaAA Jh xq#ukudnso th ds eu esa /kkfeZd ladh.kZrk ugha Fkh- os rks lkjs fo'o ds vk/;kfRed ekxZn'kZd FksmUgkasus iÙkksa esa Òh ijekRek dk n'kZu fd;k- mUgksaus lÒh lEçnk;ksa dks ,d eap ij ykus dk ç;kl fd;k- mUgksaus u dsoy Òkjr fdUrq usiky] frCcr] phu] bZjku] cxnkn] da/kkj] eDdk 'kjhQ vkSj vU; vjc ns'kksa dk Òze.k dj vKkuh yksxksa dks Kku o Òfä dk] çse o ,drk dk lans'k fn;k- eDdk enhuk esa muds peRdkj ns[kdj ekSyoh vR;Ur çÒkfor gq,- mUgksaus ogk¡ mins'k nsrs gq, dgk fd Òxoku vkSj vYykg esa dksbZ varj ugha- ge lc ,d czã dh lUrku gSa- ,d 'kk;j us Jh xq#ukudnso th egkjkt ds fopkjksa ls çÒkfor gksdj fy[kk& ^uwj [kqnk dk ukud 'kkg* Jh xq#ukudnso th egkjkt lÒh thoksa esa ,d czã dh lÙkk Lohdkj djrs gq, dgrs gSa& vks vkasdkj loZçdk'kh] vkre fl) vfouk'khA bZ'k&tho esa Òsn u tkuksa] lk/kw pksj le czã iNkuksaA Jh xq#ukudnso egkjkt ;qxn`"Vk Òh Fks] rks ;qx l`"Vk Òh Fks- vkt tc jk"Vªh; ,drk dh ekyk VwV

jgh gS] /keZ o etgc ds uke ij ujlagkj gks jgk gS] vkard o v'kkfUr dk okrkoj.k gS] rc Jh xq#ukudnso th egkjkt ds fopkjksa] fl)karksa o vkn'kks± dks viukus dh vR;Ur vko';drk gS- vk/;kfRed n`f"V ls Òh ge lc çkf.k;ksa esa ,d gh T;ksfr çTTofyr gS& ,slk ekurs gSa] fQj Òsn fdldk! Jh xq#ukudnso th dk thou R;kxe; Fkk?kj&x`gLFk esa jgrs gq, Òh mudh vklfDr larku o lkalkfjd inkFkks± esa ugha jgh- Jh JhpUæ ,oa Jh y{ehpaæ muds nks rstLoh iq= Fks] fQj Òh mUgksaus vius /keZihB dk mÙkjkf/kdkjh vius ,d ;ksX; f'k"; ÒkbZ yg.kks dks cuk;k- os lalkj dk O;ogkj djrs Òh uke Lej.k esa rYyhu jgrs Fks^uke [kqekjh ukudk p<+h jgs fnu jkr* Jh xq#ukudnso /kuokuksa ls vf/kd xjhcksa dks I;kj djrs Fks- ,d ckj ,d /kuoku eyd Òkxw us mUgsa Òkstu ds fy, vkeaf=r fd;k- mlh xk¡o esa ykyw c<+bZ Òh jgrk Fkk- og Jh xq#ukudnso ds n'kZuksa dks x;kykyw c<+bZ us Òh mUgsa Òkstu ikus ds fy, çkFkZuk dhxq#th us ml xjhc ykyw dh Tokj ls cuh jksVh [kkbZ vkSj /kuoku eyd Òkxw dk Òkstu ugha [kk;k- og /kuoku muds ikl vk;k vkSj iwNk fd mUgksaus mudk Òkstu D;ksa ugha Lohdkj fd;k\ Jh xq#ukudnso th us eyd Òkxw vkSj ykyw c<+bZ ls dgk fd os viuk&viuk Òkstu yk;sa- tc nksuksa vksj ls Òkstu vk;k] rc Jh xq#ukudnso th us ,d gkFk eas /kuoku dk ekyiqvk nckspk vkSj nwljs gkFk esa xjhc ykyw dh Tokj dh jksVh Òh nckbZ rks /kuh ds ekyiq, ls jDr dh cw¡nsa Vidus yxha vkSj xjhc ykyw dh jksVh ls nw/k dh cw¡nsa fxjus yxha-


15 uoEcj 2018

Jh xq#ukudnso th eyd Òkxw ls dgk fd rqEgkjk Lokfn"V Òkstu o iki dh dekbZ ls cuk gqvk gS] blfy, mlesa ls jDr fxj jgk Fkk vkSj ykyw c<+bZ dh jksVh ifjJe ds iSlksa ls cuh gqbZ gS& blfy, mleas ls nw/k Vid jgk Fkk] blh fy, gh eSaus ykyw dh jksVh [kkbZJh xq#ukudnso th egkjkt egku lar dfo Òh Fks- lar dchj dh Òk¡fr mUgksaus Òh vius dky esa xq# dh efgek xkrs gq, dgk fd xq#&ea= fcuk eqfDr lEÒo ugha gS& ^fcu xq# lcn eqfDr ugha] dcgha va/kys /kqa/k ilkjk* xq# }kjk tc tho dks Kku dh çkfIr gksrh gS] rc og vkokxeu ls eqDr gks tkrk gS^xq# dh lkjoh ve`r ok.kh iihr gksoS ijok.kq eb;kA*

xq# dh Ñik ls lw[kh ydfM+;k¡ Òh gjh gks tkrh gSa- ^xq# çlkn ije in ik;k] lq[ks dklV gfj;kA* Jh xq#ukudnso th us vius dkO; esa v}Sr fl)k¡r dk leFkZu fd;k gS- os loZ= ,d czã dk gh n'kZu djrs gSackgj Òhrj ,dks tkuks] ;g xqj Kku crkbZA Jh xq#ukudnso th egkjkt vorkjh iq#"k Fks fQj Òh Lo;a lkjk le; Lej.k esa lQy djrs Fks vkSj tu ekul dks Òh uke Lej.k djus ds fy, çsfjr djrs Fks- os viuh ok.kh esa dgrs gSa& vk[kk thoka foljv ej tkow¡] vk[k.k vks[kk lkpk ukmA

lkps uke dh ykxs Òw[k] mr Òw[ks [kkb pyS, nw[kA

uke esa cM+h 'kfDr gS- uke Lej.k }kjk lÒh nq%[k nnZ nwj gks tkrs gSa] ml uke ds fcuk thou O;FkZ gStks czã dk n'kZu djrk gS] og lÒh thoksa esa ,d gh czã dh T;ksfr dk n'kZu djrk gS- og }Sr ls nwj vkufnUr voLFkk esa jgrk gSJh xq#ukudnso th ekuo thou dk egÙo crkrs gq, dgrs gSa fd rqe çÒq ls feyuk pkgrs gks tks bl ;ksfu esa gh lEÒo gS vU; dkeksa dk R;kx dj euq"; dks larksa dk lax dj uke Lej.k djuk pkfg,ÒbZ çkIr ekuq[k nsgfjvk]

07 çse çdk'k lans'k xksfoUn feyu dh bg rsjh cfjvkA vkSj dkt rsjs fdrs u dke] fey lk/k laxr Òt dsoy ukeA Jh xq#ukudnso th egkjkt ;qxn`"Vk Òh Fks rks ;qxl`"Vk Òh Fks- os viuh ok.kh esa dfy;qx dk fp= çLrqr djrs gq, dgrs gSa& dfydky ol lp pUæek nhls ukgha dqN pf<+vkA ge muds fl)k¡rks o f'k{kkvkas dks Òwy x;s gSaos fdrus fouez Fks- ijUrq vkt lc yksxksa esa vge~ dh Òkouk fdruh c<+ xbZ gS- muds vkn'kks± dks viuk,¡xs rks thou esa 'kkfUr vk;sxh o ekuo nsgh lQy gksxh-

lr~uke lk{kh xhr tc ls eSa vejkiqj vk;k] esjs eu vkuUn gS Nk;k gkFk Fkke ds rwus lRxq#] eq>dks pyuk gS fl[kyk;k pj.kksa dh cl /kwyh ns nks] eLrd fryd yxkÅ¡xk lr~uke lk{kh xhr dks lRxq#] ejrs ne rd xkÅ¡xk rsjh jtk esa jkth jguk] lRxq# eq>dks vk tk, gjne rsjk gqDe ctkÅ¡] ckth eq>dks vk tk, uke dh nkr tks ikbZ gS] eSa viuk opu fuÒkÅ¡xk lr~uke lk{kh xhr dks lRxq#] ejrs ne rd xkÅ¡xk vc D;w¡ gj iy ckck esjh] vf[k;k¡ rqedks rdrh gSa ftruk th Òj n'kZu ikÅ¡] fQj Òh uk ;s Fkdrh gSa dSlk ikxyiu Nk;k gS] feydj ds eje lqukÅ¡xk lr~uke lk{kh xhr dks lRxq#] ejrs ne rd xkÅ¡xk ftlis ut+j rsjh vk tk,] mls uk fpUrk fQØ lrk, rsjh n;k esgj dks ikds] xqy'ku lk mldk f[ky tk, eSa Òh vc 'kj.kkxr cu dj] 'kj.k vkidh ikÅ¡xk lr~uke lk{kh xhr dks lRxq#] ejrs ne rd xkÅ¡xk tc ls rqeus gkFk gS Fkkek] esjs fny us rqedks ekuk çse çdk'kh iUFk dks tkuk] eu gh eu gS eSaus Bkuk rsjs cl ,d b'kkjs ls gh] Òo lkxj rj tkÅ¡xk lr~uke lk{kh xhr dks lRxq#] ejrs ne rd xkÅ¡xk rqe gh esjh thou /kkjk] rqe gh esjs çk.k vk/kkjk rsjs nj dk ik; lgkjk] bl thou dks feys fdukjk NksM+ uk nsuk ^o/kok* dks] eSa thfor uk jg ikÅ¡xk lr~uke lk{kh xhr dks lRxq#] ejrs ne rd xkÅ¡xk &gjds'k o/kok] leky[kk ¼gfj;k.kk½


08

çse çdk'k lans'k

Jhjk/kkÑ".k ,d le; dh ckr gS] Jh uUn th vius uUnu ckyÑ".k dks vad esa ysdj xkS,¡ pjkrs gq, cgqr nwj fudy x;s vkSj /khjs&/khjs dkfyUnh ds rV ij fLFkr Òk.Mhj&ou tk igq¡ps- FkksM+h gh nsj esa JhÑ".k dh bPNk ls ok;q dk osx vR;Ur ç[kj gks mBk- reky] vkSj dnEc o`{kksa ds iYyo VwV&VwVdj fxjus] mM+us vkSj vR;Ur Ò; dk mRiknu djus yxs- ml le; egku~ vU/kdkj Nk x;kuUnuUnu jksus yxs- os firk dh xksn esa cgqr Ò;Òhr fn[kk;h nsus yxs- uUn dks Òh Ò; gks x;k- os f'k'kq dks xksn eas fy;s ijes'oj Jhgfj dh 'kj.k esa x;smlh {k.k djksM+kas lw;ks± ds lewgdh&lh fnO; nhfIr mfnr gqbZ] tks lEiw.kZ fn'kkvksa esa O;kIr Fkh( og Øe'k% fudV vkrh&lh tku iM+h- ml nhfIr jkf'k ds Òhrj ukS uUnkas ds jktk us o`"kÒkuqufUnuh Jhjk/kk dks ns[kk- os djksM+kas pUæe.Myksa dh dkfUr /kkj.k fd;s gq, Fkha- muds Jhvaxksa ij vkfno.kZ uhys jax ds lqUnj oL= 'kksÒk ik jgs Fks- Jhjk/kk ds fnO; rst ls vfÒÒwr gks uUn us rRdky muds lkeus eLrd >qdk;k vkSj gkFk tksM+dj dgk& jk/ks! ;s lk{kkr~ iq#"kksÙke gSa vkSj rqe budh eq[; çk.koYyÒk gks] ;g xqIr jgL; eSa xxZth ds eq[k ls lqudj tkurk gw¡- jk/ks! vius çk.kukFk dks esjs vad ls ys yks- ;s cknyksadh xtZuk ls Mj x;s gSa- bUgkasus yhyko'k ;gk¡ çÑfr ds xq.kksa dks Lohdkj fd;k gS- blhfy;s buds fo"k; esa bl çdkj Ò;Òhr gksus dh ckr dgh x;h gSnsfo! eSa rqEgsa ueLdkj djrk gw¡- rqe bl Òwry ij esjh ;Fks"V j{kk djks- rqeus Ñik djds gh eq>s n'kZu fn;k gS] okLro esa rks rqe lc yksxksa ds fy;s nqyZÒ gksnsfo! ;fn okLro esa rqe eq> ij çlé gks rks rqe nksuksa fç;k&fç;re ds pj.kkjfoUnkas esa esjh lqn`<+

15 uoEcj 2018

fookgksRlo Òfä cuh jgs- lkFk gh rqEgkjh Òfä ls Òjiwj lk/kq&larkas dk lax eq>s lnk feyrk jgs- çR;sd ;qx eas mu lar&egkRekvkas ds pj.kksa esa esjk çse cuk jgs^rFkkLrq* dgdj Jhjk/kkth us uUnth dh xksn ls vius çk.kukFk dks nksuksa gkFkksa eas ys fy;k- fQj tc uUnjk; th mUgsa ç.kke djds ogk¡ ls pys x;s] rc Jhjkf/kdkth Òk.Mhj ou esa x;haogk¡ ,d lqUnj ljksoj çdV gqvk] tgk¡ lqo.kZe; lqUnj ljkst f[kys gq, Fks vkSj mu ljkstkas ij cSBh gqbZ e/kqikofy;k¡ muds e/kqj edjUn dk iku dj jgh FkhafnO;/kke dh 'kksÒk dk vorj.k gksrs gh lk{kkr~ iq#"kksÙkeksÙke ?ku';ke Òxoku~ JhÑ".k fd'kksjkoLFkk ds vuq:i fnO; nsg /kkj.k djds Jhjk/kkth ds lEeq[k [kM+s gks x;s- muds Jhvaxkas ij ihrkEcj 'kksÒk ik jgk FkkdkSLrqÒef.k ls foÒwf"kr gks] gkFk esa oa'kh /kkj.k fd;s os uUnuUnu jkf'k&jkf'k eUeFkksa ¼dkensoksa½& dks eksfgr djus yxs- mUgkasus g¡lrs gq, fç;rek dk gkFk vius gkFk eas Fkke fy;k vkSj muds lkFk fookg&e.Mi esa çfo"V gq,- ml e.Mi eas fookg dh lc lkexzh laxzg djds j[kh x;h Fkh- es[kyk] dq'kk vkSj ty ls Òjs dy'k vkfn ml e.Mi dh 'kksÒk c<+k jgs Fks- ogha ,d Js"B flagklu çdV gqvk] ftl ij os nksuksa fç;k&fç;re fojkftr gks x;s vkSj viuh fnO; 'kksÒk dk çlkj djus yxs- os nksuksa es?k vkSj fo|qr dh Òk¡fr viuh çÒk ls míhIr gks jgs Fksmlh le; nsorkvksa esa Js"B fo/kkrk& Òxoku~ czãk vkdk'k ls mrjdj ijekRek JhÑ".k ds lEeq[k vk;s vkSj mu nksuksa ds pj.kksa esa ç.kke djds gkFk tksM+dj


15 uoEcj 2018

deuh; ok.kh }kjk pkjksa eq[kkas ls euksgj Lrqfr djus yxs& çÒks! vki lcds vkfndkj.k gSa] fdarq vkidk dksbZ vkfn&vUr ugha gS- vki leLr iq#"kksÙkeksa esa mÙke gSavius Òäksa ij lnk okRlY;Òko j[kus okys vkSj ^JhÑ".k* uke ls fo[;kr gSa- vxf.kr czãk.Mksa ds ikyd ifr gSa- ,sls vki ijkRij çÒq jk/kk&çk.koYyÒ JhÑ".kpUæ dh eSa 'kj.k ysrk gw¡- vki xksyksd/kke ds vf/kukFk gSa] vkidh yhykvksa dk dgha vUr ugha gSavkids lkFk ;s yhykorh Jhjk/kk vius yksd ¼fuR;/kke½& esa yfyr yhyk,¡ fd;k djrh gSa- tc vki gh ^oSdq.BukFk* ds :i esa fojkteku gksrs gSa] rc ;s o`"kÒkuqufUnuh gh ^y{eh* :i ls vkids lkFk lq'kksfÒr gksrh gSa- tc vki ^JhjkepUæ* ds :i esa Òwry ij vorh.kZ gksrs gSa] rc ;s tudufUnuh ^lhrk* ds :i esa vkidk lsou djrh gSa- vki ^Jhfo".kq* gSa vkSj ;s dey& ouokfluh ^deyk* gSa( tc vki ^;Kiq#"k* dk vorkj /kkj.k djrs gSa] rc ;s Jhth vkids lkFk ^nf{k.kk* :i esa fuokl djrh gS- vki ifrf'kjksef.k gSa rks ;s ifRu;ksa esa ç/kku gSa- vki ^u`flag* gSa rks ;s vkids ân; esa ^jek* :i ls fuokl djrh gSa- vki tc ^uj&ukjk;.k* :i ls jgdj riL;k djrs gSa] ml le; vkids lkFk ;s ^ije 'kkfUr* ds :i esa fojkteku gksrh gSa- vki tgk¡ ftl :i esa jgrs gSa] ogk¡ rnuq:i nsg /kkj.k djds ;s Nk;k dh Òk¡fr vkids lkFk jgrh gSa- iq#"kksÙkeksÙke! vkidk gh ';ke vkSj xkSj&f}fo/k rst loZ= fofnr gS- vki xksyksd /kke ds vf/kifr ijkRij ijes'oj gSa- eSa vkidh 'kj.k ysrk gw¡- ;|fi vki nksuksa fuR;&nEifr gSa vkSj ijLij çhfr ls ifjiw.kZ jgrs gSa] ijkRij gksrs gq, Òh ,d&nwljs ds vuq:i :i /kkj.k djds yhyk foykl djrs gSa( rFkkfi eSa yksd&O;ogkj dh flf) ;k yksdlaxzg ds fy;s vki nksuksa dh oSokfgd fof/k lEié djkÅ¡xk& ;nk ;qoka çhfr;qrkS p nEirh] ijkRijkS rkouq:i:firkSA rFkkfi yksdO;ogkjlaxzgkn~] fof/ka fookgL; rq dkj;kE;ge~AA ¼xxZ- xksyksd- 16@29½

09 çse çdk'k lans'k bl çdkj Lrqfr djds czãkth us mBdj dq.M esa vfXu çTofyr dh vkSj vfXunso ds lEeq[k cSBs gq, mu nksuksa fç;k&fç;re ds ikf.kxzg.k&laLdkj dh fof/k oSfnd fo/kku ls iwjh dh;g lc djds czãkth us [kM+s gksdj Jhgfj vkSj jkf/kdkth ls vfXunso dh lkr ifjØek,¡ djok;harnuUrj mu nksuksa dks ç.kke djds osnosÙkk fo/kkrk us mu nksuksa ls lkr eU= i<+ok;s- mlds ckn JhÑ".k ds o{k%LFky ij Jhjkf/kdk dk gkFk j[kokdj vkSj JhÑ".k dk gkFk Jhjkf/kdk ds i`"Bns'k esa LFkkfir djds fo/kkrk us muls eU=kas dk mPpLoj ls ikB djok;k- mUgkasus jk/kk ds gkFkksa ls JhÑ".k ds d.B esa ,d dslj;qä ekyk iguok;h] ftl ij Òzej xqatkj dj jgs Fks- blh rjg JhÑ".k ds gkFkksa ls Òh o`"kÒkuqufUnuh ds xys esa ekyk iguokdj osnK czãkth us mu nksuksa ls vfXunso dks ç.kke djok;k vkSj lqUnj flagklu ij mu vfÒuo nEifr dks cSBk;k- os nksukas gkFk tksM+s ekSu jgs- firkeg us mu nksuksa ls ik¡p eU= i<+ok;s vkSj tSls firk viuh iq=h dk lq;ksX; oj ds gkFk esa nku djrk gS] mlh çdkj mUgksaus Jhjk/kk dks JhÑ".k ds gkFk esa lkSai fn;kml le; nsorkvkas us Qwy cjlk;s vkSj fo|k& /kfj;ksa ds lkFk nsokaxukvksa us u`R; fd;k- xU/koks±] fo|k/kjksa] pkj.kksa vkSj fdUujksa us e/kqj Loj ls JhÑ".k ds fy;s lqeaxy xku fd;kml volj ij Jhgfj us fo/kkrk ls dgk& czãu~! vki viuh bPNk ds vuqlkj nf{k.kk crkb;s- rc czãkth us Jhgfj ls bl çdkj dgk&^çÒks! eq>s vius ;qxypj.kksa dh Òfä gh nf{k.kk :i esa çnku dhft;s-* Jhgfj us ^rFkkLrq* dgdj mUgas vÒh"V ojnku ns fn;krc czãkth us Jhjkf/kdk ds eaxye; ;qxy&pj.kkjfoUnkas dh nksuksa gkFkksa vkSj eLrd ls ckjackj ç.kke djds vius /kke dks çLFkku fd;k- ml le; ç.kke djds tkrs gq, eu esa vR;Ur g"kksZYykl Nk jgk Fkk¼ladfyr½


10

15 uoEcj 2018 çse çdk'k lans'k ekrk&firk dh lsok djus okyk rks ijekRek dk Òh vkd"kZ.k Jheökxor~ dFkka'k djrk gS vkSj dgrk gS] ^vkt tkvks rks okfil fQj vkuk iM+sxk-* çÒq rks Òfä ds v/khu gSa- iq.Mjhd us çÒq dks [kM+s jgus ds fy, ,d b±V ns nh Fkh- Òxoku b±V ds Åij [kM+s jgs ekrk&firk dh lsok egku~ iq.; gS- vusd ;Kksa ds djus okys vkSj iq.Mjhd dh ijh{kk djrs jgs- iq.Mjhd us ekrk&firk dks tks iq.; ugha feyrk og o`) ekrk&firk dh lsok djus dh lsok dk dke NksM+k ugha- çrh{kk djrs gq, [kM+s jgus ls okyh lUrku dks vuk;kl gh çkIr gks tkrk gS- ekrk&firk Òxoku dks Fkdku gqbZ rks dej ij gkFk j[kuk iM+k- vkt dh vuU; Òko ls lsok djus okys ds Åij ijekRek cgqr Òh i.<jiqj esa ik.Mqj¡x Òxoku dej ij gkFk j[ks gq, b±V Ñik djrs gSa] buds ?kj çR;{k i/kkjrs gSa- iq.Mjhd dh dFkk ij [kM+s gSa- ekrk& firk dh lsok dh ;g efgek gSrqe tkurs gks- iq.Mjhd us çÒq dh lsok ugha dh Fkhiq.Mjhd Lej.k JhÑ".k dk djrk Fkk vkSj lsok ekrk&firk dh djrk Fkk- iq.Mjhd Òxoku ds n'kZu djus ugha x;k] ,dkn'kh ozr dk çkjEHk fdlh Hkh ,dkn'kh ls fd;k iq.Mjhd ds n'kZu djus Òxoku Lo;a muds ?kj i/kkjs Fks- tk ldrk gS- blds fy;s mRiUuk ,dkn'kh dh çrh{kk djus iq.Mjhd dh ekr`&fir` Òfä ls çlé gksdj çR;{k dh vko';drk ugha gS- dksà Hkh 'kqHkdk;Z ftruh tYnh gks }kjdkukFk iq.Mjhd ds ?kj vk;s Fks- iq.Mjhd ml le; lds çkjEHk dj nsuk pkfg;s- ,dkn'kh ds fnu vUu dk ekrk&firk dh lsok dj jgs Fks- çÒq us muls dgk fd ^eSa vkgkj djuk fuf"k) gS] fo'ks"kdj pkoy rks ugha gh [kkuk vk;k gw¡*- iq.Mjhd us dgk& ^egkjkt! eSa vkidh oUnuk pkfg;sdjrk gw¡- bl le; eSa ekrk&firk dh lsok esa O;Lr gw¡,dkn'kh dk ozr dà çdkj ls fd;k tkrk gSekrk&firk dh lsok ds QyLo:i vki feys gks] blfy, loksZÙke fof/k futZy ozr dk gS- ijUrq bldk x`gLFk rFkk ekrk&firk dh lsok çFke gS- vki rfud ckgj [kM+s jgkslkSHkkX;orh&iq=orh L=h ds fy;s fu"ks/k opu Hkh gS- ;fn ekrk&firk dh lsok djus okys esa bruh 'kfä vk dksà djuk pkgs rks rqylhny rFkk Hkxoku~ dk pj.kke`r ysus tkrh gS fd og bZ'oj dks Òh [kM+s jgus ds fy, dg ldrk ls bl nks"k dk ifjgkj gks tkrk gSgS- çÒq us FkksM+h ijh{kk dh- iq.Mjhd ls cksys& dksà futZy ozr u djs rks ,d ckj nw/k] BaMkÃ] csy ^vuUrdksfVczãk.M ds vf/kuk;d y{eh ds ifr rsjs ?kj vFkok uhcw vkfn dk 'kcZr ;k vU; dksà Qykgkjh is; inkFkZ vk;s gSa-* iq.Mjhd us dgk] ^vki i/kkjs- ;g cgqr vPNh ysdj ozr dj ldrs gSa- blds ckn ,d ckj Qykgkj] Qy] ckr gS- eSa vkidk oUnu djrk gw¡] ijUrq bl le; vkidh nw/k ysdj ozr fd;k tk ldrk gS- blls Hkh larqf"V u gks rks lsok djus dh eq>s Qqjlr ugha-* dwVw ¼QkQj½ vFkok fla?kkM+k vkfn dks jksVh ;k iwjh] jkenkuk] çÒq us dgk] ^rw esjh lsok djrk ugha rks eSa ;gk¡ ls Nsuk] [kkspk] vkyw] 'kdjdUn rFkk vU; Qykgkjh lkeku dk pyk tkÅ¡-* ç;ksx ozr esa fd;k tk ldrk gS- dsoy ,d ckj Qykgkj iq.Mjhd us dgk] ^vkidh ethZ] Òys gh vki djus ls ozr iwjk gksrk gS- nwljh ckj Qy nw/k ys ysus ls ozr tkvks-* iw.kZ ugha gksxk dsoy ,dkn'kh ds fnu vUu [kkus ds nks"k ls iq.Mjhd dks fo'okl gS fd eSaus ekrk&firk dh cp ldrs gSa- tks yksx ,d ckj Qykgkj dj ozr djus esa lsok NksM+h ugha- eSa ekrk&firk dh lsok djrk gw¡- blfy;s l{ke u gksa mUgsa de ls de ,dkn'kh ds fnu vUu rks ugha Òxoku Òys gh pys tk;sa] ijUrq Bkdqjth dks okfil ;gha gh [kkuk pkfg;s- çR;sd ,dkn'kh ds fy;s dksà vyx vyx vkuk iM+sxk- iq.Mjhd us Bkdqj th dks mÙkj fn;k] ^Òys gh fo'ks"k O;oLFkk ugha gS- lHkh ,dknf'k;ksa esa Åij fy[ks vkgkj vki tkvks] ijUrq vkidks okfil ;gha vkuk iM+sxk- eSa fy;s tk ldrs gSa- çk;% dà ckj ,dkn'kh nks fnu Hkh gks ekrk&firk dh ,slh lsok djrk gw¡ fd rqedks nkSM+rs gq, ;gha tkrh gS- igys fnu dh ,dkn'kh LekrkZuke~ vFkkZr~ x`gLFkksa ds okfil vkuk iM+sxk-* fy;s rFkk nwljs fnu dh ,dkn'kh oS".kouke~ lk/kqtuksa ds fy;s JhÑ".k txr dk vkd"kZ.k djrs gSa ijUrq gS- ge yksxksadks igys fnu dh ,dkn'kh djuk pkfg;s-

ekrk&firk dh lsok

,dkn'kh


15 uoEcj 2018

mrkj&p<+ko mUuhloha lnh ds vfUre pj.k dh ckr gS] djkph ds ,d e/;eoxhZ; fla/kh ifjokj esa gjuke uke dk ,d ckyd Fkk- ek¡ cpiu esa gh ej pqdh Fkh- cki us çkS<+koLFkk esa fQj ls ,d xjhc ?kj dh yM+dh ls fookg dj fy;kmlds nks lkSrsys cgu&ÒkbZ Òh gks x;s Fksgjuke dh 'kknh&'kqnk ,d cM+h cgu Fkh] ijarq mls dÒh R;ksgkj ij Òh ihgj ugha cqyk;k tkrk Fkk- dÒh&dÒh Nqidj og ÒkbZ dh ikB'kkyk esa vkrh vkSj dqN phtsa ns tkrh- ?kj esa NksVs ÒkbZ&cgu ds fy;s fo'ks"k voljksa ij u;s diM+s vkSj rjg&rjg dh feBkb;k¡ curha] ijarq gjuke dks dksbZ Òh ugha iwNrk- cspkjk ckyd yypkbZ vk¡[kksa ls ns[krk jgrk- dÒh&dnkp os nksuksa bls dqN nsuk pkgrs rks ek¡ mUgsa euk dj nsrh,d fnu fdlh lk/kkj.k ls dlwj ij foekrk us gjuke dks cgqr ihVk- firk Òh iRuh ds Mj ls dqN ugha cksyk- Òw[kk&I;klk cPpk ?kj ls Òkxdj leqæ&fdukjs [kM+s fdlh Òkjokgh tgkt eas tkdj fNi x;kFkksM+h nsj ckn] tc tgkt jokuk gqvk rks mls oLrqfLFkfr dk Òku gqvk vkSj og lqcd&lqcd dj jksus yxk- ijf'k;u vkW;y dEiuh dk tgkt Fkk- T;knkrj eYykg vjc ds Fks] nks&pkj vkWfQlj Òh Fks- tc mUgksaus 12&13 o"kZ ds ,d vfr lqanj ckyd dks bl fLFkfr esa ns[kk rks vk'p;Zpfdr jg x;s- /khjs&/khjs lkjh ckrksa dh tkudkjh yh- tgkt dk djkph okil tkuk lEÒo ugha Fkk- ckyd ij dIrku dk Lusg gks x;k- mlus mls viuh dsfcu eas j[k fy;k- bZjku igq¡pdj dIrku us mls ,d /kuh bZjkuh ifjokj esa ukSdj j[kok fn;k- gjuke dh cqf) dq'kkxz Fkh- FkksM+s fnuksa es gh mls vjch] Qkjlh vkSj vaxzsth cksyus dk vPNk vH;kl gks x;kmu fnuksa] bZjku esa rsy dEiuh ds cgqr&ls vaxzst vf/kdkjh Fks- ijf'k;u vkW;y dEiuh dk cM+k lkgc ogk¡ fczVsu dh rjQ ls loksZPp jktnwr Òh Fkk- ,d fnu lkgc vkSj mldh iRuh Vgyrs gq, fdlh vjch 'kCn ds ckjs esa cgl dj jgs Fks- gjuke m/kj ls xqtj jgk Fkk- mlus {kek ek¡xrs gq, fou;iwoZd dgk fd ese lkfgck dk tqeyk lgh gS-

11 çse çdk'k lans'k vc rks gjuke ij mu nksuksa dh iw.kZ Ñik gks x;hmls mUgha ds caxys eas jgus] [kkus dh lqfo/kk fey x;h- gkFk& [kpZ ds fy;s nks lkS #i;k eghuk fn;k tkus yxk- dke Fkk] ese lkfgck dks vjch vkSj Qkjlh i<+kukçFke egk;q) esa bZjku e/;&iwoZ dk lIykbZ&dsUæ cuk- djksM+ksa #i;s eghus dk lkeku ogk¡ ls forj.k gksus yxk- rsy dEiuh dk cM+k lkgc funs'kd fu;qä gqvkvf/kdka'k lkeku ds forj.k dk dke feyk gjukenkl ,.M dEiuh dks- lu~ 1918 bZ0 rd gjukenkl djksM+ifr lsB cu x;k- ogha pkj&N% eqrkg ¼daVkWDV eSfjt ;k vYidkyhu fookg½ dj fy;s- bu chfc;ksa ds vykok muds jaxegy esa ,d&ls&,d lqUnjh nkfl;k¡ Fkha- lSdM+kas ukSdj&pkdj] equhe&xqek'rs ?kj vkSj vkWfQl dk dke ns[krs] mlds njokts ij vusd vfrfFk vkSj çfrfuf/k vkrs jgrs] lcdk ;Fkk;ksX; vknj&lRdkj gksrkla;ksx ls] ,d fnu ,d Òkjrh; lk/kq ?kwerk gqvk ogk¡ tk igq¡pk- Lons'k ds laU;klh dh nwljs dh vis{kk vf/kd [kkfrjnkjh gksuh LokÒkfod gh Fkh- ,d eghus rd fdlh jktk&egkjktk dk lk vk;kstu muds fy;s gqvk- fonkbZ dh nf{k.kk esa dherh 'kky&nq'kkys rFkk vPNh jde nh x;h&& && && && iUæg o"kZ ds yEcs le; ds ckn] ,d lk/kq egkjkt gfj}kj ds ikl eqfu dh jsrh esa ,d cM+s&idkSM+h dh nqdku ij [kM+s gksdj nwdkunkj dks cM+s /;ku ls ns[k jgs Fksegkjkt dks çse ls uk'rs dk fuea=.k feyk- igys ls gh pkj&ik¡p laU;klh çlkn ik jgs Fks- nwdku ij xzkgdksa dh vPNh ÒhM+ Fkhnwdkunkj us iwNk& ^egkjkt! vki brus /;ku ls eq>s D;ksa ns[k jgs Fks\* laU;klh us iUæg o"kks± igys ds bZjku&çokl dh viuh dgkuh lqukdj dgk fd lsB gjukenkl dk psgjk vkils ,dne feyrk&tqyrk gStc mUgas irk pyk fd ml gjukenkl ls gh ckrsa dj jgs gSa rks muds vk'p;Z dk fBdkuk ugha jgktks dgkuh mUgsa lqukbZ x;h] og bl çdkj Fkh&& vkids pys tkus ds ,d o"kZ ckn cM+s lkgc dk rcknyk gks x;k vkSj NksVs lkgc us dke l¡Òkyk- eSaus dÒh mldh ijokg ugha dh Fkh] blfy;s og vkSj mlds eq¡gyxs


12

15 uoEcj 2018 çse çdk'k lans'k nksLr ,oa deZpkjh eq>ls tyrs jgrs Fks- dqN gh fnuksa ckn ds nks ÒkbZ Fks- cM+s jkeçlkn ds ,d yM+dk rFkk NksVs ';ke& eq> ij tkylkth dk eqdnek pyk;k x;k] ftldh ltk çlkn ds nks yM+ds Fks- ijLij nksuksa Òkb;ks esa vR;Ur Lusg gksrh ekSrFkk] fdarq nksuksa Òkb;ksa dh fL=;ksa esa ijLij }s"k Fkk- blds tYnh ls O;oLFkk djds] equheksa dks dke l¡Òykdj QyLo:i egklaxzke 'kq: gks x;k] eqdnek pyk vkSj NksVs eSa pkj&ik¡p yk[k dh lEifÙk ysdj] vius lfpo ds lkFk ÒkbZ dks X;kjg eghus dh tsy dh ltk gks x;hbZjku ls Nn~eos'k esa jokuk gqvk- jkLrs esa esjk lfpo lUnwd ';keçlkn us cgqr ç;Ru rFkk vFkZO;; djds ysdj u tkus dgk¡ mrj x;k- eSa tc cEcbZ cUnjxkg igq¡pk dsoy ,d fnu ds fy, Nqêh pkgh- nSo;ksx ls Nqêh eatwj gks rks esjs ikl FkksM+s #i;s vkSj ,d cgqewY; gkFk&?kM+h cph Fkhx;h- ';keçlkn lh/ks eqt¶Qjiqj ls ?kj vk;k- viuh L=h ?kM+h cspus ds fy;s nks&rhu nwdkuksa eas x;k- ls iwNk& ^vkt ÒS;k ds ;gk¡ Òkst gS\ dy uwuwdk ¼Òrhts dk½ nwdkunkj esjh eSyh os'k&Òw"kk vkSj c<+h gqbZ nk<+h ns[kdj ;Kksiohr gS\* bl ij L=h us vU;euLd gksdj dgk& lUnsg djus yxs fd 'kk;n eSa ?kM+h pqjkdj yk;k gw¡- dsoy ^lquus esa vk;k Fkk fd vkidks X;kjg eghus dh tsy dh ltk ipkl&lkB #i;s rd nsus dks rS;kj gq,- eSaus Øks/k esa vkdj gks x;h gS vkSj vki tsy esa gSa\* bl ij ';keçlkn us dgk fd ^tsy esa rks Fkk gh] fdarq uwuwdk tusÅ gS] blfy;s eSaus ?kM+h dks leqæ eas Qsad fn;ktxg&txg etnwjh djrk gqvk] la;ksx ls ;gk¡ cgqr ç;Ru djds dsoy ,d fnu ds fy, Nqêh ik;h gS-* vkdj cM+s&idkSM+h dh ;g nwdku dj yh- FkksM+s fnukas rd rks lqurs gh L=h us cM+s vkos'k esa dgk& ^fuea=.k rd rks gS ugha eu eas larki jgk] fQj ,d fnu ,d egkRek vk;s- mudk vkSj [kkus ds fy;s cspSu gks] ml nq"V ÒkbZ ds yM+ds dk mins'k Fkk] ^cPpk! /ku vkSj eku esa lPpk lq[k ugha gS- tusÅ ns[kus ds fy;s #i;s [kpZ djds vk;s gks-* bl ij bZ'oj ds cUnksa dh lsok djks] 'kkfUr feysxh-* rc ls ';keçlkn us dgk fd ^lquks] ^ge tsy ls vk;saxs] nks&pkj egkRekvksa dks çlkn nsdj tks cp tkrk gS] mlh ls nks twu o"kks± rd rsjs rFkk esjs eu esa nq%[k cuk jgsxk- fQj nksuksa esa dh [kqjkd vkjke ls fey tkrh gS- lqcg 6 cts ls ysdj esy&tksy gks gh tk;xk- dgksxh fd ^,slk ugha gks ldrk* rks jkr ds 12 cts rd esgur djus ls 'kjhj LoLFk jgrk gS eSa dgw¡xk ^,slk gksxk gh-* D;kasfd ;gh çÑfr dk fu;e gSvkSj eu Òh ukuk fpUrkvksa ls eqä gS- Òxorh xaxk dk rV la;ksx&fo;ksx] çhfr&oSj gksrs&tkrs jgrs gSa- fQj Òh ge gS vkSj lk/kq&egkRekvkas dk lax&ykÒ( lpeqp] cgqr vkuUn vusdksa ;K rks ns[ksaxs] fdarq rqe tkurh gh gks fd uwuwdk ;Kksiohr rks fQj ugha ns[k ldw¡xkesa gw¡bu nksuksa esa ;s ckrsa gks gh jgh Fkha] Bhd blh le; laU;klh us çlkn ikdj gjukenkl dks ç.kke fd;k vkSj dgk fd okLro esa gh vki lq[k&nq%[k ds len'khZ jkeçlkn NksVs ÒkbZ ';keçlkn ds vkus dh ckr lqudj yksxkas ds dgus ij ';keçlkn dks Òkstu ds fy;s cqykus vk;s &leÒksxh gSaFks - ifr&iRuh esa ckr gks jgh Fkh] blfy;s jkeçlkn Òhr dh lu~ 1961 bZ0 eas gjukenkl dh e`R;q gqbZ- muds fe= dk dFku Fkk fd xjhch gksus ij Òh vknrsa igys tSlh gh vkM+ esa [kM+s gksdj lc lquus yxs- ÒkbZ dh ckr lqudj os Fkha- ,d&nks dEcy ;k dksV ikl esa gksrk rks os fdlh jksus yxs vkSj jksrs&jksrs v/khj gksdj yid dj NksVs ÒkbZ dks t:jrean dks ns nsrs- dbZ fnuksa rd dM+kds dh lnhZ Òqxrus ân; ls yxk fy;k- tc Å¡ps Loj esa fo'ks"k :i ls nksuksa ÒkbZ ds ckn lEÒo gksrk rks fQj dksV cuok ikrs] ijUrq dÒh jksus yxs] rc rks ogk¡ cgqr ls uj&ukjh bdës gks x;s- nksuksa Òkb;ksa dks ;ksa Lusg ls feyrs ns[kdj Òys ekuoksa ds eu esa muds psgjs ij nhurk ds Òko ugha fn[kk;h fn;sjke vkSj Òjr dk feyki& tSlk çrhr gqvk- fQj jkeçlkn us ÒkbZ ';keçlkn dks çseiwoZd Òkstu djk;k vkSj ;Kksiohr gks tkus ij Lo;a eqt¶Qjiqj tkdj vius ikl ls #i;s eqt¶Qjiqj ftys ds nf{k.k fn'kk esa R;kxh czkã.kksa yxkdj NksVs ÒkbZ dks NqM+kdj Òzkr`çse dk vkn'kZ fn[kk;kdk ,d lqUnj xk¡o gS- ckcw jkeçlkn rFkk ';keçlkn uke ân; iyVrs gh iwjs ifjokj esa çse gks x;k-

VwVk çse fQj meM+k


15 uoEcj 2018

çse çdk'k lans'k

13

gfj}kj esa cjlk xq#nso larksa ds eq[kkjfoUn ls Kkuke`r tkxks] vkSj ftKklq cu eu ij fot; djks ¼iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt dh ve`rok.kh½ tkx ftKklw thr gfj ti] tkx ftKklw thrAA Vsd AA

lr~ 'kCn lqu Jo.k tkxs] gkSa eSa lalk nqeZfr ÒkxsA Òkxs Òze dh ÒhrAA 1 AA tkxs us= jke ds n'kZu] is[k is[k ls gksou çléA jkpfga gfj jax jhrAA 2 AA tkxs jluk gfjxq.k mpjs] fo"k; okluk fo"k jl foljsA

,d vehjl ihrAA 3 AA tkxs bZM+k tkxs fiaxyk] tkxs Jqrka xkos eaxykA xkosa gfj xq.k xhrAA 4 AA dgs VsÅ¡ tks ,slk tkxs] rkadks ;e dk nw[k u ykxsA ik;s xq# ls çhrAA 5 AA

Jh çse çdk'k e.Mykpk;Z lRxq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt us viuh ifo= ^Jh vejkiqj ok.kh* esa Òtu ds ek/;e ls lans'k nsrs gq, dgk fd rqe tkxks vkSj ;ksX; egkiq#"kksa ds ikl tkdj vius ije y{; dks çkIr djks- ;s y{; gS& eu ij fot;- tc rd rqeus vius thou esa vius gh eu ij fot; çkIr ugha dh gS rc rd rqEgsa 'kkfUr çkIr gksus okyh ugha gS- blfy, rqe tkxks- ij dSls tkxks\ vius fopkjkas ds ek/;e ls tkxks- thou esa vkRe tkx`fr vfr vko';d gS- fo}kuksa us nks 'kCnksa dk fo'ks"k o.kZu fd;k gS& 1- mBuk] 2- tkxuk- dgus esa ;s nksuksa lekukFkZd 'kCn gSa ysfdu buds vFkks± esa cM+k vUrj gS- nqfu;k esa çR;sd tho mB rks vo'; tkrk gS- dgus esa rks lalkj ds i'kq i{kh Òh jkst+ lcsjs mB tkrs gSa ysfdu mudks tkx`fr ugha feyrh gS( D;ksafd muds eu esa

ftKklk ugha gks ldrh gS- vkSj tkx`fr flQZ mldks gh çkIr gksrh gS- ftldks eu esa ije çkfIr dh vfÒyk"kk gkstxnh'oj dks tkuus dh gkfnZd bPNk gh ftKklk dgykrh gS- blfy, Jh xq# egkjkt th us dgk& igys tkxks vkSj ftKklq cuks rnqijkar eu ij fot;h cuks( D;ksafd tc rd rqe eu ij fot;h ugha cuksxs rc rd rqEgkjk eu gfj Òtu esa ugha yxsxkblfy, Jh xq#nso us eu thrus ds dqN lk/kuksa dk o.kZu Òtu eas fd;k gS& 1- loZçFke dkuksa ds }kjk& lquh lqukbZ vU; yksxksa dh ckrksa ls gekjk eu Òzfer gksrk gSblfy, lcls igys Jo.k bfUæ; dks txk;sa] ;s dSls tkxzr gks\ dgs x;s lR; Jo.k ls vFkkZr~ Òxor~ uke vkSj larksa ds pfj= lquus ls dkuksa ds fodkj nwj gksrs gSathou esa vkxs c<+us ds fy, egkiq#"kksa ds thou çlax gesa ubZ fn'kk çnku djrs gSa- muds vuqlkj vkxs pyus ls eu esa mBus okys vusd ^la'k;&Òze* Lor% gh uk'k gks tkrs gSa2- nwljk lk/ku gS us=ksa dks txkuk& gekjs thou esa us=ksa dk cM+k mi;ksx gS- ysfdu ;s vxj fcxM+ tk, rks blls cM+k nq#i;ksx vU; dksbZ ughatho lcls igys iki us=ksa ds }kjk gh djrk gS- bu us=ksa dks iki jfgr djus ds fy, Jh xq#nso us tks mik; crk;k oks gS& us= tkxsa vkSj jke ds n'kZu djsa-


14

çse çdk'k lans'k

vFkkZr~ lalkj ds çR;sd d.k&d.k esa jke dh fnO;rk çrhr gks vkSj eu lnk ml çÒq dh cukbZ gj yhyk esa çlé jgs3- jluk ¼tqcku½ tkxs& fujUrj gfj fleju ls jluk tkxzr gksrh gS- ;s tkx xbZ gS bldk vuqÒo dSls çrhr gks\ eu ls mBus okyh jluk dh bPNk 'kfDr fo"k; fodkjksals nwj gksdj lnk ^gfjuke* ds ve`r dks ihus ds fy, gh ykykf;r jgrh gS4- gekjs 'kjhj esa rhu çdkj dh ukfM+;k¡ gSa- bu rhuksa ds lE;d lEcU/k ls gh 'kjhj o eu méfr dh vksj vxzlj gksrs gSa- 1- bZM+k] 2- fiaxyk] 3- Jqrka- ;s rhuksa ukfM+;k¡ çR;sd {k.k 'okl dh çfØ;k esa jr jgrh gSa- tc dksbZ ftKklq budh fLFkfr ij fo'ks"k /;ku nsdj budks lk/kuk pkgs rks ;s mudh lgk;d gksdj mls ije 'kkfUr dh çkfIr djk nsrh gSa- 'okl ds mBko] Bgjko vkSj cgjko esa tc gj {k.k ml ^xq#ea=* dh çrhfr vuqÒwr gks rc ;s rhuksa ukfM+;k¡ tkxzr gks tkrh gSa- fQj eu dks ,d egku vkuUn dh vuqÒwfr gksrh gS- ftldk o.kZu vdFkuh; gS- Jh lRxq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt dgrs gSa fd ;s leLr lk/ku mls gh çkIr gksrs gSa ftlds eu esa ftKklk gks vkSj tks lPps eu ls vius ^Jh xq#nso ds pj.kkjfoUn* dk lPpk mikld gksvUr esa Jh xq#nso us bl ije ftKklk dk Qy crk;k fd ^tks xq#nso ds opuke`r ls tkx x;k gS vkSj ftlds eu esa muds dgs vuqlkj gfj çkfIr dh ije ftKklk gS& mldk Qy ;s gS fd mlds tUe &ej.k ds leLr nq%[k lekIr gks tk,¡xs- vusd tUeksa ds eksgØe ls eqDr gks oks tho ^vO;ä vkSj vukfn eks{k dks çkIr gksxk-* ;s gh bl tkxzfr vkSj ftKklk dk vkuUnnk;h Qy gS&ladyu % lar thrwjke] Jh vejkiqj njckj] t;iqj

15 uoEcj 2018

thus ds fy, vé vko';d gS idoku ugha ¼lar f'kjksef.k iwT; Lokeh czãkuUn th egkjkt½

ijekRek dh lÙkk leLr lalkj ds lc inkFkks± esa leku :i ls O;kIr gS- mls de T;knk ekuuk gekjh vKkurk gS- oks czã lEiw.kZ çÑfr esa iw.kZ:is.k LFkkfir jgrk gS- vé ds NksVs d.k ls ysdj lkjs ÒksT; idokuksa esa mldh 'kfä leku :i ls fo|eku gS- ftruh rkdr gesa vé ls feyrh gS mruh 'kfä feêh [kkus okys thoksa dks feêh ls çkIr gks tkrh gS- vé ds Lo:i esa Òsn gks ldrk gS ysfdu mlds 'kfä vkSj çÒko esa vUrj ugha jgrk gS- fQj ge D;kas ,sls ikou xaxk eS;k ds rV ij vkdj Òh viuk lkjk le; vPNs vkSj #fpdj Òkstu ds ihNs x¡ok;sa- bl ikou rV ij jgdj gh egku~ egf"kZ lRxq# Lokeh lokZuUn th egkjkt us riL;k dk ozr /kkj.k dj lkfRod vkSj vYikgkjh thou O;rhr fd;k- ge muds tUeksRlo esa 'kkfey gq, gSa ;s ç.k djds tk,¡ fd ge thus ds fy, vé rks t:j mi;ksx esa ysaxs ysfdu lalkjh idokuksa ds ihNs iM+ ;s thou ugha x¡ok,¡xs-

xq#Òfä ds iFk&çn'kZd lRxq# Lokeh lokZuUn th egkjkt ¼iwT; Lokeh euksgjçdk'k th egkjkt½

vius xq#nso lRxq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt ls vkKk ysdj Lokeh lokZuUn th jkoyfiaMh ds çseh gfjpan dh dU;k dh 'kknh esa 'kkfey gksus x,- ogk¡ tkus ds i'pkr~ irk yxk fd ftl oj ls dU;k dk fookg gS] ml uo;qod dks tya/kj ¼bl jksx esa isV esa ikuh Òj tkrk gS] jksxh dk cpuk eqf'dy gksrk gS-½ dk jksx gS- dU;ki{k okys cM+s fpfUrr gks Lokeh th ds ikl vk;s vkSj lkjk gky crkdj dgk fd] vc vki dh vkKk gks rks ge ;s fookg djok;sa vU;Fkk ge viuh dU;k bl chekj yM+ds


15 çse çdk'k lans'k dks ugha nsaxs- mudh ckr lqu Lokeh th us dgk] ge thou dk dY;k.k gksus okyk ughavius xq#nso lRxq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt ls vkKk xaxk le ikou lar Ñik ysdj vkidks tokc nsaxs- çseh lkspus yxs fd Lokeh ¼lar eksuwjke th½ VsÅ¡jke th rks ;gk¡ ls 200 fdyksehVj nwj VaMsvkne esa ,d ekrk lRxq# Lokeh 'kkfUrçdk'k th gSa] ¼1942 ls igys dh ;s ?kVuk gS& Qksu tSls vU; egkjkt ds ikl vkbZ vkSj muls dgk& ßLokeh th] ;s lk/ku ml le; ugha Fks½& dSls lEidZ gksxkxaxk dk ty gS bUgsa vius gkFk ls Li'kZ djds nsa-Þ bl ij Lokeh th us /;ku ds }kjk vius xq#nso ls lEidZ ij xq#nso cksys] ß;s rks Òxoku ds Jhpj.kkas dk ty gS fd;k vkSj çsfe;ksa dks vkKk nh fd vki 'kknh ds dk;Z dks bls Li'kZ dh D;k vko';drk gS-Þ rc ml ekrk us fufoZ?u iw.kZ gksus nsa- 'kknh dk dk;Z iw.kZ gqvk vkSj mlh dgk] ßLokeh th] Òxor~ Ñik ls ;s ty vÒh çlkn jkr lc ,d foLe;dkjh peRdkj ls voxr gq,- tks :i esa gS ysfdu vki larksa ds Li'kZ ls ;s egkçlkn esa uo;qod Ò;adj tya/kj jksx ls ihfM+r Fkk oks Lokeh ifjofrZr gks tk;sxklokZuUn th egkjkt }kjk nh xbZ çkFkZuk ls jkf= dks Òxoku us D;k ek¡xk ÒDr ls\ LoIu esa lRxq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt ds n'kZu çkIr ¼lar y{e.kyky] pSébZ½ dj] muds gkFkksa ds fNM+ds ty ls rqjar LoLFk gks x;k- ;s vkt ,d ÒDr us Òxoku ls dgk vki vkKk lEiw.kZ 'kfä Fkh Lokeh lokZuUn th egkjkt ds vVwV djsa eSa vkids Jhpj.kksa esa D;k vfiZr d:¡\ Òxoku us fo'okl dh- ge Òh vius xq#nso esa ,slk vfMx fo'okl dgk& eq>s fdlh oLrq dh vko';drk rks ugha] ysfdu /kkj.k djsaxs rks gekjk Òh çR;sd dk;Z n`<+ fu'p;rk ls rqEgkjk Òko gS eq>s dqN nsus dk rks ^viuk vgadkj* eq>s lQy gksxkns nks- Òä us dgk& ^çÒq! oks dSls ns ldrk gw¡\* euq"; tUe nqyZÒ gS ij vkt ge ftu iwtuh; egkiq#"k lRxq# ¼iwT; Lokeh t;nso th egkjkt½ Lokeh lokZuUn th egkjkt ds ikou tUeksRlo dks eukus nqfu;k esa lc oLrq,¡ lqyÒrk ls çkIr dh tk ldrh gSa ds fy, mifLFkr gq, gSa] mUgksaus viuk lEiw.kZ thou ysfdu ijekRek }kjk feyh thou dh 'oklksa :ih vius Òxoku Jh lRxq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt ds vueksy /kjksgj feyuk cgqr nqyZÒ gS- vki lc bl Jhpj.kksa esa lkSai fn;k Fkk- ge Òh mUgha ds leku vius xaxk eS;k ds ikou rV ij vk, gSa rks ;s fu'p; djds thou dks xq#nso ds pj.kksa esa lkSai bl ikou ek¡ xaxk ds tk,¡ fd ge bl iq.;e; euq"; nsg dks lRxq# egkjkt rV ij thou dks lQy cukus dk ladYi ysads uke ls lQy djds bl thou ds ije mís'; dks ek¡ xaxk LoxZ ls mrjh ,d ve`r dh unh çkIr djsasxs vkSj viuk dY;k.k djsaxs¼lar thrwjke] t;iqj½ Jh vejkiqj ok.kh dk gj i`"B D;k dgrk gS\ rtZ+ % nwYgs ls lgjk lqgkuk yxrk gSA ¼lUr gfjvkseyky th½ dkyh deyh okyk esjk ;kj gSA thou esa lcls dfBu ls dfBu dke gS vius tx esa ikou fueZy xaxk /kkj gS] eu dks le>kuk vkSj ;s dk;Z lRxq# egkjkt th us 'kj.k vk;s dk djrh oks m)kj gSA thou i;ZUr fd;k- gesa le>kus ds fy, mUgksaus ^Jh djs m)kj gS csM+k ikj gSA vejkiqj ok.kh* ds gj i`"B ij ,d ckr vo'; ;s fueZy /kkj gS ;gh gfj}kj gSA fy[kh fd viuh djuh ifo= djks- mlds flok gfj pj.kksa ls çdV gqbZ f'ko 'kadj us /kkjhA 15 uoEcj 2018


16

çse çdk'k lans'k

eLrd ij lksgs lnk oks f=Òqou dh I;kjhAA t; ek¡ xaxs& t; ek¡ xaxs---lc larkas ds thou dk vk/kkj gSAA eS;k rsjs ikou rV ij lRxq# dk gS ?kkVA tUe egksRlo xq#oj dk ge feyds euk;saA lkFk t; ek¡ xaxs] t; ek¡ xaxs---lRxq# lokZuUn lnk lq[kdkj gSAA

fny esa clh gS rLohj rsjh ¼Òtu½ ¼lar ijljke th] tyxk¡o½ rtZ+ % Qwyksa dk psgjk rsjk Fky % I;kj feys rsjk lnk] Lokeh VsÅ¡jke thA lax rsjs eSa jgw¡] uke rsjk eSa tiw¡A pj.kksa esa ç.kke thAA 1- fny esa clh gS rLohj rsjh] eq[k esa lnk rsjk gh uke gSA xkrk jg¡w eSa xq.k xhr rsjs] rw gh esjk lqUnj ';ke gSA çk.k vk/kkjk gS] rw gh gekjk gS] rsjs tSlk nkrk] n;kyq ugha gSA uSuksa dks rkjs gSa] lcls I;kjs gSa] rsjs tSlk dksbZ] Ñikyq ugha gSA rw gh esjk lalkj gS lRxq# lq[k/kke thAA 2- tc ls feyh gS 'kj.k rqEgkjh] [kqf'k;kas ls xq#oj nkeu Òjk gSA thou dh uS;k ds gks f[koS;k] rsjs gh uke dk u'kk p<+k gSA rqedks fj>kÅ¡ eSa] rqedks eukÅ¡ eSa] rsjs fy, xq#oj] iydsa ltkÅ¡ eSaA exu gksds lkjs] ge rqEgsa iqdkjsa] vkvks esjs xq#oj] eu esa clkÅ¡ eSaA rsjk gh nhnkj gks] gedks lqcg 'kke thAA

Òxoku fdlds utnhd jgrs gSa\ ¼lar gjh'kyky] gfj}kj½

ijekRek Òko dk fo"k; gS] tks eu ls lksprk gS ijekRek esjs utnhd gS oks mls vius ikl gh çkIr dj ysrk gS- ysfdu tks vius eu ls nwj lksprk gS- mlds fy, mldh çkfIr dfBu gks tkrh gS- blfy, ge ftl ikou xaxk rV ij vk;s gSa ;gk¡ ml gfj dh vuqÒwfr thou esa djsa- oks bl ikou LFkku esa gesa lqxerk ls lqyÒ gks tk;sxk cl ;dhu djsa oks ikl gS vkSj ikl gS-

15 uoEcj 2018

vkt gS [kqf'k;k¡ NkbZ ¼tUeksRlo Òtu½ ¼lar deyyky] xka/kh/kke½

rtZ % uT+e uT+e lk esjh ---tUe fy;k lRxq# us vkt gS [kqf'k;k¡ Nkb±] Lokeh lokZuUn th vk;s] lcdks gS c/kkbZA fnol vkt dk ikou] ?kM+h lqgkuh vkbZ] Lokeh lokZuUn th vk;s] lcdks gS c/kkbZAA 1- fÒê'kkg xke esa lRxq# vk;s] ekrk bZ'ojh vkuan ik;s] lsodjke firk dh vkt gS fny g"kkZbZAA çkFkZuk Òtu vkt ut+jkas ls ,slk dksbZ tke fiyk ns] rsjh ;kn esa Mwck jgw¡ I;kjs I;kjs I;kjs rsjs I;kj esa Mwck jgw¡ I;kjs I;kjs I;kjs 1- vk¡[kksa esa ,slh jaxr Òj ns] ;s fcxM+k eu Òh lqanj dj ns] fQj pkjkas rjQ ,slk tyok fn[kk nsA 2- eksg ek;k eerk Nys ugha vc gSa iki vusdks c<+sa ugha vc vkds iki feVkds fny esa Òfä txk nsA 3- bd vt+Z gekjh lquks I;kjk] ge xe ds ekjs rqe lRdjrkjk vkds n'kZu fn[kkds esjh lq/k fcljk nsA

ikou çlax

tM+sa detksj Fkha ,d jkr Ò;adj rwQku vk;k- lSdM+kas fo'kkydk; o`{k /kjk'kk;h gks x;s- vusd fd'kksj o`{k Òh Fks tks cp rks x, Fks] ij cqjh rjg ldidk, [kM+s Fksmlesa uUgha nwc Òh Fkhçkr%dky lw;Z fudyk- Mjs gq, ikS/kksa dks ns[kdj fdj.kksa us iwNk] ßouLifr;ksa] rqe bruk lgeh gqbZ D;ksa gks\Þ ikS/kksa us dgk] ßÅij ns[kks] gekjs fdrus iqj[ks /kjk'kk;h iM+s gSa- jkr ds rwQku us mUgsa m[kkM+ Qsadk- u tkus dc ;gh fLFkfr gekjh Òh vk cus-Þ fdj.ksa g¡lh vkSj cksyha] ßvkvks] b/kj ns[kks] ;g o`{k rwQku ds dkj.k ugha] cfYd tM+sa [kks[kyh gks tkus ds dkj.k fxjs gSa- rqe viuh tM+s etcwr j[kuk] rwQku rqEgkjk dqN Òh fcxkM+ ugha ik,xk-Þ


15 uoEcj 2018

çse çdk'k lans'k

17

mYyklrk&vkufUnrk&çlérk&fnO;rk ns[kh ln~xq# lokZuUn tUeksRlo dh ÒO;rk eaxyewfrZ vkpk;ZJh ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt ds iêf'k"; o muds mÙkjkf/kdkjh egf"kZ xq#oj ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt dk 122ok¡ tUe egksRlo Jh çse çdk'k vkJe] Òksirokyk] gfj}kj esa 18 ls 22 vDVwcj 2018] xq#okj ls lkseokj rd cMs+ gh /kke/kwe ls mYykl& vkufUnrk&çlérk&fnO;rk ds lkFk lEié gqvkJh çse çdk'k e.Myk/;{k ije iwT; xq#nso Òxoku ln~xq# Lokeh Òxrçdk'kth egkjkt dh ikou v/;{krk o lar f'kjksef.k iwT; Lokeh czãkuUn th egkjkt] iwT; Lokeh euksgjçdk'kth egkjkt] iwT; Lokeh t;nsoth egkjkt] iwT; Lokeh vuUrçdk'kth] lar gfjvkseykyth o Jh çse çdk'k e.My ds iwT; larkas dh ikou mifLFkfr esa euk;s x;s tUeksRlo esys dh ekSt esa ns'k nqfu;k ls vk;s lk<+s pkj gtkj Òäkas us 'kkfey gksdj vius ÒkX; dks l¡okjknsoÒwfe&_f"k eqfu;kas larksa dh fç; /keZuxjh gfj}kj! ftldh ifo=re ri%Òwfe o iki&rki gfj.kh ek¡ xaxk ds n'kZu&Luku &vkpeu dh pkg gj lukru/kehZ eas jgrh gS] pkgs og /keZçk.k Òkjro"kZ esa jgrk gks vFkok nqfu;k ds fdlh Òh dksus esa] lcdh vfÒyk"kk ;gh gksrh gS fd thou esa ,d ckj rks çÒq ijekRek& xq# egkjkt] gesa nso&nsfo;kas dh ikou Òwfe gfj}kj ds n'kZu&Luku dk lqvolj feys ghegf"kZ xq#oj ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt] ln~xq# Lokeh 'kkfUrçdk'kth egkjkt] ln~xq# Lokeh gfjnkljketh egkjkt ,oa gktjkagtwj xq#nso Òxoku ln~xq# Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt vius çopuksa esa ;gh dgrs jgs gSa fd ek¡ xaaxk ls xq#Òfä vkSj xq#nso ls ek¡ xaxk dk fdukjk ek¡xs rks thou lkFkZd gksdj vkuUne; gksxk- bZ'oj va'kkorkj ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt us Òh vius thou dk vf/kdka'k le; gfj}kj $ _f"kds'k esa xaxk rV ij ,dkar esa ti&ri djrs gq, O;rhr fd;k- vkids vejkiqj xeu ds i'pkr~ Jh çse çdk'k e.My us vkpk;Z Jh ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt ds ije fç; f'k"; o mÙkjkf/kdkjh R;kx&riksewfrZ

xq#oj ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt ds earO; dks le>k vkSj yksd dY;k.k dks /;ku esa j[krs gq, ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt ds tUeksRlo esys dks muds mÙkjkf/kdkjh ln~xq# Lokeh 'kkfUrçdk'kth egkjkt us lar e.My ds lkFk feydj gfj}kj esa gh çfro"kZ eukus dk fu'p; fd;k] ftlls bl cgkus gh çseh ekrq xaxk esa Mqcdh yxkdj Kkuxaxk dk voxkgu djsa- çfr o"kZ vkf'ou~ ekl dh fla/kh fefr 8 ls 12 rd ln~xq# egkjkt th dk tUeksRlo esyk euk;k tkrk gSçkphu Lo.kZe;h lR;qx ls ysdj orZeku dfydky esa Òh _f"k&eqfu;ksa lar egkiq#"kksa dh fç; ri%LFkyh& gfj}kj- bl ikou Òwfe ij xq#nso ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt us Lo;a rks ri fd;k gh ge lcds dY;k.kkFkZ Òksirokyk {ks= esa ^ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt] çse çdk'k vkJe* dh LFkkiuk Òh Lo;a vius ikou dj deyksa }kjk vfoÒkftr Òkjro"kZ ds le; lu~ 1945 esa dhxq#nso ds ri lk/kuk dh bl ikou deZÒwfe ij mUgha ds tUeksRlo dk vkuUn&egkvkuUn jgk bu ik¡p fnuksa esavk;h laxr us xaxk eS;k ds n'kZu&Luku ds lkFk Kkuxaxk esa Òh ân;kard Mqcdh yxkbZLFkkfir iwoZ ijEijkvksa dk ikyu djrs gq, tUeksRlo esys ds leLr dk;ZØe mYyklrk&vkufUnrk& çlérk&fnO;rk ls lEié gq,- fnO;ksRlo ds dqN ut+kjkas dk djsa voyksdu& & esys dh iwoZ la/;k ij 17 vDVwcj jkf= 8 cts iwT; xq#nso Òxoku dh v/;{krk o lar e.My dh mifLFkfr esa lsok e.Mfy;ksa dh cSBd gqbZ] ftuesa esys ls lEcfU/kr lsok dk;ks± dh ftEesokjh larksa lsok/kkfj;ksa dks nh xbZ& ijEijkuqlkj tUeksRlo dk çkjEÒ çse çdk'k e.My dh çkFkZuk tks fd vejkiqj njckj lfgr çR;sd çse çdk'k vkJe ij çkr%dky gksrh gS] ls gqbZ& blds ckn lRlax dh Kkuxaxk 10%30 cts rd cgh- 10%30 cts ls gou] 11%40 cts Jh çseçdk'kh /otkoanu o lk;a 4%30 cts 'kksÒk;k=k dk lqanjre vk;kstu gqvk- ÒhexksM+k fLFkr


18

&

&

&

çse çdk'k lans'k Lokeh VsÅ¡jke pkSd ij LFkkfir ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th & egkjkt dh çfrek ij iwtk vpZuk vkjrh vkfn dh xbZfiNyss nks o"kks± dh Òk¡fr bl lky Òh 18 vDVwcj dks gfj dh ikSM+h ij lk;a 7 cts lRlax dk fo'ks"k vk;kstu [kkl dk;ZØeksa esa çeq[k jgk- bl gsrq ;gk¡ ij lRlax lÒky; & dk vLFkk;h fuekZ.k fd;k x;k Fkk] tgk¡ ij fo|qrh; f>yfeykgV ds lkFk xqCckjksa dh lkt lTtk Òh dh xbZ Fkh- 'kksÒk;k=k dh lekfIr ij gfj dh ikSM+h igq¡pus ij xq#nso Òxoku lar e.My }kjk loZçFke ek¡ xaxk dk iwtu&vpZu&vkpeu djds ueu&oUnu fd;k x;k- & blds ckn cuk;s x;s lRlax lÒky; ds eap ij ln~xq# egkjkt lar e.My eapklhu gqvk& ml le; dk n`'; eu dks vR;kf/kd çlérk&vkuUn nsus okyk jgk- nksuksa & vksj çokgeku ek¡ xaxk dh vfojy /kkjk,¡& e/; esa ln~xq# egkjkt] larx.k ftudh ikou jt ikdj xaxk eS;k Òh & vius dks vgksÒkxh ekurh gS& ,slk osn 'kkóksa esa o.kZu gS,slh je.kh; n`';koyh ds e/; ;gk¡ ij ,d ?kaVs rd lRlax dk ekStkuUn mifLFkr çsfe;ksa ds ân; ij vfeV gks & x;k- bl volj ij Jh xaxk lÒk tks fd gfj dh ikSM+h dh O;oLFkk lEÒkyrh gS ds v/;{k Jh iq#"kksÙke 'kekZ th & ,oa egkea=h lfgr vusd inkf/kdkfj;ksa us vkdj iwT; xq# ckck larksa dk vkReh; vfÒuUnu fd;k- ln~xq# egkjkt th }kjk gfj dh ikSM+h ij lRlax Kku xaxk ds fy, Jh xaxk lÒk dk vkÒkj O;ä fd;k x;k- Jh çse & çdk'k e.My dh vksj ls Jh xaxk lÒk ds inkf/kdkfj;ksa dk lEeku Òh fd;k x;kvkJe ds lkeus cuk;s x;s fo'kky lRlax e.Mi ds lÒk & eap ds ik'oZ esa vkd"kZd cSuj esa 3Mh bQsDV ls e/; esa egf"kZ xq#oj ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt dks xaxkrV ij /;ku eqæk esa cSBs fn[kk;k x;k Fkk& ;g n`'; & lpeqp esa ,slk çrhr gks jgk Fkk tSls fd lk{kkr~ ln~xq# & egkjkt th ds fnO; n'kZu gks jgs gksacuk;s x;s vLFkk;h lÒky; ds eap ds ,d vksj cM+s gh ÒO;re eafnjkdkj :i esa Jheafnj dk Òh fuekZ.k fd;k x;k Fkk tgk¡ ij Òxoku y{eh&ukjk;.k] vkpk;ZJh xq#tukas ds eueksgd fp= Lo:i o lehi gh Jh çse çdk'k xzaFk fojkteku Fks-

15 uoEcj 2018 vkJe ifjlj$ Jheafnj$ lRlax gkWy dk lkt&Ük`¡xkj fofo/k Ük`¡xkfjr oLrqvksa Qwyksa$ xqCckjksa ds lkFk 'kke ds ckn jax& jaxhyh f>yfeykrh jks'kuh djrs lSdM+kas NksVs& cM+s cYcl~ esys dks vuqie lqanjrk çnku dj jgs Fks,ybZMh }kjk vkJe ifjlj ds vykok lRlax LFky ds ckgj eq[; lM+d ij Òh ykbZo çlkj.k ds ek/;e ls lRlax n'kZu dk vkuUn çsfe;ksa dks fey jgk Fkk- blds vykok ns'k nqfu;k ds çseh ;wV~;wc ij ykbZo çlkj.k ds ek/;e ls ln~xq# lokZuUn tUeksRlo esys esa 'kkfey jgs ijEijkuqlkj [kSjFky e.Myh ds Òxr lksuw Jheqä] Òxr ek.kdeqDr }kjk çkr% 4 cts gfjuke ladhrZu çÒkrQsjh vkJe ifjlj esa fudkyh tkrh FkhÒksjosyk esa 5 cts lar jes'kykyth }kjk 'ka[kukn dh ifo=re xw¡t ls vkJe ifjlj /ofur gks mBrk- ;g 'ka[kukn iwjs o"kZ fuR; fu;eiwoZd vkJe esa fd;k tkrk gSçkr% 6 cts t;iqj ls vkbZ lqanj cS.M ds okndksa }kjk cSaMoknu Jheafnj ds lEeq[k fd;k tkdj iwjs vkJe ifjlj eas ifjØek dh tkrh Fkhçkr% 7 cts larksa }kjk laxhre; çkFkZuk xk;u ls lRlax Kkuxaxk dh ve`r/kkjk dk çokg 'kq: gksrk Fkko"kZ Òj fuR; fu;eiwoZd gfj}kj vkJe ij pyus okys vé{ks= dks esys ds fnuksa esa O;kidrk çnku dh xbZ& çkr%dky dks fofÒé v[kkM+ksa e.Mfy;ksa ds lSdM+ksa fojDrh larksa dk n'kZu] lÒh çsfe;ksa dks Òfä&foÒksj dj nsrk Fkkesys dh lewph lsok O;oLFkkvksa ij lw{e n`f"V j[krs gq, lapkyu& leh{kk gktjkagtwj gekjs I;kjs xq#nso Òxoku fujarj voyksdu djrs gq, dj jgs FkslRlax i'pkr~ lRlaxky; ls iwT; xq#nso Òxoku o lar e.My dk y?kqre 'kksÒk;k=k ds :i esa vkJe tkrs le; lqanj cS.Mokndksa }kjk cSaMoknu fd;k tk jgk Fkkçsfe;ksa ds fuokl vklu dh lqO;oLFkk vkJe ds vfrfjä vU; vkJeksa /keZ'kkykvksa esa Òh dh xbZ Fkh21 vDVwcj dks lk;a 4 ls 8 cts rd ^Lokeh lokZuUn ?kkV* ij ^xaxk fdukjs ,d 'kke xq#oj ds uke* ls lRlax dh egkekSt gqbZ- blesa yxÒx lÒh larksa us viuh ve`rok.kh ls gtkjksa gtkj Òäksa dks ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt ds eaxye; çsjd thou pfj= ij vk/kkfjr Kkuke`r fiyk;k- ^Jh lokZuUn ?kkV ij] ÒbZ ÒDrksa dh ÒhM+A tUeksRlo Jh xq#nso dk]


15 uoEcj 2018 19 çse çdk'k lans'k xaxk th ds rhjAA* lnSo ân; dh Le`fr esa vfeV bl esys esa iwT; xq#oj ln~xq# Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt dh ikou la/;k dk ut+kjk vykSfdd jgk- esys esa ns'k& nqfu;k ikou v/;{krk esa 'kkfey iwT; lar fo}r~ lekt& ls i/kkjs lÒh Òäksa us bldk ve`rjl Nddj ih;k- lar f'kjksef.k iwT; Lokeh czãkuUn th egkjkt] iwT; Lokeh ijEijkuqlkj vejkiqjoklh nknk Jh rhFkZnkl tsBkuh euksgjçdk'k th egkjkt] iwT; Lokeh t;nso th egkjkt] ifjokj o vU; Òäksa }kjk ln~xq# egkjkt th lar e.My iwT; lar vuUrçdk'k th ¼iwuk½] lar gfjvkseyky th] lar dk vfÒuUnu fd;k x;k- dbZ x.kekU; yksxkas laLFkkvksa dks jes'kykyth] lar eksuwjketh] lar uUnykyth] lar Òh xq#nso Òxoku dk eaxy vk'khokZn feykçrkiykyth] lar 'kEÒwykyth] lar ';keykyth] lar & Lokeh lokZuUn ?kkV] Lokeh lokZuUn Le`fr LFky o ÒhexksM+k eksguykyth ¼cM+kSnk½] lar thrwjketh] lar lgtkuUnth] ij Lokeh VsÅ¡jke pkSd& tgk¡ ln~xq# VsÅ¡jke th egkjkt lar gsearykyth] lar y{e.kykyth] lar ijljketh] lar dh fnO; çfrek LFkkfir gS] dk lkt Ük`¡xkj Òh çsfe;ksa ds 'kdjykyth ¼eqEcbZ½] lar gjh'kykyth ¼t;iqj½] lar lkFk rhFkZ;kf=;ksa dks Òh ea=eqX/k djus okyk jgkÒksykjketh ¼dkuiqj½] lar y[khjketh ¼xksfUn;k½] lar & 22 vDVwcj] ije xq#Òä egf"kZ xq#oj ln~xq# Lokeh jktwjketh ¼o`Unkou½] lar NksVwjketh ¼Mcjk½] lar lokZuUn th egkjkt dk ikou çkdV~; fnol- vkt çkr% cq/kjçdk'kth] lar <kywjketh] lar ?ku';keth] ¼t;iqj½] Jheafnj esa LFkkfir Jhfoxzgkas dk iwtu&vfÒ"ksd osnea=ksa lar egs'kykyth ¼lhdj½] lar lqferyky ¼gfj}kj½] lar ds mPp Loj xk;u ds lkFk djds uwru oókÒw"k.k /kkj.k deyyky ¼xka/kh/kke½] lar deyyky ¼t;iqj½] lar djk;s x;sfgeka'kqyky ¼C;koj½] lar lqanjnkl ¼gfj}kj½] lar gfjyky & esys ds vafre fnol] larksa dk fo'kky Ò.Mkjk gqvk ftlesa ¼[kSjFky½] lar yksds'k ¼/kerjh½] lar egsUæ ¼QStkckn½] lar gfj}kj ds lqfo[;kr egke.Mys'oj] egar ,oa lartu 'kadjyky ¼jryke½] fo|kFkhZ ;'k ¼gfj}kj½] lar lR;çdk'k lSdM+ksa dh la[;k esa i/kkjs] ftudh vxokuh o lsok Lo;a ¼guqeku] [kSjFky½] lar mes'k ¼[kSjFky½] fo|kFkhZ Òkos'k] xq#nso Òxoku larkas çsfe;ksa ds lkFk djrs gq, ns[ks x;syksds'k] jkgqy] vfouk'k] _f"k] iqtkjh çrkijk;& çkdV~; fnol dh 'kke dks lRlax lÒky; esa fo'ks"k eap ij cukbZ xbZ vf}rh; >k¡dh ds le{k 122 vafdr Òxr gjnkl] Òxr Jh ekf.kdeqä] Òxr Jh lksuw JheqDr] fo'kkydk; rhu eksecfÙk;k¡ o dqN nhidksa dks ltk;k x;k Òxr Jh y[kehpan dOoky ¼dksVk½] Jh clar dqekj ¼ekrk Fkk blhds uhps lSdM+ksa çdkj ds lqLoknq O;tauksa ds NIiu olhckbZ e.Myh] t;iqj½] Jh jes'kyky ^uhaxj* ¼vtesj½] Jh gjds'k o/kok ¼leky[kk½] Jh çrkiyky ¼lwjr½] Jh ok'kw Òksx dks xq#nso ds le{k Òko&Òfä ls j[kk x;k Fkk¼mYgkluxj½] Jh çdk'k ¼vejkorh½] Jh ofj;ynkl & lewph O;oLFkkvksa ds fy, fiNys nks eghus ls gfj}kj& ¼pk¡ik½] Jh Òkounkl ¼pkbuk½] Òxr <ksy.k 'kekZ] Òxr t;iqj esa O;kid Lrj ij rS;kfj;k¡ dh tk jgh Fkhaegs'kyky] Òxr vkMok.kh] Òxr lksuw ¼vtesj½] Òxr oklw & esys dh lsok O;oLFkkvkas esa Jh çse çdk'k lsok e.Myh ¼y{e.k½] Jh fd'kupan ¼jktukanxkao½] Jh ukenso ¼jk;iqj½] t;iqj] Jh vejkiqj uo;qod e.My] t;iqj] Jh çse çdk'k efgyk e.Myh] t;iqj o vU; 'kgjksa dh e.Mfy;k¡ Jh cYyw <ksyd okyk ¼xksfUn;k½] Jh vkseçdk'k ¼jk;iqj½] lsok dk;ks± dks cM+s gh J)k&çse ls fuoZgu djrh fn[kkbZ Jh lkaoynkl ¼eqjSuk½] Jh dUgS;kyky] Jh lqanjnkl] Jh iM+ jgh Fkha- blds vykok iwjs ns'k nqfu;k ls vkbZ leLr tLlwey ¼dksVk½] Jh [kq'kkynkl ¼t;iqj½] Jh iquhr efgyk e.Mfy;ksa o çsfe;ksa us lsok dk;ks± esa lg"kZ Òkx ekf.kdykynknh ÒxoUrh ¼vkxjk½] nknh ghjka ¼cSjkx<+½] nknh inek fy;kf'koukuh ¼vtesj½] lfjrk ¼;oreky½] dfork ¼gkaxdkax½] & esys esa Òkjr lfgr ns'k&nqfu;k ds yxÒx 10 ns'kkas ds 100 ls vf/kd 'kgjksa ds lk<+s pkj gtkj Òäksa us J)kÒko ls T;ksfr ¼vgenkckn½] ds vykok t;iqj] fnYyh] Mcjk] xq#nso Òxoku ds tUeksRlo esa Òkx fy;klhdj] Xokfy;j] QStkckn] chdkusj] cukjl] Òksiky] dkyk egy vkxjk] gkaxdkax] pkbuk] nqcbZ] Lisu e.Mfy;ksa us & t;iqj ds xq#Òä Jh t;fd'ku Vsdokuh o mYgkluxj dh tXxw ewoht ds dk;ZdrkZ esys dh Le`fr;kas dks dSejs ds lRlax Òtu dh ekSt epkbZek/;e ls latksus esa lfØ; fn[kkbZ iM+ jgs Fks-


20

çse çdk'k lans'k

15 uoEcj 2018

iwT; xq#oj Lokeh Hkxrçdk'kth egkjkt lar e.Myh dk xq#nso Òxoku dh ikou v/;{krk esa /kke/kwe ls euk;k ns'kkVu x;k-

;k=k&n'kZu t;iqj 9 ls 12 vDVwcj

Jh çse çdk'k e.Myk/;{k ije iwT; xq#oj ln~xq# Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt 9 vDVwcj jkf= 11 cts dsdM+h ls Jh vejkiqj njckj t;iqj igq¡pdj foJkeh gq,- iwT; xq#nso Òxoku lar e.My ds lkfu/; esa ukgjh dk ukdk] fla/kq uxj ds Jh >wysyky eafnj esa 10 vDVwcj dks vlw paM ds 'kqÒ volj ij /otkjksg.k gqvk& ;gk¡ ij lRlax Ò.Mkjs dk vk;kstu Òh gqvk- 12 vDVwcj dks çkr% foeku }kjk Ogk;k fnYyh gksrs gq, nsgjknwu gfj}kj ds fy, jokuk gq,-

gfj}kj 12 ls 24 vDVwcj 12 vDVwcj dks nsgjknwu igq¡pdj lM+d ekxZ ls nsoÒwfe Jhgfj}kj esa Òksirokyk fLFkr ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke] çse çdk'k vkJe lk;adky dks igq¡ps- ;gk¡ ij vkJe dh lsok laÒky djus okys lar 'kEÒwyky th us lar jes'kçdk'k] lar lqanjnkl] lar lqferyky] lar ;'k $ gfj}kj esys ds fy, igq¡ps gq, larkas ,oa lfØ; lsok/kkfj;ksa us iwT; xq# ckck larksa dk Lokxr fd;kgfj}kj vkJe igq¡prs gh xq#nso Òxoku }kjk ln~xq# Lokeh lokZuUn tUeksRlo esys dh rS;kfj;ksa dk tk;tk ysdj 'kh?kz gh rS;kfj;k¡ iwjh djus dk funsZ'k lsok dk;ks± esa tqVs larksa lsok/kkfj;ksa dks fn;k x;k- ns'k ds dksus&dksus ls lar egkiq#"k lsok/kkjh çseh cM+h la[;k esa gfj}kj igq¡pus yxs18 ls 22 vDVwcj rd egf"kZ xq#oj ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt dk 112 ok¡ tUe egksRlo iwT;

gfj}kj esa xq# egkjkt e.Myh dk fuokl 13 fnuksa rd jgk- 25 vDVwcj dks çkr% iyoy ds fy, çLFkku gqvk-

Qjhnkckn 25 vDVwcj gfj}kj esys dh lEiérk ds i'pkr~ gfj}kj ls 25 vDVwcj dks çkr% 7 cts pydj 11%30 cts xksih dkWyksuh fLFkr Lokeh VsÅ¡jke çse çdk'k vkJe igq¡ps;gk¡ igq¡pus ij vkJe ds VªfLV;ksa o cM+h la[;k esa çsfe;ksa us egkjktJh larksa dk gkfnZd Lokxr lRdkj fd;k- Òtu iYyo ds ckn vYikgkj ysdj cgu eatw ds fuokl Òou ij igq¡ps- ;gk¡ ij Òh ÒtukuUn gqvkÒkstu Ò.Mkjk ikdj iyoy ds fy, jokuk gq,-

iyoy 25 ls 28 vDVwcj gfj;k.kk ;k=k ds çFke iM+ko jk"Vªh; jkt/kkuh fnYyh ds utnhd iyoy 'kgj esa Jh çse çdk'k e.Myk/;{k ije iwT; xq#nso Òxoku ln~xq# Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt lar e.Myh ds lkFk 25 vDVwcj dks nksigj 1%30 cts igq¡ps- iwT; Lokeh t;nso th egkjkt] lar gfjvkseykyth] lar y[khjketh] lar <kywjke] lar deyyky ¼xka/kh/kke½] ] lar deyyky ¼t;iqj½] Òä Jh dsoyjke] Jh gjnkl] Jh ekf.kdeqä] Jhjkepan] Jh dSyk'k] Jh t;fd'ku Vsdokuh] Jh fueZynkl ¼fnYyh½] Jh ykypan ¼vtesj½ ,oa Lisu ds çseh xq# egkjkt th dh e.Myh esa 'kkfey jgstokgj uxj fLFkr çse çdk'k vkJe ij ekrk 'k'kh ns'kjkt ifjokj] ljnkuk ifjokj] #>ku xq#}kjk okyksa ds lkFk mifLFkr lSdM+kas Òäkas us iwT; ln~xq# egkjkt th lar e.Myh dk vkReh;rk iwoZd Lokxr fd;k- CkSaM ckts ctus yxs] cky&ckfydk e.Myh lqxaf/kr Qwyksa dh


15 uoEcj 2018

oj[kk djus yxh- çse çdk'k lsok e.Myh o iatkch lekt ds ofj"Btuksa us cM+s gh vkReh; Òko ls I;kjs xq#nso dk vfÒuUnu Qwyekyk igukdj fd;k25 ls 28 vDVwcj rd pkj fnolh; lar lekxe ds vUrxZr fnO; lRlax Kku;K ds fo'kky vk;kstu esa jkf= 8 ls 10 cts rd lRlax dh ekSt gqbZ] blesa iyoy o fudVre 'kgjksa xk¡okas ds iatkchÒk"kh çsfe;ksa us cM+h la[;k esa 'kkfey gksdj lRlax&n'kZu dk vkuUn fy;k25 vDVwcj dks lk;adky iwT; xq#nso Òxoku ds Lokxr esa ,d ÒO; 'kksÒk;k=k fudkyh xbZ- blesa Òxoku ds fofo/k yhykorkjksa ,oa xq#tukas dh >k¡fd;k¡ cSaMcktksa 'kgukbZ ds lkFk 'kkfey Fkha26 vDVwcj dks çkr% gou o Jh çseçdk'kh /otkoanu mYykliwoZd lEié gqvk- 28 vDVwcj dks çkr%dky Jheafnj esa LFkkfir Òxoku] vkpk;ZJh xq#tuksa ds fnO; euksgj Lo:iksa dk iwtu&vfÒ"ksd gqvk- çkr%dkyhu lRlax lÒk eas ikBksa dk Òksx ikjk;.k gqvk- blds ckn czãÒkst o larksa dk Ò.Mkjk ,oa vke Ò.Mkjk gqvkçseçdk'kh cky&ckfydk e.Myh ds f[kyrs gq, psgjksa us xq#efgek ds Òtukas ij u`R; djds xq#nso ijekRek ds çfr viuh fuPNy&fu"diV çsek&Òfä dks çdV fd;k28 vDVwcj dks lk;adkyhu lRlax lÒk ds var esa iwT; xq# egkjkt th us iYyo ikdj okf"kZdksRlo dk lekiu fd;k-

21 çse çdk'k lans'k dkfy;ng&ifjØek LFky ds ikl fLFkr çse çdk'k vkJe igq¡ps- ;gk¡ ij lsok laÒky djus okys Jh dSyk'k&fdj.k :ipankuh ¼gkaxdkax okys½] lar jktwjke ¼o`Unkou½] lar fnus'k ¼o`Unkou½] eqjSuk ls vk;s Jh ok'knso] Jh eksguyky us çsfe;ksa ds lkFk egkjktJh larksa dk vfÒuUnu fd;k- Jheafnj esa vkpk;ZJh xq#tuksa dk fryd yxkdj vfÒ"ksd fd;k- lRlax&Ò.Mkjs dh ekSt Òh gqbZ- ;gk¡ ij fnYyh] Qjhnkckn] vkxjk] eqjSuk] Òjriqj ds 350 ls vf/kd çsfe;ksa us igq¡pdj n'kZu&lRlax dk vkuUn fy;kxks/kwfy osyk 3%45 cts gFkhu ds fy, jokuxh gqbZ-

gFkhu 29 ls 30 vDVwcj

iyoy ds lehi gh cls gksMy xk¡o ds çsfe;ksa ds çseiw.kZ vkxzg ij ln~xq# egkjkt th lar e.Myh Jh vkseçdk'k v/ky[kk ds fuokl LFkku ij igq¡ps- Lokxr& lRdkj ds ckn lRlax Òtu }kjk çsfe;ksa ds ân; vkRekuUn dh voLFkk esa igq¡p x;s- gksMy ls iqu% iyoy igq¡ps-

iatkch Òk"kh gfj;k.kk çns'k dk NksVh lk uxj gFkhu vius ân;k/kkj xq#nso Òxoku lar e.My dh ikou inpki ls mYykflr gksdj xqykc dh ekfun f[ky mBk- bl 'kqÒ ekSds ij çse çdk'k eafnj Òou dk lkt&Ük`¡xkj Òh vf}rh; jgkiatkch Òk"kk eas xq#nso dh çsek&Òfä esa Òhxs gq, xhr& Òtu xkrs gq, çseh Òä ifjokjkas us feydj ln~xq# Òxoku larksa dk ân;Li'khZ Lokxr fd;k- xq#nso ds n'kZuksa ls vkuUn &foÒksj laxr dk çse ns[kdj ân; vkufUnr gks mBsnks fnolh; lk;adkyhu fnO; lRlax Kku&;K lekjksg vkJe ds ckgj cM+s gh lqanj :i ls cuk;s x;s lRlax lÒky; esa vk;ksftr gqvk- lk;a 7 ls 9 cts rd çokfgr lRlax Kku dh ve`r /kkjk esa çsfe;ksa ds ân; Òhx mBs30 vDVwcj dks çkr% vkJe ifjlj esa gou ;K o Jh çseçdk'kh /otkoUnu dk euksje dk;ZØe iwT;Jh lar e.My ds ikou dj deyksa ls lEié gqvk- rRi'pkr~ vke Ò.Mkjk gqvk- Ò.Mkjs esa Nk=&Nk=kvksa o nhu&ghu dks Òh Òkstu f[kykdj nhikoyh lacf/kr vusd migkj fn;s x;slk;adky dks lRlax i'pkr~ ln~xq# egkjkt th }kjk iYyo ikdj gFkhu esys dks iw.kZ fd;k x;k-

Jho`Unkou /kke 29 vDVwcj

fQjkstiqj f>jdk 31 vDVwcj

Òxoku JhÑ".k dh yhyk LFkyh czt/kke ds Jho`Unkou/kke iyoy ls çkr% 8%30 cts pydj 9%45 cts igq¡ps- Jh ckadsfcgkjh eafnj ds n'kZu djds iqjkuk

31 vDVwcj çkr% gFkhu ls pydj fQjkstiqj f>jdk esa ekrk lq"kek cMstk ds fuokl LFkku igq¡ps- ;gk¡ ij çR;sd ekl lkb± VsÅ¡jke pkSFk dk lRlax gksrk gS- cM+h la[;k esa çsfe;ksa us

gksMy 27 vDVwcj


22

15 uoEcj 2018 çse çdk'k lans'k iq"igkj igukdj o iq"io"kkZ djds xq# ckck dk Lokxr dh gfj;k.kk ;k=k dks iw.kZrk nh- iwT; xq#nso Òxoku lar fd;k- bl volj ij efgyk Òäkas us xq#nso larksa ds eaxy e.Myh dk 2 uoEcj dks çkr% dq#{ks= ds fy, çLFkku gqvkvkxeu dh çlérk eas xq#efgek ds jle;h xhr iatkch dq#{ks= 2 uoEcj Òk"kk esa xk;s- ;gk¡ ij cuk;s x;s lqanj e.Mi esa lRlax] ikBksa iwT; xq#nso Òxoku lar e.Myh fiuxoka ls 2 uoEcj çkr% dk Òksx gqvk- [kSjFky ls lar mes'kyky th ds lkFk çsfe;ksa 7 cts pydj nksigj 11 cts ikSjkf.kd uxjh dq#{ks= ds ls Òjh gqbZ cl xq#nso ds lRlax&n'kZu dh ân; esa vkl& xhrk vkJe igq¡ps- Òkstu çlknh ikdj dqN nsj foJke I;kl fy;s igq¡ph- xq#nso Òxoku larkas ds n'kZu djds lRlax mijkar /keZ'kkyk ds fy, jokuxh gqbZesa çokfgr ve`r dk Òäksa us jliku fd;k- vkjrh] iYyo /keZ'kkyk 2 ls 4 uoEcj i'pkr~ ÒaMkjk çlknh ikdj fiuxaok ds fy;s nksigj 12%30 cts çLFkku fd;k x;k- [kSjFky okfl;kas us [kSjFky ds fy;s Jh çse çdk'k LoxZ vkJe ij jkf= 8 cts igq¡pus ij ogk¡ dh lsok lÒky ns[kus okys Jh lkaoyjke] Jh x.ks'kjke] Jh çLFkku fd;k?ku';ke&jk/kknsoh us xq#nso Òxoku dk Lokxr fd;k- rhu fiuxaok 31 vDVw- ls 1 uo- rd fnolh; fuokl xq# egkjkt th dk /keZ'kkyk esa jgk- lar gfj;k.kk çns'k ds jVu dk vafre iM+ko fiuxoka] fQjkstiqj y[khjke] lar <kywjke] lar deyyky ¼xka/kh/kke½] lar f>jdk ls pydj çse çdk'k eafnj] fiuxoka eas nksigj 2%30 deyyky ¼t;iqj½] Jh t;fd'ku Vsdokuh ¼t;iqj½ xq# cts igq¡ps- vkJe dh ns[kjs[k&lsok&laÒky djus okys gSIih egkjktdh e.Myh esa 'kkfey gSarustk ,oa çsfe;kas us vius ifjokjtuksa o fiuxoka ds dq#{ks= 4 uoEcj ofj"Btuksa ds lkFk iwT; xq# egkjktth larkas dk ÒO; Lokxr /keZ'kkyk ls 4 uoEcj nksigj esa pydj jkf= 8 cts fd;k- bl ekSds ij ckts xkts ctus yxsvkJe igq¡p ekxZ esa dkjisV fcNk;k x;k Fkk- vusd çsehtu ,sfrgkfld uxjh dq#{ks= esa xhrk vkJe igq¡ps- Òkstu iwT; egkjkt Jh ,oa larksa dks Qwyekyk igukus yxs rks dbZ çlknh ikdj jkf= foJke gqvk- 5 uoEcj çkr% 5%30 cts Òätu xxuÒsnh t;?kks"k djds vius ân;kuUn dks O;Dr t;iqj ds fy, çLFkku gqvkdjus yxs- xq#nso larkas ds eaxy vkxeu ls mYykflr t;iqj 5 ls 9 uoEcj efgyk o cky e.Myh ukprs gq, iatkch Òk"kk esa Lokxr xhr Jh çse çdk'k e.Myk/;{k ije iwT; xq#oj ln~xq# Lokeh xkus yxha- nks fnolh; lk;adkyhu lRlax lÒk dk vk;kstu Òxrçdk'k th egkjkt lar e.Myh ds lkFk gfj;k.kk ,oa vkJe ifjlj esa laqnj :i ls lts gq, fo'ks"k lRlax fgekpy çns'k dh ;k=k ds i'pkr~ 5 uoEcj nksigj 2%30 lÒky; esa lk;a 7 ls jkf= 9 cts rd gqvk- ;gk¡ cts xq#/kke Jh vejkiqj LFkku igq¡psmYys[kuh; gS fd bl le; fiuxoka ds çse çdk'k vkJe dk xq#uxjh ds xq#Òäksa dks ifo=re dkfrZd ekl esa ikap uohuhdj.k fuekZ.k dk;Z py jgk gS vc ;gk¡ ij lRlax fnukas rd fujarj xq#nso Òxoku dk ikou lkfu/; o lÒky; cM+k cuk;k x;k gS& mlh lRlaxky; esa lRlax dh lRlax n'kZu dk v[kqV ykÒ feyk- gtkjksa xq#Òä ekSt epheaxye; nhikoyh ij xq# njckj igq¡pdj xq#nso Òxoku 1 uoEcj dks çkr% gou&;K o Jh çseçdk'kh /otkoUnu dk ds n'kZu vk'khokZn ls xn~xn gksrs fn[kkbZ iM+siaFkh; dk;ZØe lEié gqvk- blds ckn vke Ò.Mkjs esa fiuxaok lfgr lehiLFk dLcksa xk¡oksa ds lSdM+ksa çsfe;ksa us lkb± 9 uoEcj dks pUæn'kZu ds ikou volj ij 15 fnolh; VsÅ¡jke Òxoku dh Òkstu çlknh ikbZ- nhikoyh Òh eukbZ dkfrZd esys dk 'kqÒkjEÒ Òh xq#nso Òxoku dh ifo=re xbZ- lk;adkyhu lRlax lÒk esa lRlax Kkuke`r dh jl/kkjk ok.kh ls gqvk- blds i'pkr~ çkr% 10 cts eqEcbZ ds fy, çokg ds i'pkr~ iwT; xq#nso Òxoku us iYyo ikdj bl o"kZ çLFkku gqvk-


15 uoEcj 2018

çse çdk'k lans'k

23

vejkiqj xeu ¼'kksd&lekpkj½ Òtu lezkV Jh fouksn vxzoky ,oa lar 'kadjyky jryke okys czãyhu o`UnkouA vUrjkZ"Vªh; [;kfrçkIr Òxoku jk/kkÑ".k ds vuU; mikld] 6 twu 1955 dks tUes& Òtu lezkV Jh fouksn vxzoky th] 6 uoEcj dks çkr% 4 cts] cztÒwfe esa Òxoku JhÑ".k ds xksyksd fl/kkjs- vki Òtu xk;u esa fo'ks"k LFkku j[krs Fks- lRxq# Lokeh 'kkfUrçdk'k th egkjkt ds le; ls vki mYgkluxj ds okf"kZd esys esa Òkx ysrs vk;s- vkids Jheq[k ls xk;s Òtukas dk vkuUn lwjr] bUnkSj] eqjSuk vkfn çse çdk'k vkJeksa ij Òh çseçdk'kh Òäksa dks feyk- vki lRxq# Lokeh 'kkfUrçdk'k th egkjkt ds xk;s x;s Òtu ^Òsu# eqafgatks uhagq yxks uUnyky lka* dks cM+h ÒkoÒfä ls tc xkrs Fks rks lkjh laxr >we mBrh FkhJh çse çdk'k e.Myk/;{k ije iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt] lar f'kjksef.k iwT; Lokeh nsoçdk'k th egkjkt us J)k¡tfy nsrs gq, vkidks ,d egku foÒwfr crk;klar 'kadjyky th jrykeA çse çdk'k vkJe] 'kkL=h uxj] jryke dh fiNys vusd o"kks± ls lsok laÒky lRlax djus okys lar 'kadjyky th] 69 o"kZ dh vk;q esa] nhikoyh ds eaxye; fnol 7 uoEcj dks xks/kwfyosyk 3%30 cts xq#yksd esa vejkiqj fl/kkjs- vki 10 o"kZ dh vk;q ls gh xq#njckj dh lsok lRlax esa layXu gks x;s Fks- vkidh xq#tuksa ds çfr vuU; fu"Bk o lsokÒko lnSo vuqdj.kh; jgsxkvejkiqjoklh Jh jkepan&fueZyknsoh Nsfr;k ds ?kj vk¡xu esa tUes ln~xq.kh Jh 'kadjyky th us x`gLFk /keZ fuÒkrs gq, oSjkX; voLFkk çkIr dh- Jh çse çdk'k e.My dh vksj ls lar ykywjke th bUnkSj ls çsfe;ksa ds lkFk vafre ;k=k o J)k¡tfy lÒk esa igq¡ps-

ekrk #De.kh nsoh lkaoykuh fnYyhA xq# egkjkt th ds iqjkus çseh xq#ÒDr nknk Jh enuyky lkaoykuh th dh /keZiRuh ekrk #De.khnsoh lkaoykuh th 78 o"kZ dh vk;q esa 24 vDVwcj dks xq#xksn esa vejkiqj fl/kkjha- vkidk thou xq#nso larkas dh lsok ds lkFk xq#uke ds vH;kl esa gh lkFkZd gqvk- ln~xq# Lokeh 'kkfUrçdk'kth egkjkt fnYyh fuokl ds le; vkids ;gk¡ ij vkdj gh fuokl fd;k djrs Fks-

Jh }kjdknkl jkepankuh th ÒhyokM+kA çse çdk'k efgyk lsok e.Myh] ÒhyokM+k dh v/;{k Jherh o"kkZ jkepankuh th ds ifrnso Jh }kjdknkl jkeapnkuh th] 56 o"kZ dh vk;q eas 9 vDVwcj dks çkr% ,d lM+d nq?kZVuk esa xq#xksn esa vejkiqj fl/kkjs- 'kkfUrfç; e`nqyrk] çseÒko ds /kuh Jh }kjdknkl th dh vaR;sf"V ds le; iwT; xq#nso ln~xq# Lokeh Òxrçdk'kth egkjkt us Qksu ij jkx ek: Òtu xkdj çkFkZuk dk iYyo ik;k-

Jh gjh'k dqekj jktokuh th t;iqjA Jh vejkiqj uo;qod e.Myh ds dk;Zdkfj.kh lnL; Jh lqjs'k dqekj jktokuh ds cM+s Òzkrk] Jh vejkiqj njckj ds lfØ; lsod Jh gjh'k dqekj jktokuh th 65 o"kZ dh vk;q esa 9 vDVwcj dks xq# pj.kkJ; esa vejkiqj fl/kkjs- vejkiqjoklh Jh Bkdqjnkl&ijes'ojh th ds lqiq= Jh gjh'k dqekj th us dqN le; rd ekyoh; uxj esa çse çdk'k lans'k if=dk ds forj.k dh lsok Òh dh Fkh-

ia- fpjathoyky 'kekZ t;iqjA pS= esys ij gou&;K djokus dh lsok djus okys ia- fpjathoyky 'kekZ tks fd vkn'kZ uxj fLFkr Jh Ñ".k eafnj ds iqtkjh Òh Fks] 66 o"kZ dh vk;q eas] 29 vDVwcj dks xq#xksn esa vejkiqj fl/kkjs- ia- fpajthoyky 'kekZ ds firkth vejkiqjoklh ia- lfPpnkuan 'kekZ th VaMksvkne xq# njckj


24

15 uoEcj 2018 çse çdk'k lans'k ls ?kfu"Brk ls tqM+s gq, Fks- vki foÒktu ds i'pkr~ dslokuh th] 55 o"kZ dh vk;q esa nhikoyh ds 'kqÒ fnu 7 gfj}kj vkdj jgs Fks- vkidh vk;q tc 12 o"kZ dh jgh uoEcj dks xq# pj.kkJ; esa vejkiqj fl/kkjha- vkidk iwjk gksxh rc gfj}kj ls vkidks ln~xq# Lokeh lokZuUn th ifjokj xq#njckj larkas o esyksa dh lsok esa layXu jgrk gSegkjkt vius lkFk t;iqj ys vk;s Fksvkids vafre laLdkj esa xq#nso Òxoku }kjk Qksu ij iYyo ik;k x;kJh fjadw ruokuh Jh çse çdk'k e.Myk/;{k iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'k th ckyk?kkVA çse çdk'k efgyk lsok e.Myh] ckyk?kkV dh v/;{k ekrk lq'khyk nsoh lQjey ruokuh ds 32 o"khZ; egkjkt lar e.Myh }kjk fnoaxr vkRekvksa dks vejkiqj yksd lqiq= Jh fjadw ruokuh th] 1 uoEcj dks vdLekr~ xq#yksd esa viuh pj.k&'kj.k esa j[kus gsrq vkpk;ZJh ln~xq# nso esa vejkiqj fl/kkjs- vkidk iwjk ifjokj xq#njckj larksa dh Òxoku o çÒq ijekRek ls çkFkZuk dh xbZ ¼iYyo ik;k½lsok esa vxz.kh; jgrk gSJh çgyknjk; dslokuh ckyk?kkVA xq#njckj esa fiNys vusd o"kks± ls fu;fer :i o"kZ 2019 esa 15 ls 18 tuojh rd pSébZ ,oa 19 ls ls Òtu&vkjrh xk;u dh lsok djus okys xq#Òä Jh 21 tuojh rd Jhjkes'oje~ /kke esa okf"kZdksRlo çgyknjk; dslokuh th lqiq= vejkiqjoklh Jh dkSM+ksey dk vk;kstu gksxk- bldh lwpuk fiNys nks vadksa dslokuh] 83 o"kZ dh vk;q eas 3 uoEcj dks xq#xksn esa esa nh xbZ gS- ftu çsfe;kas dks egksRlo esa 'kkfey vejkiqj fl/kkjs- vkidk xq#njckj larkas ds çfr vuU; gksuk gS os bldh lwpuk Jh vejkiqj njckj ij nsus lsok Òko jgkds ckn pSébZ esa fuEu uEcjksa ij 15 fnlEcj rd ekrk xksih nsoh dslokuh vko';d :i ls uksV djkosa- blds ckn dh lwpuk lhdjA Jh çse çdk'k eafnj] 'ks[kiqjk eksgYyk] lhdj ds dks"kk/;{k Jh nsohnkl dslokuh dh /keZiRuh ekrk xksihnsoh ij fdlh Òh çdkj dh O;oLFkk lEÒo ugha gksxh-

vko';d lwpuk

¼98400 85161 çdk'k ÒkbZ] 98411 44366 ujs'kyky½

vk/;kfRed oxZ igsyh&174 1

3

2

4

8

5

9

6

7

10

11 12

13

15

14

16

17

18 20

19

21

vk/;kfRed oxZ igsyh&173 dk lgh gy Lok

7

/;k

2

eh u 10

; 12 15 17 20

ik o u

Ò

i jk Ø e

3

x

8

;

21

u

23

u

e 11 13

16

j

5

dk

6

9

'kh

r

14

r

y

ÒSa lk

'k n

{k

j ek

18 22

V

ç

r

Un

d y 'k

4

e

d

19

j

/k

uq

fo

jk

t

tk

çLrqfr % lq/kk tkSgjh] t;iqj

01- v;ks/;k- ¼3½] 04- Ñ".k yhykvksa ij in jpus okys us=ghu dfo- ¼4½ 08- fo"k( t+gj ftldk iku f'ko 'kadj us fd;k- ¼4½ 10- fou; Òko ls çkFkZuk- ¼3½] 11- ---- iq=ksa dh eqfDr ds fy, ÒxhjFk xaxk yk,- ¼3½ 12- ou( m|ku( ^---- dfBu Ò;adj Òkjh- ¼3½ 15- fo".kq dk ,d vorkj ftlesa mUgkasus nk¡r dh uksd ij i`Foh /kkj.k dh- ¼3½ 16- osn O;kl ds vfr fo}ku iq=- ¼4½] 18- lqxa/k ( [kq'kcw- ¼3½ 19- ^ns'k* dk viÒza'k- ¼2½] 23- guqeku( ^'kadj lqou ----- rst çrki egk txuUnu-* ¼6½

Åij ls uhps %

22

23

1

ck,¡ ls nk,¡ %

01- fgEer ( ekufld n`<+rk- ¼3½] 02- Qy ftldk Òksx lR; ukjk;.k Òxoku dks yxkrs gSa( dnyh Qy- ¼2½] 03- u"V djuk( guqeku th us v'kksd okfVdk ------ dj nh- ¼3-3½ ] 05- lw;Z( ÒkLdj( lfork- ¼2½] 06- jk{kl- ¼3½ 07- n{kjkt dh dU;k tks f'ko dh iRuh Fkh- ¼2½ 09- ,dkxzrk o #fp ls dke djuk( vke Òk"kk esa fookg dk 'kqÒ eqgwrZ( Òfä dh ykS yxuk- ¼3½] 12- cUnhx`g( dal us nsodh dks ------ esa Mky fn;k- ¼4½ 13- fojkV uxj esa ;qf/kf"Bj dk uke- ¼2½ 14- lalkj( tx( ln~xq# gh ------ lkxj ls ikj mrkj ldrs gSa- ¼2½ 15- JhÑ".k( ihiy dk o`{k- ¼4½] 16- ifo=( ^uhp Å¡p fu/kZu /kuh] lc esa y[k djrkj] dg VsÅ¡ ----- Òko ls lcdk dj lRdkj- ¼2½ 17- ru( 'kjhj( ^eu cqf) bfUæ; çk.k /ku] ftga nhuh uj------* ¼2½ 20- JhÑ".k dk xksfi;ksa o jk/kk ds lax u`R;- ¼2½ 21- ^xq# fcu jax u ykxgha] xq# fcu ---- u gks;( tkudkjh( lR; dks tkuuk- ¼2½ 22- ^eu papy ds 'kkfUr fgr] ,d gjh dk -----( ,dkxzrk o Òfä Òko ls Lej.k- ¼2½


15 uoEcj 2018

çse çdk'k lans'k

25

iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt lar e.Myh dk vkxs dk ;k=k&dk;ZØe 07 Qjojh 2019 08 ls 9 Qjojh 2019 rd 10 Qjojh ls 11 Qjojh 2019 rd 12 Qjojh 2019 13 ls 20 Qjojh 2019 rd 21 Qjojh 2019 22 Qjojh ls 25 Qjojh 2019 rd 26 Qjojh ls 27 Qjojh 2019 rd 28 Qjojh ls 1 ekpZ 2019 rd 02 ekpZ 2019 03 ekpZ ls 5 ekpZ 2019 rd 06 ekpZ ls 7 ekpZ 2019 rd 08 ls 31 ekpZ 2019 rd 01 vçsy ls 5 vçsy 2019 rd 06 ls 24 vçsy 2019 rd

;oreky ¼okf"kZdksRlo½ vdksyk ¼okf"kZdksRlo½ tyxk¡o ¼okf"kZdksRlo½ ;k=k t;iqj ,oa vU; Òjriqj vkxjk ¼okf"kZdksRlo½ eqjSuk ¼okf"kZdksRlo½ Mcjk ¼okf"kZdksRlo½ >k¡lh$ nfr;k Xokfy;j ¼okf"kZdksRlo½ vyhx<+ ¼okf"kZdksRlo½ vfu.khZr xka/kh/kke $ jktdksV t;iqj

094031&46979 072760&49621 090457&12215] 0257&2237537 098290&14850 0141&2372424] 2372423 098290&14850 094123&00983 094251&26280] 94251&29191 093140&24850 098290&14850 098262&60798] 0751&2426111 0 098290&14850 088066&66685 0141&2372424] 2372423 04 fnlEcj 2018&eaxyokj&Òhe çnks"k ozr 06 fnlEcj 2018&xq#okj&Jk) dh vekoL;k 07 fnlEcj 2018&'kqØokj&vekoL;k ekxZ'kh"kZ 'kqDy i{k dkfrZd 'qDy i{k 08 fnlEcj 2018&'kfuokj&pUæn'kZ u 15 uoEcj 2018&xq#okj& iapdkjEÒ jkf= esa 9%4 ij 16 uoEcj 2018&'kqØokj&xksik"Veh] t;iqj esa ln~xq# VsÅ¡jke 11 fnlEcj 2018&eaxyokj&oSuk;dh Jhx.ks'kprqFkhZ ozr 12 fnlEcj 2018&cq/kokj&lkb± VsÅ¡jke pkSFk xks'kkyk esa esyk] o`f'pd laØkafr 12 fnlEcj 2018&cq/kokj&iapdkjEÒ jkf= esa 4%05 ij 17 uoEcj 2018&&'kfuokj&v{k; uoeh] vk¡oyk uoeh 16 fnlEcj 2018&jfookj&/kuq laØkafr 19 uoEcj 2018&lkseokj&nsoksRFkku ,dkn'kh] rqylh fookg 20 uoEcj 2018&eaxy&çnks"k ozr] iapd lekIr lk;a 5%40 17 fnlEcj 2018&lkseokj&iapd lekIr jkf= esa 1%02 ij 18 fnlEcj 2018&eaxyokj&eks{knk ,dkn'kh ozr] xhrk t;arh 22 uoEcj 2018&xq#okj&oSdqaB prqnZ'kh] ozr dh iwf.kZek 23 uoEcj 2018&'kqØokj&dkfrZd iwf.kZek] xq#ukud t;arh 20 fnlEcj 2018&xq#okj&çnks"k ozr 22 fnlEcj 2018&'kfuokj&iwf.kZek] lR;ukjk;.k ozr ekxZ'kh"kZ Ñ".k i{k ikS"k Ñ".k i{k 26 uoEcj 2018&lkseokj&x.ks'k prqFkhZ ozr] paæksn; 8%17 cts 25 fnlEcj 2018&eaxyokj&Jhx.ks'kprqFkhZozr paæksn; 8%11 03 fnlEcj 2018&lkseokj&mRiék ,dkn'kh ozr

ozr&ioZ&mRlo

oxZigsyh&173 ds lgh gy Òstus okyksa ds uke& t;iqj ls çseçdk'kh tfru] lksfu;k] lkfjdk] dfork] v'kksd iqjlkuh] eqEcbZ ls çseçdk'kh v'kksd dqekj eksVokuh] xka/kh/kke ls çseçdk'kh jes'k rkjkpan cwypankuh] t;Urh ,e- Òxrkuh] dkUrk lqjs'k ykyokuh] Òkuqçrkiiqj ls çseçdk'kh ek;knsoh] venkckn ls çseçdk'kh jf'e eukst dyokuh] tks/kiqj ls çseçdk'kh jsuw eerk f[kekuh] Òkouk euksgjyky cknykuh] xhrk ijh /kekZuh] ek/kqjh Ñiykuh] dfork dyokuh] bUnkSj ls çseçdk'kh çhrh ryjstk] dfork yksgkuh] lkuoh ryjstk] tyxk¡o ls çseçdk'kh efgek vkRe pksVykuh] iyoy ls çseçdk'kh v'kksd dqekj ljnkuk] fufru vjksM+k] fnYyh ls çseçdk'kh oUnuk pUnj ykMokuh] eanlkSj ls çseçdk'kh eatw y{e.knkl gksrokuh] fot;okM+k ls çseçdk'kh xqy ykyokuh-


26

çse çdk'k lans'k

15 uoEcj 2018

Jh çse çdk'k e.Myk/;{k iwT; xq#oj

ln~xq# Lokeh Hkxrçdk'kth egkjkt

Jh vejkiqj LFkku] t;iqj

dk ;k=k dk;ZØe 15 uoEcj 2018 16 ls 17 uoEcj 2018 rd 18 ls 19 uoEcj 2018 rd 20 ls 23 uoEcj 2018 rd 24 ls 30 uoEcj 2018 rd 01 fnl- ls 5 fnlEcj 2018 rd 06 ls 10 fnlEcj 2018 rd 10 fnlEcj 2018 11 ls 12 fnlEcj 2018 rd 13 fnlEcj 2018 14 fnlEcj 2018 15 ls 16 fnlEcj 2018 rd 17 fnlEcj 2018 18 fnlEcj 2018 19 fnlEcj 2018 20 ls 23 fnlEcj 2018 rd 24 ls 25 fnlEcj 2018 rd 26 fnlEcj 2018 rd 27 fnl- ls 4 tuojh 2019 rd 05 tu ls 6 tuojh 2019 rd 07 tuojh 2019 08 tu ls 13 tuojh 2019 rd 14 tuojh 2019 15 tu ls 21 tuojh 2019 rd 22 tuojh 2019 23 ls 26 tuojh 2019 rd 27 ls 28 tuojh 2019 rd 29 ls 30 tuojh 2019 rd 31 tuojh ls 1 Qjojh 2019 rd 02 Qjojh ls 4 Qjojh 2019 rd 05 Qjojh ls 6 Qjojh 2019 rd

;k=k 098290&14850 t;iqj ¼xksik"Veh$ dkfrZdksRlo½ 0141&2372424] 2372423 lhdj ¼dkfrZdksRlo$ okf"kZdksRlo½ 094142&88017] 90243&43853 dksVk ¼dkfrZdksRlo$ okf"kZdksRlo½ 0141&2372424] 2372423 vfu.khZr 098290&14850 fnYyh ¼Lokeh t;çdk'k okf"kZdksRlo½ 098101&90467] 98712&22971 bykgkckn$ x;k 076078&12593] 93354&03883 mn;iqj 098290&14850 ikyh] tks/kiqj 098290&14850 ukxkSj] chdkusj 098290&14850 Jh Mwaxjx<+ ¼ewfrZ vukoj.k lekjksg½ 098290&14850 t;iqj ¼16 fnlEcj lkewfgd fookg lekjksg½ 0141&2372424] 2372423 guqekux<+ 098290&14850 t;iqj 0141&2372424] 2372423 vtesj ¼xhrk t;arh½ 098290&14850 lwjr ¼Lokeh clarjke olhZ mRlo½ 093770&65000 ukfld 098290&14850 mYgkluxj&3 ¼Lokeh t;eqä olhZ½ 098290&14850 eqEcbZ ¼okf"kZdksRlo½ 098338&43389 yksukokyk ¼okf"kZdksRlo½ 094223&28870 ;k=k 098290&14850 euhyk ¼okf"kZdksRlo½ 098290&14850 ;k=k 098290&14850 pSébZ$ Jhjkes'oje~ /kke ¼okf"kZdksRlo½ 088880&88053] 98400&85161 ;k=k 098290&14850 xksfUn;k$ frjksM+k ¼okf"kZdksRlo½ 091584&61661] 98231&89377 ckyk?kkV ¼okf"kZdksRlo½ 080854&17807 flouh ¼okf"kZdksRlo½ 093014&36614 Ò.Mkjk ¼okf"kZdksRlo½ 071842&51865] 93717&16884 ukxiqj ¼okf"kZdksRlo½ 090960&86933 vejkorh ¼okf"kZdksRlo½ 088063&02160 ¼vkxs dk ;k=k&dk;ZØe i`"B 25 ij ns[ksa½


ln~xq# Lokeh Hkxrçdk'kth egkjkt dh v/;{krk esa

lwjr esa

osnkUr dsljh Lokeh clUrjketh egkjkt dh dh 38 oh a

iq.;frfFk

xq#okj] 20 fnlEcj ls jfookj 23 fnlEcj 2018 rd dk xq#okj 20 fnlEcj 'kqØokj 21 fnlEcj 'kfuokj 22 fnlEcj jfookj 23 fnlEcj jh o ewfrZiwtu&gou&/otkoanu] vkJe@rsjkiFk Hkou esa vkJe esa rsjkaiFkçÒkrQs Òou ea s lRla x ;Z çkr%çs7els 8çdk'k lRlax rsjkiaFk esa çkr% 7 ls 8 cts rd lkewfgd /;ku cts rd lkewfgd /;ku ¼vkJe ij½ çkr% 6 cts vkJe ls çÒkrQsjh fudysxh çkr% 6%30 ls 9 cts rd 9 ls 11%30 cts rd çkr% 9 ls 11%30 cts rd o Ø ewfrZ;ksa dk iwtu] gou] /otkoanu tks ?kwedj 8 cts rsjkiaFk Òou ij lekIr gksxh] lRla a dk Òksx] lk;adky 4 ls 8 cts rd rsjkiaFk Òou ij lRlax rRi'pkr~ 9%30 ls 11%30 cts rd lRlax gksxk- çkr% 10 ls 12 rd lRlax& lR;ukjk;.k dFkk lk;adky 4x]lsikBks 8 cts rd lRlax] e ¼lRlax LFkku % rsjkiaFk Òou½ lk;adky 4 ls 8 cts rd rsjkiaFk Òou ij lRlax lk;adky 4 ls 8 cts rd rsjkiaFk Òou ij lRlax iYyo ds lkFk mRlo dh lekfIrA lsok esa%

çfrfnu lqcg 'kke lRlax ds i'pkr~ vke Ò.Mkjk

Lokeh czãkuUn çse çdk'k vkJe VªLV] lwjr eksck- 093770&65000

eksck- % 093768&11220] 093286&65652] 99791&14747

vk;kstu LFky%

çse çdk'k vkJe]

flVh ykbZV] çse çdk'k vkJe pkSd] lwjr ¼xqtjkr½

çse çdk'k /kke] eYdkxat fnYyh eas Lokeh t;çdk'kth egkjkt dk 43 ok¡ okf"kZdksRlo 'kfuokj] 1 fnlEcj ls cq/kokj] 5 fnlEcj 2018 rd irk% çse çdk'k /kke ¼flU/kh efUnj½] VsDlh LVs.M ds ikl] eYdkxat] fnYyh Qksu % 23859774 eksckbZy 098101&90467 ¼Lokeh t;nso th½

[kkj eqEcà esa

a çse çdk'k efnj dk okf"kZdksRlo

fo'kky lar lekxe

1 tuojh] eaxyokj ls 4 tuojh 'kqØokj] 2019 rd irk % Jh çse çdk'k eafnj] çse lkxj] jksM+ ua- 19] [kkj osLV] eqEcà Qksu% 022&26057579] 26057711

a dk okf"kZdksRlo yksukokyk esa çse çdk'k efnj 2 tuojh] cq/kokj ls 6 tuojh 2019] jfookj rd

irk% Jh çse çdk'k vkJe] rqaxkyh] yksukokyk ftyk iq.ks] Qksu% 02114&270170


28 jft0 lekpkj i=&jft0 ua0 MP/HIndi/2008/25627

iksfLVax çs"k.k frfFk 15 uoEcj 2018

vkpk;Z ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke egkjkt }kjk jfp;yq fla/khv esa leq>k.kh &çks- yNe.k ijljke gnZok.kh ¼iq.ks½ iks,a vDVwcj 2018 vad [kka vfxrs&

n'kinh&11

nq[k esa nqf[k;k lq[k esa lqf[k;k] ;g o`Ùkh /kkjs eueqf[k;kA nq[k esa lqf[k;k lq[k esa nqf[k;k] ;g o`Ùkh jk[ks xq#eqf[k;kA nq[k lq[k nksuksa ,d lekus] og o`Ùkh Kkuh tu BkusA nq[k lq[k tkadks ys'k u Òkls] loZ dky bd czã çdklsA ,slh o`Ùkh /kjs foKkuh] dg VsÅ¡ rka ij dqckZuhAA 7 AA

RNI MPHIN/2008/25627

Mkd jft- Xokfy;j lEÒkXk& 161@2017&19

lwpuk leLr lEekuuh; lnL;ksa ds lwpukFkZ muds çs"k.k irs ds Åij lnL;rk Øekad jlhn la[;k o 'kqYd vof/k fy[kh gqbZ gS] 'kqYd vof/k lekIr gksus dh lwpuk dks vkids irs ds Åij LAST COPY fy[kdj mls BOLD djds n'kkZ;k x;k gS- if=dk dh fujarj çkfIr ds fy;s viuh lnL;rk dk uohuhdj.k lnL;ksa dks ;Fkk'kh?kz & O;oLFkkid djk ysuk pkfg,-

Kkuh@vkReKkuhv ts o`Ùkhv tks o.kZuq dans lRxq# Lokeh VsÅ¡jke egkjkt tfu pofu Fkk] ^^tsdks eueq[kq ¼LosPNkpkjh] eu ts ethZv lka gyanM+q½ gwanks vkgs] mgks euq"kq nq[k esa nq[kh Fkh osanks vkgs ,sa lq[k esa lq[kh Fkh osanks vkgs- tsdks xq#eq[k ¼xq#v th vkKk rs gy.k okjks½ gwanks vkgs] mgks nq[k esa lq[kh jganks vkgs ,sa lq[k esa nq[kh jganks vkgs- ij Kkuh@vkReKkuh iq#"k th o`Ùkh bUgfu fcUgh [kka vyfx gawnh vkgs- Kkuh iq#"kq lq[k ,as nq[k [ks lekuq] fgd tfgM+ks ys[khanks vkgs- gqu [ks nq[kq ,sa lq[kq fr# fc eglwlq dksu Fkhanks vkgs( lfÒuh dkyfu esa] gj le; fgdq czãq bZ fMl.k esa b±nks vkgs] vfgM+h o`Ùkhv okjs czãKkuhv rka eka cfygkj o´ka!** czãKkuh ;k thou&eqDr egkRek iafgats ik.k esa iwjuq] r`Irq ,as larks"kh gwanks vkgs- gw iafgathv vkRek ts vkuan esa eLrq jganks vkgs- lalkj th dk fc xkfYg gqu [ks fopfyr djs dku l?kanh vkgs- gw lÒq dq>q dans fc dafga xkfYg esa Qklanks ukgsgw Qdfr n`"Vk@fMl.k okjks gwanks vkgs& czã okaxq#! dafga fc lqBh ;k cqjh xkfYg tks gqu rs vl# dksu Fkhanks vkgs- lalkj esa jgans flQqZ ukVd th fgd Òwfedk vnk danks vkgs- gqu ykb ghm lalk# fgdq jaxeapq vkgs] tafga esa lÒbZ uj&ukfj;wa iafgath iafgath Òwfedk vnk danM+ ik=@fdjnkj vkfgfu] ts iafgats iafgats le; rs vph] Vhoh pSuyksa ij ln~xq# egkjkt th ds iafgatks ikVqZ djs gfy;k osank vkfgfu- gw dafga Òwfedk esa pacqM+h dksu ioank vkfgfufnO; lRlax&n'kZu dk ykÒ ysa ,sa u bZ gqufu esa dk ch pkguk gwanh vkgs- czãKkuhv ykb fi.kq lq[kq&nq[kq] lnhZ& xehZ] eku&viekuq vknh lÒq fgd leku] fgd tfgM+k gwank vkfgfu- bgk bZ gqu th çfrfnu çkr% 7%10 ls 7%30 rd lgh ,sa Åaph lÙkk vkgs¼gynaM+q½ çfr jfookj

vglkl Vhoh pSuy

LoRokf/kdkjh] çdk'kd % JhpUn iatokuh }kjk eqæd % lquhy iatokuh] léh fçUVlZ] ekek dk cktkj] dk;kZy; % çse çdk'k lUns'k] çse çdk'k vkJe] xk<+os dh xksB] y'dj] Xokfy;j&474 001 22 ls çdkf'kr fd;k x;kA y'dj] Xokfy;j ls eqfær djokdj]

¼dk;kZy; Qksu 0751&4045144 ij lEidZ le; çkr% 8 ls 10 o lka; 4 ls 7 cts rd½ lEiknd % 'kadjyky lcukuh

çcU/k lEiknd % JhpUn iatokuh

bZ'oj Vhoh pSuy lqcg 6-00 ls 6-30 cts rd

laLdkj Vhoh pSuy nksigj 2-30 ls 2-50 cts rd

प्रेम प्रकाश सन्देश हिंदी पब्लिकेशन 15 नवम्बर 2018  
प्रेम प्रकाश सन्देश हिंदी पब्लिकेशन 15 नवम्बर 2018  
Advertisement