Page 1

ครูราชบุรี

ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ในเล่ม กูรูปฐมวัย อนุรักษ์ธรรมชาติ อนุรักษ์พลังงาน สถานศึกษาแห่งความดี ผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว

วารสารการศึกษาออนไลน์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต๑


ครูราชบุรี

เพื่อนครูที่รักทุกท่าน

ผอ.พบเพื่อนครู

เดือนกุมภาพันธ์ เรามีงานสาคัญหลายงานที่ได้ดาเนินการแล้ว เช่นโครงการ สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์ จัดเปิดตัวในวันที่ ๕ ก.พ.๕๗ โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ต้องการขยายผลโรงเรียนในโครงการกอง ทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีประราชประสงค์ให้สถานศึกษาสร้างคนดี ให้แก่บ้านเมือง โดยเน้นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่วัยเยาว์ พระองค์ทรงพระราชทานทรัพย์ ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนการสร้างความพร้อมให้สถานศึกษามีสถานศึกษาที่ได้เข้า ร่วมโครงการ ๔ แห่ง คือ ร.ร.บ้านตะโกล่าง,ร.ร.รุจิรพัฒน์,ร.ร.บ้านโป่งกระทิงบน,และวิทยาลัยเทคนิค

ชูศรี อุดมกุศลศรี

โพธาราม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ต้องการขยายผลให้ครอบคลุมทุกอาเภอและทุกระดับการศึกษา จึงจัดทา โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์ ระดับประถม จานวน ๑๐ แห่ง มัธยม ๑๐ แห่ง และ อาชีวศึกษา ๘ แห่ง สาหรับ สพป.ราชบุรีเขต๑ เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนขยายโอกาสอีก ๒๑ แห่ง ท่านผู้ว่าราชการ จังหวัด ประสงค์จะไปเยี่ยมและติดตามด้วยตนเอง เรื่องสาคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการสอบโอเน็ตชั้น ป.๖และ ม.๓ พวกเรากาลังรอลุ้นผลสอบด้วยความหวังว่าจะเป็นไป ตามเป้าหมายหรือไม่ คงได้รู้กันในเร็ววันนี้ ข่าวดีสาหรับ สพป.ราชบุรี เขต๑ ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมอิมเพ็ค เมืองทองธานี เราได้รางวัลชนะเลิศ ๒ รายการคือละครประวัติศาตร์ ป.๑ – ป.๖ ของโรงเรียนกลุ่ม นักข่าวหญิง ๒ (บ้านบ่อหวี)และกิจกรรม Speeling Bee ระดับป.๑-ป.๓ ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี การไปแข่งขัน ครั้งนี้โรงเรียนในสังกัดเราได้รางวัลเหรียญทอง ๑๗ เหรียญ เหรียญเงิน ๖ เหรียญ รวม ๒๗ เหรียญ ของแสดงความยินดี กับทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันและขอบคุณที่ได้นาชื่อเสียงมาสู่จังหวัดราชบุรี ในวันที๕่ มี.ค. ๕๗ จะเป็นวันทดสอบการอ่าน หรือตรวจสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖ ที่ไม่ผ่านการประเมินที่ผ่านมาขอให้ทุก ร.ร.เตรียมการในภาระที่สาคัญนี้ด้วย อีกหนึ่งภารกิจที่สาคัญ คือวันที่ ๑๒-๑๔ มี.ค.สถานศึกษาทุกแห่งดาเนินการสอบ Las ในระดับชั้นป.๒,๔.๕ และ ม.๒ เพื่อนาผลไปพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป และช่วงปิดภาคเรียนนี้ ต้องขอเรียนว่าจะมีการประชุม อบรม สัมมนา กันหลายรายการมาก ต้องขออภัยที่จะใช้วันปิดภาคเรียน เนื่องจากเป็นนโยบายของท่านเลขาธิการ กพฐ. ที่จะไม่รบกวนวันเปิดภาคเรียน จึงขอความร่วมมือล่วงหน้านะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดี


ครูราชบุรี

แฟ้มคนเก่ง ..............................................................หน้า ๔ กูรู....ปฐมวัย.............................................................หน้า ๖ หลากหลายเรี่องราว.... อนุรักษ์ธรรมชาติ อนุรักษ์พลังงาน........................หน้า ๘ สถานศึกษาแห่งความดี...........................................หน้า ๑๐ ผลิตภัณฑ์ดีมีมาอวด แปรรูปฟักข้าว...โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

หน้า ๑๒

ลาไยนอกฤดูกาล...โรงเรียนวัดเขาถ้ากุญชร

หน้า ๑๔

หิ้วกล้อง..ท่องเมืองราชบุรี

หน้า ๑๖

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า ๑๘

ข่าวจากเครือข่าย FACEBOOK

หน้า ๓๐

เจ้าของ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ที่ปรึกษา นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ.๑ ,รอง ผอ.สพป.รบ.๑ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บรรณาธิการ นายไพรัช นวลขา ; http://www.facebook.com/pnaunkham กองบรรณาธิการ นายไกรสิทธิ์ ปูรณวัฒนกุล ,นางดวงตา เข็มทอง และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ที่อยู่สพป.ราชบุรี เขต ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ โทร ๐๓๒ ๓๒๑๙๑๔ โทรสาร ๐๓๒ ๓๑๐๕๘๓ e mail ; cake1nk@gmail.com. http://prcake1.wordpress.com


แฟ้มคนเก่ง

ครูราชบุรี

ดญ.จุฑาทิพย์ ช่างคา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร.ร.บ้านหนองขาม อ. สวนผึ้ง ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ Malic Award ของสโมสรไลออนส์ ระดับประเทศ ในหัวข้อ Our World Our Future ตอนนี้ส่งไปประกวดระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ดญ.วิยะดา ห้าทอง ได้ลาดับที่สาม คุณครู ธนพร ภูมิวงศ์วิวัฒน์ ผู้ฝึกสอน... นายมนัส เปล่งวิทยา ผอ.ร.ร.บ้านหนองขาม ให้การสนับสนุน

นาฏมวยไทยรุ่นจิ๋ว ร.ร.วัดน้าพุ อ.เมือง สพป.ราชบุรีเขต ๑ แชมป์นาฏมวยไทยระดับภาค ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัด นครสวรรค์ กาลังมาแรงเป็นกาลังเสริมให้รุ่นพี่ระดับมัธยมศึกษา ที่เป็นแชมป์นาฏมวยไทยระดับชาติมาหลายสมัยติดต่อกัน


ครูราชบุรี

ผลิตภัณฑ์ที่นาไปจัดนิทรรศการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓

ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง โรงเรียนวัดแจ้งเจริญและโรงเรียนอนุบาลปากท่อ มหัศจรรย์แป้งกล้วย เป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ไปออกร้านในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๓ ณ อิมเพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รางวัลเกียรติยศในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๓ ณ อาคารอิมเพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันระดับชาติในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๓ และได้รับรางวัล มี่ดังนี้ ร.ร.กลุ่มนักข่าวหญิง ๒ (บ้านบ่อหวี) ,ร.ร.อนุบาลราชบุรี,ร.ร.วัดพิกุลทอง,ร.ร.ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา,ร.ร.วัดเขาปิ่น ทอง,ร.ร.วัดห้วยไผ่,ร.ร.วัดเขาวัง(แสงช่วงสุวณิช),ร.ร.วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช),ร.ร.บ้านสวนผึ้ง,ร.ร.บ้าน เบิกไพร,ร.ร.อนุบาลจอมบึง,ร.ร.อนุบาลปากท่อ,ร.ร.วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน),ร.ร.วัดบางกระ,ร.ร.วัดห้วยหมู,


ครูราชบุรี

กระบวนการต่างๆจึงจะเกิดเป็นผลผลิตคือยาผลไม้ พอจะกล่าวได้คือ

วิทยาศาสตร์เริ่มได้ตั้งแต่ปฐมวัย

-ต้องหาความรู้และสอบถามผู้ใหญ่หรือผู้รู้

วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการทาและการปรุงรส ที่อยู่ในธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้

-จัดหาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ส่วนผสมของยา

สาหรับเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเด็กซึ่งเป็น ผลไม้ต่างๆให้พร้อม เช่น ผลไม้ที่หาได้ตามความ เรื่องง่ายๆ ความหมายวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย เหมาะสมและความสะดวก ส่วนที่เป็นการปรุงรส เช่น ไม่แตกต่างจากความหมายของวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่

น้าปลา มะนาว น้าตาล ส่วนที่เป็นภาชนะ เช่น หม้อ

เน้นกระบวนการและผลผลิตวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์

ตลอดจน ช้อน กะละมัง ทัพพี เป็นต้น การจัดประสบการณ์

วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยเริ่มเรียนรู้จึง เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก ครูเป็นบุคคลสาคัญมากในการ เตรียมกิจกรรม

สื่อวัสดุอุปกรณ์สาหรับให้เด็กได้ทา

กิจกรรมด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยครูต้องเฝ้าดูการ ทางานหรือการปฏิบัติกิจกรรมของเด็กซึ่งถือว่าเป็น กระบวนการ

เมื่อเด็กทาเสร็จแล้วครูจาเป็นต้องดู

ผลงานของเด็กก็คือผลผลิต

การจัดประสบการณ์

วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยจะเน้นที่กระบวนการ มากกว่าผลผลิต เช่น การให้เด็กได้ทายาผลไม้ กิจกรรม ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกระบวนการและการผลิต

ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เด็ก สามารถเรียนรู้และได้รับการฝึกฝนได้ตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่

-การลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้เรียนรู้หรือ ได้รับประสบการณ์มา เช่น การหั่นผัก การผสม การ ปรุงรส เป็นต้น -ทดลองชิมรสยาผลไม้ที่เด็กทาตาม

การที่เด็กจะทายาผลไม้ได้เด็กจะต้องใช้ทักษะสัมผัส

กระบวนการ ถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้องยาผลไม้

ด้วยประสาทสัมผัสของเด็กและได้ลงมือกระทาตาม

จะมีรสชาติพอดี ไม่เค็ม ไม่หวาน ไม่เปรี้ยว ถ้าผสม


ครูราชบุรี

ไม่ได้สัดส่วนก็จะทาให้รสชาติของยาผลไม้ไม่อร่อย ในระหว่างที่ เด็กทดลองทายาผลไม้ครูไม่ควรเสนอแนะวิธีการใดๆทั้งสิ้นในกรณี ที่เด็กไม่ถาม

หลังจากเด็กทายาผลไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วครูควรให้

เด็กอธิบายเกี่ยวกับผลผลิตที่ทา สิ่งสาคัญคือการเน้นกระบวนการที่ เด็กได้ปฏิบัติ เมื่อทาเสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอนให้เด็กได้ชิมรสเพื่อได้ เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการได้สัมผัสกับรสชาติต่างๆ

การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ดังกล่าวสามารถจัดการ เรียนรู้ได้ตั้งแต่ปฐมวัย

ซึ่งทาให้เกิดผลต่อการปลูกฝังการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ให้กับมนุษย์เราตั้งแต่เล็กๆ

สามารถส่งเสริมให้เด็ก

4 มีทักษะในด้านการสังเกต 5 ได้ประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับชีวิต หากจะทาให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กมีคุณภาพจาเป็น

สนใจ อยากรู้ อยากเห็น สังเกต การทดลอง และการถามคาถาม การ จะต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่เล็กๆด้วยกิจกรรมที่ง่ายๆและเกี่ยวข้อง ที่เด็กได้รู้จักสิ่งต่างๆจะทาให้เข้าใจในสิ่งที่เด็กสงสัย และเข้าใจโลก กับชีวิตประจาวันของเด็ก ที่สาคัญคือทาอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นการ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่เข้าโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย

ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ ศน.สพป.ราชบุรี เขต ๑

ที่อยู่ส่งผลให้สามารถพัฒนากระบวนการคิด รู้จักหาคาตอบได้ การที่ เด็กได้รับประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์จะทาให้เด็กได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการในด้านต่างๆดังนี้ 1 พัฒนาและส่งเสริมด้านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 2 เกิดความรู้พื้นฐานจาการได้สืบค้น 3รู้จักวิธีการแก้ปัญหาโดยมีครูเป็นผู้ช่วยสนับสนุนและส่งเสริม


ครูราชบุรี

อนุรักษ์ธรรมชาติ อนุรักษ์พลังงาน “เรียนรู้นอกห้อง ไม่ต้องเปิดไฟ ลดใช้พลังงาน”

ของเมล็ดพันธุ์ที่ออกไปเก็บรอบบริเวณโรงเรียน ให้เด็กได้เห็น เสียงเด็กๆ โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.สวนผึ้ง สานักงานเขต การเจริญงอกงาม ส่วนที่สองชีวีเข้มแข็งแรงกล้าเด็กชั้น พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ท่องสโลว์แกนใน ประถมศึกษาปีที่ ๑- ป.๓ จะนาพันธ์ไม้ที่น้องๆได้เพาะบ่มไว้ไป การอนุรักษ์การใช้พลังงานของโรงเรียน นายมนัส เปล่งวิทยา ปลูกและช่วยกันดูแลตลอดจนเรียนรู้ประโยชน์จากผืนป่า สร้าง ผู้อานวยการโรงเรียน ได้เล่าให้ทีมประชาสัมพันธ์ของสานักงาน เขตพื้นที่ฯ ได้ฟังว่า โรงเรียนบ้านหนองขาม มีเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่ กว่า รอบๆบริเวณเป็นป่าที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ มีน้าซับ ตลอดทั้งปี มีพันธ์ไม้ยืนต้นนาๆชนิดที่หายากเป็นแหล่งต้นน้าที่ สาคัญ ทาให้ดินชุ่มชื้นและอุดมเหมาะกับการเพาะปลูก และได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติเหล่านี้ เพื่อเก็บไว้คู่กับชุมชน ปลูกฝังให้เด็กๆเหล่านี้มีส่วนร่วมรักและ หวงแหน จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้และ การปลูกจิตสานึกของเด็กไปพร้อมๆกัน ได้กาหนดไว้เป็น ๓ โครงงานเรียนรู้ที่เกิดจากป่า ส่วนที่สามร่วมรักษาคุณค่าอย่าง ส่วนและบูรณาการในทุกวิชาที่เรียน ส่วนแรกคือ ชีวิตเริ่มต้น ยั่งยืน เด็กในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ก็จะได้เรียนรู้ในการ ที่นี่เป็นกิจกรรมของเด็กอนุบาลซึ่ง เปรียบเสมือนต้นกล้าเป็น สร้างจิตสานึก การอนุรักษ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชน จุดเริ่มต้นของมนุษย์ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเพาะ การงอกงาม เช่นการสร้างกันไฟเพื่อไม่ให้ไฟไหม้ป่า ฯลฯ ตลอดระยะเวลา


ครูราชบุรี

๘ ปีที่อยู่ในโรงเรียนจะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องครบวงจร แล้วก็พาไปดูการเรียนการของนักเรียนชั้นอนุบาล ซึ่ง

เป็นกิจกรรมปลูกจิตสานึกของเด็ก การเรียนการสอนใน ขณะนั้นเป็นการใช้ห้องเรียนธรรมชาติ เด็กได้เรียนรู้ถึงการ

จากโล่รางวัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ ที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์ เป็นผลงานจากการบูรณาการหลักสูตรกับการ อนุรักษ์ธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานอย่างลงตัว เก็บผลผลิตคือดอกดาวเรืองที่พวกเขาได้ร่วมกันปลูกไว้ บริเวณหลังอาคารเรียน เด็กๆช่วยกันตัดดอกดาวเรืองที่ พวกเขาปลูกไว้และช่วยกันรดน้าดูแลรักษา เขากาลังจะเก็บ เอาไปถวายพระ เอาไปลอยน้าเพื่อตกแต่งให้ความสวยงาม แก่สถานที่ ดอกที่แก่ก็เก็บเอาไว้ทาพันธุ์ในปีต่อไป ผอ. มนัส บอกว่า เด็กได้ออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียน ก็ไม่ต้อง เปิดไฟ เปิดพัดลม เป็นการช่วยลดการใช้พลังงานอีกด้วย ความน่าสนใจของสถานศึกษาแห่งนี้ยังมีอีกมาก จะเห็นได้

ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑


ครูราชบุรี

สถานศึกษาแห่งความดี การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข เราก็ มักจะคิดว่าเด็กจะต้องเก่ง เน้นเก่งจนเราลืมถึงความดี ปัญหาในสังคมปัจจุบันที่เกิดจากคนเก่งที่ไม่คิดถึงเรื่อง ความดีมีมาก เด็กเติบโตไปเก่งจริงแต่เป็นคนขี้โกงทาให้ บ้านเมืองเกิดปัญหา เติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปบริหาร บ้านเมืองก็สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติ ไม่เป็น ตัวอย่างให้กับเด็ก ทาให้สังคมอยู่ในภาวะพิการหรือ เสื่อมทราม

สังคมมีสุข วันนี้จะขอแนะนาโครงการที่เป็นโครงการ คุณธรรม ฝึกเด็กให้เป็นคนดี มีวินัยและใส่ใจในกติกา

การศึกษาจึงต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดสร้างให้เด็ก เป็นคนดี ซึ่งผลที่ตามมาก็จะเป็นคนเก่ง และสร้างให้

เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รู้จักแบ่งปันสิ่งของและ กาลังกาย เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสร้างความ

ของสังคม ของโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อ.บ้านคา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ ซึ่งได้ถึงคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแห่งความดี โดย นายนัทที พัฒนะผล เป็นผู้อานวยการโรงเรียน มี หลากหลายโครงการคุณธรรมเช่น โครงการบวรจิต อาสา เพื่อสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนเป็นคนดี มีจิตใจ

๑๐


ครูราชบุรี

สามัคคี ทางานเป็นทีมฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มี กิจกรรมในการช่วยแหลือดูแลเด็กและคนชราในหมู่บ้าน ช่วยงานชุมชน วัด ในเวลาที่มีกิจกรรมต่างๆ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน โครงงานเท่...อย่างมี ระเบียบ เป็นการสร้างวินัยในการแต่งกาย โครงงาน ด.เด็ก ปากหวาน สร้างและปลูกฝังให้เด็กพูดจาไพเราะ อ่อนหวานมีสัมมาคารวะ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน โครงการ ทั้งหมดแถวตรง ฝึกให้เด็กเป็นระเบียบเห็นคุณค่าของการ เรียงลาดับก่อนหลังและการใช้ระเบียบแถว โครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง เป็นการเสริมทักษะทางด้าน

การอ่าน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง สร้าง ดูแลใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นโครงงาน ทักษะการถ่ายทอดความรู้ โครงงานตาสับปะรด ปลูกฝัง คุณธรรมที่ปลูกฝังนิสัยให้เด็กเป็นคนดีของสังคม คุณธรรมให้รู้จักรักษาความสะอาด เห็นคุณค่าของขยะ

๑๑


ครูราชบุรี

๑๒

แปรรูปฟักข้าว ร.ร.วัดเขาปิ่นทอง โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง อ.จอมบึง สังกัด

ก่อนอืน่ แนะนาให้รู้จักฟักข้าวก่อน ฟักข้าวเป็นผัก

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี

เขต ๑ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ที่มีผลงาน ระดับประเทศหลายผลงาน มีผลิตภัณฑ์ที่จะขอ แนะนาอยู่หนึ่งโครงงานคือการแปรรูปฟักข้าว ซึ่ง เป็นโครงงานที่ได้รับเป็นตัวแทนไปแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ที่เมืองทองธานีในปีนี้

พื้นบ้านที่คนในชนบท ปลูกไว้ตามรั้วหรือปลูกรวม กับพืชผักสวนครัว สามารถนาผลอ่อน ยอดใบอ่อน มาทาอาหาร และนาเนื้อเยื่อสีแดงที่อยู่ภายในมาหุง กับข้าวเหนียวจะได้ข้าวสีส้มกลิ่นหอมน่า


ครูราชบุรี

รับประทาน ประโยชน์ฟักข้าวลดความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร ป้องกันโรคหัวใจ ป้องกันเกี่ยวกับสายตาและ โรคตา แต่ช่วงที่ฟักข้าวสุกมากๆจน รับประทานไม่ทัน จึงต้องปล่อยให้เน่าเสีย เป็นจานวนมาก นักเรียนจึงได้จัดทาโครงงาน แปรรูปฝักข้าวเพื่อเป็นการถนอมอาหารไว้กนิ นานๆ ต่อมาได้ทาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้าง รายได้ เช่นฟักข้าวกวน, ฟักข้าวลอยแก้ว,ฟัก ข้าวเชื่อม,ข้าวเกรียบฟักข้าว เป็นผลิตภัณฑ์

แปรรูปที่มีคุณค่าอยูใ่ นแพ๊คเกจที่สวยหรูดูดี มีคุณครูวรรทณา พิมพ์สวัสดิ์ และคุณครู กรวรรณ เสียงเสนาะ เป็นที่ปรึกษา นายบรรพต วรรณศิริ ผู้อานวยการ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง ผู้ให้การสนับสนุน สนใจผลิตภัณฑ์ โทร. 089-0593110 ทีมประชาสัมพันฦธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑

๑๓


ครูราชบุรี

ลาใย...นอกฤดูกาล ร.ร.วัดเขาถ้ากุญชร การปลูกล้าไยนอกฤดูกาลที่ร.ร.วัดเขาถ้ากุญชร ราชบุรี

โรงเรียนวัดเขาถ้ากุญชร เป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียน การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษามีเด็ก

ถ้าบอกคาว่าลาไยหลายคนก็ต้องนึกถึงเชียงใหม่ ถูก นักเรียนร้อยกว่าคน มีนายรวม สีสม เป็นผู้อานวยการ มองว่าเป็นผลไม้ทางภาคเหนือ แต่ปัจจุบันจังหวัดราชบุรี ซึ่ง โรงเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๐ กว่าไร่ มีมลภาวะจากฝุ่น ละอองสูง เพราะอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมโรงโม่หิน ได้รับ งบประมาณเพื่อเข้าสู่โครงการรุ่งอรุณในการปลูกพืชยืนต้น เพื่อป้องกัน ฝุ่นละออง ได้ทดลองปลูกพันธุ์ไม้หลายชนิดใน ตอนแรก และเห็นว่าลาใยเป็นไม้ชนิดเดียวที่ทนและสามารถ ให้ผลผลิตซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการลดมลภาวะ และยังมี ผลผลิตให้ได้เก็บเกี่ยวอีกด้วย จึงได้เลือกปลูกลาไย ซึ่งเป็นผลงานของครู นักเรียน และ วิทยากรชาวบ้านซึ่งมีความรู้ ร่วมกันปลูกลาไยจานวน ๑๐๐ ต้น ในระบบวางท่อในการให้น้ากับลาไยซึ่งเป็นการ ประหยัดและสะดวกในการดูแลรักษา เด็กจะมีกิจกรรมใน การดูแลความสมบูรณ์ของลาต้นในเทอมแรก ใส่ปุ๋ย ดูแล

อยู่ในเขตภาคกลางก็มีลาไยให้ได้ลิ้มลองกัน รสชาติไม่แพ้ ลาไยทางภาคเหนือ ที่พิเศษไปกว่านั้นเป็นลาไยซึ่งให้ผลผลิต นอกฤดูกาล ที่หาทานยากอีกด้วย

๑๔


ครูราชบุรี

และเรียนรู้ตามสภาพจริง เมื่อลาไยมีคุณสมบัติที่จะบังคับให้

ลาไยนอกฤดูกาลซึ่งเป็นผลผลิต ได้ใช้ประโยชน์เพื่อ เป็น

อาหารสาหรับนักเรียน และคนในท้องถิ่น แล้วยังถูกส่งไป จาหน่ายในท้องตลาดสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน ได้ทุกปี นักเรียนบอกว่าลาใยที่นี่จะได้ราคาดีเพราะเป็นลาใยที่ สามารถบังคับให้ออกนอกฤดูกาลได้ นับว่าสวนลาไยของโรงเรียนบ้านเขาถ้ากุญชร เป็น การสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านอาชีพให้กับนักเรียน และยัง สามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนอีกด้วย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต ๑

ออกผลผลิต คือการสังเกตจากใบที่เขียวเป็นมัน เด็กก็จะ เรียนรู้ร่วมกันโดยการราดสารเพื่อบังคับให้ลาใยได้ออกตาม กาหนดที่ต้อง

๑๕


หิ้วกล้อง...ท่องเมืองราชบุรี

ครูราชบุรี

๑๖

ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรีเขต ๑

งานราชบุรีไชน่าทาวน์...เป็นงานที่เทศบาลเมืองราชบุรี ได้จัดขึ้นในเทศกาลตรุษจีน ของทุกปี จะมีการตกแต่งประดับประดาด้วยโคมไฟที่สวยงาม การเชิดสิงโตบนราว ไม้ไผ่ การประกวดหนูน้อย,มิสเตอร์และมิสไชน่าทาว์ เวทีการแสดงของเยาวชนไม่ ว่าจะเป็นดนตรี ศิลปะ รวมไปถึงบรรยากาศในการช๊อฟสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค ในตลาดเก่าโค๊ยกี๊ ...ซึ่งเป็นตลาดริมน้าเก่าแก่ของจังหวัดราชบุรี


RATCHABURI CHINATOWN FASTIVAL 2014

บรรยากาศในเวทีการประกวด หนูน้อยไชน่าทาวน์ 2014 และการแสดงบริเวรงาน 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 57

ริมน้าแม่กลองที่ประดับประดาไปด้วยไฟสวยงาม

ครูราชบุรี

๑๗


ครูราชบุรี

โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์

๑๘


ครูราชบุรี

โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์

ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ ราชันย์ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัด ราชบุรี(4,000 ที่นั่ง) อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยจังหวัดราชบุรีร่วมกับสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1,2 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 และอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดราชบุรี ได้ยึดมั่นใน คุณธรรม จริยธรรม เติบโตเป็นพลเมืองดี ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา มีความมั่นคง ในคุณงามความดี และปลอดยาเสพติด พร้อมนี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผูว้ ่า ราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวรายงานโครงการ ในครั้งนีม้ ีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 1,000 คน…

๑๙


มหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ ๑๑

ครูราชบุรี

๒๐


ครูราชบุรี

มหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ ๑๑

๒๑


ครูราชบุรี

มหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ ๑๑

๒๒


ครูราชบุรี

มหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ ๑๑ วันพุธที่ ๑๒กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ ๑๑ ณ อาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในงานจะมีการแสดงนิทรรศการ การแสดงทักษะ ทางวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนทักษะชีวิตของนักเรียน และมีโรงเรียนเครือข่ายต่าง ๆ มาร่วมงานเพื่อเป็นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

๒๓


วันวิชาการ วิชาชีพ ๕๗

ครูราชบุรี

๒๔


ครูราชบุรี

บ้านเราเขาวัง

๒๕

วันวิชาการโรงเรียนวัดเขาวัง “แสงช่วงสุวนิช”


วันวิชาการ วิชาชีพ ๕๗

ครูราชบุรี

๒๖


บ้านเราเขาวัง

ครูราชบุรี

๒๗


วันวิชาการ ๕๗ ร.ร.วัดน้าพุ วิถีพอเพียง เคียงคู่ วิถีไทย

ครูราชบุรี

๒๘


วันวิชาการ ๕๗ ร.ร.วัดน้าพุ วิถีพอเพียง เคียงคู่ วิถีไทย

ครูราชบุรี

๒๙


ข่าวจากเครือข่าย FACE BOOK

ครูราชบุรี

๓๐

ทีมงาน..คนสวยใจดี นาของมาแจกและเล่นเกมส์ กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านมณี ลอย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ก.พ. ๕๗ คณะผู้บริหาร สถานศึกษา อ.ปากท่อ ให้การต้อนรับ....

คุณประเทือง บัวบาง พ่อคุณครู โอ๋ (ปรัชญาพร บัวบาง) เจ้าของ PT.Poster สมุทรสงคราม มาซ่อมสร้างห้องน้าให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งแจง อ.จอมบึง สพป.ราชบุรีเขต ๑ จานวน ๕ ห้อง ขณะนี้กาลังดาเนินการซ่อมสร้าง

แนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี โดย... อาจารย์วราภรณ์ นิลแสง ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร ศรัทธาทาน) ในวันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎรศรัทธาทาน) อ.เมือง จ.ราชบุรี


ข่าวจากเครือข่าย FACE BOOK

ครูราชบุรี

๓๑

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสารอง ชั้น ป.๑-๓ โรงเรียนวัดบางกระ วันที่ ๗ก.พ.๕๗

ค่ายลูกเสือ—เนตรนารี เฉลิมพระเกียรติฯ กลุ่มโรงเรียน อ.สวนผึ้ง ประกอบด้วย โรงเรียนสินแร่สยาม โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี) และ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม ได้จัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี ณ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ ม.ค. ๒๕๕๗

การสอบโอเน็ต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-net) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นายธนกานต์ บูรณะกุล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๒ ณ สนามสอบร.ร.นารีวิทยา ระหว่างวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


ครูราชบุรี

ชุมชนคนรักษ์นก

๓๒

Febury57  

วารสารการศึกษาออนไลน์ ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57 งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรีเขต 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you