Page 1

1 www.meblistyle.com


2


4


5


6


Comfort Standart

Comfort Bonnel-Lux

Comfort Zig-Zag

Comfort Bonnel-Extra

Comfort

DREAM

Comfort Bonnel

7


97

49 48

55 110

8

48 69

97 86 110

217

97 86

48 69 110

120

190

45 140


97

49 48

55 110

48 69

97 86 110

217

97 86

48 69 110

120

190

45 140

9


290 47

210

45

92

92 62 80

63

42

102

102

10

820


330 47

250

45

92

92 62 80

63

42

102

820

102

11


Comfort Bonnel

98 95

12

98

98

52 46

57

Comfort Bonnel-Lux

95

98

95 210

95 170

45 115

140

190

45

100

190


190

95

95

140

195

235 275

98

57

275

46

98

52

195

235

100

45

13


95

14

100

100

54 51

52

100

95 205

95 165

95 104

190

190

100

45

45

215 140

100


96

51 49

96

96

96

100

100

100

51 100

205

165

110

190

190 45

45 140

100

230

15


16


17


94

49 45

54 98

18

94 98

94 98 210

230

94 98 170

190

190 45 120

45 140

100


94

49 45

54 98

94 98

94 98 210

230

94 98 170

190

190 45 120

45 140

100

19


45

94

190

54 98

20

94

49

305

98

305

140 45

305

220 305

220


21


98

53 45

56 98

22

215

98

98

98

98 175

190 140

98

190 45

100

98

45 116


45

98

53

305 98

190

56 98

98

305

140

305

228 305

228

228

228

265

45

23


92

92

92

42 50

95

24

92

190

45

53

200

95

160

95

105

95

140

190

45 100


50

53 95

92

42

305 92 190

140

305

305

220

220

305

45

25


26


105

100

55 45

56

100

100

100

105

105 217

190

105 177

100

45 150

190

45 120

27


55 45

95

95

95

28

95

60

206

95

190

130

69

95


220

160

160

45

95

55

220 60

290

290

95

29


74 90

90

45 45

54 103

30

61 45

150 204

103

204


162

45

90

45

255

54 103

90

150

45

238

103

31


85

40 45

102

32

85 67 63

85 67 63

53

205

145

263

102

102 102

45 68

145


45

53

263 85 67 63

85

40

163

45

102

29

102

205

145

33


87

43 44

100

34

87

87

44

60

202

100

125

100


44

87

43

240

60 100

150

212

202 75

87

150

44

44 80

65

150

35


Comfort Bonnel

43

202 44

87

87

100

36

44

60

202

100

150


150

212

44

87

43

230

60 100

87

44

75 150

37


43

202

44

87

87

60 100

38

202

100

44 150


100

84

84

40 44

84

50

100 202

116

100

44 202

150

39


43

80

37

80

100

40

100

50

215

43 215

150


37

200 (160)

43

80

80

50 100

150

165

200 (160)

252

252

86

41


103

42

130 105

58 47

64

105 103

63 198 208

47


103

105

58 47

64

105 47 200

103

130

198

43


103

44

105

58 47

64

105

47 64 200

130 103

198


45

90

45

200 90

45

60 106

106

150

150

45


90

45 45

115

46

90

63

200

60

115

157

150

45


90

45 45

200

90

63

60 115

115

157

45 150

47


44

90

46

140 63

44

51 105

48

76 90 105

213

200


46 44

90

90 76

51 98

98

231

62

140 200

49


94

50 44

50

44 140

96

50

94 96 202

202


94

50 44

50 92

94

44

92

140

92 202

202

73

89

51


90

44 46

96

52

61 46 74 90

50

202

145 202


76 76

32 44

50 96

96

76 44

44 140

202

202

102

96

140 102

53


35 45

80

80

50 90

54

230

90

45

80

136 190

92

85


165 80

35 45

165

136 45

50

250

250

90

2O0

55


57 98

56

100

45

55

190 100

155 45 200

190 255

255


57 98

100

45

55

190 100

155 45

190 255

255

200

57


98

58

100 100

55 45

57

45 98

242

150

33 190


45

55

85

40

200 45

85

200

75

50 50 200

75

150

59


95

50 45

60

93

55 93

95

95

205

80 80


46

86

40

180

56 90

86

86

180 200

240

46 85

90

120

120

61


43

95

52

95 100

56 100

62

180(H)/210(I)

95 100 155(H)/170(I)

95 100

102

190 43

190

43 155

115


49

220

46

95

120

100

180

180 270

56

200

220

95 46

63


100

64

105 100

105

62(59)

43(46)

56

190(H)/205(I)

105 100 150(H)/165(I)

105

190

43 95

100

190

43 155

115


100

105

62(59)

43(46)

56

195 105

120

200

270

195

165

165 270

46

65


58 45

95

95

110

66

95

95

195

58

185

110

155

110

110

110

140

195

195 45

110

45

45 65


50

220 96 46

96

120

56 90

200

46

220

180 270

180 270

90

67


200

95

160 45 230 166

68


200

100

160 45 220 163

69


85

42 43

85

78

55 78

70

85

183

78

43 205

143


92

85 140

44 190

80

71


95

36

100

45

81

81

81

81

45 73

73

72

50

73


101

75

95

78

80 73

66

69

80

65

92

89 73

80

64

73


74


75


ÄÈÂÀÍ 3

ÄÈÂÀÍ 2

í/ð ãàáàðèòè

ðîçêëàäíå ãàáàðèòè

ðîçêëàäíå ñïàëüíå ì³ñöå

217õ110õ97

190õ140

120õ110õ97

70õ40

Paradise

217õ110õ97

190õ140

120õ110õ97

70õ40

ãàáàðèòè

ñïàëüíå ì³ñöå

ÏÓÔ

Paradise 24Ê

ãàáàðèòè

ñïàëüíå ì³ñöå

ÊвÑËÎ

ñïàëüíå ì³ñöå

PLAZA «90»

76

ÊÓÒÎÊ

ãàáàðèòè

ãàáàðèòè

ñïàëüíå ì³ñöå

˲ÆÊÎ

290õ210õ92

PLAZA «135»

330õ250õ92

Åë³ò

275õ195õ98 275õ235õ98

210õ95õ98

190õ140

170õ95õ98

190õ100

190õ140

115õ95õ98

Ìàð÷åëëî

224õ99õ96

190õ140

184õ99õ96

190õ100

126õ99õ96

Åäåì

205õ95õ100

190õ150

165õ95õ100

190õ100

104õ95õ100

Ëåêñóñ

205õ100õ96

190õ140

165õ100õ96

190õ100

110õ100õ96

Âåðñàëü, Âåðñàëü ëþêñ

200õ97õ105

190õ140

160õ87õ105

190õ100

105õ97õ105

Îðõ³äåÿ, Îðõ³äåÿ ëþêñ

210õ98õ94

190õ140

170õ98õ94

190õ100

305õ220õ94 303õ305õ94

190õ140

120õ98õ94

Ñàâàíà

215õ98õ98

190õ140

175õ98õ98

190õ100

305õ228õ98 305õ305õ98

190õ140

116õ98õ98

Äåíâåð

215õ90õ97

190õ140

175õ90õ97

190õ100

Êàðàò

200õ95õ92

190õ140

160õ95õ92

190õ100

305õ220õ92 303õ305õ92

190õ140

105õ95õ92

Ìàãåëàí

217õ105õ100

190õ150

177õ105õ100

190õ120

Ïðàäî

204õ103õ90

204õ150

255õ162õ90

238õ150

Ëîðåíöî

263õ102õ85

205õ145

263õ163õ85

205õ145

Ñòàòóñ

202õ100õ87

202õ150

Ìàë³áó

202õ96õ90

202õ145

Ìàêñ³ìà

213õ105õ90

200õ140

Îïò³ìà

231õ98õ90

200õ140

Ôëàâåðñ

208õ103õ105

198õ130

Àì³ãî

200õ103õ105

198õ130

Ëîòîñ

200õ103õ105

198õ130

гî

202õ92õ94

202õ140

̳ðàæ

202õ96õ94

202õ140

Íåðî-Ñòèëü

202õ96õ76

202õ140

Ìàí÷åñòåð

202õ100õ87

202õ150

230õ150õ87

212õ150

Åëâ³ñ

202õ100õ87

202õ150

240õ150õ87

212õ150

Êàíüéîí

202õ100õ84

202õ150

Ëàãóíà*

215õ100õ80

215õ150

252õ200õ80 252õ160õ80

215õ150

Êîë³áð³

230õ90õ80

190õ136

250õ165õ80

200õ136

125õ90õ97

100õ105õ100

102õ102õ85

145õ68

102õ96õ76

140õ102

73õ89õ92

80õ65õ75

92õ85õ80

125õ100õ87

150õ125

116õ100õ84

150õ116

ãàáàðèòè


ÄÈÂÀÍ 3

ÄÈÂÀÍ 2

ãàáàðèòè

ñïàëüíå ì³ñöå

Òîê³î

157õ115õ90

200õ150

̳êñ

157õ115õ90

200õ150

Ôîêóñ

150õ106õ90

200õ150

ãàáàðèòè

˲ÆÊÎ ñïàëüíå ì³ñöå

ãàáàðèòè

ÊÓÒÎÊ ñïàëüíå ì³ñöå

ÊвÑËÎ

ãàáàðèòè

ñïàëüíå ì³ñöå

250õ250õ85

200õ150 200õ155

Êàïðèç

í/ð ãàáàðèòè

ÏÓÔ

ðîçêëàäíå ãàáàðèòè

ðîçêëàäíå ñïàëüíå ì³ñöå

110õ110õ95

195õ65

ãàáàðèòè

80õ80õ95

Ìîá³ëå Äîì³íî, Äîì³íî ëþêñ

242õ98õ100

190õ150

255õ190õ100

Êàíçàñ

206õ95õ95

190õ130

290õ220õ95 290õ160õ95

Îë³ìï³ÿ

185õ110õ95

195õ140

155õ110õ95

195õ110

Íåâàäà, Íåâàäà ëþêñ

210õ100õ95 180õ100õ95

190õ155 190õ135

170õ100õ95 155õ100õ95

190õ115 190õ100

270õ180õ95 270õ220õ95

200õ120

100õ102õ95

115õ102õ95

190õ55

Âåðîíà

205õ100õ105 190õ100õ105

190õ155 190õ135

165õ100õ105 150õ100õ105

190õ115 190õ100

270õ165õ105 270õ195õ105

200õ120

95õ100õ105

110õ100õ105

190õ55

Þë³ÿ

240õ180õ86

200õ120

85õ90õ86

Åëåãàíò

270õ180õ96 270õ220õ96

200õ120

Ô³íêà

69õ95õ95

64õ73õ101

Õîñå

69õ66õ78

Ìàðò³í³

195õ145õ81

Åìàíóåëü

230õ166õ95

200õ160

ͳàãàðà

220õ163õ100

200õ160

Åâ³òà íîâà*

*

ѳìáà*

*

Ïóô ¹1

54õ54õ46

Ïóô ¹2

53õ53õ44

Ïóô ¹3

32õ42õ34

Ïóô ¹4

43õ40

Ïóô ¹5

40õ40õ42

Ïóô ¹7

77õ52õ46

Ïóô ¹8

43õ46

Ïóô ¹9

48õ48õ45

77


Îäíîòîííà

Îñíîâíà ³ êîîðäèíàò

Oñíîâíà - ïîëîñà ³ êîîðäèíàò

Îñíîâíà - îá'ºìíèé ìàëþíîê ³ êîîðäèíàò

Øê³ðçàì³ííèê

Íàòóðàëüíà øê³ðà

Paradise GOLD

òàê

òàê

í³

ìàëþíîê (ïîäóøêà)

í³

í³

Paradise

òàê

òàê

í³

ìàëþíîê (ïîäóøêà)

í³

í³

PLAZA «90»

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

òàê

òàê òàê

Ìîäåë³

PLAZA «135» Åë³ò Ìàð÷åëëî Åäåì

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

í³

í³

òàê

òàê

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

òàê

òàê

òàê

í³

í³

òàê

òàê

Ëåêñóñ

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

íåðåêîìåíäîâàíî

Âåðñàëü, Âåðñàëü ëþêñ

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

òàê

òàê

òàê

òàê

Îðõ³äåÿ, Îðõ³äåÿ ëþêñ

òàê

òàê

ïîëîñà, ÿê êîîðäèíàò

òàê

òàê

òàê

Ñàâàíà

òàê

òàê

í³

í³

òàê

òàê

Äåíâåð

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

ïîëîñà, ÿê êîîðäèíàò

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

íåðåêîìåíäîâàíî

Êàðàò

òàê

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

òàê

Ìàãåëàí

òàê

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

Ïðàäî

òàê

òàê

ïîëîñà (ïîäóøêè ï³äëîê³òíèêè)

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

íåðåêîìåíäîâàíî

Ëîðåíöî

78

òàê íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

òàê

Ñòàòóñ

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

í³

òàê

òàê

òàê

í³ ïîëîñà (ïîäóøêè ³ ï³äëîê³òíèêè) òàê

Ìàë³áó

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

íåðåêîìåíäîâàíî

Ìàêñèìà Îïò³ìà

òàê

òàê

òàê

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

òàê

òàê

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

Ôëàâåðñ, Àì³ãî

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

íåðåêîìåíäîâàíî

íåðåêîìåíäîâàíî

íåðåêîìåíäîâàíî

Ëîòîñ

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

í³

í³

гî

òàê

òàê

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

íåðåêîìåíäîâàíî

̳ðàæ

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

òàê

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

Íåðî-Ñòèëü

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

òàê

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

Ìàí÷åñòåð

òàê

òàê

ïîëîñà (ïîäóøêà, ï³äëîê³òíèê)

òàê

òàê

òàê


Îäíîòîííà

Îñíîâíà ³ êîîðäèíàò

Oñíîâíà - ïîëîñà ³ êîîðäèíàò

Îñíîâíà - îá'ºìíèé ìàëþíîê ³ êîîðäèíàò

Øê³ðçàì³ííèê

Íàòóðàëüíà øê³ðà

Åëâ³ñ

òàê

êîîðäèíàòäåêîðàòèâíèé øê³ðîçàì³ííèê

í³

í³

íåðåêîìåíäîâàíî

íåðåêîìåíäîâàíî

Êàíüîí

òàê

òàê

í³

í³

òàê

òàê

Ëàãóíà

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

òàê

òàê

Ìîäåë³

Êîë³áð³

òàê

òàê

ïîëîñà (ñèä³ííÿ, ñïèíêà), àáî (íèç, çàä êðèøêè)

Òîê³î

òàê

òàê

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

íåðåêîìåíäîâàíî

̳êñ

òàê

òàê

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

íåðåêîìåíäîâàíî

Ôîêóñ

òàê

òàê

òàê

òàê

í³

í³

Êàïðèç

òàê

òàê

í³

í³

òàê

òàê

Ìîá³ëå

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

ïîëîñà (ñèä³ííÿ)

òàê

òàê

òàê

Äîì³íî, Äîì³íî ëþêñ

òàê

òàê

ïîëîñà (ñèä³ííÿ, ï³äëîê³òíèê)

òàê

òàê

òàê

Êàíçàñ

òàê

òàê

í³

í³

òàê

òàê

Îë³ìï³ÿ

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

òàê

í³

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

Íåâàäà

òàê

òàê

ïîëîñà (ñèä³ííÿ, ï³äëîê³ò., ïàìïåðñ)

Âåðîíà

òàê

òàê

ïîëîñà (ñèä³ííÿ, ï³äãîëîâ, ï³äëîê³ò)

òàê

òàê

í³

Þë³ÿ

òàê

òàê

ïîëîñà (ñèä³ííÿ, ï³äãîëîâíèê)

òàê

òàê

í³

Åëåãàíò

òàê

òàê

ïîëîñà (ñèä³ííÿ, ï³äëîê³òíèê)

òàê

òàê

í³

Ô³íêà

òàê

òàê

òàê

òàê

òàê

òàê

Õîñå

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

íåðåêîìåíäîâàíî

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

òàê

Ìàðò³í³

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

òàê

Åìàíóåëü

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

òàê

òàê

òàê

ͳàãàðà

òàê

òàê

ïîëîñà (ïîêðèâàëî)

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

í³

Ïðåçèäåíò

òàê

òàê

òàê

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

Åâ³òà íîâà

òàê

òàê

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

í³

ѳìáà

òàê

òàê

òàê

òàê

íåðåêîìåíäîâàíî

í³

79


80

Catalog furniture company "Mebli-Style"  

Catalog furniture company "Mebli-Style"