Katalog Perlita y Vermiculita

Page 1

2013


2013

Muntaner 400 Bajos izq. / 08006 Barcelona Tel. 93 209 60 19 / Fax. 93 240 50 51 info@perlitayvermiculita.com / www.perlitayvermiculita.com


V katalogu je prikazana uporaba in konstrukcijske rešitve pasivne požarne zaščite španskega podjetja PERLITA Y VERMICULITA iz skupine GRUPO PV. Materiali so bili zasnovani in testirani v pooblaščenih (akreditiranih) laboratorijih in ustrezajo evropskim standardom. Podjetje PERlita y vermiculita je za svojo proizvodnjo pridobilo standard ISO 9001:2000, kar mu omogoča nadzorovano kvaliteto proizvodnje. Materiali, ki jih proizvajajo so tako podvrženi stalni kontroli kvalitete.Indeks

1 / TEHNIČNI LISTI PERLIFOC

12

PERLIFOC VARNOSTNI LIST

13

PYROCOLA

14

Pyrok - KOVINSKA REBRASTA MREŽICA

15

PYROK

16

2 / PODROČJA UPORABE ZAŠČITA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ ZAŠČITA ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJ: 2.1 ZAŠČITA MEŠANIH (SOVPREŽNIH) PLOŠČ 2.2 ZAŠČITA BETONSKIH PLOŠČ 2.3 ZAŠČITA REBRIČASTIH STROPOV 2.4 ZAŠČITA ENOOSNIH REBRIČASTIH STROPOV Z opečnimi ALI BETONSKIMI VLOŽKI

2.5 ZAŠČITA BETONSKIH NOSILCEV 2.6 ZAŠČITA BETONSKIH STEBROV 6

11

19 20 24 26 28 30 32 35 37

ZAŠČITA LESENIH KONSTRUKCIJ

39

ZAŠČITA KOVINSKIH PREZRAČEVALNIH KANALOV

40

STENSKE OBLOGE

42

NOSILNE STENE (ZIDANE Z BETONSKIMI BLOKI)

43

PROTIPOŽARNI STIKI

44

MEDETAŽNA POŽARNA ZAŠČITA FASADNIH STEN

46

3 / PASIVNA POŽARNA ZAŠČITA V TUNELIH 4 / CERTIFIKATI 5 / TABELE ZA IZRAČUN PASIVNE POŽARNE VARNOSTI 6 / ZAKLJUČENI PROJEKTI 7 / REALIZACJE

48

50

53

59

861 / TEHNIト君I LISTI 1 / Ficha Tテゥcnica

10

PERLIFOC

12

PERLIFOC VARNOSTNI LIST

13

PYROCOLA

14

Pyrok - KOVINSKA REBRASTA MREナスICA

15

PYROK

16

11


1 / TEHNIČNI LIST

PERLIFOC

PERLIFOC varnostni list Omet je sestavljen iz ekspandiranih lahkih agregatov, perlita in vermikulita, hidravličnih veziv, zavlačevalcev in dodatkov, ki omogočajo strojno ali ročno nanašanje ometa. Ne vsebuje azbesta.

TEHNIČNI PODATKI: 1

Jeklen profil

2

PERLIFOC maltna prevleka

3

Kovinska mreža

UPORABA: Industrijsko pripravljena suha gotova mešanica za strojno ali ročno nanašanje. V primeru ročnega nanašanja priporočamo uporabo kovinske mrežice, ki je ustrezno pritrjena na podlago, ki jo ščitimo. Za strojno nanašanje mokro mešanico malte nanašamo z napravami s polžasto črpalko kot npr. PUTZMEISTER MP–25. Zračna vlaga ne sme presegati 97%, prav tako temperatura zraka, podlage in materiala med ometavanjem in sušenjem ne sme biti nižja od 3ºC.

1

Pakiranje: 17 ali 20 kg vreče. Na paleti 50 ali 60 vreč.

12

1 / TEHNIČNI LIST

skladiščenje: PERLIFOC je uporaben eno leto od datuma dobave. Skladiščiti ga je potrebno v zaprtem in suhem prostoru, zaščitenem pred zmrzaljo.

2

tehnični podatki: Barva: Bela Temno siva (skoraj črna) Siva Rdeča Modra Opečna Rožnata

3

Gostota suhega materiala: med 600 in 650 kg/m3 pH: 12 Odzivnost na ogenj (klasifikacija): A1 Odpornost na pretok vode: UNE 23806-81 Toplotna prevodnost: 0.12 W/mºC Adhezija: 0.190 N/mm2 Najnižja temperatura uporabe: nad 0 ºC Upogibna trdnost: 16 kg/cm2 Tlačna trdnost: 36 kg/cm2 Natezna trdnost: 6 kg/cm2

perlifoc

1. PERLIFOC MALTA - VARNOSTNI LIST: 1.1 Ime proizvoda: PERLIFOC. 1.2 Dobavitelj: Perlita y Vermiculita sl. Factory Can Prunera Industrial Park, u/n 08759 - Vallirana (NCB). 1.3 Komercialni register: Page 8850, inc. 1, sec. 3 Page 153, Volume 10189, NIF B-58598418. Barcelona Commercial Registry. 2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH: 2.1 Sestava: Pripravljena malta sestavljena iz perlita, hidravličnih veziv in dodatkov. 2.2 Dobavitelj: (Perlita y Vermiculita SL.) 3. KEMIJSKA SESTAVA: 3.1 Sestava: Pripravljena malta sestavljena iz perlita, hidravličnih veziv in dodatkov. 4. FIZIKALNE LASTNOSTI: 4.1 Izgled: Bel prah z določeno velikostjo delcev. Brez vonja. 4.2 Ph: 12.46 4.3 Specifična teža: 600-650 kg/m3 5. KEMIČNE LASTNOSTI: 5.1 Topnost: NP 5.2 Vrelišče: NP 5,3 Tališče: NP 5.4 Parni tlak: NP 5.5 Relativna gostota pare: NP 5.6 Relativna hitrost izparevanja: NP 5.7 Volatilnost glede na prostornino: NP 6. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE: 6.1 Skladiščenje: V hladnem in suhem prostoru. 6.2 Varnostni ukrepi in ravnanje: Priporočljiva je uporaba maske, rokavic in zaščitnih očal. 7. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST: 7.1 Vrsta proizvoda: Ne skladiščiti skupaj s kislinami, zaradi spremembe lastnosti ob mešanju in ne z vodo, ker to lahko povzroči prezgodnje sušenje malte in ustvari rahlo eksotermno reakcijo. 7.2 Dobavitelj: Ne priznava nobenega pogoja, katerega se je potrebno izogibati.

8. NEVARNOST POŽARA ALI EKSPLOZIJE: 8.1 Vnetljivost: Ni vnetljivo. Požarna ocena: M0 8.2 Eksplozivnosti: Ni eksplozivno. 9. NEVARNOST ONESNAŽEVANJA OKOLJA: 9.1 Voda: Zaradi visoke vrednosti pH preprečiti izlitje v kanalizacijski sistem ali v naravo. 10. VARNOSTNI UKREPI: 10.1 Previdnostni ukrep: Ravnati z materialom tako, da se ne sprošča prah. 10.2. Posebni zdravstveni ukrepi: Odstraniti kontaminirana oblačila. Umiti roke in obraz, po stiku s snovjo. 11. ZAŠČITA: 11.1 Zaščita ljudi: Uporabiti zaščitno masko, rokavice in zaščitna očala. 11.2 Zaščita okolja: Poskrbeti za zadostno zračenje. 12. TOKSIKOLOŠKI PODATKI: 12.1 Takojšnji učinki: V nekaterih primerih draženje kože. 12.2 Dolgoročni učinki: Niso bili opaženi. 13. PRVA POMOČ: 13.1 Stik s kožo: V primeru kakršnega koli draženja izprati z veliko vode. 13.2 Vdihavanje: Globoko dihati v dobro prezračevanih prostorih. 13.3 Zaužitje: Piti veliko vode. 13.4 Stik z očmi: Izpirati z veliko vode, če draženje ne preneha zaradi delcev v očeh, poiskati pomoč očesnega zdravnika. 14. KONTAMINACIJA OKOLJA: 14.1 Ekološke informacije: Spremembe vrednosti pH v vodnih virih. 14.2 Zbiranje odpadkov: Zbiranje po ustreznih smernic za gradbene odpadke. 15. TRANSPORT: 15.1 Transport: Ni razvrščen kot nevaren material. 16. OSTALO: 16.1 Tehnični podatki: Ta varnostni list je bil izdan s strani tehnične službe družbe.

PERLIFOC varnostni list

13


1 / TEHNIČNI LIST

Pyrok - KOVINSKA REBRASTA MREŽICA

PYROCOLA Lepilno sredstvo, ki zagotavlja sprijemljivost PERLIFOC malte na gladkih površinah. LASTNOSTI: To je enokomponentna akrilna smola na vodni osnovi, ki deluje kot katalizator oprijema med podlago in malto. Le ta ohranja svoje lepilne lastnosti še 48 ur po nanosu. V aplikacijah na rahlo mokri površini ohranja vse svoje lastnosti.

PyRoCOLA

PRIPRAVA PODLAGE: Na obstoječih stenah, je potrebno najprej odstraniti delce slabo vezane malte, beleža, barv ipd. Podlaga mora biti brez barve, maščob, olja, prahu ipd., biti mora trdna in trda. Na stenah z večjo količino sredstev za sproščanje/odstranitev starih slojev, je priporočljivo, da se pred nanosom sredstva površina opere z vodo in milnico. NAVODILA: Ne redčiti z vodo. Nanašati dobavljeno sredstvo neposredno na površino. Nanašati s čopičem ali valjčkom, enoslojno v tankem sloju.

14

1 / TEHNIČNI LIST

PORABA MATERIALA: Poraba je odvisna od podlage. Z enim litrom se obdela od 8 do 10 m2 površine. TEHNIČNE LASTNOSTI: Izgled: motna tekočina. Barva: svetlo zelena. Minimalna temperatura za nastanek filma na površini: 5 °C EMBALAŽA IN SKLADIŠČENJE: PYROCOLA se prodaja v nepredušni embalaži v skladu s smernicami EU za pakiranje in shranjevanje kemikalij. ZDRAVJE IN VARNOST: Podatki na tem listu so namenjeni, tako kot pri vseh drugih priporočilih in tehničnih informacijah, le opisu lastnosti proizvoda, uporabe in aplikaciji. Podatki in informacije so navedeni na podlagi našega strokovnega znanja. Poraba materiala in mešalna razmerja temeljijo na naših lastnih izkušnjah, tako da se le ta lahko spremenijo glede na različne pogoje na delovišču.

PYROCOLA

Mreža za podporo protipožarne izolacije. UPORABA: Na jeklenih nosilcih in stebrih, betonskih konstrukcijah in tlakih, lesenih konstrukcijah, prezračevalnih kanalih, požarnih oblogah ipd. PRITRDITEV: Kovinska mrežo NERVOMETAL je potrebno čvrsto pritrditi na nosilno konstrukcijo, z uporabo žebljev, žičnih vezi, sidrnih plošč, zakovic ipd. TEHNIČNI PODATKI: Material: vročecinkano mehko jeklo. Lastnosti: Trdnost: 38/43 kg/mm2 Meja elastičnosti: 30/34 kg/mm2 Dimenzija mreže: 2500 x 600 mm (površina 1,5 m2) Pakiranje: po 20 mrež (30 m2) 15

Debelina in teža Debelina (mm) Teža na m2 (kg/m2) Teža pakiranja (kg)

Rebra: Presek mreže 0,5 mm Višina rebra cca 7 mm

Rebra: Presek mreže 0,3 mm Višina rebra cca 7 mm

Pyrok - KOVINSKA REBRASTA MREŽICA

od 0,3 od 1,17 od 35,1

do 0,5 do 1,95 do 58


1 / TEHNIČNI LIST

1 / TEHNIČNI LIST

PYROK Cementna malta z lahkim ekspandiranim perlitom in vermikulitnim agregatom, z visoko izolativnostjo.

TEHNIČNI PODATKI: 1

Jeklen profil

2

PERLISPRAY maltna prevleka

3

Kovinska mreža

PODROČJA UPORABE: Malta primerna za aplikacije na zunanjih konstrukcijah. Protipožarna zaščita jeklenih konstrukcij, betonskih in kombiniranih tlakov, kot tudi drugih konstrukcijskih elementov tako v gradbeništvu kot tudi v splošni industriji. Protipožarna obloga notranjosti tunelov. Preprečevanje rušenja vseh vrst konstrukcijskih elementov, ko so le ti izpostavljeni ognju.

1

LASTNOSTI: Brezazbestna cementna malta (M-40) Ne sprošča strupenih plinov ali dima ob apliciranju ali ob izpostavljenosti ognju. Ni občutljiva na plesen, insekte ali glodavce. Kemično inertna in ne propada s staranjem.

16

2

3

IZVAJANJE DEL: Priprava podlage: Odstraniti sledi rje mehanskih delov, z uporabo krtače. Površina mora biti čista, zdrava, brezprašna prašna in nemastna. Vgradnja: Strojna: Vgradnja kovinske mreže (glej stran 15) primerno sidrane v konstrukcijo. Nanos malte s strojem za omete, z vijačno črpalko. očna: Vgradnja kovinske mreže (glej stran 15) primerno sidrane R v konstrukcijo. Nanos malte z običajnim zidarskim orodjem. Razmerje vode je 10 -12 litrov vode na vrečo. ČIŠČENJE ORODJA IN OPREME: PYROK se lahko odstrani z vodo, ko je še svež. Ko se strdi, ga je mogoče odstraniti samo mehansko. SKLADIŠČENJE: V originalni zaprti embalaži 12 mesecev, v suhem prostoru.

TEHNIČNI PODATKI: Odpornost na pretok vode: UNE 23806-81 Gostota: 550-600 kg/m3 (aplicirana malta) Toplotna prevodnost: 0.175 Kcal/m.h.ºC Tlačna trdnost: 14 kg. / cm2 pH vrednost: 12.5 Požarni razred: B-s1-d0 Čas strjevanja: začetek v 24 urah 50% v 6 dneh 75% v 12 dneh 98% v 28 dneh Temperatura vgradnje: od + 5º do + 30 ºC Lepljenje: večje od vezavne sile (kohezije).

17

EMBALAŽA: Vreče po 12 kg Palete po 60 vreč.

PYROK

PYROK


1/F 1.1 PE 1.2 HOJA SEGURIDAD DEL MORTERO PERLIFOC

1.4 MALLA PYROK

2 / PODROČJA UPORABE ZAŠČITA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ

20

ZAŠČITA ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJ:

24

2.1 ZAŠČITA MEŠANIH (SOVPREŽNIH) PLOŠČ

26

2.2 ZAŠČITA BETONSKIH PLOŠČ

28

2.3 ZAŠČITA REBRIČASTIH STROPOV

30

2.4 ZAŠČITA ENOOSNIH REBRIČASTIH STROPOV Z opečnimi ALI BETONSKIMI VLOŽKI

18

32

2.5 ZAŠČITA BETONSKIH NOSILCEV

35

2.6 ZAŠČITA BETONSKIH STEBROV

37

ZAŠČITA LESENIH KONSTRUKCIJ

39

ZAŠČITA KOVINSKIH PREZRAČEVALNIH KANALOV

40

STENSKE OBLOGE

42

NOSILNE STENE (ZIDANE Z BETONSKIMI BLOKI)

43

PROTIPOŽARNI STIKI

44

MEDETAŽNA POŽARNA ZAŠČITA FASADNIH STEN

46

19


2 / PODROČJA UPORABE

2 / PODROČJA UPORABE

ZAŠČITA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ Ko doseže temperatura jeklenega profila 500 ºC, le ta izgubi svojo nosilnost, zaradi izgube lastne mehanske trdnosti.

TEHNIČNI PODATKI: 1

Jeklen profil

2

PERLIFOC maltna prevleka

3

Kovinska mreža

4

Prerez profila

5

Površina izpostavljena ognju

Predpisi zahtevajo, da konstrukcija zagotavlja določeno nosilnost, ki je ponavadi večja, kot jo ima sama konstrukcija v primeru požara. To pomeni, da je potrebno uporabiti ustrezno zaščito konstrukcije. Kovinska konstrukcija, obložena s PERLIFOC malto, lahko poveča nosilnost v primeru požara do nivoja R 240 min.

1

A1 850 0,190

Požarni razred Gostota: (Kg/m3) Sila lepljenja na profil: (N/mm2) pH vrednost:

12

Poraba: (Kg/m2/cm)

4

Toplotna prevodnost: (W/m-k) Temperatura vgradnje Upogibna trdnost:

5

Tlačna trdnost:

Natezna trdnost:

8,5

0,122

nad 0 ºC

16Kg/cm2

36Kg/cm2

6Kg/cm2

UPORABA: Strojno brizganje nanosa mokre malte. Ročni nanos malte z običajnim zidarskim orodjem, z vgrajeno mrežo (glej stran 15) debeline 0,3mm, ki zagotavlja oprijem. (glej ilustracijo) PRIPRAVA POVRŠINE: Podlaga mora biti brez barve, maščob, olja, prahu ipd.

20

Perlifoc

Ko podlaga ne zagotavlja zadostnega oprijema, je potrebno pred

2

nanosom malte vgraditi kovinsko mrežo, debeline 0,3 mm (glej stran 15).

Uporaba mreže je priporočljiva za nosilce širše od 300 mm

IZRAČUN DEBELINE NANOSA Malta je testirana skladno z UNE ENV 13381-4, 2005, pri akreditiranemu laboratoriju APPLUS LGAI, Bellaterra Barcelona, št. poročila No: 08/32303745 Debelina je izračunana glede na maso metalnega profila. Formula za določanje mase jeklenega profila: Masa (M-1) = Območje izpostavljeno ognju (M), deljeno s površino preseka jeklenega profila.

in na nosilcih in stebrih, ko se ščiti samo ena stran elementa konstrukcije, za profile izpostavljene večjim deformacijam in ko so kovinski profili predhodno obdelani s pokrivno barvo. Ko je malta nanesena, lahko za določen čas kljubuje vremenskim

vplivom.

Ko doseže trdnost, je v malto kljub trdoti mogoče vrtati, za 3

vgradnjo opreme in ostalih elementov. Malta ne bo popokala ali pa razpadla, kar bi povzročilo odpadanje kosov malte. (glej fotografijo na naslednji strani).

ZAŠČITA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ

ZAŠČITA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ

21


PERLITA Y VERMICULITA Muntaner 400 Bajos izq. / 08006 Barcelona Tel. 93 209 60 19 / Fax. 93 240 50 51 info@perlitayvermiculita.com / www.perlitayvermiculita.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.