Page 1

paŸdziernik 2006

strona

Nr 23

październik/2006

Rok 3

Szanowni Państwo,

Z

a kilka dni, 27 paźd z i e r n i k a 2006 roku kończy się II kadencja Rady Powiatu Kościańskiego. Wybrana cztery lata temu Rada liczyła 19 członków. Radni pracowali w czterech komisjach. Były to komisje rewizyjna, spraw społecznych, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego oraz w komisja budżetu i finansów. W ciągu czterech lat radni obradowali na 41 sesjach. Praca Rady Powiatu i jej komisji to koncentrowanie się na sprawach merytorycznych, a to oznaczało realizację strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Powiatu Kościańskiego, realizację programu rozwoju lokalnego i rozwiązywanie bieżących spraw jego mieszkańców. Główne obszary, którymi zajmowała się Rada to: inspirowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych dla powiatu, poprawa jakości dróg i bezpieczeństwa na nich, rozbudowa bazy oświatowej i

sportowej, podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia, współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy społecznej na rzecz rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki, wspieranie działań na rzecz budowy turystycznych ścieżek rowerowych, promocja powiatu i jego osiągnięć. Analizując pracę Rady w ciągu mijających 4 lat stwierdzić mogę, że udało się nam, radnym, mimo różnic w podejściu i sposobie widzenia wielu istotnych spraw stworzyć wspólnie właściwą atmosferę współpracy. Praca w komisjach Rady umożliwiała wypracowanie wspólnych stanowisk i opinii na temat wnoszonych uchwał, co w efekcie pozwoliło uniknąć ostrych sporów w czasie obrad Rady. Dziękuję wszystkim Państwu Radnym, że nigdy w dyskusjach nie przekroczyliście zasad dobrego obyczaju i poszanowania dla różniących Was poglądów. Myślę, że to właśnie pozwoliło nam wspólnie przyczynić się do rozwoju Powiatu Kościańskiego i dalszej integracji jego mieszkańców. Edward Strzymiński Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego

Ośrodek wsparcia już w grudniu

Ośrodek wsparcia dla Niepełnosprawnych zostanie otwarty w grudniu

W budynku przeprowadzany jest generalny remont

Pod koniec września rozpoczął się generalny remont nieruchomości położonej przy ulicy Gostyńskiej 52 w Kościanie. W budynku dawnego laboratorium władze powiatu postanowiły uruchomić Ośrodek Wsparcia dla Niepełnosprawnych. W ramach remontu budynku, w środku, zostały wyburzone ścianki działowe, skute posadzki i płytki na ścianach. W ich miejsce zostaną położone nowe podłogi i glazura. Dach i ściany zostaną ocieplone, wymienione będą okna i drzwi oraz instalacje elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjna, gazowa i wentylacyjna. Budynek, od zewnątrz, zostanie zabezpieczony przed wilgocią. Przeprowadzona adaptacja budynku i nowe zagospodarowanie jego powierzchni użytkowej sprawi, że wewnątrz powstanie sporych rozmiarów sala rehabilitacyjna, pracownia gospodarstwa domowego i świetlica z aneksem kuchennym, dyżurka lekarsko – pielęgniarska, pracownia plastyczno-krawiecka, pomieszczenia biurowe i gospodarcze, kotłownia oraz dwie łazienki, jedna dla pracowników i druga dla pacjentów, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie remontu, którego koszty wyniosą ponad 318 tys. złotych, przewidziano na koniec listopada. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlane Budex z Leszna. W tej nowej placówce, która rozpocznie działalność jeszcze w grudniu tego roku znajdą pomoc osoby z głębokim i znacznym upośledzeniem umysłowym oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności fizycznej – informuje Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. Osoby o takich schorzeniach do tej pory mogły liczyć na

pomoc istniejących w powiecie placówek do czasu ukończenia 25 roku życia. Nie było specjalnej placówki, której głównymi podopiecznymi byłyby osoby, które już ukończyły 25 lat. Tworzony Ośrodek Wsparcia dla Niepełnosprawnych będzie miejscem, które zaspokoi potrzeby tych chorych i ich rodzin. Dzięki ośrodkowi rodziny i opiekunowie chorych, którzy znajdą w nim opiekę będą mięli trochę więcej czasu dla siebie, choćby na zrobienie zakupów, załatwienie koniecznych spraw – wyjaśnia starosta. W ośrodku, który będzie samodzielną placówką, nadzorowaną w imieniu Starosty Kościańskiego przez Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, zostaną zatrudnieni terapeuci, rehabilitanci, psycholog, psychiatra i pracownik socjalny. Z opieki ośrodka będzie mogło korzystać 20 osób. Zakładamy, że będzie czynny w godzinach od 8.00 do 16.00 - informuje Grażyna Talarczyk – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. W pierwszym etapie działalności ośrodka przejmie on podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kościana, którzy są pełnoletni. Jeśli zainteresowanie ośrodkiem będzie duże, to pomyślimy o tym, by nad podopiecznymi prowadzić opiekę rotacyjnie, powiedzmy zmiana składu osobowego podopiecznych uczestniczących w zajęciach odbywałaby się np. co 3 miesiące. Zobaczymy jakie będzie zainteresowanie. O terminie przyjmowania zgłoszeń i zasadach funkcjonowania ośrodka poinformujemy w późniejszym terminie – zapewnia Grażyna Talarczyk. bj

1

ISSN 1732-3592

Jakość według ISO We wrześniu, w Starostwie Powiatowym w Kościanie auditorzy Polskiego Centrum Certyfikacji z Wrocławia przeprowadzili audit wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością. Audit zakończył się pozytywnym wynikiem. Powodem podjęcia decyzji o wprowadzeniu Systemu Zarządzania Jakością była chęć poprawy jakości usług świadczonych przez Starostwo na rzecz wspólnoty samorządowej. O rozpoczęciu prac nad wdrożeniem tego systemu, zgodnego z wymaganiami międzynarodowego standardu PNEN ISO 9001:2001 informowaliśmy w kwietniu. W trakcie kilkumiesięcznych prac opracowano wiele wymaganych przez wspomnianą normę dokumentów: politykę i księgę jakości oraz procedury: nadzoru nad dokumentacją, działań korygujących i zapobiegawczych, nadzoru nad zapisami, auditu wewnętrznego. Poza wspomnianymi dokumentami, by usprawnić kluczowe działania urzędu opracowaliśmy karty procesów, które w sposób czytelny i przejrzysty prezentują sposób załatwienia określonej sprawy – wyjaśnia Łukasz Postaremczak - Pełnomocnik Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością. Opracowane karty procesów dotyczą planowania i nadzoru nad realizacją budżetu powiatu, zbywania nieruchomości stanowiących własność powiatu na wniosek klienta lub „z urzędu”, rozpatrywania skarg i wniosków w sprawie działalności starostwa, udzielania stypendiów starosty dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego, przygotowania i wydawania uprawnień do kierowania pojazdem, przygotowania i wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpatrywania zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej – dodaje Postaremczak. Wrześniowy audit potwierdził, że Starostwo jest zarządzane według najlepszych praktyk. Świadczy o tym to, że auditorzy wystąpili do Komitetu Technicznego PCC o nadanie Starostwu certyfikatu, który jest potwierdzeniem zgodności wdrożonego systemu z wymaganiami standardu międzynarodowego. Potwierdzenie przez niezależną jednostkę certyfikującą spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001, jest dla Starostwa bardzo ważną informacją – przyznaje Andrzej Jęcz, Starosta Kościański. Świadczy ona o tym, że urzędnicy angażują się w załatwianie spraw i dbają o ich realizację w możliwie najkrótszym terminie. W ramach systemu zarządzania jakością badamy poziom zadowolenia mieszkańców powiatu z naszych usług. W tym celu opracowaliśmy anonimowe ankiety, w których każda z osób korzystających z pomocy urzędu może wyrazić swoje zdanie na temat jego pracy. Proszę osoby odwiedzające urząd, aby poświęciły chwilę swojego czasu na wypełnienie ankiety. Każda uwaga tam zawarta będzie przez Starostwo wykorzystana do doskonalenia Systemu Zarządzania oraz podniesienia jakości świadczonych usług – mówi Starosta Jęcz.. W dniu 24 października 2006 roku, podczas ostatniej w tej kadencji sesji Rady Powiatu nastąpi uroczyste wręczenie certyfikatu ISO dla Starostwa. Otrzymanie certyfikatu jest nie tylko świadectwem zgodności Systemu Zarządzania z wymaganiami międzynarodowymi, ale będzie również swoistym zobowiązaniem dla urzędników do podejmowania kolejnych działań zmierzających do doskonalenia jakości usług. bj


strona

II2

Ważne adresy Starostwo Powiatowe w Kościanie Al. T. Kościuszki 22, 64-000 Kościan telefony: - Andrzej Jęcz - Starosta Kościański: - 512 17 85, - Michał Jurga - Wicestarosta Kościański: - 512 17 85, - Biuro Rady: - 512 17 85, - Wydział Organizacyjny, Kadry: tel./fax. 512 08 25, - Grażyna Szproch Skarbnik Powiatu - 511 09 95, - Wydział Finansów, Pełnomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej: - 511 09 95, - Wydział Geodezji Kartografii i Katastru: - 511 08 84, Budynek przy ul. Gostyńskiej 38 - Kazimierz Dembny - Etatowy Członek Zarządu - 512 74 36, - Wydział Komunikacji i Dróg - 512 74 36, - Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska - 512 74 28, 512 74 31, - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - 512 70 67, 512 74 33, - Zarządzanie Kryzysowe 511 95 53, - Zarząd Dróg Powiatowych 512 74 18. Urząd Miasta i Gminy Czempiń 64-020, ul. 24 Stycznia 25 tel. (061) 282 67 03, fax (061) 282 63 02 Urząd Miejski Kościan 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22 tel. 512 27 00 Urząd Gminy Kościan 64-000 Kościan, ul Młyńska 15 tel. 512 10 01, 512 13 45, fax. (065) 512 03 15 Urząd Miasta i Gminy Krzywiń 64-010 Krzywiń, ul. Rynek 1 tel. 517 05 25, fax. (065) 517 06 76 Urząd Miasta i Gminy Śmigiel 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6 tel. 518 00 03, 518 01 39, fax. (065) 518 98 23 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan tel. centrala. 512-08-55

paŸdziernik 2006

Stypendia Starosty Kościańskiego wręczone Pod koniec września w sali SP ZOZ w Kościanie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Kościańskiego uczniom i studentom z naszego powiatu. W uroczystości wzięli udział Andrzej Jęcz, Starosta Kościański, Michał Jurga, Wicestarosta Kościański i Sylwia Sałacka, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego. Przed wręczeniem stypendiów Starosta Kościański, Andrzej Jęcz wyraził radość, że po raz kolejny ma przyjemność wręczyć stypendia młodym, zdolnym mieszkańcom naszego powiatu. Ogromnie cieszymy się – powiedział starosta - że możemy wesprzeć w rozwoju tych, którzy tak dobrze prognozują. Jesteście –mówił - znakomicie zapowiadającymi się młodymi ludźmi. Macie już swoje osiągnięcia, macie swoje cele do spełnienia. Chcemy wam pomóc w tym, żebyście te cele mogli osiągnąć. Cieszę się, że jesteście z waszymi rodzicami. Myślę, że to jest szczególna chwila radości dla rodziców, kiedy ich własne dziecko jest chwalone i nagradzane. Jest nam miło, że możemy wspólnie tą radością się cieszyć. Ważnym jest – zaznaczył starosta - byście spróbowali spojrzeć na swoją przyszłość w ten sposób, że tą przyszłość trzeba realizować w naszej Ojczyźnie. Pragnęlibyśmy byście szczęście i życie dorosłe realizowali tu, na miejscu. Myślę, że, gdy będziecie chcieli rozpocząć swoje życie zawodowe, to warunki pracy będą przyjaźniejsze niż w chwili obecnej. Nim to się stanie, wiem, że każdy z was rozumie jak ważnym jest zainwestowanie w samych siebie. W związku z tym wszystkim pragnę złożyć jak najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności. Rodzicom życzę, by przez wiele lat mieli podstawy do dumy z was, ze swoich dzieci.

Stypendia Starosty Kościańskiego zostały przyznane po raz czwarty. Mogli się o nie ubiegać uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się świadectwem dojrzałości, studenci studiów dziennych i zaocznych, którzy nie ukończyli 25 roku życia, a także słuchacze publicznych zakładów kształcenia nauczycieli. Stypendyści musieli mieć wysokie wyniki w nauce, uczniowie średnią ocen minimum 4,50, a studenci minimum 4,2. Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata, uzyskany w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium, nie mógł przekroczyć wysokości najniższej emerytury. Przy przyznaniu stypendium komisja brała pod uwagę osiągnięcia sportowe i naukowe kandydatów. Uczniowie będą otrzymywali stypendium w wysokości 150 złotych, będzie ono przyznawane od września do czerwca. Wysokość stypendium dla studentów będzie wynosiła 200 złotych. Stypendia dla studentów będą wypłacane od października do czerwca przyszłego roku. Stypendia otrzymało 25 uczniów: Arleta Maślak, Monika Wieczorek, Karolina Sobol, Małgorzata Lemańska, Eliza Sobierajewicz, Katarzyna Ślotała, Sławomir Kiciński, Leszek Majchrzak, Paulina Antkowiak, Marta Ruta, Beata Wojtkowiak, Justyna Piechocka, Magdalena Majchrzak, Katarzyna Marona, Patrycja Niemczyk, Martyna Jankowska, Paulina Hadrysiak, Izabela Rybarczyk, Hanna Ziegler, Milena Szudra, Sandra Górczak, Daria Janiszewska, Paulina Jurga, Joanna Losiak, Eliza Losiak. I 10 studentów: Marek Filuś Natalia Stam Hanna Grabus Izabela Ratajczak Błażej Kuśnierczak Krzysztof Chumski Joanna Pietruszewska Grzegorz Paul Agata Ratajczak Natalia Gelert. bj

Komenda Powiatowa Policji w Kościanie ul. Surzyńskiego 31, 64-000 Kościan tel. centrala 511-62-00 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kościanie ul. Kościelna 7, 64-000 Kościan tel. 5-12-17-60 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie ul. Bączkowskiego 5 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-53-95, 5-12-60-72 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kościanie ul. Piaskowa 42 a, 64-000 Kościan tel. 5-12-22-33 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Kościanie ul. Gostyńska 42, 64-000 Kościan tel. 5-12-07-03, fax.5-12-74-39 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie ul. Kościelna 5, 64-000 Kościan tel. 5127423 Powiatowy Urząd Pracy ul. Wyszyńskiego 6, 64-000 Kościan tel. 512-10-55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kaźmierczaka 41, 64-000 Kościan tel. 511 01 66, 511 98 32 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan tel. 512 06 22 Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Kościan ul . Młyńska 15, 64-000 Kościan tel. 512 35 43 Ośrodek Pomocy Społecznej Krzywiń ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń tel. 517 06 45 Ośrodek Pomocy Społecznej Śmigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel tel. 518 09 69 Ośrodek Pomocy Społecznej Czempiń ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiń tel. (061) 282 67 67

Orędownik Powiatowy, Pismo Powiatu Kościańskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Kościanie. Nakład 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

Tegoroczni stypendyści Starosty Kościańskiego

Projekt skutecznie realizowany Od października 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie z powodzeniem realizuje projekt „Planuję i działam, aby osiągnąć sukces w zjednoczonej Europie”. Projekt o wartości ponad 400 tys. złotych jest skierowany do osób, które nie mają pracy dłużej niż 24 miesiące W początkowej fazie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego najważniejszym celem było udzielenie wsparcia psychicznego osobom biernym zawodowo. Wsparcie to miało pomóc im w odzyskaniu pewności siebie i wiary we własne możliwości. Specjaliści z zakresu psychologii, doradztwa zawodowego oraz pedagogiki pracowali z 4 grupami liczącymi od 13 do 23 osób. Duża frekwencja i zaangażowanie uczestników w zajęciach grupowych i rozmowach indywidualnych spowodowała, że specjaliści przygotowali dla każdego z nich Indywidualny Plan Działania. Plan ten był podstawą do wypracowania metody pozwalającej rozwiązać problemy zawodowe każdego uczestnika programu. W drugiej fa-

zie projektu osoby biorące w nim udział zostały na podstawie Indywidualnego Planu Działania podzielone na 3 grupy. Grupa pierwsza to osoby wymagające podniesienia kwalifikacji zawodowych, druga to osoby wymagające zdobycia nowego doświadczenia zawodowego, a trzecia to osoby wymagające podwójnego wsparcia. Szkolenie w zakresie doradztwa zawodowego, a także realizacja dalszych form wsparcia dała pozytywne efekty projektu. Grupa 8 osób długo pozostających bez zatrudnienia samodzielnie, dzięki własnej aktywności znalazła i podjęła pracę. Osoby, będące w grupie wymagającej podwójnego wsparcia dzięki podniesionym w ramach projektu kwalifikacjom zawodowym nabrały pewności siebie w większości samodzielnie znalazły pracodawców, którzy przyjęli ich na przygotowania zawodowe. Realizacja projektu zakończy się konferencją podsumowującą w lipcu 2007 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie liczy na dalsze pozytywne efekty jego wdrażania. bj


paŸdziernik 2006

Dotacje starostwa na remonty Zgodnie z ustawowymi regulacjami powiat wykonuje zadania ponadgminne w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad nimi. W związku z tym Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 13 września 2006 roku rozpatrzył wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków a znajdujących się na terenie Powiatu Kościańskiego. Do 15 lutego 2006 roku wpłynęło 5 wniosków, z których 4 rozpatrzono pozytywnie. Listę wniosków otwiera kościół drewniany, modrzewiowy o konstrukcji zrębowej parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Bronikowie. Jest on jednym z najciekawszych zabytków dawnego polskiego budownictwa sakralnego. Pochodzi z 1739 roku. Wniosek zawierał opis zakresu prac remontowo-renowacyjnych związanych z kompleksową wymianą pokrycia dachowego zarówno kościoła jak i wieży. Wysokość przyznanej dotacji – 14 tys. zł. - Remont kościoła rozpocznie się najprawdopodobniej w kwietniu 2007 roku – poinformował ks. Józef Rydlewski, proboszcz parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Bronikowie. – Oczywiście potrzebujemy znacznie więcej środków, gdyż nasza mała parafia nie jest w stanie sprostać sfinansowaniu tego zadania. Z uwagi na wyjątkowość konstrukcji kościoła remont przeprowadzi ekipa górali z Nowego Targu. Pozytywnie rozpatrzono też wniosek parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Czaczu, gdzie konieczna jest pełna wymiana pokrycia dachu kościoła. Na te prace przyznano również 14 tys. zł. - Remont dachu trwa już od czerwca – wyjaśnia ks. Piotr Markiewicz, proboszcz parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Czaczu. – Potrwa on do końca przyszłego roku z uwagi na wielkość prac, jak również dostępność środków. Do tej pory udało się nam wymienić dach nad zakrystią i prezbiterium. Dotację w wysokości 10 tys. zł przyznano też na renowację tryptyku późnogotyckiego „Zesłanie Ducha Świętego” w kościele p.w. NMP Wniebowziętej w Kościanie. - Prace konserwatorskie dobiegają końca. Wykonuje je firma renowacyjna, która działa przy Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu – powiedział ks. Czesław Bartoszewski, proboszcz parafii p.w. NMP w Kościanie. – Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli podziwiać odnowiony tryptyk już w okresie Świąt Bożego Narodzenia, najpóźniej na początku przyszłego roku. Proszę pamiętać, że w przyszłym roku obchodzić będziemy 500-lecie powstania tego dzieła. Zarząd Powiatu Kościańskiego zdecydował również o przyznaniu dotacji w wysokości ponad 6 tys. zł na renowację ołtarza św. Jana Nepomucena w kościele Świętego Ducha w Kościanie. Prace renowacyjno-konserwatorskie dobiegły tam już końca. Ogółem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków Starostwo Powiatowe w Kościanie przeznaczyło 44.737, - zł. (ah)

strona

III 3

Kosmetyka na Surzyńskiego Zakończyły się dodatkowe prace remontowe na ulicy Surzyńskiego w Kościanie. W odpowiedzi na liczne sugestie i prośby mieszkańców dodatkowo – zgodnie z prawem ten obowiązek spoczywa na właścicielach posesji, a nie dróg - stworzono odpływy dla wody opadowej z rynien, dzięki temu chodniki nie będą zalewane w czasie deszczu, a zimą nie będą się na nich tworzyły zamarznięte kałuże. Również, zgodnie z zapowiedzią, wzdłuż ulicy posadzono drzewka, które ogrodzono estetycznymi płot-

kami ochronnymi, a na chodnikach zamontowano ławki. Ławki w celu poprawienia estetyki całej ulicy zostały podświetlone lampkami. Takie rozwiązania znacznie poprawiły wygląd ulicy, która w tej chwili jest przyjazna zarówno dla kierowców, rowerzystów oraz pieszych. Miejmy nadzieję, że elementy małej architektury; ławki i drzewka znajdujące się na ul. Surzyńskiego nie staną się celem wandali i będą długo spełniały swoją rolę. mr

Nowe ławki to dobre miejsce na chwilowy odpoczynek.

odpływy do wody to dodatkowa inwestycja na Surzyńskiego

Nagrodzeni w święto edukacji Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w czwartek 12 października 2006 roku Starosta Kościański, Andrzej Jęcz w czasie uroczystego spotkania w Starostwie Powiatowym w Kościanie wręczył nagrody pięciu pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański. Wyróżnienia otrzymali Grażyna Majchrzycka z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie, Hanna Borska Łuczak i Leszek Barwiński z Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu, Stefan Jaworski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Nietążkowa i Krzysztof Klóskowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Kościana. Witając nagrodzonych pedagogów i obecnych na uroczystości dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych starosta Jęcz w imieniu własnym w imieniu Zarządu i Rady Powiatu na ręce dyrektorów szkół złożył – z prośbą o przekazanie ich wszystkim nauczycielom i pra-

cownikom - życzenia i podziękowania za ważną i odpowiedzialną pracę, której głównym celem jest wychowanie i wyedukowanie młodego pokolenia. Wręczając nagrody wyróżnionym pedagogom stwierdził, że dokonany – trudny - wybór jest wyborem najlepszym. Wyróżnieni pedagodzy – zdaniem starosty – są doskonałymi nauczycielami, wychowawcami, którzy mają znakomite zawodowe osiągnięcia. Do życzeń i gratulacji dołączyli się obecni w czasie uroczystości Michał Jurga, Wicestarosta Kościański, Edward Strzymiński, Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego i Józef Świątkiewicz, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu. Wznosząc toast za pomyślność wyróżnionych pedagogów Edward Strzymiński podziękował w związku z końcem kadencji - w imieniu Rady Powiatu i własnym - dyrektorom i pracownikom oświaty za czteroletnią dobrą i konstruktywną współpracę. bj

Uczestnicy powiatowej uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Ciepła zupa w listopadzie

Kościół p. w. Św. Michała Archanioła w Czaczu jest jednym z najstarszych obiektów sakralnych w powiecie.

Podobnie jak w minionych latach także i w tym roku w okresie jesienno-zimowym osoby potrzebujące będą mogły zjeść ciepły posiłek w Punkcie Pomocy Żywnościowej, znajdującym się przy ulicy Wodnej 8 w Kościanie. Punkt Pomocy Żywnościowej zostanie w tym roku uruchomiony w listopadzie. Dokładny termin otwarcia jadłodajni zależy od warunków atmosferycznych panujących na dworze. Jak będzie zimno, to ciepły posiłek będzie czekał na potrzebujących - tak jak w poprzednich latach – każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00. Gdy na dworze jest ciepło, to znacznie spada frekwencja osób korzystających z posiłków, dlatego z wydawaniem posiłków poczekamy do czasu aż się ochłodzi – mówi Grażyna Talarczyk – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. W minionym sezonie – od grudnia 2005 do kwietnia 2006 w punkcie wydano 2 tys. posiłków. Dziennie wydawano około 40 obiadów. bj


strona

IV4

Prace dobiegają końca Dobiegają końca prace przy inwestycjach realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kościanie i Gminę Krzywiń. Na dwukilometrowej drodze z Jerki do miejscowości Rudki położono już asfaltowy dywanik, a samą drogę poszerzono. Obecnie na tym odcinku są czyszczone i profilowane przydrożne rowy. Po zakończeniu tych prac droga zostanie oznakowana. Koszt realizacji inwestycji wyniesie ponad 873 tys. złotych. Gmina Krzywiń przeznaczyła na ten cel 150 tys. złotych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu. Kolejna wspólna inwestycja, której realizacja dobiega końca to budowa ronda w Krzywiniu. Po ułożeniu kostki brukowej wykonawca położy wokół ronda nową nawierzchnię asfaltową. Na zakończenie prac rondo zostanie odpowiednio oznakowane. Koszt budowy ronda wyniesie ponad 350 tys. złotych. Gmina Krzywiń na budowę ronda przekazała powiatowi 100 tys. złotych. Poza wspomnianymi inwestycjami także Zarząd Dróg Powiatowych realizuje kilka kolejnych zadań poprawiających jakość sieci dróg w naszym powiecie. W miejscowości Gorzyce na ponad 400 metrowym odcinku jest przebudowywana droga. Dla drogi tej we wrześniu wykonano odwodnienia. Uzupełnieniem tych prac jest prowadzony na długości ponad 950 metrów remont chodnika. Koszt prac w Gorzycach wyniesie prawie 340 tys. złotych. Ponad 470 tys. złotych będzie kosztowała przebudowa drogi powiatowej Brońsko-Kotusz. Prace na ponad 2 kilometrowym odcinku drogi zakończą się pod koniec listopada. Zarząd Dróg Powiatowych przebudowuje również drogę na odcinku Stare Bojanowo – Robaczyn. Ponad 500 metrowa przebudowa drogi będzie kosztowała 217 tys. złotych. bj

Na drodze Jerka – Rudki już jest nowy asfalt

paŸdziernik 2006

Wspierające instytucje Wszystkich mieszkańców Ziemi Kościańskiej szukających wsparcia dla własnej działalności gospodarczej zachęcamy do odwiedzenia internetowej Bazy Ofert Usług Instytucji Wsparcia z Wielkopolski. Baza ta jest dostępna pod adresem: http:/ /www.innowacyjna-wielkopolska.pl/baza/ W Bazie Ofert Usług można znaleźć ofertę usługową wielkopolskich instytucji otoczenia biznesu, będących członkami Wielkopolskiej Sieci Innowacji. Są to między innymi takie instytucje – działające non – profit - jak agencje rozwoju regionalnego, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, izby gospodarcze. Instytucje te realizują określone działania służące rozwojowi społeczno - gospodarczemu. Świadczą one także określone usługi na rzecz wielkopolskich przedsiębiorstw i co ważne, w większości przypadków robią to bezpłatnie. bj

Na wspólne bieganie nadszedł czas Zgodnie z ubiegłoroczną zapowiedzią Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Gminy w Czempiniu, Urząd Miejski Kościana, Urząd Gminy Kościan, Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu i Urząd Miejski Śmigla, zapraszają wszystkich miłośników biegania i czynnego wypoczynku do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim „KOŚCIAŃSKIM PÓŁMARATONIE” im. dra. Henryka Florkowskiego, który odbędzie się 5 listopada 2006 roku w Kościanie. Ubiegłoroczna impreza okazała się strzałem w dziesiątkę – przyznaje Edward Strzymiński, Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego. Do startu w półmaratonie zapisało się prawie 300 osób w towarzyszącym mu biegu dla dzieci i młodzieży wystartowało ponad 70 osób. Tak nadspodziewanie duża frekwencja i zainteresowanie udziałem w biegu bardzo ucieszyła wszystkich organizatorów. Dobre wspomnienia z przebiegu ubiegłorocznej imprezy zachęcają nas do jej organizacji w tym roku. Mamy nadzieje, że spotka się ona z równie dużym zainteresowaniem i będzie okazją – dodaje Strzymiński - do prawdziwej, sportowej rywalizacji. Przygotowaniem i organizacją Półmaratonu zajmą się Ludowy Klub Sportowy „Sana”, Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Klub Sportowy Sztafeta Ateńska, Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej z Kościana oraz Wielkopolskie Zrzeszenie LZS z Poznania. Start i meta Półmaratonu będą przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie, ul. Marii Konopnickiej 1. Biuro zawodów czynne będzie od godz. 9.00 do 11.00. Tam odbędzie się weryfikacja uczestników. Dystans biegu to 21,1 km. Wszyscy zainteresowani udziałem w biegu proszeni są o pisemne zgłaszanie się do 31 października 2006 roku. Zgłoszenia można przesyłać na adres pocztowy klubu LKS „Sana” Kościan, ul. Sienkiewicza 39, 64-000 Kościan, na adres mailowy: dtalikadze@wp.pl. Zgłaszać się można również telefonicznie po godz. 20.00 pod numerem telefonu: (0-65) 51279-35.

Każda osoba, która chce wziąć udział w Półmaratonie musi posiadać aktualne badania lekarskie. Wpisowe wynosi 20 złotych, po terminie – 31 października - 30 złotych. Każdy zawodnik zgłoszony w terminie otrzyma medal, napój i posiłek. Dojazd na imprezę we własnym zakresie. Zawody odbędą się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA i FKB. Maratonowi, podobnie jak w roku poprzednim, towarzyszyć będą biegi masowe dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kościańskiego. Szczegółowych informacji udziela Roman Talikadze - dyrektor biegu, pod nr tel. 0-65 512 79 35, kom. 600 565 436. Regulamin oraz komunikaty organizacyjne dostępne będą na stronie www.powiatkoscian.pl w dziale kalendarz imprez. bj

Ubiegłoroczny zwycięzca Półmaratonu Azat Rakipau z Białorusi wbiega na metę.

KLASYFIKACJA, NAGRODY: Obecnie trwa czyszczenie i profilowanie rowów

- kl. generalna: - kl. generalna kobiet: - kl. generalna weteranów: - kat. wiekowe mężczyzn: - kat. wiekowe kobiet - kl. generalna pracowników służby zdrowia - kl. generalna pracowników służby zdrowia

Rondo w Krzywiniu wyłożono granitową kostką

1-8 m-ca nagrody pieniężne, 1-3 m.- puchary 1-6 m-ca nagrody pieniężne, 1-3 m.- puchary 1-8 m-ca nagrody pieniężne, 1-3 m.- puchary (40 lat i starsi) 1-3 m.- nagrody rzeczowe (18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+ ) (18-29, 30-39, 40-49, 50+) - mężczyźni: 1-3 m-ca nagrody rzeczowe + puchary (udokumentowany status pracownika)

- kobiety: 1-3 m-ca nagrody rzeczowe + puchary (udokumentowany status pracownika) - kl. powiatowa mężczyzn: 1-3 m. nagroda rzeczowa + puchar - kl. powiatowa kobiet: 1-3 m. nagroda rzeczowa + puchar - lotna premia: mężczyźni: 1 m-ce nagroda finansowa, kobiety: 1 m-ce nagroda finansowa Zawodnicy, którzy zostaną nagrodzeni w kl. generalnej nie otrzymają nagród w kat. wiekowych. Nagrody otrzymają kolejni zawodnicy.

26_op_NR23  

Nr 23 październik/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592 Ośrodek wsparcia dla Niepełnosprawnych zostanie otwar- ty w grudniu W budynku przeprowadzany jes...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you