Page 1

strona

grudzieñ 2004

Nr 7

grudzieñ 2004

Na pó³metku kadencji rozmowa z Andrzejem Jêczem, starost¹ Powiatu Koœciañskiego - Od dwóch lat jest Pan Starost¹ Koœciañskim. Czy w pracy w powiatowej administracji samorz¹dowej dwa lata to d³ugi okres? Czy 24 miesi¹ce urzêdowania pozwalaj¹ na realizacjê pomys³ów, które proponuje siê przed wyborami? - Chocia¿ w d³ugofalowej polityce zarz¹dzania jednostk¹ samorz¹dow¹ to nie jest zbyt d³ugi okres, jednak¿e to czas wystarczaj¹cy, aby uruchomiæ mechanizmy do realizacji projektów, o których mówi³em przed wyborem na starostê. W momencie powo³ania mnie na to stanowisko przedstawi³em na forum Rady Powiatu program dzia³ania, który – patrz¹c z obecnej perspektywy ponad dwóch lat – w du¿ej mierze uda³o siê zrealizowaæ. Dotyczy to zw³aszcza polityki inwestycyjnej, dzia³añ skierowanych do osób potrzebuj¹cych pomocy, poprawy funkcjonowania urzêdu oraz komunikowania siê ze spo³ecznoœci¹ powiatu. - Który z wymienionych projektów uzna³by Pan za najwa¿niejszy? - Z punktu widzenia polityki inwestycyjnej niew¹tpliwie priorytetowe by³y dzia³ania na rzecz poprawy i modernizacji dróg na terenie powiatu. Realizuj¹c to postanowienie, przeprowadziliœmy szereg inwestycji drogowych miêdzy innymi przy wykorzystaniu œrodków pomocowych z Unii Europejskiej. W

z³otych. Zaznaczam, ¿e œrodki na te inwestycje chcemy pozyskaæ w znacznej mierze z Unii Europejskiej. Chcielibyœmy równie¿ przy wspó³pracy z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich wybudowaæ rondo na skrzy¿owaniu ulic £¹kowej i Gostyñskiej oraz poprawiæ stan nawierzchni na ulicy Nac³awskiej w Koœcianie. - Najwa¿niejszym, spo³ecznym problemem mieszkañców powiatu jest bezrobocie. Jakie Zarz¹d Powiatu podejmowa³ dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia tego zjawiska? - To rzeczywiœcie jest powa¿ny problem, którego nie wolno bagatelizowaæ. W tak trudnych czasach rola samorz¹du nie mo¿e sprowadzaæ siê tylko i wy³¹cznie do prowadzenia i wdra¿ania wszelkich inwestycji, ale równie¿ podejmowania dzia³añ na rzecz tych mieszkañców powiatu, którzy znaleŸli siê w bardzo trudnej sytuacji ¿yciowej. Dlatego we wspó³pracy z samorz¹dami gminnymi stworzyliœmy w ostatnich latach rozbudowany system robót publicznych, który zapewni³ czasowe zatrudnienie w sumie kilkuset mieszkañcom powiatu. Jednoczeœnie ze sta¿y i praktyk przygotowania zawodowego korzystaj¹ m³odzi bezrobotni. Istotnym elementem walki z bezrobociem s¹ te¿ bezzwrotne dotacje dla tych osób pozostaj¹cych bez pracy, które rozpoczynaj¹

Rok 1

„Niech siê weseli œwiêty, Bo bliski jest zwyciêstwa, Niech siê raduje grzesznik, Bo dane jest mu przebaczenie. Niech powróci do ¿ycia poganin, Bo do ¿ycia jest powo³any. W ma³ym Œwiêtym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam, W sercu na nowo tê Dobr¹ Nowinê, Niech siê rozraduje serce i uwierzy Jezusowi, Niech siê umocni nadziej¹ na ca³y Nowy 2005 Rok!”

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas radoœci, pokoju, refleksji i dobrej nowiny. Niech ona wyzwoli w Nas to co najlepsze, da si³y do podejmowania z powodzeniem wyzwañ Nowego Roku. Na ten czas oraz na ca³y Nowy Rok 2005 wszystkiego najlepszego mieszkañcom Powiatu Koœciañskiego ¿ycz¹ Edward Strzymiñski Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Koœciañskiego

efekcie w ci¹gu ostatnich dwóch lat uda³o siê nam zmodernizowaæ ok. 30 km dróg oraz kilkanaœcie kilometrów chodników. Jednym z najbardziej wizualnych elementów tych dzia³añ s¹ drogi w Oborzyskach, Sierpowie, Zgliñcu, Bielewie oraz nowe rondo w Koœcianie wraz z systemem bezpiecznych przejœæ dla pieszych. - Czy opracowano ju¿ projekty na najbli¿sze lata w tym zakresie? - Tak, taka koncepcja zosta³a ju¿ przygotowana. Na pocz¹tku 2005 roku z³o¿ymy wniosek zwi¹zany z modernizacj¹ kilkudziesiêciu kilometrów dróg na kwotê 10 mln

w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jak równie¿ szeroka pomoc udzielana pracodawcom. Corocznie na te cele przeznaczamy ok. 4 mln z³otych. Bezrobocie jest okrutnym elementem naszej rzeczywistoœci i generuje skutki uboczne w postaci daleko posuniêtego ubo¿enia spo³eczeñstwa. Dlatego uruchomiliœmy równie¿ system pomocy materialnej w postaci stypendiów dla ucz¹cej siê m³odzie¿y pochodz¹cej z rodzin niezamo¿nych, z którego korzysta kilkuset m³odych ludzi. ci¹g dalszy str. II

ISSN 1732-3592

Policja zmienia oblicze str. II Pieni¹dze z Unii. Dotacja na komputery str. II Sesje popularno-naukowe str. II – IV

Otwarcie noclegowni str. III Œwiadek...

Andrzej Jêcz Starosta Koœciañski

O Marianie Koszewskim

Rozdano stypendia unijne Powiat Koœciañski przyzna³ 122 stypendia dla uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie, Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Œmiglu, oraz 32 stypendia dla studentów. Stypendia finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa przeznaczone s¹ na wyrównanie szans edukacyjnych m³odzie¿y w najtrudniejszej sytuacji finansowej i bêd¹ wyp³acane uczniom przez okres dziesiêciu miesiêcy. Wysokoœæ miesiêcznej stawki stypendium dla ucznia wynosi maksymalnie 150 z³otych, natomiast dla studentów 200 z³. - £¹cznie wp³ynê³o 557 wniosków, spoœród których ze wzglêdów proceduralnych odrzucono 79 – informuje Irena Tomczak z Wydzia³u Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych Starostwa Powiatowego w Koœcianie. – Osoby ubiegaj¹ce siê o stypendium musia³y spe³niaæ nastêpu-

1

j¹ce kryteria: uczeñ musi uczêszczaæ do szko³y ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Koœciañskiego koñcz¹cej siê egzaminem maturalnym; musi byæ na sta³e zameldowany na terenie wsi lub miasteczka nie przekraczaj¹cego 20 tys. mieszkañców oraz wykazywaæ dochód nie przekraczaj¹cy 504 z³ netto na osobê w roku 2003. W zwi¹zku z tym, ¿e wp³ynê³o o wiele wiêcej wniosków ni¿ wynosi³y mo¿liwoœci bud¿etowe programu stypendia otrzymali uczniowie wykazuj¹cy najni¿sze dochody w rodzinie. Stypendia otrzyma³o 60 uczniów z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie, 54 z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie, oraz 8 z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Œmiglu. Stypendyœci bêd¹ mogli przeznaczyæ œrodki na zakup ksi¹¿ek, materia³ów edukacyjnych jak równie¿ refundowaæ koszty dojazdu do szko³y. (A.H.; bp)

str. IV

„W cieniu swastyki” Dwa tygodnie temu nak³adem „Panoramy Leszczyñskiej” ukaza³a siê nowa ksi¹¿ka Jerzego Zielonki pt. „W cieniu swastyki”. Stanowi ona zbiór wybranych artyku³ów, które red. Zielonka publikowa³ przez blisko 20 lat na ³amach swojej macierzystej gazety. Stanowi ona Ÿród³o nietuzinkowych informacji na temat okresu okupacji w po³udniowo-zachodniej Wielkopolsce. - To bardzo wa¿ne, ¿e ukaza³a siê ta ksi¹¿ka – powiedzia³ starosta Andrzej Jêcz podczas spotkania z autorem, które odby³o siê w Starostwie Powiatowym w Koœcianie. – Doceniam wk³ad i ogrom pracy jaki pan w³o¿y³ w jej napisanie. Lektura tej ksi¹¿ki jest doskona³¹ lekcj¹ historii Ziemi Koœciañskiej. ci¹g dalszy str. IV


strona

II2

Wa¿ne adresy Starostwo Powiatowe w Koœcianie Al. T. Koœciuszki 22, 64-000 Koœcian telefony: - Andrzej Jêcz - Starosta Koœciañski: - 512 17 85, - Micha³ Jurga - Wicestarosta Koœciañski: - 512 17 85, - Biuro Rady: - 512 17 85, - Wydzia³ Organizacyjny, Kadry: tel./fax. 512 08 25, - Gra¿yna Szproch Skarbnik Powiatu - 511 09 95, - Wydzia³ Finansów, Pe³nomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej: - 511 09 95, - Wydzia³ Geodezji Kartografii i Katastru: - 511 08 84, Budynek przy ul. Gostyñska 38 - Kazimierz Dembny - Etatowy Cz³onek Zarz¹du - 512 74 36, - Wydzia³ Komunikacji i Dróg 512 74 36, - Wydzia³ Architektury, Budownictwa i Ochrony Œrodowiska 512 74 28, 512 74 31, - Wydzia³ Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych - 512 70 67, 512 74 33, - Zarz¹dzanie Kryzysowe 511 95 53, - Zarz¹d Dróg Powiatowych 512 74 18. Urz¹d Miasta i Gminy Czempiñ 64-020, ul. 24 Stycznia 25 tel. (061) 282 67 03, fax (061) 282 63 02 Urz¹d Miejski Koœcian 64-000 Koœcian, Al. Koœciuszki 22 tel. 512 27 00 Urz¹d Gminy Koœcian 64-000 Koœcian, ul M³yñska 15 tel. 512 10 01, 512 13 45, fax. (065) 512 03 15 Urz¹d Miasta i Gminy Krzywiñ 64-010 Krzywiñ, ul. Rynek 1 tel. 517 05 25, fax. (065) 517 06 76 Urz¹d Miasta i Gminy Œmigiel 64-030 Œmigiel, pl. Wojska Polskiego 6 tel. 518 00 03, 518 01 39, fax. (065) 518 98 23 Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Koœcianie ul. Szpitalna 7, 64-000 Koœcian tel. centrala. 512-08-55 Komenda Powiatowa Policji w Koœcianie ul. Surzyñskiego 31, 64-000 Koœcian tel. centrala 511-62-00 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Koœcianie ul. Koœcielna 7, 64-000 Koœcian tel. 5-12-17-60 Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie ul. B¹czkowskiego 5 a, 64-000 Koœcian tel. 5-12-53-95, 5-12-60-72 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koœcianie ul. Piaskowa 42 a, 64-000 Koœcian tel. 5-12-22-33 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Koœcianie ul. Gostyñska 42, 64-000 Koœcian tel. 5-12-07-03, fax.5-12-74-39 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koœcianie ul. Koœcielna 5, 64-000 Koœcian tel. 5127423 Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Wyszyñskiego 6, 64-000 Koœcian tel. 512-10-55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. KaŸmierczaka 41, 64-000 Koœcian tel. 511 01 66, 511 98 32 Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Koœcian tel. 512 06 22 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Gmina Koœcian ul . M³yñska 15, 64-000 Koœcian tel. 512 35 43 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Krzywiñ ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiñ tel. 517 06 45 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Œmigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Œmigiel tel. 518 09 69 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Czempiñ ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiñ tel. (061) 282 67 67

grudzieñ 2004

Wojna z Narodem 23 lata temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., w³adze PRL wprowadzi³y pod kryptonimem akcji wojskowej „Azalia” stan wojenny. Zamkniêto granice pañstwa, ograniczono swobodê poruszania siê po kraju, wprowadzono tzw. godzinê milicyjn¹. Zablokowano ³¹cznoœæ telefoniczn¹. Korespondencjê objê³a cenzura. Zmilitaryzowane zosta³y najwa¿niejsze instytucje i przedsiêbiorstwa. W ca³ym kraju zakazano strajków i zgromadzeñ, dzia³alnoœci zwi¹zkowej i spo³ecznej. S¹dy dzia³a³y w trybie doraŸnym. Internowany zosta³ przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ” Lech Wa³êsa oraz wiêkszoœæ cz³onków

w³adz zwi¹zku. Rozpocz¹³ siê okres szczególnie dotkliwych represji wobec tych, którzy otwarcie przeciwstawiali siê za³o¿eniom pañstwa totalitarnego. Wielu ludzi uwa¿a³o i uwa¿a do dzisiaj, ¿e stan wojenny by³ po prostu wojn¹, bo gdy czo³gi s¹ na ulicach i gin¹ ludzie to jest wojna. Przeciwników systemu przeœladowano, by³y ofiary... Stan wojenny zawieszono w grudniu 1982 r. Pó³ roku póŸniej, w lipcu 1983 r., Sejm PRL uchwali³ jego zniesienie oraz amnestiê dla wiêŸniów politycznych. Stan wojenny spowodowa³ dziewiêcioletnie zahamowanie przemian w naszym kraju. A.H.

Policja zmienia oblicze Przez wiele lat wejœcie do komendy koœciañskiej policji wywo³ywa³o doœæ nieprzyjemne skojarzenia wœród zwyk³ych interesantów. Bo przecie¿ nie ka¿dy, kto udaje siê do komendy jest od razu przestêpc¹, czy osob¹ która pope³ni³a wykroczenie. Dlatego Starostwo Powiatowe w Koœcianie zabiega³o o stworzenie recepcji z prawdziwego zdarzenia oraz tzw. „niebieskiego pokoju”, w którym by³yby przes³uchiwane dzieci oraz kobiety po szczególnie dramatycznych przejœciach. Uroczystoœæ oddania zmodernizowanych pomieszczeñ w Powiatowej Komendzie Policji w Koœcianie oraz sprzêtu dla funkcjonariuszy odby³a siê 29 listopada br. w obecnoœci starosty, kierownictwa Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu oraz Wójta Gminy Koœcian i burmistrzów Œmigla i Krzywinia. Uruchomienie nowej recepcji oraz „niebieskiego pokoju” by³o mo¿liwe dziêki sfinansowaniu tego przedsiêwziêcia przez Starostwo Powiatowe – ponad 60.000 z³, Gminê Koœcian – 12.000 z³, gminy Œmigiel i Krzywiñ – ka¿da po 1.000 z³ oraz Komendê Wojewódzk¹ w Poznaniu – 5.000 z³.

Tego samego dnia uroczyœcie przekazano kluczyki do dwóch, nowych samochodów s³u¿bowych, które niew¹tpliwie wspomog¹ pracê koœciañskiej policji. Zakup radiowozu na bazie Skody Oktawii wraz z niezbêdnym wyposa¿eniem zosta³ sfinansowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym „Stop Œmierci”, które przekaza³o na ten cel 60.000 z³. Samorz¹dy gminy Koœcian, Krzywiñ i Œmigiel przekaza³y na zakup auta po 5.000 z³ a Starostwo Powiatowe doda³o kwotê 8.000 z³. Drugi samochód to nie oznakowany pojazd dla funkcjonariuszy operacyjnych. Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Koœcianie zakupi³o przenoœny komputer wraz z licencjonowanym oprogramowaniem. Koszt lap-top’a wyniós³ 5.700 z³. Mamy nadziejê, ¿e wszystkie oddane do u¿ytku pomieszczenia jak i sprzêt bêd¹ s³u¿y³y skuteczniejszej pracy policji i przyczyni¹ siê do zwiêkszenia poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców Powiatu Koœciañskiego. Artur Hojan

Pieni¹dze z Unii 8 grudnia b.r. w Poznaniu nast¹pi³o ostateczne rozstrzygniêcie konkursu og³oszonego w ramach przedakcesyjnego programu Unii Europejskiej przez Polsk¹ Agencjê Przedsiêbiorczoœci, Wojewódzki Urz¹d Pracy i DGA S.A. w Poznaniu. Wœród trzech zwyciêskich projektów napisanych przez Lokalne Partnerstwa Edukacyjne znalaz³ siê projekt „Pracownia CAD – Koœci@ñska platforma informatyczna” zg³oszony przez partnerstwo w sk³adzie: Starostwo Powiatowe w Koœcianie, Powiatowy Urz¹d Pracy w Koœcianie, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie, Zespó³

Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie i Oœrodek Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Koœcianie. Przedstawiony projekt zosta³ bardzo wysoko oceniony za jego fachowe i merytoryczne opracowanie. Nagroda otrzymana przez Powiat Koœciañski to sprzêt komputerowy o wartoœci 17299 € wyposa¿aj¹cy kompleksowo 16 stanowisk do pracy z programem technicznym AutoCAD. Pracownia zostanie uruchomiona jeszcze w grudniu w pomieszczeniach odremontowanego budynku warsztatów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie przy ulicy M³yñskiej. (bp)

Starosta Andrzej Jêcz wrêcza komendantowi Henrykowi Kasiñskiemu kluczyki do nowego radiowozu.

Sesje popularno – naukowe Czwarty rok nowego XXI wieku obfitowa³ na Ziemi Koœciañskiej w wiele wa¿nych i interesuj¹cych wydarzeñ kulturalnych, sesji popularno – naukowych i wydawnictw z najnowszych dziejów regionu. Nie sposób wymieniæ je wszystkie. Przypomnijmy najwa¿niejsze. Idea organizowania regionalnych sympozjów historycznych pod has³em „Wierni Niepodleg³ej” narodzi³a siê wiosn¹ 2003r., a jej pomys³odawcami byli dziennikarz „Panoramy Leszczyñskiej” Jerzy Zielonka, wicestarosta koœciañski Micha³ Jurga i senior regionalistów, autor licznych publikacji i wspomnieñ z lat okupacji hitlerowskiej – Marian Koszewski. Patronat nad nimi obj¹³ starosta koœciañski Andrzej Jêcz. Do wspó³pracy w³¹czyli siê historycy – regiona liœci, g³ównie cz³onkowie Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Koœciañskiej, miêdzy innymi prof. dr hab. Bogus³aw Polak (Koszalin), re-

gionalista i Przewodnicz¹cy Komisji Spraw Spo³ecznych Rady Powiatu Koœciañskiego - Józef Œwi¹tkiewicz (Czempiñ), dr Piotr Bauer (Koœcian), mgr Jan Pawicki (Koœcian), mgr Hubert Zbierski (Œmigiel), mgr Eugeniusz Œliwiñski (Leszno), mgr Marek Ryba (Krzywiñ), mgr Gerwazy Konopczyñski (Œwiniec), Zbigniew Ratajczak (Katarzynin), cz³onek Instytutu im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Lesznie mgr Eugeniusz Matyjas, panie mgr Barbara Mizerka i Aleksandra Szukalska z Koœciana – autorki licznych publikacji o tematyce regionalnej i wspomnieniowej i wielu innych. Ide¹ kolejnych piêciu sesji by³o ukazanie sylwetek koœcianiaków

„Wiernych Niepodleg³ej” na tle wydarzeñ historycznych jakie mia³y miejsce w naszym regionie w pierwszej po³owie XX wieku ( I wojna œwiatowa, Powstanie Wielkopolskie, wojna polsko – bolszewicka, wrzesieñ 1939r., Katyñ 1940r., okupacja hitlerowska). Za³o¿ono, by ze wzglêdu na uczestnictwo m³odzie¿y i okolicznych mieszkañców odbywa³y siê one w szko³ach na terenie powiatu. Pierwsza mia³a miejsce w Koœcianie 26 wrzeœnia 2003r. i zbieg³a siê z obchodami Dnia Armii Krajowej. Po mszy z udzia³em kompanii honorowej 69 Leszczyñskiego Plot. Im. gen. Stefana Roweckiego – Grota na fasadzie budynku pañstwa Czaplickich przy ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 16 ods³oniêto pami¹tkow¹ tablicê poœwiêcon¹ ppor. Tadeuszowi Nowakowi – organizatorowi ZWZ na Ziemi Koœciañskiej. Po po³udniu w sali Samodzielne-

go Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej odby³a siê sesja popularno – naukowa podczas której kolejni prelegenci omówili strukturê i dzia³alnoœæ polskich organizacji podziemnych w powiecie koœciañskim oraz sylwetki ich organizatorów (Tadeusza Nowaka, Edwarda Fabiañczyka i Leona Ciszaka). Kolejne, drugie sympozjum odby³o siê 7 listopada 2003r. z okazji Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci w Starych Oborzyskach, a wiêc miejscu spoczynku pierwszego starosty koœciañskiego po zaborze pruskim. Po uroczystej mszy za Ojczyznê w auli Gimnazjum im. Jana Paw³a II odby³a siê sesja popularno – naukowa, podczas której wyg³oszono dwa referaty ogólne oraz przedstawiono biografie piêciu wybitnych dzia³aczy niepodleg³oœciowych powiatów koœciañskiego i œmigielskiego (Gustawa


strona

grudzieñ 2004

Na pó³metku kadencji - A co z ludŸmi, których ta trudna rzeczywistoœæ ca³kowicie przeros³a? - Zw³aszcza o tych osobach nie wolno nam zapominaæ. Naszym obowi¹zkiem jest im pomagaæ i osobiœcie wychodzê z za³o¿enia, ¿e nie jest istotne, jak dosz³o do tego, ¿e niektórzy ludzie znaleŸli siê w tak dramatycznej sytuacji ¿yciowej. Myœlê o osobach, których rozmaite okolicznoœci zmusi³y do poszukiwania dachu nad g³ow¹. Oni potrzebuj¹ naszej pomocy, dlatego stworzyliœmy Oœrodek Interwencji Kryzysowej zwany obiegowo „noclegowni¹”, w którym pomoc znajd¹ nie tylko bezdomni, ale równie¿ matki z dzieæmi. W oœrodku codziennie wydawane s¹ równie¿ ciep³e posi³ki. Podkreœlam – z tej pomocy mog¹ korzystaæ wszyscy, którzy tego potrzebuj¹. - Wiele siê mówi o zad³u¿eniu samorz¹dów. Czy ten problem dotyczy Powiatu Koœciañskiego? - Powiat koœciañski nale¿y do grona tych samorz¹dów, których zad³u¿enie jest minimalne i ca³kowicie bezpieczne z punktu widzenia ca³ego zakresu prowadzonej przez starostwo polityki. Wychodzimy z za³o¿enia, ¿e celowe jest zaci¹ganie zobowi¹zañ w sytuacjach, w których umo¿liwi to pozyskanie œrodków z zewn¹trz. Na przyk³ad emisja obligacji w obecnym roku bud¿etowym wp³ynê³a zasadniczo na uzyskanie pomocy z programu SAPARD w wysokoœci 1,3 mln z³otych oraz dotacji na budowê Centrum Rehabilitacji i Sportu w kwocie 1mln z³otych. - Jak wygl¹daj¹ najwa¿niejsze za³o¿enia przysz³orocznego bud¿etu powiatu? - Projekt przysz³orocznego bud¿etu zak³ada utrzymanie wypracowanej przez nas tendencji proinwestycyjnej. Ponad 20% wydatków obejmuj¹ inwestycje, co stawia powiat koœciañski w czo³ówce samorz¹dów w tym w³aœnie wzglêdzie. Oczywiœcie du¿e tempo inwestowania musi iœæ w parze z zasad¹ bezpiecznego zad³u¿ania siê. Jednoczeœnie, co ma niebagatelne znaczenie dla bud¿etu, staramy siê byæ bardzo aktywni w pozyskiwaniu

Podczas sesji czêsto przedstawia siê nieznane fakty z historii Ziemi Koœciañskiej. Raszewskiego, Stanis³awa Koszewskiego, Józefa Kopczyñskiego, W³adys³awa Piocha i ks. Telesfora Nawrockiego). Jako postulat badawczy zg³oszono potrzebê wydania drukiem materia³ów z sesji.

Otwarcie „noclegowni”

ci¹g dalszy ze str. I

œrodków z zewn¹trz, zw³aszcza z Unii Europejskiej. Dziêki takiemu zasilaniu bud¿etu uda³o nam siê w tym roku pozyskaæ ponad 4 mln z³otych nie tylko na realizowane przez nas inwestycje, ale równie¿ na realizacjê zadañ bie¿¹cych, g³ównie w zakresie oœwiaty i przeciwdzia³ania bezrobociu. - Najwiêksz¹, prowadzon¹ obecnie, inwestycj¹ samorz¹du powiatowego jest budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu w Koœcianie. Po sali sportowej przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie to druga finansowana z bud¿etu powiatu inwestycja o takim charakterze. Jakie s¹ g³ówne za³o¿enia tej inwestycji ? - Istotnie, budowa Centrum w Koœcianie jest najwiêksz¹ inwestycj¹ realizowan¹ przez powiat koœciañski. Na naszym terenie nie ma sali o charakterze sportowo-rehabilitacyjnym. Pragniemy, by m³odzie¿ ucz¹ca siê w Zespole Szkó³ im. Marii Konopnickiej w Koœcianie mia³a wreszcie godne warunki pracy. Obecnie zajêcia wychowania fizycznego, a przede wszystkim rehabilitacji ruchowej odbywaj¹ siê na zewn¹trz szko³y oraz w wynajmowanych salach gimnastycznych. Czas to zmieniæ. W naszym zamyœle z Centrum Rehabilitacji i Sportu bêd¹ mogli korzystaæ nie tylko uczniowie szko³y, ale tak¿e inne osoby, w tym przede wszystkim osoby niepe³nosprawne. Dodatkowo chcemy zagospodarowaæ teren opuszczonych i niszczej¹cych nieruchomoœci w pobli¿u szko³y, gdzie powstan¹ boisko i skwery. Jestem przekonany, ¿e bêdzie to dobra wizytówka miasta. Oczywiœcie nie jest to jedyna inwestycja z zakresu oœwiatowych, któr¹ realizujemy. W ostatnich dwóch latach na remonty i wyposa¿enie szkó³ powiatowych przeznaczono ponad 2 mln z³otych. - Ziemia Koœciañska by³a i jest kojarzona jako rejon rolniczy. W jaki sposób samorz¹d powiatowy wspiera tê ga³¹Ÿ gospodarki? - Przede wszystkim stworzyliœmy system pomocy w pozy-

Trzecia sesja z cyklu „Wierni Niepodleg³ej” poœwiêcona zosta³a 85. rocznicy zawarcia przez aliantów 16 lutego 1919r. rozejmu w Trewirze koñcz¹cego formalnie dzia³ania zbrojne oraz organizatorom i dowódcom oddzia³ów po-

III 3

skiwaniu przez rolników dop³at obszarowych, sieæ punktów informacyjnych, w których mog¹ oni uzyskaæ wszelk¹ pomoc zwi¹zan¹ z realizacj¹ programu rozwoju obszarów wiejskich. Bardzo energicznie wspieramy i promujemy dzia³alnoœæ agroturystyczn¹. Zaanga¿owaliœmy siê równie¿ w dzia³ania zmierzaj¹ce do pozyskania przez rolników gruntów rolnych z zasobów Skarbu Pañstwa. - Od pewnego czasu Starostwo Powiatowe w Koœcianie organizuje sesje popularno-naukowe z udzia³em historyków i regionalistów. To forma aktywizacji œrodowisk kulturalnych i organizacji pozarz¹dowych. Jakie to ma znaczenie dla lokalnej spo³ecznoœci i dla Pana? - Aktywnoœæ spo³eczna wyra¿a siê przez bogactwo dzia³alnoœci stowarzyszeñ. Bardzo ceniê œrodowisko organizacji pozarz¹dowych. W miarê posiadanych mo¿liwoœci wspieramy ich dzia³ania w sferze promocji i ochrony zdrowia, sportu, szczególnie dzieci i m³odzie¿y, kultury i turystyki. - Realizacja polityki Zarz¹du Powiatu jest uzale¿niona od wspó³pracy z Rad¹ Powiatu. Jak to wygl¹da? Czy Pana zdaniem mniejszy sk³ad Rady – w poprzedniej kadencji Rada Powiatu liczy³a 30 cz³onków, obecnie 19 - sprzyja wspó³pracy czy wrêcz przeciwnie? - Ze swojej strony mogê powiedzieæ, ¿e Rada Powiatu dzia³a bardzo konsekwentnie dla dobra powiatu i mieszkañców podejmuj¹c istotne decyzje dla tworzenia w³aœciwego klimatu realizowanych projektów. Rada nie jest biernym organem. Niejednokrotnie daje impulsy do aktywnej dzia³alnoœci. Iloœæ radnych nie jest tutaj a¿ tak istotna, o wiele wiêksze znaczenie ma fakt sprawnego dzia³ania i podejmowania decyzji dobrych dla ogó³u mieszkañców powiatu. Pragnê w tym miejscu bardzo podziêkowaæ cz³onkom Zarz¹du Powiatu i Radnym, którzy wspieraj¹ mnie w dzia³aniach, o których rozmawialiœmy, to dziêki nim mo¿liwe jest osi¹ganie postawionych celów. Rozmawiali: Artur Hojan i Bartosz Jankowski wstañczych na Ziemi Koœciañskiej. Obrady odby³y siê 16 lutego 2004r. w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koœcianie. Wybór miejsca nie by³ przypadkowy, bowiem patronem szko³y jest Franciszek Ratajczak ze Œniat , poleg³y pierwszego dnia powstania w Poznaniu. Wprowadzeniem w atmosferê tamtych lat by³ wystêp artystyczny m³odzie¿y, s³owno – muzyczny, z akompaniamentem gitarowym ks. Konrada Rapiora z parafii Os. Jagielloñskiego œw. Brata Alberta. Obrady otworzy³ starosta Andrzej Jêcz, a przewodniczyli Piotr Bauer, Józef Œwi¹tkiewicz i dyrektor szko³y Tadeusz Fr¹szczak. Jak organizowa³y siê lokalne oddzia³y powstañcze mówi³ Jan Pawicki. Sylwetkê zamordowanego w Katyniu Stefana Maya (jedna z ulic Koœciana nosi imiê jego ojca – Wojciecha) przybli¿y³ Marian Koszewski. Kamiñskim. O dowódcy koœciañskiej „Rezerwy Skautowej” mówi³ Jerzy Zielonka, a poleg³ym na froncie wschodnim Stanis³awie

1 grudnia br. odby³o siê uroczyste otwarcie Oœrodka Interwencji Kryzysowej (tzw. „noclegowni”) przy ulicy Wodnej w Koœcianie. Wstêgê przeciêli starosta Andrzej Jêcz i przewodnicz¹cy Rady Powiatu Edward Strzymiñski. Otwarcie

sie zimowym. Nie wolno nam pozostawiæ tych ludzi bez ¿adnej opieki, posi³ku i dachu nad g³ow¹. Nikt nie ma zamiaru wnikaæ, jak dosz³o do tego, ¿e obecne realia niektórych ca³kowicie przeros³y. Je¿eli ktoœ siê tutaj zg³osi to znaczy, ¿e potrzebuje

Podopieczni s¹ bardzo zadowoleni z warunków w Oœrodku Interwencji Kryzysowej. tej placówki jest efektem dzia³añ podjêtych przez starostê, który za jedno z priorytetowych zadañ uzna³ pomoc tym, którzy znaleŸli siê w bardzo trudnej sytuacji ¿yciowej. Efekt prac przeszed³ najœmielsze oczekiwania wszystkich, którzy przyszli na otwarcie oœrodka. Z budynku bêd¹cego do niedawna praktycznie kompletna ruin¹ uda³o siê stworzyæ przytulne i ciep³e miejsce. To miêdzy innymi zas³uga Gra¿yny Talarczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz jej wspó³pracowników. - Znajd¹ tutaj schronienie i pomoc osoby, które dotknê³a ciê¿ka sytuacja ¿yciowa – powiedzia³ podczas otwarcia placówki, starosta Andrzej Jêcz. – Uwa¿amy, ¿e naszym obowi¹zkiem jest pomagaæ takim osobom, szczególnie w okre-

pomocy i powinniœmy mu jej udzieliæ. W „noclegowni” jest miejsce dla 10 osób – g³ównie bezdomnych i samotnych matek z dzieæmi, które mog¹ liczyæ nie tylko na miejsce do spania, ale i ciep³y posi³ek. W oœrodku znalaz³y zatrudnienie cztery osoby – dotychczas bezrobotne, które bêd¹ odpowiada³y za kontakt i wszelk¹ pomoc dla podopiecznych, ale równie¿ za utrzymanie porz¹dku. Obecnie w oœrodku przebywaj¹ cztery osoby i dziecko, a z ciep³ego posi³ku korzysta ok. 40 osób dziennie. Na koniec odnotujmy, ¿e wykonawc¹ wszystkich robót w Oœrodku Interwencji Kryzysowej by³a koœciañska firma Budomont. (ah)

Sikorze, poœmiertnie odznaczonym krzy¿em Virtuti Militari – Zbigniew Ratajczak. Bohaterem wyst¹pienia Gerwazego Konopczyñskiego by³ równie¿ kawaler Virtuti Militari – Jan Namys³. Postaæ harcerza i dzia³acza spo³ecznego, rozstrzelanego przez hitlerowców w publicznej egzekucji w Œmiglu zaprezentowa³ Hubert Zbierski, a Mieczys³awa Chudziñskiego – adiutanta formowanego w Koœcianie przez Ignacego Raszewskiego I Batalionu Polskiego – Józef Œwi¹tkiewicz. Sesjê zakoñczy³ referat Eugeniusza Œliwiñskiego o znaczeniu dla Wielkopolski rozejmu w Trewirze. Czwarta sesja z tego cyklu odby³a siê 17 wrzeœnia w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie. Poœwiêcona zosta³a 65 rocznicy Wrzeœnia 1939 roku oraz 60 rocznicy Powstania Warszawskiego. Wyg³oszono szeœæ referatów: Sierpieñ i wrzesieñ 1939r. na Ziemi Koœciañskiej (J. Pawicki); Wojenne losy szefa Samodzielnego Referatu Informacji Dowódz-

twa Floty kpt. Antoniego Kaszlelana z Gry¿yny (J. Zielonka); Dzia³alnoœæ konspiracyjna dr. med. Franciszka Witaszka ze Œmigla (H. Zbierski); Losy konspiracyjnego kapelana organizacji „Czarny Legion” benedyktyna z Lubinia ojca leandera Kubika (M. Koszewski); Pamiêæ o komendancie „Szarych Szeregów” hm. Florianie Marciniaku z Gorzyc (J. Œwi¹tkiewicz); oraz harcerce i ¿o³nierzu Powstania Warszawskiego - Krystynie Frysztakównie z Koœciana (B. Mizerka). Podczas tego spotkania nast¹pi³a promocja ksi¹¿ki pt. „Wierni Niepodleglej” zawieraj¹ca materia³y z poprzednich trzech sesji, wzbogaconej o wykaz nazwisk oficerów – koœcianiaków, ofiar Katynia. Organizowane przez Starostwo Powiatowe w Koœcianie sesje popularno – naukowe sta³y siê tradycj¹. Poruszano na nich ma³o ci¹g dalszy str. IV


strona

4 IV

grudzieñ 2004

Œwiadek...

In Memoriam

Marian Koszewski jest jednym z ostatnich przedstawicieli tzw. „koœciañskich Kolumbów” – pokolenia, które prze¿y³o grozê zniszczenia rozpêtan¹ przez nazistów. Zas³u¿y³ na to, aby móc o nim powiedzieæ, jako o ¿ywej legendzie. Nietuzinkowy autor i nauczyciel, który z pasj¹ opowiada o tamtych mrocznych czasach. Jest cz³owiekiem niezwykle skromnym, jego gesty i s³owa jednoznacznie œwiadcz¹ o tym, ¿e mamy do czynienia z cz³owiekiem, który wywodzi siê z wzorowych tradycji rodzinnych oraz przedwojennej sztuki dobrego wychowania. Jest tak¿e œwietnym oratorem; jego wyst¹pienia zawsze s¹ niezwykle barwne – okraszone cytatami klasyków poezji lub filozofii. Jednoczeœnie od wielu lat jest znany jako wybitny publicysta i autor wspomnieñ. Jego ostatnia ksi¹¿ka pt. „Pamiêæ” [Koœciañska Oficyna Literacka; Koœcian 2003] jest rozszerzon¹ wersj¹ cyklu wspomnieñ zatytu³owanych „Posenerstrasse 20” i opowiada o realiach okupowanego Koœciana oraz

j¹æ dyskusji na temat swoich traumatycznych prze¿yæ, gdy¿ jest to dla nich zbyt trudne, czy wrêcz niemo¿liwe (tzw. KZ syndrom). Nie ulega najmniejszym w¹tpliwoœciom, ¿e tego typu wiedza jak¹ przekazuj¹ nam ludzie tacy jak Marian Koszewski jest nam po prostu niezbêdna. Niezbêdna dla naszej przysz³oœci, dla przysz³oœci ca³ego rodzaju ludzkiego. Tote¿ wiedza ma nie tylko wymiar edukacyjny, jest równie¿ ostrze¿eniem i ho³dem pamiêci, wobec tych, których popio³y zosta³y rozrzucone bez³adnie w masowych mogi³ach. Wspomnienia Mariana Koszewskiego s¹ wiêc w pewnym sensie g³osem umar³ych... Zadziwia aktywnoœæ tego

Bêd¹c na emeryturze niekoniecznie trzeba siê nudziæ. Przyk³adem tego jest mój wieloletni przyjaciel, Zbigniew Ratajczak z Katarzynina, rocznik 1934, syn Stanis³awa, kierownika szko³y w Pysz¹cej pod Œremem. Maturê zdawa³ w Œremie, a studia pedagogiczne ukoñczy³ we Wroc³awiu, specjalizuj¹c siê w fizyce. By³y to lata piêædziesi¹te, a wiêc i nakaz pracy. Pocz¹tkowo naucza³ w Racocie pod Koœcianem, póŸniej w Bonikowie w szkole mieszcz¹cej siê w nieistniej¹cym ju¿ dzisiaj pa³acu Alfreda Ch³apowskiego, by³ego ambasadora Polski w Pary¿u. Nastêpnie ponownie szko³a w Racocie, a¿ do emerytury. Wychowa³ kilka pokoleñ. Wielu z nich wybra³o zawód nauczycielki. Zwi¹zek ma³¿eñski zawar³ w 1962 roku w Bonikowie z Ró¿¹, córk¹ Maksymiliana Przybeckiego, kawalerzysty 17pu³ku u³anów z Leszna. Ró¿a jest równie¿ pedagogiem, wieloletni¹ nauczycielk¹ i kierowniczk¹ szko³y w Katarzyninie, dzisiaj tak¿e na emeryturze. Jej pasj¹ jest haftowanie, czyni to cudownie. Mieszkaj¹ w Katarzyninie w domku otoczonym drzewami, ozdobnymi krzewami i kwiatami, przy drodze wiod¹cej z Koœciana przez Choryñ, gdzie goœci³ Adam Mickiewicz, i Jerkê. W Jerce wielokrotnie przebywa³ u swego brata Melchior Wañkowicz. To on uwieczni³ w swojej dokumentalnej ksi¹¿ce „Czerwone Maki na Monte Cassino”. Maj¹ syna Macieja i synow¹ El¿bietê – oczywiœcie tak¿e pedagogów po wy¿szych studiach. S¹ z nich dumni ... i niecierpliwie oczekuj¹ na powiêkszenie siê rodziny

z nadziej¹, ¿e kolejne czwarte pokolenie bêdzie kontynuowaæ ten zaszczytny zawód. Bêd¹c emerytem nie narzeka na brak zajêæ. Mam wiele zainteresowañ – mówi Zbyszek – sam wyremontowa³em dom, ³¹cznie z meblami na wymiar. Kolejn¹ moj¹ pasj¹ sta³ siê komputer, którym „zarazi³” mnie syn Maciej. Wczeœniejsze i trwaj¹ce nadal zami³owania, to filatelistyka, a szczególnie numizmatyka. W krêgu przyjació³, których ma wielu, znany jest jako zapalony mi³oœnik Ziemi Koœciañskiej. Wyniós³ to z domu rodzinnego. Jego ojciec, zbiera³ ró¿ne starocie, g³ównie zabytki archreologiczne, które przekaza³ do Muzeum w Œremie. Pracuj¹c zawodowo – mówi dalej – wygospodarowa³em w budynku szkolnym w Racocie pomieszczenie na Izbê Pamiêci, gromadz¹c w niej eksponaty z zakresu archeologii, etnografii oraz dokumenty i militaria które zbierali moi uczniowie. Swoje osobiste pami¹tki przekazywali równie¿ mieszkañcy okolicznych wiosek jaki Jan Goliw¹s z Gry¿yny – st. wachm. 17 pu³ku u³anów z Leszna, Franciszek Walkowiak z Katarzzynina – sier¿. 307 nocnego lotniczego w Anglii i wielu innych. Po likwidacji Izby eksponaty przekazane zosta³y do Muzeum Regionalnego w Koœcianie. Szczególnie interesuje go numizmatyka i opracowywanie katalogów pieni¹dza zastêpczego. Chwyci³ wiêc za pióro nawi¹zuj¹c jednoczeœnie kontakty z kolekcjonerami niemal w ca³ym kraju. W efekcie w czerwcu 1998 roku powsta³ pierwszy zeszyt pieni¹dza zastêpczego Ziemi Koœciañ-

„W cieniu swastyki” Marian Koszewski podczas wyk³adu. obozowych prze¿yciach Mariana Koszewskiego. Z pewnoœci¹ przywo³ywanie bolesnych wspomnieñ z przesz³oœci, z pobytu w koœciañskim i poznañskim gestapo, Forcie VII, KL Auschwitz i KL Mauthausen-Gusen nie by³o ³atwe. Jednak Marianowi Koszewskiemu od wielu lat przyœwieca idea opowiadania o tym, w jaki sposób w krêgu jednych ludzi mo¿e dojœæ do ca³kowitego za³amania siê idea³ów humanitaryzmu, wspó³czucia i litoœci wobec tych, którzy s¹ s³absi i bezbronni. Spotkanie z Marianem Koszewskim jest frapuj¹cym prze¿yciem z cz³owiekiem, któremu m³odzieñcze lata zabra³a wojna i ciê¿ko doœwiadczy³a. Mimo to, opowiada o tym, pisze, naucza – nie robi tego dla siebie, robi to dla nas wszystkich, którym na szczêœcie obce s¹ tego typu ekstremalne doœwiadczenia, gdy od kromki gliniastego, obozowego chleba zale¿a³o prze¿ycie do nastêpnego dnia. Jego praca jest równie¿ nieustannym spe³nianiem obietnicy wobec tych, którym nie uda³o siê prze¿yæ. Nie jest to ³atwe. Pamiêtajmy, ¿e wielu „obozowiaków” nie by³o lub nie jest w stanie pod-

cz³owieka ponad osiemdziesiêcioletniego. Jest jednym ze wspó³za³o¿ycieli Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Koœciañskiej (1961), w którym aktywnie dzia³a do dzisiaj. Jest równie¿ wspó³za³o¿ycielem i sekretarzem Rady Naukowej „Przyjaciela Ludu” oraz Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Koœcianie. Jest równie¿ cz³onkiem Powiatowego Zespo³u ds. Pamiêci Walk i Mêczeñstwa. Nade wszystko – Marian Koszewski jest jednak badaczem, historykiem, który pieczo³owicie gromadzi i analizuje wszelkie fakty zwi¹zane z niemieck¹ okupacj¹. Obecnie gromadzi materia³y do nowej publikacji zwi¹zanej z miejscami pamiêci narodowej na Ziemi Koœciañskiej. * Po œmierci dra Henryka Florkowskiego niejako On zaj¹³ jego miejsce i – powiedzmy to sobie otwarcie – godnie wype³nia tê lukê jaka powsta³a w koœciañskim œwiecie regionalistów i badaczy okupacji po odejœciu Doktora. Szczêœliwi ci, którzy mog¹ siê cieszyæ Jego przyjaŸni¹. Artur Hojan

To pozycja napisana szalenie sugestywnym jêzykiem, któr¹ czyta siê jak powieœæ sens a c y j n ¹ n a j w y ¿ s z y c h l o t ó w. Doskona³a okazja do zapoznania siê z kulisami wydarzeñ, które przez wiele lat by³y œciœle tajne. Ksi¹¿ka „ W cieniu swastyki” jest rezultatem dziennikarstwa œledczego najwy¿szej próby, które Jerzy Zielonka uprawia z

ci¹g dalszy ze str. I powodzeniem od prawie 40 lat. - Do napisania tej ksi¹¿ki przez wiele lat gor¹co namawia³ mnie dr Henryk Florkowski – wyzna³ Jerzy Zielonka. – Doktora ju¿ nie ma wœród nas, ale proœbê mojego Przyjaciela spe³ni³em jak umia³em. W trakcie pisania tej ksi¹¿ki bezinteresownie pomaga³o mi wiele osób, którym jestem za to bardzo wdziêczny. Oni równie¿ s¹ jej autorami.

Sesje popularno - naukowe znane, lub wrêcz nieznane wydarzenia z najnowszych dziejów Ziemi Koœciañskiej. Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e obok faktów i dat pokazani zostali ludzie, z imienia i nazwiska i ich niejednokrotnie tragiczne losy. A przecie¿, to oni tworzyli historiê, byli „Wierni Niepodleg³ej” w której dzisiaj ¿yjemy i zas³uguj¹ na pamiêæ nasz¹ i nastêpnych pokoleñ. Pi¹ta i ostatnia ju¿ w koñcz¹cym siê starym 2004 roku odby³a siê 10 listopada w Zespole Szkó³ w Lubiniu. Poprzedzi³a j¹ uroczysta msza w klasztorze o.o. Benedyktynów z okazji 86. rocznicy odzyskania Niepodleg³oœci. Tematem obrad byli Kawalerowie Orderu Wojennego Virtutu Militari, wyró¿nieni tym pierwszym

skiej wydany metod¹ kserograficzn¹. Przez kolejne dwa lata poszukiwa³ dalszych egzemplarzy koœciañskich bonów i ¿etonów. Trud op³aci³ siê i roku 2000 drukarniê Zbigniewa So³tysiaka w Koœcianie opuœci³ piêkne wydrukowany katalog. (*) Praca ta poch³onê³a go ca³kowicie. Ma ju¿ gotowy w komputerze katalog pieni¹dza zastêpczego powiatu gostyñskiego i œremskiego. Ma te¿ propozycjê z Muzeum Okrêgowego w Lesznie. We wrzeœniu br. Ukaza³a siê pod jego redakcj¹ obszerna i bogato ilustrowana monografia szko³y w Racocie (**). Autorami poszczególnych rozdzia³ów s¹ nauczyciele. W s³owie wstêpnym wójt Gminy Koœcian napisa³: „Zbiór, który powsta³ dziêki zaanga¿owaniu wielu ludzi, ma tak¿e cechy promocji oœwiaty racockiej, a przez to tak¿e gminy Koœcian. Autorzy opracowania podjêli siê uporz¹dkowania wszelkich dostêpnych danych o historii i dzia³alnoœci szkó³ w obwodzie szko³y w Racocie”. Pan Zbyszek twierdzi, ¿e ci¹gle brakuje mu czasu. Ma przecie¿ tak¿e ró¿norodne obowi¹zki domowe, które musi dzieliæ z ¿on¹ cierpliwie toleruj¹c¹ jego wieczne wertowanie publikacji i „sterczenie” przy komputerze. * Zbigniew Ratajczak zmar³ 5 grudnia 2004 roku. Piotr Bauer; A.H. * Zbigniew Ratajczak: Pieni¹dz zastêpczy Ziemi Koœciañskiej. Koœcian 2000, ss. 92, rys., mapka. ** Dzieje Szko³y w Racocie. Praca zbiorowa pod redakcj¹ Zbigniewa Ratajczaka. Racot 2004, ss. 198, fot.

w Europie znakiem za mêstwo na polu walki podczas wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku. Badacze – regionaliœci zdo³ali ustaliæ dane dwudziestu trzech koœcianiaków udekorowanych tym orderem – „Cnocie Wojskowej”. Podczas sesji wyg³oszony zosta³ referat z dziejów orderu (P. Bauer) oraz piêæ wybranych sylwetek – powstañców wielkopolskich: ppor. rez. Wiktora Kaczmarka z Koœciana (E. Œliwiñski); ppor. rez. Marcelego ¯ó³towskiego z Jarogniewic (J. Œwi¹tkiewicz); plut. Wac³awa £epkowicza ze Œmigla (H. Zbierski); kpt. W³adys³awa Kabscha – burmistrza Krzywinia (M. Ryba) oraz st. sier¿. Teofila Skrzypczaka. Omówiono równie¿ dzieje „¯o³nierskiej Kwatery Obroñców Rzeczypospolitej

Niewykluczone, ¿e drukiem uka¿¹ siê kolejne tomy opracowane na podstawie artyku³ów z cyklu „Ocaliæ od zapomnienia”. Jerzy Zielonka twierdzi, ¿e dysponuje materia³ami przynajmniej na trzy, cztery tomy. Wstêpnie zacz¹³ ju¿ opracowywaæ drugi tom – by³by on poœwiêcony dzia³alnoœci cz³onków Armii Krajowej. A.H. ci¹g dalszy ze str. III 1919 – 1921” na starym cmentarzu katolickim w Koœcianie (J. Pawicki) i dokonano promocji II uzupe³nionego wydania publikacji o tej¿e Kwaterze. Uwieñczeniem sesji by³o patriotyczne widowisko (historia Polski) w wykonaniu uczniów Liceum ze Œmigla przygotowane przez Janusza Dodota (re¿yseria), Wojciecha Ciesielskiego (wspó³praca) i P. Filipowicza (muzyka). Piotr Bauer Orêdownik Powiatowy, Pismo Powiatu Koœciañskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Koœcianie. Nak³ad 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

10_op_NR7  

Otwarcie noclegowni str. III „W cieniu swastyki” Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas radoœci, pokoju, refleksji i dobrej nowiny. Niech ona wyzw...

10_op_NR7  

Otwarcie noclegowni str. III „W cieniu swastyki” Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas radoœci, pokoju, refleksji i dobrej nowiny. Niech ona wyzw...

Advertisement