Page 1

strona

paŸdziernik 2004

Nr 5

paŸdziernik 2004

Rok 1

Zasady ruchu na nowym rondzie W zwi¹zku z licznymi zapytaniami i w¹tpliwoœciami kierowców w sprawie obowi¹zywania zasad ruchu na skrzy¿owaniu ulic Surzyñskiego, Broniewskiego, Wielichowskiej i Œmigielskiej w Koœcianie prezentujemy schemat ronda wraz ze znakami drogowymi. Czêœæ kieruj¹cych, poruszaj¹cych siê po tym skrzy¿owaniu uwa¿a³a, ¿e ulice Surzyñskiego i Broniewskiego jednoczeœnie dochodz¹ do ronda i na tych dwóch ulicach obowi¹zywa³a zasada „prawej rêki”. Po przebudowie skrzy¿owania, w myœl art. 2 pkt 10 prawa ruchu drogowego oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi skrzy¿owanie to nale¿y uznaæ za skanalizowane. Oznacza to, ¿e do skrzy¿owania skanalizowanego, które zawiera co najmniej na jednym wylocie wyspê dziel¹c¹ lub pas œrodkowy dziel¹cy zalicza siê rondo. Po modernizacji skrzy¿owania, gdzie wyraŸnie uwidoczniono wyspê oddzielaj¹c¹ ulice Surzyñskiego i Broniweskiego nie mo¿e byæ w¹tpliwoœci, ¿e wszystkie ulice dochodz¹ce do skrzy¿owania o ruchu okrê¿nym s¹ podporz¹dkowanymi. Drogi dojazdowe oznakowano znakami nakazu C –12 (ruch okrê¿ny), który oznacza, ¿e na skrzy¿owaniu ruch odbywa siê dooko³a wysepki w kierunku wskazanym na znaku. Znak ten w po³¹czeniu ze znakiem ostrzegawczym A –7 (ust¹p pierwszeñstwa) oznacza pierwszeñstwo kieruj¹cego, znajduj¹cego siê na skrzy¿owaniu przed kieruj¹cym wje¿d¿aj¹cym (wchodz¹cym) na to skrzy¿owanie. Reasumuj¹c pierwszeñstwo ma pojazd z lewej strony bêd¹cy na rondzie. Tekst uzgodniony z KPP w Koœcianie

Inwestycje na drogach Drogami powiatowymi, znajduj¹cymi siê w granicach miasta Koœciana od 1 marca tego roku zarz¹dzaj¹ w³adze powiatowe. Do tego czasu na mocy porozumienia

ulica Pó³nocna

miêdzy Powiatem Koœciañskim a Miastem Koœcianem ze stycznia 2002 roku drogami tymi zarz¹dza³o miasto. Teraz bezpoœredni¹ pieczê sprawuje nad nimi Zarz¹d Dróg

Powiatowych w Koœcianie. Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia Zarz¹d Dróg Powiatowych przeprowadzi³ zmianê organizacji ruchu. G³ównym jej celem – jak informuje zastêpca dyrektora Zarz¹du Janusz Matyœkiewicz – by³o usprawnienie ruchu w mieœcie, a przede wszystkim poprawa jego bezpieczeñstwa. Zmiany zosta³y przeprowadzone na ulicach: Œmigielskiej, Surzyñskiego, Pó³nocnej, M³yñskiej i £¹kowej. Na ul. Œmigielskiej wykonano segregacjê ruchu i wybudowano trzy azyle dla pieszych. Wydzielono tak¿e lewoskrêty na ulicê ¯eromskiego, Wyzwolenia i na skrzy¿owaniu z marketem Lidl. Podobnie rozwi¹zania zastosowano na ulicy Pó³nocnej. Powsta³y tu dwa azyle dla pieszych i równie¿ wydzielono lewoskrêt w ulicê Szkoln¹ oraz lewo i prawoskrêt z ulicy Pó³nocnej na ulicê Poznañsk¹.

Na skrzy¿owaniu ulic Œmigielskiej, Surzyñskiego, Wielichowskiej i Broniewskiego powsta³o rondo o œrednicy 13 m. W zwi¹zku z tym obowi¹zuje tam ruch okrê¿ny tak jak na rondzie. U³atwienia s¹ równie¿ na skrzy¿owaniu ulic M³yñskiej i £¹kowej, ko³o Urzêdu Gminy Koœcian. Zbudowana wysepka rozdziela ruch w ka¿dym z kierunków. Poza pracami w mieœcie Koœcianie Zarz¹d Dróg Powiatowych w tym roku wykona³ jeszcze szereg innych prac. Najwiêkszymi inwestycjami, w tym roku, by³y inwestycje wspó³finansowane z programu SAPARD. By³y to drogi Bielewo – Bie¿yñ, Zgliniec – Jurkowo i Sierpowo - Wydorowo. £¹cznie 7 km. Realizacja tych du¿ych inwestycji przebieg³a sprawci¹g dalszy str. III

1

ISSN 1732-3592

Stypendia od starosty, marsza³ka i UE Str. II Oœrodek Interwencji Kryzysowej Str. II

U Marii Konopnickiej praca wre Str. III Po pieni¹dze do PCPR Str. III Punkty pomog¹ Dofinansowanie dla rolników Str. III

Pamiêtaæ po 125 latach O Edmundzie Taczanowskim Str. IV Genera³ z Choryni Str. IV

Przypomnienie Zgodnie z art. 51 ust. 1, pkt 2 Prawa o ruchu drogowym, przypominamy, ¿e od 1 paŸdziernika do ostatniego dnia lutego kieruj¹cy pojazdami musz¹ u¿ywaæ œwiate³ mijania podczas jazdy przez ca³¹ dobê.


strona

II2

Wa¿ne adresy Starostwo Powiatowe w Koœcianie Al. T. Koœciuszki 22, 64-000 Koœcian telefony: - Andrzej Jêcz - Starosta Koœciañski: - 512 17 85, - Micha³ Jurga - Wicestarosta Koœciañski: - 512 17 85, - Biuro Rady: - 512 17 85, - Wydzia³ Organizacyjny, Kadry: tel./fax. 512 08 25, - Gra¿yna Szproch Skarbnik Powiatu - 511 09 95, - Wydzia³ Finansów, Pe³nomocnik Starosty ds. Integracji Europejskiej: - 511 09 95, - Wydzia³ Geodezji Kartografii i Katastru: - 511 08 84, Budynek przy ul. Gostyñska 38 - Kazimierz Dembny - Etatowy Cz³onek Zarz¹du - 512 74 36, - Wydzia³ Komunikacji i Dróg 512 74 36, - Wydzia³ Architektury, Budownictwa i Ochrony Œrodowiska 512 74 28, 512 74 31, - Wydzia³ Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych - 512 70 67, 512 74 33, - Zarz¹dzanie Kryzysowe 511 95 53, - Zarz¹d Dróg Powiatowych 512 74 18. Urz¹d Miasta i Gminy Czempiñ 64-020, ul. 24 Stycznia 25 tel. (061) 282 67 03, fax (061) 282 63 02 Urz¹d Miejski Koœcian 64-000 Koœcian, Al. Koœciuszki 22 tel. 512 27 00 Urz¹d Gminy Koœcian 64-000 Koœcian, ul M³yñska 15 tel. 512 10 01, 512 13 45, fax. (065) 512 03 15 Urz¹d Miasta i Gminy Krzywiñ 64-010 Krzywiñ, ul. Rynek 1 tel. 517 05 25, fax. (065) 517 06 76 Urz¹d Miasta i Gminy Œmigiel 64-030 Œmigiel, pl. Wojska Polskiego 6 tel. 518 00 03, 518 01 39, fax. (065) 518 98 23 Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Koœcianie ul. Szpitalna 7, 64-000 Koœcian tel. centrala. 512-08-55 Komenda Powiatowa Policji w Koœcianie ul. Surzyñskiego 31, 64-000 Koœcian tel. centrala 511-62-00 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Koœcianie ul. Koœcielna 7, 64-000 Koœcian tel. 5-12-17-60 Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Koœcianie ul. B¹czkowskiego 5 a, 64-000 Koœcian tel. 5-12-53-95, 5-12-60-72 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koœcianie ul. Piaskowa 42 a, 64-000 Koœcian tel. 5-12-22-33 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Koœcianie ul. Gostyñska 42, 64-000 Koœcian tel. 5-12-07-03, fax.5-12-74-39 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koœcianie ul. Koœcielna 5, 64-000 Koœcian tel. 5127423 Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Wyszyñskiego 6, 64-000 Koœcian tel. 512-10-55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. KaŸmierczaka 41, 64-000 Koœcian tel. 511 01 66, 511 98 32 Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Koœcian tel. 512 06 22 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Gmina Koœcian ul . M³yñska 15, 64-000 Koœcian tel. 512 35 43 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Krzywiñ ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiñ tel. 517 06 45 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Œmigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Œmigiel tel. 518 09 69 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Czempiñ ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiñ tel. (061) 282 67 67

paŸdziernik 2004

Konkurs

Stypendia od Starosty...

Tegoroczni stypendyœci Starosty Koœciañskiego W tym roku Zarz¹d Powiatu Koœciañskiego przyzna³ po raz drugi stypendia Starosty Koœciañskiego uczniom i studentom z powiatu. Wnioski o stypendia z³o¿y³o 64 uczniów i 83 studentów. Zarz¹d przyzna³ stypendia 10 studentom i 25 uczniom. Tegorocznym stypendystom decyzje o przyznaniu stypendiów wrêczyli, 14 wrzeœnia, starosto-

wie Andrzej Jêcz i Micha³ Jurga. Uroczyste wrêczenie stypendiów, na które stypendyœci przybyli ze swoimi bliskimi odby³o siê w sali posiedzeñ SP ZOZ w Koœcianie. Uczniom i studentom, którzy w tym roku otrzymali stypendium starosta pogratulowa³ wiedzy i zdolnoœci, ¿yczy³, by pomog³o im ono w kontynuowaniu nauki, by w

¿yciu mogli realizowaæ swoje najskrytsze marzenia, by miêli odwagê bez kompleksów budowaæ swoj¹ przysz³oœæ. Stypendia s¹ przyznawane uczniom od wrzeœnia do czerwca, wynosz¹ 150 z³otych miesiêcznie. Studenci otrzymuj¹ stypendia od paŸdziernika do czerwca, ich wysokoœæ wynosi 200 z³otych.

nadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat odbieraj¹ i sk³adaj¹ wnioski w swoich szko³ach. Jak ju¿ informowaliœmy œrodki na stypendia zostan¹ przyznane w drodze konkursu og³oszonego przez Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego. Starostwo Powiatowe swoje projekty z³o¿y³o i zarejestrowa³o w Urzêdzie Marsza³kowskim 28 wrzeœnia. Studenci, którym zostanie przyznane stypendium bêd¹

otrzymywali bezpoœrednie wp³aty na konto. Uczniowie natomiast otrzymaj¹ refundacje kosztów wydatków poniesionych na naukê po przed³o¿eniu oryginalnych rachunków. Honorowane bêd¹ rachunki wystawione od dnia 28 wrzeœnia. Zainteresowanych stypendiami prosimy o kontakt w Wydziale Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych Starostwa Powiatowego ul. Gostyñska 38, pok. 207, 210, tel. 512 70 67, 512 74 33.

i z Unii ... Od 22 wrzeœnia, po uchwaleniu przez Radê Powiatu regulaminów przyznawania stypendiów dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i studentów wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego s¹ wydawane wnioski na te stypendia. Studenci mog¹ odbieraæ i sk³adaæ wnioski w Wydziale Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych Starostwa. Do tej pory wydano oko³o 700 druków. Uczniowie szkó³ po-

Starostwo Powiatowe w Koœcianie przy wspó³pracy Pañstwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koœcianie, Szkolnej S³u¿by Zdrowia i Koœciañskiego Oœrodka Kultury organizuje powiatowy konkurs wiedzy o zdrowiu dla m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych „STOP - alkoholizmowi i narkomanii!”. Konkursy wiedzy o zdrowiu – mówi Irena Tomczak – z Wydzia³u Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych – organizowane s¹ od kilku lat. Zawsze ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y. Mamy nadziejê, ¿e tak bêdzie i tym razem. Tegoroczny adresowany jest do uczniów II klas gimnazjów z terenu powiatu. Sk³ada siê z dwóch etapów. W pierwszym etapie, gminnym, zadaniem konkursowym jest przygotowanie, przez dwuosobowe zespo³y, krótkiej formy literackiej zwi¹zanej z tematyk¹ konkursu. Mog¹ to byæ: wiersz, piosenka, fraszka, scenka rodzajowa. W etapie drugim, powiatowym, 5 wybranych zespo³ów ma za zadanie przedstawiæ - w formie artystycznej -przygotowan¹ w pierwszej czêœci konkursu formê literack¹. Etap gminny trwa do 2 listopada. Prace nale¿y przesy³aæ do Wydzia³u Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych Starostwa Powiatowego w Koœcianie, al. Koœciuszki 22, tel. 512 70 67 wew. 28. Nades³ane prace musz¹ mieæ tytu³ pracy, imiê i nazwisko autora, wiek, nazwê szko³y, imiê i nazwisko opiekuna. Komisja wy³oni piêæ prac, które przejd¹ do etapu powiatowego. Fina³ odbêdzie siê w KOK 19 listopada 2004 roku. Regulaminy konkursu trafi¹ do wszystkich gimnazjów w powiecie. bj

Oœrodek Interwencji Kryzysowej Mia³o nie byæ a s¹ W paŸdzierniku firma Budomont z Koœciana rozpocznie prace adaptacyjne w pomieszczeniach by³ego budynku pogotowia ratunkowego, znajduj¹cego siê na ulicy Wodnej w Koœcianie. Powstanie tam Oœrodek Interwencji Kryzysowej. Bêdzie to jednostka dzia³aj¹ca przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pragniemy pomagaæ osobom znajduj¹cym siê w tragicznej sytuacji ¿yciowej, osobom, które z braku dachu nad g³ow¹ potrzebuj¹ schronienia i pomocy – mówi Andrzej Jêcz starosta. Zapotrzebowanie spo³eczne na takie miejsce jest du¿e. W wyremontowanej - w zesz³ym roku czêœci tego budynku podobnie jak w roku ubieg³ym, w okresie zimowym, bêdzie dzia³a³ Punkt Pomocy ¯ywnoœciowej – jad³odajnia. Oœrodek jest kontynuacj¹ tej naszej prospo³ecznej inicjatywy – dodaje starosta. Koszt remontu budynku wyniesie oko³o 64 tys. z³otych. Za te

œrodki zostanie wyremontowany dach budynku, zostan¹ wymienione okna, zmodernizowane ogrzewanie, odœwie¿one œciany, wyremontowane ³azienki i pod³ogi. W Oœrodku bêd¹ trzy pokoje i dwie ³azienki. Znajdzie w nim schronienie do 10 osób. Oœrodek bêdzie wyremontowany i utrzymywany ze œrodków finansowych powiatu. Osoby korzystaj¹ce z jego goœciny bêd¹ ponosi³y niewielkie op³aty. Planujemy, ¿e placówka rozpocznie sw¹ dzia³alnoœæ z pocz¹tkiem grudnia tego roku – mówi Gra¿yna Talarczyk – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dziêki tej placówce osoby potrzebuj¹ce schronienia i pomocy z Powiatu Koœciañskiego, przede wszystkim matki z dzieæmi, znajd¹ j¹ na miejscu. Do tej pory musieliœmy szukaæ dla nich pomocy poza granicami powiatu. Teraz bêdzie znacznie ³atwiej – dodaje. bj

Wbrew wczeœniejszym zapowiedziom Urzêdu Marsza³kowskiego Zarz¹d Województwa postanowi³ przyznaæ w tym roku Stypendia Marsza³ka Województwa uczniom i studentom. O tej decyzji Starostwo Powiatowe w Koœcianie zosta³o poinformowane na nieca³y tydzieñ przed terminem sk³adania wniosków. Wnioski kandydatów do stypendium sk³ada marsza³kowi starosta – informuje Irena Tomczak z Wydzia³u Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych. Niespodziewana decyzja o przyznawaniu w tym roku stypendiów i krótki termin wymusi³ okreœlenie specjalnego trybu rekrutacji. Podjêto decyzjê o wy³onieniu kandydatów do stypendium z grona osób, które ubiega³y siê o stypendium starosty a nie otrzyma³y go. Z tej grupy wybrano 20 uczniów i 28 studentów spe³niaj¹cych wymogi regulaminu o najwy¿szej œredniej i najni¿szych dochodach – mówi Irena Tomczak. Zd¹¿yliœmy poinformo-

waæ kandydatów o mo¿liwoœci ubiegania siê o stypendium i koniecznych do spe³nienia wymogach formalnych. Do dnia 29 wrzeœnia wszyscy zainteresowani z³o¿yli wnioski w Wydziale Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych. Stypendium ma charakter socjalny i przeznaczone jest dla osób ucz¹cych siê w trybie dziennym, osi¹gaj¹cych najlepsze wyniki w nauce i pozostaj¹cych w trudnych warunkach materialnych. Preferencje w otrzymaniu stypendium maj¹ osoby pochodz¹ce z terenów wiejskich lub miast, które nie s¹ siedzib¹ powiatów. W roku ubieg³ym Starosta Koœciañski z³o¿y³ 25 wniosków dla studentów i 15 wniosków dla uczniów. Stypendium otrzyma³o 21 studentów i 6 uczniów. Do chwili obecnej Urz¹d Marsza³kowski nie okreœli³ kiedy przekazane wnioski bêd¹ rozpatrywane, na jaki okres stypendium zostanie przyznane i jaka bêdzie jego wysokoœæ. bj

Uwaga! Posiadacze pojazdów

Przysz³y Oœrodek Interwencji Kryzysowej

Informujemy, ¿e od 1 paŸdziernika obowi¹zuje nowy wzór dowodu rejestracyjnego pojazdów. Od tego równie¿ dnia, zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra infrastruktury za wydanie dowodu rejestracyjnego Wydzia³ Komunikacji i Dróg pobiera op³atê 48 z³otych. Do tej pory op³ata wynosi³a 33 z³ote. Tanieje koszt wydania pozwolenia czasowego. Do tej pory op³ata wynosi³a 16.50 z³otego, od 1 paŸdziernika wynosi 12 z³otych. Op³ata ewidencyjna w wysokoœci 1 z³otego pozostaje bez zmian. Przypominamy równie¿, ¿e do koñca roku podlegaj¹ wymianie dokumenty prawa jazdy wydane miêdzy 1 stycznia 1984 a 30 kwietnia 1993 roku.


strona

paŸdziernik 2004

Inwestycje na drogach nie i zakoñczy³a siê w terminie. Ponadto – dodaje Matyœkiewicz – wykonaliœmy w tym roku powierzchniowe utwardzenie 9 km innych dróg. Utwardzono drogi Stare Oborzyska – S³onin, Krzywiñ – Lubiñ i drogê z Bieczyn do Pecnej. Z powiatowych œrodków zosta³y równie¿ wybudowane chodniki w G³uchowie, Lubiniu, Bielawach, Przysiece Starej II, Kurowie

ci¹g dalszy ze str. I

i w Œmiglu na ulicy Ogrodowej i na pl. Rozstrzelanych. W trakcie budowy jest ci¹g pieszo – rowerowy w Bie¿yniu. G³ówne tegoroczne prace – informuje Janusz Matyœkiewicz – zosta³y wykonane. Teraz Zarz¹d Dróg Powiatowych skupi siê na przygotowaniu i utrzymaniu dróg w okresie jesienno – zimowym. bj

III 3

U Marii Konopnickiej praca wre Niespe³na dwa miesi¹ce temu ruszy³y prace przy budowie Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkó³ im. Marii Konopnickiej w Koœcianie. Ich efekty s¹ ju¿ widoczne go³ym okiem. Zakoñczone zosta³y prace nad ca³oœci¹ fundamentów. Obecnie wykonywane s¹ konstrukcyjne œciany przyziemia. W pierwszej po³owie paŸdziernika, pierwszy poziom budynku przykryje strop. Najwiêksz¹ powiatow¹ inwestycjê realizuje Przedsiêbiorstwo Budowlane BUDOMONT Sp. z o. o. z Koœciana. £¹czna powierzchnia zabudowy wyniesie 1. 075 metrów kwadratowych, powierzchnia u¿ytkowa 1.239,55 merów kwadratowych. Kubatura 9 tys. metrów szeœciennych. Zakoñczenie wszystkich prac inwestycyjnych przewidziano na koniec sierpnia przysz³ego roku.

Widok na budowê od strony powstaj¹cej hali sportowej Z Centrum Rehabilitacji i Sportu bêd¹ mogli korzystaæ nie tylko uczniowie szko³y, ale tak¿e inne osoby, w tym przede wszystkim

osoby niepe³nosprawne. Przewidywany ³¹czny koszt inwestycji wyniesie ponad 2,5 miliona z³otych. bj

Punkty pomog¹ ulica Œmigielska

skrzy¿owanie ulic M³yñskiej i £¹kowej

Po pieni¹dze do PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koœcianie informuje, ¿e posiada dodatkowe œrodki finansowe na rok 2004 otrzymane z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Œrodki te przeznaczone s¹ na dofinansowanie zadañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych. Pomoc finansow¹ mo¿na otrzymaæ na dofinansowanie uczestnictwa osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia osób nie-

pe³nosprawnych w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, i œrodki pomocnicze oraz na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – remonty ³azienek, budowa podjazdów, barier w komunikowaniu siê (zakup radia dla osoby niewidomej) i barier technicznych. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania mog¹ odbieraæ druki wniosków w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koœcianie przy ulicy KaŸmierczaka 41 w godzinach od 7 –14 tel. 5110166 lub 5119832.

Dbajmy o zdrowie Starostwo Powiatowe w Koœcianie organizuje wyjazdy autokarowe na badania profilaktyczne w zakresie osteoporozy dla 100 kobiet w wieku 4555 lat mieszkaj¹cych w Powiecie Koœciañskim. Bezp³atne badanie densytometryczne szyjki koœci udowej jest nieinwazyjne, bezpieczne i bezbolesne. Trwa 10 min. i wykonane bêdzie w Poznañskim Oœrodku Reumatologicznym w Œremie. W roku ubieg³ym organizowaliœmy podobne wyjazdy – mówi Barbara £akoma z Wydzia³u

Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych Starostwa - skorzysta³o z nich 160 pañ. Mamy ograniczon¹ iloœæ miejsc dlatego bêdzie decydowaæ kolejnoœæ zg³oszeñ. Wyjazdy na badania odbêd¹ siê 15 i 16 listopada. Zainteresowane panie proszone s¹ o kontakt z Wydzia³em Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych pod numerem telefonu: 5127067 lub 5127433 wew. 28. Przy zg³oszeniu nale¿y podaæ imiê i nazwisko, adres, PESEL, wzrost, wiek i numer telefonu. bj

Renty strukturalne, program rolnoœrodowiskowy, zalesienie gruntów rolnych, wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, a tak¿e nowe instrumenty, do których zalicza siê wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych, wsparcie grup producentów rolnych, dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE i pomoc techniczna, to g³ówne sposoby realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to program okreœlaj¹cy zasady, na których bêd¹ wspierane w latach 2004-2006 przekszta³cenia maj¹ce na celu rozwój obszarów wiejskich. W tym samym czasie, podobnym celom ma s³u¿yæ Sektorowy Program Operacyjny. W jego ramach od 15 wrzeœnia 2004 roku mo¿na sk³adaæ wnioski o dofinansowanie projektów na dzia³ania u³atwiaj¹ce start m³odym rolnikom, poprawê przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych, przywracanie potencja³u produkcji leœnej zniszczonej natu-

raln¹ katastrof¹ i/lub po¿arem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych. Mo¿na tak¿e ubiegaæ siê o œrodki umo¿liwiaj¹ce ró¿nicowanie dzia³alnoœci rolniczej i zbli¿onej do rolnictwa oraz na dzia³ania poprawiaj¹ce rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej zwi¹zanej z rolnictwem, czy realizacjê pilota¿owego Programu Leader +. Korzystanie z tych mo¿liwoœci finansowego wsparcia mo¿e rodziæ pewne trudnoœci. Zgodnie z zapowiedzi¹, osoby, które bêd¹ nimi zainteresowane mog¹ siê zwróciæ z proœb¹ o pomoc do pracowników Powiatowych Punktów Informacyjnych dla Rolników. Staramy siê rozszerzaæ odpowiednio zakres proponowanej rolnikom pomocy przy wype³nianiu wniosków i kompletowaniu za³¹czników – mówi Przemys³aw Sztukowski – koordynuj¹cy prace Punktów. Z uwagi na brak spójnych, jednoznacznych i termi-

nowych informacji o wiêkszoœci z wdra¿anych dzia³añ i programów istnieje ci¹g³a potrzeba pog³êbiania wiedzy na ten temat. By mo¿liwie rzetelnie i skutecznie s³u¿yæ pomoc¹ wszystkim zainteresowanym pozyskaniem œrodków z funduszy strukturalnych i przekazywaæ wszystkie niezbêdne informacje pracownicy PI szkol¹ siê i – przyznaje Sztukowski – ze wszystkimi zainteresowanymi podziel¹ siê swoj¹ wiedz¹. Zachêcam wszystkich zainteresowanych do korzystania z naszej pomocy dodaje. Punkty pomagaj¹ bezp³atnie! bj

Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie mo¿liwoœci zatrudnienia, ducha przedsiêbiorczoœci, równych szans oraz inwestowanie w zasoby ludzkie” SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH , Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i spo³eczna Dzia³anie 1.3 - Przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia; schemat A PROJEKT „POWRÓT NA RYNEK PRACY” PROJEKT POSI£KOWY „MOJA PRZYSZ£OŒÆ W MOICH RÊKACH” Powiatowy Urz¹d Pracy w Koœcianie informuje, i¿ w ramach w/w programu istnieje mo¿liwoœæ:

ubiegania siê o dotacjê na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej O dotacje mog¹ siê ubiegaæ osoby: - zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Koœcianie w okresie nie d³u¿szym ni¿ 24 miesi¹ce, - maj¹ ukoñczony 25 rok ¿ycia, W/w dotacje s¹ przeznaczone na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej z wy³¹czeniem dzia³ów specjalnych produkcji rolnej oraz dzia³alnoœci rolniczej. Osoby bezrobotne które otrzymaj¹ wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji zobowi¹zane bêd¹ do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesiêcy. Maksymalna kwota dotacji wynosi 11 tys. z³. Ponadto informujemy, i¿ wszelkich niezbêdnych informacji i wsparcia w zakresie rozpoczêcia i prowadzenia

dzia³alnoœci gospodarczej udziela Stowarzyszenie Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Koœcianie, ul. Rzemieœlnicza 2, tel: 512-77-83 Wiêcej informacji na ten temat mo¿na uzyskaæ w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Koœcianie, ul. Ks. Prymasa Wyszyñskiego 8. tel. 512-10-55 wew. 259


strona

4 IV

paŸdziernik 2004

Pamiêtaæ po 125 latach Genera³ z Choryni „Stolica, Matczyn¹ wolê Polski sprawuj¹c (...) przytula bohatera narodowego do swojego ³ona, pod jeden swój sztandar ¿a³obny narodowy, pod jedn¹ ca³ego narodu wspóln¹ modlitwê za wieczny odpoczynek w cieniu skrzyde³ Bia³ego Or³a strzeg¹cego tego tu miejsca, jak miasta umar³ych, jako Panteonu Bohaterów, ma³ej cz¹stki wielkiego œwiata duchów by imiê jego wielkie z imionami tych co za jedn¹ z nim walczyli sprawê, przysparza³o blasku minionym czasom tamtego roku”. (por. „Przyjaciel Ludu” zeszyt V-VI, Leszno 1998 r.) Tymi s³owami na warszawskich Pow¹zkach – 2 listopada 1938 roku - ¿egna³ gen. Edmunda Taczanowskiego powstaniec styczniowy Mamert Wandalli. 14 wrzeœnia tego roku msz¹ œwiêt¹ w Choryni rozpoczê³y siê uroczyste obchody 125 rocznicy œmierci gen. Edmunda Taczanowskiego. W uroczystoœciach, zorganizowanych z inicjatywy Starosty Koœciañskiego, przy wspó³pracy Karola Marciniaka, prezesa firmy DANKO i Wójta Gminy Koœcian, uczestniczy³y delegacje w³adz samorz¹dowych i instytucji, poczty sztandarowe; harcerstwa, szkó³ powiatowych, stra¿y po¿arnej, organizacji kombatanckich. Z zaproszenia skorzystali

XIX stulecia, których jedynym celem by³a ¿yj¹ca w ich sercach Polska sprawi³y, ¿e zapisali siê Oni w naszej pamiêci. Stoimy przed domem, w którym wychowa³ siê i zmar³ uczestnik walk toczonych w czasie Wiosny Ludów, powstaniec styczniowy, genera³ Edmund Taczanowski. By³ wzorowym dzieckiem swoich czasów. (...). Pokolenie Edmunda Taczanowskiego to pokolenie tragiczne. Ludzie Ci przyszli na œwiat d³ugo po wymazaniu Rzeczospolitej Obojga Narodów z map œwiata, a umierali, bardzo czêsto, na d³ugo przed tym, nim Polska na mapach œwiata znów zaistnia³a. Walczyli, ¿yli i umierali dla idei. Zatem dziœ, 125 lat po dniu, gdy w tym domu zmar³ powstaniec kochaj¹cy Ojczyznê, Ojczyznê, która ¿y³a tylko w sercach i umys³ach ludzi schylmy czo³a, czcz¹c pokolenie – pomost -, pokolenie, które w swoich d³oniach przenios³o iskrê wolnoœci, wolnoœci, o któr¹ walczy³o dla nas, wolnoœci, któr¹ My mo¿emy siê cieszyæ. Ka¿de pokolenie stoi przed wyzwaniami swojej epoki. Pokolenia Dezyderego Ch³apowskiego i Edmunda Taczanowskiego z wyzwañ, które los postawi³ na ich ¿yciowej drodze wywi¹za³y siê w

Pod tablica trzymali wart ¿o³nierze z leszczyñskiej jednostki równie¿ cz³onkowie rodziny Taczanowskich, z seniorem Stanis³awem Taczanowskim na czele, mieszkañcy Choryni oraz uczniowie Szko³y Podstawowej z Biskupic z Powiatu Koniñskiego, która nosi imiê genera³a. Po nabo¿eñstwie w koœciele goœcie w uroczystym pochodzie przemaszerowali pod choryñski dwór, w którym do œmierci mieszka³ genera³ Taczanowski. Dziêkuj¹c zebranym za tak liczne przybycie, Starosta Koœciañski powiedzia³ m. in.: „125 lat temu, w 1879 roku Ziemia Koœciañska, Wielkopolska, Naród Polski straci³ dwóch wybitnych Polaków, dwóch znakomitych dowódców, genera³ów walcz¹cych o niepodleg³oœæ. S¹siedzi, Dezydery Ch³apowski i Edmund Taczanowski nie zginêli w czasie walki, ale ich podobna ¿yciowa postawa, mimo znacznej, dziel¹cej ich ró¿nicy wieku, zaanga¿owanie we wszystkie najwa¿niejsze wydarzenia militarne

sposób wzorowy. Róbmy wszystko, by nasi wnukowie mogli wystawiæ nam równie dobr¹ ocenê. Wzory do naœladowania, dobre wzory, mo¿emy czerpaæ z przesz³oœci”. Wzruszony, Stanis³aw Taczanowski, ostatni cz³onek rodziny, który pamiêta przewiezienie prochów pradziada na cmentarz Pow¹zkowski w Warszawie – w 1938 roku – wspominaj¹c tamten czas, podziêkowa³ za pamiêæ o jego przodku i za chwile, które pozwoli³y mu siê wzruszyæ. Apel poleg³ych, salwa honorowa oddana przez kompaniê honorow¹ 69 Leszczyñskiego Pu³ku Przeciwlotniczego im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego z Leszna oraz z³o¿enie wi¹zanek pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ genera³a by³o kulminacyjnym punktem uroczystoœci. Ca³e uroczystoœci uœwietni³a oprawa muzyczna wykonana przez orkiestrê Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Krzywinia. bj

Genera³ Edmund Taczanowski urodzi³ siê 23 listopada 1822 r. w Wieczynie k. Pleszewa w rodzinie ziemiañskiej Józefa i Katarzyny z Horsztopskich. Od dziesi¹tego roku ¿ycia wychowywa³ siê w Choryni, w cieniu tradycji zwi¹zanych z pobytem tu naszego wieszcza Adama Mickiewicza. Po ukoñczeniu gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu, za namow¹ ojca wst¹pi³ do pruskiego wojska, najpierw w Poznaniu, póŸniej oficerskiej szko³y artylerii i in¿ynierii w Berlinie, któr¹ ukoñczy³ w 1840 r. i w stopniu podporucznika zosta³ przydzielony do 5 brygady kawalerii stacjonuj¹cej w G³ogowie. 6 stycznia 1846 r. poda³ siê do dymisji i zrezygnowa³ ze s³u¿by w armii pruskiej. W konspiracji Kilka miesiêcy wczeœniej nawi¹za³ kontakt z spiskowcami Ludwika Mieros³awskiego, którzy przygotowywali siê do zbrojnego powstania w Ksiêstwie Poznañskim i bra³ czynny udzia³ w organizowaniu artylerii powstañczej i jako tajny kurier przygotowywa³ okoliczne ziemiañstwo do powstania. Zosta³ aresztowany po miesi¹cu dzia³alnoœci - 13 lutego. Osadzono go w twierdzy na poznañskich Winiarach. PóŸniej zosta³ przewieziony do Berlina, gdzie przebywa³ do 2 grudnia 1847 roku. W wyniku wypadków politycznych - Wiosny Ludów 1848 roku - w Poznaniu powsta³ Komitet Narodowy, który przyst¹pi³ do organizowania polskiego wojska w Ksiêstwie pod dowództwem L. Mieros³awskiego. Taczanowskiemu powierzono komendê i szkolenie oddzia³u artylerii Legii Akademickiej w Pogrzybowie k Pleszewa. Po rozbiciu przez Prusaków obozów powstañczych pod Ksi¹¿em, Pleszewem, Mi³os³awem i oddzia³ E. Taczanowskiego otoczony 26 kwietnia 1848 roku podda³ siê bez walki. Zosta³ aresztowany i znów trafi³ do wiêzienia. Po dwumiesiêcznej karze zosta³ zwolniony. Wróci³ na wieœ. Emigrant Z zamiarem wst¹pienia do wojsk piemonckich Karola Alberta Taczanowski pod koniec 1848 roku wyjecha³ do Lombardii. Armia austriacka zd¹¿y³a ju¿ w tym czasie rozbiæ lombardzkich rewolucjonistów. Wobec tego m³ody Wielkopolanin uda³ siê do Rzymu. Tam zaci¹gn¹³ siê do armii republikañskiej Giuseppe Garibaldiego. Za walki pod Valetrio i Palestrino otrzyma³ stopieñ kapitana. Walczy³ te¿ w obronie Rzymu, gdzie zosta³ ranny. Znów dosta³ siê do niewoli. Za wyj¹tkowe mêstwo 17 czerwca 1849 r. zosta³ mianowany majorem. Znów w kraju Zwolniony, po st³umieniu rewolucji we W³oszech z niewoli, wróci³ do wielkopolski i osiad³ w Woli Ksi¹¿êcej k. Jarocina. Zaj¹³ siê gospodarowaniem. W grudniu 1860 roku o¿eni³ siê z Aniel¹ Baranowsk¹ i za³o¿y³ rodzinê. Sprawy prywatne nie oderwa³y Taczanowskiego od dzia³alnoœci politycznej. Na prze³omie stycznia i lutego 1861 roku bra³ udzia³ w zjeŸdzie Towarzystwa Rolniczego i uczestniczy³ w krwa-

wej manifestacji na ulicach Warszawy. Chc¹c przysposobiæ obywateli do przysz³ej walki zbrojnej w Pleszewie za³o¿y³ Bractwo Kurkowe i Bractwo Jednoœci. Powstaniec styczniowy Okazja do walki nadarzy³a siê dwa lata póŸniej. W powstaniu styczniowym Taczanowski by³ bardzo aktywny. Mianowany przez Komitet Dzia³yñskiego dowódc¹

jednego z oddzia³ów wielkopolskich ochotników, energicznie przyst¹pi³ do jego organizowania. Dzia³a³ w okolicach Pleszewa. Niestety zaskoczeni powstañcy - przez wojska pruskie – zostali rozbici w lesie s³aboszewskim. Z tymi którzy zdo³ali uciec i nowymi ochotnikami utworzy³ drugi oddzia³ w okolicy Pyzdr. 29 kwietnia, na czele ponad 2000 tys. powstañców Taczanowski stoczy³ zwyciêski bój pod Pyzdrami. Kilka dni póŸniej zaj¹³ Ko³o. Okr¹¿ony pod Ignacewem przez dwa ugrupowania wojsk rosyjskich zosta³ rozbity 8 maja. Pod koniec miesi¹ca Rz¹d Narodowy powierzy³ Taczanowskiemu dowództwo nad wojskami woj. kaliskiego i mazowieckiego. W tym samym czasie zosta³ awansowany do stopnia genera³a. Pod komend¹ Taczanowskiego zosta³y zorganizowane w kaliskim 2 pu³ki kawalerii, które w sierpniu stoczy³y ze zmiennym szczêœciem kilka bitew> Walczyli pod L¹dem, Laskiem, Goszczanowcem, Czepowem, Pêcherzewkiem i Sêdziejowicami. Uchodz¹c na po³udnie przed wrogiem odzia³y Taczanowskiego ponios³y klêskê pod Kruszan¹. Taczanowski zosta³ zaocznie skazany na karê œmierci. Jedynym rozwi¹zaniem by³a dla niego ponowna emigracja. Przez Wroc³aw przedosta³ siê do Pary¿a. Nawi¹za³ tam kontakt z kierownictwem polskiej emigracji. Œladem Adama Mickiewicza Z Pary¿a pod koniec 1863 roku wyjecha³ do Konstantynopola z zamiarem utworzenia tam polskiego wojska. Turcja by³a jedynym pañstwem, które nie uzna³o rozbiorów Polski. Nie zdo³a³ nak³oniæ wojskowych tureckich do jasnego wypowiedzenia siê w sprawie polskiej. Z niczym wróci³ do Pary¿a. Nie przesta³ dzia³aæ. Na dworach francuskich i w³oskich szuka³ pro-

tekcji, by móg³ - w stopniu genera³a - dostaæ siê do wojsk tureckich i realizowaæ swoje plany. Wreszcie uzyska³ poparcie rz¹du w³oskiego i w maju1866 roku ponownie wyjecha³ do Konstantynopola. Tym razem jego misja równie¿ siê nie powiod³a. Wróci³ do Pary¿a. Jeszcze w tym samym roku wyjecha³ do Krakowa i tam - w 1870 roku - doczeka³ koñca wojny francusko – pruskiej. Przegrana Francji przekre-

œli³a nadzieje polityczne Polaków z ni¹ zwi¹zane. Powrót do domu Kiedy rz¹d pruski og³osi³ amnestiê dla uczestników powstania styczniowego, Taczanowski rozpocz¹³ starania o uchylenie kary œmierci. Na rozprawie s¹dowej zosta³ uwolniony od winy. Wróci³ do Wielkopolski i osiad³ w rodzinnej Choryni. Zrujnowane zdrowie, wypadki ogólnoeuropejskie, klêska Francji w 1870 i Turcji w 1877 roku zrodzi³y w nim gorycz i rozczarowanie. Zmar³ w Choryni 14 wrzeœnia 1879 roku. Ostatnia droga Po prawie 60 latach od œmierci – 1 listopada 1938 roku – prochy genera³a wyruszy³ niezwyk³y kondukt z prochami gen Edmunda Taczanowskiego do Warszawy. Trumna w wagonie – kaplicy odjecha³a przez Koœcian, Poznañ i dalej wiod³a historycznym szlakiem w pobli¿u pól bitewnych i potyczek, w których dowodzi³. Nastêpnego dnia w Warszawie w koœciele garnizonowym odprawi³ nabo¿eñstwo, po którym trumnê z prochami genera³a - na lawecie armatniej - ulicami Warszawy odprowadzona na cmentarz pow¹zkowski. Prochy s³ynnego syna Wielkopolski z³o¿ono do grobu w kwaterze powstañców 1863 roku. Józef Œwi¹tkiewicz Dziêkujê Panu Kazimierzowi Taczanowskiemu za ciekawe informacje dotycz¹ce œp. genera³a. Orêdownik Powiatowy, Pismo Powiatu Koœciañskiego. Wydaje i redaguje Starostwo Powiatowe w Koœcianie. Nak³ad 9 tys. egz. Tel. i fax (065) 512 08 25, e-mail: powiatkoscian@post.pl. Internet: www.powiatkoscian.pl

08_op_NR5  

Punkty pomog¹ Dofinansowanie dla rolników Str. III Po pieni¹dze do PCPR Str. III Oœrodek Interwencji Kryzysowej Str. II Przypomnienie Zgodni...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you