Folder inwestycyjny 2019-2024 - Powiat Pruszkowski

Page 1

Zarządzanie i nadzór: Sylwia Ładna-Tobolczyk

Projekt, skład i łamanie: Łukasz Osiadacz

Zdjęcia: Mikołaj Hajdukiewicz

Tekst: Urszula Sobiesiak

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment tekstu nie może być publikowany oraz reprodukowany bez pisemnej zgody wydawcy.

Zespół Komunikacji Zewnętrznej

©
Starostwo
Pruszkowie, 2024
Copyright by
Powiatowe w

Szanowni Państwo,

możliwość realizacji oczekiwanych przez lokalną społeczność inwestycji, jest dla każdej jednostki samorządu terytorialnego kołem napędowym do jej rozwoju. Rozbudowa infrastruktury oświatowej, zdrowotnej, komunikacyjno-drogowej czy społeczno-kulturalnej ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia mieszkańców, bezpośrednio wpływa na rozwój gospodarczy oraz zwiększenie konkurencyjności regionu.

Z ogromną satysfakcją przedstawiam Państwu katalog zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Powiat Pruszkowski podczas VI kadencji, w latach 2019 – 2024. To budujące, że pomimo szeregu niesprzyjających okoliczności, samorząd powiatu pruszkowskiego zrealizował wszystkie, zaplanowane na ten czas, inwestycje. Należy podkreślić, że wartość nakładów finansowych na rozwój infrastruktury oświatowej i drogowej, znacznie przewyższyła wyniki poprzednich kadencji. To niewątpliwie rezultat efektywnej współpracy Rady i Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz ogromnego zaangażowania i profesjonalizmu pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Zapraszam Państwa do lektury.

Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

Krzysztof Rymuza

Starosta Pruszkowski

Zdzisław Brzeziński

Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Grzegorz Kamiński

Wicestarosta Pruszkowski

Agnieszka Kuźmińska

Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

2

Rada Powiatu Pruszkowskiego

Artur Świercz

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Mariusz Baranowski

Adrian Ejssymont

Andrzej Niedbała

Mirosława Śliwińska

Rafał Sieradzki

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Magdalena Beyer

Halina Górniak-Uszyńska

Monika Sawicka

Lidia Wrona

Ewa Borodzicz

Katarzyna Klimaszewska

Przemysław Sieciński

Aurelia Zalewska

Paweł Zacny

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Mirosław Chmielewski

Ewa Kubiak

Paweł Siekierko

Dorota Zglińska

Stanisław Dymura

Andrzej Kurzela

Anna Sobczak

Zdzisława Zielińska

Zaangażowani w realizację procesów inwestycyjnych w Powiecie Pruszkowskim byli również:

Wojciech Herner

Michał Kucharski

Katarzyna Figiel śp.

Dariusz Nowak

Janusz Rajkowski Andrzej Umel Sławomir Walendowski

Wojciech Gawkowski śp. śp.

Urszula Wojciechowska

3
4

Inwestycje kubaturowe

modernizacje / przebudowy / projekty / remonty / doposażenia

Łączny budżet inwestycji kubaturowych wyniósł około

173 816 000,00 zł

5

ZAKUP I MONTAŻ AUTOMATYCZNEJ

STACJI METEOROLOGICZNEJ

NA TERENIE POWIATU

PRUSZKOWSKIEGO

Automatyczna stacja meteorologiczna została zamontowana na otwartym terenie rolnym w Parzniewie. Stacja jest obecnie jedynym tego typu urządzeniem na obszarze powiatu pruszkowskiego, a jej maszt osiąga 12 m wysokości.

Obiekt stale monitoruje pogodę, umożliwiając zbieranie niezbędnych danych o jej zmianach, stanie aktualnym i prognozowanych lokalnych trendach klimatycznych. Urządzenie automatycznie monitoruje: sumę opadów, temperaturę powietrza i gruntu, prędkość i kierunek wiatru, wilgotność powietrza, promieniowanie słoneczne.

Stacja zaopatrzona została w panel fotowoltaiczny, turbinę wiatrową oraz bufor akumulatorowy, co zapewnia jej stałą pracę. Urządzenie wyposażono dodatkowo w czujniki pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10, co pozwala na bieżąco monitorować zanieczyszczenie powietrza i stan zapylenia.

Wszystkie zebrane dane pomiarowe są przekazywane do centralnego serwera IUNG oraz są bezpłatnie udostępnianie mieszkańcom województwa mazowieckiego poprzez stronę internetową powiatu pruszkowskiego.

Termin zakończenia: 2020 r. Koszt inwestycji: 64 635,00 zł Dofinansowanie:

• Województwo Mazowieckie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020” w wyskości 48 000,00 zł

6 INWESTYCJE KUBATUROWE / 2020

BUDOWA HALI PRAKTYK SZKOLNYCH

Z ZAPLECZEM DYDAKTYCZNYM I SZATNIOWO–SANITARNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PRUSZKOWIE

W budynku znajdują się:

• hala warsztatowa z trzema podnośnikami,

• pomieszczenia szatniowo-sanitarne dla warsztatu składające się z szatni damskiej, dla osób z niepełnosprawnościami i męskiej z umywalnią, pokój socjalny, nauczycielski oraz zaplecze sanitarne,

• dwie pracownie,

• zaplecze szatniowo-sanitarne dla boiska, składające się z dwóch szatni ogólnego przeznaczenia, umywalni, szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz magazynów połączonych funkcjonalnie z częścią warsztatową.

Budynek został wyposażony w windę hydrauliczną, wykonana została także instalacja fotowoltaiczna, pozyskująca energię, która jest wykorzystywana do podgrzewania wody i ogrzewania.

Termin zakończenia: 2021 r.

Koszt inwestycji: 4 890 122,09 zł

7 INWESTYCJE KUBATUROWE / 2021

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO

PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ W PRUSZKOWIE

Budowa nowego skrzydła w Szpitalu Powiatowym - nowoczesnego Pawilonu D. Do dyspozycji pacjentów i personelu oddano m.in.:

• nowoczesny blok operacyjny,

• blok porodowy z salą cięć cesarskich,

• Centralną Sterylizatornię,

• Zakład Diagnostyki Obrazowej z pracownią Tomografii Komputerowej,

• pracownię badań endoskopowych (gabinety gastroskopii i kolonoskopii).

Termin zakończenia: 2022 r.

Koszt inwestycji: 30 197 689,75 zł

Dofinansowanie:

• Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5 999 251,64 zł

• Wojewoda Mazowiecki, zakup specjalistycznego wyposażenia w wysokości 3 809 306,42 zł

8 INWESTYCJE KUBATUROWE / 2022

BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

PCOM to nowoczesna i świetnie wyposażona placówka, która zapewni specjalistyczną opiekę oraz pakiet usług dostosowanych do potrzeb dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W Centrum zamieszka 8 osób, które będą mogły korzystać z oferty całodobowo, natomiast dla 22 osób przygotowano opcję pobytu dziennego.

Termin zakończenia: 2023 r.

Koszt inwestycji: 10 517 541,59 zł

Dofinansowanie:

• Resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Moduł I w ramach Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2 783 850,00 zł

9 INWESTYCJE KUBATUROWE / 2023

BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO PRZY UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE

Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie, czyli dawny Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dotychczasową siedzibę zajmował od 1962 roku. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego dostrzegając ogromne potrzeby, oczekiwania oraz niewystarczające warunki lokalowe ZSS im. ks. Jana Twardowskiego, podjął decyzję o budowie nowoczesnego budynku szkoły, pozbawionego barier architektonicznych.

I etap budowy został ukończony na początku 2023 roku, obejmując budowę nowego budynku z częścią dydaktyczną i salą sportową, infrastrukturę techniczną (instalacje, przyłącza, utwardzone ciągi pieszo-jezdne, chodniki, miejsca parkingowe, mała architektura) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku dostosowane do realizacji różnych form terapii, m.in. dogoterapii, hipoterapii.

II etap budowy obejmuję rozbiórkę starego oraz budowę drugiego, nowego budynku z częścią dydaktyczną oraz zagospodarowanie terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, miejsca postojowe).

Etapowy i efektywny harmonogram inwestycji pozwala zachować ciągłość w realizowaniu programu nauczania. Finisz prac zaplanowano na 31 marca 2024 roku. Po zakończeniu rozbudowy, ten imponujący gmach zapewni świetne warunki do nauki dla blisko 260 uczniów i będzie jedną z najbardziej nowoczesnych i funkcjonalnych placówek oświatowych w regionie.

Termin zakończenia: 2024 r. Koszt inwestycji: około 72 000 000,00 zł

Dofinansowanie:

• „Fundacja Pruszyńscy” w wysokości 50% kosztów inwestycji w formie darowizny celowej

• Województwo Mazowieckie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 4 000 000,00 zł

10 INWESTYCJE KUBATUROWE / 2024
11 INWESTYCJE KUBATUROWE / 2024

PRZEBUDOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE

Budowa nowej siedziby LO im. Tadeusza Kościuszki to jedna z najważniejszych inwestycji w kadencji obecnego Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, dla którego poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań.

PRZEBIEG ETAPÓW BUDOWY

Etap I - rozbiórka segmentu istniejących budynków oraz budowa pierwszej części nowego obiektu. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli oddane zostały m.in.: reprezentacyjna aula, sześć w pełni wyposażonych sal lekcyjnych, w tym sala komputerowa, przestronne pomieszczenia dla kadry dyrektorskiej i nauczycielskiej, szatnie oraz parking podziemny. Koszt etapu wyniósł 39 352 953,34 zł.

Etap II - budowa drugiej części budynku i modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w zakresie poprawy warunków akustycznych. Powstanie także planetarium! Planowany koszt ukończenia drugiego etapu wynosi 29 804 682,09 zł.

Etap III - zagospodarowanie terenu i budowa kompleksu boisk zewnętrznych. Planowany koszt ukończenia trzeciego etapu wynosi 2 222 291,44 zł.

Zakończenie rozbudowy zapewni warunki do nauki dla ponad 800 uczniów.

Termin zakończenia: III kwartał 2024 r. Koszt inwestycji: około 72 000 000,00 zł

12 INWESTYCJE KUBATUROWE / 2024

Dofinansowanie:

• Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 950 000,00 zł

• Województwo Mazowieckie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 4 000 000,00 zł

13 INWESTYCJE KUBATUROWE / 2024

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI

PRZY SZKOLE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY UL. GOMULIŃSKIEGO W PRUSZKOWIE

(DAWNIEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH)

Budynek pływalni posiada kondygnację nadziemną i podziemną. Na kondygnacji nadziemnej znajduje się hala basenowa wraz z zapleczem oraz trybuny dla 240 osób. W obiekcie znajdują się dwie szatnie dla ok. 160 osób oraz przebieralnia dla osób z niepełnosprawnościami połączona z szatnią rodzinną. Kondygnację podziemną zajmują pomieszczenia techniczne związane z technologią uzdatniania wody basenowej, obsługą techniczną budynku oraz podłączonymi mediami. Na dachu budynku zainstalowano panele fotowoltaiczne.

Sercem pływalni jest hala basenowa, czyli:

• basen pływacki (sportowy) o wymiarach 25m x 21m i głębokości od 1,35m do 2m. Dzięki dodatkowym tulejom montażowym dla uchwytu lin torowych będzie możliwość uzyskanie 10 torów pływackich po 2 m szerokości. Ponadto niecka zostanie wyposażona w podnośnik basenowy umożliwiający dostęp i korzystanie z basenu osobom z niepełnosprawnością ruchową,

• basen do nauki pływania (rekreacyjny) o wymiarach 17m x 5m i głębokości 1,3m.

14 INWESTYCJE KUBATUROWE / 2024

Powiatowa pływalnia przeznaczona będzie dla uczniów SMS-LO oraz wszystkich mieszkańców Pruszkowa i całego powiatu pruszkowskiego. Realizacja obiektu zgodnie ze standardami FINA pozwoli także na rozgrywanie zawodów Polskiego Związku Pływackiego oraz Warszawsko-Mazowieckiego Związku Pływackiego.

Termin zakończenia: I kwartał 2024 r. Koszt inwestycji: około 31 000 000,00 zł Dofinansowanie:

• Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu edycja 2020 w wysokości 10 600 000,00 zł.

15 INWESTYCJE KUBATUROWE / 2024

MODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH

Wymiana kotła w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie.

Termin zakończenia: 2020 r.

Koszt inwestycji: 311 047,74 zł

Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenów przy LO im. T. Zana – m.in. uporządkowanie placu, zaopatrzenie bramy wjazdowej w napęd oraz montaż kasetonu świetlnego.

Termin zakończenia: 2020 r.

Koszt inwestycji: 37 047,40 zł

Wymiana płyty boiska przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie. W ramach modernizacji wykonano:

• nową nawierzchnię o parametrach zgodnych z FIFA Quality Concept for Football Turf,

• dwie certyfikowane, pełnowymiarowe bramki z siatkami,

• renowację piłkochwytów.

Termin zakończenia: 2024 r.

Koszt inwestycji: 2 365 290,00 zł

Remont hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka

Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego. Inwestycja obejmowała remont centralnego ogrzewania.

Termin zakończenia: 2020 r.

Koszt inwestycji: 221 400,00 zł

Dofinansowanie:

• Województwo Mazowieckie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” w wysokości 100 000,00 zł.

Doposażenie LO im. T. Zana w instalację klimatyzacyjną.

Termin zakończenia: 2021 r.

Koszt inwestycji: 372 045,00 zł

Opracowanie koncepcji projektowej: likwidacji barier architektonicznych w budynku i na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica przy ulicy Promyka 24/26 w Pruszkowie.

Koncepcja obejmowała m.in. rozwiązania dotyczące przebudowy i rozbudowy frontowej części budynku, poszczególnych pomieszczeń wewnątrz budynku oraz montaż windy umożliwiającej dostęp do obiektu osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. W celu likwidacji barier architektonicznych i zwiększenia dostępności przearanżowany został także teren zewnętrzny. Termin zakończenia: 2021 r.

Koszt inwestycji: 23 370,00 zł

Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie – dla planowanej inwestycji sporządzono dokumentację projektową.

Termin zakończenia: 2024 r.

Koszt inwestycji: 614 298,96 zł

Dofinansowanie:

• Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” w wysokości 297 784,00 zł

16 INWESTYCJE KUBATUROWE / 2020-2024

Inwestycje drogowe

doświetlenia przejść / budowa dróg, chodników / przebudowa skrzyżowań / projekty

Łączny budżet inwestycji drogowych wyniósł około

82 365 000,00 zł

17

BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I DOŚWIETLEŃ

Droga powiatowa nr 2860W w Walendowie - przy przystanku autobusowym, ul. Nadarzyńska w Szamotach - przy pętli autobusowej oraz na granicy powiatu, ul. Komorowska w Pęcicach Małych - przy skrzyżowaniu z ul. Dziką, ul. Parkowa w Pęcicach - przy przystanku autobusowym, droga nr 3126W w Brwinowie - na skrzyżowaniu, ul. Wilsona - przy skrzyżowaniu z ul. Lilpopa oraz droga powiatowa nr 2860W w Walendowie - na wysokości Osiedla Walendia (na przejściu dla pieszych do przystanku autobusowego).

Termin zakończenia: 2019

Koszt inwestycji: 404 362,50zł

Skrzyżowanie ul. Grodziskiej i ul. Sportowej w Brwinowie (wraz z doświetleniem przejść).

Termin zakończenia: 2019 r.

Koszt inwestycji: 209 121,72 zł

Skrzyżowanie ul. Prusa i ul. Pogodnej w Pruszkowie.

Termin zakończenia: 2019 r.

Koszt inwestycji: 197 274,90 zł

Dofinansowanie:

• Rządowy program orgraniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ” im. Władysława Stasiaka 2018-2020 r. w kwocie 55 000,00 zł

Skrzyżowanie ul. Promyka i ul. Robotniczej wraz z przeniesieniem sygnalizacji dyscyplinującej kierowców: z przejścia przy skrzyżowaniu z ul. Rzewuskiego na przejście dla pieszych, w okolicy skrzyżowania z ul. Bagnistą.

Termin zakończenia: 2019 r.

Koszt inwestycji: 205 102,50 zł

Ul. Jesionowa w Michałowicach przy sklepie Netto, ul. Komorowska - przy skrzyżowaniu z ul. Marii Konopnickiej w Pęcicach Małych oraz ul. Warszawska w Piastowie przy skrzyżowaniu z ul. Noakowskiego.

Termin zakończenia: 2019 r. Koszt inwestycji: 97 170,00 zł

18 INWESTYCJE DROGOWE / 2019 / BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I DOŚWIETLEŃ

Skrzyżowanie ul. Sportowej i ul. Żwirowej w Gminie Brwinów, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących

- cztery przejścia dla pieszych. W tym samym zadaniu wybudowano sygnalizację świetlną na jednym przejściu dla pieszych przy ul. Dworcowej w Gminie Piastów, przy parkingu P+R/postoju TAXI.

Termin zakończenia: 2022 r.

Koszt inwestycji: 176 221,85 zł Dofinansowanie:

• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na 2021 r. w wysokości 140 977,48 zł

Skrzyżowanie ul. Armii Krajowej w Pruszkowie i ul. Pęcickiej w Pęciacach oraz ul. Ireny w Pruszkowie i Komorowie-Osiedle oraz ul. Kwiatów Polnych w Pęcicach – budowa pełnej sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych.

Termin zakończenia: 2022 r.

Koszt inwestycji: 303 195,00 zł

Dofinansowanie:

• Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ

im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 w wysokości 62 002,00 zł

• Gmina Michałowice w wysokości 80 000,00 zł

• Gmina Miasto Pruszków w wysokości 75 000,00 zł

Skrzyżowanie ul. Pruszkowskiej i ul. Jodłowej w Strzeniówce - budowa pełnej sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych.

Termin zakończenia: 2022 r.

Koszt inwestycji: 315 434,40 zł

MATERIAŁ WIDEO 19 INWESTYCJE DROGOWE / 2022 / BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I DOŚWIETLEŃ

Skrzyżowanie Al. Krakowskiej i ul. Leszczynowej w Sękocinie Nowym - budowa pełnej sygnalizacji świetlnej oraz doposażenie sygnalizacji świetlnej w doświetlenie trzech przejść dla pieszych. W tym samym zadaniu wybudowano sygnalizację świetlną w doświetlenie dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Nad Utratą i ul. Stawowej w Walendowie.

Termin zakończenia: 2022 r.

Koszt inwestycji: 639 600,00 zl

Dofinansowanie:

• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na 2021 r. w wysokości 419 377,32 zł

Skrzyżowanie ul. Pruszkowskiej i ul. Godebskiego w Raszynie - budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych.

Termin zakończenia: 2022 r.

Koszt inwestycji: 327 918,00 zł

Dofinansowanie:

• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na 2021 r. w wysokości 240 000,00 zł

Skrzyżowanie ul. Długiej i ul. Mostowej w Pruszkowie - budowa pełnej sygnalizacji świetlnej oraz doposażenie sygnalizacji świetlnej w doświetlenie czterech przejść dla pieszych. W tym samym zadaniu wybudowano pełną sygnalizację świetlną oraz doposażenie sygnalizacji świetlnej w doświetlenie dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawy i ul. Granicznej w Regułach.

Termin zakończenia: 2022 r.

Koszt inwestycji: 522 012,00 zł

Dofinansowanie:

• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na 2021 r. w wysokości 417 609,60 zł

20 INWESTYCJE DROGOWE / 2022 / BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I DOŚWIETLEŃ

PROJEKTOWANIE DRÓG

POWIATOWYCH

Przebudowa Al. Tysiąclecia w Piastowie.

Termin zakończenia: 2019 r.

Koszt inwestycji: 99 000,00 zł

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych: ul. Platanowej i drogi nr 3103W w Nadarzynie.

Termin zakończenia: 2019 r.

Koszt inwestycji: 74 999,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W do granicy powiatu.

Termin zakończenia: 2020 r.

Koszt inwestycji: 74 999,00 zł

Przebudowa ul. Komorowskiej w Pruszkowie, na odcinku: od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną.

Termin zakończenia: 2020 r.

Koszt inwestycji: 97 999,00 zł

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej

Al. Krakowskiej z ul. Pruszkowską w Raszynie.

Termin zakończenia: 2023 r.

Koszt inwestycji: 239 000,00 zł

Rozbudowa drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie.

Termin zakończenia: 2023 r.

Koszt inwestycji: 329 000,00 zł

BUDOWA PRZEPUSTÓW

PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

W miejscowości Dawidy Bankowe zostały zrealizowane prace polegające na budowie przepustów dla pieszych w ciągu ul. Długiej oraz dwóch małych przepustów pod drogą powiatową nr 3102W (Żabienice–Młochów).

Termin zakończenia: 2020 r.

Koszt inwestycji: 403 022,69 zł

21 INWESTYCJE DROGOWE / 2019-2023 / PROJEKTOWANIE DRÓG POWIATOWYCH I BUDOWA PRZEPUSTÓW

BUDOWA DRÓG POWIATOWYCH

Droga nr 3110W we wsi Koszajec i Krosna-Wieś.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna przebudowy ul. Józefowskiej w Koszajcu i Krosna-Wieś, na odcinku od wjazdu do firmy ULMA do ul. Długiej.

Termin zakończenia: 2019 r.

Koszt inwestycji: 129 150,00 zł

Rondo na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Plantowej oraz ul. Stalowej w Pruszkowie.

Termin zakończenia: 2019 r.

Koszt inwestycji: 1 819 170,00 zł

Dofinansowanie:

• Fundusz Dróg Samorządowych 2019 w wysokości 1 473 012,00 zł

• Gmina Miasto Pruszków w wysokości 368 253,00 zł

Budowa odwodnienia w drogach powiatowych. W ramach zadania wykonano kanał deszczowy o łącznej długości 825 m w ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych.

Termin zakończenia: 2019 r.

Koszt inwestycji: 3 899 929,95 zł

Zadanie obejmuje rozbudowę, przebudowę i budowę ul. Broniewskiego w trzech częściach:

Część I - przebudowa odcinka od skrzyżowania z ul. Długą, Część II - rozbudowa odcinka w nowym jego przebiegu, Część III – przebudowa włączenia do zjazdu z wiaduktu i w ul. Warszawską w Piastowie.

Zakres prac obejmuje m.in.:

• rozbudowę skrzyżowania z ul. Studzienną, przebudowę skrzyżowań z ul. Mierniczą i Zimną,

• przebudowę i rozbudowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów publicznych i indywidualnych, zatok postojowych, dojazdów koniecznych, poboczy, zieleńców,

• budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego,

• przebudowę i budowę sieci oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

Ulica Broniewskiego to ciąg komunikacyjny, który będzie miał istotny wpływ na odprowadzenie ruchu od drogi wojewódzkiej. Jadąc ulicą Grunwaldzką, przez wiadukt, a następnie ulicami Broniewskiego i Długą dojedziemy aż do węzła autostradowego.

Termin zakończenia: 2024 r.

Koszt inwestycji: około 8 745 000,00 zł

Dofinansowanie:

• Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 062 650,00 zł

22 INWESTYCJE DROGOWE / 2019-2024 / BUDOWA DRÓG POWIATOWYCH

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH

Skrzyżowanie Al. Kasztanowej i ulic: Osiedlowej oraz Młodości, w miejscowości Rusiec w Gminie Nadarzyn.

Termin zakończenia: 2019 r.

Koszt inwestycji: 979 080,00 zł

Dofinansowanie:

• Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 567 952,00 zł

Skrzyżowanie Al. Armii Krajowej i ulic: Ks. Józefa oraz Andrzeja w Pruszkowie.

Termin zakończenia: 2019 r.

Koszt inwestycji: 663 696,95 zł

Dofinansowanie:

• Fundusz Dróg Samorządowych 2019 w wysokości 537 317,00 zł

Budowa zjazdu publicznego z ul. Poznańskiej oraz drogi dojazdowej do przepompowni, separatora i zbiornika retencyjnego w Pruszkowie.

Termin zakończenia: 2019 r.

Koszt inwestycji: 155 000,00 zł

Ul. Solidarności w Parzniewie oraz ul. Gomulińskiego w Pruszkowie.

Termin zakończenia: 2019 r.

Koszt inwestycji: 455 100,00 zł

Ul. Komorowska i ul. Pruszkowska na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy, w zakresie skrzyżowania ul. Komorowskiej z ul. Pogodną w Pruszkowie.

Termin zakończenia: 2020 r. Koszt inwestycji: 1 452 508,14 zł

Dofinansowanie:

• Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 101 935,00 zł

• Gmina Miasto Pruszków w wysokości 435 182,70 zł

23 INWESTYCJE DROGOWE / 2019-2020 / PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH

UL. JESIONOWA W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁOWICE

W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ

Zakres inwestycji obejmował budowę ścieżki pieszorowerowej od skrzyżowania DW719 do torów WKD.

W ramach zadania wykonano m.in.:

• ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 500 m,

• zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej,

• pobocza z kostki kamiennej,

• kanał technologiczny,

• przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem,

• przebudowę kolidującego oświetlenia ulicznego,

• zmianę organizacji ruchu,

• wycięcia kolidujących drzew oraz wykonania nasadzeń zastępczych, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Michałowice.

UL. JÓZEFOWSKA

Termin zakończenia: 2021 r.

Koszt inwestycji: 971 700,00 zł

Dofinansowanie:

• Gmina Michałowice w wysokości 300 000,00 zł

OD WSCHODNIEJ GRANICY DZIAŁKI NR 48 WE WSI KROSNA-WIEŚ DO POSESJI NR 15 WE WSI KOSZAJEC - ETAP DRUGI

W ramach inwestycji wykonano:

• konstrukcję i nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów, • odwodnienie w formie rowów chłonno odparowujących,

• przebudowę kolizji elektroenergetycznej i teletechnicznej,

• oznakowanie pionowe i poziome.

Termin zakończenia: 2021 r.

Koszt inwestycji: 2 500 000,00 zł

Dofinansowanie:

• Gmina Brwinów w wysokości 800 000,00 zł

24 INWESTYCJE DROGOWE / 2021 / PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH

AL. TYSIĄCLECIA W PIASTOWIE (ETAP PIERWSZY)

Inwestycja obejmowała przebudowę pierwszego etapu drogi powiatowej nr 3130W (Aleja Tysiąclecia) w Piastowie.

W ramach inwestycji wykonano:

• remont nawierzchni jezdni, zatok autobusowych i skrzyżowań w granicach pasa drogowego,

• remont nawierzchni chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych,

• korektę łuków na skrzyżowaniach,

• kanał technologiczny,

• przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. E. Orzeszkowej,

• budowę kanalizacji deszczowej.

Termin zakończenia: 2022 r.

Koszt inwestycji: 1 722 000,00 zł

Dofinansowanie:

• Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 427 330,00 zł

• Gmina Miasto Pruszków w wysokości 2 724 000,00 zł

25 INWESTYCJE DROGOWE / 2022 / PRZEBUDOWA
DRÓG POWIATOWYCH

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH

UL. SOKOŁOWSKIEJ Z DROGĄ GMINNĄ UL. ZDROJOWĄ I ŁĄCZNICĄ W STREFIE

DROGI KRAJOWEJ NR S8 (WĘZEŁ PUCHAŁY) W M. WYPĘDY

W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym z wyspami kanalizującymi ruch. Zostały przebudowane także istniejące zjazdy, chodniki oraz rowy przydrożne. Zadanie realizowane wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Termin zakończenia: 2021 r.

Koszt inwestycji: 1 394 089,16 zł

UL. NADARZYŃSKIEJ I UL. KASZTANOWEJ W ŻÓŁWINIE

Celem inwestycji było usprawnienie układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej oraz Kasztanowej w Żółwinie oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Inwestycja obejmowała rozbudowę skrzyżowania wraz z budową chodników i zjazdów.

• ul. Nadarzyńska rozbudowa skrzyżowania, budowa obustronnego chodnika przyległego do jezdni, budowa zjazdu, zagospodarowanie zielenią nieutwardzonego terenu pasa drogowego.

• ul. Kasztanowa rozbudowa skrzyżowania, budowa jednostronnego chodnika przyległego do jezdni, budowa zjazdu, zagospodarowanie zielenią nieutwardzonego terenu pasa drogowego.

Termin zakończenia: 2021 r.

Koszt inwestycji: 249 884,70 zł

26 INWESTYCJE DROGOWE / 2021 / PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH

NR 3101W I UL. PLATANOWEJ W MŁOCHOWIE, GMINA NADARZYN

Wykonano projekt rozbudowy dróg powiatowych, który przewidywał budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym (ronda) o trzech wlotach na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3101W i ul. Platanowej. Na wszystkich wlotach zaprojektowano trójkątne wyspy dzielące, przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.

Termin zakończenia: 2021 r.

Koszt inwestycji: 1 707 808,99 zł

27 INWESTYCJE DROGOWE / 2021 / PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH

ROZBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH

UL. SOLIDARNOŚCI W PARZNIEWIE

Rozbudowa ul. Solidarności w Parzniewie miała na celu podniesienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz poprawę spójności sieci dróg Powiatu Pruszkowskiego.

Realizacja tego zadania istotnie poprawiła infrastrukturę komunikacyjną, jednocześnie podnosząc poziom bezpieczeństwa dostępu do obszarów mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. W ramach przeprowadzonej inwestycji skonstruowano nową nawierzchnię jezdni na odcinku pomiędzy przejazdem kolejowym, a wiaduktem nad tunelem wzdłuż ul. Działkowej, o łącznej długości 1020 m. Dodatkowo, zrealizowano nowy odcinek ścieżki rowerowej i chodnika, uwzględniając również elementy ułatwiające komunikację, takie jak zjazdy, zatokę autobusową oraz skuteczne odwodnienie za pomocą skrzyń rozsączających i regularnie pielęgnowanych rowów.

Termin zakończenia: 2020 r.

Koszt inwestycji: 2 783 490,00 zł

Dofinansowanie:

• Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 1 938 946,17 zł

Inwestycja obejmowała:

• rozbudowę od skrzyżowania z ulicą bez nazwy (rondo) do skrzyżowania z ul. Kościuszki,

• budowę nowego odcinka ul. Sienkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Parkową,

• rozbudowę ul. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego,

• rozbudowę ul. Parkowej przy skrzyżowaniu z ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie,

• budowę sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych obok Dworca PKP i przebudowę sieci elektroenergetycznej. W związku z kompensacją przyrodniczą nasadzono drzewa o obwodach 30 – 35 cm, krzewy oraz trawy - łącznie 923 szt.

Termin zakończenia: 2022 r. Koszt inwestycji: 11 643 241,21 zł Dofinansowanie:

• Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 000 000,00 zł

• Gmina Miasto Pruszków w wysokości 2 724 000,00 zł

28 INWESTYCJE DROGOWE / 2020-2022 / ROZBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH
UL. SIENKIEWICZA W PRUSZKOWIE

UL. KOMOROWSKA I UL. PRUSZKOWSKA

NA ODCINKU OD UL. POGODNEJ W PRUSZKOWIE DO UL. REKREACYJNEJ W GRANICY

W ramach rozbudowy ul. Komorowskiej, na odcinku od ul. Pogodnej do ul. 2 Sierpnia oraz skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Rekreacyjną w Granicy, wykonano:

• budowę ronda,

• budowę nowej jezdni ulic, zjazdów na posesje i chodników,

• ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe wraz z budową kanalizacji deszczowej,

• przebudowę oświetlenia ulicznego i kolidujących sieci elektroenergetycznych, wodociągowych oraz gazowych.

Termin zakończenia: 2022 r. Koszt inwestycji: 3 480 503,50 zł

Dofinansowanie:

• Gmina Michałowice w wysokości 250 000,00 zł

• Gmina Miasto Pruszków w wysokości 500 000,00 zł

• Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 925 494,89 zł

UL. DWORCOWA W PIASTOWIE

I UL. BODYCHA W REGUŁACH

Rozbudowa chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów publicznych i indywidualnych, zatok postojowych, poboczy oraz zieleńca przy ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regułach.

Termin zakończenia: 2023 r.

Koszt inwestycji: 9 254 520,00 zł Dofinansowanie:

• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 4 252 748,56 zł

• Miasto Piastów w wysokości 1 500 000,00 zł

• Gmina Michałowice w wysokości 750 000,00 zł

UL. KOMOROWSKA W PRUSZKOWIE

Rozbudowa na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną.

Termin zakończenia: 2023 r.

Koszt inwestycji: 5 481 336,00 zł

Dofinansowanie:

• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 3 836 659,40 zł

29 INWESTYCJE DROGOWE / 2022-2023 / ROZBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH

NR 3122W I 3120W WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ

NR 3120W NA ODCINKU OD UL. DŁUGIEJ DO UL. ZA OLSZYNĄ W ŁADACH W GMINIE RASZYN

Zakres inwestycji obejmował budowę ronda w miejscu skrzyżowania dwóch dróg powiatowych – ulicy Długiej i Drogi Hrabskiej oraz rozbudowę Drogi Hrabskiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Za Olszyną. Termin zakończenia: 2022 r. Koszt inwestycji: 3 402 635,25 zł Dofinansowanie:

• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 1 714 525,54 zł

• Gmina Raszyn w wysokości 506 432,91 zł

30 INWESTYCJE DROGOWE / 2022 / ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA
POWIATOWYCH
DRÓG

BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO (KŁADKA)

NA RZECE UTRACIE W CIĄGU ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZYCH PRZY DP3111W W MOSZNA-WIEŚ W GMINIE BRWINÓW

Zrealizowana inwestycja skutecznie oddzieliła ruch pieszych i rowerzystów od potencjalnie niebezpiecznego ruchu drogowego.

Termin zakończenia: 2021 r.

Koszt inwestycji: 1 177 728,69 zł

Dofinansowanie:

• Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 283 581,00 zł

• Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 619 522,00 zł

31 INWESTYCJE DROGOWE / 2021 / BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO (KŁADKA)

PRZEBUDOWA OBIEKTÓW

INŻYNIERYJNYCH

Most na rzece Raszynce w Pęcicach. Termin zakończenia: 2019 r.

Koszt inwestycji: 147 260,00 zł

Dofinansowanie:

• Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 80 600,00 zł

Droga powiatowa nr 1509W (Chrzanów-ŻukówCzubin), gdzie zlokalizowany jest most, to jeden z ciągów komunikacyjnych Powiatu Pruszkowskiego, a także sąsiadujących Powiatów Grodziskiego i Warszawskiego Zachodniego. Prowadzi do ważnych ośrodków społeczno-gospodarczych Gminy Brwinów, w tym m.in.

Urzędu Gminy, stacji PKP Brwinów, licznych podmiotów gospodarczych, a także stanowi drogę dojazdową do drogi wojewódzkiej 720 łączącej się z drogą krajową 92 oraz autostrady A2.

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1509W w miejscowości Czubin wraz z budową mostu wykonano dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy. W celu zabezpieczenia uczestników ruchu w obrębie mostu został on ograniczony od zewnątrz barierą energochłonną wyposażoną w poręcz – w efekcie powstała bezpieczna przeprawa przez rzekę Rokitnicę.

Termin zakończenia: 2020 r.

Koszt inwestycji: 1 836 390,00 zł

Dofinansowanie:

• Gmina Brwinów w wysokości 450 000,00 zł

• Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 927 645,00 zł

Wykonano wzmocnienie konstrukcji mostu na kanale, pomiędzy stawami, w ciągu Al. Krakowskiej w Raszynie.

Termin zakończenia: 2021 r.

Koszt inwestycji: 1 226 119,00 zł

32 INWESTYCJE DROGOWE / 2019-2021 / PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH

PRZEBUDOWA MOSTU W KRAKOWIANACH

W ramach zadania wykonano:

• naprawę ściany oporowej, płyty nośnej i przejściowej wraz ze wspornikami,

• izolację poziomą i poboczną,

• wymianę krawężników, nawierzchni jezdni i barier energochłonnych,

• umocnienie dna rzeki i terenu przylegającego.

Termin zakończenia: 2022 r.

Koszt inwestycji: 1 448 439,14 zł

Dofinansowanie:

• Rezerwa subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 427 330,00 zł

• Gmina Nadarzyn w wysokości 200 000,00 zł

33 INWESTYCJE DROGOWE / 2022 / PRZEBUDOWA MOSTU W KRAKOWIANACH
NAD RZEKĄ UTRATĄ, W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3103W

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW

ROZBUDOWA DRÓG

UL. SZKOLNA I UL. GRANICZNA W ŻÓŁWINIE

Inwestycja realizowana przez Gminę Brwinów. W ramach rozbudowy istniejącego skrzyżowania zostało wykonane skrzyżowanie wyniesione o nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego. Jezdnie ulic na skrzyżowaniu zostały poszerzone do 6,0 m. Wlot ul. Szkolnej włącza się do projektu rozbudowy ul. Szkolnej realizowanego według odrębnego opracowania. Długość odcinka ul. Granicznej objętego rozbudową wyniósł ok. 118 m. Zjazd po południowej stronie został przebudowany. W rejonie skrzyżowania wybudowano chodniki dla pieszych oraz przejścia dla pieszych na wszystkich wlotach skrzyżowania.

Termin zakończenia: 2023 r.

Koszt inwestycji: 1 596 700,00 zł

Powiat Pruszkowski udzielił dotacji w wysokości 1 596 700,00 zł

BUDOWA WIADUKTU DROGOWEGO

NAD TORAMI PKP POMIĘDZY UL. WARSZAWSKĄ W PRUSZKOWIE

I UL. GRUNWALDZKĄ W PIASTOWIE

Realizacja kompleksowej inwestycji obejmującej budowę wiaduktu drogowego nad czynną linią kolejową. Obiekt mostowy, wraz z najazdami i murami oporowymi o długości 292 m, zostanie wyposażony w ścieżkę rowerową z dopuszczonym ruchem pieszym, ekrany dźwiękochłonne, oświetlenie, odwodnienie, schody i windy. Nowy wiadukt będzie łączyć się z ul. Warszawską poprzez nowy odcinek drogi i skrzyżowanie typu rondo, stanowiąc integralną część istniejącego układu drogowego. Inwestycja realizowana przez Gminę Miasto Pruszków w ramach trójporozumienia z Powiatem Pruszkowskim, Miastem Piastów oraz firmą PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

Termin zakończenia: 2024 r.

Koszt inwestycji: 30 428 332,16 zł

Powiat Pruszkowski udzielił dotacji w wysokości 3 501 127,59 zł

34 INWESTYCJE DROGOWE / 2023-2024 / WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW
35
SPIS TREŚCI 36 WSTĘP 1 ZARZĄD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO 2 INWESTYCJE KUBATUROWE 5 Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej 6 Budowa hali praktyk szkolnych przy ZS nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie 7 Rozbudowa i modernizacja Szpitalu Powiatowego w Pruszkowie 8 Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie 9 Budowa Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Pruszkowie 10 Przebudowa Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie 12 Budowa krytej pływalni przy SMS-LO w Pruszkowie 14 Modernizacja obiektów oświatowych 16 INWESTYCJE DROGOWE 17 Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń 18 Projektowanie dróg powiatowych 21 Budowa przepustów 21 Budowa dróg powiatowych 22 Przebudowa dróg powiatowych 23 Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 26 Rozbudowa dróg powiatowych 28 Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 30 Budowa obiektu mostowego (kładka) 31 Przebudowa obiektów inżynieryjnych 32 Przebudowa mostu w Krakowianach 33 Współpraca samorządów 34
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.