Page 1

Projet ORA (Orienter Autrement)

Grila sintetică ORA a sistemelor şi serviciilor în orientare oferite persoanelor în situaţie de handicap

www.projetora.eu


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Proiect ORA Lotul : WP3 Resultat 7 : Grilă sintetică rezumând toate rezultatele teritoriale

Grila sintetică ORA a sistemelor şi serviciilor în orientare oferite persoanelor în situaţie de handicap

Sumar Introducere .................................................................................................................................... 2 1. Context legislativ ...................................................................................................................... 3 2. Recunoaşterea handicapului şi statutului pe piața muncii a persoanelor în situație de handicap ....................................................................................................................................... 4 3. Obligația de a dispune de muncă pentru persoanele în situație de handicap ............ 5 4. Structuri existente de formare/inserție/ angajare a persoanelor în situație de handicap, personalul implicat şi activitățile specifice............................................................ 7 5. Puncte slabe/ puncte tari în procesul de orientare activă a persoanelor în situație de handicap ....................................................................................................................................... 9

Page 1 sur 10


Proiect ORA Lotul : WP3 Resultat 7 : Grilă sintetică rezumând toate rezultatele teritoriale

Introducere Într-o societate în care mecanismele economice sunt bazate pe principiile economiei concurențiale, prosperitatea unei familii depinde mai întâi de angajarea membrilor săi în activitățile economice care aduc venituri. O categorie specială de familie este cea în care un membru este în situație de handicap. Aceste familii au probleme economice agravate de dificultățile întâlnite de persoana în situația de handicap în domeniul muncii. În acest context, proiectul ORA are ca scop ameliorarea procesului de orientare în societate a persoanelor în situație de handicap favorizând deplina lor participare şi făcând mai vizibile, mai cunoscute şi mai profesionale serviciile de orientare disponibile. În cadrul WP3, proiectul ORA şi-a propus realizarea unui diagnostic teritorial şi în rețea al sistemului de orientare al persoanelor în situație de handicap (PSH). În acest sens, partenerii proiectului ORA au condus o activitate de cercetare timp de şase luni, o activitate care a vizat evidențierea activităților celor şase organizații partenere din cele patru țări europene : PODKREPA – teritoriu național (Bulgaria); UBS – teritoriu departamental - departamentul Morbihan (Franța) ; EWETA – teritoriu regional – regiunea Wallonă (Belgia); UPG – teritoriul național (România); APF şi APEI – teritoriu regional - regiunea Nord-Pas-de-Calais (Franța). Lucrările au fost suținute de cel de-al şaptelea partener, PLS (Belgia), însărcinat cu coordonarea proiectului ORA. Cercetarea este una de tip descriptiv. Ea şi-a propus să îndeplinească obiectivele următoare : analiza comparată a contextelor legislative specifice țărilor partenere (considerate modele) ; identificarea şi descrierea structurilor

Page 2 sur 10


Proiect ORA Lotul : WP3 Resultat 7 : Grilă sintetică rezumând toate rezultatele teritoriale

profesionale care desfăşoară activități în domeniul orientării/inserției/ formării şi angajării persoanelor în situație de handicap. Demersul de investigare a avut ca support cinci elemente fundamentale : legislația existentă în materie de recunoaştere a handicapului şi a statutului pe piața muncii a persoanelor în situație de handicap ; o cartografie a structurilor de formare/ inserție/ angajare a persoanelor în situație de handicap (PSH) care există în fiecare țară parteneră ; o cartografie a personalului implicat şi a activităților specifice acestor persoane ; puncte slabe şi punctele tari în procesul de orientare activă a PSH.

1. Contextul legislativ Preocuparea pentru educarea şi formarea profesională a PSH, cu scopul de a asigura egalitatea şanselor în vederea participării active la viața socială a acestor persoane, cât şi creşterea gradului de includere socială şi profesională a acestei categorii de public este dovedită de numeroase documente legislative care au un caracter național. Sinteza principalelor texte de lege din fiecare țară este prezentată în tabelul de mai jos :

CONTEXT LEGISLATIV 

Legea Integrării Persoanelor Handicapate,

2004 : Legea furnizează

condiții şi garanții pentru includerea socială şi profesională a PSH

BULGARIA 

Instrumente

de

integrare

implementate:

educarea

şi

formarea

profesională, protecția socio-economică , accesibilitatea.  FRANŢA

Legea

75-534 din 30 iunie1975 : accesul persoanelor handicapate în

instituțiile deschise pentru ansamblul populației şi menținerea, pe cât posibil, într-un cadru normal de muncă şi de viață.

Page 3 sur 10


Proiect ORA Lotul : WP3 Resultat 7 : Grilă sintetică rezumând toate rezultatele teritoriale

2002 : Legea care actualizează legea din 1975 pentru implementarea dreptului la compensație

Legea din 11 februarie 2005: Integrarea profesională a PSH devine un element al cetățeniei lor şi proiectul

profesional devine o parte

integrantă a proiectului de viață. Legea cere instituțiilor să pună în aplicare şi să favorizeze « accesul la acțiuni de menținere a cunoştințelor, de menținere a acquis-urilor şcolare şi de formare profesională, cât şi acțiuni educative de acces la autonomie şi de implicare în viața socială, în beneficiul persoanelor handicapate»  BELGIA

Legea regională din 1995 : crearea Agenției Wallone pentru integrarea persoanelor handicapate Recunoaşterea handicapului, ocuparea şi cazarea

Constituție: protejarea PSH Protecția socială, egalitatea de şanse în vederea participării la viața în

ROMÂNIA

societate 

Legea 53 din 1992 : protecția specială a PSH

Legea 57 din1992 : încadrarea pentru angajare a PSH

2. Recunoaşterea handicapului şi statutului pe piața muncii a persoanelor în situație de handicap În mod tradițional, handicapul a fost identificat cu incapacitatea. O interpretare corectă a drepturilor peroanelor în situație de handicap nu poate omite potențialul acestora, inclusiv potențialul pentru muncă. Deci, orice politică socială care se pretinde democratică şi umanistă trebuie să trateze handicapul ca pe o situație individuală, ca pe un ansamblu de limitări şi de

Page 4 sur 10


Proiect ORA Lotul : WP3 Resultat 7 : Grilă sintetică rezumând toate rezultatele teritoriale

dotări. La nivelul fiecărei țări există organisme care certifică tipul şi gradul de handicap, ceea ce se rezumă în tabelul următor :

RECUNOAŞTEREA HANDICAPULUI ŞI STATUTUL PSH BULGARIA

Evaluarea este realizată de o comisie medicală specială care funcționează în cadrul Ministerului Sănătății. MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées- Casa Departamentală a Persoanelor Handicapate)) şi, în mod special,

FRANŢA

CDAPH (Commission des Droits et Autonomie des Personnes Handicapées- Comisia Drepturilor şi Autonomiei Persoanelor Handicapate) sunt cele care atribuie certificatul de invaliditate şi care recunosc calitatea muncitorului handicapat. Este recunoscută ca handicapată persoana ale cărei posibilități de angajare sunt efectiv reduse în urma unei insuficiențe sau a unei

BELGIA

diminuări de cel puțin 30 % din capacitatea sa fizică sau de cel puțin 20% din capacitatea sa mentală şi evaluarea este realizată de un birou reginal pluridisciplinar. Comisiile de expertiză medicală care acționează în cadrul Direcției Generale pentru Asistența Socială şi pentru Protecția Copilului

ROMÂNIA

(DGASPC) sunt cele care recunosc existența unui tip/grad de handicap prin emiterea unui certificat care dovedeşte statutul de persoană în situație de handicap.

3. Obligaţia de a dispune angajarea persoanele în situație de handicap În contextul anumitor modificări structurale intervenite la nivelul economiei europene, persoanele în situație de handicap suferă de o combinație de dezavantaje pe piața muncii şi şansele reale de angajare a acestor persoane Page 5 sur 10


Proiect ORA Lotul : WP3 Resultat 7 : Grilă sintetică rezumând toate rezultatele teritoriale

sunt limitate. Cu toate că persoanele în situație de handicap reprezintă a şasea parte din totalul populației europene cu vârsta de muncă, rata ocupării este, prin comparație, foarte scăzută şi şomajul este dublu în raport cu cel înregistrat pentru celelalte categorii ale populației active. Noile politici europene în domeniul protecției sociale a PSH vizează creşterea gradului de inserție profesională prin introducerea obligației angajatorilor de a încadra aceste persoane. Concret şi într-o manieră sintetică, specificitățile legislative ale țărilor partenere prezintă realitățile următoare :

OBLIGAŢIA DE A ANGAJA PERSOANE ÎN SITUAŢIE DE HANDICAP Articolul 315 din Codul Muncii: BULGARIA

Întreprinderile ce au mai mult de 50 de salariați sunt obligate să angajeze persoane la capacitate de muncă redusă- respectiv de la 4 la 10% din numărul total al salariaților, în funcție de activitatea lor economică. Toți angajatorii, publici sau privați, cu cel puțin 20 de salariați sunt obligați să

FRANŢA

angajaze cel puțin 6% muncitori handicapați. Penalități financiare prevăzute pentru întreprinderile care nu respectă obligația de angajare.

BELGIA

Nici o obligatie de angajare, chiar dacă o lege există (nici o obligatie de aplicare şi deci nici penalități) Întreprinderile cu mai mult de 250 salariați trebuie să angajeze cel puțin 3% PSH.

ROMÂNIA

Întreprinderile care refuză să angajeze PSH trebuie să verse la fondul de risc şi de accident sumele pentru persoanele neîncadrate la nivelul salariului minim brut pe țară în fiecare lună.

Se poate constata, pe de o parte, că procentajul în ceea ce priveşte angajarea PSH este diferit de la o țară la alta ; pe de altă parte, refuzul

Page 6 sur 10


Proiect ORA Lotul : WP3 Resultat 7 : Grilă sintetică rezumând toate rezultatele teritoriale

angajatorilor de a angaja PSH este sancționat de penalități financiare care cresc bugetul de stat fără să rezolve problema inserției profesionale a PSH.

4. Structuri existente de formare/ inserție, angajare a persoanelor în situație de handicap, personalul implicat şi activitățile lor specifice Dacă, de-a lungul unei perioade mari de timp, dificultățile PSH au fost trecute sub tăcere, constatăm astăzi o mai mare atenție acordată acestei categorii de persoane. Numeroase instituții, atât din sistemul public cât şi din sistemul privat, dezvoltă activități de orientare/ de inserție/ de angajare a PSH. O grilă de sinteză a instituțiilor care furnizează asemenea servicii este prezentată în tabloul următor :

STRUCTURI DE FORMARE/ DE INSERŢIE/ DE ANGAJARE A PSH 

Agenția guvernamentală de Asistență Socială : acompaniere de către asistenții sociali, formare profesională, reinserție

Agenția guvernamentală pentru Persoanele Handicapate : asistență tehnică, site Internet cu informații complete, registru special al întreprinderilor care angajează PSH

BULGARIA

Centrul Național de Reabilitare Socială : Ajutor pentru integrarea socială : echipament tehnic vizând o mai mare mobilitate, consiliu juridic, formare informatică, activități socio-culturale

Uniunea Persoanelor Handicapate din Bulgaria (ONG): Apărarea drepturilor, intereselor şi nevoilor persoanelor handicapate în Guvernul bulgar

FRANŢA

Maison Départementale des Personnes Handicapées (Casa departamentală a Persoanelor Handicapate): loc unic de primire şi de

Page 7 sur 10


Proiect ORA Lotul : WP3 Resultat 7 : Grilă sintetică rezumând toate rezultatele teritoriale

informare Punerea în aplicare a proiectului de viață, orientarea persoanelor handicapate (mediu obişnuit, mediu protejat, desemnarea instituțiilor), atribuirea prestărilor de compensare, eliberarea statutului TH 

AGEFIPH şi FIPHFP : organisme de colectare a contribuțiilor vărsate de către angajatorii privați şi publici care nu respectă obligația de angajare : finanțarea de ajutoare şi de acțiuni de menținere a locului de muncă

Cap Emploi : Ajutor pentru căutarea unui loc de muncă pentru persoanele recunoscute handicapate : organisme de plasare specializate, bilanț al competențelor

ESAT şi EA (mediu protejat şi adaptat): Activitățile profesionale, angajare, acompaniere medicală şi socială în funcție de proiectul de viață

Organismele de formare : Stagiile de reeducare profesională (CRP), calificarea celor care cer un loc de muncă şi a salariaților

FOREM (Serviciul public wallon pentru angajare şi pentru formare ) Agenți de integrare, responsabilitate de intrare, de urmărire şi de punere la muncă Determinarea profilului şi capacității în funcție de angajare, planul de

BELGIA

evoluție posibil 

Misiuni regionale pentru angajarei Angajatori şi sindicalişti Repunere în muncă

Centre de formare

Direcția Generală pentru protecția PSH (Ministerul Muncii) Coordonare a activităților speciale şi a drepturilor PSH

ROMÂNIA

Organizația Națională a PSH din România

Federație deONG-uri pentru PSH şi alte dezvoltări ale programelor ce vizează egalitatea şanselor, integrarea şi incluziunea socială

Liga pentru Promovarea şi Apărarea Drepturilor PSH: campanii care pun accentul pe conştientizarea drepturilor lor şi aportul de support legal Activități de învățare non-formală şi activități sociale

Page 8 sur 10


Proiect ORA Lotul : WP3 Resultat 7 : Grilă sintetică rezumând toate rezultatele teritoriale

Fundația Motivation din România : iintegrarea socială a PSH, schimbarea de atitudine a membrilor comunității cu sau fără handicap

Fondation H : învățământul la distanță destinat PSH, asigurarea şanselor egale la educație şi la formare profesională a PSH şi a specialiştilor care muncesc cu aceste persoane.

Succesul activităţilor de orientare şi de inserţie socio-profesională a PSH cere un număr foarte mare de specialişti din diferite domenii : consilieri în orientarea profesională, psihologi, asistenţi sociali, specialişti în domeniul educaţiei şi formării, personal medical şi paramedical şi jurişti.

5. Puncte slabe/puncte tari în procesul de orientare activă a persoanelor în situaţie de handicap Procesul de integrare socio-profesională a PSH este îngreunat din cauza unei serii de obstacole care pot fi grupate astfel : 

Obstacole de ordin individual – stima slabă de sine ; atitudinea negativistă ; informaţia deficitară în ceea ce priveşte drepturile PSH ; nivelul slab de studii şi calificare ; posibilităţi scăzute de recalificare şi de formare profesională.

Obstacole de ordin socio-economic – stereotipuri, prejudecăţi ; politici sociale centrate pe reducerea gradului de sărăcie şi nu pe măsurile de integrare ; lipsa de informaţie şi de educaţie a angajaţilor în ceea ce priveşte posibilităţile PSH, dar şi atitudinea pe care un angajator ar trebui să o aibă în ceea ce priveşte PSH şi drepturile lor ; criza economică globală şi posibilităţile reduse de încadrare în muncă a PSH.

Obstacole de ordin instituţional – personal insuficient şi, uneori, prost pregătit ;

slaba

colaborare

între

Page 9 sur 10

specialişti ;

resursele

materiale


Proiect ORA Lotul : WP3 Resultat 7 : Grilă sintetică rezumând toate rezultatele teritoriale

neadaptate nevoilor PSH ; lipsa de programe de determinare a potenţialului individual ; neputinţa de a furniza instrucţia adecvată ; servicii insuficiente pentru ghidare în scopul de a găsi un loc de muncă adecvat. Totodată putem identifica deasemenea câteva aspecte pozitive, puncte tari care redau încredere şi care se referă la integrarea socio-profesională a PSH, acestea fiind : 

Crearea de reţele asociative active ;

Existenţa unui cadru legislativ care recunoaşte accesul la un loc de muncă ca o condiţie necesară pentru inserţia socială şi obţinerea autonomiei de către PSH ;

Obligaţia angajatorilor de a încadra PSH.

Page 10 sur 10

Grila sintetică ORA  
Grila sintetică ORA  

Proiectul ORA în care sunt implicate patru țări europene- Belgia, Bulgaria, Franța, România- vizează ameliorarea procesului de orientare a p...

Advertisement