Page 1

Gröna Tråden Policydokument - Säffle Fotbollsförening 2011


Styrelsen har ordet I din hand håller du ett historiskt och betydelsefullt dokument. Gröna tråden är Säffle FF:s policy och rättesnöre. Med stöd och inspiration från denna så ska vi alla som är aktiva i vår förening kunna stå enade och dra åt samma håll. Gröna tråden har en tydlig inriktning på FF:s fotbollsverksamhet på ungdomssidan. Syftet med dokumentet är att det ska bidra till att fostra föreningens barn och ungdomar i en anda som vi kan känna en trygghet i. Oavsett om du sitter i föreningens ledning, om du är ungdomsledare, förälder eller aktiv, så ska du kunna luta dig mot Gröna tråden och därmed utföra dina uppgifter på bästa sätt. Ett tydligt och genomtänkt policydokument har många fördelar. Det blir enklare att introducera nya ledare och hur vår förening ser på ungdomsledarerollen. Därmed blir det också lättare att byta tränare i grupperna. Dokumentet ger också stöd och feedback till ledarna. Det blir enklare att analysera spelarnas utveckling och vid 16 års ålder så kommer alla våra killar och tjejer att vara grundutbildade fotbollsspelare. Policydokumentet lägger stor vikt vid både lagspel, klubbkänsla och att utveckla spelarnas självständighet. En tydlig utbildningsplan gynnar föreningen i kontakterna med föräldrar, kommunen, skolan och sponsorer med mera.


FF:s värdegrund och vision Värdegrund Vi ska i all vår verksamhet sätta individen i centrum. Glädje, delaktighet och utveckling är centrala begrepp. n

Vårt agerande skall präglas av öppenhet, trovärdighet och utveckling, både socialt och fotbollsmässigt. n

n

Arbetet skall genomsyras av mångfald och jämställdhet.

Vi ska alltid jobba utifrån god kompetens, klubbkänsla och engagemang. n

Vision Vi ska vara en eftertraktad idrottsförening för ungdomars utveckling och framgång, både socialt och fotbollsmässigt. Alla ska känna sig välkomna i Säffle FF. n


Värdegrund - Barn och ungdomar Barn och ungdomars fotbollsspel bygger på att: n n

De ska ha roligt med sin idrott och sitt föreningsliv. De ska idrotta på sina egna villkor.

Barn och ungdomsfotbollen bör därför i första hand se till så att alla får: n n n n

Möjlighet att spela fotboll i den utsträckning de vill. Uppleva glädje, kamratskap, lag- och föreningskänsla. Utvecklas personligt och idrottsligt utifrån sina egna förutsättningar. Möjlighet att utveckla ett livslångt fotbollsintresse.

Bredd och spets i föreningen n n n

Vi ska behålla bredden och välkomna alla. Vi ska samtidigt ge enskilda spelare chansen att utvecklas snabbare än gruppen i helhet. Spelare som kommit längre i sin utveckling, skall ges tillfälle att matcha och träna med äldre.


Uppförandekod Vi förväntar oss att var och en som spelar, leder eller på annat sätt engagerar sig i Säffle FF uppträder på ett sätt som skapar förutsättningar för: n

Goda och positiva relationer mellan spelare, tränare, funktionärer och föräldrar.

n

En miljö som främjar möjligheten för spelarna att utvecklas som fotbollsspelare.

n

Tränarna att leda och coacha spelarna i en respektfull och lugn miljö.

n

Ansvarstagande för lagets materiella tillhörigheter som bollar, kläder och annan utrustning.

n

Att vuxna inom laget, som tränare och föräldrar, uppträder och fungerar som goda förebilder.

Generella riktlinjer för alla inom Säffle FF Spelare, tränare, funktionärer och föräldrar/anhöriga n

Vara snälla, omtänksamma och hjälpa varandra.

n

Vara rädd om lagets, klubbens och den egna utrustningen.

Sträva efter att förstå, acceptera och uppskatta kulturella n Inte störa andra och lyssna när andra pratar, samt använoch religiösa skillnader. da ett vårdat språk. n Respektera varandras roller och utgå ifrån att var och en n Vara en god ambassadör för laget och klubben även på sköter sin roll efter bästa förmåga. resor till och från träning eller match, under läger cuper och n Komma i tid och vara förberedda inför träningar och match andra aktiviteter. n samt övriga arrangemang. Arbeta för en drog- , alkohol- samt tobaksfri miljö. n


Förväntningar på dig som förälder ● Hjälpa ditt barn att leva upp till dom förväntningar som ställs på spelaren. ● Uppmuntra ditt barn till en aktiv fritid och sunda vanor. ● Hålla dig uppdaterad på hemsidan. ● Antingen själv närvara vid träningarna eller se till att vara nåbar under tid för träning. ● I samband med match stötta ditt barn och övriga spelare, men aldrig klaga på vare sig spelare, tränare eller domare under eller efter match. ● Lämna ansvaret för träning och matchning åt tränaren och inte dirigera ditt eller andras barn under pågående match. ● Hjälpa till om tränarna behöver hjälp. ● Bidra till föreningens ekonomi genom bland annat egna arbetsinsatser såsom chokladpackning och lotteriförsäljning. ● Bemöta andra på ett vänligt sätt. ● Så långt som möjligt vara en förebild för barnen. Detta innebär exempelvis att använda ett vårdat språk samt att inte använda tobak, alkohol eller andra droger i direkt samband med match eller träning.


De tio föräldraråden Säffle FF har tagit fram 10 ”föräldraråd ”, som hela föreningen står bakom. Råden ska ses som ett stöd för hur du som förälder skall uppträda när det gäller ditt barns fotbollsaktiviteter.

1. Kom till träning och match – ditt barn vill det. 2. Uppmuntra alla spelare i laget under matchen - inte bara ditt barn. 3. Uppmuntra i både med och motgång - ge inte onödig kritik utan var positiv och vägledande. 4. Respektera hur tränaren disponerar spelarna och laget. Försök inte påverka ledaren under matchen – och sätt dig in i klubbens policy. 5. Se domaren som en vägledare – kritisera aldrig hans bedömning. 6. Uppmuntra ditt barn att deltaga – pressa inte.

7. Fråga om matchen var rolig, spännande och juste – inte bara vad resultatet blev. 8. Se till att ditt barn har förnuftig utrustning – överdriv inte 9. Respektera föreningens ungdomsarbete och policy. Kom på dom årliga mötena där man resonerar om principer etc. Du behöver inte andra förutsättningar för att delta i föreningens arbete än lust och engagemang. 10. Tänk på att det är ditt barn som spelar – inte du själv.


Förväntningar på dig som spelare ● Komma i tid till träningar och matcher man är kallad till. ● Meddela förhinder att delta i träning eller match man är kallad till i god tid. ● Göra sitt bästa på träning och under match. ● Lyssna på tränaren och visa att man lyssnar. ● Ansvara för att bollar och annan utrustning används på ett varsamt sätt och att ingen utrustning försvinner under träning/match. Samla in bollar och nare, funktionärer och föräldrar. annan utrustning efter träning/match. ● Följa fotbollens regler. ● Uppföra sig väl mot lagkamrater, trä- ● Inte försöka att fuska sig till fördelar

eller filma sig till domslut. ● Respektera domarnas uppfattning. ● Tacka motståndarna och domaren för matchen. ● Inte använda svordomar, könsord eller annat ovårdat språk. ● Inte använda tobak, alkohol eller andra droger. ● Inte mobba någon. ● Följa Gröna tråden.


Till dig som provtränar hos Säffle FF Dessa regler gäller då spelarna börjar spela 9-11-manna. (12-13 år) Upp till 11-års ålder är alla välkomna att tillhöra ”sin” egen åldersgrupp utan speciella förkunskaper Du är välkommen att testa vår verksamhet vid några sammanhängande träningstillfällen. ( i Din ”egen” åldersgrupp ) ● Efter dessa träningstillfällen kommer lagets tränare och tillsammans med föreningens ungdomssektion att ta ett beslut om du kan fortsätta att deltaga i detta lag. Detta beslut grundar sig på om du just nu är i denna del av din utveckling och eller om du mår bäst av att fortsätta i annat lag/åldersgrupp, då detta krävs för att ”komma i kapp” och i rätt fas, i din fortsatta utbildning som spelare. ● Beslutet meddelas dig personligen av representant från föreningen. Meddela ditt telefonnummer och övriga uppgifter till tränaren vid andra träningstillfället. ● Efter att beslut tagits om du kan fortsätta spela i ”din” åldersgrupp eller annat lag och du själv vill fortsätta under dessa former/villkor, så måste du betala in medlemsavgiften + ev. spelaravgift innan du deltar på nästa träning. ● Inbetala avgiften på plusgirokonto: 10 99 12 – 6. Ange ditt namn och personnummer som referens.


Förväntningar på dig som ledare ● Uppmärksamma varje spelare som individ och sträva efter att alla spelare får träning och instruktioner som bidrar till att de utvecklas. ● Behandla alla spelare lika och att ha ett helhetsperspektiv på gruppen och det fina uppdraget som tränare. ● Matcha lagen efter de förutsättningar vi har. Alla som är kallade till en match skall få spela en betydande del av matchen. ● Uppmuntra till schysst spel och ett gott uppförande på både träning och match. ● Föregå med gott exempel och visa respekt för domare, motståndare och övriga funktionärer. ● Var en förebild för barnen i övrigt. Detta innebär exempelvis att använda ett vårdat språk samt att inte använda tobak, alkohol eller andra

droger i direkt samband med match, träning och andra aktiviteter.

● Kom väl förberedd och i tid till träningar och match. ● Meddela förhinder att deltaga i träning eller

Föräldrarnas rättigheter

match till övriga tränare och ledare och ombesörj

Anser man som förälder att tränare/ledare har brutit mot reglerna ska man:

själv att ersättare finns.

● I första hand prata med tränaren/ledaren i fråga

● Följ FF:s policydokument.

● Om samtalet med tränaren inte ger önskvärt resultat, pratar man med övriga ledare ● Anser man fortfarande att det finns olösta problem tar man upp ärendet med föreningens ungdomsansvarig


Övriga regler ● Inga individuella priser, typ matchens lirare får delas ut vid matcher vid ungdomsfotbollen. (Upp till 16 år) ● Inga individuella priser, typ bäste målgörare eller träningspris får delas ut på ungdomsavslutningen. (T.o.m 11 år) Här skall hela gruppen honoreras. ● Eventuell toppning av lag får ej ske innan man börjar med 9 – 11-mannaspel (fr.o.m 12 år) ● Eventuell toppning kan få ske vid inbjudningscup eller likande. Det ska då ske med känsla och stil vid något enstaka tillfälle. ● Vid 9 – 11-mannaspel, då man anmäler till Divisions-spel i Värmland, så krävs det en noggrann planering av ledarna för att anmäla lagen i rätt nivå/division (kunskapsmässigt ). Här får man inte ”spänna” bågen för hårt, för då kan detta hämma spelarens utveckling. Det är viktigare att kunna odla sitt eget spel och följa vår utbildningsplan tålmodigt än försöka uppnå kortsiktiga mål. ● Vi ska inte pressa ungdomarna till ”för stora kliv ” och hoppa över viktiga faser i utbildningen. Här kan vi tappa ungdomar om man får möta större, bättre och mer fysiska spelare. ● Slutar någon spelare så ska en utvärdering göras. Varför?


Verksamhetsprinciper Tränare och ledares sätt att leda laget under match skall fokusera på spelarnas utveckling och rätt att delta. ● Resultatet ska alltid vara av mindre betydelse än den individuella prestationen. Verksamheten kännetecknas av utbildning och utveckling ● Fotbollsutbildning ska vara målinriktad. Långsiktig och individuell planering är en förutsättning. ● Detta betyder dock inte att alla skall spela i alla matcher, men över hela säsongen skall alla fått spela ungefär lika mycket, baserat på träningsnärvaro och engagemang Tränare/ledare sätter ”spelaren i centrum” ● Ledarskapet skall vara inriktat på att förstå och känna för individen och att ge individuell uppmärksamhet och instruktion. ● Alla spelare som är uttagna och ombytta skall få spela. Avstå från att bedöma barn och ungdomar i förhållande till varandra ● Barn och ungdomar behöver olika lång tid och individanpassad instruktion för att förstå och kunna utföra uppgifter.


Verksamhetsrekommendationer Träningar per vecka Träningars längd Antal spelare vid smålagsspel Matcher. Spelare per säsong Matcher per vecka (serie) Spelform Speltid år 1 Speltid år 2 - 3 Benskydd Bollstorlek Målstorlek Planstorlek Linjer Serietabell Antal spelare till match Domare Offside Deltagande i turnering Cup/turnering per år Matcher per dag i turnering

7 - 9 år 1 -2 60 2-3 20 1 5-manna 2x15 2x20 Ja 3 2x3 30/40x15/20 Linjer/koner Nej Helst 9 Utbildad Nej Närområde Max 2 2-4

10 - 12 år 1-3 60 - 75 2-4 20 - 25 1 7/9-manna 2x25 2x30 Ja 4 2x5 60x35 Linjerade Nej Helst 12 Utbildad Nej Distrikt Max 2 2-4

13 - 14 år 2-4 75 -90 2-5 25 - 30 1 9/11-manna 2x30 -Ja 5 Fullstorlek Fullstorlek Linjerade Ja 16 Utbildad Ja Region Max 4 Max 4

15 - 16 år 3-5 90 2-5 30 - 40 1 11-manna 2x40 -Ja/godkända 5 Fullstorlek Fullstorlek Linjerade Ja 16 Utbildad Ja Nationellt Max 5 Max 5

17 - 18 år 3-6 90 - 120 2-5 30 - 40 1 -2 11-manna 2x40 -Ja/godkända 5 Fullstorlek Fullstorlek Linjerade Ja 16 Utbildad Ja Nationellt Max 5 Max 6


Målsättningar och krav Åldersgrupp 5 - 8 år

Mål

Övriga krav

Spel/Lek Enkel passning Enkel mottagning och skott

Träning

Match

1 - 2 ggr

Poolspel från 8 år

9 - 10 år

Passning Mottagning Skott på liggande boll

Egen dricksflaska Ta ut och in boll

1 - 2 ggr

1 gång

11 -12 år

Enligt 9 - 10 år Anfallsspel Passning med vrist Väggspel

Enligt 9 - 10 år Anmäla frånvaro Fotbollstermer (12) Teoretiska träffar (12)

2 ggr

1 gång

13 - 14 år

Enligt 11 - 12 år Passning i fart Överlappning Överlämning Skott i rörelse

Enligt 11 - 12 år Hjälpa till med material Social träning, kost, droger Domarutbildning (14) Utv. av spelare/bredd/lag

2 - 3 ggr

1 gång

Enligt 13 - 14 år Försvarsspel Press/Täckning Understöd Markering

Enligt 13 - 14 år Grundkurs ledarskap Hjälpa yngre förmågor Utv. av spelare/bredd/lag

1 gång/vecka

17 år

Utveckling av spelare Bredd/Lag

4 ggr (2 - 3)

1 gång

18 år

Utveckling av spelare Bredd/Lag

5 ggr (3 - 4)

1 gång

15 - 16 år

1 gång/vecka 3 - 4 ggr

1 gång


Träningsinnehåll Moment Ålder Teknik

5-manna - 9 år

7-manna 10 - 12 år

9 - 11-manna 13 - 15 år

11-manna 16 - 18 år

Fint - dribbling Passning Mottagning Skott

Fint - dribbling Passning Mottagning Skott Vändning Nick Teknik målvakt

Fint - dribbling Passning Mottagning Skott Vändning Nick Teknik målvakt

Bolltempo Rörelse utan boll Anfallsfotboll + samma som 15-åringar

Anfall

Försvar

Spelbarhet Spelavstånd Bredd/djup Målvaktens anfallsspel

Spelbarhet Teorilära Spelavstånd + samma som 15-åringar Bredd/djup Omställning Överlapp/överlämning Målvaktens anfallsspel

Försvarssida Markering

Press/understöd Teorilära Täckning + samma som 15-åringar Omställning Målvaktens försvarsspel

Fysträning

Övrigt

Kost, droger och alkohol

Grundkondition Styrketräning Brottning - boxning Kost, droger och alkohol

Lätt instruktion Enkla spelregler

Prata i spelet Spelets regler

Olika typer av markering ”Styrt” spel typ zon, man-man Tillslagsbegränsning Inställning/kroppsspråk


Verksamhetsårets möten Möten under året

Gruppmöte i januari samtliga tränare U-lagen U-ansvarig leder Introduktionsmöte i februari laget + föräldrar Tränare leder Halvtidsmöte i juni laget + föräldrar Tränare leder Utvärderingsmöte i oktober laget + föräldrar Tränare leder Gruppmöte i december samtliga tränare U-lagen U-ansvarig leder

Gruppmöte i januari ● Medlemskap, rättigheter, skyldigheter. ● Info – spelarutbildning. ● Info – träning, match, cuper. ● Föräldramedverkan i organisationen. ● Föreningens policydokument diskuteras. ● Föreningens mål, vision och planering.

Halvtidsmöte i juni ● Information om händelser så här långt. ● Policydokumentet – hur efterföljs det. ● Eventuella förändringar, policy, idrottsligt. ● Planering kring resten av säsongen. ● Information från föräldrarepresentanten. ● Aktuella och angelägna frågor.

Introduktionsmöte i februari ● Tränarens filosofi och utgångspunkter. ● Planering och info kring säsongen. ● Info om föreningens policydokument. ● Föräldrars roll/förväntning. ● Spelares roll/förväntning. ● Föräldrarepresentant utses. ● Aktuella och angelägna frågor.

Utvärderingsmöte i oktober ● Föreningens policy och mål. ● Tränarens filosofi. ● Lagets prestation. ● Föräldrarnas roll. ● Övriga utgångspunkter. ● Vad har varit bra ? Vad kan förbättras? ● Skiss över nästa års verksamhet.

Gruppmöte i december ● Föreningens policy och mål. ● Tränarnas synpunkter. ● Lagens prestationer. ● Föräldrarnas roller. ● Övriga utgångspunkter.

● Vad har varit bra? Vad kan förbättras? Hur skall vi gå vidare? ● Skiss över nästa års verksamhet. ● Aktuella och angelägna frågor.


Kontaktuppgifter Ungdomslag __________ Område Tränare Lagledare Chokladpackning Marknaden Lotterier Arrangör - sportsliga Arrangör - övriga Material/tvätt Kioskansvarig Administration serier/cuper Bollpojkar A-matcher Matchansvarig Ekonomiansvarig Transporter

Ansvarig

Telefon

Mobil

Mail

Policydokument Säffle FF  

Gröna Tråden. Policydokument för Säffle Fotbollsförening 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you