Page 1


Actualitate

Poşta Română candidează la Consiliul de Administraţie al UPU

M

anagementul Companiei Naţionale Poşta Română a decis, la mijlocul lunii iulie, depunerea din partea României a candidaturii pentru Consiliul de Administraţie (CA) şi Consiliul de Exploatare Poştală (CEP) în cadrul Uniunii Poştale Universale (UPU). Cele două candidaturi, valabile pentru perioada anilor 20132016, vor fi luate în discuţie şi supuse voturilor în cadrul celui de-al 25-lea Congres al UPU, care va avea loc în perioada 24 septembrie-15 octombrie la Doha, capitala Qatarului.

În acest an, peste 1.500 de delegaţi, reprezentând 192 de ţări membre, vor dezbate probleme de importanţă majoră pentru sectorul poştal internaţional, Congresul fiind autoritatea supremă a UPU, în cadrul căruia se reunesc factorii de decizie la cel mai înalt nivel. Principala atribuţie a sa este aceea de a îndeplini rolul legislativ în domeniu, iar organizatorii şi-au propus să adopte o nouă Strategie Poştală Mondială, care va servi ca ghid pentru ţările membre şi pentru organele UPU până la Congresul următor, ce va avea loc peste alţi patru ani. Lucrările Congresului sunt împărţite în comisii şi şedinţe în plen, unde se dezbat propunerile formulate de către Consiliul de Administraţie al UPU, Consiliul de Exploatare Poştală al UPU, uniunile restrânse şi reprezentanţi ai statelor membre. Congresul va oferi cadrul necesar demarării sau, după caz, al continuării unor proiecte de importanţă majoră pentru Uniune şi pentru statele membre. Propunerile acoperă subiecte care se referă la modificările actelor de bază ale UPU, cât şi la Rezoluţii care să asigure direcţiile de urmat în politica poştală internaţională. În ceea ce priveşte activitatea sectorului poştal, propunerile sunt formulate conform tendinţelor mondiale determinate de schimbările în comportamentul clienţilor, criza economică şi interesele operatorilor poştali care acţionează pe piaţă.

CNPR are tradiţie în structurile de management ale UPU Participarea delegaţiei României la cel de-al 25-lea Congres al Uniunii Poştale Universale prezintă o deosebită importanţă, având în vedere necesitatea dezvoltării sectorului poştal şi adaptarea legislaţiei privind serviciile poştale în acord cu evoluţia tehnologică şi cu cerinţele utilizatorilor. În acest context, Poşta Română a propus, şi MCSI a aprobat, depunerea candidaturii României pentru alegerea în cadrul Consiliului de Administraţie şi Consiliului de Exploatare Poştală al UPU. În total, la Doha, vor fi aleşi 40 de membri în CA al UPU şi tot atâţia în CA al CEP. Pentru realizarea acestui deziderat s-a constituit un grup de lucru format din reprezentanţi ai MCSI, MAE, ANCOM, Romfilatelia şi Poşta Română, ce a susţinut, printr-o bună cooperare reciprocă, acţiunile de lobby iniţiate şi derulate de Poşta Română în scopul obţinerii suportului necesar dobândirii calităţii de membru în cele două organisme reprezentative ale UPU. Acest prilej a oferit Poştei Române posibilitatea de a intensifica acţiunile de cooperare internaţională, printr-o susţinută campanie de comunicare cu ceilalţi 191 de operatori poştali membri ai UPU. Printre acţiunile realizate prin mijlocirea instituţiilor implicate în acest proiect, demn de menţionat este faptul că pentru promovarea imaginii României şi susţinerea candidaturii acesteia va fi realizată o emisiune filatelică omagială, dedicată celor 150 de ani de tradiţie şi modernitate a instituţiei poştale din România, care va fi

oferită cu prilejul Congresului. Implicarea activă a României în cadrul Congresului de la Doha conferă ţării noastre oportunitatea afirmării pe plan internaţional, atât la nivel multilateral, cât şi interguvernamental, a potenţialului de care dispunem şi a rolului pe care România poate să îl joace în promovarea dezvoltării domeniului serviciilor poştale şi transformării acestuia în motor al creşterii economice. Prin calitatea sa de membru fondator, România a participat, încă de la începuturile Uniunii, la evoluţia acesteia şi la modificarea permanentă a actelor UPU, în funcţie de cerinţele pieţei serviciilor poştale mondiale. În situaţia în care va ajunge în forurile de conducere, CNPR nu ar fi la prima prezenţă în Consiliile de Administraţie ale UPU. Cu prilejul celui de-al 23-lea Congres al UPU, organizat la Bucureşti în anul 2004, România a fost aleasă ca membru în CA şi CEP şi a deţinut chiar preşedinţia CA, vreme de patru ani, până la Congresul de la Geneva. „Ca viitor membru în Consiliul de Administraţie şi în Consiliul de Exploatare Poştală ale UPU, România va juca un rol activ în cadrul comunităţii poştale internaţionale. Poşta Română va putea susţine astfel cooperarea între entităţile implicate în sectorul poştal, prin promovarea şi coordonarea de acţiuni privind asistenţa tehnică faţă de ţările membre”, a subliniat Directorul General al Poştei Române, Ion Smeeianu, în cadrul scrisorii de intenţie transmise Uniunii Poştale Universale.

POªTAªUL405 ¦ 3


Privatizarea parţială a Poştei Române se va face prin majorare de capital Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale vrea să vândă minim 20% din acţiunile Poştei Române MCSI intenţionează să vândă unui investitor strategic cel puţin 20% din acţiunile Poştei Române, printr-o majorare de capital, operaţiune asumată în relaţia cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), potrivit Hotărârii de Guvern nr. 761/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 532 din 31 iulie a.c. „Strategia de privatizare a Poştei Române a fost aprobată astăzi (n.r. - miercuri, 25 iulie 2012) în Guvern. Este prevăzută privatizarea în proporţie de minimum 20%. Trebuie făcute evaluări de către consultantul de specialitate şi, într-un timp rezonabil, câteva săptămâni, vor fi făcute şi asemenea evaluări (n.r. -privind câştigurile statului în urma privatizării Poştei Române). În momentul acesta nu dispunem decât de strategie, de paşii care vor fi făcuţi în procesul de privatizare. Decizia este, oricum, ireversibilă: Poşta se privatizează", a menţionat ministrul Finanţelor, Florin Georgescu, după şedinţa de Guvern din 25 iulie, pentru agenţia de presă Agerpres. „Privatizarea CNPR se realizează prin dobândirea de către un investitor strategic a unui pachet de acţiuni reprezentând minim 20% din capitalul social al societăţii comerciale supuse privatizării, prin metoda majorării de capital de social prin aport de capital, cu respectarea articolului 14 din Legea 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare", se arată în proiectul de act normativ. Guvernul s-a angajat faţă de FMI ca majorarea de capital să fie efectuată până la finele lunii septembrie, după angajarea unui consultant în luna iunie şi publicarea prospectului în luna august. „Ducerea la îndeplinire a strategiei de către MCSI se face prin acordarea de mandate speciale reprezentanţilor statului în adunarea generală a acţionarilor CNPR pentru a propune şi a aproba în adunarea generală a acţionarilor acestei societăţi comerciale următoarele acţiuni: a) declanşarea procesului de privatizare prin majorare a capitalului social prin aport de capital privat a CNPR; b) majorarea capitalului social şi emiterea unui număr de acţiuni reprezentând minim 20% din capitalul social existent al CNPR; c) selectarea unui consultant specializat şi încheierea contractului de consultanţă în condiţiile prevăzute de articolul 215 din Normele metodologice de aplicare a OUG 88/1997 (...) şi a Legii 137/2002 (...)", se spune în document. De asemenea, pentru punerea în practică a strategiei de privatizare se va constitui o comisie de coordonare a procesului de privatizare şi o comisie de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare, formare din membri titulari şi supleanţi, şi secretariate tehnice aferente acestora. Componenţa comisiei pentru coordonarea procesului de privatizare va include un secretar de stat din cadrul MCSI, care va avea şi funcţia de preşedinte, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice (MFP), un consilier de stat sau un secretar de strat din aparatul propriu de lucru al primului-ministru şi un reprezentant al Fondului Proprietatea. Din comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare vor face parte reprezentanţi ai MCSI, CNPR şi Fondului Proprietatea. ”Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile şi atribuţiile membrilor comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare a CNPR, a comisiei pentru coordonarea procesului de privatizare şi ale secretariatelor tehnice ale comisiilor, modul de lucru

şi renumerarea acestora de la data constituirii şi până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor se stabilesc prin ordin al ministrului Comunicaţiilor, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri", se mai spune în document. Membrii celor două comisii şi ai secretariatelor tehnice vor fi remuneraţi cu cel mult 2.500 lei brut/lună, cheltuielile urmând să fie suportate din bugetul CNPR. De asemenea, Poşta Română va suporta toate cheltuielile legate de plata serviciilor prestate de consultanţi şi firmele de avocatură care vor fi angajate de MCSI, precum şi cele legate de publicitatea procesului de privatizare.

Consultantul se va alege pe 10 septembrie În conformitate cu decizia Guvernului, pe 6 august, MCSI a dat publicităţii anunţul prin care urmăreşte selectarea unui consultant în vederea acordării de servicii de consultanță pentru privatizarea CNPR. Anunţul a fost publicat în Financial Times precum şi în presa românească de specialitate. Practic, consultantul va asigura realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a prevederilor strategiei de privatizare şi finalizarea tranzacţionării acţiunilor nou-emise către un investitor strategic. Conform anunţului postat şi pe site-ul MCSI, se urmăreşte „selectarea unui consultant de reputaţie internaţională (denumit în continuare Consultant) – bancă de investiţii sau firmă de consultanţă cu experienţă în privatizare - în vederea acordării de consultanță pentru pregătirea și derularea procesului de privatizare a Companiei Naționale Poșta Română S.A., ținându-se seama de criterii de calitate și cost ale serviciilor”. Cererea de ofertă poate fi ridicată, începând cu data de 10 august 2012, de la sediul ministerului. La ridicarea Cererii de ofertă, reprezentantul Ofertantului este nevoit să prezinte dovada achitării preţului Cererii de ofertă, actul de identitate al persoanei împuternicite şi împuternicire în original din partea Ofertantului. Împuternicirea va conţine menţiunea că persoana împuternicită este îndreptăţită să ridice Cererea de ofertă în numele Ofertantului şi să semneze în numele acestuia Angajamentul de confidenţialitate. Pentru persoanele străine, împuternicirea va fi însoţită de traducerea legalizată în limba română. Pentru participarea la licitaţie este obligatorie achiziţionarea Cererii de ofertă. Participanţii la procedura de selecție sunt obligaţi să depună o garanţie de participare în valoare de 50.000 euro sau echivalentul acestei sume în lei, calculat la cursul de schimb BNR din ziua emiterii scrisorii de garanţie bancară, conform precizărilor din Cererea de ofertă. Forma scrisorii de garanţie bancară pentru participarea la licitaţie este prevăzută în Cererea de ofertă. Ofertele vor putea fi depuse până la data limită de 10 septembrie 2012, ora 12:00, dată care constituie termen de decădere, la sediul MCSI, Direcția generală economică, achiziții publice si administrativă din Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5, București, România. Data şi locul deschiderii ofertelor: 10 septembrie 2012, ora 14:00, la sediul MCSI. Valabilitatea ofertelor depuse de participanţii la licitaţie va fi de 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. Hotărârea de Guvern integrală o puteţi citi în paginile 6-7. POªTAªUL405 ¦ 5


Actualitate

Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei de având în vedere prevederile noului aranjament stand-by încheiat de Fondul monetar Internaţional cu România, de tip preventiv, intrat în vigoare la 31martie 2011, precum şi criteriile de referinţă structurale decurgând din memorandumul tehnic de înţelegere cu Fondul monetar Internaţional şi Scrisoarea de intenţie din luna iunie 2012, În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5^1 alin. (1) şi al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4^1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere dispoziţiile art. 216, alin. 1 din H.G. nr. 577/2002 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1 Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale Poşta Română S.A.. ART. 2 Privatizarea Companiei Naţionale Poşta Română S.A. se realizează prin dobândirea de către un investitor strategic a unui pachet de acţiuni reprezentând minim 20%din capitalul social al societăţii comerciale supuse privatizării, prin metoda majorării de capital social prin aport de capital, cu respectarea dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 3 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de instituţie publică implicată, este mandatat să coordoneze şi să monitorizeze întregul proces pentru îndeplinirea strategiei de privatizare. (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale este mandatat să ia măsurile necesare pregătirii şi realizării procesului de privatizare a Companiei Naţionale Poşta Română S.A.. (3) Ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se face prin acordarea de mandate speciale reprezentanţilor statului în adunarea generală a acţionarilor Companiei Naţionale Poşta Română S.A. pentru a propune şi a aproba în adunarea generală a acţionarilor acestei societăţi comerciale următoarele acţiuni: a) declanşarea procesului de privatizare prin majorare a capitalului social prin aport de capital privat a Companiei Naţionale Poşta Română S.A.; b) majorarea capitalului social şi emiterea unui număr de acţiuni reprezentând minim 20 % din capitalul social existent al Companiei Naţionale Poşta Română S.A.; c) selectarea unui consultant specializat şi încheierea contractului de consultanţa în condiţiile prevăzute de art. 215 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Consultantul va asigura realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a prevederilor strategiei de privatizare şi finalizarea tranzacţionării acţiunilor nou-emise către un investitor strategic şi va efectua, dar fără a se limita la: (i) analizele de diagnostic preliminare necesare identificării problemelor legale şi/sau economico-financiare; va propune modalităţile de soluţionare, în scopul reglementării şi/sau implementării unor măsuri speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a procesului de privatizare potrivit strategiei;

6 ¦

AUGUST 2012

(ii) evaluarea Companiei Naţionale Poşta Română S.A., pentru a fi avută în vedere la recomandarea preţului acţiunilor; d) întreprinderea oricăror alte demersuri prevăzute de legislaţia în vigoare necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare precum şi pentru finalizarea cu succes a procesului de privatizare. (4) În toate cazurile Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale nu este mandatat să acorde mandate speciale reprezentanţilor statului în adunarea generală a acţionarilor Companiei Naţionale Poşta Română S.A. pentru a propune şi a aproba în adunarea generală a acţionarilor societăţii un preţ de vânzare a acţiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, mai mic decât valoarea nominală a acţiunilor nou-emise. ART. 4 (1) În vederea pregătirii şi realizării privatizării prin majorarea capitalui social la Compania Naţională Poşta Română S.A., Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va angaja, în condiţiile legii, un consultant specializat care va putea face si propuneri de modificare şi completare a strategiei de privatizare. (2) Selectarea consultantului prevăzut la alin. (1) şi încheierea contractului de consultanţa se vor realiza în condiţiile prevăzute de art. 215 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizarii aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În vederea organizării procesului de selecţie, evaluării ofertelor consultanţilor şi selectării consultantului se constituie o comisie de evaluare şi selectare a consultantului în condiţiile prevăzute de art. 215 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Constituirea comisiei se face prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale cu respectarea prevederilor de la art. 5, alin. (6) -(9). ART. 5 (1) În vederea realizării strategiei de privatizare se constituie o comisie de coordonare a procesului de privatizare şi o comisie de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare, formate din membri titulari şi supleanţi, şi secretariate tehnice aferente acestora. (2) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare are următoarea componenţă: a) un secretar de stat din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale numit de ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale-preşedinte;


privatizare a Companiei Naţionale Poşta Română S.A.

b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor publice numit de ministrul finanţelor publice; c) un consilier de stat sau un secretar de stat din aparatul propriu de lucru al primului-ministru, numit de primul-ministru; d) un reprezentant al Societăţii Comerciale„Fondul Proprietatea" -S.A., în calitate de acţionar minoritar semnificativ la Compania Naţională Poşta Română S.A., la solicitarea acestei instituţii. (3) Pentru fiecare membru titular, instituţiile reprezentate în comisia pentru coordonarea procesului de privatizare vor desemna câte un membru supleant. (4) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare are în principal următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare; b) propune spre aprobare documentele de selecţie întocmite pentru selectarea consultantului, avizate de către comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare; c) propune spre aprobare documentele de licitaţie întocmite pentru selectarea investitorului, avizate de către comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare; d) propune spre aprobare proiectele contractelor ce urmează a fi încheiate pe parcursul procesului de privatizare; e) analizează informările şi rapoartele primite din partea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare cu privire la stadiul fiecărui proces în parte şi propune spre aprobare sau propune măsuri concrete de derulare a procesului de privatizare; f) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare; g) îndeplineşte oricare alte atribuţii a căror necesitate rezultă pe parcursul procesului de privatizare. h) aprobarea finală pe toate documentele finale emise pe parcursul procesului de privatizare, înainte de desemnarea investitorului strategic care va deveni acţionar la Compania Naţională Poşta Română S.A., inclusiv pe proiectele de documente ce urmează a fi încheiate cu acesta. (5) Din comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare vor face parte reprezentanţi ai Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi ai Companiei Naţionale Poşta Română S.A.. La solicitarea Societăţii Comerciale „Fondul Proprie-

tatea" -S.A., în cadrul acestei comisii va fi nominalizat şi un reprezentant din partea acesteia. (6) Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile şi atribuţiile membrilor comisiei de pregătireşi monitorizare a procesului de privatizare a Companiei Naţionale Poşta Română S.A, a comisiei pentru coordonarea procesului de privatizare şi ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), modul de lucru şi remunerarea acestora de la data constituirii şi până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, ţinându-se cont şi de propunerea Companiei Naţională Poşta Română S.A, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (7) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) şi a secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la finalizarea procesului de privatizare. (8) În vederea desfăşurării activităţii Comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare a Companiei Naţionale Poşta Română S.A a Comisiei de coordonare a procesului de privatizare şi secretariatelor aferente, membrii acestora îşi vor îndeplini atribuţiile suplimentar faţă de cele îndeplinite la funcţia de bază. (9) Până la sfârşitul lunii aferente datei transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, fiecare dintre membrii Comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare a Companiei Naţionale Poşta Română S.A, ai Comisie de coordonare a procesului de privatizare şi ai Secretariatului tehnic vor beneficia de câte o indemnizaţie lunară asigurată din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale Poşta Română S.A, care nu poate depăşi 2.500 lei brut, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. ART. 6 (1) Cheltuielile legate de plata componentei fixe a onorariului pentru consultant şi a componentei variabile a onorariului, aferentă plăţii din valoarea totală a tranzacţiei de care beneficiază Compania Naţională Poşta Română S.A., cheltuielile pentru plata unor firme de avocatură angajate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării, inclusiv cele legate de publicitate, vor fi suportate, în conformitate cu prevederile art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, de către Compania Naţională Poşta Română S.A.. Plata se va efectua direct către beneficiari la termenele stabilite, în baza confirmării de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a îndeplinirii obligaţiilor asumate prin contractele încheiate în acest sens. (2) Cheltuielile pentru pregătirea şi realizarea privatizării includ şi cheltuielile cu remunerarea comisiei de evaluare şi selectare a consultantului, a comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare şi a comisiei pentru coordonarea procesului de privatizare pentru întreaga activitate desfăşurată, cheltuieli care sunt suportate de Compania Naţională Poşta Română S.A. ART. 7 Compania Naţională Poşta Română S.A. asigură şi garantează în totalitate sursele de finanţare a cheltuielilor prevăzute la art. 6, care cad în sarcina sa şi care se plătesc potrivit contractelor încheiate şi a ordinelor emise de Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. POªTAªUL405 ¦ 7


Revista "Poştaşul" - August 2012  
Revista "Poştaşul" - August 2012  

Revista "Poştaşul" - August 2012

Advertisement