Page 1

¬POLOLETÓ

EDIÄ&#x17D;NÃ&#x201C;  PLÃ&#x2030;N . 1 , + <  . 7 ( 5 e 0 $ - Ã&#x2039; ' 8 â ,


Vážení čtenáři, příznivci a obchodní partneři, věci a události nemusejí být samy o sobě automaticky dobré, nebo špatné. Často záleží na kontextu, na mnoha okolnostech. Kult osobnosti je pro společnost celkem pozitivní, pokud motivuje, inspiruje a sjednocuje.

Ale po letech i ty nejčistší ideály zevšední a zšednou. Pokud se dokonce z kultu osobnosti stane diktatura, svévole, cenzura, autocenzura a jablko sváru, je třeba jej odstranit a postupně budovat nový. Tak jsme se rozhodli i v Portále. Portál se nepřestává vyvíjet, ale změny u nás probíhají spíše evolučně než revolučně, jak dosvědčuje i naše nabídka na nové pololetí. Je tradiční i nová. Ale od dalšího pololetí budou jiné přinejmenším úvodníky edičního plánu. V dubnu tohoto roku totiž převezme zodpovědnost za nakladatelství Portál náš stávající šéfredaktor pan Mgr. Martin Bedřich. Chci této příležitosti využít k tomu, abych vám všem poděkoval za dlouholetý zájem o naši práci a o naše produkty: knihy, časopisy i semináře. Věřím, že vaše zaujetí i podpora budou pokračovat i nadále. Všem vám přeji mnoho vnitřní spokojenosti i vnější lásky.

Ing. Jaroslav Kuchař jednatel


TOP 5 2011 2016

P S Y C H KOLLAOSGI CI EI

1


KLASICI

obchod.portal.cz Bruno Be elheim

Za tajemstvím pohádek Proč a jak je číst v dnešní době PŘEKL AD LUCIE LUCKÁ

Vysoce uznávaná kniha amerického psychoanaly ka, v níž autor tvrdí, že je nezbytné, aby se dě v raném věku setkávaly se světem klasických pohádek. Hrdina, kterým bývá někdo, kdo původně vypadá hloupě nebo bezbranně, symbolizuje nezralé, o své štěs bojující já, kdežto pro vník, jemuž se nakonec dostane zaslouženého trestu, představuje zlé impulzy, s nimiž se dítě učí zacházet. Druhá část knihy přináší rozbor a výklad mnoha pohádek, jako je Jeníček a Mařenka, Sněhurka, Šípková Růženka, Popelka, Červená Karkulka či Zlatovláska a tři medvědi. Autor ve svém pojednání užívá klasickou psychoanaly ckou terminologii, ale jeho text je č vý a srozumitelný. Doslov Lucie Lucká. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1172-3 | brož. | 416 str. | asi 529 Kč

Bruno Be elheim (1903–1990) byl rakousko-americký psycholog a psychoanaly k. Zabýval se zejména problema kou dětské psychologie. Za druhé světové války byl jakožto Žid vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Po válce přesídlil do USA a stal se profesorem psychologie a psychiatrie na Chicagské univerzitě. Pohádky zprostředkovávají přirozené setkání se základní skutečnos , že ve světě jsou neustále pospolu dobré a zlé síly, láska a nenávist, pravda a lež. Jejich souboj nikdy nekončí a pocity, které z tohoto faktu člověk má, zůstávají živé. Dnes, stejně jako před sto lety, je třeba zvládnout např. sourozeneckou řevnivost (Popelka), ale lze se

také opřít o sourozenecké spojenectví (Perníková chaloupka). Je nutné být obezřetný, protože za chyby se pla (Červená Karkulka, Budulínek), ale když už je člověk v bryndě, stojí za to překonat pohodlnost či strach a vyjít vlastnímu štěs vstříc (Rybářova žena). PhDr. Eva Labusová

V EDICI „KLASICI“ JIŽ VYŠLO:

TAKÉ JAKO E-KNIHA

brož. | 128 s. | 255 Kč

2

brož. | 152 s. | 269 Kč

brož. | 144 s. | 275 Kč

brož. | 432 s. | 599 Kč


obchod.portal.cz

P S Y C H KOLLAOSGI CI EI George Herbert Mead

Mysl, já a společnost P Ř E K L A D O N D Ř E J FA F E J TA

Mysl, já a společnost je základní dílo G. H. Meada, jež je považováno za zakladatelskou práci symbolického interakcionismu. Mead je svébytnou postavou intelektuálních dějin, která za svého života v oblas společenských věd nevydala žádnou knihu. Mysl, já a společnost byla sestavena po Meadově smrna základě záznamů autorových přednášek. Kniha se stala jedním z významných děl v historii sociologie, sociální psychologie a filozofie, vychází v češ ně poprvé. Je důležitá pro pochopení vývoje jedince a jeho neoddělitelnost od společnos , v níž vyrostl. Závěry, k nimž Mead dospěl, jsou dodnes aktuální a velmi dobře korespondují například s poznatky soudobých kogni vních neurověd. Doslov Roman Madzia. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1180-8 | brož. | 248 str. | asi 365 Kč

George Herbert Mead (1863–1931) byl americkým filozofem, sociologem a psychologem, který působil na Chicagské univerzitě. Je považován za jednoho ze zakladatelů sociální psychologie i americké sociologické tradice. Jeho nejslavnější kniha Mysl, já a společnost vyšla v roce 1934. Ústřední kategorií Meadova myšlení je pojem sociálního Já (Self). Velká část Meadových úvah je věnována analýze procesu, v jehož průběhu se Self vytváří. Tímto procesem je interakce s druhými lidmi, při níž dochází k výměně gest a slov, tedy neverbálních a verbálních symbolů. Výměna symbolů umožňuje porovnávat reakci adre-

sáta se záměrem toho, jenž symboly vysílá. Je-li reakce shodná se záměrem vysílatele, znamená to, že partneři v komunikaci se dokázali navzájem přenést do pozice druhého (navzájem se velice dobře chápou). Možnost pochopit druhého má obrovský význam pro proces socializace. Jan Keller, Úvod do sociologie

V EDICI „KLASICI“ JIŽ VYŠLO:

brož. | 320 s. | 449 Kč

brož. | 336 s. | 549 Kč

brož. | 176 s. | 285 Kč

brož. | 200 s. | 375 Kč

3


KLASICKÁ DÍLA

NEJEN

PSYCHOLOGIE

Carl Gustav Jung

Aspekty mužství P Ř E L O Ž I L I P E T R B A B K A , K A R E L P L O C E K , P E T R PAT O Č K A , A L E N A B E R N Á Š K O V Á , L U D V Í K B Ě Ť Á K , E V A B O S Á K O V Á , J A N Č E R N Ý, K R I S T I N A Č E R N Á , J I N D Ř I C H V E S E L Ý, O N D Ř E J F A F E J T A

VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Jung vlastní psychologický přístup považoval za své „osobní vyznání“, a tak není divu, že i jeho způsob, jakým pojednává o mužství, je cestou, jak se vyrovnat s komplikovaným vztahem k vlastnímu otci. Editor John Beebe se ve svém výboru zaměřuje například na problema ku mužského hrdiny jako toho, kdo se snaží získat vědomou nezávislost na nevědomých, ins nk vních silách reprezentovaných matkou a neopomíjí ani téma ženství (animy) v mužích a mužství (anima) v ženách či alchymického sjednocení pro kladů. Výbor je významným příspěvkem k poznání díla C. G. Junga a tématu, které je dodnes vysoce aktuální a čtenářsky přitažlivé. Doslov Mar n Skála. 978-80-262-1187-7 | brož. | 248 str. | asi 379 Kč

Carl Gustav Jung (1875–1961) byl švýcarský psychiatr, psychoterapeut, všestranně originální myslitel a zakladatel analy cké psychologie. Zabýval se lidskou psychickou v širokých souvislostech mytologie, filozofie, religionis ky a umění. V Portále vyšla jeho Červená kniha (2010, čtenářská edice 2013), Vybrané spisy C. G. Junga (2014), Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga (2015) a Rozhovory s C. G. Jungem (2015).  Ukázka:

V této životní fázi, právě mezi pětatřice a čtyřice , se to ž připravuje významná proměna lidské duše. Zpočátku to ovšem není žádná vědomá a nápadná změna, spíš jde o nepřímé náznaky proměn, které — jak se zdá — mají svůj počá-

tek v nevědomí. Někdy to vypadá jako pozvolná změna charakteru, jindy se začnou znova projevovat vlastnos , které od období dětství zmizely, nebo dosavadní sklony a zájmy začínají blednout a na jejich místo nastupují jiné.

V EDICI „KLASICI“ JIŽ VYŠLO:

brož. | 256 s. | 299 Kč

4

brož. | 128 s. | 229 Kč

brož. | 156 s. | 269 Kč

brož. | 336 s. | 449 Kč


TO P 10â&#x20AC;&#x201A;2011 2016

PSYCHOLOGIE

5


PSYCHOLOGIE

obchod.portal.cz M. Valenta, P. Humpolíček a kol.

Hra v terapii Hra je již zavedeným terapeu ckým prostředkem, který pomáhá odžít a zpracovat situace, které člověk prožil, případně mu pomáhá připravit se na věci, které ho čekají. Terapeu cká hra má, stejně jako další terapeu cké nástroje, svá pravidla, indikace a kontraindikace, může být významným mo vačním faktorem v práci s klientem a zároveň ji lze využít i při práci s klienty, kteří mo vovaní nejsou, nebo je jejich mo vace kolísavá. 978-80-262-1190-7 | brož. | 256 str. | asi 399 Kč

VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zabývá se drama ckou výchovou a psychopedií a podílel se na vydání Přehledu speciální pedagogiky a Slovníku speciální pedagogiky (Portál, 2013 a 2015) jako editor.

PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D, působí v Psychologickém ústavu FF MU Brno. V Y Š L O V R O C E 2016:

brož. | 152 s. | 299 Kč

6

brož. | 184 s. | 315 Kč

brož. | 160 s. | 349 Kč


obchod.portal.cz

PSYCHOLOGIE David Fontana

Sociální dovednos v praxi PŘEK L A D A L I C E Z AVA D ILOVÁ

Jak dobře vás znají ostatní? Jak dobře znáte lidi, se kterými pracujete? Co můžete udělat pro zlepšení svých sociálních dovednos ? Kniha jde pod povrch mechanického souboru dovednos a nabízí promyšlená a prak cká vodítka účinného zvládání vztahů na pracoviš . K důležitým faktorům patří sociální hodnocení, přisuzování mo vace, vliv stereotypů, schopnost vést lidi a aser vita, ale také chyby ve vedení rozhovorů, ak vní naslouchání, nabízení pomoci, sdělování nepříjemných zpráv a zvládání hněvu při konfrontaci. Cvičení a příklady z praxe z různých oblas pracovního života pomáhají čtenáři iden fikovat a prozkoumat s nné stránky vztahu s kolegy, šéfy, žáky, klienty a pacienty, jimž ve své praxi čelí. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1197-6 | brož. | 136 str. | asi 249 Kč

David Fontana je pedagogický psycholog a autor mnoha knih z oblas psychologie a osobního rozvoje. V Portále vyšly jeho knihy Psychologie ve školní praxi, Cesta ducha v moderním životě a Stres v práci a v životě. „Existují lidé, kteří mají potřebu stresovat ostatní. To je nutné vzít v úvahu při vymýšlení strategií pro jednání s kolegy a nadřízenými na pracoviš . Když jedinec pro své okolí působí jako stresor, může to v něm posílit pocit vlastní moci

a osobní pres že. Nebo to v něm/v ní prostě probudí sadistu – ať už se jakkoli snaží racionalizovat své jednání řečmi o udržení vysoké pracovní morálky či o tom, jak z lidí „dostat maximum“. David Fontana, Stres v práci a v životě

M O H L O B Y VÁ S Z A J Í M AT:

brož. | 136 s. | 207 Kč

brož. | 120 s. | 197 Kč

brož. | 184 s. | 299 Kč

7


TO P 10â&#x20AC;&#x201A;2011 2016

SPEKTRUM

88


obchod.portal.cz

SPEKTRUM Robert J. Sternberg

Láska je příběh Nová teorie vztahů PŘEKL A D L ENK A K A P S OVÁ

Kogni vní psycholog Robert Sternberg proslul svou trojúhelníkovou teorií lásky, podle níž se každá láska vyznačuje přítomnos nebo nepřítomnos tří složek: in mity, vášně a závazku. To, jak taková konfigurace složek vzniká, autor popisuje ve své novější teorii, v níž lásku pojímá jako příběh. Naše zkušenos i naše společnost nám poskytují určité příběhy popisující různé podoby lásky. My některé z nich nevědomě přijímáme jako sobě vlastní a snažíme se je ve vztazích naplnit. Podle toho, jak naše příběhy ladí s příběhy našich partnerů, jsou potom naše vztahy stabilní, nebo nestabilní. I laik může s pomocí této knihy lépe pochopit, jaký je jeho příběh lásky, případně jak ho změnit, aby vyjadřoval to, po čem daný jedinec skutečně touží. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1167-9 | brož. | 256 str. | asi 369 Kč

Robert J. Sternberg je světoznámý americký psycholog, tvůrce uznávaných konceptů v rámci kogni vní psychologie (triarchická teorie inteligence, kogni vní styly) i psychologie lásky (trojúhelníková teorie lásky). V současnos je profesorem na Cornell University. Česky vyšla jeho Úspěšná inteligence (2001) a Kogni vní psychologie (naposledy 2009). Formuloval jsem teorii „lásky jako příběhu“, podle níž lidé vstupují do svých trojúhelníků lásky prostřednictvím příběhů o tom, jak chtějí být milováni. Jeden příklad příběhu je pohádka – princ a princezna se potkají a žijí spolu šťastně až do smr . Jiným příkladem je příběh firmy – dva

obchodní partneři začnou svou lásku jako dobrý obchod. Jiné příběhy zahrnují cestovní příběh (společné cestování celý život), filmový příběh (vztah probíhá jako melodrama cký filmový scénář) a hororový příběh (pachatele a obě ). R. J. Sternberg

K T É M AT U :

Sex v lidském milování V YJD E V L ED NU 2017 TAKÉ JAKO E-KNIHA

Známý psychiatr a psychoterapeut Eric Berne svým typickým esejis ckým, humorným a místy prostořekým způsobem pojednává o sexualitě ze všech možných úhlů: o tom, jak hovořit o sexualitě, jak zacházet s obscenitou, jakým způsobem provádět sexuální výchovu, či o vztahu sexuality k vědě nebo náboženství. S pomocí schémat také rozebírá analýzu sexuálních transakcí v různých typech vztahů a pojednává o sexuálních hrách a scénářích. brož. | 248 s. | 325 Kč

9


SPEKTRUM

obchod.portal.cz Erel Shalit

Cyklus života Témata a příběhy životní cesty PŘEKL AD IVO MÜLLER

Cyklus života zkoumá vzorce, které se promítají do našeho života s m, jak si hledáme své místo ve světě. V první polovině života jako mladí cestovatelé domov opouš me za dobrodružným hledáním vlastní cesty. V druhé polovině se obvykle vydáváme na velmi dlouhou cestu utváření vlastního domova. V každé životní fázi je v nás přítomna archetypová podstata – božské dítě, puer a puella, dospělý, senex. Porozumět jí můžeme prostřednictvím příběhů, v nichž se odvíjejí témata typická pro každý věk – slast, strach z opuštění, stud, sebeláska, nezávislost a inicia va, osud, stažení se z života. Archetypová cesta životem se pak odvíjí v neustálém procesu individuace a hledání smyslu a životních hodnot. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1174-7 | brož. | 240 str. | asi 349 Kč

Erel Shalit je izraelský jungiánský analy k a autor. Kromě terapeucké praxe přednáší na univerzitách, jungiánských sympoziích a kulturních fórech v Izraeli, Evropě a USA.

U primi vních kmenů například vidíme, že staří lidé jsou téměř vždy opatrovníky a strážci mysterií a zákonů a že v nich se v prvé řadě projevuje kultura kmene. Jak je tomu v tomto ohledu u nás? Kde je moudrost našich starců? Kde

jsou jejich tajemství a jejich snové vize? U nás se spíš staří chtějí vyrovnat mladým. V Americe je to takřka ideál, že otec je bratrem svých synů a matka pokud možno mladší sestrou své dcery. Carl Gustav Jung, Duše moderního člověka

V YEŠDL IOC I2015 S P E K2016: T R U M V Y Š L O V R O C E 2016:

TAKÉ JAKO E-KNIHA

TAKÉ JAKO E-KNIHA

brož. | 176 s. | 279 Kč

10

brož. | 192 s. | 285 Kč

brož. | 248 s. | 359 Kč

brož. | 392 s. | 499 Kč


obchod.portal.cz

SPEKTRUM Alexander Lowen

Jazyk těla Tělesná dynamika charakterových struktur PŘEK L A D H A N A A N TO NÍN OVÁ

Kniha je základním textem bioenerge cké analýzy včetně charakterové typologie z bioenerge cké perspek vy. Autor rozvíjí myšlenku, že propojení tělesného a duševního života je potřeba převést do samotné terapeu cké praxe a pracovat nejen s myslí, ale i s tělem. Staví na přesvědčení, že lidé se jasněji vyjadřují pohybem těla, než slovem. Nejde jen o samotný pohyb, ale držením těla, postoji a gesty hovoří organismus jazykem, který je vývojově starší než verbální vyjádření, které přesahuje. V jednotlivých kapitolách popisuje duševní i tělesné aspekty dané struktury s nákresem postoje a dynamiky pohybu těla. Teore cké pasáže se plynule střídají s četnými ilustracemi z klinické praxe. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1185-3 | brož. | 408 str. | asi 535 Kč

Alexander Lowen, M. D., byl americký psychoterapeut a tvůrce bioenerge ky. Studoval u Wilhelma Reicha a jeho práce podní la řadu dalších škol psychoterapie zaměřené na tělo. Je autorem 14 knih, v Portále vyšla jeho Bioenerge ka (naposledy 2015) a Cesta k vibrujícímu zdraví (2016).

Člověk, který nedýchá zhluboka, oslabuje život svého těla. Pokud se nehýbe volně, omezuje život svého těla. Když plně neprociťuje, zužuje

život ve svém těle. A když je jeho sebevyjádření sevřené, limituje život svého těla. Alexander Lowen

V YTŠÉLM K O AT 2015 U : 2016:

brož. | 256 s. | 339 Kč

brož. | 276 s. | 345 Kč

brož. | 96 s. | 177 Kč

brož. | 176 s. | 269 Kč

11


TO P 10â&#x20AC;&#x201A;2011 2016

PEDAGOGIKA

12 12


TO P 10 2011 2016

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

13


SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

obchod.portal.cz

Reuven Feuerstein, L. H. Falik, R. S. Feuerstein, K. Bohács

Myslet nahlas – mluvit nahlas Přístup k rozvoji řeči PŘEKL AD VĚR A POKORNÁ

Feuersteinova metoda zlepšuje poznávací dovednos člověka a jeho schopnost organizace informací. Podle autora není inteligence neměnnou strukturou, ale je možné s ní pracovat a rozvíjet ji. Autoři rozvíjejí Feuersteinovy principy, jejich přístup je založen na principu zprostředkované samomluvy, kdy je dítě účastno samomluvy dospělého, což mimovolně rozvíjí jeho vlastní jazykové schopnos . Klíčovým rysem metody je rezignace na interakci s dítětem – cílem není vtáhnout je do komunikace, ale držet ho v prostředí přirozeného jazyka. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1168-6 | brož. | 208 str. | asi 375 Kč

Reuven Feuerstein (1921–2014) byl izraelský klinický, vývojový a kogni vní psycholog, známý především svou teorií o modifikovatelnos inteligence.

Již v raném období své vzdělávací kariéry, kdy jsem pracoval s opuštěnými a zanedbanými dětmi v Bukureš , začal jsem hledat cesty, jak jim pomoci dostat se na vyšší úroveň výkonnos . Následující příběh se toho týká. Jeden z učitelů matema ky z bukurešťské školy, kde jsem pra-

coval, jednou prohlásil: „Tenhle Feuerstein není špatnej chlap, ale je hloupej. Rád by naučil dě jak myslet, ony se přitom ale chtějí naučit s kladivem, pracovat se dřevem a vyrábět boty.“ z rozhovoru s R. Feuersteinem, www.ucime-se-ucit.cz

K T É M AT U D O P O R U Č U J E M E :

TAKÉ JAKO E-KNIHA

váz. | 240 s. | 369 Kč

14

váz. | 464 s. | 715 Kč

brož. | 200 s. | 299 Kč


obchod.portal.cz

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Barbora Bazalová

Au smus v edukační praxi Kniha je určena především rodičům dě s au smem. Své si v ní najdou také jejich učitelé, asisten pedagoga, studen nejrůznějších oborů, do kterých problema ka au smu spadá, sympa zan i široká veřejnost, které může pomoci k lepšímu porozumění au smu. Kniha přináší auten cké výpovědi rodičů, jednotlivé kazuis cké studie, výsledky výzkumů a postřehy odborníků o tom, jak se žije s au smem v současné době. Nabízí čtenáři pohled na to, co funguje a co naopak, i když by teore cky fungovat mělo, v praxi selhává. Kniha má poodhalit, zda se pro dě s au smem a jejich rodiny něco změnilo, jak je vše implementováno do praxe a jejich každodenního života. 978-80-262-1195-2 | brož. | 240 str. | asi 335 Kč VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D., působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Její pedagogická a vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na problema ku poruch au s ckého spektra a mentálního pos žení. V Portále vyšla její kniha Dítě s mentálním pos žením a podpora jeho vývoje. Na otázku, zda se dítě s au smem dá vychovat k obrazu rodiče, se nedá odpovědět stejně jako u dítěte s běžným vývojem. Nicméně při znalos problema ky poruch au s ckého spektra u dr vé většiny dě s au smem jsme schop-

ni dosáhnout velkého pokroku. Musíme mít na pamě , že i dítě s au smem můžeme rozmazlit. Pevně věříme, že angažovaný ak vní přístup rodičů zabezpečuje dítě lepší prognózu. PhDr. Kateřina Thorová, www.autismus.cz

V Y Š L O V R O C E 2016:

váz. | 504 s. | 749 Kč

brož. | 168 s. | 299 Kč

váz. | 320 s. | 559 Kč

15


TO P 10 2011 2016

SOCIÁLNÍ PRÁCE

1616


obchod.portal.cz

SOCIÁLNÍ PRÁCE Ju a König, Claudia Zemlin

100 chyb při péči o lidi s demencí PŘEK L A D LUC IE S IM O N OVÁ

Je důležité, aby se pečující o osoby s demencí starali tak, že se jejich klien budou cí t dobře. Pracovníci mohou díky knize znovu zkoumat a zlepšovat svůj postoj, ošetřovatelské kompetence i odborné know-how. Cílem je zprostředkovat jim mnoho prak ckých rad a pů v oblas vlastního postoje, uspořádání prostředí, komunikace, náročného chování, práce s klientovou biografií, péče o tělo a výživy. Každé ze sta hesel obsahuje předpoklad, s nímž autorky nesouhlasí, komentář a podnět, jak se dané chybě vyhnout. Podněty autorek ukazují mimo jiné směrem k individualizované péči, zájmu a respektu k postoji osob s demencí. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1184-6 | brož. | 120 str. | asi 265 Kč

Ju a König je ošetřovatelka a znalkyně v oblas sociálního práva a zdraví. Dr. Claudia Zemlin pracuje jako klinická psycholožka, gerontoložka, psychoterapeutka a vyučuje na Univerzitě Wi en/Herdecke. Autorky vedou v Německu četné semináře na téma péče o lidi s demencí a poskytují v této oblas poradenství.  I v prostředí speciálního domova pro nemocné demencí by se mělo rozestavět pár důvěrně známých předmětů, které je po celý život doprovázely. Pokud se takový člověk dostane do péče cizí osoby, měla by se sestra či pečovatelka, než

nemocného začne omývat a převlékat, sama představit a v jednoduchých větách vysvětlit, co bude dělat, a svoji činnost komentovat. Mgr. Ladislav Plch, www.pecujdoma.cz

V Y Š L O V R O C E 2016:

brož. | 256 s. | 479 Kč

brož. | 256 s. | 449 Kč

brož. | 328 s. | 549 Kč

17


TOP 5 2011 2016

MANAGEMENT

18 18


obchod.portal.cz

MANAGEMENT Ken Blanchard, Spencer Johnson

Nový One Minute Manager P Ř E K L A D K AT E Ř I N A B O D N Á R O VÁ

Kniha patří mezi největší manažerské klasiky (13 mil. vý sků, překlad 37 jazyků). Na příběhu mladého manažera, který hledá moudrost a poučení a je zklamán standardním manažerským světem, autoři rozvíjejí svůj revoluční koncept minutového vedení a manažerské filozofie, jejichž součás jsou Minutové cíle, Minutové pochvaly a Minutová usměrnění. Kniha vychází podle nové, aktualizované a rozšířené edice, která se ve světě setkala s novou vlnou zájmu o tento přístup. 978-80-262-1177-8 | brož. | 104 str. | asi 199 Kč

Kenneth Hartley Blanchard je americký bestsellerový autor a expert na management. Spencer Johnson je myslitel a spisovatel, autor úspěšných knih o mo vaci.  Ukázka:

„Stanovení Minutových cílů stojí na samém začátku Minutového managementu. Víte, když se ve většině firem zeptáte lidí, co dělají, a pak se na totéž zeptáte jejich šéfů, často dostanete naprosto rozdílné odpovědi. V některých firmách,

kde jsem pracovala, to bylo dokonce tak, že jakýkoli vztah mezi m, co jsem pokládala za svou pracovní zodpovědnost, a m, co si o tom mysleli moji šéfové, byl čistě nahodilý. A pak jsem měla problémy, že nedělám něco, o čem jsem ani netušila, že to mám na staros .“

DOPORUČUJEME:

TAKÉ JAKO E-KNIHA

brož. | 208 s. | 379 Kč

brož. | 200 s. | 299 Kč

brož. | 264 s. | 329 Kč

19


MANAGEMENT

obchod.portal.cz Mihaly Csikszentmihalyi

Flow a práce PŘEKL A D E VA H AUSEROVÁ

Profesor Csikszentmihalyi celosvětově proslul knihou Flow. V publikaci Flow a práce aplikuje svůj slavný koncept na pracovní prostředí a svět organizací. Autor zpovídal několik desítek úspěšných manažerů s vysokým morálním kreditem, aby zjis l, co zlepšuje pracovní prostředí a lidské fungování v něm. Ukazuje se, že odpovědi manažerů jsou slučitelné s konceptem flow. Flow lidi podporuje v tom, aby co nejvíce využívali svůj potenciál. K tomu, aby flow zakoušeli, potřebují mít jasné cíle; musí dostávat zpětnou vazbu; výzvy, s nimiž se potýkají, a jejich schopnos musejí být ve vhodné rovnováze. Kniha představuje svět práce jako ústřední sílu v lidském životě a ukazuje, že vysoké pracovní nasazení lze snadno sloučit s op málním fungováním a pozi vním prožíváním. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1198-3 | brož. | 248 str. | asi 399 Kč

Prof. Mihaly Csikszentmihalyi působil jako vedoucí katedry psychologie na Chicagské univerzitě a nyní pracuje na Claremont Graduate University. Pochází z Maďarska. Je jedním z čelných představitelů pozi vní psychologie, ve svých výzkumech a pracích se zabývá především konceptem flow a jeho souvislostmi s rozvojem osobnos, krea vitou, mo vací, smysluplnos apod. V češ ně vyšla jeho kniha Flow (Portál, 2015).  Uká zka:

Vrcholný management by nemohl vytvářet prostředí příznivé flow, pokud by k tomu nebyl odhodlaný a necí l nadšení. Vedení musí přijmout myšlenku, že víc než za produkty, zisk a podíl na trhu je primárně odpovědné za emocionální pohodu svých zaměstnanců. Jen málokterý vedoucí

přistupuje k tomuto úkolu s takovým nadhledem jako Anita Roddicková, která vypráví, jak občas začne schůzi správní rady nebo poradu s finančními investory oznámením: „No, já si myslím, že příš rok nebudeme růst. Chceme jen mít víc zábavy.“ (A dodává: „Úplně vidíte, jak zbledli.“)

A U T O R O VA D A L Š Í K N I H A :

Flow Pojem flow neboli plynu jeho autor popisuje jako „stav, ve kterém jsou lidé tak ponořeni do určité činnos , že nic jiného se jim nezdá důležité“, okamžik, „kdy se naše tělo nebo mysl vzepne k hranicím svých možnos ve vědomé snaze dosáhnout něčeho ob žného, co stojí za to“. Ve své slavné knize se autor věnuje mnohostranné aplikaci flow a hledá odpověď na otázku, do jaké míry jsme flow schopni sami navozovat a ovlivňovat. váz. | 328 s. | 599 Kč

20


TO P 10 2011 2016

PŘEHLEDY A SLOVNÍKY

21


PŘEHLEDY A SLOVNÍKY

obchod.portal.cz

Jan Hendl, Jiří Remr

Metody výzkumu a evaluace Kniha se zaměřuje na výklad výzkumných metod uplatnitelných v oblas společenských věd a biomedicíny. Výklad vychází z myšlenek praxe založené na empirické evidenci (EBP) a shrnuje jednotlivé postupy, které se probírají v metodologicky zaměřených kurzech na vysokých školách. Publikace pojednává především o kvan ta vních metodách, ale popsány jsou i kvalita vní metody sběru a analýzy dat. V závěru se autoři věnují přístupům k provádění evaluací, které dnes mají významnou roli při hodnocení intervencí v hlavních oblastech společenského rozvoje. Publikace je určena studentům, jejich učitelům a odborným pracovníkům z oboru společenských věd a biomedicíny. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1192-1 | váz. | 464 str. | asi 699 Kč

Autory jsou prof. RNDr. Jan Hendl, CSc., a Mgr. Jiří Remr, PhD. Oba působí na Fakultě sociálních věd UK a mají výzkumnou a pedagogickou praxi z oblas metodologie a metod výzkumu.

„V běžném životě se orientujeme a rozhodujeme způsobem, který se podobá badatelské činnos . Člověk dokáže cíleně získávat potřebné informace, analyzovat každodenní situace, popisovat svůj svět, zodpovídat si otázky o příčinách

a následcích sledovaných událos … Pozorování výzkumníka se ale děje systema cky na základě určitých pravidel a výsledné poznatky je možné podrobit kri ce.“ Jan Hendl, Kvalitativní výzkum

DALŠÍ KNIHY AUTORA:

váz. | 456 s. | 637 Kč

22

váz. | 736 s. | 845 Kč

váz. | 440 s. | 565 Kč


POPULÁRNĚ NAUČNÁ L I T E R AT U R A

Již vydáno

23


P O P U L Á R N Ě N A U Č N Á L I T E R AT U R A Jana Niki n, Marie Hennecke a kol.

Nevěřte tvořivým a dalších 99 psychologických výzkumů P Ř E K L A D K AT E Ř I N A P R E Š L O VÁ

Proč mají hurikány s ženskými jmény na svědomí více obě ? Zvyšuje nakupování biopotravin riziko nee ckého chování? Jak je možné, že fotbalové týmy v červených dresech častěji vyhrávají? Prosazují se empa č lidé více než neempa č ? A co ten, kdo vidí v životě jen to dobré – je opravdu šťastnější? Editorky vybrali z blogu Curyšské univerzity sto nejzajímavějších příspěvků o vědeckých experimentech posledních let. Ke každému článku je přiřazena ikona, která naznačuje, jestli daný příklad pochází z oblas myšlení, cítění, mezilidských vztahů, zdraví, mo vace, osobnostního rozvoje, nebo technologie a sociálních médií. Na konci knihy jsou pak uvedeny odkazy na citované vědecké studie. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1165-5 | brož. | 160 str. | asi 249 Kč

Dr. Jana Niki n a dr. Marie Hennecke přednášejí psychologii na Curyšské univerzitě a přispívají na blog www.psychologie.uzh.ch.

 Uká zka:

V další studii byli účastníci nabádáni, aby mysleli krea vně. Tato skupina následně při řešení úkolu švindlovala ochotněji než nekrea vní kontrolní skupina. Tento efekt vysvětlují autoři tak, že osoby, které byly ke krea vnímu myšlení instruová-

ny, jsou lepší v tom, když mají nečestné chování ospravedlnit – což je také určitá forma krea vity. Krea vita tedy není sama o sobě dobrá, nebo špatná. Krea vní myšlenky vedou někdy až k Nobelově ceně, jindy do vězení. Nakonec záleží na každém, jakým směrem se vydá.

VÝZKUMY A PSYCHOLOGIE:

brož. | 264 s. | 397 Kč

24

váz. | 256 s. | 359 Kč

váz. | 320 s. | 439 Kč


P O P U L Á R N Ě N A U Č N Á L I T E R AT U R A Manfred Lütz

Kdo je tu vlastně blázen? Zábavný úvod do psychiatrie a psychoterapie P Ř E K L A D K AT E Ř I N A P R E Š L O VÁ

Prvotním impulzem pro napsání této knihy bylo autorovo zjištění, že přestože jsou jeho pacien psychicky nemocní, jedná se zpravidla o přátelské a citlivé jedince. Pokud není něco v pořádku, je to svět mnoha příčetných – zlodějů, podvodníků, diktátorů a egomanů –, o nichž se dozvídáme ve večerních zprávách. Ve svém informačně bohatém a zároveň trochu provoka vním pojednání o různých psychiatrických diagnózách i formě jejich léčby se primář Manfred Lütz tu a tam nebrání společenské kri ce, ostrému tónu či humoru, který mu jako příležitostnému kabaretnímu umělci není cizí. Zároveň se však snaží zprostředkovat svět duševně nemocných a seznámit s m, jak se k takovým jedincům chovat a jak jim pomoci. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1203-4 | brož. | 208 str. | asi 299 Kč

Dr. med. Dipl. theol. Manfred Lütz je psychiatr a psychoterapeut, který pracuje jako primář Alexiánské nemocnice v Kolíně nad Rýnem. Vystudoval rovněž teologii. Absolvoval výcviky v několika psychoterapeu ckých směrech. Je také vyhledávaným řečníkem. V Německu mu vyšlo několik úspěšných knih a v roce 2008 dostal mezinárodní knižní cenu Corine. Kniha Kdo je tu vlastně blázen byla přeložena do řady jazyků.  Ukázka:

Určitá míra nedůvěry je pro diktátory téměř životně nezbytná. Mezi těmi miliony mrtvých, jež Stalinovo docela normální šílenství přineslo, bylo určitě i pár takových, kteří by mohli být pro jeho

vládu opravdu nebezpeční. A jeho pro vníci, kteří smr unikli, si po všech těch masových vraždách určitě důkladně rozmysleli, zda by chtěli vážně riskovat svůj život.

P Ř Í B Ě H Y S L AV N Ý C H :

brož. | 264 s. | 399 Kč

brož. | 120 s. | 229 Kč

váz. | 104 s. | 199 Kč

25


TO P 10 2011 2016

B E L E T R I E , L I T E R AT U R A FA K T U, P Ř Í B Ě H Y

2626


B E L E T R I E , L I T E R AT U R A FA K T U, P Ř Í B Ě H Y Gertrude Landa

Nejkrásnější židovské pohádky a legendy PŘEKL A D M A RC EL A KOUPILOVÁ

Půvabná a milá knížka je souborem starých židovských pohádek a legend, krásně převyprávěných pro anglické prostředí spisovatelkou Gertrude Landovou. Její zpracování se v anglosaském světě stalo klasickým a je stále vydáváno. Část tvoří svérázné biblické apokryfy, setkáme se ale i s židovskými variantami známých pohádkových a dobrodružných příběhů, jako je Popelka, Sindibád, příběhy o Alexandru Velikém či o pražském Golemovi. 978-80-262-1194-5 | váz. | 320 str. | asi 285 Kč

VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Gertrude Landa byla anglická židovská spisovatelka.

Lilian B. Rubin

Muž s nádherným hlasem Příběhy z druhé strany pohovky PŘEK L A D L INDA B A R TO Š KOVÁ

Autorka ve svých příbězích z druhé strany pohovky ukazuje, jak terapeu cký proces vnímá terapeut, co mu práce s klientem dává, co pro něj znamená. Lilian B. Rubin vybrala ze své praxe několik terapeu ckých příběhů, které pro ni byly náročné a stály ji hodně sil. Otevírá komplikované případy, jako například příběh muže, jehož matka užívala v těhotenství Thalidomid a on se narodil bez konče n. Porucha osobnos , kterou trpěl a jež komplikovala život všem kolem něj, byla důsledkem jeho nepřije sebe samého. V příbězích, které nabízí, je patrný „aha moment“, kdy přišla na to, že by měla vystoupit z naučeného scénáře a hledat jinou cestu. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1181-5 | brož. | 184 str. | asi 299 Kč

Lilian B. Rubin byla americká psychoterapeutka a socioložka. Napsala řadu knih, které vesměs pojednávaly o tom, jak genderové a třídní normy poškozují lidský potenciál. Všechny její knihy vycházejí z její vlastní zkušenos z práce s lidmi.

27


B E L E T R I E , L I T E R AT U R A FA K T U, P Ř Í B Ě H Y  Uká zka:

Jsem na klinice první den a chystám se zahájit odbornou stáž, tu nutnou etapu před získáním licence psychoterapeuta. Pro mě je to významný okamžik, pro všechny ostatní běžná ru na, takže se mnou nedělají žádné ciráty, aby mě přivítali na palubě. Místo toho mám jen krátkou schůzku se svým supervizorem, který mi oznámí, že mě očekává na konzultace jednou za čtrnáct dní a plně připravenou, a hned nato mě sekretářka vede do pracovny, kterou mi vyhradili, vysvětlí mi, jak na telefonu dostanu venkovní linku, ukáže mi poplašné tlačítko na zdi napravo od mé židle a nechá mě tam s kartou mého prvního pacienta, osmadvace letého Mikea, který podle přijímací zprávy trpí úzkostnou poruchou.

P Ř Í B Ě H Y, K T E R É VÁ S N E P U S T Í :

brož. | 288 s. | 399 Kč

váz. | 184 s. | 335 Kč

TAKÉ JAKO E-KNIHA brož. | 496 s. | 429 Kč

brož. | 256 s. | 399 Kč

TAKÉ JAKO E-KNIHA brož. | 104 s. | 199 Kč

28

brož. | 176 s. | 279 Kč

Jsem celá rozčilená, když ho vedu z čekárny chodbou do své pracovny, a nemůžu se dočkat, až se pus m do práce, kterou jsem si zvolila. Mike je vysoký, určitě měří přes sto osmdesát, vypadá drsně, ale je pohledný, v ostře řezané tváři má mnohem víc vrásek, než odpovídá věku, obličej mu rámují rozcuchané tmavé vlasy a kouřově černé oči jsou nečitelné. Zaváhá, když vejdeme do místnos , a rozhlédne se, jako by se divil, co tu dělá, a mě napadne, že se otočí a odejde. Ale pochopí, když ukážu na křeslo, usedne do něj a zaboří se tak hluboko, až mu zmizí krk a hlava vypadá, že mu vyrůstá rovnou z ramen. Přestože máme teplý jarní den, má na sobě tlustou prošívanou bundu, kterou si nechává zapnutou až ke krku, a ruce má vražené do kapes, jako by tam byly přilepené. Přečetla jsem spoustu knih, absolvovala hromadu přednášek, ale nic z toho mě na tuto chvíli pořádně nepřipravilo, na ten okamžik, kdy budu poprvé sedět v pracovně s jinou lidskou bytos a v duchu si říkat: Panebože, už je to tady, mám v rukou něčí život. Během výcviku nás učili, že při sezení musíme počkat, až začne pacient, že terapeut se hodně dozví z toho, jak úvodní chvíle probíhají a čím se dotyčný rozhodne začít. Ale nikdo mi nikdy neřekl, co mám dělat, když pacient usazený napro mně zůstává naprosto nehybný, jen mu lehce cuká víčko a zírá na mě tak upřeně, až mám pocit, že mi očima vyvrtává díry do hlavy. Neklidně si poposednu, jsem vyvedená z míry, moje křehká sebedůvěra slábne, za mco cho v místnos nesnesitelně houstne. Vím, že to něco znamená. Vím, že bych měla čekat, ale to cho je jaksi neurčitě zlověstné a minuty mi začínají připadat velmi dlouhé. Takže se nakonec zeptám, co ho na kliniku přivedlo. Pokrčí rameny, ale nic neřekne. Zkusím další tah a požádám ho, aby mi pověděl něco o sobě. Pohledem zalétne jinam a začne cosi huhlat do bundy, takže se musím předklonit, abych ho slyšela, a dozvím se jenom, že studuje na univerzitě a také pracuje na částečný úvazek, jenže ho z práce zrovna vyhodili. „Chcete o tom mluvit?“ zeptám se. Je podrážděný, ale ne tolik, aby mě to nějak vylekalo, a on spus , že jeho šéf je „kretén“, že „si pořád hledá něco, na čem by mě nachytal“ a že „si konečně našel nějakou debilní záminku, aby mě vyrazil. Ten zasranej kretén mi šel po krku hned od začátku,“ uzavře.


TO P 10â&#x20AC;&#x201A;2011 2016

ROZHOVORY

29


TO P 10â&#x20AC;&#x201A;2011 2016

S P I R I T U A L I TA

30 30


obchod.portal.cz

S P I R I T U A L I TA Guy Gilbert

Čas žít PŘEK L A D JA RO S L AVA FE JKOVÁ

Známý autor spirituálních knih Guy Gilbert hledá v dnešní době moudrost a upozorňuje, jak je potřebná a jak příklady a vzory moudrých lidí scházejí. Jak ale moudrost pěstovat? Jeho drobná, ale hluboká kniha je o malých, ale přitom zásadních principech, které člověku pomáhají neutopit se ve víru současného světa, ale stavět na skále duchovních pravd a skrze ně nově objevit život a kvalitu jeho prožívání. Typicky se tak v knize prolíná svět lidí na okraji, o které se Guy stará, a svět spirituální se svými jiskrami krásy, naděje a smyslu. Vedle zcela konkrétních rad – hledání cha, neotročení mobilům, skromnost v jídle, užívání volného času apod. – ukazuje i na zásadní obecné principy, které osvědčuje svou hlubokou životní zkušenos . VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1170-9 | brož. | 112 str. | asi 149 Kč

Guy Gilbert je známý francouzský kněz a vychovatel delikventní mládeže. Z knih vydaných nakladatelstvím Portál jmenujme např. Bratr vyvržených, Evangelium podle svatého lotra, Srdce v ohni, Ať se život povede!, Partnerství, Štěs , Pokora aj.

DALŠÍ KNIHY AUTORA:

TAKÉ JAKO E-KNIHA

TAKÉ JAKO E-KNIHA

TAKÉ JAKO E-KNIHA

brož. | 96 s. | 149 Kč

brož. | 96 s. | 149 Kč

brož. | 296 s. | 345 Kč

brož. | 88 s. | 159 Kč

brož. | 88 s. | 149 Kč

brož. | 216 s. | 289 Kč

brož. | 96 s. | 179 Kč

brož. | 296 s. | 345 Kč

31


S P I R I T U A L I TA

obchod.portal.cz Anselm Grün

Proměň se! Odvaha stát se novým člověkem PŘEKL A D JINDR A HUBKOVÁ

Zaklínadlem moderní doby je změna. Anselm Grün však varuje – změna sugeruje přesvědčení, že to, co bylo, je špatné, a teprve nyní přichází s něčím novým konečně to dobré. Pro Grüna je mnohem inspira vnější proměna, proces, kdy nedochází k zavržení minulého, ale k jeho transformaci tak, aby život mohl dál plynout. Tento princip Grün opírá o důležitost pojmu proměny v psychologii C. G. Junga, ale především o biblická vyprávění. V nich nachází hlubokou inspiraci a zdroj obrazů, které mohou každého člověka mo vovat k tomu, aby i on proměnil své srdce a život a měl odvahu k novému vykročení správným směrem, aby uchopil nejen své silné, ale i slabé stránky, boles a selhání a použil je k vnitřní transformaci. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1188-4 | brož. | 120 str. | asi 199 Kč

Anselm Grün je benedik nský mnich, žije a pracuje v německém opatství Münsterschwarzach, kde píše a vydává knihy, vede poradenskou službu a je ekonomem kláštera. V Portále vyšla řada jeho knih, mj. Deprese jako šance, Důvěřuj sobě, Život je teď, Vyhoření, Zastavení mého života, Kořeny nebo Moudrost vyznání víry. DALŠÍ KNIHY AUTORA:

32

brož. | 168 s. | 249 Kč

brož. | 136 s. | 205 Kč

brož. | 136 s. | 225 Kč

brož. | 112 s. | 199 Kč

brož. | 136 s. | 215 Kč

brož. | 136 s. | 245 Kč

brož. | 120 s. | 209 Kč

brož. | 160 s. | 199 Kč


obchod.portal.cz

S P I R I T U A L I TA Larry Richards

Buď mužem! Jakým Bůh chtěl, abys byl PŘEKL A D MONIK A KI T TOVÁ

Kniha amerického kněze je spirituální knihou, kterou píše muž pro muže. Je psána jasným, přímým, přitom ale v pným a hlubokým způsobem, takže spirituální témata předkládá nikoli jako slabost, ale jako chlapská rozhodnu správného muže, který bere život vážně a zodpovědně do svých rukou. Kniha do současného světa vrostlého autora zachycuje řadu osobních zážitků a zkušenos , přitom ale není upovídaná a cílí vždy k podstatě věci. Duchovní život chápe jako výzvu, jako laťku, které chce pořádný muž dosáhnout. Každá kapitola je zakončena mo vačními otázkami a body k přemýšlení, které jsou pro čtenáře skutečnou pobídkou. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1193-8 | brož. | 216 str. | asi 349 Kč

Larry Richards je katolický kněz narozený v Pi sburghu. Je vyhledávaným kazatelem, duchovním rádcem a přednášejícím. S řadou duchovních a evangelizačních programů cestuje po celých Spojených státech. Je autorem řady knih.  Uká zka :

Nedostáváme sílu proto, abychom byli skvělí v očích druhých, ani abychom nad druhými panovali. Je to síla k službě. Někteří křesťané mužského pohlaví říkají: „Jasně, vždyť řídím svou rodinu.“ Někdy bych je nejraději praš l a upozornil je, že jsou hlavou rodiny, nikoli že ji řídí, což je velký rozdíl. Být hlavou rodiny znamená, že jste

jejich služebníci. Vaše žena tu není od toho, aby pečovala o každý váš rozmar. Pánové, to vy jste tu od toho, abyste pečovali o rozmary své ženy. Jste tu od toho, abyste za svou ženu položili život. Jste tu od toho, abyste byli služebníky své ženy. Duch živého Boha nám dává sílu sloužit, a ne se povyšovat. Váš dům řídí Bůh.

V Y Š L O V R O C E 2016:

TAKÉ JAKO E-KNIHA Finalista Kniha roku anketa LN

brož. | 144 s. | 199 Kč

brož. | 152 s. | 225 Kč

brož. | 144 s. | 229 Kč

brož. | 88 s. | 149 Kč

33


S P I R I T U A L I TA

obchod.portal.cz Harold S. Kushner

Aby měl život smysl PŘEK L A D PAV EL KO L M AČ K A

Americký rabín a autor bestselleru Když se zlé věci stávají dobrým lidem se v knize zabývá m, co je pro většinu lidí klíčové – jak žít život tak, aby měl smysl, aby na něm záleželo, aby byly jeho plody k něčemu. Na řadě příkladů ze života lidí kolem sebe, ale také na velkých příbězích z Bible a světové literatury Kushner ukazuje lidskou touhu být dobrý, stejně jako jeho vnitřní spory týkající se otázek lidské falešnos a zloby, uvažuje o tématech pomsty, spravedlnos a odpuštění. Duchovní moudrost je v knize kořeněna židovským pohledem na svět a smyslem pro humor a paradox, psychologická poučení zároveň dávají řadu jasných termínů a orientačních bodů, které velká životní zkušenost stahuje sympa cky na zem. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1183-9 | brož. | 152 str. | asi 229 Kč

Harold S. Kushner je americký rabín a uznávaný autor duchovní literatury. V Portále vyšla jeho úspěšná kniha Když se zlé věci stávají dobrým lidem.

 Uká zka:

Většinu času trávím ve světě práce a obchodu, obživy, dřiny a placení účtů. Je to svět, který si váží atrak vních a výkonných lidí. Má v úctě vítěze a opovrhuje poraženými, což vidíme na způsobu, jakým se zachází s poc vými dříči ve veřejné sféře, když prohrají volby, a co před několika lety odrážel i billboard na olympijských hrách v Atlantě: „Nevyhrál jsi stříbrnou medaili – prohrál

jsi zlatou.“ A protože ve většině zápasů je poražených mnohem víc než vítězů, většina lidí na světě se spoustu času trápí obavami z toho, že neobstojí. Naštěs však je ještě jeden svět, ve kterém jsem prožil nějaký čas ještě před m, než jsem do něj vstoupil profesionálně. Ve světě ducha je mnohem více vítězů než poražených.

DALŠÍ KNIHA AUTORA:

Když se zlé věci stávají dobrým lidem Kniha pro všechny, které život zranil. Rabín Kushner, jako každý duchovní, mnohokrát pomáhal lidem překonávat bolest a zármutek. Ale teprve když se dozvěděl, že jeho tříletý syn Aaron na začátku puberty zemře na nevyléčitelnou chorobu, byl nucen sám se zamyslet nad věčnou otázkou: Proč se zlé věci stávají nevinným lidem? brož. | 144 s. | 197 Kč

34


obchod.portal.cz

S P I R I T U A L I TA Jan Houkal

Biřmování Cesta ke křesťanské dospělos ILUSTRACE JAN HRUBÝ

Kniha uznávaného autora kateche ckých knih pro dě zpracovává důležitou křesťanskou iniciační svátost biřmování, které je jakousi duchovní posilou pro vstup mladého člověka na cestu křesťanské dospělos . Autor pojímá jednak teologické základy dané svátos , ale především její prak cký rozměr v životě člověka, který souvisí se schopnos rozlišování a volby, orientace ve světě, hledání vlastního povolání a zodpovědného přístupu k životu. Kniha je určena jak čekatelům na biřmování, tak těm, kteří je připravují. 978-80-262-1201-0 | váz. | 136 str. | asi 195 Kč VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Jan Houkal je teolog a katolický kněz, působí v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech. Vyučuje na Katolické teologické fakultě v Praze. V Portále vyšly jeho knihy Co se děje v kostele? a První svaté přijímání. Naprostá většina mládeže u nás žije ve školním nebo pracovním prostředí, které je buď jakékoliv náboženské víře odcizené, nebo je nábožensky pluralitní a ze všeho nejméně křesťanské. Výjimkou nejsou ani církevní školy, protože jen menší část jejich studentů bývá věřící. Rovněž domácí

prostředí mladých lidí zdaleka vždy nebývá křesťanské, a i když je, je to ostrůvek křesťanského života v jiném světě, ve kterém se má mladý člověk pohybovat tak, aby svou víru nejen neztra l, ale ve svém životním úkolu také realizoval. O biřmování, www.pastorace.cz

DALŠÍ KNIHY AUTORA:

První svaté přijímání Pomáhá dětem nejen pochopit význam svátos smíření a prvního přijímání v jejich křesťanském životě, ale vytvořit si k nim i správný vztah, z něhož pak mohou čerpat duchovní posilu. Knihu využijí také faráři, katecheté či rodiče, kteří dě ke svátostem připravují nebo může sloužit jako dárek. váz. | 128 s. | 189 Kč

Co se děje v kostele? Kniha je zacílena jak prak cky pro ministranty a ministrantky, tak pro všechny, kteří se mše svaté účastní a chtějí jí rozumět. Uvádí proto do smyslu svátos a znamení obecně či do podoby posvátného prostoru, jejím těžištěm je nicméně struktura mše a její výklad vč. popisu používaných předmětů. váz. | 144 s. | 195 Kč

35


TO P 10 2011 2016

ŽIVOTNÍ STYL

36 36


obchod.portal.cz

ŽIVOTNÍ STYL Carl Alasko

Řekni to jinak Používejte správná slova ve správný čas PŘEK L A D PAV L A L E RO C H

Kolikrát se vám stalo, že jste v nějaké situaci nějak zareagovali, a později jste si říkali: „Měl jsem to říct jinak, takhle.“ To už však často bývá pozdě. Je ale možné se dovednos říkat ta správná slova ve správný čas naučit? Autor knihy Řekni to jinak je o tom přesvědčen a na základě své dlouholeté terapeu cké praxe vytvořil 60 modelových scén z několika oblas , ať již jde o navazování vztahů, budování dlouhodobých vztahů, vztahy mezi rodiči a dětmi, kolegy na pracoviš anebo v každodenním životě. 978-80-262-1164-8 | brož. | 200 str. | asi 289 Kč VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Carl Alasko je americký psychoterapeut s dvace letou praxí. Žije a působí v Kalifornii. V Portále vyšla jeho kniha Emoční balast.

Biologický fakt je tento: Jsme všichni naprogramováni reagovat okamžitě fyzickým nebo verbálním útokem. Každý z nás ve chvíli, kdy ho zaplaví adrenalin, chce buď utéct, nebo bojovat. Není to volba. V rámci sekund jsou naše srdce a svaly připraveny k akci, ne k přemýšlení, a my chceme buď bojovat, nebo u kat jako šílení. Nikdo tomuhle

základnímu lidskému programu neunikne. Chceme bolest, kterou cí me, vrá t tomu, kdo ji způsobil. Jakmile začneme být pod tlakem frustrace, úzkos , jsme podráždění nebo v odporu, řekneme něco sarkas ckého, kri ckého nebo obviňujícího, což věci jen zhorší a vyvolá větší konflikt. Carl Alasko

DALŠÍ KNIHA AUTORA:

Emoční balast Kniha přináší neotřelý pohled na všudypřítomnou manipulaci v mezilidských vztazích. Popisuje toxické trio obranných mechanismů, které znepříjemňují osobní i pracovní život. Tvoří je popření, sebeklam a obviňování. Autor ukazuje možnos , jak se z emočního balastu vymanit a směřuje pozornost čtenáře k e ce chování a prožívání budovaného na klíčových potřebách. brož. | 208 s. | 329 Kč

37


ŽIVOTNÍ STYL

obchod.portal.cz Karel Nešpor

Jak být milejší Zdravé emoce prak cky a jednoduše Emocím by měl věnovat velkou pozornost každý z nás. Podstatným způsobem to ž ovlivňují kvalitu života, zdraví a schopnost správně uvažovat. Půvabnou krajinou zdravých emocí v knize provází Jasoň (chce mít ve všem jasno). Zdravé emoce vznikají snadno za příznivých okolnos , např. ve společnos sympa ckých lidí, v krásné přírodě nebo při poslechu melodické hudby. Jestliže podobné situace a prostředí vyhledáváte, už to je vlastně způsob, jak si pozi vní emoce navodit. Není to ale jediná možnost. Většinu času nemůžete být v přírodě, poslouchat barokní mistry a být v úžasné společnos . Přesto je možné, abyste se cí l dobře. Tato kniha vám to usnadní! VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1171-6 | brož. | 160 str. | asi 199 Kč

MUDr. Karel Nešpor, CSc., vede primariát mužského oddělení závislos Psychiatrické nemocnice Bohnice a přednáší zdravotníkům i vysokoškolským studentům. Přibližně 30 let se zabývá prevencí a léčbou návykových nemocí. Je autorem řady odborných i populárních prací. V Portále vyšly v poslední době jeho knihy Duševní pružnost v každodenním životě (2015) a Kudy do pohody (2016). Přednášel jsem pro farmaceuty. Většinu publika tvořily pracovnice lékáren. Hned zkraje jsem se jich zeptal, jestli chtějí jen poslouchat, nebo si také něco zkusit. Vybraly si druhou možnost, a tak jsme dýchali do břicha, smáli se a dělali další věci, které se ode mě daly čekat. Mezi jiný-

mi jsem přítomným poradil, co nabídnout člověku, který přijde do lékárny a žádá lék na psychiku: „Prodejte mu nějaký B-vitamin, aby se vám zvýšila tržba, a řekněte mu, aby denně alespoň 40 minut chodil.“ www.drnespor.eu

DALŠÍ KNIHY AUTORA:

TAKÉ JAKO E-KNIHA TAKÉ JAKO E-KNIHA TAKÉ JAKO E-KNIHA

brož. | 168 s. | 199 Kč

38

brož. | 144 s. | 199 Kč

brož. | 152 s. | 235 Kč

brož. | 176 s. | 229 Kč


obchod.portal.cz

ŽIVOTNÍ STYL Marian Jelínek, Kamila Jetmarová

Neztraťte mo vaci v době blahobytu Základním tématem knihy známých koučů je rozpor mezi naším vnějším životním blahobytem a vnitřním stavem spokojenos s vlastním životem. Za mco parametry blahobytu neustále vzrůstají, z hlediska teorie op málního prospívání v nás pocit štěs obecně klesá. Co pak lze v našich životech považovat za úspěch? K čemu máme mo vovat, vést, inspirovat mladé lidi a včetně sebe samých? Jak snížit nega vní dopady nadbytku jako například problema ku sebevražd, vzrůstající spotřebu psychofarmak, nebo ztrátu smyslu či syndrom vyhoření…? Kniha je inspira vním čtením pro každého moderního člověka a prak ckou ukázkou, jak s mto rozporem naložit tak, abychom mohli být zároveň „boha i šťastní“. 978-80-262-1196-9 | brož. | 240 str. | asi 299 Kč

Marian Jelínek je hokejový trenér, dlouhodobě se věnuje sportovnímu i jinému koučinku. Působí jako mentor a kouč, přednáší, vede školení a workshopy. Je spoluautorem řady knih a získal doktorát z kinatropologie a psychologie. Kamila Jetmarová je psycholožka, ak vně spolupracuje s vrcholovými sportovci. Jako mentorka se věnuje duševnímu rozvoji, zejména meditačním a relaxačním technikám. Když si koupíme automobil, vlastníme dům, po několika měsících ta energie, kterou nám toto vlastnictví přineslo, najednou vyprchává. Radost je však nějaký stav, který je v podstatě daleko trvalejší a pevnější. Je to především o pocitu, o seberealizaci, kdy si říkáme: „Mám radost ze života a vlastně nevím proč.“ Někde jsem četl, že držitelé

Nobelových cen dostali dotazník, aby ohodno li na škále od 1 do 10 určité parametry toho, co je dovedlo k jejich osobnímu úspěchu. Většina respondentů se shodla na tom, že jim jejich práce musí dělat radost. Pokud chce být člověk se sebou opravdu spokojený, bez rados to nejde. Marian Jelínek v rozhovoru pro Men Style

V Y Š L O V R O C E 2016:

brož. | 184 s. | 299 Kč

brož. | 136 s. | 249 Kč

brož. | 192 s. | 315 Kč

brož. | 216 s. | 339 Kč

39


TO P 10 2011 2016

RÁDCE PRO ZDRAVÍ

40 40


TO P 10 2011 2016

HRY A CVIČENÍ

41


HRY A CVIČENÍ

obchod.portal.cz Jiří Červinka

Hurá na tábor! ILUSTRACE JIŘÍ ČERVINKA

Prak cky zaměřená publikace nabízí činnos , hry a přírodní náměty určené pro nejrůznější typy táborů (skautské, turis cké, zálesácké apod.) včetně stále oblíbenějších táborů příměstských. Jsou zde stručně popsány nejjednodušší základy táboření, ale také málo známé tábornické a zálesácké „lahůdky“. Součás každé kapitoly jsou hry a náměty k poznávání přírody. Vše je přiblíženo prak ckým obrazovým doprovodem. Kniha volně navazuje (především strukturou, ale i některými náměty) na publikaci Výpravy do přírody (Portál 2002). 978-80-262-1178-5 | brož. | 192 str. | asi 295 Kč

VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Jiří Červinka je specialistou na herní programy, bývalý šéfredaktor ročenky o outdoorovém vybavení Malý Průvodce světem outdooru (1995–2012) a šéfredaktor stejně zaměřeného časopisu Svět outdooru (2012–2015).

Tábor je pro dě báječný čas. Čas her, dobrodružství, kamarádství a zábavy. Tábory mají pro dě i jiný význam, který jim zůstává často utajen. Na správném táboře se to ž naučí celou řadu nových věcí, získají nové zkušenos , naučí se samostatnos . Zkrátka, musí si nějakou dobu poradit i bez rodičů, což je pro některé docela velký oříšek. Podívejme se ale

na tábor očima vedoucího. Téměř dvacet čtyři hodin každý den má na starost tlupu dobrodružství ch vých dě . A to není jednoduché. Musí vymyslet program, dbát na bezpečnost, sledovat vztahy ve skupině, být často náhradním rodičem… Jan Burda, předseda představenstva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina

K T É M AT U D O P O R U Č U J E M E :

brož. | 152 s. | 255 Kč

42

brož. | 160 s. | 249 Kč

brož. | 144 s. | 279 Kč

brož. | 184 s. | 289 Kč


obchod.portal.cz

HRY A CVIČENÍ Susan Albers

Jak se uklidnit bez jídla 50 cvičení PŘEKL A D HEL EN A ŠIL H Á NKOVÁ

Jídlo má schopnost ulevit dočasně od stresu a smutku a uklidnit nás. Není divu, že exper odhadují, že asi 75 % případů přejídání je vyvoláno nikoli fyzickým hladem, ale našimi emocemi – a ty můžeme u šit i jiným, zdravějším způsobem. Proto autorka sepsala tento přehled 50 cvičení založených na všímavos a určených k relaxaci vlastního těla, k práci s myšlením, k odvedení pozornos , k ukončení závislos na jídle, ke schopnos získat pomoc ostatních a k uklidnění rozbouřených emocí. Až příště v emočně náročné chvíli dostanete chuť na jídlo, obejděte ledničku obloukem a sáhněte po této knize – možnos , které vám autorka nabízí, jsou právě tak účinné, a navíc i zcela zdravé! VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1205-8 | brož. | 200 str. | asi 299 Kč

Susan Albers, Psy.D., je klinická psycholožka pracující v Cleveland Clinic Hospital, kde se specializuje na léčbu po ží souvisejících s příjmem potravy a s tělesným schématem a na kontrolu váhy za pomoci nácviku všímavos . Po celém světě vede semináře spojující témata všímavos a jídla a je citovanou autorkou několika knih.  U kázka:

Až budete mít dobrou náladu, předveďte, jak se přejídání ze stresu úspěšně bránit. Ve scénce můžete například vejít do kuchyně, otevřít lednici, jako byste si z nervozity chtěli něco uždibnout, hned ale zase z kuchyně odejděte a začněte se věnovat něčemu jinému. Význam hraní spočívá

v nacvičování určitého chování, které si mto způsobem zautoma zujete. Moji klien často opakují heslo „předs ráním k opravdovos “. Někdy však může určitou dobu trvat, než se s daným chováním skutečně ztotožníte a stane se pro vás přirozené a snadno proveditelné.

TRÉNUJTE TĚLO I MYSL:

brož. | 160 s. | 289 Kč

brož. | 120 s. | 249 Kč

brož. | 200 s. | 295 Kč

brož. | 120 s. | 265 Kč

43


HRY A CVIČENÍ

obchod.portal.cz Mar n Gardner

Jakou barvu má medvěd? Nejlepší matema cké a logické hádanky P Ř E K L A D J O N AT H A N V E R N E R

Matema k Mar n Gardner psal přes 25 let sloupky matema ckých her do pres žního časopisu Scien fic American – vždy se snažil ukázat nový a neokoukaný problém a jeho řešení. Kniha, která patří k nejoceňovanějším ve svém oboru, obsahuje výběr 65 nejlepších matema ckých hádanek a logických úkolů, které potrápí mozkové závity, rozšíří možnos uvažování a poučí o matema ckých a logických postupech. Součás knihy jsou komentovaná řešení. 978-80-262-1166-2 | brož. | 176 str. | asi 215 Kč

VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Mar n Gardner (1914–2010) byl americký matema k a popularizátor vědy. Je známý především pro své matema cké sloupky, ve kterých popularizoval nové matema cké koncepty. Napsal nebo editoval přes 100 knih. Zajímal se o mikromagii, iluzionismus, literaturu (zvláště o díla Lewise Carrolla), filozofii, vědecký skep cismus a náboženství. Říká se o něm, že „přinesl více matema ky více milionům lidí než kdokoli jiný“. Hádanky jsou v jistém smyslu to, co dělají všichni vědci. Snaží se vyřešit hádanky o přírodě a vědě. Hádanky provokují myšlení ke krea vitě a jsou výchozím bodem zajímavého bádání. Za-

vedou vás do téměř všech odvětví matema ky. Sám v řešení hádanek tak dobrý nejsem. Ale oceňuju a mám rád každou dobrou hádanku. Martin Gardner

D A L Š Í L O G I C K É H Á D A N K Y: Raymond Smullyan

Jak se jmenuje tahle knížka? Slavná kniha v novém, upraveném vydání zve na ostrovy poc vců a padouchů, do světa Alenky v říši divů a za zrcadlem a Shakespearova Benátského kupce, k inspektoru Fishtrawnovi ze Scotland Yardu, mezi vlkodlaky nebo za hrabětem Draculou. Autor představuje 271 hádanek, chytáků či logických paradoxů. Hravou a v pnou formou nás uvádí například do světa výrokové logiky a teorie množin včetně proslulého Gödelova principu. Úlohy jsou vhodné pro všechny milovníky záhad a logiky i pro ty, kdo se chtějí zdokonalit v řešení některých čás testů obecných studijních předpokladů. brož. | 200 str. | asi 299 Kč

44


TO P 10 2011 2016

PRO DĚTI BELETRIE, H R Y, T V O Ř I V O S T

45


PRO DĚTI

B E L E T R I E , H R Y, T V O Ř I V O S T Hervé Tullet

Souboje barev Knížka na čmárání s Hervé Tulletem PŘEKL AD MARTIN BEDŘICH

Netradiční sešit Hervé Tulleta, oblíbeného autora Knížky a Barev, nabízí dětem na každé dvojstraně skvělá prostředí pro nesmrtelné souboje pastelek, tužek a fixek. Zábavná kniha jak pro dvojici, tak samotné dítě rozvíjí představivost a výtvarné cítění, ale především nabízí materiál na spoustu času legrace. 978-80-262-1163-1 | brož. | 64 str. | asi 225 Kč

VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Hervé Tullet je francouzský umělec, autor řady knih k dě . V Portále vyšla jeho Knížka a Barvy.   Uká zka: Ukáz ka: J EJ EJD D A ! M ģŽ EŠ UDċL AT N ċC O S Tċ M I FL EKY ? ODS TR T R A ĕ J E ý ER VEN O U A Z EL EN O U PA P A S TEL KO U.

Ž

Ž

!

ZEL ENO U MģŽEŠ PAS TEL KOU R ADU VYSE K AT ZAH TRN Y. A ODS TR A NIT

PZZZ !

D A L Š Í „T U L L E T O V K Y “: Francouzský umělec Hervé Tullet je tvůrcem nápaditých knih, které můžete znovu a znovu prohlížet, hrát si s nimi a společně s dětmi objevovat tak jednoduché věci, jako jsou barvy, tvary nebo počty. Jeho knihy rozvíjejí představivost, fantazii a tvořivost – učitelé si jich cení a rodiče z mnoha koutů světa je vyhledávají. váz. | 60 s. | 185 Kč

46

váz. | 64 s. | 195 Kč


PRO DĚTI

B E L E T R I E , H R Y, T V O Ř I V O S T

Daniela Krolupperová

Polární pohádka ILUS T R AC E MIC H A EL A BERGM A NNOVÁ

Tato „mrazuvzdorná a sněhu odolná pohádka až do minus čtyřice stupňů“ popisuje v deví krátkých kapitolách severská dobrodružství malé sněhové vločky. Zvědavá vločka jednoho dne neposlechne maminku, nechá se zachy t divokým větrem a je odfouknuta na širé moře, daleko od rodných ostrovů. Čeká ji putování plné zážitků a překvapení, než se jí nakonec přece jen podaří vrá t tam, kam patří. Pohádka je určena především dětem mladšího školního věku. 978-80-262-1169-3 | váz. | 80 str. | asi 225 Kč

VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Daniela Krolupperová je překladatelka a novinářka, vydala řadu knih pro dě .

 Ukázka:

V chladném moři daleko na severu leží ostrovy. Pusté a skalnaté. Skoro celý rok je pokrývá sníh. Jen když přijde krátké léto, sníh na pár týdnů uteče od moře do hor. Pobřeží se pak krátce zazelená. Ale sníh se vždycky brzy vrá zpátky. Začátkem podzimu se sníh jako obvykle zaradoval

a vydal se z hor na pobřeží. Společně s ostatními se na zem nachumelila i jedna docela maličká vločka. Byla skoro stejná jako ostatní, bělostná, chladivá a nádherně třpy vá. Ale v něčem se přece jen od svých kamarádek lišila. Byla zvědavější a hlavně – neposlušnější.

D A L Š Í K N I H Y A U T O R K Y:

váz. | 88 s. | 239 Kč

váz. | 88 s. | 235 Kč

váz. | 88 s. | 235 Kč

váz. | 96 s. | 249 Kč

47


PRO DĚTI

B E L E T R I E , H R Y, T V O Ř I V O S T Roger Rougier

Trénujeme logické myšlení Pro dě od 9 let PŘEKL AD MARTIN BEDŘICH

Sešit obsahuje úkoly pro trénování logického a matema ckého myšlení a rozvíjení úsudku dě pomocí dedukce, kombinace více prvků, orientace v čase a prostoru. Nabízí 50 hádanek, v nichž dě trénují čtení s porozuměním, analýzu informací, pozorování obrázků a schémat, chápání vztahů mezi odlišnými prvky. Každý úkol obsahuje logické nápovědy, které neprozrazují řešení, ale dál vedou myšlení dítěte k správnému závěru. Ověřování výsledku se odehrává na samostatné straně, kde se postupně skládá další úkol. 978-80-262-1175-4 | brož. | 64 str. | asi 189 Kč

Roger Rougier je francouzský pedagog, autor úspěšné knihy Rozvíjíme logické myšlení.

Excelentní publikace, velmi dobře zpracovaná a vhodná pro dě na základní škole. Velmi prak cká i pro domácí procvičování. recenze na amazon.fr

TRÉNUJTE S NÁMI:

brož. | 160 s. | 239 Kč

48

brož. | 152 s. | 225 Kč

brož. | 128 s. | 239 Kč

brož. | 128 s. | 185 Kč


PRO DĚTI

B E L E T R I E , H R Y, T V O Ř I V O S T

Renata Šindelářová

Ztraceni v rudolfinské Praze ILUSTRACE LIBOR DROBNÝ

Gamebooková kniha vypráví napínavý příběh dvou současných dě , Vojty a Klárky, které se nedopatřením dostanou do minulos a ocitnou v Praze Rudolfa II. Kniha je určena především pro dě staršího školního věku a kombinuje čtení s logickými úkoly, jejichž splnění posouvá děj dopředu. Dě se přirozenou zábavnou formou dozvídají informace z české historie a poznávají naše hlavní město z trochu jiného úhlu. 978-80-262-1207-2 | brož. | 128 str. | asi 199 Kč

VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Renata Šindelářová působí jako redaktorka několika webů.

P R O Š KO L Á K Y:

Nominace Zlatá stuha 2016 G A MEB O O K

váz. | 64 s. | 199 Kč

váz. | 264 s. | 339 Kč

váz. | 72 s. | 219 Kč

brož. | 128 s. | 195 Kč

Nejlepší knihy dětem 2016

V YJD E V ÚN O RU 2017

váz. | 116 s . | 299 Kč

váz. | 96 s. | 219 Kč

Cena veletrhu Havlíčkův Brod 2016

váz. | 144 s. | 285 Kč

brož. | 120 s. | 199 Kč

49


PRO DĚTI

B E L E T R I E , H R Y, T V O Ř I V O S T Henning Mankell

Kocourek, který měl rád déšť I L U S T R A C E M A R T I N A M AT L O V I Č O VÁ PŘEKL AD VIOL A SOMOGYI

Lukas dostal k narozeninám neobyčejného kocourka. Je to to nejlepší, co se mu mohlo stát. Lukas a kocourek jsou pořád spolu. Lukas ví, že jeho kocourek není jako ostatní kočky – je si jistý, že rozumí všemu, co mu říká. Jednoho rána se ale Lukas probudí a po kocourkovi jako by se slehla zem. Hledá a hledá, ale kocour beze stopy zmizel. Ta nek chce Lukase utěšit, a tak mu řekne, že kocourek se odstěhoval do Dešťového království. Jak se ale odtamtud vrá ? 978-80-262-1199-0 | váz. | 112 str. | asi 285 Kč VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Henning Mankell je široké veřejnos dobře známý jako autor oblíbených detek vek s komisařem Wallanderem. Tento slavný švédský autor však napsal i řadu knížek pro dě , za něž získal mnohá ocenění.

 Uká zka :

Nejdřív byl Lukas zklamaný. Když se probudil a v jeho pokoji stáli maminka a ta nek a zpívali mu, drželi jen obyčejnou papírovou krabici. Ani nebyla zabalená a ovázaná šňůrkou. Neutěšilo ho ani to, že maminka nesla podnos s dortem, na kterém plápolalo šest svíček. Zíral na krabici a uvažoval, jestli by neměl utéct z domova. Vtom

ale něco uslyšel. Znělo to jako kníkání. A najednou se krabice začala hýbat. Cosi z ní vykouklo. Lukas to nejdřív nedokázal rozeznat. Pak si ale uvědomil, že je to tlapka. Černá tlapka. Potom se objevila i hlavička a Lukasovi došlo, že dostal k narozeninám kotě. Vyskočilo ven, bylo černé jako noc, podívalo se na něj a mňouklo.

KO U Z E L N Ý S V Ě T P R O D Ě T I :

Zdarma vstupenka do Divadla kouzel

váz. | 96 s. | 259 Kč

50

váz. | 64 s. | 225 Kč |

váz. | 80 s. | 215 Kč

váz. | 64 s. | 199 Kč


PRO DĚTI

B E L E T R I E , H R Y, T V O Ř I V O S T

Timo Parvela

Ella ve škole I L U S T R A C E A N E TA Ž A B KO VÁ P Ř E K L A D A L Ž B Ě TA Š T O L L O VÁ

První díl humoris cké série o holčičce Elle a jejích kamarádech, určený především mladším školákům. Ella chodí do první třídy a v knížce popisuje svůj život, běžné, každodenní příhody (příprava vánoční besídky, návštěva divadla, bláznivý výlet do bazénu, problémy s panem učitelem apod.), ovšem velice humorně a v pně, takže se pobaví nejen dě , ale i (předčítající) rodiče. Popisem zdánlivě obyčejných střípků z všedního dne vyprávění připomene nesmrtelnou klasiku Dě z Bullerbynu. 978-80-262-1204-1 | váz. | 120 str. | asi 249 Kč VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Timo Parvela je původní profesí učitel, píše pro dě i pro dospělé a ve Finsku je v oblas dětské literatury nepopiratelnou hvězdou. Jeho knihy byly přeloženy do více než třice jazyků a získal za ně řadu ocenění. Série o Elle patří k těm vůbec nejpopulárnějším.  U ká zka :

„Plavání je zábava. Kdo už umí plavat?“ zeptal se pan učitel. Všichni jsme mu to samozřejmě chtěli předvést a naskákali jsme do vody. A pak skočil do vody i pan učitel a zachránil Tuukku, Pateho, Tiinu a Heidi, kteří ještě plavat neuměli. Když jsme si všimli, že je pan učitel v bazénu oblečený, překvapilo nás to. My ostatní jsme měli samozřejmě

plavky. Až na Samppu, kterému spadly. Zapomněl si je zavázat. Ohromně jsme se bavili. Všichni hrozně křičeli a stříkali po učiteli vodu. Pan učitel taky něco křičel, ale nikdo z nás mu nerozuměl, protože v bazénu byl hrozný hluk. Bylo mi pana učitele líto. Byl tak příjemný, ale tak nervózní! Přála jsem si, aby si při plavání odpočinul.

PRO MLADŠÍ DĚTI:

váz. | 48 s. váz s | 249 Kč 249 Kč

váz. | 64 s. | 199 Kč

váz. | 40 s. | 229 Kč

váz. | 128 s. | 269 Kč

51


PRO DĚTI

B E L E T R I E , H R Y, T V O Ř I V O S T Jaromír Konečný

Tuhej tulipán Detek vka pro mladý P Ř E K L A D M I C H A E L A Š K U LT É T Y

Napínavý příběh pro starší čtenáře je prvním dílem volné série originálních detek vek pro mládež. Hlavní hrdina, šestnác letý Leon, se dostane na šikmou plochu a skončí ve vězení pro mladistvé. Naštěs je brzy propuštěn na podmínku a získá dokonce i výuční místo v kvě nářství. Bohužel hned první den doslova zakopne o mrtvolu – a pro policii je pochopitelně podezřelým číslo jedna. Naštěs je tu Laura, dcera jeho šéfa, která mu jako jediná věří. Ti dva se společně rozhodnou vypátrat skutečného vraha a dokázat Leonovu nevinu. Bláznivé dobrodružství může začít… 978-80-262-1206-5 | brož. | 200 str. | asi 279 Kč VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Jaromír Konečný žije od roku 1982 v Německu, kde působí jako spisovatel, publicista a kabaretní performer s „česko-bavorským přízvukem“. Patří k vůdčím osobnostem slam poetry. Velmi úspěšné jsou jeho knížky pro mládež. „Psal jsem samozřejmě už na Moravě. O sknout jsem to zkusil jenom jednou, v Dikobrazu, ale napsali mi, že mám místo psaní raději číst klasiky. V Německu jsem myslel, že jsem ztra l jazyk, a nechal toho úplně. Naštěs jsem nadále hodně četl. V devadesátém jsem v televizi sledoval, co se v Československu děje. Přivedlo mě to zpátky do starých časů, a tak jsem se roz-

hodl zase psát, ale německy. Nemohu psát bez publika a v Německu žiju. Slam poetry byla tehdy v Německu jediná možnost, kde mohl člověk jako já vystoupit. Na slamech jsem mohl číst, co jsem chtěl, a pomalu jsem si vytvářel publikum. […] Dokonce se m teď uživím, na rozdíl od mnoha kamarádů ze slamu.“ Jaromír Konečný, rozhovor pro Novinky.cz

 Uká zka:

Kvě nářství je kousek od řeky. Ve výloze to kvete jak na hřbitově. Uvnitř ani noha. Že by polední přestávka? Zmáčknu kliku, dveře se otevřou. „Haló!“ křiknu. Nic. Jdu teda dovnitř. Je tu dost tma. Ale někdo tu přece bejt musí, když nemají zamčeno, no ne? Sakra! O něco jsem zakopl. Zvednu to a chci si to prohlídnout, když vtom si všimnu ještě něčeho jinýho. „Zatraceně!“ vyhrknu. „Co tady dělá ta mrtvola?“ Nalevo ode mě je stůl a na něm mezi kvě náčema leží mrtvá ženská. Je krásná, i když je mrtvá. Trochu starší než já. Něco přes dvacet? Akorát že vo moc víc už nezestárne, když je takhle tuhá. Vypadá úplně jako Sněhurka. Bílý šaty má vepředu posprejovaný červenou barvou. V hlavě se mi rozezní alarm. Je mi naprosto jasný,

52

že bych měl odsud hezky rychle vypadnout! Proč teda zírám na černej tulipán na červeným hrudníku tý mrtvý? Vykukuje zpod něj kousek papíru umazanej od krve. Krucinál! O co jsem to vlastně zakopnul? Co to mám v ruce? „Okamžitě pusť ten vytrhávač plevele a otoč se,“ ozve se za mnou. „A ruce nad hlavu. Nebo budu střílet!“ Aha! Ta věc v mojí ruce vypadá jako malej, ostrej rýč. Na konci je červená. I když nejsem žádnej lumen, hned mi dojde, v čem milej vytrhávač ještě před chvílí vězel. Tomu teda říkám překvápko. Pár hodin na svobodě, a už držím v ruce vražednou zbraň a někdo chce, abych dal ruce nad hlavu. Paráda. Jasně, moh bych se dát na útěk a nechat se na místě odprásknout, ať mám klid,


PRO DĚTI

B E L E T R I E , H R Y, T V O Ř I V O S T

ale to mám umřít chvíli potom, co jsem se v Mekáči fantas cky nacpal hranolkama? Nejlepší bude, když ten vytrhávač vážně zahodím. Beztak se mi hnusí. Co to ten hlas ještě říkal? Ruce vzhůru. Tak jo. Zvednu je a otočím se. A vytřeš m oči: rovný hnědý vlasy, kráska, co by se na socku jako já normálně ani nepodívala, a teď na mě rovnou míří bouchačkou. Černý tričko, červený džínový šortky, břicho holý, nohy taky, černý conversky naboso. Kluci v pasťáku by se z ní mohli pominout. Bouchačka mimochodem vypadá dost opravdově. „Kdes to splašila?“ zeptám se, aby řeč nestála. „Je tátova. Má ji kvůli zlodějům,“ spus , jako kdybysme byli odjakživa nejlepší kámoši. „Jako malí jsme si ji chodili tajně půjčovat. Hráli jsme si na četníky a na zloděje. A jednou…“ Zarazí se. „Proč to vlastně vykládám?“ „Protože máš ke mně důvěru?“ navrhnu. Na vraha to nebyla úplně nejhorší hláška, no ne? Za chvíli mě nejspíš střelí do kolene, protože jsem drzej. Ale kdepak! Holka se zahihňá. „Já jsem ji nezabil!“ vyhrknu. A ona vám dostane úplnej záchvat smíchu. Pistole jí poskakuje v ruce. Jestli teďka s skne spoušť, bude ze mě cedník. „Větší pitomost jsem v životě neslyšela,“ prohlásí. „Stojíš tu s vražednou zbraní v ruce, všude je krev, vedle tebe leží mrtvola… a ty, místo aby ses choval se jako férovej vrah, furt dokola jenom meleš, žes ji nezabil. A kdo ji teda podle teba jako zabil? Mikuláš? Ten chodí v prosinci, kámo! Nestydíš se trochu?“ „Ale já jsem ji doopravdy nezabil,“ opakuju zoufale. „Já jsem novej učeň.“

„Novej učeň?“ Holka se může potrhat smíchy. Mám čekat, jestli mě omylem střelí do slepáku? Pořád se směje, tak vyskočím a… Trénink kung-fu se někdy vážně hodí. To koukáš, krasavice, co? O vteřinu pozdějc přede mnou stojí bez bouchačky a tře si zápěs . A pistoli držím já. „Ty mě zabiješ?“ „Ne,“ odpovím. „Nezabiju. Já akorát chci, aby nezabila ty mě.“ Podám jí bouchačku. Jasně, dost blbej nápad. Jenomže já mám odjakživa sklony ke spontánnímu jednání. Proto jsem taky skončil v pasťáku.

P R O S TA R Š Í D Ě T I :

nominace na Zlatou stuhu 2016

váz. | 144 s. | 299 Kč

váz. | 240 s. | 335 Kč

váz. | 120 s. | 199 Kč

53


PRO DĚTI

B E L E T R I E , H R Y, T V O Ř I V O S T Stanislava Reschová

Mraveneček na cestách ILUS T R AC E V ENDUL A HEGEROVÁ

Knížku určenou zejména předškolákům a dětem mladšího školního věku tvoří krátké příběhy malého mravenečka, který chce poznat svět. Několikrát se vydává na cestu, jednou pěšky, jindy stopem, pak s pomocí hmyzího letadélka či plavbou v ořechové skořápce. Za každým příběhem následuje několik zajímavos o některé postavě nebo předmětu z příběhu a dále zábavný úkol či hádanka. 978-80-262-1202-7 | váz. | 64 str. | asi 195 Kč

VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Stanislava Reschová je úspěšnou autorkou pohádkových příběhů pro dě . V Portále vyšly její knihy Veselá kopa pohádek, Pohádky do kapsy (nominace na Zlatou stuhu 2015) a Pohádkové hrátky se zvířátky.  Uká zka:

Droboučký mraveneček se dnes vydával na svou první průzkumnou cestu. Nebyl dlouho na světě. Neznal rostliny, neznal ostatní hmyz. I rodná zahrada byla mu za m neznámým místem. „Maminko, jak vlastně poznám noc?“ zeptal se pro jistotu. V noci by měl přece spát a odpočívat. Mravenčí maminka ustaraně vzdychla. Musí pře-

dat synkovi tolik důležitých pokynů. Možná bude dlouho, předlouho z domova. „Když na obloze sví jasné sluníčko, je den. Až uvidíš měsíček, nastala právě noc. Pak musíš jít spát. Dávej si, synku, pozor, na déšť. Schovej se před ním do skulinky. Abys nepromokl! “ A mraveneček šel.

D A L Š Í K N I H Y A U T O R K Y:

nominace na Zlatou stuhu 2015

váz. | 64 s. | 199 Kč

54

váz. | 96 s. | 239 Kč

váz. | 104 s. | 269 Kč


TO P 10 2011 2016

RÁDCE PRO RODIČE A MLÁDEŽ

55


RÁDCE PRO RODIČE A MLÁDEŽ

obchod.portal.cz

James J. Crist

Jak přežít, když nemám kamarády Jak si kamarády získat a udržet PŘEKL A D PE T R A DIE S T L EROVÁ ILUSTRACE LIBOR DROBNÝ

Možná si získáváš kamarády tak snadno, jako si čis š zuby, a nemáš problém si je udržet. Ale možná je to pro tebe horší než matema cké rovnice. Je jedno, jak na tom se získáváním a udržením přátel jsi, protože tahle kniha pomůže najít kamarády a pracovat na přátelství, které s nimi máš. Poradí , jak prolomit ledy, když se seznamuješ s někým novým, jak si s druhými dětmi povídat, aby to bylo všem příjemné, jak společně plánovat, zvládat nepříjemné pocity a hlavně jak být dobrou kamarádkou či dobrým kamarádem. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1186-0 | brož. | 136 str. | asi 269 Kč

James J. Crist je psycholog. Specializuje se na práci s dětmi a dospívajícími, kteří mají ADHD, trpí depresemi nebo úzkostnými poruchami. Má úžasnou sbírku žab, kterou můžeš vidět u něj doma a taky v práci.

Podpořte své dítě v tom, aby vodilo domů své kamarády, i když riskujete hádku se sousedy a budete mít potom více práce. Pro dítě je dů-

ležité, že si smí domů přivést svého kamaráda a podělit se s ním o vlastní domov. Jiřina Prekopová

V Y Š L O 2015 2016:

brož. | 128 s. | 229 Kč

56

brož. | 152 s. | 249 Kč

brož. | 80 s. | 199 Kč


TO P 10 2011 2016

VÝCHOVA 3 8

57


VÝCHOVA 3 8

obchod.portal.cz Milena Lipnická

Poradenská činnost učitele v mateřské škole Určitá míra svépomoci učitelů v poradenské práci určitě nevymizí. Vždyť odborníci pořád nejsou po ruce a také knih či metodických příruček s mto zaměřením moc není. O vzdělávání učitelů v oblas poradenství by také bylo možné diskutovat. Spolehnu se na svépomoc učitelů však není správné. Praxe, která se osvědčuje v práci se staršími dětmi a dospělými, ovšem není jednoduše přenosná do prostředí mateřských škol. Autorka vybrala témata, která mateřské školy řeší, a připravila náměty pro poradenskou práci s rodiči. Zabývá se například stravováním v MŠ, problémy s adaptací na školku, prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Na každý problém se dívá z pohledu rodičů a školy. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1179-2 | brož. | 96 str. | asi 199 Kč

PaedDr. Milena Lipnická, Ph.D., je speciální pedagožka. Přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici. V Portále vyšly její knihy Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní a Logopedická prevence.

Případ dítěte, který řešíme, není jen jeho případem, ale případem celé rodiny, ve všech sociálních systémech, v kterých dítě žije. Zdeněk Matějček

V Y Š L O 2016:

brož. | 144 s. | 215 Kč

58

brož. | 168 s. | 279 Kč

brož. | 104 s. | 189 Kč


obchod.portal.cz

VÝCHOVA 3 8 Pavla Petrů-Kicková

Poznáváme, hýbeme se a tvoříme Činnos pro dě od 2 do 3 let Kniha je výstupem pedagogické praxe autorky a vychází z požadavku doby na začlenění věkového období dítěte od 2 do 3 let do výchovné a vzdělávací práce mateřské školy. Po krátkém teore ckém úvodu věnovaném potřebám malých dě a praxi mateřských škol následují prak cké kapitoly, které nabízejí činnos v různých výchovně-vzdělávacích oblastech. Kniha koresponduje se stávajícím kurikulárním dokumentem PVP PV, ak vity jsou „šity na míru“ dětem nízkého věku a odpovídají možnostem českých mateřských škol. 978-80-262-1182-2 | brož. | 120 str. | asi 189 Kč VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Mgr. Pavla Petrů-Kicková je dlouholetou učitelkou a v současné době ředitelkou mateřské školy. Publikuje v řadě odborných pedagogických časopisů a je členkou redakční rady časopisu Informatorium 3–8.

Smyslem života dě je hrát si, objevovat, zkoumat, poznávat a učit se, protože dětství je tou nejživnější půdou pro tyto ak vity. Nikdy později pro ně člověk už nemá tak otevřenou mysl. Pavla Kicková

PRO UČITELKY V MŠ:

brož. | 144 s. | 299 Kč

brož. | 120 s. | 225 Kč

brož. | 80 s. | 155 Kč

59


VÝCHOVA 3 8

obchod.portal.cz Pavel Jurkovič

Písnička jako dárek (+ CD) I L U S T R A C E E D I TA P L I C KO VÁ

Zpěvník Písnička jako dárek je poslední knihou Pavla Jurkoviče, kterou rozpracoval, ale za svého života ji už nes hl vydat. Obsahuje celkem třicet písniček s texty nejrůznějších autorů a Jurkovičovou hudbou doplněnou o notové zápisy. Písničky jsou určené zejména dětem z mateřských škol a jsou vhodné jako dárek maminkám, ta nkům, prarodičům, ke zpívání na besídkách a vystoupeních. Knížku ilustracemi doprovodila Edita Plicková a metodickým úvodem pro pedagogy opatřila Eva Hurdová. Přiložené CD obsahuje nahrávky všech písní. 978-80-262-1173-0 | brož. | 104 str. | asi 285 Kč

VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Pavel Jurkovič (1933–2015) byl významný český hudebník, zpěvák, skladatel, pedagog a popularizátor lidových písní. Za mého dětství se říkalo „Chval Boha, jak moha“. A když „nezpěvákům“ zakazujeme, aby otevírali zobáček, nenecháme je, aby zpívali, je to chyba. Když se sejdou dě , které zpívají pěkně, dávají „poškozenému“ zpěvu malých „nezpěváků“ určitý tvar a srozumitelnost. Je-

diný způsob, jak se naučit zpívat, je zpívat. Nic jiného neexistuje. Když dítě napomínáme „Nekaž nám to, nezpívej“, je to chyba. Zpěváctví je „nakažlivé“. Pavel Jurkovič v rozhovoru pro Informatorium 3–8

DALŠÍ KNIHY AUTORA:

Hrajeme si ve školce + CD Knihu tvoří soubor říkadel, lidových i původních, autorských pohádek, hádanek, doplňovaček, drama zací, písniček, her a úkolů rozvíjejících u dě dovednos v oblas řečové, pohybové, výtvarné, muzikální, motorické a rozumové. brož. | 168 s. | 349 Kč

Od výkřiku k písničce Jak vhodně evokovanými hudebními prožitky tuto dětskou přirozenost uchovat, jak uvolňovat fantazii a představivost dítěte a podněcovat jeho krea vitu (nejen hudební). brož. | 136 s. | 219 Kč

60


obchod.portal.cz

VÝCHOVA 3 8 Jitka Tučková

Říkej si a hraj Metodická příručka a cvičení pro prevenci poruch výslovnos I L U S T R A C E PAT R I C I E KO U B S K Á

VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Příručka pro rodiče, logopedy a učitelky v MŠ. Rodičům dě předškolního věku pomůže odhalit výslovnostní po že a předcházet jim, a to jak rodičům dě bezproblémových, tak těm s dispozicemi k rozvoji závažnějších vad výslovnos . Učitelkám v MŠ poskytne cenný metodicko-prak cký materiál, logopedům materiál, který mohou nabízet svým klientům a doplnit jej svými odbornými instrukcemi. Cvičení jsou prováděna formou hry a napodobování přírodních zvuků nebo zvuků, s nimiž se dítě setkává v běžném životě, s metodickými instrukcemi pro rodiče. Ar kulační cvičení doprovázejí názorné ilustrace nastavení mluvidel. 978-80-262-1176-1 | brož. | 64 str. | asi 169 Kč

Jitka Tučková pracovala jako klinická logopedka, v Portále vyšla její série Říkanek pro upevnění hlásek R, Ř; C, S, Z; Č, Š, Ž; L; H, Ch, K, G a měkčení a Říkanek pro rozvoj řeči.

KO M P L E T N Í C Y K L U S Ř Í K A N E K A U T O R K Y:

brož. | 48 s. | 125 Kč

brož. | 48 s. | 135 Kč

brož. | 56 s. | 139 Kč

brož. | 56 s. | 145 Kč

brož. | 56 s. | 145 Kč

brož. | 56 s. | 145 Kč

61


VÝCHOVA 3 8

obchod.portal.cz Marie Těthalová

ŠPL 25 – Hravá grafomotorika Pro praváky i leváky I L U S T R A C E PAT R I C I E KO U B S K Á

Pracovní sešit se zaměřuje na rozvoj grafomotorických dovednos . Předškolní dě , jimž jsou pracovní listy určeny, se stávají spoluautory hravých a veselých obrázků. Smyslem není napodobení přesných tvarů, ale uvolnění ruky a fixování správného držení tužky, správného sezení, a dále vedení nepřerušované linie. Jednotlivé úkoly jsou hravé, mají komiksový ráz. Provázejí jimi dvě dě – chlapec Šimon, pravák, a holčička Simona, levačka. V záhlaví je vždy také ukázka správného úchopu psacího náčiní. VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1189-1 | brož. | 64 str. | asi 159 Kč

Mgr. Marie Těthalová je speciální pedagožka, šéfredaktorka Informatoria 3–8 a autorka ŠPL 23 – Rozvoj slovní zásoby.

Mnohé dě předškolního věku potřebují, abychom jejich grafomotorický vývoj podpořili. Jsou to zvláště ty dě , u nichž pozorujeme nerovnoměrný vývoj jednotlivých složek psychomotoriky. Tyto dě mívají různé grafomotorické ob že, které vedou k tomu, že téměř veškerou

energii spotřebují na samotný akt psaní a nezbývá jim energie na obsah psaného. Bývají pomalejší než jejich vrstevníci, ob žně se koncentrují na to, co dělají. Martina Simonidesová v rozhovoru pro Informatorium 3–8

ROZVÍJÍME DĚTI:

brož. | 48 s. | 99 Kč

62

brož. | 64 s. | 149 Kč

brož. | 64 s. | 149 Kč


obchod.portal.cz

VÝCHOVA 3 8 Iva Nováková

První čtení s počítáním ILUS T R AC E I VA N OVÁ KOVÁ

Autorský pracovní sešit je tvořený tema ckými dvoustránkami, na kterých si dítě procvičí jednak čtení s porozuměním (krátké vyprávění s následným jednoduchým úkolem, jehož správné řešení potvrdí, že dítě článek opravdu přečetlo), a dále sčítání a odčítání do dvace bez přechodu přes desítku. Dě pomocí výsledků vyluš tajenky, což je více mo vuje k počítání. 978-80-262-1191-4 | brož. | 64 str. | asi 159 Kč

VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Iva Nováková je absolventka střední odborné školy výtvarné, zaměřuje se na tvorbu pro dě . Je autorkou zábavných a didak ckých doplňovaček, hádanek, omalovánek a vystřihovánek. V Portále vyšly mj. její knihy Zábavný pravopis, Víš, co čteš?, Čtu a vím o čem, Počítej a luš a Anglicko-české doplňovačky. D A L Š Í K N I H Y A U T O R K Y:

brož. | 64 s. | 175 Kč

brož. | 64 s. | 159 Kč

brož. | 64 s. | 149 Kč

brož. | 96 s. | 189 Kč

brož. brož | 64 s. s | 145 Kč 145 Kč

brož. | 128 s. | 185 Kč

brož. | 64 s. | 145 Kč

63


VĂ?CHOVA 3 8

obchod.portal.cz KateĹ&#x2122;ina SlezĂĄkovĂĄ

NenĂ­ hlĂĄska jako hlĂĄska PracovnĂ­ listy pro rozvoj fonema ckĂŠho sluchu I L U S T R A C E PAT R I C I E KO U B S K Ă

PracovnĂ­ seĹĄit je urÄ?en pĹ&#x2122;edĹĄkolnĂ­m dÄ&#x203A;tem, kterĂŠ majĂ­ problĂŠmy se sluchovou diferenciacĂ­. Jejich Ĺ&#x2122;eÄ? je hĹŻĹ&#x2122;e srozumitelnĂĄ pro mnohoÄ?etnou dyslalii neboli patlavost. Pokud se schopnost fonema ckĂŠho uvÄ&#x203A;domovĂĄnĂ­ nerozvine jeĹĄtÄ&#x203A; pĹ&#x2122;ed vlastnĂ­m nĂĄcvikem Ä?tenĂ­, velmi Ä?asto se problĂŠmy ve ĹĄkole projevĂ­ jako ob Ĺže v poÄ?ĂĄteÄ?nĂ­m Ä?tenĂ­ aĹž neschopnost nauÄ?it se Ä?Ă­st. TrĂŠnink jazykovĂ˝ch schopnos podstatnÄ&#x203A; zlepĹĄuje vĂ˝kony ve Ä?tenĂ­, sniĹžuje riziko vzniku SPU a v neposlednĂ­ Ĺ&#x2122;adÄ&#x203A; zlepĹĄuje vĂ˝slovnost dÄ&#x203A; , schopnost opravit svĹŻj Ĺ&#x2122;eÄ?ovĂ˝ projev, rozliĹĄit podobnĂŠ hlĂĄsky a adekvĂĄtnÄ&#x203A; je pouŞít v Ĺ&#x2122;eÄ?i. VYCHĂ ZĂ? TAKĂ&#x2030; JAKO E-KNIHA

978-80-262-1200-3 | broĹž. | 64 str. | asi 165â&#x20AC;&#x2030;KÄ?

Mgr. KateĹ&#x2122;ina SlezĂĄkovĂĄ vystudovala PedF UK, obor speciĂĄlnĂ­ pedagogika se zamÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;enĂ­m na logopedii a surdopedii. Pracovala jako klinickĂĄ logopedka na poliklinice v DobĹ&#x2122;Ă­ĹĄi, v JedliÄ?kovÄ&#x203A; Ăşstavu pro tÄ&#x203A;lesnÄ&#x203A; pos ĹženĂŠ a na poliklinice v Ä&#x152;umpelĂ­kovÄ&#x203A; ulici v Praze 8, kde pĹŻsobĂ­ dosud. V praxi je od roku 1995.

I N F O R M AT O R I U M 3 8 S P E C I Ă L Ă˝Ă&#x2039;0%8'8$ä9<52678" 352)(6($3292/Ă&#x2C6;1Ă&#x2039; Informatorium 3â&#x20AC;&#x201C;8 SPECIĂ L

1/2017 FHQD.Ăž ZZZLQIRUPDWRULXPF]

Marie TÄ&#x203A;thalovĂĄ

Ä&#x152;Ă­m budu, aĹž vyrostu? Profese a povolĂĄnĂ­ I L U S T R A C E PAT R I C I E KO U B S K Ă

V YJD E V DUB NU 2017 SPECIĂ L

KaĹždĂŠ dĂ­tÄ&#x203A; pĹ&#x2122;emýťlĂ­ o tom, Ä?Ă­m bude, aĹž vyroste. Bude z nÄ&#x203A;j panĂ­ doktorka, vĂ˝pravÄ?Ă­, kuchaĹ&#x2122;? DÄ&#x203A; v pracovnĂ­m seĹĄitÄ&#x203A; najdou Ĺ&#x2122;adu profesĂ­ a povolĂĄnĂ­. PracovnĂ­ listy jsou doplnÄ&#x203A;ny Ăşkoly, hĂĄdankami a zajĂ­mavostmi o jednotlivĂ˝ch profesĂ­ch. VÄ&#x203A;dÄ&#x203A;li jste napĹ&#x2122;Ă­klad, Ĺže kdyĹž se popelĂĄĹ&#x2122; postavĂ­ na zadnĂ­ stupĂ­nek auta, vĹŻz mĹŻĹže jet rychlos pouze 20 kilometrĹŻ v hodinÄ&#x203A;? broĹž. | 24 s. | 65â&#x20AC;&#x2030;KÄ? | ISBN 978-80-262-1226-3

ď ąď&#x20AC; NepĹ&#x2122;e h lĂŠ d n Ä&#x203A;te n a ĹĄ e d a l ĹĄ Ă­ s p e c i ĂĄ l y

64


obchod.portal.cz

KO N TA K T Y

Portál, s. r. o. Klapkova 2, 182 00 Praha 8 tel. 283 028 111, e-mail: naklad@portal.cz Jednatel: Sekretariát: Šéfredaktor knižní redakce: Vedoucí časopisů: Vedoucí výroby: Vedoucí marke ngu: Vedoucí obchodu:

Ing. Jaroslav Kuchař | kuchar@portal.cz Eva Jarošová | jarosova@portal.cz Mgr. Mar n Bedřich, Ph.D. | bedrich@portal.cz PhDr. Svatava Barančicová | barancicova@portal.cz Kateřina Tvrdá | tvrda@portal.cz Bc. Kateřina Kokešová | kokesova@portal.cz Mgr. Milan Miškařík | miskarik@portal.cz

OBJEDNÁVKY A NÁKUP KNIH tel.:

283 028 203–205 (jednotlivci, e-shop) 283 028 202/206 (knihkupci) e-mail: obchod@portal.cz knihkupectví Portál Praha Po–Pá 9.00–18.00 hodin Jindřišská 30, 110 00 Praha 1 | tel.: 224 213 415 | knpraha@portal.cz Klapkova 2, 182 00 Praha 8 | tel.: 283 028 203(204) | obchod@portal.cz e-shop: h p://obchod.portal.cz obchodní zástupci: Jan Kubánek (Praha a Čechy) | kubanek@portal.cz | tel. 724 635 654 Pavel Těthal (Praha a Čechy) | tethal@portal.cz | tel. 724 635 656 Michal Jančařík (Morava – knihkupci) | jancarikm@portal.cz | tel. 724 635 655 Jiří Fliedr (Morava – ins tuce a jednotlivci) | fliedr@portal.cz | 724 635 659 Slovensko Portál Slovakia – PaedDr. Nadežda Čabiňaková Horská 810, Horný Slavkov, 059 91 Veľký Slavkov portalslovakia@stonline.sk | tel. 00421 910 995 655 e-shop: h p://obchod.portalslovakia.sk

www.portal.cz


ČTĚTE ČASOPISY PORTÁLU

CENĚNÝ RÁDCE UČITELŮ I RODIČŮ www.rodinaaskola.cz Roční předplatné 420 Kč / 20 €

ČASOPIS O LIDECH A VZTAZÍCH MEZI NIMI www.psychologiednes.eu Roční předplatné 520 Kč / 28 €

S P E C IÁ L 2× R O Č NĚ pracovn í lis pro vaš ty i třídu

Předplaťte si novou

Psychologii dnes! • • • •

Nová grafická podoba Noví autoři Nové rubriky Nová témata

PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ OBJEDNÁVEJTE: www.portal.cz/casopisy, portal@send.cz, tel. 225 985 225 JEDNOTLIVÉ časopisy zakoupíte na obchod.portal.cz

ČASOPIS PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY www.informatorium3–8.cz Roční předplatné 420 Kč / 21 €

Objednávky na SLOVENSKO: predplatne@press.sk Magnet press, Slovakia s. r. o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, www.press.sk

Ediční plán 2017-1  
Ediční plán 2017-1  
Advertisement