Page 1

2012

Jaarverslag Politiezone RIHO


VOORWOORD

Jaar na jaar maakt onze politiezone RIHO zijn jaarverslag op. Het biedt aan de leden van de politieraad, de gemeenteraden, de medewerkers en het brede publiek een goed overzicht van de inzet van onze politiediensten. Het jaarverslag is telkens een lijvig werkstuk, dat door zijn omvang duidelijk maakt op welk een breed front onze politiediensten actief zijn. Tegelijk geeft het aan wat de pijnpunten zijn, op welke punten er progressie wordt gemaakt en waar er niet echt vooruitgang is of de evoluties zelfs minder gunstig zijn. Het jaarverslag is daarom meer dan een blik achterom, het draagt in zich ook de elementen voor het verdere jaarprogramma.

‘Goede resultaten moeten worden bevestigd en verzekerd’

2


Goede resultaten moeten worden bevestigd

We behoren tot de gelukkigen die een

en verzekerd.

moeilijke punten

politiezone kunnen aansturen waar de

moeten worden aangepakt en geremedieerd.

positieve krachten de boventoon halen op

Een en ander vraagt een strategische visie

degenen die zich eenzijdig focussen op de

met de volhardendheid en het strategisch

zwakkere plekken die er onvermijdelijk zijn of

inzicht die hierbij nodig zijn. Die waren de

die meesurfen op de golven van de waan van

voorbije jaren duidelijk aanwezig, met de

de dag en meedoen aan het populisme dat er

globaal goede resultaten van dien. Dit neemt

onlosmakelijk mee samen hangt. Het beste

niet weg dat er ook nog flink wat

tegengif tegen dit “chagrijn” zijn de feiten en

verbeterpunten zijn, die we in 2013 en de

de cijfers. Hopelijk doen velen de moeite om

komende jaren krachtig willen aanpakken.

ze te lezen, te interpreteren en ze te

Denk maar aan het opzetten van wel

begrijpen.

Eerder

doordachte en gedragen veiligheids- en interventieplannen, het uitbreiden van de camerabewaking, de strijd tegen diefstal en

Luc Martens,

nachtelijke raids, het inzetten van flexteams,

Voorzitter politiezone RIHO

de aanhoudende strijd tegen allerlei vormen van overlast, het onverantwoord rijgedrag van sommigen, enz. Al dit werk moet gebeuren binnen strikte budgettaire contraintes. De besparingen die zowat twee derde van onze lokale besturen in Vlaanderen moeten doorzetten blijven niet

Curd Neyrinck Hoofdcommissaris van politie Korpschef politiezone RIHO

zonder gevolgen voor de politie. Dit is des te meer bij

ons het geval omdat onze

politiezone ondergefinancierd wordt vanuit de federale overheid en dus des te meer beroep doen op de bijdrage vanuit de gemeenten. Die besparingen mogen de slagkracht van onze diensten op het terrein niet onder druk zetten. Veiligheid als objectief gegeven én als beleving is een hoog goed dat ons flink wat waard is. We moeten zeker de politiediensten ontzien, waar het gaat om het garanderen van die (gevoelens van) veiligheid. Anderzijds moeten we de “dure”

werkuren

administratieve

taken

beperken,

de

reduceren,

het

kostenbewustzijn van de organisatoren van diverse

initiatieven

aanscherpen

en

en hen

evenementen ook

meer

responsabiliseren, samenwerkingsverbanden bv. tussen de diensten van de politie en de brandweer

versterken,

en

ook

samenwerkingen opzetten over de grenzen van de (te kleine) politiezones heen.

3


DEEL 1 - VISIEONTWIKKELING Doelstelling Door aandacht te besteden aan de organisatieontwikkeling stemmen we de inspanningen die we leveren op de domeinen van organisatie en werking beter af op de gerec htvaardigde eis en en verwachtingen van al onze belanghebbenden. Zo groeien en evolueren we stapsgewijs naar kwaliteit. Het voldoen aan de verwachtingen neemt hier een belangrijke plaats in. Voortdurend verbeteren en vernieuwen is nodig om de continuïteit van de organisatie veilig te stellen. In het INKmanagementmodel is het verbetermechanisme gebaseerd op de regelkring van Deming, de zogenaamde PDCA-cyclus. Het voortdurend doorlopen van deze cyclus in alle primaire, ondersteunende of sturingsactiviteiten op organisatie-, op team- en op individueel niveau geeft aanleiding tot continu verbeteren. Om een activiteit of een reeks van activiteiten efficiënt aan te pakken, doorloop je voortdurend de PDCA-cyclus: P van ‘Plan’ of voorbereiden plannen: je stelt als resultaat van deze stap een plan (beleidsplan, actieplan, verbeterplan, …) op vooraleer je het uitvoert. D van ‘Do’ of uitvoeren: je voert het plan uit.

1.1 Beleidskeuzes 1.1.1 Koersbepaling Visie Met gemotiveerde medewerkers willen we op de meest deskundige wijze als een transparante organisatie werken als volgt:

Probleemoplossend werken in partnerschap;

Zichtbaarheid en bereikbaarheid garanderen;

Richtinggevend werken;

Interne en externe communicatie verzekeren;

Hulpverlening en ondersteuning geven;

Overleg en inspraak bevorderen.

4

INK-managementmodel politie

Missie Als politieorganisatie bieden we, onder het gezag van de overheden, een klantgerichte, kwalitatieve en efficiënte gemeenschapsgerichte politiezorg aan, met als doel bij te dragen tot een veilige en leefbare omgeving.

C van ‘Check’ of opvolgen en evalueren.A van ‘Act’ of bijsturen en verankeren. Vervolgens start een nieuwe PDCAcyclus met het oog op continue verbetering!

We leggen hierover verantwoording af aan onze belanghebbenden.

Waarden Onze visie en missie worden gerealiseerd door de inzet van elke medewerker. Dit kenmerkt zich o.a. door:

een professioneel inlevingsvermogen;

het integer en respectvol handelen;

de gedrevenheid in de uitvoering van onze opdrachten;

de individuele verantwoordelijkheidszin;

de optimale aanwending van de beschikbare middelen;

het teamwerk;

de flexibiliteit;

een voorbeeldfunctie te hebben;

constant te leren en te verbeteren.


1.1.2 Gemeenschapsgerichte politiezorg(GGPZ) Bij de start van de eengemaakte politie werd gekozen voor het model van Gemeenschapsgerichte politiezorg. Vijf pijlers ondersteunen dit model:

de externe oriëntering;

het probleemoplossend werken;

het partnerschap;

het afleggen van verantwoording;

de bekwame betrokkenheid.

Elk van de voornoemde pijlers is noodzakelijk in de implementatie van het gemeenschapsgericht denken binnen de politie. Het opstellen van dit jaarverslag kadert volledig in dit gedachtegoed nl. externe oriëntering en afleggen van verantwoording.

‘Niemand stelt belang in de stormen die je hebt doorstaan; men wil weten of je het schip hebt binnengebracht.’

1.1.3 Excellente politiezorg (EPZ) Een van de kerntaken van de overheidszorg is veiligheid en leefbaarheid verzekeren in de samenleving. Maar maatschappelijke veiligheid is ook een zorg van iedereen, van elk individu en van elke organisatie in de samenleving. De bijdrage van de politie daaraan is het leveren van een excellente politiezorg: een gemeenschapsgerichte, informatiegestuurde en optimale bijdrage aan de gemeenschappelijke veiligheidsaanpak. ‘Excellente politiezorg’ is (meer dan) de optelsom van de individuele bijdrage aan de werking en dienstverlening van de geïntegreerde politiedienst van om en bij de 47.000 politiemedewerkers, in welke rol, in welke functie, in welk statuut dan ook. Daartoe stelt elke medewerker zich voortdurend op een actieve en constructieve manier in vraag.

de hand van de volgende zes eenvoudige stappen: 1.

Ik weet voor welke mensen mijn werk belangrijk is.

2.

Ik vraag wat die mensen van mij verwachten.

3.

Ik denk goed na over de manier waarop ik aan die verwachtingen zal kunnen voldoen.

4.

Ik doe de juiste dingen op de juiste manier.

5.

Ik vraag of mijn werk voldoet aan de verwachtingen.

6.

Ik leer daaruit om te kunnen verbeteren.

Als lerende organisatie toetsen we het gevoerde beleid aan de zes bovenstaande stappen.

Hij of zij zou dit steeds moeten doen aan

5


1.1.4 Informatiegestuurde politiezorg (IGPZ) De politie is een informatieverwerkende organisatie en ze besteedt daarom een bijzondere aandacht aan de manier waarop ze met informatie omgaat. In het buitenland is ‘Intelligence Led Policing’ (ILP) ontwikkeld. Wij gebruiken evenwel het basisbegrip Informatie Gestuurde Politie Zorg. Alle politiemensen zijn met informatie bezig. Sommigen zamelen gegevens in, anderen verwerken dit tot informatie en zorgen voor verankering van deze informatie tot ‘intelligence’ of kennis. Die kennis wordt dan in het korps ter beschikking gesteld.

medewerkers via de computer kennis nemen van:

de feiten van de voorbije 24 uren;

de op te sporen personen en/of voertuigen;

overzichten van criminele fenomenen binnen de PZ;

aandachtsvestigingen m.b.t. personen en modus operandi;

beelden en foto’s van lopende zaken;

IGPZ h e ef t v i jf k e nm e r k e n : doelbepalend, pro- en reactief, meerwaarde biedend, uitwisseling en doelgericht.

noodplanningszones evenementen;

allerlei praktische weetjes;

Eind 2008 werd binnen de zone het Lokaal Informatie Kruispunt (LIK) opgericht.

omzendbrieven;

feedback over dossiers;

Het LIK functioneert als het centrale orgaan binnen de politiezone waar informatie terechtkomt, verwerkt en verspreid wordt. De communicatie van informatie is heel belangrijk.

Dagelijks

kunnen

alle

n.a.v.

Via de digitale weg informeert het LIK elk operationeel personeelslid! Het LIK is een onmisbare schakel in de informatiegestuurde aanpak.

operationele

1.1.5 Organisatiebeheersing Ruim tien jaar na de politiehervorming blijkt uit een eerste evaluatie dat de hervorming geslaagd is. Er is een goede wisselwerking tussen de verschillende componenten van politie en een betere informatiedoorstroming. Het functioneren van politie wordt erkend als zijnde professioneler dan vroeger en kwaliteitsvol. Vanuit een verbeteringsgerichte filosofie is het niettemin van belang deze positieve evolutie te verankeren en de dienstverlening continu te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in dit verband is een optimale bedrijfsvoering met aandacht voor de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel leidinggevenden als medewerkers binnen de organisatie.

6

De rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 over organisatiebeheersing biedt hiervoor een kader aan en sluit aan bij een bredere beweging in de publieke sector, namelijk het beter beheersen en transparant maken van de interne activiteiten. Anders gezegd schept de rondzendbrief de voorwaarden voor de

uitbouw van een systeem van 'internal control', in het Nederlandstalig vakjargon genoemd als organisatiebeheersing en dit binnen de geïntegreerde politie. Een goede organisatiebeheersing zorgt er immers voor dat een organisatie is afgestemd op het behalen van haar doelstellingen en biedt een redelijke zekerheid dat die doelstellingen ook werkelijk worden bereikt. Via de organisatiebeheersing wordt een grotere responsabilisering beoogd van de leidinggevenden in een organisatie maar ook van elke medewerker. Responsabilisering en het afleggen van verantwoording is onlosmakelijk verbonden met het hedendaags concept van 'government governance' of deugdelijk overheidsbestuur maar is ook inherent aan de filosofie van een ‘excellente politiezorg’. Rekenschap en 'bekwame betrokkenheid' zijn immers fundamenteel in de Belgische interpretatie van 'community policing' alsook onlosmakelijk verbonden met een optimale bedrijfsvoering.


1.2 Beleidsorganen De politiezone RIHO telt twee politiek samengestelde beleidsorganen: het politiecollege en de politieraad. Naast deze twee bestuursorganen zijn er ook nog de zonale veiligheidsraad, het directiecomité, het operationeel overleg en het financieel overleg.

1.2.1 Het politiecollege De korpschef oefent zijn bevoegdheden uit onder het gezag van het politiecollege. Het politiecollege bestaat uit de drie burgemeesters, Luc MARTENS (voorzitter), Gerda MYLLE en Jozef LOKERE.

De secretaris is Didier PILLAERT en de adjunct-secretaris is Aniana DEBLAUWE. De korpschef is hoofdcommissaris Curd NEYRINCK. CP Carl VYNCKE, diensthoofd beleid en communicatie, volgt ook het politiecollege. Bij bespreking van financiële aangelegenheden wordt als deskundige de bijzondere rekenplichtige Hans TERRYN uitgenodigd tot deelname aan het politiecollege. In 2012 zetelde het politiecollege twintigmaal. Dit was op: 12 en 26 januari, 13 februari, 1-15 en 29 maart, 19 april, 314 en 31 mei, 21 juni, 5 juli, 27 augustus, 13 en 27 september, 11 en 24 oktober, 9 en 29 november, 10 december.

1.2.2 De politieraad De politieraad heeft de bevoegdheden voor organisatie en beheer van het lokaal politiekorps. Die bevoegdheden hebben vooral betrekking op financiën en personeel.

De politieraad kwam bijeen op: 13 februari, 14 mei, 27 augustus, 24 oktober en 10 december

De politieraad wordt gevormd door het politiecollege en eenentwintig gemeenteraadsleden (dertien uit Roeselare, zes uit Izegem en twee uit Hooglede).

ROESELARE Luc MARTENS Hajri Abdelaziz CHARKAOUI Kris DECLERCQ Carl DE KEUKELAERE Herman DE REUSE Geert DEPONDT Veroniek DESENDER Frans DOCHY Mieke HIMPE Michèle HOSTEKINT Dirk LIEVENS Peter LOGGHE Landry VERBEKE Frank WAUTERS

IZEGEM Gerda MYLLE Kurt DE GUFFROY Frank DUHAMEL Maureen RAEDT Piet SEYNAEVE Stefaan SINTOBIN Dirk VAN WALLEGHEM

HOOGLEDE Jozef LOKERE Eddy DEBRUYNE Rita DEBRABANDERE

7


1.2.3 De zonale veiligheidsraad (ZVR) De zonale veiligheidsraad is het orgaan dat het politioneel veiligheidsbeleid binnen de zone bepaalt. Het bespreken, voorbereiden en evalueren van het zonaal veiligheidsplan behoort tot haar opdrachten. Daarnaast moet de zonale veiligheidsraad de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie bevorderen. De zonale veiligheidsraad is als volgt samengesteld:

 

De burgemeesters Luc MARTENS, Gerda MYLLE en Jozef LOKERE; De procureur des Konings JeanMarie COOL;

De korpschef Curd NEYRINCK;

De bestuurlijk directeurcoördinator Luc DHOEST.

Volgende deskundigen werden opgenomen;  De gerechtelijk directeurcoördinator Bernard LEBRUN;

(secretaris van de zonale veiligheidsraad) ;

Christiaan ALLEMAN (ervaringsdeskundige criminaliteitspreventie) heeft in 2012 zijn engagement binnen de ZVR beëindigd.

De zonale veiligheidsraad kwam bijeen op 29 maart en 29 november. Op de zonale veiligheidsraad kwamen volgende onderwerpen aan bod:

de aanpassing van het huishoudelijk reglement;

de opvolging van het Zonaal Veiligheid Plan 2009 – 2012;

het Geïntegreerd Politieplan 2012;

het beeld van veiligheid en leefbaarheid in de PZ RIHO: criminaliteit, verkeer en GAS;

de ophelderingscijfers;

Frits VERHAEGHE, zonemagistraat;

GAS gemengde inbreuken: stand van zaken;

Commissaris Carl VYNCKE (diensthoofd beleid en communicatie);

de voorbereiding van het Zonaal Veiligheids Plan 2013 - 2016;

Commissaris Martine DECOTTIGNIES (coördinator steundiensten);

evaluatie zonale veiligheidsraad.

Consulent Pedro NOLLET (techno-preventief adviseur);

Adviseur Karl TEN HAAF (beleidsmedewerker);

Adviseur Tineke VERDUYN (coördinator integrale veiligheid);

Adviseur Aniana DEBLAUWE

Karl ten Haaf, adviseur, beleidsmedewerker

‘Door even stil te staan bij en na te denken over de langetermijn, kan je op kortetermijn heel wat tijd en energie besparen.’ 8


1.2.4 Het directiecomité Het directiecomité komt gemiddeld driewekelijks bijeen en houdt zich vooral bezig met het dagelijks bestuur van de organisatiemet name beleid, interne communicatie, HRM, en middelen.

De directeur interventie Peter VANDORPE;

De coördinator steundiensten Martine DECOTTIGNIES;

Het diensthoofd beleid en communicatie Carl VYNCKE;

In het jaar 2012 werd zeventienmaal vergaderd:

Het diensthoofd dispatching Patrick DE MEULEMEESTER;

16 en 30 januari, 13 februari, 5 en 19 maart, 16 april, 7 en 21 mei, 11 en 25 juni, 10 en 24 september, 8 en 22 oktober, 12 en 26 november, 10 december.

De directeur lokale recherche Lieven VANDENBERGHE;

Het directiecomité bestaat uit:

De directeur middelen Norbert VANMAELE

Het diensthoofd boekhouding en logistiek Ann EECKHOUT;

De directeur HRM Stephan WARLOP;

Beleidsmedewerker Karl TEN HAAF;

Secretaris Aniana DEBLAUWE.

De korpschef Curd NEYRINCK;

De directeur post Roeselare Bart MUYLLAERT;

De directeur post Izegem Jan DEVAERE;

De directeur verkeer Frank VANMOORTEL;

De directeur post Hooglede Ronny VANDEVYVERE;

1.2.5 Het operationeel overleg Het overleg heeft als doel om op basis van informatie en uitwisseling te komen tot beslissingen m.b.t. de dienstoverschrijdende operationele aanpak van problemen in de zone.

Assistent Lies VANHENDEN secretaris;

Het diensthoofd beleid en communicatie Carl VYNCKE;

Dit houdt in dat er duidelijkheid is omtrent het beheer, de manier van opvolging en de richtlijnen omtrent de aanpak van het probleem.

Beleidsmedewerker Karl TEN HAAF;

De directeur post Roeselare Bart MUYLLAERT;

De directeur post Izegem Jan DEVAERE;

De directeur post Hooglede Ronny VANDEVYVERE;

De directeur verkeer Frank VANMOORTEL;

De directeur interventie Peter VANDORPE;

De coördinator steundiensten Martine DECOTTIGNIES;

Het diensthoofd dispatching Patrick DE MEULEMEESTER;

De directeur lokale recherche

De vergadering wisselt af met het directiecomité en wordt eveneens voorgezeten en geleid door HCP Curd NEYRINCK In het jaar 2012 werd achttienmaal vergaderd: 9 en 23 januari, 6 en 27 februari, 12 en 26 maart, 23 april, 14 mei, 4 en 25 juni, 3 en 17 september, 1 en 15 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december. Vaste leden van het operationeel overleg:

De korpschef Curd NEYRINCK voorzitter;

Lieven VANDENBERGHE;

Het diensthoofd operationeel beheer Bart DEKNUDT;

Het diensthoofd Lokaal Informatie Kruispunt Indra VANTOURNHOUT;

De coördinator integrale veiligheid Tineke VERDUYN;

De zonemagistraat Frits VERHAEGHE;

De Nood- en Interventie Planambtenaar Barbara BOURDEAU sluit aan indien de agenda thema’s bevat waar zij bij betrokken is.

CP Jean-Marc LEFERE neemt de opvolging van de Salduzwetgeving voor zijn rekening.

9


1.2.6 Het financieel overleg Het doel van het overleg is bij te dragen tot een efficiënte werking van de directies HRM en middelen, de communicatie tussen deze steundiensten te bevorderen, de leiding ervan te optimaliseren en op die manier bij te dragen tot een verantwoord omgaan met mensen en middelen. Het overleg zorgt onder andere voor meer diepgang in het streven naar een optimale bedrijfsvoering.

Samenstelling financieel overleg:

De korpschef Curd NEYRINCK;

Het diensthoofd beleid communicatie Carl VYNCKE;

De directeur WARLOP;

Het diensthoofd boekhouding en logistiek Ann EECKHOUT;

Het overleg omvat twee delen: middelen/financiën en personeel.

De secretaris van de zone Didier PILLAERT;

In het eerste luik worden vooral de aankoopdossiers opgevolgd en wordt de begroting besproken. Het tweede luik richt z ic h voo r a l naa r de personeelsbehoeften in de verschillende directies, de aanwervingen en verschuivingen.

De bijzondere Hans TERRYN.

HRM

en

Stephan

rekenplichtige

Het financieel overleg vond in 2012 vijftienmaal plaats.

1.3 Het intern overleg In onze korpsvisie staan interne communicatie en betrokkenheid centraal. Om dit in goede banen te leiden werden tal van interne overlegmomenten vastgelegd. Dit zowel

10

bi nn e n d irec ti e s/d ie n st e n directieoverschrijdend.

als


DEEL 2 - STRATEGIE EN BELEID 2.1 Overeenkomst met de federale overheid betreffende de verkeersveiligheid Op 3 mei 2004 verscheen het Koninklijk Besluit betreffende de overeenkomsten tussen de federale overheid en de politiezones inzake verkeersveiligheid. De politiezone kreeg in 2012 uit het verkeersveiligheidfonds € 696.519.

agressief gedrag;

weekendongevallen.

Beleidsvoorbereiding Om de strategische doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan 2009 2012 op te volgen werden o.a. volgende bronnen geconsulteerd:

Bij deze verkeersinitiatieven stellen we ons tot doel:

de objectieve verhogen;

pakkans

te

pakkans

te

De zone neemt initiatieven op vlak van:

overdreven snelheid;

onaangepaste

de subjectieve verhogen;

rijden onder invloed van alcohol;

preventieve acties te ontwikkelen;

goederen- en personenvervoer;

het gebruik van de veiligheidsgordel en andere beveiligingsmiddelen;

de deskundigheid van personeel te optimaliseren;

te investeren in professionele uitrusting.

en

het

hinderlijk en gevaarlijk parkeren;

 2008

RIHO

538.077

2009

634.410

2010

652.808

2011

673.046

2012

2012 per

inwoner

696.519

politionele criminaliteitsstatistieken, staten en overzichten 2011, van de federale politie, directie van de nationale gegevensbank beleidsgegevens; het arrondissementeel politieel veiligheidsbeeld 2011 opgemaakt door de strategisch analist van de federale politie te Kortrijk; het zonaal veiligheidsbeeld 2011 van de PZ RIHO opgemaakt door de strategisch analist van de federale politie te Kortrijk; de eigen ISLP-databanken; de maandelijkse lokale criminaliteitsbarometer; de criminaliteitsbarometer van de provincie West-Vlaanderen; de maandelijkse verkeersveiligheidbarometer.

€ 7,2

Beleidsuitvoering MIDOW

225.238

265.831

273.541

282.020

291.856

€ 6,2

MIRA

453.763

535.559

551.090

568.175

587.990

€ 6,7

VLAS

653.365

769.964

792.293

816.855

845.344

€ 9,0

535.894

631.824

650.147

670.302

693.679

€ 9,5

318.882

375.739

386.636

398.622

412.524

€ 10,7

GRENSLEIE GAVERS

Om de uitvoering van de strategische doelstellingen geïntegreerd te laten verlopen werd opnieuw een Geïntegreerd Politieplan opgemaakt. Dit plan bepaalt de politionele acties op vlak van criminaliteit, verkeer en overlast die buiten de reguliere werking worden opgezet. Naast het aantal geplande acties per fenomeen werd ook de capaciteit in aantal personeelsleden en mensuren opgenomen.

Vergelijking toelagen verkeersveiligheidsfonds tussen de politiezones van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk per inwoner:

‘De essentie van strategie is kiezen wat NIET te doen.’ 11


2.2 Gemeentelijke administratieve sancties Reeds enkele jaren kunnen steden en gemeenten sancties opleggen om overlast tegen te gaan. Dit kadert in een beleid dat gericht is op het verhogen van de leefbaarheid en de aanpak van onveiligheidsgevoelens. Een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (ook gekend als GAS-boete) wordt opgelegd aan wie het politiereglement niet respecteert.

inbreuken op het net houden van het openbaar domein (sluikstort, hondenpoep, wildplassen, …);

lawaaioverlast (nachtlawaai, rustverstorend lawaai, lawaai door dieren,…).

Het politiereglement bepaalt de spelregels binnen de stad of gemeente, gericht op de netheid van het openbaar domein, het t egen gaan van lawaaioverlast, de organisatie van het uitgaansleven, het aanbieden van afvalstoffen, het gebruik van de gemeentelijke domeinen en dergelijke meer. Overtredingen hierop zijn vaak die gedragingen die leiden tot ergernis bij omwonenden, passanten en die tevens de leefbaarheid van een stad of gemeente schaden.

In de gemachtigde ambtenaren, die ook vaststellingen mogen doen, heeft de politie partners gevonden om de overlast tegen te gaan. Voor onze politiezone RIHO zijn volgende personen met betrekking tot hun respectievelijke gemeenten aangesteld als sanctionerend ambtenaar:

Inbreuken op het reglement kunnen vastgesteld worden door politie en gemeentelijke ambtenaren die daartoe gemachtigd werden. De beoordeling van de dossiers ligt bij de sanctionerend ambtenaar van de stad of gemeente. Deze kan een boete opleggen van maximum € 250, zo blijft de ‘kleine criminaliteit’ niet ongestraft.

Voor de gemeente Hooglede: Rik DEKENS, gemeentesecretaris Hooglede.

Sinds de invoering van de mogelijkheid tot administratief sanctioneren wordt er steeds meer gebruik gemaakt van dit instrument in het veiligheidsbeleid binnen de politiezone RIHO.

De federale wetgever voorziet dat bijvoorbeeld kleine gevallen van diefstal, vandalisme, slagen en verwondingen ook administratief kunnen gesanctioneerd worden, op voorwaarde dat het parket hiervoor haar goedkeuring geeft. Hiermee wordt de straffeloosheid tegengegaan.

Over de jaren heen wordt het merendeel van de sancties opgelegd voor:

12

vergunning, verkeerd gestalde fietsen, publiciteitsborden,…);

inbreuken op het gebruik van het openbaar domein (inname openbaar domein zonder

Voor de stad Roeselare: PILLAERT, departementshoofd;

Didier

Voor de stad Izegem: Anton JACOBUS, stadssecretaris Izegem;

De politiezone RIHO investeert dan ook in de vorming en de uitbouw van de samenwerking met deze ambtenaren. In maart 2012 werden de politiereglementen van de steden en gemeente aangepast en verfijnd.

In oktober 2012 werd van start gegaan met de gemengde inbreuken.


2.3 Samenwerking 2.3.1 Protocollen met andere politiezones van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk Met de PZ Grensleie (Menen, Wevelgem, Ledegem) wordt samengewerkt in het raam van het project N32 (Meensesteenweg). Het betreft een project gericht op de problematiek van autozwendel en handel die tevens gepaard gaat met verkeersoverlast en verkeer in het algemeen. Met de PZ Midow is er een protocol m.b.t. de laterale steun inzake slachtofferhulp. (2005) Met de politiezones van het gerechtelijk arrondissement werd een protocol afgesloten inzake slachtofferhulp en ‘scramble’ en werd het netwerk audiovisueel verhoor opgericht. Het betreft hier de zones Midow, Grensleie, Vlas, Mira en Gavers. (2002) Met de politiezones van het gerechtelijk arrondissement, het parket

en een aantal vzw’s uit de bijzondere jeugdzorg werd een protocol afgesloten inzake herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen voor minderjarigen. (2005) In uitvoering van de omzendbrief PLP 41 werd een veiligheidsprotocol getekend tussen het parket, de scholen, de politiezones van het gerechtelijk arrondissement en de respectievelijke burgemeesters. (2007) Protocol inzake de samenwerking tussen de politie en de gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. (2010) Protocol inzake de samenwerking tussen de lokale politiediensten van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk en de WPR op vlak van vaststellingen van feiten met betrokkenheid van eigen personeel. (2011)

Samenwerking Als politie zijn we uiteraard niet alleen verantwoordelijk voor de zorg voor veiligheid en leefbaarheid. In het bijzonder waar het gaat om preventie en om het zoeken naar meer duurzame oplossingen van problemen is samenwerking noodzakelijk. Veiligheid is een aangelegenheid waarmee in ‘co-eigenaarschap’ dient omgegaan. De politie kan anderen deze aangelegenheid niet ontnemen, ‘onteigenen’. Vandaar dat we alle actoren, in de eerste plaats de bevolking zelf, bij die zorg voor veiligheid en leefbaarheid betrekken. Vanuit de wijsheid dat gedeelde smart halve smart is en gedeelde vreugd dubbele vreugd hebben we met de omliggende politiezones een aantal samenwerkingsverbanden afgesloten. Als je over minder mogelijkheden beschikt probeer je immers met partners sterker te worden.

2.3.2 Protocollen met de federale politie van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk Protocol inzake de operationele samenwerking op vlak van opsporing en gerechtelijk onderzoek tussen de lokale

politie en de federale politie in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. (2007 - uitgebreid in 2010).

2.3.3 Protocollen met politiezones andere gerechtelijke arrondissementen Met de zone Westkust werd een protocol afgesloten i.v.m. samenwerking en taakverdeling bij de behandeling van strafrechtelijke onderzoeken bij uitoefening van intern toezicht (2004) en een voor de bijstand van personeel en/of verkeersradar. (2005) Er werd een protocol afgesloten met politiezone Het Houtsche tot structurele detachering van een

personeelslid van de lokale politie naar de federale politie, met name het CIC West-Vlaanderen. (2006) Samenwerkingsovereenkomst tussen de PZ Westkust en de PZ RIHO betreffende de hulpverlening van de dienst Interne Zorg van de PZ Westkust. (2009) Samenwerkingsprotocol tussen de PZ RIHO en PZ Moeskroen inzake het gebruik van de schietstand.

13


2.3.4 Protocollen en samenwerkingsverbanden met andere partners Met het CAW Midden-West-Vlaanderen werd een samenwerkingsprotocol inzake laagdrempelige opvang afgesloten. (2005) Met de apothekers van ‘groot-Roeselare’ werd een samenwerkingsakkoord afgesloten. Mensen die ’s nachts (tussen 22.00 u en 08.30 u) een apotheek nodig hebben moeten eerst telefoneren naar onze dienst om de apotheker met wachtdienst te kennen. (2006)

Intentieverklaring betreffende de veiligheid in en rond het station Roeselare en Izegem tussen de PZ RIHO, de steden Roeselare en Izegem, de federale politie, het parket Kortrijk en de NMBS-holding (2009). Samenwerkingsprotocol over de behandeling van milieuklachten en milieuovertredingen tussen de PZ RIHO en de gemeenten Roeselare, Izegem en Hooglede. (2009)

Er is een samenwerkingsprotocol tot preventieve begeleiding van de huisarts met wachtdienst. (2008)

Samenwerkingsprotocol ‘intrafamiliaal geweld’ voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. (2008)

Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW (Roeselare – Izegem – Hooglede) en de PZ RIHO voor tewerkstellingen volgens art. 60§7 van de organieke wet van 08.07.1976 (2008)

Protocol bestuurlijke takelingen tussen politiezone RIHO en de takeldiensten. (2010)

Samenwerkingsakkoord tussen De Lijn en de politiediensten van de provincie West-Vlaanderen (2001, aangepast aan het protocol van 17 juli 2006 tussen Federale Overheids Dienst Binnenlandse Zaken en de Vlaamse Minister van Mobiliteit)

Protocolakkoord tussen verschillende instanties waarbij een ‘zone met globale notificatie’ wordt toegestaan voor het uitvoeren van militaire activiteiten door het Bataljon Artillerie uit Brasschaat en Nieuwpoort. (2011) Samenwerkingsprotocol parket Kortrijk, politie en de ziekenhuizen in het gerechtelijk arrondissement. (2012)

2.4 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid Het integraal veiligheidsbeleid dat in 2011 vorm kreeg werd in 2012 in de steden en gemeente van de zone politiek bekrachtigd. In Roeselare keurde de gemeenteraad op 23 januari 2012 het lokaal integraal veiligheidsplan 2012-2013 goed. Dit integraal veiligheidsplan is opgebouwd rond 4 strategische bakens:

14

1.

De stad Roeselare vertaalt het integraal denken en geïntegreerd werken binnen haar stedelijke werking.

2.

De stad Roeselare betrekt de burger als partner in haar leefbaarheidsbeleid.

3.

De stad Roeselare wil aangename en veilige woon- en

leefomgevingen creëren. 4.

De stad Roeselare bouwt een stedelijke preventiepeiler uit.

Bij de uitvoering van het integraal veiligheidsplan Roeselare werd in 2012 de focus gelegd op netheid van het straatbeeld (actieplan straatbeeld). Tevens werd besloten om vanaf 2013 een dienst gemeenschapswachten uit te bouwen om de preventieve aanwezigheid in het straatbeeld te versterken en specifieke preventieacties op te zetten. De besturen van Izegem en Hooglede kozen voor een pragmatische aanpak. Er werd een integrale werking opgestart zonder deze in een plan te bestendigen.


De politiereglementen van de gemeenten werden in voorjaar 2012 uitgebreid met de ‘gemengde inbreuken’. Dit houdt in dat kleine criminaliteit (kleine diefstal, lichte slagen, nachtlawaai, vandalisme,…) kan bestraft worden met gemeentelijke administratieve sancties (GAS) indien het parket daartoe machtiging geeft. Vanuit integrale veiligheid werden hierover vormingssessies gegeven aan het operationale kader van de PZ Riho.

jaar waarin de integrale veiligheidsgedachte haar ingang kan vinden in de nieuwe beleidscycli van de besturen , waarin nieuwe lokale integrale veiligheidsplannen opsteld worden en waarin voor de stad Roeselare een nieuw meerjarig strategisch veiligheids en preventieplan afgesloten wordt met de federale overheid.

In 2013 wordt het actieplan straatbeeld opgestart in Izegem en Hooglede, worden de resultaten van de camerastudie verwacht en wordt gewerkt aan een verdere verfijning en afstemming van de gemeentelijke politiereglementen. Tevens wordt 2013

2.5 Camerabewaking De stuurgroep camerabewaking, voorgezeten door de coördinator integrale veiligheid, volgde in 2012 de installatie van de bijkomende camera’s in Roeselare en Izegem op. Daarnaast werden de nodige voorzieningen getroffen om in de stationsomgeving Roeselare, na de herinrichting, camerabewaking te voorzien. In het licht van een optimalisatie en toekomstgerichte uitbouw van de camerabewaking in PZ Riho werd een studieopdracht uitgeschreven. Bij de dienst verkeer van PZ Riho werd in 2012 een ANPR camera (automatische nummerplaat herkenning) operationeel. Vanuit integrale veiligheid werden de randvoorwaarden hiervoor vervuld: administratieve goedkeuringsprocedure voor de gemeenteraden, aangifte privacycommissie, opvolgen plaatsing van de aankondigingsborden langs de invalswegen.

15


DEEL 3 - MEDEWERKERS IN DE ORGANISATIE 3.1 Organisatiestructuur 3.1.1 De normen De minimale personeelsnorm: Het KB van 5 september 2001 bepaalt de minimale normen voor de politiezone (RIHO). Het minimaal effectief van het operationeel personeel bedraagt 182 waarvan:

140 personeelsleden exgemeentepolitie (31 december 1999); 42,1 (lees 42) personeelsleden ex -rijkswacht (23 mei 1998).

Het minimaal effectief van het administratief en logistiek personeel is 15 (tweede fase: 15 % à 20 % van het effectief van het operationeel personeel)

Het voorziene personeel volgens personeelskader, zonder agenten van politie, is als volgt :

Operationeel: 185

CALog: 43,61

Het personeelsbestand in equivalenten, zonder agenten van politie, bedraagt:

Operationeel: 178,6

CALog: 50,1

De KUL-norm personeel)

(operationeel

Deze budgettaire verdeelsleutel bepaald op 185,7 personeelsleden.

is

3.1.2 Een aanpassing van het personeelsplan In de zitting van de politieraad van 12 december 2011 werd de aanpassing van het personeelsplan goedgekeurd. Het Salduz-arrest (Europees Hof voor de Rechten van de Mens – uitspraakdatum 27 november 2008 – zaaknummer 36391/2) heeft verstrekkende gevolgen voor de politiediensten. Het arrest heeft ondermeer zijn implicaties op de procedures en de inzet en beschikbaarheid van het politiepersoneel. Daarnaast is het beleid er zich van bewust dat elke stad of gemeente een eigen identiteit en veiligheidsproblematiek kent. Dit personeelsplan is het gevolg van een aantal maatregelen die worden genomen om tegemoet te komen aan het voormelde arrest en een antwoord te bieden op de groeiende lokale vraagstukken zonder de efficiënte en effectieve inzet van het personeel uit het oog te verliezen. Er worden genomen:

16

volgende

maatregelen

De versterking van de lokale politieposten door de inzet/integratie van een zogenoemd ‘flexteam’. Dit team wordt gevormd door één of meerdere hoofdinspecteurs en/of inspecteurs dat

op basis van de lokale vraag (geformuleerd door de lokale politieposten) wordt ingezet. Het flexteam ondersteunt de lokale politiepost in die operationele opdrachten die door de medewerkers van de lokale politiepost moeilijk of niet kunnen worden uitgevoerd en een meerwaarde hebben door ze op lokaal niveau af te handelen. Op de politieposten wordt gewerkt volgens het principe dat er een maximale afwerking is tot op het ogenblik een overdracht naar een andere dienst noodzakelijk is. Het Salduz-arrest, de daaruit voortgevloeide oprichting van flexteams en de verhoogde eisen qua opleiding en uitrusting van de personeelsleden binnen het aspect handhaving openbare orde hebben een reorganisatie van de interventiedienst tot gevolg. De directie dispatching wordt geïntegreerd in de dienst interventie - dispatching. Er ontstaat een duidelijke aflijning tussen de operationele diensten (operationeel beheer) en de administratieve diensten (steundiensten). Het plan werd geïmplementeerd vanaf 1 januari 2012.


3.1.3 Inzet van CALog-personeel De operatie CALog startte in 2002. Het vrijmaken van personeelsleden van het operationeel kader met administratieve en logistieke taken om hen voor operationele taken in te zetten en te vervangen door CALog-medewerkers bereikt zijn grens in 2012. Het aantal CALog-medewerkers binnen de zone sterk toegenomen.

is

Dit is voornamelijk als gevolg van nieuwe taken zoals het cameratoezicht of het opnemen van taken die voorheen

door operationele medewerkers werden uitgevoerd: personeelsplanning, logistiek en middelen, de opvolgingsbureaus gerechtelijk en verkeer, ‌ Op de directie HRM en de dienst boekhouding en logistiek werken enkel nog CALog-medewerkers. De tewerkstelling van een aantal van deze CALog-medewerkers is gekoppeld aan de jaarlijkse toelage van het verkeersveiligheidsfonds.

Jaar

Aantal CALog-medewerkers

Procentueel

2004

40 CALog-medewerkers

17,39 %

2005

46 CALog-medewerkers

19,16 %

2006

47 CALog-medewerkers

19,74 %

2007

53 CALog-medewerkers

21,14 %

2008

55 CALog-medewerkers

23,20 %

2009

58 CALog-medewerkers

23,10 %

2010

64 CALog-medewerkers

25,00 %

2011

66 CALog-medewerkers

25,50 %

2012

65 CALog-medewerkers

25,50 %

Evolutie procentuele verhouding aantal CALog-medewerkers t.o.v. de totale personeelsbezetting .

3.1.4 Algemene structuur Secretariaat en de diensten van de korpschef

De dienst lokale politieposten De dienst verkeer

Het secretariaat van de zone De dienst IKZ en intern toezicht Beleid en communicatie Integrale veiligheid Nood- en interventieplanning

Het beheer steundiensten De dienst middelen De dienst HRM De dienst informatiebeheer De dienst preventie

Het operationeel beheer Het secretariaat operationeel beheer De dienst interventie – dispatching De dienst lokale recherche

17


3.2 De personeelsformatie Integrale Kwaliteitszorg

PZ RIHO 2012

Interne Preventieadviseur (geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag) Interne Preventieadviseur Vertrouwenspersoon

Nood- en Interventieplanning

Korpschef

Beleid/Communicatie Beleid/Communicatie/ Integrale Veiligheid

Korpssecretariaat

Integrale Veiligheid

Steundiensten

Operationeel Beheer

Lokale Recherche

Interventie – Dispatching

Dispatching

HRM

Informatiebeheer

Verkeer

Interventie

Functioneel Beheer

ICT-Technisch Beheer

LIK

Opvolgingsbureel Verkeer

Preventie

Politieposten

Middelen

Politiepost Roeselare

Politiepost Izegem

Opvolgingsbureel Gerechtelijk

Politiepost Hooglede

OPERATIONELE PERSONEELSFORMATIE Formatie (voltijds equivalenten)

Bezetting (31 december 2012) # pers. volt. equiv.

Operationeel kader

195

190

189,6

Hoofdcommissaris

2

1

1

Commissaris

7

12

12

Hoofdinspecteurs

36

26

26

Inspecteurs

140

143

142,6

Agenten van politie

10

8

8

18


ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE PERSONEELSFORMATIE Formatie (voltijds equivalenten)

Bezetting (31 december 2012) (*) # pers.

volt. equiv.

Administratief en logistiek kader

36

65

60,53

Niveau A

4

5

4,8

Niveau B

6

9

8,8

Niveau C

17

24

22,3

Niveau D

9

27

24,63

(*) Statutaire plaatsen, gesubsidieerde contractuelen en contractuelen

3.3 De voorziene en effectieve bezetting van de personeelsformatie in de organisatie 3.3.1 Secretariaat en diensten van de korpschef HET SECRETARIAAT EN DE DIENSTEN VAN DE KORPSCHEF Voorziene bezetting

Bezetting (31 december 2012)

De korpschef

1 hoofdcommissaris

1 hoofdcommissaris

Het secretariaat van de korpschef

1 adviseur (klasse 1) VT 1 assistent

1 adviseur (klasse 1)4/5 1 assistent 4/5 1 bediende

Nood- en interventieplanning

1 adviseur (klasse 3)

1 adviseur (klasse 3) 1 consulente (gedetacheerd)

De dienst beleid en interne communicatie 1 commissaris 1 adviseur (klasse 2)VT

1 commissaris 1 adviseur (klasse 2)VT 1 adviseur (klasse1) VT

Dienst IKZ - intern toezicht

1 commissaris 1 hoofdinspecteur (HT directie post Izegem)

1 commissaris 1 hoofdinspecteur

19


3.3.2 Het operationeel beheer HET OPERATIONEEL BEHEER Voorziene bezetting Secretariaat operationeel beheer

1 hoofdcommissaris 2 hoofdinspecteurs 1 inspecteur 1 assistent

Bezetting (31 december 2012) 1 commissaris 1 hoofdinspecteur 1 assistent (HT HRM)

POLITIEPOST ROESELARE Voorziene bezetting

Bezetting (31 december 2012)

Directie

1 hoofdinspecteur 2 agenten van politie

1 commissaris 1 agent van politie

De dienst onthaal (24 uur per dag)

1 hoofdinspecteur 12 inspecteurs

12 inspecteurs

De wijkdienst

1 hoofdinspecteur 13 inspecteurs 1 bediende 1 assistent

1 hoofdinspecteur 13 inspecteurs 3 bedienden (in combinatie met onthaal)

Flexteam

1 hoofdinspecteur 1 inspecteur

1 hoofdinspecteur 1 inspecteur

Wegen en mobiliteit

1 inspecteur 1 agent van politie

1 hoofdinspecteur 1 agent van politie

POLITIEPOST IZEGEM Voorziene bezetting

Bezetting (31 december 2012)

Directie

1 hoofdinspecteur 2 agenten van politie 1 bediende

1 hoofdinspecteur (HT IKZ)

De dienst onthaal (12 uur per dag)

4 inspecteurs

3 inspecteurs 1 assistent 1 bediende

De wijkdienst

1 hoofdinspecteur 7 inspecteurs

2 agenten van politie 6 inspecteurs 1 assistent

Flexteam

2 inspecteurs

2 inspecteurs

20


POLITIEPOST HOOGLEDE Voorziene bezetting

Bezetting (31 december 2012)

Directie

1 hoofdinspecteur 1 assistent onthaal HT

1 commissaris 1 assistent onthaal HT

De wijkdienst

3 inspecteurs

3 inspecteurs

INTERVENTIE Voorziene bezetting

Bezetting (31 december2012)

Directie

1 commissaris 1 hoofdinspecteur 1 assistent

1 commissaris 1 assistent (HT HRM)

Werking OGP (dag en nacht)

14 hoofdinspecteurs

12 hoofdinspecteurs

Politionele slachtofferbejegening

2 inspecteurs

3 inspecteurs

Patrouille (dag en nacht)

63 inspecteurs

66 inspecteurs

Dispatching en camerabewaking (dag en nacht)

1 commissaris 1 hoofdinspecteur 9 inspecteurs 2 agenten van politie 2 bedienden

1 commissaris 1 hoofdinspecteur 7 inspecteurs 1 agent van politie 8 bedienden

VERKEER Voorziene bezetting Verkeer

1 commissaris 1 hoofdinspecteur 6 inspecteurs 5 agenten van politie

Bezetting (31 december 2012) 1 commissaris 7 inspecteurs 3 agenten van politie

LOKALE RECHERCHE Voorziene bezetting

Bezetting (31 december 2012)

Directie

1 commissaris 1 assistent

1 commissaris 1 assistent (4/5)

Secties

7 hoofdinspecteurs 16 inspecteurs

3 hoofdinspecteurs 17 inspecteurs

21


3.3.2 Het beheer steundiensten HET BEHEER STEUNDIENSTEN Voorziene bezetting Beheer en GAS

1 commissaris 1 assistent

Bezetting (31 december 2012) 1 commissaris 1 assistent (gedetacheerd) 1 bediende

INFORMATIEBEHEER Voorziene bezetting

Bezetting (31 december 2012)

Opvolgingsbureau (gerechtelijk 1 hoofdinspecteur en verkeer) 6 assistenten 1 bediende

1 hoofdinspecteur 2 inspecteurs 5 assistenten 4 bedienden 2 assistenten (verkeersveiligheidfonds)

De dienst functioneel beheer

1 hoofdinspecteur

1 commissaris

ICT – technisch beheer

2 ICT-consulenten 1 ICT-assistent

2 ICT-consulenten 2 ICT-assistenten

LIK

1 adviseur (klasse 1) 1 hoofdinspecteur 2 inspecteurs 1 consulent 1 assistent

1 adviseur (klasse 1) 1 hoofdinspecteur 1 inspecteur 1 consulent 1 assistent

MIDDELEN Voorziene bezetting

Bezetting (31 december 2012)

Boekhouding en logistiek

1 consulent-boekhouder 2 assistenten

1 consulent-boekhouder 1 consulent 3 assistenten

Interne preventie

1 assistent

1 assistent 1 bediende

Koerier

1 bediende

1 bediende

Onderhoud

6 hulpkrachten

7 hulpkrachten

22


HRM Voorziene bezetting

Bezetting (31 december 2012)

Directie

1 consulent

1 consulent

Dienst personeel /vorming /

3 assistenten

3 assistenten 1 assistent (HT sec. O.B.) 1 assistent (HT interventie)

planning

PREVENTIEDIENST Voorziene bezetting Diensthoofd Politionele preventie

Verkeerspreventie

Bezetting (31 december 2012) 1 commissaris

1 consulent 1 assistent

1 consulent 1 assistent 2 consulenten 4 medewerkers (‘startbaners’)

23


3.4 Personeelsveranderingen 3.4.1 Personeelsleden die de organisatie verlieten Datum

Naam

Reden

1 januari 2012

Marnix SAGAERT

HINP

Pensioen

1 maart 2012

Marc MEEUWS

CP

Pensioen

1 maart 2012

Bertrand VERSCHAEVE

INP

Pensioen

1 maart 2012

Dirk TEMPERVILLE

INP

Pensioen

1 maart 2012

Jorgo LAMOTE

INP

Mobiliteit

1 maart 2012

Wim VANDENBROUCKE

INP

Mobiliteit

1 maart 2012

Pieter BRACKE

INP

Mobiliteit

1 mei 2012

Bart DEPESTEL

INP

Pensioen

1 mei 2012

Caroline VANHUYSSE

INP

Mobiliteit

1 mei 2012

Sybille HERREMAN

AP

Mobiliteit

1 juni 2012

Jasper AMPE

Assistent

Opleiding AINP

1 juli 2012

Jean-Pierre DEVARREWAERE

INP

Pensioen

1 juli 2012

Martijn WOUTERS

INP

Mobiliteit

1 augustus 2012

Geert DESERANNO

INP

Pensioen

1 september 2012

AndrĂŠ HUYGHEBAERT

INP

Pensioen

1 september 2012

Kris DUBOIS

HINP

Mobiliteit

1 november 2012

Marnik BUCKET

CP

Mobiliteit

1 november 2012

Henk ALLEMEERSCH

HINP

Mobiliteit

1 december 2012

Norbert VANMAELE

CP

Pensioen

31 december 2012 Sabine WYBO

24

Graad

hulpkracht Einde contract


3.4.2 Personeelsleden die de organisatie versterkten Interne verschuivingen

Vijfde mobiliteitscyclus 2011 Vacatures

Kandidaten

Aangeboden

Gunstig

Ongunstig

6 INP - interventie

2

2

1

0

1 INP - CIC

1

1

0

1

In zitting van de politieraad van 27 augustus 2012 werden benoemd:

Naam

Mobiliteit en aanwerving

Graad

Datum indiensttreding

INP

1 mei 2012

Hannie Verstraete

Het aanwerven van personeel gebeurt middels mobiliteit. Door deze mobiliteit kunnen personeelsleden van een andere zone of van de federale politie zich kandidaat stellen voor onze zone.

Eerste mobiliteitscyclus 2012 Vacatures

Kandidaten

Aangeboden

Gunstig

Ongunstig

0

0

0

0

11 INP - interventie

Tweede mobiliteitscyclus 2012 Vacatures

Voor elke interne verschuiving wordt een selectiecommissie samengesteld. Deze commissie wordt ad hoc samengesteld. De kandidaat wordt door de commissie uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Er wordt een selectiecommissie aangesteld. De kandidaat wordt door de commissie uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een lijst met de gunstige kandidaten in dalende lijn van geschiktheid wordt voorgelegd aan de Politieraad. De Politieraad benoemt de nieuwe personeelsleden.

Kandidaten

Aangeboden

Gunstig

Ongunstig

8 INP - interventie

22

17

14

3

2 HINP - interventie

4

4

4

0

1 CP – interventie

2

2

2

0

1 CP – IT/IKZ

3

3

3

0

Mobiliteitscyclus Elk dienstjaar telt 5 mobiliteitscyclussen. Buiten deze cyclussen kan er geen mobiliteit worden gemaakt.

In zitting van de politieraad van 27 augustus 2012 werden benoemd:

Naam

Graad

Datum indiensttreding

Wouter WENES

INP

1 november 2012

Gilles BOUSSEN

INP

1 november 2012

Gisbert BAILLEUL

INP

1 november 2012

Maarten BOLLE

INP

1 november 2012

Sam DE CONINCK

INP

1 november 2012

Nele HALLAERT

INP

1 november 2012

Jordy DEDEYSTER

INP

1 november 2012

Brecht POUILLIE

INP

1 november 2012

Bart SCHRURS

HINP

1 november 2012

Joke VANMAELE

HINP

1 november 2012

Peter VANDORPE

CP

1 november 2012

Jean-Marc LEFERE

CP

1 november 2012

25


Derde mobiliteitscyclus 2012 Vacatures

Kandidaten

Aangeboden

Gunstig Ongunstig

1 INP - CIC

1

1

1

0

1 HINP - recherche

4

3

2

1

1 HINP – functioneel beheer

0

0

0

0

1 AP

4

3

2

1

In zitting van de politieraad van 24 oktober 2012 werden benoemd:

Naam

Graad

Datum indiensttreding

Eline DE KOSTER

AP

1 januari 2013

Lorenzo TAILLIEU

INP – CIC

1 maart 2013

Vierde mobiliteitscyclus 2012 Vacatures 4 INP - interventie

Kandidaten

Aangeboden

Gunstig

Ongunstig

5

5

5

0

In zitting van de politieraad van 10 december 2012 werden benoemd:

Naam

Graad

Datum indiensttreding

Lien DESIMPELAERE

INP

1 maart 2013

Vincent VERHELLE

INP

1 maart 2013

Stijn GADEYNE

INP

1 maart 2013

Ilse BAERT

INP

1 maart 2013

Contractuele aanwervingen

26

Naam

Graad

Dienst

Datum

Kristien DETAILLEUR

hulpkracht

middelen - onderhoud

20 maart 2012

Tasha ALLEWAERT

hulpkracht

middelen - onderhoud

16 juli 2012


Interne verschuivingen Bepaalde functies in het korps worden enkel opengesteld voor kandidaten uit het korps. Dit gebeurt via een publicatie in het directiecomitĂŠverslag, RIHO-flash of interne mail.

Publicatie

Dienst

Graad

Weerhouden kandidaat

Aanvang

10 februari

Post Izegem - flexteam

INP

Francis LEMAN

1 april

10 februari

Post Roeselare - flexteam

INP

Stefaan BRUYNOOGHE

1 november

10 februari

Post Roeselare - flexteam

HINP

Patrick LEENKNEGT

1 april

23 mei

Post Izegem - wegen en mobiliteit tijdelijk

/

/

7 juni

Post Hooglede - wijk/onthaal

INP

Gwenny HANNON

1 april 2013

27 juni

Informatiebeheer - functioneel

INP

Sunny VERLINDE

1 januari 2013

31 augustus

Operationeel beheer - wapens

INP

/

/

14 september Informatiebeheer - LIK

assistent

Julie DELAERE

19 november

20 september Post Roeselare - onthaal

INP

/

/

20 september Operationeel beheer + NIP

INP/HINP

/

/

23 oktober

INP

/

/

Post Roeselare - onthaal

Herplaatsingen Naam

Graad

Herplaatsing binnen het korps Dienst

Datum

Marnik BUCKET

CP

Functioneel beheer

17 april

Jan DEVAERE

HINP

Post Izegem

17 april

Bart LEFLERE

INP

Dispatching

1 september

Filip BRUYNEEL

INP

Steundiensten - verkeer

1 september

Jean-Luc VAN ISEGHEM

INP

Post Izegem/secretariaat 1 september interventie - tijd. detach.

Chris VERSTRAETE

INP

Lokale recherche

Een herplaatsing is hoofdzakelijk tijdelijk en kan worden toegepast ofwel na een arbeidsongeval (tot betrokkene hersteld is), invullen betrekking die bij de eerstvolgende mobiliteit wordt opengeplaatst, nietingevulde mobiliteit doch wanneer er dringend een invulling noodzakelijk is, ‌ De herplaatsing kan ook genomen worden in het kader van een ordemaatregel (tuchtwetgeving).

14 november

27


3.5 Personeelslijst op 31 december 2012 3.5.1 Het operationeel personeel NAAM & VOORNAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ALLEMAN ALLEWAERT ASPESLAGH BAILLEUL BATAILLIE BEERNAERT BEEUWSAERT BOLLE BOLLE BONDUELLE BOSSU BOURGEOIS BOUSSEN BOUTECA BOVIJN BREUGHE BRUYNEEL BRUYNEEL BRUYNOOGHE CAPPON CASTELEYN CASTELEYN CLAEYS COLPAERT COMYN COPPENS CORNELISSENS CORTEVILLE CORTVRIENDT COTTIGNIES COURTENS COURTENS COUSSEMENT COUSSENS COUVREUR COUVREUR CRACCO DE BAENE DE BUSSCHERE DE COEN DE CONINCK DE LOMBAERDE DE MEULEMEESTER DE RYCKERE DEBACKERE

28

GRAAD Danny Danny Joeri Gisbert Marc Jürgen Katrien Maarten Olivier Liz Marc Gust Gilles Jean-Pierre Joris Johan Ann- Sofie Filip Stefaan Thomas Ellen Maarten Dries David Christophe Cris Bram Christophe Raphaël Rudy Sven Nick Wim Lindsey Bart Sam Rudy Martin Lieselot Philip Sam Wouter Patrick Tom Ignace

INP INP INP INP INP HINP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP AP INP INP INP INP AP AP INP INP CP HINP INP INP INP HINP CP INP INP

DIRECTIE OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER STEUNDIENSTEN OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER

DIENST lokale recherche verkeer Wijk Roeselare interventie lokale recherche Flex Interventie interventie interventie Onthaal Roeselare interventie Wijk Roeselare Onthaal Roeselare interventie Wijk Roeselare interventie lokale recherche interventie verkeer Flexteam Roeselare interventie interventie verkeer interventie Wijk Roeselare verkeer lokale recherche dispatching verkeer lokale recherche Flexteam Izegem interventie interventie verkeer Wijk Izegem-verkeer Onthaal Roeselare interventie verkeerspreventie Interventie - OGP interventie lokale recherche interventie Wijk Roeselare dispatching interventie Onthaal Izegem


GRAAD

NAAM & VOORNAAM 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

DEBAES DEBLAUWE DEBLAUWE DEBLAUWE DEBRA DECADT DECLERCQ DECLERCQ DECOTTIGNIES DEDEYNE DEDEYSTER DEFOUR DEGRYSE DEGRYSE DEKENS DEKNUDT DELEU DEMUYNCK DENOO DEPOORTERE DERAS DERENETTE DERUYTTER DERYCKE DESIMPELAERE DESMET DETAILLEUR DEVAERE DEVLIES DEVOLDER DEVOLDER DICS DIERICKX DOOM DORME DUJARDIN DUPONT DUTRON ENGELS FORÉ GEERAERT GEEROLF GOETHALS GOSSAERT

Willem Benoit Ronny Isabel Paul Lode Edwin Bart Martine Luc Jordy Johan Filip Yvan Christophe Bart Nico Gerard Dirk Mieke Bert Eddy Luc Angélique Jan Ann Luc Jan Chris Geert Jurgen Krisztina Nicolas Giovani Pieter Wouter Anthony Karen Benny Danny Eddy Dimitri Bert Katia

INP HINP INP INP INP INP INP INP CP INP INP INP INP INP HINP CP INP HINP HINP HINP INP HINP INP INP HINP AP INP HINP HINP INP INP INP INP INP HINP INP INP INP INP INP AP INP INP INP

DIRECTIE OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER STEUNDIENSTEN OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER DIENST KORPSCHEF OPER. BEHEER OPER. BEHEER DIENST KORPSCHEF OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER

DIENST interventie lokale recherche dispatching interventie interventie dispatching Wijk Roeselare lokale recherche Coördinatie Wijk Hooglede interventie Onthaal Izegem interventie Wijk Roeselare lokale recherche sec. operat. beheer interventie mobiliteit & wegen R Interventie - OGP Interventie - OGP interventie wapens lokale recherche interventie cic - brugge wijk Izegem - verkeer Wijk Roeselare IKZ/DIT Interventie - OGP interventie interventie Wijk Roeselare dispatching interventie Interventie - OGP interventie lokale recherche Interventie - SLOhulp interventie Wijk Roeselare mobiliteit & wegen R lokale recherche interventie dispatching

29


GRAAD

NAAM & VOORNAAM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

GROENWEGHE GUILLEMYN HALLAERT HANNON HIMBRECHT HUYSENTRUYT JONCKHEERE JOYE KINDT LAUWERS LEENKNEGT LEFERE LEFLERE LEMAN LIEVENS MAES MAHIEU MALYSSE MANHAEVE MARTENS MATTEN MEEUWS MISTIAEN MORISSE MUYLLAERT NAERT NAERT NEIRYNCK NEYRINCK NOE NORMON PLETS POPELIER POUILLIE PRIEM PROVOOST ROGGE SABBE SAMYN SCHRURS SEGERS SEGHER SIERENS

30

Hadewijch Johny Nele Gwenny Davy Diem Leander Tom Jan Nico Patrick Jean-Marc Bart Francis Christophe Evy Isabel Giovanni Steven Stéphane Eddy Geert Ronny Hubert Bart Pieter Pascal Ilse Curd Kenny Kristof Jean-Claude Lorenzo Brecht Dirk Wim Silke Christ Stefanie Bart Rik Nancy Günther

INP HINP INP INP INP INP INP INP INP INP HINP CP INP INP INP INP AP INP INP INP INP INP HINP INP CP INP INP INP HCP INP HINP INP INP INP CP INP INP INP INP HINP INP INP INP

DIRECTIE OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER DIENST KORPSCHEF OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER KORPSCHEF OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER STEUNDIENSTEN OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER

DIENST Wijk Roeselare Interventie - OGP interventie interventie interventie interventie interventie interventie interventie interventie Flex Roeselare IKZ/DIT dispatching Flexteam Izegem Wijk Izegem Onthaal Roeselare wijk-verkeer Roeselare interventie verkeer interventie Wijk Hooglede Wijk Roeselare Interventie - SLOhulp lokale recherche Dir. post Roeselare interventie interventie Wijk Izegem korpschef interventie Interventie - OGP interventie interventie interventie functioneel beheer Wijk Izegem lokale recherche verkeer interventie interventie Wijk Izegem Onthaal Roeselare interventie


GRAAD

NAAM & VOORNAAM 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

SIERENS SINNAEVE STROOBANT TANGHE THIEREN TIMPERMAN VANCOILLIE VAN COILLIE VAN ISEGHEM VAN ISEGHEM VAN LOOY VANALLEMEERSCH VANALLEMEERSCH VANBELLEGHEM VANCOMPERNOLLE VANDAELE VANDECASTEELE VANDENBERGHE VANDENBROUCKE VANDENBROUCKE VANDENBUSSCHE VANDENKENDELAERE VANDEVYVERE VANDOORNE VANDORPE VANHAVERBEKE VANHEERSWYNGHELS VANMAELE VANMOORTEL VANKEIRSBILCK VANSTEENKISTE VANTHOURNOUT VANWALLEGHEM VANWELSENAERE VELLE VERBRUGGE VERFAILLIE VERHAEGHE VERHAEGHE VERHAEGHE VERHULST VERLEYE VERLINDE

Rik Carine Joury Jill Luc Johan Annelies Nico Francis Jean-Luc Luc Johan Stefanie Rudy David Marc Patrick Lieven Christophe Katia Filip Danny Ronny Patrick Peter Chris Arne Joke Frank Eline Mik Wim Greet Ludo Isabelle Reginald Franky Ian Johan Christ Pascal Luc Sunny

INP AP INP INP INP INP INP INP INP INP HINP INP INP INP INP HINP INP CP INP INP INP INP CP INP CP HINP INP HINP CP INP INP HINP INP INP INP INP INP INP INP HINP INP INP INP

DIRECTIE STEUNDIENSTEN OPER. BEHEER OPER. BEHEER STEUNDIENSTEN OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER STEUNDIENSTEN OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER STEUNDIENSTEN OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER SECR. KORPSCHEF OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER

DIENST opvolgingsbureau verkeer interventie LIK lokale recherche lokale recherche interventie interventie Onthaal Roeselare Onthaal Roeselare opvolgingsbureau Wijk Roeselare Wijk Roeselare interventie Wijk Hooglede Interventie - OGP interventie Dir. Lokale recherche Onthaal Roeselare Interventie SLOhulp Onthaal Roeselare Onthaal Roeselare Dir. Post Hooglede Onthaal Roeselare Dir. interventie lokale recherche interventie interventie Dir. verkeer interventie dispatching LIK interventie lokale recherche interventie secretariaat Wijk Izegem interventie Wijk Izegem Interventie - OGP Onthaal Roeselare dispatching interventie

31


GRAAD

NAAM & VOORNAAM 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

VERMEULEN VERSTRAETE VERSTRAETE VERSTRAETE VERVALLE VOLCKAERT VYNCKE WAERLOP WALLAYS WENES WERBROUCK WILLEMYNS WYBO WYFFELS WYFFELS

Nancy Chris Geert Hannie Geert Matthias Carl Dieter Geert Wouter Gwendoline Jean-Pierre Hans Marnik Danny

AP INP INP INP INP INP CP INP HINP INP INP INP INP INP HINP

DIRECTIE OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER DIENST KORPSCHEF OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER

DIENST dispatching lokale recherche Onthaal Izegem interventie interventie interventie beleid & communicatie interventie dispatching interventie interventie lokale recherche interventie verkeer secr. oper. beheer

Graden: 

HCP: hoofdcommissaris

CP: commissaris

HINP: hoofdinspecteur

INP: inspecteur

AP: agent van politie

Ook in 2012 werd onze interventiedienst versterkt met collega’s van het interventiekorps uit Brussel. Dit soms in afwachting van hun benoeming of indiensttreding. Dit waren in 2012: HINP Joke VANMAELE, HINP Bart SCHRURS, INP Ilse BAERT, INP Lien DESIMPELAERE, INP Stijn GADEYNE, INP Steven TIBERGHEIN, INP Mieke VANCOILLIE, INP Gisbert BAILLEUL, INP Maarten BOLLE, INP Gilles BOUSSEN, INP Sam DE CONINCK, INP Jordy DEDEYSTER, INP Nele HALLAERT, INP Brecht POUILLIE en

32

INP Wouter WENES. Daarnaast kwamen ook aspirantinspecteur Eline VANDENBERGHE en aspirant-inspecteur Emmanuelle VAN MEIRHAEGHE gedurende enkele maanden ondersteuning bieden op respectievelijk het LIK en het zonesecretariaat. Jasper HOUTHOOFD kwam in november naar de opvolgingsdienst verkeer als tijdelijke vervanging voor een zwangere collega.


3.5.2 Het administratief en logistiek personeel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

NAAM & VOORNAAM

NIVEAU

ALLEWAERT BLOES BOURDEAU BUYSE CALLEWAERT CASIER CASTELEYN CLARYSSE CLEENEWERCK CRACCO DEBLAERE DEBLAUWE DEBROUWERE DEBRUYNE DECLERCK DE CLERCQ DECLERCQ DECLERCQ DE GROOTE DEKEYSER DELAERE DE VOS DETAILLEUR DEVROE D’HOOP EECKHOUT GAYTANT GERYL GHEYSEN GUILLEMIJN GUILLEMYN HAEK HALLAERT HOSTENS HUYGHE MANHAEVE MEYFROOT NOLLET NUYTTEN PAUWELS PHLYPO PLETS POLLEFEYT

D C A C D D D D D D D A D D B D B C D C C C D C B B C C C C C D C B C D D B D D C D D

Tasha Rudi Barbara Nathalie Filip Carine Sibyl Christine Kurt Nicole Machteld Aniana Sabine Katleen Andy Nele Bieke Margot Régine Nancy Julie Kathy Kristien Ingrid Alexander Ann Brenda Isabelle Daisy Karen Vincent Christa Laurette Rebecca Veerle Kathy Tania Pedro Sabine Patsy Katrien Dorine Daisy

DIRECTIE STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN DIENST KORPSCHEF STEUNDIENSTEN OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN SECR. KORPSCHEF OPER. BEHEER OPER. BEHEER STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN SECR. KORPSCHEF STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN OPER. BEHEER STEUNDIENSTEN OPER. BEHEER STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER STEUNDIENSTEN OPER. BEHEER OPER. BEHEER OPER. BEHEER SECR. KORPSCHEF

DIENST onderhoud ICT - technisch beheer nood- en interventieplanning pers./vorming/planning cameratoezicht Onthaal Izegem onthaal/wijk Roeselare cameratoezicht Koerier Onderhoud Onderhoud Secretariaat cameratoezicht cameratoezicht ICT-technisch beheer onderhoud verkeerspreventie opvolgingsbureau opvolgingsbureau opvolgingsbureau LIK boekhouding & logistiek onderhoud secretariaat boekhouding & logistiek boekhouding & logistiek pers./vorming/planning secr. lokale recherche opvolgingsbureau secretariaat IV/planning IDBP opvolgingsbureau boekhouding & logistiek verkeerspreventie pers./vorming/planning cameratoezicht cameratoezicht politionele preventie opvolgingsbureau onthaal/wijk Roeselare secr. post Hooglede onthaal/wijk Roeselare onthaal ABP

33


NIVEAU

NAAM & VOORNAAM 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

SEYNAEVE STAELENS TEN HAAF VANCOËLLIE VANDAELE VANDAMME VANDEKERKHOVE VANDENBROUCKE VANDOMMELE VANHEE VANHENDEN VANHERWEGHE VANHOLLEBEKE VANTOURNHOUT VANWICHELEN VERBEKE VERDUYN VERGOTE WARLOP WERBROUCK WILLEMYNS WYBO

Danny Ulricke Karl Ann Charlotte Anja Sophie Franciska Dominique Kenny Lies Julie Eddy Indra Timothy Frederic Tineke Cinthy Stephan Marjon Dominique Sabine

D C A C D D D B C C C D C A C B A C B D C D

DIRECTIE

DIENST

STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN DIENST KORPSCHEF OPER. BEHEER STEUNDIENSTEN OPER. BEHEER OPER. BEHEER STEUNDIENSTEN OPER. BEHEER STEUNDIENSTEN OPER. BEHEER STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN DIENST KORPSCHEF STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN STEUNDIENSTEN

Klusjesman/IDBP opvolgingsbureau beleid & communicatie politionele preventie onderhoud cameratoezicht cameratoezicht LIK Onthaal Izegem ICT-technisch beheer planning opvolgingsbureau/onthaal ABP opvolgingsbureau LIK opvolgingsbureau ICT-technisch beheer beleid & communicatie boekhouding & logistiek Directie HRM GAS/onthaal ABP opvolgingsbureau onderhoud

Op de dienst externe relaties werken er ook medewerkers met een startbaan. Zij zijn actief binnen het project verkeersveiligheid. Het gaat om Giel D’HAENE, Evelien DELZEYNE, Brecht DEGEZELLE, Marlies SEYS en Mike VANDERSTRAETEN. Bij

de

dienst

nood-

en

interventieplanning werkt sedert 17 mei 2010 consulente Sabine VAN HOECKE. Zij is gedetacheerd vanuit het OCMW Roeselare. Begin september kwam ook Lien VERLINDE op die manier vanuit de stad Roeselare naar onze dienst voor de gemeentelijke administratieve sancties.

3.5.3 Leeftijdsspreiding operationeel en administratief personeel

34

Leeftijd

Operationeel

CALog

- 25 jaar

5%

3%

26 - 35 jaar

26 %

24 %

36 - 45 jaar

33 %

26 %

46 - 55 jaar

23 %

42 %

55+

13 %

5%

Totaal

100 %

100 %


3.6 Inspelen op kennis- en vaardigheidsbehoeften van het korps In 2012 werden 15.548 uren vorming gevolgd.

Geweldbeheersing Volgens de GPI 48 dienen de operationele personeelsleden, afhankelijk van hun functie ofwel een opleidingssessie ofwel vier sessies te volgen, telkens afgesloten met een evaluatie. De opleiding omvat volgende facetten: geweldbeheersing met vuurwapen, zonder vuurwapen en tactische politieinterventies. De benadering is zowel op praktisch als op theoretisch vlak.

Sport 

ploegsporten;

individueel sporten;

fitnessnamiddag begeleiding;

d e e l n a m e a a n kampioenschappen: zwemmen, wielrennen, cross, duatlon,enz.

onder

Naast sport en geweldbeheersing is er ook aandacht voor vorming gegeven in politiescholen of andere instituten. Voor die opleidingen krijgt het personeel het aantal vormingsuren volledig of gedeeltelijk terug.

Evolutie vorming 2008 - 2012

aantal uren

2008

2009

2010

2011

2012

17.816

14.157

13.896

18.541

15.548

Daarnaast zijn er nog opleidingen die door de politiezone gefinancierd worden doch waarvoor het personeelslid geen diensturen krijgt, zoals :

informaticaopleidingen;

specialisatie sportmonitoren.

35


3.7 Werkomstandigheden 3.7.1 Het Basis Overleg Comité Het Basis Overleg Comité (BOC) is samengesteld uit een overheidsdelegatie, deskundigen van de overheidsdelegatie, de preventieadviseur(s), de arbeidsgeneesheer (IKMO) en de vakbondsafgevaardigden. Behoudens in de door de Koning bepaalde spoedgevallen en in de andere door hem bepaalde gevallen, kunnen de bevoegde overheden alleen na o nd er ha n de li n g met de representatieve vakorganisaties in het daartoe opgerichte BOC, vaststellen: 1.

verlofregeling en het uniform; b. de bezoldigingsregeling; c. de pensioenregeling; d. de betrekkingen met de vakorganisaties; e. de organisatie van de sociale diensten; 2.

verordeningsbepalingen, algemene maatregelen van inwendige orde en algemene richtlijnen, met het oog op de latere vaststelling van de personeelsformatie of inzake arbeidsduur en organisatie van het werk.

de ontwerpen en de grondregels aangaande: a. het administratief statuut, met inbegrip van de vakantie- en

Het BOC kwam bijeen op 10 mei 2012 en 13 december 2012

3.7.2 Het lokaal overleg Het lokaal overleg bestaat uit twee luiken: welzijn en algemeen Volgende personen/diensten maken deel uit van het lokaal overleg :

de korpschef Curd NEYRINCK;

de vier vertrouwenspersonen: assistente Ingrid DEVROE, INP Karen DUTRON, INP Franky VERFAILLIE en INP Chris VERSTRAETE,

de afgevaardigden van de vier vakorganisaties: ACV, ACOD,

NSPV, VSOA,

de preventieadviseur: assistent Vincent GUILLEMYN ,

de arbeidsgeneesheer: Dirk Van Heddegem

Alles wat besproken wordt in de werkgroep wordt bekrachtigd door het BOC. In 2012 kwam het lokaal overleg vijf keer samen: 22 februari, 25 april, 20 juni, 26 september en 19 december.

3.7.3 Het Comité voor bescherming en preventie op het werk In de zone is een eigen preventieadviseur actief. Hij maakt deel uit van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPB), die onder de korpschef ressorteert. Samen met twee andere diensten, de preventieadviseur voor het

36

psychosociale luik bijgestaan door vier vertrouwenspersonen en de externe dienst voor preventie en bescherming (IKMO), zorgen zij voor het welzijn van de werknemer op de werkvloer.


3.7.4 De dienst interne zorg De PZ RIHO en de PZ Westkust hebben in 2008 een samenwerkingsakkoord afgesloten. De dienst Interne Zorg van de PZ Westkust biedt sinds 1 januari 2009 hulp en ondersteuning aan de personeelsleden van de PZ RIHO. Zowel vrijwillige individuele hulpverlening als begeleiding na ingrijpende gebeurtenissen wordt aangeboden. In 2012 hebben in totaal 53 mensen van de PZ RIHO beroep gedaan op de diensten van Interne Zorg in het kader van de individuele hulpverlening.

gebeurtenis. Alle personeelsleden van de PZ RIHO kunnen gebruik maken van deze dienstverlening. Ilse NUYTENS (psycholoog) en Bo VANDEVELDE (assistent in de psychologie) zijn elke donderdag persoonlijk aanspreekbaar of via mail te bereiken. In alle discretie wordt dan een afspraak gemaakt. Ofwel in een van de bureaus in het ABP gebouw, ofwel in het lokaaltje boven de bibliotheek van Rumbeke. Samen wordt gezocht naar een oplossing.

Deze dienstverlening resulteerde in een totaal van 173 consultaties. Er werd eenmaal tussengekomen naar aanleiding van een ingrijpende

2009

2010

2011

2012

aantal mensen die de dienst contacteerden

15

22

48

53

aantal consultaties

64

91

186

173

37


DEEL 4 - MIDDELEN 4.1 Geld In de organisatie komt de begroting van de politiezone ten laste van de verschillende gemeenten van de zone (gemeentelijke toelage) en van de federale staat (federale toelage). Zodoende bevat de begroting van de politiezone de bedragen van de dotaties van de respectievelijke gemeenten. De drie gemeenten stemmen hun begroting af op die van de politiezone. Artikel 40 WGP legt in dit verband de volgende verplichtingen op : 1.

In de meergemeentenzones wordt de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de politieraad (enz.);

2.

Elke gemeenteraad van de zone stemt over de dotatie die aan het lokaal politiekorps moet worden toegekend en die aan de politiezone wordt gestort;

3.

De dotatie wordt in de uitgaven van elke gemeentebegroting ingeschreven.

De besluiten bedoeld in punt 1 en 2 zijn onderworpen aan het bijzonder specifiek toezicht (artikelen 71 e.v. WGP). De besluiten van de gemeenteraad en van de politieraad betreffende de begroting van de lokale politie en de erin aangebrachte wijzigingen, alsook de besluiten betreffende de bijdrage van de gemeente die deel uitmaakt van een meergemeentenzone, aan de politieraad en de erin aangebrachte wijzigingen worden binnen de twintig dagen voor goedkeuring naar de gouverneur verstuurd.

Het dagelijks beheer wordt uitgeoefend door de dienst logistiek. Slechts in uitzonderlijke gevallen (begrotingsoverschrijding, enz.) komt het beheer in handen van de bijzondere rekenplichtige.

Investeringen maken deel uit van de post ‘buitengewone dienst’ en worden verplicht uitgevoerd volgens de ambtelijke procedure zoals vastgelegd in de wetgeving op de overheidsopdrachten. Met betrekking tot de aankoop van materieel beschikt elke directie over een maximale beleidsvrijheid. De directeur staat in voor de prospectie en beslist in samenspraak met de korpschef over de aankoop. Bedragen kleiner dan € 5.500 exclusief BTW (post ‘gewone dienst’) worden door het politiecollege goedgekeurd. Bedragen groter dan € 5.500 exclusief BTW, investeringen over meerdere jaren en de aankopen die niet tot de ‘gewone dienst’ behoren, worden voorgelegd aan de politieraad.

Bij de besluiten worden alle bijlagen gevoegd die vereist zijn voor de definitieve vaststelling van de begroting . Wanneer de meergemeentenzone niet over voldoende middelen beschikt om de uitgaven te dekken die voortkomen uit de vervulling van haar opdracht, wordt het verschil gedragen door de gemeenten die er deel van uitmaken.

38

Ann Eeckhout, consulent, diensthoofd Middelen


4.2 Financieel verslag Federale toelagen

De Federale toelagen 2011

2012

3.764.338,79

3.939.001,03

+ 4,64 %

Bijkomende federale toelage

306.215,93

312.646,47

+ 2,10 %

Sociale toelage I

655.102,32

698.749,05

+ 6,66 %

Sociale toelage II

298.562,94

275.966,94

- 5,96 %

3.527,59

3.001,67

- 2,10 %

673.046,00

696.519,00

+ 3,49 %

0

21.703,50

Federale basistoelage

Toelage uitrusting openbare orde Fed. Toelage verkeersconvenant Fed. Toelage Salduz

% verschil

De sociale toelage I omvat de werkgeversbijdragen van de voormalige rijkswachters. De sociale toelage II omvat de werkgeversbijdragen op de bijzondere prestaties en premies boven het plafondbedrag van het jaar 2000. De afrekening van deze toelage gebeurt bij de kwartaalaangiften bij de RSZ/PPO.

De Gemeentelijke toelagen 2011

2012

Roeselare

8.668.238

8.932.862

+ 3,05 %

Izegem

3.248.972

3.355.380

+ 3,28 %

897.228

930.634

+ 3,72 %

Hooglede

% verschil

Kastoestand Evolutie van de kastoestand 1e kwartaal 2012

2.848.089,91

2e kwartaal 2012

1.594.760,32

3e kwartaal 2012

2.169.943,22

4e kwartaal 2012

2.303.744,95

De zone kende gedurende 2012 nooit thesaurieproblemen. De federale basistoelage wordt in maandelijkse schijven uitbetaald. Ook de gemeentelijke toelagen worden op regelmatige wijze doorgestort. Het overschot van de thesauriemiddelen werd belegd en bracht in 2012 € 28.700 op.

Gewone ontvangsten per inwoner - Rekening (*) Politiezone RIHO

Cluster

Provincie

Nationaal

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Federale basistoelage

39

40

38

60

63

58

49

50

49

56

58

58

Gemeentelijke dotatie

122

125

129

156

159

169

110

122

123

129

137

140

(*) Individueel financieel profiel Belfius de dato 22/10/2012

Lijst politiezones uit cluster 2         

Aalst; Aartselaar/Edegem/Hove/ Kontich/Lint; Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst; Antoing/Br une haut/Rume s/ Tournai; Arlon/Attert/Habay/Martelange; As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal; Brugge; Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven; Dison/Pepinster/Verviers;

      

Etterbeek/St. -LambrechtsWoluwe/St-Pieters-Woluwe; Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten -Node; Ganshoren/Jette/Koekelare/St.Agatha-Berchem/St-JansMolenbeek; Hooglede/Izegem/Roeselare; Kortijk/Kuurne/Lendelede; La Louvière; Leuven;

     

Mechelen; Mons/Quévry; Namur; Oostende; Oudergem/Ukkel/WatermaalBoscvoorde; Sint-Niklaas.

39


Federale basistoelage

Politiezone RIHO

Cluster

Provincie

2010

2009

2008

2010

2009

2008

2010

2009

2008

2010

2009

2008

70 60 50 40 30 20 10 0

Nationaal

Gemeentelijke dotatie

Politiezone RIHO

Cluster

Provincie

4.2.1 Gewone dienst Uitgaven UITGAVEN

19.817.723,09

PERSONEELSKOSTEN

16.087.351,00

WERKINGSKOSTEN OVERDRACHTEN

52.867,45

SCHULD

784.583,00

VORIGE DIENSTJAREN

-62.580,88

OVERBOEKINGEN

759.150,00

De uitgaven stegen met 5%.

40

2.196.352,52

2010

2009

2008

2010

2009

2008

2010

2009

2008

2010

2009

2008

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Nationaal


UITGAVEN 2012

0%

0% 4%

4%

13% 79%

PERSONEELSKOSTEN

WERKINGSKOSTEN

OVERDRACHTEN

SCHULD

VORIGE DIENSTJAREN

OVERBOEKINGEN

Ontvangsten ONTVANGSTEN

20.981.809,76

100,00%

1.020.112,16

4,86%

84.478,86

0,40%

5.976.003,42

28,48%

13.218.876,00

63,00%

ANDERE OVERDRACHTEN

572.678,23

2,73%

SCHULD

109.661,09

0,52%

VORIGE DIENSTJAREN PRESTATIES FEDERALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE TOELAGEN

ONTVANGSTEN 2012 1% 3% 63%

5%

0%

28%

VORIGE DIENSTJAREN

PRESTATIES

FEDERALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE TOELAGEN

ANDERE OVERDRACHTEN

SCHULD

41


Personeelskost De personeelskosten bedroegen in 2012 € 16.087.351 en vertegenwoordigden 78,80 % van de gewone uitgaven. Ze stegen met 2,44 %. De stijging werd vooral veroorzaakt door de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen t.b.v. € 225.000.

werd niet gebruikt om reden van: 1.

openstaande vacatures die niet ingevuld geraken;

2.

vervangen van gepensioneerden door jongere en bijgevolg goedkopere personeelsleden.

€ 672.332 van de voorziene kredieten

Werkingskost De werkingskosten bedroegen in 2012 €2.196.353 en vertegenwoordigden 13,40 % van de gewone uitgaven. Ze daalden met 2,76 %. De daling werd vooral veroorzaakt door de besparingen op de kantoorkosten, technische kosten en kosten van gebouwen. 94 % van de voorziene kredieten werd verbruikt. € 171.816 werd niet gebruikt. Een stuurgroep boog zich al geruime tijd over het dossier camerabewaking. Zonder afbreuk te willen doen aan de aanwezige competenties in deze stuurgroep, moesten we toegeven dat we een zekere expertise misten. De stuurgroep stelde daarom zelf voor om externe expertise in te schakelen. De aanbieder moest de stuurgroep kunnen bijstaan met professioneel advies en expertise in deze hoogtechnologische omgeving om de juiste beleidsopties te kunnen voorstellen aan het politiecollege. Er werd beslist een opdracht te starten bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opdracht had als doel een studie uit te voeren van het huidige netwerk van bewakingscamera’s enerzijds en de raming, advies en support voor de vervanging van oude en plaatsing van bijkomende camera’s anderzijds. De studie moet resulteren in een voorstel van ontwerp voor eventuele aanpassingen en uitbreidingen van het systeem op korte en langere termijn. Op 11 januari 2013 vond de kick-off

42

meeting plaats. Stad Kortrijk startte een IT-raamcontract op voor de periode 2013-2017 waarbij lokale besturen zich konden aansluiten. Het raamcontract biedt tal van voordelen:

brede waaier van loten verschillende domeinen;

administratieve vereenvoudiging en bijkomende tijdswinst van het aankoopproces;

grote vrijheid van de deelnemers en lage kostprijs;

ieder deelnemend bestuur bewaart de volledige vrijheid om zelf een opdracht uit te schrijven of om aankopen te doen bij andere leveranciers.

in

Het politiecollege van de politiezone RIHO heeft dan ook beslist om deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. Het aantal personeelsleden die kunnen ingezet worden voor openbare orde werd verminderd. Via het raamcontract DMA 2005 R3 046 werd voor elk van hen een nieuwe broek en vest aangekocht. Het contract voor koffie en toebehoren en het gratis in bruikleen stellen van koffiezetautomaten liep ten einde in oktober 2012. Er werd een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven bij wijze van algemene offerteaanvraag. De nieuwe opdracht werd toegewezen op 27 augustus 2012.


De kosten voor het onderhoud en de herstellingen aan de omslagvulmachine liepen te hoog op en de leverancier kon ons niet meer garanderen dat over alle wisselstukken kon beschikt worden. Om het werk efficiënt en snel te blijven doen werd geopteerd om een nieuwe omslagvulmachine met een full omnium onderhoudscontract van 5 jaar aan te kopen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De nieuwe omslagvulmachine werd op 10 januari 2013 in gebruik genomen. Voor de dienst recherche werden schouderholsters aangekocht. Voor het onderhoudspersoneel werd een industriële wasmachine aangekocht. Er werd een nieuwe buitendeur voor het cellencomplex ABP geïnstalleerd. Voor politiepost Izegem werd een elektrische scooter aangekocht. De overheidsopdracht RIHO/003/2009 “Leasing 2 bureelwagens” voor de directie interventie loopt ten einde in juni 2013. De noodzaak drong zich dan ook op om tijdig te voorzien in de vervanging van deze voertuigen. Er werd een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven voor leasing van 2 bureelwagens volgens het open contract DSA 2009 R3 961 – perceel 49B van de federale politie. Het imago van de politiezone is gebaat met de netheid van de voertuigen, dit zowel naar de burger toe als naar het personeel. De politiezone kan niet zelf instaan voor de uitvoering van deze

opdracht. De vorige opdracht loopt ten einde op 31 december 2012. Er werd dan ook een nieuwe opdracht uitgeschreven bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en toegewezen vanaf 1 januari 2013. In het kader van de lopende procedure i.v.m. de problemen met de HVACinstallatie werd een monitoringsysteem aangekocht. De monitoring van de werking van het systeem helpt bij het detecteren van onderdelen die het einde van hun werking naderen zodat ze kunnen worden vervangen voordat storingen optreden. In de gegeven actuele omstandigheden is dit een absolute must. Teneinde nieuwe schade te vermijden, werd dit systeem onmiddellijk operationeel gemaakt. In samenwerking met unizo werd een veiligheidsklapper “Er is meer controle dan je denkt” ontworpen. Deze klapper werd verdeeld naar de winkeliers van de politiezone en bevat informatie over winkeldiefstal, inbraak, overval, agressie, … en nuttige telefoonnummers. Door het personeel van de zone werd een kunsttentoonstelling georganiseerd RIHOart. Er werd € 33.288,38 gespendeerd aan opleidingen en er werd € 22.800,00 euro betaald aan de West-Vlaamse Politieschool voor voortgezette vorming. Er werden 9 groenestroomcertificaten ontvangen in 2012. 96 % van de voorziene kredieten werd verbruikt.

43


Schulden De rubriek schuld steeg met 0,59 %.

Ontvangsten De ontvangsten uit prestaties daalden met 4,27 %

éénmalige toelage aanwervingen: € 27.815,76

De federale toelagen bedroegen € 5.976.003,42 en stegen met 4,36 %:

federale toelage salduz: € 21.703,50

federale toelage uitrusting openbare orde: € 3.601,67

sociale toelage I: € 698.749,05

sociale toelage II: € 275.967,94

federale basistoelage : € 3.939.001,03

bijkomende federale basistoelage: € 312.646,47

Verkeersveiligheidsfonds: € 696.519,00

De gemeentelijke toelagen bedroegen € 13.218.876,00 en stegen met 3,16 %.

Resultaten Het resultaat van het dienstjaar bedroeg € 260.253,02. Het algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst bedroeg € 1.164.086,67.

44


4.2.2 Buitengewone dienst Uitgaven Via de open overeenkomst DSA 2012 R3 607 van de federale politie werden 2 voertuigen aangekocht :

1 voertuig Skoda Roomster voor de dienst politionele preventie. Het voertuig Peugeot 308 met prioritaire installatie dat voorheen werd gebruikt door deze dienst werd ondergebracht in de pool 1 voertuig Fiat Ducato voor de klusjesdienst. Het voertuig Opel Vivaro dat voorheen door deze dienst werd gebruikt werd ondergebracht in de pool ter vervanging van het voertuig Ford Transit dat werd afgeschreven

Er werd overgegaan tot de aankoop van collectieve kogelwerende vesten. Er werden 25 zwarte platenharnassen en 50 ceramische panelen aangekocht om te dragen op de individuele kogelwerende vesten. Beide kogelwerende vesten samen voldoen aan de norm NIJ 0101.04 level IV (oorlogsmunitie). Bij toepassing van het KB betreffende de bewapening en de normen in deze voldoen de wapens type Beretta en GP FN niet meer. De bewapening moet vervangen worden tegen 1 juli 2013. Er werd overgegaan tot aankoop van 14 wapens type Glock Gen 4.

Ontvangsten Er werd € 759.150,00 overgeboekt van de gewone dienst.

Resultaten Het resultaat van het dienstjaar bedroeg € 709.455,32. Het algemeen begrotingsresultaat van de buitengewone dienst bedroeg € 999.818,59.

45


Voertuigen Voertuigen in eigendom

2008

2009

2010

2011

2012

Anonieme personenwagens

10

10

13

19

19

Politievoertuigen

8

9

8

9

9

Bestelwagens anoniem/politie

8

7

8

9

10

Minibus

1

1

1

1

1

Motoren

7

7

7

7

6

Bromfietsen

6

6

6

6

6

Scooters

3

3

2

2

2

Fietsen

52

52

52

48

50

TOTAAL

95

95

97

101

103

2008

2009

2010

2011

2012

Anonieme personenwagens

14

16

16

8

7

Bestelwagens politie

11

11

9

9

9

Personenwagen break politie

2

0

0

0

0

TOTAAL

27

27

25

17

16

Voertuigen in leasing

46


DEEL 5 - PROCESSEN In 2010 werd op het directiecomité gestart met een kerntakendebat. Al snel kwamen we tot een lijstvorming van de primaire opdrachten of processen binnen onze organisatie:

onthalen en behandelen van klachten;

dringende hulpverlening;

(navolgende) onderzoeken;

toezien en handhaven;

steun aan andere diensten;

informeren en adviseren.

In 2011 werd gekeken welke diensten binnen deze primaire processen een rol vervulden en wat het aandeel was aan taken binnen dit proces. Hiermee werd de basis gelegd voor een nieuw organigram. In 2012 werd voortgewerkt aan de onderlinge (taak)verhoudingen tussen de diverse diensten en de afstemming van de werking om de kerntaken op een kwalitatieve manier in te vullen. Rond de werking van de Coördinator Gerechtelijke Opdrachten (CGO) en de flexteams werd overleg opgestart.

47


DEEL 6 - POLITIE ALS PARTNER IN DE VEILIGHEIDSKETEN 6.1 Overlegplatforms De zone is naast de gebruikelijke aanwezigheid op lokale gemeenteraden ook partner op de volgende externe overlegstructuren:

Overlegplatform parket – politie – pers;

Overleg grensoverschrijdend gedrag in en rond een schoolomgeving;

Overleg route 32;

Overleg intentieverklaring stationsomgeving Roeselare en Izegem;

Overlegvergadering m.b.t. de vrijheid onder voorwaarden;

Personeelsdiensten Vlaanderen;

Arrondissementeel verkeer;

Arrondissementeel Overleg;

Arrondissementele werkgroep ‘spijbelen op school’;

Kerngroep ‘integrale veiligheid’ Roeselare - Izegem - Hooglede;

Cel wijkwerking Stad Roeselare;

Commissie mensenhandel;

Commissies mobiliteit Roeselare - Izegem - Hooglede;

Prevnet: nationaal platform inzake criminaliteitspreventie;

Project Villa;

overleg Recherche

West -

Coördinatievergaderingen n.a.v. de rally;

Provinciaal Netwerk Organisatie Ontwikkeling;

Federaal communicators;

Provinciaal netwerk PLP 41;

Provinciale beleidsgroep verkeer;

Ke r nn e tw er k coör d i na tor integrale veiligheid (Binnenlandse Zaken);

Provinciale rondetafel preventieambtenaren WestVlaanderen;

Lokaal drugoverleg Roeselare en Izegem;

Provinciale stuurgroep winkelbeveiliging;

Milieuraden Roeselare - Izegem Hooglede;

Overleg n.a.v. jaarlijkse evenementen: batjes, honderd dagen, kermis, parkconcerten enz.;

Provinciale werkgroep c o n t a c t p e r s o n e n ziekenhuiscriminaliteit;

Stuurgroep crisisnetwerk;

Stuurgroep Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten (VVSG);

  

48

netwerk

Overleg korpschefs gerechtelijk arrondissement;

Veiligheidscel RIHO;

Overleg korpschefs West-Vlaanderen;

provincie

Vergadering i.v.m. gemeentelijke administratieve sancties;

Overleg maatschappelijk kwetsbare jongeren Roeselare;

Vergadering m.b.t. De Lijn;

Overleg met hulpdiensten voor evenementen Roeselare;

Vergadering m.b.t. geplande werken, omleidingen, herinrichting kruispunten,…;

Overlegcomité Schiervelde;

Overleg parket zeden;

Vergadering functioneel beheerders arrondissement Kortrijk;


Vergadering Vlaamse technische en functionele beheerders;

VVSG-netwerk preventieambtenaren;

Voetbal: lokale adviesraad;

Voetbal: federale politie IVV – voetbalcel;

Werkgroep veiligheid bewegwijzering toegankelijkheid van de Roeselaarse stadsdiensten.

6.2 P.O.A.: Project Overlast Actie De zone speelde een toonaangevende rol in het opstarten van de ‘P.O.A.filosofie’. Daar waar achterliggende oorzaken van steeds terugkerende problemen niet door de politie alleen kunnen aangepakt worden, wordt het probleem overgemaakt aan de bestuurlijke overheid.

Het is de bestuurlijke overheid die de partners voor de Probleem Oplossende Aanpak samenbrengt en beslist om een P.O.A.-project te starten. De politie is hier partner, naast veel andere betrokkenen. Dit komt nog meer tot uiting bij de uitwerking van een integraal veiligheidsbeleid.

6.3 Preventie Nogal vaak wordt in onderzoeksmiddens gepleit voor een impactevaluatie van het gevoerde veiligheids- en preventiebeleid. Toch blijven er grote reserves bestaan in het criminologische domein tegenover impactanalyse. Het volgende citaat van Gilbert Bonnemaison, de bezieler van het Europees preventiebeleid, uitgesproken bij de opening van het bureau van het European Forum For

Urban Safety (EFUS) in Brussel op 29 oktober 2003, vat deze bezorgdheid mooi samen: “Ik heb in de afgelopen 20 jaar niemand gevonden die in staat is om mij een eenvoudig statistisch hulpmiddel te ontwerpen om het succes van preventiebeleid te meten! Een statistiek van feiten die zich niet voordoen zou een grote hulp kunnen zijn!”

6.3.1 Huis- en bedrijfsbezoeken en bezoeken aan openbare gebouwen Technopreventief advies 2012 woning

Zelfstandige ondernemingen

Openbare gebouwen

Totaal

Roeselare

411

9

2

422

Izegem

21

1

2

24

Hooglede

8

0

0

8

TOTAAL

440

10

4

454

Aantal technopreventieve adviezen woningen (*) 2008

2009

2010

2011

2012

130

413

342

368

440

(*) zonder HERCOSI

49


HERCOSI - hercontactname slachtoffer inbraak woning

Zelfstandige ondernemingen

Openbare gebouwen

totaal

Roeselare

74

22

1

97

Izegem

23

1

2

26

Hooglede

14

4

0

18

Totaal

111

27

3

141

Aantal HERCOSI woninginbraak 2008

2009

2010

2011

2012

71

69

72

132

111

Aantal technopreventieve adviezen Roeselare

519

Izegem

50

Hooglede

26

Totaal

595

6.3.2 Acties en voordrachten 

voordracht dienstencentrum Ten Elsberghe;

voordracht CD&V Hooglede;

infoavond Kachtem;

infoavond i.s.m. UNIZO;

infoavond tuinarchitecten;

voordracht OKRA Izegem;

plaatsen Izegem.

infostand

bibliotheek

6.4 Wapenbeheer Sinds 25 juli 2008 is de nieuwe wapenwet van kracht. Als gevolg van die nieuwe wapenwet zijn in principe uitsluitend nog de jager, de sportschutter en de wapenverzamelaar gerechtigd vuurwapens in bezit te hebben. Naargelang het geval dienen zij daarvoor een vergunning aan te vragen die voor onbepaalde duur geldig blijft.

50

Andere particulieren kunnen voortaan nog slechts in een beperkt aantal gevallen vuurwapens voorhanden hebben, waarvoor zij een vergunning (zonder munitie) moeten aanvragen die voor onbepaalde duur geldig blijft. De bevoegdheid tot het uitreiken van wapenvergunningen berust sinds 2006 bij de provinciegouverneur.


6.5 Wijkwerking 6.5.1 Algemeen De wijkpolitie vormt een van de basisfunctionaliteiten van de lokale politiezorg. Deze functionaliteit resulteert in een sterke wijkstructuur van de zone. Wijkdiensten zijn een bron van informatie omtrent de bewoners, hun gezinnen en levensomstandigheden. De rode draad in de functie van wijkhoofdinspecteur of -inspecteur is communicatie. Alle lagen van de bevolking vragen de aandacht van deze politiemedewerkers, vandaar dat een bemiddelingsfunctie meer gewaardeerd wordt dan een repressieve ingesteldheid. Uiteraard is een wijkdienst gefocust op externe belanghebbenden. De wijkinspecteur moet zich integreren in de samenleving waarin zijn ‘wijkpopulatie‘ leeft. De aandacht voor de mensen is cruciaal.

binnen de interventie blijft bestaan maar die doet grotere zaken bv. verdwijning, grensoverschrijdende zaken,… De ondersteuningscel en de overlastcel worden aangeduid met de term flexteam.

De visie van de nieuwe wijkwerking wordt samengevat in het letterwoord DICHT, in de betekenis van nabij:

Doelmatigheid en doelgerichtheid;

Informatie;

Communicatie;

Hulpverlening;

Toegankelijkheid en aanspreekbaarheid;

Iedere opdracht wordt getoetst aan dit letterwoord.

De zone maakt zich los van de federale norm van een wijkagent per 4.000 inwoners en evolueert naar een nieuwe manier van werken. Naast de vaste wijkagenten wordt er lokaal gewerkt met een ondersteuningscel op wijkniveau. Dit zijn (voorlopig) twee medewerkers die toegewezen worden aan de wijkwerking van Roeselare-Hooglede en Izegem om bepaalde arbeidsintensieve zaken te onderzoeken. De bestaande overlastcel

Bart Muyllaert, commissaris van politie, Wijkcoördinator politiezone RIHO, Politiepost Roeselare

6.5.2 Nieuwe inschrijvingen en domiciliëringen Aantal dossiers Roeselare

4184

Izegem

1532

Hooglede

573

Totaal

6289

51


6.5.3 Wijkverdeling Sedert 1 juli 2011 is er een herindeling van de wijken in de wijkdienst Roeselare. Het aantal wijken werd herleid van 15 naar 13. De grootste verschuivingen gebeurden in de vroegere wijken 4 en 10. Deze twee wijken bestaan nu niet meer afzonderlijk maar werden beiden in twee gesplitst en verdeeld over de

aangrenzende wijken. Ook in andere wijken zijn er verschuivingen doorgevoerd in functie van het inwonersaantal. Hierdoor werd hernummeren van de wijken noodzakelijk. De nieuwe wijknummering ziet er als volgt uit:

ROESELARE

52

HOOGLEDE

1

Krisztina DICS

21

David VANCOMPERNOLLE

2

Hadewijch GROENWEGHE

22

Eddy MATTEN

3

Stefanie VANALLEMEERSCH

23

Luc DEDEYNE

4

Luc DETAILLEUR

5

Geert MEEUWS

6

Marc BOSSU

31

Rik SEGERS

7

Edwin DECLERCQ

32

Ilse NEYRINCK

8

Johan VANALLEMEERSCH

33

Franky VERFAILLIE

9

David COLPAERT

34

Wim PROVOOST

10

Yvan DEGRYSE

35

Christophe LIEVENS

11

Jean-Pierre BOUTECA

36

Johan VERHAEGHE

12

Danny FORE

13

Joeri ASPESLAGH

IZEGEM


6.6 Interventiedienst 6.6.1 Realiseren van doelstellingen 2012 werd voor de interventiedienst een belangrijk jaar. Na een grondige studie van de werking en organisatie, een doorlichting van de primaire processen (intake, dringende hulpverlening, handhaving en opsporing) en het analyseren van de uitdagingen die ons te wachten staan in de nabije toekomst, werd een hervormingsplan opgesteld. Uitdagingen zijn er te over: De steeds aanhoudende verjonging van de interventiedienst heeft zijn voor- en nadelen. Wij zijn erin geslaagd bekwame en gemotiveerde nieuwe jonge medewerkers aan te trekken. Medewerkers die gelet op hun gebrek aan ervaring een specifieke leiderschapsstijl (leiden) behoeven. De steeds wijzigende voorschriften en reglementering. Het enige wat constant blijkt heden ten dage is de verandering. Men kan van medewerkers niet meer verlangen dat ze van alle voorschriften op de hoogte zijn. Zij moeten ten allen tijde kunnen terugvallen op accurate informatie. Op 01/01/2012 ging de Salduz wet in voege. Deze wet heeft een grote impact op de dagelijkse politiewerking. Ook hieraan diende de dienst te worden aangepast.

informatie die zij nodig hebben voor het naar behoren vervullen van hun taken. In het hervormingsplan werden een aantal principes voorop gesteld: Kwaliteit dient te worden gedefinieerd (normen), onderhandeld met interne en externe klanten. De dienst is verantwoordelijk voor de kwaliteit die ze levert. Er dient dus op deze kwaliteit te worden gecontroleerd. Er dient efficiënt gewerkt te worden. Dubbele registraties, overtollige administratie dient vermeden te worden (nazien hoe het zonder meer administratie kan). Dossiers dienen van nabij te worden opgevolgd. Informatie moet sneller in het ISLP systeem komen en moet sneller gecontroleerd worden op kwaliteit. Er moet zo snel mogelijk richting aan worden gegeven, los van individu of van zijn dienstplanning. Informatie dient de basis te zijn voor gerichte actie. De briefing/debriefing als hoeksteen van de informatiegerichte politie. Hieronder worden per primair proces de doelstellingen die vooropgesteld werden omschreven en aangegeven in hoeverre de doelstellingen werden behaald.

De politie is één groot informatieverwerkend orgaan. Wij zijn een dienstverlenende organisatie die informatie verwerkt. Wij krijgen informatie binnen (klachten, tips, meldingen, aanvragen,…) en verwerken deze tot een tastbaar product: een verslag, een advies, een proces-verbaal, … Nog nooit kwam zoveel informatie binnen. Het is onze uitdaging om de medewerkers te voorzien van de Peter Vandorpe, comissaris van politie, diensthoofd Interventie

55


6.6.2 Intake Intake Men definieert intake als ‘iets aannemen voor bewerking’. Het gaat hierbij concreet over het aannemen van iedere klantvraag, hetzij deze van een externe klant (burger, parket, onderzoeksrechter, burgemeester, …) als van een interne klant (andere dienst). Dit gaat van kleine zaken tot grote zaken, zoals:

  

Het geven van informatie aan iemand die ons om inlichtingen vraagt (vb iemand komt de weg vragen, iemand vraagt informatie over de telefoon, …): informeren, adviseren; Iemand doorverwijzen; De klacht van opnemen: aangiften;

iemand

Strategische doelstelling Er toe komen dat de klantvraag zo snel als mogelijk kan worden geregistreerd en dat de vraag op de snelst mogelijke manier kan toegewezen worden aan de persoon die het best geschikt is om op deze vraag te reageren (hoeft niet noodzakelijk iemand anders te zijn – het kan de persoon die de klantvraag ontvangt betreffen). De registratie dient op een kwalitatieve manier te gebeuren, i.e. naar de noden van de persoon die eventueel vervolgacties dient te ondernemen.

Een verdere oriëntatie gegeven wordt aan de zaak (debriefing).

We willen ertoe komen dat gegarandeerd kan worden dat per klantvraag een minimum aan acties volgt (bvb garanderen dat bij ieder VKO met vluchtmisdrijf een buurtonderzoek, een bevraging van garagisten, … gebeurt) – cfr ISO norm.

Tactische doelstelling 1.

Het aanpassen van de werkprocessen (ploegen op de baan) – eventueel benutten van nieuwe technologieën (GSM, laptop) – om tot snellere en kwalitatief betere registratie te komen.

2.

Ontwikkelen van een kwaliteitshandboek met handleidingen/checklists. In dit handboek wordt per feit alle relevante informatie (die thans erg verspreid zit) samengebracht.

Operationele doelstelling Kwaliteitstandaarden (normen) onderhandelen met partners (LIK, LR, Opvolging, …). Het is niet haalbaar dit op één jaar tijd te gaan doen voor al onze ‘producten’. Wel kan bijvoorbeeld veel winst geboekt worden met de bepaling van de standaarden voor 1 fenomeen, bijvoorbeeld ‘diefstal met braak’ (betreft immers ook prioriteit in ZVP). Systeem van briefing/debriefing uitwerken. Op einde dienst dient de geregistreerde informatie op kwaliteit te worden gecontroleerd en dient een oriëntatie gegeven te worden aan de zaak (overname door andere medewerker of toewijzen van deeltaken: vb buurtonderzoek door ander

56

De geregistreerde informatie gecontroleerd wordt op kwaliteit (debriefing);

Dit houdt in dat op de kortst mogelijke termijn:

Het aannemen van opdrachten van een onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

Na de intake volgt de behandeling van het klantverzoek. Dit kan eenvoudig (iets opzoeken en antwoorden) of eerder complex (vb het opzetten van een actie ingevolge een melding van overlast). Het kan dat de intake vervolgt in een tweede kerntaak, bijvoorbeeld het voeren van een onderzoek, het organiseren en uitvoeren van toezicht, ...

interventielid waarna het dossier terug naar de aanvankelijke vaststeller gaat). Een systeem ontwerpen zodat de registratie in ISLP zo snel als mogelijk kan gebeuren (registratie op afstand via laptop in dienstvoertuig). OGP werking aanpassen (creëren van de functie OGP Operationeel Coördinator) zodat op einde van de dienst een eerste kwaliteitscontrole gebeurt (interventie aangevuld, basisgegevens in het computersysteem, …), en daarboven een verdere oriëntatie kan gegeven worden aan iedere klantvraag. Het ontwikkelen van een ‘prestatie opvolgingssysteem’ waarin de prestaties van medewerkers zichtbaar worden gemaakt.


Doelstelling

Omschrijving

INT1

Kwaliteitstandaarden (normen) onderhandelen met partners (LIK, LR, Opvolging, …). Het is niet haalbaar dit op één jaar tijd te gaan doen voor al onze ‘producten’. Wel kan bijvoorbeeld veel winst geboekt worden met de bepaling van de standaarden voor 1 fenomeen, bijvoorbeeld ‘diefstal met braak’ (betreft immers ook prioriteit in ZVP). Invoeren van het Maandelijks AandachtsPunt vanaf 01/03/2012. In samenspraak met LIK, parket en IKZ werd een kwaliteitsstandaard woninginbraken bepaald. Vooruitblik: Realisatie

Intussen is gebleken dat een maand te kort is om te komen tot kwaliteitsverbetering. In het beleidsplan interventie 2013 zijn 4 periodes voorzien waar rond een bepaald fenomeen aan kwaliteitsverbetering wordt gewerkt. Het is belangrijk dat iedereen (leidinggevenden, partners en uitvoerders) in dit proces van verbetering kan volgen. Dit bleek niet mogelijk met maandelijkse aandachtspunten.

INT2

Systeem van briefing/debriefing uitwerken. Op einde dienst dient de geregistreerde informatie op kwaliteit te worden gecontroleerd en dient een oriëntatie gegeven te worden aan de zaak (overname door andere medewerker of toewijzen van deeltaken: vb buurtonderzoek door ander interventielid waarna het dossier terug naar de aanvankelijke vaststeller gaat).

Realisatie

INT3

Sinds 01/01/2012 vangt iedere interventiedienst aan met een briefing. Iedere interventiedienst eindigt met een debriefing. Een ploeg DS (dagdienst steun) voert dringende opdrachten uit in ondersteuning van de ploegen, het flexteam voert verder onderzoek in dossiers die meer doorgedreven opvolging nodig hebben.

Een systeem ontwerpen zodat de registratie in ISLP zo snel als mogelijk kan gebeuren (registratie op afstand via laptop in dienstvoertuig). De nieuwe interventievoertuigen zijn voorzien van apparatuur. Laptops worden uitgerust als MDT en voorzien van nuttige documenten. Realisatie

INT4

Bij de implementatie van het systeem zijn wat problemen gerezen. Zo is ISLP nog altijd een systeem dat totaal afgeschermd is voor externe verbindingen. Oplossingen kunnen gevonden worden, maar zijn niet ideaal. Dit wordt verder uitgewerkt in de loop van 2013.

OGP werking aanpassen zodat op einde van de dienst een eerste kwaliteitscontrole gebeurt (interventie aangevuld, basisgegevens in het computersysteem, …), en daarboven een verdere oriëntatie kan gegeven worden aan iedere klantvraag (afspraken maken: wie doet welke handeling + registratie daarvan). De OGP werking werd aangepast. Er is een onderscheid gemaakt tussen de functie wachtofficier (OGP-buitentaken) en de functie coördinator (OGP-binnentaken). Realisatie

INT5

Door deze ontdubbeling van de OGP functie is de OGP wachtofficier (buitentaken) in staat de medewerker beter te begeleiden en te ondersteunen.

Het ontwikkelen van een ‘prestatie opvolgingssysteem’ waarin de prestaties van medewerkers zichtbaar worden gemaakt. Het is nog zoeken naar een registratiesysteem dat performant is. Thans worden volgende prestatie-indicatoren geregistreerd: aanrijtijden en afhandeltijden bijgehouden en geanalyseerd. Realisatie

De ‘interventielast’ en ‘registratielast’ wordt berekend (zie maandrapport interventie). Niet of onvolledig aangevulde interventiefiches Moeilijker lijkt het om de effectieve afwerktijden PV’s (tijd die besteed wordt aan een bepaald dossier).

57


6.6.3 (Dringend) Politioneel Hulpverlenen Strategische doelstelling

(Dringend) Politioneel Hulpverlenen De dringende politionele hulpverlening is de tweede kerntaak van de politie. Wij zijn wettelijk verplicht tot het verlenen van hulp (politioneel) aan wie in nood verkeert. De finaliteit van deze taak is het minimaliseren van de aangerichte schade. Het hoeft geen betoog dat de politie in dergelijke gevallen zo vlug als mogelijk ter plaatse moet komen, wil ze dit doel bereiken. Aanrijtijden van interventies met hoge prioriteit (code 0 en 1) zijn relevante prestatieindicatoren.

Ertoe komen dat bij noodoproepen, waarbij dringende politionele hulpverlening noodzakelijk is, zo vlug als mogelijk beantwoord worden op een professionele manier, met als doel schade aan personen en/of goederen te beperken. Professioneel houdt in dat: De juiste ploeg ter plaatse wordt gestuurd, i.e. de dichtste bij de plaats van oproep.

De interventieleden weten van wat hen verwacht wordt, zeker bij multidisciplinaire tussenkomsten. Hierbij gaat het erom dat de principes van noodplanning (motorkapoverleg, creĂŤren van perimeters, zorgen voor way -in/way-out) bij iedere multidisciplinaire tussenkomst gehanteerd worden. We moeten ertoe komen dat 90% van de noodoproepen binnen de 15 minuten wordt beantwoord (ploeg ter plaatse).

Tactische doelstelling 1.

Het organiseren van de interventiedienst en het bepalen van een minimumbezetting die ons, onder normale omstandigheden (99% van de gevallen), in staat stelt noodoproepen zo snel als mogelijk te beantwoorden. De mimimumbezetting dient te worden afgestemd op de voorzienbare noden van de dienst. Hiertoe dienen we te beschikken over accurate gegevens omtrent dispatchtijden, aanrijtijden en

afhandeltijden (ter plaatse). 2.

Afspraken maken met de dispatching zodat de dichtste ploeg de noodoproep beantwoordt. Dit moet bij dringende oproepen de basis voor toewijzing zijn.

Operationele doelstelling Afspraken maken omtrent registratie van dispatchtijden, aanrijtijden en

afhandeltijden zodat over accurate gegevens kan beschikt worden.

Doelstelling

Omschrijving

PHV1

Afspraken maken omtrent registratie van dispatchtijden, aanrijtijden en afhandeltijden zodat over accurate gegevens kan beschikt worden Realisatie

58

Thans beschik ik over accurate gegevens omtrent aanrijtijden en afhandeltijden. Jammer genoeg gebeurt dit op een ineffectieve manier: de genoteerde tijdstippen vanop het meldingsblad dispatching worden manueel ingevoerd in een excel formulier.


6.6.4 Onderzoek voeren Strategische doelstelling Ertoe komen dat per strafrechtelijk dossier een aantal standaard opsporingshandelingen worden verricht, zo snel mogelijk en door het personeelslid dat hiervoor het beste geschikt is. Ik wil ertoe komen dat weliswaar de aanvankelijke opsteller van het dossier – en vervolgens de OGP - de verantwoordelijkheid over het dossier in het grootste deel van de gevallen blijft behouden, maar dat bepaalde o p s p or i n g s h a n d e l i n g e n w or d e n ‘uitbesteed’. Dit om te vermijden dat een opsporingshandeling onlosmakelijk gekoppeld blijft aan de dienstrol van de persoon. In andere gevallen is voor een goede opvolging een overgave aan een ander personeelslid of zelfs dienst noodzakelijk.

Het moet perfect mogelijk zijn dat bijvoorbeeld een ochtendploeg, of een personeelslid belast met dagdienst, vervolgonderzoek doet ingevolge een PV dat ’s nachts werd opgesteld, daarvan navolgend PV opstelt en dit bezorgt aan de aanvankelijke vaststeller. Bijvoorbeeld: buurtonderzoek na vaststelling inbraak, bevraging van garagisten/carrossiers na vaststelling van verkeersongeval met vluchtmisdrijf, … De rol van de OGP Operationeel Coördinator is hierin doorslaggevend (zie eerder debriefing –oriëntering van een zaak). Een strafrechtelijk dossier dient aan een kwaliteitsnorm te voldoen, waaronder het uitvoeren van een aantal vast voorgeschreven opsporingshandelingen.

Operationele doelstelling Zie operationele doelstellingen ‘intake’–briefing/debriefing – kwaliteitsnorm – gewaarborgd minimum onderzoek.

Onderzoek voeren Derde kerntaak is het onderzoeken van strafrechtelijke feiten. Dit is duidelijk omschreven in het artikel 13 van de wet op het politie-ambt dat de gerechtelijke opdrachten van politie definieert. De finaliteit van deze kerntaak is het maximaliseren van de bewijspositie op de verdachte: verzamelen van getuigenissen, materiële bewijzen, … en deze ter kennis brengen van de bevoegde gerechtelijke overheid. Hiertoe beschikken wij over tal van onderzoeksmethodes, gaande van algemene methoden (verhoor, buurtonderzoek, confrontatie, berichtgeving (verspreiding van informatie), fotoconfrontatie, robotfoto, huiszoeking, raadpleging van bronnen (open en gesloten), telefonie onderzoek,…), over bijzondere methoden (observeren, t a p p e n , i n k i j k e n , informantenwerking, pseudokoop, infiltreren,…) tot technisch (opnemen, lezen en interpreteren van sporen). Deze bijzondere methoden worden in principe niet door de interventiedienst uitgevoerd, doch wel door gespecialiseerde diensten (lokale recherche, FGP, Laboratoria van de Technische en Wetenschappelijke Politie).

Doelstelling

Omschrijving

OPS1

Zie operationele doelstellingen ‘intake’–briefing/debriefing – kwaliteitsnorm –gewaarborgd minimum onderzoek Realisatie

59


6.6.5 Handhaven en Toezien Handhaven Handhaven is het doen naleven van regels. Dit kan op verschillende manieren, door:

  

Het voorkomen van overtredingen door projecten en maatregelen; Door toezicht op de naleving van de regels en waar nodig in te grijpen; Door het ondersteunen van het bestuurlijke beleid (vb door het geven van advies en vergunningen);

Handhaving valt voor de politie uiteen in twee delen:

Ordehandhaving;

Rechtshandhaving.

Ordehandhaving is de handhaving van de openbare orde, zijnde het ordentelijke verloop van het leven in het publieke domein. Verstoringen van de orde bestaan in het klein (vechtpartij, overlast in uitgaansbuurt,…) tot groot (uit de hand gelopen betoging, voetbalwedstrijd,…). Rechtshandhaving is de handhaving van de regels (algemeen strafrecht, bijzonder strafrecht, verkeersreglement, politiereglement, …). De twee vormen zijn verschillend van aard en hebben hun eigen finaliteit (herstellen van de openbare orde tegenover bestraffen). Wel kennen ze elk dezelfde ‘subtaken’: voorkomen, toezicht houden en adviseren.

Voorkomen: Afspraken maken met partners en preventie Preventie is erop gericht om overtredingen te voorkomen teneinde een veiliger leefomgeving te bevorderen. Partners zoals gemeentebesturen, scholen, hulpverleningsinstellingen, … spelen hierbij een belangrijke rol. Belangrijk bij de preventie is het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Hoe minder zij een beroep op de politie hoeven te doen (door iets te voorkomen), hoe beter. Stimulering van dergelijke ‘zelfredzaamheid’ kan in verschillende clusters: gebiedsgericht (vb naar een bepaalde wijk toe), doelgroepgericht (vb jeugd, horeca, …), keten-gericht (naar partners in de veiligheidsketen: CAW, andere hulpverleningsinstanties).

Voor deze taak worden geen doelstellingen geformuleerd. Het overleg kan nuttig zijn, doch komt m.i. hoofdzakelijk toe aan andere diensten (preventiedienst, slachtofferhulp, wijkdienst/post, …). Wil men echter op een goede manier rond overlast werken vanuit de interventiedienst dan is dergelijk overleg wel noodzakelijk. M.i. behoort de initiatiefname, coördinatie en opvolging van overlastproblematiek de posten toe, daar overlast per definitie samenhangt met een locatie. Hiertoe werden de lokale Flexteams uitgebouwd. De interventiedienst kan wel zijn bijdrage leveren: door het uitvoeren van toezicht en te interveniëren. (zie volgend punt).

Toezicht houden: Surveilleren en interveniëren ‘Surveilleren’ is het actief toezicht op publiek toegankelijke plaatsen. Wij zien toe op de handhaving van de openbare orde en op de naleving van algemene regels, vergunningen,… zonder dat wij vooraf een vermoeden hebben van concrete overtredingen. Wij zijn aanwezig in het straatbeeld, zichtbaar en aanspreekbaar. Voorbeelden: toezicht op openbare plaatsen, cameratoezicht, … ‘Interveniëren’ zit tussen het surveilleren en het opsporen. Interveniëren omvat de politionele tussenkomst die erop gericht is een ongewenste situatie

(verstoring van de orde, onveilige situatie) te laten ophouden. Vaak gaat de ‘ongewenste situatie’ gepaard met strafbare feiten, wat ons vervolgens leidt naar de kerntaak ‘opsporen’, nl het verzamelen van bewijzen lastens een verdachte. Interveniëren kan op verschillende vlakken: openbare orde-gericht (voetbal, betoging, maar ook beëindigen van nachtlawaai), bestuurlijke interventies (intrekken van een vergunning, tijdelijke sluiting opleggen - GAS), strafrechtelijke interventies (PV, OI, minnelijke schikking, …).

Adviseren: Advies geven en vergunningen verlenen Het verlenen van een vergunning is een krachtig instrument. Het geeft iemand de toestemming om iets te doen (of verbiedt hem iets te doen), al dan niet onder bepaalde voorwaarden. Meestal is de bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning toegewezen aan de stad of gemeente. Adviseren bij de verlening van een vergunning is echter wel een politietaak. Een goed vergunningsbeleid

60

kan veel toekomstige voorkomen.

problemen

Met deze kerntaak is de interventiedienst minder geconfronteerd. Wel kan de interventiedienst om een mening gevraagd worden (vb op operationeel overleg) alvorens te adviseren.


Strategische doelstelling Het toezicht houden of ‘surveilleren’ vormt één van de middelen om een probleem doelgericht aan te pakken (Probleemoplossend werken). De medewerker heeft hierbij een duidelijk beeld van de problematiek en weet wat van hem verwacht wordt (nultolerantie, …). Het surveilleren gebeurt zoveel als mogelijk op een zichtbare en aanspreekbare manier. Op probleemlocaties wordt te voet

gepatrouilleerd. De toezichtsopdrachten zijn zinvol georganiseerd, gestuurd en toegewezen: er is het meest toezicht waar dit het meest nodig is. Resultaten worden onmiddellijk geregistreerd en teruggekoppeld naar belanghebbenden (wijkinspecteur) zodat opvolging mogelijk is zonder bijkomende administratieve last.

Doelstelling

Omschrijving

HH1

De medewerker heeft hierbij een duidelijk beeld van de problematiek en weet wat van hem verwacht wordt (nultolerantie, …). Het surveilleren gebeurt zoveel als mogelijk op een zichtbare en aanspreekbare manier. Op probleemlocaties wordt te voet gepatrouilleerd. De toezichtsopdrachten zijn zinvol georganiseerd, gestuurd en toegewezen: er is het meest toezicht waar dit het meest nodig is. Resultaten worden onmiddellijk geregistreerd en teruggekoppeld naar belanghebbenden (wijkinspecteur) zodat opvolging mogelijk is zonder bijkomende administratieve last. Deze doelstelling dient, in samenwerking met de lokale posten, nog verder te worden uitgewerkt. Realisatie

Thans worden toezichten rond een specifiek probleem doorgegeven aan het flexteam interventie, in het bijzonder de hondengeleiders. Zij zijn beter op de hoogte van de overlastproblemen, zijn door de aard van hun werking zichtbaar en aanspreekbaar en zijn beter in staat de problematiek op te volgen.

61


6.6.6 Cijfers Geografische spreiding van de interventies Onderstaande gegevens met betrekking tot de localisatie van uitgevoerde interventies zijn gebaseerd op onze eigen registraties op de meldingsbladen van dispatching.

de 67% die door het CIC werden geregistreerd. Ongeveer 1/4 van de tussenkomsten waren in Izegem, 6% in Hooglede.

Hieruit blijkt dat wij ruim 2/3 (68%) van de tussenkomsten in 2012 hebben uitgevoerd op het grondgebied Roeselare. Dit cijfer is vergelijkbaar met

Plaats

% interventies

2011

Roeselare

68%

67%

Izegem

24%

26%

Hooglede

6%

6%

Politiezone

1%

1%

1% 100 %

100 %

Andere

62


Aantal interventies In 2012 werden naar eigen registratie 11.887 interventies uitgevoerd, wat neerkomt op 32,7 interventies per dag. Deze eigen registratie geeft op een meer correcte wijze de inzet van interventieploegen (soms meerdere ploegen belast met 1 interventie) dan de registratie CIC, die vorige jaren werd gebruikt. Volgens CIC gegevens werden 10.660 interventies uitgevoerd. Daarnaast bevat de registratie CIC ook ‘interventies’ die niet aan de

interventiedienst werden toegewezen (vb afhandeling door dispatcher). De foutmarge blijkt aanzienlijk (10.660 t.o.v. 11.887). In onderstaande tabel wordt het aantal interventies weergegeven op basis van CIC gegevens. Indien consequent geregistreerd werd – en ik neem aan van wel - dan is de evolutie die hieronder is weergegeven relevant: na een gevoelige stijging in 2011 een normalisering in 2012.

CIC Aantal interventies 2010

2011

2012

9.823

10.816

10.660

Het aantal interventies is gedurende het hele jaar vrij constant. Het gemiddelde per maand schommelt tussen de 28,3 en de 34,6 tussenkomsten per dag, zoals hieronder weergegeven in de tabel. Juni en februari blijken de meest rustige maanden (groen), mei en december de meest drukke (rood). Opvallend is dat de

verlofperiode, doorgaans aanzien als een rustige periode, gemiddeld tot bovengemiddeld druk is. Dit bevestigt het subjectieve gevoel dat leefde bij de medewerkers bij evaluatie van de werking tijdens het verlof. De verlofperiode was bij hen als erg druk overgekomen.

Aantal IV

Gem per dag

jan

973

31,4

feb

895

30,9

mrt

1.024

33,0

apr

955

31,8

mei

1.060

34,2

jun

933

28,3

jul

982

31,7

aug

1.040

33,5

sep

1.017

33,9

okt

972

31,4

nov

964

32,1

dec

1.072

34,6

Totaal

11.887

32,7

Aantal interventies per maand - evolutie (eigen registratie)

63


Het aantal interventies blijkt gedurende de week vrij constant.

ook

Enkel vrijdag en zaterdag zijn een significant hoger aantal interventies te zien. Dit komt vooral door het hoge aantal tussenkomsten op vrijdag- en zaterdagnacht.

Dag

64

In de onderstaande tabel wordt het absoluut aantal tussenkomsten van 2012, ge gro ep e er d p er dag weergegeven.

V

L

N

Totaal

Maandag

480

665

419

1.564

Dinsdag

439

664

434

1.537

Woensdag

449

674

403

1.526

Donderdag

482

693

438

1.613

Vrijdag

490

752

819

2.061

Zaterdag

472

721

966

2.159

Zondag

425

548

454

1.427

Totaal

3.237

4.717

3.933

11.887


Bekijken we vervolgens het gemiddeld aantal tussenkomsten per dag, per shift, dan krijgen wij hier nog een beter beeld van. Over de drie shiften is het aantal

Dag

vrij constant, met van vrijdag en

V

L

N

Totaal

Maandag

9

13

8

30

Dinsdag

8

13

8

30

Woensdag

9

13

8

29

Donderdag

9

13

8

31

Vrijdag

9

14

16

40

Zaterdag

9

14

19

42

Zondag

8

10

9

27

Totaal

62

90

75

33

Met de bepaling van de minimumbezetting van de interventiedienst (reorganisatie 2012) werd volgend doel gesteld: Het aantal interventieploegen aanpassen aan het aantal interventies dat kan worden voorspeld aan de hand van beschikbare gegevens uit het verleden (gemiddelde waarden). Deze doelstelling had twee redenen: 1.

tussenkomsten uitzondering zaterdagnacht.

De kwaliteit van de dienstverlening verzekeren, in het bijzonder het adequaat kunnen reageren op noodsituaties. Aanrijtijden (zie verder) van interventies met hoge prioriteit zijn hier een

Dag

belangrijke indicator. 2.

De werklast bij de interventieleden constant houden. Het is mijn ervaring dat, wanneer 1 interventieploeg 4 interventies of meer moet uitvoeren tijdens ĂŠĂŠn shift, dit als erg druk en belastend wordt ervaren. In dergelijk geval kan men zich enkel beperken tot het doen van de eerste dringende verrichtingen. Andere onderzoeksverrichtingen dienen dan uitgesteld te worden tot een later tijdstip (tenzij in geval van hoogdringendheid of bij een significant misdrijf natuurlijk).

V

L

N

Maandag

2

3

3

Dinsdag

2

3

3

Woensdag

2

3

3

Donderdag

2

3

3

Vrijdag

2

4

3

Zaterdag

2

3

4

Zondag

2

3

3

Aantal interventies per ploeg per schift Bovenstaande cijfers tonen aan dat de doelstelling behoorlijk werd gehaald. Op de drukste momenten is de minimumbezetting hoger, waardoor de werkdruk vrij constant blijft. Ook dit

stemt overeen met beschikbare subjectieve gegevens. Medewerkers ervaren zowel vrijdagnamiddag als zaterdagnacht als (doorgaans) twee drukke shifts.

65


Aantal processen-verbaal nieuwe feiten In 2012 werden op de interventiedienst 3.425 aanvankelijke processen-verbaal m.b.t. tot nieuwe gerechtelijk feiten, 1.012 m.b.t. verkeersongevallen opgesteld.

telde ook maar 29 dagen). Juli telt weinig verkeersongevallen – logisch gelet op het verlof en minder druk verkeer. December is significant drukker dan de andere maanden.

Wederom blijkt februari een opvallend rustige maand wat registraties van gerechtelijke feiten betreft (februari

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

totaal

GF

295

227

298

280

297

267

277

290

266

309

294

325

3.425

VO

89

86

89

89

92

81

55

81

76

87

95

92

1.012

Totaal

384

313

387

369

389

348

332

371

342

396

389

417

4.437

66


In onderstaande tabel zijn de registraties van aanvankelijke processen-verbaal weergegeven per dag. Wat gerechtelijke feiten betreft is maandag de meest drukke dag. Waar de interventiedruk op vrijdag hoog is, resulteert dit niet in een hoge registratiedruk op vrijdag.

Dag

Wat registratie van PV’s verkeersongevallen betreft, is dinsdag de minst drukke dag. Op zaterdag en wederom maandag worden de meeste PV’s verkeersongevallen geregistreerd.

GF

VO

Totaal

maandag

531

148

679

dinsdag

498

128

626

woensdag

463

141

604

donderdag

462

143

605

vrijdag

458

147

605

zaterdag

512

164

676

zondag

501

141

642

Totaal

3425

1012

4437

GF

VO

Totaal

maandag

10

3

13

dinsdag

10

2

12

woensdag

9

3

12

donderdag

9

3

12

vrijdag

9

3

12

zaterdag

10

3

13

zondag

9

3

12

Totaal

65

19

85

Dag

Gemiddeld aantal processen-verbaal per dag (eigen registratie)

APO

PV

EVPV

Totaal

GF

998

1552

875

3.425

VO

569

215

228

1.012

Totaal

1.567

1.767

1.103

4.437

Geregistreerde aanvankelijke PV’s: verhouding APO-PV-EVPV

67


Alhoewel de APO-richtlijn voorziet dat het gros van de misdrijven binnen het APO-project mogen worden opgesteld, stellen wij vast dat 45% van de PV’s als niet-APO (dossier buiten project) zijn afgehandeld. 26% van de feiten als EVPV en 29% als APO.

Wat verkeersongevallen betreft worden meer dossiers in APO afgehandeld: 56%. Dit is eerder logisch: slechts in een beperkt aantal gevallen wordt het dossier verkeersongeval uit APO gehaald (vnl contactnames parket).

Top 10 van de meest geregistreerde aanvankelijke processen-verbaal op de interventiedienst Top 10 GF

68

Aantal APV

Andere beschadigingen aan onroerende goederen

272

Winkeldiefstal, zonder geweld of bedreiging, zonder verzwarende omstandigheden, door een klant ten nadele van een winkelier

222

Diefstal, zonder geweld of bedreiging, zonder verzwarende omstandigheden (Gewone diefstal)

195

Dronkenschap in een openbare plaats

191

Diefstal, zonder geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheden braak en/of inklimming en/of valse sleutels

150

Diefstal in woning, zonder geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheden braak en/of inklimming en/of valse sleutels

143

Verdachte handelingen

136

Wederrechtelijk bezit van verdovende middelen

121

Opzettelijke slagen en verwondingen (niet nader gespecificeerd)

105

Poging tot Diefstal in woning, zonder geweld of bedreiging, met als verzwarende omstandigheden braak en/of inklimming en/of valse sleutels

104


Aanrijtijden Naar registratie van het CIC is de algemeen gemiddelde aanrijtijd 11min22sec. Dit is de tijd die een ploeg nodig heeft om zich ter plaatse te begeven, i.e. de tijd tussen het

verwittigen van de ploeg en het zich ter plaatse melden. De aanrijtijd is dus niet dezelfde als de wachttijd voor de oproepende partij.

CIC aanrijtijd 2010

2011

2012

10:05

12:45

11:22

Uit eigen registratie werd een onderscheid gemaakt per prioriteit 1, 2 en 3. Prioriteit 1 zijn levensbedreigende situaties, situaties waarbij een confrontatie aan de gang is tussen dader en slachtoffer of situaties met escalatiegevaar. Als prioriteit 1 werden ook de meldingen ‘verdachte handelingen’ waarbij het verdacht voertuig of de verdachte persoon nog aanwezig of in de omgeving aan te treffen is. Dit is een beleidskeuze: willen we rond inbraken en diefstallen succesvol werken, dan is het essentieel om omtrent de situaties die als verdacht worden gemeld zoveel informatie als

mogelijk te bekomen en deze te registreren. Prioriteit 2 betreffen de interventies die geen spoedeisend karakter hebben, doch waar de politie wel onmiddellijk dient tussen te komen. Prioriteit 3 betreft de ‘uitstelbare interventies’. Aanrijtijden van interventies prioriteit 3 hebben dus weinig belang. Ze worden dan ook in onderstaande tabel niet weergegeven. Naast groepering per prioriteit zijn de aanrijtijden in onderstaande tabel weergegeven.

Prioriteit 1 Maand

Prioriteit 2

R

I

HO

R

I

HO

Jan

0:06

0:08

0:12

0:14

0:22

0:18

Feb

0:07

0:12

0:10

0:13

0:13

0:18

Mrt

0:07

0:06

0:11

0:13

0:12

0:16

Apr

0:06

0:08

0:11

0:12

0:12

0:17

Mei

0:05

0:06

0:11

0:12

0:12

0:18

Jun

0:07

0:07

0:09

0:12

0:12

0:15

Jul

0:05

0:04

0:05

0:10

0:10

0:15

Aug

0:07

0:07

0:07

0:11

0:13

0:13

Sep

0:06

0:06

0:08

0:11

0:12

0:19

Okt

0:07

0:05

0:11

0:12

0:13

0:17

Nov

0:08

0:06

0:19

0:13

0:12

0:21

Dec

0:06

0:08

0:12

0:12

0:09

0:18

Gemiddeld

0:06

0:06

0:10

0:12

0:12

0:17

69


Afhandeltijd Afhandeltijd CIC afhandeltijd De afhandeltijd betreft de tijd die de ploeg nodig heeft voor het nemen van de eerste dringende afhandeling van de gebeurtenis. Het is de tijd te rekenen vanaf het zich ter plaatse melden tot het zich terug beschikbaar melden voor nieuwe interventies.

2011

2012

0:46:51

0:46:22

‘Mensen die hard werken maken fouten. Mensen die het rustig aan doen, maken weinig fouten. Ik ken ook mensen die geen fouten maken.’

70


6.7 Dispatching/camerabewaking In het jaar 2011 was dispatching/ camerabewaking een afzonderlijke directie. Het organigram van de politiezone werd hertekend en vanaf 1 januari 2012 is dispatching/ camerabewaking opnieuw een dienst die onder de directie interventie ressorteert. De dienst dispatching/camerabewaking vertegenwoordigt al het personeel dat werkt in de meldkamer van de politiezone. Ze bestaat uit een groep ‘ d i s p a t c h e r s’ en een groep ‘camerabewakers/calltakers nietdringende oproepen’. De ‘dispatchers’ zijn politieambtenaren, de ‘camerabewakers/calltakers’ zijn administratieve medewerkers.

uitgesplitst worden hoofdactiviteiten:

in

1.

telefonie – behandeling van inkomende oproepen;

2.

sturing van de ploegen;

3.

bijstand aan/ ondersteuning van de ploegen;

4.

Camerabewaking.

vier

De activiteiten binnen de dienst ‘dispatching/camerabewaking’ kunnen Patrick Demeulemeester, commissaris van politie, dispatching

6.7.1 Telefonie - behandeling inkomende oproepen De politiezone RIHO beschikt over twee centrale oproepnummers:

 

051 26 26 26 voor dringende politietussenkomsten; 051 26 26 20 voor niet-dringende oproepen en inlichtingen.

Bij een oproep voor een dringende politietussenkomst komt men in principe rechtstreeks bij een ‘dispatcher’ terecht, die eveneens instaat voor de sturing van de ploegen. Wanneer je een oproep voert via de niet-dringende lijn, kom je bij een ‘camerabewaker/calltaker’ terecht, die een juiste bestemming geeft aan je gesprek. Om de gesprekken zo goed mogelijk uit te splitsen, krijgt de oproeper op de dringende lijn een heel kort bericht, waarbij nogmaals gevraagd wordt om voor dringende gevallen 1 en voor niet dringende oproepen 2 te drukken. Als er

geen keuze gemaakt wordt, komt men na twintig seconden op de nietdringende lijn terecht. De gesprekken op bovenstaande nummers worden opgenomen. Dit laat toe dat een calltaker of dispatcher een oproep kan herbeluisteren als deze niet goed verstaanbaar was. Voor het jaar 2012 beschikken we niet over correcte cijfers van het aantal inkomende oproepen. Er werd een nieuw programma in gebruik genomen. Dit programma is in eerste instantie ontworpen om de gesprekken te kunnen herbeluisteren en in mindere mate voor statistische informatie. Er wordt onderzocht hoe – eventueel met bijkomende verfijningen – in de toekomst toch juiste info kan bekomen worden inzake het aantal gesprekken.

71


6.7.2 Sturing van de ploegen De ‘dispatchers’ geven sturing aan de interventieploegen, evenals aan de reguliere ploegen van de verkeersdienst. Ze beschikken ook regelmatig over flexteams – specifieke toezichtpatrouilles – waarop een beroep kan worden gedaan. Op basis van de ploegen waarover hij/zij beschikt, bepaalt de ‘dispatcher’ welke gebeurtenis aan welke ploeg wordt toegewezen. De meldkamer is uitgerust met een werkstation ‘Dispatch S’ en een

‘netviewer’, die in rechtstreekse verbinding staan met CIWES, de provinciale meldkamer van de ‘101’. Gebeurtenissen die hier worden aangemaakt kunnen worden meegevolgd in CIWES. Op de gebeurtenissen die via de 101-oproepen in CIWES binnenkomen en die betrekking hebben op onze zone, heeft onze ‘dispatcher’ rechtstreeks zicht. Die oproepen voor politietussenkomst via de ‘101’ worden eveneens afgehandeld door onze ‘dispatchers’.

6.7.3 Bijstand aan/ondersteuning van de ploegen De meldkamer geeft op diverse manieren ondersteuning aan de ploegen. Zo doen ze bevraging bij diverse databanken voor de ploegen op het terrein:

ANG databank criminele feiten);

(databank

Rijksregister;

DIV (Dienst Voertuigen);

het Centraal Wapen Register (CWR);

….

Inschrijving

Ze roepen ook de diverse diensten op ten behoeve van de ploegen, zoals medische hulp, brandweer, takeldiensten, technische diensten van de gemeenten, nutsbedrijven, dierenasielen, enz.. De sturing van de ploegen op het terrein, evenals de bevragingen door die ploegen gebeuren grotendeels via het eigen radionetwerk. Bij een meting over een periode van twee weken registreerden we meer dan 8.500 radiogesprekken. Een radiogesprek is hierbij de initiële oproep en het antwoord. Als je dit omrekent zou dit op jaarbasis inhouden dat er m ee r d an 2 20.0 00 radiogesprekken gevoerd worden.

6.7.4 Camerabewaking In de politiezone zijn er diverse beveiligingscamera’s aanwezig in de twee steden en in de gemeente, waarvan de beelden in de meldkamer

bekeken worden. Eind 2011 werden er te Izegem en te Roeselare een aantal extra camera’s geplaatst.

Een overzicht van de camera’s op het openbaar domein van de gemeenten:

72

Roeselare

Izegem

Hooglede

Aantal camera’s

7

8

2

Type camera’s

7 beweegbare camera’s

7 vaste camera’s 1 beweegbare camera

2 vaste camera’s


Verder bevinden zich nog tien camera’s op de site van het Schierveldestadion. Bij voetbalwedstrijden worden deze ingezet via een commando van de ordedienst ter plaatse. De beelden hiervan kunnen live gevolgd worden vanuit de meldkamer. Onder de camerabewaking ressorteert eveneens het toezicht via camera’s op de cellen bij opsluiting van personen (drie cellen in het hoofdgebouw in Accent Business Park + een camera in de voorgevangenis, en zeven cellen (zes individuele en een collectieve) in het politiegebouw op de Botermarkt + voorgevangenis). Naast de bovenstaande camera’s zijn er nog camera’s aan de diverse politieposten, onder meer aan alle toegangen/uitgangen van onze politiegebouwen. Doordat de camerabewakers en de ‘dispatchers’ in dezelfde ruimte bij elkaar zitten, is er rechtstreekse interactie. Een camerabewaker die iets ziet gebeuren op een van zijn schermen, verwittigt een dispatcher die de ploegen oriënteert naar wat gezien wordt. De ‘dispatcher’ volgt tegelijk ook mee op het beeld. Anderzijds licht de ‘dispatcher’ de camerabewaker in van de gebeurtenissen die hij ontvangt in een zone waar zich een camera bevindt, zodat de camera(‘s) naar dit gebeuren gericht worden. In 2012 waren er 459 cameraregistraties, wat een verdubbeling is t.o.v. vorig jaar (in 2011: 215 registraties). We spreken

van een registratie als de dienst camerabewaking een actie ondernomen heeft naar aanleiding van wat te zien was of indien aan de dienst camerabewaking gevraagd wordt te zoeken naar beeldmateriaal in kader van lopende dossiers. Het ging hierbij in 39% van de gevallen om opzoekingen en in 61% van de gevallen om registraties ten gevolge van het live bekijken van beelden. Live bekijken leidt tot real time reacties zoals ondersteunen van de ploegen op het terrein (vb. screenen van centrum op verdacht persoon, toezicht houden op bepaalde persoon) of sturen van een ploeg (vb. bij onrust of dreigende vechtpartij, beschadiging, verdachte gedraging, dronkenschap, ordeverstoring…). In de gevallen waar een ploeg gestuurd werd, werd in 80% van de gevallen de betrokkene(n) nog aangetroffen. De camerabewaking wordt ook ingezet voor crowd control tijdens evenementen in het stadscentrum. Op die manier fungeren de camera’s daadwerkelijk als extra oog. De politiezone wil in de toekomst verder investeren in camerabewaking om de efficiënte inzet van medewerkers op het terrein te verhogen. Hiervoor werd een studie uitgeschreven om te komen tot een investeringsplan voor wat betreft camera’s, datatransmissie, software, als inrichting van de meldkamer. In stadsvernieuwingsprojecten (De Munt, Stationsproject Roeselare en komend eventueel stationsproject Izegem) worden de voorzieningen getroffen zodat camerabewaking mogelijk wordt.

73


6.8. Dienst wegen en mobiliteit Politiepost Roeselare Na het afsluiten van het eerste dienstjaar dat de stedelijke dienst “ Departement Infrastructuur en Mobiliteit “ een gedeelte van onze activiteiten heeft overgenomen, lijkt het ons tijd om een eerste evaluatie van deze overname uit te voeren. Uit deze evaluatie blijkt dat de huidige werkwijze als gevolg heeft dat, ondanks het feit we ontlast werden van een gedeelte van het administratief werk, er voor onze dienst een hele hoop rompslomp is bijgekomen. Vooral de gehanteerde werkwijze blijkt menig probleem op te leveren. Gezien ons het rechtstreeks contact met de aanvrager/inrichter, zowel voor wat betreft manifestaties als voor werken, werd ontnomen heeft dit tot gevolg dat we dikwijls naar de doelstellingen en de inhoud van het gebeuren het raden hebben. Ook de contactgegevens van de aanvrager blijken dikwijls een niet te achterhalen gegeven te zijn. Al bij al, ondanks de nog aanwezige kinderziekten, blijkt het systeem toch langzaam op kruissnelheid te komen. Vooral de interne communicatie blijkt dikwijls nog mank te lopen. Ondanks alle opgerichte communicatiediensten blijkt dat nog veel noodzakelijke informatie verloren gaat en niet de betrokken dienst bereikt. Dit zal voor onze dienst ook een uitdaging zijn voor het dienstjaar 2013. Onze doelstellingen voor het dienstjaar 2012, zijnde “ meer blauw op straat “, meer toezicht tijdens de manifestaties en op de uitvoering der werken meer controle inzake werken en manifestaties, kon grotendeels verwezenlijkt worden. Ook andere verkeerskundige toestanden werden eens grondig onder de loep genomen (eenvormigheid aanduiding laad- en loszones, uitbreiding bebouwde kom en herziening van het snelheidsbeleidsplan, aanduiding begin/ einde grondgebied met aanduiding van camerabewaking enz…). Onze database inzake openbare werken en inname openbaar domein blijkt goed

74

te functioneren. Ook hier worden we jammer genoeg geconfronteerd met het feit dat de doorstroming van informatie van DIPOD naar onze diensten nog altijd te veel tijd in beslag neemt. Soms krijgen we nog vergunningen van werken die reeds lang uitgevoerd zijn. De verplaatsing van de stedelijke dienst “ Departement Infrastructuur en Mobiliteit “ van de Botermarkt naar de stedelijke werkplaatsen Hoogleedsesteenweg (DIPOD) begin november, heeft ertoe geleid dat het dagelijks overleg tussen hun diensten en onze dienst enigszins verloren ging. Om dit euvel op te lossen hebben wij, met goedkeuring van CP MUYLLAERT Bart, wekelijks een overleg inzake nieuwe voorstellen en wijzigingen in plaatselijke toestanden, ingelast. (iedere dinsdagnamiddag van 14 tot 16 uur). Dit gaat dikwijls gepaard met een afstapping en bezichtiging ter plaatse waarbij in consensus dan onmiddellijk een voorstel wordt geformuleerd. In het kader van de besparingen en uit respect voor het milieu, was het de bedoeling zo weinig mogelijk gegevens op papier over te maken en meer gebruik te maken van de Citrix database (activiteiten en evenementen) en de Citrix Outlook (gebruik van de e-mail) alwaar alle gegevens zoals verslagen, reglementen, schetsen zullen kunnen teruggevonden worden. Na overleg met de dienst operaties (CP DEKNUDT Bart) en onze NIP-ambtenaar (BOURDEAU Barbara) werd tot de consensus gekomen dat enkele nog papieren versies van manifestatie ( voor wat het grondgebied van Roeselare betreft ) zouden worden overgemaakt aan: operaties – dispatching – onthaal van de post – wijkdienst en onze dienst ter archivering.


Volgende opdrachten werden aldus in 2012 uitgevoerd :

ontkleurde en verkeerd geplaatste verkeerssignalisatie;

Het controleren van verslagen en reglementen opgemaakt door het“ Departement Infrastructuur en Mobiliteit “ van het stadsbestuur; ( 410 manifestaties );

Opmaken bouwadviezen met bijzondere aandacht voor mobiliteitsconcept;

Opmaken allerhande adviezen v oo r het college va n Burgemeester en Schepenen;

Advies geven betreffende de voormelde verslagen en reglementen; (54 adviezen);

Er werden 686 werkzaamheden ( openbare en private ) ingevoerd in onze database “ controle wegeniswerken / manifestaties “ ter opvolging en controle;

Beantwoorden vragen van bewoners ( zowel op het bureel als bij plaatsbezoek ), collega’s, enz...;

Opmaken dienstorders ( aanwezigheid personeelsleden, uitrusting, uit te voeren opdrachten enz…) in het kader van manifestaties op het grondgebied van de stad;

Medewerking aan manifestaties alwaar onze aanwezigheid vereist is;

Voorbereiden enkele grote projecten in samenwerking met de stedelijke dienst “ Wegen, Mobiliteit en Infrastructuur “ zijnde de opmaak van een nieuw circulatieplan. Deze projecten eisten van ons een niet te versmaden inspanning gezien alle in aanmerking komende locaties terplaatse dienden bezichtigd te worden en in meerdere vergaderingen dienden beoordeeld te worden.

Opvolging en controle inname openbaar domein ( bv. containers, bouwmiddelen enz… ) zijnde 1772 aanvragen;

Vaststellingen onvergunde openbare / private werken : aantal 68 ( GAS sancties en PV’s);

Beantwoorden e-mails met bijkomend onderzoek en advies. Een 120 tal e-mails werden behandeld;

Afwerken onderzoeken b e t r e f f e n d e mobiliteitsproblematiek inzonderheid uitbreiding bebouwde kom en beperkt eenrichtingsverkeer;

Optimaliseren archivering bestaande en recente ( stedelijke ) politiereglementen;

Advies aanvragen gele onderbroken strepen en parkeerplaatsen personen met een handicap met bijkomende afstapping ter plaatse; ( 33 aanvragen );

Bijwonen vergaderingen betreffende manifestaties en werken waarbij politioneel advies gevraagd wordt;

Advies orgaan van de Commissie Mobiliteit;

Doorgeven opdrachten aan de stedelijke werkplaatsen, inzonderheid beschadigde,

75


Zoals in het verleden zullen de grote projecten zoals de stationsomgeving in het kader van “ Roeselare Centraal “ (in volle uitvoering), heraanleg Brugsesteenweg – Noordlaan – Westlaan (Tweede gedeelte wordt eerstdaags opgestart), de aanleg van de brug en de ontsluiting ziekenhuissite en ABP, de uitbreiding van de industriegebieden en bijkomende infrastructuur (laatste in volle uitvoering) enz…, de aandacht van agent GEERAERT Eddy volledig opeisen. In het kader van de door de overheid gevoerde “minderborden“ campagne en de door het BIVV uitgebrachte “minderbordengids“, werden reeds meerdere straten van onze stad onder de loep genomen en werden de nodige maatregelen getroffen om het nut van de geplaatste verkeertekens te toetsen aan de plaatsgesteldheid en de behoeften van de weggebruiker. Indachtig zijnde de grote hoeveelheid van verkeersborden blijkt dit een titanen werk te zijn.

76

Toekomst gericht kan gesteld worden dat naar aanleiding van de invoering van de “eenvoudige“ meldingsmogelijkheid voor de burgers van “niet dringende meldingen“ via het internet, er een toename zal zijn van dergelijke meldingen. Deze meldingen zullen als gevolg hebben dat bijkomende onderzoeken noodzakelijk zullen zijn, wat de werkdruk van onze dienst zal doen toenemen. Terloops, wat uit de voormelde cijfers kan afgeleid worden is, dat we nu reeds met een gemiddelde toename inzake meldingen, aanvragen en tussenkomsten van 10% te kampen hebben. Dit alles zonder rekening te houden met het gewoon telefoonverkeer waarbij allerhande vragen inzake mobiliteit worden gesteld en waarvan er meestal een directe oplossing verwacht wordt.


6.9 Nood- en interventieplanning De dienst Nood- en Interventieplanning PZ RIHO bestaat uit 2 voltijdse medewerkers (een adviseur en een consulent). De dienst is verantwoordelijk voor de nood- en interventieplanning van Roeselare – Izegem en Hooglede. De dienst nood- en interventieplanning werkt nauw samen met het operationeel beheer en het LIK.

gevallen is NIP of PSH ter plaatse geweest: Bv. wateroverlast Izegem en Roeselare, dreiging gasontploffing Roeselare, milieuincidenten en 150000 volt te Izegem,detonnatie vliegtuigbom te Izegem, gaslekken, spoorweg ongevallen;

Het PSH-netwerk RIHO, dat bestaat uit 10 coördinatoren en 33 hulpverleners. Er waren 4 stuurgroepen en 2 opleidingsdagen voor nieuwe coördinatoren voorzien en 1 refresher voor coördinatoren;

Er werden gevolgd en gegeven;

De deelname aan 5 verschillende werk- en stuurgroepen;

De uitwerking en deelname aan 9 verschillende oefeningen;

De informatiecampagne betreffende de evacuatiemodule voor ziekenhuizen en WZC’s;

Daarnaast werkt de dienst als adviseur nood- en interventieplanning voor 12 gemeenten in de MIDWEST-zone. De dienst nood- en interventieplanning stond in voor:

De procesanalyse en beschrijving voor een elektronisch evenementen beheersingssysteem;

De uitwerking van een databank evenementen;

De uitbouw van het OSR-project (Organisatie Snelle Redding) binnen West-Vlaanderen, de uitwerking van het logboek en het kaartmateriaal;

15 12

opleidingen opleidingen

Het finaliseren van het G&V;

BNIP

De opmaak van de richtlijnen voor “commerciële activiteiten in openlucht”.;

De opvolging en uitwerking van de goedkeuringsprocedure BNIP;

De opmaak van nieuwe documenten : bv. Intern noodplan, veiligheidsplan en NIP hulp en veiligheidsdiensten, nieuw aanvraagformulier niet ingedeelde muziekactiviteit;

De afwerking van monodisciplinair plan D5;

Een literatuurstudie betreffende “objectieve aansprakelijkheid”;

De opvolging van de p r o b l e m a t i e k “elektriciteitsschaarste”;

De stageopvolging van 2 studenten Bachelor in de maatschappelijke veiligheid;

De verwerking van 286 evenementen in de RIHO-zone. Dit zijn er 91 meer dan in 2011.

De voorbereiding, de coördinatie, de verslaggeving en opvolging van de 4 veiligheidscellen RIHO;

De actualisatie actiekaarten PSH;

In 2012 waren er 17 incidenten of near accidents waarbij NIP of PSH werd opgeroepen. In 12

van

de

het

Barbara Bourdeau, adviseur, NIP-ambtenaar

77


Sommige evenementen werden verwerkt tot een BNIP (4,2 %) of noodplanningszone (30,07 %). De kleinere evenementen werden via mail ter kennis gebracht aan de verschillende hulpdiensten (48,95%) Voor alle evenementen op de site Schiervelde was het BNIP en de NPZ Schiervelde van toepassing. Bij sommige evenementen

78

was er een veiligheidsvergadering, een plaatsbezoek, een veiligheidsrondgang waar een checklijst ingevuld werd of een evaluatievergadering of –verslag. Bij de 25 grootste evenementen was er een volledige of gedeeltelijke aanwezigheid van de dienst noodplanning (KSVR, Knack, rally, beurzen, wielerwedstrijden, ‌).


In de maanden april, mei, juni en september registreerden we maandelijks 30 of meer evenementen.

De geregistreerde tijdsbesteding van de medewerkers van de dienst nood- en interventieplanning (vergaderingen, ve r pl aa t si n g e n, a a nw ezi g h ed e n evenementen, opmaak BNIP en NPZ, … ) ging voor 45,5% (952,62u) naar de RIHO en 1% voor PSH, 29,2 % (610u) naar de MIDWEST en 3% voor PSH en 21 % (442,55 uren) naar algemene opdrachten en taken. De doelstellingen van 2012 werden grotendeels behaald:

De uitbouw en implementatie van het OSR-project;

De implementatie van het risicobeheerssysteem voor dynamische risico’s;

Aanvulling richtlijnen voor organisatoren van commerciële activiteiten in openlucht;

BNIP vaste-infrastructuren;

BNIP G&V;

Organiseren van een multidisciplinaire terreinoefening;

Deelname aan de provinciale stuurgroep PSH in het kader van arrondisementele afspraken en samenwerkingsverbanden;

Ondersteuning opmaak monodisciplinair plan D5.

De doelstellingen voor 2013:

Afwerking en implementatie risiciobeheersingsysteem;

Automatisering NPZ;

Uitbouw OSR;

Uitbouw en instandhouden PSHnetwerken;

BNIP vaste infrastructuren;

Oefening met gebruik van OSR;

Monodisciplaire oefening D3;

Deelname aan de provinciale stuurgroepen in het kader van arrondissementele en provinciale a f s p r a k e n e n samenwerkingsverbanden;

79


6.10 De politiepost Hooglede In 2012 werden er ongeveer een veertigtal evenementen in Hooglede ondersteund of begeleid door de politie waaronder op 7 en 8 januari het Belgisch Kampioenschap veldrijden op de site Dominiek Savio en omgeving van de Koolskampstraat. Door de goede medewerking van de organisatie en de vereiste politionele inzet is dit evenement verlopen zonder noemenswaardige problemen. Halv erw eg e 201 2 war e n de wegeniswerken in Hooglede op de belangrijke verkeersassen(Ieperstraat Marktplaats - Bruggestraat) voltooid. Langs deze wegen is de bebouwde kom aanzienlijk uitgebreid. Om de weggebruikers te wijzen op deze nieuwe verkeerssituatie werd gedurende een aantal weken een snelheidsapparaat aangebracht langs deze wegen. Dit apparaat heeft een tweevoudige functie: het registreert de snelheid in zijn geheugen en toont ook de gereden snelheid aan de weggebruikers. Hierdoor worden de weggebruikers gesensibiliseerd om de snelheidsbeperking te doen naleven. Sedert dit jaar is dit apparaat eigendom van het gemeentebestuur. Met de verkregen resultaten werd in 2012 rekening gehouden voor de uitgevoerde snelheidscontroles en zullen deze ook worden aangewend voor de uit te voeren controles in 2013. Na het terug open stellen van de belangrijke verkeersassen was het terug invoeren van verkeerscontroles op het doorgangsverbod voor zwaar vervoer met uitzondering van de plaatselijke bediening noodzakelijk. Ook in 2013 zullen deze controles verder gehandhaafd worden. De laatste tijd krijgen we klachten dat het doorgangsverbod voor zwaar vervoer meestal niet nageleefd wordt, ’s morgens vroeg of ’s avonds laat. In 2013 zullen tijdens deze tijdstippen hierop verkeerscontroles worden uitgevoerd door de leden van de post Hooglede in samenwerking met de dienst verkeer.

In 2012 werden er preventief fietsencontroles uitgevoerd in de diverse lagere scholen in Hooglede, wat geapprecieerd wordt door de directies van de lagere scholen en het gemeentebestuur. Ook in 2013 zal dit verder gebeuren. Er wordt verder ook aandacht besteed aan de jongeren die zich verplaatsen van uit Hooglede naar de middelbare scholen in Roeselare. Op regelmatige tijdstippen wordt er door de leden van de politiepost Hooglede controles uitgevoerd langs de openbare weg. Verder werd er door de wijkagenten, tijdens de maanden september-oktober, verhoogd toezicht gehouden op het parkeergedrag van de automobilisten in de nabijheid van de lagere scholen tijdens het begin en einde van de schooltijd. In het begin van het schooljaar dienden de wijkagent een aantal opmerkingen te geven aan de ouders op het gebied van parkeren toen die hun kinderen van school kwamen brengen of afhalen. Tot op heden was repessie bijna niet nodig. Ook tijdens het verder verloop van het schooljaar zal er door de wijkagent regelmatig toezicht worden gehouden op het gebied van verkeersveiligheid in de nabijheid van de lagere scholen en zal er desgevallend passend worden opgetreden. Vanaf 2013 zal er in de gemeente Hooglede ook gestart worden met het “actieplan straatbeeld”. Ook de wijkagent van de post Hooglede zullen hiervoor verhoogde aandacht en desgevallend handelen. Dit wordt ook voorzien in het actieplan van de post Hooglede voor 2013.

Ronny Vandevyvere, commissaris van politie, diensthoofd politiepost Hooglede

80


6.11 Klachten over de werking van het korps bij intern toezicht 2008

2009

2010

2011

2012

46

57

54

74

50

aantal klachten

Herkomst van de klachten 2012

Aantal

Comité P

8

Ambthalve

3

Bestuurlijke overheid

1

Burger

28

Intern

5

Gerechtelijke overheid

3

Andere

2

Totaal

50

Jean-Marc Lefere, commissaris van politie, diensthoofd Intern Toezicht

‘Een klant met een klacht is een kans die wacht.’

81


DEEL 7 - DOOR EIGEN MEDEWERKERS GEWAARDEERD 7.1 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk In de zone is een eigen preventieadviseur actief. Hij maakt deel uit van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk IDPB, die onder de zonechef ressorteert. Sedert november 2005 is hier een fulltime assistent aanwezig. Samen met twee andere diensten, de preventieadviseur voor het psychosociale luik, bijgestaan door vier vertrouwenspersonen en de externe dienst voor preventie en bescherming ‘Provikmo’, zorgt hij voor

2008 Type ongeval

2009

het welzijn van de werknemer op de werkvloer. Bovenstaande diensten vormen samen met de korpschef en de vakbondsafgevaardigden de werkgroep welzijn. Deze komt tweemaandelijks bijeen. In 2012 gebeurden er in de zone 34 arbeidsongevallen (= ongevallen die ten laste van de zone vallen). Deze gaven aanleiding tot 241 dagen afwezigheid.

2010

2011

2012

#

# d. afwezig

#

# d. afwezig

#

# d. afwezig

#

# d. afwezig

#

# d. afwezig

Geweldpleging

14

58

10

365

20

213

8

345

11

113

Valpartij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Snij- & bijtwonde

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

Rijongevallen

4

322

1

21

3

15

0

0

0

0

Sport

12

203

4

8

3

30

4

65

4

42

0

6

66

3

12

0

0

0

0

208

5

8

11

217

7

122

14

67

2

0

Binnen dienst

Geweldbeheersing Andere

11

Buiten dienst (*) Woon-werkverkeer

4

118

2

79

0

0

3

7

5

19

TOTAAL

45

909

32

547

41

487

20

539

34

241

(*) Sportongevallen buiten de diensturen die in aanmerking komen voor de arbeidsongevallenverzekering

82


7.2 Vriendenkring Omdat het belangrijk is om collega’s ook op een andere manier te kunnen ontmoeten worden de initiatieven van de vriendenkring van de politie optimaal ondersteund. Zowel in Izegem als in Roeselare worden onder impuls van vrijwilligers een aantal vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door en voor eigen medewerkers. Op deze manier worden eveneens gepensioneerde collega’s en partners van de medewerkers bereikt. Een greep uit de activiteiten: de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, een wokavond, de traditionele quizavond, het paaseieren

rapen, de verrassingsreis, een wandelen fietszoektocht, het sinterklaasfeest, het PROSA-ledenfeest, de Rodenbachrit, … De activiteiten met sociaal-cultureel of sportief karakter dragen in de eerste plaats bij tot het stimuleren van een gezonde teamgeest. PROSA organiseerde op zondag 16 september 2012 voor de vierde maal een moordspel. Plaats van de misdaad was opnieuw Dominiek Savio. Dit evenement werd georganiseerd ten voordele van de ALS-liga.

7.3 RIHO-nieuwsbrief Omdat we het belangrijk vinden om op regelmatige basis te communiceren over het korpsgebeuren werd in 2003 gestart met een korpskrant nl. de RIHO-krant. Deze krant verschijnt viermaal per jaar. In de krant is er ruimte voor beleidsonderwerpen, personeelsnieuws en ontspanning. De RIHO-krant wordt naar alle medewerkers, gepensioneerde R I H O - m e d e w e r k e r s , gemeenteraadsleden en leden van de zonale veiligheidsraad gestuurd.

medewerker uit het operationele kader, zeven Calog-medewerkers en één gepensioneerde collega. In 2009 besloten we om ecologische redenen over te gaan naar een digitale versie van de RIHO-krant en werd gestart met een RIHO-nieuwsbrief online in plaats van een gedrukt exemplaar. In 2010 gingen we voluit voor een professionele RIHO-nieuwsbrief met verzorgde lay-out. In 2012 verscheen de RIHO-nieuwsbrief vier keer.

De redactieraad bestaat uit vrijwilligers uit diverse diensten. Dit is één

7.4 Ziekteverloven In het aantal dagen ziekteverlof zijn baaldagen (BD) en arbeidsongevallen niet meegerekend. Een baaldag (BD) is een dag afwezigheid zonder medisch getuigschrift. Zo’n baaldag wordt

beschouwd als ziekteverlof maar komt niet in mindering van het ziektecontingent en wordt bovendien niet aangerekend als dienstprestatie.

2008

Aantal personeelsleden Aantal dagen

2009

2010

2011

2012

Ziek

BD

Ziek

BD

Ziek

BD

Ziek

BD

Ziek

BD

170

32

176

29

169

20

177

22

184

20

2.902

49

3.946

43

3.258

28

4.080

25

3.423

29

83


7.5 Overuren, nacht- en weekenduren 7.5.1 Nachturen Het aantal nachturen in 2012 is met 1,4 % gestegen t.o.v. 2008. T.o.v. het gemiddelde van 2008-2011 is er maar een stijging met 0,13 %.

NACHTUREN 2008

2009

2010

2011

2012

48.324

48.892

50.216

51.338

51.461

255

290

289

300

217

Post Izegem

1.014

806

642

756

936

Post Roeselare

9.696

9.714

9.605

9.290

8.701

Lokale recherche

1.993

2.117

2.080

1.563

1.435

Verkeer en preventie

1.431

1.808

1.567

1.497

1.223

Middelen en informatiebeheer

995

962

824

629

629

Korpschef en secr. operationeel beheer

398

407

235

472

740

HRM

357

145

122

1

6

Totaal

64.463

65.168

65.580

65.846

65.348

Interventie + dispatching Post Hooglede

7.5.2 Weekenduren Het aantal weekenduren in 2012 is met 0,03 % gedaald t.o.v. 2008. T.o.v. het gemiddelde van 20082011 is er een stijging met 1,2 %.

WEEKENDUREN 2008

2009

2010

2011

2012

38.220

38.386

39.085

40.021

41.137

308

276

315

313

373

Post Izegem

4.121

3.788

3.393

3.150

3.072

Post Roeselare

8.870

9.169

8.840

8.481

8.111

Lokale recherche

3.712

3.310

3.297

3.324

3.137

Verkeer en preventie

3.087

3.237

2.969

2.872

2.924

Middelen en informatiebeheer

550

239

221

291

259

Korpschef en secr. operationeel beheer

665

448

339

727

219

HRM

395

229

164

0

0

Totaal

59.928

59.082

58.623

59.179

59.911

Interventie + dispatching Post Hooglede

84


7.5.3 Overuren Het aantal overuren in 2012 is met meer dan 30 % gedaald t.o.v. 2008. T.o.v. het gemiddelde van 2008-2011 is er een daling van 8 %. Om die uren verder te beheersen wordt

gewerkt met een vast contingent aan overuren. Uiteraard is het niet zo makkelijk om dit in het kader van bepaalde onverwachte dossiers en opdrachten in evenwicht te houden met de kwaliteit van het uit te voeren werk.

OVERUREN 2008

2009

2010

2011

2012

7.934

5.307

8.276

5.547

6.222

Post Hooglede

1

14

4

0

53

Post Izegem

90

22

31

6

149

Post Roeselare

688

197

351

737

934

4.418

2.172

2.609

1.918

2.029

Verkeer en preventie

90

93

35

10

169

Middelen en informatiebeheer

341

43

123

48

34

Korpschef en secr. operationeel beheer

236

179

215

242

92

HRM

0

0

0

0

0

Totaal

13.891

8.027

11.644

8.508

9.684

Interventie + dispatching

Lokale recherche

7.6 Sport in de zone Er werden door de sportmonitoren in 2012 acht sportcyclussen georganiseerd voor de personeelsleden:

Fitheidstest: deze test is verplicht voor de collega’s die de rest van het jaar aan sportactiviteiten willen deelnemen en omvat verschillende proeven (pompen, sit-ups, afstandsloop,…). Locatie voor de Rih-o-meter dit jaar was het sportstadion in Izegem;

Paintball;

Kajak en touwenparcours;

Fietstocht;

Zwemmen;

Tennis;

Volksspelen;

Stratego.

Verder organiseerden de sportmonitoren al voor de zevende keer de RIHO-trio-triatlon te Hooglede. Op 21 september vond de ‘Sportchallenge’ plaats in Wevelgem. Dit betreft een sporttreffen tussen vier verschillende zones, namelijk PZ RIHO, PZ VLAS, PZ GRENSLEIE en PZ MOESKROEN.

Hierbij werden ook een aantal medailles en eervolle plaatsen gehaald. Voor een groot deel echter is deelnemen in teamverband belangrijker dan winnen. Op vrijdag 28 september werd samen met PROSA voor de eerste maal een tennistornooi voor politiediensten georganiseerd.

Het personeel nam ook deel aan verschillende BK’s, denken we maar aan zwemmen, volleybal, aflossingsmarathon, Jiu Jitsu Random Attacks, veldloop,…

85


7.7 Pensioenviering Naar jaarlijkse traditie werden collega’s die het afgelopen jaar op zijn gegaan in de kijker gezet. gebeurt steeds de tweede helft

de rust Dit van

oktober met een gezellige avond in het ABP. Op deze viering leggen nieuwe collega’s en gepromoveerden de eed af.

Op zaterdag 5 en zondag 6 mei werd in het hoofdgebouw voor het eerst een tentoonstelling georganiseerd onder de naam RIHO-Art. Acht medewerkers stelden er hun werk tentoon. Diverse kunsttakken kwamen aan bod:

tekenkunst, schilderkunst, aquarel, juwelen, patchwork, het maken van beren en fotografie.

7.8 RIHO-art

De tentoonstelling kende veel bijval.

Exposanten van links naar rechts: Rudi Bloes, Dominique Willemyns, Daisy Gheysen, Ann Vancoëllie, Bieke Declercq, Carine

86

Sinnaeve en Stephan Warlop


DEEL 8 - TEN DIENSTE VAN DE MAATSCHAPPIJ 8.1 Perscontacten Om een vlotte communicatie met de bevolking te bevorderen waren er n.a.v. bepaalde gebeurtenissen en ontwikkelingen in de zone verschillende perscontacten. Op deze manier kon de burger via geschreven pers of regionale televisie op de hoogte blijven van wat er zich op politioneel vlak binnen de zone afspeelde.

Rudy Cracco, commissaris van politie, persverantwoordelijke

8.2 Tewerkstelling en stagebeleid Ook in 2012 werden er opnieuw politiestagiairs in de RIHO-zone begeleid. Daarnaast waren er ook nog twee bachelors maatschappelijke veiligheid (KATHO - Kortrijk), een student Master meertalige communicatie (Lessiusinstituut Antwerpen) en een student criminologie (derde jaar bachelor) van de Universiteit Gent. Ook kwamen in het najaar de studenten van het KA Roeselare van het zevende specialisatiejaar ‘integrale veiligheid’

langs voor hun eerste stage. Reeds van bij de start van de zone kunnen we rekenen op de vrijwillige hulp van Peter DEKEYSER. We werken hiervoor samen met de vzw Den Achtkanter uit Kortrijk. Peter springt bij waar hij een helpende hand kan bieden. Dit ge beurt zowel op het korpssecretariaat, de preventiedienst verkeer als bij de steundiensten. Peter is voor de zone een vaste waarde geworden.

8.3 PROSA en het ‘goede doel’ Jaarlijks organiseert PROSA, de vriendenkring van de RIHO-zone, een benefietactie voor een goed doel.

De opbrengst van o.a. het moordspel in september was in 2012 voor de ALS-liga.

8.4 Milieubeleid Op 7 december 2004 werd het ecoteam van de zone boven de doopvont gehouden. Sindsdien worden er jaarlijks tal van acties gedaan om het milieubewustzijn op de werkvloer en thuis te verhogen. Naast het engagement om het interne milieubeleid te kaderen binnen het duurzaam ondernemen proberen we als zone aandacht te besteden aan de activiteiten die buiten de zone georganiseerd worden en waar we ons steentje kunnen bijdragen. De soepeditie, die samenvalt met Dikke Truiendag, wordt een traditie.

Met de hulp van ons Ecoteam en de drijvende kracht van onze gepensioneerde collega Rita konden alle medewerkers zich terug inschrijven om soep te komen drinken. Een nieuw initiatief was het fietsontbijt naar aanleiding van Ik Kyoto. Ik Kyoto werd georganiseerd door de Bond Beter Leefmilieu. Door honderden bedrijven jaarlijks te overtuigen om de autokilometers van hun werknemers in het woon-werkverkeer te beperken, werden duizenden tonnen CO2-uitstoot vermeden.

87


In 2013 stopt deze actie. Misschien is ‘Bike To Work’ een waardig alternatief?

In 2013 staat dat zeker terug op het programma van het Ecoteam.

15 Riho-ers hielpen mee aan de uitstootvermindering en naast de prijzen via Ik Kyoto werden ze op de pensioenviering verrast met een Knooppunter, aangeboden door onze zone.

Tot slot werd er in onze zone geïnvesteerd in een elektrische scooter en verspreiden we op heel regelmatige tijdstip een ecotip in de vorm van een cartoon of een vermelding in de Rihoflash.

‘Fruit in de zone’ is ook een zeer gesmaakt initiatief van het Ecoteam. Vier maal per jaar bieden wij onze collega’s fruit aan.

Onze collega’s ‘wakker’ houden, bewust maken is een blijvende belangrijke doelstelling van ons Ecoteam. Milieuzorg is een zaak van iedereen.

Appelen, peren, aardbeien en clementines werden aangekocht en verdeeld. Telkens was het fruit in een mum van tijd ‘uitverkocht’.

De weg naar duurzaamheid is lang, in feite komt er nooit een einde aan interne milieuzorg.

8.5 Initiatieven in het onderwijs 8.5.1 Een verkeersovereenkomst met het basisonderwijs Sinds meerdere jaren hebben de meeste lagere scholen (basisscholen en eerste graad secundair onderwijs) een overeenkomst met de RIHO-zone. De politiezone RIHO verbindt er zich toe om:

    

88

anonieme en geüniformeerde controles te organiseren in de schoolomgeving bij aanvang en einde van de schooltijd; bij de controles aandacht te besteden aan parkeergedrag, snelheid, fietsgedrag van kinderen, rijgedrag van automobilisten, gebruik van de gordel, fietsverlichting,enz.; ‘ f l u o h e s j e s ’ e n fietsverlichtingssets ter beschikking te stellen van de scholen; op aanvraag preventieve fietscontroles uit te voeren; verkeerseducatieve info ter beschikking te stellen van school en ouders; mee te werken aan het provinciaal project ‘veilig fietsen… ‘t licht aan jou’; een opleiding ‘gemachtigd opzichter’ te organiseren; gratis materieel ter beschikking

     

te stellen van de gemachtigde opzichters; het ‘fietspoolen’ te ondersteunen en veiliger te maken door het aanbieden van fietsverlichtingssets; in het kader van de aanpak van fietsdiefstallen, fietsregistratie en fietspassen aan te bieden; op vraag van de school een fietsstuurvaardigheidstest af te nemen; klassen rond te leiden in het politiebureau in de Kwadestraat; educatieve fietsen wandeltochten aan te bieden; mee te werken aan verkeerseducatieve projecten en deze te ondersteunen; materieel ter beschikking te stellen (tentoonstellingsstand, verkeersinfo, videocassettes, enz.) voor openklas- of opendeurdagen; samen met een aantal externe partners (o.a. brandweer, MUG, t r a n s p o r t s e c t o r , blindenfederatie,…) geïntegreerde veiligheidsweken te organiseren; in de schoolomgeving een fietsexamen af te nemen.


8.5.2 Contacten met het onderwijs Activiteit

Sessies

Scholen

Alcoholquiz

3

1

Bezoek politiegebouw in Rumbeke (ABP)

55

26

Blindenfilm

46

6

Blindenparcours

66

6

Bosspel

9

8

Bromfietscontrole in school

0

0

Detectivespel

5

5

Dode-hoekfilm

46

6

Educatieve fietstocht

49

17

Educatieve wandeling

25

14

Fietsbehendigheidsparcours

77

14

Fietsencontrole in school

36

27

Fietsexamen

16

19

‘Memory’-spel

24

12

Politiehonden veiligheidsweek

63

6

Politievoertuig veiligheidsweek

74

6

Preventiedienst veiligheidsweek

48

6

Rupsspel

24

12

Veiligheidsweek

6

6

Verkeersles

50

14

Verkeersparcours

81

6

Verkeersquiz

18

11

Verkeersspel

24

11

Verkeerszoektocht

11

11

89


8.5.3 Het jongeren-PV Het jongeren-PV is het resultaat van een lange reeks van overlegmomenten tussen politiezones, preventiediensten, het parket generaal, de jeugdparketten, het BIVV en het ministerie van onderwijs onder impuls van de gouverneur van West-Vlaanderen. Twaalf- tot zestienjarigen waren vroeger niet rechtstreeks sanctioneerbaar door het optreden van de politie. Er kon natuurlijk een proces-verbaal gericht worden aan de jeugdrechtbank doch dit was geen goed middel om jongeren te bereiken. De mondelinge (of schriftelijke) vermaning miste immers haast altijd het beoogde doel. Ook voor de politiemensen is het veelal frustrerend om te moeten vaststellen dat een groot percentage van de verkeersovertredingen bij fietsers en voetgangers te situeren zijn in die groep jongeren. Nog erger wordt het wanneer

Aantal minderjarigen

90

we te maken krijgen met gemengde groepen van -zestienjarigen en +zestienjarigen. Daar waar de politieinspecteur, overeenkomstig de nieuwe straatcode, verplicht is aan jongeren boven de zestien jaar een zware boete op te leggen, gaat de -zestienjarige volledig vrijuit. Om dergelijke wantoestanden in de toekomst te vermijden is het jongerenPV tot stand gekomen met de verplichte verkeersklas eraan gekoppeld. In de verkeersklas worden jeugdige verkeersovertreders geconfronteerd met hun gedrag in het verkeer. De verkeersles wordt als ‘alternatieve maatregel’ opgelegd door de parketten bevoegd voor jeugdzaken. In 2012 werd aan 115 minderjarigen een jongeren-PV gegeven:

Leeftijd

Aantal

15

40

14

25

13

30

12

20

Totaal

115

2008

2009

2010

2011

2012

128

58

60

131

115


8.5.4 Veiligheidsweek De veiligheidsweek is een geïntegreerd project waar de politiezone een volledige week intensief werkt rond het thema ‘veiligheid’ in een welbepaalde school. Zo werden het voorbije jaar heel wat veiligheidsweken georganiseerd in de lagere scholen. Het onderwerp ‘veiligheid’ wordt niet beperkt gehouden tot alleen verkeersveiligheid. Ook andere aspecten

zoals milieu, brandbeveiliging en medische veiligheid komen aan bod. De week wordt telkens afgesloten met workshops op vrijdag. Daar zijn dan een aantal externe partners bij aanwezig. Onder andere brandweer, MUG, blindenfederatie, transportsector en federale politie verlenen er hun medewerking.

8.5.5 Spijbelpolitie Op 7 juli 2006 verscheen de omzendbrief PLP 41 die als doel had de samenwerking tussen politie, scholen en parket te verbeteren. In de zone werd een aanspreekpunt voor de scholen aangeduid. Aanvankelijk gebeurde dit binnen de dienst slachtofferhulp maar vanaf 2009 verschoof dit naar de dienst externe relaties. In december 2010 kwam er een vernieuwd

veiligheidsprotocol met praktische afspraken omtrent de werking m.b.t. spijbelen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal spijbelmeldingen en het aantal andere meldingen ( pesten, weggelopen minderjarige, als misdrijf omschreven feit bv. drugs, diefstal, …) bij het contactpunt scholen.

2010 - 2011 spijbelaantal

2011 - 2012 andere

spijbel-

scholen meldingen

andere scholen

meldingen

meldingen

meldingen

Roeselare

69

12

11

109

14

10

Izegem

16

4

9

16

5

0

Hooglede

0

0

0

3

1

0

andere scholen (*)

11

3

1

18

7

0

Totaal

96

19

21

146

27

10

8.6 De politiekrant In januari 2006 werd de eerste editie van de politiekrant van de RIHO-zone bezorgd in alle brievenbussen op het grondgebied van de PZ RIHO. De politiekrant verschijnt normaal ieder jaar in november - december en biedt op een achttal pagina’s een summier overzicht van het organisatiebeleid en het gevoerde veiligheidsbeleid (met extra aandacht voor verkeer). Naast

cijfergegevens bevat de krant ook een overzicht van de wijkindeling en de respectievelijke wijkagenten. Ieder nummer behandelt een aantal vaak gestelde vragen en biedt tevens een forum aan een partnerorganisatie om de eigen werking voor te stellen. De politiekrant wordt gefinancierd vanuit het verkeersveiligheidsfonds en verscheen in april 2012.

91


8.7 Museumnacht Op donderdag 24 mei 2012 namen we deel aan de museumnacht. Die had als thema ‘feest’. Samen met tal van andere musea in de regio werden de deuren van ons eigen politiemuseum voor het grote publiek opengezet van 18.00 tot 22.00 u. Op die zonovergoten donderdagavond mochten we in het politiegebouw een 120-tal bezoekers verwelkomen. Daar we dit jaar ook de collega’s van de brandweer als medeorganisator hadden hoopten we deze editie meer volk te trekken dan vorig jaar. De zon die na een lange tijd van afwezigheid haar

opwachting had gemaakt heeft hier echter roet in het eten gegooid. Nochtans was er een mooi aanbod uitgewerkt wat op veel bijval kon rekenen bij jong en oud. De blaastest en de ‘promillebrillen’ waren bij ons dan ook voltreffers. Maar ook het museum met fotomateriaal, BOB-affiches en gebruiksvoorwerpen werd zeer gesmaakt. Ook de samenwerking met de collega’s van de brandweer die in ons gebouw een gelegenheidstentoonstelling hadden opgezet verliep goed.

8.8 Website Eind maart werd de vernieuwde website van de zone online geplaatst. De oude website was toe aan een

92

update en kreeg een frisse en meer hedendaagse vormgeving met een gebruiksvriendelijke en dynamische indeling.


DEEL 9 - RESULTATEN 9.1 Criminaliteit in de RIHO-zone 9.1.1 Algemeen De bron van de geïntegreerde politiestatistiek of de Politionele Criminaliteits Statistieken is het aanvankelijk proces-verbaal, ongeacht of het om een gepleegd misdrijf of om een poging gaat. In eenzelfde PV kunnen verschillende misdrijven worden opgenomen. Al deze misdrijven worden apart in rekening gebracht. Het eindresultaat is een benaderend beeld van de gepleegde criminaliteit. Dit vormt de basis voor vergelijkingen met de voorbije jaren.

veranderingen in het federaal en lokaal veiligheidsbeleid;

nieuwe procedures;

wijziging in de vattingssystemen;

meldingsbereidheid bevolking;

bij

de

registratiebereidheid politie;

bij

de

beleid van andere instanties (bv. verzekeringen);

De schommelingen in de criminaliteitscijfers kunnen een weergave zijn van de reële stijgingen of dalingen van bepaalde vormen van criminaliteit maar kunnen ook sterk onderhevig zijn aan:

gebruik van eigen databanken (lokaal en federaal).

veranderingen in nomenclatuur over de jaren heen;

Voor onze zone beschikken we over de Politiële Criminaliteits Statistieken voor 2012 van de dienst beleidsgegevens van de directie van de nationale gegevensbank van de federale politie.

‘Wanneer de arbeiders niet op de een of andere manier eigenaars van hun arbeid worden, zullen alle structuurhervormingen zonder resultaat blijven.’ (P. Freire)

93


ANG FENOMEEN

OMSCHRIJVING 2009

2010

R

I

HO

2011 RIHO 2012

Diefstal en afpersing

inbraak, autodiefstal, fietsdiefstal, gauwdiefstal, enz.

2.800 2.852 3.236

2.736

1.988

616

132

Beschadigen van eigendom

brandstichting, beschadiging, vandalisme, enz.

1.103 1.004 1.163

949

630

263

56

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

moord, opzettelijke slagen, verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, …

940

851

716

634

436

155

43

Bevolkingsregister

woonstverandering, …

349

320

431

434

353

59

22

Drugs

gebruik, bezit, handel en teelt van …

517

425

383

317

246

65

6

Misdrijven tegen andere morele waarden en gevoelens

laster en eerroof, beledigingen, stalking, enz.

222

247

271

248

186

46

16

Bedrog

misbruik van vertrouwen, oplichting, heling, bedrieglijke verberging enz.

182

245

217

358

239

100

19

Misdrijven tegen de openbare veibedreiging, enz. ligheid

159

161

203

244

184

41

19

Dronkenschap, alcohol, alcoholslij- alcohol schenken aan dronken terijen persoon, sluitingsuur, …

107

119

166

239

181

51

7

Misdrijven tegen de openbare trouw

101

111

136

100

69

27

4

88

92

107

76

60

13

3

valsheid in geschrifte, aanmatiging van ambt, …

Wapens en springstoffen Milieu

sluikstorten, afvalverbranding,…

81

195

95

58

23

24

11

Misdrijven tegen de familie

familieverlating, weigering bezoekrecht, niet betalen onderhoudsgeld, enz.

98

95

92

80

53

22

5

Jeugdbescherming

wet op de leerplicht, wet op de jeugdbescherming, …

36

74

88

84

65

13

6

Zedenmisdrijven (misdrijven tegen openbare zedenschennis, aanzetde seksuele moraal) ting tot ontucht,…

72

84

88

64

43

16

5

Misdrijven tegen het gezag van de smaad, … overheid

73

62

84

61

37

15

9

94


FENOMEEN

OMSCHRIJVING

ANG 2009

2010

2011 RIHO 2012

R

I

HO

Vreemdelingenwetgeving

toegang tot het grondgebied, verblijf, mensenhandel, schijnhuwelijk

96

117

82

132

102

25

5

Informaticacriminaliteit

hacken, informaticabedrog, …

19

13

59

86

49

36

1

Arbeid

sociale zekerheid, wekelijkse rustdag, …

5

7

14

10

8

2

0

Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid

ontvoering, vrijheidsberoving, …

6

6

7

2

1

1

0

Identiteitskaart

niet in bezit, weigeren te tonen, …

4

7

7

4

3

1

0

5

3

7

4

2

2

0

Andere bijzondere wetten Hormonen en doping

aanmaak, distributie, bezit en gebruik

8

5

7

5

4

1

0

Bescherming personen

auteursrechten, bescherming privéleven, …

10

11

6

15

10

4

1

Bescherming van de openbare inkomsten

4

7

4

12

7

5

0

Sociaal strafwetboek

1

0

4

10

6

3

1

2

1

3

0

0

0

0

Voetbalwet (ticketverkoop)

3

2

3

2

2

0

0

Handelspraktijken

1

2

2

3

2

1

0

Misdrijven tegen het juridisch sta- achterlaten van een kind in betuut van het kind hoeftige toestand, …

3

1

0

2

1

1

0

4

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

1

0

Economische wetgeving

5

4

0

2

0

1

1

Volksgezondheid

13

5

0

4

4

0

0

Overtreding Strafwetboek

2

0

0

1

1

0

0

Huisjesmelkerij

0

1

0

1

1

0

0

Onwettige uitoefening van het openbaar gezag

Private veiligheid

aanmatiging van ambt, …

bewakings-/beveiligingsfirma’s, enz.

Misdrijven tegen de veiligheid van de staat Mensenhandel

TOTAAL RIHO-ZONE

economische uitbuiting, …

7.120 7.132 7.681

6.978

4.996 1.610

372

95


9.1.2 Fenomenen Diefstallen RIHO ANG

R

I

HO

2009

2010

2011

2012

Autodiefstal

37

39

54

37

20

13

4

Bromfietsdiefstal

60

74

56

61

50

8

3

Diefstal gewapenderhand

14

17

6

27

21

5

1

Diefstal uit of aan auto

183

193

225

215

135

66

14

Fietsdiefstal

772

767

763

614

465

131

18

Grijpdiefstal

10

11

17

20

16

4

0

Inbraak in woning (ruim) (*)

199

220

416

284

169

82

33

Inbraak in bedrijf/handelszaak

110

144

140

123

86

28

9

Inbraak in openbare-/overheidsinstelling

54

71

60

41

29

7

5

Winkeldiefstal

276

304

328

323

275

42

6

Gauwdiefstal/zakkenrollerij

169

151

122

140

129

11

0

Diefstal met geweld zonder wapen

58

49

61

79

55

19

5

(*) Inclusief aanhorigheden zoals tuinhuisje, fietshok, brievenbus, ‌

ANG

Vermoedelijke of zekere link met Frankrijk voor het totale gerechtelijk arrondissement (**)

2009

2010

2011

2012

Autodiefstal

10 %

9%

12 %

12 %

Diefstal gewapenderhand

10 %

8%

3%

6%

Diefstal uit of aan auto

0,5 %

0,9 %

1,0 %

0,8 %

Inbraak in woning (ruim) (*)

1,5 %

0,8 %

1,5 %

1,7 %

Inbraak in bedrijf/handelszaak

2,3 %

3,3 %

2,4 %

2,1 %

Inbraak in openbare-/overheidsinstelling

1,1 %

0,4 %

0%

0%

3%

2%

5%

5%

Diefstal met geweld zonder wapen

ANG

Vermoedelijke of zekere link met een ander land (excl. Frankrijk) voor het totale gerechtelijk arrondissement (**)

2009

2010

2011

2012

Inbraak in woning (ruim) (*)

3,9 %

4,3 %

1,7 %

1,1 %

Inbraak in bedrijf/handelszaak

5,9 %

2,6 %

5,1 %

4,1 %

Inbraak in openbare-/overheidsinstelling

1,1 %

3,1 %

2,1 %

4,2 %

(*) Inclusief aanhorigheden zoals tuinhuisje, fietshok, brievenbus, ‌ (**) Arrondissementeel Politioneel Veiligheidsbeeld 2009 - 2012

96


Verdovende middelen De cijfers m.b.t. verdovende middelen zijn sterk afhankelijk van de grootte van bepaalde dossiers en van de keuze om in de zone extra aandacht te besteden aan

de problematiek. De zone RIHO heeft binnen de lokale recherche een volledige sectie van acht medewerkers die enkel met deze materie bezig is.

RIHO ANG

R

I

HO

2009

2010

2011

2012

Bezit van verdovende middelen

193

266

276

204

161

40

3

Gebruik van verdovende middelen (*)

172

38

16

23

18

3

2

Handel

114

88

66

76

57

19

0

In- en uitvoer

21

16

15

4

4

0

0

Fabricatie

10

7

3

9

5

3

1

Andere

7

10

7

1

1

0

0

Totaal

517

425

381

317

246

65

6

(*) Gebruik van drugs: nog twee feiten starfbaar met name het gebruik vergemakkelijken en het aanzetten tot gebruik.

9.1.3 Gemeentelijke Administratieve Sancties Vaststellingen GAS 2012 Gemeentelijke administratieve sancties 2012

R

I

H

T

Geen nummer aanwezig

1

1

0

2

Nummer onvoldoende zichtbaar

0

0

0

0

Verbod dieren op de openbare weg te laten lopen

0

0

0

0

Honden niet aan de leiband

0

1

0

1

Hondenpoep

1

0

0

1

Hondenpoep niet bijhebben zakje voor verwijderen hondenpoep

1

0

0

1

Dieren houden in stedelijke gebieden: geurhinder

1

0

0

1

Nummering van huizen en gebouwen

Verkeer van dieren

97


Gemeentelijke administratieve sancties 2012

R

I

H

T

118

42

0

160

Plaatsen van fietsen op openbare weg

1

0

0

1

Voetgangers op openbare weg hinder/last veroorzaken

2

1

1

4

Verplaatsbare publiciteitsborden plaatsingsmodaliteiten

1

0

0

1

Verbod wijziging,schade, werken aan openbaar domein zonder vergunning

4

0

0

4

476

0

0

476

Verkeer op plantsoenen – toegangsverbod voertuigen enz.

0

0

1

1

Plantsoenen : verbod tot beschadiging gewassen, voorwerpen

1

0

0

1

Plantsoenen: verboden handelingen te stellen die de openbare rust en orde verstoren

0

0

1

1

Belemmering doorgang van het publiek of brandweer/hulpdiensten

0

2

0

2

Aanplakken op gemeentelijke aanplakborden zonder toestemming

4

0

0

4

Aanplakkingsborden: plaatsingsvoorwaarden

2

0

0

2

Onrechtmatig geplaatst publiciteitsbord (Hooglede)

0

0

1

1

Lichtreclame, reclame aanplakbord

4

0

0

4

Izegem : reclame openbaar domein – wegwijzers bevestigen op straatmeubilair

0

2

0

2

Aankondigingsborden langs openbare weg: inhoud

12

0

0

12

9

0

0

9

378

0

0

378

Verbod vuur te maken in open lucht

4

0

1

5

Verbod vuur te maken op het veld

9

1

0

10

Gebruik van openbaar domein Inname openbaar terrein zonder vergunning

Stadsparking parkeren

Aanplakkingen en aankondigingen

Openbare rust Alcohol, glazen recipiĂŤnten, vetstiften tijdens 100 dagen Opsluiting cel (Bestuurlijke aanhouding) Vuur maken

98


Gemeentelijke administratieve sancties 2012

R

I

H

T

Bedeling drukwerken... zonder voorafgaande kennisgeving

2

0

0

2

Flyeren zonder vergunning

1

0

0

1

Drukwerken ... gooien op openbare weg, achterlaten op voertuigen

11

0

0

11

Verplichting tot het rein houden van trottoir en greppel

7

0

2

9

Verwijdering vuil van trottoir en greppel

2

2

0

4

Verwijderen onkruid tot rand rijbaan

9

0

0

9

Blikjes en klein afval in de geplaatste korven

21

0

2

23

Verboden huisvuil achter te laten in de geplaatste korven

1

1

2

4

Bevuilen van openbare weg bij laden, uitladen enz...

3

0

0

3

Beveiligen van losse lading tegen wegwaaien

9

0

0

9

Verbod voorwerpen te gooien in kanaal, beken,grachten, slikputten

22

3

3

28

Opruimen van afval bij gebruik van openbaar domein voor verkoop goederen

1

0

0

1

Wildplassen

70

19

0

89

3

0

0

3

Uren buitenplaatsen afvalstoffen, binnenhalen bij niet meename

3

1

0

4

Huishoudelijk textiel inzameling

0

1

0

1

Verboden afval achter te laten bij of naast de geplaatste glas- of andere containers

1

1

1

3

Containerpark : toegang : personen

1

0

0

1

Containerpark, toegang, data, uren

0

0

1

1

Containerpark aanbieden van afval qua sortering, richtlijnen

7

0

0

7

Containerpark: opvolgen onderrichtingen parkwachter of bevoegde ambtenaar

1

0

0

1

Sluikstorten algemeen

2

0

0

2

Doorzoeken grof huisvuil

0

11

0

11

Drukwerken en geschriften

Rein houden van de openbare wegen

Stoken met allesbranders Stoken met allesbranders met niet toegelaten produkten Huishoudelijke afvalstofffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

99


Gemeentelijke administratieve sancties 2012

R

I

H

T

In stand houden en vrijwaren van de eigendom

10

0

0

10

Rein houden van onbebouwde percelen

8

2

0

10

Afsluiting en vrijwaring tegen sluikstorten op braakliggende gronden

0

1

0

1

Rein houden woning/eigendom

0

2

0

2

Maken van geluid of rumoer zonder noodzaak dat van aard is de rust te storen

42

20

1

63

Verboden voetzoekers en andere tuigen te laten ontploffen

4

0

0

4

Geluid door dieren, voorkomen van overlast

9

3

0

12

Maken van vuurwerk zonder voorafgaandelijke machtiging

3

0

0

3

Achterlaten bouwafval, hindernissen na einde werken op openbaar domein

4

0

0

4

Bouwwerken: afsluiten

1

0

0

1

Bouwwerken: signalering, verlichting, beveiliging, ‌

2

0

0

2

Bouwwerken schade aan openbaar domein

2

0

0

2

Niet onvoldoende hersteld (artikel 7 bijlage)

1

0

0

1

Licht gemengde

17

0

0

17

Zwaar gemengde

8

0

0

8

1.317

117

17

1.451

Gezondheid van onroerende goederen

Bestrijding van de geluidshinder

Uitvoeren van werken buiten het openbaar domein

Gemengde inbreuken

Totaal

100


Procentuele vergelijking GAS-vaststellingen 2008 - 2012 Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

2008

2009

2010

2011

2012

Nummering van huizen en gebouwen

0,3 %

0,3 %

2%

0%

0,1 %

Verkeer van dieren

1,6 %

0,9 %

1%

0,5 %

0,3 %

Gebruik van openbaar domein

45,6 %

41,8 %

47,7 %

43,8 %

44,9 %

Aanplakkingen en aankondigingen

0,2 %

3,8 %

2,7 %

2,8 %

1,7 %

Openbare rust

0,3 %

0,4 %

0,4 %

21,3 %

26,7 %

1%

1,1 %

0,8 %

0,8 %

1%

Rein houden van de openbare wegen

27,5 %

31,4 %

24,3 %

17,7 %

12,3 %

Huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

0,6 %

4,6 %

4,5 %

1,8 %

2,1 %

Onderhoud van onroerende goederen

0,8 %

0,3 %

1,2 %

1,1 %

1,6 %

Bestrijding van de geluidshinder

19,2 %

11,9 %

12,3 %

8%

5,7 %

Openings- en sluitingstijden

1,3 %

0,4 %

0,1 %

0,1 %

0%

Uitvoeren van werken buiten het openbaar domein

0,3 %

0,7 %

0,5 %

0,3 %

0,7 %

Gemengde inbreuken

0%

0%

0%

0%

1,7 %

Drukwerken en geschriften

0%

1,0 %

0,4 %

1,0 %

1%

Diverse artikels

1,3 %

1,4 %

2,1 %

0,8 %

0,2 %

Totaal procentueel

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Totaal aantal vastgestelde GAS-inbreuken

1.078

1.161

1.325

1.450

1.451

Rubrieken:

Vuur maken

Varia:

Vaststellingen per uitvoerder 2009 - 2012 Vaststellingen per uitvoerder

2009

2010

2011

2012

GAS-ambtenaren Roeselare

258

22 %

666

50,5 %

612

42,2 %

638

44 %

GAS-ambtenaren Izegem

10

1%

2

0%

7

0,5 %

8

0,5 %

GAS-ambtenaren Hooglede

0

0

6

0,5 %

1

0,1 %

7

0,5 %

893

77%

651

49 %

830

57,2 %

798

55 %

1.161

100 %

1.325

100 %

1.450

100 %

1.451

100 %

Operationelen Totaal

101


GAS-inkomsten 2008-2012

2008

2009

2010

2011

2012

€ 38.930,5

€ 30.045

€ 45.190

€ 37.474

€ 39.410

IZEGEM (**)

€ 6.435

€ 11.000

€ 10.425

€ 9.595

€ 8.349

HOOGLEDE

€ 1.521

€ 1.325,99

€ 1.680

€ 2.020

€ 915

ROESELARE (*)

(*) Niet alle Gemeentelijke Administratieve Sancties werden reeds vereffend (**) boekjaar kan verschillen van het jaar waarin de sanctie opgemaakt werd

Ophelderingsgraad Jaarlijks werd de ophelderingsgraad van een aantal categorieën van misdrijven bepaald binnen de PZ RIHO. Die ophelderingsgraad werd door het LIK berekend vanaf 2004 en was gebaseerd op de ISLP- en ANGcijfers. Enkel de misdrijven die zijn aangegeven en die zich afspeelden binnen de PZ RIHO waren dus meegeteld. Sinds juli 2012 ontvangen we een c i j f e r r a p p o r t (ophelderingsbarometer) van de federale politie, directie van de operationele politionele informatie dienst beleidsondersteuning. Hierin wordt de opheldering weergegeven volgens de informatie uit de Algemene Nationale Gegevensbank. Het LIK zal geen eigen ophelderingsgraad meer berekenen. Een misdrijf wordt als opgehelderd beschouwd als er tenminste een verdachte gekend/geïdentificeerd is bij de politiediensten.

102

9.1.4 Ophelderingsgraad Ophelderingsbarometer Opheldering

2011

2012

Diefstal en afpersing

16,81 %

15,81 %

Autodiefstal

25,93 %

24, 32%

Grijpdiefstal

5,88 %

15 %

Diefstal uit/aan vtgn.

6,67 %

6,98 %

Woninginbraak

9,84 %

8,79 %

Fietsdiefstal

4,59 %

4,40 %

Bromfietsdiefstal

16,07 %

14,75 %

Inbraak in bedrijf of handelszaak

13,57 %

8,13 %

25 %

17,07 %

Diefstal gewapenderhand

33,33 %

53,85 %

Diefstal met geweld zonder wapen

27,87 %

27,85 %

Winkeldiefstal

70,12 %

61,61 %

Zakkenrollerij

1,64 %

2,14 %

Inbraak in openbare of overheidsinstelling


9.2 Verkeer 9.2.1 Verkeersongevallen met lichamelijk letsel Bron: Lokale verkeersveiligheidbarometer van de directie van de operationele politionele informatie – dienst beleidsgegevens.

Gemeente RIHO

2008

2009

2010

2011

2012

491

430

474

462

435

4

3

5

2

0

4

3

5

2

0

# zwaar gewonden

57

48

53

61

62

# licht gewonden

548

469

523

500

445

605

517

576

561

507

317

262

303

310

274

4

2

2

1

0

4

2

2

1

0

# zwaar gewonden

34

25

35

41

30

# licht gewonden

349

278

337

327

286

383

303

372

368

316

142

121

118

108

129

0

1

3

1

0

0

1

3

1

0

# zwaar gewonden

17

16

14

12

28

# licht gewonden

165

138

122

121

129

182

154

136

133

157

# ongevallen met lichamelijk letsel

32

47

53

44

32

# ongevallen met doden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

# zwaar gewonden

6

7

4

8

4

# licht gewonden

34

53

64

52

30

40

60

68

60

34

# ongevallen met lichamelijk letsel # ongevallen met doden # doden

totaal # gewonden Roeselare

# ongevallen met lichamelijk letsel # ongevallen met doden # doden

totaal # gewonden Izegem

# ongevallen met lichamelijk letsel # ongevallen met doden # doden

totaal # gewonden Hooglede

# doden

totaal # gewonden

103


RIHO

2008

2009

2010

2011

2012

AANTAL ONGEVALLEN LICH. LETSEL

491

430

474

462

435

TOTAAL AANTAL SLACHTOFFERS

609

521

581

563

507

Voetgangers

35

27

29

27

38

Fietsers

166

151

159

185

189

Bromfietsers

75

63

60

63

55

Motorrijders

21

21

33

19

28

In auto’s en andere voertuigen

312

259

300

269

197

AANTAL DODEN

4

3

5

2

0

AANTAL ERNSTIG GEWONDEN

57

48

53

61

62

AANTAL LICHT GEWONDEN

548

470

523

500

440

9.2.2 Verkeershandhaving Snelheidshandhaving Preventie Er zijn wekelijkse aangekondigde snelheidscontroles via de pers en de website. Het snelheidsinformatiebord werd op 31 locaties gebruikt bij preventieve acties.

2008

2009

2010

2011

2012

0

29

39

26

31

3.115

2.564

3.201

2.236

3.154

Aantal gecontroleerde voertuigen

314.865

211.741

224.890

164.118

251.681

Aantal voertuigen in overtreding

123.047

79.090

76.773

71.910

104.817

39 %

37 %

34 %

44 %

42 %

Aantal locaties Aantal actie-uren

Procentueel aantal overtreders

104

Tijdens de 3.154 actie-uren werden 251.681 voertuigen gecontroleerd. 104.817 voertuigen waren in overtreding.


Repressie Bemande camera Naast de onbemande camera’s wordt er ook geflitst met een bemand toestel. Bemande controles worden deels (75 %)

aangekondigd via pers en website.

Aantal gecontroleerde voertuigen

Aantal overtredingen/100 gecontroleerde voertuigen

Roeselare

104.737

5,12 %

Izegem

70.107

3,88 %

Hooglede

46.747

5,27 %

Totaal

257.591

4,81 %

Plaats

Vergelijking aantal gecontroleerde voertuigen 2008 - 2012

Aantal

2008

2009

2010

2011

2012

96.303

121.216

365.343

243.796

257.591

Onbemande camera R32 - N36 Op de gewestweg N36/R32 te Roeselare zijn er achttien flitspalen opgesteld. Twaalf daarvan zijn in werking. Zo worden er acht kruispunten op regelmatige basis bewaakt door middel van vijf onbemande camera’s. Op een

aantal van de kruispunten is de controle nog niet mogelijk wegens technische problemen (staat van de weg, niet gehomologeerde apparatuur, … ). De apparaten meten registreren ‘roodrijders’.

snelheid

In onderstaande tabel staat overzicht van de voorbije vijf jaar.

en een

2008

2009

2010

2011

2012

5.589.281

3.774.438

5.142.689

8.143.255

8.894.604

Aantal bestuurders op 100.000 die te snel reden

24

81

81

40

6

Aantal bestuurders op 1.000.000 die door het rood licht reden

133

137

80

46

89

Aantal gecontroleerde voertuigen

105


Ardooisesteenweg – Mandellaan 2008

2009

2010

2011

2012

1.256.448

1.968.341

3.518.578

1.649.212

1.305.093

Aantal bestuurders op 100.000 die te snel reden

144

94

75

62

3

Aantal bestuurders op 1.000.000 die door het rood licht reden

39

35

25

34

21

Aantal gecontroleerde voertuigen

Overzicht betalingen snelheid vreemdelingen

Aantal pv’s Bedrag

2008

2009

2010

2011

2012

37

12

13

46

30

€ 2.740

€ 690

€ 925

€ 3.650

€ 2.905

Algemene verkeerscontroles Acties

106

deelname aan provinciale acties verkeer;

deelname aan de verkeersveilige dag van 27 februari;

deelname aan de provinciale actie m.b.t. de fietsverlichting: ‘ ‘t licht aan jou ‘;

deelname aan de BOB-campagnes van het B.I.V.V..


Resultaten alcoholcontroles 2009 - 2012 2009

2010

2011

2012

Aantal uitgevoerde testen

507

559

545

466

Resultaten alcoholtest N = negatief

441

480

478

399

8

9

5

6

58 (11,4 %)

70 (12,5 %)

62 (11,3 %)

61 (13 %)

29

37

31

36

Aantal uitgevoerde testen

339

483

512

452

Resultaten alcoholtest N = negatief

240

360

369

355

6

6

11

6

93 (27,4 %)

117 (24,2 %)

132 (25,8 %)

91 (20 %)

72

67

81

64

116

151

120

126

Resultaten alcoholtest N = negatief

3

13

1

0

Resultaten alcoholtest A = alarm

5

15

12

9

Resultaten alcoholtest P = positief

108

123

107

117

Aantal intrekkingen rijbewijs

78

75

67

95

Aantal uitgevoerde testen

4

2

4

1

Resultaten alcoholtest N = negatief

0

0

0

0

Resultaten alcoholtest A = alarm

0

1

0

0

Resultaten alcoholtest P = positief

4

1

4

1

Aantal intrekkingen rijbewijs

0

0

0

0

Verkeersongeval met lichamelijk letsel

Resultaten alcoholtest A = alarm Resultaten alcoholtest P = positief Aantal intrekkingen rijbewijs Verkeersongeval met stoffelijke schade

Resultaten alcoholtest A = alarm Resultaten alcoholtest P = positief Aantal intrekkingen rijbewijs Bestuurder buiten verkeersongeval Aantal uitgevoerde testen

Bij aanstalten tot sturen

107


Selectieve gerichte controle

2009

2010

2011

2012

Aantal gecontroleerde voertuigen

211

71

148

16

Aantal uitgevoerde testen

3

45

87

16

Resultaten alcoholtest N = negatief

1

44

87

16

Resultaten alcoholtest A = alarm

0

1

0

0

Resultaten alcoholtest P = positief

2

0

0

0

Aantal controle-uren

17

12

18,5

0

Aantal intrekkingen rijbewijs

0

0

0

0

Aantal gecontroleerde voertuigen

2.653

4.109

4.752

3.817

Aantal uitgevoerde testen

2.639

4.093

4.758

3.815

Resultaten alcoholtest N = negatief

2.570

3.980

4.550

3.695

Resultaten alcoholtest A = alarm

21

38

103

39

Resultaten alcoholtest P = positief

48

75

105

81

Aantal controle-uren

252

366

304,25

296,17

9

31

33

27

Aantal gecontroleerde voertuigen

2.864

4.180

4.900

3.833

Aantal uitgevoerde testen

2.642

4.138

4.845

3.831

Resultaten alcoholtest N = negatief

2.571

4.024

4.637

3.711

21

39

103

39

50 (1,7 %)

75 (1,8 %)

105 (2,1 %)

81 (2,1 %)

269

378

322,75

299,92

9

31

33

27

A-Selectieve gerichte controle

Aantal intrekkingen rijbewijs Totaal gerichte controles

Resultaten alcoholtest A = alarm Resultaten alcoholtest P = positief Aantal controle-uren Aantal intrekkingen rijbewijs

108


Totaal alcohol

2009

2010

2011

2012

Aantal uitgevoerde ademtesten

3.608

5.333

6.026

4.876

Resultaten alcoholtest N = negatief

3.255

4.877

5.485

4.465

40

70

131

60

313 (8,7 %)

386 (7,2 %)

410 (6,8 %)

351 (7,2 %)

Aantal weigeringen alcoholcontrole

14

9

13

8

Aantal bloedproeven

40

26

28

33

Aantal intrekkingen rijbewijs

188

210

212

222

Resultaten alcoholtest A = alarm Resultaten alcoholtest P = positief

Zwaar vervoer Plaats

Roeselare

Izegem

Hooglede

TOTAAL

Aantal controles

15

17

24

66

Aantal inbreuken vrachtbrief

0

0

0

0

Aantal inbreuken vervoersvergunning

3

0

0

3

Aantal inbreuken tachograaf : rij- en rusttijden

0

3

0

3

Aantal inbreuken tachograaf : snelheid

0

0

0

0

Aantal inbreuken overlading

0

4

0

4

Aantal inbreuken negeren verbod doorgang zwaar verkeer

7

8

13

28

Aantal andere inbreuken

18

66

39

123

TOTAAL

28

81

52

161

109


Vergelijking zwaar vervoer 2008 – 2012 2008

2009

2010

2011

2012

55

43

158

154

161

Aantal

Onmiddellijke inningen Aantal en soort onmiddellijke inningen 2012

R

I

H

A

T

Als fietser gereden hebben zonder het stuur vast te houden.

1

0

0

0

1

Als fietser gereden te hebben zonder voor/achter verlichting

8

6

1

0

15

Andere

386

234

37

4

661

Beurtelings parkeren

18

89

0

0

107

Gebruik GSM

267

114

30

2

413

Gebruik van 4 richtingaanwijzers

9

2

0

0

11

Negeren bord C21

7

9

12

0

28

Negeren bord C23

5

0

0

0

5

Negeren inhaalverbod

4

0

15

2

21

Negeren van de rode verkeerslichten

767

3

1

1

772

Negeren van het verkeersbord C1

141

21

4

2

168

Negeren van verkeersbord C3

72

49

2

0

123

Niet dragen valhelm door bestuurder/passagier van bromfiets/ motorfiets

6

4

1

0

11

252

101

48

0

401

Niet fietsen op fietspad

5

1

1

0

7

Niet gebruiken van richtingsaanwijzers

10

4

0

0

14

Onrechtmatig gebruik van lichten (mist ‌)

2

2

1

0

5

Overschrijden doorlopende witte streep

26

10

1

0

37

Parkeerverbod teken E1

595

697

4

0

1.296

Parkeren langs een gele onderbroken streep

119

26

1

0

146

Parkeren op een plaats voorbehouden voor mindervaliden,

48

245

0

0

293

Parkeren op minder dan 1 meter van een voertuig

1

0

0

0

1

Niet dragen veiligheidsgordel door bestuurder/passagier

110


Aantal en soort onmiddellijke inningen 2012

R

I

H

A

T

Parkeren op minder dan 15 m. van een autobus halte

19

4

0

0

23

Parkeren op rijbaan verdeeld in rijstroken

209

10

3

0

222

Parkeren voor de inrij van een eigendom

63

16

8

0

87

Parkeren zodat de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 m. wordt.

0

2

0

0

2

rijden, stilstaan of parkeren op verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken.

10

28

2

0

40

Snelheid binnen een bebouwde kom 50km.

3.799

1598

904

0

6.301

Snelheid binnen zone 30

2.199

31

143

0

2.373

Snelheid buiten de bebouwde kom 2X2 rijstroken 90 km

274

0

19

0

293

Snelheid buiten de bebouwde kom C43 50 km

449

617

568

0

1.634

Snelheid buiten de bebouwde kom C43 70 km

10

322

264

0

596

Snelheid buiten de bebouwde kom C43 90 km

39

0

72

0

111

Stilgestaan of geparkeerd hebben met een voertuig op een fietspad.

50

51

3

0

104

Stilgestaan of geparkeerd in meer dan 1 file.

2

1

0

0

3

Stilgestaan of geparkeerd in nabijheid van kruispunt.

46

10

0

0

56

Stilgestaan of geparkeerd niet rechts t.o.v. de rijrichting

36

12

4

0

52

Stilgestaan of geparkeerd, niet evenwijdig met de rand van de rijbaan

1

0

0

0

1

Stilgestaan/geparkeerd op of <5 m van een oversteekplaats voor voetgangers/fietsers

17

2

0

0

19

Stilstaan en/of parkeren op het trottoir of op verhoogde berm

372

265

20

0

657

Stilstaan of parkeren verkeersbord E3 .

47

60

0

0

107

sturen terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie tussen 0,22 mg/l en 0,35 mg/l

21

11

2

0

34

Verboden te rijden / parkeren in voetgangerszone - fig F103

12

0

0

0

12

verkeersbord D1,

28

1

1

0

30

10.452

4.658

2.172

11

17.293

Totaal

Vergelijking aantal onmiddellijke inningen 2008 2012

Aantal

2008

2009

2010

2011

2012

13.764

16.891

25.290

22.581

17.293

111


Aantal en soort verkeersinbreuken waarvoor een proces-verbaal werd opgesteld Aantal en soort verkeersinbreuken 2012

R

I

H

A

T

54

27

13

0

94

36

0

2

0

38

4

2

0

0

6

1

0

0

0

1

Andere

155

105

26

2

288

Bereden rijwielen zonder voor of achterlicht

26

58

1

0

85

Geen gevolg geven aan bevel bevoegde persoon

4

1

2

0

7

Negeren van bord C3

8

2

1

0

11

Negeren van bord C35 inhaalverbod

5

0

3

0

8

Negeren van de rode verkeerslichten

32

12

3

0

47

Negeren van het bord C1

24

28

0

0

52

Niet dragen valhelm door bestuurder/passagier van bromfiets/motorfiets

3

4

0

0

7

Niet dragen veiligheidsgordel door bestuurder/passagier (35.1.1)

14

4

0

0

18

Niet handenvrij gebruik GSM

12

5

1

0

18

Niet vertonen I.K. in het kader van een verkeerscontrole

9

3

0

0

12

Overtredingen inzake de burgerrechterlijke aansprakelijkheid (verzekering)

156

59

15

0

230

Overtredingen inzake de inschrijving

66

36

6

0

108

Overtredingen inzake keuring

271

134

44

0

449

Rijbewijs andere overtredingen

88

18

9

0

115

Snelheid negeren bord C43

11

11

12

0

34

Spooroverwegen doorrijden tijdens geluids of lichtsignaal

1

3

0

0

4

Als bestuurder binnen een bebouwde kom de maximaal toegelaten snelheid van 50km/u te hebben overschreden. Als bestuurder binnen een zone 30 de de maximaal toegelaten snelheid van 30km/u te hebben overschreden Als bestuurder buiten een bebouwde kom de maximaal toegelaten snelheid van 90km/u te hebben overschreden. Als bestuurder de maximaal toegelaten snelheid van 120 km/uur

112


Aantal en soort verkeersinbreuken 2012

R

I

H

A

T

Sturen onder invloed van drugs

7

1

1

0

9

Sturen zonder houder te zijn van een rijbewijs

49

20

6

0

75

Sturen/begeleiden in staat van dronkenschap (35)

15

3

0

0

18

sturen/begeleiden terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie boven de 0,35 mg/l (34§2.1°)

129

37

12

0

178

Voorlopig rijbewijs, inbreuk op de rijtijden

42

0

0

0

42

1.222

573

157

2

1.954

Totaal

Vergelijking 2008 - 2012 aantal verkeersinbreuken

Aantal

2008

2009

2010

2011

2012

2.283

2.000

2.740

4.120

1.954

Andere

Waarschuwingen

2009

2010

2011

2012

RIHO

RIHO

RIHO

R

I

H

A

RIHO

855

665

468

223

186

71

1

481

113


Parkeermetercontrole Parkeermetercontrole Een van de opdrachten van de agenten van politie is de controle op het betalend parkeren. De controle gebeurt enkel nog in Izegem. De stad heeft hiervoor een belastingreglement. Sedert 2010 is in Roeselare een parkeerfirma actief die het betalend parkeren en het parkeren in de blauwe zone controleert. In Hooglede werd de blauwe zone in 2006 afgeschaft. Er staan ook geen parkeermeters.

Izegem Jaar

Ontvangsten tarief 1

Ontvangsten tarief 2

Totaal ontvangsten

2007

32.362

126.528

€ 158.890

2008

24.516

114.964

€ 139.480

2009

13.060

105.879

€ 118.939

2010

9.600

97.715

€ 107.315

2011

35.086

96.801

€ 131.887

2012

53.000

128.000

€ 181.000

Het jongeren-PV Het Jongeren-PV Het gros van de jongeren-PV’s heeft de voorbije jaren betrekking op het rijden zonder vooren/of achterlicht. Naar aanleiding van die vaststellingen werden in het verleden reeds acties opgezet om aan jongeren een fietsverlichtingsset mee te geven. Bij de preventieve acties in de scholen benadrukken we het belang van een goeie fietsverlichting: zien en gezien worden! De schommelingen in de cijfers voor de jongeren-PV’s hangen nauw samen met het aantal acties in het kader van de fietsverlichting.

114

Jongeren-PV

R

I

H

A

T

Rijden zonder voor of achterlicht

18

38

0

0

56

Negeren verkeersbord D1

6

0

0

0

6

Fietsers-bromfietsers , niet vasthouden 1 stuur

0

0

0

1

Niet gebruiken van fietspad

3

0

0

0

3

Negeren verkeersbord C1

4

16

0

0

20

Fiets – Bromfiets moet rechterkant rijbaan volgen

2

0

0

0

2

Negeren driekleurige verkeerslichten

3

3

0

0

6

Bromfietser niet dragen van de valhelm 0

0

0

0

0

I.K. vertonen op verzoek , aanleiding verkeersinbreuk

1

0

0

0

1

Niet rijden op de rijbaan

0

0

0

0

0

GSM gebruik tijdens het rijden

2

0

0

0

2

Rijden op trottoir door + 9 jarigen

12

17

0

0

29

Geen houder geldig rijbewijs

1

0

0

0

1

Andere

0

0

0

0

0

TOTAAL

53

74

0

0

127


Vergelijking jongeren-PV 2008 - 2012

Aantal

2008

2009

2010

2011

2012

148

66

81

138

127

Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds

Aantal aanvragen

2009

2010

2011

2012

90

104

65

59

Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds In 2012 ontvingen we 59 aanvragen van het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds om na te gaan of een voertuig al dan niet verzekerd was. Er werden zes voertuigen in beslag genomen wegens niet-verzekering.

115


Openbare Orde Sedert de start van de geïntegreerde politie geeft de lokale politie naast haar ordehandhaving op lokaal niveau een stuk federale ondersteuning bij grootschalige manifestaties ( van betogingen tot sport ) in andere zones. Dit laatste is wederzijds en zo kunnen we eveneens beroep doen op versterking van andere zones of gespecialiseerde diensten van de Federale politie. Zowel de lokale ordehandhaving als deze bepaalt door het CSD (Coördinatie en Steun Dienst arrondissement Kortrijk) worden gestuurd en bijgehouden bij het operationeel beheer. Alle info komt daar toe en wordt er beheerd. Het is een taak die heel wat flexibiliteit vraagt en waarbij soms op heel korte termijn medewerkers moeten worden ingeschakeld voor ordehandhaving. In deze optiek moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen lokale inzet en federale ordehandhaving.

116

9.3 Openbare Orde 9.3.1 Lokale Openbare Orde Binnen deze context wordt alles omschreven waarbij politiemedewerkers worden gevraagd voor ondersteuning bij een manifestatie, optreden of sportwedstrijd. Een specifieke norm om te gaan bepalen hoeveel medewerkers en welke middelen worden ingezet is er niet. De parameters die hiervoor worden gebruikt hangen meestal af van de info, de omgevingsfactoren, voorgaande of gelijkaardige aanvragen en uiteraard een pak ervaring.

Het bepalen van die inzet wordt wel degelijk overwogen met uiteraard een grens om dit evenement te begeleiden en te ondersteunen. In 2012 werden 2.525 politiemensen ingezet voor activiteiten: voetbal, verkeersregeling, begeleiding en toezicht, sportmanifestaties, commerciële gebeurtenissen, uitvoering acties (actieplan 2012, PACK, enz.), andere… Samen werden ongeveer mensuren gepresteerd.

16.014

Steeds komt dan op het einde bij de evaluatie de cruciale stelling: “Hebben we niet te veel personeel ingezet?”.

Procentuele verhouding activiteiten Lokale Openbare Orde naam activiteit

mensuren

Verkeerscontrole algemeen

44,88 %

Wielerwedstrijden

14,09 %

Begeleiding/toezicht

9,45 %

Commerciële gebeurtenissen

8,33 %

Fuiven

6,63 %

Voetbal

6,30 %

Sport: andere

6,04 %

Ramp

1,71 %

Verkeersregeling

1,05 %

Betoging

0,54 %

Officiële gebeurtenis

0,40 %

Verkiezingen

0,37 %

Evacuatieoefening

0,15 %

Volleybal

0,06 %

Totaal

100 %

verkeerscontrole: controle op parkeren, snelheid, bromfietsen, zwaar vervoer, …;

verkeersregeling: aan kruispunten naar aanleiding van het verkeer ‘schoolgaande jeugd’;

begeleiding/toezicht: exclusief begeleiding van sportmanifestaties;

commerciële gebeurtenissen: batjes e.d..


9.3.2 Federale Openbare Orde Hier gaat het om wederzijdse ondersteuning. Bij manifestaties of evenementen in de PZ RIHO waarbij de inzet van eigen medewerkers o n to er e i ke n d is en w aa r bi j gespecialiseerde diensten (sproeiwagen, cavalerie, helikopter, hondensteun) en bijkomende manschappen nodig zijn bestaat de mogelijkheid om deze â&#x20AC;&#x2DC;versterkingenâ&#x20AC;&#x2DC; volgens een te volgen procedure aan te vragen. Bij geplande evenementen (voetbal, wielerwedstrijden, enz.) kan dit tijdig worden aangevraagd. De PZ RIHO moet anderzijds steun leveren aan de andere zones, in principe kan dat gelden voor het gehele grondgebied. Het beperkt zich echter tot de provincie West-Vlaanderen, soms richting OostVlaanderen en uitzonderlijk Brussel (Eurotop - Beleur). Daarnaast worden onze twee hondengeleiders ingezet als gespecialiseerd personeel (voetbal, Rock Werchter, enz. ) De invulling van de gevraagde versterkingen moet gebeuren op een korte termijn. De gemiddelde inzet van personeel in de andere zones is vijf medewerkers maar indien nodig moeten we twaalf politiemensen kunnen op pad sturen.

We moeten maximum, tegen een financiĂŤle compensatie, 5.007 uren presteren op federaal niveau. Alle bovenstaande gegevens worden via het politioneel beheer verwerkt. Daarnaast zijn er ook middelen die noodzakelijk zijn om de ordehandhaving uit te voeren. Naast de bijzondere beschermingskledij zijn er nog de helm en de veiligheidsschoenen. In de zone hebben we twee bijzondere voertuigen (openbare ordevoertuigen) die uitgerust zijn in het kader van de ordehandhaving met wapenstokken, schilden en gespecialiseerd materiaal. Elk voertuig is uitgerust voor negen politiemensen. Iedere dag wordt er nagezien of er versterkingen werden aangevraagd waarbij zelfs binnen de 24 uur manschappen moeten worden geleverd bij onvoorziene gebeurtenissen (staking/ rellen in gevangenissen, betogingen, blokkades, enz.) In 2012 werden 302 agenten ingezet voor activiteiten in het kader van federale openbare orde waarbij 2.818 mensuren werden gepresteerd.

117


9.4 2012 in cijfers 9.4.1 Aanhoudingen Bestuurlijke (administratieve) aanhoudingen met opsluiting in cel naar aanleiding van

2008

2009

2010

2011

2012

0

3

0

2

0

105

100

55

107

58

Collocatie

2

2

6

1

10

Inbreuk op de vreemdelingenwet

61

50

28

37

79

Openbare dronkenschap

330

350

338

326

329

Inbreuk op de wet op de identiteitskaart

3

1

7

13

8

Intrafamiliaal geweld

0

0

0

4

9

Drugs

0

0

0

1

5

â&#x20AC;&#x2DC;Springersâ&#x20AC;&#x2122; (automarkt)

0

0

0

7

2

501

506

434

498

500

2008

2009

2010

2011

2012

325

310

303

263

250

Voetbal Verstoring openbare orde

Totaal

Gerechtelijke aanhoudingen met opsluiting in cel

9.4.2 Hondenpatrouille De hondengeleiders binnen de politiezone RIHO zijn sedert 1 januari 2008 voltijds hondengeleider. De hondengeleiders werden in 2012 binnen de zone voornamelijk ingezet bij de handhaving openbare orde en bij het flexteam interventie.

9.4.3 Wapens Eind 2012 waren er in de omschrijving van de PZ RIHO 1059 geregistreerde wapenbezitters (Roe: 608, Ize: 323, Hoo: 128). Dit is een status quo ten opzichte van 2011.

118

Na vrijwillige inlevering van de eigenaar werden er 72 vuurwapens vernietigd via de proefbank voor vuurwapens te Luik. Dit is een stijging met 45 stuks ten opzichte van 2011.


Dossierbehandeling:

Gerechtelijke inbeslagnames:

Er werden 287 dossiers behandeld: 124 adviezen en 163 voor afgifte vergunningen of registratiebewijzen voor vuurwapens.

Deze zijn het gevolg van onwettig bezit of dragen van deze wapens:

Intrekkingen: Voor 12 inwoners van de politiezone heeft de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen beslist dat ze geen vuurwapens meer voorhanden mogen hebben. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2011. Deze intrekkingen zijn het gevolg van veroordelingen of van een negatief advies van de referentieambtenaar wapens van de politiezone.

11 stuks onderdelen of wapens (2 vuurwapens en 9 luchtdrukwapens);

4 verboden wapens: (2 matrakken en 2 peppersprays);

17 blanke wapens (15 messen en 2 sabels);

20 stuks munitie vuurwapens en luchtdrukwapens).

(15 voor 5 voor

9.4.4 Allerlei cijfers Police -on-web 2008

2009

2010

2011

2012

Fietsdiefstal

30

29

29

23

21

Bromfietsdiefstal

0

0

0

0

0

Vandalisme privé beschadiging

7

3

0

15

9

Vandalisme privé graffiti

0

0

0

1

0

Winkeldiefstal

0

0

0

8

10

Afwezigheidstoezicht

19

3

10

14

18

Totaal

56

35

39

61

58

Meldingen via onze website Via de website krijgen we bijna dagelijks meldingen binnen m.b.t. leefbaarheidsproblemen zoals bv. overlast, hondenpoep, distels,

Aantal meldingen

sluikstorten, … In onderstaande tabel een overzicht van het aantal meldingen van de voorbije vijf jaar.

2008

2009

2010

2011

2012

654

589

561

465

541

119


DEEL 10 - LEREN EN VERBETEREN: DE TOEKOMSTPLANNEN 

uitwerken van veiligheidsbeleid;

het uitwerken van een sociaal mediabeleid: Facebook en Twitter;

het ontwikkelen van een maandelijks aanbod in de weekbode voor de inwoners van de zone;

implementatie van de omzendbrief CP 3 m.b.t. organisatiebeheersing;

het uitvoeren van een onderzoek omtrent de werking van de politie bij sleutelfiguren;

de optimalisatie van het operationeel overleg en start van een dagelijks overleg;

doorlichting van het huidige camerabeleid.

uitbouw van de Gas-wetgeving en werking door de aanstelling van 1 ambtenaar en de verdere uitwerking van nieuwe inbreuken.

Op het vlak van beleid worden volgende prioriteiten vooropgesteld:

de implementatie van het Geïntegreerd Politieplan 2013 en de voorbereiding van het GIP 2014 gekoppeld aan het nieuwe ZVP 2014 - 2017;

de verdere verfijning toepassingen;

deelname kerngroepen Roeselare, Izegem en Hooglede op vlak van lokaal integraal veiligheidsbeleid;

uitwerking en van Orbit-

een

lokaal

‘Leren is veranderen, veranderen is leren.’

Op het vlak van personeel en organisatie worden volgende pr ioriteiten vooropgesteld:

120

de verdere invulling en uitbouw van onze voorziene formatie;

op punt zetten van de ond er l in g e v er ho ud i ng en voortvloeiend uit het overleg over de CGO-werking en de flexteams:

het opvolgen van de dienst interne zorg voor de opvang van personeel;

de verdere verfijning van het programma Harmony voor de dienstenplanning;

verdere ondersteuning opzetten voor de toepassing van het SALDUZ-arrest;

in 2013 wordt opnieuw deelgenomen aan de museumnacht.

Op het vlak van de voorzieningen worden prioriteiten vooropgesteld:

afspraken planning:

omtrent

begroting termijn;

actueel houden wagenpark.

op

logistieke volgende meerjarenmiddellange van

het


Op het vlak van informatica worden volgende prioriteiten naar voor gebracht:

Op het vlak van de actiepunten worden volgende initiatieven genomen:

de verdere uitbouw RIHOportaal voor alle operationele info en databanken;

de optimalisatie van de ISLPdocumenten;

de opfrissing van het intranet;

de ontwikkeling van fotobeheersysteem.

uitvoeren van de acties uit het Geïntegreerd Politieplan 2013.

een

121


Afkortingslijst A

F

AIK: Arrondissementeel Informatie Kruispunt

FTE: Fulltime Equivalent

ANG: Algemene Nationale Gegevensbank AP: Agent van Politie APO: Ambtshalve Politioneel Onderzoek ASTRID: All-round Semi-cellular Trunking Radiocommunication Integrated Dispatchings - radiotechnologienetwerk

GANIP: Gemeentelijk Algemeen Nooden Interventie Plan GAS: Gemeentelijke Administratieve Sancties GBNIP: Gemeentelijk Bijzonder Nood- en Interventie Plan GIS: Geografische Informatie Systemen

BOC: Basis Overleg ComitĂŠ

GGPZ: Gemeenschaps Gerichte Politie Zorg of COP (Community Oriented Policing)

C

H

CALog: administratief en logistiek personeel bij de politie (burgers)

HCP: Hoofd Commissaris van Politie

B

CAW: Centra Algemeen Welzijnswerk

HERCOSI: Hercontactname Slachtoffers Inbraak (in de zone ook andere fenomenen)

CBS: College Burgemeester en Schepenen

HINP: Hoofdinspecteur

CIC: Communicatie- en Informatie Centrum (provinciaal)

HRM: Human Resources Management

CIWES: CIC West-Vlaanderen

I

COP: Community Oriented Policing of Gemeenschaps Gerichte Politie Zorg CP: Commissaris van Politie

HT: Halftijds

ICT: Informatie- en Communicatie Technologie

CP-Ops: Operationele commandopost

IDPB: Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk

D

IGPZ: Informatie Gestuurde Politie Zorg

DIT: Dienst Intern Toezicht

IKZ: Integrale Kwaliteits Zorg

DT: Deeltijds

ILP: Intelligence Led Policing (Informatie Gestuurde Politie Zorg)

E EDL: Modulair systeem om informatie op kaart te zetten (Eurotronics Digitaal Loket)

122

G

INK: Instituut voor Nederlandse Kwaliteit INP: Inspecteur ISLP: informatiesysteem gebruikt door de lokale politie

EFQM: European Foundation for Quality Management

L

EVPV: Vereenvoudigd Proces Verbaal

LIK: Lokaal Informatie Kruispunt


M

VVSG: Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten

MIDWEST: overleg burgemeesters midden West-Vlaanderen

W

MTO: Medewerkers Tevredenheids Onderzoek

WGP: Wet op de Geïntegreerde Politie

MUG: Mobiele Urgentie Groep

N NIP: Nood- en Interventie Planning NIS: Nationaal Instituut voor de Statistiek

WPA: Wet op het Politie Ambt WPR: Wegpolitie (Police de la Route) WPS: West-Vlaamse Politieschool

Z ZVP: Zonaal Veiligheids Plan

NPZ: Nood Plannings Zone

O OGP: Officier van Gerechtelijke Politie OI: Onmiddellijke Inning OSR: Gegevensdatabank

P PCS: Politionele Criminaliteits Statistieken PDCA: Plan Do Check Act PIP: Politioneel Interventie Plan PLP: Interministeriële omzendbrief POA: Project Overlast Actie of Probleemoplossende Aanpak PSH: Psycho Sociale Hulpverlening PV: Proces Verbaal PZ: Politiezone

R RIHO: Roeselare - Izegem - Hooglede

S SLIV: Directie Lokale Integrale Veiligheid (Binnenlandse Zaken)

V VT: Voltijds

123


Inhoudstafel Voorwoord Deel 1 - Visieontwikkeling 1.1

1.2

1.3

Beleidskeuzes 1.1.1

Koersbepaling

1.1.2

Gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ)

1.1.3

Excellente politiezorg (EPZ)

1.1.4

Informatiegestuurde politiezorg (IGPZ)

1.1.5

Organisatiebeheersing

Beleidsorganen 1.2.1

Het politiecollege

1.2.2

De politieraad

1.2.3

De zonale veiligheidsraad

1.2.4

Het directiecomitĂŠ

1.2.5

Het operationeel overleg

1.2.6

Het financieel overleg

Intern overleg

Deel 2 - Strategie en beleid 2.1

Overeenkomst met de federale overheid betreffende de verkeersveiligheid

2.2

Gemeentelijke administratieve sancties

2.3

Samenwerking 2.3.1 Protocollen met andere politiezones van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk 2.3.2 Protocollen met de federale politie van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk 2.3.3 Protocollen met politiezones andere gerechtelijke arrondissementen 2.3.4 Protocollen en samenwerkingsverbanden met andere partners

124

2.4

Lokaal Integraal Veiligheidsbeeld

2.5

Camerabewaking


Deel 3 - Medewerkers in de organisatie 3.1

Organisatiestructuur 3.1.1

De normen

3.1.2

Een aanpassing van het personeelsplan

3.1.3

Inzet van CALog-personeel

3.1.4

Algemene structuur

3.2

De personeelsformatie

3.3

De voorziene en effectieve bezetting van de personeelsformatie in de organisatie

3.4

3.5

3.3.1

Secretariaat en diensten van de korpschef

3.3.2

Het operationeel beheer

3.3.3

Het beheer steundiensten

Personeelsveranderingen 3.4.1

Personeelsleden die de dienst verlieten

3.4.2

Personeelsleden die de organisatie versterkten

Personeelslijst 31 december 2012 3.5.1

Het operationeel personeel

3.5.2

Het administratief en logistiek personeel

3.5.3

Leeftijdsspreiding operationeel en administratief personeel

3.6

Inspelen op kennis- en vaardigheidsbehoeften van het korps

3.7

Werkomstandigheden 3.7.1

Het Basis Overleg ComitĂŠ

3.7.2

Het lokaal overleg

3.7.3

ComitĂŠ voor bescherming en preventie op het werk

3.7.4

De dienst interne zorg

125


Deel 4 - Middelen 4.1

Geld

4.2

Financieel verslag 4.2.1

Gewone dienst

4.2.2

Buitengewone dienst

Deel 5 - Processen

Deel 6 - Politie als partner in de veiligheidsketen 6.1

Overlegplatforms

6.2

P.O.A.: Project Overlast Actie

6.3

Preventie Huis- en bedrijfsbezoeken en bezoeken aan openbare gebouwen

6.3.2

Acties en voordrachten

6.4

Dienst wapenbeheer

6.5

Wijkwerking

6.6

126

6.3.1

6.5.1

Algemeen

6.5.2

Nieuwe inschrijvingen en domiciliĂŤringen

6.5.3

Wijkverdeling

De directie interventie 6.6.1

Realiseren van doelstellingen

6.6.2

Intake

6.6.3

(Dringend) Politioneel Hulpverlenen

6.6.4

Onderzoek voeren

6.6.5

Toezien en handhaven

6.6.6

Cijfers


6.7

Dienst dispatching/camerabewaking 6.7.1

Telefonie – behandeling inkomende oproepen

6.7.2

Sturing van de ploegen

6.7.3

Bijstand aan/ondersteuning van de ploegen

6.7.4

Camerabewaking

6.8

Politiepost Roeselare- dienst wegen en mobiliteit

6.9

Nood- en interventieplanning

6.10 De politiepost Hooglede 6.11 Klachten over de werking van het korps bij intern toezicht Deel 7 - Door eigen medewerkers gewaardeerd 7.1

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk

7.2

Vriendenkring

7.3

RIHO-nieuwsbrief

7.4

Ziekteverloven

7.5

Overuren, nacht- en weekenduren 7.5.1

Nachturen

7.5.2

Weekenduren

7.5.3

Overuren

7.6

Sport in de zone

7.7

Pensioenviering

7.8

RIHO-art

Deel 8 - Ten dienste van de maatschappij 8.1

Perscontacten

8.2

Tewerkstelling en stagebeleid

8.3

PROSA en het ‘goede doel’

8.4

Milieubeleid 127


8.5

Initiatieven in het onderwijs 8.5.1

Een verkeersovereenkomst met het basisonderwijs

8.5.2

Contacten met het onderwijs

8.5.3

Het jongeren-PV

8.5.4

Veiligheidsweek

8.5.5

Spijbelpolitie

8.6

De politiekrant

8.7

Museumnacht

8.8

Website

Deel 9 - Resultaten 9.1

9.2

9.3

9.4

128

Criminaliteit in de RIHO-zone 9.1.1

Algemeen

9.1.2

Fenomenen

9.1.3

Gemeentelijke Administratieve Sancties

9.1.4

Ophelderingsgraad

Verkeer 9.2.1

Verkeersongevallen met lichamelijk letsel

9.2.2

Verkeershandhaving

Openbare orde 9.3.1

Lokale openbare orde

9.3.2

Federale openbare orde

2012 in cijfers 9.4.1

Aanhoudingen

9.4.2

Hondenpatrouille

9.4.3

Wapens

9.4.4

Allerlei cijfers


Deel 10 - Leren en verbeteren: de toekomstplannen

129

Jaarverslag 2012