Page 1

pä ť o

medzigeneračná Konferencia- 3.

FIRMA REGIÓNU

SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI FILTRÁCIE VZDUCHU

REALITnÁ SpOLOčnOSť

FIRMA REGIÓNU

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hodnotenia odbornej poroty.

Ročník LXVII

č. 12

27. marca 2012

Sna o nových priestoroch knižnice sa nevzdávajú

Sprava vedúca odboru školstva, mládeže a športu NSK Ľubica Libová, riaditeľka Tekovskej knižnice Jana Holubcová a poslanec NSK Igro Varga po slávnostnom otvorení oddelenia odbornej literatúry. Foto: (op)

LEVICE (Oľga Prekopová) – Dvadsiate piate sťahovanie Tekovskej knižnice v Leviciach znamenalo premiestniť v uplynulých dňoch tisíce odborných

kníh. Tie sa dočkali nových priestorov na prízemí Juniorcentra a oddelenie odbornej literatúry mohlo byť v pondelok 26. marca slávnostne otvorené.

Ako povedala riaditeľka Tekovskej knižnice Jana Holubcová, veľmi si želala, aby jubilejné 25. sťahovanie bolo do novej účelovej budovy, ale ži-

ry ili or ie tú tv en ra O del lite od nej r bo

od

Knižničiari presťahovali 30 tisíc odborných titulov

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hlasovania verejnosti.

cena 0,46 €

vot to opäť zariadil inak. „Musím však povedať, že pre našu knižnicu sa týmto sťahovaním definitívne uzatvára etapa jej umiestnenia v troch od seba navzájom vzdialených budovách. Dalo by sa dlhšie hovoriť o tieňoch sťahovania – najmä o nedostatočnej veľkosti nových priestorov, tiež o strate sociálneho zázemia, ktoré bolo k dispozícii v tých starých, o potrebe výmeny knižničného nábytku... Napriek tomu všetkému sa pre knižnicu otvára nová etapa bezbariérového prístupu verejnosti ku knižničnoinformačným službám, o ktorej knižnica začala snívať začiatkom deväťdesiatych rokov a začala sa uskutočňovať v roku 1995. Knižnica získala dôstojný, čistý, teplý a moderný priestor v budove, v ktorej má na dvoch podlažiach umiestnené všetky oddelenia, okrem beletrie v centre mesta,“ konštatovala riaditeľka. Spomenula, (pokračovanie na 3. strane)

exkluzívne s predsedom zmoS Jozefom dvončom

chceme byť novej vláde partnerom

OĽGA PREKOPOVÁ Pred parlamentnými voľbami ZMOS o svojich požiadavkách smerom k budúcej vláde rokovalo aj so stranou SMER – SD. Ako po jej víťazstve vidíte možnosti zlepšiť vzťahy s vládnym kabinetom

a dostať ich na úroveň partnerstva? Je to všetko otázka rokovaní a možností. Máme spracované určité body vychádzajúce z predvolebných rokovaní s politickými stranami a pokiaľ viem, tak vo väčšine týchto bodov sú aj predstavy, ktoré mala strana SMER – SD. Rokovania, ktoré nás čakajú, môžu byť náročné. Budeme sa baviť aj o určitých obsadeniach členov ZMOS-u v dôležitých orgánoch. Mám na mysli tripartitu, a pokiaľ vznikne, tak aj krízovú radu. Budeme sa snažiť obsadiť určité pozície, aby sme mali možnosť zasahovať do legislatívneho procesu. (pokračovanie na 2. strane)

Kalná nad Hronom, Želiezovce, Rybník, ZMOS, Santovka, Nový Tekov.

www.tsmaragd.sk Ul. Sv. Michala 4 (Hotel Atom) Levice

KOnTAKT:

freeSaT komplet

tel.: 0905 799 046, 0908 483 295, hagara.vladimir@gmail.com • www.tsmaragd.sk

T-Mobile: 0903 704 381 Telefónica O2: 0902 156 601 Pevná sieť: 036/381 01 55 E-mail: datamix@datamix.sk

súkromná základná škola

Možnosť nákupu na splátky:

- - - 2., 3., 6., 7. ročník - možnosť prestupu súkromné gymnázium 4-ročné (7)

- freesat karta umožňuje sledovať vo veľmi výhodnej 10 slovenských, 10 českých cene len 55 € a 15 maďarských programov - žiadne mesačné poplatky a žiadna viazanosť - vysoká stabilita služby - nízke vstupné náklady - zaplatíte iba jednorázový Satelitný komplet obsahuje: aktivačný poplatok 20 € set- topbox, parabolu, LNB konvertor, a ročný poplatok 20 € 10 m koaxiálny kábel, scart kábel

Nech deti rastú s dobrom Redakcia POHRONIE spolu s COOP Jednotou Levice, SD ako generálnym partnerom, vyhlasujú celoročnú mediálnu iniciatívu zameranú na podporu pozitívneho myslenia detí, ich láskavosti a zvyšovania ich zmyslu pre súcit s tými, ktorí potrebujú pomoc. Máme na mysli pomoc ľuďom, zvieratkám alebo prírode ako takej v situáciách, kde deti môžu podať pomocnú ruku. Rovnako cenné sú aj činy, pri ktorých deti poukážu na dobro iných a napíšu o tom.Všetky príbehy o dobrých skutkoch, ktoré deti vykonali, alebo v ktorých vyzdvihujú dobro a šľachetnosť iných, čakáme už odteraz na adrese: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice. Písať ich môžu sami aktéri dobrých činov, rodičia, príbuzní, priatelia, alebo učitelia.

Hľadáme

malých aktérov

nasledovaniahodných

skutkov Generálny partner:

- - - štúdium bez prijímacích pohovorov súkromné gymnázium bilingválne (slovenský a anglický jazyk) - - - prijímacie pohovory 2. 4. 2012 - - - možnosť prestupu do 1., 2., ročníka

(26)

digitálna televízia freeSaT

Po - Pia: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 12.00

Súkromná vysoká škola Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, IKC Levice otvára v akademickom roku 2012/2013 www.dti.sk Bakalárske štúdium

v akreditovanom študijnom programe UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY v rámci študijného odboru učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Forma štúdia: externá Na štúdium budú absolventi stredných škôl prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole. Magisterské štúdium V akreditovanom študijnom programe UČITEĽSTVO TECHNICKÝCH PREDMETOV v rámci študijného odboru učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Forma štúdia: externá

Adresa: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, IKC Levice, ul. SNP č. 26, 934 05 Levice

(18)


LEVICE (op) - Likvidácia lesných požiarov patrí k najnáročnejším zásahom hasičských jednotiek. Práve jarné mesiace v tomto smere predstavujú veľké nebezpečenstvo. Je zakázané fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov aj zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde sa môže rozšíriť. OR HaZZ vydal v tomto smere aj naliehavé upozornenie na veľké nebezpečenstvo pri vypaľovaní trávy, ktoré každoročne spôsobuje smrteľné zranenia, ale aj veľa požiarov lesných porastov, stohov slamy a hospodárskych budov. Preto treba venovať veľkú pozornosť pobytu detí v prírode. Pamätajme na to, že každá odhodená a neuhasená cigareta či zápalka sú častou príčinou požiarov. K preventívnym opatreniam na ochranu lesov pred požiarmi sa z iniciatívy riaditeľa OR HaZZ Branislava Štefanického konala v piatok 23. marca pracovná porada vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov okresu Levice. Na programe mala rozbor požiarovosti v lesnom hospodárstve v uplynulom období, usmernenie na ochranu lesov pred požiarmi a informáciu o nových právnych predpisoch. Na porade sa konštatovalo, že fyzická osoba je povinná dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany, dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva, ktorým je aj jarné obdobie. Oznámiť bez zbytočného odkladu OR HaZZ požiar v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej objektoch alebo užívaním, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní. Tiež je fyzická osoba povinná pravidelne čistiť komíny a vykonávať kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch vo vlastníctve respektíve v užívaní. Je povinná pri manipulácii s horľavými látkami dodržiavať požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť, umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonávanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov a zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi.

(Dokončenie z 1. strany) Som presvedčený, ţe očakávané rokovania prebehnú tak, aby to bolo aj v súlade s našimi zámermi. Prirodzene, pôjde tieţ o vzájomnú výhodnosť.

byť predovšetkým stav partnerstva. Pre nás to znamená, ţe nič by sa nemalo schvaľovať bez aspoň minimálnej informácie ZMOS-u a jeho súhlasu. My sme pripravení byť dôstojným partnerom. Nie ako organizácia, ktorá

O pripravovanom sneme ZMOS hovoril v Kalnej nad Hronom jeho predseda Jozef Dvonč (vľavo). Vedľa starosta obce Ladislav Éhn. Foto (op) ■ Ešte ku krízovej rade. Podľa vyjadrení Roberta Fica by jej výsledkom mali byť otvorené, solidárne a partnerské vzťahy všetkých zúčastnených. Nemá to byť diktát zo strany vlády. - Všetky tie vystúpenia pred voľbami, ale aj teraz, určite smerujú k tomu, ţe by to mal

zamestnáva určitý počet ľudí: nám ide v prvom rade o občanov. Verím, ţe vláde aj ZMOS-u pôjde o také riešenia, ktoré pomôţu nielen ekonomickej situácii, ale aj mestám a obciam Slovenska. ■ ZMOS tesne pred voľbami apeloval, aby odvody za členov okrskových voleb-

ných komisií neplatili mestá a obce, ale štát. Uspeli ste? - Zatiaľ presne neviem, či to bude dofinancované podľa poţiadaviek miest a obcí. Aj predtým pri voľbách a pri referende bol s tým trošku problém. Myslím však, ţe sa celá vec v zmysle zákona dorieši. ■ Zúčastňujete sa snemu Regionálneho združenia miest a obcí Tekova (RZMOT). Ktoré témy sú pred nevolebným snemom ZMOS rozhodujúce? - Určite chcem s primátormi a starostami hovoriť o príprave „veľkého“ snemu a o tom, ţe, nás čakajú ťaţké legislatívne normy ako zákon o odpadoch a stavebný zákon, ktorý treba svojím spôsobom reformovať. Sú tu aj problémy miest a obcí so sociálnymi zákonmi a ich aplikáciou v praxi. Budeme ţiadať určité úpravy a zmeny. A potom sú tu európske fondy, najmä dofinancovanie DPH pri projektoch. To sú všetko veci, ktoré vyplývajú zo záverov prijatých na predsedníctve ZMOS. Moţno najváţnejšia vec, ktorá nás čaká, a kde sa budeme s poţiadavkami obracať aj na vládu, je otázka naplnenia uznesení o kompetenciách a o spôsobe financovania priamych a prenesených kompetencií. Ja som vlani v máji na riadnom sneme sľúbil, ţe sa počas štyroch rokov pokúsim spraviť všetko riešenie týchto problémov. Teraz je dôleţité dôstojne sa pripraviť na snem ZMOS, ktorý bude rokovať len jeden deň. Aby prijal najmä také závery, ktoré pomôţu rovnocennému partnerstvu vlády a samospráv.

(int)

LEVICE (op) – O topení ľadových krýh na Hrone, ktoré tento rok prešlo pokojne, ale aj o povodniach v roku 2010 v okrese Levice a o účinnosti riešení protipovodňových opatrení, hovoril na zasadnutí levického ROTARY KLUBU v pondelok 19. marca Juraj Jurica (na

snímke), riaditeľ Správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa, š.p., Banská Bystrica, odštepný závod Levice. Ako J. Jurica informoval, brzdou realizácie účinných a komplexných protipovodňových projektov na tokoch v okrese Levice je nedostatok financií.

LEVICE (Miroslav Košút) - Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Leviciach upozorňuje motoristickú verejnosť na obmedzenia v cestnej premávke, ktoré budú v Levickom okrese prebiehať od apríla 2012. V termíne od 1. apríla 2012 bude prebiehať v mestskej časti Kalinčiakovo výstavba kanalizácie, čo si vyţiada čiastočnú uzávierku cesty Levice – Demandice (premávka v jednom jazdnom pruhu) a úplnú uzávierku cesty III/5641v Kalinčiakove v smere na Krškany (predpokladaný termín ukončenia 15. október 2012). Rovnako od 1. apríla by mala začať realizácia zosuvu v Plášťovciach na ceste I. triedy. Premávka bude vedená v jednom jazdnom pruhu a na dočasnej komunikácii (predpokladaný termín ukončenia november 2012). Od 2. apríla začína Slovenská správa ciest realizovať rekonštrukciu cesty I/51 v úseku od obce Ţemberovce po Tlstý vrch. V súvislosti s jej realizáciou bude premávka tieţ vedená v jednom jazdnom pruhu (ukončenie 15. júna 2012). Vo všetkých prípadoch budú vodiči na obmedzenia dopravy včas upozornení dočasným dopravným značením. Premávka bude podľa potreby riadená svetelným signalizačným zariadením, prípadne bude zabezpečovaná pracovníkmi vykonávajúcimi práce. ODI OR PZ Levice ţiada vodičov, aby v týchto úsekoch zvýšili opatrnosť, boli ohľaduplní k ostatným účastníkom cestnej premávky a rešpektovali dočasné dopravné značenie, prípadne pokyny na zastavenie dávané pracovníkmi zabezpečujúcimi stavebné práce. (Autor je riaditeľ OR PZ)

KALNÁ NAD HRONOM (Oľga Prekopová) – V novom Gastrocentre privítal starosta Kalnej nad Hronom Ladislav Éhn v piatok 23. marca starostov Regionálneho zdruţenia miest a obcí Tekov (RZMOT) na nevolebnom sneme. Rokovania sa zúčastnil aj predseda ZMOS Jozef Dvonč. (Rozhovor s ním prinášame na inom mieste novín). Ako v správe o činnosti za rok 2011 povedal predseda RZMOT Ľubomír Lőrincz, počet členských obcí regionálneho zdruţenia je po vystúpení Pečeníc a Demandíc 44. Počet členských miest zostal nezmenený – v RZMOT sú mestá Levice a Tlmače. K záveru minulého roka zdruţenie reprezentuje 46 samospráv a v nich 69 870 obyvateľov. Od posledného snemu, vlani 28. februára, pracuje rada zdruţenia v tomto zloţení: Ľubomír Lőrincz, starosta Santovky, Štefan Mišák, primátor Levíc, Monika Slíţiková, starostka Devičian, Róbert Potocký, starosta Dolného Pialu, Ladislav Éhn, starosta Kalnej nad Hronom, Jozef Majer, starosta Kozároviec, Eugen Čornák, starosta Dolnej Seče. Od vlaňajšieho snemu je predsedom RZMOS Ľubomír Lőrincz. Vlani malo regionálne samosprávne zdruţenie štyri pracovné zasadnutia: v Mýtnych Ludanoch, v Leviciach, v Santovke a v Devičanoch. Ako konštatoval Ľ. Lőrincz, vlaňajšok bol pre samosprávu rokom plným

Zľava Ľubomír Lőrincz, Jozef Dvonč, Ladislav Éhn. turbulencií a nedostatku financií. Posledná tretina sa niesla v duchu pádu vlády a z toho prameniacich problémov, ktoré sa neriešili. V orgánoch ZMOS sa často diskutovalo, ţe snaha vedenia o riešenie samosprávnych záleţitostí naráţala na nezáujem druhej strany. „Budeme pozorne sledovať, či sa tento stav nástupom novej moci zmení a či samo-

Vystúpenie predsedu ZMOS Jozefa Dvonča pozorne počúvali starostky a starostovia celého Tekovského regiónu. Foto (op)

správa nájde partnera na diskusiu a vecné riešenie úloh,“ povedal predseda RZMOT. Vyjadril určitú obavu, či tento rok bude lepší. „Čaká nás konsolidácia verejných financií, príprava nového programovacieho obdobia, stále prítomná kríza, nezamestnanosť na vysokej úrovni, a z toho prameniaci niţší výber daní,“ informoval Ľ. Lőrincz. Samosprávu čaká tieţ audit kompetencií miest a obcí a ich financovania zo strany štátu a pravdepodobne aj následné prehodnotenie doterajšieho systému fungovania. Aktuálnou témou bude tieţ zdruţovanie kompetencií asi cestou spoločných úradovní alebo podobne. Nepredpokladá sa zlučovanie a rušenie obcí ako takých, budú však snahy o zefektívnenie a sprehľadnenie systému. O kľúčových úlohách pred snemom ZMOS hovoril jeho predseda Jozef Dvonč. Počas výročného rokovania odznela aj správa revíznej komisie. Snem RZMOT sa zaoberal aj plánom činnosti na tento rok, schválením členských príspevkov a rozpočtu. Na programe bola tieţ príprava snemu ZMOS, voľba delegátov a schválenie vloţného. Regionálne zdruţenie prijalo stanovisko k pripravovanému plánovaciemu obdobiu rokov 2014 – 2020. Starostovia sa zaoberali tieţ vystúpením Demandíc zo zdruţenia a sociálnou oblasťou - novelou zákona č. 448/2008 Z.z. a novými všeobecne záväznými nariadeniami ohľadne zmeny stupňa odkázanosti, výšky úhrad a odpismi.


POHRONIE

publiciSTiKa * inzercia

Stále sme to my – ľudia Konferencia o medzigeneračnej solidarite s úspechom

Na záver konferencie vystúpila prezidentka SČK Helena Kobzová.

LEVICE (Oľga Prekopová) – Veľká myšlienka sa stretla s pochopením a porozumením. Tak možno charakterizovať prijatie odkazu prvej medzigeneračnej konferencie Územného spolku SČK Levice a jeho partnerov, ktorá sa konala vo štvrtok 22. marca v Juniorcentre. Ojedinelé podujatie, ktoré si vyžiadalo veľkú organizačnú prípravu, prinieslo veľa pozitívnych momentov do vzájomného spolužitia malých, mladých, starších i vysokovekých, ľudí. Život ukazuje, že niet inej cesty ako vzájomná spolupráca a solidarita. Preto kľúčovým odkazom konferencie zhodným s posolstvom Červeného kríža a Červeného polmesiaca

je v Európskom roku aktívneho starnutia najmä investícia do pozitívneho obrazu spoločnosti, propagácia dobrovoľníctva ako prínosu k aktívnemu starnutiu, posilňovanie sociálneho začleňovania ľudí, zabezpečovanie prístupu k zdravotným a sociálnym službám i prevencii a posilňovanie medzigeneračnej solidarity a vzájomného rešpektu. Tieto myšlienky vyjadrila v závere konferencie aj prezidentka SČK Helena Kobzová, ktorá sa odvolala na múdre slová Matky Terezy o potrebe vzájomnej lásky medzi ľuďmi. Užitočné podujatie otvorili deti z Klubu zdravých materských škôl pri Územnom spol-

notila Silvia Kostelná, zastupujúca generálna sekretárka SČK. Po prestávke, počas ktorej prítomní vzhliadli výstavku k Roku aktívneho starnutia, odzneli ešte zaujímavé prezentácie Vladislava Mateja o pohľade mladých na starších, Evy Bajanovej z Nadácie Memory o tréningoch pamäti seniorov a Ivety Harvánekovej, riaditeľky levického informačného centra mladých, o spontánnych iniciatívach a pomoci mladých Levičanov starkým v meste. Bolo to jedinečné podujatie, ktoré potvrdilo, že kontinuita generácií je hybnou silou vývoja a ten funguje vtedy, ak je

Pomyselný autobus plný dobrých ľudí - škôlkarov aj seniorov.

ny Olejárovej z Klubu zdravých MŠ o vzťahoch detí a starkých. Aktivity seniorov v dobrovoľníckych aktivitách SČK vyhod-

3

najmenšia obytná plocha bytov je v okrese levice

Každý z nás prejde detstvom aj starobou

ku SČK Levice scénkou o nevyhnutnej potrebe vzájomného porozumenia a pomoci medzi malými a staršími. Jej odkaz bol leitmotívom celej konferencie, ktorú hodnotením roku dobrovoľníctva otvorili riaditeľka levického Územného spolku SČK Oľga Szalmová, autorka myšlienky podujatia, spolu s predsedníčkou Mládeže SČK Levice Luciou Viglašovou. O dobrovoľníctve v každom veku hovorila z celonárodnej úrovne tiež Michaela Šuláková zo Slovenského inštitútu mládeže – IUVENTY. K emočne najsilnejším patrila prezentácia Oľgy Kurpášovej a Katarí-

27. marca 2012

prítomná človečina v každom z nás. Pretože my – to sú deti, stredná generácia aj starkí. Všetko je o nás, o ľuďoch.

V kraji menej bytov ako vlani NITRA (Eva Rakovská) Úroveň bývania je jedným zo základných meradiel celkovej životnej úrovne obyvateľstva. Podieľa sa na vytváraní podmienok pre všestranné uspokojovanie potrieb ľudí a spoločenský rozvoj. Od začiatku roka do konca 3. štvrťroka 2011 bolo v Nitrianskom kraji dokončených 801 bytov, čo je o 22,8 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Z počtu dokončených bytov najväčší podiel tvorili štvor a viac izbové byty (48,8 %). V štruktúre dokončených bytov podľa druhu vlastníctva bolo 650 bytov dokončených v súkromnom sektore. V rámci verejného sektora bolo dokončených 151 bytov, všetky byty boli vo vlastníctve územnej samosprávy. Najviac dokončených bytov bolo v okrese Nitra a to 247, všetky v súkromnom sektore. Za ním nasleduje okres Nové Zámky, kde bolo dokončených 148 bytov (z toho 66,9 % v súkromnom sektore) a okres Levice, kde z celkového počtu 108 dokončených bytov, bolo 61,1 % v súkromnom sektore. Priemerná obytná plocha dokončeného bytu v Nitrian-

skom kraji bola 76,80 m2 , keď najvyššia bola v okrese Šaľa (88,60 m2) a najnižšia v okrese Levice (66,30 m2). V priebehu sledovaného obdobia sa začalo s výstavbou 1 059 bytov a k 30. septembru bolo rozostavaných 7 067 bytov. Ubudlo 123 bytov, z toho 119 asanáciou. K 30. 9. 2011 bolo na území kraja rozostavaných 4 557 bytov v rodinných domoch. Najviac rozostavaných bytov v rodinných domoch bolo v okrese Nitra (1 172) a Nové Zámky (708), najmenej v okrese Zlaté Moravce (327). (Autorka je z ŠÚ SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre) (38)

Knižničiari presťahovali 30 tisíc odborných titulov

nevzdávajú sa sna o nových priestoroch

Zľava J. Holubcová, M. Zaujec, Ľ. Libová a I. Varga.

(dokončenie z 1. strany) že toto sťahovanie bolo najbolestivejšie a dalo všetkým riadne zabrať. z histórie knižnice Vznik, vývoj a formovanie knižnice boli ovplyvnené historickými podmienkami v národnostne zmiešanom regióne. Spočiatku, v 2. polovici 19. storočia, vznikali, zlučovali sa a zanikali viaceré maďarské knižnice. Dostupné pramene vedú ku knižnici Jednoty kasína, k súkromnej Výpožičnej knižnici Dobrovického a k dvom spolkovým knižniciam: Čitateľského spolku remeselníkov a Katolíckeho kru-

Foto: (op)

hu. Neskôr na prízemí Mestského domu vznikla Mestská

Po dobudovaní druhého poschodia tam začala až v roku 1927 pracovať aj prvá slovenská mestská knižnica. Vyvíjali sa samostatne až do zlúčenia v roku 1951. Druhého marca 1952 bola verejnosti sprístupnená Okresná ľudová knižnica. Na slávnostnom otvorení odbornej literatúry, ktorého sa zúčastnili aj vedúca odboru školstva, mládeže a športu NSK Ľubica Libová, vedúci odboru kultúry NSK Anton Živcic a poslanci NSK Miloš Zaujec a Igor Varga, riaditeľka Tekovskej knižnice konštatovala, že aj keď malo byť oddelenie odbornej literatúry kvôli sťaho-

Výstavka titulov odbornej literatúry.

maďarská knižnica, ktorá bola v Leviciach prvou verejnou.

Medzi regálmi riaditeľka ROS Levice Alžbeta Sádovská. Foto: (op)

Foto: (op)

vaniu zatvorené mesiac, napokon to s vypätím síl zvládli v rekordnom čase – za tri týždne a oddelenie verejnosti sprístupnili už 12. marca. Celé fyzické presťahovanie z DK Družba do CK Junior trvalo v podstate tri dni. Jana Holubcová úprimne poďakovala všetkým, ktorí pri ňom pomohli. A zdôraznila, že knižničiari sa sna o novej knižnici nevzdávajú. „Trvá to síce trochu dlhšie, ale ako vidíte, opäť sme k tomuto cieľu o krok bližšie,“ uzavrela svoj príhovor na slávnostnom otvorení oddelenia odbornej literatúry riaditeľka Tekovskej knižnice.

Ponúkame do prenájmu predajný priestor na kúpalisku Margita-Ilona. Bližšie informácie na stránke www.margita-ilona.sk, v sekcii aktuality.


ŠTEFAN RÁCHELA Začala to Lady Diana. Nie princova Charlesova a Dodova Al Fayedova, ale Milanova, Szabova, zootechnikova, z Poľnohospodárskeho družstva Kozárovce. V roku 1999 prerazila na súťaži krásavíc na nitrianskom Agrokomplexe. Nie, nebola to súťaž Miss, ani súťaž o tekovskú kráľovnú vína. Bola to súťaž o slovenskú kráľovnú mlieka. Diana mala aj nasledovníčky, krásavice z okresu Levice. Nielen z jej kozárovského družstva, ale aj z ďalších družstiev v okrese. Je ich toľko, že všetky ani mená nemajú, len čísla. Len tie najväčšie superstar majú aj mená. Po Diane vystúpila na trón Dianina dcéra Arabela. Tohto roku zažiarila Viktória. Genetika nepustí. Páni, tie majú cecky!!! Snúbi sa u nich krása s úžitkovosťou. A to nie je častý jav. Cez 30 litríkov mliečka, dobručkého, plnotučného, dajú za deň ako nič. Vyše 5 percent tuku, vyše 3 percentá bielkovín. Také v obchode nekúpite. Až sa človeku slinky zbiehajú. Taká krava si zaslúži, aby ju ošetrovateľ každé ráno potľapkal po zadku, aby sa s ňou “pomojkal”. Vŕta mi v hlave, čo jej asi šepká do uška. Smejete sa, ale základom úspechu v chove kráv je zachovať k nim ľudský prístup. A dnes veru často ani ľudia k ľuďom nemajú ľudský prístup. Zaslúžene sa dostali, krásavice - mangulice, aj na titulnú stránku obľúbeného regionálneho týždenníka. Všimli ste si, ako vedia pózovať pred fotografom? Vycítia, potvorky, že sú fotené, tak vystavujú na obdiv svoje prednosti aj zadnosti. Sú to veľké herečky. Aj na súťaži krásy vedia, o čo ide. Pózujú ako manekýnky. Taká krava vôbec nie je hlúpa. Nadávka “Ty krava!” môže byť niekedy urážkou tej štvornohej. Ak si ale myslíte, vážení čitatelia, že toto je oslavný fejtón na kravy, mýlite sa. Toto je oslavný fejtón na zoo-

Jozef Juráš (1912 – 1975) Jozef Juráš sa narodil sa 1. mája 1912 v Ţiari v okrese Liptovský Mikuláš v chudobnej maloroľníckej rodine. Pokrstil ho 12. mája 1912 v evanjelickom kostole v Smrečanoch farár Vladimír Pavel Čobrda. Jurášov otec padol v 1. svetovej vojne, a tak tri malé deti vychovávala matka sama s pomocou príbuzných. Do ľudovej školy Juráš chodil v Ţiari v rokoch 1917 aţ 1925. Potom začal dochádzať do Gymnázia Michala Miloslava Hodţu v Liptovskom Mikuláši. Do školy chodil pešo okolo 8 kilometrov denne. V rokoch 1933 aţ 1937 študoval teológiu v Bratislave a 25. júna 1937 bol ordinovaný za kňaza. Ordinoval ho biskup Dr. Vladimír Pavel Čobrda za asistencie biskupa Dr. Samuela Štefana Osuského a profesora Dr. Jána Beblavého.

Evanjelický kostol v Bátovciach

technikov. Na Szaba z Kozároviec, Cibiru z Bátoviec, Adama z Hronských Kľačian a ďalších nemenovaných. Chlapci, vošli ste do histórie ako kladné postavy raného kapitalizmu. Jeho pionierske časy sa niesli aj v znamení všelijakých zbojstiev, medzi inými aj hromadného vybíjania celých stád dojníc, hlavanehlava. Pochopili ste, a vaši predsedovia družstiev s vami, hodnotu kráv. Veď ľudová múdrosť hovorí, a ľudová múdrosť má na rozdiel od politických táranín vždy pravdu, že ešte aj také obyčajné kravské lajno má cenu zlata. Áno, len kravské lajno môže vrátiť pôde jej pôvodnú úrodnosť. Verte tomu, lebo tento fejtón píše pôdoznalec.Vážení čitatelia, keď budete kupovať v supermarkete mlieko, tú nabielo zafarbenú vodu, či mliečne výrobky, na ktorých nenájdete meno výrobcu, spomeňte si na prvovýrobcov, na tých chlapcov zootechnikov, na ošetrovateľov, na krásavice dojičky, aj na tie štvornohé krásavice. A kúpte si radšej mlieko z mliečneho automatu. Aj keď najnovšie výskumy lekárskej vedy tvrdia, že mlieko je zdraviu škodlivé, neverte im. Onedlho zase prídu s objavom, že mlieko je zdraviu veľmi prospešné, a potom zase naopak. Ľudová múdrosť hovorí, že pre mladých je mlieko liekom. A že pre starých je víno mliekom. Ľudové múdrosti, na rozdiel od politikov a zdravotných výskumníkov, neklamú.

Dva roky potom Juráš študoval na univerzite v Erlangene (Nemecko), odkiaľ musel roku 1938 ujsť pred gestapom. Pri imatrikulácii totiţ odoprel prisahať na Hitlera a zdraviť jeho obraz vystretou riukou. Ako plavčík na nákladnej lodi sa po Dunaji sa doplavil aţ do Bratislavy. Od 1. októbra 1938 do 26. novembra 1942 bol seniorálnym kaplánom v Liptovskej Porúbke u seniora Ľudovíta Šenšela. Neskôr sa oţenil s jeho dcérou Darinou a v ťaţkých podmienkach neustáleho prenasledovania spolu vychovali tri deti: syna Jána a dcéry Ivicu a Danicu. V rokoch 1940 aţ 1950 Jozef Juráš s prestávkami pôsobil ako redaktor v Liptovskom Mikuláši. Od 27. novembra 1942 bol v Bratislave tajomníkom SEM (Zdruţenie evanjelickej mládeţe) a spirituálom na bohosloveckej fakulte. V roku 1944 ušiel pred gestapom do Liptova a zapojil sa do príprav Slovenského národného povstania. Bol členom revolučného Okresného národného výboru v Liptovskom Hrádku, kde pracoval ako osvetový referent, tlmočník, organizátor, vydavateľ letákov a spolupracovník Slovenskej národnej rady v Banskej Bystrici. Hneď po prechode frontu začal 2. mája 1945 pôsobiť na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši ako profesor náboţenstva a spevu, kde zotrval aţ do konca roku 1946. Od 1. januára 1947 Juráš pôsobil ako dištriktuálny farár pri biskupskom úrade v Liptovskom Mikuláši u biskupa Vladimíra Pavla Čobrdu, kde k spokojnosti cirkevníkov zotrval šesť rokov. V tom čase tu boli postavené sochy Juraja Tranovského a Michala Miloslava Hodţu, zaviedlo sa elektrické zvonenie a ozvučenie kostola. V roku 1947 bol na pozvanie Národnej luteránskej rady na polročnom študijnom pobyte v USA. To sa mu zrejme stalo osudným. V roku 1949 viedol proti Jozefovi Jurášovi okresný národný výbor priestupkové konanie za usporiadanie čisto náboţenského večierka 24. apríla 1949. Ku dňu 1. marca 1950 ho Ján Chabada, národný správca Tranoscia, odvolal z postu redaktora Evanjelického posla spod Tatier. Dňa 26. februára 1953 o 17.00 hodine zaistili Jozefa Juráša a väznili ho na Krajskej správe ŠtB v Bratislave a kruto ho vyšetrovali, aby od neho získali priznanie o špionáţnom spojení s USA a o vlastizrade, čo sa im však nepodarilo. Krajská správa ŠtB v Bratislave podala trestné oznámenie na Krajskú prokuratúru v Bratislave dňa 6. septembra 1953. Po vypočutí krajskou prokuratúrou 21. septembra 1953 bolo rozhodnuté o jeho prepustení na slobodu. Od septembra 1953 do konca júna 1954 bol práceneschopný – musel sa liečiť z následkov vyšetrovania. Ţil v Liptovskom Mikuláši bez platu aj bez nemocenských príspevkov. V júli 1954 sa stal námestným farárom evanjelického a. v. cirkevného zboru v Čiernej Lehote a od 1. januára 1959 pôsobil ako námestný farár v Bátovciach. Tu ho 1. februára 1962 Štátna bezpečnosť opäť zaistila a do 30. septembra 1962 ho drţali vo vyšetrovacej väzbe v

Košiciach a v Prahe. Proces prebiehal v dňoch 9. – 11. júla 1962 a rozsudok bol vynesený 14. júla 1962. Keďţe zostal verný svojmu presvedčeniu, odsúdili ho ako protištátny ţivel za vlastizradu na 13 rokov väzenia. Sedel od 1. októbra 1962 do 4. mája 1968 vo väznici vo Valdiciach (bývalý kláštor Kartouzy), kde vyrábal s ostatnými väzňami v kláštornom kostole jabloneckú biţutériu. Vo svojich spomienkach z toho obdobia Jozef Juráš takto uvaţuje: „Proti čomu som vlastne bol? 1. Proti kultu osobnosti, ktorý sa staval ešte aj nad kult Boží. 2. Proti strnulému dogmatizmu, ktorý brzdil akúkoľvek iniciatívu. 3. Proti porušovaniu zákonnosti, ktorá postihovala nejedného z mojich cirkevníkov. 4. Proti pseudovede, ktorá vo svojom chvastaní rozkazovala aj ´vetru, dešti…´ 5. Proti násilníckym metódam niektorých činiteľov, ktoré páchali v mene režimu.” Po amnestii prezidenta Ludvíka Svobodu ho 4. mája 1968 prepustili, no aţ do jesene sa musel liečiť na následky väznenia v nemocnici v Bratislave. 15. septembra 1968 Jozef Juráš nastúpil ako námestný farár do cirkevného zboru a. v. v Bratislave-Petrţalke. Tento zbor v tom čase prakticky neexistoval. V priebehu niekoľkých mesiacov ho však Juráš dokázal oţiviť organizačne i duchovne spôsobom práce: . Kaţdý deň zaklopal či zazvonil v niekoľkých rodinných domoch (Petrţalka bola vtedy „dedina”) a hľadal evanjelikov. Čoskoro bol petrţalský zborový dom (Dom pionierov navrátený cirkvi) plný cirkevníkov a naplno sa rozbiehal zborový ţivot (krsty, konfirmácie, sobáše, aj pohreby). Pritom sa opieral najmä o fíliu Rusovce, ktorá sa nachádzala v lepšej hmotnej situácii ako Petrţalka. Vo výročnej správe napísal: Jozef Juráš sa pričinil nielen o opravu kostola, ale aj o obnovenie duchovného ţivota v petrţalskom zbore a v rusovskej fílii Vo svojej misijnej práci sa sústreďoval predovšetkým na prácu s mládeţou a pomoc starším členom zboru. V rozkvete práce na poli cirkvi ho však represálie postihli tretí raz: 1. júla 1972 mu bol odňatý štátny súhlas na pôsobenie v úrade petrţalského farára a násilne ho penzionovali. Napísal: „ V prvej polovici 1972 mi povedali štátne i cirkevné vrchnosti, ţe je politicky neúnosné, aby som ďalej v cirkvi pracoval ako duchovný pastier. Ţe mi vezmú súhlas, ak nepodám ţiadosť buď do dôchodku alebo o rozviazanie pracovného pomeru s cirkvou. A ak mi budú musieť odňať súhlas, zlikvidujú aj zbor v Petrţalke, ktorý som v rokoch 1968 – 1972 obnovil po jeho prvom zlikvidovaní v rokoch 1956 aţ 1959”. Z cirkevných sluţieb teda musel odísť. Zamestnal sa v Polygrafických závodoch v Bratislave ako korektor. Jeho poslednou prácou bola korektúra prekladu Biblie do slovenčiny. Následky väzenia sa opäť prejavili. Postihla ho rakovina kostnej drene, a tak posledný rok ţivota preţil zväčša v nemocnici. Zomrel v Štátnej nemocnici v Bratislave 17. augusta 1975. Posledná rozlúčka s Jozefom Jurášom sa konala v kaplnke pri Kozej bráne v Bratislava 20. augusta 1975. Pochovaný je na cintoríne v Liptovskej Porúbke. (Pokračovanie)


3/2012 27. marca 2012

Santa Real strana 6 Kníhkupectvo Kruh strana 6 SPILATEX strana 7 DALBA - upratovacie služby strana 7

boli v utorok 6. marca obhliadnuť členovia predsedníctva EKONOMICKÉHO KLUBU POHRONIA. To bol dôvod, prečo sa stretli na Margite – Ilone, kde s riaditeľom rekreačného zariadenia Jánom Lacekom hľadali možnosti na uskutočnenie športových disciplín aj oddychovej časti 0. ročníka Športových hier pre zamestnancov členských spoločností EKP, ktoré sa majú konať v sobotu 19. mája.

Na zasadnutí EKP v priestoroch OR HaZZ zľava Elena Gubčová, predsedníčka predstavenstva COOP Jednota Levice, SD, Miroslav Ižák, konateľ spoločnosti M-Logistic a Štefan Obert, konateľ spoločnosti Energo Invent. Foto (op)

LEVICE (op) – Na pôde Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) sa v stredu 21. marca konalo zasadnutie členských firiem EKONOMICKÉHO KLUBU POHRONIA (EKP). Na programe malo kľúčový bod: prípravu nultého ročníka športových hier pre zamestnancov členských firiem. Ráta sa s tým, že hry by sa mali konať v sobotu 19. mája v priestoroch rekreačného zariadenia Margita – Ilona. Predpokladá sa účasť zamestnancov a samotných členov EKP v niekoľkých športových disciplínach, na ktorých sa konsenzuálne dohodli. A pretože podujatie má mať charakter najmä relaxačný, organizuje sa pre utuženie vzájomných vzťahov a oddych ľudí, ráta sa aj s prípravou gulášov

jednotlivých firiem, ktoré budú medzi sebou v tejto gastronomickej lahôdke súťažiť. Na klubovom stretnutí odzneli aj námety, ako zintenzívniť spoluprácu samotných firiem medzi sebou, aby sa cieľ klubu: pomáhať si navzájom a tým pomáhať aj tomuto regiónu, prehlboval. Deklarovala sa aj funkcia klubu upozorňovať vyššie orgány na nedostatky v legislatíve alebo vo výklade či dodržiavaní paragrafov. Súčasťou bola aj diskusia o zmene tváre Levíc v súvislosti s plánovanou výstavbou niekoľkých obchodno-zábavných centier v meste a o ich predpokladanom využití vo väzbe na kúpnu silu obyvateľstva.

V zariadení Margita-Ilona, ktoré sa tiež prebudilo do jari a chystá sa na sezónu, sa na obhliadke terénu športových hier EKP stretli zľava: Silvia Gnypová, Peter Drábik, Ján Lacek (riaditeľ zariadenia) a Tibor Csenger. Foto (op)

Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie (UoZ) od konca roka 2011 neprešiel podstatnými zmenami. Nepatrný nárast bol charakteristický aj pre prvé

Anna Brokešová

dva mesiace prvého štvrťroka tohto roka. Ku koncu februára bolo evidovaných 10224 uchádzačov, z nich 8974 disponibilných. Ženy tvorili viac ako 52 % z nich, hranicu 56 % prekročil počet dlhodobo evidovaných uchádzačov (nad 12 mesiacov). Nepatrne klesol počet absolventov škôl na 656 zaradených do evidencie úradu. Vo februári sme zaznamenali nárast počtu nahlásených voľných pracovných miest, ale aj umiestňovanie uchádzačov o zamestnanie v Leaf Slovakia s.r.o. na základe výberového konania na Úrade PSVR. Miera evidovanej neza-

mestnanosti k 29. februáru predstavovala 15,5 %, celková miera 17,7 %. Jej zníženie v porovnaní s decembrom 2011 bolo ovplyvnené nárastom počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva stanoveného pre výpočet miery nezamestnanosti na rok 2012. V nasledujúcich mesiacoch by mohlo dôjsť k udržaniu stavu nezamestnanosti s predpokladom jeho nepatrného znižovania v dôsledku tvorby nových pracovných miest a výraznejšieho nárastu sezónnych prác hlavne v oblasti poľnohospodárstva, stavebníctva a cestovného ruchu. Pre členov EKP odznel aj krátky exkurz do histórie stavu nezamestnanosti Levického regiónu.


6

27. marca 2012

POHRONIE

prezenTácia členSKých firiem eKp

........... POĎTE S NAMI KRAJŠIE BÝVAŤ .........

pREDAJŇA: Levice, čsl. armády 18

pondelok - piatok: 9.00 - 17.00 hod., sobota: 9.00 - 12.00 hod.

www.knihkupectvokruh.sk Z ponuky vyberáme:

Realitná spoločnosť s r .o.

___________________________________________________________________________

Todd Burpo, Lynn Vincentová:

nebo nie je výmysel

SPROSTREDKUJEME VÁM VÝHODNÚ HYPOTÉKU NA BÝVANIE PREDAJ: ID - 220 ID – 217 ID – 228 ID – 248 ID - 205 ID – 246 ID – 209 ID – 247 ID – 219 ID – 214 ID – 251 ID – 204 ID – 230 ID – 229 ID – 250 ID – 227 ID – 231 ID – 145 ID – 208 ID – 180 ID – 99 ID – 193 ID – 188 ID – 89

1 iz. byt (DB), Palárikova 1.iz. byt, Kpt. Nálepku 1 iz. byt, P.Jilemnického 2 iz.byt, Zd.Nejedlého 2 iz.byt, M.R. Štefánika 2 iz.byt, P.O.Hviezdoslava 2 iz.byt, Kyjevská 3 iz.byt, Kpt. Nálepku 3 iz.byt, Hlboká ul. 3 iz.byt, Marxova ul. 3 iz.byt, Textilná ul. 3 iz.byt (DB), Súkennícka 3 iz.byt, Mochovská 3 iz.byt, Dopravná 3 iz.byt, Dopravná, kom. rek. 3 iz. byt, Textilná ul. 4 iz.byt 92 m2, Južná ul. RD v blízkosti centra, LV RD, Jur nad Hronom RD, Levice RD, Nová Dedina RD, Horná Seč RD, Horné Semerovce RD, Levice

24.000 € 31.000 € 36.000 € 39.000 € 37.000 € 39.000 € 39.500 € 59.000 € 41.000 € 56.000 € 47.000 € 38.000 € 50.000 € 38.500 € 46.000 € 47.000 € 51.000 € 90.000 € 31.000 € 71.000 € 83.000 € 28.500 € 48.000 € 72.000 €

PRENÁJOM: ID – 243 ID – 240 ID – 221 ID – 235 ID – 232 ID – 233

3 iz.byt, centrum 500 + doh. 3 iz.byt, Perecká 400 € 3 iz. byt, Saratov. 400 €+ener. 1 iz. byt, Vihohr. 300 € obchod.priestory, 50 m2 480 € kancelárske priestory, 254 m2 230 €

Keď sa malý Colton Burpo uzdravil zo zápalu slepého čreva, celá rodina jasala. Bol to priam zázrak. Nikto však ani len netušil, aký príbeh sa v najbližších mesiacoch začne vynárať v chlapcových spomienkach – príbeh krásny a nezvyčajný o ceste do neba a naspäť.

kontakt:

pôvodný stav pôvodný stav čiastoč.rekonš. čiastoč. rekonš. čiastoč.rekonš. pôvodný stav zrekonštruovaný zrekonštruovaný zrekonštruovaný zrekonštruovaný zrekonštruovaný pôvodný stav zrekonštruovaný čiastočná rekonš. komplet.rekonš. komplet. rekonš. pôvodný stav pôvodný stav pôvodný stav pôvodný stav pôvodný stav pôvodný stav komplet.rekonš. pôvodný stav

0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921

zariadený zariadený zariadený zariadený, zrekonšt. nezariadené nezariadené

0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921 0907 863 921

Max Lucado:

3:16 Dostatočne krátka na to, aby sme si ju napísali na servítku či naučili sa ju naspamäť, a predsa taká hutná, že prestála dve tisícročia búrok a otázok. Ak neviete o Biblii nič, začnite tu. Ak o nej viete všetko, vráťte sa sem. Všetci to potrebujeme pripomenúť.

Ingrid Trobisch:

Učím sa žiť bez teba Walter a Ingrid Trobischovci ako poradenský tandem v otázkach manželstva a rodiny vyžarovali zvláštnym spôsobom vždy, keď sa spoločne zhovárali o jednote a rozdieloch medzi mužom a ženou v manželstve.

Miloš Dudáš:

Drevené artikulárne a tolerančné chrámy na Slovensku Unikátna publikácia, v ktorej sa autor venuje problematike poznania, vedeckého bádania a prezentácie drevenej sakrálnej architektúry na Slovensku.

Viac na www.santareal.sk

REGIONÁLNE VYDAVATEĽSTVO podporuje vydávanie publikácií a kníh regionálnych autorov a ilustrátorov.

TLAČIAREŇ Spoločnosť má vlastnú ofsetovú tlačiareň na čiernobielu i plnofarebnú tlač, ktorú využíva na tlač vlastných kníh a publikácií, ako i ďalších tlačovín - noviny, kroniky, poštové poukážky, letáky, vizitky a pod. Súčasne spoločnosť zabezpečuje kníhviazačské práce.

REKLAMNÁ AGENTÚRA Spoločnosť poskytuje kompletné reklamné služby na kľúč od návrhu grafiky až po konečnú realizáciu (billboardy, reklamné tabule a plachty, reklama na autá, potlač textílií, igelitiek, široká ponuka reklamných predmetov...).

VYDAVATEĽSTVO SB PRESS vydáva, tlačí a distribuuje regionálny dvojtýždenník Slovenská brána, ktorý vychádza na území okresov Levice, Zlaté Moravce a Žarnovica s pravidelnou prílohou o živote a dianí v spoločnosti Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače. Možnosť inzercie cie aj vo farbe.

Slovenská brána na

FACEBOOKu

.sk a n a r b a nsk e v o l s . w ww

SPOLOČNOSŤ SB PRESS, s.r.o.

sídli na Továrenskej ul. 210 v TLMAČOCH (areál SES) Tel.č.: 036/638 2087 • Tel./fax: 036/638 2086 e-mail: sbpress@sbpress.sk • e-mail: slovenskabrana@sbpress.sk


NITRA (Oľga Prekopová) – Viliam Ondrejka, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti ViOn, .as.,, Zlaté Moravce, sa stal staronovým predsedom Nitrianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (NRK SOPK). Rozhodlo o tom ustanovujúce nedávne valné zhromaždenie, ktorým NRK SOPK vstúpila do 5. funkčného obdobia. Šesťdesiat prítomných zo 102 členov Nitrianskej regionálnej komory SOPK schválilo tiež plán aktivít a rozpočet na rok 2012. Do 14- členného predstavenstva komory zvolili troch predstaviteľov vrcholového vedenia firiem z okresu Levice: Vita Bovoliho, predsedu dozornej rady de Miclén, a.s., Levice, Jozefa Főldesiho, konateľa IDO EET Levické strojárne, s.r.o., Levice ( je zároveň jedným z dvoch podpredsedov NRK SOPK) a Imricha Mészárosa, riaditeľa Camfil Farr s.r.o., Levice. Viliam Ondrejka s úctou poďakoval členom predchádzajúceho predstavenstva, v ktorom pracoval aj Gabriel Sirotňák, riaditeľ oddelenia marketingu SES, a.s., Tlmače. Riaditeľom NRK SOPK zostáva Miroslav Masarik. Ustanovujúceho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo na pôde nitrianskeho Agroinštitútu, sa zúčastnili Peter Mihók, predseda SOPK, Martin Hrivík, generálny tajomník SOPK a Ján Líška, člen dozornej rady SOPK. Ako povedal Peter Mihók, ešte v takejto zložitej situácii sa slovenská ekonomika neocitla. Čelí vplyvu vonkajších faktorov a zložitým okolnostiam vývoja eurozóny, čo jej stav zneisťuje a bude

ovplyvňovať aj v stredno-dlhodobom horizonte. Podľa Mihóka však navzdory týmto skutočnostiam niet prečo pochybovať o vstupe Slovenska do menovej únie. „Euro má svoju budúcnosť a je druhou najväčšou menou v obchodnom meradle. EÚ je po Číne druhým najväčším exportérom na svete. Situácia v eurozóne nie je až taká dramatická, ako ju prezentuje väčšina médií,“ zdôraznil P. Mihók. Podčiarkol však, že to neznamená nevidieť rezervy a slabé miesta. „Keď dávame áno rozpočtovej politike, potom aj rozpočtovej zodpovednosti. A keď na druhej strane berieme aj výhody z veľkej Európy, potom do únie musíme aj niečo vkladať,“ uzavrel P. Mihók. Nitriansky župan Milan Belica, ktorý bol hosťom rokovania, vidí podstatu krízy v absencii dôvery. „A to sa netýka len peňažnej oblasti, ale všeobecne. Podstata zlepšenia vývoja je posilnenie viery z nás samých, každého z nás. A pripájam sa tiež k názoru, že mediálny výklad krízy je omnoho černejší než kríza skutočne je,“ konštatoval M. Belica. V súvislosti s vyrovnávaním rozdielov medzi regiónmi, čo je jedna z rozhodujúcich vecí pri posúvaní Slovenska dopredu, predseda NSK zdôraznil súčasnú pozíciu Nitrianskeho kraja nad priemerom zamestnanosti v SR. V druhej časti rokovania valného zhromaždenia SOPK vystúpil tiež viceprimátor Nitry Štefan Šteffek. Aj on hľadal možnosti vzájomnej spolupráce komory, podnikateľov, samosprávy, ďalších inštitúcií a ich spoločné pôsobenie na rozvoj podnikateľského prostredia v Nitrianskom kraji.

Zasadnutí EKP sa zúčastňuje aj Branislav Štefanický (vľavo), riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach. Foto (šr)

Na snímke vľavo staronový predseda Nitrianskej regionálnej komory SOPK Viliam Ondrejka. Vpravo Gabriel Sirotňák (SES Tlmače), ktorý pracoval v predchádzajúcom predstavenstve. Foto (op)

Vpravo na prvej snímke nový člen predstavenstva Imrich Mészáros (Camfil Farr), na vedľajšej snímke Miloš Zachar, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva VÚEZ, a.s.


8

27. marca 2012

POHRONIE

šporT * inzercia

Úspešná šachová sezóna RASTISLAV NIKEL

Levickí šachisti po skončení ligových bojov zbilancovali uplynulú sezónu. Bez preháňania ju možno označiť za veľmi úspešnú. Stabilný nárast členskej základne umožnil klubu po prvýkrát v jeho histórii postaviť do tímových súťaží štyri 8-členné a jedno 4-členné družstvo. Najvýraznejší úspech dosiahlo Áčko v II. lige. Papierové predpoklady predpovedali družstvu boj o udržanie, nakoniec sa však stalo suverénnym víťazom s právom postupu do I. ligy západ, druhej najvyššej súťaže družstiev. Tento výsledok je o to cennejší, že ho dosiahli len vlastní odchovanci klubu. Odzrkadlila sa v predošlých sezónach dobrá tréningová práca s mládežou a umožnenie mladým hráčom získať potrebné skúsenosti v zápasoch so silnejšími súpermi na vyšších šachovniciach. Gregor Zaťko, Monika Švaralová, Martin Chlpík aj Juraj Lecký teraz dokázali priniesť družstvu spoľahlivé body a rozhodnúť tak viaceré zápasy. Jedinou posilou bol medzinárodný majster Satea Husari z exotickej Sýrie. Levičanom pomohol nielen ako kvalitný hráč, ale aj ako výborný tréner s bohatými skúsenosťami. A keď sa pridala dobrá forma skúsených Ondreja Hudobu a Štefana Švoňavca, predsedu klubu Mareka Földesiho a Rasti-

slava Nikela, výsledkom bol zaslúžený postup. V III. lige pôsobilo družstvo Béčka. Ako nováčik po postupe zo IV. ligy nemalo pred súťažou

obsadilo pekné 2. miesto. Déčko malo starosti so záchranou, ktoré však úspešne vyriešilo víťazstvom v poslednom kole a zabezpečilo si 8. miesto. Výborne hral

veľké oči, ale nakoniec mu len tesne o skóre uniklo prvé miesto. Aj druhé miesto je však nesporným úspechom, ukázalo sa, že v Béčku rastú noví solídni hráči, ktorí budú po zisku skúseností tvoriť zdravú konkurenciu hráčom v Áčku. Treba vyzdvihnúť výkon najúspešnejšieho hráča družstva a celej ligy Ladislava Benčoka, spoľahlivo hrali aj Peter Geffert, Ján Mesároš a Pavol Benčík. Levice C a Levice D hrali IV. ligu. Zvládnuť dve družstvá v jednej lige bolo organizačne aj hráčsky náročnejšie, pomocnú ruku podali aj hráči z vyšších družstiev. Základ tímov však tvorili hráči, ktorí sa k súťažnému šachu dostali po prvýkrát alebo po dlhšej hráčskej pauze. Súťaž vyšla lepšie Céčku, celý čas sa pohybovalo na špici tabuľky a nakoniec

víťaz ligy mladý hosťujúci Lukáš Béreš z Tlmáč, takisto aj po pauze znovu hrajúci Jozef Koperdák, podmienky pre udelenie prvého ratingu splnili Ján Čuchor, Gabriel Galgóc, Pavol Sovič a Ľudovít Nagy. Okresnej V. ligy sa zúčastnilo Éčko. Družstvo tvorili prevažne vekom ešte len žiaci, ktorí získavajú prvé súťažné skúsenosti s často omnoho skúsenejšími súpermi. Výkonom najviac zaujal Šimon Kostolányi, ak však prejavený prístup a nadšenie vydrží aj Gabrielovi Gallóovi, Dominikovi Žilkayovi či Petrovi Székelymu, úspechy sa určite dostavia. Základom každého úspechu je predovšetkým práca s mládežou a vyhľadávanie nových talentov. Šachový klub Levice by sa chcel poďakovať za spoluprácu CVČ

Stredoeurópský pohár v biatlone

Junior. Na pamiatku šachového nadšenca a dlhoročného trénera mládeže Zoltána Hámorosa zorganizovali spolu 1. ročník jeho memoriálu pre hráčov do 18 rokov. Z jeho krúžku vyšlo nemálo mladých členov klubu. Monika Švaralová obsadila tohto roku obsadila na majstrovstvách SR junioriek do 20 rokov krásne druhé miesto, a kvalifikovala sa tak na majstrovstvá Európy v tejto kategórii. Na MSR bude bojovať aj Martin Chlpík v kategórii dorastenci do 18 rokov. Dnes pracuje krúžok pod vedením Rastislava Nikela, najlepší žiaci majú príležitosť zúčastniť sa okrem V. ligy aj turnajov pre mládež v rámci celoslovenskej série Grand Prix v šachu do 14 rokov. Šach má medzi ostatnými športami trochu zvláštne postavenie, je však veľmi vhodný hlavne pre mládež. Šach zároveň môže hrať každý, členmi nášho klubu sú žiaci aj dôchodcovia, nájdeme aj vozíčkara či nevidiaceho šachistu. Nie nadarmo je heslom Svetovej šachovej organizácie FIDE latinské Gens una sumus, čiže Sme jedna rodina. Ak by ste chceli vyskúšať svoje šachové umenie a aj sa v ňom zlepšiť, srdečne vás pozývame do nášho klubu. Klubová miestnosť sa nachádza v CVČ Junior, číslo 208, každý pondelok a piatok 17:00-20:00. Nájdete nás aj na www.sachlevice.eu.

Stolnotenisový turnaj vo Veľkom Ďure Komisia kultúry, školstva a športu OZ vo Veľkom Ďure v spolupráci s obecným úradom usporiadala dňa 17. marca 2012 stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutočnil v telocvični ZŠ. Súťažilo sa v troch kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci a muži. Hralo sa systémom každý s každým. Turnaja sa zúčastnilo 12 žiakov a 9 mužov. Najlepším hráčom v každej kategórii odovzdal diplom a pohár starosta obce Ing. Peter Benko a predseda KKŠaŠ Miro-

Súťažili žiaci (na snímke) aj muži.

slav Kosťov. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali Michal Petrík, Jozef Rieger a Dominik Osvald. Na záver turnaja poďakoval starosta obce všetkým účastníkom turnaja ako aj organizátorom. Organizátori turnaja plánujú usporiadať ďalší stolnotenisový turnaj v zimnom období. Veria, že súťažiacich bude viac a sily si prídu zmerať i ženy. Všetci účastníci turnaja, aj tí, ktorí sa neprebojovali k trofejam, odchádzali domov spokojní.

baSKeTbal * baSKeTbal * baSKeTbal * baSKeTbal * baSKeTbal * baSKeTbal 1. liga žien BKŽ Levice – BKM Piešťany 79 : 48 (46 : 19). Body LV: Ozdincová 14, Štefaňáková 12, Melezinková, Kováčiková a Kubušová po 11, Bačová a Šimová po 10. Levičanky vstúpili do stretnutia vo veľkom štýle a rýchlo si vybudovali náskok, ktorý si postupne zvyšovali. Súperky nekládli príliš veľký odpor a Levičanky sa im bodovo vzďaľovali a pohodlne dokráčali k víťazstvu. oblastná súťaž žiačok BKŽ Levice – BK ZŠ Zvolen 48 : 32 (28 : 17). Body LV: Kron-

ková 15, Havranová 9, Dobrotová a Kováčiková 6, Ivanická a Ondušková po 4, Horňáková a Kašiarová po 2. V súboji prvých dvoch družstiev boli levické dievčatá od začiatku lepšie koncentrované a dostali sa do vedenia. Postupne sa hra vyrovnala, ale domáce hráčky si svoj náskok dokázali kontrolovať až do konca. BKŽ Levice – BK ZŠ Zvolen 58 : 37 (34 : 13). Body LV: Havranová 12, Kronková 10, Kováčiková 9, Machilová a Ondušková po 8, Horňáková 5, Ivanická 4, Kašiarová 2. V odvetnom zápase sa opäť od začiatku darilo viac do-

mácim dievčatám a opraty zápasu mali pevne vo svojich rukách. Dostali sa do pohodlného vedenia a príležitosť mohli dostať všetky hráčky. oblastná súťaž mladších minibasketbalistov Basketbal Levice „B“ – Basketbal Levice „A“ 20 : 43 (5 : 29). Body LV „B“: Špaňo 8, Lörincz 6, Vagner 4, Varga 2. Body LV „A“: Villem 15, Gatiaľ 8, Horniak 6, Blaha 4, Lojek, Chaban, Kováč, Cserhelyi a Lepieš po 2. Najmladšie levické basketbalové nádeje zmerali spolu sily a podľa očakávania bol

zápas v réžii skúsenejších hráčov „áčka“. Od začiatku boli lepším tímom na palubovke a svoju prevahu vyjadrili aj číselne. Basketbal Levice „B“ – Basketbal Levice „A“ 18 : 40 (9 : 11). Body LV „B“: Špaňo 8, Lörincz 4, Vörös, Gregáň a Pinter po 2. Body LV „A“: Villem 14, Gatiaľ 9, Blaha 6, Kováč 5, Gunár 4, Chaban 2. V druhom meraní síl bol prvý polčas vyrovnaný a mladší Levičania sa prezentovali dobrou hrou a zaskočili svojho súpera. Po prestávke sa však prejavili skúsenosti a aj druhý zápas teda skončil podľa očakávania. -LVB-

fuTbal - 18. kolo Oblastné majstrovstvo

II. trieda

III. trieda

Starý Tekov - Hronské Kosihy 0 : 2; Čajkov - Veľké Turovce 4 : 1; Pohronský Ruskov Čata 2 : 2; Kalinčiakovo - Rybník 3 : 0; Veľký Ďur - Podlužany 0 : 0; Plášťovce - Keť 1 : 1; Horné Turovce - Hronské Kľačany 3 : 0; Nová Dedina - Tekovské Lužany 2 : 0

Mýtne Ludany - Nový Tekov 1 : 5; Dolný Pial - Veľké Kozmálovce 2 : 0; Plavé Vozokany - Bory 1 : 1; Malé Kozmálovce - Jur n/ Hronom 2 : 4; Žemberovce - Pukanec 2 : 1; Ipeľské Úľany - Lok 1 : 1; Ipeľský Sokolec Vyškovce 4 : 1; Šarovce - Beša 3 : 1

Farná - Hronovce 3 : 1; Tek. Lužany 4FSC - Demandice 1 : 1; Malé Ludince - Horné Semerovce 0 : 4; Hontianske Trsťany - Pastovce 2 : 0; Tupá - Lontov 2 : 4; Hokovce - Tešmak 3 : 0; Santovka - Bátovce 2 : 0; Málaš - Voľno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Podlužany Kalinčiakovo Horné Turovce Starý Tekov Čajkov Hron. Kľačany Plášťovce Nová Dedina Čata Hron. Kosihy Tek. Lužany Veľký Ďur Rybník Pohr. Ruskov Veľké Turovce Keť

18 11 18 11 18 10 18 9 18 9 18 9 18 8 18 8 18 7 18 6 18 6 18 6 18 6 18 6 18 5 18 2

5 3 2 4 3 2 4 4 2 4 4 2 2 1 1 7

2 4 6 5 6 7 6 6 9 8 8 10 10 11 12 9

41 : 18 41 : 24 44 : 28 37 : 19 34 : 24 40 : 35 48 : 39 31 : 28 29 : 37 33 : 33 26 : 35 34 : 42 29 : 55 28 : 46 24 : 45 23 : 34

38 36 32 3;1 30 29 28 28 23 22 22 20 20 19 16 13

Jur n/Hronom Nový Tekov Žemberovce Bory Lok Pl. Vozokany Ipeľský Sokolec Dolný Pial Pukanec V. Kozmálovce M. Kozmálovce Šarovce Ipeľské Úľany Mýtne Ludany Vyškovce Beša

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

13 12 11 9 9 8 10 9 7 7 7 6 4 3 3 2

0 2 2 4 3 6 0 2 6 3 3 2 5 4 3 3

5 4 5 5 6 4 8 7 5 8 8 10 9 11 12 13

62 : 20 55 : 25 54 : 31 41 : 27 53 : 36 41 : 34 45 : 46 35 : 38 28 : 25 38 : 33 36 : 45 30 : 41 27 : 45 26 : 49 25 : 71 20 : 50

39 38 35 31 30 30 30 29 27 24 24 20 17 13 12 9

H. Semerovce Demandice Farná Hokovce Santovka Hont. Trsťany T. Lužany 4FSC Bátovce Hronovce Pastovce Tupá Malé Ludince Tešmak Lontov Málaš

17 17 16 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 16

13 12 9 10 10 9 7 6 5 5 5 5 4 4 3

3 4 5 2 2 2 6 4 4 2 0 0 1 1 2

1 1 2 5 5 6 4 6 8 10 12 12 12 12 11

54 : 18 49 : 13 51 : 25 57 : 34 36 : 26 28 : 25 38 : 29 38 : 39 38 : 29 22 : 34 25 : 46 29 : 59 35 : 55 30 : 60 23 : 61

42 40 32 32 32 29 27 22 19 17 15 15 13 13 11

opäť doplatili na pomalšie lyže

V dňoch 16. - 18. marca sa konal Stredoeurópský pohár v poľských Jakuszyciach blízko známeho českého strediska Harrachov. Pretekov sa zúčastnilo vyše 220 biatlonistov z Poľska, Česka, Ukrajiny a Slovenska. Veteránsku kategóriu reprezentovali tohtoročný majstri Slovenska Peter Luptovský (KB Vyhne), Karol Hudeček a tretí v poradí z majstrovstiev Pavol Horniak obaja z KB Levice.

li skráteniu trate. Zvíťazil český reprezentant Jaromír Šimúnek. V kategórii 46 a st. si bezchybnou čistou streľbou vybojoval Karol Hudeček 4. miesto, keď od druhého miesta ho pripravili pomalšie lyže ako mali súperi, kedže bolo v týchto podmienkach veľmi náročné správne namazať lyže. Zvíťazil Aleš Dytrt z Česka. V druhom preteku po absolvovaní štyroch trestných

Kvôli veľkému počtu pretekárov a teplotným podmienkam (17 stupňov) boli trate hlboké, mokré a rozbité sa organizátori rozhodli druhý pretek, ktorý mal byť pôvodne ako hromadný, nahradiť rýchlostným biatlonom, ktorý bol na programe aj v sobotu. Prvý pretek nevyšiel Pavlovi Horniakovi kategórii 36-45 r. ktorého diskvalifikovali kvô-

kolách obsadil Pavol Horniak 4. miesto a na tretieho v poradí stratil len 2 sekundy. Opäť sme doplatili na pomalšie lyže. Zvíťazil Tomáš Levý z Česka pred Petrom Luptovským. V kategórii 46 a st. víťazstvo obhájil Aleš Dytrt zo 6 trestnými kolami. Karol Hudeček potvrdil streleckú formu a po absolvovaní 2 trestných kôl obsadil 6. miesto. BLK (25)


Týždenník pOHROnIE

12/2012

v mestách a obciach okresu Levice

27. marca 2012

pietna spomienka na obete ii. svetovej vojny

obecné gastrocentrum začne fungovať už od pondelka 2. apríla

obec poskytne dôchodcom na stravovanie dotáciu (Eliška Svordová) - Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom v stredu 14. marca prerokovalo a schválilo aktualizáciu VZN č. 20/2012 o pravidlách prideľovania dotácií z rozpočtu obce, v ktorom sú uvedené podmienky poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov. Príspevok na stravovanie bude obec poskytovať poberateľom starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku, ktorí majú na území obce trvalý pobyt. V osobitných prípadoch aj poberateľom invalidného dôchodku, to však iba na základe posúdenia a odporučenia Komisiou sociálnych vecí a zdravotníctva. Dôchodca bude stravu odobe-

rať osobne, v priestoroch Gastrocentra. Občan, ktorý má podľa vyššie uvedených podmienok nárok na poskytnutie príspevku na stravovanie, vyplní žiadosť o poskytnutie príspevku, ktorá je k dispozícii na Obecnom úrade a na www.kalna.eu v priečinku Obecný úrad/Tlačivá na stiahnutie. Prílohou k žiadosti je zdokladovanie výšky dôchodku – teda rozhodnutie o priznaní dôchodku. Obec po doložení týchto dokladov následne oznámi žiadateľovi výšku denného príspevku na stravovanie a spôsob jeho poskytovania. Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi na každý pracovný deň v mesiaci. Výška stravnej jednotky pre

dôchodcov je 2,60 EUR. Napríklad dôchodca s dôchodkom nižším ako 200 EUR si bude hradiť cenu obeda vo výške 1,10 EUR a obec mu bude doplácať 1,50 EUR. Pri dôchodku vyššom ako 350 EUR bude cena obeda pre dôchodcu 2,20 EUR a dotácia od obce 0,40 eur. Jednoducho povedané, čím nižší dôchodok dôchodca poberá, tým vyšší bude príspevok od obce. Schválená výška príspevku platí na obdobie jedného roka, takže do apríla 2013. Pre ďalšie obdobie bude výška príspevku prehodnotená Obecným zastupiteľstvom. Občan bude poplatok za stravu hradiť do pokladne Obecného úradu. Dôchodcovia

sa môžu prihlasovať už oddnes, 27. marca, na Obecnom úrade. Toto všeobecne – záväzné nariadenie je k dispozícii na Obecnom úrade, alebo na www.kalna. eu v priečinku Obecný úrad/Všeobecne – záväzné nariadenia. Jedálny lístok bude k dispozícii vždy v Gastrocentre, na Obecnom úrade aj na stránke obce www.kalna.eu. Obecné Gastrocentrum bude samozrejme k dispozícii aj ostatným stravníkom poskytovaním plného obedového menu v cene 3 EUR. V budúcnosti sa plánujú rozšíriť služby Gastrocentra podľa požiadaviek občanov. (Autorka je asistentka starostu obce)

deti sa dravcov vôbec nebáli Vo štvrtok 22. marca sme zažili niečo neobyčajné. Do našej materskej školy zavítal sokoliar Dušan Danko zo Žarnovice. Neprišiel však sám. So sebou priniesol svojich operencov - dravé vtáky. Myšiarka ušatá, kuvik obyčajný, výr skalný, plamienka, jastrab a sokol sa priamo pred našimi očami vynímali ako tie najvzácnejšie poklady lesov a hôr. Našu pozornosť si svojou veľkosťou, majestátnym postojom, krásnym čiernym kovovolesklým šatom a mohutným zobákom vyžiadal krkavec veľký.

Sokoliarske vystúpenie pozostávalo z letovej ukážky dravcov a z hovoreného slova uja Dušana, ktorý porozprával zaujíma-

vosti zo života dravcov: odkiaľ pochádzajú, čím sa živia, ako lovia. Dozvedeli sme sa o ich pohybových a letových vlastnostiach,

Helena Mokošová: Milí Kalňania Jarný slnečný dotyk povzbudil všetkých ľudí. Viacerí z nás vošli do svojich dvorov a záhrad, tak ako aj my, aj zem si oddýchla a nôti svoju prvú pieseň. V jemných tónoch vánok tancuje a ihrá sa s prvými jarnými kvietkami. Úrodná zem vdýchla do seba nádej, že od jarných mesiacov nám bude vydávať svoju úrodu. Je však klamlivé, keď si myslíme,

že postačí len priložiť ruky k dielu a z vynaloženej práce narastie úroda a poputuje do našich komôrok. Preto urobme viac a priblížme sa k nášmu trojjedinému Bohu a prosme ho o pomoc. Naša obec nie je výnimkou a zaslúžila si chrám a ľudí. Sme rôzneho vierovyznania. Blíži sa Veľká noc, ktorá nás bude povzbudzovať, preto naplňme obsah

nášho srdca chlebom života, čistým objatím, privítajme nevinného baránka. Veď on umrel za nás na kríži, len tak budeme šťastní. Nech Viera, Láska a Nádej sú naším hlavným povolaním. Naša Obec Kalná nad Hronom je skutočne pekne vybudovaná, upravená a čistá. Veď svedomito sa o ňu starajú naši občania. Našu obec by som prirovnala k čis-

prišla takmer stovka Kalňanov (ig) - V sobotu 24. marca sa konal lampiónový sprievod spojený s kladením vencov a uctením si obetí druhej svetovej vojny, ktorá do značnej miery zasiahla aj našu obec. Na pietnej spomienke k 67. výročiu oslobodenia Kalnej nad Hronom

aj o tom, aké sú niekedy neprekonateľné rýchlym letom, bystrosťou zraku, ale aj využívaním vzdušných prúdov. Deti mohli dravcov vidieť a obdivovať z bezprostrednej blízkosti, niektoré z nich mohli aj pohladkať. Tí odvážnejší sa nebáli navliecť si ani rukavicu sokoliara Dušana a s dravými vtákmi zapózovať. Návšteva sokoliara nám priniesla nevšedný chvíle, kus prekrásnej prírody a bezprostredný kontakt s dravými vtákmi. Ďakujeme za neopakovateľný zážitok a možnosť opäť sa dostať bližšie k poznaniu života okolo nás. (Autorka je riaditeľka MŠ)

sa zúčastnila takmer stovka občanov hlavne vďaka dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorý celý sprievod organizačne zastrešil. Na podujatí už tradične vystúpil spevokol Harmónia a dodal celej udalosti dôstojný ráz a čaro významnej udalosti.

príjemné predpoludnie na sídlisku Juh

beh oslobodenia obce TÍMEA SZLOVÁKOVÁ

V materskej škole jastrab, sokol aj myšiarka ušatá

DAGMAR HAJTÓOVÁ

S pietnym príhovorom vystúpil starosta obce L. Éhn.

Sobotňajšie predpoludnie 24. marca sa na sídlisku Juh v Kalnej nad Hronom nieslo v športovom duchu. Komisia mládeže a športu s OZ Magic Team už po tretí rok zorganizovali Beh oslobodenia obce. Obnovili tak tradíciu behu, ktorý v minulosti patril medzi tradičné udalosti v Kalnej nad Hronom. Ďakujeme, sme veľmi radi že vás tu máme! Na začiatku padli povzbudivé slová od zástupcu starostu Pavla Kocku aj organizátorov, a beh sa mohol začať. Zúčastnení „oslobodzovali obec“ po vyznačených trasách, ktoré boli rozdelené podľa vekových kategórií. V tých si našli svoje zastúpenie škôlkari,

školáci, študenti, ženy, muži a dokonca sa môžeme pochváliť aj kategóriou seniori. Keďže niektoré trasy pretínali miestne komunikácie, veľkou pomocou bola Obecná polícia, ktorá dozerala na bezpečnosť a plynulosť behu. K celkovému počtu 99 „osloboditeľov“ dopomohlo aj krásne počasie a motivačné ceny, ktoré venovali Obec Kalná nad Hronom a riaditeľ Wellness centra Rastislav Magna. V cieli čakalo bežcov príjemné občerstvenie a každý účastník navyše získal jednorazový vstup do kalnianskeho Wellnes centra. Veríme, že rokmi bude pribúdať aj počet „osloboditeľov“ a táto myšlienka sa opäť stane na dlhé roky tradíciou.

tým topánkam, ktoré sú zároveň aj pohodlné. V ktorých sa cítim dobre a nechcem ich vymeniť za iné. Preto aj naše srdcia si vyčistime od každodenného prachu, nečistôt či priestupkov. Aby v nich radosť horela a snaha bude pre nás ziskom. (autorka je obyvateľka Kalnej nad Hronom)

plagát roka 2012 vytvoril študent Soš Kalná nad hronom

ŽiVoTná ceSTa s girlandami

Víťaz súťaže Ľuboš Kubena so svojím dielom.

KALNÁ NAD HRONOM / NITRA (op) – Víťazom už 7. ročníka prestížnej súťaže o PLAGÁT ROKA sa v kategórii počítačovej grafiky stal študent SOŠ Kalná na Hronom Ľuboš Kubena. S prácou pod názvom Životná cesta nechal za sebou všetkých súperov a priniesol pre školu medailu najcennejšiu. Súťaž vyhlásil Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom (KOS)

v Nitre a Inštitútom rodovej rovnosti pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám. Zapojilo sa do nej 184 žiakov z 30 stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. V tomto ročníku si mohli autori vybrať z dvoch tém: Každý si kreslí život sám, a Nasaďme si mužské/ ženské okuliare – vidíme svet inak? Súťaž pod záštitou predsedu NSK Milana Belicu prebiehala v kategóriách počítačová grafika a výtvarná technika.

prvý majstrovský futbalový zápas žiakov Kalnej nad hronom

na úvod remíza s ipeľským Sokolcom (Pavol Bátovský) - V sobotu 24. marca odohrali kalnianski žiaci prvý majstrovský zápas proti Ipeľskému Sokolcu. Chlapci sa rozbiehali pomalšie a do šatní odchádzali s výsledkom 1:2. Do druhého polčasu nastúpili ako vymenení, hra-

lo sa prakticky na jednu bránu, no súper sa úspešne bránil a nám sa podarilo už len vyrovnať na konečných 2:2. Strelci našich gólov boli Maťo Švec a Maťo Bátovský. (autor je tréner žiackeho mužstva)


:

ČO

NOVÉHO?

Mestské zastupiteľstvo v Ţeliezovciach zasadlo na svojom 14. riadnom zasadnutí netradične v polovici mesiaca, 16. februára. Dôvodom skoršieho termínu mala byť naliehavosť včasného rozhodnutia poslancov v otázke zrušenia uznesenia MsZ z novembra 2011 o prevode obchodného podielu mesta v spoločnosti Ekoferment, s.r.o. na spoločnosť Mumbles, s.r.o. MsZ zobralo na vedomie vyhodnotenie kultúrnych kalendárov a činnosti kultúrnych organizácií za minulý rok, schválilo návrh kultúrnych kalendárov na tento rok, zobralo na vedomie správu o činnosti CVČ a plán činnosti na tento rok, ako aj správu o činnosti školského úradu za uplynulý rok. Poslanci sa detailnejšie venovali návrhu zriadenia dotačnej komisie. V rozprave k tejto téme rezonovali dve otázky: ako zabezpečiť prítomnosť

predstaviteľov ţiadateľských organizácií na zasadnutí dotačnej komisie a či vôbec bude z čoho rozdávať dotácie. Napokon MsZ schválilo zriadenie dotačnej komisie, ktorej členmi bude všetkých 12 poslancov zastupiteľstva. Rozsiahla diskusia sa rozvinula o zrušení pôvodného uznesenia o prevode podielu mesta v Ekoferment, s.r.o. Návrh na zrušenie predloţil Róbert Gulyás. Po poldruhahodinovej rozprave k tejto téme sa poslanci v pomere 7 za, 1 proti, 5 sa zdrţalo uzniesli na zrušení uznesenia č. 173/2011. Primátor výkon rozhodnutia uznesenia o zrušení pôvodného uznesenia pozastavil. Mestské zastupiteľstvo súhlasilo so stanoviskom mesta k vyhláseniu ochranného pásma okolo ţeliezovského kaštieľa, odročilo ţiadosť občana o prevod mestského pozemku, schválilo dlhodobý prenájom priestorov v

budove Domu kultúry v Ţeliezovciach na základe ţiadosti OTP Banky Slovensko, a.s. na umiestnenie bankomatu. MsZ sa uznieslo na vystúpení mesta zo záujmového zdruţenia Ipeľský Euroregión, ako aj zo záujmového zdruţenia Regionálna rozvojová agentúra Ipeľ–Hron. Poslanci sa zaoberali výstupmi zo zasadnutia komisie školstva a kultúry, v rámci ktorých bola nastolená otázka osoby mestského kronikára. MsZ sa uznieslo, aby komisia predloţila návrh na riešenie vedenia kroniky mesta. V diskusii sa hovorilo o moţnosti rozdelenia územia mesta na viac volebných obvodov (P. Polka), o moţnom odkúpení telocvične Gymnázia J. A. Komenského (L. Sokol, R. Gulyás), ako aj o moţnom zvolaní verejného stretnutia predstaviteľov mesta a občianskych zdruţení na území mesta.

Napriek negatívnym predpovediam o nízkej účasti vo voľbách do NR SR a tomu priradeným očakávaniam sa volieb zúčastnilo takmer 60% oprávnených voličov. V celo-

štátnom meradle to bolo 59,11%, v Nitrianskom kraji o niečo menej – 58,4%, v okrese Levice 55,58% a v samotných Ţeliezovciach iba 54,54%, keď z 6030 oprávnených voličov

vyuţilo svoje právo 3289. V celoštátnom meradle získal SMER 44,41% hlasov (83 stoličiek v parlamente), KDH 8,82% (16), OĽaNO 8,55% (16), Most – Híd 6,89% (13), SDKÚ 6,09% (11) a SaS 5,88% (11). Víťazný SMER získal v Nitrianskom kraji 39,76%, KDH 5,86%, OĽaNO 5,52%, Most – Híd 14,87%, SDKÚ 4,34%, SaS 4,46%. V okrese Levice dosiahli strany nasledovné výsledky: SMER 34,67%, KDH 5,7%, OĽaNO 8,24%, Most – Híd 16,74%, SDKÚ 4,69%, SaS 4,64%. Výsledok volieb v Ţeliezovciach Celoštátne víťazný SMER dosiahol v našom meste iba tretie miesto, s počtom 708 hlasov získal 21,53%-nú podporu. Lepšie si počínala SMK, ktorá získala 765 hlasov – 23,26%, prvou v Ţeliezovciach sa stala strana Most – Híd, ktorá získala 1037 hlasov a 31,53%. KDH získalo 73 hlasov, čo znamená 2,22%, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 149 hlasov, čiţe 4,53%, SDKÚ 133 hlasov – 4,04%, SaS 126 hlasov, teda 3,83%. Najvyššiu účasť na území nášho mesta zaznamenali v Mikuli, kde pristúpilo k volebných schránkam 58,97% voličov, najniţšiu vo Veľkom Dvore, kde vyuţilo svoje volebné práve iba 42,25% občanov.

Mesto Ţeliezovce bolo ku koncu minulého roka zainteresované v jedenástich súdnych sporoch, dozvedáme sa zo správy o súdnych sporoch mesta, predloţenej na januárové zasadnutie mestského zastupiteľstva. Štyri súdne konania boli vedené proti mestu, sedem viedlo mesto voči fyzickým osobám. Zo štyroch súdnych sporov vedených proti mestu v dvoch prípadoch je ţalobcom bývalá zamestnankyňa, jeden prípad sa týka zaplatenia nemajetkovej ujmy a mesto v ňom figuruje ako právny nástupca bývalej nemocnice s poliklinikou. Vo štvrtom prípade ide o

úroky a poplatky z omeškania spoločnosti ZH Kredit, s.r.o., ktorá odkúpila pohľadávky zaniknutej poisťovne voči bývalej ţeliezovskej nemocnici. Súdne spory iniciované mestom sa týkajú nezaplateného nájomného, v jednom prípade ide o vypratanie bytu. Okrem súdnych konaní vedie mesto 14 exekučných konaní voči neplatičom nájomného. V prípade 7 súdnych sporov ide o nájomné v súhrnnej výške 3956,83 eur, v prípade exekučných konaní o sumu nezaplateného nájomného vo výške 32 434,46 eur.

(LL)

27. marec: Tajomstvá ţeliezovského parku – prednáša P. Polka, pracovník Mestského múzea o 14.00 v Klube dôchodcov na ul. SNP 27. marec: Rarity našej kniţnice – dokumentačná výstava z fondov kniţnice 28. marec: „Chráňme a zachovávajme zvyky našich predkov“ - beseda s autorom knihy J. Beníkom v Novom domove na ul. Komenského, 14.00 h PERSONÁLNE VÝSTAVKY: 28. 3. 1592 výr. nar. J. A. Komenský Od 26. marca do 30. marca pod názvom „Kniţnice pre všetkých“ je vyhlásený Týţdeň slovenských kniţníc.

V rámci týţdňa rôzne podujatia pre školy. Denne prístupný internet pre verejnosť, burza kníh a časopisov, vstupy do múzea.

Zo Svodova a z Mikuli v dňoch: 23. apríla, 21. mája, 25. júna, 23. júla, 20. augusta, 24. septembra, 22. októbra, 26. novembra a 18. decembra. Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP / časť Ţeliezovce/, Jarmočná a Cintorínska budeme odváţať v dňoch: 27. marca, 24. apríla, 22. mája, 26. júna, 24. júla, 21. au-

gusta, 25. septembra, 23. októbra, 27. novembra a 19. decembra. Z ulíc kpt. Nálepku, Ruţová, Mierová, Ţelezničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Trţná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka budeme odváţať v dňoch: 28. marca, 25. apríla, 23. mája, 27. júna, 25. júla, 22. augusta, 26. septembra, 24. októbra, 28. novembra a 20. decembra. Z obchodov v dňoch: 29. a 30. marca, 26. a 27. apríla, 24.a 25. mája, 28. a 29. júna, 26. a 27. júla, 23. a 24. augusta, 27. a 28. septembra, 25. a 26. októbra, 29. a 30. novembra a 21. decembra. Mestský úrad ŢELIEZOVCE


POHRONIE

SamoSpráVne noViny

27. marca 2012

11

Od utorka do utorka: čÍM ŽIJE OBEC

27. marec 2012

č. 12/2012 V sobotu v rybníku koštovali odborníci:

Milí spoluobčania,

až 207 prihlásených vzoriek! Odborná degustácia sa v Rybníku konala v sobotu 24. marca. Štyri degustačné komisie prechutnali spolu 207 prihlásených vzoriek z Tekovského regiónu, ale aj zo širšieho okolia. V ab-

solútnej prevahe to boli vína požehnaného roka 2011, ktoré potvrdili povesť veľkého ročníka. Najlepšie vína postúpili do „rozstrelu, v ktorom predsedovia komisií určili šampióna bie-

Degustačné komisie pracovali pod vedením MUDr. Jaromíra Murániho, predsedu Vinohradníckeho spolku v Čajkove.

lych a červených vín. Napriek vysokému počtu prihlásených vzoriek prebehla degustácia vďaka nasadeniu všetkých zainteresovaných hladko. Degustačné komisie pracovali pod vedením Jaromíra Murániho, odbornú ochutnávku organizačne viedol pred-

seda Vinohradníckeho spolku v Rybníku Jozef Uhnák. Všetky prihlásené vína budete môcť ochutnať na verejnej koštovke v sobotu 31. marca. Organizátori zabezpečia k vínu aj pohostenie. Príďte sa stretnúť s priateľmi pri dobrom víne. -šr-

neprehliadnite pozvánku vinárov Vedúci degustačných komisií určili v „rozstrele“ šampióna bielych a červených vín. Na snímke Jozef Nízl a Jozef Szabo, vzadu Ján Svetík. Foto: Ivana Ižoldová

Vinohradnícky spolok Rybník a Obec Rybník Vás srdečne pozývajú na VI. ročník degustácie vín, ktorá sa bude konať 31. marca 2012 o 16.00 hod v Kultúrnom dome v Rybníku.

obec rybník sa opäť zapája do zaujímavej súťaže

dnes vám ponúkame možnosť zapojiť sa do zdraviu prospešného a užitočného projektu, ktorý môže nielen pomôcť popularizácii nášho mládežníckeho futbalu, ale jednej rodine v našej obci priniesť aj slušnú finančnú úsporu na vykurovaní – dodávku plynu od ZSE Energia až 90 dní zadarmo, čo je vlastne jeden štvrťrok. Predpokladá to, aby sa rodinný futbalový tím troch hráčov prihlásil do súťaže a aby v ňom nechýbala ani žena. Bližšie o projekte v článku na tejto strane, registrácia hráčov je na Obecnom úrade. Zároveň vás chcem všetkých v sobotu 31. marca srdečne pozvať na už 6. ročník degustácie vín, ktorá bude určite zaujímavá – prihlásených bolo vyše 200 vzoriek. Dávam vám do pozornosti tiež milú aktivitu našich škôlkarov a ich učiteliek, ktorou oprašujú tradície jari a potvrdzujú, že Rybník je na zvyky našich predkov hrdý. My, súčasníci, sme hrdí tiež na to, že naši predškoláci spolu s ich rodičmi a pedagógmi absolvovali jarnú brigádu a vyčistili si priestory škôlky. Želám vám úspešný týždeň. Imrich Králik, starosta

Jarná brigáda v materskej škôlke

rýľovali a hrabali pedagógovia, rodičia aj deti V pondelok 19. marca popoludní sa v areáli rybníckej Materskej školy konala jarná brigáda. S rodičmi a deťmi sme si priniesli hrable, rýle a s dobrou náladou sme sa pustili do práce. Zrýľovali sme pieskovisko a vyhrabali lístie, aby mohla konečne vyrásť jar-

ná trávička. Pri veselej nálade čas rýchlo plynul. Ani sme sa nenazdali a naplnili sme lístím, konárikmi a papiermi celých 11 vriec. Naša vďaka patrí rodičom, ktorí sa brigády zúčastnili. Teší nás, že im nie je ľahostajné, v akom prostredí sa ich deti hrajú. kolektív MŠ

rodinný futbal: prihláste sa a získajte dodávku plynu od zSe na tri mesiace

Obec Rybník sa zapája do projektu s názvom rodinný futbal, s cieľom podporiť mládežnícky futbal a futbalové aktivity pre celú rodinu. Úlohou obce Rybník je zorganizovať rodinno-futbalový turnaj. V prípade, že podujatie prebehne podľa stanovených pravidiel, obec môže predložiť ZSE žiadosť o grantovú dotáciu na podporu mládežníckeho futbalu.

Pod súťažným tímom sa rozumie trojčlenné družstvo zložené z rodinných príslušníkov, pričom minimálne jeden člen tímu musí byť žena. Turnaj prebieha formou vyraďovacieho systému (play off), kde sa poradie zápasov určí pred turnajom náhodným žrebom z prítomných tímov. Turnaj sa hrá na 5. súťažných kôl, keď do ďalšieho kola postupuje vždy iba víťaz duelu

(32, 16, 8, 4, 2). Jednotlivý duel pozostáva z kopov na špeciálne upravenú bránku, kde jednotlivé otvory znamenajú rôzne bodové hladiny. Každý z 3 členov tímu má 3 pokusy. Tím má teda 9 pokusov, pričom výsledné bodové skóre sa určí súčtom hodnôt trafených otvorov. Duel prebieha tak, že najskôr strieľa hráč č. 1 z A tímu, potom hráč č. 1 z B tímu atď. V prípade nerozhodného

výsledku príde na rad rozstrel – ľubovoľný hráč z tímu A a B, jeden pokus. Víťaz turnaja získava hlavnú cenu – dodávku plynu od ZSE Energia na 90 dní zadarmo. Záujemci sa môžu zaregistrovať na OcÚ Rybník osobne, prípadne telefonicky na tel.č. 036/6342151. Je potrebné uviesť: mená troch rodinných príslušníkov, adresu, telefonický kontakt a e-mail.

Tekovská knižnica v Leviciach

Škôlkari tradičným rybníckym zvykom privolali jar

Kiseľa, Kiseľa...

Keď cez škrupinu topiaceho sa snehu vykukne prvá snežienka a krókusy nám rozžiaria oči, tak s istotou vieme, že prišla jar. Deti z MŠ v Rybníku si príchod jari pripomenuli vynesením Kisele a jej následným spálením, čím konečne vyhnali tuhú zimu z našej dediny. Deti a ich pani učiteľky pripravovali Kiseľu už od rána. Vytvorili ju z dvoch palíc v tvare kríža a slamou ju upravili do ľudskej podoby. Obliekli ju do kroja a za spevu jarných pies-

ní sa vybrali cez celú dedinu k Ľudovému domu pri kostole. Tam sa vetrom niesli slová: Kiseľa, Kiseľa, za koho si visela? Za pána richtára aj za jeho syna. Kdeže ťa robili? V tom zemianskom dvore, v tej novej komore.

Hneď potom Kiseľu povyzliekali a spálili, aby urýchlili odchod zimy a príchod voňavej jari.

Vás srdečne pozýva na predstavenie knihy

Bristolské básničky pre všetky detičky, ktorú napísala Zora Žatková

dňa 28. marca 2012 o 11.00 hod. Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach CK Junior, A. Sládkoviča 2, prízemie Podujatie je spojené s autogramiádou autorky a predajom knihy (6 €) Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj


VÝSTAVY Levice - Tekovské múzeum Kapitánska budova Stála expozícia: Archeológia - História hradu - História lekárnictva Spoločenský ţivot a cechy - L. Bielik: August 1968 - Ľudový odev Otváracie hodiny: pondelok - piatok 9.00 - 18.00 hodiny, sobota - nedeľa 10.00 - 18.00 hodiny

Dobóovský kaštieľ Prírodovedné zbierky Výstava potrvá do 1. apríla 2012 KINO JUNIOR 24. 3. – 30. 3. 2012 KINO NEHRÁ 31. 3. 2012 (sobota) o 15.30 h MUPPETS (THE MUPPETS) USA. Bývali legendami. Ich show poznal kedysi celý svet. Ich divadlo

bolo vypredané, televízny program sledovali milióny. To však bolo kedysi... Teraz potrebujú zohnať 10 miliónov dolárov na záchranu starého divadla... Rodinná komédia, MP od 7 rokov, SD,104 min., Saturn, vstupné 2,30 €, PREMIÉRA 31. 3. 2012 (sobota) o 18.30 h BLÁZNIVÁ, HLÚPA LÁSKA (CRAZY, STUPID LOVE)

30. marca 1983 zomrel v Budapešti Pál Kadosa, maďarský hudobný skladateľ, pedagóg. Patril k popredným predstaviteľom modernej maďarskej hudby. Narodil sa 6. septembra 1903 v Leviciach. Tu ţil do roku 1908, keď sa presťahoval do Trnavy, kde získal prvé hudobné vzdelanie. V štúdiu hudby pokračoval v Budapešti u viacerých významných hudobných pedagógov, v rokoch 1921-27 u Zoltána Kodálya. Osobne sa poznal aj

školský profesor na učiteľskom ústave v Leviciach, kde vyučoval slovenský jazyk, literatúru a pedagogiku. Levice znamenali pre neho prvé skúsenosti v učiteľskej praxi. V školskom roku 19371938 odmaturoval so svojou triedou a odišiel učiť na gymnázium do Bratislavy. V tomto čase bol uţ známy ako nekompromisný literárny kritik. Jeho kritické texty z tohto obdobia - to sú polemiky a eseje uverejňované v Ľudovom denníku a v Pero-

s Bélom Bartókom. V rokoch 1927-1943 pôsobil ako profesor na Fodorovej hudobnej škole v Budapešti. V roku 1928 bol zakladajúcim členom spolku Moderných maďarských hudobníkov. Po vojne sa stal profesorom Hudobnej akadémie v Budapešti. V roku 1950 mu bola udelená Kossúthova cena, v roku 1963 získal titul Vynikajúci umelec a v roku 1967 sa stal čestným členom londýnskej Royal Academy of Music. V Budapešti ţil aţ do konca svojho ţivota. *** 1. apríla 1975 zomrel v Bratislave Alexander Matuška PhDr., literárny kritik, esejista, pedagóg. Narodil sa 26. februára 1910 vo Vlkanovej. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a v rokoch 1928-1935 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po získaní pedagogického vzdelania prvým jeho pôsobiskom boli Levice. V školskom roku 1935-1936 začal učiť ako stredo-

utkovej Přítomnosti. V DAV-e uverejnil recenziu novej zbierky svojho priateľa Laca Novomeského Otvorené okná (1936). Z tohto obdobia pochádza aj štúdia Vajanský prozaik (1937), v ktorej zaujal odmietavý postoj k vysoko cenenej prozaickej tvorbe S. H. Vajanského. Štúdia vyvolala v literárnych kruhoch rôznorodé reakcie. Do roku 1944 pracoval v učiteľskom povolaní, neskôr ako šéfredaktor Slovenských pohľadov (1953-1958). Od roku 1959 bol vedeckým pracovníkom SAV. V roku 1969 mu bol udelený titul národný umelec. *** 2. apríla 1944 sa narodil v Teranoch Ladislav Ballek, spisovateľ, publicista. Vyrastal v rodine colníka, najskôr v Teranoch, Dudinciach, neskôr v Šahách, kde navštevoval základnú i strednú školu. Študoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Krátky čas pôsobil ako učiteľ, pra-

AED, AVOT, YLO

v kartách stávka o všetko

prvá časť zloţených lekárskych slov

neón

zrakový orgán

P

čínske ţenské meno

krátky zábavný príbeh

značka kvality múky slov. hudobná skupina

býv. zn. cigariet

lawrencium Európan

ŠPZ Prahy

súrodenec

ŠPZ okr. Nitra

horná končatina na to miesto vábivo, pútavo

dámsky odev

túz

české mesto kane priznal pri hrade Bezděd román A. Jiráska modlitba (lat.)

pieseň dvoch spevákov

slepačia slabika švík

okrášli

ŠPZ okr. Komárno

býv. územie panovníka MPZ Rumunska

pretlač na bývalých známkach

mesto v Juhoslávii druh slona

KUPÓN KRÍŽOVKY 12/2012

coval aj ako novinár. V roku 1972 sa stal vedúcim literárneho odboru Ministerstva kultúry, v roku 1980 bol námestníkom riaditeľa Slovenského literárneho fondu, neskôr tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov. Vo svojej tvorbe sa často vracia do svojho rodného kraja, na juţné Slovensko, do okolia Šiah. Pôsobil ako poslanec NR SR za Stranu demokratickej ľavice a od marca 2001 je veľvyslancom SR v Českej republike. V prezidentských voľbách v roku 1998 bol jedným z kandidátov na post prezidenta SR. Venuje sa profesionálne literatúre. *** 4. apríla 1883 sa v Segedíne narodil a 6. apríla 1937 tam zomrel Gyula Juhász, jeden z najvýznamnejších básnikov 20. storočia. Bol predstaviteľom literárnej skupiny Nyugat. Je autorom melancholicky ladenej poézie, vyznačujúcej sa pocitmi ţivotnej tragiky a samoty. Z regionálneho hľadiska je významný jeho pobyt v Leviciach, kde v roku 1907 pôsobil ako profesor na gymnáziu. Vyučoval maďarčinu a latinčinu. Býval v podnájme v dome č. 16 na bývalej Ludanskej ceste, na ktorom mu v roku 1993 odhalili pamätnú tabuľu. Jeho meno nesie Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Leviciach. Zaznamenal: (šr) Pramene: Osobnosti Levického regiónu, Mária Zátopková, 2001, www.kniznicalevice.sk a monografie obcí regiónu (Použité údaje sú do r. 2001)

ţenské meno

baňa na kameň KONIEC TAJNIČKY

dar nevesty

P

otlačené miesto

USA. Štyridsiatnik Cal Weaver (Steve Carell) ţije vysnívaný ţivot. Má výbornú prácu, krásny dom, úţasné deti a manţelku - lásku zo strednej školy. Ale keď sa dozvie, ţe ho Emily (Julianne Moore) podvádza a chce sa s ním rozviesť, jeho perfektný ţivot sa v jednej krátkej chvíli celý zosype a Cal zostane sám... Komédia, MP od 12 rokov, ST, 118 min., Continental Film, vstupné 2 €

staršia značka ţiletiek

KTO ODPÚŠŤA ZLOSYNOM... Dokončenie tajničky J. LETKA spolu s kupónom zašlite do 5 dní na adresu redakcie. Dokončenie tajničky z č. 11/2012 znie: ...BLÁZNOVSTVOM. Výhercom knihy z vydavateľstva IKAR je Ján Blaho. Výhru si môţe prevziať v redakcii.

NARODILI SA LEVICE: 9. 3. Šimon Vlček (syn Jana a Ing. Kataríny), 11. 3. Richard Halmo (syn Mariána a Mgr. Nikolety), 12. 3. Alexander Šabík (syn Tomáša a Heleny), Sofia Vašová (dcéra Veroniky), 13. 3. Sára Farkasová (dcéra Jany), Sebastián Ürge (syn Juraja a Veroniky), Jakub Zapalač (syn Miroslava a Kataríny), Viktória Sedliaková (dcéra Jozefa a Ing. Viktórie), Marko Halaši (syn Mareka a Renáty), Dominik Lopúch (syn Ing. Ľubomíra a Romany), 14. 3. Samuel Buri (syn Jaroslava a Kataríny), Alexandra Viera Vnuková (dcéra Ing. Viliama a Ing. Viery), 15. 3. Andrej Káčer (syn Vincenta a Zdeny), 16. 3. Róbert Füri (syn Róberta a Jany), 17. 3. Tadeáš Slabey (syn Ivana a Lenky), 19. 3. Samuel Máťáš (syn Vladimíra a Veroniky) OPUSTILI NÁS LEVICE: 14. 3. JUDr. Jozef Matejka (64 r., Levice), 15. 3. František Panko (77 r., Levice), Ing. František Sklenár (65 r., Beša), 16. 3. Cecília Kišová (85 r., Kalná nad Hronom), 18. 3. Emília Bugyiková (79 r., Levice), 20. 3. Zuzana Vrábelová (83 r., Levice – Čankov), 21. 3. Magdaléna Lajtošová (80 r., Levice), Júlia Tomanová (79 r., Levice) ŠAHY: 14. 3. Štefan Radoš (69 r., Balog nad Ipľom), 15. 3. Mária Kriţanová (85 r., Bzovská Lehôtka), 20. 3. Ing. Robert Gyebnár (50 r., Šahy) ŢELIEZOVCE: 9. 3. Vojtech Csontos (76 r., Ţeliezovce), 12. 3. František Juhász (65 r., Hronovce)

Baran 21. 3. - 20. 4. Potrebujete zmenu zabehaného stereotypu, preto v ţiadnom prípade neodmietajte pozvania do spoločnosti. Noví ľudia, zaujímavé kontakty, priveľmi nešetrite. Veľkorysosť sa vám stonásobne vráti. Potrebujete si psychicky oddýchnuť, preto si nájdite čas na pár jarných kilometrov. Býk 21. 4. - 21. 5. Ak sa práve chcete dostať z ťaţkostí, prepustite na najbliţšie dni miesto pri rodinnom "kormidle" niekomu inému. Mali ste straty? Teraz získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov. Vaši rodinní príslušníci potrebujú viac vašej priazne a nehy. Blíţenci 22. 5. - 21. 6. Choďte do prírody a menej rozoberajte vlastné konanie! Ľudia okolo vás majú tieţ negatívne črty, mnoţstvo práce a nemajú čas sledovať vaše zvláštne a nepríjemné správanie. Urobte čo sa dá, aby ste dokázali, ţe problematiku ovládate. Zasaďte sa za to, čo sledujete a prevezmite na seba aj zodpovednosť. Alibizmus nie je v tomto čase namieste. Rak 22. 6. - 22. 7. Mali by ste dokončiť súkromné veci, na ktoré ste v posledných dňoch nemali dosť času. Vnútorný nepokoj a mnohé nejasnosti by však nemali brániť priateľskému stretnutiu. Nereagujte výbušne, môţe vám to spôsobiť len problémy. Známosti nenadväzujte na ulici. Ak nemáte inú moţnosť zoznámenia, obráťte sa na svojich známych. Lev 23. 7. - 23. 8. Ak to situácia dovolí, dobre by bolo zájsť si do prírody, kde by nič nerušilo vaše myšlienky. Potrebujete si usporiadať všetky udalosti, ktoré sa zomleli v poslednom čase. Asi sa ukáţe, ţe vaše pracovné úlohy sú veľmi dôleţité, a preto im venujete všetky sily. Presvedčivé vystupovanie vám vyslúţia pochvalu. Panna 24. 8. - 23. 9. V týchto dňoch sa vám pravdepodobne ozvú nejakí starí známi a vy by ste ich mali ochotne vypočuť. Rozhovor, aj keď sa to na prvý pohľad vôbec nebude zdať, neskôr pomôţe i vám. Mierny útlm u vás vyvolá istý druh nečinnosti. Premôţte sa a nemusí to dopadnúť práve najhoršie. Čaká vás zaujímavé stretnutie, prípadne list, ktorý vás povzbudí. Váhy 24. 9. - 23. 10. Po tieto dni môţete doplatiť na svoju tvrdohlavosť. Svojím zhoršeným imidţom nezapôsobíte dôveryhodne na tých, ktorých chcete získať na svoju stranu. Vaše námety môţu byť zaujímavé. Rátajte však s tým, ţe môţe prísť k istým obmedzeniam. Dobre urobíte, ak sa od začiatku naučíte trpezlivosti pri prekonávaní prekáţok. Škorpión 24. 10. - 22. 11. Ak budete tvrdohlavo trvať na svojom, môţe dôjsť k nepríjemnému konfliktu v rámci vašej rodiny. Zamyslite sa radšej nad sebou, či by ste nemohli všeličo napraviť, čo spôsobuje vám aj iným problémy. Váš nervový systém nie je v úplnej rovnováhe. Dôleţité rozhodnutia odsuňte na neskoršie. Strelec 23. 11. - 21. 12. Urobte si inventúru v peňaţenke. Nezdá sa vám, ţe vás vaši priatelia priveľmi vyuţívajú? Finančné prostriedky nenechávajte doma, uloţte ich na výhodný úrok. Snaţte sa dokonale sústrediť. Zaťaţia vás predovšetkým finančné problémy. Po zváţení zistíte, ţe situácia nie je aţ taká nepriaznivá. Podľa moţnosti sa úplne uvoľnite a nemyslite na prácu. Kozoroţec 22. 12. - 20. 1. Ľudia z vášho okolia sa budú cítiť nepríjemne. Nemáte prehnané nároky? Najprv splňte všetky povinnosti a aţ potom môţete niečo vytýkať ostatným. Ak sa niekto kriticky vyjadrí na vašu adresu, nemusí to ešte znamenať, ţe nepozná aj vaše klady. Nemusíte sa preto hneď uráţať. Vodnár 21. 1. - 19. 2. Vyslovenou náhodou objavíte niečo, čo ste skutočne nečakali. Pozor, neunáhlite sa! Čo ak si z vás partner len vystrelil, aby vyskúšal vašu veľkorysosť? Pripravte sa na trocha vypätejšiu situáciu v práci. Nemali by ste od problémov utekať, lepšie bude, ak ich čo najrýchlejšie dáte do poriadku. Ryby 20. 2. - 20. 3. Na väčšie akcie sa tento týţdeň akosi nehodí. Koniec koncov ani nemáte teraz na niečo také kondíciu. Dobre urobíte, ak sa najskôr zotavíte. Nečakané stretnutie vám prinesie zaujímavé podnety. Zuţitkujte ich však hneď, lebo neskôr môţu byť bezcenné. Na obzore sú finančné zisky. Nezaškodí vám trochu sa nad sebou zamyslieť.

POHRONIE - regionálny týţdenník so sídlom v Leviciach. Vydáva VITUR s.r.o., Nová 13, 942 01 Šurany. Člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače SR. IČO: 36 564 524 Dátum vydania: 27. marca 2012, č. 12, ročník LXVII. Cena výtlačku: 0,46 €. ISSN: 1337-4656. EV 3617/09. Šéfredaktorka: PhDr. Oľga Prekopová, tel. 0907 172 968. Zástupkyňa šéfredaktorky: Alţbeta Psárska. Redaktor: Štefan Ráchela, tel. 0908 397 061. Grafický redaktor: Roland Endrész, tel. 0907 933 483, e-mail: roloend@gmail.com. Telefón: 036/631 23 92. Manaţér redakcie: Ivan Tóth, tel. č. 0910 914 981. Redakcia: Pionierska ul. 2, 934 01 Levice. Telefón redakcia a inzercia: 036/631 23 92. Fax: 036/631 31 87. Email: redakcia@pohronie.sk. Vychádza kaţdý utorok. Uzávierka v piatok o 12. hodine. Nevyţiadané príspevky nevraciame. Uverejnené materiály nemusia byť totoţné s názormi redakcie ani vydavateľa. Rozširuje Royal Press, s. r. o., súkromní predajcovia a kolportéri. Objednávky na predplatné sa prijímajú priamo v redakcii. Podávanie novinových zásielok povolilo RPC Nitra č. j. 1-RPC/2004. Tlač z dodaných tlačových predlôh: VERSUS, a. s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Registračné číslo EV 3617/09.


1 autoelektrikár - mechanik - nástup 11. 4., vyuč., TGA s.r.o., Jurská cesta 6, Levice, servis@tga.sk, Ing. Molnár 1 automechanik - lakýrnik - nástup 24. 4., vyuč., PRIMALAK s.r.o., Hronská 4, Levice, tel. 0903 410 372, p. Horváth 1 čašník, servírka - 20. 4., vyuč., ZUZANA KARLÍKOVÁ TILIA, Záhradná 2, Levice, tel. 036/6312 965, p. Karlíková 4 finanční poradcovia - nástup 28. 3., ÚSO, KOOPERATIVA POISŤOVŇA, Bernolákova 20, Levice, tel. 036/6313 237, BsBa. Nemec 1 inštalatér vodovodov, kúrenár - nástup 19. 4., vyuč., AMOS-SERVICES s.r.o., Jurská 197/6, Horná Seč, amosauto@zoznam.sk, p. Baranecová 2 kaderníci dámski a pánski - nástup 11. 4., vyuč., MARGITA ŠTUBŇOVÁ, Mjr. Gondu 511/21, Ţemberovce, tel. 0903 158 307, p. Štubňová 1 konštruktér - nástup 15. 4., ÚSO, ROEZ s.r.o., Tyršova 2354/2, Levice, martin.lecky @roez.sk, Mgr. Lecký 1 kontrolór kvality - nástup 26. 4., ÚSO, SERIOPLAST SLOVAKIA s.r.o., PP - Geňa Levice, info-sk@serioplast.sk, p. Weisová 1 krupier-ka - nástup 28. 3., ÚSO, WINTIME s.r.o., Trenčianska 57, Bratislava, vladimir.sramek74@gmail.com, p. Šrámek 1 kuchár-pizzer - nástup 1. 4., vyuč., BALAZMONT s.r.o., Nitrianska 498, Kalná nad Hron., tel. 0908 423 450, p. Baláţ 1 manažér produktov - nástup 26. 3., VŠ, HERB-PHARMA SK, s.r.o., Veľké Ludince 654, tel. 036/773 82 81, Mgr. Garaiová 1 mechanik výrobných liniek - nástup 31. 3., vyuč., DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 2 murári - nástup 19. 4., vyuč., ALEXANDER LAKATOŠ, kpt. Nálepku 20, Levice, tel. 0903 754 684, p. Lakatoš 3 obchodno-technickí zástupcovia - nástup 28. 3., ÚSO, AQUA TRADE SLOVAKIA, Jesenského 55, Zvolen, tel. 0902 905 345, Mgr. Kamenská 1 pekár - nástup 26. 3., vyuč., ČIFÁRSKA PEKÁREŇ s.r.o., Levická cesta 154, Čifáre, tel. 0948 528 339, p. Hargašová 1 pekár - nástup 1. 4., vyuč., PEKÁREŇ DEVA KOZÁROVCE, Kozárovce 119, tel. 0911 685 223, p. Kušteková 1 pomocný prac. pri údržbe - nástup 16. 4., vyuč., BEVA ISTOTA n.o., SNP 19, Levice, tel. 0905 686 208, Ing. Turianová 3 predavači mäsa - nástup 5. 4., vyuč., MECOM TRADE s.r.o., Ku Bratke 2/A, Levice, lorincova@mecomtrade.sk, Ing. Lőrincová 2 recepční - nástup 11. 4., ÚSO, DASTAN s.r.o., Štefánika 69, Levice, tel. 036/6317 137, p. Hulvejová 1 referent MTZ - skladník - nástup 19. 4., ÚSV, LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., Jurská cesta 2, Levice, tel. 036/637 73 93, p. Lieskovská 1 skladník, vodič vysokozdvižn. - nástup 26. 4., ÚSO, SERIOPLAST SLOVAKIA s.r.o., PP - Geňa, Levice, info-sk @serioplast.sk, p. Weisová 180 stavební robotníci - vŕtači - nástup 7. 4., vyuč., INŢINIERSKE STAVBY, a.s., Mochovce, matusicovar@iske.sk, p. Matušicová

2 kuchári - Rakúsko, NJ - komunikat., SOU, prax min. 1 rok 1 robotník v poľnohospodárstve alebo v stavebníctve - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 aranžér/ka kvetov - Rakúsko, NJ - aktívne, SOU, prax min. 1 rok 2 pomocné sily do kuchyne Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 3 čašníci/čky - Rakúsko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP B

1 tech. kontrola tlak. čast. a konš. - nástup 29. 4., ÚSO, ROEZ s.r.o., Tyršova 2354/2, Levice, martin.lecky@roez.sk, Mgr. Lecký 1 technický inžinier - nástup 31. 3., VŠ, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 1 technológ výrobných procesov - nástup 31. 3., ÚSO, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 1 traktorista ŽV - nástup 25. 4., vyuč., PD so sídl. v Ţemberovciach, Mjr. Gondu 74, Ţemberovce, tel. 0910 906 792, p. Števko 1 vedúci mäsopredajne - nástup 5. 4., ÚSO, MECOM TRADE s.r.o., Ku Bratke 2/A, Levice, lorincova@mecomtrade.sk, Ing. Lőrincová 1 zmenový vedúci - nástup 31. 3., VŠ, DE MICLÉN a.s., Priemyselný park 66, Levice, tel. 036/629 33 87, p. Senešiová 40 zvárači - nástup 7. 4., vyuč., INŢINIERSKE STAVBY, a.s., Mochovce, matusicovar@iske.sk, p. Matušicová 1 agent predaja - nástup 1. 4., ÚSO, PROTECH TECHNOLÓGIA, Hontianska cesta 4/657, Šahy, p. Balázsová 1 čašník, servírka - nástup 19. 4., vyuč, CSÁKVÁRI SILVIA, Mgr., Šahy, Bartóka 12, tel. 0908 466 973, Mgr. Csákvári 1 dielenský plánovač koord. výroby - logistik - nástup 1. 4., ÚSO, FRAGICSLOV s.r.o., Šahy, SNP 80, maria@fragicslov.sk, p. Hollová 1 kozmetik, kozmetička - nástup 1. 4., ÚSO, EUROPARTNERS, s.r.o., Šahy, Hviezdoslavova 24, tel. 0917 554 382, Mgr. Beregszásziová 1 kuchár - nástup 1. 4., vyuč., PIZZERIA PIAZZA ITALIA, Šahy, Lukáča 1, tel. 0907 967 655, p. Pataiová 1 kuchár - nástup 1. 4., vyuč., PÍRI TRANS, s.r.o., Hokovce 222, tel. 036/749 14 33, p. Píriová 1 odborný zamestnanec na úseku personál. - nástup 1. 4., VŠ, HÖRNLEIN SLOV., s.r.o., Šahy, Bernecká 1823, tel. 036/7450 178, Ing. Bittmanová 1 strojársky technik kontrolór akosti, lab. - nástup 1. 4., ÚSO, HÖRNLEIN SLOV., s.r.o., Šahy, Bernecká 1823, tel. 036/7450 178, Ing. Bittmanová 1 zamestnanec v účtovníctve - nástup 1. 4., ÚSO, FRAGICSLOV s.r.o., Šahy, SNP 80, maria@fragicslov.sk, p. Hollová 1 zástupca vedúceho predajne - nástup 19. 4., ÚSO, CBA SLOVAKIA, s.r.o., Šahy, Bernecká 2, tel. 0910 961 578, Ing. Rác 1 lekár v odbore psychiatria - nástup 1. 4., VŠ, PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA, Zelenyáka 65, Hronovce, tel. 036/757 72 95, Ing. Csudaiová 1 lekár v odbore, absolvent - nástup 1. 4., VŠ, PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA Hronovce, Zelenyáka 65, tel. 036/757 72 95, Ing. Csudaiová 2 pom. robot. pri výr. koš. medov - nástup 1. 4., zákl., SOLIDE SLOVAKIA, Fučíkova 10, Hronovce, tel. 0905 985 774, p. Košík 4 predavač v stánku na trhoviskách - nástup 1. 4., zákl., FLAŠKA MARIAN, Svodov 78, Ţeliezovce, tel. 0905 428 965, p. Flaška 5 vodiči nákladného automobilu - nástup 1. 5., vyuč., TAM TRANS SPED., s.r.o., Šarovce 545, tel. 036/771 00 40, p. Demény

10 CNC operátori, sústružníci - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 5 potrubári - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 5 zvárači WIG/TIG 141 - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 14 technik - textilný - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 asistent operátora - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP

Edícia Príbehy z kabelky má nový knižný prírastok

ROZVOD

„Zrod tejto knihy bola moja vnútorná očista. Bolestivá, namáhavá, ale pre dušu nevyhnutná. Nikdy by mi nenapadlo písať knihu, no stalo sa niečo, čo prevrátilo môj život naruby. Dodnes si pamätám vôňu podlahy v mojej náhradnej kuchyni, keď som sa na nej lúčila so životom. Nikdy nezabudnem na strach, ktorý som prežívala, keď u nás niekto zazvonil alebo zaklopal. Bolo to, akoby som žila život hrdinky z nejakého dokonalého trileru – bojíte sa od prvej chvíle a netušíte, ako sa príbeh skončí. Všetko má svoju príčinu, ale verte mi, aj v pekle možno nájsť lásku,“ povedala o knihe Rozvod jej autorka Sára Navarová.

2 majstri - elektrikári, vetracie a vykurovacie zariadenia - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 vychovávateľka - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP 1 predavač/ka zeleniny - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 5 stavební tesári - ČR, SOU, prax min. 2 roky 20 pracovníci v zlievarenskom priemysle - ČR, SOU, prax min. 2 roky

ROZVOD Sáry Navarovej vychádza v edícii Príbehy z kabelky, ktorá je určená najmä ţenám. Zaradené v nej sú tituly, v ktorých ústredným motívom je vzťah muţa a ţeny v rôznych jeho podobách, tituly, v ktorých dominuje romantika, láska, ţivotné osudy obyčajných ţien, či príbehy zo ţivota. Príbehy z kabelky majú popri obsahovej stránke podobnú aj grafiku obálok. Svet okolo nás vraj patrí mladým, krásnym a podnikavým. A presne taká je aj hlavná postava príbehu Sáry Navarovej. Denisa sa vydala za muţa, ktorého síce príliš nemilovala, ale verila, ţe raz z neho bude nielen spoľahlivý partner, ale aj starostlivý otec. Aby zabezpečili rozrastajúcu sa rodinu, otvorili si mladí manţelia útulnú kaviareň. Pribúdalo hostí, pribúdalo starostí, ale aj peňazí na účte. Všetko sa zdalo byť ruţové, aţ do chvíle, keď Milan pocítil ozajstnú chuť moci a bohatstva... ROZVOD vychádza v mäkkej väzbe na 176 stranách. Maloobchodná cena 6,90 €. www.bux.sk, www.ibux.sk, www.ikar.sk

5 žeriavnici - ČR, SOU, prax min. 2 roky 13 zvárači - ČR, SOU, prax min. 2 roky 2 zámočníci - ČR, SOU, prax min. 2 roky 10 elektromontéri - ČR, SŠ,VŠ, prax min. 2 roky 22 zvárači - Veľká Británia, AJ komunikatívne, SOU, prax min. 2 roky 1 námornícke pozície - Holandsko, AJ, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky

6 autočalúnnici - Holandsko, AJ, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 5 montéri, údržbári výťahov Holandsko, AJ, HJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 6 elektrikári - Nórsko, AJ, NJ komunikatívne, SŠ, SOU, prax min. 2 roky 2 inžinierske pozície - Nórsko, AJ - aktívne, VŠ, prax min. 1 rok 1 CNC operátor - Nórsko, AJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok EURES 036/2440 303


14

27. marca 2012

POHRONIE

SamoSpráVne noViny

brigádovalo 60 ľudí – chýbalo viac mladých

čo Je V SanToVKe naJKraJšie?

V Santovke sa v sobotu upratovalo V sobotu 24. marca zorganizovala obec jarné upratovanie. Za príjemného, takmer letného, počasia, sa na brigádu dostavilo viac než 60 dospelých obyvateľov a 13 žiakov základnej školy pod vedením učiteliek. Starosta obce po dohode s poslancami určili miesta a práce, ktoré bolo potrebné vykonať. Ochotní brigádnici sa po rannom rozdelení s chuťou pustili do roboty. Išlo o úpravu verejných priestranstiev, výsadbu kvetov, odstraňovanie náletov, udržiavanie rezu stromov, zbieranie pohodených plastov a obalov a odvoz vyhrabaného lístia trávy aj konárov. Predseda roľníckeho družstva a poslanec OZ Ing. Škobla po-

skytol na odvoz traktor s vlečkou, ktorý do podvečerných hodín odvážal na určené miesto rastlinný materiál. Pri tejto akcii si mohli všetci obyvatelia vy-

Sobotná brigáda v plnom prúde.

ložiť pred svoje obydlia konáre a lístie. Tieto im boli v rámci upratovania bezplatne odvezené na skládku biologického materiálu. Časť brigádnikov pracovala na cintoríne, kde osádzali a betónovali nové stĺpy na oplotenie celého areálu. V nasledujúcich dňoch sa bude v prácach pokračovať. Veľký elán a nasadenie pri čistení obce prejavili žiaci základnej školy pod vedením učiteliek E. Šuhajovej a H. Sumerákovej. Školáci ručne vyzbierali 9 plných vriec poodhadzovaných obalov, plastov, cigaretových krabíc a pod. Do práce sa zapojili aj za-

mestnanci domova dôchodcov a dobrovoľníci z radov klientov. Aj takýmto aktívnym pohybom si upevňujú svoje zdravie a spríjemňujú trávenie času zaslúženého odpočinku v zariadení. Po dobre vykonanej práci sa všetci pustili do chutného guláša. Už tradične ho pripravili šikovné kuchárky z domova dôchodcov pod taktovkou vedúcej Ľ. Beňadikovej a hlavnej kuchárky B. Boriovej. Podľa chuti, s akou sa do jedla pustili hlavne deti, bolo vidieť, že všetci zúčastnení brali svoje úlohy pri brigáde vážne a odovzdali pre obec kus poctivej roboty. Žiaľ, stále pri dobrovoľných brigádach absentuje mladšia generácia, ktorá aj napriek čerpaniu dotácií obce na záujmové činnosti neprejavuje v tejto oblasti aktívnu účasť. Je to na škodu veci a neprospieva to ani k pozitívnemu vnímaniu na prideľovanie dotácií mladým zo strany ostatných obyvateľov obce. Starosta obce Ľubomír Lőrincz všetkým účastníkom sobotného jarného upratovania v Santovke úprimne ďakuje za odvedenú prácu. Všetci zúčastnení si zaslúžia uznanie za pozitívny prístup k spoločným hodnotám. (LL)

Súťažné práce školákov: bodovanie pokračuje

Filagória - Matúš Vöröš, 4. ročník, ZŠ Santovka

Biely kameň - Erika Harmadyová, 3. ročník, ZŠ Santovka

Nový Tekov Milí Novotekovčania,

S úspešným vinárom zoltánom Kulcsárom

Víno roSa je svetová rarita OĽGA PREKOPOVÁ

Tento rok ste s bielymi vínami bodovali na domácej ochutnávke v N. Tekove a na degustácii v D. Deči ste sa v kategórii červených vín stali dokonca šampiónom so ziskom zlatej medaily za Rosu. Ku ktorým vínam inklinujete viac: K bielym alebo červeným? Neviem jednoznačne odpovedať. Rodinné stretnutia pri dobrom obede si vyžadujú aj kvalitné víno, čo si myslím, že moja pivnica ponúka. Hovorí sa: „Jedlo si vyberá víno.“ Biele, ružové, či červené. Tiež ho vyberá aj moja manželka. Pri posedeniach chutnám radšej červené vína, a to nové slovenské šľachtenia ako sú Rosa, Nitra, Dunaj, Hron. Prvýkrát som ochutnal víno z týchto odrôd u šľachtiteľa Ondreja Korpáša v Rubáni. Vysadil som ich aj do mojej vinice a neľutujem. Rosa vznikla krížením troch odrôd Picpoul x Frankovka x Tramín červený.

obec noVý TeKoV

vypisuje v súlade s § 18a ods.4 a ods. 8 písm. a zák.. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu

hlaVný KonTrolÓr obce noVý TeKoV

Má vôňu aj chuť po ruži. Podľa šľachtiteľov je to svetová rarita. Je to zvláštne a kvalitné

Úspešný novotekovský vinár a vinohradník Zoltán Kulcsár (vľavo).

víno, preto si myslím, že som zaujal someliérov a získal šampióna v Dolnej Seči.

V Zelenči som s Rosou získal v r. 2010 „Linčanský džbán“, t.j. najlepšie ohodnotené víno zo slovenského šľachtenia. Zaznamenali ste už tento rok aj ďalšie ocenenia? V tomto roku súťaže len začínajú. Vzorky som poslal aj do Brna, Rybníka a Zelenča. V Rybníku Rosa tiež zabodovala a získala šampióna. Plánujem sa zúčastniť na výstavách v Nemčiňanoch, v Ostrihome v Maďarsku, tiež v Trapliciach na Morave. Minulý rok vínnym mokom prial. Aké sú očakávania v tomto? Áno, minulý rok bol asi najlepší za posledných 40 rokov, čo sa zaoberám pestovaním hrozna. Cukornatosti okolo 28°NM ešte neboli, len teraz. Tento rok sú poškodené zimnými mrazom citlivé odrody, hlavne stolové, Cardinal, Kráľovná viníc. Vlani nebol výskyt chorôb, a tak drevo dobre vyzrelo, je zdravé, čo predpokladá dobrú úrodu. Počasie je však nevyspytateľné.

Požiadavky: ných údajov na účel vyko• ukončené minimálne úplné nania voľby hlavného konstredné vzdelanie, doložetrolóra OZ podľa zákona né úradne overenou fotokóč. 428/2002 Z.z. o ochrane piou osobných údajov, dokladu o vzdelaní, • profesijný životopis s prehľa• úradne overená fotokópia dom doterajšej praxe s uvepríslušného dokladu o najdením pracovnej pozície, vyššom dosiahnutom vzde- • výpis z registra trestov nie laní, starší ako 3 mesiace, • súhlas so zverejnením osobKandidát na funkciu hlav-

ného kontrolóra obce zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 11. apríla 2012 na Obecnom úrade Nový Tekov 935 33 v uzavretej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ!“ Silvia Hrušková, starostka obce Nový Tekov

dávam vám do pozornosti rozhovor s naším excelentným vinohradníkom a vinárom Zoltánom Kulcsárom, ktorý je nositeľom mnohých ocenení z degustácií tých najkvalitnejších vínnych mokov a v tomto smere skvelo reprezentuje našu obec. Chcem vás zároveň srdečne pozvať na členské schôdze MO SČK a MO MS, ale tiež na kurz zdobenia kraslíc, pretože Veľká noc sa nezadržateľne blíži. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastňujú jarného upratovania a pripomínam, že gruntovanie obce trvá až do štvrtka 29. marca. Silvia Hrušková, starostka

miestny spolok SčK a miestna organizácia matice slovenskej v novom Tekove srdečne pozývajú na

členSKÚ Schôdzu oboch organizácií, ktorá sa bude konať

v piatok 30. marca o 16. hodine v kultúrnom dome.

V programe vystúpia deti z Nového Tekova. Po oficiálnej časti schôdzí môžete od 18. hodiny vzhliadnuť ukážky slávnostného veľkonočného prestierania pod vedením Eleny Velšicovej a zároveň ochutnať rôzne veľkonočné dobroty. Na toto podujatie bude vstupné 1 euro.

príďte zdobiť kraslice

Miestna organizácia Matice slovenskej v Novom Tekove srdečne pozýva na zdobenie veľkonočných kraslíc rôznymi technikami. Tieto tvorivé dielne sa budú konať

v nedeľu 1. apríla o 14. hodine v kultúrnom dome. Príďte sa podučiť a vyskúšať svoju kreativitu. Vítané sú aj deti v sprievode rodičov.


Odkúpim a predám staroţitnosti – nábytok, striebro, hodiny, bodáky, šable, lustre, pohľadnice, porcelán - v Leviciach. Tel. 036/62 235 96, 0903 439 094

PREDAJ, KÚPA a PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

(1)

Predaj:

1 izb. byt, Ul. Mochovská 25 000 € 3 izb. byt, Vinohrady 37 000 € 3 izb. byt, Ul. Dopravná 39 000 € 3 izb. byt, Ul. Saratovská 42 000 € Garsónka, Ku Bratke 18 000 € RD Levice 118 000 € Viničný domček, Krížny vrch LV Prenájom: Garsónka Ku Bratke Kúpa: Byty, domy, pozemky pre konkrétnych záujemcov

SLUŢBY

Glazúrovanie vaní.

Tel. 0905 983 602 0903 405 588

(12)

Doveziem drevo buk metrovicu, štiepku, alebo drevoštiepku. Tel. 0908 449 399 (355)

PONÚKNITE!

Vyhotovenie zmlúv, poradenstvo. e-mail: reaxlv@reaxlv.sk

Anglická konverzácia

0902 865 085, 0907 560 493

Som Britka s ukončeným VŠ vzdelaním v Londýne. Príprava na maturity, štátnice, skúšky, na pracovný pohovor, príprava pred pobytom v zahraničí, v Leviciach.

(155)

» Dám do prenájmu na novo preZVIERATÁ robený 1-izbový byt. Cena do(152) » Predám ošípané od 120 kg do 150 hodou - prípadne predám Tel. kg. Cena dohodou. Tel. 0915 884 0905 331 557 (160) 913 (118) » Vypomôžem v domácnosti v » Predám ošípané vhodné na zabitie, Leviciach. Tel. 0905 717 836 Dám do prenájmu možnosť rozobratia. Tel. 0907 507 (130) 1 miestnosť na levickej 066 (141)

Tel. 0905 605 803

pešej zóne (Komenského 2). Tel. 036/ 622 21 52 len do 16. hodiny

Predám tatranský profil – brúsený I. trieda od 3,85 €, II. trieda od 2,85 €. DOVEZIEM.

Tel. 0905 450 267, 0911 811 880

(133)

(13)

BYTY » Kúpim v Leviciach 1 až 3 izbový byt. Tel. 0907 560 493 (135) Predám 1-izbový byt v OV v Tlmačoch. Tel. 0911 999 795 (67) » Predám 1-izbový byt s balkónom v novostavbe, oblasť Dudiniec. Cena 3 500 €. Tel. 0911 854 144 (120) » Predám 1-izbový byt v OV v Leviciach. Tel. 0905 296 353 (158) » Predám veľký 2-izbový byt v OV v Želiezovciach na Hronskej ulici. Rekonštrukcia jadra, nová kúpeľňa. Cena 21 000 €. Tel. 0902 130 740 (153) » Predám v Leviciach 3-izbový byt v OV na Saratovskej ulici. Cena 41 000 €. Tel. 0908 083 590 (133) » Predám čiastočne zrekonštruovaný 3-izbový byt v OV na Súkenickej ulici v Leviciach. Cena 45 000 €. RK - nevolať. Tel. 0949 453 462 (145) » Predám 3-izbový byt v OV v Leviciach. Tel 0918 907 984 (156)

Predám 3-izbový byt v osobnom vlastníctve v meste Tlmače-Lipník

Ponúkam do nájmu obchodné priestory v obci Nová Dedina - v centre pri Obecnom úrade (doteraz vyuţívané ako predajňa potravín COOP Jednota Levice). Info na tel. č. 0914 373 318 (77) » Dám do prenájmu v Leviciach 2izbový byt. Tel. 0915 297 319 (131)

NEHNUTEĽNOSTI

» Kúpim rodinný dom v Leviciach, aj v okolí, prípadne vinicu s viničným domčekom. Tel. 0908 083 590 (136) » Predám poschodový rodinný dom blízko Levíc, 5-izieb, všetky IS. RK nevolať. Tel. 0903 745 555 (102) » Predám novostavbu rodinného domu v pokojnom prostredí Čankova, všetky IS. Tel. 0911 211 755 (157) » Predám RD typu bungalov v Tlmačoch na Lipníku. Tel. 0918 907 984 (159)

POZEMKY

o rozlohe 75 m2. Byt sa nachádza na 2. poschodí bytového domu s výťahom, ktorý je zateplený. Byt je prázdny, vhodný na okamžité bývanie. (Možný aj prenájom.) Cena dohodou.

Info: 0907 298 075

» Prenajmem dlhodobo 2-izbový zariadený, prerobený byt na ulici Ku Bratke v Leviciach, len seriózne. Tel. 0907 489 006 (150)

(76)

VÝMENA » V Pukanci vymením 2 RD na jednom pozemku za rodinný dom v Leviciach. V jednom RD je izba a kuchyňa, v druhom RD 4 izby, kuchyňa, kúpeľňa + WC, chodba, po čiastočnej rekonštrukcii. Záhrada 16 árov, všetky IS. Tel. 0907 529 759 (50)

PRENÁJOM

» Dám do prenájmu v Leviciach garsónku, prípadne predám. Tel. 0908 083 590 (134)

» Dám do užívania zadarmo vinohrad na vedení v dobrom stave v katastri obce Horné Túrovce. Tel. 0907 428 606 (162)

AUTO-MOTO-BICYKLE

» Predám obytný príves 5,7 m garážovaný. Cena dohodou. Tel. 036/ 6228 459 (103) » Predám FORD Fiesta, benzín, r. v. 96, 3-dverový, nové letné, zimné gumy, vo veľmi zachovalom stave. Cena dohodou. Tel. 0908 266 284 (116) » Predám hliníkové disky "17" originál RENAULT, 4 ks za 150 €. Tel. 0904 546 548 - iba SMS. (143)

RÔZNE

» Predám kvalitné voľne uložené seno. Tel. 0917 065 188 (154) Predám balkónové dvere 1 ks pravé + 1 ks ľavé. Rozmer š: 1 000 mm, v: 2 000 mm, z najmodernejšieho profilu VEKA PLATINIUM, farba orech vlašský. Sú veľmi pekné a úplne nové. Veľmi výhodná cena. Kontakt 0903 231 771 (26)

AKO PODAŤ RIADKOVÝ OBČIANSKY INZERÁT Občiansky inzerát môžete podať osobne v redakcii na Pionierskej ulici č. 2 v Leviciach (budova pri MsÚ, vchod zboku). Stačí, ak prídete, nadiktujete text inzerátu a na mieste zaplatíte. Ďalšou možnosťou je telefonické podávanie inzerátov na tel. č. redakcie 036/631 23 92. Zvolený text nadiktujete našej pracovníčke, ktorá vypočíta cenu inzerátu. Spôsob platby si môžete zvoliť sami. Jednou z možností je zaslanie peňazí poštovou poukážkou typu "H“, ktorú si vypýtate na pošte. Ďalšou možnosťou je prísť osobne a vyplatiť sumu v redakcii, príp. môžete peniaze poslať po inej osobe. Napokon existuje ešte jeden spôsob podávania inzerátov poštou. V liste pošlete text inzerátu, uvediete svoju adresu, na ktorú vám zašleme poštovú poukážku na úhradu inzerátu. Po zaplatení bude váš inzerát ihneď uverejnený.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

REDAKCIA POHRONIE

036/6312 392 Pohrebníctvo a Kvetinárstvo

KERBEROS

kvetinová výzdoba, smútočné vence, ikebany, sviečky, rakvy, organizovanie pohrebov, kremácia, rezané kvety donášková služba kvetov, darčekové predmety Ul. 28. októbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk kerberos@pohrebnictvokerberos.sk (28) Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148


16

27. marca 2012

POHRONIE

inzercia

meSTo leVice a občianske združenie pomŌŽme Si vyhlasuje v rámci projektu

„zdraVé meSTo leVice“

VEĽKÚ jarnÚ ZBIErKU zachovalého a čistého ošatenia, obuvi, posteľnej bielizne, diek, hračiek, kníh, školských, športových, kuchynských a domácich potrieb, funkčných elektrospotrebičov, menších kusov nábytku, stolov, stoličiek... Kde?: Hronská 8, Levice, (bývalá práčoVňa, 100 m od agrostavu vpravo)

Kedy?: od 28. 3. 2012 do 28. 4. 2012 každú stredu od 8.00 do 16.00 a každú sobotu od 8.00 do 13.00 Komu?: časť zbierky bude darovaná na humanitárnu pomoc do zahraničia a časť zbierky bude ponúknutá za symbolický poplatok núdznym občanom v našom regióne. pomáhame doma aJ V zahraničí. (5)

(35)

Dem-ter

pLASTOVé OknÁ A DVERE

zn. Salamander VráTane oV a deceunincK doplnK

plaSToVé obKlady a oploTenia, marKízy Cenová ponuka • DoDávka • Montáž • ServiS

Levice, ul. Mlynská 2238

(mlynský dvor prízemie - vedľa čistiarne)

tel.: 036/633 60 31 • mobil: 0904 186 209 e-mail: levice@demter.sk • www.demter.sk

Pomoc, ktorá Vás nič nestojí

Občianske združenie MačkySOS funguje čisto na dobrovoľníckej báze a venuje sa záchrane nechcených a opustených mačiek vďaka nezištnej práci jej členov a podpore priaznivcov. V domácich depozitoch mačičky liečime, socializujeme a následne im hľadáme nový domov. Našu činnosť, ktorú môžete každodenne sledovať v novinkách na našej stránke, prostredníctvom článkov, alebo aj osobným kontaktom, financujeme z darov a predovšetkým z 2 % Vašich daní.

Viac informácií ako aj tlačivo na darovanie 2 % daní nájdete na webovej stránke.

www.mackysos.sk

jarné zľavy!

(2)

(1)

na predaj r e k r e a č n ý a r e á l (vhodný aj ako domov soc. služieb) Areál tvorí: trojpodlažná budova - vybavená ubytovacím zariadením - 18 izieb so soc. zariadením, - jedáleň a kuchyňa so zariadením, - konferenčná miestnosť (70 miest), - sauna, 5 zrubových chát - vybavených ubytovacím zariadením - 4 izby, soc. zariadenie, vonkajší bazén - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltové ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastná studňa a čistička odpad. vôd, pozemok - s výmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 € Info - 0903 402 517 (6)

hprk.sk

Pohronie 12 2012  

Týždenník okresu Levice

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you