Page 1

ti

Norwegian Weekly Publishecl Every Friday at 1125 Tacoma 3. AARG.

FREDAG DEN

23

APRiL.

f~.venue,

Tacoma, Washington NO. 14

1931 /I

Why This Depression? :--

Garborg forteller om s1n , arrestas1on 1 California

Av PROFESSOR P. J. BARDQN

(Pacific Lutheran Co! lege, Parkland, W'ash.) IV. "The break in the systemati"They will work by trial and zation which an irregular and study, gammg wisdom by their impredicable thinker brings aerrors. In the end, after a long rouses a persistent if unfocused time, part of the social sham displeasure. Hence we have the will collapse, as it did in Eng- accepted and cultivated instituland, and small prornises will be- tions, such as our universities, come milestones of progress. our churches, our clubs, sustain"From where than can we ing with care mediocre stanclgain recrnits for this minority? ards of experimental thought. Two real sources seem in exist- To one who knows in any ence-the universities and the intimate way the life of the field of mental-disease specula- American student, it becomes tion and hospital experiment. only an uncomfortable humor to The one, the universities, with visualize any of his campuses rare if wonderful exceptions, are as the origin of social protest. fairly hopeless; the other is not The large inclustry of American only rich in promise, but few College athletes and its organirealize how full in performance. zation-for-victory · concept, the It is from this fielcl of compar- tendency to set up an efficient ative or abnormal psychology corporation as the proper unithat the challenge to inclustrial- , versity mode!, the extensive and ism and the program of change unshamecl university advertising. will come. and consequent apprehension of "Today inclustry produces public opinion, the love of size goods that cost more than ''they and large registration, that are worth, are consumed by per- strange phychological abnormsons who are degraded by the ality, organized cheering, the consuming; it is clestroying curious companionship of the permanently the raw-material state universities, and military source which, science has pain- drill, regular examinations and fully explained, could be made Tigidly prescribed work-all these inexh:i.ustible. Some intellectual revobtion must come which will delemphasize business and in· dustry and re-emphasize most · other wavs of self-expression. J All our inclustrial formalism, our Collve ,1t1"0111'zed you11g 1na11hood · over schematized tmiversities, are' instruments of haik and thwart, are machines to produce protest· ing abnormality, to block efficiency. Ti1e final cure is gaining acceptance for a new standard of morality; the first step toward this is to break down the mores . h"l 't' 1s t o fr ee e.xper1'n1ental -111 1 )1 101 thinking." Dr. Parker returns once more t o a cons1'd era t"10n o f u111vers1 · 't y education, and continues:

"Good husky, loyal American youth gave battle to communists who started to interfere with their Los Angeles school. It is fair to assume that while such affairs are unfortunate at times, it , will instill even deeper love of country in the hearts of these boys who went into their first battle for national preservation."-Alhambra Post-Advocate.

KNUT ROCKN'E, DREPT VED fLYVEULYKKE

intere;:;ting characteristics are, as is natura! in character-form. ation, but cause and effect. It d fra Vaar berømte landsmann Knutaar gammel, og gra uerte becomes an easy prophecy with· 1914 1 han , wor. in behaviorism to forecast that Rockne omkom tirsdag 31. mars N otre Dame 1 . ved r;n flyveulykke i nærheten begynte sin karriere. American universities will con4 nlecl Foruten Han blev gift i 191Oh" tinue regular· and mecliocre in av Bazaar, Kansas. · Rockne var eler 7 personer i elet Bonnie Skiles, Ken ton, . 10. mental activity and reasonably store aeroplan, som styrtet ned. De hadde 5 barn, 3 gutter og to devoicl of intellectual bent to" · stedet. piker. ward expenrnenta 1 t h"111 k"mg.." S o S'amtlige blev drept. paa . l" .' · k . . . . . Rockne var paa vei fra Kan- .Roe1mes p 1n tse 1ge og ti ag1s e fat . Dt. Parker. If there IS -~11)'__ ·s~cs·· city "Til -bøs Angeles; ·!Tvordyid, nar selvfØlgelig vakt stor basis at all_ for these scattmg han skulde innspille et par tale- opmerksomhet over hele U. S. A. criticism, httle wonder that films. Dagbladene er fulde av beskriPrinceton's great president, in Knut Rockne, eler som bekjent velscr 0111 vaar landsmanns evenrebellious mood, lamented: "with var fotball-træner ved N otre tyrlige karriere, og han vær ds etall our· teachin2_· " wc train no- Dame, og mere kjent og· beq6mttcs 1"kl · {e 1·)are som spor t smann, body.' enn kanske noen annen sports- men ~om menneske. In 1928 in his book, "\Vhat's mann i Amerika. var fØclt paa Knut Rockne besøkte Tacoma W1·011g \"t"th American Eclu- Voss, Norge, den· 3. mars, 1888. den 23. februar, og op l10 Id t Sig · , (Forts. side 6) Han kom hit til landet bare 5 her et par dage.

de danset paa bordene. Paa samme tid, er her millioner av Smaaplukk ele, ele representerer, som vaanAV ObAF' BERII:.D der sig i den stØrste ØkonomiI ske fortvilelse. H vern sa galePaa grunn av sine politiske hus? anskudser, blev flere kommuni* * * stiske studenter ved en hØiskole Nesten alle forbrytere er rei Los Angeles fornylig suspen- ligiØse. I fengslet saa jeg kadert fra skolen. Slikt kaller toliker korse sig og mumle bØnman politisk frihet. ner det ene minutt, i det neste En dag i siste uke gikk Sam. bandte og skjelte de. De lØper Garborg og flere med en peti- ingen risiko, hvad sjelen besjon, som krevet gjenoptagelse treffer. av de suspenderte, til skolens * * * styre; men mØttes utenfor av Der er mange gode raad, soll?medlemmer av en "patriotisk" nu blir gitt de arbeidsløse. forening og civilkledte "lovens Gustav Sand, f. eks., synes de haandhevere," som overfalt' dem. bØr "gaa tilbake til jorden." I haandgjerne blev baacle kvin- Ja, fortsetter ele aa sulte, vil ele nelige og mannlige av deputa- nokk snart "gaa tilbake til mosjonen fØrt til fengsel. Efter to eler jord." Hun rekker armene dage blev de lpslatte under kau- ut mot oss alle. Aa raacle folk sjon. ForhØret skal bli den 16. til aa gaa og dyrke jord, var april. Mange er i tvil om, hvor- logisk for 25 aar tilbake, men ividt en slik selvopofrelse er nød- dag :>er vi "breadlines" av farvendig, da de Økonomiske for-· mere ogsaa. Aa raade folk til holde taler tusen gange krafti- aa begynne tomhendt paa farm gere enn de mektigste ord. Men nu, er ensbetydende med aa be en slik erlig. mann, som Arne dem hoppe i Niagara-fosesn. Garborgs bror, vil gaa den bene Aa sette samfundsskibet paa vei. Det er mit innerligste Øn- kjØl igjen ved at hver faar et ske, at den gamle mann .ikke lite stykke land og leve primimaa <lØ i fengsel. tivt - den tanke er ogsaa pri* *· * mitiv. Hr. Sand tror kanskje, Paagrunn av maskiner blir ar- at man slik kan konkurrere med beidere ledige. Ledige arbeide- Sovjets kjempefarme. re har ingen penge aa kjØpe maNei, husmannstanken duger skinprodukter for. Maskinerne ikke ~dag; man maa tenke i det maa derfor stanses, arbeidere store - kooperativt. sulte, og industrierne gaa bankJeg har selv et stykke land; rupt. men ·-ia ernere mig av det, er en fortvilet tanke. Jeg har en beDa kongressen avsluttedes iaar kjent, som nu efter 20 aars opfØrte medlemmerne sig som haardt strev i største nØisomhet ville indianere. De sprang op paa farm, maa gi opp. Tilbake paa stoler og bord og huiet og' til byen kommer de fattigere enn brØlte som tungetalere. Gulvet naal' de reiste. Dette er en av var ikke godt nok aa danse paa, de katastrofer, det kapitalistiske

* * *

(Fra Sam. Garborg har vi mottat nedenstaaende beretning om hans arrestasjon og oplevelse i fengslet, efter det berømte protestmøte. ved hØiskolen i Los Angeles. Artiklen er skrevet paa engelsk, men v1 har tillatt oss aa oversette den, av hen syn til vaare mange hundrede. lese:re i N oro-e som sikkert med stor interesse vil ta del i Garborgs oplevelse. Vi haa"'p~r S. G. tilgir oss den frie oversettelse.-RED.) ledsager, saa jeg mig tilbake, og · h k t t opdaget da,· at an var as e overenne og nu hadde en hel . haug av "patrioter" over sig, som nu bearbeidet ham med el knyttede never, og kanske an re ting. Jeg forsøkte aa hjelpe el ham, men blev me engang Et stort mØte vecl "l.onnern- overmandet, fikk noen kraftige tive Center" i Los Angeles, had- slag i ansiktet og straks efter de vedtatt en "petition" for haandjern paa mitt ene haandgjeninntagelse av suspenderte led; den annen part av haandstudenter, (angivelig suspendert jernet blev likesaa hurtig satt for kommunist propaganda.) En paa en av ele "terrible" unge hØiskole-pike hadde forelagt ved- jenter. taket for forsamlingen i en udVi tre blev anbragt i politimerket tale, og innbØd alle in- ambullancen, og en stund efter teresserte til aa delta naar man ogsaa sønn til min ledsager. skulde mØte bestyreren kl. 2 :30 Ved nærmeste politistasjon blev næste dag for aa overlevere den vi adskilt. Min ledsager og jeg vedtattet "petition.'? blev tatt fingeravtrykk av, og Jeg var en av dem som mØt- derefter fØrt videre til Centralte frem, og vi begav oss avsted fengslet, hvor vi igjen blev avi et par automobiler - kanske hØrt. med fingeravtrykk og paaflere. fØlgende fotografering. Skoleplassen var fyllt med stuVi blev nu sendt inn i et denter da vi ankom. Paa et rum med mange smaa sengested var samlet flere American celler, hvor mere enn et dusin "legionaires" og civelkledte po- fanger allerede befant sig. Der litimenn. Gruppen av skolepiker stod et langt bord i mitten av som skulde overlevere adressen det jerngitrede verelse, med benbegav sig straks avsted henimot ke paa hver side. Smaa celler en gruppe, som Øiensynlig ven- med jernvegge paa begge sider. tet dem. Vi (far til en av de Hver celle hadde fire kØier, to suspenderte gutter og jeg); fulg~ paa hver side, en over og under. te efter. Omtrent med det sam- Jeg hØrte en av fangerne si, at me begynte spektaklet med vif- han hadde tre ulltepper; jeg fikk tende arme og hender. Det var et av dem. Med A~!t~ 1TI-eU~!ll. "kampen" som·· skildres i noticen mig og jerngulvet i kØien, gikk gjengitt ovenfor. Hvad notisen jeg· tilro, naturligvis plaget av utelater er de sivile politimenn tanken PJaa min "fryktelige" og legionererne. Det nevnes forbrytelse. heller ikke at elet var disse "paVi hadde tre maaltider i trioter" .som begynte kampen, dette fengsel, slik som bare forsom ikke' vilcle ha funnet sted, brytere og banditter fortjener hvis de ikke hadde begynt. det. Jeg forstaai· at folk i brØdDa jeg merket at jeg var kØerne blir favorisert. kommet et stykke foran mm (Forts. side 4)

system har fØrt oss inn i. Det Storløperne 1gjester Nordkan ikke gaa svert lengere, Norge selv om det "glittrer av Øvede tropper og blanke bajonetter." Arne Rustadstuen, Ole Stenen Hr. Sand skuer dog endel av og Hans Beck er av Norges skisannheten. forbund sendt itl Nord-Norge for aa delta i skirenn. De skal * * * Det social-Økonomiske spØrs- bl. a. delta i Sulitjelma og i homaal diskuteres ntt av alle, - vecllan,dsrennet for Nord-Norge, uncltagen de mest overfladiske. som :aar holdes i Hammerfest. Men man vinner ikke proselyter Forøvrig vil ele gi instruksjoner ved aa diskutere i utide. En- til nord-norske skilØpere. Rusidige folk er altid kjedelige, staclstuen er ferdens leder. selv om ele har rett.

* * *

Nordlyset skal filmes

I Grekenland var elet engang Oslo 11. mars. Den unge paa mote aa gaa i fillete kler. tyske fysiker ingeniØr Bruche Det var et merke paa hØi in- I kom !il Oslo i formiddag. Det telekt. Ogsaa idag ser vi intel- lykkecles dr. Bruche ved laboraligente kjemper i filler til de torie-eksperimenter siste vinter blir gamle og dØr. Da faar ele aa bevise riktigheten av den ofte rikdom og monumenter. Birkeland-StØrmerske nordlysteori. Hans eksperimenter var * * * I Kina hugger man hode av en viderefØring av Birkelands kommunister; men dermed hug- eksperimenter, slik at man kunger man ikke hode av kommu- de fØre eksperimentelle beviser nismen. ogsaa for professor StØrmers teori om elektronebanene. Hensikten med hans bes.Øk i Forlis i Hvitehavet Norge er at han vil legge frem beretningen om sine eksperimenDet befryktes at motorkutter ter og opta en film, idet han "Andfjorcl" er forlist oppe i Hvi- haaper aa faa filmet nordlyset. tehavet. Fra· en annen skute Han blir i Oslo noen dage, saa opd'aget man "Andfjord" lig- reiser han til nordlysobservatogende opskruet paa isen med riet i Tromsø. flagg paa fortoppen, mens besettningen kunne sees paa isen, Brenner op ,halmen! I HØhvor ele hadde bragt forskjellige vaag i Agder har bØnderne besaker. "Andfjord" vil formo- gynt aa brenne op halmen. De dentlig synke naar isen slakker. kan ikke bli kvitt den lenger; Det er langt til nermeste fartØi de kan ikke engang faa gitt og besettningen vil faa en drØi den bort. marsj. Heldigvis er været meget pent. "Heimland" har forUnder:slag. En melkekjØrer i søkt aa komme · til assistanse, Vestre Aker er anmeldt for unmen isen er saa tett, at elet nep- derslag av 1000 kroner som er pe vil lykkes. · innka!;sert hos melkekunder.

iViV6V6V4lV4ViijVJVi5V4ViYAVllljllAV49AViV4YiViViV4VAViVAVAV4ViV4VAV4ViViViVi!11ViVifiViVIViiVAVAVi\fAVJ

F'RA NATT TIL PAASKEMORGEN Klippens lille kammer gjemmer kongesønnens kolde lemmer, stenen er for døren lagt. Pludselig var ennt hans ferden han, som skulde frelse verden. V ar det sannt: Det er fullbrakt~ Segl er festet, sterke mange. Han er død og dertil fange, voktet av en jordisk makt. ITi for helt aa være sikker, hastig hen til graven skikker man en solid romersk vakt. Taake over jorden hviler Fariseerne de smiler, tror at seiren vunden er. Mørke over jord sig breder, Jesu venner sørger, greter; Ti han var dem jo saa kjær. Da, med ett paa englevinger Herrens· sendebud sig svinger høit fra himlen ned til jord. Rimlens solskin vakten blender, Himlens krefter stenen vender, ;vakten fluks paa flukten fløi. Og, mens Herren selv sig gleder, frem av graven Jesu treder gjennem engles hyldningsvakt. Og fra Rimlens millioner lyder seiersangens jtoner: Det er sannt: Det er FULLBRAKT! (Efter "Vilvo" ved I. L. N.) · fiVAViijiV6VifiVjV4ViViiVlllViVA\14VJiV4ViViVAVeVAViV4VSViViVfiViViVAViV4ViV4ViVil!IViVAV4ViVAVAV6VdlVAY'


WESTERN

Side 2

BiNYON OPTIGAL CO

Norges- yheter Staten blev dømt

VIKING c-gsaa ha kunnet stryke med. Ved fabrikken arbeidet for tiden 120 mann. De Ødelagte byggninger var assurert for L4 mill. kroner. Vaf"ebeholdningen skal være assurert for 400,000 kr.

virksomheten drevet en allsidig og betydelig forretning.

Der blev forleden avsagt dom i Birger Jacobsens erstatningssak mot den norske stat. Bestyreren av Værvarslingen paa Jan Mayen hadde som bekjent nektet Jacobsens ekspedisjon aa fange, saa den maatte vende tilbake med uforrettet sak og stort tap. Der blev nedlagt paastand om, 25,000 kr. i erstatning. Retten dpmte staten til innen to uker aa betale Birger Jacobsen 16,000 kr. med renter fra 27de august 1930. Saksomkostninger blev ikke tilkjent. Dommen var enstemmig.

Stort tyveri i Drammen

Vannmangel i Hammerfest Hemmerfest elektrisitetsverk har maattet gaa til betydelig innskrenkning av driften paa grunn av vannmangel. Den elektriske strØm er nu avstengt fra kl. 12 natt til 7 morgen, og søndager fra kl. 12 natt til 4 eftm.

''Prinsesse Ragnhild'' N ordensfjeldskes nye kystbaat "Prinsesse Ragnhild" gikk forleden av stabelen paa Fredrikstad mek. verksted. Skibet blir en av ... de fineste baater paa kysten.

Drammen 9. mars. - Drammens kemnerkontor har i lØpet Bedrageriet i Sarpsborg av helgen været hjemsØkt av en tyvebande som har sprengt penPolitiet i Sarpsborg har begeskapet med dynamitt og faatt slaglagt 5-6 tonn papir i den fatt i ca. 6000 kroner i kontan- bedragerske kontorists hjem. ter. Ogsaa etpar andre steder i byen har tyvene husert. PoliLavvann i Glomma tiet er i travel virksomhet.

50,000 kr. til Stenkjer Den store gevinst i pengelotteriets siste trekning, 50,000 kr. er falt paa ett lodd som er solgt paa Stenkjer. - Den lykkelige innehaver av det store lodd har hittil formaadd aa holde sig skjult.

Fredrikstad 6. mars. Paa grunn av det stadige lavvann kan· man nu tydelig se resterne av vraket "Stenboeken" helt op i vannskorpen. I neste uke er det meningen aa sende dykker ned for aa undersøke vraket.

Forstklassigt arbete garanteriu

Stridbare brødre

MODERATA PR.ISEN

Behøver De Briiler? N todden 8. mars. - Igaar var to poiitimenn fra Notodden i BØ og arresterte brØdrene Torger og Olav Folkestad, fordi .de va1· kommet med trusler mot endel tØmmerkjØrere, som de. paastod tok tØmmer fra annenmanns skog, bl. a. fra deres. De har med drikkevarer, og det var blit paa forskjellige maater forsØkt drukket adskillig heimelaget. - aa hindre tØmmerkjØring, idet Ved 4rtiden om morgenen hadde de har blokert veien med sne og gutten begitt sig paa hjemvei truet med aa slaa pigger i tømsammen med kameraten; - de meret, likesom de ogsaa har truskiltes imidlertid, men ved 4- et med aa ta sig av kjØrerne og tiden ·. om eftermiddagen dagen skamslaa dem. De blev igaar efter blev gutten funnet liggen- avhØrt av sorenskriveren og derde dØd i fjæren nedenfor veien. efter innsatt i arrest. Han hadde da bare gaatt en halv kilometer efter at han skiltes fra Harerne trives paa Svalbard kameraten, Ol! hadde saa tatt ~ ned i fjæren, hvor han hadde I et te 1egram fra Longyearlagt ,;ig til aa sove med det re- byen meddeles at de norske hasultat at han ikke vaaknet mer. Irer som av sysselmannen ifjor Om natten hadde det været ual- blev utsatt i Adventdalen antamindelig sterk kulde. Den for- gelig har klart ·vinteren godt. ulykkecles ka~erat har under ef- Der er i de siste dager sett manterkorskningen i denne sak ut- ge friske harespor i Hjorthavn talt 1.t han ikke trodde gutten og en hare er sett nylig ved var saa full at han ikke kunne Revnesset ytterst i Adamsfjord. gaa hjemover alene. lsaafald bØr De indhente vor sakkundskpa. Er De i tvil om hvorvidt De behøver briller, gir vi paalideligt raad. Undersøkelse · er fri. Vi taler norsk. 920 Broadway

1125 Ta.coma. Avenue eler behØves. De er ikke noen almindelig handelsvare, men faas direkte fra Dr. Peter Fahrney & Sons Co., 2501 Washington Blvd., Chicago, Ill. .-...~.........................................................-...,,""'!~

-~re:~

IMPORTERTE FISKE-. varer og alle sorter

~

Fersk, salt og roket fisk

The Western Vikiug

til meget rimelige priser

Is printed by

NORTHERN FISH CO.

PUGET SOUND PUBLISHING CO.

". og D ock St., T acoma, W n.

•i:

I

1125 Tacoma Ave Tacoma's only Scandinavian and strfctly union prlnters.

fBESTE BRILLEGLAS ti fra $1.00 til $5.00 ~ (Hvorfor betale mere?) ) Du maa .bli fornØiet, hvis ikke bytter vi glassene

J )

i

E. S. GUDMUNDSON

l 725 St. Helens Ave., Tacoma, Wn. ( ..,_.......,..,...,._,..,...,.._...,.......,~

!1øo.:~øn

Stygg ulykke i Hvitehavet Russland kjøper margarin

Fra fangstefeltet i Hvitehavet meldes 6. mars: - Isforholdene Tønsberg 9. mars. Ify)lge er daarlige. Fangstene er optil "TØnsberg Blad" forlyder det 2000. "Vesleper" har nu en at margarintrusten har solgt ca. Uhyggelig slagsmaal fangst paa 1000 dyr, "Veslekari" 30,000 tonn ferdig margarin til Askim 5. mars. - Et uhygge- Russland paa kredittbetingelser. 500, "Helgerhorn" 500, "Sel" har 1000 og "Furenak" 500 osv. Malersvennen som kvalte lig slagsmaal opstod igaar her i Ombord i "Maiblomsten" innAskim, idet to brØdre, Arvid og kjæresten sin Bjarne Granerud, rØk sammen En djevelsk overfallsaffære traff idag en stygg ulykke. Ani Arendal nenmaskinist Johansen fikk sin Kristiansand 13. mars. - My- med to andre gutter fra bygden venstre arm avslitt. Det ka~ steriet med den forsvundne pike som ele hadde ·sittet og drukket Arendal 9. mars .. Politiet være ~t spØrsmaal om ikke skuer idag blitt opklart, idet den ar- sammen med. Alt som fantes resterte malersvenn Emil Johan- i huset av stoler og bord blev arbeicler i dises dager med en ' ten maa gaa hjem med den tilnesen, tidligere kjæreste, tilstod brukt som vaaben og slaatt i sak, hvis make man vel ikke ..tid- I skadekomne. at han hadde drept Tomine Hel- stykk<:r. Arvid og Bjarnes for- ligere har hØrt om i landets krilcslad, og paaviste hvor hennes eldre og sØsken maatte rØmme minalhistorie. Tirsdag eftermid- .Maatte hoppe i sjøen fo:r. aa berge li'iret lik var aa finne. - Efter aa ha huset og politiet blev tilkalt. - dag i forrige uke blev det i hovkvalt piken under en spasertur, Omsirler fikk man overmannet slager Ruuds smie i BØndernes hadde han dagen efter skjult Arvid og lagt ham i lenker, men Handelslags gaard som ligger Svolvær 9. mars. - .Fra Honliket ved aa dekke det til med mens man holdt paa med Bjarne midt ! byen, holdt et kalas, hvori nings-mag meldes, at det forlesne og granbar. Motivet til den slo Arvid istykker en rute i deltok 4 mann. Der blev druk- den <lag ryik op til en kraftig mordet er, at han vilde bli kvitt det værelse, hvor han var inne- ket brennevin. Blandt selskapet storm og tett snetykke. Lastehenen og barnet som hun ventet. sperret, hoppet ut og forsvant. var ogsaa en yngre g·ift mann baater, fangstskuter og traalere Øienvidner forteller at begge fra Øyestad, som av politiet blir maatte sØke havn hurtigst muVelkjent Bodøfirma aap- brØclrene hadde gjort flere forsØk skilclro;:t som en hederlig og bra lig. Ut paa natten lØiet storpaa aa faa fatt i en rifle som mann. Efter at drikkegildet had- men av, og tollopsynsbaaten ner akkord hang paa veggen. De sa at de de varet en stund blev Øyestad- "Kjell" gikk ut. Efterpaa tok mannen plutselig og helt uten været til igjen, og da det omBodø 6. mars. - Det gamle skulde skyte allesammen, og svor foranledning tildelt et voldsomt sider lysnet befannt "Kjell" sig velkjente firma Chr. Jakhelln, paa at alle skulcle ligge lik inslag i hodet, saa han stupte i like op i brottet ved land. PlutBodø, har i disse dager aapnet nen. maanedens utgang. Efter gulvet. Slaget er tildelt med en selig stoppet motoren og den var akkodforretning. Det har i no- en times leting lyktes det aa haarcl gjenstand, elet kan være ikke til aa faa igang igjen, og da en tid været kjent at firmaet innhente rØmlingen. Begge er en jernstang eller en flaske. Ef- det var umulig aa ankre op i som har drevet en efter forhol- nu innsatt i arrest. ter aa ha slaatt mannen bevist- den i1Øie sjØ stØtte "Kjell" paa dene betydelig bankforretning, IØs gaar en av karene lØs paa grunn. Mannskapet maatte har været utsatt for adskiilig Frøs ihjel i fjæren efter ham og tildeler ham en rekke skyndsomt hoppe i sjØen for aa paagang fra innskyternes side et drikkekalas fryktelige slag og spenn. BL a. berge livet og de kom sig med og innskyternes krav er saa blit har han faatt et voldsomt spark stor anstrengelse paa land. Baafor store. Efter den nye bankEn ungdom 'i Stemshaug, den i ryggen, hvorved begge hans ten blev Ødelagt og sank. lovs ikrafttreden blev firmaet 20-aarige Andreas Mæle, blev nyrer er blitt alvorlig skadet. hindret i aa n1otta nye innskudd, forleden funnet ihjelfrosset i Livlig Kinobesøk! - Til kiog dette har gitt stØtet til at fjæren ikke langt fra sitt hjem, Men ikke nokk hermed. Med en hensynslØshet, som minnomatografforestilleng paa Vercljevelsk det er kommet i vanskeligheter. meldes til "Nidaros." - Gutten ner om middelalderens barbari, <lensteatret i Tromsø forleden Firmaet Chr. Jackheln blev star- haclecl om kvelden fØr vært hos tar en av karene en smietang og kveld var elet mØtt frem 1 en tet i 1818 og har foruten bank- en kamerat for aa traktere ham klipp'::!r ut 7 av ofrets friske ten-1- sjæl! ner i overkjeven. Derefter for_ _ _ _ _ _ __ lVIinim:;:ansomkostning at beregne prisen efter lot selsk~pet den :takkars_ mann, [ Et underslag paa 30--40,000 som var i sterkt lidende tilstand. kr. er opdaget paa Kongsberg. Moderate priser for begravning. Politimesteren karakteriserer af- Den ,;kyldige er lederen av felfæren som den mest avskyelige lesflØtningen. Vor minimumspris dækker omkostningerne for han har hatt til behandling. Poavhentning av liket, beredning av dette med den litiet har arbeidet meget energisk stji)rste omsorg, alle arrangement for begravel· med aa bringe klarhet i denne ! Nyttige lægemidler. - Hr. Alsen, kiste med klædes-overtræk, en ytre boks, uhyggelige affære. Man gikk bert Vavra fra Le Sueur Center samt lei.e av likvognen. i lØrd:igs til arrestasjon av hov- Minn" skriver: "Vi har al tid dr. slager Ruud i smien, hvor over- Peters Kuriko og Ole Oid i fallet fant sted. Hoslager Ruud huset. De er nyttige lægemidsom er en mann i 30-aarene, er ler mot mange sygdomme. For en gammel kjenning av politiet. nogle aar siden led jeg av smerRuud nekter enhver befattning ter i skuldrene og av en svak med saken, men mistanken kon- mave; undertiden hadde jeg utcentrerer sig om ham, og bevi- slet paa legemet. Siden jeg besene r::kal være meget sterke. gynte aa bruke disse medisiner ' er min tilstand imidlertid blit Millionskade ved branden meget bedre, og jeg har ingen grunn til aa klage." Paa grum;i paa Samnanger av deres mangfoldige nytte er Bergen 7. mars. Samnan- disse to præparater blitt popuger Ullvarefabrikk nedbrente to- lære familiemedisiner i tusinder talet i natt. Ildens opkomst er av hjem. I virkeligheten burde ennu uforklarlig. Alt var tilsy- intet hjem være dem foruten, "SERVICES FOR EVERY PURSE" nelatende i beste orden da arbei- fordi de gir den fØrste hjelp i "110 TACOMA AVE. MAIN 251 det sluttet igaaraftes. Heldigvis ulykkestilfeller og i almindelige var elet stille vær, ellers vilde sykdomme, og hvis de brukes _ _......_,,.....,.....,.....,..,...,....,.._....,_ _ _ _...,.....,_ _ _ _ _ _ _ _ _..:.lden tette bebyggelse i nærheten Øieblikkelig er de ofte alt, hvad

NYHETER AV INTERESSE

for det norske publikum burde De altid meddele "Western Viking." Send et brevkort, adressert til 1125 Tacoma Ave" Tacoma, Wash., eller benyt telefonerne: Main 2520 eller Broadway 3435.

fømmt.: btt fig,

at faa mønge StJgbomme, f om tilftJnefobenbe l)ar tubfet

(Jerpmte ~ægerø !?unft, gbm efter fur ben rulige 3nbvid• ning af et fimiiert ()uØmibbel fum

!'~. Pd~~~

Uu i

bet gaar Iige til Onbctø ffiob, Urenljebcmc i StJftemet. 'llet er 11ræ11areret nf rene, l)clbrebenbe !RØbbcr og Urter og l)ar været i !Brug i auer l)unbrebe !llar. · ~ffe nogen ~llotefilmcbicin: feumil birefte fta fø(Joratoriet af ~ørbi

l't!.

Pde~ 9~l,~m~r & ..S"ns €~.

2501 IIDafliington 1.Blvb.

~eberea tolbfrit i S?anaba

I

~l)icago,

311.

i&

-r :r 0 n d e :r e som vil fØlge med i forholdene i Norge får Nord-Norges stprste og beste avis

IDARO

tilsendt for kr. 12.50 pr. kvartal. Rik på lands- og bygdenytt. Bladets mindre dagsutgave

Trondela~en koster kr. 5.00 pr. kvartal, fritt tilsendt. Lokalstoff fra ele distriktet foruten landsnytt av noen betydning. Bestill idag: "Nidaros" ekspedition

Nidaros, Norway

PRI TI G

$75

MELUNGER FUNERAL HOME

I

to W E doAREeveryfullykindequipped of printing-Books, Newspapers, Periodicals, Pamphlets, Circulars, and Stationery. All work done as you want It, when you want it, and at lowest possible cost . . . Our overhead is lower, and we split the difference with the customer.

"Efficiency spells Economy"

Puget Sound Publishing Company 1125 Tacoma Ave. So

Telephone Main 2520


WESTERN VIKING

ORDET FRITl~ . ~~r ~t drikk~~~~!~:r

kanne

Side 3

If

Billigere

SVERIGE-REISE

Redigeret av KAARE MOE

(Under denne spalte indtas kortere inserater fra vore læsere: indlæg i' disknssioner m. v. Det staar enhver frit at benytte spalterummet i en rimelig utstrækning. Ønskelig er det dog, at ind- , senderne fatter sig i korbet. Manuskripter som ønskes indtat un- ! der denne spalte bedes venligst sendes saa tidlig at de er redak· I tionen ihænde senest mandag aften.-RED.)

med CANADIAN PACIFIC

. $100,000,000 for sportsartikler interessant; Sharkey vilde ikke lØpet av et aar i U. S. A. ha nogen vanskelighet med aa gi J Akter De aa foreta en tur Statistikken viser at det arne- Carnera sine bekjente "foul til Sverige, bØr De tmdersØke . I Jeg er uenig i hvert eneste ord De sier, inen jeg vil til min dødsdag, rikanske folk kjy)pte sportS'artik- blows." Og man vil vist ikke la fordelen ved aa reise med vaar forsvare Deres ret til at si hvad D mener.-(Voltaire.) ler for et belyjp av $100,000,000 Sharkey kjempe mot nogen uten store og elegante baat. i lØpet av 1930. Dette er vistnok at saaclanne lave stØt blev tillat. Lavere priser, kortere avFra Distriktspresidenten i et begrenset belØp til organisatØrekord. De saakaldte daarlige tiAlvorlig talt, saa tror jeg elet vilstande, storslagne scenerier . t N 2 S N rens ophold. D is r. o. , . av . H. 0. S. forteller om hvad han cler har en stor del av æren der- de bli en rigtig god kamp; en paa jernbaneturen og mange vilcle gjpre om han var medlem for. Folk faar mere tid til aa av de beste som har funnet sted andre fordele. Ærede Redaktør:av distriktsstyret, og straks efdyrke sport, og naar sporten skal paa lang tid, og jeg. tror at CarBare. 1. og 3dje klasse. Om plassen tilleter Ønsker jeg ter kommer med en hentydning dyrkes maa man ha de ting som nera vilde vinne. For nærmere oplysninger, aa gi noen bemerkninger til H. om at distriktspresidenten burde hører med dertil. Naturligvis * * * hen vend Dem til 0. S. anskuelser, som forekom i t~ organisatØrens still.ing. Dette har folket brukt mere enn dette Graakallrennets kongepokal gik Deres ærede avis av den 13de ds. viser jo klart og tydelig hvacl H. belØp paa sport; men dette er til Olav Lian. P. VEBORG angaaencle Distriktslosje No. 2's 0. S. vilde gjprn om han hadde 1 bare for ting som boksehansker, * * * Lokal Agent bestyrelsesmØte i Seattle, vVash. den stilling. Det viser i .andre baller, tennisrackets, nets og ligI :Hovedlandsrennet paa Raden lste mars. ord at han har et ganske litet nende. Baater av alle slags er mar ;eiret Kr. Hovde med tre 1147 Broadway, Tacoma, Wn. Det skulde være unØclvendigt beg-ren om hvad ansvar og arikke medtatt. Skulde man reg- minutters tid bedre enn Rustadaa paapeke, at Distriktslosjen beide, der er forbundet med disne det belØp som er blitt ofret stuen i 17 km. Hovde brukte Guldbryllup velger sin bestyrelse blanclt, og se to stillinger; men naar ordepaa sportens alter gjennem aa- 1,51.51. Rustadstuen 1,54.40 Ole av delegater, som er sendt til nen faller saa lavt, som jeg lrnaret vilde det rent svimle. Penge Stenen blev nr. 3 med 1,54.42. Pastor og mrs. Sletteclahl kan distriktslosjemØt~t for aa ivare- per ikke vil skje, at den maa se som er benyttet for sportsai:tik* * * A. J. Wolff & Sons, Ønclag den 12te april feire guldta sine respektive losjers og or- sig om . efter noget rigtig billig ler og paa sport er dog for det Ole Stenen er det store navn )ryllttp. Den FØrste Norsk Luth. N. W. Distrib. denens velferd i sin helhet. Majo- i ordets videste betydning, ela Tacoma, ·wash. meste blitt innen landet og askisporten hjemme i Norge i nenighet i Seattle har indbudt riteten tilkjennegir hvem som kan maaskc H. 0. S. og andre _ _ _ _ _.,.......,.....,...,...,...........,.....,_ merikanske borgere har deri- aar. Han har vunnet to 5 mils ubilanterne som æresgjester skal inneha ele forskjellige em- av samme opfatning komme all shoulcl be brave enough to gjennem nytt godt derav. !Øp, og ellers plasert sig paa fØr- red en festlig sammenkomst i beder og det forutsettes at de betragtning. meet what all have met. The steplassen i alle aarets store lØp cirken kl. 3 eftm. den dag. * * * Chas. K. Andersen, som velges, betraktes som godt future has been filled with fear, Helen Maclison er begynnt i son1 han har deltat i. Pastor og mrs. Slettedahls skikket dertil. Det forutsettes Pres. Dist. No. 2, S. av N. stained and polluted by the trening for aa sette nye svØmI Holmenkollen saa det nesten nange venner langs hele Puget videre, at ele valgte embedsmenn Seattle 29. mars 1931. heartless past. From the wond- merekorcler. Som vi vet er hun ut til at han skulde reise av- )ound og andre steder som kan og kvinner som tilfellet maa værous tree of life the bucls and nu holder av 12 verclensrekor- sted med kongepokalen. Men ække frem indbydes herved til re, er godt kjendt med losjear1ske r:kor- GrØttumsbraaten greide den. Dog blossoms fall with ripenecl fruit, eler. samt 28 amerika: Hr. H. M. C. t delta i festligheterne. beidet og at de har en noenlunand in .the common bed of earth 1 der. Man skulcle fnstes til aa fikk Stenen æren av aa vinne 50 Paa menighetens vegne, de god ide eller begrep om hvad Kjære barn, du maa ikke ta patriarchs and babes sleep side tro a.t hun vil sette flere. H'.°len kilometeren og har de beste M. L. NESVIG, prest. som er til fordel for vaar orden, dig saa nær av at nogle faa by side. \i\Thy shoulcl we fear Maclison kan man nesten Sl er chanser for kongepokalen neste vaart distrikt og vaare lokale maalstrevere engang i rnell~rn · that which will come to all that I norsk. Hennes far er dansk, aar. Naturligvis vil han ogsaa Abonner paa "Western Viking."' losjer i serdeleshet. skriver litt i "W. V." De er jo is? 'vVe cannot tell. We do not men moren er norsk, saa der er delta her i Amerika under neste Naar styret samles for aa dis- abonnenter paa bladet og har li- know which is the greatest bless- il~ke tvil om ~t Helen er av nor~ Olympiade. kutere og behandle de spØrsmaal ke saa stor rettighet til aa skri- ing, ~ife or death. . Vv e cannot chsk avstammng. Og saa er v1 OLYMPIC BRANCH og saker som fra tid til annen ve landsrnaal, som f. eks. du har say that cleath is not good. W e naturligvis sto.lte. En annen Thunberg satte ny verdensSTORE forekommer, da gjØres dette med til aa uttrykke elig paa elen mest do not know whether the grave ting er at Helen selv er stolt av rekord over en engelsk mil unlee Cream in brick or bulk det ene maal for Øie, aa gavne udannede rnaate med grove ord. is the end of life or the doo: of sin avstamni1_1g.. ·• der internasjonalt skØitelØp i Stort utvalg 1 vaare medlemmer og losjer. Du er lik en hare wm tror at another, or whethcr the mght ~- * ·· Oslo forleden. - Amerikaneren · Hjemmelavet candy daglig Denne regel var den raaclencle alle skyttere er redd ham. Har here is not somewhere el se a Den bekjente bryter Robin Jaffres rekord var 2,30.6. Thunpaa bestyrelsen mpte den lste du noen gang sett at en mann dawn. N either can we tell which Reed, som to gange har vunnet bergs nye rekord blev 2,29.6. L. JOHNSON, Manager mars, og ingen annen, og dens kan stanse hele verden? Saa- is the more fortuna te, the child elet olympiske mesterskap, tilbestemmelse angaaende organi- ledes er det med dig ogsaa; _ dying in its mother's arms . be- staar at han hovedsagelig kan Bernt Evensen og Haakon Pe- 1109 So. K Main 3410 satpren var gjort for aa hjelpe fordi om du ikke synes om det fore its lips have learned to form takke en nordmann for at han dersen kommer antagelig til aa losjerne, og ingen annen. sprog ele skriver, saa menes jo a word, or he who journeys all er saa flink bryter. - Han tok delta i IJake Placid for Norge. Der synes aa kunne læses mel- ikke, at da er elet alle som har the length of Iife's uneven road, nemlig raad og lekser fra Ted Pacific LumberJ lem linjerne i H. O. S.'s bemerk- samme smak. Det beste du kan painfully taking the last slow Thye, Portland, Ore. Olaf Helseth blev gjenvalgt ninger at det er organisatØren gjøre er aa lære spraket, det steps with staff and crutch. * som formann i Norges skiforhan vil tilli'.'s. - Et s~adant a~-1 maatte jeg gjØre, da jeg trodcJe Every craclle asks us 'whence ?' Haakon Hansen tapte igjen hund for 1931. Hclseth ledet den 4. & Pac. Ave. Mad. 453 grep er hØ1st uberettiget. Hvis at jeg ikke forstod det. and every coffin 'whither?' The sin siste kamp. Pete Sursky fra I norske sldtrop i St. Moritz i Bygningsmaterialer, tØmmer, H. O. S. leser ordenens blad vil Du nevner en mann som skri- poor barbarian weeping above Scranton vant over ham. Haa-f 1924 da norskerne seiret saa oShingles osv. i stort oplag. han fra de regulere rnaanedsrap- ver sit navn med samme boksta- his deacl can answer the question kon Hansen mener at man bØr verlegent. Vi leverer hvorsomhelst og porter angaaende organisasjons- ver som du skriver Helvecle med. as intelligently and sa tisfactorily leve mens man er ung; men i * * * naarsomhelst. arbeidet finne at distrikt no. 2 Tenk hvilken stor op<lagelse du as the robed priest of the most boksing er det best at man venHilda Braskerucl . og Johanna RIMELTGE PRISER for lengere tid har holdt den le- ela har gjort l Men vet du ikke authentic creecl. The tearful ig- ter en stund. Antagelig vil han\ Kol~tau kommer. ka1'.ske til /'·~­ elende plass med hensyn til frem- at fiavnet skjemmer ingen saa nora11':e of the one is just as con- ta sig sammen nu og trene litt menka for aa vise sme kunster gang. Vaai- orden har meget lenge man ikke skjemmer elet soling as the learned and un- mere iherdig. sammen med' Anton Lekang og aa by paa, meget som vaart folk selv.-Lettmatros. meaning words of the other. No. Casper Øimoen. Lekang er god baa<le behøver og Ønsker. Homan standing where the horizon Som sedvanlig vant Pete Sand- for en verdensrekord og det er vedsaken er aa la de vite om Les og tenk! of a life has touched a grave støl en lett seier over sin mot- ele andre ogsaa. det. Vaar organisatØr har forhas any right to prophesy a stander, Bobby Leatham, som * * * with the staatt den .del av sitt arbeide paa Man kan være uenig om bar- futttre filled with pain and tears. han bokset 23. mars. Pete JackSonja Henie var i Berlin og en serdeles bemerkelsesverdig neclaapen, og argumentere for It may be that death gives all son mØtte SandstØl 28. mars og blev '.1ylclet som en prinsesse. maate. Siden distriktlosjens mØ" og mot til tidernes ende. Men there is of worth to life. If tapte. SandstØl tenker nu paa Hele det tyske folk var ellevill te i San Francisco siste sommer maken til hensy·nslØs ensidig those vvho press and strain aa reise til Europe en tltr. Al av glede og behandlet Sonja som er tre nye losjer blitt organisert. forclØmrnelse, enn den vi kom against ottr hearts could never Brown som staar mellem Pete om hun skulde være tysk, og elet Disse har nu et samlet medlems- over forleden, tror vi der skal die, perhaps that love would og verclensmesterskap.i;t, ophol- er hu:i jo ogsaa til en viss grad. anta! av ca. 200. Dertil kan til- letes lenge efter. wither from the earth. May be eler sig for tiden i Europa, men fpies et stort assuransebelØp og I et lokalt kirkeblad skriver a common faith treacls from out om han hadde været her hadde Tacoma Buttermilk Co. utallige !Osjebesøk med veiled~ en prest bl. a.: the paths between our hearts the det antagelig spillet mindre rolMELK OG SMBR ning og raad. weeds of selfishness, and I le. Han vil ikke risikere titelen Specialitet: "Are your children baptized? h ld h 1. el 1 · h Kjernemelk og Cottage Cheese Paa grund av de store krav s ou rat er ive an ove .w ere mot SandstØl. The other day a little boy sud- l h · k" h 1 /. ] E. PETERSON, Prop. som det har været for organisac eat is ·mg· t an 1 ave eterna Ede-ar Normans siste kamp 2140 A. So. Jefferson - Main 1601 1 denly <lied in 'flu.' He was about i·f A 1 ~ 1 tyjrens stØtte med aa hjelpe ele i e w 1ere ove is not. .-.not 1er 28. mars endte uavgjort. unless we know . 1ige los i. er me d aa faa a. year old, a fine, stur~ly little li fe is naue-ht, f ors 1qel ~ fellow. It came so sucldenly, like 11 · l h I inn nye nledletntner oe- tee-ne asane ove aga1n t 1e ones w o ove T L * h* * ~ ~ · f - us here. They who stand with 0111 oug ran vant over a crus h'mg bl ow t o th e gne suranse har meget annet, som . 1 Th 1 Tuffy Griffiths forleden. Dette stne æn parents. e oss was lJreaking· 11earts arouncl this little · . k ommer under organ1satn:rens >" hard, but another thing that was viser, a t en b oI{s er k an kon1me virke maattet tilsidesettes. Der grave neecl have no fear. ThS tilb. ake om han har væ.ret slaatt Mel.: "Salig i Jesus arme" even barder to remember was 1 · 11 har fra tid til annet været ytret !argest and t 1e nobler faith 111 a t M t t L h the thought of the failure, on . u . an men e a oug ran Nu har vi naade fundet. Salige paaskemorgenl Anske om inspeksi' on, veiledningthat 1s, and is to be tells us that t . t t >" ~ thei· · God . worst, ' . only var u e av sp1 11Ie , og . r 1.Ja!-t , t o do ti1eir . -g·iv e n cleath, even at 1ts 1s h d nu s aar d og un ervisning 1 losjearbeidet el Ch . . an som en av 1 ove personerne Herren er evig godl Lys over Golgata! uty as nstrnn parents ane1 f t W k th t 1 fra flere hold, noe-et som har per ee rest. e now a · · G "ff"th "lcl "kk n:t ~ br' thei· b b tl h 1 1gien. n i s v1 e 1 e m;.u e . . paakrevet. D a stn:rstemg r a e, 1 roug )ap- throug-h the comrnon wants of p t f · ' Nu kan vi bytte sorgen Jesus har seier vundet, vist sig ~ >" tism, into its heavenly Father's · el el · h v0 n ora or n oen pris·' tnen parten av vaare losjer Ønsker hfe, the needs an utles of eae t b't . . t L l , om i halleluja! livet er i hans blod. arms-to allow him to pass away h h . . f .· d maa te 1 e 1 gresset mo oug 1- , a Organl.s.atn!re11 paa l1r!.ste11 oo- i' our, t eir gne w1 11 1essen ay 0 111 G· "ff"th h eld t kt t • 1 F F b like a soul-less beast." · · ran. n a e en a • vintermaa11ederne fa11t styret de11 by. day unbl at last this grave ce 1 t 1nmne en el e sl l'k t ror Jeg . . I a Se - nu er stenen borte, Hele vor syndebyrde nuværende tid. aa være mel!et Saa skriver presten l Ol! til w11l be to them a plaee of rest neppe 1Jan v1·1d e t a tt k ampen. 3 •ø svundet Langfredags ve. lagdes paa det Guds lam. ~ passende for et saaclant arbeide. dette er bare aa fØie, at vi haa- and peace, almost a JOy. There M "kk t ~ · f h h" . Th en 1rnn var saa. s1 er paa a a Jeg ser at H. 0. S. ikke v.ilde per foreldrene til den lille gutt is or t em t is eonso1atwn: . e han skuliie vinne. Porat vilde 3 Herren er nu opstanden; .Alle i en er døde, sette paa prent, hvacl distrikts- a 1 el r 1 g maa faa anledning til <lea~ do n~t s.uffer.. If they hvb_ e ha gitt Griffiths herlig juling, ~ korset er livets tre! leve og skal i Ham. styret besluttet, og jeg tror at aa læse den "tryjstetale." agam, their hves w1 11 surely e det er sikkert. det er heldigt, at han ikke er Som en befriende kontrast til as good os ours. W e have no Loughran er en virkelig sportsSalige paaskeglæde; med paa det nuverende styre, da d enne prest og h ans rnaa.t e aa fear ·, we are all children of the mann og vi Ønsker ham lykke han sannsynligvis vilde staa ale- tenke og skrive paa, gjengir vi same mother, and the same fate til opover mot verdensmesterLiflige synde;rtrøst ! ne om aa holde fattede beslut- nedenfor en tale ved et barns awaits us all. W e, too, have skapet. Tror neppe at han kan Vi kan til graven træde, ninger skjult. grav, holdt av en mann med our religion, and it is this, 'Help rekke helt op; de som staar mellytte til englerøst! M e d hensyn til nedsettelse av hJ'erte paa rette sted. Vi ber for the living, hope for the lem ham og "kronen" er for · 1Øn bØr han helst vaare læsere studere den, og saa dead.' "-(Robert G. Ingersoll.) orgamsatprens tunge og kraftige, og dertil Øve-

!

I

* * *

* * *

* * *

* *

J';;;:y

* * *

heYEUOW PENCIL

DBAND

Hoi tidssang

I

LO

l

henvende sig til hovedkontoret, rned hvem han jo .allerede er godt kjendt, da det er dette som ansetter og avskjediger organisatØrer, betaler deres lØn og reiseutgifter og endel av deres ophold. Distriktet derimot bidrar

trekke sammenligning med ovenstaaende: "I know how va,in it is to gild a grief with words, and yet I · f . ' w1sh 1:0 take rom every grave its fear. Here in this world, where life and death are equal kii:igs,

de, selv for en slik mester som Loughran.

En hel del innsendte artikler for "Ordet Fritt" maa desverre * . Der gaar rykter om en kamp vente til neste uke. Vi skal ta mellem Carnera og Sharkey. Om . . dem i den orden v1 mottar dem. det blir til noget er tvilsomt. Bare litt taalmodighet, takk! Men en saadan kamp vilde bli

* *

(Pac. Luth.

Herren er nu opstanden, lyder vort frelsesbud! Priser og lover Lammet, rop det for alle ut. Herald.) JOHN HOLUM


Side 4

- ·:1r\~ll

WESTERN

THE WESTERN VIKING Publlahed by 1HE PUGET SOUND PUBLISHING COMPANY

(Incorporated) Phone Main 2520 1125 Tacoma Avenue. A. BJER.KESETH, Editor Res. 1009 So. K St. Phone Broadway 3431i J. J. BAGGER, Advertising Manager

Subscriptlon: One Year ...................................... $1.00 One year to Canada ...... ".""." ..•.. " ..... $2.00 One year to Norway ............................ $2.00 Entered as second·class matter, May 10, 1930, at the Postoffice at Tacoma, Washington, under Act of Congress of March 3rd, 1879.

~

De moderne maskiner maa f Ølges av kortere arbeidsdag Mange aarsaker har virket sammen til den stagnasjon der .pu klages saa almindelig over. Finansmenn i almindelighet er svært forsigtige · i sine svar, naar de blir spurt; kun enkelte av dem tror sig aa kunne peke paa dette eller hint, som aarsaken til hvad vi ser omkring oss idag i Amerika, England og de fleste andre lande i Europa. Som en av hovedaarsakerne til arbeidslØsheten kan man dog uten tvil peke paa de arbeidsbesparende maskiners tilvekst, en tilvekst saa hastig, at samfundet ikke har rukket .aa av, passe sig efter de opfindelser, som skaper de nye forholde. Arbeidsbesparende maskiner skulde tjene arbeideren saavelsom ·:irbeidsgiveren til nytte, og de var det ogsaa op :il et visst stadium i utviklingen. De gjorde arbeidet lettere for arbeideren, de Øket produksjonen for arbeidsgiveren. Og det som blev produsert fant avsettning, fordi arbeideren hadde god fortjeneste. Paa arbeiderne, som utgjØr det store flertal av konsumenter, berodde avsettningen. Og saa lenge arbeiderens inntekter holdt saa noenlunde skridt med produksjonen, fant man avsettning for ·masseproduksjonen. Men elet kom en dag ela ele arbeidsbesparende maskiner produserte mere enn elet. som kunne forbrukes av de arbeidere som emm hadde sysselsettelse. Og <lisses anta! hadde minsket i samme proporsjon, som de arbeidsbesparende maskiner blev forbdret og Øket. Da minsket kjØpeevnen hos forbrukerne og dermed avsettningen for elet produserte. Endel arbeicls_give1-e insaa denne helt naturlige utvikling, .men ele representerte bare et faatall. De forkortet arbeidsuken, men nedsatte ikke arbeiclslØnnen. Hadde alle arbeidsgivere innsett dette i tide og handlet paa samme maate, er det klart at stagnasjonen paa verdensmarkedet vilcle blitt hare ubetydelig mot hvacl den nu er. Men i stedet for aa avpasse sig til <le nye ·forholde, fastholder det store flertal av arbeidsgivere den urgamle og for lenge siden utslitte ide, at arbeidslØnnen maa nedsettes, slik at elet produserte maa kunne selges billigere og paa den rnaate finne avsettning. Disse arbeidsgivere burde dog innse at denne metode ikke lenger fØrer frem. Det var en

"Sweden 1930" Søndag 5. april vil man faa anledning til aa se den siste "Sverige-film" her i Tacoma. Der vil bli to forestillinger, kl. 3 og 7 aften i Temple Theatre. Denne film har ogsaa bety-

GARBORG FORTElER. (Fortsat fra side

I)

tid da den kunne praktiseres, nemlig ela produksjonen var rimelig; med ele forbedrede mas}i:iner og ele ennu lange arheidsclage, er den urin;elig. Hver gang arbeidslØnnen nedsettes, minskes avsettningen. · H vad er saa botemidlet? Aa redusere arbeidstiden - ikke arbeiclslØnnen ! Hvis vi, med ele arbeidsbesparende maskiners hjelp kan produsere paa fem dage alt der er avsettning for, saa er fem dage den arbeidsuke vi bØr ha. Men hvorledes skal det bli mulig aa betale like meget for fem dage som for seks? Gjennem .arbeidslØnnens jevnere fordeling. Forestillingen om c:t chefen i en forretning er værcl ti, hundrede og op til tusen gange saa meget i lj2lnn, ·som en av forretningens kropsarbeidere, er falsk, og maa vike for en sundere og mere menneskelig synsmaate. De arbeidsgivere, som allerede har satt et eksempel for de Øvrige med ·aa forhØie arbeidsl}cfonen, uten aa Øke arbeidstimerne, har for sin egen del handlet klokt, men ogsaa samtidig inntatt stillingen blandt menneskehetens velgjØrcrc. Saa gjØr ogsaa enhver annen arbeidsgiver, som bidrar til en fredelig lØsning av spØrsmaalet om en rettferdigere fordeling av IØnnen. Det maa være - eller burde være - klart for enhver, at et 'system, som Øker millionærernes anta! paa samme tid som millioner av arheiclere nyttel9.ist spker efter beskjeftigelse, dØmmer sig· selv.

VIKING

ave! Don"t

Hoard

"Den kommende store krig." Der tales, clesverre, i visse kreclser om den "snart kommende store krig." - Dette er saa meget mer beklagelig, eftersom nasjonerne ennu bærer tunge byrder efter verdenskrigen. Den voldsomme pengegjeld som nasjoncrne gjennem krigsvanviddet paadrog sig. kommer til aa maa betales av vaare barn og barnebarn. Man har vel ialmindelighet trodd, at de tusener som led døden "paa ærens mark" forlengst hadde faatt en hederlig .begravelse. Men saa er nok ikke tilfellet. Et telegram meddelet at ennu ligger der 12,500 soldater ubegravet i Deaumont i Frankrike. Skjeletterne er hittil bare plasert - 7 og 7 - i provisoriske trækister med lØse lokk, og siden stablet paa hverandre. Myndigheterne oplyser at det gravkapell, son1 i 1927 blev innviet av Poincare for lenge siden er overfyllt, og at man ikke har midler til opfØrelse av et nytt. - Og stadig finner man nye lik paa slagmarken ved Verdun - gjennemsnitlig finner man 500 lik hver uke der, hvor man beregner at 400,000 soldater blev drept. Krigen og 'dens fØlger er av den art, at man sandelig helst bØr undgaa den "næste stor.e krig."

clelig interesse for andre enn svensker, specielt kanske for oss norske. ben har nemlig en hel del billeder fra Andre-funnet siste sommer. - Man kan ·bl. a. fØlge ferden fra Tromsø, langs hele den norske kyst til Stockholm. Dertil byder filmen pa~

siste aars hendelser i Sverige, og omtales som sercleies interessant med utvalgte scenerier av svensk natur og glimt fra inclustrierne og folkelivet. Vi anbefaler forestillingerne og henviser forØvrig til annonsen 1 dagens nr.

til og med litt sang og annen muntrasjon. Vi var jo gjester. Mens dette gikk for sig, blev vi nu og da avbrutt av "hellige" rØster fra uniformerte "engler" som paakalte vor opmerksomhet. Hver gang var elet en av fangerne som blev ropt ut, og dØ~ ren igjen lukket efter dem.

gang i en av byens prektige "limousiner."

Henimot kvelden den 20de (neste dag) blev et stort anta! av fangerne ordret inn i et annet rum, for der aa avvente transporten til Lincoln Heights fengsel. I dette rum tilbragte vi tiden,_ paa "opstoppede" trebenV ed 3-ticlen om eftermiddagen ke langs veggene, eller vi spaser- blev :vi to kamerater ropt ut og te henover gulvet. - Vi hadde straks efter kjj2lrte vi for tredje

Paa samme tid som pengene gir arbeide til dig og andi·e, a rh eider de for di g, og betaler dig renter. $1000 i:i;msatt i en Building & Loan Association er omtrent det samme som aa lta en mann i arbeide for dig en rnaaned og gir dig profitten av bans arbeide.

ON SAVINGS

compounded Semi Annually We have never paid less

HVORFOR IKKE BEGYNNE DIN SPAREKONTO IDAG?

Sparepenge innsat i vaar Association er sat i arbeide under god sikkerhet. - Pengene er utlaant for bygning av hjem, hvilket me· ner arbeide for snekkere, murere, elektrikere, malere og andre. Vaar plan er goØ for den en· keite og kommunen som et hele.

I Vi tilbyr benyttelsen av vaart enestaaencle vakre begravelseskapel til like lave priser som ethvert annet Mortuary Pierce County. Komplet service uten ekstra omkostning.

Kaptein Folge_rø til Tacoma LØrdag aften den 11 te april blir kaptein Folgerp) i Tacoma for aa holde foredrag om sine to ture over Atlanterhavet. - Foredraget blir ledsaget av lysbilleder, tatt paa turene. Aa dØmme efter den rosende omtale hans foredrag har faatt fra de steder han allerede har besyikt, kan vi glede oss til en begivenhetsrik aften. Foredraget blir holdt i Normanna Hall. Vi skal i næste nr. nærmere omtale programmet i forbindelse med denne Folgerp-aften.

Forskjellen mellem aa s par e penge ,og det aa utvise unaturlig P. a ah o 1 den het, er forskjellen paa gode og daarlige tit:ler. Penge innsat for eks. i en Building & Loan Association emttes Øieblikkelig i omløp, ved kjøp av materialer, utbetaling uv lønn til bygningsarbeiderne og i mange andre retninger. Kort sagt: de settes i sirkulasjon og du og din nabo faar derved arbeide og en chance til aa faa pengene tilbake igjen.

$1.00 til $5,000 mottas.

PIERCE COUNTY

BUCKLEY ·KING FUNERAl CHURCH

S Yl

Tacoma Ave. So. Ist med rre jernsenge - alle optatt. Her var elet nokk av ulltepper og til og med tynde madrasser. Jeg fikk fire ulltepper, men ingen madrass ( oplaget strakk ik- ', ke til.) Fangerne hostet og b~r I sig en stund utover, men oms1- · eler fallt der ro over alle. Jeg var oppe fØr signalet om morgenen. Som en saueflokk blev vi gjetet inn i spisesalen. Efter at denne nØclvendighet for livets ophold var overstaatt, blev vi ledet inn i et annet rum, og efter en tids ophold der, blev The next monthly membervi vist inn i ennu et annet rum, ship meeting will be held hvor vi mØtte en kamerat, som then in the Odd Fellows' hadde forbrutt sig ved aa uthall, 508 Sixth avenue. Each dele traktater gratis i dette land member is asked to bring av frihet for "plutocrats." Vi ~· hadde megen moro sammen. e Utpaa eftermiddagen ropte en member. fangevokter gjennem gitteret: - Er her noen som Ønsker aa gaa hjem? 1 Jeg vil! svarte jeg. Og I will be present. mine kamerater var av samme F nrther cletails next week. mening. - Vi blev nu tatt nedenunder for aa vente paa ambulancen. Efter aa ha ventet en god stund, fikk vi vaar fjerde kjØretur paa byens bekostning. Turen gikk nu tilbake til CenInc. tral stasjon, hvor vi blev forhørt igjen. International Labor Defence hadde forskaffet kaution. Efter to dages samvær med· Brontosaurus Egga baronerne i forbryterverdenen Five fossilized eggs of the bronvar vi ute igjen. Vaar sak kom- tosaurus, a monster reptile, ninety mer for retten (jury trial) den feet long, that weighed forty tons, · h~v~ been ~ound _by a New York 16de april. "tt t el mrnrng engmeer Ill a canyon cut Eft er aa h a gt oss o ages . . 6,000 f ee t bY th e y. aqm. river · " · . m fengsel misstenkt for cnm111a1 1 th t t f s M · Th . . " e s a e o onora, ex1co. ey synd1cahsm og fo~ de:es for- were about the size of cantaloupes styrreise av den almmclehge fred, and were imbedded in veins of maa man vel gaa ut fra at the mixed lead and silver ores. American Legion og de bevebFqrtune Tellera Bannecl necle og uniformerte andre tjeneChinese fortune tellera, for cenre av amerikansk "plutocracy" Peking's f.Øler sig velfornØid med sig selv. turies a featnre of thronged thoroughfares, are to be Og "The Alha'mbra Post-Advobanished from the city, aceording cate" uten tvil fryder sig over to an order recently issued. The skoleeleverne som har faat sin reason given is that the soothsayers "patrionisme" utdypet og for- are acting as agents for delivery of sterket ved overfaldet paa endel opium and other harmful drugs. unge piker, som va_r iferd med aa overlevere en "petition" til sin skoles bestyrer. V eclkommende elever blev paa denne Examiniation & Consultation maate clelagtige i overtredelse alldeles fritt av saavel fØderal som stats- til ele som lider. Vi har hjulkonstitusjon. pet tusener andre, og kan "Boastecl American intelligence kanskje ogsaa hjelpe Dem. making use of force and violence Deres helbred er Deres rigin its rivalry with ,Moscow in- dom. Ikke gaa syk, bli frisk, telligence ! Certainly something og hold Dem frisk. to be proud of!" S. GARBORG 1

& LOAN ASSOCIATION 107 So. IOth

s~.

TACOMA

Independent Merchants ~G t Save Wednesday Washington Co-Op Egg Evening & Poultry April 15

i

I

S!

~i7he ~:; ~v1'~:di;e::;n!

Svensk Massørerske

~

911 Fidelity Bldg.• Main 3647

\Ve buy and sell Common and Preferred stock of above at current p:vices. See us before you sell. All issues of stocks anil Honds Bot and Sold. ·· Brok er

F. C. HEWSON

Main 7159

903 Pacific Ave.

I

I•

Montaville Flowers

Independent Marchants Association

just a few 1noments for STANDARDIZED

BATTERY SERVICE 1. Test batterywith hydrome•

ter. 2. Add approved waterif needed. 3. Clean top and terminal posts. 4. Tighten and grease terminals. 5. Inspect and check cables. 6. Tighten hold down dampe. '1. Check generator charging rate. ·.

&gin today to use t his service

FREE CLINIC

Den fØrste opmerksomhet vi blev vist i Lincoln Heights fengsel, var et styrte-bad, som kun kan betraktes som et utslag av 2.5 mill. kroner foreslaar arvaare vertes omsorg for vaart beids!Øshetskomiteen i Oslo nevelbefinnende. Dette fengsel ste aar bevilget til bekjempelse·'! 3597 So. G St. er bygget i flere divisioner med av arbeidslØsheten. Aapen fra 9 fm. til 9 aften. utmerket ventilasjon. I vaart EKTE DANSK SMØR og kjernefØrste rum var eler ikke mindre melk i Crystal Creamery, Crystal med tre jernsenge - alle optatt. Har du glemt at abonnere? Palace Market, lfth og Market St.

DR DOUGLAS &CO. REMEDIES

I

l

Delin· Tire Company No. 26th & Adams.

Proe. 706

14th & A St.-Broadway 2007 So. 58th & Union-Madison 22 So. 38th and G Sts.-Madison 4150


WESTERN

VIKING

Side 5

10 :30 mandag, annen paaskedag. Mandag aften kl. 8 m~ter meDINE OUT AT nighetsraadet hos hr. B. K. Fadc ness. Onsdag kl. Z kvinnefor' 1Ullllllllllllllllllllllll' c c Vi er taknemlig ror alle m.edde-1•--------------: ening i kirkesalen. Kl. 4 konc 7 firmantklassen. Kl. 6 :30 meC SÆT EDERS PENGE i virksomhet lelser av nyhetens· interesse. Send et brev eller brevkort adressert kl. :30. Konfirmanterne lØrdag . C til 6 pct. i preferred certificates av til 1125 Tacoma Ave" eller benyt morgen kl. 10. nighetens speidergutter. Torsdag Bratrud Mortgage & Realty Corpotelefonerne: Broadway 3435 eller kl. 7 :45 korøvelse. LØrdag konHome cooked Dinners ration, 945 Cornmerce St. Main 2520. Naar din ven eller and Pastries * * nabo har fØdselsdag eller selskap Bethlehems menighet, E. Har- firmantklasser og lØrdagsskolen. i en eller anden anledning - la Trefoldighetskirken er blitt opMange dØdsfall · os vite det! - Skriv kort og greit! rison '>g G sts. ]. P. Bugge, midOm ikke stilen er helt 100 pct" lertidig prest. Konfirmanterne pusset og nymalt i disse dage. We specialize in tasty Fra fem til .ti menn har frivilDØden har gjort et dypt mn- spiller. ingen rolle! - Meddel os nyheten, det er hovedsaken,.:._Red. mØter lØrdag kl. 10. "Sunrise f ood and exce'1lent hugg blandt norske i Tacoma, Servl·,,e" ~ p aasked ags morgen ·b e- ligt gitt sin tid til utfØrelsen av service dette arbeide. Takk! forlØpne uke, og mange er det, gynner med musik fra kirketaarsom begreter kjendte og kjære, ten (imorgen). - Hver onsdag net ved Bethlehems musik korps serveres deilige hjemmelavede som plutselig er revet bort. Gullbryllupsfest ~ 608 So. Kay - Main 5063 kl. 5 :15. Ottesang i kirken kl. - Lillian Helmena Larsen, 42 fiskeretter, fiskekaker, osv: Paa ~ 5 :30. søndagsskole med bibelEn sjelden festlighet feiredes aar gammel, avgikk . ved dØden di.sse .n1ottas ogsaa bestillinger. klases kl. 9 :30. søndagsskolens i Bethlehem-kirken, East Harrimandag i hjeri11~1et, 1917 So. K Prisen er meget rimelig. Telefestgudstjeneste med program foner Deres bestilling, ikke seson og G sts. onsdag aften den st. Frk. Larsen efterlater sin kl. 10 :30. HØitidsgudstjeneste nere enn tirsdag telefon Main 1. april, i anledning hr. og fru I mor, fru Mathea Larsen samt kl. 11. Mandag aften kl. 8 mØ) brØdrene: Olaf M., An~ly C., 9059-R. I ter Board of Trustees og Dea'//1 Steamers sail every Monday, Frank W. og Raymond J" alle * * * cons. Orkeste1'Øvelse mandag I Wednesday ·and Saturday for Pastor Hegge av Central luth. i Tac'Jma, Iikesaa en sØster, fru South Eastern Alaska Ports aften kl. 7. Onsdag kl. 1 møter \.Ve invite your inquiry for Mabel L. Smoth, Auburn. Be- kirken, gir hver sØndag eftm. cirkel no. 3 hos fru Ed. Thoretickets and information. gravelsen foregik igaar kl. 3 fra program over radioen (K-V-I.) Cheaper rates and better service sen, 918 Ea. Harrison. Torsdag now. · Marine, Accident & Baggage C. 0. Lynn. Pastor Lono for- Han. -.ynger bl. a. ogsaa de deiaften kl. ~ sangøvelse. Iaften Insurance. ligste sange. Er der noen som rettet. F. C. HEWSON, Agent (fredag) Kings Daughters mØter 1 - Ingeborg Olson, 78 aar gl., Ønsker en speciel sang av de Main 7159 903 Pacific Ave. hos Ruth Berglund, 624 Ea. I dØde sØndag i hjemmet hos sin man kjenner fra St. Olav korets Divsi•)11 Lane. datter, hr. og fru pastor M. F. konserter, behØver man bare FINESTE FABRIKAT CHEVROLET * * * Monunsen, Parkland. A vdØde aa ringe i telefon til stasjonen, Glædelig paaskehØitid Ønskes Kjøp din nye \Chevrolet fra efterlater ogsaa en annen datter, eller nastoren, og be om den. alle a,v den Norsk-Danske Me·V elsydde og moderne. Du vil fru Ella Nelson, Wis" en sØn, Jack Sandell * * * thoclistkirke, So. 16. og· J sts. finne at disse nye modeller Louis Olson, \i\Tis"; to brØdre Fru M. B. N:elson, 2341 So. Donoghue Chevrolet, Inc. En hjertelig innbydelse gives til K. L. Hauges gullbryllup. vil pases dig akkurat. 9th og So. K st. Main 3390 Mons Larson, Wis og Ole Kille- M st. hadde fØlgende damer for alle at komme til vaare mØter og Der var arrangert gudstjenestad, Norge; en syister fru Nils lunch torsdag 2. april: frnerne gudstjenester under , paaskehØiste i kirken fØr.st. - Und~r en Norges eldste søskenla Vik i Norge; 26 barnebanJ og 12 H. Kamp, C. Andersen, E. Jag cobsen og frk. Ruby Andersen. tiden. Langfredag aften kl. 7.30 vakker ceremoni med mus1k oa barnebarnsbarn. gudstjeneste og prediken. Paa- sang kom gullbrudeparret med 1er viscnok de seks sØskend Kal- Tolm E. Neverdal, 70 aar Ovennevnte fire damer er sØstre skesØ:Jdag kl. 10 søndagsskole. fam ilie marsjerende inn i kirken destad i Kvinherad i Hardanger, og de praktiserer den vakre skik :J gammel, døde rørdag i sit hjem, aa møtes en dag hver eneste HØitidsgudstjeneste kl. 11. Or- til sine reserverte plasse, hvor- som frisammen teller hele 540 718 So. Cushman. AvdØde efgelpreludium, "Han lever"· av efter pastor J. P. Bugge talte aar. Den eldste ,av 'dem er frk. terlater sig hustru, Christina, en uke; de bytter om aa være vertfru G. A. Storaker. Sang av over den samme tekst som blev Anna Kaldestad, som blir 98 aar fostersØn, Harold; to brØdre, Ja- inne. * * * Myamme clamekvartet, korsang. benyttet under parrets vielse i 24de juni. - Hun er fremdeles » • cob, Tacoma og Arne i Norge, Hr. og fru John Johnsen, 942 Solo av fru A. H~vde. Barne- kirken i Lindaas 1. april 1881, rask og rØrig og tar hver dag sin 1134 Pacific Ave. samt 1 n sØster, fru Pauline W atMcKinley Road, hadde sØndag daap. Norsk prediken. SØndag nemlig Josva 24 :15 og flg. vers. spasertur. Efter henne kommer '3.......................................,,..,..............................~ ne, Tacoma . Pastor 0. L. Haavik, Seattle, søsteren Anna, gift paa StordØy. Olaf Halvorson dØde søn- besØk av hr. og fru Ose. Kvern-1 ~ften kl. 7 :30 sØndagsskolens vik· oa lille babv. · store paaskeprogram med sang, holdt festtalen, og benyttet som Hun tyller 96 aar 3. mai. NumSønner av Norge arrangerer dag, 44 aar gammel. Han bod"" * ;j, tale, deklamasjon og musik av utgangspunkt 24. 23-26 av den mer tre i rekken er Marie Kalde i ·.1r. 1214 So. Adams st. Ef"familiefest" barna. Mandag aften mØter søn- 118. Davids salme. Han forret-; destad, som blir 9:'.· til sommeEnnu en ny norsk forretning. terlat~r sig hustru, tre dØtre og dagsskolens styre og leder. Ons- tet ogsaa alter-tjenesten. ren og er gift paa RØysland. LØrdag aften 4de april avhol- fire sy)nner, samt to brØdre. Be- Melvin Ekre, sØn av 0. J. Ekdag aften bØnnemØte kl. 8. TorsKirken var vakkert dekorert Deres bror Knut Kaldestad var der Norden No. 2, S. av N. sin gra ve Isen foregikk igaar fra C. re, har aapnet restaurant i 608 dag aften kirkekonsert under le- med 1Jlomster fra familiens sto- 89 aar 11 te februar. Han har ·"familiefest." Al!a losjens med- C. Mellinger. So. K st. "lVIargots" er navnet, delse av The Friendly Service re venneskare. Men det som været sjØmann og notbas i 30 lemm~r er innbudt til denne til- Walter D. E. AnClersen, 66 og det er en i alle dele fØrsteGuild kl. 8. Fredag aften kl. 8 gjorde dypest inntryk, var aa se aar og gaardbrnker i 46 aar.. stelning, og de som har en kone, aar gammel, avgikk ved dØden klasses restaurant. Melvin ser--'kan·ta henne med. Der er for- mandag. Han efterlater sig ko- verer mat og drikke "like your ligamf?te. Alle innbydes. Sær- gullbrudeparret med barn og Nu driver han <lypvannsfiske·paa ·skildt fremmede, nykommere og barnebarn komme marsjerende fjorden efter lange og brosme. beredt et godt program, og be- 11e Minnie, 816 So. L st" og en mother used to make," og speStor-Lars Kaldestad fyller 86 vertningen vil bli den allerbeste, datter, 2 søstre og 2 brØdre. Be- cialiserer desuten i "pastries." sjØmenn. Venligst, Gustav A. inn i den vel fyllte kirke. Storal<er, pastor. · Efter gudstjenesten samledes I aar 6te mai, - Han har været hvilket forøvrig er unødvendig gra ve~sen foregik igaar fra C. Der er privat spisesal for selskafamili·~n med innbudte gjester i skipper paa egne skuter i innen .aa forsikre, naar man vet, at hr. C. Mcllinger. per og dinners arrangeres, efter Fra Parkl~nd, Wash. kirkens pyntede selskapssal til og utenriks fart, samt baatfØrer Hallingstad har med den aa - Christ Peterson omkom ved Ønske. Melvin ·Ekre, saavel som ___ de veldekkede bryllupsbord. He1 og notbas. Desuten har han i gjØre. Altsaa lØrdag aften! et ulykkestilfelle tirsdag. Ulyk- 0. J. og hele Ekre-familien er· Pastor Carl Foss, er fortiden dersparret fikk fine gaver · og 40 aar været bonde og rydningsken foregikk paa den maate, at vel kjendt i Tacoma, og "Marhan i mØrket gled paa dekket got"s vil uten tvil bli plassen, optatt med aa arrangere en kon- en hel del telegrammer fra nær mann paa RØysland. For et par Paa ventelisten: ombord i en av Foss Launch & hvor norsk ungdom vil samles. certtur for sangkoret ved P. L. og fjern blev oplest. Barnebarna aar siden gikk han en vinterdag En hel rekke artikler maa denC. i byene i det sydvestlige gav et program som satte prik- i skogen paa is og holke med en * * * ne uke ubØnhØrlig ligge over. Tug Co.' slepebaate, som da bePaaskehØitid i vaare kirker Washington og nordØstre Ore. ken over i-et. Der. blev dekla- tung vedbØr paa ryggen. Han Vi nevner bare i fleng inserater fant 'ig i nerheten av Everett. * * * mert, gitt violin og pianomusik falt og brak det ene laarben, fra "Øystein," Hedleve, Garborg, Forulykkede var 34 aar gammel. Den Norsk Luth. Frikirke, 15. Paaskeferien ved P. L. C beog alle gjorde ele sine saker ucl- men bare en maaned efter var Peder N elsen, Onkel Hans og Han hadde været ansatt hos og syd K sts. H. P. Halvorson, gynte siste onsdag eftermiddag merket. Videre blev der holdt han i full vigØr igjen, og han mange flere. Apropos! Lands- Foss Co. for ca. 10 aar, og saapastor. HØitidsgudstjeneste kl. og varer i 4 dage. Skolen tar korte, men vakre taler for bru- ser ut som en 60-aaring. Sævidt vites har han inge;n slekt·maalsdiskusjonen har vi ellers 10 :30 paaskedag. Pastoren vil til igjen mandag. deparret og en sang som var bjØrn Kaldestad var 78 aar 28. mnge her. tenkt aa avslutte i allernermeste gi to korte predikener, norsk og * * * sendt fra hr. Hauges bror i febru:ir. Han har været sjØfremtid. - Vi tror alt som bØr engelsk. Sangkoret vil synge Hr. og fru Salater reiste til Bergen, Norge, blev sunget. mann, notbas og gaardbruker sies er sagt baade pro og con. Hr. redaktør: - Haaper De under Ludvig E. Nelsons !edelKodiak Island, Alaska, . siste Tilslut holdt brudgommen en fra 25 aars alderen. SæbjØrn er for en tid fremover. Imidlertid venligst vil finne plass i Deres kort tale og takket for opmerk- J helt igjennem en kraftkar, i en ærede avis for en kort medde- se "O Sacred Head" samt "DØd tirsdag for aa tilbringe vil vi gi plass for de innsendelhvor er din braad," acc. av fru ren dernorcl. _ Hr. Salater er somheten. fart -iaar han gjort fra sig sitt ser vi allerede har liggende. lelse fra et interessant og vellykM. 0. Gmiderson. Solo sang av formann for en hermetik-fabrik Blandt de mange som var tileget gaardsarbeid og tar saa arEn artikkel av A. Br. og et ket ~ebursdagsselskap, gitt til Ludv. Nelson, "King of Kings," ( cannery) tilhØrende Kodiak Is- stede nevner vi gullbrudeparrets beide hos sine svakere naboer .dikt :1 v "Lettmatros" og et av ære for fru Martha Haaland, 6 barn: Oskar og IYar Hauge og som s-rØftegraver. Og det er S. Versland, hØrer ogsaa med 3622 Ea. Spokane st., sØndag acc. av fru I-I. P. Halvorson, land Fisheries. samt solo av fru C. O. Hogan, * * fru G::rtrude Andersen, Tacoma, sjelden han raaker saa svære stctil det vi har paa "ventelisten." aften 29. _mar_s. Selskapet, som "Hosanna", acc. av fru E. K. Lærerklubben ved P. L. C. fru Hilda Pierce, Parkland, fru I ne at han ikke kan lØfte dem. Vi ber alle vaare innsendere begyntes 1 5-tiden, var besØkt av estley. Forsamlingen vil synmØtte siste mandag aften. Prof. Christine Knutsen og Louise Slike moderne apparater som W undskylde !-Red. I ca. 20 gjester, og avsluttedes ge de vel kjendte paaskesalmer Pflueger holdt et interessant foHauge, Seattle. Og saa de 20 "BjØrn" og stubberydder synes ved 11-tiden. Det er selvsagt av Landstad. Søndag aften kl. redrag over emnet: "The f~ilure barnebarn, samt hr. Hauges han er altfor kompliserte greier I at det var en fest fra begynnelNye borgere til aa hefte sig vedd med i arse til enden, hvilket lett vil for- 7 :30 vil fire ungdommer, nem- of the scientific approach." Fo- bror, som bor her i Tacoma. a • S1'gn W Id S 1 t R d bl f Det var en fest som lene-e v1·1 beidstiden. FØigende norske blev tildelt staaes naar en hØrer at fru P. 11.". e o , y ves er ue, re raget ev e terfulgt av en ~ sine amerikanske borgerpapirer Bordsen stod i spissen for N e!lie Erdahl og G. M. Johnson diskusjon. Annet paa program- minnes av de ca. 150 tilstede-siste mandag: Parkland Beauty Shop samme. Gebursdagstalen, en ud- tale, :hver 7 minutter over em- met var to vokal soloes av fru værende.-A. A. •I Telefon Madison 145-R-2 Andrew M. Andersen merket tale, hvori det trofaste ner om Opstandelsen. Sang og Hauge og en pianosolo av prof. ·FØrstekl.asses arbeide i al slags Franz E. Blomhoff venskap var omtalt, blev holdt musik mellem talerne. Mandag Edwa_rds. Lærerklubben møter forskjØnnelses-arbeide Severin 'Riksford Skolepikers haarvask og klipping av fru Rogers, hvorpaa en pen aften kl. 7 :30 mØter Mannsfor- den siste mandag i hver maaned. 50c Hjalmar Berentsen presang var overrakt. Talen be- eningen. Godt program. Tors* * * Hans K. H. J angard svartes av fru Haaland i vel- dag ~ften kl. 7 :30 bØnnemØte. Hr. Paul Preus mØtte snØElise M. Nelson. valgte ord. Derefter blev alle Onsdag aften kl. 7 :30 møter ko- storm da han skulde bile fra St. , innbudt til aa forsyne sig fra det ret. De er hjertelig Ønsket en Paul tilbake til Parkland. Han Beginning Friday: DR. Wm. SMITH Ny Studio! Nye lokaler! Nye veldekkede og overfyllte bord, velsignet paaskefest med et vel- hadde bestemt sig for den sydDOUGLAS FAIRBANKS TANDLÆGE lave priser! Se fotograf Lee, hvis delikate retter det vil fØre kommen til vaare gudstjenester lige rute han tok, da han kom in Parkiand, Wash. rom 312, Washington Bldg" 11. for langt aa beskrive. Vi spi- og my)ter. hit ut pr. bil for 'et par maane- "REACHING for the MOON" Telefon -0g Pacific Ave.-(adv.) Madison 145-R-2 ste og drak i langt tid, hvoref* * * der siden, men han blev denne with Zion Luth. Kirke, So. 59. og gang tvunget til aa gaa lenger BEBE DANIELS ...,.....,..,.......,.........,.,.........,_.....,.....,....,....,....,. ter vi hadde sang og musik for Den mann er k'lok som be- en tid. Derefter fulgte interes- Thompson ave. Arndt E. Myhre, syd. Naar dette skriv;es er han Specielt for April nytter sine feiltagelser som hjel- sante historier og ~krØner, som pastor. Paaskedag: KL 9 :45 California. DAMERS KJOLER OG KAAPER Starting Friday: pemidler til sukcess. satte lattermusklene i bevegel- sØndagsskole og bibelklasse. Kl. * * * 20 PCT. AV SLAG se, og det var sagt at nogen 11 gudstjeneste. Pastoren taler· Pantorium Cleaners "GENTLEMAN'S FATE" * Trefoldighietskirk~n T. O. SvaDet du ikke forstaar, blir al- maatte bruke kalt vann for aa baade paa norsk og engelsk. - re, pastor. Norsk gudifjeneste with John Gilbert and the late PARKLANDLAUNDRY drig c~in eiendom. fordrive krampeanfall, som fØl- Vakker 111\]Sik og sang av koret. langfredag kl. 10 :30. Engelsk Louis W olheim, Anita Page and Telefon Madison 145-J-1 ge av latteren; dog var alle i- Kl. 8 aften vil sØndagsskolen gi gudstjeneste kl. 7 :30 aften. Leila Hyams. Jo lettere det er aa reformere stand til aa ta en hjertelig avN aar De er paa K Street skjed med hverandre og gaa et paaskeprogram, bestaaende av Pasto:·ene Pflueger Xavier Tin- On the stage Fanchon & Marco et menneske, jo oftere maa ·det deklarnasjoner og- sang. Foreldre gelstad, Ramstad, Svare o~ pro· kom innom gjØres om igjen. hjem i regnet.-Korr. ()()' venner er innbudt. søndags- fessorene Hauge og Larson taDEN NORSKE KAF'E * * * skolens lærere mØter mandag af- ler over Jesu ord fra korset. - Starting Friday:\ 1408 So. K St. En uheldig manns venner er Den norske kafemellem 14de Hjemmelavet Fiskemat hver ons· ten i l irkens parlors. BØnnemØ- Paaskegµdstjeneste kl. 11. SØn"LOVE LETTERS" altid langt borte. dag - Bestillinger mottas og 15.Je paa K sts. serverer den te og bibelstudie tirsdag aften dagsskole med bibelklasser kl. "A TAILOR-MADE MAN" Telefon ·Main 9059-R herligste rømmegrøt paaskeaf- kl. 8. Koret mØter onsdag aften 19 :45 . .:.._ Norsk gudstjeneste kl. st:ming William Haines. En spareskilling gir ryggrad,

VAAR KLÆDER

!

NYHETER AV LOKAL INTERESSE

1

Margot's

* * *

*

.

I

I

$32.50 till $37.50

! Di·ckson. Brosa.

l i

CO

*

~omme-

I

*

I

I

TEATER-NYTT BLUE MQUSE

* * *

I I

FOX BROADWAY I

* *

FOX RIALTO

* * *

I


WESTERN

:Side 6

VIKING

WHY THIS DEPRESSION?

RE V AART MAAL

i'

(Mel.: "Aftensolen smiler")

I

LA HIMMELBROEN V Æ- C

(Forts. fra side '1) cation," Dr. David 'Snedden of Columbia University says: "the chief uarticular affliction of Amcrican ~liberal education today is the fact that there exists no considerable agreement among its friends, supporters, promotors, and utilizers a!J to just what are its actual functions in twentieth century American civilization. N ow hcre can we find any well-documented formulations of the actual objecti ves of liberal education of College grade upon which any substantial number of educators have agreed." And here Dr .. Snedden c01nes again in School and Society, for Jan. 3, 1931 and gives the whole educational system, from "kindegarten to the university," a rap. "The Professor would like you to tell him why you permit money and· effort to be wasted on high-school alge bra, a nonfunctional and nearly valueless subject for 90 per cent of all boys and 99 per cent of all girls, there being no possible changes in method or content that ·will improve the situation. Why, he asks, do you continue the modern language instrnction? Normanna Male Chorus gir søndag 12te ds. It is a travesty on good eduen stor konsert i Central Lutheran Church, 10. cation. It is a gigantic quackery practisecl on parents and the. og G sts. til inntekt for Lutheran Welfare S::ipublic. Do you know that your ciety og Lutheran Compass Mission. history studies in elemen~ary and hio-h school are very sltght' b . Konserten begynner kl. 3 eftm. Solister ved aids to citizenship and culture? 1 konserten blir frk. Anna Mikke1son, soprano og The fault is not in method but iin lack of clear clefination of i frk. Edith Nordstrom, pianistinne. aims. Why do you teach two ! Vi haaper publikum vil benytte sig av denne or .three times as much arith-'I metie in the first six grades as anledning til aa høre et udmerket musikalsk Nill ever be of use? \iVhy clon't program, og paa samme tid være med aa rekkle you throw off collegiate control 1 of high school? It has be:n of trengende i Tacoma en hjelpende haand. more dis-service than of aid to 1 Billetprisen er 50c. you and has failed to do for the colleges what they could have done themselves, better by othe; means. They are flounclering iri a nioiass of misty pur-! ....."""'-"""'"""'"""'"""'"""'1111111"""'1111111"""'...,"""'1111111...,...,1111111...,.....,...,....,.,,__ _ _ _ _.....,_....,...........,,_....,....,...._ . . . , ._ _ _ _ _ _ _ _ _..,.......,....,....,_,.....,....,.....,...,....,.....,.

I

i

poses. Abraham Flexner in his recent book, "Universities, A merican, English, German," outspokenthly critizises the crass. f ness and commercialization o . . . . Amencan u111vers1ties.

'

In the same number of School, and Society, William McAndrew 1) takes the moclern American universities to task for still clinging to the old theory of an " ans · t ocrazy o f 1Jrams. · " He c1·i . · tl e t t 1z1ces 1e pr sen d ay te11de11c Y · ti1e muver · s·t· t tra1"11 only 111 t 1es o the so-called snperior youth of today. This he declares is a falacy and calls attention to the fact that a long-continued perfeet system of sifting recipients of diplomas previous to the gre~.t war filled Europa with excellendes. who failed to save the world from the most stupendou~ stupiclity it ever en<lured. As another example of bow a too rigid sifting process might miss the work, McAndrew quotes Jordan, president of an endowed university, Leland Stanford, as saying that he bad a boy so deficiens in Enghlish as to make graduation a matter of .doubt. B1.1t, "As this youngster seemed to have other requirements of a useful citizen we gave hima diploma any way. His name was Herbert Hoover." 2) Franz Boas believes that mo. dern education warps the minds of its recipients and, "For this reason," he declares, "I should always be more inclined to accept, in rcgard to fundamental human problems, the judgment of the masses rather than the judgment of the intellectuals, which is much more certain to be warped by unconscious control of traditional ideas." 3)

Eclucational institutions to-clay cater just one type of mindsthe text-and-notebok type. Subject matter is of greater im. portance than power and 111· h.t sig . The educational plan is not to help the student to live a life, but to make a living-to prepare him for a job with no idea 8f how the job is to come. If one shall get an education today, he must get it in spite of his teachers, said Prof. Thomas Reed Powell of the Harvard law school.

it into sections, teachers who are forced because of mass education to dwell on the weaknesses rather than the strengths of the students, and a mechanical method of acquiring credits to be w;itten down in a record book all conspire to keep the student from becoming truly educated, Dr. Powell poin~ed out. The interesting thinerememb~ ered always, however, is the "somethine-" which the teacher ~ gives the student of himself,"

A curriculum which takes the he said. field of knowledge and clivides (To be conti11l1ed.) ---------------RETTELSE.-Nedenstaaende tabel blev ved en misforstaaelse forrige uke gjengitt uten - og + foran de respektive tall. Vi tillater oss derfor aa trykke den paanytt, som den skulde være gjengitt.-RED. ...., >=

= ..,

.....,.~

:::< b.O""

<ll <ll <:,)

ål~::;

p, .i::

0

<:,)

== § s b.O I» .". <ti-;;. =

4-J •.-4

Q)

<ll

<ll

il<

0

'5 s

Mrs. C. K. Preus, Minneapolis, viinn. el :de onsdag aften den 18. nars. Hun var mor til fhv. guiernør av Minnesota, J. A. 0. :>reus; pastor Herman A. Preus, viinneapolis; pastor J. C. K. =>reus, Albert Lea, Minn; dr. 0. . H. Preus, president for Au~·ustana College, Sioux Falls, S. Dakota; Paul Preus, reisesekreær for Pacific Lutheran College, =>arklan<l, Wash.; mrs. 0. TeisJerg, Minneapolis og mrs. Kahinka Stalland, St. Paul.

J.

I» (.)

(.)

;.<

·~

tt::

tJ.)

+84 +53 +20 +n +30 +69 +28 +4 +70 +s +3 +lo +lo -6 +1 +o -7

.....i:::"' ~

Henry Arnold Peterson

Cl

<ll

~7s~l ~

PHARMAOY

~

SKANDINAVISK APOTEK

Recepter er vor epeclalltet Agenter for '!ALUBRIN, HASSELROTS JERN· 3 VIN og FLUSS PLASTER

~

~

MAIN 7314 1026 Tacoma Avenue South

____

~

I

Skandinavisk advokat Main 718 1016-17-18-19 Wash. Bldg. Res. tel. Proe. 2861-R

89 66 39 26 31 21 21 19 18 17 16 16 15 15

-5 -13 -19 -15 -1 +48 +7 -15 +52 -9 -13

-6 -5 -21 -7 -7

NORDMÆND I AMERIKA som Ønsker at fØlge begivenheterne i Gamlelandet bØr abonnere paa

8

7 5

~12

"UKENS NYTT"

GODTKJØP PAA OLJE 5 galloner for $2.50 Gilmore, Shell og Texaco Gasoline Samson og Firestone gummiringer hos

I,

! Neighborhood Filling

i

~ 15. & ~ st.

. ..

!v;

ARNTSON

'tl :::<

112

Oil (petroleum refining) ....... . Tobacco ........................ . Meat (slaughtering and packing) Railroads (1922-6) ............ . Construction (Ohio only) ....... . Automobiles (1922-6) ......... . Rubber tires .................... . Bituminus Coal ................. . Electricity (1922-7) ............ . Steel ........................... . Cotton Mills .................... . Electrica1 equipment ........... . Agriculture (1920-25) .......... . Lumber ......................... . Men's clothing ................. . Paper .......................... . Shoes ........................ "..

M.

Norsk Advokat - Praksis for alle retter Tel.: Main 5402 Puget Sound Bank Bldg.

...o.~=

Station

I.

Mrs. Preus var fØdt i Norge og kom til Amerika i 4-aars alieren. Hun var datter til past. 0. J. Hjort og blev gift med asf. C. K. Preus i 1878. Hun hadde vær~t syk i 2 maaiecler. Tre uker fØr sin dØd yldte hun 75 aar. Begravelses-gudstjenesten· blev

Han for os led dpclen Og os fri har sat Ifra synde-npden, Der var mØrk som nat. Frelseren maa klage, Ofte vilcie han Bringe os tilbage, Alle spredte lam. nfon vi vil ei fplge Hyrdestemmen blØd; Syndens store bØlge Drager os mot dØd. Lad os nu faa rede Paa den Himmel-bro Jesus vil os lede Over til den ro. Der skal alle vore MØte os med sang, Smaa saa vel som store - Glæden evig lang. Guid-belagte gader Skal vi finde der Hos vor Gud og Fader, Som os elsker her. Jesus som os !Øste Fra al synd og skam Vil os evig trØste, Han, vort offerlam. Du vil os veilede Ved din Hellig-aand, Svake som clig bede, Ræk din Frelserhaand. Naar tilslut der hjemme Alle frelst skal staa, Sangen vi istemme, Skal din Trone naa. Theo. Buringrud. Taco.ma, W ash.

oldt lØrdag eftm. 2lde. mars i Jniversity Lutheran Church of fope, hvor past. C. S. Thorpe orrettet. SØndag den 22. mars andt begravelsen sted i Den. 'Ørste Lutherske Kirke, I),ecoah, Iowa, hvor dr. 0. E. Brandt ra Luther Teologiske Seminar orrettet.

ABBONNER PAA " STERN VIKING" FOR EN SLEKTNING ELLER VENN I NORGE Her er et lite utdrag fra et Norges-brev vi mottok for et par dage siden: "Hr. RedaktØ1: Mit kompliment for Deres utmerkede norske avis, det er den koslige og hjemlige tone over "W. V." som gjØr at den er mere menneskelig enn aviser flest. Jeg har lest en mengde forskjellige avL ser her i hjemlandet, men ikke en har den hygglige tone over stoffet som "W. V." Det er sikkert mange nordmenn som leser Deres blad - enda flere ville abbonere paa den· om der blev spandert litt reklame paa den. saa den kunne bli mere kjent her hjemme. Prisen er jo kun 2 dollar fritt tilsendt til Norge, el. v. s. billigere enn de norske lokalaviser." (Sign. Leif Hansen" Bratli, Riddervold, Halden.)

Western Viking koster til Norge kun $2.00 pr. aar. Ønsker du det sendt til en slektning eller ven i Norge, behøver du kun aa fylle ut vedstaaende blanket, og sende deri inn til oss med kontingenten vedlagt.

For vedlagte $2.00 Ønskes "Western Viking" sendt til følgende adresse i Norge for et aar:

(Aftenposten's Landsutgave) som utkommer i Oslo 3 gange ukentlig og bringer alt nyt av interesse

!

NAVN:

............. , .......................... ·.................. .

ADRESSE: ....................................................... .

Koster forsendt til Amerika

Kr. 10 for % aar

(Deres navn)

Kr. 20 for 1 aar

Alfred Iyersen

.,. Sometime Asst. Supt. of Schools ... in N. Y. City; and later Supt. er beredt til at staa til tje· of Schools, Chicago. Now joint GEO. J. WEILER neste saavel nat som dag editor with J. McKeen Cottel of Skrædder School and Society. 2) See report of a special committee ~ Tuen Funeral Home Reparation av herreklær og of the Seattle H. S. Teacher's League on "The policy of the Main 580 Damekaaper ~ 2215 Sixth Ave. I . • ( ) U. of Wash." Dec. 17tl1, 1930. 1220 So. K St. - Main 5638 t ~~~..,...................~......,,..,,.............,.........~ 3) Anthropology and Modern Life, .... ~_....,.._,...~................ HAR DE GLEMT KONTINGENTEN? Chapter on Education. 1)

Mrs. C. K. Preus død

Vantro veien stænger Til Gud Fader vor; Men ved tro vi hænger V ed vor Jesus stor.

(Adresse) Ukens Nytts Ekspedition Akersgaten 51, Oslo, Norge FærØyienes eldste kvinne, fru siste aar anvendt 14,5 mill. kr. Anna Katrine Hansen, Torshavn til bekjempelse av arbeidsløsror det norske publikum burde De er avgaatt ved clØclen, 103 a~r heten. altid meddele "Western Viking." Send et brevkort, adressert til 1125 gammel. racoma Ave., Tacoma, Wash., eller Det er lettere aa tilgi sin fibenyt telefonerne: Main 2520 eller Osfo kommune har tle fem ende enn sin venn. Broadway 3435. NYHETl::R AV INTERESSE


Steiner Nysveen FOLKELIVSBILLEDER FRA EN OPLANDSK DALBYGD I 80-AARENE Av 0. LIN BU

(Forfatter av: Fra Hedengangen Tid; I Trold· heimens Luft; Tingelstadsolen; Gunda Seierstad; HjØrdis Kongelstad; Slaveri; Transwaals Datter; Magterne Skjælver; I Gjengjældelsens Dage; Evighetsliljen; Steiner Nysveen i RØdhudernes Land; Hulderdronningen paa Flatsæteren, samt en hel del andre fortællinger.) (Eftertryk uten forfatterens tillatelse er forbudt)

9) __ Rettferd skulde .styre landene og folkene, ved sitt engang givne bud og ord. Det bud og ord er den eneste rettferdige grundlov. Alle andre grundlove, resolusjoner og regjeringsproklamasjoner er bare no tull og væv, som ikke er annet enn paafund og fanteri, for den største .del opfunnet for aa beskytte maktbrynde, penge og ærgjerrighet. Intet av alt dette fanteri duger en dØit mot rettferds bud, som alle som ett er grunnet paa vaarherres store kjærlighets valgsprog: Elsker hverandre broderlig. Far, tæs bibelens fortelling om innsettelsen av <len fØrste konge. Av den ser vi at folket bad vaarherre om aa faa en konge. Dette folkets paafunn bedrØvet sikkerlig vaarherre, da de ved <let la for dagen at de ikke var fornØiet med ham som far og konge. Altsaa kravet om en {ordisk konge er utgaat fra forakt mot Gud. Ethvert kronet kongehode paa jorden er alt~aa et bevis for at menneskene vanvyrdet vaarilerre. Vaarherre, der engang hadde satt friviljen som lov for menneskenes gjØren og vel paa jorden, han ·var saa naadig mot disse kongelystne folk, at han gav dem lov til aa velge sig en styrer. Dette ord naadige og' av "Guds naade" beviser altsaa i sig selv at det ikke var med Guds Ønske og vilje at elet blev en styrer. Slmlde det staa som et atpaasleng ved kongenes navn og tite! noget som svarte til sandheten buT<d.e det staa: Av Guds uvilje. Men elet er ikke alt, far. Den eneste regent som efter Guds ord er tillatt for folkene, er den konge, eller regent, som direkte velges av folket i landet. D~ arvelige kongeclØmme er i aabenbar strid mot Guds ord og er det største sludder, som herskelystne og syndige mennesker har fonnet paa, for aa nyttiggjØre sig folkets arbeide, eiendom og al deres frihet. Du vet, far, at vaare forfedre· paa tinget valgte sig den konge de vilde ha. Det er den rette maate og mest i orden efter vaarherres ord. Naar nu han BjØrnson sier han er for at det .skal bli iepublik, og at folket skal vælge sig den de vil ha for styrer, Baa er dette i overensstemmelse med bibelen, mens det arvelige monarki de kalder det, er rent ut galskap. Da sØnnen sluttet sine forklaringer, gikk faren en lang stund taus, mens de fortsatte aa gaa nedover mot Grænsen. Mens oplandsbon<lei;i gikk der ved sicl-::n av sin sØnn, fulgte dem en velkledt herre, som ele ikke la merke til, gikk bak dem i faa skritts avstand. Denne hadde fulgt dem den hele tid Steiner gikk der 'og pratet til sin far, og naclcle hØrt hvert ord som blev sagt. - Han hadde en lysgraa hatt, hvis brem var nieget vid, og næsten skjulte det lange haar og n1nde ansikt, hvis Øine, skarpe og ,Jivfulde som ele var, fulgte opmerksomt de to foran paa fortauget. Endelig brØt Per tausheten og sa: - Ja, jeg har tenkt mye rart om dig, Steiner, da du var smaagut, og da jeg saa og hprte din prat og lek, men dette jeg nu har· hØrt av :dig hadde jeg ikke engang drØmt mig at jeg skulde faa hØre av noen, og nu har jeg hØrt det av clig. Jeg holdt paa aa sktilcle bli sint, men jeg vil tie. Far din er ingen tosk, elet tØr du vist selv si. Jeg sier det som jeg mener, og elet er, at det er vist mye i det du sa, men jeg tror ikke at hverken du eller jeg noengang faar se at folk blir saa vetuge, at ele for·staar at elet du mener er rett. Dare ti stil mens vi er her i byen da, ti elet er sikkert, at faar ·de rette snushaner hØre praten din, stryk vi ·uten tvil i klemma. - Hvor skal vi gaa nu? spurte Steiner. Han vilde lyde sin far og tie med dette om politik - Jeg vil gaa hent ned til "Verdens Gang." !Vi faar veli faa det bladet vi og; ti elet er vel 1rnnske ikke flere i bygda enn vi som ikke har elet. Jeg vil prøve aa faa prate et par ord med 11an Tommesen sjØI. Videre bar elet saa nedover gjennem de myldrende gater. Det var en stor del bondefolk i byen de dager. Man kunne se valdresbØncler, :gudbranclsdØler, teledøler og sørlendinger, ja fra alle dele av landet var ele kommet til hovedstaden disse vakre vaardage for aa delta i den store begivenhet, Wergelanclsmonumentets ,avslØring. Utenfor i gaten ved bladet "Verdens Gang"s redaksjon og trykkeri stimlet av folk, saa Per !og hans sØnn maatte skubbe sig frem til inngangen, der omtrent var fuld, slik at det var liten utsikt til aa komme inn. - Per N ysveen var ikke den som ventet til det blev bedre leilighet aa komme frem og inn. Nei, den gamle oplandsbonde akslet sig frem til trods for avisguttenes spott og smedeorcl inntil han stod ved :selveste redaktØrens kontordør. - Hvad vil du? spurte en lang, men svært 0

1

vigtig utseende person, som kom dem imØte. Per saa forskende paa den spØrrende og sa: - Hvad vil du med det? Men kanske du er blaclreclaktØren? - Nei, jeg er ikke redaktØren, men han er optat. Rart har fremmede paa kontoret, lØd det noksaa stramt; - Optatt? Hvad er det for spektakel? ,,,Er han kanske ·og satt fast alt for sit skriveri? - Aa nei da, men han har det travelt, saa du fara vente, forst:lar du. - Nei, jeg har ikke tid til aa vente! Skal reise hemat i natt og vil .ha bladet. - ~a du .skal tinge bladet. Gaa da inn dØren der. Han pekte paa en clØr, hvorpaa eler stod: Ekspedisjonen. Der faar du tinge bladet. - Gaa inn i clØren, sier du? Nei, jeg er ingen træmark som kryper inn i clØrene, ser du. Ha, ha, ha! Jeg skal prate med han bladskriveren sjØl jeg. - Aa, det kunne. jeg tro, du· er fttld ! Best du pakker dig ut igjen da! Fulde bØnder har intet her aa gjØre ! - Ja, fuld er jeg, men er det halve folk dere vil ha med aa gjØre, saa jamen gaar jeg ikke igjen paa flygende flekken. Den fremmede mann, som den hele tid hadde fulgt Per og hans sØnn, kom nu hen til Per, l·:tter paa sin brede hatt og sier: - God aften! - Er De en oplandsboncle? H vad Ønsker De? V enlig og godslig lØd det. - God kveld! Ja, jeg er fra Oplandet .og vil prate et ord med bladskriveren sjØl, ser dere, men denne svirrevip sier jeg maa vente. - Vent et Øieblik, sa herren og banket paa dØren. Innefra hØrtes et svar, og snart gaar han inn og lukket dØren efter sig. - Trur sØr'n klippe mig. at elet var en spion, gutt, hvisket Per til sin sØnn som hele tiden ikke hadde sagt et ord, men bare lyttet og av og til dratt litt paa smilebaandet. Snart aapnedes c!Øren igjen, og den samme venlige herre viste sig og sa at de kunne komme mn. Per ventet ikke med aa fØlge innbydelsen, og en stund efter stod han bent foran redaktØren, som sat ved · en skrivepult helt belagt med blade og papirer. Per sender et flygtig blikk tilside for aa se paa den andre person, som bad ham komme inn. Herunder ser han ogsaa en annen person sitte der; men den person kjendte han godt igjen fra fØr, selv om han ikke hadde sett ham mer enn en gang, nemlig foregaaende dag ela han stod paa sokkelen av \VergelandsstØtten og talte til de tusender - ti det var Bjørnstjerne Bjprnson. Per Nysveen blev litt haandfallen nu. - At komme saa bent op i synet paa den karen, .hadde han nok ikke tenkt. Vi vil nu imidlertid la Per og hans sØnns mØte med disse navngjetne stormenn ut av bet:·agntning inntil videre, mens vi ser hvad Steiner og Mina foretok sig da ele ikke var ifØlge med de andre folk hjem fra 17de mai festen i;.aa HØgcla" allerede for et aar siden. Steiner og Minas samtale paa Pinsehaugbjergert l ungdommens tid er menneskets sind og hjerte lettere aa bevege og 'lite skal til for aa frembringe sorgfØlelse i de myke, sarte hjerter. Dog, ogsaa i ungdommens aar er det stor forskjel paa menneskenes aanclelige evne og utholdenhet i aa taale og motta inntrykk, onde som gode. Endel kan motta stØt og skuffelser noksaa haarcle, uten at det innvirker stØrre, mens en annen del lett kan fØle smerte og bli saaret over et ganske litet der kommer paa tverke av deres fØlelser, vilje og hensikter. Der er menneskesjæle, hvis jordeliv er en uavbrutt kjede av skuffelser og saar, slik at deres livsvandring i stØvets land blir en smertesgang fra vugge til grav, fra livest morgen til kveld. Disse fintfØlencle menneskesjæle er i ele fleste instanser de . hvis liv og virke sætter ele æclleste og beste merker efter sig i menneskeslektens aanclsliv. Det er den fintfØlencle zeismograf, som ele allerminste rqstelser sætter i bevægelse og i mange tilfeider forutsier og varsler fremtidige begivenheter, storme ~. sjælelivets gaatefulde hav. Disse fintfølende menneskesjele er ogsaa av .den beskaffenhet, at de alticl ser paa mindre ting ofte saa smaa, at ele mere almindelige sjæle ikke merker dem. De to unge sarte sjele, Steiner og Mina, hadde ved selvtenkning og selvsyn kommet langt i sitt utsyn, selv om deres barne- og ungdoms omgivelser paa ingen maate var ele beste for unge sjelelivs utvikling. De gamle nedarvede aanclsopfatninge, som i menneskealdre og aarhunclreder hadde bundet Norges befolkning, var den kilde hvorfra disse to unge sjeleliv hadde hentet sin kunnskap paa skolebenk og kirkegulv. Men, Mina og Steiners sterke utviklings lengsel hadde bragt dem til aa være hinannens lærere. Mens andre barn lekte hadde ele to aitid sØkt etsteds hen, hvor ele kunne sitte og tale om ting, som ofte var av den beskaffenhet, at om de eldre folk fikk hØre elet, blev dommen den, at barna var blit rent skrullet. Da Steiner forlot festen oppe paa HØgda, var det fordi han der ikke fant noen fornØielse i aa være, ti den aand som raadet rundt skole-

Side 7

VIKING

WESTERN

holderen og hans selskap var ham for tung. 1Nu var det ogsaa' blit dobbelt usælt, ved at Mina hadde været uforsiktig og læst op det dikt. Idet Steiner stille gaar fra festplassen, tar faan hen til et sted som i sin tid var brukt som vardeplass. Kommet dertil sætter han sig og ser ut over dal og bygd. Her stiger hans mot og tilfredshet igjen. Rundt ham sang en skare jublende sangfugle. Her var det likesom renheten og dyden aandet fra enhver busk, græsstraa og blomst. Her, forstod han, var han nærmere den store kjærlighetens Gud. Som Steiner sitter her i dype tanker, uten aa ha hØrt noen komme, staar Mina ved ham. - Kjære er du ogsaa her, Mina? Visste du jeg var her da? - Ja, jeg saa du gikk i denne retning. Saa sa mor din at du visst var litt syk. Da vilde jeg gaa efter dig. - Var det ikke det samme om jeg var syk ela, Mina? - Huf da, Steiner! Si ikke slikt .. Jeg vil da ikke at du skal væo-e syk. - Du vil ikke at jeg skal bli syk og dØ cia Mina? - Kjære si ikke slikt. Jeg taaler ikke aa hyfre det, sa Mina med taarer i Øinene. - Nei kjære clig, Mina. Jeg er ikke syk og var elet heller ikke da jeg gikk. men likte mig ikke, derfor gikk geg. Takk for at du kom efter mig. Men saa de at ~lu gik - ela blir elet vel prat ~m det. - Din mor saa det, og kanske noen andre, men det gir jeg en god dag. - Du Mina, sa Steinar efter at han hadde tict en liten stund, det er naget jeg har studert paa idag. - H vad er det da, Steiner? :__ Vet du hvor al fattigdom og elendighet blandt folk kommer fra? Jeg læste netop igaar om at elet var saa megen nØd blandt fattigfolk i de shJre utenlandske byer. Er det Guds vilje at slikt skal være, saa er det han som steller elet slik? Jeg har hØrt gamle gudelige folk, slike som han Lars si, at ele som er fattig og lider nØcl, maa ha det slik, for at de skal bli bØiet og prøvet her i verden, saa de blir skikket til aa komme inn i himmelen, naar ele dØr mon elet er slik elet har sig Mina? ,..-- Nei fydda ! Tror du at de maa lære sig til aa sulte og fryse for at de kan bli skikket til aa komme til Gud? Nei langtfra ! Slik har de bare fonnet paa aa lære folk, ele som vil klore til sig brorens mat og klær, hus og hjem. Det er ,selve satans lære, for aa faa mammons og rikmenns bloclsugeraand til aa utvikle s.ig i verden. Nei, Steiner, du vet at Vaarherre er

kjærlig og god. Alle hans forordninger gaar alene ut paa at menneskene skal ha det godt og være glade, ikke alene naar ele dØr og kommer til ham, men ogsaa her i dette liv. Vaarherre er fattigdomm~ns mest bestemte motstander, likesom han sikkert vil - i kraft av sin engang for alle gange, bestemte ordning \straffe dem som her i verden rØver til sig hvad andre mennesker skal ha aa leve av. - Ja, det er jo ogsaa straf for aa stjele og rr6ve her i verdens kristne lande. - Ja vist ja! Stjeler en sulten stakkar en munclfull brØd i en bakerbutik, 'tar politiet fat paa ham og straffen er ham viss, men om en millionær stjæler en million fra de sultne, bØiede fattige arbeidsslaver han har i sin tjeneste, ela gaar han fri, og politiet og regjeringen bukker hØfligst for denne st?rtyv og morder, som under sin livsgjerning efterlater sig overalt, der han farer, brutte livshaap, tusener av krØplinger, skarer av far- og morlØse barn, ruinerte hjem og strømme av uskyldiges taqrer. Og jo mere denne tyv og rØver stjeler, jo mere dygtig han er til · aa opfinne utbytterknep, ved hvis hjelp han usuger de tusener av fattige arbeidere, jo mere stiger guidelyngene og samtidig hans ære og anseelse fra dem som skulde vaake over rettens og rettferdighetens lov i verden. Se slik, har det sig, Steiner. . - Huff! Slik som du prater, Mina. Det er. skrekkelig det du sier. Men jeg forstaar du har rett. Dog Mina, der er vel andre grunde til nØd og fattigdom ogsaa? - Selvfplgelig er elet andre kilder til fattigdom og nØd, men er det andre kilder hvorfra npden og fattigdommen blandt folk i forskjellige dele av verden kommer, ela er den nØd og fattigdom forbigaaende. Er elet misvekstaar og •slikt, som er kilden, da er det bare midlertidig, men bak den i verden altid værende fattigdom staar rovlyst og utbytteraand, misunclelse og likegyldighet overfor broren. Du minnes vel de to, Kain og Abel vi læste om i bibelhistorien. Han Kain var den første som vilde rane til sig og var misunclelig. Han var den fØrste brodermorder, den fØrste rnammonstræl, fØrste rikmann og profiterer. Kain er stamfaren til al den djevelske kapitalistaand som i nutiden har spendt sine blod og taaredryppende jernlenker kvelende og dØdfØdende omkring millioner hjem i alle land og riker. - Men da er vel ogsaa krig en fØlge av den samme Kainsaand? Krig er ogsaa kilde til megen nØcl og fattigdom. (Forts.) Der hersker en ond skjebne over alle gode beslutninger. ])e blir uvegerlig truffet forsent.

1

WESTERN VIKING koster kun $1.00 pr. aar til hvilkensomhelst adresse i U. S. A. $2.00 pr. aar.

Til Norge koster bladet

,_~bonnementsprisen

er. forholdsvis

billigere enn noen annen norsk avis av tilsvarende størrelse i U. S. A. -

Abonner paa

Western Viking idag! Og send bladet til Deres slekt og venner i Norge!

Opgi navn og adresse paa en venn for et prØ>mr.

t rn " VI

UTFØRER ARBEIDER AV

TRYKNINGS\ ALLE SLAGS!

Ønsker De trykt et visitkort, en bok, eller avis -

~

i alle tilfelder ønsker vi gje1'..:ne aa staa

til tjeneste. Vi har moderne maskiner, skrift og/materiell.

Mange aars erfaring i faget og ga-

ranterer ethvert arbeide vi utfører. Vaare priser er rimelige; alt arbeide utført av Union-printers.

Gi oss en

anledning til aa beregne Deres neste trylrningsarbeide. MAIN 2520

1125 TACOMA ÆVE.


WESTERN VIKING

Side 8

Dyret og den falske profet.

BREV FRA .ULRICHSEN

STADIG NYE FORSØK! Det kan nok være mulig for oss aa hvile paa vaare laurbær, aa bare henvise til vaare opnaadde resultater, og ikke lenger streve efter aa gjØre vaare tjenester helt forskjellig.

Ulrich Zakarias Ulrichsen

(Vi skiltes forrige uken med det at han Sivert og eg blev vist inn i officen til han St. Peter. Og der er vi no.) Eg kan ikje nekte for anna enn at eg var litt excita daa eg stod inne i kontoret hos han St. Peter, men til han Sivert sin kredit skal det sies, at han syntes aa fØle sig heime. (Det er akkurat samme om vi hadde havna paa en annen plats, saa trur eg han Sivert er av di karan, som ville ha fplt sig heime.) Han tok ikje lua av seg engang, men spaserte rett op til det store bordet kor han St. Peter satt i en stor lenestol. Paa hver side av han satt der ein tre-fire englekontorister med hver sin store protokoll foran sig. Pørsonally saa blev eg litt engstelig daa eg saag <lei store bpkerne, og tenkte som saa, at det kunde være morsomt aa faa lov aa kikke litt i dem og make noen corrections her og der helst vilde eg ha strØke ut noken paragrafer paa den "svarte" siden. For daa eg kikka over vingen til ein taa englekontoristan, saa kunde eg ·se, at den eine :;iden i boka var saa svart som bekk, og paa den var der skrive store Ian:ge flaragrafer med illrØde bokstaver. Den andre siden i boken var kvit som sne, og der var ikje skrive halvparten saa mye som eg syntes der skulde ha været. - Kafor slags karer er dere spurte han St. Peter og kikka over brillerne, fØrst paa han Sivert og siden paa meg. Du kjenn' vel mæ, klemte han Sivert i. Æ ha rodd feske paa Lofoten og Finnmarka i nesten all mi tid fØr eg kom til Junaited Stætes. Førresten saa heiter æ Sivert. - Aaha, svarte St. Peter. Fiskere og sjØfolk er bra folk, saalenge dem har vett til aa holde. sig paa sjØen, men hvad hadde du i Amerika aa gjpre? - Ja du spØr du, svarer han Sivert. Sannt aa si saa vet æ ikje sjØl ka æ skulde dit for. - Jaja, sett dig ned, saa skal vi se litt paa regnskapet ditt. Men du da, hvem er du, spurte han og saa paa paa meg. - Well, svarte eg, mitt namn er. Ulrich Zackarias Ulrichsen, harnefØdcl i Laksevaagen ved Bergen, om du vet kor det er, dØpt og konfirmere av presten Tobiassen, som vel er her oppe nu? Eg var endaatil tredjemann paa kjerkegulvet og blev hØrt i 4de og 6te budet og svarte greit og fint for meg. Saa blev eg ulØkkelig gift og . . . . - Jaja, altsammen elet dere vet vi avbrØt St. Peter og vifta med l1anda. Du svarer ell~rs godt og greit for deg her ogsaa, men alt ka du behØver aa svare er aa nemne namnet dit. Saa snudde han seg mot englekontoristan og sa: - Hvad finner dere dem er værdt? - Well, han Ulrich er ikje saa aldeles borti svarte natta han kan vel sleppe inn i 3dje eller 4de himmelen, truer eg. - Du har ikke noe med aa tru, avbrØt han Peter; la dem tru nede paa jorden, men her regner vi bare med gjerninger

De 25 aar bak oss er av betydning, men vi bn dog ikke slaa ,'f oss tilro og hvile paa < dem. Vi strever altid ' · efter aa forbedre vaar ;~ . service.

C.O.LYNN CO. MORTUARY

'Øistinctiue GfuneralSeroic.e Phone:Maill 7745 717 TACOMA AVE.

og fakta. Saa snudde han seg mot Sivert sin regnskapsengel og spurte ka han hadde aa seie til godt? Engelen saag op og rista paa hodet: - Det ser svart ut, sa han. Vi kan kanske sleppe han inn 2dre himmelen - paa prpve? Men daa skvatt han Sivert op. - Ka seier du din englesvip ! Sitter du der og sjikanerer meg mitt )p i ansiktet. La meg se paa kladdeboka di ! Og dermed saa for han Sivert bort til bordet og gav seg til aa romstere i boka hos engelen. Der opstod ein big diskØsting mellem de to. Han Sivert vilde ha svamp og viskelær og vaska ut av boka, men kontoristen mente som saa, at no var det for seint - elet som var skrive, det var skrevet, sa han. Men han Sivert er ikje taa di karan, som gir opp saa lett. Han insista paa at kontoristen hadde joksa i regnskapet og gitt han debett for mange flere sØnder enn han hadde. Imens sat han St. Peter og lo saa godt at stolen rista. - Her skal du sjaa, Peter, sa han Sivert og kom med hele den store boka i neven. Her har den englesvippen skreve op under "daarlige vaner" at det er sØndig aa ta seg ei skraa to bak. Er det'' meining skapt i slikt? Tru om den ban'ongen noken gang ha rrodd feske paa Lofoten i frostrØyk og noravincl? Ka forstaar han seg paa ka ei god skraa betyr i slikt eit hØve. Du som sjØl ha vært feskar, har vel forstand paa det? - W ell, we11, well, lo han Peter. Det er ikje saa greit for mig aa uttale mig. om det to bakken var ikke opfunnet paa min tid, vet du. Men saa strØk han Peter latteren av seg og fortsatte: Det er nu allikevel en stygg uskikk aa fyile op mnnnen sin med slikt svineri, veit du? Svineri? sa han Sivert. Nei, at du kan snakke slik, Peter, det hadde æ aldrig trudd om dæ! No skal eg trekke eit slØr for regnskapsopgjØret mit og hans Sivert; der kom saa mange ting frem i dagsens lys eler, som ikje skjeller noken andre enn oss. Han Peter viste sig som en serskilt rimelig kar allikevel, og enden paa konferansen blev at baade han Siv~rt og eg skulde faa slippe. inn i 3dje himmelen. Eg kunde kanskje ha krangla meg op i 4de, men i betraktning av at han Sive·rt umulig kunne rekke lenger enn op i 3dje klassen, og eg ikje vilde liva han der uten selskap, saa gav eg meg paa det. Men fØrst saa blev vi tatt ut paa enslags "inspektions tur" og om den ·skal eg fortelle i neste brevet mitt.

I Aabenbaringen tales om et dyr - "og jeg saa et dyr stige op av havet, som hadde ti horn og syv hoder og paa sine horn ti kroner og paa sine hoveder bespottelsens navn." Jeg har sett et saadant dyr som beskrives i det annet vers - i aanden, og ropte da paa min broder at han skulde komme og hjelpe mig aa drepe det, men han var just kommet op paa et hØit berg og hØrte ikke mig. Senere fikk jeg hØre at han c!Øde just den tid og det bragte mig til aa tro hvad Bibelen sier om dette dyr. Det holder nu paa aa reise sig i disse Some of those attending a reception given by the wom en's guild of the Central Lutheran church recently, including young and old. Upper row, left to right-Mrs. A. T. Kraabel; Mrs. E. Butterfield, 94, the oldest womaro dage og vi maa be Gud bevare present; Mrs. Alma Ellison; Mrs. P. Olson, and Mrs. P. O. Bruland, president of the guild. Lower row, left to right-Mrs. E. Gunderson, Mrs. O. S. Bedding, Mrs. L. Frost, Mrs. A. Drage and Mrs. R. Anderson, 84, the oss fra aa tilbe dette dyr eller second in number of years. (Story on page 3.) ~.......:~-=-~_:_-=--~~~~~~~-,.~~~~~~~~~~~~~~~ ta dets merke. Der staar i bibelen at de som ikke har sitt navn i livets bok hos Jesus skal B. PA UL SON tilbede dyret og de som ikke vil Juveler tilbede dyret skal ikke faa lov Førsteklasses Ur-reparationer aa kjØpe eller sælge. 1016 So. 11. St" Tacoma, Wn. Dyret er en treenighet - dra(Nær llth og K st.) USE gen, dyret og den falske profet, og det begynner aa fØre krig mot <le hellige og spotter dem og Gud. H vern er da de. hellige? Jo, det er ele, som fØlger Lammet NOW hvor elet gaar, ja om elet saa 255 South llth Street skulde være like til slakterbenken. Det er de som er som · mot hverandre, og 1"kl{e g1,,,r ·,.;. Main 6035 - 17. & Tacoma Ave. lam Coast Housewreckers noe ondt mot noen, men staar Dealers in dyret og satan imot i kraft av Paint, Lumber, Brick, Doors, Sixth Ave. and State St. kprsets blod og de vidnesbyrd Windows and Fuel 1 Plumbing and Second-Hand de har faat - syndernes for aEquipment. A COMPLETE AND MODERN SHOP telse, evig liv og salighet for en 1-....,....,..........,,.;;;;;----........--11 kort tids lidelse. Get your car service here at reasonable prices Nu kommer dyret med en saaYELLOWCABS clan velde, at ele vil si: Hvo Also kan ;:;tride mot det? , Kun ele AMBULANCE, INVALID COACH. Baggage Checked from Home som har ifØrt sig Kristus og har to Destination. sitt navn i det slaktede Lams bok. Kom la oss gaa til Guds SPECIAL PARTIES ANYWHERE We invite you to participate in a fascinating and novel Musical ' rustnings kammer og gjØre oss For Your Convenlenee Contest. The first prize will be a bran new 1931 Mode1 15 Bruns· ferdig til aa gaa i kamp mot Phone wick Radio. For full particulars tune in on 1K V I -DAIL'Y at 1:45. Numerous other prizes will be given so that everyone will have dette dyr med ele ti horn, som a chance to win, and-JtEMiEMJBER: Listen to our regular 1:45 p. m. vil ta makten over de ti Guds broadcast over K V I. bud ')g faa lov 1Øshetb1. i makt PROCTOR 112 og gi kjØdets og tankernes vilje fritt 1i6p. Det er de som sier Satan er god; han gir dem alt de begjerer - ja Øiens lyst og Green and Dry Slab Wood kjØdslyst og overdaadighet. Naar Mill Wood, vi nu velger vaart gode, saa er Planer Ends and Sawdust den en tid kort for lysten; men evigheten er lang. 2709 North Proctor Street In the Gamble Building H vad vi saar i aandens samProe. 2938 funcl med Jesus og hans rike, 4502 No. 29th skal vare evindelig. V ær vis i Abonner paa Western Viking! Abonner! - Kun $1.00 pr. aad ditt valg og vær ikke tvesindet som hyklere; de kan ikke bestaa FITTS PL UMBING CO. Jobbing, Supplles, Contracts mot det dyr med ti horn og syv Always ready to serve. hoder, som det i Romerkirken, 4102 No. Cheyenne Proe. 4330 da paven dominerte og fØrte Proe. 1886 menn, kvinner og barn til henretterstedet og grusomt misshandlet Guds utvaigte. En mor med sine syv sØnner stod og op.: muntret dem til det siste, og derefter blev hun henrettet selv. Gud gi eder mot og kraft ! Se kronen venter !-A. S. The. Western Viking De viktigste og mest interessante hendelser under (Forts. neste nr.) Is printed by

• 1ve your lawn a t:reat:

,

SEAMONS FLOWER SHOP

ord

ert:ilizer

'

RTHUR

SP ELAND

OTORS

BRUNSWICK RADIO FREE

MAIN43

WHIJWORTH FUEL CO

I

Se det: moderna

• I

FORENING&KALENDER

PUGET SOUND :PUBLISHING CO.

VIKING møter hver onsdag aften kl. 1125 Tacoma Ave 8 i Normanna Hall. Hver 3dje onsdag social. Tacoma's only Seandinavian NORDEN N. 2, Sønner av Norge, hver torsdag aften kl. 8 i Nor and strictly union printe:·s. manna Hall. Social hver 2den torsdag i maaneden. EMBLA No. 2, Døtre av Norge, hver lste og 3dje torsdag. Social hver 2den torsdag. NORDLYS (Nordlandslaget) hver 2 og 4de onsdag. Social hver 4de ~======;1~i;i;i;:;ji!;!l!1:;~;; onsdag i Normanna Hall. Ill "NIDAROS" (Trønderlaget) hver lste onsdag i maaneden (social) og for retningsmØte hver 3. onsdag i NorI TACOMA manna Hall. HARMONY LODGE, (Scandinavian finns nu den tokroliga svenskFraternity) hver lste og 3dje tirsamerikansk~ humoreskdag i Normanna Hall. NORM'ANNA Hall styre hver 2den samlingen mandag i maaneden. NORMiANNA MALE CHORUS hver fredag aften i Masonic Temple.

OLLA PODRI DA

Ed Sproules Butter· Store

AV JOSEPH SWANSON

Smør, Ost og Delikatesse-

att få genom

1146 I>acific Avenue varer. ______....,,...._._..,...........""""li. Gronsaksfro och Trådgårdsredskap

·"MOHR HAS IT" Henry Mohr Hardware Co. 1141 Broadway

'.Abonner paa Western Viking!

ELMER WILSON

aaret fremstilles i ord og billeder i den store mesterfilm

weden I 3

(Regi: Svensk Filmindustri, Stockholm)

som forevises i

TEMPLE THEATRE (F·ormer Heilig) 307

So. 2nd St.

s

••

Tacoma, Wash.

NDA , DEN 5te APRIL

Kun to forestillinger - kl. 3 eftm. og 7 aften. EN BILLEDSERIE SOM SØKER SIN MAKE

1110 So. 17th St.

ENGELSK TEKST

Priset ar nu nedsatt till 50c per kopia.

Entre 50c. - . · Barn under 12 aar 25c

man finner glådje i att Hisa de pigga berattelserna." RedaktOr Ragnar Fleege i Allsvensk Samling, Goteborg.

Auspicier: Komiteen for Vasa Ordens storlogemøte i Seattle 1932.

Western viking v 3 no 14 apr 3, 1931  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you