Sayı 43 - Barlar - PLD Türkiye

Page 68

66

AnaMed’te ışık ile yorumlar Metin: Buket Coşkuner, Nergiz Arifoğlu

AnaMed’te süreli sergilerin ilki olan; Josephine Powell‘ın, Vehbi Koç Vakfı‘na bıraktı!ı 30.000 karelik foto!raflar arasından seçilen özel kareler, „Josephine‘in Gördü!ü: 20. Yüzyılda Anadolu‘nun Kırsal Yörelerine Foto!rafik Bakı"lar“ adıyla sanatseverlerle bulu"uyor. Anadolu medeniyetlerinin diğer medeniyetlere katkıları ve karşılıklı etkileşimleriyle ilgili farkındalığı artırıp, tarihi ve arkeolojik verilerin incelenmesi yoluyla günümüz Türkiyesi’nin toplum ve kültür anlayışına katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AnaMed), 2005 yılından bu yana konferans ve sempozyumlara ev sahipliği yapıyor; kütüphane

kaynaklarına erişim sağlıyor ve şimdi de tüm bunları ziyaretçileri ile paylaşabilecekleri bir galeri alanı sunuyor. Tarihi yapının giriş katında bulunan fuaye ve galeri alanının iç dekorasyonu yeniden ele alınarak; temel sergileme fonksiyonlarının yanı sıra, değişken-esnek tasarımlara imkan tanıyabilecek nitelikteki mimari elemanlar ile buluşturuldu. Şimdi süreli sergilere ev sahipliği yapmayı amaçlıyor.

Mevcut bina içerisinde var olan mekanın, profesyonel koleksiyonları sergileyebilmesi amacı ile tavan ve duvarlara yeni elemanların takılarak son duruma getirilmesi 45 günlük bir süre zarfında yoğun bir çalışma ile gerçekleşti. Mevcut olan aydınlatma sistemi yenilenerek; her türlü sergileme düzeneğine uyumlu, esnek, uzun ömürlü, tasarruflu ve farklı ışık etkilerini elde edebilecek senaryolara imkân tanıyan bir

aydınlatma kontrolü ile birlikte ele alınan profesyonel bir aydınlatma tasarımı geliştirildi. Mekan, AnaMed’te yapılacak süreli sergilerin her biri farklı konuya ve materyale ait olacağı düşünülerek tasarlanan esnek bir dekora sahip. Bu noktadan yola çıkarak tasarlanan aydınlatma sisteminde; fotoğraftan heykele, yağlı boyadan kitaba, tekstilden metale çeşitli


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.