Page 1

Jongeren actief!

methodes voor jongerenactivering


inleiding

Met deze brochure: “Jongeren actief!”, wil Plattelandsjongeren Overijssel gemeentes, vrijwilligerscentrales, vrijwilligersorganisaties en jongerenwerkers informeren en inspireren om op een concrete manier aan de slag te gaan met jongerenactivering. Er zijn veel redenen om jongeren te betrekken. Het betrekken van jongeren kan inhoudelijk veel opleveren; zij kunnen ideeën aandragen waar niet iedereen zomaar aan denkt; het geeft een kijkje in hun wereld en levert veel informatie op. Een ander voordeel is dat het zorgt voor draagvlak en door jongeren te betrekken neemt de kans toe dat je activiteiten, producten of beleid aansluit bij hun belevingswereld. Vooral omdat jeugdcultuur altijd aan veranderingen onderhevig en onvoorspelbaar is, bestaat er een noodzaak om de echte experts op dat gebied -jongeren zelfte betrekken bij het te ontwikkelen beleid, activiteiten of projecten. 2

Doordat jongeren betrokken zijn zal het beleid, de activiteit, het project ook eerder geaccepteerd worden door leeftijdsgenoten. Plattelandsjongeren Overijssel Plattelandsjongeren Overijssel heeft in de loop der jaren al vele organisaties begeleid in het activeren van jongeren. Organisaties willen graag dat jongeren inspraak hebben, invloed uitoefenen, meepraten, meedenken, ruimte krijgen, initiatief nemen en meedoen. Daar wordt echter niet altijd daadwerkelijk ruimte voor gecreëerd. Vaak worden jongeren wel uitgenodigd om mee te denken, maar wordt er niets gedaan met


hun bijdrage; de bijeenkomst wordt niet op hen aangepast en ze krijgen te weinig verantwoordelijkheid. Soms daarentegen worden jongeren verrassend goed betrokken en begeleid. Plattelandsjongeren Overijssel heeft verschillende methodes ontwikkeld en getest, die organisaties handvatten geven om jongeren op een goede en actieve manier te betrekken. Deze methodes zijn samengebracht in deze brochure. Methodieken Alle methodes zijn gericht op het werven, betrekken en begeleiden van jongeren. Iedere methode heeft zijn eigen insteek, de ene is gericht op onderzoek, de andere op beleid en weer een ander op het zelfstandig organiseren van activiteiten. Alle methodes bestaan uit een aantal bijeenkomsten, het uiteindelijke resultaat hangt ook af van de inzet van je eigen organisatie en de uitgangssituatie.

INHOUDSOPGAVE Analyse uitgangssituatie

4

Peerraadpleging

6

Verbetergroep

8

Doen!

10

Keetkeur

12

Oasis Game

14

ToPŠ Jongeren

16

Train!

18

Verschillende trainingen

20

33


Analyse uitgangssituatie Uit eerdere projecten van Plattelandsjongeren Overijssel is gebleken dat het cruciaal is om bij het kiezen van een methode eerst de uitgangssituatie te analyseren aan de hand van de volgende vragen: 1. Wat is het doel van het betrekken van jongeren? 2. In welke fase van het proces worden jongeren betrokken? 3. Is er een heldere probleemstelling/doelstelling? 4. Is er draagvlak bij de organisatie? 5. Hoeveel tijd moeten de jongeren investeren? 6. Wat is het profiel van de te activeren jongeren? 7. Is er een aanspreekpunt/begeleider voor de jongeren? 8. Wat zijn de sfeerbepalende elementen? 9. Zijn de kaders helder geformuleerd? 10. Is een afsluiting gepland en worden de uitkomsten gecommuniceerd? 11. Op welke manier wordt jongerenparticipatie structureel toegepast? Zoals al eerder gezegd heeft iedere methode zijn eigen insteek. De ene is gericht op onderzoek, de andere op beleid en weer een ander op het zelfstandig organiseren van activiteiten. Wilt u weten welke methode uw organisatie het meeste rendement biedt? Neem gerust even contact met ons op. Plattelandsjongeren Overijssel Bemuurde Weerd O.Z. 12 3514 AN Utrecht 030-2769869 info@pjoverijssel.nl

4


Redenen om jongeren te betrekken: - Frisse blik - Positief imago en profilering - Bijdrage aan burgerschap - Klussen worden uitgevoerd - Inhoudelijke input - Kijkje in de wereld van jongeren - Informatiebron - Draagvlak creĂŤren - Aansluiten van producten of beleid op hun belevingswereld

Jongeren kunnen: - Onderzoek doen - Als expert advies geven - Klussen uitvoeren - Voorlichting geven - Buddie zijn - Activiteiten promoten - Trainingen ontwikkelen en geven - Activiteiten of evenementen organiseren - Nog veel meer ....

Tips voor jongerenactivering - Bereid de organisatie voor op de komst van jongeren. - Neem jongeren serieus, hoor wat ze zeggen en laat zien dat je er iets mee doet. - Formuleer het aanbod zo aantrekkelijk en concreet mogelijk. - Werk in kleine werkgroepen, samen verantwoordelijk voor resultaat. - Zorg voor gezelligheid en verbinding tussen de vrijwilligers door middel van borrels en etentjes. - Begin laagdrempelig en bereid de taken stap voor stap uit. - Een goede voorbereiding (zoals een training) van jongeren is een investering die zich dubbel en dwars uitbetaalt. - Vraag jongeren op basis van hun kennis, ervaring en persoonlijkheid. - Geef verantwoordelijkheid en vertrouwen. - Maak inspraakavonden interactief en pas je communicatie aan op jongeren. - Gebruik en ben bereikbaar via sociale media, maar benader ook jongeren face-to-face. - Zorg dat de taken uitdagend, interessant en leuk zijn om te doen. - Geef ruimte aan creativiteit, innovatie of verandering. - Zorg voor continue instroom vrijwilligers, voor continuĂŻteit en frisse input. 5


Peerraadpleging Heb je een probleem of knelpunt waarmee jongeren te maken hebben? Vraag hen dan zelf om advies! Als zij zelf achter de oplossing staan is de kans van slagen groter. Wat = Peerraadpleging? Met Peerraadpleging raadplegen jongeren zelf hun achterban door leeftijds- en groepsgenoten te interviewen. Deze gegevens zijn van grote waarde voor beleidsmakers en iedereen die met jongeren werkt, omdat de resultaten een duidelijk beeld geven over wat er onder jongeren leeft. Voor wie = Peerraadpleging? Peerraadpleging is geschikt voor organisaties met een gedefinieerd probleem of vraag waarbij jongeren op wat voor manier dan ook betrokken zijn. Na de training doen 8 tot 12 jongeren onderzoek naar een voor de organisatie belangrijk onderwerp of knelpunt. Hierdoor krijg je een goed beeld van de behoeften en wensen van jongeren.

6

Hoe werkt Peerraadpleging? De methodiek bestaat uit een training van minimaal twee dagdelen, terugkombijeenkomsten, een analyse van de gegevens en een onderzoeksverslag. Tijdens de training worden de jongeren getraind in communicatie- en interviewvaardigheden en denken zij mee aan de samenstelling van de vragenlijst, waardoor deze is afgestemd op de leefwereld en het taalgebruik van jongeren. Na de training interviewen de peerraadplegers ieder tien jongeren uit hun omgeving. De respondenten moeten aan vooraf bepaalde criteria voldoen.


Combinatie met de Verbetergroep Deze methode kan worden opgevolgd door de ‘Verbetergroep’. Peerraadpleging helpt om het probleem duidelijk te krijgen en te formuleren. Vervolgens doorloop je met dezelfde groep jongeren de Verbetergroep om tot een concreet advies of een actie te komen.

Wat vinden zij van Peerraadpleging en de Verbetergroep? Met Peerraadpleging heeft Plattelandsjongeren.nl een efficiënte methodiek in handen voor de (in ons geval) aanpak van culturele ©Claudia Kamergorotski spanningen en de binding van jongeren aan de samenleving. Plattelandsjongeren hebben andere jongeren bewust gemaakt van de problematiek rond de multiculturele samenleving in de relatie Stad-Platteland. De bijbehorende methodiek van de Verbetergroep is zeer geschikt gebleken om de opgedane kennis en geworven inzichten om te zetten in (zelf)reflectie, positiebepaling, planning en duurzame actie. Mellouki Cadat, Senior Adviseur MOVISIE 7


verbetergroep De Verbetergroep is een snelle, effectieve manier om samen met jongeren problemen op te lossen. Jong en oud nemen samen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. De kracht van deze methode is de snelheid en eenvoud van het proces in combinatie met de activerende werking. Wat = de Verbetergroep? De Verbetergroep is een instrument uit het kwaliteitsmanagementmodel van de European Foundation for Total Quality Management. Het is een methode waarbij in drie sessies stap voor stap naar een oplossing van een probleem wordt toegewerkt. De Verbetergroep geeft inzicht in de oorzaken die kleven aan een probleem, biedt meer dan honderd oplossingen voor een gekozen hoofdoorzaak en geeft minimaal één uitgewerkte en kant en klare oplossing. Ook zorgt de Verbetergroep voor draagvlak onder de deelnemers en hun achterban om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving. Voor wie = de Verbetergroep? De Verbetergroep wordt ingezet door organisaties, gemeentes of scholen die tegen een probleem aanlopen, waar zowel jongeren als volwassenen bij betrokken zijn. Aan de sessie nemen ongeveer zes jongeren en vier volwassenen deel, vanuit verschillende posities, die allen het probleem erkennen. De kracht van 8

de samenstelling van de groep zorgt ervoor dat er zowel op beleidsmatig als praktijkniveau naar het probleem wordt gekeken. In de drie sessies heeft iedereen evenveel inbreng, we beschouwen jongeren en volwassenen als gelijkwaardig. Hoe werkt de Verbetergroep? In drie bijeenkomsten van elk twee uur wordt een gemeten probleem door een groep van ongeveer tien probleemeigenaren uitgewerkt en opgelost. Onder begeleiding van twee procesbegeleiders, met veel snoep, pauzes, plakflappen en heldere afspraken benoemen de deelnemers eerst alle oorzaken die kleven aan een probleem. Dit is de eerste ‘eye¬opener’, want aan een probleem kleven vaak meerdere oorzaken. Tijdens de tweede bijeenkomst worden minstens 100 oplossingen bedacht voor de gekozen hoofdoorzaak. In de Verbetergroep zit de kwaliteit ook in de kwantiteit. In bijeenkomst drie wordt gezamenlijk de beste oplossing gekozen en uitgewerkt. De deelnemers gaan daarna direct aan de slag met de


uitvoering ervan. Op korte termijn is er al veel activiteit en zien de deelnemers dat hun inzet serieus genomen wordt, voor de langere termijn levert de Verbetergroep een schat aan informatie op om het beleid vorm te geven.

Combinatie met Peerraadpleging Voorafgaand aan deze methode kan ‘Peerraadpleging’ worden ingezet. Door middel van peerraadpleging wordt het probleem duidelijk, gezamenlijk gedragen en goed geformuleerd. Vervolgens doorloopt dezelfde groep jongeren de Verbetergroep om tot een concreet advies of een actie te komen.

Wat vinden zij van de Verbetergroep? De kracht van de Verbetergroep zit in de vaste structuur. Alle deelnemers zijn gelijkwaardig en worden in hun waarde gelaten. De methode loopt als een trein. Ook de begeleiding heb ik als erg prettig ervaren. Alle deelnemers konden hun zegje doen, iedereen had een waardevolle bijdrage. De procesbegeleiders speelde goed in op de situaties. Nancy Steert, regiocoördinator Best Buddies 9


doen!

De Doen! methode stimuleert jongeren om zelf activiteiten te organiseren in hun eigen omgeving. Hiermee wil Plattelandsjongeren Overijssel de leefomgeving voor jongeren op het platteland of in dorpskernen aantrekkelijker maken. Wat = Doen!? Doen! is een methode waarin ervaren jongeren stap voor stap worden begeleid in het werven, activeren en begeleiden van een nieuwe groep vrijwilligers. Zij organiseren een brainstormavond of debat waarin jongeren uit de buurt worden uitgenodigd om hun mening te geven en wensen omtrent activiteiten te uiten. Vervolgens wordt er ĂŠĂŠn activiteit gekozen en gerealiseerd door een groep jongeren welke geworven wordt op die zelfde avond. De ervaren jongeren krijgen via workshops allerlei handvatten aangereikt om deze nieuwe groep te begeleiden, coachen en behouden. 10

Voor wie = Doen!? Doen! is geschikt voor organisaties die jongeren zelf activiteiten wil laten organiseren of nieuwe jongeren wil betrekken bij de organisatie. De deelnemers aan de workshops zijn ervaren jongeren of jongerenwerkers die zin en tijd hebben om jongeren te werven, activeren en begeleiden. Hoe werkt Doen!? In vijf interactieve workshops worden de deelnemers begeleid in het activeren van jongeren. • In workshop 1 leren de deelnemers waar ze jongeren kunnen vinden en hoe ze hen het beste kunnen benaderen.


• In workshop 2 staat de organisatie van een debat of brainstormavond centraal, waarin jongeren gevraagd wordt om mee te denken over activiteiten (zoals sport, dans, theater) die zij graag zouden willen doen in hun dorp. • Workshop 3 geeft handvatten over hoe je de jongeren zo zelfstandig mogelijk activiteiten kunt laten organiseren. • Workshop 4 gaat over het coachen van jongeren. • In workshop 5 is er aandacht voor het behouden en belonen van de nieuwe jonge vrijwilligers. De ervaring leert dat de helft van de jongeren die benaderd wordt uiteindelijk actief wordt als vrijwilliger. Het traject duurt ongeveer drie maanden.

Wat vinden zij van Doen!? De training was leuk, zinvol, heel gezellig en verhelderend. Samen met de trainster kwamen we tot meer focus en duidelijkheid over verwachting en benadering van jongeren. De praktijkgerichte insteek beviel heel goed, omdat ik hierdoor zelf ervoer wat wel en niet werkte. De training had nuttige handvatten, praktische oefeningen en vele tips en trucs. Al met al dus een hele praktische, bruikbare training, die iedereen die met jongeren werkt een keer zou moeten volgen. Ingrid Nieuwenhuijse, vrijwilliger Worldmapping 11


Een keet is voor plattelandsjongeren dé ontmoetingsplek op het platteland. Echter, bij buitenstaanders is er veel onwetendheid over keten wat ervoor zorgt dat de keten een negatief imago hebben. Met Keetkeur geeft Plattelandsjongeren Overijssel handvatten om op een positieve en interactieve manier aan de slag te gaan met jongeren uit keten. Wat = Keetkeur? Keetkeur biedt een verzameling producten die worden ingezet om concreet aan de slag te gaan met keten in de regio. Zo zijn er interactieve workshops voor keetbezoekers, ouderavonden, “De Beste Keet van…” verkiezing en aantrekkelijk publiciteitsmateriaal. Daarnaast is www.keetkeur.nl een verzamelplek 12

voor informatie zoals filmpjes, artikelen en draaiboeken. Voor wie = Keetkeur? Keetkeur biedt handvatten aan organisaties en gemeentes die met een positieve insteek willen werken aan de verbetering van keten op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Hans Oostrum ©www.vrijwillige-inzet.nl

Keetkeur


Hoe werkt Keetkeur? Keetkeur begint met een adviesgesprek. Vervolgens wordt gekeken naar de wensen van de organisatie en de producten die daarbij aansluiten. Daarbij kunt u denken aan: • Keetworkshops: deze worden gegeven door keetadviseurs van Plattelandsjongeren Overijssel, maar we kunnen ook jongeren in uw regio hiervoor opleiden. • Ouderavonden: ouders van (aanstaande) keetbezoekers gaan met elkaar in gesprek over onder andere alcoholgebruik, ongewenst gedrag en toezicht houden in de keet. • Ontwikkeling keetbeleid: de gemeente, jongerenorganisaties, keetjongeren en hun ouders gaan met elkaar aan de slag om een werkbaar keetbeleid te creëren. • Keten voor kids: informatieavond voor 12-14 jarigen met hun ouders over veiligheid, alcoholgebruik, regelgeving, maar ook de sociale waarde van keten op het platteland. • Werkbezoek, uitwisselings- of discussiebijeenkomsten met gemeentes waarbij dezelfde vraagstukken rondom keetbeleid spelen. • Ketenrace: wedstrijd waarbij keten uit de regio een gezamenlijke activiteit doen, bedoeld om met keten in contact te komen en zelforganisatie van keetjongeren te stimuleren. • Wedstrijd “De Beste Keet van Overijssel”: deze wordt jaarlijks gehouden. Aansluitend kan per regio een winnaar worden uitgeroepen.

Wat vinden zij van Keetkeur? Keetkeur is voor het jongerenopbouwwerk Oost Gelre een vaste en belangrijke partner als het gaat om “gezondheid en veiligheid in Keten en Hokken”. De positieve benadering en expertise van Keetkeur is van wezenlijk belang om een goed, inhoudelijk programma neer te zetten waar de keetjongeren gewoon beter van worden. Ook bij daadwerkelijke uitvoering van activiteiten speelt Keetkeur een belangrijke rol. Marco te Nijenhuis, jongerenopbouwwerker Oost Gelre 13


oasis game

De Braziliaanse organisatie Elos heeft een methode ontwikkeld om in dorpen en wijken samen met bewoners te komen tot empowerment. Door een sociaalveilige omgeving te creĂŤren worden buurtbewoners samengebracht om hun gezamenlijke droom te realiseren. Wat = Oasis Game? Het doel van een oasis game is het realiseren van de meest gemeenschappelijke droom van een wijk of dorp (Oasis) op een interactieve, laagdrempelige en speelse manier (Game). De invulling is niet aan ons, we vertrouwen erop dat bewoners goed weten wat goed voor hen is. Een oasis game heeft altijd een sociaal resultaat, de kern draait om

14

activering, participatie en samen met je buren iets voor de buurt doen. Op deze manier ervaren mensen dat je dromen kunt realiseren door krachten te bundelen. Naast het sociale resultaat zijn er ook fysieke resultaten zichtbaar in de openbare ruimte, of in gebouwen.


Voor wie = Oasis Game? Oasis Game is bedoeld voor wijken of dorpen waar men buurt- of dorpsbewoners wil laten zien dat ze zelf invloed hebben op hun leefomgeving. Tijdens een oasis game speelt een team van 20-30 bewoners, professionals en vrijwilligers ‘het spel’. Vrijwilligers zijn bewoners, gemotiveerde buitenstaanders, maar ook scholieren, jongeren en studenten. Het team dat Oasis Game speelt wordt begeleid door twee procesbegeleiders. Hoe werkt Oasis Game? Oasis Game wordt in zes dagen uitgevoerd, verspreid over twee of drie weekenden. Er is ook een verkorte versie mogelijk. Deelnemers gaan de buurt in met de opdracht om bewoners te mobiliseren, te betrekken en uiteindelijk actief mee te laten dromen, beslissen en werken aan een gezamenlijk gedragen resultaat. De spelers bereiken stap voor stap steeds meer buurtbewoners en betrekken hen in het proces van de game. Een oase is geslaagd als mensen voelen dat zij samen iets kunnen bereiken en dat hun droom een spectaculaire (fysieke) vorm heeft gekregen in de wijk.

Voor deze methode werken wij samen met Elos Nederland.

Wat vinden zij van Oasis Game? Het bijzondere van Oasis Game is de snelheid waarin negatieve "praat" omgezet wordt in een tastbaar positief resultaat. De manier waarop het enthousiasme en de energie van de deelnemers hoog wordt gehouden, maakt dat omstanders nieuwsgierig en uitgedaagd worden om deel te nemen. Het is heel bijzonder te zien dat er in zo'n korte tijd zoveel resultaat behaald kan worden. Doordat mensen in hun eigen wijk aan de slag gaan is er veel verbazing over wat je zelf allemaal mogelijk kunt maken. Dit maakt dat zij trots zijn op hun eigen wijk en zich steeds meer verantwoordelijk voelen voor de dingen die niet goed gaan. Stephanie Vrijkorte, Sociaal Cultureel Werker, Alifa-Welzijn 15


t o p© jongeren ToP© Jongeren ondersteunt organisaties die jongeren willen betrekken bij het organiseren van activiteiten en het vormgeven van beleid. Door middel van de ToP© methodes leren zowel jongeren als volwassenen hoe ze jongeren op een andere manier kunnen laten participeren in hun organisatie. Wat = ToP© Jongeren? ToP© Jongeren bestaat uit drie praktische ToP© (Technology of Participation) methodieken. Deelnemers, jongeren of begeleiders van jongeren, leren hoe zij hun rol binnen een organisatie actief kunnen invullen. Ze krijgen niet alleen zicht op hun eigen invulling en aannames van leiderschap en samenwerking, maar ook tools om gesprekken te begeleiden, te brainstormen en hoe een gezamenlijk gedragen activiteit te organiseren. Daarvoor gaan ze aan de slag met een praktisch stappenplan voor het organiseren van activiteiten, op participatieve manier, zodat iedereen eigenaar is 16

van het eindproduct en de gemaakte afspraken. Na de training zijn jongeren enthousiast om een actieve rol op te pakken en voelen zij zich meer verantwoordelijk voor hun aandeel in de organisatie. Voor wie = ToP© Jongeren? De trainingen zijn geschikt voor jongeren, maar ook voor vrijwilligersorganisaties, buurt- en jongerenwerkers, managers en consultants die de betrokkenheid van jonge mensen in hun organisatie willen vergroten. De training kan direct aan jongeren worden gegeven, maar ook aan volwassenen die willen dat jongerenparticipatie een onderdeel is van de organisatie.


Hoe werkt ToP© Jongeren? De ToP© Jongeren methode bestaat uit minimaal drie dagdelen training waarin verschillende methodes die jongerenparticipatie stimuleren aan de orde komen; de discussiemethode, de workshopmethode, de action¬planning, leiderschap en teambuilding. Het definitieve programma en de duur van de training wordt bepaald in afstemming met de vrijwilligersorganisatie(s). In de training wordt in stappen toegewerkt naar het ontwerpen en uiteindelijk uitvoeren van een gezamenlijke activiteit. Jongeren leren eerst hoe gebrainstormd kan worden in de workshopmethode, leren vervolgens wat het belang is van een geleid gesprek in de discussiemethode. Tenslotte passen zij dit toe in de actieplanningmethode. Met elkaar activeren en begeleiden de deelnemers andere jongeren binnen de eigen organisatie, waarmee op participatieve wijze een activiteit wordt georganiseerd. Uniek is dat jongeren dit proces zelf gaan begeleiden en uitgedaagd worden voor de groep te staan en zich als ‘peer to peer begeleider’ te ontwikkelen.

Voor deze methode werken wij samen met ICA Nederland.

Wat vinden zij van ToP© Jongeren? De ToP© methodiek is heel inspirerend. De workshops zijn direct bruikbaar en toepasbaar. Het is erg leerzaam om ze meteen in de praktijk uit te testen. Met deze methodiek kun je jongeren echt bij de organisatie betrekken. Je laat iedereen meedenken en deelgenoot maken van het probleem/idee. Binnen Transformed gaan we de ToP© methodiek zeker inzetten om de betrokkenheid van jongeren bij het organiseren van activiteiten en evenementen nóg meer te vergroten. Ellen Ambrosius, vrijwilliger kernteam Transformed 17


train!

Het inzetten van jongeren als trainer heeft een absolute meerwaarde. Zij weten wat er speelt binnen organisaties, bij jongeren en binnen de vereniging. Zij spreken de taal van jongeren en daardoor komt hun boodschap beter over. Het is dĂŠ manier om hoger opgeleide jongeren en ervaren bestuurders uit de organisatie betrokken te houden. Tevens kan door het inzetten van vrijwillige trainers de kosten van de trainingen laag houden. Wat = Train? Het doel van Train! is tweedelig. Er bestaat bij een organisatie de behoefte aan training van vrijwilligers of informatieoverdracht. Aan de andere kant is er een grote groep jongeren die graag trainerservaring wil opdoen, omdat dat bijdraagt aan hun CV en ontwikkeling. In Train brengen we deze twee samen en laten we jongeren samen met experts trainingen ontwikkelen en geven. Tegelijkertijd volgen de jongeren een opleidingstraject tot trainer.

18


Voor wie = Train? Train is bedoeld voor organisaties die één of meerdere trainingen over een bepaald onderwerp willen laten ontwikkelen en geven. Het kan ook ingezet worden door organisaties die vanuit hun doelstellingen informatie willen overdragen aan specifieke doelgroepen door middel van presentaties of workshops. Hoe werkt Train? Train! is een traject bestaande uit zes workshops en een reeks intervisiebijeenkomsten waarin jongeren worden opgeleid tot trainer. Train! creëert een win-win situatie voor zowel de opdrachtgever als de jongeren. De organisatie activeert een groep jonge trainers en er wordt een workshop op maat voor hen ontwikkeld. De jongeren krijgen een intensief opleidingstraject en leren een training ontwikkelen en geven. Indien nodig wordt er voor de inhoudelijke ontwikkeling externe expertise ingehuurd.

Wat vinden zij van Train? Wat ik goed vind aan Train! is dat je hiermee zowel trainers als kennis ontwikkelt. Je hebt trainers die vanuit hun ervaring op lokaal niveau kennis hebben over wat speelt in de plattelandsjongerenverenigingen en daardoor best specifiek een training kunnen ontwikkelen. Bovendien bevorder je kennis in die lokale verengingen en laat je mensen kennis maken met de landelijke vereniging. Wat helemaal tof zou zijn is dat door onze training in de toekomst weer nieuwe trainers geïnspireerd raken, en met ons geld nieuwe trainers opgeleid kunnen worden. Rens Geerse, Trainer Plattelandsjongeren.nl 19


trainingen

Plattelandsjongeren Overijssel heeft een gevarieerd aanbod van interessante en interactieve trainingen en workshops. De trainingen zijn ontwikkeld in samenwerking met jongeren en experts. Dit maakt de trainingen uitermate geschikt voor bestuurders en vrijwilligers. Tevens zet Plattelandsjongeren Overijssel ervaren jongeren in als trainer, adviseur of coach.

I

nstru�tie verantwoord al�ohol (IVA) plus

De IVA+ training van Plattelandsjongeren.nl is een leuke interactieve training speciaal ontwikkeld op de behoeften van de plattelandsjongerenverenigingen. Naast de verplichte onderdelen van de IVA zoals wetten omtrent alcoholgebruik, het omgaan met riskant alcoholgebruik en methodieken voor het beperken van het schenken van alcohol aan jongeren, wordt ook de kennis van alcohol en drugs bijgespijkerd. Na de training kent elke barvrijwilliger de verantwoordelijkheden van achter de bar staan. Elke deelnemer aan de training ontvangt het officiĂŤle IVA-certificaat.

20


G

ein zonder pijn

In de training Gein zonder pijn leer je hoe je op een goede manier omgaat met ongewenst gedrag, maar nog belangrijker, hoe je het (deels) kan voorkomen. Het doel van de training is ongewenst gedrag terugdringen door middel van positieve gedragscode, factoren herkennen die leiden tot ongewenst gedrag, bezoekers accuraat aanspreken op ongewenst gedrag en de escalatieprocedure toepassen.

S

afety First

Deze training neemt je mee door de wirwar van regels, verzekeringen en wetgeving. Op een interactieve manier wordt jouw kennis getest en flink verbeterd. Vragen als: worden belastingzaken en verzekeringen binnen een bestuur geregeld? Neemt elk bestuurslid zijn bestuursverantwoordelijkheid? Wat doe je als de penningmeester er met de kas vandoor gaat? Ook komen auteursrecht, vergunningen en veiligheid aan bod. Gegarandeerd een leuke en interessante avond voor jou, je medebestuurders, commissie en/of werkgroepsleden.

F

lirten

De training Flirten is een leuke interactieve training die je met je bestuur of commissie volgt. Deze training start met de beste flirttips en -trucs en maakt bespreekbaar waar de grens ligt voor jou als persoon en voor jullie als bestuur. Je leert meer over een intieme zone en of die voor iedereen hetzelfde is. Vragen als: wat accepteer je van elkaar en van de leden, hoever mag je gaan en hoe ga je als bestuur om met grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging, komen aanbod. 21


N

etwerken

In een 2,5 uur durende training ga je actief aan de slag met de onderwerpen: wat is netwerken, wat zijn mijn doelen, hoe ziet mijn netwerk eruit en hoe kan ik mijn netwerk inzetten en onderhouden? Ook is er aandacht voor online netwerken. Het is een training die bol staat van oefeningen. Na deze training heb je een goed beeld van wat netwerken is en hoe je dat slim kan gebruiken. Ook leer je over elkaars netwerk. Dat kan heel zinnig zijn als jij niet de juiste persoon in je netwerk hebt, maar je collega-bestuurder misschien wel.

E

HBO by night

In de training EHBO by Night ga je heel praktisch aan de slag met verschillende aspecten van EHBO. De training is opgebouwd uit drie onderdelen. In het eerste deel ga je oefenen met EHBO bij veel voorkomend letsel, denk aan een bloedneus, een bloedende snee of een gebroken been. Daarna komt het zwaar letsel aan de orde, waarbij je leert hoe je een slachtoffer kan helpen die mogelijk in levensgevaar verkeert. Het derde deel van de training gaat over gezondheidsverstoring als gevolg van drank- en/of drugsgebruik.

B

estuurderstraining

Tijdens de training leer je hoe effectief besturen werkt, hoe je jullie vergadering kan structureren en daardoor een stuk efficiënter maakt. Het geeft je inzicht in de kracht en valkuilen van jullie bestuur en helpt je om het bestuur opnieuw in te richten. Ook gaat de training in op de functieprofielen van de verschillende bestuursleden: klopt deze verdeling en kent iedereen zijn of haar verantwoordelijkheden? Vooraf bespreken we telefonisch waar jullie pijnpunten liggen en daar besteden we extra aandacht aan.

L

edenwerving

De training ledenwerving is een interactieve training waarbij je in zo’n 2 uur tijd bewust wordt gemaakt van wat er allemaal komt kijken bij het werven van leden. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het imago van jouw vereniging. Hoe zien anderen jouw vereniging? Waarom zouden zij lid willen worden? Door middel van opdrachten wordt actief nagedacht over verschillende groepen potentiële leden en hoe je hen het beste kunt bereiken.

22


©Inspiratiespel

D

ebatteren

Het carrouseldebat is een specifieke vorm van het Lagerhuisdebat, waarbij de deelnemers met elkaar in debat gaan aan de hand van opgelegde standpunten. Het carrouseldebat gaat gepaard met dynamiek en snelheid. Het prikkelt de deelnemers en vraagt snelle reacties die daardoor fris en direct zijn. De nuance, die bij de besluitvorming nodig is, wordt gegeven door de groep ‘rechters’. Wil je dat jongeren meedenken en –praten over een specifiek onderwerp? Plattelandsjongeren Overijssel heeft jonge debatleiders die het carrouseldebat kunnen faciliteren.

I

nspiratiespel

Algemeen: Kosten voor een training zijn op aanvraag bij Plattelandsjongeren Overijssel. Training is op locatie, die door de aanvrager geregeld wordt. Het is ook mogelijk een workshop op maat te geven naar de wensen van de desbetreffende groep. Wil je meer weten over de training of de training aanvragen, mail naar info@pjoverijssel.nl.

trainingen

Een kaartspel ontwikkeld om nieuwe ideeën en activiteiten te genereren. Het inspiratiespel heeft meerdere spelopties en werkt uitermate goed om tot vernieuwende activiteiten te komen. Word enthousiast van de brainstorm en over de mogelijkheden en organiseer zelf een leuke, nieuwe activiteit. Het spel is te koop via de website van Plattelandsjongeren Overijssel.

23


Jongeren actief is mede mogelijk gemaakt door: Plattelandsjongeren Overijssel, Provincie Overijssel, Skanfonds, CNV Jongeren, MOVISIE, ICA Nederland, Elos Nederland, BestBuddies, Ada’s Hoeve, Be More, Scouting Hendrik Hudson, Timpaan, Global Awarenet, Scala Welzijn, JC Walk Inn, JC de Maan, Alifa Welzijn, Transformed, NKBV regio Oost, Kinderfonds Boliva en ROC Landstede. Plattelandsjongeren Overijssel is dÊ vrijetijdsvereniging van, voor en door jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar wonende op het platteland en/of dorpskernen. Zij inspireert, motiveert en ondersteunt jongeren die actief willen bijdragen aan hun vrijetijdsinvulling en aan die van anderen in hun leefomgeving. Plattelandsjongeren Overijssel streeft ernaar om de leefbaarheid op het platteland te bevorderen.

Plattelandsjongeren Overijssel Bemuurde Weerd O.Z. 12 3514 AN Utrecht 030-2769869 info@pjoverijssel.nl T @pjoverijssel.nl H pjoverijssel.hyves.nl F plattelandsjongeren Overijssel

Jongeren Actief  

Jongeren Actief, Methodes voor jongerenactivering

Jongeren Actief  

Jongeren Actief, Methodes voor jongerenactivering

Advertisement