Page 1

Výročná správa 2012

Platforma MVRO

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií Miletičova 7, 821 08 Bratislava tel.: 00421 2 20 44 52 55, e-mail: info@mvro.sk, www.mvro.sk

2012 Výročná správa


Výročná správa 2012

Obsah 1.

Zoznam použitých skratiek

3

2.

Úvodné slovo

4

3.

Platforma MVRO a rozvojová politika SR

5

Odborné diskusie iniciované Platformou MVRO

9

Analytické a informačné materiály Platformy MVRO z roku 2012

11

4.

Koordinácia a podpora členov Platformy MVRO

14

5.

Zvyšovanie povedomia o rozvojových témach

15

6.

Európsky rozmer v témach slovenskej rozvojovej spolupráce

20

7.

Finančná stabilita a projektový manažment Platformy MVRO

21

8.

Organizačná štruktúra

22

9.

Členské organizácie a Klub priateľov

24

10. Finančná správa

25

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií je záujmovým združením právnických osôb – strešnou organizáciou 32 mimovládnych organizácií na Slovensku (25 riadnych členov a 7 pozorovateľov), ktoré pôsobia najmä v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania. Jej úlohou je zastupovať spoločné záujmy svojich členských organizácií na domácej pôde i v zahraničí, ovplyvňovať tvorbu politík rozvojovej spolupráce a zvyšovať povedomie širokej verejnosti o otázkach rozvojovej spolupráce, globálnej zodpovednosti a trvalo udržateľného rozvoja vo svete. Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) Miletičova 7, 821 08 Bratislava IČO: 36065901 DIČ: 2021758024 Registračné číslo: OVVS/730/2003-TSK (zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb)

Obrázok vľavo hore Obrázok vpravo hore Obrázok vľavo dole Obrázok vpravo dole

Tamilka pri zbere čajových lístkov Deti zo strediska Kala-Kala, slúžiace ako útočište pre „chlapcov z ulice“ Žena moslimskej menšiny Mbororo pri výučbe Deti so zdravotným postihnutím v Kiminini

M. Vaculčiaková, 2011, Srí Lanka T. Jurisová, 2012, Angola Z. Menzlová, 2012, Kamerun M. Iglarčíková, 2012, Keňa

2


Výročná správa 2012

1. Zoznam použitých skratiek CEDRON CONCORD CSP DEAR DEEEP DG ECHO GENE HND EK EP EPAN EÚ EÚ-12 IATI MFF MŠVVaŠ SR MZVaEZ SR NP ODA NR SR OECD ORPO Platforma MVRO SAMRS SNNPR UNDP V4

Stredoeurópska sieť rozvojových a humanitárnych organizácií (Central European Development and Relief Organisations Network) Európska konfederácia mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií (European NGO confederation for Relief and Development) Country Strategy Paper Rozvojové vzdelávanie a zvyšovanie povedomia (Development Education and Awareness Raising) Developing Europeans‘ Engagement fot the Eradication of Global Poverty Generálne riaditeľstvo úradu Európskej komisie pre humanitárnu pomoc (Directorate General of European Commission Humanitarian Aid Office) Global Education Network Europe Hrubý národný dôchodok Európska komisia Európsky parlament Enlargement, Pre-Accession and Neighbourhood Európska únia Členské štáty Európskej únie po roku 2004 Medzinárodná iniciatíva za transparentnosť pomoci (International Aid Transparency Initiative) Viacročný finančný rámec (Multiannual Financial Framework) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (do októbra 2012 Ministerstvo zahraničných vecí SR) Národný program oficiálnej rozvojovej spolupráce (Official Development Assistance) Národná rada Slovenskej republiky Organizácia pre rozvojovú spoluprácu a rozvoj Oddelenie rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Platforma mimovládnych rozvojových organizácií Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Región južných národov, národností a ľudí (South Nations, Nationalities, and Peoples‘ Region) Rozvojový program Organizácie spojených národov (United Nations Development Program) Vyšehradská štvorka: Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko

3


Výročná správa 2012

2. Úvodné slovo Platforma MVRO si v roku 2012 upevnila svoju pozíciu konštruktívne kritického partnera voči štátnym inštitúciám ako i rovnocenného partnera pri budovaní smerovania európskej rozvojovej politiky prostredníctvom svojho členstva v európskej konfederácii mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií - CONCORD. Medzi svoje najväčšie úspechy minulého roku môžeme zaradiť napríklad to, že po dlhodobom úsilí pracovnej skupiny pre Globálne a rozvojové vzdelávanie vláda schválila Národnú stratégiu globálneho vzdelávania na roky 2012 – 2016, vychádzajúc z podkladov vypracovaných tímom Platformy MVRO. Vďaka aktívnej snahe Platformy MVRO a odborníkov z jej členských organizácií, začalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR od marca 2012 systematicky podporovať vysielanie slovenských dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do menej rozvinutých krajín prostredníctvom Programu na vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Platforma na seminári o Rozvojovom dobrovoľníctve predstavila príručku Sprievodca rozvojovým dobrovoľníctvom, užitočný manuál pre potencionálnych dobrovoľníkov i vysielajúce organizácie, ktorý sa stal súčasťou novej webovej sekcie venovanej rozvojovému dobrovoľníctvu. V rámci prípravy rôznych analytických a informačno-vzdelávacích materiálov, môžeme spomenúť napríklad to, že Platforma MVRO vydala v roku 2012 dve národne správy AidWatch – jednu súhrnnú hodnotiacu správu Slovenská rozvojová pomoc v roku 2011 a druhú špeciálne zameranú na bilaterálnu rozvojovú pomoc Slovenska Dvojstranná rozvojová pomoc SR 2011. Členovia Platformy MVRO sa a zúčastnili v Keni na Rozvojovom fóre v Nairobi v novembri 2012, kde sa potvrdila profesionalita slovenských MVRO a ocenila ich dlhoročná práca v regióne. Napriek všetkým týmto úspechom je samozrejme na slovenskej rozvojovej scéne, ale i na európskej úrovni čo zlepšovať. Platforma MVRO sa bude naďalej snažiť o zvyšovanie efektívnosti, transparentnosti, kvality a objemu slovenskej zahraničnej rozvojovej a humanitárnej pomoci a posilňovanie pozitívnych dopadov pôsobenia slovenských MVRO a inštitúcií na rozvojové krajiny. A to najmä s ohľadom na najchudobnejšie a najviac zraniteľné komunity, ako aj pri tvorbe súvisiacich politík, ktoré majú vplyv na odstraňovanie globálnej chudoby. Veľké poďakovanie patrí všetkým spolupracovníkom a spolupracovníčkam z predsedníctva, sekretariátu a členských organizácií, ktorí venovali v roku 2012 svoj čas, energiu a kapacity pre dobré fungovanie nášho združenia. Poďakovanie patrí rovnako zástupcom štátnych inštitúcií, najmä MZVaEZ a SAMRS, ktorí boli ochotní vstupovať do konštruktívneho dialógu s našim združením.

Lenka Nemcová Výkonná tajomníčka Platformy MVRO


Výročná správa 2012

3. Platforma MVRO a rozvojová politika SR 

Platforma MVRO sa aj v roku 2012 usilovala o zlepšovanie systému rozvojovej pomoci prostredníctvom proaktívnej účasti na tvorbe rozvojovej politiky. Využívala expertízu svojich členských organizácií a poskytovala rozhodovateľom odborné stanoviská.

Vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových

Po vytvorení programu na vysielanie dobrovoľníkov v roku 2011, Platforma MVRO asistovala MZV SR pri jeho implementovaní. Platforma MVRO pripravila zoznam vysielajúcich členských organizácií, zmapovala ich kapacity a potrebné náklady na vyslanie dobrovoľníkov v roku 2012. Vďaka úzkej spolupráci Platformy s MZV SR a SAMRS bol vo februári 2012 prijatý efektívny pružný a rýchly proces predkladania žiadostí o príspevok. „Program MZV SR na vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci“, v rámci ktorého bola pridelená samostatná rozpočtová položka v Národnom programe ODA SR na príslušný rozpočtový rok (pre rok 2012 s finančnou alokáciou 80.000 EUR) bol spustený od 1.3.2012 s platnosťou do 31.12.2014. Platforma MVRO vydala materiál „Sprievodca rozvojovým dobrovoľníctvom v SR“. Manuál je určený pre potenciálnych dobrovoľníkov, ako i pre vysielajúce organizácie. Ide o praktický manuál pre rozvojové dobrovoľníctvo, vychádzajúc zo zdieľania skúseností členov Platformy MVRO a bývalých dobrovoľníkov v rozvojových krajinách. Tento materiál Platforma MVRO prezentovala na hodnotiacom stretnutí v septembri 2012. V roku 2012 bolo v rámci tohto programu vyslaných 16 dobrovoľníkov.

Organizácia

Počet vyslaných dobrovoľníkov

Krajiny vyslania

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj

4

Burkina Faso, Kamerun, Kirgizsko, Gruzínsko

eRko

2

Keňa

SAVIO

5

Keňa, Južný Sudán

Dvojfarebný svet

3

Kambodža (2), Burundi (1)

Človek v ohrození

1

Keňa

VŠZaSP sv. Alžbety

1

Lesotho

16

Na raňajkách počas dobrovoľníckeho pobytu Burkina Faso, Monika Ondicová

Dňa 05.12.2012 sa na MZVaEZ SR konalo slávnostné oceňovanie Dobrovoľník/ dobrovoľníčka roka 2012, ktoré bolo organizované členskou organizáciou o.z. C.A.R.D.O. Zo 105 nominácii dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z celého Slovenska komisia vybrala 11 ocenených. Dobrovoľníčkou roka v zahraničí sa stala Ivana Brajerová, ktorá pôsobila ako dobrovoľníčka s deťmi a mladými ľuďmi s fyzickým postihnutím v Keni. Cenu jej odovzdal riaditeľ koledníckej akcie Dobrá novina, Marián Čaučík.

5


Výročná správa 2012

Národná stratégia pre globálne vzdelávanie Platforma MVRO sa v posledných rokoch aktívne podieľala na príprave stratégie pre globálne vzdelávanie na Slovensku. Výsledkom tejto snahy bolo prijatie Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie 2012 - 2016, ktorá umožní začlenenie tém globálneho rozvojového vzdelávania do učebných osnov. Stratégia bola schválená vládou SR 18.1.2012. So stratégiou bol zároveň prijatý Akčný plán pre implementáciu stratégie pre rok 2012. Členovia pracovnej skupiny pre globálne rozvojové vzdelávanie sa aktívne zapojili aj do procesu Peer Review GENE počas návštevy odborného tímu 25.-27.4.2012. Boli zorganizované stretnutia s akademikmi, navštívili školu v Nitre a Trnavskú univerzitu. Členovia tímu ocenili, že SR už má prijatú národnú stratégiu ako jedna z mála krajín, ktoré doteraz monitorovali. Platforma MVRO začala v júli 2012 pracovať na priebežnom vyhodnotení implementácie akčného plánu prvého polroka 2012 a pripravila materiál mapujúci jednotlivé body akčného plánu. Doteraz zrealizované kroky boli taktiež prezentované na seminári na MZV SR, ktorý Platforma MVRO zorganizovala v spolupráci s DEAR Support Teamom Európskej komisie. Na tomto stretnutí bol prezentovaný aktualizovaný odpočet krokov vykonaných v rámci implementácie národnej stratégie globálneho vzdelávania a boli prediskutované možné úpravy do nového akčného plánu na rok 2013. Platforma MVRO sa aktívne podieľala na advokačných aktivitách pre globálne vzdelávanie na európskej úrovni. V rámci kampane CONCORD-u a jeho programu DEEEP oslovila Platforma MVRO poslancov EP, ktorí ešte nepodpísali písomné vyhlásenie o rozvojovom vzdelávaní a globálnom občianstve, so žiadosťou, aby sa k nemu pripojili. Celkovo k tomuto vyhláseniu pripojilo 8 slovenských poslancov.

Hodnotenie ODA za rok 2011 Platforma MVRO sa zapojila do prípravy AidWatch správy CONCORD-u: „Aid we can – incest more in

global development a špeciálnej správy AidWatch: Making Sense of EU Development Cooperation Effectivness, ktorá hodnotila pokrok v implementácii záväzkov prijatých na konferencii o efektívnosti pomoci v Busane v roku 2011. Na 4. fóre na vysokej úrovni o efektívnosti pomoci v Busane sa donori, vrátane SR, zaviazali k zlepšovaniu dostupnosti informácií o rozvojovej spolupráci pre verejnosť . V rámci tohto záväzku by mali donorské krajiny odsúhlasiť elektronický štandard zverejňovania zrozumiteľných a aktuálnych informácií o zdrojoch poskytovaných na rozvoj, ktorý bude brať do úvahy štatistické výkazníctvo OECD a komplementárne úsilie Medzinárodnej iniciatívy za transparentnosť pomoci (IATI).

6


Výročná správa 2012

Platforma MVRO vydala analytickú správu, ktorá vyhodnocuje poskytovanie ODA v roku  Správy CONCORD AidWatch a Slovenská rozvojová 2011 v porovnaní s rokom 2010. Národná pomoc v roku 2011 hodnotia poskytovanie oficiálnej správa AidWatch „Slovenská rozvojová rozvojovej pomoci za predchádzajúci rok. V porovnaní pomoc v roku 2011“ sa zaoberá štruktúrou a s rokom 2010 stúpla ODA poskytnutá SR v roku 2011 objemom oficiálnej rozvojovej pomoci v roku o 10% z 55,8 mil. na 61,9 mil. eur. V roku 2011 sme 2011 v porovnaní s rokom 2010 a hodnotí však dosiahli podiel pomoci len na úrovni 0,09% HND. kvalitatívne zmeny, ktoré priniesol uplynulý Pokiaľ SR zásadne nezvýši objem oficiálnej rozvojovej rok. Zmyslom publikácie je ponúknuť pohľad pomoci, hrozí, že do roku 2015 nenaplníme náš na obsah a formu zahraničnej rozvojovej medzinárodný záväzok poskytnúť ODA na úrovni pomoci zo strany mimovládnych organizácií. 0,33% HND. V roku 2011 Platforma MVRO zároveň vydala komplexnejší analytický materiál zameraný na bilaterálnu pomoc „Dvojstranná rozvojová pomoc SR 2011“ za účelom poskytnutia spätnej väzby k plneniu Národného programu ODA 2011. Okrem hodnotenia bilaterálnej pomoci je časť tejto správy venovaná transparentnosti pomoci. V súvislosti so záväzkami prijatými v Busane SR koncom roka 2012 vyjadrila záujem prihlásiť sa k iniciatíve IATI a do roku 2015 kompletne implementovať tento štandard uverejňovania dát.

Národný program ODA 2013 V novembri 2012 sa Platforma MVRO zapojila do pripomienkovania Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2013. Vďaka úspešnosti programu na vysielanie dobrovoľníkov a pozitívnej spätnej väzby od členských organizácií, ktoré sa doň zapojili od marca 2012, navrhovala Platforma MVRO zvýšiť prostriedky na tento účel. Návrh bol prijatý zo strany MZVaEZ SR a došlo z navýšeniu týchto prostriedkov na sumu 120 000 eur.

Country Strategy Papers V septembri 2012 začala Platforma MVRO pracovať na tvorbe podkladov Country Strategy Paper pre Keňu. Začiatkom septembra sa predstavitelia členských organizácií Platformy MVRO pôsobiacich v Keni zúčastnili pracovného stretnutia s ministrom obchodu a poslancom Národného zhromaždenia Kenskej republiky Mosesom Wetang'ula. Platforma MVRO sa aktívne zapojila do prípravy Rozvojového fóra v Nairobi v zmysle koordinácie prítomných MVO a vyslaním redaktora a kameramana STV na toto podujatie. Fórum sa konalo 19. -21. novembra 2012. V rámci propagácie programu SlovakAid, Platforma MVRO pripravila prezentačný materiál v anglickom jazyku „Slovakia has been helping Kenya for 17 years“, ktorý bol na podujatí distribuovaný. Rozvojové fórum poskytlo príležitosť na diskusiu o ďalšej spolupráci medzi kenskými predstaviteľmi a slovenskými aktérmi rozvojovej spolupráce pôsobiacimi v Keni - mimovládnymi organizáciami, akademickými inštitúciami, ako aj podnikateľmi. Rozvojové fórum v Nairobi Archív PDCS

Príprava podkladov ku CSP pre Južný Sudán a Afganistan je naplánovaná na začiatok roka 2013.

7


Výročná správa 2012

Humanitárna pomoc Platforma MVRO sa vyjadrila k návrhu novelizácie systému humanitárnej pomoci (Novelizácia Vyhlášky o poskytovaní humanitárnej pomoci z roku 2006), ktorý pripravilo MZV SR začiatkom roka 2012. Koncom apríla 2012 Platforma MVRO pripomienkovala podklady OPRO k návrhu Mechanizmu poskytovania príspevkov na humanitárnu pomoc v rámci ODA a pripravila návrh odporúčaní pre poskytovanie finančných príspevkov. Paralelne sa Platforma MVRO aktívne participovala na príprave zapojenia mimovládnych organizácií do Systému krízového riadenia v Slovenskej republike v prípade prírodných katastrof a spolupodieľala sa na príprave detailnejšieho postupu konania v prípade náhlej humanitárnej krízy.

Spolupráca so SAMRS Sekretariát Platformy MVRO sa počas celého roka venoval individuálnym žiadostiam o konzultácie pri administrácii projektov SlovakAid zo strany svojich členských organizácií. V máji 2012 sa dohodol systém pravidelných konzultácií so SAMRS, podľa potreby realizátorov projektov. Nová finančná príručka je výsledkom rokovaní SAMRS a Platformy MVRO.

Legislatívne zmeny k zefektívneniu rozvojovej pomoci Platforma MVRO sa aktívne zapájala do iniciatív na legislatívne zmeny v prospech zefektívnenia ODA v spolupráci s ORPO MZV SR, v úzkej komunikácii so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a prostredníctvom účasti Platformy MVRO vo Výbore pre MVO. Šlo najmä o zákon o dotáciách v pôsobnosti MZV, zákon o verejnom obstarávaní, zákon o oficiálnej rozvojovej pomoci SR a zákon o verejných zbierkach. Zo zákona o Verejnom obstarávaní sa podarilo spolu s MZVaEZ obhájiť návrh výnimky pre rozvojovú spoluprácu. Medzirezortné pripomienkové konanie bolo ukončené 24. 9. 2012. V rámci MPK bola pripomienka MZV bola akceptovaná a materiál bol posunutý do ďalšieho legislatívneho procesu.

Strategické stretnutia 

Po vzniku novej vlády v marci 2012, boli 17. mája 2012 zástupcovia Platformy MVRO prijatí u ministra MZV Miroslava Lajčáka. Minister vyzval k zapájaniu členov Platformy MVRO aj do pripomienkovania zahraničnej politiky, podporil snahu o zapojenie občianskej spoločnosti do tvorby politík, ocenil doterajšiu spoluprácu s Platformou MVRO.

Platforma MVRO participovala na zasadnutí Riadiaceho výboru Slovak UNDP Trust Fund, ktoré sa konalo 18.05.2012.

Dňa 26.06.2012 prebehlo stretnutie zástupcov Platformy MVRO so štátnym tajomníkom MZV SR Petrom Burianom, týkajúce sa konkrétnych možností spolupráce pri zefektívňovaní systému oficiálnej rozvojovej pomoci.

Napriek zaužívanej praxi, na zasadnutie projektovej komisie k výzvam SAMRS v novembri 2012 Platforma MVRO nebola prizvaná ako pozorovateľ - nehlasujúci člen komisie.

Členstvo Platformy MVRO v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie Platforma MVRO aktívne participovala na činnosti Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Za Platformu MVRO bola nominovaná Nora Beňáková. Prvé rokovanie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie prebehlo dňa 06.11.2012.

8


Výročná správa 2012

Odborné diskusie iniciované Platformou MVRO 

09.03.2012, Koordinácia poskytovania efektívnej humanitárnej pomoci prostredníctvom MVO

Seminár sa konal pri príležitosti ustanovujúceho stretnutia novovznikajúcej siete CEDRON (Central European Development and Relief Organisations Network), ktoré založili mimovládne organizácie zo Strednej Európy. Výstupom semináru bola formulácia odporúčaní k príprave plánovanej novelizácie mechanizmu poskytovania humanitárnej pomoci v SR a dohoda na ďalšej medzinárodnej spolupráci v rámci Strednej Európy.

14.06.2012, Modality financovania oficiálnej rozvojovej spolupráce

Podujatie spoluorganizovala Platforma MVRO spolu s členskou organizáciou Nadáciou Pontis. Pozvaní domáci i zahraniční hostia sa okrem iného venovali viacročnému financovaniu bilaterálnej oficiálnej rozvojovej spolupráce prostredníctvom grantov, rámcových zmlúv pre mimovládne organizácie či programovému prístupu. Zvýšená pozornosť sa venovala téme zapájania súkromného sektora do rozvojovej spolupráce.

09.07.2012, AidWatch 2012 a odporúčania na zvýšenie efektívnosti oficiálnej rozvojovej pomoci SR

Prvý blok programu sa venoval prezentácii národnej a európskej správy o poskytovaní oficiálnej rozvojovej pomoci v roku 2011. Druhá časť programu bola venovaná odporúčaniam Platformy MVRO na zvýšenie efektívnosti oficiálnej rozvojovej pomoci SR, konkrétne prezentácii dvoch odborných materiálov: 1) Implementácia prierezových tém v slovenskej rozvojovej pomoci a 2) Zapájanie expertov do systému rozvojovej pomoci v jeho špecifických fázach.

17.09.2012, Workshop o globálnom vzdelávaní

Workshop zorganizovala Platforma MVRO v spolupráci s DEAR Support Teamom Európskej komisie a bol zameraný na budovanie advokačných kapacít v oblasti globálneho vzdelávania a zdieľanie skúseností s implementáciou národnej stratégie pre globálne vzdelávanie.

20.09.2012, Vysielanie slovenských dobrovoľníkov do rozvojových krajín

Platforma MVRO zorganizovala stretnutie všetkých zainteresovaných strán zapojených do vysielania dobrovoľníkov, kde predstavila manuál Slovenský sprievodca rozvojovým dobrovoľníctvom a zároveň zmapovala kapacity vysielania na budúci rok. Seminár zároveň slúžil na zhrnutie prvotných skúseností s implementáciou programu na vysielanie dobrovoľníkov.

9


Výročná správa 2012

17.10.2012, Rozvojový deň 2012

Rozvojový deň 2012 sa niesol v znamení témy Spolupráca pre rozvoj. Cieľom tohtoročného podujatia bolo prezentovať odbornej i širšej verejnosti dôležitosť spolupráce všetkých aktérov zapojených do rozvojovej spolupráce, a to vládnych inštitúcií, mimovládnych organizácií, akademických inštitúcií, podnikateľských subjektov ako i miest a obcí. Sprievodným podujatím bolo vyhlásenie výsledkov druhého ročníka fotografickej súťaže pre amatérov a profesionálov „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“ a otvorenie výstavy 30 najlepších fotografií.

Panelová diskusia počas Rozvojového dňa Archív Platformy MVRO

Materiály Platformy MVRO k odberu pre účastníkov podujatia Archív Platformy MVRO

Oceňovanie víťaza fotosúťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci Archív Platformy MVRO

 17.12.2012, Podujatie k Medzinárodnému dňu ľudských práv Platforma MVRO v spolupráci s členskou organizáciou o.z. eRko zorganizovala podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Viac k ľudsko-právnej problematike sa mohli účastníci dozvedieť na verejnej diskusii pod názvom „Uplatňovanie ľudských práv v rozvojovej spolupráci“. Zároveň si mohli pozrieť výstavu fotografií zo súťaže pre amatérov a profesionálov „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“ a vypočuť si vianočný koncert hosťa z Burkina Faso, speváka Solo Dja Kabako.

Koncert Sola Dja Kabako v doprovode českých hudobníkov Archív Platformy MVRO

Publikum hovorí „Áno“ inklúzii ľudí so zdravotným postihnutím Archív Platformy MVRO

10


Výročná správa 2012

Analytické a informačné materiály Platformy MVRO z roku 2012 Brožúra: Slovenské mimovládne rozvojové organizácie, Istanbulské princípy rozvojovej efektívnosti, január 2012 Informačná brožúra o členoch a pozorovateľoch Platformy MVRO poskytuje základný prehľad informácií o členských organizáciách Platformy MVRO a analýzu uplatňovania Istanbulských princípov členskými organizáciami Platformy MVRO. Materiál: Odporúčania na vytvorenie mechanizmu na zapájanie expertov do systému rozvojovej pomoci v jeho špecifických fázach (od prípravy NP ODA, cez hodnotenie, monitorovanie a evaluáciu projektov), marec 2012 Materiál poukazuje na nedostatočné zapájanie expertov do slovenskej rozvojovej pomoci a ponúka možnosti a odporúčanie, ktoré by bolo vhodné realizovať s cieľom profesionalizácie slovenskej rozvojovej pomoci a tým zvýšenia jej efektívnosti. Materiál: Implementácia prierezových tém v slovenskej rozvojovej pomoci: rodová rovnosť, životné prostredie/klimatická zmena a good governance, máj 2012 Materiál definuje pojem prierezové témy, spôsoby ich uplatňovania v oficiálnej rozvojovej pomoci SR, EÚ i ďalších európskych krajín ako i odporúčania do budúcnosti na uplatňovanie prierezových tém v ODA SR. Informačno-prezentačný materiál: Vytvárajme dobrý obraz Slovenska a pomáhajme vo svete cez program oficiálnej rozvojovej pomoci Materiál prezentuje širokej verejnosti dôvody poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej SR ako aj jej prehľad za rok 2011. Prezentačný materiál v anglickom jazyku: „Slovakia has been helping Kenya for 17 years“ Materiál sumarizuje pôsobenie slovenských mimovládnych organizácií a akademických inštitúcii v Keni za obdobie posledných 17 rokov. Slúžil ako prezentačný materiál v rámci Rozvojového fóra v Nairobi. Aktuálne listy k rozvojovej spolupráci 1/2012 – Modality financovania rozvojovej pomoci prostredníctvom podpory mimovládnych organizácii a privátneho sektora u tradičných donorov, september 2012 Materiál sa venuje spôsobom financovania rozvojovej pomoci v krajinách Európy, ktorá sa uskutočňuje buď prostredníctvom mimovládnych organizácií alebo projektov spadajúcich do súkromného sektora. Ponúka prehľad niekoľkých programov a rozvojových agentúr, ich spôsobu fungovania a nárokov kladených či už na MVO alebo podnikateľské subjekty. Aktuálne listy k rozvojovej spolupráci 2/2012 - Vyšehradská štvorka ako rozvojový hráč, október 2012 Materiál opisuje situáciu v Moldavsku, ktoré je súčasťou Východného partnerstva a podrobne v ňom mapuje pôsobenie jednotlivých krajín V4 v oblasti rozvojovej spolupráce. Zároveň reflektuje jeho účinnosť a nové, doposiaľ nevyužité možnosti. Predkladá hlavné výhody pôsobenia krajín V4 v Moldavsku, ako napríklad možnosť odovzdávania tranzičných skúseností. Pritom sa venuje aj nedostatkom, napríklad nedostatočnému programovaniu a vzájomnej koordinácii aktivít V4.

11


Výročná správa 2012

Aktuálne listy k rozvojovej spolupráci 3/2012 – Koherencia politík pre rozvoj. Pohľad z perspektívy členského(ých) štátu(ov), december 2012 Materiál sa venuje konceptu koherencie politík pre rozvoj, opisuje súčasný stav veci na úrovni Európskej únie a prezentuje skúsenosti v postupe smerom ku koherencii v členských štátoch. Vo všeobecnosti poukazuje na dôležitosť koherencie politík na národných i nadnárodnej úrovni. Na základe českého a iných príkladov artikuluje nutnosť ustanovenia, mechanizmov, ktoré zabezpečia implementáciu koherencie politík pre rozvoj. Na záver uvádza odporúčanie pre implementáciu koherencie politík pre rozvoj na Slovensku. Materiál: „Analysis of V4 Development Cooperation activities in Ethiopia“, júl 2012 Platforma MVRO sa podieľala na príprave materiálu o pôsobení krajín V4 v Etiópii. Analýzu zostavila česká partnerské organizácia Člověk v tísni v súvislosti s prípravou cesty poslancov z krajín V4 do Etiópie. Publikácia: Slovenský sprievodca rozvojovým dobrovoľníctvom, september 2012 Publikácia je praktickým sprievodcom, ktorý slúži ako informačný a vzdelávací zdroj záujemcom o dobrovoľníctvo v rozvojových krajinách ako i vysielajúcim organizáciám. Obsahuje cenné rady pred dobrovoľníckym pobytom, počas pôsobenia priamo v rozvojových krajinách, i o tom ako naložiť so skúsenosťami po návrate. Publikácia: Slovenská rozvojová pomoc v roku 2011, júl 2012 Správa Slovenská rozvojová pomoc v roku 2011 sa zaoberá štruktúrou a objemom oficiálnej rozvojovej spolupráce v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 a hodnotí kvalitatívne zmeny, ktoré priniesol uplynulý rok. Správa sa venuje aj porovnaniu Slovenska s krajinami EÚ-12, pomeru bilaterálnej a multilaterálnej pomoci, teritoriálnym a sektorovým prioritám slovenskej ODA. Publikácia: Dvojstranná rozvojová pomoc SR 2011, október 2012 Správa Dvojstranná rozvojová pomoc SR v roku 2011 sa zaoberá štruktúrou a obsahovým zameraním dvojstrannej oficiálnej rozvojovej spolupráce v roku 2011, a to najmä rozvojových projektov, ktoré realizujú slovenské subjekty. Zmyslom publikácie je ponúknuť pohľad na obsah a formu zahraničnej rozvojovej pomoci zo strany mimovládnych organizácií a priblížiť tiež konkrétne výstupy z rozvojových projektov pre širšiu verejnosť. Osobitná kapitola je venovaná transparentnosti poskytovania informácií o rozvojovej pomoci SR zo strany štátnych inštitúcií pre verejnosť. Brožúra: Slovenské mimovládne rozvojové organizácie, Etika a efektívnosť V mesiacoch október až december 2012 prebiehal zber údajov do brožúry a prieskum medzi členskými organizáciami Platformy MVRO zameraný na uplatňovanie princípov etiky a efektívnosti v rozvojovej efektívnosti. Brožúra bude vydaná v januári 2013 a poskytne základný prehľad informácií o členských organizáciách Platformy MVRO, ich pohľad na etiku a efektívnosť ako i potrebu vytvorenie spoločného kódexu, v ktorom budú zakorenené tieto princípy.

12


Výročná správa 2012

Jarné číslo bulletinu Rozvojová pomoc s témou Arabská jar ponúka pohľad na Tunisko a Egypt ako hlavné krajiny revolúcií. V Tunisku od Jasmínovej revolúcie vzniklo viac ako 4000 nových mimovládnych organizácií. Dočítate sa tu aj o ďalších zmenách, ktorými krajiny prechádzajú, očakávaniach ľudí, ale aj o pôsobení slovenských organizácií v oblasti. O globálnych súvislostiach a aktuálnych témach vo výučbe tradičných predmetov, radách z fínskej univerzity v Oulu, ale aj o príručkách o.z.Človek v ohrození pre základné školy sa môžete dočítať v sekcii Globálne vzdelávanie. Občianske združenie SAVIO predstavuje príbehy a rozhovory s dobrovoľníkmi vyslanými do Azerbajdžanu a Južného Sudánu. Toto číslo tiež prináša informácie o potrebe zapájať podnikateľov do rozvojovej spolupráce. V tejto súvislosti ponúkame rozhovor s Nadáciou Integra o ich projekte fairtrade kávy z Etiópie. V sekcii Humanitárna pomoc informujeme o novovzniknutej sieti stredoeurópskych humanitárnych a rozvojových mimovládnych organizácií CEDRON, ktorá sa usiluje o zefektívnenie a spoluprácu v týchto oblastiach.

Jesenné vydanie bulletinu Rozvojová pomoc s podtitulom Spolupráca pre rozvoj ponúklo rozhovor so zástupcom ministerstva zahraničných vecí na tému zapájania súkromného podnikateľského sektora a jeho význame pre rozvojovú spoluprácu. Článok o slnečných kolektoroch vyrábaných v Žiari nad Hronom ukazuje ako slovenská firma môže prispieť k úspore energie na Balkáne. Ohrevom vody v Srbsku vybavili domovy sociálnej starostlivosti pre mentálne a telesne postihnuté deti ako aj detské domovy. Dozviete sa o formách financovania rozvojovej pomoci donormi napr. vo Švédsku, Dánsku alebo Rakúsku. Sekcia globálneho vzdelávania píše o projektových dňoch na základnej škole v Poproči a gymnáziu v Hnúšti, ktoré sa uskutočnili v rámci projektu Modelové školy globálneho vzdelávania. V bulletine nájdete vyjadrenia slovenských dobrovoľníkov pôsobiacich na rozvojových projektoch, a dozviete sa o aktivitách organizácie Človek v ohrození v Keni ako aj Slovenskej katolíckej charity v Ugande. O živote disidentov na Kube, ale aj o tom, ako športom možno dosahovať Miléniové rozvojové ciele sa dočítate v sekcii Ľudské práva a rozvoj. Ponúkame tiež článok o bezpečnosti a rizikách práce humanitárnych pracovníkov v nepokojných oblastiach. Všetky publikácie sú dostupné v e-knižnici Platformy MVRO na www.mvro.sk.

13


Výročná správa 2012

4. Koordinácia a podpora členov Platformy MVRO

V roku 2012 Platforma MVRO naďalej poskytovala podporu a servis členským organizáciám. 

Poskytovala konzultácie projektových návrhov členským organizáciám a poskytovala poradenstvo k implementácii projektov SlovakAid.

Celoročne poskytovala členským organizáciám pravidelný informačný servis ohľadom aktuálneho diania vo svete rozvojovej spolupráce formou týždenného prehľadu zasielaného v elektronickej podobe každý piatok.

Viedla databázu záujemcov o prácu a dobrovoľníctvo pre mimovládne rozvojové organizácie. Prostredníctvom on-line registrácie sa záujemcovia môžu prihlásiť do databázy, ktorá slúži na vyhľadávanie ľudských kapacít pre členské organizácie Platformy MVRO. Z uvedenej databázy si členovia mohli vybrať kontakty na potenciálnych dobrovoľníkov, stážistov či záujemcov o zahraničnú misiu.

Pracovné skupiny Platformy MVRO V roku 2012 boli aktívne tieto pracovné skupiny Platformy MVRO: Pracovná skupina pre vysielanie dobrovoľníkov, Pracovná skupina pre globálne rozvojové vzdelávanie, Pracovná skupina pre finančné a administratívne záležitosti, Pracovná skupina pre humanitárnu pomoc, Pracovná skupina pre rozvojovú politiku.

Rozširovanie aktívnej členskej základne Na jar v roku 2012 prijala do združenia Platforma MVRO nasledovných nových členov:  

Riadny člen: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Pozorovateľ: C.A.R.D.O

Na jeseň v roku 2012 prijala do združenia Platforma MVRO nasledovných nových členov:  

Pozorovateľ: Nadácia Milana Šimečku Pozorovateľ: Inštitút pre rozvoj spoločnosti

Svoje členstvo ku koncu roka 2011 ukončili organizácie Yes, We Can, Špirála a Ekumenická rada cirkví v SR.

14


Výročná správa 2012

5. Zvyšovanie povedomia o rozvojových témach Národná rada Slovenskej republiky Pred marcovými voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky realizovala Platforma MVRO prieskum medzi registrovanými politickými stranami o ich postoji k oficiálnej rozvojovej pomoci poskytovanej Slovenskou republikou. Vo februári 2012 oslovila Platforma MVRO predsedov všetkých 26 registrovaných strán s dotazníkom. Do dotazníkovej ankety s 13 otázkami sa zapojilo päť z oslovených politických strán. Vo svojich volebných programoch sa priamo alebo len okrajovo dotýka tejto otázky sedem strán. Cieľom prieskumu bolo zmapovať vnímanie potreby rozvojovej pomoci politickými stranami, ako aj názorov na poskytovanie ODA SR. Platforma MVRO zhrnula výsledky prieskumu v tlačovej správe, ktorú zaslala médiám. Počas celého roka sa pokračovalo v komunikácii s politikmi a zasielaní informačných a analytických materiálov o slovenskej rozvojovej pomoci, ako aj pozývaní na odborné podujatia organizované Platformou MVRO. V prvej polovici roka nadviazala Platforma MVRO kontakty s niektorými novými poslancami NR SR a politickými stranami. Platforma MVRO sa v júni 2012 zúčastnila stretnutia v NR SR, organizovaného poslancom Mikulášom Hubom k príprave pozície SR na Summit Rio+20, kde distribuovala informačné materiály ohľadom rozvojovej spolupráce. V synergii s projektom V4 Aid Platforma MVRO Pri odberovom mieste vody v okolí Hawassa oslovila poslancov NR SR s pozvánkou na Archív Platformy MVRO neformálnu návštevu Etiópie poslancami z krajín V4. Cesta sa uskutočnila v dňoch 10. 19.11. 2012 a za SR sa jej zúčastnili poslankyňa Eva Horváthová a poslanec Jozef Viskupič. Hlavným cieľom tejto pracovnej návštevy bolo oboznámiť poslancov V4 s aktivitami rozvojovej spolupráce. Poslanci sa počas cesty v Etiópii zúčastnili stretnutí na Ministerstve financií a hospodárstva, Ministerstve vody a energetiky, Ministerstve zahraničných vecí, Delegácii EÚ v Etiópii ako aj vo federálnom parlamente a parlamente regiónu SNNPR. Väčšiu časť cesty tvorila návšteva rozvojových projektov organizácií V4. Etiópia je prioritnou krajinou Českej republiky, a preto majú v tejto krajine české organizácie významnú prítomnosť. Zo slovenských projektov navštívili projekt Detské centrum Bishoftu v Debre Zeit, ktorý podporuje Nadácia Integra. Platforma MVRO bude s poslancami spolupracovať pri zvyšovaní povedomia, ako i kvality rozvojovej pomoci.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv sa 10. decembra 2012 v NR SR uskutočnil seminár s názvom O prístupe k ľudským právam a rozvojovej pomoci u nás a vo svete. Seminár sa uskutočnil z iniciatívy poslanca Mikuláša Hubu pod záštitou podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej. V panelovej diskusii vystúpili poslanci NR SR Eva Horváthová a Jozef Viskupič, Juraj Mesík (autor novej knihy Obor a trpaslík: Slováci, Česi a perspektívy Afriky) a Andrej Bán (novinár, fotoreportér). Podujatia sa zúčastnilo viacero zástupcov Platformy MVRO. Po podujatí vydal poslanec Mikuláš Huba komuniké, ktoré poukázalo aj na potrebu navýšenia rozvojovej pomoci Slovenska, čo by umožnilo priblížiť sa dosiahnutiu medzinárodného záväzku SR dosiahnuť do roku 2015 podiel oficiálnej rozvojovej pomoci na úrovni 0,33 percent hrubého národného dôchodku.

15


Výročná správa 2012

Európsky parlament Rovnako ako práca s poslancami Národnej rady SR pokračovala aj spolupráca s europoslancami – najmä Eduardom Kukanom, Annou Záborskou, Miroslavom Mikolášikom a inými zástupcami SR v Bruseli. Sekretariát Platformy MVRO udržoval kontakt a posielal zásielky s informačnými materiálmi ohľadom diania v téme rozvojovej spolupráce. Aktívnejšia spolupráca bola nadviazaná najmä s poslankyňou Annou Záborskou a poslancom Eduardom Kukanom ohľadom pripomienkovania Viacročného finančného rámca EÚ na roky 2014-2020 (MFF). Poslanec Miroslav Mikolášik podporil aj druhý ročník fotosúťaže „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“ a poskytol cenu pre jej výhercu. Platforma MVRO sa aktívne podieľala na advokačných aktivitách pre globálne vzdelávanie na európskej úrovni. Po štyroch mesiacoch intenzívnej kampane bolo v Európskom parlamente prijaté Písomné vyhlásenie o rozvojovom vzdelávaní a aktívnom globálnom občianstve, ktoré je zamerané na posilňovanie politík rozvojového vzdelávania na národnej ako aj na európskej úrovni. Pozitívnej odpovedi Európskeho parlamentu napomohla aj kampaň vedená Európskou konfederáciou mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií CONCORD a jej programom DEEEP. Schválenie písomného vyhlásenia je jedným z dôležitých krokov k posilneniu povedomia európskych občanov o rozvojovej spolupráci. Prijatie Písomného vyhlásenia o rozvojovom vzdelávaní a aktívnom globálnom občianstve je dôležitou udalosťou aj pre Slovenskú republiku. Platforma MVRO oslovila slovenských europoslancov so žiadosťou o podpísanie vyhlásenia. Veríme, že aj vďaka aktivite Platformy MVRO sa k vyhláseniu pridalo 8 z 13 poslancov Európskeho parlamentu.

Výstavy fotosúťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci Začiatkom roka 2012 výstava fotografií z prvého ročníka fotosúťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci navštívila viaceré slovenské mestá: 

31.01.2012 - 24.02.2012 - Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice

25.02.2012 - Kultúrny dom Sveržov, okres Bardejov (v rámci festivalu Jeden svet)

26.02.2012 - Kultúrny dom Richvald, okres Bardejov (v rámci festivalu Jeden svet)

27.02.2012 - 09.03.2012 - Filozofická fakulta PU v Prešove

23.-24.05.2012 - Falkensteiner Hotel Bratislava (v rámci medzinárodnej konferencie organizácie PDCS: Fundraising For Development And Relief: A quest for private sources in CEE region)

16


Výročná správa 2012

Výstava druhého ročníka fotosúťaže bola otvorená 17. októbra počas Rozvojového dňa v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Začiatkom decembra ďalej putovala na festival Jeden svet, kde ju návštevníci mali možnosť zhliadnuť v kine Lumière v Bratislave. 17. decembra 2012 bola vystavená v priestoroch Vysokej školy múzických umení v Bratislave v rámci ľudsko-právneho podujatia organizovaného Platformou MVRO.

Výstava Ľudské práva v rozvojovej spolupráci na festivale Jeden svet kino Lumiere, Archív Človeka v ohrození

Festivaly a podujatia V rámci festivalu Jeden svet podporila Platforma MVRO moderovanie troch rozvojových diskusií: Úskalia rozvojovej pomoci, Tunisko - očakávania a realita po arabských revolúciách, Slováci pomáhajú v Južnom Sudáne. V dňoch 5. - 7. júla 2012 mali možnosť návštevníci festivalu Bažant Pohoda zapojiť sa do aktivít v stánku Platformy MVRO v neziskovom mestečku. Napriek tomu, že sa Platforma MVRO zúčastnila na festivale po prvýkrát, záujem o globálne témy, otázky spojené s rozvojovou spoluprácou a dobrovoľníctvom bol veľmi vysoký, o čom svedčí počet účastníkov Stánok Platformy MVRO na festivale Pohoda priamo zapojených do kvízov a ankiet. Archív Platformy MVRO Vyžrebovaní účastníci boli každý deň ocenení darčekovými predmetmi z programu SlovakAid. Zapojením sa do kreatívnych hier vyjadrili účastníci Pohody podporu aktivitám SR v napĺňaní svojich medzinárodných záväzkov v oblasti poskytovania rozvojovej pomoci a vyjadrili záujem o dobrovoľnícke pôsobenie a šetrenie vodou. Platforma MVRO sa zúčastnila Dní dobrovoľníctva 2012, ktoré sa uskutočnili 21. - 22.9.2012 po celom Slovensku. Skoordinovala svoje členské organizácie, aby sa aktívne zapojili do tohto podujatia účasťou v stánku Platformy MVRO na Primacionálnom námestí v Bratislave. Okoloidúci mali možnosť dozvedieť sa viac o rozvojovom dobrovoľníctve priamo od dobrovoľníkov, ktorí ho zažili na vlastnej koži.

17


Výročná správa 2012

Spolupráca s médiami Vďaka vyváženej synergii s projektom financovaným z prostriedkov Európskej komisie a spolufinancovaného cez program SlovakAid „V4 Aid - Spoločná podpora Miléniovým rozvojovým cieľom“ sa Platforma MVRO mohla venovať intenzívnejšej práci so zástupcami médií.

Platforma MVRO vydala počas roka 10 tlačových správ resp. informačných podkladov pre novinárov:          

Fotografická výstava Ľudské práva v rozvojovej spolupráci a beseda „SlovakAid – Slovensko pomáha“ Košice, 25.1.2012 Fotografická výstava „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“ vo Sveržove, Richvalde a beseda SlovakAid v Prešove, 22.2.2012 Rozvojová pomoc na programoch len 7 politických strán, 7.3.2012, tlačová správa s výsledkami prieskumu programov politických strán Nové predsedníctvo Platformy mimovládnych rozvojových organizácií s jej návrhmi tém rozvojovej spolupráce do programového vyhlásenia vlády SR, 16.3.2012 EÚ v čase krízy zabúda na najchudobnejších, 27.6.2012, tlačová správa pri príležitosti vydania správy Aidwatch 2011 CONCORD Hľadá sa 30 najlepších fotografií na tému Ľudské práva v rozvojovej spolupráci, 9.8.2012, tlačová správa o fotografickej súťaži pre profesionálov i amatérov Lepšie šance pre slovenské rozvojové dobrovoľníctvo, 24.09.2012, tlačová správa pri príležitosti vydania Slovenského sprievodcu pre rozvojové dobrovoľníctvo Rozvojový deň na Slovensku v znamení spolupráce pre rozvoj, 18.10.2012 Slovenské rozvojové fórum v Keni, 22.11.2012, informácia k uskutočnenému fóru v Nairobi Medzinárodný deň ľudských práv: vypočuť hlasy zraniteľných skupín, 18.12.2012, tlačová správa k podujatiu pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

Platforma MVRO a PDCS v spolupráci Slovenskí účastníci e-learningu počas prvej online prednášky s partnermi z krajín V4 zabezpečili účasť Archív Platformy MVRO mladých novinárov na e-learningovom kurze zameranom na podávanie správ o rozvojových témach „Reporting and Writing About Development“. Za Slovensko sa ho zúčastnilo 12 študentov žurnalistiky a medzinárodných vzťahov. Štyria študenti mali možnosť kurz sledovať ako pozorovatelia. Kurz prebiehal od konca februára do konca mája 2012. V apríli sa v Bratislave pre slovenských účastníkov uskutočnilo osobné stretnutie s ich lektorom Billom Mitchellom z Poynter Institute. V závere kurzu mali účastníci pripraviť návrhy ich záverečných projektov, ktoré boli konzultované s Billom Mitchellom. Viacerí účastníci prejavili záujem po ukončení kurzu aktívne pokrývať rozvojové témy a spolupracovať s Platformou MVRO. Najlepší študenti z každej krajiny V4 sa v 2013 zúčastnia cesty do jednej z krajín subsaharskej Afriky v skupine skúsenejších novinárov.

18


Výročná správa 2012

Redaktorka Eva Sládková počas pracovnej cesty v Tunisku Archív Evy Sládkovej

V júni 2012 uskutočnila redaktorka Slovenského rozhlasu Eva Sládková cestu do Tuniska, v rámci ktorej navštívila i projekty slovenských mimovládnych organizácií podporené zo zdrojov SlovakAid (PDCS, Nadácia Pontis, Občianske oko). Pred a po ceste uverejnila vo vysielaní rozhlasu viacero príspevkov na túto tému.

Radovan Kondrlík, redaktor zahraničného spravodajstva, spolu s kameramanom Miroslavom Locim zo Slovenskej televízie (RTVS) vycestovali do Kene, aby sa zúčastnili na Rozvojovom fóre v Nairobi, ktoré organizovalo slovenské veľvyslanectvo v Keni v dňoch 19. - 21. novembra 2012. Novniár mapoval podujatie, na ktorom sa diskutovalo o 17-ročnej činnosti slovenských organizácií v Keni a o perspektívach prítomnosti Slovenska v krajine, okrem toho navštívil viaceré rozvojové projekty. Z cesty bolo uverejnených viacero reportáží v Správach STV a v relácii Svet v obrazoch. V roku 2012 pokračovalo mediálne partnerstvo s časopisom Zahraničná politika www.zahranicnapolitika.sk a s portálom Prohuman www.prohuman.sk. Priebežne sa aktualizovala databáza novinárov a pokračovalo informovanie novinárov o aktuálnom dianí v témach rozvojovej spolupráce. Novinárom boli distribuované viaceré publikácie vydané Platformou MVRO.

Platforma MVRO na Facebook-u Na facebookovej stránke Platformy MVRO http://www.facebook.com/Rozvojova.Pomoc sme vás pravidelne informovali o aktuálnom dianí v oblasti rozvojovej spolupráce. Zdieľali sme s vami články hodné čítania, informovali o tom, ako sa môžete angažovať v prospech chudobnejších krajín sveta a pozývali sme nás na naše podujatia a podujatia našich členských organizácií. V súvislosti s fotosúťažou Ľudské práva v rozvojovej spolupráci sme zriadili facebookovú samostatnú stránku : https://www.facebook.com/mvro.fotosutaz.

e-Knižnice s materiálmi o rozvojovej pomoci Do našej e-Knižnice na webstránke www.mvro.sk sme pravidelne pridávali aktuálne domáce i zahraničné publikácie, dokumenty a pozvánky na podujatia v oblasti rozvojovej spolupráce. Na jeseň 2012 spustila Platforma MVRO novú verziu svojej stránky www.mvro.sk. Webstránka získala prehľadnejšiu štruktúru. Bola doplnená o sekcie Globálne vzdelávania a AidWatch.

19


Výročná správa 2012

6. Európsky rozmer v témach slovenskej rozvojovej spolupráce Členstvo v pracovných skupinách CONCORD-u umožňovalo Platforme MVRO aktívne sa zapájať do formovania európskej rozvojovej politiky. V roku 2012 boli zástupcovia Sekretariátu Platformy MVRO a jej členských organizácií zastúpení v týchto pracovných skupinách:  

Platforma MVRO ako člen konfederácie CONCORD pravidelne sprostredkuje všetky dôležité aktuálne informácie na poli rozvojovej problematiky na európskej úrovni svojim členským organizáciám prostredníctvom týždenného prehľadu.

Policy Forum (európska rozvojová politika) AidWatch (hodnotenie kvantitatívnej a kvalitatívnej stránky oficiálnej rozvojovej pomoci) DARE Forum (rozvojové vzdelávanie) EPAN (politika susedstva EÚ) MFF (Viacročný finančný rámec EÚ na roky 2014-2020)

Členstvo Platformy MVRO v európskej konfederácii CONCORD a programe TRIALOG predstavovalo možnosť pre  zástupcov Sekretariátu a členských  organizácií participovať na medzinárodných  workshopoch, seminároch a konferenciách (napr. workshop zameraný na advokačné aktivity, Európske rozvojové dni a pod.) CONCORD zaslal v novembri 2012 v súvislosti s Viacročným finančným rámcom EÚ na roky 2014-2020 listy prezidentovi Európskej Komisie Barossovi a prezidentovi Európskeho parlamentu Schulzovi žiadajúc ich o podporu pri vyjednávaniach ohľadom rozpočtu na rozvojovú a humanitárnu spoluprácu v rámci prebiehajúcich rokovaní v mene všetkých organizácií združených v konfederácii. Platforma MVRO sa zapojila do obdobných akvokačných aktivít na Slovensku oslovením ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Európska komisárka pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Kristalina Georgieva zavítala dňa 23. novembra 2012 na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Počas svojej návštevy absolvovala viacero stretnutí so slovenskými politickými predstaviteľmi a zástupcami neziskového sektora. Platforma MVRO pripravila na požiadanie pre DG ECHO súhrnné informácie o systéme humanitárnej pomoci na Slovensku. Na stretnutí zástupcovia Platformy MVRO apelovali na podporu zvýšenia prostriedkov na humanitárnu pomoc a na podporu zaangažovania resp. prístupu slovenských MVO do procesu poskytovania humanitárnej pomoci EÚ. Platforma MVRO oslovila poslancov EP, ktorí ešte nepodpísali písomné vyhlásenie o rozvojovom vzdelávaní a globálnom občianstve, so žiadosťou o pripojenie sa k nemu. Taktiež sa angažovala v snahách o vyhlásenie roku 2015 za Európsky rok rozvojovej spolupráce a podporu písomného vyhlásenia Európskeho parlamentu o rozvojovom vzdelávaní slovenskými europoslancami. Prostredníctvom členstva v CONCORD-e sa Platforma MVRO intenzívne zapája do iniciatív na podporu transparentnosti a rozvojovej efektívnosti. Organizácia Publish What You Fund (www.publishwhatyoufund.org) uverejnila štatistiky ohľadom transparentnosti poskytovania rozvojovej pomoci za rok 2011. Slovensko sa umiestnilo v kategórii „very poor“, čo znamená zhoršenie oproti predchádzajúcemu roku. Umiestnili sme sa na 61. mieste spomedzi 72 hodnotených donorov.

20


Výročná správa 2012

7. Finančná stabilita a projektový manažment Platformy MVRO V rámci 3 schválených projektových návrhov (concept note) v roku 2011, boli v roku 2012 po podaní celkového projektového návrhu v druhom kole schválené nasledujúce dva projekty: 1.

EuropeAID - objective 2 „Development Education within the EU and acceding countries“. Lot 2: Global Learning outside of the formal education system, leading partner Horizont 3000, „TRIALOG V: Strengthening Civil Society for Development Cooperation in the enlarged EU“, so zameraním na budovanie kapacít a posilnenie postavenia platforiem

2.

EuropeAID – objective 2 „Development Education within the EU and acceding countries“, Lot 3: Campaigning and Advocacy. Leading partner belgická platforma CNCD 11.11.11. Názov schváleného projektu: World-Wise Europe: A more coherent Europe for a fairer World, so zameraním na koherenciu politík pre rozvoj Začiatok projektu

Implementácia projektov Platformy MVRO v roku 2012 V4Aid – Spoločná podpora Miléniovým rozvojovým cieľom (Európska komisia)

Koniec projektu

01.02.2011 31.01.2014

Podpora zapájania mimovládnych rozvojových organizácií do tvorby efektívneho 27.07.2011 26.07.2012 systému slovenskej rozvojovej pomoci (SlovakAid) Koordinácia odbornej spolupráce mimovládnych rozvojových organizácií v záujme zvyšovania efektívnosti slovenskej rozvojovej pomoci (SlovakAid)

13.08.2012 12.07.2013

Grant Batory Foundation

01.01.2012 31.12.2012

Subkontrakt Bill Gates CONCORD Aidwatch

01.05.2012 31.10.2012

Slovak UNDP Trust Fund (Sprievodca rozvojovým dobrovoľníctvom)

01.05.2011 30.11.2012

Subkontrakt Consultancy TRIALOG (Európska komisia)

01.07.2012 15.09.2012

TRIALOG V (Európska komisia)

01.11.2012 31.09.2015

Jesenná Členská schôdza Archív Platformy MVRO

21


Výročná správa 2012

8. Organizačná štruktúra Predsedníctvo Predsedníctvo je výkonným orgánom Platformy MVRO. Zabezpečuje plnenie cieľov a úloh Platformy MVRO a na základe rozhodnutí Členskej schôdze vytvára pracovné skupiny. Členmi predsedníctva sú predseda, podpredseda a ďalší štyria zástupcovia členských organizácií, ktorých volí a odvoláva členská schôdza väčšinou hlasov prítomných členov Platformy MVRO na obdobie dvoch rokov. V roku 2012 zasadalo Predsedníctvo 9-krát. Členovia Predsedníctva do apríla 2012 boli: Predsedníčka Platformy MVRO Nora Beňáková (Človek v ohrození)

Členovia Predsedníctva od apríla 2012 boli: Predsedníčka Platformy MVRO Zuzana Fialová (Človek v ohrození) Podpredseda Platformy MVRO Ján Mihálik (SAVIO) Ďalší členovia Predsedníctva: Tomáš Bokor (Človek v ohrození) Peter Brezáni (RC SFPA) Marián Čaučík (eRko – HKSD) Ivana Raslavská (Nadácia Pontis) Branislav Tichý (PDCS) Lenka Nemcová (Platforma MVRO)

Podpredseda Platformy MVRO Ján Mihálik (PDCS)

Členská schôdza Ďalší členovia Predsedníctva: Peter Brezáni (RC SFPA) Marián Čaučík (eRko – HKSD) Daniel Dräxler (ADRA Slovensko) Lenka Nemcová (Platforma MVRO)

Najvyšším orgánom Platformy MVRO je Členská schôdza, ktorá má schvaľovaciu a rozhodovaciu moc, volí a odvoláva členov jednotlivých orgánov Platformy MVRO. Členská schôdza zasadala v roku 2012 na jar 12.04.2012 a na jeseň 05.11.2012.

Sekretariát Pre zabezpečenie činnosti Platformy MVRO je zriadený sekretariát Platformy MVRO vedený výkonnou tajomníčkou. Zamestnancami Sekretariátu boli v roku 2012 výkonná tajomníčka Lenka Nemcová, projektová manažérka Andrea Girmanová, finančná a projektová asistentka Veronika Kurinová. Počas roka na Sekretariáte krátkodobo vypomáhali stážistky: Barbora Maťašová, Júlia Bodnárová, Martina Menichová, Marta Kollárová, Adela Tihláriková, Veronika Frankovská, Marianna Potanovičová.

Štatutári Platformy MVRO Predseda a výkonný tajomník sú štatutárnym orgánom Platformy MVRO, prezentujú stanoviská Platformy MVRO na verejnosti a zastupujú ju v administratívnych a právnych úkonoch.

Kontrolná komisia Platformy MVRO Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia a jej členov volí a odvoláva Členská schôdza. Kontroluje riadne, dodržiavanie zásad hospodárenia združenia a povinnosti členov, ktoré vyplývajú zo stanov. Členmi kontrolnej komisie v roku 2012 boli Stanislava Dräxlerová (ADRA Slovensko) a Elena Žáková (NISPAcee). Kontrola na Sekretariáte Platformy MVRO prebehla 31.10.2012.

22


Výročná správa 2012

Pracovné skupiny Platformy MVRO Pracovné skupiny tvoria členovia a externí partneri Platformy MVRO podľa aktuálnych potrieb na základe rozhodnutia Predsedníctva respektíve v rámci projektov Platformy. V roku 2012 boli činné tieto pracovné skupiny: 

PS Policy – pre tvorbu a ovplyvňovanie rozvojovej politiky. Táto pracovná skupina bola aktívna v procese prípravy a pripomienkovania rôznych strategických a legislatívnych materiálov napr. Národný program ODA 2013, CSP Keňa, Zákon o verejnom obstarávaní apod.

PS Rozvojové a globálne vzdelávanie. V roku 2012 patrila medzi najaktívnejšie pracovné skupiny, keďže sa venovala príprave a následnom monitorovaní implementácie Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie SR.

PS Humanitárna pomoc. Táto pracovná skupina sa podieľala na pripomienkovaní návrhu Mechanizmu poskytovania príspevkov na humanitárnu pomoc v rámci ODA SR. Paralelne sa zapájala do prípravy zapojenia mimovládnych organizácií do Systému krízového riadenia v SR v prípade prírodných katastrof a spolupodieľala sa na príprave koordinovaného postupu konania v prípade náhlej humanitárnej krízy.

PS Financie - pre finančné a administratívne záležitosti MVO. Úlohou tejto pracovnej skupiny je najmä výmena skúseností implementátorov projektov v rámci programu SlovakAid s administráciou projektového cyklu a následné pripomienkovanie projektových dokumentov (zmluvné podmienky, legislatívne pozadie, finančná príručka, podmienky vyúčtovania a reportovania, návrhy spoločného postupu s cieľom zefektívnenia realizácie ODA).

23


Výročná správa 2012

9. Členské organizácie a Klub priateľov Riadni členovia 1

ADRA Slovensko – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj

www.adra.sk

2

Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA

www.zivica.sk

3

Centrum pre európsku politiku

www.cep.sk

4

Človek v ohrození

www.clovekvohrozeni.sk

5

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

www.erko.sk

6

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

www.diakonia.sk

7

FAIRTRADE Slovakia

www.fairtrade.sk

8

Magna Deti v núdzi

www.magna.sk

9

Nadácia Habitat for Humanity International

www.habitateurope.org

10

Nadácia Integra

www.integra.sk

11

Nadácia Pontis

www.nadaciapontis.sk

12

NISPAcee

www.nispa.org

13

Otvorený Európsko-Slovanský Dvor

www.oesd.sk

14

PDCS

www.pdcs.sk

15

SAVIO

www.savio.sk

16

Inštitút medzinárodnej spolupráce „Sila rozvoja“

www.silarozvoja.sk

17

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj

www.sccd-sk.org

18

Slovenský Červený kríž

www.redcross.sk

19

Slovenská humanitná rada

www.shr.sk

20

Slovensko-juhoafrická spoločnosť

misindler@gmail.com

21

Slovenská katolícka charita

www.charita.sk

22

Slovenský výbor pre UNICEF

www.unicef.sk

23

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.

www.vssvalzbety.sk

24

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Združenie Albert pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

www.sfpa.sk

25

ozalbert.webgarden.cz

Pozorovatelia 1

Academia Istropolitana Nova

www.ainova.sk

2

C.A.R.D.O.

www.cardo-eu.net

3

Dvojfarebný svet

www.dvojfarebnysvet.sk

4

Inštitút pre rozvoj spoločnosti

www.sdisk.eu

5

Nadácia Milana Šimečku

www.nadaciamilanasimecku.sk

6

Nadácia pre podporu občianskych aktivít - NPOA

www.npoa.sk

7

People in Need Slovenská republika

www.peopleinneed.sk

Klub priateľov Platformy MVRO Klub priateľov je určený pre fyzické a právnické osoby, ktoré nespĺňajú podmienky členstva v Platforme MVRO, ale majú záujem aktívne sa zapojiť do činnosti Platformy MVRO. Bližšie informácie o podmienkach členstva v Klube priateľov sú dostupné na www.mvro.sk

24


Výročná správa 2012

10. Finančná správa PASÍVA

k 12.2012

k 12.2011

Vlastné zdroje krytia majetku Spolu

23 792,44

14 082

14 082,01

12 827

9 710,43

1 255

9 695,89

7 092

1 540,01

1 003

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Cudzie zdroje spolu Rezervy Krátkodobé rezervy

1 540,01

1 003

12,6

507

12,6

507

8 143,28

5 582

1 359,76

975

Dlhodobé záväzky Záväzky zo sociálneho fondu Krátkodobé záväzky Záväzky z obchodného styku Záväzky voči zamestnancom

4 578,34

2 945

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

1 345,03

1 175

860,15

487

11 430,96

8 606

Výdavky budúcich období Výnosy budúcich období VASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLUL

k 12. 2012

Neobežný majetok spolu Dlhodobý hmotný majetok Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Obežný majetok spolu Krátkodobé pohľadávky Ostatné pohľadávky Iné pohľadávky Finančné účty Pokladnica Bankové účty Časové rozlíšenie spolu Náklady budúcich období MAJETOK SPOLU

Daňové záväzky Časové rozlíšenie spolu

AKTÍVA

868

880

10 562,96

7 726

44 919,29

29 780

VÝNOSY

Spotreba materiálu

3 738

3 927

Cestovné

4 348

3 232

Ostatné služby

40 570

33 914

Mzdové náklady

50 702

42 621

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

12 949

10 570

558

220

1

137

100

2 091

0

320

Zákonné sociálne náklady Kurzové straty Iné ostatné náklady Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám SPOLU

2 200

7 256

115 166

104 287

7 352,86

7 352,86

7 352,86

7 352,86

44 812,94

29 681

5 000,2

13 569

4 105,44

12 674

894,76

895

39 812,74

16 112

787,94

134

39 024,8

15 978

106,35

99

106,35

99

52 272,14

37 133

k 12. 2012

k 12. 2011 3

Kurzové zisky

0

12

Iné ostatné výnosy

0

198

1 003

537

112 648

96 412

46 578,77

46 490,85

UNDP Kapuscinski lectures

0

4 825,94

UNDP „dobrovoľníci“

0

7 370,57

Dotácia Úrad vlády

0

9 239,91

Malý grant V4VF

0

1 171,6

31 301,47

25 553,38

Príspevky od iných organizácií

2 315,15

1 705,63

Concord Aidwatch

7 567,99

0

Consultancy TRIALOG a TRIALOG V-CB

3 774,68

0

UNDP Representativ

6 121,06

0

14 988,95

0

Prijaté príspevky od fyzických osôb

2 696

181

Prijaté členské príspevky

8 525

8 161

0

39

124 877

105 543

9 710

1 255

MZV – dotácia cez SAMRS k 12. 2011

7 352,86

5

Prijaté príspevky od iných organizácií k 12. 2012

7 352,86

Úroky

Výnosy z použitia fondu

NÁKLADY

k 12. 2011

Člověk v tísni: projekt PIN a V4AID

Stephan Bathory

Príspevky z podielu zaplatenej dane SPOLU

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ

25

Výročná správa 2012  
Výročná správa 2012  
Advertisement