Plant One Rotterdam (NL)

Page 1

Plant One Rotterdam Where innovation meets business


Versnellen van innovaties 1. Opstap marktintroductie Ideale schaalgrootte Het is bekend dat processen op kleine schaal zich anders kunnen gedragen dan op de schaal van industriële installaties. Daarom is het belangrijk om nieuwe processen en technologieën zowel op laboratoriumschaal te

bewijzen als in de daaropvolgende fases van opschaling. Als kennis- en innovatiecentrum biedt Plant One Rotterdam die mogelijkheid: van labschaal direct naar een relevante industriële schaal om de innovatieve waarde van het proces te valideren en

te optimaliseren. Voor de marktintroductie van innovaties is het ideaal om al op kleine schaal de mogelijkheden van een full-scale plant te kunnen demonstreren.

Milieuvergunning zonder wachttijd Plant One Rotterdam beschikt over een zogenoemde ‘parapluvergunning’, waaronder een breed scala aan processen mag worden getest. De omgevingsdienst verwacht daarvoor een document met volledige omschrijving van de beoogde pilot met de technische specificaties, informatie over de grondstoffen, afvalstromen en emissies. Zo kunnen participanten voor de technologie die zij willen valideren al binnen enkele weken over de benodigde milieuvergunning beschikken.

Faciliteiten en services ➊ B etaalbare testruimten op elke

➋ Analyse en ondersteuning van

➌ Verhuur van kantoorruimten en

gewenste schaal, van 200 m² tot

voorgestelde procesinnovaties.

1200 m2 laboratoriumfaciliteiten

2400 m², voorzien van alle

Ontwikkeling oplossingen voor

voor eigen laboranten van

benodigde utilities als gas, elek-

procesverstoringen.

bedrijven. Ook inhuur laboranten

triciteit, stoom, proceswater,

400 m2 HHCP ruimte beschikbaar.

Plant One Rotterdam mogelijk

stikstof en lucht.

voor testen op labschaal.


2. Minder risico Het is een kapitaalintensief traject om procesinnovaties te realiseren. Zo vereist de constructie van productiefaciliteiten substantiële investeringen voor een langere periode. Daarentegen maakt Plant One Rotterdam het mogelijk om juist met een testinstallatie op semi-industriële schaal tegen aantrekkelijke tarieven zekerheid te bieden

voor de volgende investering in een full-scale plant.

➍ Ontwerpen en bouwen van instal-

➎ Doorlopen en bewaken van strikte

laties voor opschaling van innova-

veiligheidsprocedures. Ondersteu-

onele staf 24/7 mogelijk voor het

ties of procesverbeteringen.

ning aanvraag milieuvergunning.

uitvoeren van testen op semi-

Het betekent minder tijd en minder kosten voordat bedrijven het competitieve voordeel in de markt kunnen benutten. Ook gevestigde bedrijven vinden steeds vaker duurzame oplossingen in Plant One Rotterdam.

➏ Inhuren van technische en operati-

Gecertificeerde leveranciers voor

industriële schaal. Verzamelen van

snelle en deskundige modificaties.

data en procesbewaking.


3. Technologische expertise De deskundigheid en ervaring van directie- en stafleden als procestechnologen, laboranten, werktuigbouwkundigen en milieu- en veiligheidskundigen maakt dat Plant One Rotterdam vanaf de start in juni 2015 zich in korte tijd heeft ontwikkeld tot een aansprekend kennis- en innovatie-

centrum voor industriële processen. Van biobased tot circulaire innovaties in de chemie, petrochemie, voedingsmiddelen, waterbehandeling of ontgassing van schepen: gevestigde en nieuwe bedrijven vinden voor demonstratie van nieuwe technologie hun weg naar Plant One Rotterdam.

➐ Professioneel en gecertificeerd

➑ Platform voor interactie tussen

➒ Logistieke voorzieningen voor

voorlichtings- en trainingsaanbod.

deelnemende bedrijven en facili-

aanvoer equipment over de weg

Plant One Rotterdam Opleidingen.

teiten voor ontvangst en rond-

of per schip, met diverse laad-

Ondersteuning marketing &

leiding klanten, inclusief catering.

platforms voor vlot en veilig

communicatie.

in- en uitladen. Hoge toegangsdeuren voor grote installaties.


Plant One Rotterdam Opleidingen Veilig en verantwoord werken is vanzelfsprekend, zeker in de industrie. Plant One Rotterdam biedt gecertificeerde bij- en nascholingen voor bedrijven, die verder gaan dan de verplichte theorie. Met ervaren instructeurs en trainers krijgen cursisten in Plant One

Rotterdam de unieke gelegenheid om de theorie direct toe te passen in de realiteit van de activiteiten in de bedrijfshal, onderdeel van het kennisen innovatiecentrum. Van heftruckchauffeurs en kraanmachinisten tot operators voor flens-

verbindingen: in de professionele werkomgeving van Plant One Rotterdam kunt u uw medewerkers op diverse niveaus optimaal laten scholen. Wij bieden de opleidingen aan via open inschrijving of als incompanytraining.


Plant One Rotterdam Kennis- en innovatiecentrum

Plant One Rotterdam is hét kennis- en innovatiecentrum in Rotterdam-Botlek voor het testen en valideren van duurzame procestechnologie op semiindustriële schaal. Bedrijven met veelbelovende innovaties die zich in het laboratorium hebben bewezen, vinden in Plant One Rotterdam de expertise om een veilige en verantwoorde start te maken met de opschaling van hun technologie en

www.plantone-rotterdam.nl Plant One Rotterdam B.V. Merseyweg 10 Havennummer 5210 3197 KG Botlek-Rotterdam Nederland info@plantone-rotterdam.nl +31 181 213476

introductie in de markten, ook internationaal. Zowel voor gevestigde als voor nieuwe bedrijven, van multinationals tot start-ups, biedt Plant One Rotterdam alle testfaciliteiten voor duurzame procesinnovaties en oplossingen voor gewenste procesverbeteringen. Plant One Rotterdam is actief op het gebied van luchtkwaliteit, energieefficiency, waterbehandeling, afval-

reductie, recycling en upcycling, CO2-reductie en CCU voor de volgende sectoren: • Biochemie • Biofuels • (Petro)chemie • Bulkchemie • Fijnchemie • Procesindustrie • Foodsector • Procesequipment • Kennisinstituten

Zie ons digitaal magazine


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.