Page 1

$0--&$5*0/

."%&*/,03&"

YWX\GqŒ–•ž–•›ŒŠGjylh{pvu


www.plafarm.com / www.plastic-farm.com / www.jeonwontech.co.kr


ᅙ࠺ oŒˆ‹G–ŠŒ

ɩ⩶ ᔍ⇽

ᱽྜྷඹ₞Ł

ᱽྜྷඹ₞Ł


W]

Point slim drawer

Picnic lunch box

Candy Picnic bowl

Picnic tableware sets

Baby straw cup

ನੋ౟ठܿࢲ‫ۉ‬੢

ೖ௼‫ࢎץ‬пଲ೤

ப٣ೖ௼‫ࠅץ‬

ೖ௼‫ץ‬धӝࣁ౟

ਬইࡈ‫؀‬஺

Space Love slim drawer

Candy lunch box

Candy Fresh bowl

Family holder

Mini bucket

ҕрগठܿࢲ‫ۉ‬੢

ப٣ଲ೤

ப٣റۨएࠅ

ಁ޻ܻࣻ੷ా

޷‫ߡפ‬௄

Momma Draing board

Design cup

Momma Big Draing board

Design baby cup

Bowl Rack

‫੉݃݋‬ਬधӝࠁҙೣ

٣੗ੋ஺

‫؀݃݋‬ഋधӝࠁҙೣ

٣੗ੋਬই஺

ҕӝ‫؀ܻ੿੽؀‬

Vacuum sealed container

Plate Storage

Plate Rack

Sink Shelf rack

Refrigerator shelf Rack

ԳԳ੉૓ҕ޻ತਊӝ

੽दࢶ߈੿ܻ‫؀‬

੽द੿ܻ‫؀‬

আ௼‫؀ܻ੿߈ࢶ؀‬

պ੢Ҋࢶ߈੿ܻ‫؀‬

Baby frog bib

Cocomom multi basket

Cocomom Aqua mobile stick

Plafarm Sprout Hanger

Relay hanger

ೲӒ೐‫۽‬Ӓࡀ

௏௏‫ݣ݋‬౭߄झ௄

௏௏‫݋‬ই௢ই‫؀࠽ݽ‬

೒‫ۄ‬౻࢜ल৩Ѧ੉

ܾۨ੉৩Ѧ੉

Flower Button hanger

Hug baby care seat

Hug baby care seat cover

Hug shampoo chair

Pail

Ԣ‫୶ױ‬৩Ѧ੉

ೲӒ߬੉࠺ாযद౟

ೲӒ߬੉࠺ாযद౟ழߡ

ೲӒࢩಹ੄੗

‫ࣻޛ‬Ѥా

Hug newborn baby bathtub

Hug baby bathtub

Pastel chest

Food holder

Foot step

ೲӒ࠼नࢤই਄ઑ

ೲӒࠡࠡਬই਄ઑ

ਬইઝध੄੗

‫੸ݾ׮‬ಹ٘ഓ؊

٣٨‫؀‬

Plafarm Sprout Hanger

Baby bottle drying rack

Eco hole rick toy box

Cocomom drying rack

Smile toy box

೒‫ۄ‬౻࢜ल৩Ѧ੉

޷‫߽઀פ‬Ѥઑ‫؀‬

ী௏ഓܼ੢դх੿ܻೣ

௏௏‫݋‬Ѥઑ‫؀‬

झ݃ੌ੿ܻೣ

 Hole multi basket

Rattan drawer

Bamboo drawer

Classic drawer

Classic MIX1 drawer

࣠࣠‫ݣ‬౭߄झ௄

ҕрগ‫ۄ‬఍ࢲ‫ۉ‬੢

ҕрগߎࠗࢲ‫ۉ‬੢

௿‫ې‬धࢲ‫ۉ‬੢

௿‫ې‬ध޸झࢲ‫ۉ‬੢

Classic MIX2 drawer

Classic box drawer

Modern drawer

System drawer

System drawer rack

௿‫ې‬ध޸झࢲ‫ۉ‬੢

௿‫ې‬ध߅झࢲ‫ۉ‬੢

‫ۉࢲ؍ݽ‬੢

दझమࢲ‫ۉ‬੢

दझమࢲ‫؀ܻ੿ۉ‬

Tray box

Seal living box

Mini drawer

Round shelf

Eco hole rick Recycling bin box

౟ۨ੉߅झ

޻ತܻࡂ߅झ

ҕрগࢲ‫ܻ੿ܨ‬ೣ

‫ۄ‬਍٘ࢶ߈

ী௏ഓܼܻ࠙ࣻѢೣ

Folding box

Point living box

Point Shoes shelf

Shoes shelf

Shoes shelf twin

੽੉ध߅झ

ನੋ౟ܻࡂ߅झ

ನੋ౟नߊ੢

௿‫ې‬धनߊ੢

౟ਦनߊ੢

Cocomom Area partition

Club Carrier

Pastel chest

௏௏‫݋‬஢݄੉

Ҏ೐଻Ѣ஖‫؀‬

౵झభ‫ݽ‬ইࢲ‫ۉ‬੢

Jelly basket

Washbowl

Laundry basket

Move Laundry basket

Design wastsbasket

઄ܻ߄झ௄

ࣁं‫؀‬ঠ

ࡈ‫߄ې‬ҳ‫פ‬

੉‫ز‬धࡈ‫߄ې‬ҳ‫פ‬

٣੗ੋോ૑ా

Toothbrush Stenillzer

Stenillzer

Vinyl case

Bath shelf

wastsbasket

ஞࣛ࢓ӐѤઑӝ

‫׮‬ਊ‫࢓ب‬Ӑӝ

࠺‫ܻ੿ק‬ೣ

਄प௏ցࢶ߈

ӝܽ‫׮‬ਊ‫ాب‬Pollen shelf

Pollen shelf R

LED Plantcultivation

Classic flowerpot 2S

Soil

੿ࢎпಌૌ૓ৌ੢

‫ۄ‬਍٘ಌૌ૓ৌ੢

-&%ध‫ޛ‬੤ߓӝ

଻ࣗߒప‫ۄ‬झ‫ױ‬

೒‫ۄ‬౻൘

Puzzle flowerpot

Slim plant stand(square)

Slim plant stand(Rectangle)

Circle plant stand

Square plant stand

ಌૌ੿ࢎпച࠙

੿ࢎпठܿച࠙߉ஜ

૒ࢎпठܿച࠙߉ஜ

ਗഋച࠙߉ஜ

੿ࢎпച࠙߉ஜ

Rectangle plant stand

Classic flowerpot

Organic flowerpot

Spout Restangle plant stand

PTrowel

૒ࢎпച࠙߉ஜ

଻ࣗߒ௿‫ې‬ध

଻ࣗߒয়о‫ץ‬

૒ࢎп‫ޛ‬ԙ૑ച࠙߉ஜ

଻ࣗߒ‫ݽ‬ઙࢗ

Classic flowerpot 3S

Classic circle plant stand

଻ࣗߒప‫ۄ‬झ‫ױ‬

ਗഋ‫ޛ‬ԙ૑ച࠙߉ஜ
J E ON WO NTECH âĄ?áŻ™âœ™áœ?ŕ¸?ᕽᰂᰆ Point slim drawer

."5&3*"-11

JK01PSD-H2-WT

JK01PSD-03-WT

JK01PSD-04-WT

JK01PSD-H3-WT

JK01PSD-05-WT

JK01PSD-06-WT

âĄ?áŻ™âœ™áœ?ŕ¸?ᕽ௎ᰆ⌚ᯕ݉

âĄ?áŻ™âœ™áœ?ŕ¸?ᕽ௎ᰆ݉

âĄ?áŻ™âœ™áœ?ŕ¸?ᕽ௎ᰆ݉

âĄ?áŻ™âœ™áœ?ŕ¸?ᕽ௎ᰆ⌚ᯕ݉

âĄ?áŻ™âœ™áœ?ŕ¸?ᕽ௎ᰆ݉

âĄ?áŻ™âœ™áœ?ŕ¸?ᕽ௎ᰆ݉

Point slim drawer-H2S

Point slim drawer-3S

Point slim drawer-4S

Point slim drawer-H3S

Point slim drawer-5S

Point slim drawer-6S

280mm X 485mm X 784mm

280mm X 485mm X 832mm

280mm X 485mm X 1042mm

280mm X 485mm X 1146mm

280mm X 485mm X 1252mm

280mm X 485mm X 1462mm

Ĺ–e᧠áœ?ŕ¸?ᕽᰂᰆ Space Love slim drawerJK01SSD-02-WT

JK01SSD-03-WT

Ĺ–e᧠áœ?ŕ¸?ᕽᰂᰆ݉ Space Love slim drawer-2S

Ĺ–e᧠áœ?ŕ¸?ᕽᰂᰆ݉ Space Love slim drawer-3S

230mm X 380mm X 335mm

230mm X 380mm X 535mm

."5&3*"-11

JK01SSD-H4-WT

JK01SSD-05-WT

JK01SSD-06-WT

JK01SSD-07-WT

JK01SSD-H7-WT

Ĺ–e᧠áœ?ŕ¸?ᕽᰂᰆ⌚ᯕ݉ Space Love slim drawer-H4S

Ĺ–e᧠áœ?ŕ¸?ᕽᰂᰆ݉ Space Love slim drawer-5S

Ĺ–e᧠áœ?ŕ¸?ᕽᰂᰆ݉ Space Love slim drawer-6S

Ĺ–e᧠áœ?ŕ¸?ᕽᰂᰆ݉ Space Love slim drawer-7S

Ĺ–e᧠áœ?ŕ¸?ᕽᰂᰆ⌚ᯕ݉ Space Love slim drawer-H7S

230mm X 380mm X 830mm

230mm X 380mm X 940mm

230mm X 380mm X 1140mm

230mm X 380mm X 1350mm

230mm X 380mm X 1450mm


KITCHE N GOO D S ��‍ܪ‏�b�⧊ Picnic lunch box

⋾༾�⧊ Candy lunch box

."5&3*"-"#4

JK01PLB-03-GN

JK01PLB-03-PK

��‍ܪ‏�b�⧊əฑ Picnic lunch box-GN

��‍ܪ‏�b�⧊⌲� Picnic lunch box-PK

185mm X 185mm X 215mm

185mm X 185mm X 215mm

JK01CLB-02-GN

JK01CLB-02-PK

⋾༾��‍ܪ‏� Candy Pinic bowl

."5&3*"-11

JK01CLB-03-PK

JK01CLB-03-GN

⋾༾�⧊݉əฑ ⋾༾�⧊݉⌲� Candy lunch box 2S-PK Candy lunch box 2S-GN

⋾༾�⧊݉⌲� ⋾༾�⧊݉əฑ Candy lunch box 3S-PK Candy lunch box 3S-GN

175mm X 147mm X 145mm

175mm X 147mm X 190mm

."5&3*"-11

JK01CPB-01-PK

JK01CPB-01-GN

⋾༾��‍ܪ‏�⌲� Candy Pinic bowl-PK

⋾༾��‍ܪ‏�əฑ Candy Pinic bowl-GN

270mm X 270mm X 190mm

270mm X 270mm X 190mm

175mm X 147mm X 145mm

175mm X 147mm X 190mm

⋾༾⏼๊�� Candy Fresh bowl

."5&3*"-11

JK01CFB-01-PK

JK01CFB-01-GN

⋾༾⏼๊��⌲� Candy Fresh bowl-PK

⋾༾⏼๊��əฑ Candy Fresh bowl-GN

270mm X 270mm X 190mm

270mm X 270mm X 190mm

âŚ?â“?â€ŤÜŞâ€ŹáœžĘ‘á–™âœ™ Picnic tableware sets

Ŗʑ‍ݥ‏ṲṜ�‍ ݥ‏Bowl Rack

."5&3*"-11

."5&3*"-11

JK01PTS-4P-MI

JK01PTS-5P-MI

âŚ?â“?â€ŤÜŞâ€ŹáœžĘ‘á–™âœ™ᯙᏊ 1

Picnic tableware sets-for four

âŚ?â“?â€ŤÜŞâ€ŹáœžĘ‘á–™âœ™ᯙᏊ 1

Picnic tableware sets-for five

305mm X 240mm X 100mm

360mm X 255mm X 120mm

áą˛áœ˝á– á šáąśŕ¸?‍ ݥ‏Plate Storage

."5&3*"-11

JK01BRK-01-BL

JK01PRK-01-PK JK01PRK 01 PK

JK01PRK-01-BL JK01PRK 01 BL

ŖʑṜ�‍⌲ݥ‏� Bowl Rack-PK

ŖʑṜ�‍ݥ‏ቾྉ Bowl Rack-BL

áą˛áœ˝á– á šáąśŕ¸?‍⌲ݥ‏â“? Plate Storage-PK

áą˛áœ˝á– á šáąśŕ¸?‍ݥ‏ቾྉ Plate Storage-BL

áą˛áœ˝áąśŕ¸?‍⌲ݥ‏â“? Plate Rack-PK

áą˛áœ˝áąśŕ¸?‍ݥ‏ቾྉ Plate Rack-BL

D128mm X 150mm

D128mm X 150mm

260mm X 210mm X 100mm

260mm X 210mm X 100mm

80mm X 360mm X 90mm

80mm X 360mm X 90mm

JK01BRK-01-YL

JK01BRK-01-TR

Ĺ–Ę‘áąśŕ¸?‍âš?ÝĄâ€ŹŕťŚ Bowl Rack-TR

D128mm X 150mm

D128mm X 150mm

JK01PSG-01-YL

JK01PSG-01-BL G 01 BL

áą˛áœ˝áąśŕ¸?‍ ݥ‏Plate Rack

JK01BRK-01-PK

ŖʑṜ�‍ݥ‏ኹಽᏑ Bowl Rack-YL

JK01PSG-01-PK JK

."5&3*"-11

JK01PRK-01-YL

JK01PRK-01-TR

áą˛áœ˝á– á šáąśŕ¸?‍ݥ‏ኹಽᏑ Plate Storage-YL

áą˛áœ˝á– á šáąśŕ¸?‍âš?ÝĄâ€ŹŕťŚ Plate Storage-TR

JK01PSG-01-TR

áą˛áœ˝áąśŕ¸?‍ݥ‏ኹಽᏑ Plate Rack-YL

áą˛áœ˝áąśŕ¸?‍âš?ÝĄâ€ŹŕťŚ Plate Rack-TR

260mm X 210mm X 100mm

260mm X 210mm X 100mm

80mm X 360mm X 90mm

80mm X 360mm X 90mm
J E ON WO N TECH ጞâ“?â€ŤÝĄâ€Źá– á šáąśŕ¸?‍ ݥ‏Sink shelf rack

JK01SSR-01-IV

."5&3*"-11

JK01SSR-02-IV

JK01SSR-01-KK

JK01SSR-02-KK

JK01SSR-01-DB

JK01SSR-02-DB

ጞâ“?â€ŤÝĄâ€Źá– á šáąśŕ¸?‍ጼݥ‏ᯕᅕŕ¸? Sink shelf rack-IV

ጞâ“?â€ŤÝĄâ€Źá– á šáąśŕ¸?‍┅⋕ݥ‏ Sink shelf rack-KK

ጞâ“?â€ŤÝĄâ€Źá– á šáąśŕ¸?‍݅ݥ‏â“?ቭŕŻ?Ꮥ Sink shelf rack-DB

1S:258mm X 430mm X 135mm 2S:258mm X 430mm X 500mm

1S:258mm X 430mm X 135mm 2S:258mm X 430mm X 500mm

1S:258mm X 430mm X 135mm 2S:258mm X 430mm X 500mm

ÔŞá°†Ĺ á– á šáąśŕ¸?‍ ݥ‏Refrigerator shelf rack

."5&3*"-11

JK01RSR-01-TR

ÔŞá°†Ĺ á– á šáąśŕ¸?‍âš?ÝĄâ€ŹŕťŚ Refrigerator shlf rack

ĐšĐšáŻ•á¸ĽĹ–á Ąâ ąáŹŠĘ‘ Vacuum sealed container

JK01VAC-01-BK / JK01VAC-02-BK / JK01VAC-03-BK / JK01VAC-04-BK JK01VAC-01-IV / JK01VAC-02-IV / JK01VAC-03-IV / JK01VAC-04-IV

ĐšĐšáŻ•á¸ĽĹ–á Ąâ ąáŹŠĘ‘ቾ௺ ጼᯕᅕŕ¸? Vacuum sealed container

258mm X 430mm X 115mm

180ml / 380ml / 620ml / 820 ml

âž‰á Ąŕ¸?á™šáąĄâ˜– Family spoon holder áŻ?á šâŠś

."5&3*"-11

."5&3*"-"#4

��⊜

JK01FSH-01-PK

JK01FSH-02-PK

JK01FSH-01-BL

JK01FSH-02-BL

JK01FSH-01-IV

JK01FSH-02-IV

âž‰á Ąŕ¸?á™šáąĄâ˜–⌲â“? Family spoon holder-PK

âž‰á Ąŕ¸?á™šáąĄâ˜–ቾྉ Family spoon holder-BL

âž‰á Ąŕ¸?á™šáąĄâ˜–ጼᯕᅕŕ¸? Family spoon holder-IV

130mm X 130mm X 276mm

130mm X 130mm X 276mm

130mm X 130mm X 276mm

á ™â€ŤÜŠâ€ŹáƒĽâ?´ Mini bucket

JK01MBK-04-GN / JK01MBK-05-GN."5&3*"-11

JK01MBK-04-BL / JK01MBK-05-BL

JK01MBK-04-OR / JK01MBK-05-OR

JK01MBK-04-YL / JK01MBK-05-YL

á ™â€ŤÜŠâ€ŹáƒĽâ?´  - əฑ

á ™â€ŤÜŠâ€ŹáƒĽâ?´  - ቾྉ

á ™â€ŤÜŠâ€ŹáƒĽâ?´  - ᪅๭ḥ

Mini bucket(4,5L)-GN

Mini bucket(4,5L)-BL

Mini bucket(4,5L)-OR

á ™â€ŤÜŠâ€ŹáƒĽâ?´  - ኹಽᏑ Mini bucket(4,5L)-YL

4L:D240mm X H155mm 5L:D240mm X H210mm

4L:D240mm X H155mm 5L:D240mm X H210mm

4L:D240mm X H155mm 5L:D240mm X H210mm

4L:D240mm X H155mm 5L:D240mm X H210mm


BABY PRODUC TS ŕ¸šŕ¸Šâ€ŤâŠśÝĄâ€ŹáœžĘ‘á…•ĹĄâ§‰ Momma Big Draing board

."5&3*"-11

á ľâ’•á°†â‚Šáœ˝NN‍ጼ׳‏Ḳ‍݅܊‏

Purchased separately á ľâ’•á„Ľŕ ĽÇ?ŕš…

á ľâ’•á—­âŠś S-size JK05WS

JK01DBB-01-GN / JK01DBB-01-OR

JK01DBB-02-GN / JK01DBB-02-OR

JK01DBB-03-GN / JK01DBB-03-OR

ŕ¸šŕ¸Šâ€ŤâŠśÝĄâ€ŹáœžĘ‘á…•ĹĄâ§‰݉əฑ᪅๭ḥ Momma Draing board 1S-GN / OR

ŕ¸šŕ¸Šâ€ŤâŠśÝĄâ€ŹáœžĘ‘á…•ĹĄâ§‰݉əฑ᪅๭ḥ Momma Draing board 2S-GN / OR

ŕ¸šŕ¸Šâ€ŤâŠśÝĄâ€ŹáœžĘ‘á…•ĹĄâ§‰݉əฑ᪅๭ḥ Momma Draing board 3S-GN / OR

460mm X 320mm X 250mm

460mm X 320mm X 500mm

460mm X 320mm X 750mm

ŕ¸šŕ¸ŠáŻ•áŽ áœžĘ‘á…•ĹĄâ§‰ Momma Draing board

."5&3*"-11

JK01MDB-01-OR

JK01MDB-01-GN

JK01MDB-02-OR

JK01MDB-02-GN

ŕ¸šŕ¸ŠáŻ•áŽ áœžĘ‘á…•ĹĄâ§‰݉᪅๭ḥ Momma Draing board 1S-OR

ŕ¸šŕ¸ŠáŻ•áŽ áœžĘ‘á…•ĹĄâ§‰݉əฑ Momma Draing board 1S-GN

ŕ¸šŕ¸ŠáŻ•áŽ áœžĘ‘á…•ĹĄâ§‰݉᪅๭ḥ Momma Draing board 2S-OR

ŕ¸šŕ¸ŠáŻ•áŽ áœžĘ‘á…•ĹĄâ§‰݉əฑ Momma Draing board 2S-GN

390mm X 290mm X 210mm

390mm X 290mm X 210mm

390mm X 290mm X 450mm

390mm X 290mm X 450mm

༾᯹ᯙ��� Design cup

."5&3*"-11

JK01DPC-01-BL

JK01DPC-01-PP

JK01DPC-01-GN

JK01DPC-01-RE

JK01DPC-01-OR

JK01DPC-01-YL

༾᯹ᯙ���ቾྉ Design cup-BL

༾᯹ᯙâ?­â?‘â?–â&#x;?⼭

༾᯹ᯙ���əฑ

༾᯹ᯙ���๊ऽ

༾᯹ᯙ���᪅๭ḥ

༾᯹ᯙ���ኹಽᏑ

Design cup-PP

Design cup-GN

Design cup-RE

Design cup-OR

Design cup-YL

D75mm X H100mm

D75mm X H100mm

D75mm X H100mm

D75mm X H100mm

D75mm X H100mm

D75mm X H100mm

༾᯹ᯙᎠጼᏊ� Design baby cup

JK01DBC-01-BL

JK01DBC-01-PP

."5&3*"--%1& 4"/

JK01DBC-01-GN

JK01DBC-01-RE

JK01DBC-01-OR

JK01DBC-01-YL

༾᯹ᯙᎠጼᏊ�ቾྉ Design baby cup-BL

༾᯹ᯙᎠጼᏊâ?–â&#x;?⼭ Design baby cup-PP

༾᯹ᯙᎠጼᏊ�əฑ Design baby cup-GN

༾᯹ᯙᎠጼᏊ�๊ऽ Design baby cup-RE

༾᯹ᯙᎠጼᏊ�᪅๭ḥ Design baby cup-OR

༾᯹ᯙᎠጼᏊ�ኹಽᏑ Design baby cup-YL

D75mm X H90mm

D75mm X H90mm

D75mm X H90mm

D75mm X H90mm

D75mm X H90mm

D75mm X H90mm
J E ON WO NTECH 㥔㙸ă&#x;?âžœâ?´ä€Š Baby Straw cup

."5&3*"--%1& 4"/

JK01BSC-01-BL

JK01BSC-01-PP

JK01BSC-01-GN

JK01BSC-01-RE

JK01BSC-01-OR

JK01BSC-01-YL

ᎠጼᏊዉ‍ݥ‏�ቾྉ

ᎠጼᏊዉ‍ݥ‏â?–â&#x;?⼭

ᎠጼᏊዉ‍ݥ‏�əฑ

ᎠጼᏊዉ‍ݥ‏�๊ऽ

ᎠጼᏊዉ‍ݥ‏�᪅๭ḥ

ᎠጼᏊዉ‍ݥ‏�ኹಽᏑ

Baby Straw cup-BL

Baby Straw cup-PP

Baby Straw cup-GN

Baby Straw cup-RE

Baby Straw cup-OR

Baby Straw cup-YL

D75mm X H130mm

D75mm X H130mm

D75mm X H130mm

D75mm X H130mm

D75mm X H130mm

D75mm X H130mm

⨊ə⼼ಽəኜ Baby frog bib

."5&3*"-&MBTUPNFS

ŕž?á™šĂ•â˜– Pail

MATERIAL:PP

JK02HFB-01-RG

JK02HFB-01-YR

JK02HFB-01-GY

⨊ə⼼ಽəኜ๊ऽəฑ

⨊ə⼼ಽəኜኹಽᏑ๊ऽ

⨊ə⼼ಽəኜəฑኹಽᏑ

Baby frog bib-YR

Baby frog bib-YR

Baby frog bib-YR

Pail

210mm X 250mm X 60mm

210mm X 250mm X 60mm

210mm X 250mm X 60mm

D55mm X H125mm

á ™â€ŤÜŠâ€Źáąˇá„˛Ă•áł‘â€Ť ݥ‏Baby bottle drying rack

."5&3*"-11

JK02BDR-00-GN

á ™â€ŤÜŠâ€ŹáąĄá„˛Ă•áł‘â€Ťݥ‏əฑ Baby bottle drying rack-GN 128mm X 245mm X19mm

JK02TCE-01-NT / JK02TCE-02-NT

ŕž?á™šĂ•â˜–Ṽá”?ŕž?á™šĂ•â˜–

Ý…ŕźŠáą˘âŁ™ŕ¤˝âŞĄŢľ Food holder

."5&3*"-11

JK02MFH-00-OR

JK02MFH-00-BL

JK02MFH-00-GN

Ý…ŕźŠáą˘âŁ™ŕ¤˝âŞĄŢľ᪅๭ḥ Food holder-OR

Ý…ŕźŠáą˘âŁ™ŕ¤˝âŞĄŢľቾྉ Food holder-BL

Ý…ŕźŠáą˘âŁ™ŕ¤˝âŞĄŢľəฑ Food holder-GN

D90mm X 130mm

D90mm X 130mm

D90mm X 130mm

⎾⎾บÕ᳑‍ ݥ‏Cocomom drying rack

."5&3*"-"#4 11

JK02CDR-00-IV

⎾⎾บÕ᳑‍ݥ‏ Cocomom drying rack 400mm X 250mm X 160mm
BABY PRODUC TS

JK02CMC-1P

⎾⎾บລâ?‘á ľáœ…â?´ Cocomom multi basket ʑᅙ⊜

⧪Ñ⊜

Base

Hangar

JK02CMC-2P

JK02CMC-3P JK02CMC-4P

."5&3*"-11 45&&-

⌂⊜

⧪Ñ âŒ‚âŠś

Cap

Hangar Cap

JK02CBB-02-WT JK02CBB-03-WT JK02CBB-04-WT

JK02CBH-02-WT JK02CBH-03-WT JK02CBH-04-WT

JK02CBC-02-WT JK02CBC-03-WT JK02CBC-04-WT

JK02CBM-02-WT JK02CBM-03-WT JK02CBM-04-WT

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ ʑᅙ⊜ âŞľáŻ•âœ™ Cocomom (Base)-WT

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ ⧪Ñ⊜ âŞľáŻ•âœ™ Cocomom (Hanger)-WT

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ âŒ‚âŠś âŞľáŻ•âœ™ Cocomom (Cap)-WT

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ ⧪Ñ âŒ‚âŠś âŞľáŻ•âœ™ Cocomom (Hanger)-WT

JK02CBB-02-BL JK02CBB-03-BL JK02CBB-04-BL

JK02CBH-02-BL JK02CBH-03-BL JK02CBH-04-BL

JK02CBC-02-BL JK02CBC-03-BL JK02CBC-04-BL

JK02CBM-02-BL JK02CBM-03-BL JK02CBM-04-BL

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ ʑᅙ⊜ ቾྉ Cocomom (Base)-BL

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ ⧪Ñ⊜ ቾྉ Cocomom (Hanger)-BL

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ âŒ‚âŠś ቾྉ Cocomom (Cap)-BL

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ ⧪Ñ âŒ‚âŠś ቾྉ Cocomom (Hanger)-BL
J E ON WO NTECH ⎾⎾บລâ?‘á ľáœ…â?´ Cocomom multi basket ⧪Ñ⊜

ʑᅙ⊜

)BOHBS

#BTF."5&3*"-11 45&&-

⌂⊜ $BQ

⧪Ñ âŒ‚âŠś

)BOHBS$BQ

JK02CBB-02-GN JK02CBB-03-GN JK02CBB-04-GN

JK02CBH-02-GN JK02CBH-03-GN JK02CBH-04-GN

JK02CBC-02-GN JK02CBC-03-GN JK02CBC-04-GN

JK02CBM-02-GN JK02CBM-03-GN JK02CBM-04-GN

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ ʑᅙ⊜ əฑ Cocomom (Base)-GN

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ ⧪Ñ⊜ əฑ Cocomom (Hanger)-GN

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ âŒ‚âŠś əฑ Cocomom (Cap)-GN

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ ⧪Ñ âŒ‚âŠś əฑ Cocomom (Hanger)-GN

JK02CBB-02-YL JK02CBB-03-YL JK02CBB-04-YL

JK02CBH-02-YL JK02CBH-03-YL JK02CBH-04-YL

JK02CBC-02-YL JK02CBC-03-YL JK02CBC-04-YL

JK02CBM-02-YL JK02CBM-03-YL JK02CBM-04-YL

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ ʑᅙ⊜ ኹಽᏑ Cocomom (Base)-YL

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ ⧪Ñ⊜ ኹಽᏑ Cocomom (Hanger)-YL

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ âŒ‚âŠś ኹಽᏑ Cocomom (Cap)-YL

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ ⧪Ñ âŒ‚âŠś ኹಽᏑ Cocomom (Hanger)-YL

JK02CBB-02-PK JK02CBB-03-PK JK02CBB-04-PK

JK02CBH-02-PK JK02CBH-03-PK JK02CBH-04-PK

JK02CBC-02-PK JK02CBC-03-PK JK02CBC-04-PK

JK02CBM-02-PK JK02CBM-03-PK JK02CBM-04-PK

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ ʑᅙ⊜ ⌲â“? Cocomom (Base)-PK

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ ⧪Ñ⊜ ⌲â“? Cocomom (Hanger)-PK

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ âŒ‚âŠś ⌲â“? Cocomom (Cap)-PK

âŽľâŽľŕ¸šá ľáœ…â?´ ⧪Ñ âŒ‚âŠś ⌲â“? Cocomom (Hanger)-PK


BABY PRODUC TS ⎾⎾บጼ①ጼŕź‰áŠ­â€Ť ݥ‏Cocomom Aqua mobile stick

."5&3*"-"#4

ŕź‰áŠ­áŽĄߑ⎾ᗭ⣊ᯕဥಽâ?ąŕš…⌚ḥáŚŤáœ–â€Ť݅܊‏

JK02AMS-00-WT

JK02AMS-00-PK

JK02AMS-00-BL

áŚĽâ‘ áŚĽŕź‰áŠ­â€ŤâŞľ݉ÝĄâ€ŹáŻ•âœ™ Cocomom Aqua mobile stick-WT

áŚĽâ‘ áŚĽŕź‰áŠ­â€ŤâŚ˛݉ݥ‏â“? Cocomom Aqua mobile stick-WT

áŚĽâ‘ áŚĽŕź‰áŠ­â€Ť݉ݥ‏ቾྉ Cocomom Aqua mobile stick-WT

2S SIZE : 500mm / 3S SIZE : 630mm

2S SIZE : 500mm / 3S SIZE : 630mm

2S SIZE : 500mm / 3S SIZE : 630mm

⼭ŕŻ?â?˝á”Šá?šáŞ˜Ă™áŻ• Plafarm Sprout Hanger

."5&3*"-11 áŻ?á šâŠś . 4*;&8NN9)NN N Šɪ⊜ - 4*;&8_NN9)NN Šɪ⊜ - 4*;& 8

áŻ?á šâŠś 7*7*%

1"45&-

áŻ?á šâŠś

JK02PHM-00-PK ⼭ŕŻ?â?˝á”Šá?šáŞ˜Ă™áŻ•⌲â“?

JK02PHM-00-PP ⼭ŕŻ?â?˝á”Šá?šáŞ˜Ă™áŻ•â?­áœ…▾⌲â“?

Plafarm Sprout Hanger M-PK

Plafarm Sprout Hanger M-PP

JK02PHM-00-YL ⼭ŕŻ?â?˝á”Šá?šáŞ˜Ă™áŻ•ኹಽᏑ

JK02PHM-00-YP ⼭ŕŻ?â?˝á”Šá?šáŞ˜Ă™áŻ•â?­áœ…▾ኹಽᏑ

Plafarm Sprout Hanger M-YL

Plafarm Sprout Hanger M-YP

JK02PHM-00-GN ⼭ŕŻ?â?˝á”Šá?šáŞ˜Ă™áŻ•əฑ

JK02PHM-00-GP ⼭ŕŻ?â?˝á”Šá?šáŞ˜Ă™áŻ•â?­áœ…▾əฑ

Plafarm Sprout Hanger M-GN

Plafarm Sprout Hanger M-GP

JK02PHM-00-BL ⼭ŕŻ?â?˝á”Šá?šáŞ˜Ă™áŻ•ቾྉ

JK02PHM-00-BP ⼭ŕŻ?â?˝á”Šá?šáŞ˜Ă™áŻ•â?­áœ…▾ቾྉ

Plafarm Sprout Hanger M-BL

Šɪ⊜ 7*7*% JK02PHL-00-BL ⼭ŕŻ?â?˝á”Šá?šáŞ˜Ă™áŻ•ቾྉ

Plafarm Sprout Hanger L-BL JK02PHL-00-GN ⼭ŕŻ?â?˝á”Šá?šáŞ˜Ă™áŻ•əฑ

Plafarm Sprout Hanger L-GN JK02PHL-00-YL ⼭ŕŻ?â?˝á”Šá?šáŞ˜Ă™áŻ•ኹಽᏑ

Plafarm Sprout Hanger L-YL JK02PHL-00-PK ⼭ŕŻ?â?˝á”Šá?šáŞ˜Ă™áŻ•⌲â“?

Plafarm Sprout Hanger L-PK

Plafarm Sprout Hanger M-BP

Šɪ⊜ 1"45&JK02PHL-00-PP ⼭ŕŻ?â?˝á”Šá?šáŞ˜Ă™áŻ•â?­áœ…▾⌲â“?

Plafarm Sprout Hanger L-PP JK02PHL-00-YP ⼭ŕŻ?â?˝á”Šá?šáŞ˜Ă™áŻ•â?­áœ…▾ኹಽᏑ

Plafarm Sprout Hanger L-YP JK02PHL-00-GP ⼭ŕŻ?â?˝á”Šá?šáŞ˜Ă™áŻ•â?­áœ…▾əฑ

Plafarm Sprout Hanger L-GP JK02PHL-00-BP ⼭ŕŻ?â?˝á”Šá?šáŞ˜Ă™áŻ•â?­áœ…▾ቾྉ

Plafarm Sprout Hanger L-BP
J E ON WO NTECH âŽľâŽľŕ¸šÎ¤Ý‰â‡ľáŞ˜Ă™áŻ•Flower Button hanger

."5&3*"-11 "-

JK02FBH-01-OR âŽľâŽľŕ¸šÎ¤Ý‰â‡ľáŞ˜Ă™áŻ•᪅๭ḥ

JK02FBH-01-YL âŽľâŽľŕ¸šÎ¤Ý‰â‡ľáŞ˜Ă™áŻ•ኹಽᏑ

Flower Button hanger-OR

Flower Button hanger-YL

Flower Button hanger-GN

W295mm X H150mm

W295mm X H150mm

W295mm X H150mm

⼭ŕŻ?â?˝ŕ¸•ŕąŠáŻ•áŞ˜Ă™áŻ• Relay hanger

ŕ¸•ŕąŠáŻ•áŽ áŚĽá ľá¸ĄĂ™áŻ• baby pants hanger

JK02FBH-01-GN âŽľâŽľŕ¸šÎ¤Ý‰â‡ľáŞ˜Ă™áŻ•əฑ

JK02bph-01-IV ŕ¸•ŕąŠáŻ•áŽ áŚĽá ľá¸ĄĂ™áŻ•ጼᯕᅕŕ¸?

Baby pants hanger-IV W260mm X H100mm

â?­áœ…â–ľŕź‰áŚĽá•˝ŕŻŽá°† Pastel chest

."5&3*"-11

."5&3*"-"#4

JK02-PRH-00-IV

JK02PMC-00-PK

JK02PMC-00-BL

⼭ŕŻ?â?˝ŕ¸•ŕąŠáŻ•áŞ˜Ă™áŻ• Plafarm Relay hanger

â?­áœ…â–ľŕź‰áŚĽá•˝ŕŻŽá°†⌲â“? Pastel chest-PK

â?­áœ…â–ľŕź‰áŚĽá•˝ŕŻŽá°†ቾྉ Pastel chest-BL

260mm X 140mm

297mm X 225mm X 92mm

297mm X 225mm X 92mm

⨊əᄠᯕኼâ?Ąá¨•áœ˝âœ™ Hug Baby care seat

."5&3*"-)%1& -%1&

JK02HBS-01-RE

JK02HBS-01-YL

JK02HBS-01-GN

JK02HBS-01-BL

⨊əᄠᯕኼâ?Ąá¨•áœ˝âœ™๊ऽ Hug Baby care seat-RE

⨊əᄠᯕኼâ?Ąá¨•áœ˝âœ™ኹಽᏑ Hug Baby care seat-YL

⨊əᄠᯕኼâ?Ąá¨•áœ˝âœ™əฑ Hug Baby care seat-GN

⨊əᄠᯕኼâ?Ąá¨•áœ˝âœ™ቾྉ Hug Baby care seat-BL

620mm X 220mm X 190mm

620mm X 220mm X 190mm

620mm X 220mm X 190mm

620mm X 220mm X 190mm

⨊əᄠᯕኼâ?Ąá¨•áœ˝âœ™â?…áƒĽHug Baby care seat cover."5&3*"-"#4

ᙚᎠፙáŚĽĘ‘ŕźŠáŤśáœ˝â”…â”… Baby bath in order

."5&3*"-'"#3*$

JK02HBS-02-IV

JK02HBS-02-DT

JK02HBS-02-SP

⨊əᄠᯕኼâ?Ąá¨•áœ˝âœ™â?…áƒĽጼᯕᅕŕ¸? Hug Baby care seat cover-Ivory

⨊əᄠᯕኼâ?Ąá¨•áœ˝âœ™â?…áƒĽጼᯕᅕŕ¸? Hug Baby care seat cover-Dots

⨊əᄠᯕኼâ?Ąá¨•áœ˝âœ™â?…áƒĽáœ…âĽĽŕŻ?áŻ•âœ™ŕ Ľâœ™ Hug Baby care seat cover-Stripe Dots

630mm X 235mm X 200mm

630mm X 235mm X 200mm

630mm X 235mm X 200mm


BABY PRODUC TS ⨊əᕕ⣙᎚᯹ Hug Baby Shampoo Chair

JK02HBC-01-RE

⨊əᕕ⣙᎚᯹๊ऽ Hug Baby Shampoo Chair-RE 380mm X 680mm X 280mm

."5&3*"-"#4

JK02HBC-01-BL

JK02HBC-01-GN

JK02HBC-01-YL

⨊əᕕ⣙᎚᯹ኹಽᏑ Hug Baby Shampoo Chair-YL

⨊əᕕ⣙᎚᯹əฑ Hug Baby Shampoo Chair-GN

380mm X 680mm X 280mm

⨊əᕕ⣙᎚᯹ቾྉ Hug Baby Shampoo Chair-BL

380mm X 680mm X 280mm

380mm X 680mm X 280mm

⨊əኊá? ᔞጼ፜᳑ Hug Newborn baby bathtub

."5&3*"-11

á™šáľ˛áŞ‰ŕ ĽâŠ‚áąś

JK02HNB-01-RE

⨊əኊá? ᔞጼ፜๊᳑ऽ Hug Newborn baby bathtub-RE

JK02HNB-01-YL

JK02HNB-01-BL

⨊əኊá? ᔞጼ፜᳑ኹಽᏑ Hug Newborn baby bathtub-YL

D420mm X 330mm

JK02HNB-01-GN

⨊əኊá? ᔞጼ፜᳑ቾྉ Hug Newborn baby bathtub-BL

D420mm X 330mm

D420mm X 330mm

⨊əᇜᇜᎠጼ፜᳑ Hug Baby Bathtub

⨊əኊá? ᔞጼ፜᳑əฑ Hug Newborn baby bathtub-GN D420mm X 330mm

."5&3*"-11

JK02HBB-01-RE

JK02HBB-01-YL

JK02HBB-01-GN

JK02HBB-01-BL

⨊əᇜᇜᎠጼ፜᳑⌲� Hug Baby Bathtub-PK

⨊əᇜᇜᎠጼ፜᳑ኹಽᏑ Hug Baby Bathtub-YL

⨊əᇜᇜᎠጼ፜᳑əฑ Hug Baby Bathtub-GN

⨊əᇜᇜᎠጼ፜᳑ቾྉ Hug Baby Bathtub-BL

550mm X 660mm X 410mm

550mm X 660mm X 410mm

550mm X 660mm X 410mm

550mm X 660mm X 410mm

ŕĽľŕŚ…â€Ť ݥ‏Foot step

."5&3*"-11

JK01FST-00-WT

JK01FST-00-BL

JK01FST-00-PU

JK01FST-00-PK

JK01FST-00-RE

ŕĽľŕŚ…â€ŤâŞľÝĄâ€ŹáŻ•âœ™ Foot step-WT

ŕĽľŕŚ…â€Ťݥ‏ቾྉ Foot step-BL

ŕĽľŕŚ…â€ŤâĽ­â&#x;?ݥ‏ Foot step-PU

ŕĽľŕŚ…â€ŤâŚ˛ݥ‏â“? Foot step-PK

ŕĽľŕŚ…â€Ťݥ‏๊ऽ Foot step-RE

280mm X 320mm X 200mm

280mm X 320mm X 200mm

280mm X 320mm X 200mm

280mm X 320mm X 200mm

280mm X 320mm X 200mm
J E ON WO NTECH ᨹ⎾⪥ฎᰆӽqṜ�⧉ Eco hole rick Toy box

."5&3*"-11

30L SIZE: 315 X 360 X 325mm / 60L SIZE: 400 X 440 X 425mm

JK02EHT-01-PK / JK02EHT-02-PK

JK02EHT-01-YL / JK02EHT-02-YL

JK02EHT-01-GN / JK02EHT-02-GN

JK02EHT-01-BL / JK02EHT-02-BL

ᨹ⎾⪥ฎ â?­áœ…â–ľ ŕ¸?â–‘⌲â“? Eco hole rick Toy box-PK

ᨹ⎾⪥ฎ â?­áœ…â–ľ ŕ¸?â–‘ኹಽᏑ Eco hole rick Toy box-YL

ᨹ⎾⪥ฎ â?­áœ…â–ľ ŕ¸?â–‘əฑ Eco hole rick Toy box-GN

ᨹ⎾⪥ฎ â?­áœ…â–ľ ŕ¸?â–‘ቾྉ Eco hole rick Toy box-BL

áœ…ŕ¸ŠáŻ?áąśŕ¸?⧉ Smile Toy box

."5&3*"-11

25L SIZE: 325 X 325 X 285mm / 40L SIZE: 390 X 390 X 310mm

JK02STB-01-PK / JK02STB-02-PK

JK02STB-01-BL / JK02STB-02-BL

JK02STB-01-GN / JK02STB-02-GN

JK02STB-01-YL / JK02STB-02-YL

áœ…ŕ¸ŠáŻ?áąśŕ¸?⧉ŕ¸?â–‘⌲â“?

áœ…ŕ¸ŠáŻ?áąśŕ¸?⧉ŕ¸?â–‘ቾྉ

áœ…ŕ¸ŠáŻ?áąśŕ¸?⧉ŕ¸?â–‘əฑ

áœ…ŕ¸ŠáŻ?áąśŕ¸?⧉ŕ¸?â–‘ኹಽᏑ

Smile Toy box-PK

Smile Toy box-BL

Smile Toy box-GN

ᨹ⎾⪥ฎᇼ�ᙚÑ⧉ Eco hole rick Recycling bin

Smile Toy box-YL

."5&3*"-11 30L : 315mm X 360mm X 325mm / 60L : 400mm X 440mm X 425mm

JK03EHR-01-WT / JK03EHR-02-WT

JK03EHR-01-RE / JK03EHR-02-RE

JK03EHR-01-GN / JK03EHR-02-GN

JK03EHR-01-BL / JK03EHR-02-BL

ᨹ⎾⪥ฎ ኼኼऽ ŕ¸?â–‘âŞľáŻ•âœ™ Eco hole rick Recycling bin-WT

ᨹ⎾⪥ฎ ኼኼऽ �░๊ऽ Eco hole rick Recycling bin-RE

ᨹ⎾⪥ฎ ኼኼऽ �░əฑ Eco hole rick Recycling bin-GN

ᨹ⎾⪥ฎ ኼኼऽ �░ቾྉ Eco hole rick Recycling bin-BL

JK03EHR-01-BK / JK03EHR-02-BK

JK03EHV-01-LD / JK03EHV-02-LD

ᨹ⎾⪥ฎ ኼኼऽ �░ቾ௺

ᨹ⎾⪥ฎṼᏊኼܹ�░

Eco hole rick Recycling bin-BKEco hole rick Vinyl


S TO R AG E G O O D

ต๊ᯕâ‚žâœĄá– á šáąśŕ¸?‍ ݥ‏Relay windows storage

."5&3*"-11

Relay!

JK03RWS-01-RE JK03RWS 01 RE

JK03RWS 01 GN JK03RWS-01-GN

JK03RWS-01-BL

á˜‚á˜‚ŕşĄâ?‘á ľáœ…â?´๊ऽ Relay windows storage

á˜‚á˜‚ŕşĄâ?‘á ľáœ…â?´əฑ Relay windows storage

á˜‚á˜‚ŕşĄâ?‘á ľáœ…â?´ቾྉ Relay windows storage

350mm X 216mm X 478mm

350mm X 216mm X 478mm

350mm X 216mm X 478mm

á˜‚á˜‚ŕşĄâ?‘á ľáœ…â?´ Hole multi basket

."5&3*"-11

JK03HMB-01-WT

JK03HMB-01-PK

࣠࣠‍ݣ‏๭߄ŕ¤?௄ŕ´šŕŠ‰ŕą&#x;

࣠࣠‍ݣ‏๭߄�௄�௟

Hole multi basket-WT

Hole multi basket-PK

480mm X 360mm X 190mm

480mm X 360mm X 190mm

JK03HMB-01-YL

࣠࣠‍ݣ‏๭߄�௄৚‍۽‏਋ Hole multi basket-YL 480mm X 360mm X 190mm

JK03HMB-02-ST JK

࣠࣠‍ݣ‏๭߄ŕ¤?௄ŕŁťŕ°ŒŕŁ­ ࣠ JK03HMB-01-BL

JK03HMB-01-BK

࣠࣠‍ݣ‏๭߄�௄ࠜ‍ܖ‏

࣠࣠‍ݣ‏๭߄�௄ࠜ‍ۑ‏

Hole multi basket-BL

Hole multi basket-BK

480mm X 360mm X 190mm

480mm X 360mm X 190mm

Hole multi basket-steel Ho

á Ąâ ąŕ¸?áŠşá śáœ… Seal living box/Point living box

."5&3*"-11

JK03SLB-30-TR

JK03SLB-50-TR

JK03PLB-40-RE

JK03PLB-40-GN

á Ąâ ąŕ¸?áŠşá śáœ… -

Seal living box 30L

á Ąâ ąŕ¸?áŠşá śáœ… -

Seal living box 50L

âĄ?áŻ™âœ™ŕ¸?áŠşá śáœ…-๊ऽ Point living box 40L-RE

âĄ?áŻ™âœ™ŕ¸?áŠşá śáœ…-əฑ Point living box 40L-GN

530mm X 400mm X 190mm

530mm X 400mm X 320mm

540mm X 370mm X 235mm

540mm X 370mm X 235mm
J E O NWO NTECH Ŗe᧠�┼ႅᇥᕽ௎ᰆ Ratan&Bamboo drawer

."5&3*"-11 45&&-

Hanger - 3S: 425mm X 478mm X 1573mm / 4S: 425mm X 478mm X 1700mm / 5S: 425mm X 478mm X 1995mm No Hanger - 3S: 425mm X 478mm X 678mm / 4S: 425mm X 478mm X 895mm / 5S 5S: 425mm X 478mm X 1100mm

Purchased separately á ľâ’•á—­âŠś S-size JK05WS

JK03SBD-B3-WT

JK03SRD-R3-WT

JK03SBD-B4-WT

Ĺ–e᧠ŕŻ?┼ႅᇥᕽ௎ᰆâŞľáŻ•âœ™ Rantan&Bamboo drawer W-3S

JK03SRD-R4-WT

JK03SBD-B3-IV

JK03SRD-R3-IV

JK03SRD-R3-DB

Ŗe᧠�┼ႅᇥᕽ௎ᰆጼᯕᅕ� Rantan&Bamboo drawer DB-3SJK03SRD-R5-WT JK03SRD R5 WT

Ĺ–e᧠ŕŻ?┼ႅᇥᕽ௎ᰆâŞľáŻ•âœ™ Rantan&Bamboo drawer W-5S

JK03SBD-B4-IV

JK03SRD-R4-IV

Ŗe᧠�┼ႅᇥᕽ௎ᰆጼᯕᅕ� Rantan&Bamboo drawer IV-4S

Ŗe᧠�┼ႅᇥᕽ௎ᰆጼᯕᅕ� Rantan&Bamboo drawer IV-3S

JK03SBD-B3-DB

JK03SBD-B5-WT K03SBD B5 WT

Ĺ–e᧠ŕŻ?┼ႅᇥᕽ௎ᰆâŞľáŻ•âœ™ Rantan&Bamboo drawer W-4S

JK03SBD-B4-DB

JK03SRD-R4-DB

Ŗe᧠�┼ႅᇥᕽ௎ᰆጼᯕᅕ� Rantan&Bamboo drawer DB-4S

JK03SBD-B5-IV JK03SBD B5 IV

JK03SRD-R5-IV JK03SRD R5 IV

Ŗe᧠�┼ႅᇥᕽ௎ᰆጼᯕᅕ� Rantan&Bamboo drawer IV-5S

JK03SBD-B5-DB

JK03SRD-R5-DB

Ŗe᧠�┼ႅᇥᕽ௎ᰆጼᯕᅕ� Rantan&Bamboo drawer DB-5S


S TO R AG E G O O D Ĺ–e᧠ŕź‰Ţšá•˝ŕŻŽá°† Moden drawer

JK03SMD-03-WT

JK03SMD-03-IV

."5&3*"-11 ."5

JK03SMD-04-WT

JK03SMD-04-IV

JK03SMD-05-WT

JK03SMD-05-IV

Ĺ–e᧠ŕź‰Ţšá•˝ŕŻŽá°† Moden drawer

Ĺ–e᧠ŕź‰Ţšá•˝ŕŻŽá°† Moden drawer

Ĺ–e᧠ŕź‰Ţšá•˝ŕŻŽá°† Moden drawer

378mm X 396mm X 570mm

378mm X 396mm X 834mm

378mm X 396mm X 1025mm

Ĺ–e᧠â“•ŕŻšáœžá•˝ŕŻŽá°† classic drawer

JK03SCD-03-WT

JK03SCD-03-IV

."5&3*"-11

JK03SCD-04-WT

JK03SCD-04-IV

JK03SCD-05-WT

JK03SCD-05-IV

Ĺ–e᧠â“•ŕŻšáœžá•˝ŕŻŽá°† Classic drawer

Ĺ–e᧠â“•ŕŻšáœžá•˝ŕŻŽá°† Classic drawer

Ĺ–e᧠â“•ŕŻšáœžá•˝ŕŻŽá°† Classic drawer

378mm X 396mm X 570mm

378mm X 396mm X 834mm

378mm X 396mm X 1025mm

Ĺ–e᧠â“•ŕŻšáœž.*9ᕽ௎ᰆ classic MIX1 drawer

JK03SCD-M1-IV JK03SCD

JK03SCD-M1-DB

."5&3*"-11

Ĺ–e᧠â“•ŕŻšáœž.*9ᕽ௎ᰆ classic MIX2 drawer

JK03SCD-M2-IV JK03SCD M

."5&3*"-11

JK03SCD-M2-DB

Ĺ–e᧠â“•ŕŻšáœž.*9ᕽ௎ᰆ Classic MIX1 drawer

Ĺ–e᧠â“•ŕŻšáœž.*9ᕽ௎ᰆ Classic MIX2 drawer

378mm X 396mm X 950mm

378mm X 396mm X 1101mm
J E O NWO NTECH Ĺ–e᧠â“•ŕŻšáœžá śáœ…ᕽ௎ᰆ Classic box drawer

."5&3*"-11

Changing grip

JK03SMD-01-IV JK03SMD 01 IV V

JK03SMD-01-DB J

JK03SMD-02-IV JK03SMD 02 IV

JK03SMD-02-DB JJK03SMD 02 DB

JK03SMD-03-IV

JK03SMD-03-DB JK K03SMD-03-DB

Ĺ–e᧠â“•ŕŻšáœžá śáœ…ᕽ௎ᰆ Classic box drawer

Ĺ–e᧠â“•ŕŻšáœžá śáœ…ᕽ௎ᰆ Classic box drawer

Ĺ–e᧠â“•ŕŻšáœžá śáœ…ᕽ௎ᰆ Classic box drawer

378mm X 396mm X 435mm

378mm X 396mm X 800mm

378mm X 396mm X 1170mm

ŕŻ?áŹ•ŕ¤˝á– á š Round Shelf

."5&3*"-"#4 2S: 430mm X 300mm X 455mm / 3S: 430mm X 300mm X 645mm / 4S: 430mm X 300mm X 835mm 2S(column): 430mm X 300mm X 600mm / 3S: 430mm X 300mm X 940mm / 4S: 430mm X 300mm X 1285mm

JK03RDS-02-WT

JK03RDS-03-WT

JK03RDS-04-WT

ŕŻ?áŹ•ŕ¤˝á– á š݉ Round Shelf 2S

ŕŻ?áŹ•ŕ¤˝á– á š݉ Round Shelf 3S

ŕŻ?áŹ•ŕ¤˝á– á š݉ Round Shelf 4S

⎾⎾บ⋙สᯕ Cocomom Area partition

."5&3*"-14

JK03CAP-01-AT

⎾⎾บ⋙สᯕ"⊜ Area partition A L497mm X H60mm

JK03CAP-02-AT

⎾⎾บ⋙สᯕ#⊜ Area partition B

L497mm X H100mm

âœ™ŕąŠáŻ•á śáœ… Tray box

."5&3*"-11 L: 225mm X 156mm X 170mm / M: 225mm X 156mm X 45mm / S: 225mm X 156mm X 20mmJK03TRB-03-WT

JK03TRB-03-PK

JK03TRB-03-TR

âœ™ŕąŠáŻ•á śáœ…âŞľáŻ•âœ™ Tray box-WT

âœ™ŕąŠáŻ•á śáœ…⌲â“? Tray box-PK

âœ™ŕąŠáŻ•á śáœ…âš?໦ Tray box-TR


S TO R AG E G O O D Ĺ–e᧠á•˝ŕśšáąśŕ¸?⧉ (A4) Mini drawer

."5&3*"-11

JK03SMD-B3-WT

JK03SMD-B4-WT

JK03SMD-C3-WT

JK03SMD-C4-WT

Ĺ–eá§ á•˝ŕśšáąśŕ¸?⧉áŻ?á š݉ Mini drawer A4-3S

Ĺ–eá§ á•˝ŕśšáąśŕ¸?⧉áŻ?á š݉ Mini drawer A4-4S

Ĺ–eá§ á•˝ŕśšáąśŕ¸?⧉â?…áƒĽ݉ Mini drawer cover A4-3S

Ĺ–eá§ á•˝ŕśšáąśŕ¸?⧉â?…áƒĽ݉ Mini drawer cover A4-4S

275mm X 378mm X 265mm

275mm X 378mm X 298mm

275mm X 378mm X 348mm

275mm X 378mm X 380mm

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽá°† System drawer

."5&3*"-"#4 11

System drawer

JK03BSS-01-PK

JK03BSS-01-YL

JK03BSS-01-GN

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽá°† á—­ ⌲â“? Block System storage S-PK

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽá°† á—­ ኹಽᏑ Block System storage S-YL

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽá°† á—­ əฑ Block System storage S-GN

JK03BSS-01-BL

138mm X 100mm X 255mm

138mm X 100mm X 255mm

138mm X 100mm X 255mm

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽá°† á—­ ቾྉ Block System storage S-BL 138mm X 100mm X 255mm

JK03BSS-02-PK

JK03BSS-02-YL

JK03BSS-02-GN

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽá°† á—­ ⌲â“? Block System storage M-PK

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽá°† á—­ ኹಽᏑ Block System storage M-YL

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽá°† á—­ əฑ Block System storage M-GN

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽá°† á—­ ቾྉ Block System storage M-BL

JK03BSS-02-BL

280mm X 100mm X 255mm

280mm X 100mm X 255mm

280mm X 100mm X 255mm

280mm X 100mm X 255mm

JK03BSS-03-PK

JK03BSS-03-YL

JK03BSS-03-GN

JK03BSS-03-BL

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽá°† á—­ ⌲â“? Block System storage L-PK

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽá°† á—­ ኹಽᏑ Block System storage L-YL

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽá°† á—­ əฑ Block System storage L-GN

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽá°† á—­ ቾྉ Block System storage L-BL

425mm X 100mm X 255mm

425mm X 100mm X 255mm

425mm X 100mm X 255mm

425mm X 100mm X 255mm

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽáąśŕ¸?‍ ݥ‏System drawer rack

."5&3*"-11

ʼn⼼Ñ⊚‍ ݥ‏Club Carrier

."5&3*"-11

JK03SCC-01-GD JK03BSR-01-PK

JK03BSR-01-GN

áœ˝ áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽáąśŕ¸?‍⌲ݥ‏â“? System drawer rack-PK Sy

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽáąśŕ¸?‍ݥ‏əฑ System drawer rack-GN S

138mm X 253mm X 77mm 13

138mm X 253mm X 77mm 1

ʼn⼼Ñ⊚‍ݥ‏ʼnऽ Club Carrier-Gold 560mm X 170mm

JK03SCC-01-SV JK03BSR-01-YL JK03BSR-01-TR

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽáąśŕ¸?‍âš?ÝĄâ€ŹŕťŚ System drawer rack-TR

JK03BSR-01-BL

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽáąśŕ¸?‍ݥ‏ኹಽᏑ Ꮡ System drawer rack-YL

áœ˝áœ…â–˝á•˝ŕŻŽáąśŕ¸?‍ݥ‏ቾྉ áœ˝ Sy System drawer rack-BL

138mm X 253mm X 77mm

138mm X 253mm X 77mm 13

ʼn⼼Ñ⊚‍ݥ‏á?…áƒĽ Club Carrier-Silver 560mm X 170mm

138mm X 253mm X 77mm
J E ON WO NTECH áą˛áŻ•áœžá śáœ… Folding box

."5&3*"-)%1&

áą˛áŻ•áœžá śáœ…4 . -

펟쳤ě?„ë•Œ / Open : 360mm X 530mm X H(L:335mm,M:315mm,S:265mm) ě ‘ě—ˆě?„ë•Œ / F: 360mm X 530mm X 70mm

JK03FDB-01-PK / JK03FDB-02-PK / JK03FDB-03-PK

JK03FDB-01-YL / JK03FDB-02-YL / JK03FDB-03-YL

áą˛áŻ•áœžá śáœ…4 . -⌲â“? Folding box S,M,L-PK

áą˛áŻ•áœžá śáœ…4 . -ኹಽᏑ Folding box S,M,L-YL

JK03FDB-01-GN / JK03FDB-02-GN / JK03FDB-03-GN

JK03FDB-01-BL / JK03FDB-02-BL / JK03FDB-03-BL

áą˛áŻ•áœžá śáœ…4 . -əฑ Folding box S,M,L-GN

áą˛áŻ•áœžá śáœ…4 . -ቾྉ Folding box S,M,L-BL

JK03FDB-01-BN / JK03FDB-02-BN / JK03FDB-03-BN

áą˛áŻ•áœžá śáœ…4 . -ቭŕŻ?Ꮥ Folding box S,M,L-BN

JK03FDB-01-YL

JK03FDB-02-BL

JK03FDB-03-BN

â“•ŕŻšáœžá? á ˝á°† shoes shelf

."5&3*"-11

JK03US

ŕ¨‹ŕ˘‘ÔĄŕŠ‰

Umbrella standJK03SSB-05-BK

JK03SSB-06-BK

JK03SSB-08-BK

JK03SSB-11-BK

JK03SSB-13-BK

JK03SST-05-BK

JK03SST-07-BK

â“•ŕŻšáœž áŻ?á š ݉ Shoes shelf 5S

â“•ŕŻšáœžáŻ?á š݉ Shoes shelf 6S

â“•ŕŻšáœžáŻ?á š݉ Shoes shelf 8S

â“•ŕŻšáœž áŻ?á š ݉ Shoes shelf 11S

â“•ŕŻšáœž áŻ?á š ݉ Shoes shelf 13S

â“•ŕŻšáœž ✙ᭊ ݉ Shoes shelf twin 5S

â“•ŕŻšáœž ✙ᭊ ݉ Shoes shelf twin 7S

270 X 340 X 850mm

270 X 340 X 1050mm

270 X 340X 1450mm

270 X 340 X 2050mm

270 X 340 X 2450mm

505 X 340 X 1250mm

505 X 340 X 850mm


BATH / L AUNDRY âĄ?áŻ™âœ™á? á ˝á°† Point shoes shelf

."5&3*"-11

JK03CSS-13-RE

JK03CSS-13-YL

JK03CSS-13-GN

JK03CSS-13-BL

JK03CSS-13-PU

ḥəá°?É™â??ŕą?á? á ˝á°†๊݉ऽ Color Shoes shelf-RE

ḥəá°?É™â??ŕą?á? á ˝á°†݉ኹಽᏑ Color Shoes shelf-YL

ḥəá°?É™â??ŕą?á? á ˝á°†݉əฑ Color Shoes shelf-GN

ḥəá°?É™â??ŕą?á? á ˝á°†݉ቾྉ Color Shoes shelf-BL

ḥəá°?É™â??ŕą?á? á ˝á°†݉â&#x;?⼭ Color Shoes shelf-PU

270mm X 340mm X 1250mm

270mm X 340mm X 1250mm

270mm X 340mm X 1250mm

270mm X 340mm X 1250mm

✙ᭊâ??ŕą?á? á ˝á°† shoes shelf twin

270mm X 340mm X 1250mm ."5&3*"-11

JK03CST-06-RE

JK03CST-06-YL

JK03CST-06-GN

JK03CST-06-BL

JK03CST-06-PU

✙ᭊâ??ŕą?á? á ˝á°†๊݉ऽ Shoes shelf 6S-RE

✙ᭊâ??ŕą?á? á ˝á°†݉ኹಽᏑ Shoes shelf 6S-YL

✙ᭊâ??ŕą?á? á ˝á°†݉əฑ Shoes shelf 6S-GN

✙ᭊâ??ŕą?á? á ˝á°†݉ቾྉ Shoes shelf 6S-BL

✙ᭊâ??ŕą?á? á ˝á°†݉â&#x;?⼭ Shoes shelf 6S-PU

505mm X 340mm X 1050mm

505mm X 340mm X 1050mm

505mm X 340mm X 1050mm

505mm X 340mm X 1050mm

505mm X 340mm X 1050mm

ᲅŕ¸?á ľáœ…â?´ Jelly basket

."5&3*"-1&

JK04JBT-01-RE

JK04JBT-01-BL

JK04JBT-01-GN

JK04JBT-01-WT

ᲅŕ¸?á ľáœ…â?´๊ऽ Jelly basket-RE

ᲅŕ¸?á ľáœ…â?´ቾྉ Jelly basket-BL

ᲅŕ¸?á ľáœ…â?´əฑ Jelly basket-GN

ᲅŕ¸?á ľáœ…â?´âŞľáŻ•âœ™ Jelly basket-WT

D405mm X H295mm

D405mm X H295mm

D405mm X H295mm

á–™ášŒâ€Ť á§?ݥ‏Washbowl

D405mm X H295mm ."5&3*"-"#4

JK04PWL-01-PK

JK04PWL-01-BL

JK04PWL-01-GN

JK04PWL-01-YL

JK04PWL-01-RE

⼭��ᖙᙚ‍⌲�ݥ‏� Washbowl-PK

⼭��ᖙᙚ‍�ݥ‏ቾྉ Washbowl-BL

⼭��ᖙᙚ‍�ݥ‏əฑ Washbowl-GN

⼭��ᖙᙚ‍�ݥ‏ኹಽᏑ Washbowl-YL

⼭��ᖙᙚ‍�ݥ‏๊ऽ Washbowl-RE

D332mm X H118mm

D332mm X H118mm

D332mm X H118mm

D332mm X H118mm

D332mm X H118mm
J E ON WO NTECH á‹‰ŕŻšá ľÇ?‍ ܊‏Laundry basket

."5&3*"-11

JK04LBT-00-WT

JK04LBT-00-PK

JK04LBT-00-BL

á‹‰ŕŻšá ľÇ?‍⪾ÜŠâ€ŹáŻ•âœ™ Laundry basket-WT

á‹‰ŕŻšá ľÇ?‍⌲܊‏â“? Laundry basket-PK

á‹‰ŕŻšá ľÇ?‍܊‏ቾྉ Laundry basket-BL

225mm X 420mm X 370mm

225mm X 420mm X 370mm

225mm X 420mm X 370mm

áŻ•ŕ şáœžá‹‰ŕŻšá ľÇ?‍ ܊‏Move Laundry basket

."5&3*"-11 2S SIZE : 355mm X 485mm X 740mm ⧪Ñ⊜ᖠ┞a‍⧪܆‏Ñ⌚Ӛáł‘ŕ¸žáœ˝NNaŢľ‍ጼ׳‏Ḳ‍(݅܊‏1 Hanger 390mm) 3S SIZE : 355mm X 485mm X 1035mm D3 SIZE : 355mm X 480mm X 1305mm (Hanger Option) ⧪Ñࢹ}áł‘ŕ¸žáœ˝NNŢľ‍ጼ׳‏Ḳ‍(݅܊‏2 Hanger 760mm)

JK04MLB-02-WT / JK04MLB-03-WT / JK04MLB-D3-WT

JK04MLB-02-PK / JK04MLB-03-PK / JK04MLB-D3-PK

JK04MLB-02-BL / JK04MLB-03-BL / JK04MLB-D3-BL

áŻ•ŕ şáœžá‹‰ŕŻšá ľÇ?‍܊‏4 4 %âŞľáŻ•âœ™ Move Laundry basket 2S,3S,D3-WT

áŻ•ŕ şáœžá‹‰ŕŻšá ľÇ?‍܊‏4 4 %⌲â“? Move Laundry basket 2S,3S,D3-PK

áŻ•ŕ şáœžá‹‰ŕŻšá ľÇ?‍܊‏4 4 %ቾྉ Move Laundry basket 2S,3S,D3-BL

፜á?…âŽľŐŠá– á š Bath shelf

."5&3*"-11

JK04BSF-04-PK

፜á?…âŽľŐŠá– á š݉⌲â“? Bath shelf 4S-PK

JK04BSF-04-BL

፜á?…âŽľŐŠá– á š݉ቾྉ Bath shelf 4S-BL

JK04BSF-04-IV JK04BSF-04-WT

፜á?…âŽľŐŠá– á š݉âŞľáŻ•âœ™ Bath shelf 4S-WTSIZE : 324mm X 243mm X 910mm

፜á?…âŽľŐŠá– á š݉ጼᯕᅕŕ¸? Bath shelf 4S-IV


BATH / L AUNDRY ŕĽľáŻąáŻ™âŽ•á¸Ąâ˜– Design wastebasket

."5&3*"-11 ě†Œ / S SIZE : D240mm X H260mm / 대 : D285mm X H300mm

JK04DWB-01-GN / JK04DWB-02-BL

JK04DWB-01-OR / JK04DWB-02-PK

JK04DWB-01-RE / JK04DWB-02-RE

JK04DWB-01-WT / JK04DWB-02-WT

JK04DWB-01-BK / JK04DWB-02-BK

ŕĽľáŻąáŻ™âŽ•á¸Ąâ˜– á—­‍ ݥ‏əฑቾྉ Design wastebasket-G/B

ŕĽľáŻąáŻ™âŽ•á¸Ąâ˜– á—­‍ ݥ‏᪅๭ḥ⌲â“? Design wastebasket-O/P

ŕĽľáŻąáŻ™âŽ•á¸Ąâ˜– á—­‍ ݥ‏๊ऽ Design wastebasket-RE

ŕĽľáŻąáŻ™âŽ•á¸Ąâ˜– á—­‍⪾ ÝĄâ€ŹáŻ•âœ™ Design wastebasket-WT

ŕĽľáŻąáŻ™âŽ•á¸Ąâ˜– á—­‍ ݥ‏ቾ௺ Design wastebasket-BK

Ę‘ŕ¸‘Ý…áŹŠŕ Ľâ˜– Wastbasket

."5&3*"-11 ě†Œ / S : D250mm X H330mm / 대: D288mm X H410mm

JK04WBT-01-RE / JK04WBT-02-RE

JK04WBT-01-BL / JK04WBT-02-BL

JK04WBT-01-PK / JK04WBT-02-PK

JK04WBT-01-BK / JK04WBT-02-BK

Ę‘ŕ¸‘Ý…áŹŠŕ Ľâ˜– á—­‍ ݥ‏๊ऽ

Ę‘ŕ¸‘Ý…áŹŠŕ Ľâ˜– á—­‍ ݥ‏ቾྉ

Wastbasket-RE

Wastbasket-BL

Ę‘ŕ¸‘Ý…áŹŠŕ Ľâ˜– á—­‍⌲ ݥ‏â“? Wastbasket-RE

Ę‘ŕ¸‘Ý…áŹŠŕ Ľâ˜– á—­‍ ݥ‏ቾ௺ Wastbasket-RE

Ṽ᯹ṽ⣊ electronic product

."5&3*"-"#4

JK04ETS-01-IV JK04ESR-01-IV Ý…áŹŠŕ Ľá”•É Ę‘

â‹Œá—ľá”•É Ă•áł‘Ę‘ Toothbrush Sterilizer

Sterilizer

200mm X 110mm X 290mm

130mm X 150mm X 280mm

ኼܹṜ�⧉ Vinyl case

."5&3*"-11

JK04VCE-00-PK

JK04VCE-00-WT

ኼܹṜ�⧉⌲� Vinyl case-PK

ኼܹṜŕ¸?⧉âŞľáŻ•âœ™ Vinyl case-WT

330mm X 160mm X 125mm

330mm X 160mm X 125mm
J E O NWO NTECH áąśá”?bâ&#x;?᡹Ḽንᰆ Pollen shelf

."5&3*"-11

ŕŻ?Ꮥऽâ&#x;?᡹Ḽንᰆ Pollen shelf R

JK05PSS-03-WT

JK05PSS-03-RE

JK05PSS-03-BK

JK05PSR-03-WT

áąśá”?bâ&#x;?᡹Ḽንᰆ݉âŞľáŻ•âœ™ Pollen shelf 3S-WT

áąśá”?bâ&#x;?᡹Ḽንᰆ๊݉ऽ Pollen shelf 3S-RE

áąśá”?bâ&#x;?᡹Ḽንᰆ݉ቾ௺ Pollen shelf 3S-BK

ŕŻ?Ꮥऽâ&#x;?᡹Ḽንᰆ݉âŞľáŻ•âœ™ Pollen shelf R3S-WT

330mm X 330mm X 790mm

330mm X 330mm X 790mm

330mm X 330mm X 790mm

330mm X 330mm X 790mm

JK05PSR-03-RE

JK05PSR-03-BK

ŕŻ?Ꮥऽâ&#x;?᡹Ḽንᰆ๊݉ऽ ŕŻ?Ꮥऽâ&#x;?᡹Ḽንᰆ݉ቾ௺ Pollen shelf R3S-RE Pollen shelf R3S-BK 330mm X 330mm X 790mm

330mm X 330mm X 790mm

JK05PSS-06-WT

JK05PSS-06-RE JK05PSS 06 RE

JK05PSR-03-WT

JK05PSR-03-RE

áąśá”?bâ&#x;?᡹Ḽንᰆ݉âŞľáŻ•âœ™ Pollen shelf 6S-WT

áąśá”?bâ&#x;?᡹Ḽንᰆ๊݉ऽ Pollen shelf 6S-RE

ŕŻ?Ꮥऽâ&#x;?᡹Ḽንᰆ݉âŞľáŻ•âœ™ Pollen shelf R3S-WT

ŕŻ?Ꮥऽâ&#x;?᡹Ḽንᰆ๊݉ऽ Pollen shelf R3S-RE

940mm X 330mm X 760mm

940mm X 330mm X 760mm

940mm X 330mm X 760mm

940mm X 330mm X 760mm

JK05PSS-06-BK

JK05PSS-08-WT

JK05PSR-03-BK

JK05PSR-03-WT

áąśá”?bâ&#x;?᡹Ḽንᰆ݉ቾ௺ Pollen shelf 6S-BK

áąśá”?bâ&#x;?᡹Ḽንᰆ݉âŞľáŻ•âœ™ Pollen shelf 8S-WT

ŕŻ?Ꮥऽâ&#x;?᡹Ḽንᰆ݉ቾ௺ Pollen shelf R3S-BK

ŕŻ?Ꮥऽâ&#x;?᡹Ḽንᰆ݉âŞľáŻ•âœ™ Pollen shelf R3S-WT

940mm X 330mm X 760mm."5&3*"-11

940mm X 330mm X 990mm

940mm X 330mm X 760mm

940mm X 330mm X 990mm

JK05PSS-08-RE

JK05PSS-08-BK

JK05PSR-03-RE

JK05PSR-03-BK

áąśá”?bâ&#x;?᡹Ḽንᰆ๊݉ऽ Pollen shelf 8S-RE

áąśá”?bâ&#x;?᡹Ḽንᰆ݉ቾ௺ Pollen shelf 8S-BK

ŕŻ?Ꮥऽâ&#x;?᡹Ḽንᰆ๊݉ऽ Pollen shelf R3S-RE

940mm X 330mm X 990mm

940mm X 330mm X 990mm

ŕŻ?Ꮥऽâ&#x;?᡹Ḽንᰆ݉ቾ௺ Pollen shelf R3S-BK

940mm X 330mm X 990mm

940mm X 330mm X 990mm


G A R DE N G OO D S -&%᜞ŕž?á°?á‚‘Ę‘ LED Plant Cultivation

."5&3*"-11

JK05LPC-00-WT

JK05LPC-00-GN

-&%᜞ŕž?á°?á‚‘Ę‘âŞľáŻ•âœ™ LED Plant Cultivation-WT

-&%᜞ŕž?á°?á‚‘Ę‘əฑ LED Plant Cultivation-GN

610mm X 350mm X 450mm

610mm X 350mm X 450mm

â‚Ľá—­á‚Žâ–­ŕŻ?ᜅ݉ Classic flowerpot 2S

."5&3*"-11

JK05TFT-02-WT

JK05TFT-02-GN

JK05TFT-02-BR

â‚Ľá—­á‚Žâ–­ŕŻ?ᜅ݉âŞľáŻ•âœ™ Terrace flowerpot 2S-WT

â‚Ľá—­á‚Žâ–­ŕŻ?ᜅ݉əฑ Terrace flowerpot 2S-GN

â‚Ľá—­á‚Žâ–­ŕŻ?ᜅ݉ቭŕŻ?Ꮥ Terrace flowerpot 2S-BR

610mm X 350mm X 615mm

610mm X 350mm X 615mm

610mm X 350mm X 615mm

â‚Ľá—­á‚Žâ–­ŕŻ?ᜅ݉ Classic flowerpot 3S

."5&3*"-11

JK05TFT-03-GN

JK05TFT-03-WT

â‚Ľá—­á‚Žâ–­ŕŻ?ᜅ݉âŞľáŻ•âœ™ Terrace flowerpot 3S-WT

â‚Ľá—­á‚Žâ–­ŕŻ?ᜅ݉əฑ Terrace flowerpot 3S-GN

610mm X 350mm X 1020mm

610mm X 350mm X 1020mm

JK05TFT-03-BR

JK05TFT-03-DB

â‚Ľá—­á‚Žâ–­ŕŻ?ᜅ݉ቭŕŻ?Ꮥ Terrace flowerpot 3S-BR

â‚Ľá—­á‚Žâ–­ŕŻ?ᜅ݉Ý…â“?ቭŕŻ?Ꮥ Terrace flowerpot 3S-DB

610mm X 350mm X 1020mm

610mm X 350mm X 1020mm

ăľ¸ă‹€âľĄä†¨âŁŒă?‘ Classic flowerpot

."5&3*"-11

Purchased separately á ľâ’•á—­âŠś S-size JK05WS á ľâ’•â€Ť ⊜ݥ‏L-size JK05WL

JK05CFT-00-BR

ŕŹťŕŁ—ß’ŕŻżâ€ŤŰ?‏धŕ łâ€ŤŰ„â€Źŕ¨? Classic flowerpot-BR 550mm X 370mm X 235mm

₼ᗭႎ᪅a‍ܪ‏

JK05CFT-00-DB

JK05CFT-00-GN

JK05CFT-00- BK

ŕŹťŕŁ—ß’ŕŻżâ€ŤŰ?‏धâ€Ť×Žâ€ŹŕŻźŕ łâ€ŤŰ„â€Źŕ¨?

ŕŹťŕŁ—ß’ŕŻżâ€ŤŰ?‏धÓ’Ü˝

ŕŹťŕŁ—ß’ŕŻżâ€ŤŰ?‏धŕ śâ€ŤŰ‘â€Ź

JK05CFT-00-WT

ŕŹťŕŁ—ß’ŕŻżâ€ŤŰ?‏धŕ´šŕŠ‰ŕą&#x; Classic flowerpot-WT 550mm X 370mm X 235mm

Classic flowerpot-DB 550mm X 370mm X 235mm

Classic flowerpot-GN 550mm X 370mm X 235mm

Classic flowerpot-BK 550mm X 370mm X 235mm

Organic flowerpot

."5&3*"-11

Purchased separately á ľâ’•á—­âŠś S-size JK05WS á ľâ’•â€Ť ⊜ݥ‏L-size JK05WL

JK05OFT-00-GN

JK05OFT-00-BR

JK05OFT-00-PK

JK05OFT-00-WT

₼ᗭႎ᪅a‍ܪ‏əฑ Organic flowerpot-GN

₼ᗭႎ᪅a‍ܪ‏ቭ�Ꮥ Organic flowerpot-BR

₼ᗭႎ᪅a‍⌲ܪ‏� Organic flowerpot-PK

₼ᗭႎ᪅a‍⪾ÜŞâ€ŹáŻ•âœ™ Organic flowerpot-WT

590mm X 330mm X 180mm

590mm X 330mm X 180mm

590mm X 330mm X 180mm

590mm X 330mm X 180mm
J E ON WO NTECH â&#x;?᡹Ṝá”?b⪾ᇼ 1V[[MFGMPXFSQPU

."5&3*"-"#4

JK05PFT-01-GL(Inside) JK05PFT-02-GL(Outside)

JK05PFT-01-DB(Inside) JK05PFT-02-DB(Outside)

JK05PFT-01-BR(Inside) JK05PFT-02-BR(Outside)

JK05PFT-01-GY(Inside) JK05PFT-02-GY(Outside)

JK05PFT-01-WT(Inside) JK05PFT-02-WT(Outside)

â&#x;?᡹Ṝá”?b⪾ᇼ á?…Ô• ፙᏊ ʼnऽ Puzzle Flowerpot-GL

â&#x;?᡹Ṝá”?b⪾ᇼ á?…Ô• ፙᏊ Ý…â“?ቭŕŻ?Ꮥ Puzzle Flowerpot-DB

â&#x;?᡹Ṝá”?b⪾ᇼ á?…Ô• ፙᏊ ቭŕŻ?Ꮥ Puzzle Flowerpot(Inside)-BR

â&#x;?᡹Ṝá”?b⪾ᇼ á?…Ô• ፙᏊ ə๊ᯕ Puzzle Flowerpot(Inside)-GY

â&#x;?᡹Ṝá”?b⪾ᇼ á?…Ô• ፙᏊ âŞľáŻ•âœ™ Puzzle Flowerpot(Inside)-WT

500mm X 500mm X 500mm

500mm X 500mm X 500mm

500mm X 500mm X 500mm

500mm X 500mm X 500mm

500mm X 500mm X 500mm

áœ?ŕ¸?âŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?b 4MJNQMBOUTUBOE 4RVBSF

JK05SSP-01-WT / JK05SSP-01-BK

."5&3*"-11

JK05SSP-02-WT / JK05SSP-02-BK

JK05SSP-03-WT / JK05SSP-03-BK

áąśá”?b⪙âŞľáŻ•âœ™ቾ௺ Slim plant stand 1S-WT/BK

áąśá”?b⪙âŞľáŻ•âœ™ቾ௺ Slim plant stand 2S-WT/BK

áąśá”?b⪙âŞľáŻ•âœ™ቾ௺ Slim plant stand 3S-WT/BK

In :145mm X 145mm X 15mm Out :185mm X 185mm X 25mm

In :170mm X 170mm X 15mm Out : 210mm X 210mm X 25mm

In :205mm X 205mm X 15mm Out :245mm X 245mm X 25mm

JK05SSP-04-WT / JK05SSP-04-BK

JK05SSP-05-WT / JK05SSP-05-BK

áąśá”?b⪙âŞľáŻ•âœ™ቾ௺ Slim plant stand 4S-WT/BK

áąśá”?b⪙âŞľáŻ•âœ™ቾ௺ Slim plant stand 5S-WT/BK

In :230mm X 230mm X 15mm Out :270mm X 270mm X 25mm

In :275mm X 275mm X 15mm Out :315mm X 315mm X 25mm

áœ?ŕ¸?âŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b 4MJNQMBOUTUBOE 3FDUBOHMF

JK05SPR-01-WT / JK05SPR-01-BK

26

."5&3*"-11

JK05SPR-03-WT / JK05SPR-03-BK

JK05SPR-04-WT / JK05SPR-04-BK

Ḣá”?b⪙âŞľáŻ•âœ™ቾ௺ Rectangle 1S-WT/BK

JK05SPR-02-WT / JK05SPR-02-BK

Ḣá”?b⪙âŞľáŻ•âœ™ቾ௺ Rectangle 2S-WT/BK

Ḣá”?b⪙âŞľáŻ•âœ™ቾ௺ Rectangle 3S-WT/BK

Ḣá”?b⪙âŞľáŻ•âœ™ቾ௺ Rectangle 4S-WT/BK

In :190mm X 135mm X 15mm Out :230mm X 175mm X 25mm

In :230mm X 175mm X 15mm Out: 275mm X 215mm X 25mm

In :295mm X 190mm X 15mm Out :335mm X 230mm X 25mm

In :350mm X 235mm X 15mm Out :390mm X 275mm X 25mm

JK05SPR-05-WT / JK05SPR-05-BK

JK05SPR-06-WT / JK05SPR-06-BK

Ḣá”?b⪙âŞľáŻ•âœ™ቾ௺ Rectangle 5S-WT/BK

Ḣá”?b⪙âŞľáŻ•âœ™ቾ௺ Rectangle 6S-WT/BK

JK05SPR-07-WT / JK05SPR-07-BK

Ḣá”?b⪙âŞľáŻ•âœ™ቾ௺ Rectangle 7S-WT/BK

In :410mm X 280mm X 15mm Out :450mm X 320mm X 25mm

In:470mm X 325mm X 15mm Out :510mm X 365mm X 25mm

In :530mm X 370mm X 15mm Out : 560mm X 410mm X 25mm


g a rd e n g o o d s âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ $JSDMFQMBOUTUBOE

."5&3*"-11

Purchased separately á ľâ’•á—­âŠś S-size JK05WS á ľâ’•â€Ť ⊜ݥ‏L-size JK05WL

JK05CPS-01-WT JK05CPS-S1-WT

JK05CPS-S2-WT

JK05CPS-S3-WT

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ᗭ âŞľáŻ•âœ™ Circle S1S-WT

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ᗭ âŞľáŻ•âœ™ Circle S2S-WT

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ᗭ âŞľáŻ•âœ™ Circle S3S-WT

D130mm X H 40mm

D160mm X H 48mm

D190mm X H 55mm

JK05CPS-02-WT

JK05CPS-03-WT

D 210mm X 60mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 105mm

JK05CPS-04-WT

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ âŞľáŻ•âœ™ Circle 2S-WT

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ âŞľáŻ•âœ™ Circle 3S-WT

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ âŞľáŻ•âœ™ Circle 4S-WT

D240mm X 65mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 110mm

D 270mm X 70mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 115mm

D300mm X 75mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 120mm

JK05CPS-05-WT

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ âŞľáŻ•âœ™ Circle plant stand

JK05CPS-06-WT

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ âŞľáŻ•âœ™ Circle 5S-WT

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ âŞľáŻ•âœ™ Circle 6S-WT

D 320mm X 80mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 140mm

D370mm X 82mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 142mm m

JK05CPS-S1-BK

JK05CPS-S2-BK

JK05CPS-S3-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ᗭ ቾ௺ Circle S1S-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ᗭ ቾ௺ Circle S2S-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ᗭ ቾ௺ Circle S3S-BK

D130mm X H 40mm

D160mm X H 48mm

D190mm X H 55mm

JK05CPS-02-BK

JK05CPS-03-BK

JK05CPS-01-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ ቾ௺ Circle 1S-BK D 210mm X 60mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 105mm

JK05CPS-04-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ ቾ௺ Circle 2S-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ ቾ௺ Circle 3S-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ ቾ௺ Circle 4S-BK

D240mm X 65mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 110mm

D 270mm X 70mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 115mm

D300mm X 75mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 120mm

JK05CPS-05-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ ቾ௺ Circle plant stand

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ âŞľáŻ•âœ™ Circle 1S-WT

JK05CPS-06-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ ቾ௺ Circle 5S-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ ቾ௺ Circle 6S-BK

D 320mm X 80mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 140mm

D370mm X 82mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 142mm

27


J E ON WO NTECH âŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?b⊜ Square plant stand

."5&3*"-11

Purchased separately á ľâ’•á—­âŠś S-size JK05WS á ľâ’•â€Ť ⊜ݥ‏L-size JK05WL

JK05SPS-00-WT

JK05SPS-01-WT

JK05SPS-02-WT

JK05SPS-03-WT

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?bá—­ âŞľáŻ•âœ™

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?b âŞľáŻ•âœ™

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?b âŞľáŻ•âœ™

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?b âŞľáŻ•âœ™

Square S1S-WT

Square 1S-WT

Square 2S-WT

Square 3S-WT

D162mm X H 64mm

D196mm X H 64mm

D228mm X 74mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 119mm

D261mm X 79mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 119mm

JK05SPS-04-WT

JK05SPS-05-WT

JK05SPS-06-WT

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?b âŞľáŻ•âœ™ Square 4S-WT

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?b âŞľáŻ•âœ™ Square 5S-WT

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?b âŞľáŻ•âœ™ Square 6S-WT

D280mm X 83mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 128mm

D320mm X 86mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 146mm

D380mm X 92mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 152mm

JK05SPS-00-BK

JK05SPS-01-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?bá—­ ቾ௺ Square S1S-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?b ቾ௺ Square 1S-BK

D162mm X H 64mm

D196mm X H 64mm

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?b⊜ ቾ௺ Square plant standâŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?b⊜ âŞľáŻ•âœ™ Square plant stand

JK05SPS-02-BK

JK05SPS-03-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?b ቾ௺ Square 2S-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?b ቾ௺ Square 3S-BK

D228mm X 74mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 119mm

D261mm X 79mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 119mm

JK05SPS-04-BK

JK05SPS-05-BK

JK05SPS-06-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?b ቾ௺ Square 4S-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?b ቾ௺ Square 5S-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ áąśá”?b ቾ௺ Square 6S-BK

D280mm X 83mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 128mm

D320mm X 86mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 146mm

D380mm X 92mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 152mm


G A R DE N G O O D S âŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b⊜ Restangle plant stand

."5&3*"-11

Purchased separately á ľâ’•á—­âŠś S-size JK05WS á ľâ’•â€Ť ⊜ݥ‏L-size JK05WL

JK05RPS-01-WT

JK05RPS-02-WT

JK05RPS-03-WT

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b âŞľáŻ•âœ™

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b âŞľáŻ•âœ™

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b âŞľáŻ•âœ™

Rectangle 1S-WT

Rectangle 2S-WT

Rectangle 3S-WT

230mm X 180mm X 64mm

278mm X 200mm X 70mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 115mm

328mm X 234mm X 75mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 120mm

JK05RPS-04-WT

JK05RPS-05-WT

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b âŞľáŻ•âœ™ Rectangle 4S-WT

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b âŞľáŻ•âœ™ Rectangle 5S-WT

376mm X 269mm X 80mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 140mm

424mm X 30mm X 80mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 140mm

JK05RPS-01-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b ቾ௺ Rectangle 1S-BK 230mm X 180mm X 64mm

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b⊜ ቾ௺ Rectangle plant stand

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b⊜ âŞľáŻ•âœ™ Rectangle plant stand

JK05RPS-02-BK

JK05RPS-03-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b ቾ௺ Rectangle 2S-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b ቾ௺ Rectangle 3S-BK

278mm X 200mm X 70mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 115mm

328mm X 234mm X 75mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 120mm

JK05RPS-04-BK

JK05RPS-05-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b ቾ௺ Rectangle 4S-BK

âŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b ቾ௺ Rectangle 5S-BK

376mm X 269mm X 80mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 140mm

424mm X 30mm X 80mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 140mm
J E ON WO NTECH ŕž?ÎŽá¸ĄâŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b⊜ Spout Restangle plant stand

."5&3*"-11

Purchased separately á ľâ’•á—­âŠś

S-size JK05WS

JK05SRP-01-WT

ŕž?ÎŽá¸ĄâŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b âŞľáŻ•âœ™ Spout Rectangle plant stand 1S

JK05SRP-02-WT

JK05SRP-03-WT

ŕž?ÎŽá¸ĄâŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b âŞľáŻ•âœ™ Spout Rectangle plant stand 2S

ŕž?ÎŽá¸ĄâŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b âŞľáŻ•âœ™ Spout Rectangle plant stand 3S

260mm X 190mm X 60mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 100mm

320mm X 215mm X 60mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 100mm

210mm X 160mm X 60mm

JK05SRP-04-WT

JK05SRP-05-WT

ŕž?ÎŽá¸ĄâŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b âŞľáŻ•âœ™ Spout Rectangle plant stand 4S

ŕž?ÎŽá¸ĄâŞľá‡Ľá źâ‹‰ Ḣá”?b âŞľáŻ•âœ™ Spout Rectangle plant stand 5S

365mm X 245mm X 60mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 100mm

410mm X 275mm X 60mm ë°”í€´ě„¤ěš˜ě‹œ 높ě?´ 100mm

ŕž?ÎŽá¸ĄâŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ Classic circle plant stand

."5&3*"-11

JK05CCP-01-WT

JK05CCP-02-WT

JK05CCP-03-WT

â“•ŕŻšáœžá•˝ŕŻŽâŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ âŞľáŻ•âœ™ Classic circle plant stand 1S

â“•ŕŻšáœžá•˝ŕŻŽâŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ âŞľáŻ•âœ™ Classic circle plant stand 2S

â“•ŕŻšáœžá•˝ŕŻŽâŞľá‡Ľá źâ‹‰ ᏹ⊜ âŞľáŻ•âœ™ Classic circle plant stand 3S

D160mm X H32mm

D185mm X H36mm

D220mm X H42mm

â‚Ľá—­á‚Žŕź‰áłŚá”ž PTrowel

."5&3*"-11

JK05GTL-00-GN

JK05GTL-00-YL

JK05GTL-00-RE

â‚Ľá—­á‚Žŕź‰áłŚá”žəฑ PTrowel-GN

â‚Ľá—­á‚Žŕź‰áłŚá”žኹಽᏑ PTrowel-YL

â‚Ľá—­á‚Žŕź‰áłŚá”ž๊ऽ PTrowel-RE

70mm X 20mm X 53mm

70mm X 20mm X 53mm

70mm X 20mm X 53mm

⼭��⎺ᇼiᯕ Soil/repottingJK05MPS-00-BR

JK05OKS-00-BR

⼭��⎺Mater Plafarm soil

0,ᇼiᯕ⎺OK repotting Soil


G A R DE N G O O D S

IC

\

ZD

K KLJ

H

*\

(DVW+RQJFKHRQ

⡝ ㆎ⏅

XQ

FK

J RQ

⏚䙎㲝,&

Ჾ㶙

ᵵ㚵ᵑ䚍 *XOXQ&KXUFK *XOXQ&URVVURDGV ᵵ㚵ᵑ㰩⡝ ᵵ㚵Ჾ⡝⋺ *XOXQ +RQJFKHRQ VHQLRUFLWL]HQ FHQWHU 5LYHU 䙎㲝ᰖ ⧍₩㝙ᴒ㞦 +LJKZD\ UHVWDUHD

ᵵ㚵㠁㈙㧁 *XOXQ5HVHUYRLU ᵵ㚵⦭ *XOXQUL

㙁⏚⦭ :DGRQJUL 䁱ボ䄱⧊ᵮ㈙ 0DNJXNVX

䙎㲝,&Ⱚ䖦 +RQJFKHRQ

10-2, Wadong-ri, Hongcheon-eup, Hongcheon-gun, Gangwon-do, Korea TEL : +82-31-576-4300 FAX : +82-31-576-6353 / E-MAIL: jeonwontech@jeonwontech.complastic-farm  

Your company is our first importing partner with us and we will strive to do our best to be an eternal partner. We will also do our best to...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you