__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Czerwiec 2003 r. Nr 3 (59) ISSN 1509-1112

Otwarcie Komisariatu Policji w Pietrowicach Wielkich Aktualna sytuacja bezpieczeñstwa a mo¿e braku bezpieczeñstwa w naszej gminie jest z pewnoœci¹ wszystkim znana. Aktualne statystyki przestêpstw pope³nionych na terenie gminy s¹ bardzo niepokoj¹ce i ci¹gle wzrastaj¹. Kilkuletni brak posterunku w Pietrowicach Wielkich sprawi³, i¿ urwa³a siê praktycznie wspó³praca policji z lokaln¹ spo³ecznoœci¹. Odleg³oœæ Komisariatu Policji z Krzy¿anowic ( ok. 30 km w jedna stronê), ci¹g³y brak paliwa w policyjnych radiowozach sprawia³, i¿ policjanci na terenie naszej gminy byli raczej rzadko widywani. Odleg³oœæ tak¿e sprawi³a, i¿ czas dojazdu przekreœla³ mo¿liwoœæ z³apania kogoœ na gor¹cym uczynku. Czêsto praca policji sprowadza³a siê do spisania protokó³u ze zdarzenia i prowadzenia mozolnego dochodzenia. Taki stan bezpieczeñstwa spo³ecznoœci gminnej nie móg³ byæ d³u¿ej tolerowany. Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek od pierwszych dni swojego urzêdowania rozpocz¹³ usilne starania w kierunku ponownego otwarcia Posterunku Policji w Pietrowicach Wielkich. Dzia³anie to w pe³ni poparli wszyscy radni, którym sprawa bezpieczeñstwa mieszkañców le¿y na sercu. Po stoczeniu wielu wojen na ró¿nych szczeblach administracyjnych Policji jak i samorz¹du, tak oczekiwany posterunek Policji w Pietrowicach Wielkich rozpocz¹³ w koñcu swoj¹ pracê. Miejmy nadziejê, ¿e na kolejne d³ugie lata. 2 czerwca 2003 r. o godz. 13.00 odby³o siê uroczyste otwarcie Posterunku. Uroczystoœæ otwarcia uœwietni³o wielu wspania³ych goœci min. Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu Edward Mazur, Wicestarosta Adam Hajduk, Komendant Stra¿y Granicznej w Kietrzu Andrzej Reja, ks. proboszcz Ludwik Dziech, Komendant Komisariatu Policji w Krzy¿anowicach Jerzy Wasilewski, licznie przybyli radni i so³tysi. Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek przywita³ gor¹co przyby³ych goœci, podziêkowa³ wszystkim za pomoc w reaktywowaniu posterunku. Na-

G³os Gminy

stêpnie zapewni³, i¿ do³o¿y wszelkich starañ by posterunek dzia³a³ sprawnie i by wspó³praca samorz¹du z Policj¹ zawsze by³a dobra i owocna. Ksi¹dz proboszcz poœwiêci³ placówkê po czym przeciêto wstêgê i rozpoczêto zwiedzanie posterunku. Nastêpnie g³os zabrali przybyli goœcie. Posterunek Policji w Pietrowicach Wielkich bêdzie pe³ni³ dy¿ury od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00 do 15.00, w pozosta³ym czasie policjanci bêd¹ pe³niæ swoje obowi¹zki na terenie gminy ( w ramach patroli i interwencji). Docelowo dzia³aæ bêdzie w obsadzie piêcio osobowej. Obowi¹zki kierownika posterunku obj¹³ asp. Piotr Czoga³a, który deklarowa³ otwartoœæ i chêæ wspó³pracy ze spo³eczeñstwem w zakresie bezpieczeñstwa. Zaanga¿owanie kierownika posterunku jak i ca³ej kadry w wykonywaniu swo-

ich obowi¹zków ju¿ od pierwszych dni pracy w Pietrowicach rokuj¹ szybk¹ poprawê bezpieczeñstwa na terenie gminy. W kolejnych wydaniach gazety przedstawimy sylwetki policjantów pracuj¹cych w naszym Posterunku Policji. Poni¿ej podajemy telefony Posterunku Policji w Pietrowicach Wielkich ( mo¿na je wyci¹æ i zachowaæ)

419 80 07 0 608 231 256 Sekretarz Gminy Adam Wajda

1


IV Gminny Przegl¹d Majówka Talentów w Makowie przy Remizie w OSP ¯erdziny W dniu 05.06.br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Makowie odby³ siê IV Gminny Przegl¹d Talentów. Do udzia³u zg³osi³y siê wszystkie przedszkola dzia³aj¹ce na terenie naszej gminy oraz dwie szko³y. I tak: - Przedszkole Paw³ów wykona³o trzy tañce: „Andante Spianato”, Taniec szkocki,” Krakowiaka”/ opiekun Pani B. Przyby³a/. - Przedszkole w Krowiarkach zatañczy³o: „ Krakowiaka” i „Miotlarza”, /opiekun Pani E. Tokar/. - Przedszkole z Pietrowic Wielkich przedstawi³y dwa tañce: „Trojak’ oraz „ Krakowiaka” pod czujnym okiem Pañ: B. Waleñko i G. Piecha. - Natomiast przedszkolaki z Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego w Samborowicach pod okiem nauczycielki E.Nagaby wykona³y taniec chiñski oraz „ Trojaka”. - Dzieci przedszkolne z Cyprzanowa zaprezentowa³y „Trojaka” pod opiek¹ Pani I.Kasza. - Ostatni¹ grup¹ przedszkoln¹ , która wesz³a na parkiet, by³y dzieci z Makowa prezentuj¹c „ Marsz Torreadorów” oraz „Cziku,cziku” /opiekun D. Miko³ajczyk/. Po zaprezentowaniu umiejêtnoœci dzieci przedszkolnych na parkiet wkroczy³y dzieci szkolne z Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego w Cyprzanowie prezentuj¹c dwa tañce „Kesera” oraz taniec kowbojski pod okiem Pani R. Muszal.

IV Gminny Przegl¹d Talentów zamknêli gospodarze placówki czyli dzieci szkolne z Makowa tañcem dyskotekowym oraz uk³adem tanecznym do utworu Michaela Jacksona. Zaprezentowane uk³ady taneczne by³y owocem d³ugotrwa³ego treningu, mozolnych æwiczeñ - ale jak¿e wspania³y by³ efekt koñcowy. Nale¿y siê zastanowiæ, czy warto podejmowaæ takie przedsiêwziêcia?. Co daj¹ one dziecku?. Uwa¿am, ¿e takich kroków nale¿y robiæ jak najwiêcej, poniewa¿ nam wszystkim zale¿y na harmonijnym rozwoju dziecka. Powszechnie znane jest porzekad³o „Czym skorupka za m³odu nasi¹knie...”, dlatego- pozwólmy dzieciom byæ twórcami, gdy¿ taniec jest œrodkiem ekspresji która wyzwala w dziecku energiê i jest wyrazem radoœci ¿ycia. W sferze psychicznej i spo³ecznej pomaga uzyskaæ szereg cech niezbêdnych w ¿yciu doros³ego, takich jak: równowaga emocjonalna, hart psychiczny, odpornoœæ na stresy, umiejêtnoœæ psychicznej adaptacji do zmieniaj¹cych siê warunków. Dziêki æwiczeniom muzyczno – ruchowym , ruchy dzieci staj¹ siê bardziej p³ynne i harmonijne. Muzyka, ruch - w sposób magiczny jest w stanie otworzyæ wnêtrze dziecka, pozwala mu prze¿yæ j¹, a zarazem odkrywa ich w³asne uczucia i emocje. Taniec dla cz³owieka by³, jest i zawsze bêdzie rodzajem jego aktywnoœci przejawiaj¹cej siê w okreœlonej formie ruchowej, sposobem prze¿ywania i przekazywania emocji oraz fizycznego i duchowego wy¿ycia siê. Lidia Lisowska

Jak co roku w dniu œw. Floriana - patrona Stra¿aków - Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w ¯erdzinach zorganizowa³a festyn dla mieszkañców swojej wioski. Rano zosta³a odprawiona Msza œw. w intencji wszystkich ¿yj¹cych i zmar³ych stra¿aków. Po po³udniu zaproszono wszystkich mieszkañców na darmow¹ kawê i ciastko, które przygotowa³y ¿ony stra¿aków. PóŸniej mo¿na by³o posiedzieæ w gronie znajomych i s¹siadów przy zimnych napojach i pieczonej kie³basce. Impreza trwa³a do póŸnych godzin nocnych. Dziêkujemy wszystkim mieszkañcom ¯erdzin oraz goœciom, którzy przybyli pod remizê i mogli z nami œwiêtowaæ w dniu, w którym my Stra¿acy obchodzimy swoje œwiêto. Stra¿acy OSP ¯erdziny

Podziêkowanie Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz uczniowie ZSP w Samborowicach serdecznie dziêkuj¹ Panu Ditrowi Staniek za nieodp³atne, cotygodniowe udostêpnianie autokaru celem dowozu dzieci na basen do Raciborza w roku szkolnym 2002/ 2003 oraz na wycieczki szkolne. Ponadto dziêkujemy za owocn¹ wspó³pracê i wspomaganie naszej dzia³alnoœci szkolnej. Mamy nadziejê, i¿ wspó³praca ta bêdzie siê nadal rozwijaæ w nastêpnym roku szkolnym. 2

G³os Gminy


Internet Portal Gross Peterwitz W marcu roku 2000 szukaj¹cy w internecie informacji i zdjêæ o swojej wiosce by³y pietrowiczanin, zamieszka³y w Wetzlar, stwierdzi³, ¿e nasza piêkna wioska nie jest zbyt dobrze przedstawiona w internecie. Znalaz³ tylko 5 zdjêæ na temat wyœcigów konnych. Odczuwaj¹c niedosyt postanowi³ opublikowaæ swoj¹ stronê internetow¹, w jêzyku niemieckim. Po bardzo krótkim przygotowaniu, bez wiedzy o HTML i FTP, 20 marca roku 2000 strona zosta³a opublikowana w world weid web. Pocz¹tkowo strona mia³a oko³o 14 zdjêæ i parê drobnych tekstów. W lutym roku 2001 do portalu internetowego dosz³a Ksiêga goœci. Wpisy do tej ksiêgi by³ych i obecnych Pietrowiczan zachêci³y mnie do rozbudowy portalu. Obecnie strona ma oko³o 200 zdjêæ i 9 artyku³ów o historii Pietrowic Wielkich. Stronê odwiedzono mniej wiêcej 7000 razy, tak dok³adnie to siê jednak nie da wyliczyæ. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê Archiwum Zdjêæ Absolwentów Szko³y Podstawowej w Pietrowicach Wielkich. Zawiera ono tak¿e zdjêcia uczniów szko³y podstawowej z czasów niemieckich. Obecnie w Archiwum znajduj¹ siê 64 zdjêcia 40 roczników z lat 1920 – 1990. Zdjêcia klas od 1 do 8 uzupe³nione s¹ imionami i nazwiskami uczniów. Jest tak¿e za³o¿ona ksi¹¿ka adresów e-mailowych, gdzie mo¿na wyszukaæ adresy starych znajomych, którzy s¹ porozrzucani po ca³ym œwiecie. Ksi¹¿ka ta jest dostêpna dopiero od 2 miesiêcy. Prosi³bym o wpisanie swojego adresu emailowego, a mo¿e w nastêpnych dniach

G³os Gminy

ktoœ do pañstwa z Australii lub innej czêœci œwiata napisze. Rozbudowa portalu by³a mo¿liwa tylko dziêki pomocy Pana Paw³a Newerli, który udostêpni³ mi teksty o historii Pietrowic oraz Ojca Joachima Dyrszlaga, który doradza mi przy opracowywaniu grafiki portalu i oczywiœcie dziêki wielu innym osobom, które przysy³a³y e-mailem lub zwyk³¹ poczt¹, zdjêcia klasowe i widokowe. Mam nadziejê, ¿e zachêci³em Czytelników Gazety „G³osu Gminy”, równie¿ m³odzie¿ maj¹c¹ w szko³ach dostêp do internetu, do odwiedzin Pietrowic w internecie pod: www.gross-peterwitz.com . Na koniec mam jedn¹ proœbê. Chcia³bym dalej rozbudowywaæ portal internetowy i dlatego szukam jakichkolwiek zdjêæ z motywami Pietrowic sprzed roku 1960. Mo¿e Pañstwo przeszukaj¹ swoje prywatne albumy, a na pewno siê tam coœ ciekawego znajdzie. Po zeskanowaniu orygina³ zdjêcia oddam w³aœcicielowi. Jeszcze siê nie zdarzy³o, ¿eby oryginalne zdjêcie zaginê³o. Wiêcej informacji na temat zdjêæ u Pani Krystyny Kubiczek, Pietrowice Wielkie, ul.1 Maja 117, albo bezpoœrednio pod: Lukas Kubiczek Am Sturzkopf 20 35578 Wetzlar e-mail: kubiczek@gross-peterwitz.com Tel: 0049 / 6441679717 po godz. 20 Lukas Kubiczek , Wetzlar

Bezpieczeñstwo w Samborowicach Z roku na rok jesteœmy lepsi z wiedzy o bezpieczeñstwie ruchu drogowego. Tak niedawno cieszyliœmy siê sukcesem z Gminnego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeñstwie w Ruchu Drogowym, gdy¿ zajêliœmy I miejsce z doœæ du¿¹ przewag¹ punktow¹ nad innymi szko³ami. Dzisiaj do kolekcji dosz³o II miejsce na zawodach powiatowych w Raciborzu i III miejsce na zawodach okrêgowych w Rybniku. W 5-cio letniej historii zawodów z wych. komunikacyjnego w naszej szkole III miejsce na zawodach okrêgowych jest najwiêkszym osi¹gniêciem naszych uczniów. Warto przy-

pomnieæ, ¿e do trójki uczniów reprezentuj¹cych ZSP Samborowice nale¿eli: £ukasz Gawlica i Mateusz Kocjan tegoroczni absolwenci, Edyta Kotalla obecnie uczennica klasy VI. Edyta mia³a najtrudniejsze zadanie z ca³ej trójki, gdy¿ bêd¹c uczennic¹ kl. V po raz pierwszy wziê³a udzia³ w tego typu zawodach, które z roku na rok maj¹ wy¿sz¹ poprzeczkê pod wzglêdem trudnoœci zarówno w czêœci teoretycznej jak i praktycznej. Jak siê okaza³o ca³a trójka œwietnie sobie poradzi³a z wszystkimi trudnoœciami zajmuj¹c upragnione III miejsce w pó³finale wojewódzkim. Dziêkujemy ca³emu zespo³owi za wielkie zaanga¿owanie i godne reprezentowanie naszej gminy. W czerwcu w naszej szkole odby³ siê sprawdzian na kartê rowerow¹ do którego przyst¹pi³o 17 uczniów. Mamy nadziejê, ¿e wœród tej licznej grupy znajd¹ siê osoby, które zajm¹ miejsce £ukasza i Mateusza w reprezentacji ZSP Samborowice w przysz³ym roku szkolnym. Dla nas prowadz¹cych g³ównym celem naszej pracy z uczniami jest szeroko pojête bezpieczeñstwo. W roku bie¿¹cym 15 uczniów po raz pierwszy zdoby³o kartê p³ywack¹. Wierzymy, ¿e umiejêtnoœci p³ywackie i wiedza z przepisów ruchu drogowego naszych uczniów przyczyni¹ siê do bezpiecznego spêdzenia przez nich wakacji. J. Burdzy J.Koz³owski

3


Tak by³o w poprzednich latach Któ¿ w okolicy nie s³ysza³ o imprezach z koncertami plenerowymi, które organizowa³a i nadal bêdzie organizowaæ Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Pietrowicach Wlk.? Chyba nie ma takiej osoby. Œwiadcz¹ o tym równie¿ artyku³y w lokalnej prasie, które ukazywa³y siê sukcesywnie po ka¿dym koncercie, a chcia³em przypomnieæ, ¿e bawiliœmy siê razem ju¿ cztery razy. Mamy przynajmniej co wspominaæ... Pierwsza impreza zorganizowana w 2001 roku odby³a siê w dniach 13, 14 i 15 lipca, a pierwsz¹ wzmiankê na jej temat mo¿na by³o przeczytaæ ju¿ kolejnego dnia w Dzienniku Zachodnim. W artykule mo¿na by³o siê dowiedzieæ, ¿e: “Takiego festynu jeszcze w Pietrowicach i okolicy nie by³o. Od ubieg³ego pi¹tku do niedzieli mieszkañcy gminy bawili siê na imprezie zorganizowanej przez Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej na placu miejscowego GS-u”, w dalszej czêœci tego¿ artyku³u czytamy: “(...) w okolicy sceny zameldowa³o siê kilka tysiêcy fanów. Nie przegoni³ ich nawet rzêsisty deszcz, który la³ przez godzinê.” Impreza nie koñczy³a siê jednak tylko na pi¹tku, pozosta³a jeszcze sobota, oraz niedziela. Ostatni dzieñ festynu skomentowany by³ w artykule Dziennika Zachodniego w sposób nastêpuj¹cy: “W niedzielny piknik do GS-u przysz³y ca³e rodziny. Pietrowiczanie bawili siê przy muzyce orkiestry dêtej, pokazach stra¿ackich oraz wystêpach grup tanecznych i wokalno-instrumentalnych. Najwiêksz¹ atrakcj¹ wieczoru by³ pokaz sztucznych ogni.” Po tak przychylnym artykule, a¿ mi³o by³o, gdy w Nowinach Raciborskich z 18 lipca 2001 r.

ukaza³ siê artyku³, który podkreœla³ atrakcyjnoœæ pietrowickej imprezy. Fotoreporta¿ Nowin Raciborskich zatytu³owany “ W pi¹tek trzynastego” w sposób wyczerpuj¹cy opisywa³ stra¿ack¹ imprezê, skupiaj¹c siê w wiêkszej czêœci na koncercie. Gazeta komentowa³a imprezê, pisz¹c: “Trzy g³oœne dni prze¿y³a niewielka miejscowoœæ pod Raciborzem. Ju¿ pi¹tkowy wieczór zacz¹³ siê od soczystego uderzenia – koncertu trzech doskona³ych grup muzycznych, uwielbianych w ca³ym kraju. Prawie 4 tysi¹ce fanów do póŸna w nocy szala³o na wielkim placu w centrum wsi. W sobotê bawi³y siê dzieci, a w niedzielê wszyscy, którzy nie czuli siê zmêczeni upa³em i wczeœniejsz¹ muzyk¹.” Autor fotoreporta¿u w bardzo trafny sposób odda³ to, co mia³o miejsce: “Podwoje do (...) raju otworzy³ Stachursky wi¹zank¹ swych najlepszych przebojów, wprowadzaj¹c rzeszê niecierpliwy w istny amok.” Kolejnym wykonawc¹ by³ zespó³ £zy, który „(...) zakoñczy³ wystêp wi¹zank¹ przebojów, po których plac koncertowy niemal zafalowa³ z wra¿enia”. Jako ostatnia wesz³a na scenê grupa Varius Manx, która” (...) bawi³a publicznoœæ do pó³nocy. T³um szala³ wrêcz zmusi³ j¹ do kilku bisów. Zwariowan¹ noc zakoñczono kaskadami bajecznie kolorowych fajerwerków, wybuchaj¹cych wysoko nad g³owami fanów.” Bêd¹c pod wra¿eniem udanej imprezy Zarz¹d Stra¿y Po¿arnej nie osiad³ na laurach, lecz postanowi³ kontynuowaæ zamys³ rozs³awienia Pietrowic i zorganizowa³ nastêpny koncert, o którym pisa³a lokalna prasa. W Nowinach Raci-

Obchody Dnia Matki i Ojca w Kole Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Pietrowicach Wielkich Zgodnie z coroczn¹ tradycj¹, równie¿ w tym roku Ko³o Rencistów i Inwalidów w Pietrowicach Wielkich, œwiêtowa³o Dzieñ Matki i Ojca. Spotkanie cz³onków Ko³a odby³o siê 3 czerwca br. w sali OSP w Pietrowicach Wielkich. Uroczystoœæ rozpoczê³a Przewodnicz¹ca Ko³a Pani Emilia Wilisz, która serdecznie przywita³a wszystkich cz³onków, a przede wszystkim zaproszonych goœci, m.in. Ks. Pra³ata Ludwika Dziecha, Ks. Wikarego Waldemara Klose, Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Pana Andrzeja Wawrzynka, Prezesa Powiatowego Zarz¹du Zwi¹zku Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Raciborzu Pani¹ Stanis³awê Gawlas. Nastêpnie Przewodnicz¹ca, Pani E. Wilisz odczyta³a sprawozdanie z dzia³alnoœci ko³a oraz zapozna³a zebranych z kierunkami dalszej pracy. Prezes Powiatowego Zarz¹du Zwi¹zku Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Raciborzu, Pani S. Gawlas, oceni³a dotychczasow¹ dzia³alnoœæ ko³a bardzo wysoko i dziêkowa³a za zaanga¿owanie Zarz¹du Ko³a na rzecz cz³onków, ¿ycz¹c sukcesów i satysfakcji w dalszej pracy, jak równie¿ tak dobrej wspó³pracy z Zarz¹dem Powiatowym, jak do tej pory. Wójt gminy, Pan A.

4

Wawrzynek, te¿ nie kry³ s³ów uznania dla cz³onków Zarz¹du Pietrowickiego Ko³a i dziêkowa³ za podtrzymanie tradycji wspólnych spotkañ mieszkañców gminy. Dzia³alnoœæ ko³a podtrzymuje finansowe wsparcie w³adz Gminy Pietrowic. Nale¿y dodaæ, ¿e Ko³o Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Pietrowicach Wielkich liczy 176 cz³onków z terenu gminy oraz Raciborza i Pietraszyna.

borskich z 1.08.2001 r. znalaz³ siê artyku³, w którym czytamy: ”Kolejn¹ noc z gwiazdami prze¿y³a ma³a pod raciborska miejscowoœæ- (...) 25 lipca w tutejszym centrum koncertowym wyst¹pi³ Swawolny Dyzio, a po nim uwielbiana przez wszystkich grupa Ich Troje. Pietrowice staj¹ siê coraz bardziej znanym miejscem koncertów wielkich gwiazd polskiej sceny muzycznej.” Rok 2001 mo¿na okreœliæ mianem ogromnych sukcesów i udanych imprez.. Na zakoñczenie lata Zarz¹d postanowi³ jeszcze raz podj¹æ ryzyko i zaprosi³ Beatê Kozidrak i zespó³ Bajm. Frekwencja by³a ni¿sza ni¿ na poprzednich koncertach, ale to nie zrazi³o organizatorów. W nastêpnym roku Zarz¹d OSP wzorem poprzednich lat przygotowa³ wiele atrakcji dla mieszkañców Pietrowic i nie tylko. Zorganizowano koncert z udzia³em takich gwiazd jak : Sami, D-Bomb i Kaja Paschalska. Wysi³ki stra¿aków dostrzeg³a gazeta Nowiny Raciborskie, pisz¹c: ”Ekstrawagancja wokalistów, ich ¿yciowa gra s³ów, gestów i arcyg³oœna, wibruj¹ca natrêtnie w uszach muzyka, z pewnoœci¹ zapewni³y publicznoœci bezsenn¹ noc pe³n¹ wra¿eñ”. Stra¿acy z Pietrowic Wlk. postanowili, ¿e w tym roku równie¿ podejm¹ starania , aby zorganizowaæ imprezê, która uœwietni 120-st¹ rocznicê istnienia Stra¿y Po¿arnej. Zaplanowano trzydniowy festyn, na którym m.in. us³yszymy Golec uOrkiestrê, zespó³ £zy oraz Apogeum. Przygotowano szereg atrakcji, ka¿dy znajdzie coœ dla siebie – bez wzglêdu na wiek, na które Zarz¹d OSP Pietrowice Wlk. serdecznie zapraszaj¹. Henryk Marcinek Spotkania wiosenne oraz „Miko³ajkowe” w grudniu ciesz¹ siê du¿ym powodzeniem i sala OSP jak zwykle „pêka³a w szwach”. Wójt gminy Pan A. Wawrzynek nawet za¿artowa³: „ulice Pietrowic wymar³y na czas spotkania emerytów”. Czas spotkania umili³ zebranym wystêp m³odzie¿y gimnazjalnej z Pietrowic Wielkich. W gwarze pietrowickiej zaprezentowali scenkê historyczn¹ „Król Jan III Sobieski z wizyt¹ u wójta i plebana”. By³o te¿ coœ „dla podniebienia uczestników” tzn. kawa i ko³acze, s³odycze, gor¹ce kie³baski z chrupi¹cymi bu³eczkami. Wieczorem przed zakoñczeniem uroczystoœci ju¿ umawiano siê na nastêpne spotkanie. Zarz¹d Ko³a

G³os Gminy


Powsta³a Gminna Strona Internetowa www.pietrowicewielkie.pl XXI wiek, gdzie nowoczesna technika przekazu praktycznie istnieje w ka¿dym elemencie ¿ycia codziennego i pracy zawodowej, sprawia i¿ posiadanie Gminnej Strony Internetowej staje siê koniecznoœci¹. Myœl¹ przewodni¹ przyœwiecaj¹c¹ koncepcji stworzenia strony internetowej by³o m.in.: - stworzenie strony prezentuj¹cej dzia³ania, dokonania, ¿ycie ca³ej spo³ecznoœci gminnej, a wiêc nie tylko Urzêdu Gminy, ale tak¿e parafii, klubów sportowych, ochotniczych stra¿y po¿arnych, so³ectw, szkó³ i przedszkoli, organizacji i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na terenie gminy, instytucji, przedsiêbiorców, - aby by³a bardzo funkcjonalna, tj. przybra³a formê portalow¹, funkcjonowa³a w oparciu o bazy danych oraz umo¿liwia³a administracjê poszczególnych jej elementów bezpoœrednio z urzêdu, by³a oparta o nowoczesne rozwi¹zania informatyczne, - sta³a siê z biegiem czasu ogromn¹ kronik¹ gminn¹ skupiaj¹c¹ wiele istotnych informacji z historii gminy jak i nowoczesnym Ÿród³em informacji o ca³ej gminie bêd¹cym zarazem sporym elementem komunikacji i promocji gminy, - jej redagowanie i dalszy kszta³t by³ wyznaczany przez samych mieszkañców. Po stworzeniu ca³ego schematu struktury strony internetowej, zaczê³a siê praca zbierania materia³ów. Pukano do wielu instytucji, organizacji i mieszkañców. Wielu z nich bardzo chêtnie dostarcza³o informacji lub zezwala³o na zamieszczanie swoich autorskich tekstów na stronie internetowej, za co wszystkim serdecznie dziêkujê. Aktualnie na stronie internetowej dzia³aj¹cej pod zapamiêtliw¹ domen¹ www.pietrowicewielkie.pl mo¿na zobaczyæ a tak¿e „pobraæ”, dla swoich potrzeb, herb gminy, dowiedzieæ siê jaka jest historia jego powstania, a tak¿e zaznajomiæ siê z regulaminem herbowym. Prezentowana jest tak¿e gmina widziana w obiektywie, gdzie mo¿na obejrzeæ wspania³e zdjêcia w ró¿nych grupach tematycznych (pejza¿e, so³ectwa, kapliczki itp.). Dla ma³o zorientowanych w terenie jest aktualna mapka gminy wraz z mapkami poszczególnych so³ectw. Swoje miejsce na stronie ma równie¿ historia gminy dotycz¹ca wielu lat jej istnienia. Kolejnym elementem jest mo¿liwoœæ zapoznania siê z aktualnymi jak i archiwalnymi numerami gazety lokalnej „G³os Gminy” w postaci elektronicznej. Nie zabrak³o równie¿ miejsca na ekologiê, gdzie mo¿na siê zapoznaæ z planem ochrony œrodowiska Gminy Pietrowice Wielkie jak i ró¿nymi dzia³aniami na jej terenie, maj¹cymi na celu poprawê œrodowiska. Swoje wa¿ne miejsce maj¹, tak liczne Ochotnicze Stra¿e Po¿arne, prezentuj¹ce wiele ciekawych informacji dotycz¹cych dzia³alnoœci. Swoje miejsce na stronie internetowej maj¹ wszystkie so³ectwa, które informuj¹ o sk³adach swoich w³adz, ciekawej historii, atrakcjach itp. Jest mo¿liwoœæ przejrzenia wszystkich ksi¹¿ek i opracowañ poœwiêconych

G³os Gminy

Gminie Pietrowice Wielkie. Kolejnym blokiem tematycznym jest dzia³anie Urzêdu Gminy. Mo¿na dowiedzieæ siê o godzinach urzêdowania, telefonach, e-mailach. Prezentowana jest tak¿e struktura organizacyjna urzêdu ze szczególnym wskazaniem zakresu obowi¹zków i kompetencji poszczególnych referatów i ich zwierzchnoœci. Przedstawiony jest tak¿e Urz¹d Stanu Cywilnego i Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Dzia³a równie¿ tzw. wirtualny urz¹d, gdzie mo¿na bez przychodzenia do urzêdu, pobraæ wnioski (np. o zameldowanie czy paszport), zobaczyæ przyk³adowe ich wype³nienie jak i dowiedzieæ siê o zasadach otrzymywania ró¿nych dokumentów np. dowodu osobistego, bonów paliwowych itp. Istnieje tak¿e elektroniczna tablica og³oszeñ, z której mo¿na szybko siê dowiedzieæ jaka jest cena wywozu œmieci, wody, wysokoœæ stawek podatkowych itp. Prezentowane s¹ równie¿ aktualnie og³oszone przetargi. Omówione s¹ zrealizowane inwestycje gminne. Spor¹ czêœæ strony zajmuje prezentacja dzia³añ Rady Gminy. Znajdziemy tam sk³ady komisji, statut rady, mo¿na te¿ zapoznaæ siê z treœci¹ podjêtych na sesjach Rady Gminy uchwa³. W kolejnych elementach strony nie zabrak³o miejsca na informacje Policji ( telefon, godziny urzêdowania itp.), s³u¿by zdrowia. Zaprezentowano tak¿e dzia³aj¹ce na terenie gminy, kluby sportowe (ich historiê, wyniki sportowe, aktualne dzia³ania). Stosowne miejsce zarezerwowano dla parafii, gdzie mo¿na dowiedzieæ siê o bogatej historii,

sk³adzie rady parafialnej, godzinach mszy œw. oraz zobaczyæ wspania³e koœcio³y i kapliczki. W kolejnych elementach przedstawiona jest oœwiata gminna (przedszkola, szko³y). Publikowane s¹ tak¿e materia³y dotycz¹ce Unii Europejskiej. Dzia³a te¿ elektroniczna gie³da nieruchomoœci, gdzie mieszkañcy mog¹ zamieszczaæ og³oszenia o chêci zbycia lub nabycia nieruchomoœci. Zaszczytne miejsce maj¹ lokalni przedsiêbiorcy, którzy za darmo prezentuj¹ swoje firmy, us³ugi i produkty. Dodatkowo mo¿na zadaæ pytanie Wójtowi, wys³aæ pocztówkê elektroniczn¹ znajomym z motywem gminy, wype³niæ anonimow¹ ankietê czy te¿ korzystaj¹c z ciekawych adresów zapoznaæ siê z zawartoœci¹ strony gross-peterwitz, z któr¹ wspó³pracujemy i zachêcamy do jej odwiedzania. Powy¿sze bardzo skrócone streszczenie strony jedynie w zarysie prezentuje jej zawartoœæ. W celu zapoznania siê z jej pe³n¹ zawartoœci¹ zapraszam do jej odwiedzenia pod adresem: www.pietrowicewielkie.pl Czekam tak¿e na Pañstwa opinie i sugestie w zakresie ewentualnych zmian zawartoœci lub uzupe³nieñ o nowe elementy. Liczê tak¿e na nowe materia³y, które uzupe³ni¹ zasoby strony. Sekretarz Gminy Adam Wajda

5


UWAGA AZBEST! Azbest jest nazw¹ handlow¹ grupy minera³ów w³óknistych, które pod wzglêdem chemicznym s¹ uwodnionymi krzemianami magnezu, ¿elaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze dzia³anie azbestu powstaje w wyniku wdychania w³ókien zawieszonych w powietrzu. Dopóki w³ókna nie s¹ uwalniane do powietrza i nie wystêpuje ich wdychanie, wyroby z udzia³em azbestu nie stanowi¹ zagro¿enia dla zdrowia. Jednak w przypadku usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest do powietrza uwalniane s¹ w³ókna, które w dalszym etapie ulegaj¹ retencji w p³ucach. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku œrednica w³ókien. W³ókna cienkie, o œrednicy poni¿ej 3 mikrometrów, przenoszone s¹ ³atwiej i docieraj¹ do koñcowych odcinków dróg oddechowych, podczas gdy w³ókna grube o œrednicy powy¿ej 5 mikrometrów zatrzymuj¹ siê w górnych odcinkach dróg oddechowych. Najwiêksze zagro¿enie dla organizmu ludzkiego stanowi¹ w³ókna respirabilne mog¹ce wystêpowaæ w trwa³ej postaci w powietrzu i przedostawaæ siê z wdychanym powietrzem do pêcherzyków p³ucnych. Skutkiem przebywania w miejscu zapylonym przez w³ókna azbestowe jest tak zwana azbestoza (pylica azbestowa), rak p³uc, miêdzyb³onniak op³ucnej i otrzewnej, nowotwory o wysokiej z³oœliwoœci, czy te¿ zmiany op³ucowe. Nadal istnieje ska¿enie œrodowiska py³em azbestu, pochodz¹cych m. in. z tzw. „dzikich wysypisk odpadów” szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach. Ci¹gle ma miejsce pylenie – w coraz wiêkszym stopniu – z uszkodzonych powierzchni p³yt na dachach i elewacjach budynków. Najwiêksze zagro¿enie stanowi¹ remonty pokryæ dachowych wykonanych z p³yt eternitowych u¿ytkowanych ponad 30 lat.

W chwili obecnej powa¿ny niepokój budzi fakt usuwania z dachów i elewacji wyrobów zawieraj¹cych azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy. Znaczna czêœæ w³aœcicieli budynków z pokryciem azbestowym, chc¹c zminimalizowaæ wydatki domowego bud¿etu, usuwa przedmiotowe niebezpieczne materia³y nawet we w³asnym zakresie. Jednak poprzez podejmowanie takich dzia³añ zwiêksza siê tylko zagro¿enie py³em azbestowym dla spo³ecznoœci lokalnej oraz mieszkañców ca³ego kraju. Przedsiêbiorcy (firmy dekarskie oraz budowlane) zainteresowani prowadzeniem dzia³alnoœci w powy¿szym zakresie zobowi¹zani s¹ do uzyskania decyzji zatwierdzaj¹cej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydawanej przez starostê w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce wykonywania dzia³alnoœci. Ponadto rozpoczêcie prac zwi¹zanych z usuwaniem wyrobów zawieraj¹cych azbest nale¿y poprzedziæ zg³oszeniem do w³aœciwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz referatu architektury i budownictwa. Maj¹c na uwadze ochronê œrodowiska oraz spore nak³ady finansowe jakie nale¿y przeznaczyæ na demonta¿, transport oraz unieszkodliwienie azbestu Starostwo Powiatowe w Raciborzu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznoœci lokalnej, zw³aszcza mieszkañców, przedsiêbiorców oraz instytucji. Pragniemy poinformowaæ, ¿e istnieje mo¿liwoœæ dofinansowania ze œrodków Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŒiGW) zadañ polegaj¹cych na utylizacji odpadów zawieraj¹cych azbest. Œrodki funduszu mog¹ byæ przeznaczone na demonta¿, transport oraz sk³adowanie odpadów w postaci azbe-

Pieczarkowe opony W cyklu artyku³ów, w których przedstawiamy lokalnych przedsiêbiorców kolejn¹ firm¹ zas³uguj¹c¹ na szczególne uznanie jest zak³ad oponiarski SANDY pani Sylwii Pieczarek nauczycielki z zawodu. Zak³ad pani Sylwii znajduje siê w Pietrowicach Wielkich; Powsta³ w 1993 roku z inicjatywy † Ditmara Pieczarek, mê¿a w³aœcicielki, który prowadzi³ zak³ad do 1999 roku. Znamienny wk³ad w budowê fundamentów firmy ma ojciec szefowej pan Hanz Libera, którego doœwiadczeñ zawodowych i udzielanych wskazówek nie sposób pomin¹æ. Pañstwo Pieczarek byli jednymi z pierwszych, którzy zdecydowali siê na powrót do Polski z niemieckiej emigracji. Bogaci w zachodnie doœwiadczenia w dobie rodz¹cego siê w Polsce kapitalizmu i bezrobocia postanowili zaryzykowaæ, licz¹c tylko na siebie za³o¿yli zak³ad wulkanizacyjny w starej stodole, któr¹ musieli do tego celu zaadaptowaæ. Ka¿dy pocz¹tek bywa trudny, spo³eczeñstwo jest biedne, wiêc g³ównie sprzedawanym przez nich produktem by³y opony u¿ywane, obecnie tendencja ta ulega zmianie na rzecz opon nowych. W ofercie mo¿na znaleŸæ ogumienie kó³ niemal¿e do ka¿dego pojazdu od deskorolki po

6

samolot. Nie istniej¹ opony, których firma nie jest w stanie sprowadziæ. Obecnie zak³ad zatrudnia trzech pracowników, wykonuje us³ugi w zakresie drobnej mechaniki dysponuje tzw. ma³ym transportem jest w stanie dostarczyæ materia³y budowlane, opa³ itp. O renomie SANDY mog¹ œwiadczyæ klienci prawie z ca³ego kraju z Chorzowa, £odzi, Tarnowa, Gdañska jak równie¿ z zagranicy. Problemem zak³adu s¹ g³ównie niezdecydowani klienci, którzy zamawiaj¹ opony, a gdy te doje¿d¿aj¹ do warsztatu owi klienci mimo wp³aconej zaliczki wycofuj¹ siê z zamówienia. Park maszynowy sk³ada siê w g³ównej mierze z urz¹dzeñ produkcji zachodniej, lecz równie¿ krajowej. Wed³ug pani Pieczarek recept¹ na sukces jest mi³a i fachowa obs³uga oraz jakoœæ œwiadczonych us³ug. Zak³ad pani Sylwii ci¹gle siê rozwija, niebawem zostanie otwarty nowoczesny warsztat przy ulicy Górnej w Pietrowicach Wielkich tym samym powstanie kilka nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanych mechaników. Ja ze strony redakcji ¿yczê pañstwu i sobie by firm takich jak ta powstawa³o coraz wiêcej i by przedsiêbiorcy nie skupiali siê na przeszkodach, ale szukali drogi by je omin¹æ. Joachim Wieczorek

stu na specjalistycznym sk³adowisku, a dotacja nie mo¿e przekroczyæ 50 % kosztów realizacji zadania. Aby otrzymaæ dofinansowanie nale¿y przed rozpoczêciem inwestycji z³o¿yæ wniosek zgodny z Regulaminem Funduszu, a roboty musz¹ byæ wykonane przez firmê posiadaj¹c¹ stosowne zezwolenie wydane o przepisy ustawy o odpadach. Niezbêdne informacje w przedmiotowej sprawie mo¿na uzyskaæ w Referacie Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Bosackiej 42, lub pod nr tel. 41816-23. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Historia Makowa Maków le¿y nad rzek¹ Cyn¹, na pó³noc od Pietrowic Wielkich - 10 km od Raciborza. Za datê powstania wsi podaje siê rok 1222, kiedy to Maków nale¿a³ do hrabiego Wernera bêd¹cego palatynem ksiêcia Kazimierza z Opola. 19 listopada 1223 rokubiskup Lorenc konsekrowa³ koœció³ pw. œw. Jana i przeznaczy³ 1/10 czêœæ z twierdzy Maków, Gamów i Bogdanowo na jego utrzymanie. W roku 1240 ksi¹¿e Mieszko odda³ Maków zakonowi Joannitów (by³ to zakon rycerski). W 1437 roku ksi¹¿ê Miko³aj z Raciborza, chc¹c siê wzbogaciæ przyw³aszczy³ sobie maj¹tek i folwark Maków. Wed³ug kroniki z 1532 roku 33 gospodarstwa oraz 17 ogrodników nale¿a³o do ksiêstwa raciborskiego, a pozosta³a czêœæ do rycerskiego zakonu Joannitów. M³yn, który do tej pory nale¿a³ do zakonu z Rud Wielkich, wydzier¿awi³ m³ynarz Jerzy. Do 1565 roku Maków nale¿a³ do Raciborza. Od 1565 do 1575 roku Maków nale¿a³ do Opawy. W tym czasie wojewod¹ by³ Jerzy Lessota von Steblau. Maków zosta³ sprzedany Samuelowi Lessota za 4000 talarów. Ten zbudowa³ folwark i ³adny dom z ogrodem, zabra³ wiêksze gospodarstwa ch³opom i przy³¹czy³ do folwarku, gnêbi¹c w ten sposób ludnoœæ Makowa. W roku 1603 Kasper Beess Freiherr z Köln naby³ Maków za 8000 talarów. Po jego œmierci, jego brat Jan sprzeda³ Maków Dorocie, z domu Strzela, wdowie po Kasprze za 9000 talarów. W roku 1676 Maków kupi³ Adam Wilhelm Stolc, aby w roku 1687 sprzedaæ go Gotfrydowi Bernardowi Szalsza von Ehrenfeld ze Strzybnicy. Po jego œmierci, synowie Filip, Florian i Józef Antoni podzielili siê Makowem. Józef Antoni von Szalsza sprzeda³ swoj¹ czêœæ. Jedn¹ czêœæ naby³ Franciszek Albrecht hrabia Têczyñski z Krawarza w roku 1719. Drug¹ czêœæ naby³ Józef Ignacy von Teczler. W 1724 roku czêœæ Teczlera naby³ hrabia z Krawarza i w ten sposób posiad³ ca³y Maków. W roku 1783 Maków liczy³ 3 folwarki, 17 gospodarzy, 42 ogrodników i 8 cha³upników. Maj¹tek liczy³ wtedy 613,49 ha, z tego 541,5 ha ziemi uprawnej, 53,42 ha ³¹k, 1,54 ha pastwisk, 1,75 ha lasów i 14,98 ha ugorów. W roku 1894 powsta³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna. Liczba mieszkañców na ten czas to 1060 osób. Obecnie Maków zamieszkuje 546 osób. So³tys wsi Maków Jerzy Czeka³a

G³os Gminy


W zmienionej formule W Pietrowicach Wielkich kontynuuj¹ tradycjê organizowania targów - choæ tym razem w nieco zmienionej formie. Przez stolicê gminy znowu przewinê³y siê w ostatni weekend t³umy zwiedzaj¹cych Wystawê Budownictwa. Dwudniowa impreza by³a okazj¹ do zaprezentowania siê przedsiêbiorstw bran¿y budowlanej, zajmuj¹cych siê architektur¹ otoczenia i wnêtrz domów oraz systemami grzewczymi. Od dwóch lat gmina organizowa³a Ekowystawy „Ciep³o przyjazne œrodowisku”. Potwierdzi³y one, ¿e ma³a miejscowoœæ jest w stanie zorganizowaæ powa¿n¹ imprezê - wystarczy grupa oddanych pomys³odawców i wykorzystanie przez nich swych kontaktów. Wystarczy tak¿e, by potem sama organizacja imprezy funkcjonowa³a sprawnie; do mieszkañców powiatu i regionu dotar³a odpowiednia informacja, a w programie znalaz³ siê czas na atrakcje kulturalne. Imprezie, organizowanej przez Radê Gminy Pietrowice Wielkie, patronowali m.in. minister œrodowiska Czes³aw Œleziak, przewodnicz¹cy senackiej Komisji Ochrony Œrodowiska Adam Graczyñski, pos³owie Andrzej Markowiak i Andrzej Zaj¹c oraz starosta raciborski Henryk Siedlaczek. Otwarcia Wystawy dokonali wójt Andrzej Wawrzynek i przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Henryk Marcinek. Ró¿nic¹ by³ nieco inny charakter targów - oficjalnie nazwano je „Wystaw¹ Budownictwa. Ogród. Systemy Grzewcze. Wnêtrza”. Postanowiliœmy zmieniæ j¹, aby daæ mo¿liwoœæ zapromowania siê nie tylko producentom urz¹dzeñ grzewczych, ale tak¿e firmom sprzedaj¹cym produkty budowlane i zajmuj¹cym siê architektur¹ otoczenia. Szczególnie zwróciliœmy uwagê na to, by zaistnia³y firmy miejscowe - powiedzia³ Adam Wajda, sekretarz gminy. Dziêki tej formule mogli zainteresowaæ siê kontaktem z potencjalnymi klientami nie tylko mocni rynkowi producenci urz¹dzeñ grzewczych. Swe stoiska mieli regionalni budowlañcy, firmy zajmuj¹ce siê ogrodnictwem. Nie wystarczy postawiæ dom na kawa³ku dzia³ki. Po pewnym czasie trzeba go jakby „oprawiæ” - powiedzia³ jeden z przedsiêbiorców, zajmuj¹cy siê zak³adaniem ogrodów. Wielu zwiedzaj¹cych mia³o ju¿ swoje wizje wygl¹du w³asnego ogródka, specjaliœci mogli podsuwaæ z kolei pomys³y, jak nie popsuæ jego estetyki - promuj¹c przy okazji swoje produkty. A by³y ró¿norodne - poczynaj¹c od p³otków, bram, rusztowañ czy ma³ych altanek. Pierwszego dnia, w sobotê 17 maja, tereny wystawy nie by³y jeszcze tak bardzo oblegane przez zwiedzaj¹cych - przyszli g³ównie miejscowi. Tradycyjnie to niedziela by³a dniem szczytu. Trudno by³o przejechaæ przez centrum miasteczka, parkingi tworzono gdzie siê da³o. Rejestracje na autach œwiadczy³y, ¿e ich w³aœciciele przyjechali nierzadko z daleka - g³ównie ze Œl¹ska, ale te¿ z Opolszczyzny. Sporo by³o tak¿e rejestracji niemieckich. W pierwszych targach wiêkszoœæ zwiedzaj¹cych i potencjalnych klientów dla firm uczestnicz¹cych w wystawie, przychodzi³a, ¿eby siê rozejrzeæ i zdobyæ jak najwiêcej informacji - o tyle

G³os Gminy

obecnie widaæ by³o chêtnych na konkretne projekty. Ludzie zwracaj¹ siê z konkretnymi pytaniami, wielu z nich chce skorzystaæ z tego, i¿ ma okazjê zamówiæ ju¿ teraz potrzebne przy letnich remontach lub budowach domów materia³y wyjaœniali niektórzy wystawcy. Dla firm sprzedaj¹cych wyposa¿enia wnêtrz nie brakowa³o rozmówców, nagabuj¹cych o praktyczne zastosowanie ró¿nych rzeczy - poczynaj¹c od drzwi, paneli, parapetów, schodów, posadzek i p³yt. Dwudniowa wystawa zakoñczy³a siê w niedzielê rozdaniem wyró¿nieñ w kilku kategoriach konkursowych dla wystawców. Najciekawsze eksozycje na targach, zdaniem jury, prezentowa³y firmya Master Andrzeja Przyby³y z Raciborza, salon p³ytek ceramicznych Kafelek W³adys³awy Cieœlik oraz Meble D¹b Doroty Rclik z Wodzis³awia - wyró¿nienie otrzyma³ Lapis Granit Zygmunta Smyka³y z Ciska. W odrêbnej kategorii najciekawszego stoiska firmowego z gminy Pietrowice Wielkie nagrody otrzyma³y Kambet i Kamex, Kamieniarstwo Betoniarstwo MarkaMasnego oraz stoisko Antoniego i Imgardy Gincel z Makowa, zaœ wyró¿nienie Gospodarstwo Ogrodnicze Pelargonium z Samborowic. Najlepsze produkty wystawy mia³y zaœ Fabryka Kot³ów i Ra-

diatorów Fakora, Zak³ad Kotlarsko - Œlusarski Ryszarda Wojciechowskiego i Centrum Budowlane Gotartowice Gbi sp. z o.o. - a wyró¿niono z kolei Kowalstwo - Œlusarstwo Jana, Beniamina i Sebastiana Ostrowskich. Du¿¹ estym¹ cieszy³y siê wystêpy artystyczne. W sobotê g³ównie na scenie koncertowej mo¿na by³o zobaczyæ wystêpy dzieci z gminnych szkó³, po po³udniu rozpoczê³a siê „Biesiada Œl¹ska”, a wieczorem, gdy zapad³ zmierzch, na scenie pojawili siê tancerze i muzycy „Buenos Amigos”. Niedzielne popo³udnie nadal zajmowa³a muzyka - tym razem grupy „Impuls” i „Kapeli ze Œl¹ska Szwagra Bercika Józka Poloka”. Wieczorem zaœ przy piwie zabawiali ludzi zmêczonych nieco chodzeniem miêdzy stoiskami wystawowymi muzycy z „Kapeli Bawarskiej”. (sem)

Na targach interesuj¹ce by³y ekspozycje ogrodników

Wieczorem publicznoœc zabawia³y zespo³y muzyczne, m.in. Buenos Amigos

Przy firmowych stoiskach prawie non stop trwa³y dyskusje i oglêdziny urz¹dzeñ

Producenci kot³ów i urz¹dzeñ grzewczych znów wystawiali siê licznie

W godzinach szczytu na placu targowym trudno by³o siê przecisn¹æ w t³umie

Uroczyste otwarcie Wystawy przez samorz¹dowców i parlamentarzystów

Wielu goœci interesowa³y nie tylko matera³y budowlane, ale te¿ rybki...

7


Pocz¹tki pietrowickiego po¿arnictwa Po¿ary od zawsze gnêbi³y ludzkoœæ. Zdarza³y siê w historii nawet widowiska, jak np. spowodowanie w 64 r. przez cesarza rzymskiego Nerona po¿aru Rzymu. Poza chorobami, po¿ary stanowi³y najwiêksze niebezpieczeñstwo dla ludzi. Po¿ary mia³y miejsce tak¿e w Pietrowicach Wielkich. Historiograf Augustin Weltzel informuje, ¿e w 1717 r. powsta³ po¿ar w folwarku w Pobiehowie, który mieœci³ siê w okolicach dzisiejszej ul. Konopnickiej, podczas którego zginê³o dwoje dzieci. W 1784 r. wybuch³ po¿ar w stodole u Skerhuta na Wielkiej Stronie, strawi¹c wiele zabudowañ w kierunku Kietrza. Dnia 28 grudnia 1835 r. wieczorem wybuch³ po¿ar w „górnej karczmie” (póŸniej Fuss, dzisiaj pawilon handlowy przy ul. Wyzwolenia), przy gaszeniu ca³kowicie spali³ siê 48-letni Mathes Hermeth. Nie powinno dziwiæ, ¿e ówczesny w³aœciciel zamku i maj¹tku, rotmistrz Bennecke, kaza³ wybudowaæ remizê stra¿ack¹, której istnienie jest potwierdzone ju¿ w 1848 r. Jak ona by³a wyposa¿ona, nie wiadomo. Jednak stra¿ po¿arna wówczas jeszcze nie istnia³a. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna zosta³a za³o¿ona w Pietrowicach dopiero w marcu 1883 r. Obchodzi ona zatem swoje 120lecie. •ród³a raciborskie wskazuj¹, ¿e 25 sierpnia 1881 r. na targowisku, mieszcz¹cym siê w rejonie dzisiejszej ul. D¹browskiego i koszar Stra¿y Granicznej, odby³y siê pokazy gaszenia po¿aru

przez stra¿ raciborsk¹, za³o¿on¹ ju¿ w 1858 r. W pokazie uczestniczy³y osoby urzêdowe: starosta von Selchow i nowo powo³any burmistrz Semprich ze swoimi œwitami, a tak¿e w³adze okolicznych gmin, z „licznym udzia³em publicznoœci”. W tym dniu obradowa³ w Raciborzu zjazd 17 stra¿y po¿arnych Górnego Œl¹ska z udzia³em 36 delegatów, któremu przewodniczy³ g³ubczycki „brandmajster” Adler, którego dziœ nazywalibyœmy „naczelnikiem”. Nawo³ywano do zorganizowania stra¿y po¿arnych we wszystkich wiêkszych wsiach. W Pietrowicach Wielkich zebranie organizacyjne ochotniczej stra¿y po¿arnej odby³o siê 10 marca 1883 r. Wybrano tymczasowy zarz¹d. Prezesem zosta³ w³aœciciel s³odowni Reslag, jego zastêpc¹ – rolnik Albert Glania, sekretarzem – Valentin Zaruba, a skarbnikiem Heinrich Klösel (w³aœciciel gospody przy koœciele – dziœ jest tam zak³ad fryzjerski). „Brandmajstrem” wybrany zosta³ m³ynarz Johann Glania. Jest charakterystyczne, ¿e w urzêdowym dokumencie, jakim jest niew¹tpliwie informacja dla w³adz powiatowych, przy niektórych nazwiskach dodano tak¿e przydomki, wed³ug których w Pietrowicach odró¿niano osoby, nosz¹ce to samo nazwisko a nieraz nawet takie same imiê (warto ten problem poruszyæ kiedyœ na ³amach „G³osu Gminy”. Przytoczone przydomki podajemy w polskiej transkrypcji). Zastêpc¹ brandmajstra by³ Anton Ne-

w 1. rzêdzie (siedz¹) – od lewej: Franciszek Newerla, Teodor Pollak, Franciszek Klobuczek, Alojzy Dürschlag, Jan Newerla, Konrad Herud, Alojzy Benek, Alojzy Pieczarek, Pawe³ Gotzmann i Jan Posmyk; w 2. rzêdzie (siedz¹) – od lewej: Jan Mludek, Jerzy Newerla, Alfons Marcinek, Jan Biegun, Franciszek Sitek, Jerzy Bulok i Alfons Pientka; w 3. rzêdzie (stoj¹) – od lewej: Alfred Paletta, Tomasz Smuda, Herman Wolnik, Antoni Mludek, Józef Marcinek, Leon Gotzmann, Jan Szewior oraz Eryk Manderla; w 4. rzêdzie (stoj¹) – od lewej: Stanis³aw Tomaszczyk, Wilibald Newerla, Gerard Pientka, Józef Plura, Franciszek Wieder i Henryk Wolnik; w 5. rzêdzie (stoj¹ na podwy¿szeniu) – od lewej: Jerzy Pientka, Horst Foitzik, Manfred Kunisch, Wiktor Klobuczek, Józef Ossadnik, Jerzy Herud, Bruno Gotzmann oraz Alfons Pientka (Gruszka); na koniu siedzi: Artur Newerla.

8

werla z dodatkiem „Kolorz”, sprawami technicznymi mia³ siê zajmowaæ Franz Wachtarz „Szmitko”, a gospodarczymi – Karl Watzlawcik „Nyra”. Gwoli prawdy historycznej warto w tym miejscu odnotowaæ nazwiska pozosta³ych cz³onkówza³o¿ycieli pietrowickiej stra¿y po¿arnej: Karl Benek, Franz Burda „Burdzik”, Cabania, Karl Dürschlag „Frydrych”, Adolf Gotzmann „Kapsik”, Josef Herud „£ukoszek”, Anton Kaffka „Zimon” i Theodor Kaffka „Ostry”, Nikolaus Kollar, Martzinek „Ondrysek”, Adolf Mludek „Kowaliczek” i Franz Mludek „Cyglorz”, Robert Noga, Franz Newerla „Newyrla”, Wilhelm Sebrala „Szwec” oraz Ignatz Smuda. Na pi¹tek, 23 marca 1883 r. zwo³ano w³aœciwe zebranie za³o¿ycielskie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Pietrowicach Wielkich, zrzeszaj¹cej 25 cz³onków (w zebraniu poprzednim uczestniczy³y 24 osoby, nie uda³o siê ustaliæ nazwiska tego 25. cz³onka). Przyjêto statut, oparty na podobnym dokumencie raciborskiej stra¿y. Wybrano tak¿e oficjalny zarz¹d. Sk³ad tymczasowy, wybrany dwa tygodnie wczeœniej, uzupe³niono o Franza Newerlê „Newyrla”. Brandmajstrem pozosta³ m³ynarz Johann Glania, a jego zastêpc¹ Anton Newerla „Kolorz”. Jest charakterystyczne, ¿e zainteresowanie dzia³alnoœci¹ w stra¿y po¿arnej przenosi³o siê w niektórych pietrowickich rodzinach z pokolenia na pokolenie. Syn Josefa Heruda „£ukoszka” – Jan Herud (który by³ ju¿ nazywany „£ukosz”), pe³ni³ funkcjê komendanta gminnego stra¿y do 1941 r. oraz w latach 1948-1951 r. a jego syna mo¿na znaleŸæ na pami¹tkowej fotografii, wykonanej z okazji 90-lecia naszej OSP. Podobnie syn pierwszego zastêpcy brandmajstra Antoniego Newerli „Kolorza” – Jan by³ naczelnikiem w latach 1943-1945 oraz prezesem zarz¹du w latach 1946-1949. Dwóch synów Jana mo¿na tak¿e znaleŸæ na wspomnianej pami¹tkowej fotografii. Zreszt¹ wystarczy porównaæ nazwiska osób pokazanych na fotografii z nazwiskami cz³onków za³o¿ycieli stra¿y po¿arnej, aby siê przekonaæ o kontynuacji tradycji. W³adze gminne zawczasu przygotowa³y siê do powo³ania stra¿y po¿arnej i urz¹dzi³y stosowne zaplecze. Dnia 15 paŸdziernika 1879 r. wieœ Pietrowice Wielkie kupi³a od browarnika Seidla 60-arow¹ dzia³kê wraz z zamkiem. Zamek przekszta³cono w szko³ê a na pocz¹tku tej dzia³ki, przy dzisiejszej ul. Wyzwolenia 2, wybudowano budynek z pomieszczeniami dla administracji gminnej na pierwszym piêtrze. Parter tego domu przewidziano na urz¹dzenie remizy stra¿ackiej (dzisiaj mieœci siê tam sklep). Tak wygl¹da³y pocz¹tki pietrowickiego po¿arnictwa. Druhom stra¿akom „G³os Gminy” sk³ada najlepsze ¿yczenia z okazji ich jubileuszu. ¯yczymy Wam dalszego naboru m³odych adeptów po¿arnictwa oraz jak najnowoczeœniejszego i zawsze sprawnego sprzêtu, który obyœcie nie musieli u¿ywaæ do zwalczania po¿arów, a jedynie na pokazach. PaN

G³os Gminy


Nasza szko³a w Europie! Temat Europa to has³o bardzo gor¹ce w ostatnim czasie i nikt chyba nie potrafi przejœæ obok niego obojêtnie. Dotyczy to równie¿ Szko³y Podstawowej w Pietrowicach Wielkich, w której powsta³ Szkolny Klub Europejski. G³ównym jego celem jest d¹¿enie do rozwijania œwiadomoœci europejskiej. Uczniowie z du¿ym zapa³em podeszli do dzia³añ, które mia³y przybli¿yæ im wiadomoœci na temat Europy. Pierwszym dzia³aniem by³o zorganizowanie wystawki informacyjnej dnia 9 maja z okazji Dnia Europejskiego. Powsta³a równie¿ gazetka œcienna na której uczniowie zawiesili wykonane przez siebie flagi pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej i na której zamieszczane s¹ informacje klubu. Z kolei dnia 20 maja zorganizowano szkolne referendum na temat wejœcia Polski do Unii Europejskiej. Uprawnionych do g³osowania by³o 122 uczniów z klas IV- VI oraz 24 nauczycieli (146 osób). Dla uczniów by³o to pierwsze refe-

Zewnêtrzny sprawdzian w Szko³ach Podstawowych 8 kwietnia 2003 r. by³ wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu szóstoklasistów ca³ej Polski. Tego dnia o godz. 9.00 , 54 uczniów klas szóstych Publicznej Szko³y Podstawowej w Pietrowicach Wielkich przyst¹pi³o do ogólnopolskiego sprawdzianu. Egzamin trwa³ 60 minut, w czasie których uczniowie musieli rozwi¹zaæ 25 zadañ, w tym 20 zamkniêtych (uczeñ wybiera³ jedn¹ odpowiedŸ spoœród czterech podanych) oraz 5 otwartych (uczeñ formu³owa³ w³asna odpowiedŸ). Zadania sprawdza³y umiejêtnoœci pogrupowane w piêæ kategorii: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce . Prace by³y sprawdzone przez zewnêtrznych egzaminatorów z Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Ka¿dy z uczniów móg³ otrzymaæ maksymalnie 40 pkt.

Œrednia punktów uzyskanych przez nasz¹ szko³ê to 28. 100% punktów otrzyma³ £ukasz Reichel, 95% - Pawe³ Bia³uski, Natalia B³achut, Kamil Machnik, Tomasz Piechaczek, 90% - Aleksandra Muszal, Robert Szramowski 85% - Daniela Erlebach, Edyta Moc, Anita Modla, Denis Dziób, £ukasz Wollny, Od 80 do 83% - Kamil Kotula, Dorota Król, Kamil Kucyniak, Partycja Henkel, Mirela Zajonc, Wojciech Wêglarz, Sylwester Smolak. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna naszej szko³y sk³ada wszystkim uczniom pisz¹cym sprawdzian serdeczne gratulacje za wk³ad pracy oraz uzyskane wyniki wraz z wyrazami uznania i ¿yczeniami na przysz³oœæ. Dyrektor szko³y M. Rowiñska

„Moja droga ja ciê kocham”

rendum, w którym zachowana zosta³a ca³a procedura g³osowania. Dlatego te¿ uczniowie bardzo chêtnie wziêli udzia³ w tym referendum. Ka¿dy z nich chcia³ poczuæ siê jak doros³y wiêc frekwencja by³a bardzo wysoka , wynios³a 92% (134 osoby) . G³osuj¹cych na TAK - by³o 91 osób, na NIE - 43 osoby. Wyniki te wskazuj¹ wyraŸnie, ¿e wiêkszoœæ uczniów chce wejœcia do Unii Europejskiej. Akcent europejski mia³ miejsce równie¿ w Dniu Sportu i Œwiêta Szko³y, w którym oprócz licznych rozgrywek sportowych by³ czas na konkursy plastyczne. M³odsze klasy I- III malowa³y na du¿ych powierzchniach prace pt. „ Moje marzenia”, natomiast starsze klasy IV -VI na du¿ych konturach Europy malowa³y prace pt. „ Europa w oczach dzieci”. Prace by³y bardzo ciekawe i wyra¿a³y pozytywny stosunek uczniów do tego co niesie ze sob¹ Europa. Edyta Kubita

G³os Gminy

W wielu wioskach naszej gminy mo¿emy zaobserwowaæ swoisty fenomen, wygl¹da on mniej wiêcej tak. Z jednej strony podczas zebrañ wiejskich wielu rolników narzeka na zbyt w¹skie drogi, na brak urz¹dzeñ hydrotechnicznych, rowów melioracyjnych itp. Zgoda istniej¹ w tej dziedzinie braki, które sukcesywnie trzeba uzupe³niaæ. Jednak z innej perspektywy obserwujemy swoist¹ niekonsekwencjê wielu z tych osób. Wygl¹da ona mniej wiêcej tak: Wielu u¿ytkowników gruntu wykonuj¹c roboty polowe g³ównie orkê, cichaczem nie mówi¹c nic nikomu podbiera sobie œrednio po pó³ skiby ziemi rocznie, a ¿e niektórzy u¿ytkuj¹ pole 50 lat i wiêcej, rachunek jest prosty. W Gminie Pietrowice Wielkie rekordzista przyw³aszczy³ sobie 6 metrów drogi. Podczas pomiarów geodezyjnych straszy³ geodetów s¹dem za wtargniêcie na jego prywatny teren. Czy¿ to nie absurd? W takich przypadkach na nic zdaj¹ siê kamienie geodezyjne, wytyczone granice, mapki - istnieje anarchia i samowola, wiele z tych osób wymaga od polityków, by byli uczciwi. Jednak by wymagaæ uczciwoœci i zyskaæ moralne prawo do oceny postêpowania innych samemu trzeba byæ uczciwym i nie okradaæ pañstwa z powierzone-

go jego pieczy maj¹tku czy¿ nie? Drzazga w oku bliŸniego zawsze jest bardziej widoczna ni¿ w³asna belka, która czasem mo¿e mieæ takie rozmiary, ¿e nie sposób jej dostrzec. Pozwolê sobie na obrót ca³ej sprawy o 180 stopni. Abstrahujê, pracownicy pañstwowi, czy te¿ innych s³u¿b nie opacznie weszli na teren czyjegoœ pola jest to kwestia mniej wiêcej 10 minut i s³uchawka w Urzêdzie Gminy jest gor¹ca w myœl zasady „ Ch³op ¿ywemu nie przepuœci, ch³op potêg¹ jest i basta” kolejna niekonsekwencja. Jedn¹ z przyczyn tego stanu rzeczy jest sprawa w³asnoœci kamieni granicznych, w³aœciciele dzia³ek w ¿aden sposób nie czuj¹ za nie odpowiedzialni. Brak prawnych konsekwencji za ich niszczenie, wyorywanie czy wykopywanie. W prawie unijnym za naruszenie kamienia granicznego grozi kara finansowa tak wysoka, ¿e ka¿dy w³aœciciel pola pilnuje go jak oka w g³owie. Szansa na zmiany w interpretacji naszego prawa nadejdzie chyba dopiero z chwil¹ wejœcia Polski w struktury Unii Europejskiej a do tego czasu jesteœmy zmuszeni jeŸdziæ po w¹skich polnych drogach i (jak mamy, za co) ubezpieczaæ pola na wypadek powodzi. Damian Tunk

9


Krótko z gminy... W miejscowoœci Lekartów oddano do u¿ytku chodnik ³¹cz¹cy so³ectwo z przystankiem autobusowym zlokalizowanym na skrzy¿owaniu z drog¹ krajow¹ 916 (Racibórz - Pietraszyn). Inwestycja zosta³a sfinansowana ze œrodków bud¿etowych naszej gminy (materia³) oraz powiatu (robocizna). W po³owie bie¿¹cego miesi¹ca rozpoczêto rozbudowê szko³y w Pietrowicach Wielkich dla potrzeb gimnazjum. Jak ju¿ informowaliœmy od 1 wrzeœnia wszystkie dzieci bêd¹ uczêszczaæ do jednego gimnazjum. Inwestycja ma byæ ukoñczona przed rozpoczêciem nowego roku szkolnego. Od 1 lipca rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane z wymian¹ instalacji centralnego ogrzewania i modernizacj¹ kot³owni w Szkole Podstawowej w Paw³owie. Zostanie tak¿e przeprowadzona niezbêdna adaptacja pomieszczeñ do celów zwi¹zanych z przeniesieniem przedszkola do budynku szko³y. Inwestycja czêœciowo jest finansowana ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Tegoroczne do¿ynki gminne odbêd¹ siê w Samborowicach w dniu 7 wrzeœnia. Rada so³ecka ju¿ dzisiaj serdecznie zaprasza wszystkich mieszkañców gminy. Z doœæ wiarygodnych Ÿróde³ dowiedzieliœmy siê i¿ prawdopodobnie tegoroczne do¿ynki powiatowe odbêd¹ siê w Krowiarkach w dniach 30-31 sierpnia.

“Bogu na chwa³ê bliŸniemu na ratunek” s³u¿ymy ju¿ 120 lat Jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Pietrowice Wlk. w bie¿¹cym roku obchodzi jubileusz 120-lecia istnienia. Obchody jubileuszowe przypadaj¹ na dzieñ: 11, 12 i 13 lipca. Niewiele jest w kraju jednostek, które mog³yby poszczyciæ siê takim jubileuszem. Fakt ten sta³ siê bodŸcem dla Zarz¹du, który postanowi³ zorganizowaæ WIELKI FESTYN JUBILEUSZOWY po³¹czony jest z plenerowym MEGA KONCERTEM. Gwiazd¹ pi¹tkowego wieczoru bêdzie zespó³ Golec uOrkiestra, £zy oraz Apogeum. Natomiast w sobotê przewidziana jest czêœæ oficjalna obchodów jubileuszowych – uroczysty apel, caprztyk, a potem dyskoteka dla dzieci oraz zabawa taneczna “DO BIA£EGO RANA”. BIESIADA RODZINNA, na której przewidziane jest wiele atrakcji m.in.: kabaret, wystêp zespo³u Szlagier Maszyna, pokazy stra¿ackie, pokaz sztucznych ogni itp., odbêdzie siê w ostatni dzieñ obchodów tj. niedzielê. Impreza organizowana jest w Pietrowicach Wlk. na specjalnie przygotowanym placu koncertowym, na którym corocznie odbywaj¹ siê podobne festyny z koncertami. W zwi¹zku z powy¿szym Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y serdecznie zaprasza i zachêca do

przy³¹czenia siê do wspólnego biesiadowania. Chcielibyœmy przybli¿yæ Pañstwu program naszej imprezy.

PROGRAM WIELKIEGO JUBILEUSZOWEGO FESTYNU

120-lecia OSP Pietrowice Wielkie pod patronatem Wójta Gminy Andrzeja Wawrzynka

11.07.2003 – pi¹tek 1830 – Koncert grupy rockowej APOGEUM. 2000 – Koncert zespo³u Golec uOrkiestra . 2130 – Koncert grupy £zy. 12.07.2003 – sobota REMIZA OSP PIETROWICE WLK. 1630 – Zbiórka przed remiz¹ stra¿ack¹ w Pietrowicach Wlk. 1700 – Uroczysty apel – odznaczenie zas³u¿onych stra¿aków. 1800 – Capstrzyk. PLAC KONCERTOWY 1600 – Rozpoczêcie PIKNIKU RODZINNEGO. 1700 – Gry i zabawy dla dzieci. 1800 – Dyskoteka dla dzieci. 2000 – Zabawa taneczna DO BIA£EGO RANA.

- saletrę amonową - amofosmag - papy termozgrzewalne i nawierzchniowe - styropian 3 cm - izoplast - blachę ocynkowaną - cement portlandzki - wapno hydratyzowane i trzuskawicę - pasze oraz dodatki mineralne - pokarm dla go ębi 10

13.07.2003 – niedziela 845 – Zbiórka przed remiz¹ stra¿ack¹. 900 – Przemarsz do koœcio³a. 930 – Jubileuszowa msza œw. 1400 – Otwarcie PIKNIKU RODZINNEGO. 1500 – GRY I ZABAWY. 1600 – Pokazy stra¿ackie. 1700 – Kabaret. 1900 – Melodie bawarskie w wykonaniu Szlagier Maszyna. 2200 – Pokaz sztucznych ogni. Organizatorzy zapewniaj¹ : loteriê fantow¹ z atrakcyjnymi nagrodami, ko³o szczêœcia ZUZKA, licytacjê, dmuchane zamki dla dzieci, karuzela, gry i zabawy, dobrze zaopatrzony bufet oraz wiele innych atrakcji.

G³os Gminy


Referendum w Gminie W dniach 7 – 8 czerwca 2003r. odby³o siê w naszej gminie podobnie jak w ca³ym kraju Referendum Ogólnokrajowe w sprawie wyra¿enia zgody na ratyfikacjê traktatu dotycz¹cego przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. W szeœciu obwodowych komisjach referendalnych mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ oddania g³osu na TAK lub NIE. Nietypowo bo przez 2 dni od godz. 6.00 do 20.00 cz³onkowie obwodowych komisji sumiennie baczyli by g³osowanie przebieg³o sprawnie i zgodnie z planem. Frekwencja po pierwszym dniu g³osowania na terenie gminy wynosi³a zaledwie 8,17.%. W drugim dniu znacznie siê poprawi³a, ca³oœciowo daj¹c przedstawione poni¿ej wyniki. L.p.

Siedziba Okrêgu Komisji

1.

Pietrowice Wielkie

2.

Choæ w porównaniu z wynikami w skali kraju frekwencja jest s³aba, jest ona wiêksza ni¿ przy niedawnych wyborach do samorz¹du. Podobn¹ frekwencj¹ uzyska³y gminy s¹siednie: Krzanowice 43,38 %, Krzy¿anowice trochê lepiej bo 48,25 %, s³abiej wyszed³ Rudnik 39,07%. Podsumowuj¹c wyniki referendum pocieszaj¹ce jest to, i¿ w skali kraju spo³eczeñstwo, w którym demokracja dopiero siê rozwija stanê³a na wysokoœci zadania i zada³o ma³y pierwszy egzamin rzutuj¹cy na kierunki rozwoju wielu kolejnych pokoleñ. Sekretarz Gminy Adam Wajda

liczba osób uprawno- liczba wydanych nych do g³osowania kart do g³osowania

liczba wa¿nie oddanych g³osów

liczba g³osów oddanych na „TAK”

liczba g³osów oddanych na „NIE”

Frekwencja w%

2200

1005

996

867

129

45,68

Paw³ów

847

351

348

289

59

41,44

3.

Krowiarki

881

323

321

280

41

36,66

4.

Maków

520

280

279

215

64

53,58

5.

Cyprzanów

611

259

258

229

29

42,39

6.

Samborowice

545

238

238

211

27

43,67

RAZEM:

5604

2456

2440

2091

285

43,94

85,69%

14,31%

Leæ Irena leæ... Irena Chory mieszkanka Cyprzanowa zdoby³a pierwsze miejsce na XI-ch Otwartych Mistrzostwach Polski Juniorów Fryzjerstwa Damskiego, konkurs ten odbywa³ siê w dniach 05,06- IV2003r w Poznaniu. Wygrywaj¹c te zawody Irena zdoby³a tytu³ Mistrzyni Polski Juniorów, reprezentuj¹c salon fryzjerski „OLYMP” pañstwa Marianny i Bernarda Korzonek z Raciborza. Ta dzielna adeptka fryzjerska swe praktyczne umiejêtnoœci doskonali³a pod czujnym i wymagaj¹cym okiem pani Marianny. Poznañskie zawody sk³ada³y siê z kilku konkurencji mianowicie: „ Wyciskanie fal na mokro ( czas – 20 minut)”, „ Fryzura dzienna z mokrych w³osów ( czas 25-minut)”. „ Fryzura wieczorowa na sucho (czas -45minut)” w tych konkurencjach Irena zdoby³a maksimum mo¿liwych do zdobycia punktów, a Ewelina Herud o której pisaliœmy w poprzednim numerze zajê³a II miejsce. Opisuj¹c mistrzostwa nie sposób pomin¹æ cierpliwoœci modelek, na których to Irena szlifowa³a przez blisko miesi¹c swe fryzjerskie umiejêtnoœci, a by³y nimi Adriana Sapa ze Strzybniczka i Urszula Pieruszka z Raszczyc. Znamienny wk³ad w zwyciêstwo Ireny wnios³a pani Marzena Korzonek, która by³a odpowiedzialna za strój i makija¿ modelek. W nagrodê za powy¿sze zwyciêstwo Mistrzyni zosta³a zwolniona z praktycznych egzaminów czeladniczych na zakoñczenie trzeciej klasy.

G³os Gminy

Zwyciê¿aj¹c zakwalifikowa³a siê do reprezentowania Polski w europie na zawodach, które odbêd¹ siê we Frankfurcie - ¿yczymy powodzenia. Na zakoñczenie pragnê krótko scharakteryzowaæ osobê Ireny. To nader skromna osoba nie by³o mi ³atwo namówiæ j¹ do udzielenia wywiadu, gdy mi siê to uda³o postanowi³em wypytaæ j¹ równie¿ o plany zwi¹zane z prywatn¹ sfer¹ ¿ycia. Hobby Ireny to przede wszystkim wymyœlanie nowych

fryzur, ponadto interesuje siê muzyk¹, tañcem, lubi œpiewaæ, lecz jak twierdzi nie bardzo potrafi, wiêc nie czyni tego publicznie. Marzeniem Ireny jest ci¹g³e doskonalenie siê w profesji, bo jak twierdzi mistrzyni, „kto stoi w miejscu ten siê cofa”, w przysz³oœci planuje za³o¿yæ w³asn¹ rodzinê, lecz póki, co najbli¿szym jej marzeniem jest lot samolotem na Ibizê. Có¿ pozostaje mi tylko dodaæ – Leæ Irena leæ… Damian Tunk

11


Darczyñcy Wykaz osób które dokona³y wp³at pieniê¿nych na realizacjê „Eko Planu Koœció³ka” w Pietrowicach Wielkich: 1. Aniela Czorny - zam. Pietrowice Wielkie 2. Rudolf i Gertruda Schewior - zam. Pietr. Wlk. 3. Stanis³awa Skalska - zam. Pietrowice Wielkie 4. Beata Mika - zam. Ksiê¿e Pole 5. Wilibald Newerla - zam. Pietrowice Wielkie 6. Ma³gorzata Kotula - zam. Pietrowice Wielkie 7. Ryszard i Otylia Newerla - zam. Pietr. Wlk. 8. Barbara i Rudolf Wieder - zam. Bonn 3 9. Józef i Maria Marcinek - zam. Pietrowice Wlk. 10.Norbert Nowak - zam. Pietrowice Wielkie 11.Wiktor Paskuda - zam. Pietrowice Wielkie 12.Adelajda Gorzalnik - zam. Borucin 13.Alojzy Chmiela - zam. Pietrowice Wielkie 14.Bernadeta Wollny - zam. Kornice 15.Jan i Agata Cyfka - zam. Pietrowice Wielkie 16.Teresa i Janusz Karpisz - zam. Bieñkowice 17.Mariola i Rajmund Gerlich - zam. Bremen 18.Antoni Jamicki - zam. Pietrowice Wielkie 19.Irena i Martin Kubiczek - zam. Pietrowice Wlk. 20.Weronika i Piotr Szczudlek - zam. Pietr. Wlk. 21.Beata i Dariusz Mludek - zam. Pietrowice Wlk. 22.Stanis³aw P³awucha - zam. Markowice 23.Wilhelm Janik - zam. Pietrowice Wielkie 24.Jan Jakosz - zam. Kietrz 25.Pawe³ Newerla - zam. Racibórz 26.Patrycja Sternadel - zam. G³ubczyce 27.Karina Kwitek - zam. Pietrowice Wielkie 28.Maria Pientka - zam. Pietrowice Wielkie 29.Ewa Pierzcha³a - zam. Racibórz 30.Maria Górska - zam. Pietrowice Wielkie 31.Hubert Machnik - zam. Kornice 32.Renata Kalus - zam. Paw³ów 33.Paula WoŸnica - zam. Kornice 34.Ingrid Kotula - zam. Pietrowice Wielkie 35.Ottylia Martzinek - zam. Essen

12

36.Oswald i Ruta Ko³odziej - zam. Racibórz 37.Krystyna Schneider - zam. Pietrowice Wielkie 38.Rajmund Kaistra - zam. Monachium 39.Waldemar Bogdon - zam. Karlsruhe 40.Ilona Gawlica - zam. Samborowice 41.Sylwia Komor - zam. Kornice 42.Daniel Fudali - zam. Pszów 43.Dariusz Jurochnik - zam. Pszów 44.Urszula Darszen - zam. Cha³upki 45.Jacek Doliszewski - zam. Czêstochowa 46.Tomasz Poœpiech - zam. Kêdzierzyn-KoŸle 47.Bernard Lasak - zam. Owsiszcze 48.Adrian ¯ymla - zam. ¯erdziny 49.Bank Spó³dzielczy Racibórz Oddz. Pietr. Wlk. 50.Janina W¹sowicz - zam. Pietrowice Wielkie 51.O. Joachim Dyrszlag - zam. Góra Œw. Anny 52.El¿bieta Pawlasek - zam. Pietrowice Wielkie 53.Krystyna Herud - zam. ¯erdziny 54.Brunon NiedŸba³a - zam. ¯erdziny 55.Gerard Pientka - zam. ¯erdziny 56.Anna Rostek - zam. ¯erdziny 57.Bernard Franiczek - zam. ¯erdziny 58.Brygida Eckert - zam. Cyprzanów 59.Krystyna Legan - zam. Cyprzanów 60.Mateusz Krebs - zam. Kraków 61.Rodzina Witezy - zam. Cyprzanów 62.Agnieszka Chmiela - zam. Cyprzanów 63.Pawe³ Wolnik - zam. Cyprzanów 64.Beata Majnusz - zam. Cyprzanów 65.W³adys³aw Rusnarczyk - zam. Cyprzanów 66.Maria Leks - zam. Cyprzanów 67.Halina Kurzeja - zam. Cyprzanów 68.Œciborski £ukasz - zam. Cyprzanów 69.£ukasz Cyrupa - zam. Cyprzanów 70.Stefania Bugla - zam. Cyprzanów 71.Maria Palisa - zam. Cyprzanów 72.Kamil Czeka³a - zam. Cyprzanów 73.Denis Czeka³a - zam. Cyprzanów 74.P³aszczek Gertruda - zam. Cyprzanów 75.Gertruda Kuœnik - zam. Cyprzanów 76.Stanis³aw Pietraszko - zam. Cyprzanów 77.Krystian Bia³as - zam. Cyprzanów 78.Kornelia Król - zam. Cyprzanów 79.Klaudia Herud - zam. Cyprzanów

80.Leon Rudziok - zam. Cyprzanów 81.Dorota Musio³ - zam. Cyprzanów 82.Ryszard Smolka - zam. Cyprzanów 83. Sebastian Otlik - zam. Racibórz Razem zebrano kwotê: 2.713,60 z³ Za dokonane wp³aty serdecznie dziêkujemy. Nazwiska dalszych fundatorów opublikujemy w nastêpnym wydaniu „G³osu Gminy”. Cecylia Pawlasek

Biblioteczne konkursy W ostatnim czasie w bibliotekach naszej gminy odby³o siê kilka konkursów. Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach zorganizowa³a 11 czerwca gminny „Turniej wiedzy o Unii Europejskiej”, gdzie m³odzie¿ z I i II klas gimnazjalnych mog³a wykazaæ siê sw¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ pañstw cz³onkowskich i kandyduj¹cych do Unii. M³odzie¿ startuj¹ca w konkursie, odpowiadaj¹c na pytania przygotowane przez Ma³gorzatê Paletta, Annê Nowakowsk¹ i Gabrielê Seidel, popisa³a siê bardzo dobr¹ znajomoœci¹ tematu. W turnieju bra³o udzia³ 9 dwuosobowych dru¿yn ze wszystkich gimnazjów naszej gminy. Zwyciê¿y³y Agata Kotulska i Karolina Szelewska. Drug¹ lokatê zajêli Kamil Stein i Mariusz Dürschlag, zaœ na trzecim miejscu uplasowa³y siê Agata i Agnieszka Jakubiec. W jury zasiad³y pani Anna Nowakowska oraz pani Monika Schattke. W Filiach bibliotecznych odby³y siê konkursy zwi¹zane z twórczoœci¹ Charles’a Perrault. Konkursy w poszczególnych placówkach mia³y ró¿n¹ formu³ê, ale wspólnym mianownikiem by³a dobra zabawa. Pani Barbara Kapinos z Filii Bibliotecznej w Krowiarkach zorganizowa³a 16 czerwca we wspó³pracy z miejscow¹ szko³¹ konkurs pt. „Zaczarowany œwiat bajek Charles’a Perrault” w którym bra³o udzia³ 17 uczestników. W finale najlepszym okaza³ siê Tomek Stosiek, drugie miejsce zajê³a Nicol Gawe³ek zaœ trzecie Sonia Holeczek. W Paw³owie w imprezie zorganizowanej 9 czerwca przez pani¹ Eleonorê Brodê bra³o udzia³ 14 dzieci, zaœ najwiêksz¹ wiedz¹ wykazali siê: Ania Zaj¹c, Marcin Litka, Dorota Kowaczek i Damian Wieder. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali skromne upominki zaœ finaliœci atrakcyjne nagrody ksi¹¿kowe. Faktem, który najbardziej cieszy, jest to, i¿ pomimo, ¿e rok szkolny ma siê ku koñcowi, dzieci i m³odzie¿ chêtnie uczestnicz¹ w konkursach, pomimo, ¿e wi¹¿e siê to przecie¿ z dodatkow¹ nauk¹, na któr¹ w przededniu wakacji nie ka¿dy ma ochotê. Zapraszamy korzystania z naszych us³ug w czasie wakacji. W poszczególnych placówkach przewidywane s¹ przerwy urlopowe, ale o fakcie tym czytelnicy zostan¹ poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Ma³gorzata Paletta

G³os Gminy


„Asy z trzeciej klasy” Szko³y Podstawowej w Pietrowicach Wielkich Znany od lat Turniej pod nazw¹ „ASY TRZECIEJ KLASY ” odby³ siê i w tym roku na szczeblu powiatowym dnia 29.04.03r, pod kierunkiem doradcy metodycznego mgr Gabrieli Kryk. Turniej odbywa³ siê tym razem w Szkole Podstawowej w Krzy¿anowicach, poniewa¿ tradycj¹ jest, i¿ zwyciêska dru¿yna zaprasza do swojej szko³y przedstawicieli ze szkó³ powiatu raciborskiego. W przysz³ym roku turniej odbêdzie siê w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich, poniewa¿ w³aœnie przedstawiciele tej szko³y zdobyli I miejsce. Szko³ê reprezentowali trzej uczniowie w sk³adzie : Anna Maria Wêglowska, Dominika Machelska oraz Stefan Moc. Rozwi¹zywali oni test z ró¿nych dziedzin edu-

kacji , w którym tematem przewodnim by³a „ Rodzina ”.Na 98 punktów, uczniowie ci zdobyli 96 punktów. Ci sami uczniowie wziêli udzia³ w Gminnym Konkursie Komunikacyjnym pod has³em : „ Moje bezpieczeñstwo w ruch drogowym”. Startowa³o piêæ dru¿yn z poszczególnych szkó³ : z Cyprzanowa, Krowiarek, Makowa, Pietrowic Wielkich i Samborowic. Organizatorem by³a wychowawczyni klasy trzeciej mgr Ewa Fedczyszyn. I tym razem uczniowie z Pietrowic Wielkich zdobyli I miejsce. Drugie miejsce zdobyli uczniowie z Cyprzanowa, a trzecie z Makowa. Zwyciêzcy otrzymali Puchar ufundowany przez Radê Rodziców. Tegoroczne „ Asy ” z Pietrowic Wielkich rzeczywiœcie wykaza³y siê

du¿¹ wiedz¹. Opiekunowie klas trzecich : Daria Machnik i Ewa Fedczyszyn ¿egnaj¹c klasy trzecie, maj¹ œwiadomoœæ i¿ praca z uczniami przez ostatnie trzy lata da³a wymierne rezultaty i jest Ÿród³em autentycznej satysfakcji. Opiekunowie sk³adaj¹ jak najserdeczniejsze gratulacje dla swoich „ Asów ”, które na to uznanie rzeczywiœcie zapracowa³y. Ewa Fedczyszyn

Ekologia na co dzieñ - czyli jak mo¿emy pomóc Ziemi? Z inicjatywy Komisji ds. Ekologii Rady Gminy Pietrowice Wielkie pod has³em „ Œwiêto Ziemi dzisiaj mamy do sprz¹tania zapraszamy” wszystkie dzieci szkolne i przedszkolne , rodzice oraz pracownicy Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego w Samborowicach w dniu 16 kwietnia 2003 r. wziêli aktywny udzia³ w porz¹dkowaniu i oczyszczaniu z œmieci najbli¿szego œrodowiska przyrodniczego. Ju¿ od wczesnych godzin rannych porz¹dkowano teren wokó³ placówki oœwiatowej, szczególnie boisko szkolne, które by³o pe³ne gruzu po remoncie szko³y. Wywieziono dwa kontenery gruzu.. Porz¹dkowano teren starego przedszkola. Uczniowie klasy V i VI z wychowawcami wyruszyli na ekologiczn¹ wycieczkê rowerow¹ sprz¹taj¹c rowy wzd³u¿ drogi prowadz¹cej do granicy pañstwa . Zebrano 40 worków œmieci. Usuniêto du¿e skupisko œmieci – 16 worków butelek – w obrêbie przystanku i sklepu. Mo¿e w tym miejscu warto pomyœleæ o zbiornikach do segregacji odpadów. W akcji aktywnie uczestniczy³ so³tys wsi Samborowice, który to wykorzystuj¹c swoje umiejêtnoœci ogrodnicze , bardzo ciekawie zagospodarowa³ teren przed szko³¹ sadz¹c iglaki oraz krzewy ozdobne . Ciê¿ki gruz oraz s³upy betonowe zosta³y usuniête dziêki pomocy pana Henryka Jeremiasza dysponuj¹cego ciê¿kim sprzêtem niezbêdnym do tych prac. Przedszkolacy z transparentami i znakami o tematyce ekologicznej, ze œpiewem, przy dŸwiêkach instrumentów perkusyjnych w pochodzie przemaszerowali ulicami Samborowic

G³os Gminy

obwieszczaj¹c œwiatu has³a jak wa¿na jest ochrona œrodowiska naturalnego. Piêkny s³oneczny dzieñ sprzyja³ pracom porz¹dkowym , który o godz. 14.00 zakoñczy³ siê wspólnym spo¿yciem pysznej grochówki ugotowanej przez pracowników przedszkola. Zespó³ Szkolno Przedszkolny w Samborowicach uczy swoich podopiecznych ekologicznego myœlenia oraz kszta³tuje w³aœciwe postawy wobec problemów ochrony œrodowiska od najm³odszych lat realizuj¹c program edukacji poprzez najbardziej ró¿norodne formy i metody pracy zwi¹zane z ekologi¹ , m.in. coroczna akcja

„ Sprz¹tania Œwiata”, „ Œwiêto Ziemi”, apele zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska , ekoturnieje i ekokonkursy. Ca³y œwiat od wielu lat podejmuje najró¿niejsze dzia³ania w celu podniesienia kultury ekologicznej ludzi. Forma bezpoœredniego kontaktu ze œrodowiskiem naturalnym i to od najm³odszych lat najskuteczniejsza metoda edukacji ekologicznej. To proces d³ugofalowy, którego efektem bêdzie g³êboka przemiana kulturowa oparta na ekologicznym postrzeganiu rzeczywistoœci. A. Staniek

13


SPORT Sezon wiosenny Seniorów Pi³karska wiosna w Pietrowicach Wielkich rozpoczê³a siê niezbyt pomyœlnie, po wygranych trzech meczach sparingowych (z Dzier¿ys³awiem na hali w szkole w Kietrzu, z T³ustomostami na stadionie w Pietrowicach i Paw³owem na wyjeŸdzie) dru¿yna ponios³a trzy pora¿ki w meczach o mistrzostwo klasy B. Na pocz¹tek uleg³a dru¿ynie z Rudnika 2 : 3 na w³asnym boisku, potem przegra³a na boisku w Zawadzie Ksi¹¿êcej 1 : 3. Kolejnym przeciwnikiem mia³a byæ dru¿yna z Pstr¹¿nej (lider i pewny kandydat do awansu), ale mecz siê nie odby³ gdy¿ dru¿yna lidera nie przyjecha³a o wyznaczonej godzinie i sêdzia odgwizda³ walkower. Uporczywoœæ dzia³aczy z Pstr¹¿nej doprowadzi³a do tego, ¿e Prezes Klubu wraz z trenerem Szelewskim wyrazili zgodê na powtórzenie meczu w drugi dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych. Decyzja ta wp³ynê³a tak negatywnie na zawodników, ¿e nastêpny mecz w Bieñkowicach przegrali 5 : 1. Trudne rozmowy, które trener przeprowadzi³ z zawodnikami da³y pe³n¹ mobilizacjê dru¿yny na mecz z liderem i START pokona³ go 3 : 1. Na meczu obecny by³ Wójt Gminy, który przyniós³ szczêœcie naszej dru¿ynie. W kolejnym meczu dru¿yna STARTU pokona³a Buków 5 : 1, by w nastêpnej kolejce przegraæ derbowe spotkanie w Cyprzanowie 1 : 2. Po przegranym meczu w Cyprzanowie dru¿yna ze stolicy gminy z³apa³a drugi oddech i wygrywa³a mecz za meczem z Gorzycami 3 : 0, w Ocicach 2 : 1 z Olz¹ u siebie 1 : 0. W nastêpnej

14

kolejce dru¿yna z Pietrowic jecha³a do Pietraszyna ( dru¿yna z Pietraszyna na wiosnê nie straci³a jeszcze punktu na swoim boisku ) ale dobrze przygotowana i pouk³adana dru¿yna STARTU pewnie pokona³a dru¿ynê Pietraszyna 4 : 0, by w nastêpnym meczu rozgromiæ dru¿ynê z Grzegorzowic 7 : 3 i na dwie kolejki przed zakoñczeniem rozgrywek dru¿yna miejscowa plasowa³a siê na 5 pozycji. W przedostatniej kolejce gospodarze po bardzo dramatycznym meczu przegrali z wiceliderem Turz¹ Œl¹sk¹ 1 : 2, by na ostatni mecz udaæ siê na derby do Paw³owa ( o tym meczu napiszê w nastêpnym numerze naszej gazety ).

Wiosna Juniorów Runda wiosenna nie by³a zbyt szczêœliwa dla juniorów START-u, którzy swoje pierwsze mecze przegrywali wysoko i czêsto grali zdekompletowani, gdy¿ na boisko musieli wybiegaæ w 8 lub 10 i to jeszcze w bardzo odm³odzonym sk³adzie. Dopiero w drugiej po³owie sezonu dru¿yna siê ustabilizowa³a przez co zaczêli nawi¹zywaæ równorzêdn¹ walkê z przeciwnikami. Wp³yw na to mia³o I miejsce dru¿yny Gimnazjum z Pietrowic Wielkich w Powiatowym Turnieju Pi³ki No¿ne, który by³ w maju rozgrywany na stadionie w Pietrowicach Wielkich. Czêœæ ch³opców uwierzy³o w siebie i zaczêli przychodziæ na treningi, przez co powiêkszaj¹ umiejêtnoœci i zgranie miêdzy sob¹. Efekty tej pracy bêd¹ widoczne ju¿ w nastêpnych meczach jesieni¹. Gdy ta grupa m³odzie¿y zrobi swoj¹ doborow¹ pakê to na meczach bêdzie brakowaæ koszulek i spodenek, gdy¿ ju¿ na ostatnich spotkaniach by³o wiêcej chêtnych do grania ni¿ sprzêtu sportowego.

Trampkarze Od po³owy lutego na sali gimnastycznej w szkole w Pietrowicach Wielkich zaczê³y odbywaæ siê treningi trampkarzy ( ch³opców rocznika 89-91 ) które prowadzi trener II klasy Marek Klobuczek. Zdarza³o siê, ¿e na treningach bywa³o i 20 chêtnych ch³opców dlatego postanowiliœmy, ¿e od sierpnia i ta sekcja rozpocznie swoje rozgrywki pi³karskie i jako nasz najm³odszy narybek bêdzie rozgrywaæ mecze mistrzowskie. Treningi wszystkich kategorii wiekowych bêd¹ prowadzone do koñca czerwca.W lipcu nast¹pi przerwa, gdy¿ odbêdzie siê gruntowny remont naszej szatni, aby wszyscy zawodnicy mieli odpowiednie warunki do uprawiania sportu, a rodzice byli pewni, ¿e ich pociechy s¹ pod fachow¹ opiek¹ trenerów. Nowy sezon rozpoczniemy festynem i turniejem o Puchar Wójta.

Turniej Wakacyjny Na okres wakacji LKS START Pietrowice Wielkie pragnie zorganizowaæ turniej pi³karski dru¿yn niezrzeszonych 6 osobowych o „Bia³¹ Pi³kê Prezesa Klubu”. Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê 01.07.2003r ( wtorek ) o godz. 16,00 w szatni na boisku. W turnieju mog¹ braæ udzia³ ch³opcy w wieku 11 – 15 lat. W przypadku du¿ego zainteresowania turniej bêdzie podzielony na 2 kategorie wiekowe, mog¹ siê zg³aszaæ dru¿yny z ca³ej gminy. Napoje oraz koszulki i pi³ki zabezpiecza organizator. Zwyciêscy otrzymaj¹ nagrody. Zarz¹d Klubu.

G³os Gminy


Informacje z sesji Rady Gminy 1. W dniu 29 kwietnia b.r. odby³o siê VII posiedzenie Rady Gminy. Najwa¿niejsze uchwa³y podjête na tej sesji dotyczy³y m.in: - przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2002 oraz udzielenia Wójtowi z tego tytu³u absolutorium; - przyznania pomocy dzieciom i m³odzie¿y szkolnej w formie jednego gor¹cego posi³ku dziennie w okresie trwania nauki w szkole; - zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazw¹ „Modernizacja Kot³owni, instalacji CO, termomodernizacja szko³y w Paw³owie”; - wyboru cz³onków Rady Spo³ecznej Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Pietrowicach Wielkich w likwidacji. W sk³ad Rady wchodz¹: Wójt Gminy – Andrzej Wawrzynek, przedstawiciel Wojewody – Ma³gorzata Roesler, Piotr Bajak, Maria Kaszta, Ewa Pierzcha³a, Jerzy Reichel, Joachim Wieczorek; - ustalenia wysokoœci i zasad wyp³acania diet so³tysom, radni postanowili przyznaæ so³tysom nastêpuj¹ce diety: kwartalna w wysokoœci 100,00 z³ oraz za udzia³ w sesji w wysokoœci 30,00 z³, tym samym dotychczas obwi¹zuj¹ca uchwa³a w sprawie diet dla so³tysów utraci³a moc; - przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych; - ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartoœci jednego punk-

tu w z³otych stanowi¹cego podstawê ustalenia miesiêcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich, najni¿sze wynagrodzenie ustalono na poziomie 550,00 z³, wartoœæ jednego punktu w kwocie 3 z³; - przyjêcia rocznego planu finansowego Zak³adu Gospodarki Komunalnej na 2003 r.; - przekazania w u¿ytkowanie maj¹tku Zak³adowi Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich. 2. W dniu 29 maja b.r. oby³o siê VIII posiedzenie Rady Gminy. Najwa¿niejsze uchwa³y podjête na tej sesji dotyczy³y m.in.: - nabycia nieruchomoœci po³o¿onych w Pietrowicach Wielkich przez Gminê oraz zbycia niektórych nieruchomoœci po³o¿onych w Paw³owie, w Pietrowicach Wielkich i w Gródczankach; - zatwierdzenia regulaminu Rady Spo³ecznej Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Pietrowicach Wielkich w likwidacji; - zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Pietrowice Wielkie; - zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê na trenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres od dnia 1.07.2003r. do dnia 30.06.2004r.; - obni¿enia tygodniowego obowi¹zkowego

O handlu po 1945 roku Dzisiaj chcemy na podstawie materia³ów archiwalnych napisaæ trochê o handlu po 1945 r. W 1938 r. w Pietrowicach dzia³a³o 6 restauracji, 10 sklepów spo¿ywczych – wówczas nazywanych „sklepami kolonialnymi”, 6 piekarni, 7 sklepów rzeŸniczych, 1 sklep obuwniczy i 1 apteka. Wed³ug danych statystycznych na dzieñ 11 paŸdziernika 1937 r. Pietrowice Wielkie mia³y 3.197 mieszkañców, by³o 434 ponumerowanych domów, w których zamieszkiwa³o 826 rodzin. Na pocz¹tek grudnia 1945 r. Urz¹d Gminy notuje istnienie po jednej piekarni w Pietrowicach, Gródczankach, Lekartowie, Samborowicach i ¯erdzinach oraz masarni w Samborowicach. Wykaz „przedsiêbiorstw handlowych” z 18 wrzeœnia 1947 r. jest ju¿ obszerniejszy, bo obejmuje a¿ 16 placówek: w Pietrowicach – 1 restauracjê, 2 sklepy prywatne i 2 sklepy Gminnej Spó³dzielni (GS), sk³ad wêgla i 2 masarnie, w Lekartowie by³ sklep spo¿ywczy, w Samborowicach masarnia i sklep spo¿ywczy GS; Cyprzanów mia³ masarniê i sklep spo¿ywczy z piekarni¹. W ¯erdzinach odnotowano a¿ dwie piekarnie i betoniarniê. W 1949 r. z inicjatywy cz³onka Biura Politycznego PZPR i ministra handlu, Hilarego Minca, rozpoczêto „Akcjê »H«”, popularnie zwan¹ „Bitw¹ o handel”. Daj¹ce siê we znaki trudnoœci

G³os Gminy

zaopatrzeniowe t³umaczono sobie „dialektycznie”, a w³aœciwie po partyjnemu: wszystkiemu winni s¹ prywatni kupcy, którzy gromadz¹ „masê towarow¹” a nie chc¹ sprzedawaæ jej „ludziom pracy miast i wsi”. Aby tym niekorzystnym tendencjom przeciwdzia³aæ umyœlono sobie powszechne „uspo³ecznienie” handlu. Naciskami administracyjnymi i obci¹¿eniami podatkowymi formalnie gnêbiono „prywaciarzy”. Jednostki „handlu uspo³ecznionego” mia³y w „pe³ni zaspokoiæ zapotrzebowanie ludu pracuj¹cego na towary powszechnego u¿ytku”. Wierzono, ¿e dyrektywami partyjnymi i dzia³aniem administracyjnym mo¿na za³atwiæ wszystko. W Urzêdzie Gminy dnia 8 lutego 1949 r. odby³o siê zebranie poœwiêcone „Akcji »H«”. Wyniki „bitwy” by³y raczej kiepskie. W sprawozdaniu sytuacyjnym gminy za marzec 1949 napisano bowiem (zachowujemy s³ownictwo i pisowniê orygina³u): „Odczuwa siê nadal brak miêsa i t³uszczu. RzeŸnie otwarte przez GS czêœciowo zaspakajaj¹ potrzeby zaopatrywania œwiata pracy w miêso i t³uszcz. Nale¿a³oby kontrolowaæ wydanie miêsa i t³uszczu w tej¿e RzeŸni, gdy¿ tacy co zabili nawet po kilka sztuk dostaj¹ miêsa i t³uszcz, a robotnicy którzy musz¹ puœæ do pracy, niemaj¹ czasu staæ w kolejce i nie dostaj¹. Przyje¿d¿aj¹cy do Spó³dzielni na kontrolê maj¹ u³atwione nabycie miêsa i t³. co robi

wymiaru godzin zajêæ dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz doradcy metodycznego placówek oœwiatowych z terenu Gminy Pietrowice Wlk.; - przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie, obowi¹zek przyznania takiego dodatku przez Radê Gminy wynika z przepisów ustawy z dnia 2 marca 1990r. o pracownikach samorz¹dowych oraz z rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagañ kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w urzêdach gmin[...], dodatek specjalny ustalony zosta³ na poziomie 25% ³¹cznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 1191, 25 z³, minimalny mo¿liwy do ustalenia poziom dodatku to 20%, zaœ maksymalny – 40%; - zaci¹gniêcia kredytu inwestycyjnego w kwocie 100 tyœ. z³ na dofinansowanie realizacji robót w zakresie rozbudowy budynku szko³y w Pietrowicach Wielkich. 3. W dniu 11 czerwca b.r. odby³o siê IX posiedzenie Rady Gminy. Najwa¿niejsze uchwa³y podjête na tej sesji dotyczy³y m.in.: - zmiany w ogólnym planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie, zmiana ta dotyczy³a przekszta³cenia przeznaczenia terenu pod przemys³, dotyczy to nieruchomoœci po³o¿onych w Pietrowicach Wielkich przy ul. Boñczyka, w Paw³owie przy ul. Pietrowickiej oraz przy drodze do Gamowa a tak¿e we wsi Kornice przy drodze do Makowa; - uchwalenia statutów Zespo³ów SzkolnoPrzedszkolnych w Krowiarkach i w Paw³owie. Ewa Pierzcha³a z³e wra¿enie na ogó³. Ludnoœæ wydz¹c takie zachowanie siê panów w aucie mówi¹ »Grund ¿e ci siê najedz¹, a my niemusimy jeœæ, nam wystarczy widzieæ«.” Informacja zawiera zatem s³owa krytyki pod adresem przyjezdnych panów w aucie. Ju¿ dwa miesi¹ce póŸniej krytyki nie by³o. W sprawozdaniu z 20 maja 1949 r. napisano: „Pomyœlnie rozwija siê Akcja H. Pocz¹tkow¹ nieufnoœæ mieszkañców prze³amano. Akcja kontraktowania – ponad plan. Odnoœnie akcji H. obecnie ch³opi odnosz¹ siê z uznaniem.”. „Bitwa o handel” trwa³a nadal, choæ jej efekty by³y bardzo mizerne. Dwa lata póŸniej. 5 czerwca 1951 roku, odby³o siê w Lekartowie zebranie gromadzkie. Rozpoczê³o siê o godz. 18.00 (a trwa³o do 22.00!). W protokole napisano (pisownia i interpunkcja orygina³u): „Wa¿n¹ ¿ecz¹ jest przydzia³ miêsa którego nie mo¿na dostaæ, gdy¿ sklepowa w Samborowicach wydaje ka¿demu kto ile chce a pozostali ludzie nie mog¹ dostaæ nawet pó³kilo. Sklepowa oœwiadczy³a ¿e jej tylko chodzi o to a¿eby jak najprêdzej rozprzedaæ miêso i pójœæ do domu. Na co ob. Serafin Józef (ówczesny cz³onek Zarz¹du GS) wyjaœni³ ¿e ten stan ¿eczy jó¿ siê nie powtó¿y.” Na szczêœcie dzisiaj mamy zupe³nie inne czasy. Ka¿dy mo¿e prowadziæ sklep. A towarów nie brakuje. Powinniœmy sobie jednak uzmys³owiæ, ¿e jeszcze kilkanaœcie lat temu sprzedawano wiele towarów na kartki. Miejmy nadziejê, ¿e te czasy ju¿ nigdy nie wróc¹. PaN

15


Gminna Biblioteka Publiczna w Krowiarkach

BIBLIOTEKI GMINNE

Poniedzia³ek 1100 - 1900 Wtorek 730 - 1530 Œroda 1100 - 1900 Czwartek 730 - 1530 pi¹tek 1130 - 1930 W soboty biblioteka jest nieczynna

Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich

Gminna Biblioteka Publiczna w Makowie

Poniedzia³ek 1100-1800 Wtorek 830-1800 Œroda 1100-1800 Czwartek 830-1600 pi¹tek 1100-1800 W soboty biblioteka jest nieczynna Tel.(032)4198075 wew.121

Poniedzia³ek - nieczynne Wtorek - nieczynne Œroda 1600 - 2000 Czwartek 1200 - 2000 Pi¹tek 1200 - 2000 W soboty biblioteka jest nieczynna

KOMUNIKAT Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich zawiadamia, i¿ od dnia 01 lipca 2003 r. obowi¹zuje zamieszczony poni¿ej cennik okreœlaj¹cy taryfê dla odbiorców wody zaopatrywanych w wodê do picia z wodoci¹gu gminnego, zatwierdzony Uchwa³¹ Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr VIII/116/2003 z dnia 29.05.2003 r. Wyszczególnienie

Taryfa dla

Cena netto

Stawka brutto

jednostka miary

za dostawê wody

odbiorcy z grupy podstawowej

1,73

1,85

z³ / m3

op³ata sta³a

0,93

1,00

z³ / m-c od wodomierza

Reklamy w G³osie Gminy Wszystkich zainteresowanych drukiem reklam na ³amach naszego pisma zapraszamy do wspó³pracy. Udostêpniamy strony gazety dla reklamodawców. Poniewa¿ jednak nie mo¿e-

adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, tel. 419 80 99 redaktor naczelny: Joachim Wieczorek wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie druk: Poldruk Racibórz e-mail: poczta@pietrowicewielkie.pl Za treœæ og³oszeñ, reklam i tekstów p³atnych redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci.

16

my tego robiæ odp³atnie proponujemy nastêpuj¹ce zasady: Ka¿dy zainteresowany drukiem reklamy zobowi¹zuje siê wp³aciæ okreœlon¹ kwotê w formie darowizny na cel dobroczynny zwi¹zany z nasz¹ gmin¹. Za cele dobroczynne uznaje siê wp³aty na konta: -fundacji wspierania m³odzie¿y -komitetów rodzicielskich przy szko³ach, -ekokoœció³ka Listy tej nie uwa¿amy za zamkniêt¹. Kwota o której mowa uzale¿niona jest od wielkoœci reklamy: -1/4 strony A4 czarno-bia³a - 100 z³. -1/2 strony A4 czarno-bia³a - 200 z³, -1 strona A4 czarno-bia³a - 400 z³. Dodatek za drugi kolor -20 % Dodatek za pe³ny kolor -50 %. Po przed³o¿eniu dowodu wp³aty w redakcji reklama zostaje przyjêta do druku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Paw³owie Poniedzia³ek 1200 - 2000 Wtorek 1200 - 2000 Œroda 1200 - 1500 Czwartek - nieczynne Pi¹tek - nieczynne W soboty biblioteka jest nieczynna

Gminna Biblioteka Publiczna w Samborowicach Poniedzia³ek 1400 - 1800 Wtorek 1400 - 1800 Œroda 1400 - 1800 Czwartek 1400 - 1800 Pi¹tek 800 - 1200 W soboty biblioteka jest nieczynna

KRONIKA PARAFIALNA MAKÓW parafia p.w. œw. Jana Chrzciciela msze œwiête w niedziele: Maków - godz. 7.30, 11.00 T³ustomosty - godz. 9.30 KROWIARKI parafia p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny msze œwiête w niedziele: godz. 7.30, 10.00 PAW£ÓW parafia p.w. œw. Micha³a Archanio³a msze œwiête: niedziela - godz. 7.30 (jêz. niemiecki), godz. 10.00 CYPRZANÓW parafia p.w. Trójcy Œwiêtej msze œwiête w niedziele: Cyprzanów - godz. 7.00, 9.00 ¯erdziny - godz. 10.30 PIETROWICE WIELKIE parafia p.w. œw. Wita, Modesta i Krescencji msze œwiête w niedziele: Pietrowice: - godz. 7.00, 9.30 (suma) Parafialny koœció³ œw. Krzy¿a: - godz. 11.00 (niedziela) - godz. 18.00 (pi¹tek) - w okresie letnim - godz. 17.00 (pi¹tek) - w okresie zimowym SAMBOROWICE parafia p.w. Œwiêtej Rodziny msze œwiête w niedziele: godz. 8.00, 10.00

G³os Gminy

Profile for Pietrowice Wielkie

Gg200306  

Gg200306  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded