Page 1

1


Fo iot e xt od ae d i t o r ad os i t er e c e i t as . c o m,a P au l aH ae f e l i . S e gu n d oe l a,u ma r e c e i t ap ar ao smo me n t o s“ p ó sb al ad a” : “ U mo voeu mp ac o t ed emac ar r ãoi n s t an t ân e o .En q u an t oomac ar r ão e s t ác o zi n han d o( s e m aq u e l es ac hêd es ab o rt o t al me n t ear t i f i c i alq u eo d e i o , s e mp r ej o gof o r a) ,f aç oaq u e l eo vof r i t op e r f e i t o ,c o m a ge ma t o t al me n t e l í q u i d a ea c l ar ad u r i n ha.Co l o c oomi o j on op r at o ,s e mt e mp e r on e m mo l ho , ed e i t ooo voe mc i ma.Dá u mp r aze ri n e n ar r áve lf u r ara p e l í c u l ad a ge ma ao sp o u q u i n ho sc o m ogar f o ,ve n d oaq u e l ee l i xi rd o u r ad oe s c o r r e rp e l o mi o j o . . .P o ri n c r í ve lq u ep ar e ç a,p ar a mi mn ad as u p e r au mo vof r i t op e r f e i t o .Nãot e mo vob e n e d i c to uo me l e t et r u f ad oq u es e j ap ár e op ar a ob o m eve l homi o j oc o m" mo l ho "d ege ma d eo vof r i t o ! ” Oo vof r i t o ,e s t r e l ad o ,zo i ú d o ,zo i ãof o i ,d el o n geomai sl e mb r ad op e l o sq u e p ar t i c i p ar am d od e s af i o . Re al me n t e ,aos ep e n s are mo vo ,n ãot e mc o mon ãovi rà c ab e ç a oo vo f r i t o ,c o m ac as q u i n ha c r o c an t e ,a ge ma mo l i n ha! OChe fRo d r i goMe d e i r o sl e mb r o ud op r at oq u ej an t ava q u an d oc he gava d af ac u l d ad e : “ O voe s t r e l ad o ,ar r o zb r an c o ,aze i t eet o mi l ho ! ! !To mi l hof r e s c o o o ! !“ Já oP e d r oBe l l os el e mb r o ud eu mo vos u p e re s p e c i al ,c o moe l eme s mo d e s c r e ve u : “ Euf ar i au mp ãoc o mo vos u p e re s p e c i al ,i gu alaod aq u e l ef i l me“ Vd e vi n gan ç a” :oo voéf r i t od e n t r od ob u r ac od op ão ,c o mu ma b o a man t e i ga c o moman d aar e gr a” . Qu e mt amb é me l e ge uoo vof r i t of o ia Che fRe n at a Van ze t t o .Co mu m o vo ,e l af ar i au masd asc o i s asq u emai sama c o me r ,u m zo i ão ,c o m ge ma mo l e ,i n d e p e n d e n t ed o so u t r o si n gr e d i e n t e s .“ Amoo vof r i t o . . .p o d es e rc o m q u e i j o ,c o mu ma t o r r ad ao uat éc o mt r u f as ! ” . Al i ás ,a t r u f af o ioi n gr e d i e n t emai sc i t ad od e p o i sd op r ó p r i oo vo ,c l ar o ! OChe fEu d e sAs s i se s c o l he uu mp r at oc o mo voq u e ,s e gu n d oe l e ,f o iu m d o sp r at o smai sd e l i c i o s o sq u ej ác o me un a vi d a: “ Fo io voc o m ge ma mo l e ,s alet r u f asd ' Al b af r e s c ar al ad a.Qu an d oe u c o mif u in oc é uevo l t e ic o m ac o mb i n aç ãot ãop e r f e i t a!Vi ve r i af e l i zd a vi d a ap e n asc o me s s e st r ê si n gr e d i e n t e s ! ” Qu e mt amb é m éf ãd ac o mb i n aç ãoo voet r u f a éa Che fMar i an a P al me i r a,q u eof ar i ap o c hê . “ Co mooi n gr e d i e n t ee mq u e s t ãoéoo voe ud e i xar i ae l ee me vi d ê n c i a f aze n d ou mo vop o c hêt e mp e r ad oc o mt r u f asb r an c as ,f l o rd es ale man t e i ga! ” Re al me n t e ,d i f í c i ln ãogo s t ar ! S í l vi oY amamo t op r e f e r i ui n t e r n ac i o n al i zaraob at i zars e up r at od e“ o vo mo l l e tc o mf o n d u t a alt ar t u f ob i an c o . . . ”

2


Tamb é mt e veb as t an t ege n t eq u ep r e f e r i ua o me l e t e ,s e gu n d ac o l o c ad an a p r e f e r ê n c i ad o sp ar t i c i p an t e s . Af o t ó gr af a Car o lWi l kef o id i r e t oaop o n t o :“ Eu ,s e n d oaman t ed ec o zi n ha f ar i au ms u p e ro me l e t e . . .c o mc e r t e za! ! !Ad o r o ! ! ! “ Qu e mt amb é me s c o l he uo me l e t ef o ioChe fP au l oMac had o . Co mu mo voemai st r ê si n gr e d i e n t e s ,e l e“ s o mar i ac o gu me l o ss hi i t ake ,q u e i j o s e mi -c u r ad od as e r r ad ac an as t r a ef l o rd es ald eMo s s o r ód a Ci ms al . Mi s t ur ar i ao sc o gu me l o saoo vot e mp e r ad oc o ms alef ar i au mo me l e t e f i n al i zan d oc o m oq u e i j or al ad o !De l í c i a! ”

3

A Lí gi a Mac had ot amb é mf ar i au ma o me l e t e ,eu md es e u si n gr e d i e n t e se s c o l hi d o st amb é mf o ios hi i t ake . “ Dá p ar af aze rt an t ac o i s a. . . . .Masd ei me d i at o ,a mi n ha i magi n aç ãome l e va à vo n t ad ed ef aze ru ma b e l ao me l e t es eo s3i n gr e d i e n t e sf o r e m:s al mar i n ho ,p i me n t ad or e i n ob r an c a mo í d an a ho r a es hi t ake . . . .hu mmm! ! Es q u e c id eac r e s c e n t arq u ee up r e p ar i a os hi t akec o mu mp o u c od es ho yu ,ó l e o d ege r ge l i m,s al ,p i me n t i n ha! ” Bo m,aíj án ãos ãos ómai st r ê si n gr e d i e n t e s ! Al é md emai sd et r ê si n gr e d i e n t e s ,t i ve r am p e s s o asq u ee n vi ar am mai sd e u ma r e c e i t a,c o mof o ioc as od a Che fGr azi e l l a Fi n c i ,q u et amb é mé f ãd eu ma o me l e t ec o mc o gu me l o s .Al é md e s t ao p ç ão ,e l a ai n d a man d o umai s t r ê s !Aívãoasd e l í c i ase n vi ad asp o re l a: “ S p aghe t t i ,p r e s u n t oc r u ,q u e i j or al ad oeo vo ,t al ve zu mc ar b o n ar azi n ho . As p ar go ss al t e ad o s ,o vop o c hêeaze i t ear o mat i zad o ,j ád áp ar ac o me ç ara b r i n c ar . O vo ,f at i asd er o as tb e e f ,q u e i j oep ãos i r i o ,j áe s b o ç amo su mb e i r u t e . S e mp e n s ar ,ac hoq u es ãoal gu masi d é i asas s i md eb at ep r o n t oq u ef ar i ap ar a mi m! ” Od e s af i ou l t r ap as s o uf r o n t e i r asef o ip ar arn a No r u e ga,o n d emo r a oChe f i s l an d ê sH af s t e i n n S i gu r d s s o n .El ef ar i au ma o me l e t ec o mt o mat e ,c e b o l a r o xa eq u e i j omu s s ar e l a. O u t r asc o l ab o r aç õ e sq u evi e r am d eal é m-marf o r am asd oChe f d i n amar q u ê sRai n e rGr as s e r : -O vome xi d o sc o mt r u f a:o vo+ t r u f a+ s al -Cr e meBr u l é :o vo+ l e i t ei n t e gr al+ aç ú c ar -Mo l hoBe ar n ai s e :ge ma d eo vo+ vi n agr ed evi n hob r an c o+ e s t r agão+ e c hal o t e+ man t e i ga. O k,s ãoq u at r oi n gr e d i e n t e s ,e ,ap e s ard eod e s af i ot e rs i d od e s c r i t od eu ma man e i r ad i r e t a,n ãohavi au mr e gu l ame n t o ,ee up ar t i c u l ar me n t ead o r omo l ho b e ar n ai s e .En t ão ,t ád e n t r o !


Te vege n t eq u ep e r gu n t o us es alep i me n t ac o n t ava c o moi n gr e d i e n t e . Bo m,aol an ç arod e s af i o ,r e s t r i n gia r e s p o s t aac o mb i n aç õ e sc o mu m o voen omáxi momai st r ê si n gr e d i e n t e s ,p o i s ,c o mu ma q u an t i d ad e mai o rd eo vo so ud ei n gr e d i e n t e s ,asr e s p o s t asj án ãos e r i am u md e s af i o ,es i mu mc o n c u r s od er e c e i t asc o mo vo s ! At amb é md i n amar q u e s a Ti n eS kal s t e dr e s p o n d e uà p e r gu n t ac o mo vo s à Fl o r e n t i n a:o vo ,e s p i n af r e ,q u e i j oec e b o l a. O u t r asd u asman e i r asp ar as ep r e p ar arc o mu mo voq u eap ar e c e r am mai sd eu ma ve zf o r am o so vo sme xi d o seop o c hê . Qu e m ap o s t o un oo vome xi d of o iogo u r man dDan i e lS au e r ,q u ec o n t a s o b r eu ma p r e p ar aç ãoq u es e ui r mãoc o s t u mava f aze r : P o s s od i ze rq u ep r a mu i t asc o i s ass o umo d e r n o ,masq u an d os ef al ad e c l ás s i c o séq u es o uap ai xo n ad o !En t ãovaiu ma r e c e i t i n ha q u eme ui r mão Ar t hu rad o r ava f aze rq u an d omo r ávamo se m Fl o r e n ç a!O VOBr o u i l l e r ! Qu e b r eu mo von af r i gi d e r i a eb at a at égr an u l ar ,ad i c i o n ec r e med el e i t e f r e s c o ,mi s t u r eat éd arp o n t o .Co l o q u et u d oe mu mp r at o .S i r va oc o m t o r r ad as ,s al p i q u eo vasd es al mãos o b r eop r at o !S i mp l e sp o r é ms ab o r o s o !r s ! ( s alep i me n t a vãos óp o rc o n t ad of r e gu ê s ! ) ” OChe fal e mãoH e i koGr ab o l l en ãot e ved i f i c u l d ad ee mr e s p o n d e ra e s t a q u e s t ão ,r e s p o n d e n d o -a d a os e gu i n t ef o r ma: “ U mo vod egal i n ha emai st r ê si n gr e d i e n t e s ?Fác i l :oo vod oc zar ( L´ o e u fd e st s ar s ) !O vo sme xi d o s ,n at a,r ai zf o r t eec avi ar ! ! ! ” Ó t i ma c o mb i n aç ão-e s t ae ut e n hoq u ep r o var ! Al i ás ,e xp e r i me n t art o d ase s t asr e c e i t ase s t án o sme u sp l an o s .Qu e mp r o vo u ar e c e i t a eai n d a man d o ua f o t of o ioLu anMo u r a,d eS al vad o r . Ap r i me i r ar e c e i t af o id eo vome xi d o . Aívaia ve r s ãod oLu an : O vo sme xi d o se m man t e i ga n o i s e t t e I n gr e d i e n t e s :1 0 g man t e i ga,1o vo ,q . b .s al mãod e f u mad o , c o me r vas ,q . b .s al , P r e p ar o : Aq u e ç a a man t e i ga e mu ma f r i gi d e i r a at éf i c arl e ve me n t e mar r o m.Re t i r ed of o goee s p e r ee s f r i aru mp o u c o ,ad i c i o n eoo vo , p r e vi ame n t eb at i d o ,me xa e mf o gob ai xovi go r o s ame n t eat éoo voc o me ç ar ac o agu l ar ,r e t i r ed of o goec o n t i n u eme xe n d oat éf i c arc r e mo s o , ap r o ve i t an d ooc al o rd af r i gi d e i r a.S i r va i me d i at ame n t ec o m f at i asd es al mãod e f u mad oc o me r vas . As e gu n d ar e c e i t ad oLu anf o if e i t ae mb an homar i a, Cr e med ' o vo sc o mr e q u e i j ão .O si n gr e d i e n t e s :1o vo ,20 gd e man t e i ga,20 gd er e q u e i j ãoc r e mo s o ,20 mld el e i t e , P r e p ar o :Mi s t u r et u d oel e veaof o go ,e mb an homar i a, me xe n d os e mp r ep o rc e r c ad e1 5mi n u t o s ,at égan har u ma c o n s i s t ê n c i ad eu mc r e me .S i r va i me d i at ame n t e .

4


E at e r c e i r af o iu m Cr è meb r û l é ed eq u e i j ogr u yè r e Br u û é ed egr u yè r ec o mb r o t od er ú c u l a I n gr e d i e n t e s :1ge ma,80 mlc r e med el e i t ef r e s c o ,40 gq u e i j of u n d i d o t i p ogr u ye r e( p o l e n ghi ) ,q . b .b r o t o sd er ú c u l a P r e p ar o :Mi s t u r et o d o so si n gr e d i e n t e sat éo b t e ru ma mas s a ho mo gê n e a. Le veaof o r n oe mb an ho -mar i ac o b e r t op o rc e r c ad e20mi n u t o s ,a t e mp e r at u r ad e1 80 C.De i xee s f r i arel e vea ge l ad e i r ap o ral gu n s mi n u t o s .Re t i r ed a ge l ad e i r a eq u e i mea s u p e r f í c i ed oc r e me b r u l e ed egr u ye r ec o mu m maç ar i c o .S i r va c o mo sb r o t o s d er ú c u l a.

5

As s i mc o moob r û l é ed oLu an ,oo vod oChe fFr an c i s Car d e n aut amb é mf o iaob an ho -mar i a.El ec o n t o uo s alea p i me n t ac o moi n gr e d i e n t e sd ar e c e i t a,ef e z u mo voc o mc r e mef r ai c hen ob an homar i a. “ S al ,p i me n t a,o voec r e mef r ai c hes ãoq u at r oe l e me n t o s .U n t eu ma f ô r ma d ep o r c e l an ac o m man t e i ga,c o l o q u eoo vo ,u mp o u c od es alep i me n t a el e ve aof o r n oe mb an homar i ap o rc e r c ad es e i smi n u t o s ,at éq u ea c l ar af i q u ef i r me c o m a ge ma mo l e .Re d u za oc r e mef r ai c heat éq u ef i q u ec o n s i s t e n t e .De s p e j eo c r e mes o b r eoo voi me d i at ame n t e ,ec o ma c o mu ma t o r r ad ac o m man t e i ga” . Qu e mt amb é mu t i l i zo uc r e mef r ai c hen as u ar e c e i t af o ioFe r n an d oAr d i t t i , u m ami god a Fl ávi a Cal i xt o .A Fl ávi a,al é md er e s p o n d e raod e s af i o ,as s i m c o moe u ,s ai up e r gu n t an d oao sami go soq u ef ar i am c o mu mo voemai st r ê s i n gr e d i e n t e s . “ Bo m,e uamoo voeamob at at a,e n t ãos e ms o mb r ad ed ú vi d as e r i a: b at at as ,man t e i ga et r u f as .Far i au mp u r êd eb at at ac o m man t e i ga,f r i t ar i ao o von a man t e i ga er al ar i aat r u f ae mc i ma d et u d o ! ! ! “ Ec o mp l e t o u :“ Es t o un ac as ad eami go sef i zu mp o o lc o ms u ap e r gu n t ae s aí r am u masp é r o l as :Fe r n an d oAr d i t t i :o voc o zi d oc o ms al ,c avi arec r e mef r ai c he , Mar c e l oCame l o :p ãot o r r ad o ,s al mãod e f u mad o ,o vome xi d oet r u f a.An t e se l e r e s p o n d e u :mai st r ê so vo s ,as s i mf aç ou ma o me l e t ed e4o vo s ! ” Et e vemai sge n t eq u ej u n t o ua b at at a aoo vo . A Che fP au l a Camar af ar i a“ u mo vof r i t oe mc i ma d eu ma p o mme d ar p hi n :O vof r i t o( t e mp e r ad oc o ms alep i me n t a) .Qu e i j ogr u yè r er al ad o . Bat at a:r al ad a,S EM l avar ,mo n t an af r i gi d e i r ab e mr e d o n d i n ha,mi s t u r a c o mq u e i j o ,c o l o c ac u b o sd eman t e i ga aor e d o r ,d e i xa d o u r ar ,vi r a,d o u r ad o o u t r ol ad o .Cr o c an t ep o rf o r a,mo l i n ha p o rd e n t r o .Fi c aÓ TI MA c o m ge ma mo l ee mc i ma! ”


BoBe c h,Che fd or e s t au r an t eGe i s t ,n a Di n amar c a,j u n t ar i a aos e u o vo ,b at at as ,s al ,man t e i ga ep i me n t a-d o -r e i n op r e t a. E ap r o f i s s i o n alAn d r e a Ro d r i gu e sf ar i au mo voc o mb at at ab ar o a, s hi t ake ,s al s i n ha f r e s c a:mi lf o l hasd eb at at ac o mc o b e r t u r ad e c o gu me l o .

6

Ago r a vamo sao so vo sp o c hê .

O

Oame r i c an or ad i c ad on a No r u e ga Cr ai g Whi t s o n ,Che f ,d o n od er e s t au r an t e , au t o rd el i vr o s ,ec hamad op o rl ád eor e id oc hu r r as c o ,f e z at égr aç an a s u ad e s c r i ç ão :“ Es t af o if ác i l :o vo ,águ a,s almar i n hoep i me n t a-d o -r e i n o p r e t a mo í d an a ho r a.Op r at os ec hama o vop o c hê ” . o vop o c hêt amb é mf o ioe s c o l hi d op e l ab an q u e t e i r aP au l a Lab aki : “ Euf ar i au ma t o r r ad ad ep ãoi t al i an oc o m oo vop o c he ad oer e gad oc o m aze i t ed eman j e r i c ão ” .

Já oChe fd i n amar q u ê s Fr an kS vär dP e d e r s e nap o s t o ue mu ma r e c e i t a c o mb at at asmai se l ab o r ad a: “ S e r i au mp r at oc o mo vo sd egal i n ha c o zi d o s ,as asd ef r an goeb at at as c o n f i t .U s ar i ab at at asn o vasc o zi d asc o m ac as c a.Es t asb at at ass e r i am f r i t asat éd o u r ar e mb e m.Co m as as asd ef r an gof ar i au mc o n f i t .A c ar n ed of r an goér e t i r ad ae ml âmi n as .An t e sd es e r vi re s t ac ar n ed e ves e r f r i t a.P r e p ar eu mc al d of o r t ec o m asb at at asas s ad aseof r an go .De s p e j eo c al d oan t e sd es e r vi r .Op r at oés e r vi d oc o mu mp u r êd eb at at a go r d u r o s oec hi p s . As s i m:o vo se s c al f ad o sc o m as asd ef r an goc o n f i t eeu ma var i e d ad ed eb at at a. ” Te vege n t eq u eo p t o up o rf aze ros e uo voas s ad oc o mt o mat e s ,c o moa Che fLu an a Bu d e l .S u ar e c e i t a?“ O vo ,t o mat es e ms e me n t ee mc u b i n ho s , c o mi n hoet ar r i n e . Fo r n o1 80C.Fo r ma,c o l o c aro st o mat e s ,r e garc o m c o l he r ad asd et ar r i n eeq u e b r aroo vop o rc i ma.As s arat éa c l ar af i c ar b r an c a,masa ge ma l e ve me n t ec r u a.Ot ar r i n es e r vec o mos ale c o n d i me n t o ” . Oc ar n í vo r oChe fAn d r éMat t o sman d o uu ma r e c e i t ad el o mb o !Ve j am s ó :“ Co mo s o uc ar n í vo r o ,aívaia mi n ha s u ge s t ão :O vo ,Lo mb od ep o r c o ,f ar i n ha d et r i go es ál vi a.1 )P r é -aq u e c e rof o r n oa 20 0C.2)Co r t arol o mb oe mf i l é s( t e mp e r ar c o ms alep i me n t a.P as s arn oo vob at i d o ,n as ál vi a en af ar i n ha d et r i go . 3 )Co l o c arn u ma f o r ma u n t ad ac o m man t e i ga eas s arp o r20a 25mi n u t o s , vi r an d oo sf i l é sn a me t ad ed ot e mp o .E vo i l à! ”


P o rf al are mc ar n í vo r o ,e s t af o ia ú n i c ar e c e i t ae n c i ad ac o mc ar n e . Nãop o s s od e i xard ec o me n t arq u eac he iu mt an t oq u an t oe s t r an hon ãot e r r e c e b i d on e n hu ma r e c e i t ad eo vo sc o mb ac o n ,o ume s mou ms t e akt ar t ar e . S easc ar n e sf o r am e s q u e c i d as ,n ãos ep o d ed i ze rome s mod asmas s as . Al goó b vi op ar a oChe fAl e x Cap u t o ,d oDu eGas t r o n o mi a eEve n t o s : ” Faç ou ma b e l l ap as t as e mn e n hu ma d ú vi d a! ”

O u t r oChe fq u es el e mb r o uq u ec o mu mo vos ep o d ef aze rt an t ac o i s ab o a f o ioChe fMar c i oMo r e i r a. ” Euf ar i ab o l i n hod ec hu va,u ma o me l e t es o u f l ê ,u ma mas s ad emac ar r ão p ar af aze raoal hoeó l e o ,o uu ma p i ad i n aq u eéu ma mas s ai t al i an a. . . .“ El ep as s o ua r e c e i t ad aP i ad i n a. P i ad i n a:Es t ar e c e i t a éd ar e gi ãod eEmi l i a Ro magn a. I n gr e d i e n t e s :50 0g d ef ar i n ha d et r i go ,1 50mld eaze i t ee xt r a vi r ge m,1c o l he r d ec af éd es alÁgu a os u f i c i e n t e . Mo d od ep r e p ar o :1 . Amas s ara f ar i n ha,os aleoaze i t eaj u d an d oc o m q u an t i d ad en e c e s s ár i ad eágu a at éo b t e ru ma p as t a mai sc o n s i s t e n t e .2. De p o i s d et e rman i p u l ad oa mas s ap o r1 0mi n u t o s ,d e i xed e s c an s an d oc o b e r t os o bu ma p an e l ad ef e r r oaq u e c i d ac o m ab o c a vi r ad a,s u b d i vi d i ra mas s ae mt an t o s p e d aç o sgr an d e sc o moo vo ,e s t e n d e ra mas s a ef aze rd i s c o sf i n o s .3 . Co m as mão ,p r e p ar easp i ad i n as .Co l o q u eu ma e mc i ma d ao u t r a,p as s an d on af ar i n ha d et r i goep r o t e ge n d oc o mu m gu ar d an ap o .4. Co l o q u eu ma a u ma n u ma c hap a d ep e d r as ab ão(n ãot e n d oc o l o q u en u ma f r i gi d e i r a an t i ad e r e n t e )ef r i t ed o s d o i sl ad o s .5. Re c he i ec o moq u e i r a,( mu s s ar e l a ep r e s u n t o,q u e i j oeb ac o n ,l e i t e c o n d e n s ad o ,d o c ed el e i t e )Eugo s t oap e n asd eq u e i j ob r i e,r ú c u l a eme l ” ,s u ge r eo Che f . P o rf al are m mas s a,a i t al i an a Gi u l i aS c ar p al e ggi a,p r o f e s s o r a, f o t ó gr af a,e s c r i t o r a eb l o gu e i r ad oJu l s ki t c he n . c o me s c r e ve uos e gu i n t e : “ Euf ar i au ma f r i t ad a,u s an d oou mo vo ,ac r e s c e n t an d ot o mat e sve r d e s , ho r t e l ã eman j e r i c ão ! ” Eq u e mt amb é mp e n s o un e s s ap r e p ar aç ãot í p i c ame n t ee s p an ho l af o ia f o t ó gr af ad eGas t r o n o mi a Lu n a Gar c i a,q u e ,aos e rp e r gu n t ad a oq u ef ar i a c o mu mo vo ,r e s p o n d e uq u e“ f ar i au ma t o r t i l l ae s p an ho l a. . .Ad o r o ,éf ac i le r e n d eu ma r e f e i ç ãoi n t e i r a! ! ! ”

P as s an d od oe s p an ho lp ar a ome xi c an o ,oChe fme xi c an oAr t u r oH e r r e r a f ar i a“ H u e vo sRan c he r o s :H u e vo+ t o r t i l l a + mo l hot o mat e+ p i me n t a” .

7


P o rs u a ve z on i t r i t ot e me f e i t ot amp o n an t en ãop e r mi t i n d oaç ãod e b ac t é r i asp at o gê n i c as( s al mo n e l a,S c ,au r e u s ) .S e n d oas s i m és u f i c i e n t eu ma s o l u ç ãod e8%-1 1 %d es al( NaCl )man t e n d oo so vo smai sp al at áve i se n q u an t o i s s oon i t r i t or e agec o m asp r o t e í n asf o r man d ou mb e l í s s i moo voc u r ad o .

9

-Na mi n ha o p i n i ãoo vo se s c al f ad o ss ãoo sq u emai sc u r t o ,p o i sd ef o r ma s i mp l e so smo d i f i c amo sc o n s i d e r ave l me n t e .Es c al f aro vo sn ovi n hot i n t oo ual gu m c o u r tb o i l l o nd e s c e n t e ,ge mase m go r d u r a an i mal . O vo sd egal i n ha: P r e p ar o1:Masa r e c e i t ad e1ú n i c oo voen oMaxi mo3i n gr e d i e n t e s q u ec o l o c ar i ac o momi n ha p r e d i l e t a,és e md u vi d a oos o u f ed ec l ar ac o m ge ma o c u l t a.S e md u vi d as( n a mi n ha o p i n i ão ,l ó gi c o . . . r s )op r e p ar omai s i mp r e s s i o n an t ed es eap r e s e n t ara u mc o me n s al .Ju s t op e l at é c n i c a, r e s u l t ad oaop al ad arei mp r e s s i o n an t er e s u l t ad oe s t é t i c o .Lo gi c ame n t en ãop e n s ar i a e mn e n hu mo u t r oi n gr e d i e n t emai sd eac o r d oc o mi s s oq u et r u f an e gr ad o p e r i go r d( p r o xi mi d ad e se n t r es u l f e t o s ) .Masd ef at os o me n t eal gu n sc r i s t ai zi n ho s d es alr e s o l ve mb e m. P r e p ar o2:o vo6 3gr au s .I me r s ãoe mu ma t i n ad eágu aat e mp e r at u r a c o n t r o l ad ae n t r e6 3 -6 4gr au s( n ãomai sp ar ae vi t ard e gr ad arp r o t e í n as )p o r c e r c ad e55-48mi n u t o s .Le mb r an d oq u eu ma var i aç ãod e1gr aue q u i val ea q u as e1 0mi n u t o sd ec o c ç ão ,l o gi c ame n t ep ar ae s t ep r e p ar o .A d e gr ad aç ão c o n t r o l ad ad asp r o t e í n asd a ge ma a t r an s f o r ma e m al goi n c r i ve l me n t ege l at i n o s o e n q u an t oa c l ar as ef r agme n t ae mp o n t omo l e .Es t eéou ma f o r ma b e m i n t e r e s s an t ed et r ab al haro voal t e r an d os u at e xt u r an ãod e s e n vo l ve n d od ef o r ma al gu ma s e u sc o mp o s t o ss u l f u r o s o s ,o us e j a,a s o mme l i e r i eagr ad e c ea c o n s i d e r aç ão . . . r s r s r s r s O b s :Ne s t ego s t od es ac an e aroo vi n ho6 3At al ad i ze n d oq u eo6 3éd e6 3 c e n t avo s . . .r s r s r . P r e p ar o3 :O voeo vas( b e l u ga o us e vr u ga p r e f e r e n c i al me n t e ) . Co i s as i mp l e sef u n c i o n al ,eq u en ãoc o n he ç on i n gu é mq u en ãos ee n c an t e . Exi s t eu ma i n f i n i t a var i e d ad en o sp r e p ar o sc o n t e n d ooo voc o mo p r i n c i p ali n gr e d i e n t e .P o re xe mp l o ,an al i s an d on ad o ç ar i ap o r t u gu e s a. Vi xes ón e l aj ád ap ar a gar an t i rasd o b r asn e c e s s ár i asd ot o q u eb l an c he . ” P o i sé ,r e c e b ir e c e i t asd eo vo sf r i t o s ,c o zi d o s ,as s ad o s ,o me l e t e s ,p o c hê s . . . 0 vo sc o mo vas ,s al mão ,l o mb od ep o r c o . Eq u an t oao sd o c e s ? !S i m,o sd o c e s ! 0Che fc o n f e i t e i r os u e c oDan i e lRo o sf ar i au ma mo u s s ed ec ho c o l at e .


Ovo  
Ovo  

OVO = 1 + 3

Advertisement