Page 1

Memòria 2017 ?Avui gairebédesconfiodelesideesquenoespoden expressar intel·ligiblement en una sola frase? Jorge W agensberg (1949-2018)

1


Actuacions pàgina 19

Continguts

Persones

Entorn natural

Ciutat

pàgina 20

pàgina 30

pàgina 32

Introducció pàgina 3

Activitat econòmica

Administració

pàgina 37

pàgina 40

Recursos pàgina 4

Innovació Pressupost

Plantilla

pàgina 5

pàgina 7

pàgina 44

Premis i distincions

Destacats

pàgina 47

pàgina 11 2


Introducció La memòria de gestió del 2017 és una imatge concentrada del que hem fet com a Ajuntament, no el reflex exhaustiu de tot el que arribem a fer. Per tant, una selecció d?allò que volem destacar i comunicar.

La informació està distribuïda en 3 grans blocs: -

RECURSOS: dades relacionades amb els recursos econòmics (pressupost: despesa i ingressos) i el personal municipal que tenim a l?abast per poder dur a terme l?acció municipal.

-

ACTUACIONS: conjunt de l?activitat i dades organitzades en 5 apartats, en funció de si estan relacionades amb les persones, la ciutat, l?activitat econòmica, l?entorn natural o l?administració. Dins de cadascun dels apartats, trobarem temàtiques més concretes.

-

IMPACTE: tot allò que hem fet pot quedar resumit en grans destacats (és la visió pròpia sobre allò més significatiu del 2017), explica com s?ha desenvolupat el Pla de Govern (és la relació amb les prioritats, reptes i principals mesures) i té associat elements d?innovació (ordenats en funció dels 3 àmbits en què s?ordena la innovació en el marc de la distinció de Sant Boi com a Ciutat de la Ciència i de la Innovació).

3


Recursos Els recursos bàsics que tenim l?administració local per a l?oferta de serveis i programes són els ingressos i la seva gestió, i el treball de les persones. A l?apartat de Pressupost, trobarem el detall de les partides on s?han destinat els recursos econòmics municipals i quins ingressos s?han generat en forma d?impostos i tributs.

Pressupost I al de Personal, la descripció i característiques més destacades del conjunt de persones que treballem a l?Ajuntament.

Personal

4


Pressupost Les principals fonts d'ingrés de l'Ajuntament són els impostos directes i les transferències corrents d'altres administracions. El 2017, el pressupost final va ser de:

98,3 M?

97,1 M? el 2016 Les polítiques socials de tipus redistributiu i igualitari van ser el principal destí dels recursos municipals (veure infografia de la pàgina següent).

5


6


Personal El nombre de treballadors i treballadores municipals s'ha incrementat en 18 per sones.

757 (2016)

775 tr ebal l ador es i tr ebal l ador s (2017)

Les dones segueixen tenint mĂŠs pes en el conjunt de la plantilla:

El tram d'edat majoritari ĂŠs el de treballadores i treballadors de 50 a 55 anys, amb 174 per sones (91 dones i 83 homes).

52,5 % (2017) 7


La despesa en personal va a l'alça en consonància amb l'increment del nombre de treballadors/ es:

La mitjana d'antiguitat també va a l'alça:

18,2 anys (2016)

18,7 anys (2017)

29,6 milions (2016)

Segueix la tendència d' "envel l iment" de la plantilla de l'Ajuntament. Mitjana d'edat:

48 anys (2016)

48,6 anys (2017)

30,1 mil ions (2017)

En els propers anys, una part significativa de l'actual plantilla s'haurà jubilat:

30% (2018-2028)

8


L'índex d'absentisme, com a proporció d'hores amb no assistència respecte el total d'hores sota el supòsit de plena dedicació, s'ha incrementat respecte l'any passat:

9,42% (2017)

8,95% (2016) La meitat de la plantilla de l'Ajuntament es concentra en els següents equipaments:

Casa de l a Vil a

Centres educatius

Caserna Policia Local

15%

15%

(*) Absentisme relacionat amb permisos retribuïts, accidents, malalties i visites a un servei mèdic. L'increment s'explica en bona mesura per l'augment d'hores en concepte de conciliació (veure pàgina següent).

20% Enguany, s'ha continuat amb el procés de funcionarització de la plantilla municipal, amb la inclusió com a funcionaris/ es de:

75 TREBALLADORS/ ES

TÈCNICS/ QUES SUPERIORS DRET

2 9

EDUCADORS/ ES SOCIALS

7

TREBALLADORS/ ES SOCIALS

11

ADMINISTRATIUS/ VES

55


Enguany, les persones de la plantilla municipal que han fet formació són menys que l'any anterior:

485 (2016) 412 (2017)

Això suposa una mitjana de 21hor es per persona.

El 2017 s'han gaudit de més hores de conciliació:

18.436 hor es (2016)

Les dones són majoritàries en els grups d'ocupació on s'exigeix un títol de doctor, de llicenciat, d?enginyer, d?arquitecte o equivalent (A1), d?enginyer tècnic, de diplomat universitari de primer cicle, d?arquitecte tècnic, de formació professional de tercer grau o equivalent (A2) i de batxillerat, de formació professional de segon grau o equivalents (C1).

CONCILIACIO FAMILIAR: Maternitat, paternitat, acumulació lactancia, acumulació reducció, risc embaràs, malaltia/ Accident fins a 1r grau i germans, malaltia familiar (fins al 2on grau), naixement fill/ a i naixement net/ a

18.957 hor es (2017)

10


Destacats Els destacats són la selecció d'aquell conjunt d'accions que han sobresortit pel motiu que sigui (esforç de despesa, resultats obtinguts, relació amb les prioritats de govern, novetat) durant l'exercici 2016. Ve a ser la versió reduïda i focalitzada de la memòria, i els continguts estan agrupats en funció de si estan relacionats amb les persones, la ciutat, la dinamització ecònomica, l'entorn natural o l'administració.

11


Les per sones Segur etat ciutadana: Inclusió dintre de la xar xa M7, programa d'enviament de missatges d'emergències, incidències i d'informació al ciutadà canalitzada per una app que permet contactar amb la policia.

Millora de la seguretat objectiva de la Comissar ia de l a Pol icia Local, tant per a

Cul tur a:

la ciutadania com pels treballadors i treballadores del centre.

El projecte de paisatgisme ur bà realitzat a les façanes de l'Escola Barrufet: exemple de creació comunitària a partir de la col·laboració amb un col·lectiu d'artistes locals. El nou model programàtic de Can Castel l s-Centr e d'Ar t (CCCA): exemple d'equipament municipal basat en el treball col·laboratiu amb la comunitat d'artistes visuals santboiana i un heterogeni ventall de

Increment del par c mòbil pol icial a cost zero, reciclant vehicles destinats al desballestament.

Convivència: Millora de la convivència i de les relacions intergeneracionals al voltant dels usos de la Plaça Montserrat Roig.

Iniciativa, liderada pel Regidor de Marianao, impulsada per la Sindica de Greuges, amb el suport de Serveis Socials, Joventut i Participació,

implementada durant 4 mesos i culminada amb una innovadora Confer ència de Pau, el 30 de novembre, que va implicar les persones i entitats en conflicte d?interessos, amb la presència activa de referents polítics i tècnics municipals. Patis Ober ts: durant l'estiu l'índex d'ocupació ha estat d'un total de 2.550 usuaris (mitjana de 625).

12

col·lectius de la ciutat que abasta diferents franges d'edat, des d'infants fins a gent gran. El Festival Al taveu com a esdeveniment cultural que es renova i creix a partir de dinàmiques locals: és destacable en aquest sentit la participació de diferents operadors locals en el disseny i organització d'alguns dels apartats de programació del Festival.

El programa Ar t i Escol a. experiència que parteix del concepte "creativitat" al servei dels nous paradigmes educatius.


Espor ts: SantBoiSà, programa d'hàbits saludables: col·laboració amb la Fundació Gasol. 3 estratègies: Alimentació Saludable (participants:

Sal ut: Pr ojecte "Sant Boi Boig pel teu Cor " : facilita una ràpida intervenció en els casos d'aturada cardíaca extra hospitalària que puguin patir els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, i reduir així la mortalitat per aquesta causa. Ja s'han instal·lat

1.056 persones, 38 tallers), Activitat Física (6 Escoles van organitzar les Jornades d'hàbits saludables; 2384 participants en total), Estudi Obesitat

Infantil (16 escoles participants, estudi fet en infants de P3, P4 i P5: 842 participants).

41 desfibril·ladors instal·lats a la ciutat, entre públics i privats, amb una ràtio d'1 DEA per cada 2010 habitants (la Sociedad Española de Medicina y Seguridad

del Trabajo recomana 1 DEA per a cada 5.000 habitants).

Ser veis social s: L'obertura de la nova botiga per adequar-se a les necessitats actuals Increment del pressupost de SAD per donar major cobertura a un major nombre de ciutadans i ciutadanes.

Infància: Consel l d?Infants: incorporem la mirada de la infància en la construcció de la ciutat. Atenció infància en r isc ? Emergència social: cobertura de necessitats bàsiques i serveis socioeducatius.

Igual tat d'opor tunitats i habitatge:

Actuacions de reforç

Ocupació:

Projecte Supor t a l 'Estudi.

Pla estratègic territorial pel desenvolupament econòmic i l?ocupació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Campanya i actuacions derivades del Sant Boi és diver sa. Actuacions de millora de l'accessibil itat universal a la ciutat.

Or ientació i inser ció l abor al : 2.599 persones que s?han dirigit al nostre servei local d?ocupació o el que és el mateix, més del 50%de les persones aturades del nostre municipi.

Projecte Ll oguer Jove.

For mació: es van realitzar 155 accions formatives grupals amb 13

Increment de la partida per cobrir deutes de pobr esa ener gètica i per a l'atenció a les persones.

parental de les famíl ies (estonetes familiars, racó de família, suport terapèutic i socioeducatiu). Implementació del nou model de SIS (Servei d'Intervenció Socioeducativa) la participació de 1.319 persones encaminades a la millora de les competències tècniques i personals adreçades prioritàriament a persones aturades del municipi que busquen feina a través del nostre servei local d?inserció. Ocupació dir ecta: s?ha aconseguit el finançament econòmic de 168 llocs de treballs mitjançant subvencions externes procedent d?altres organismes com la Diputació de

Barcelona i el Servei d?Ocupació de Catalunya. Ofer tes l abor al s: durant l?any 2017 es van rebre 422 ofertes treball mitjançant 168 empreses usuàries del nostre servei i, donades les característiques dels perfils professionals sol·licitats, es van tancar 351 (83,18%). De la mateixa manera, durant l?any passat es va gestionar 588 llocs de treball dels quals, es van cobrir 285 (48,47%).


L'entor n natur al Sensibil ització mediambiental :

incrementat respecte a anys anteriors.

El Par c Fl uvial del Riu i el Centr e d'Inter pr etació del Paisatge de l 'Er mita de Sant Ramon, reben més de 5.500 visites cada cap de setmana, s'ha

Les 8 Escol es ver des fan un total de 126 projectes, adreçats bàsicament a la reducció i separació dels residus, ús eficient de l'energia i de l'aigua, la millora dels

Pr otecció entor n:

muntanyes del Baix Ll obr egat, entre el consell comarcal, l'ajuntament de Sant Boi i 15 municipis més de la comarca.

Posada en marxa d'una prova pilot de manteniment d' 1 hectàrea de la muntanya de Sant Ramon, mitjançant treballs de sil vopastur a amb rucs.

Al fer un conveni de compra centralitzada, amb unes condicions determinades i comprar massivament, surt més barat i es racionalitza la gestió.

(substitució llumeneres i aïllament finestres), en 170 llars de persones en situació de vulnerabilitat energètica. Els i les agents són persones usuàries de Serveis Socials que s'han format per fer aquesta activitat i han ajudat a persones que estan en la mateixa situació i estalviar un 30%de consum mitjà.

Establiment d'un conveni marc de col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament del territori agroforestal de

Gestió ener gètica: Adhesió al conveni supramunicipal de compra centralitzada del subministrament d'ener gia el èctr ica i gas: *100%energia consumida és renovable. * la despesa de contractació es redueix en més de 200.000?.

Projecte Agents contr a l a pobr esa ener gètica: assessorament (tramitació bonus social i reduccions de potència contractada) i petites intervencions

espais verds dels centres i el foment de la flora i la fauna local. Amb aquests projectes s'integren els criteris ambientals al centre i a la comunitat educativa en el seu dia a dia, sense cost afegit.

Par c agr ar i: Eliminació hor ts a pr ecar i: al voltant de 60.000 m2 ocupats per gairebé un centenar d?horts a precari recuperats.

14


La ciutat Pl anificació del Ter r itor i "Cosint Bar r is" L'Ajuntament ha treballat conjuntament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona una proposta de modificació del Pla General Metropolità per a la millora de la xarxa d'espais públics (principalment zones verdes i equipaments) dels barris de muntanya. Durant l'any 2017 s'ha dut a terme un intens procés informatiu i participatiu dels veïns i veïnes dels barris

Equipaments i Espai públ ic. Obres. S'ha realitzat l'adequació del nou local del Banc d'aliments, l'enderroc de l'antic Teatre de l'Ateneu i recuperació d'elements arquitectònics d'interès i l'execució del nou nucli vertical d'ascensor i escala a la Fundació Marianao A via pública destaquem l'execució de les obr es del carrer Lluis Pascual Roca, vorera i zona enjardinada Parellada, ampliació de voreres de

Canons, Orioles i Can Paulet que ha permès arribar a solucions de consens. Acords. S'ha aconseguit establir un full de ruta amb les parts implicades per resoldre les obligacions urbanístiques relatives a l'execució de la urbanització del Par c de l a Rier a de Can Sol er als termes municipals de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló.

la Plaça Generalitat i diferents actuacions de millora de paviments als diferents barris. Pr essupost par ticipatiu 2017: millora de l'accessibilitat als carrers Sant Joan Bosco, Picasso, cruïlla entre Montevideo i Joan Bardina i diferents punts de Casablanca-Camps Blancs, eliminació de la plataforma situada al carrer Barcelona, instal·lació d'un semàfor a la cruïlla entre els carrers Girona i Montmany,

Pl anejament. Hem participat als equips de treball constituïts per l'Area Metropolitana de Barcelona per a l'elaboració del Pla de Desenvolupament Urbanístic Metropolità, aportant la visió de Sant Boi pel que fa a la renovació dels teixits residencials existents, la identificació de noves centralitats, l'activitat socio-econòmica, la preservació dels elements naturals, patrimonials o paisatgístics i la integració d'infraestructures.

senyalització de passos de vianants a l'entorn de les escoles Gaudí i Salesians, millora de les zones de joc del Parc de Marianao i Muntanyes de Prades, i instal·lació de zona d'exercicis per a gent gran a la plaça Mercè Rodoreda.

15


Gestió de r esidus ur bans: finalització del desplegament dels contenidor s de recollida bilateral i reordenació d'àrees d'aportació amb l'objectiu de disminuir les queixes ciutadanes i augmentar la qualitat de l'espai públic.

Ampliació dels equips (1 nou camió) i dels elements (129 nous contenidors, dels quals 30 de resta, 54 d'envasos lleugers i 45 de paper i cartró) per millorar el servei de recollida de residus i reduir problemes de desbordaments.

Enl l umenat públ ic: substitució de 317 punts de l l um a la ciutat (Ronda Sant Ramon entre carrers Girona i Riera Basté, carrer Josep Marieges...), incorporant la tecnologia led que implica un canvi de llum a un color més blanc, que aporta major seguretat, a la vegada que un major estalvi energètic ja que té menor potència.

Animal s de companyia: Adequació de 3 espais d'esbarjo per a gossos (més de 2.000m2), condicionats amb enllumenat i punts d'aigua.

Sal ut públ ica: Més de 200 esterilitzacions realitzades (colònies de gats). Més de 600 tractaments per donar resposta a queixes ciutadanes d?insectes i rosegadors.

16


Infr aestr uctur es i Mobil itat Estratègia. S'ha treballat en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana en l'actualització del Pla de Mobilitat Urbana 2014-2019 i la redacció de l'Estr atègia de l a Bici a Sant Boi. La ciutadania ha pogut participar en la definició d'objectius i accions durant les sessions de debat per barri i també en la sessió per al sector professional. Gestió. Des de l'Ajuntament de Sant

Boi de Llobregat conjuntament amb Santa Coloma, Sant Vicens dels Horts i Torrelles amb el recolzament de la Diputació de Barcelona i la Generalitat s'ha exigit reiteradament al Ministerio de Fomento la continuïtat i acabament de les obres de connexió entre la Ronda Litor al i l 'autopista A-16 així com mesures a curt termini com ha estat la restitució provisional de la connexió de la carretera amb el vial d'accés al nucli urbà.

Nou viari. S'ha fet un treball de consens amb els veïns i veïnes del carrer Pr imer de Maig del barri Cooperativa-Molí Nou per aconseguir en col·laboració amb la Diputació de Barcelona l'apertura del ramal d'entrada des de la BV-2002.

L'activitat econòmica Desenvol upament Econòmic Estratègia. S'han establert les bases pel futur desenvolupament econòmic de Sant Boi mitjançant tres documents de planificació estratègica: el Pla de Comerç 2020, el Pla de Turisme i el Pla de Política Econòmica.

Foment del comer ç. S'ha dut a terme la remodelació del carrer Lluis Pascual Roca com a part central d'un gran

17

eix de passeig urbà que connecta linealment els mercats municipals i bona part de l'activitat comercial del municipi.

Atenció al consumidor . Hem aconseguit oferir els recursos necessaris als consumidors per poder reclamar els casos de clàusules sòl abusives amb a prop d'un miler de casos atesos per aquest concepte, la qual cosa suposa un terç del total de casos de mediació atesos al 2017.

Innovació. S'ha fet un procés de posicionament de CoBoi com a Laboratori d'Innovació Social basat en dues apostes: l'activació de la connexió entre empreses, centres de coneixement, administració pública i ciutadania, d'acord al concepte de la quàdruple hèlix, i la remodelació el Centre de Serveis a les empreses com a nou Centre d'Innovació Social.


L'administr ació Atenció ciutadana: Garantir la Qualitat del Servei d'atenció a la ciutadania OMAP: nou model de gestió interna (creació de comissions i referents dins del grup de gestors de la OMAP), millora dels espais d'atenció i implantació cita prèvia: tardes, mes d'agost i tràmits de serveis socials. Pr essupost Par ticipatiu Posada en pràctica d?un nou instrument d?impacte sobre l?acció municipal, el pressupost participatiu, centrat en l?apartat d?inversions en l?espai públic i amb la voluntat de garantir futures actuacions en cadascun dels districtes de la ciutat. Contr acte de Ciutat 153 entitats locals han signat simultàniament aquest dimecres, dia 26 d'abril, un document en què es comprometen a treballar juntament

amb el govern municipal en la construcció del futur de Sant Boi. La formalització del Contracte de Ciutat ha tingut lloc a Can Massallera durant l'acte de signatura dels convenis anuals de col·laboració entre l'Ajuntament i el teixit associatiu. Els compromisos de les entitats al Contracte de Ciutat són: COL·LABORACIÓ. Treballar conjuntament per Sant Boi i la seva ciutadania des de la col·laborció mútua, la innovació i la millora permanent CULTURA ÈTICA. Fomentar una cultura ètica de ciutat mitjançant un compromís de transparència, participació i bona gestió dels recursos públics

-SANT BOI MÉS VIU. Treballar per un Sant Boi cada cop més viu, plural i dinàmic. Moder nització del s sistemes d'infor mació en l 'àmbit econòmic (veure el detall a l'apartat d'Actuacions) Administr ació el ectr ònica: mesures per potenciar la tramitació electrònica, el pagament per passarel·les virtuals o l'ús de la factura electrònica. Aval uació Riscos Psicosocial s de l 'Or ganització: anàlisi interna de l'organització en termes de salut i clima laborals.

ESPAI PÚBLIC. Aprofundir en la cura i la gestió cívica de l'espai públic com a patrimoni col·lectiu i bé comú

18


Actuacions L?acció municipal es pot explicar des de qui la fa, és a dir, les àrees i els departaments. O bé, pensant en els i les beneficiàries primeres o allà on impacten en primer lloc les accions en qüestió. D?aquesta manera, expliquem el que hem fet el 2017 en funció de si van dirigides a les per sones, si impacten sobre els espais i equipaments de laciutat , si estan pensades per a les empr eses i el conjunt d?activitats econòmiques, si és l?entor n natur al el qui rebrà el resultat de les accions, o bé és l?administr ació la qui explica en bona mesura el tipus d?acivitat.

19


Amb relació a les per sones SEGURETAT PÚBLICA M EDIACIÓ I CONVIVÈNCIA IGUALTAT CENTRES EDUCATIUS I FAM ÍLIES COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I PAU CULTURA

ESPORTS

JOVENTUT

GENT GRAN

INFÀNCIA

INCLUSIÓ HABITATGE

SERVEIS SOCIALS

OCUPACIÓ

Segur etat Públ ica Pr otecció civil : Creació del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) Coor dinació pol icial i gestió d'emer gències: Integració dins la xarxa de coordinació policial M7 Creació de meses de coordinació entre la Policia de Barri i Mossos

Posada en funcionament de la Comissió Municipal de Protecció Civil d'Esquadra Educació viàr ia i r educció de l 'accidental itat:

Recuperació de dos vehicles amb destí desballestament per a educació viària i control del trànsit . Obtenció de dos vehicl es a cost zer o pel ciutadà

Pol icia de Bar r i: Increment del número d'agents de barri . Augment d'1 pol icia de bar r i .

Adquisició d'un fotovermell

Dotar d'una tableta a cada policia de barri

Adquisició d'un radar pedagògic

Augment de l a capacitat d'infor mació

Més de 40.000 vehicl es van obser var l a seva vel ocitat a un panel l 20


Mediació i convivència Projectes d'Aprenentatge Servei a Marianao sobre l'experiència de dones treballadores, i al Nucli Antic. Retirada de símbols franquistes a façanes. Programa d'educació tàctica per a l'adquisició d'habilitats de comunicació no violenta. Formació a alumnat i professorat (801 participants) de diferents centres educatius. Confer ència de Pau amb metodologia restaurativa per resoldre conflicte d'usos de la plaça Montserrat Roig. 10 sessions amb 230 participants d?ESO sobre coeducació.

Programa d'identificació genètica per a l'exhumació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil. Acord amb les entitats"Xarxa Mai Més" i Amical Mathausen. Xar xa de docents i al umnes per l a convivència d?educació secundària: treball sobre el fenomen del bullying ( participació de 26 docents. 276 alumnes ).

Igual tat Ser vei de Mediació:

Viol ència mascl ista:

Consolidació de la figura d'una tercera mediadora.

Campanya Això no és Amor. Protocol d'actuació davant les agressions sexistes a les festes majors i altres esdeveniments de la ciutat.

Consolidació del Programa de Mediació Natural amb la participació de 90% d'instituts de la ciutat.

Espectacle de dansa Veus contra la Violència Masclista.

Creació d'un Grup Local de Pràctiques Restauratives amb Policia Local i Mossos d'Esquadra. Sessions amb estudiants de secundària per treballar els efectes dels atemptats terroristes a Barcelona.

Espor t femení: Boig per l'esport femení : 175 participants.

Inici de 6 programes substitutoris a sancions per infraccions de l'ordenança de tinença d'animals de companyia.

Softbol als instituts (prova pilot) : 14 participants.

LGTBI+ Campanya Sant Boi és Diversa. Elaboració d'un diagnòstic sobre les realitats LGTBI a Sant Boi . Punt d'Informació i Assessorament LGTBI+ (SAI).

Pr ogr ama de Memòr ia Històr ica: Cicle d'activitats al voltant de la figura de Montserrat Roig. Cicle anual dedicat a Maria Mercè Marçal.

21


Centr es educatius i famíl ies Escol es br essol : Reduccions en els preus públics de les escoles bressol. Contratació de 6 joves en el marc del Pla de Primera Oportunitat i la "Garantia Juvenil". Unificació de criteris de funcionament i d'atenció a famílies en les tres escoles bressol municipals. Revisiò dels consells de participació de les escoles bressol: espais oberts a tota la comunitat educativa i amb ordres del dia no tancades. Modificació del format dels consells - Consells de participació de les EEBB oberts a tota la comunitat educativa i amb ordres del dia no tancades

Patis escol ar s:

Absentisme escol ar :

S'obren els patis de 4 escoles, de quatre districtes de Sant Boi . Durant el curs escolars s'obren els caps de setmana. Es realitzen accions quinzenals de dinamització programades.

Creació de la Xarxa Tècnica Local per desenvolupar el projecte. Elaboració del Projecte Pla Local per la Prevenció de l'Absentisme Escolar. Contractació dels recursos humans tècnics per poder desenvolupar-ho als centres educatiu.

Ofer ta escol ar : Manteniment de les mateixes línies educatives dels curs passat. Oferta de places suficient per cobrir la demanda i disposar de suficients vacants a la població per atendre els fora de termini i la matrícula viva durant el curs escolar. Pr ojecte Ar t i Escol a: Les escoles Casablanca, Amat-Verdú, A. Gaudí i R. Casanova inicien el projecte pilot. Exposició dels treball realitzats a Can Castellet.

Par ticipació escol ar : Accions per fomentar la participació de les famílies als centres escolars: formació AMPAs; acte inici curs orientat a la participació de les famílies; Dia Internacional de la Ciutat Educadora; etc.

Escol a de Música: Increment de les hores dedicades a les classes de grup. Consolidació del projecte d'Orquestra Comunitària, una orquestra que té com a base l'alumnat d'Aprofundiment de la Blai Net, i a la qual s'integren persones i grups procedents d'altres entitats, entre ells persones amb malalties mentals. Implementació del projecte Orquestra de corda al Montbaig, servei de formació musical en instruments de corda pels alumnes de l'Escola Montbaig, dins de l'horari lectiu escolar. Participació de 25 nens/ es de 3er de Primària. Consolidació del projecte M3 Gaudí, servei de formació musical en instruments de vent pels alumnes de l'Escola Gaudí, dins de l'horari lectiu escolar. Participació 100 alumnes. Sensiblització musical a P3 i P4.

22


Cooper ació, sol idar itat i pau Cooper ació econòmica i financer a Cooperaciódirecta: San Miguelito (Nicaragua): Rehabilitació teulada Centre Recursos. Pedagògics (obra finalitzada). Cooperaciódelegada: Per mitjà del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: Millora a l'accés a l'aigua a San Miguelito (La Conquista II). Mutilació genital femenina a Gàmbia. Servei Social per la Pau a Colòmbia. Acompanyament defensors drets humans a Colòmbia. Mitjançant Ensenyament Solidari: Actuacions a San Miguelito (estada, construcció d'escoles, manteniment del CRP, formació de mestres, participació d'AMPAS ...). Actuacions a Marianao (enviament de materials, ...).

Cooperacióindirecta: Convocatòria de subvencions 2017 a projectes de cooperació al desenvolupament: Projectes a: Mali, Guatemala , Nicaragua , Índia, Burkina Fasso , Marroc. Cooperaciótècnica: Participació de professores de l'Escola de Música Blai Net al viatge a San Miguelito organitzat per Ensenyament Solidari a l'estiu, participació en les activitats formatives amb els i les mestres de San Miguelito i enviament d'instruments musicals. Ajut humanitari: Mitjançant el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Suport població refugiada rutes en trànsit. Huracà Irma (Carib). Terratrèmol (Mèxic).

Educació pel Desenvol upament: Programa d'activitats : DENIP, Dia Mundial de la Narració Oral , Sant Jordi Solidari , Festa del Comerç Just, Mostra de Cinema i Convivència, Dia de les Persones Refugiades , Dia Internacional de la Pau, Barrejant , Ciutats Defensores dels Drets Humans , Dia Internacional dels Drets Humans.

Pl a Dir ector de Cooper ació al Desenvol upament 2017 - 2020 : Aprovat pel Ple Municipal del mes de març de 2017. Alineament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

14 activitats diferents en centres educatius, amb un total de 72 tallers realitzats en els que han participat 1800 alumnes (1750 de primària i 50 de secundària

Aposta decidida per la cooperació tècnica; la priorització dels projectes de cooperació amb una perspectiva de gènere i l'augment pressupostari pels projectes gestionats per entitats de cooperació. Noves àrees de treball: els projectes amb un enfocament de drets humans i els de la defensa del dret d'asil i l'acollida de persones refugiades.

Pl a Municipal d'Acol l ida de Per sones Refugiades Acollida a Sant Boi :4 pisos programa estatal; 1 pis pont; 26 places ; 31 persones acollides l'any 2017; Conveni amb CCAR (activitats de sensibilització, pis pont, gestió del voluntariat, ...).

Les ciutats agermanades deixen de ser l'eix vertebrador de la política de cooperació santboiana (obertura a 23

noves zones del planeta. Compromís de mantenir un pressupost municipal de cooperació d'entre el 0,85 i l'1%dels recursos propis municipals. Compr a Públ ica Responsabl e Participació de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau en el procés d'elaboració d'una instrucció municipal (disposició d'obligat compliment) que reguli les compres de béns i serveis que realitzi l'Ajuntament.

Escol a de Música: Implementació del programa "La Blai Net amb les persones refugiades", amb el proòsit de treballar amb els nostres alumnes la presa de consciència i l'esperit crític davant de la situació de les persones refugiades arreu del món. Diferents accions (actuacions musicals, colònies, xerrades...) i recaptació de fons per a la Comissió Catalana d'Ajut al Refugiat.


Cul tur a Implementació del pr ogr ama "Ar t i Escol a", amb una dotació pressupostària de 10.000 ? al 2017, que preveu la introducció de diversos projectes de creació artística (teatre, fotografia i vídeo) de manera curricular. Vint-i-tr es gr ups d'al umnes de quatr e centr es d'ensenyament de Sant Boi estan par ticipant en el s difer ents pr ojectes ar tístics del pr ogr ama. En total , són 575 al umnes, des de P3 a batxil l er at, i també d'educació especial .

Disseny i organització de l'exposició "Col or s", amb la participació directa dels alumnes de quatre centres d'ensenyament de Sant Boi. 900 al umnes d'aquests quatr e centr es d'ensenyament han par ticipat en l 'exposició r eal itzant peces d'ar t.

Intervenció de paisatgisme ur bà a les façanes de l'Escola Barrufet de la mà d'un col·lectiu local d'artistes visuals que treballen en l'àmbit de l'art urbà.

Programació a càrrec d'operadors i col·lectius locals de diferents apartats de la programació del Festival Al taveu 17, com ara l'Altaveu en Família o l'Altaveu +.

Disseny i producció d'un llibre disc que actualitza el gènere de les nadal es a càrrec d'un col·lectiu local de dissenyadors i músics locals. Col·laboració entre 12 dissenyadors i 12 bandes de música.

Producció pròpia "Regira" dins de la programació oficial de l'Altaveu 17, un espectacle creat de manera íntegra per més de 60 músics i artistes locals.

Programació a càrrec d'operadors locals de diferents apartats de programació de la Festa Major , com ara la Fira Familiar del Joc i de l'Aventura, la Trobada de Puntaires de la Festa Major i la Trobada Gegantera.

24


Espor ts Pr omociรณ de l 'espor t el 2017 i nombre de participants:

Esdeveniments espor tius el 2017 i nombre de participants:

25


Usos del s equipaments espor tius:

Incl usió:

29 entitats esportives que fan ús de les instal·lacions municipals, i que mobilitzen 4.225 esportistes.

Espor t incl usiu el 2017 i nombre de participants:

17.562 persones que fan ús habitual dels equipaments esportius. 2.640 participants en activitats extraescolars i de natació escolar

Compra i instal·lació d'aparells de millora de l'accessibilitat universal 32.402? d'inver sió en l a compr a i instal ·l ació de bucl es magnètics per a l 'OMAP, teatr e de Massal l er a, sal a d'actes de l a Bibl ioteca JRB, 5 l upes el ectr òniques, 5 r ampes por tàtil s, audioguies per al Museu de Sant Boi i dos panel l s Br ail l e d'infor mació (Ajuntament i Bibl ioteca JRB)

Nou projecte SEGELL DE QUALITAT: disseny i implantació de la marca de qualitat "Sant Boi, esport de qualitat", el qual permetrà augmentar el valor dels agents que conformen el sistema esportiu.

26

Posada en marxa de la Taula per la inserció sociolaboral de les persones amb diversitat funcional Ampliació dels tallers i cursos de formació per a persones amb diversitat funcional

Pr ogr amació de nous cur sos de for mació per a facil itar l a inser ció l abor al de per sones de Sant Boi a l es empr eses de l a ciutat


Infància

Joventut Consolidació del projecte "Pr imer a Opor tunitat"

Gar antia juvenil :

Contr actació de 8 joves per un per íode de 2 mesos per desenvol upar tasques pr ofessional s a l es difer ents dependències i ser veis municipal s

153 joves donats/ des inscr its/ es a l a Gar antia Juvenil a tr avés del Punt -D'aquests/ es joves sabem que 95 van ser contr actats/ des en difer ents modal itats, i que 53 a hor es d'ar a encar a estan tr ebal l ant.

Convocatòria de beques per a joves pel curs 2017-2018

Ofer ta l údica i educativa per a infància i famíl ies

Supor t educatiu a infants en r isc d?excl usió social .

54 joves becats/ des aquest any amb una apor tació municipal de 40.000?

Programació d?activitats lúdiques i educatives: Infalúdic (jocs al carrer), activitats de nadal (1.000 participants) i reis.

S'han ampliat a 160 el nº de places en centres oberts. S'han atès 181 infants, dels quals 22 infants s'han donat de baixa per evolució positiva.

Consolidació del projecte "Supor t a l 'Estudi"

Ludoteca al carrer durant l?estiu (Gaudeix l'Estiu al Carrer).

Par ticipació de 425 al umnes- Par ticipació del s 5 instituts públ ics de l a ciutat- Nivel l d'assistència del 80%(és vol untàr ia)- Real ització de 5 tal l er s per a famíl ies (or ientació i empoder ament)Augment d'1punt de mitjana en l a nota de l 'al umnat par ticipantDisminució de 2 assignatur es suspeses de mitjana de l 'al umnat par ticipant.

Gent gr an

Activitats familiars obertes: art urbà al carrer, laboratori d?art comunitari. Campanya Drets dels infants. Supor t a l a funció educativa de l es famíl ies Programació d?accions de suport a les funcions parentals: 4 tallers de reforç parental dirigit a famílies, amb un total de 12.

Ampliació activitats per a un envelliment actiu amb noves propostes esportives i culturals. Incl usió, dins de l a pr ogr amació gener al d'activitats d'envel l iment actiu, de caminades i r utes de descobr iment de l 'entor n natur al i cul tur al de l a ciutat, i de tal l er s d'empoder ament.

Habitatge

Projectes de prevenció de l'exclusió social: Projecte Famílies en crisi, Projecte Racó de família i Servei d?acompanyament terapèutic socioeducatiu a les famílies (12) .

Projecte Ll oguer Jove 6 pisos ator gats en r ègim de l l oguer a 6 noies joves de l a ciutat que el s ha facil itat l 'emancipació domicil iàr ia

Gestió d'habitatges cedits a la borsa pel fons de lloguer social Gestionant 32 pisos del fons de par ticual r s, i 2 de titul ar itat de l 'empr esa Cl aus 27

Reforç en la incorporació de les famílies en les dinàmiques dels centres: berenars al CO Lola Anglada, o nou servei d'atenció al CO Don Bosco. Suport educatiu al Club de Futbol Casablanca Projecte Minicoope: 70 infants i adolescents atesos. Projecte d?acompanyament

socioeducatiu a l?escolaritat: 30 adolescents participants, millora rendiment escolar del 80%dels casos. Col·laboració amb l'EAIA: 152 casos oberts (56 amb protecció). Par ticipació ciutadana Participació del Consell d?Infants en projectes de ciutat: pregó de festa major i remodelació de dues zones d?esbarjo. Participen 16 escoles i 5 entitats, amb un total de 38 infants.


Emer gències social s atenció a l a infància L?Ajuntament ha impulsat diferents actuacions amb l'objectiu de garantir l'alimentació equilibrada en la infància més vulnerable: En centres oberts i altres recursos socioeducatius (Minicoope i El Carreró): suport econòmic en concepte de berenars, 9.800 berenars servits. Impuls del servei de menjador als casals d'estiu d'algunes entitats, com Eixida, Minicoope i Ludoteca Casablanca, prioritzant l'atenció dels infants dels CO i els derivats pels SSB.

Ludoteques ? supor t a famíl ies

Pobr esa ener gètica

Activitat Estonetes Familiars de reforç de la parentalitat. Mitjana de 10 famílies per sessió d'Estonetes.

341 informes de risc d'exclusió residencial Despesa de més de 213.000? per pagament de deutes de subministres i 1.766 persones beneficiàries.

Programació de tallers i activitats dirigides a famílies. Actuacions en matèria de coeducació no sexista: eliminació de joguines sexistes i elaboració d'un díptic informatiu sobre joguines no sexistes. Ludoteca al carrer (activitats d'estiu). Casal s - l l eur e incl usiu 640 places ofertades i ocupació del 97% de places totals. Places d?integració ofertades a juliol i agost. 170 infants als casals d'hivern, 61 al casal inclusiu d'agost.

Ser veis social s Atenció social

Al iments sol idar is

Ajuts per l a inser ció

Increment del nombre de persones ateses als serveis socials bàsics (de 12.668 a 13.441); el número de persones informades ha estat de 3.489 i el número d'actuacions derivades de l'atenció ha estat de 82.892

1.543 famílies ateses. 4725 persones beneficiàries. 355.000kg distribuïts. Nou espai que suposa una millora del servei per a la ciutadania i, també, una millora en les condicions ambientals en les que estan treballant tot el voluntariat de les entitats

225 Rendes mínimes d'Inserció; 511 persones beneficiàries

Menjador s social s 45 places de menjadors socials + 12 d'àpats al domicili. El nombre de persones que han estat usuàries del servei de menjadors ha estat de 65 persones, i s'han servit 8613 menús.

Ajuts econòmics a famíl ies

2 projectes d'auditories energètiques: un va iniciar-se finals del 2016 amb 3 persones contractades per plans ocupació; al maig de 2017 es va realitzar 35 auditories subvencionades per la Diputació. Al llarg del 2017 s'han realitzat dos cursos d'estalvi energètic (Cal Ninyo i Casal de Marianao) adreçats a persones ateses pels serveis socials amb una participació de 12 persones. Ar r anjament d'habitatges

Increment de la inversió, destinant més de 1.200.000?. Ajuts més rellevants: necessitats bàsiques (405.717 ?), habitatge (305.863.43 ?)

45 arranjaments on s'ha intervingut en millores de banys, cuines i altres espais. 87 persones beneficiàries . Habitatge d'emer gència Durant l'any 2017, 69 persones han estat beneficiàries d'allotjament alternatiu 28

d'urgència; s'han realitzat 642 ajuts en matèria d'habitatge i se n'han beneficiat 1641 persones. Atenció domicil iàr ia dependència Increment de la inversió del Servei d'Atenció Domiciliària (de 2.449.600 a 2.650.000 ?), que correspon a un increment d'hores contractades de cura personal i d'auxiliar de la llar. 1056 persones beneficiàries. Els aspectes més valorats d'aquest servei és el tracte rebut per les professionals i el suport que suposa tenir el servei. Atenció domicil iàr ia social Inversió: 445.000?. Número de persones beneficiàries: 361. Els aspectes més valorats d'aquest servei és el tracte rebut per les professionals i el suport que suposa tenir el servei. Supor t a cuidador s/ es no pr ofessional s Existeixen 4 grups d'Ajuda Mútua en cadascú dels districtes: Can Jordana, Marianao,

Cooperativa i la Gralla. Nº de participants durant 2017: 40 persones; 28 dones i 7 homes. Amb cada grup es van realitzar 10 sessions d'una hora mitja, de periodicitat mensual. A finals de setembre, es va donar formació a un altre grup a Can Ninyo mitjançant Conveni amb la Diputació. Van participar un total de 13 persones, de les qual 9 eren dones i 4 homes. Es van realitzar un total de 10 sessions amb una periodicitat quinzenal, i d'una durada d'hora i mitja. Tel eassistència Inversió de 138.000?. Increment de teleassistències instal·lades que donen cobertura a 1.918 persones. Servei que dóna cobertura al 13,5% de la població major de 65 anys. S'han atès més de 15.000 trucades, principalment per soledat, per informació i assessorament sobre recursos de gent gran i per atendre una necessitat o emergència social o sanitària.


Sal ut Pr ojecte Sant Boi Ciutat Car diopr otegida: Sant Boi Boig pel teu Cor El Projecte "Sant Boi Boig pel teu Cor", es crea per la necessitat de facilitar una ràpida intervenció en els casos d'aturada cardíaca extra hospitalària que puguin patir els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, i reduir així la mortalitat per aquesta causa.

Ocupació Pr ogr ama SantBoiSa En el marc d'aquest programa, s'ha organitzat la Ia Jornada Agita't Sant Boi, amb la Fundació Gasol, per a celebrar el Dia Mundial de l'Activitat Física, el dia 9 d'abril a la Muntanyeta amb la participació de 500 persones.

Realització de 38 tallers d'alimentació saludable, amb la participació de 1.056 persones; Jornades d'hàbits saludables, amb 6 escoles i 2.384 participants; i estudi d'obersitat infantil a 842 nenes i nens de P3, P4 i P5.

Or ientació i inter mediació l abor al

Dones Diputació de Barcelona / 197 participants.

2.599 persones usuàries.

39 accions formatives Dispositiu persones discapacitades / 241 participants .

3.741 entrevistes ocupacionals. 11.067 accions individuals. 1.196 insercions Xarxa Xaloc - 52,48% persones insertades. Accions for matives

Dotació de 5 DEAS els cotxes patrulla de la Policia Local i 1 DEA al de Protecció Civil

8 cursos formació ocupacional / 120 participants. 9 accions formatives programa Joves per l?ocupació / 202 participants.

Instal·lació del 8 DEAS a equipaments: Ajuntament, Can Massallera, Cal Ninyo, Casal de barri de Marianao, La Gralla, Ermita de Sant Ramon, L'Olivera, Casal de Ciutat Cooperativa.

67 tallers/ seminaris recerca de feina Club de feina / 490 participants. 2 accions formatives programa Treball i formació PANP / 28 participants. 2 accions formatives programa Treball i formació RMI / 41 participants. Tallers/ seminaris recerca de feina Dispositius d?inserció PMI de Casablanca /

29

1.319 total per sones par ticipants. Pr ogr ames d?exper iència l abor al ? contr actes de tr ebal l subvencionats 46 Diputació de Barcelona. 47 PMI Casablanca. 70 Treball i formació 5 Joves en pràctiques.

Gestió ofer ta de tr ebal l - empr esa 168 empreses ateses. 422 ofertes de treball gestionades. 351 ofertes de treball tancades. 83,18%ofertes tancades. Per sones inser tades ofer ta. 588 llocs de treball ofertats. 285 llocs de treball cobertes. 48,47%persones insertades. 3.515 Persones candidates derivades a ofertes de treball.


Amb relació a l'entor n natural EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT GESTIÓ DE L'ENTORN NATURAL PROTECCIÓ DEL PARC AGRARI PROTECCIÓ DEL M EDI URBÀ

Educació per a l a sostenibil itat (90%), participen en el programa anual d'educació per la sostenibilitat corresponent al curs 2016-2017. Més de 1.500 adul ts i infants, de diferents indrets de la província de Barcelona, assisteixen a les activitats de coneixement del medi (Ramats del Bosc, La Salut del Riu, Orientació a la muntanya...).

Escol es Ver des

Infor mació Ambiental

Ampliació del nombre de centres adherits al Programa d'Escoles Verdes de Catalunya (de 7 a 8).

El nombre de seguidors del Facebook ambiental es va ampliar dels 4.000 fins el 5.100.

126 projectes desenvolupats, adreçats bàsicament a la reducció i separació dels residus, ús eficient de l'energia i de l'aigua, la millora dels espais verds dels centres i el foment de la flora i la fauna local.

Xar xa d' Equipaments i Espais Ambiental s

Activitats Un total de 7.765 al umnes (362 grups), de 24 centres educatius dels 27 existents a Sant Boi

El Parc Fluvial del Riu i el Centre d'Interpretació del Paisatge de l'Ermita de Sant Ramon, reben més de 5.500 visites cada cap de setmana. L'aula natura de Can Palòs amb una capacitat de 36 places té una ocupació propera al 100%, els 30

caps de setmana, amb públic bàsicament d'entitats infantils i juvenils. Adequació dels murs i escales exteriors de la Ermita de Sant Ramon. Més de 1.500 adul ts i infants, de diferents indrets de la província de Barcelona, assisteixen a les activitats de coneixement del medi (Ramats del Bosc, La Salut del Riu, Orientació a la muntanya...).


Gestió de l 'Entor n Natur al Conser vació i mil l or a de l 'espai for estal i fl uvial .

Pr evenció de r iscos natur al s ( incendis i inundacions).

Condicionament i senyalització dels accessos a la muntanya de Sant Ramon (Parc Forestal Montbaig), pel camí Vell de Canons.

Manteniment de 60 hectàrees de franges de protecció contra incendis, en nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja de 25 metres que l'envolta. D'aquestes 60 hectàrees, 25 es mantenen mitjançant silvopastura amb 150 ovelles i 35 amb maquinària.

Adequació del Parc del riu i recuperació per a l'ús públic de l'espai ocupat per horts a precari (3 hectàrees). Substitució de cadenats i senyalització i manteniment del ferm i la vegetació, de més de 15 km de camins forestals i del Camí Natural de l'Anell Verd (18 km).

Posada en marxa d'una prova pilot de manteniment per al manteniment d' 1 hectàrea de la muntanya de Sant Ramon, mitjançant treballs de silvopastura amb rucs (5).

Pr otecció del Par c Agr ar i Pr otecció ús i gestió entor n for estal . Establiment d'un conveni marc de col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament del territori agroforestal de muntanyes del Baix, entre el consell comarcal B LL, l'ajuntament de Sant Boi i 15 municipis més del Baix.

Camins agr ícol es

Abocaments incontr ol ats

Condicionament, manteniment i desbrossament de 5 camins (més de 5.000m2)

Retirada i transport a dipòsit controlat de més de 20 metres cúbics de deixalles abocades en 5 punts diferents.

Recuper ació camps abandonats Més de 5 hectàrees conreades amb finalitat social i educativa.

Pr otecció del medi ur bà Estal vi ener gètic en edificis i espais públ ics

Esdeveniments: Jornades populars de neteja d'espais naturals.

Adhesió al conveni supramunicipal de compra centralitzada del subministrament d'energia elèctrica i gas:

Organització de la setmana de la Natura amb visites, tallers i activitats de recuperació d'espais degradats.

Neteja i desbrossament de més de 2 hectàrees de rieres forestals.

*100%energia consumida és renovable. * la despesa de contractació es redueix en més de 200.00?.

Manteniment de més de 5 hectàrees de finques d'us públic, de cirerers i vinyes, per a foment de la biodiversitat i la prevenció d'incendis.

Gestió ener gètica eficient de 137 edificis, 12 instal·lacions tècniques i en 11.035 punts d'enllumenat públic: * reducció de 14.890 kW h (0,1 %) del consum energètic * reducció de 3.992 tones de CO2 emeses * 320.000 ? estalviats en 31

relació a la despesa de l'any anterior Projecte Agents contr a l a pobr esa ener gètica: assessorament (tramitació bonus social i reduccions de potència contractada) i petites intervencions (substitució llumeneres i aïllament finestres), en 170 llars de persones en situació de vulnerabilitat energètica. Mar ató de l 'Estal vi ener gètic als centres educatius: 5 centres participants i un estalvi del 30% d'energia consumida. Construcció d'un magatzem per a l'assecat i acopi de restes vegetals, procedents de

treballs forestals, per al seu aprofitament energètic com a biomassa. Contr ol de l a contaminació de l 'air e Implementació d'un nou protocol amb mesures informatives a la ciutadania de com actuar davant un episodi de contaminació d'aire (per òxid de nitrogen, ozó i partícules en suspensió).


Amb relació a la ciutat GESTIÓ DE RESIDUS URBANS ANIM ALS DE COM PANYIA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT M ANTENIM ENT DE LA XARXA D'ENLLUM ENAT PÚBLIC

SANITAT AM BIENTAL PLANEJAM ENT URBANÍSTIC PROJECTES I OBRES M ANTENIM ENT DE L'ESPAI PÚBLIC M OBILITAT

Gestió de r esidus ur bans Despl egament de l a r ecol l ida bil ater al de r esidus a l a via públ ica Instal·lació dels nous contenidors de recollida bilateral als barris de muntanya (un total de 226: 64 de resta, 54 d'envasos lleugers, 54 de vidre i 54 de paper i cartró).

Ampliació dels equips (1 nou camió) i dels elements (129 nous contenidors, dels quals 30 de resta, 54 d'envasos lleugers i 45 de paper i cartró) per millorar el servei de recollida de residus i reduir problemes de desbordaments.

Mil l or a de l a r ecol l ida de car tr ó i vidr e en el s establ iments comer cial s

recollida porta a porta del cartró comercial (850 establiments). Visites informatives als establiments productors de vidre comercial (345 establiments HORECA).Implantació del sistema VACRI en 79 establiments i del porta a porta de vidre en 37.

Visites informatives als establiments situats en eixos comercials i grans generadors per a la implantació de la

Reforç de la recollida i neteja de "punts negres" (84) per desbordaments dels contenidors i brutícia al seu entorn, i en èpoques concretes (estiu i Nadal). Supressió-canvi d'ubicació de 47 àrees d'aportació en resposta a demandes ciutadanes i necessitats operatives. 32

Recol l ida de mobl es Nombre de serveis: 12.449, dels quals 250 corresponen a recollides urgents fora del dia indicat, i 649 als serveis de repàs dels dilluns. Accions informatives (800 adhesius col·locats en les àrees d'aportació) i de control (campanya de vigilància) per reduir els punts d'abandonament de mobles i electrodomèstics).

Campanya de foment de r ecol l ida de l a matèr ia or gànica Accions informatives i de repartiment de material per a la recollida de la FORM en els domicilis (5.698 packs de bosses i cubells lliurats). Millora en la recollida de la matèria orgànica en grans esdeveniments per l'Ajuntament (Carxofada, Fira Puríssima...).


Animal s de companyia Cens/ autor itzacions El nombre totals d'animals censats és de 8.024 gossos (dels quals 441 són potencialment perillosos), 267 gats i 6 fures. Es van tramitar 606 altes de gossos (61 de potencialment perillosos), 111 de gats i 3 de fures. Més de 90 llicències de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. Recol l ida animal s i gestió del Refugi Municipal d'Animal s de Companyia 426 recollides d'animals abandonats o perduts realitzades: 208 gossos, 216 gats i 2 fures.

D'aquests animals recollits 142 van ser recuperats pels seus propietaris (128 gossos i 14 gats). 191 adopcions tramitades. El temps mitjà d'entrada al centre en 15 dies els gossos, 30 dies els gats i 3 dies les fures. Col ònies de gats Més de 800 gats de gairebé 90 colònies controlades atesos. Més de 200 esterilitzacions realitzades. Accions sensibil ització

Pr otecció de l a Legal itat 2a. Trobada Animals i Cia, 3a. Guau Pujada, 11ena Festa d'Animals de Companyia en el marc de la Fira de la Puríssima, Participació dels gossos del RMAC a la Cavalcada de Reis).

Pr evenció incendis for estal s

perillosos sense llicencia municipal.

· 64 ordres d'execució de neteja de solars privats amb o sense edificar

Contaminació acústica

Animal s de companyia · Iniciació, tramitació i resolució de 197 expedients sancionadors en matèria de tinença i protecció de d'animals, bàsicament per infraccions per manca de recollida d'excrements i per la tinença i/ o conducció de gossos

Espais per a gossos Millora espai esbarjo Ciutat Cooperativa: accessos, elements de protecció i tancament exteriors i interiors, instal·lació font i enllumenat. Nous espais d'esbarjo de Camps Blancs i Vinyets. en substitució dels existents: adequació, instal·lació fonts i enllumenat.

· 13 expedients sobre contaminació acústica (sancionadors i mesures correctores). Contr ol d'activitats i obr es · 47 expedients de mesures correctores d'activitats en funcionament · 9 clausures d'activitats sense llicencia

Espai Públ ic · 504 intervencions de detecció i comunicació d'incidències en la via publica · 296 inspeccions i informes per la tramitació de llicencies i autoritzacions d'us de domini public. Residus · 226 actuacions de control de la recollida de residus en establiments grans generadors de la zona urbana i polígons industrials. · 5 expedients per abocaments incontrolats Conser vació i us immobl es · 15 inspeccions a habitatges bruts

Esdeveniments per promoure les adopcions i un comportament cívic, en relació als animals de companyia:

· 204 expedients d'ordres d'execució per incompliment de l'obligació de mantenir els immobles en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic · 68 expedients d'execució forçosa (46 multes coercitives i 22 execucions subsidiàries) per a actuacions sense llicència.

33


Manteniment de l a xar xa d'enl l umenat públ ic

Sanitat ambiental

Enl l umenat mes eficient (l eds) Substitució de 317 punts de llum a la ciutat, incorporant la tecnologia led que implica un canvi de llum a un color més blanc, que aporta major seguretat, a la vegada que un major estalvi energètic ja que té menor potencia.

Segur etat

Semàfor s

Contr ol de pl agues

Contr ol d?aus ur banes

Contr ol de mosquits

Instal·lació de 10 proteccions en quadres d'enllumenat públic amb tecnologia led, generant major seguretat als equips elèctrics amb una millora del cost de manteniment.

Instal·lació de 2 cruïlles semafòriques noves amb tecnologia led.

Més de 600 tractaments per donar resposta a queixes ciutadanes d?insectes i rosegadors.

406 coloms capturats en 9 punts del municipi.

Tractaments de tots els embornals amb insecticides biològics, mitjançant conveni amb el Consell Comarcal.

Col·locació de 39 reixes protectores en punts de llum al Parc Marianao, per seguretat en cas de vandalisme .

3 reguladors nous en cruïlles existents al municipi, per millorar la seguretat i l'eficiència energètica.

Realització de campanyes intensives de desinsectació i desratització a tots els barris.

Canvi a tecnologia led a totes les bombetes dels semàfors, 427 unitats, per una disminució de potencia i consuma elèctric.

65 edificis públics inclosos al programa de control de plagues.

Qual itat de l ?aigua 30 analítiques realitzades per comprovar la qualitat de l?aigua de consum humà.

Campanya específica de prevenció i control del mosquit tigre al cementiri i d?altres llocs de risc. Contr ol i pr evenció de l a l egionel ·l osi Inspecció de 40 instal·lacions municipals.

29 plaques noves en reguladors semafòrics existents per canvi a funcionament amb leds.

34


Magatzem de Biomassa al sector del Camí del Llor: foment de les energies renovables amb l'ús de la Biomassa per a l'obtenció de calor en els edificis.

Pl anejament ur banístic Modificació del Pla General Metropolità de Barcelona Aprovació de l'Avanç i el Document Ambiental Estratègic de la MPGM per a la millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya .

Aprovació inicial de la MPGM del sector corresponent a la zona 10a*cl en l'entorn del sistema aeroportuari Participació en els tallers corresponents a la fase de diagnosi del Pla Director Urbanístic de l'AMB

Obres Fundació Gasol.

Obtenció de 86.000 m2 sòl de sistemes públ ics, un cop executada l a gestió ur banística, avui dia pr ivats i que han de destinar -se a equipaments i espais públ ics.

Reforma de les Oficines, Sala Mortuòria i sala de neteja al Cementiri municipal.

Pr ojectes i obr es

Millora de l'Edifici del Centre de serveis.

Refor ma d'espai públ ic Ateneu Santboià: Creació d'un espai públic a l'aire lliure, i recuperació de l'estructura de l'antic amfiteatre com a vestigi del que va ser, per a ser utilitzada en un futur com un espai d'umbracle. Adequació de l ocal per a ser vei de Banc d'al iments: ampliació en superfície la botiga solidària podent oferir millor qualitat i més productes alimentaris.

Refor ma al soter r ani de Ca l a Vil a i al Núr ia: millora zona de vestuaris dels ordenances i espais de neteja. Obr es de Segur etat a Ca l a Vil a: millora en seguretat en l'edifici principal, per poder actuar amb més diligència davant de risc imprevist. Obr es de Mil l or a OMAP: millora en atenció al ciutadà, reducció de cues per informació i millora en privacitat.

Ràdio Sant Boi: Un nou local per a la radio més accessible, adaptat, i pròxim a la ciutadania, amb visual directe des del carrer.

Obr es de mil l or a Soter r ani Tor r e del Sol: creació de vestuaris per a ordenances i adequació de zona de magatzem per a compres.

Millora zona Serveis socials i aula de formació a l'Olivera. Centre Obert de Vinyets.

Instal ·l ació Air e condicionat a l 'escol a br essol La Mer cè Ender r oc par cial de l 'edifici sud de l 'escol a Amat Ver dú. Adequació del s espais exter ior s al l iber ats: Més espai per a possibles ampliacions, més adequades al nou model educatiu.

35

Obres del Millora de seguretat a l'edifici de les Policia. Obres de millora de Sala d'estudis a l'Olivera: separació de la Sala amb zona de silenci, i millora de seguretat en cas d'obrir per la nit únicament per l'estudi. Obres col.locació de baranes i escales noves a l'Ermita de Sant Ramón.

Obres de Rehabilitació façanes Escola de Música Obres d'Adequació d'espai Protecció civil: millora zona de magatzem i lavabos. Obres d'Instal·lació de Jocs Infantils als patis escolars i a les Escoles Bressol. Obres d'Instal·lació de Línies de vida a varis equipaments docents. Obres de Realització de mur a la Deixalleria Municipal.


Manteniment de l 'espai públ ic

Mobil itat

Neteja de vegetació dels espais públics tant urbans com de muntanya .

Reforçament de la senyal ització de les zones 30 compatible amb la nova jerarquia viària.

Millora de l'accessibil itat en: -

Inspecció qualitat neteja viàr ia. Transformació de les queixes de gestió del circuit T'escoltem en ordres de treball. Gestió digital amb creació d'expedients N159 que executen treballs a realitzar. S'ha agilitzat la gestió d'ordres de treball i disminuït temps de reacció en la seva execució. Canvi de goteig a r eg per asper sió. Control de la quantitat d'aigua consumida i control desperfectes (actes vandalics). Millora en la pavimentació dels carrers: -

Sant Pere més alt (Fase 1) i passatge Sant Pere més alt. Plaça Catalunya. Voreres perimetrals de la plaça de la Generalitat.

-

-

passos de vianants lateral C245 i carrer Lluís Companys, 50. passos vianants en la cruïlla carrer Mimoses / carrer Pollancres, i el carrer Andorra, 1. pas de vianants c/ Picasso amb Plaça Emili Sagrera. nou pas de vianants a l'avinguda d'Aragó amb avinguda General Prim.

Reur banització i millores en: -

Carrer Lluís Pascual Roca Espai públic La Parellada Carrer Francesc Macià Accessos a la Plaça de l'Assemblea de Catalunya Plaça de Rafael Alberti Espais Ciutat Cooperativa

Altres: Substitució peces de pedra artificial de les grades de la plaça Assemblea de Catalunya.

36

Implantació de 15 zones d'apar cament de motocicl etes (reordenació de voreres per a ocupació de motocicletes).

Gestió de l'apertura del ramal provisional d'entrada a la BV-2002. Estudis dels sentits de circulació del camí del Llor. Estudis dels possibles carrils bicis i la seva senyalització . Milllora de la seguretat vial en: Carrer Montevideo amb carrer Joan Bardina


Amb relació a l'activitat econòmica INNOVACIÓ SOCIAL FIRES I M ERCATS COM ERÇ URBÀ

TURISM E ATENCIÓ A L'EM PRESA

CONTROL SANITARI DELS ESTABLIM ENTS ALIM ENTARIS

Innovació social Assessor ament i acompanyament de 10 projectes d?economia social per tal d?afavorir que aquests projectes impulsin la creació d?empreses, associacions o cooperatives. Atenció a 20 persones emprenedores i realització de 5 tallers sobre emprenedoria social Par ticipació en 12 activitats paral·leles i trobades amb altres agents de l'àmbit (p.ex. assessorant altres projectes germans a bcn (lab d?innovació social) o

Mataró (llançadores d?emprenedoria); participació ens grups de treball de la DIBA o l?AMB; participant en el 1r Camp d?Innovació Social de Catalunya en el marc CatLABS a Mataró o assistint a diferents seminaris o tallers formatius de l?àmbit.

4 sessions de codisseny i conceptualització, primeres maquetes, treball sobre plànols juntament amb arquitecte municipal, definició dels elements i infraestructura bàsics i seguiment puntual d?obres

Primeres aproximacions al codisseny de la segona planta del Centre de Serveis que acollirà el nou Laboratori d'Innovació Social de Sant Boi de Llobregat. 37


Fir es i mer cats

Tur isme

71a edició de la Fir a de l a Pur íssima: 1a edició de L'ESPAI DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SALUDABLE.

18a Carxofada Pla de Turisme Campanyes Consorci de Turisme

Campanya reactivació del Mer cat Tor r e de l a Vil a: -

Encàrrec estudi reordenació Mercat Torre de la Vila a l'Institut de Mercats de Barcelona Instal·lació sistema compteig al Mercat Torre de la Vila i estudi a veïns/ nes i usuaris/ ries del Mercat . Campanyes de promoció "Et portem la compra a casa" en col·laboració amb l'entitat local Sombici i Sant Boi Comerç Regularització parades mercat no sedentari.

Comer ç ur bà Desenvol upament de Pl a de Comer ç 2010:

Taules de Comerç. Cafès amb comerciants.

Línia 1: Entorn Urbà Seguiment obres Lluís Pasqual Roca, plaça Generalitat i canvi d'enllumenat dels carrers comercials. Línia 2: Associacionisme Comercial Conveni amb l'associació de comerciants.

38

Línia 4: Activació comercial 13è Fòrum del Comerç.

Línia 3: Administració flexible i fàcil Treball d'atenció a nous emprenedors en coordinació amb la Unitat d'atenció a l'empresa i emprenedoria i la Unitat de llicències d'activitat.

Programa Millora 2017. Estudi de locals buits. 6a edició Campanya de Promoció Dies Bojos. Campanya Urban Shopping.Zona Delta. Projecte transversal Casc Antic. Línia 5: Comunicació Pla de comunicació del pla de comerç 2020, gestió del web i facebook.


Atenció a l 'empr esa Assessor ament per a l a cr eació d'empr eses 100 per sones infor mades i assessor ades 19 pl ans d'empr esa final itzats 6 pr éstecs tr amitats 14 capital itzacions de l 'atur tr amitades

Fons autoocupació de l 'Àr ea Metr opol itana de Bar cel ona

Pr emis Del ta a l es Mil l or s Iniciatives Empr esar ial s

40 sol .l icituds r ebudes de l es qual s 16 han r ebut r esol ució favor abl e. Impor t total assignat de 21.554,24 ?

6 candidatur es cor r esponents a empr eses de Sant Boi

Punt PAE 4 empr eses donades d'al ta

25 empr eses cr eades 45 l l ocs de tr ebal l cr eats 8 cur sos per empr enedor s 52 al umnes for mats - 84 hor es de for mació

Reempr esa

Cul tur a Empr enedor a a l 'Escol a (Cueme) 4t any 3 escol es par ticipants 4 cl asses de pr imàr ia par ticipants

16 r eempr enedor s 3 cedents - 2 casos d'èxit

1pr emi a una empr esa l ocal (Famil y Syner gy) l l iur ament de Pr emis a Castel l defel s: 08/ 06/ 2017

Durant l'any 2017, desenvolupament del Pl a estr atègic de l a Pol ítica Econòmica de l 'Ajuntament de Sant Boi de Ll obr egat, encarregat al PPP for Cities de l'IESE Business School. Aquest projecte evolucionarà durant l'any 2018, on es presentaran públicament els resultats a les empreses locals en el Fòrum Empresarial .

Contr ol sanitar i del s establ iments al imentar is Visites realitzades: 195 visites d?inspecció d?establiments alimentaris. Sectors inspeccionats: 33 peixater ies en el marc d?una campanya de control i classificació.

Cursos d?higiene alimentària: 6 cur sos realitzats amb un total de 96 participants, dels quals el 51%eren persones a l?atur i el 49% treballadors/ es bàsicament del sector de la peixateria.

39


Amb relació a l'administr ació ATENCIÓ CIUTADANA ADM INISTRACIÓ ELECTRÒNICA COM UNICACIÓ PARTICIPACIÓ CIUTADANA RECURSOS HUM ANS

Atenció ciutadana Oficina d'Atenció Ciutadana: Implantació servei cita prèvia: tardes, mes d'agost i serveis concrets. S'ha potenciat l'ús de l'Administratel.

en 4 hores l'atenció dels divendres, per a consultes/ reclamacions de Clàusules Abusives en préstecs hipotecaris 100 persones assistents a sessió informativa sobre reclamació per Clàusula Sòl.

60.372 atencions presencials.

7.923 atencions telemàtiques.

101 persones al Servei d'Orientació Jurídica Ampliació de l'horari d'atenció personalitzada en 2 tardes i ampliació

De manteniment de ciutat el 59'3%- Web principal via de comunicació. Noves eines: Instàncies electròniques: nova eina per confeccionar instàncies per Internet. Registre unificat d'Entrada. Signatura biomètrica.

15.731 atencions telefòniques.

Oficina Municipal d'Infor mació al Consumidor :

El 67'8%han derivat en actuacions de millora

Cir cuit de queixes i sugger iments T'escol tem: 4.902 queixes i suggeriments ciutadanes

Notificacions electròniques dels acords i les convocatòries i videoactes.Es generen tots els documents electrònicament.

40


Administr ació el ectr ònica Noves modalitats de pagament el ectr ònic (codi de barres) . Impuls Registr e el ectr ònic (58 instàncies amb signatura electrònica). 16 tr àmits en els que ja inter oper em amb l'Administració Oberta de Catalunya : ajuts, subvencions, beques, assessorament serveis socials, gestió i recaptació voluntària, prestacions socials, contractació...

Ús de comptes de correu com a bústies de consulta a les unitats de Comptabilitat i de Tresoreria, per a millorar l'atenció als proveïdors. Actualització a la web municipal de la descripció del tràmit de r ecepció de factur es del s pr oveïdor s, ampliant la informació que reclamen per a l'elaboració d'una factura electrònica, intentant així reduir l'assessorament telefònic i facilitar la comunicació al proveïdor.

l'apropament d'aquest nou aplicatiu a les àrees gestores; la implantació de la comptabilitat de costos; la utilització del nou mòdul informàtic per expedients de subvencions concedides; la implantació del Portal de proveïdor).

Implantació del TPV Vir tual com a eina per facilitar el cobrament via Internet i ampliar el seu abast. Moder nització del s sistemes d'infor mació en l 'àmbit econòmic Accions derivades del projecte: nou apl icatiu infor màtic; manual de normes i procediments en la gestió del patrimoni i la relació amb comptabilitat; anàlisi funcional d'alguns àmbits (la gestió per "projectes" de la despesa lligada a subvencions;

Presentació tel emàtica d'instàncies als processos selectius de personal: ús en 20 convocatòries.

Nous expedients el ectr ònics: volants d'empadronament des de casa, Talls de carrer i reserves d'estacionament, sol·licitud subvencions entitats amb presentació de documentació en format electrònic... Potenciació de l'ús de la factur a el ectr ònica entre les empreses proveïdores, eliminant el supòsit d'excepció en el límit de 5.000 ?.

41

Infor mació de l a ciutat: nou geovisor. Integració de la gestió administartiva amb el territori. Permet compartir i publicar informació geogràfica vinculada a les dades. Nova gestió del cementir i que permet sol·licitar els serveis per internet amb l'objectiu de lliberalitzar els servei . Gestió i digital ització de documents a l'Arxiu: conversió de l'arxiu físic a l'arxiu digital.

DRAG. Nova gestió pol icial . Tabletes per a agents. Nou aplicatiu que permet la gestió en mobilitat pels agents. Sistema d'Infor mació r ecol l ida RSU i neteja. Permet disposar d'informació de recorreguts i obtenir dades de recollida i de neteja Segur etat, vigil ància i estal vi ener gètic al s equipaments municipal s . Videovigilància, control d'accessos i reducció de consums.


Comunicació Pr ojecció exter na Viure Sant Boi: 92% grau de coneixement / 82%credibilitat alta o molt alta. 217 notícies penjades al web / 160 notes de premsa enviades als mitjans. Temàtiques amb pes creixent: estratègia de futur: ciutat saludable, ciutat sostenible / millora de l?espai públic / igualtat, feminismes i LGTBI. 12 rodes de premsa organitzades / Mitjana d?assistència: 7 mitjans de comunicació Nombre d?aparicions en altres mitjans: (dades no fiables).

Par ticipació ciutadana Redisseny provisional amb mitjans propis de l?agenda d?activitats: http:/ / agendasb.info/ W eb de l ?al cal dessa 33.187 visites a pàgines / 13.515 sessions / 9.631 persones usuàries. +10%persones usuàries. Augment del nombre de visites a pàgines (+5,9%), sessions (+6,6%) i persones usuàries (+10,6%). Xar xes social s Nou compte institucional a Instagram / més de 1.267 seguidors/ es en menys d?un any .

2.088.078 visites a pàgines / 747.792 sessions / 335.802 persones usuàries.

Increment del trànsit arribat al web via xarxes socials (de 7,9 a 10,8%).

Pl atafor ma digital "Sant Boi participa"

Grau de coneixement: Facebook: 50,5%/ Twitter: 43,2%/ Instagram: 41,5%

Revisió òr gans de par ticipació:

2440 entrades publicades en xarxes socials / 1.359 entrades alienes compartides

Audiència pública i obligatorietat d'un punt de retorn en els òrgans de participació.

1.443 respostes a comentaris o demandes / 74%de persones usuàries consideren que les respostes són ràpides (30%) o en temps raonable (44%) (Total: 74%)

Auto regulació dels òrgans

Comunicació de ser vei 129 avisos web (+50%) (Tema principal: obres i afectacions a la mobilitat) 65 fulls d?ajuntament informa repartits als domicilis

W eb municipal

48%de sessions amb mòbils i tauletes (ull: web no responsive).

Més vídeos publicats a Youtube (de 100 a 125)

Augment de seguidors: Facebook (8.123, +23%, amb la meitat de promocions pagades) i Twitter (5.317, +19%) Més visualitzacions a Flickr (2.727.372, +74%)

94%ciutadania considera Ajuntament Informa molt útil o útil Tr anspar ència Publicitat activa més de 80 continguts 264 expedients de Dret d'accés a la Informació pública 42

Pr essupost par ticipatiu 2017: Un grup promotor ha fet seguiment del Pressupost Participatiu. Participació de 695 persones a través d'una plataforma digital específica per aquest projecte. Priorització per part de la ciutadania de 14 actuacions d'inversió als barris .

Cosint Bar r is (millora de la xarxa d?espais públics dels barris de muntanya) Objectiu de fer partícep al conjunt del veïnat afectat del disseny de la definició del nou pla urbanístic Millora dels continguts de la proposta de planejament a través de la incorporació de les aportacions de la ciutadania.


Recur sos Humans For mació Inter na

Sal ut or ganitzativa:

En:

Projecte #Organització Saludable: Ioga / consciència corporal; Fruita a les 13.00; Conferència Mindfulness; Taller enneagrama; Taller self-coaching; Taller introducció al mindfulness; Espai d'Atenció Psicològica .

Ús de desfibril·ladors; Polítiques LGTBI al món local ; Indicadors amb perspectiva de gènere ; Atenció a les persones amb diversitat funcional ; Judo verbal ; Tècniques de conducció a la calma; Pràctiques restauratives enfocades al bullying; Protecció de dades. Gestió del coneixement Publicacions de 'Dinamització de continguts' al 2017: 299.

Aval uació de Riscos Psicosocial s de l 'Or ganització: Nº de persones que han participat: 531. Nº de persones que participen en els cercles de prevenció: 64 .

43


Innovació Eficiència

Pol icia Local : Increment del parc mòbil policial a cost zero, r ecicl ant vehicl es destinats al desballestament: per primer cop i en virtut de l'article 106.3 de la Llei de Seguretat Vial, s'han

Gestió de l a infor mació

recuperat dos vehicles del dipòsit municipal destinats al desballestament per a ús policial de trànsit.

Dotació als policies de barri de tabl etes per tal que tinguin més autonomia en la capacitat i gestió de la informació.

Eficàcia en l es actuacions

Pol icia Local : Adquisició d'un fotover mel l per tal de denunciar automàticament els vehicles que es passen el semàfor en fase vermella.

Inici d'implementació del Sistema de Gestió d'equipaments públ ics Facility Management FAMA Sistems.

Adquisició d'un r adar pedagògic per mostrar els conductors la seva velocitat i així l'adeqüin.

Ul l s de l a ciutat. Nou geovisor . Registrar i geolocalitzar automàticament i planificar les actuacions a la via pública.

44

Nova gestió del cementir i : lliberalització dels enterraments i publicitat dels costos. Posant a l'abast de totes les empreses de pompes fúnebres els formularis de sol·licitud i autoliquidació. Gestió de l'inventari de nínxols, tombes i columbaris.

Implantació del sistema d'infor mació sobr e l a r ecol l ida de r esidus i l a neteja. Instal·lació de GPSals vehicles, etiquetes als contenidors, màquines de pesatge als vehicles obtenint: registre de recollides efectuades i pes, itineraris de recollida, incidències, zones escombrades.


Nous for mats del s ser veis

CoBoi : evolució cap a un concepte obert de Labor ator i d?Innovació Social , el qual representarà un espai perquè els diferents agents socioeconòmics explorin modalitats de col·laboració per afrontar reptes socials i contribuir així a la millora de la vida de la ciutadania. Espai de trobada i d?(inter)acció

de referència per a tots els agents de la Quàduple Hèlix que potencialment es vulguin involucrar. Acció de sensibil ització per al foment del cooper ativisme. Es va contractar a la companyia de teatre el Timbal perquè representessin l'obra de

Comunicació

teatre "La assamblea", que reprodueix la vida d'una cooperativa de treball associat durant diversos anys. A la finalització de la representació es va obrir un Fòrum-Debat dinamitzat pels propis actors. Van assistir-hi 45 persones.

Pol icia Local : Inclusió dintre de la xar xa M7: mitjançant una app, permet al ciutadà enviar missatges d'emergència i incidències a la policia i a la policia

Nous ser veis

La nova orientació programàtica de Can Castel l s-Centr e d'Ar t com a equipament d'arts visuals que s'adreça de manera gairebé monogràfica al públic infantil. Es tracta de la primera experiència d'aquest tipus a la província de Barcelona.

Ser vei d'Or ientacio Jur ídica dins de l'OMIC amb possibilitat de tramitació de justícia gratuïta. Jor nada Constr uint vincl es. Coorganitzada amb COBOI. Dirigida empreses tradicionals i de l'economia social. Van assistir-hi 39 persones.

Sostenibil itat

Fir a de l a Pur íssima: Impuls del sector de l'automoció, molt rellevant a la ciutat, des de la vessant de la conducció sostenible: promoció per part de ocncessionaris, de vehicles elèctrics i híbrids.

enviar missatges al ciutadà. Actualment hi ha 11 municipis adherits, 10 del Baix Llobregat.

Patis ober ts: L'ús compartit d'aquests espais fomenta la cohesió social i la convivència, així com el respecte a les persones i als espais públics. Aquest projecte ha possibilitat que la

Promoció de l'ús de transport públic compartint espai amb les principals marques d'automoció.

45

ciutadania pugui ocupar uns espais públics per a un ús lúdic, i ha permès avançar una mica més en la construcció d'una ciutat més educadora i a la mida de les persones. El pr ogr ama Ar t i Escol a, en tant primera experiència de col·laboració entre els departaments de Cultura i Educació que s'inscriu plenament en les coordenades epistemològiques de l'escola del segle XXI.

Xar xa de Desfibr il ·l ador s: 41 desfibril·ladors instal·lats a la ciutat, entre públics i privats. Ratio per habitants: 1 DEA cada 2010 habitants (ratio recomanada per la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo: 1 DEA per a cada 5.000 habitants). Obligatorietat a través dels convenis de col·laboració d'instal·lar un DEA en els clubs esportius i en els poliesportius estadis municipals. Nou sistema de pagament per mitjà d'una passar el ·l a vir tual .


Pr essupost Par ticipatiu: un grup de ciutadans i ciutadanes, el grup promotor, ha col·laborat en el disseny, seguiment i valoració del procés.

Gover nança l ocal i par ticipació

Una plataforma web oberta a tothom ha facilitat la participació de noves persones sense experiència prèvia en processos de participació ciutadana. Pl a de Tur isme: treball transversal i col·laboratiu, que ha comptat amb tots els agents implicats en la promoció turística del territori, mitjançant l'organització de taules de treball i ha definit els eixos estratègics per a assolir els reptes marcats al Pla de Govern. Pl a de Comer ç 2020: Interlocució amb l'associació de comerciants i els comerços afectats per les obres, seguiment d' incidències, i seguiment continu de l'obra mitjançant les taules de comerç, els cafès amb comerciants, visites i reunions amb veïns/ nes i comerciants.

Cr eació de taul es pl ur idiscipl inar s per pl anificar obr es. Pr ojecte Famíl ia Escol a: estratègia per fomentar la participació real de la comunitat educativa alas centres. per mitjà d'accions formatives a membres d'AMPAs i caps d'estudi; la realització de dos actes (inici de curs i Dia Internacional de les Ciutats Educadores) al voltant dels vincles famílies - escoles; creació d'un grup impulsor mixt entre professorat i famílies.

Cul tur a: incorporació d'agents, col ·l ectius i oper ador s l ocal s de l a cul tur a en el disseny i gestió de continguts en alguns dels programes més rellevants del catàleg de serveis culturals (Festa Major, Festival Altaveu, CCCA, Cavalcada de Reis). Es tracta d'un canvi de caràcter metodològic que inspira i recorre de manera transversal el treball del nostre Departament.

En la revisió d'òr gans de par ticipació: en el cas del consell territorial han marcat la diferència la participació de persones que havien col·laborat en projectes comunitaris i no eren membres del consell. Les seves aportacions, reflexions han fet canviar la visió del que podia ser el consell en el futur al membres "de tota la vida".

Aquesta web ha facilitat la participació a qualsevol hora i des de qualsevol ordinador, mòbil i tableta.

Noves metodol ogies Mediació comunitàr ia: incorporació de la metodologia restaurativa en la resolució de conflictes. Pr ojectes de convivència en els entorns escolars: desplegament de propostes fonamentades en pràctiques restauratives, tècniques de conducció a la calma, comunicació afectiva i mediació natural i xarxa de suport entre iguals.

Procés participatiu i elaboració simultània del document urbanístic per a la MPGM per a la millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de Muntanya. 46

Escol a de Música: els projectes d'Escola de Música als centres de Primària, com l'M3 Gaudí o l'Orquestra de corda al Montbaig, apliquen el principi UIUI, Un Infant, Un Instrument, que innoven a partir de la introducció dels ensenyaments artístics en el currículum dels ensenyaments generals. En el projecte d'Orquestra Comunitària s'han

introduït activitats d'interacció social de les persones amb malaltia mental amb la resta de la comunitat escolar, més enllà de les activitats musicals ordinàries.


Distincions i premis Sant Boi, nou membre del consel l r ector de l a xar xa Innpul so 17/ 01/ 2017 - La presència en aquesta agrupació de municipis potencia la innovació a la ciutat Sant Boi ha entrat a formar part del nou consell rector de la Red Innpulso. Aquesta xarxa de municipis aplega localitats reconegudes pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat amb el distintiu "Ciudad de la Ciencia i la Innovación" per l'esforç i el compromís en matèria d'I+D+I (investigació, desenvolupament i innovació).

La Xar xa d'Educador s i Al umnes per l a Convivència de Sant Boi, va recollir el diploma acreditatiu durant les 6es jornades d'intercanvi d'experiències d'APS organitzades per la Fundació Jaume Bofill, el 20 de gener de 2017 al CCCB.

Projecte "1a Mostra de Cinema i Convivència": finalistes Pr emi Apr enentatge Ser vei 2016 de la Red Española de Aprendizaje y Servicio impulsada per la Fundació Educo i Edebé. 20.01.17

26.01.17, a Alcalá de Henares, va tenir lloc el V Encuentr o Nacional de Responsabl es de Segur idad Local , organitzat per SEGUCITY i UNIJEPOL (Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policia Local).

Acte de lliurament del diploma al CCCB, 20 de gener 2017 en el marc de la 6a Jornada d'Intercanvi d'Experiències d'Aprenentatge i Servei.

Durant aquest esdeveniment i atenent les bases de la convocatòria de l'any 2016, l'Albert Vilatarsana va rebre una medalla d'or com a distinció pel bon servei a la Policia Local.

La Fundació Princesa de Girona va fer reconeixement al projecte i per això convidà a un dels impulsors a participar en una jornada educativa que s'organitzà el 30/ 06/ 2017 a Girona.

47


L'Ajuntament, nou coor dinador de l a Red Español a de Ciudades por el Cl ima.

de Projectes Europeus, Transparència i Joventut de l'Ajuntament, Marc Aguilà, va recollir la distinció. Sant Boi, membre fundador de la Xar xa de Municipis per l 'Economia Social i Sol idàr ia.

15/ 03/ 2017 - Sant Boi desenvolupa accions pioneres en matèria d'eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic. Sant Boi coordina el grup de rehabilitació i eficiència energètica de la Red Española de Ciudades por el Clima. A banda de Sant Boi, aquest grup de treball està compost per 15 municipis: Arnedo, Cabra, Córdoba, Gavà, Las Palmas, Logroño, Madrid, Montilla, Murcia, Palma, Puente Genil, San Sebastián de los Reyes, Sant Joan d'Alacant, Toledo i Vícar. També en formen part les diputacions de Huelva i Badajoz i el Consell Insular de Menorca.

El programa La Republica Santboiana, de Ràdio Sant Boi, va rebre una menció de qualitat en l'apartat Millor Programa de Ràdio Local a la disetena edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya. El jurat reconeixia el programa per "l'elaboració d'una estructura de magazine d'actualitat i memòria històrica en clau santboiana i del Baix Llobregat". L'Ajuntament aconseguí un nou Segel l Infopar ticip@ 21/ 04/ 2017 - La distinció reconeixia la qualitat i la transparència del web municipal.

Aquest organisme es constituí a Barcelona el 17 de maig, amb l'objectiu de fomentar noves formes de produir i consumir més democràtiques, solidàries i sostenibles en la transició cap a un model econòmic alternatiu més resistent als efectes de les grans crisis econòmiques. Els municipis membres intensificaran una estratègia territorial compartida per fer de l'Economia Cooperativa, Social, Solidària (ESS) un dels instruments principals de superació de les desigualtats socials, de generació d'ocupació de qualitat i, en definitiva, d'impuls d'un nou model socioeconòmic.

La República Santboiana', de Ràdio Sant Boi, obtení una menció de qualitat als Pr emis Ràdio Associació de Catal unya. 05/ 04/ 2017 - El magazín matinal de l'emissora municipal s'emet de dilluns a divendres al 89.4 FM.

17.05.17 - Sant Boi és un dels 31 membres fundacionals de l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària.

Els guardons de la quarta edició del Segell Infoparticipa 2016 es van lliurar el 19 d'abril a la Sala d'Actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. El regidor 48

CAPACI[u]TAT, Estr atègia DUSI de Sant Boi de Ll obr egat 2015-2020 22.05.17 - El Butlletí Oficial de l'Estat publicà que la nostra candidatura DUSI havia estat seleccionada. La quantitat d'ajut assignat és de 8,1 milions d'euros i l'Ajuntament hi ha de posar la mateixa quantitat.

Sant Boi rebrà fons europeus FEDER per valor de de 8,1 milions d?euros per desenvolupar la nostra estratègia de ciutat en els pròxims anys. Aquesta important injecció econòmica permetrà dur a terme i accelerar projectes de gran importància per a la ciutat i per generar noves oportunitats de futur per a la ciutadania.


Entre la resta d'empreses premiades hi havia companyies del prestigi de Seat, Caixabank, Ericsson España, Telefònica, Vodafone, Banco Santander o L'Oréal,

Dinamitzador s/ es de continguts: l'Ajuntament impulsa aquest projecte innovador de formació dinamitzat per treballadors i treballadores municipals per facilitar la gestió del coneixement i l'aprenentatge permanent.

Confer ència ESRI 2017: el GEOVISOR viatja a Madrid 25 i 26.10.17 Cada any se celebra a Madrid la conferència d?usuaris d?ESRI, un espai on l?empresa de software de GIS, presenta les darreres novetats dels seus productes i alhora convida als promotors de projectes innovadors i exitosos d?aquell any a presentar-los al congrés. El projecte del Geovisor ? Ulls de la Ciutat va ser seleccionat com un cas d?èxit d?implantació de tecnologia d?ESRI i és per aquest motiu que l?Ajuntament de Sant Boi va anar a presentar el projecte. Enguany la Conferència Esri 2017 que se celebrà a Madrid els dies 25 i 26 d?octubre al centre de convencions IFEMA, reuní a 2.000 professionals i

Aquest mateix projecte ja havia guanyat el Premi a la Millor Acció Formativa en Innovació al Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (2015) i el Premi a l?Innovació Didàctica de l?INAP (2015). A més, tot el model formatiu global del personal municipal de l'Ajuntament de Sant Boi va rebre també el Premi Capital Humano a la Política Estratègica de Formació i Desenvolupament (2016).

03.11.17. L'últim guardó rebut per aquest projecte ha estat el Pr emi Cegos-Equipo y Tal ento 2017 que reconeix les millors pràctiques de Recursos Humans de l'Estat Espanyol en l'àmbit de Formació i Desenvolupament.

49

usuaris/ es GIS, unes 700 empreses i més de 50 ponències. Les jornades van ser seguides en streaming per més de 15.000 persones.

Memòria de Gestió 2017_Ajuntament Sant Boi de Llobregat  

Memòria concentrada sobre la gestió municipal de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat l'any 2017. Informació pressupostària i de la plantil...

Memòria de Gestió 2017_Ajuntament Sant Boi de Llobregat  

Memòria concentrada sobre la gestió municipal de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat l'any 2017. Informació pressupostària i de la plantil...

Advertisement