__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Legenda Adresgegevens De school heeft 0 tot 150 leerlingen Telefoonnummer De school heeft 150 tot 300 leerlingen E-mailadres De school heeft 300 of meer leerlingen Schoolleider

Website


Optimus Primair Onderwijs


Optimus scholen Versterken elkaar - We zijn een groep van 32 scholen die met en van elkaar leren. We delen kennis en inzichten. We inspireren en helpen elkaar. We stimuleren elkaar om elke dag ons werk beter te doen ten behoeve van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Ondersteunen een brede ontwikkeling van leerlingen - We hechten belang aan goede prestaties van leerlingen op de kernvakken, stimuleren een gezond zelfvertrouwen en versterken leerlingen op het gebied van sociale ĂŠn samenwerkingsvaardigheden. Zijn innovatief - We ondersteunen de ontwikkeling van onze leerlingen met behulp van de nieuwste kennis en technologieĂŤn. We zijn voortdurend in ontwikkeling om het beste te kunnen bieden aan onze kinderen.

Molenstraat 19 5431 BW Cuijk

info@optimusonderwijs.nl

Bieden passend onderwijs - Elke Optimus-school heeft een eigen zorgprofiel opgesteld en werkt met andere scholen in de regio samen om de leerlingen een passend onderwijsarrangement te kunnen bieden. Onderscheiden zich - Elke Optimus-school laat zien op welke manier invulling wordt gegeven aan (levensbeschouwelijke) identiteit. Versterken de leer-kracht - We hebben aandacht voor de identiteit, ontwikkeling en capaciteiten van onze medewerkers en zoeken voortdurend naar manieren om professionals te inspireren en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Zijn open over hun resultaten - We laten de opbrengsten van het onderwijs aan de samenleving zien en geven aan hoe we deze hebben bereikt en wat we daarmee doen.

0485 31 89 10

www.optimusonderwijs.nl


Basisschool De Bolster

“Bij het afscheid van een groep 8 stonden we met elkaar te genieten van de persoonlijke speeches die leerkrachten hadden voorbereid voor ieder kind afzonderlijk. Dat was hartverwarmend om mee te maken. Hier doen we het voor, dacht ik toen. Ze zijn klaar voor een volgende stap.� - Mercedes Nottet


Basisschool De Bolster Samen maken we meer mogelijk - Kinderen kunnen veel meer dan we denken als we ze durven los te laten. Leren gaat om onbevangen nieuwsgierig zijn, vertrouwen en ontdekken. Op basisschool De Bolster zijn we betrokken bij elkaar en nemen we elkaar mee in nieuwe ideeĂŤn en activiteiten. Samenwerken doen we van nature, zowel binnen als buiten de school. We hechten eraan dat leerlingen zichzelf zo veel mogelijk ontwikkelen vanuit eigen ruimte en op eigen tempo. De leerkracht ondersteunt dit proces en biedt de kaders. Naast basisvaardigheden in rekenen en taal richten we ons steeds meer op de brede ontwikkeling van kinderen, waarbij ze eigen leerdoelen stellen en zelfstandig werken. We laten kinderen nadenken over de manier waarop ze iets hebben aangepakt en over wat ze bereikt hebben. De komende jaren zullen we daarbij steeds meer gebruik gaan maken van vernieuwende leermiddelen, die het mogelijk maken om het onderwijs nĂłg beter aan te sluiten op persoonlijke leer- en ontwikkelbehoeften van kinderen.

0 tot 150 Mercedes Nottet Grotestraat 68 5836 AH Sambeek 0485 57 33 30 dir.debolster@optimusonderwijs.nl www.debolstersambeek.nl


SG SBO Palet

“We zien kinderen die eerder op een andere school helemaal zijn vastgelopen bij ons binnenkomen met veel onzekerheid. Waar ik van geniet, is dat je vaak al na een paar weken zo’n kind ziet opbloeien. Zo’n kind zegt dan thuis: mam, nu snap ik ineens wat de juf bedoelt.” - Harriët van Duren


SG SBO Palet De juiste kleur voor iedereen - Ieder kind heeft zijn eigen historie, eigenschappen en thuissituatie. Wij weten hoe belangrijk het is om met hart voor kinderen aandacht en warmte te bieden en recht te doen aan hun ondersteuningsbehoeften. Ons team heeft de kennis en ervaring om juist voor kinderen bij wie het niet vanzelf gaat, resultaten te behalen. Door goed te kijken naar wat een kind nodig heeft, begeleiden we kinderen stap voor stap bij hun ontwikkeling, zodat ze met een positief zelfbeeld tot leerprestaties komen en op het juiste niveau verder kunnen. Onze aanpak is beproefd. In de beschikbare schooltijd weten we maximaal mogelijke opbrengsten te behalen. Met aandacht en vertrouwen scheppen we voorwaarden waarin kinderen succeservaringen kunnen hebben op verschillende leergebieden. En dat werkt ontzettend motiverend. We trekken samen met ouders op om onze ondersteuning zo goed mogelijk op de behoeften van het kind af te stemmen. Als ze uitstromen naar het vervolgonderwijs hebben kinderen geloof in eigen kunnen, zijn ze zelfredzaam en zijn ze in alle opzichten gegroeid in hun kennis en vaardigheden.

0 tot 150 HarriĂŤt van Duren Pastoor Kerstenstraat 38 5831 EW Boxmeer 0485 57 16 85 dir.palet@optimusonderwijs.nl www.sbosgpalet.nl


Daltonbasisschool De Bakelgeert

“Wij zijn nieuwsgierig, staan open voor vernieuwing en stimuleren experiment. Dat vraagt om het balanceren tussen loslaten en controle, beseffen dat bij vrijheid ook afspraken horen.� - Paula Visser


Daltonbasisschool De Bakelgeert Wij helpen kinderen om eigenaar te worden van hun eigen ontwikkeling - Onze Daltonschool werkt vanuit de waarden ‘zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid, verantwoordelijkheid en reflectie’. Elke maand stellen we een andere waarde centraal en koppelen we die aan verschillende thema’s en leerdoelen. Bij ons krijgen leerlingen de ruimte om zich te ontwikkelen. Dat begint met vertrouwen en accepteren dat je ook kunt leren van fouten. Aan het eind van groep 8 gaan ze naar het vervolgonderwijs op het niveau dat bij hen past. Onze leerlingen zijn dan zelfbewust en kritisch en hebben respect voor zichzelf en anderen.

0 tot 150 Paula Visser Stationsweg 40 5831 CR Boxmeer 0485 57 33 86 dir.debakelgeert@optimusonderwijs.nl www.debakelgeert.nl


Basisschool De Weijerhof

“Ik heb ervaren hoe je vanuit verschillen in opvatting juist tot samenwerking kunt komen. Dat vraagt écht luisteren en de wil om samen voor hetzelfde doel te gaan. Als je dat doet, krijg je er plezier en saamhorigheid voor terug.” - Stijntje van Esch


Basisschool De Schelven & De Weijerhof Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf mogen zijn, durven aan te geven wat ze kunnen en wat ze willen. We willen dat kinderen verantwoordelijkheid nemen voor eigen keuzes en met en van elkaar leren. We hebben passie voor ontwikkeling en verenigen het beste van twee werelden. We bieden een warm pedagogisch klimaat en zijn actief gericht op resultaat. In ons kindcentrum zitten kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep, waardoor we meer tijd hebben voor extra individuele ondersteuning. We bieden structuur en rust, vanuit duidelijke positieve verwachtingen. We communiceren open met elkaar, met leerlingen en ouders en met onze partners van de kinderopvang. Aandacht voor basisvaardigheden gaat bij ons hand in hand met aandacht voor brede ontwikkeling, waarmee we kinderen voorbereiden tot zelfstandige wereldburgers, die kunnen omgaan met onzekerheden en veranderingen. Als kinderen straks naar het voortgezet onderwijs gaan, zijn ze zelfkritisch, nemen ze verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en hebben ze oog voor een ander.

0 tot 220 Stijntje van Esch Weijerstraat 2 5831 JV Boxmeer 0485 57 10 73 dir.deweijerhof@optimusonderwijs.nl www.deweijerhof.nl


Basisschool Onze Bouwsteen

“Tijdens de Paasviering presenteerde een kunstenaar werkstukken die hij samen met onze leerlingen had gemaakt. Ouders waren uitgenodigd om hier getuige van te zijn. Hierna konden de ouders een presentatie zien van de werkstukken die de kinderen hadden gemaakt tijdens de Grote Rekendag. Een dergelijke wisselwerking willen we steeds meer integreren in ons onderwijs.� - Marijke Devillers


Basisschool Onze Bouwsteen Uitdagende werkplaats voor kinderen - We zijn een brede school waar ontmoeting centraal staat. Dat merk je aan het gebouw, aan het onderwijsleerklimaat, de verbinding met de buurt en aan de hechte samenwerking met de organisatie voor kinderopvang. Onze school staat midden in de gemeenschap en verwelkomt ieder kind, ongeacht hun leer- en ondersteuningsbehoeften. Dat betekent dat wij het hele palet aan mogelijkheden bieden voor kinderen die veel instructie nodig hebben tot en met kinderen die extra uitdagingen aankunnen. Ons jonge team is ambitieus en voert geregeld nieuwe projecten in, die het onderwijs verrijken. Ieders stem mag gehoord worden. We betrekken ouders actief bij de ontwikkeling van onze school, onder andere in de vorm van klankbordgroepen en een ouderraad. We koesteren open communicatie evenals respect, vergeving en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ons onderwijs kenmerkt zich door een goede balans tussen kernvakken en creatieve ontwikkeling.

150 tot 300 Marijke Devillers Moerkamp 73 5835 BP Beugen 0485 36 16 83 dir.onzebouwsteen@optimusonderwijs.nl www.onzebouwsteen.nl


Basisschool Het Telraam

“We zochten een teamlid als gesprekspartner voor de leerlingenraad. De kandidatuur was anoniem, iedereen had alleen zijn of haar beweegredenen opgeschreven. Bij stemming bleek dat de keuze op het teamlid viel dat nog maar net op onze school was begonnen. Ons inzicht: Het gaat om je bevlogenheid, bijdragen vanuit je eigen kwaliteiten.� - Frans van Nunen


Basisschool Het Telraam Leren door uitdagingen - Op onze school hechten we eraan dat we samen leren en samen verbeteren. Dat geldt net zo goed voor onze leerlingen als voor het team. Ook de ouders nemen we graag mee in die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vanuit wederzijds vertrouwen werken we aan een veilig en respectvol leerklimaat. Het Werkconcept Critical Skills is voor ons een middel om onze visie op ontwikkeling te versterken. Met behulp van kernconcepten (onder andere natuur en leefwereld) leren leerlingen verschillende sleutelvaardigheden, zoals sociale, onderzoekende vaardigheden, samenwerken en reflecteren. Eigenaarschap is voor ons een speerpunt en dat vergroot de betrokkenheid, want de leerlingen mogen meepraten, meebeslissen en meedoen. Niet alleen in de leerlingenraad. Ook in hun leerproces nemen leerlingen steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Als leerlingen de stap maken naar het vervolgonderwijs, willen we dat ze zich hebben ontwikkeld tot unieke individuen, die in verbinding staan met andere mensen. Die verbindingen brengen we onder andere in praktijk door leerlingen veel ervaringen buiten school op te laten doen en door de verschillende leeftijdsgroepen met elkaar te laten samenwerken. We zijn voortdurend in gesprek om ons onderwijs te verrijken en blijvend in ontwikkeling. Ons team wisselt kennis uit met collega’s van andere scholen en zet kansen om in concrete ideeÍn.

150 tot 300 Frans van Nunen Kerkstraat Zuid 24 5441 AK Oeffelt 0485 36 16 22 dir.hettelraam@optimusonderwijs.nl www.hettelraam.nl


Basisschool De Bongerd (Haps)

“We zijn volop in beweging en blijven onszelf vragen stellen. Altijd weer prachtig om de bezieling te ervaren van leerkrachten die zien hoezeer kinderen groeien als ze hun eigen kracht ontdekken.� - Antoinette van Zuylen


Basisschool De Bongerd (Haps) Oog voor elkaar, oog voor ontwikkeling - Iedere dag geven we invulling aan onze waarden ‘balans, betrokkenheid, teamgeest en plezier’. In de manier waarop we het onderwijs inrichten, hoe we leren en communiceren en hoe we samenwerken. We hebben passend hoge verwachtingen van kinderen en ondersteunen hen om mede-eigenaar van hun eigen leerproces te zijn. Dat doen we door een uitdagende leeromgeving te bieden en aan te sluiten op de brede ontwikkelbehoeften van kinderen van 0-12 jaar. Om dat te bereiken, hebben we elkaar allemaal nodig; leerkrachten, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners. Door samen te werken en gebruik te maken van elkaars talenten bieden we leerlingen een stevige basis om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. We versterken positief gedrag en leren kinderen om nieuwe media effectief te benutten.

150 tot 300 Antoinette van Zuijlen Kerkstraat 7 5443 AA Haps 0485 31 53 85 directie.bongerd@optimusonderwijs.nl www.debongerdhaps.nl


Jenaplanschool De Lindekring

“Bij ons jubileum ‘25 jaar Jenaplanschool’ vertelde iemand over de werking van het brein. We kregen toen de bevestiging dat positieve gedachten het lerend vermogen versterken. Wij zien spel en vieren dan ook als onmisbaar bij het behalen van resultaten.” - Ton Hovens


Jenaplanschool De Lindekring Waar je samen nieuwsgierig, leergierig en onderzoekend mag zijn - Ieder mens is uniek. Dat is het belangrijkste Jenaplan principe van waaruit we werken. Daarnaast vormen eigenaarschap en vertrouwen de basis van ons onderwijs. We gaan uit van goede bedoelingen en hebben positieve verwachtingen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten in stamgroepen bij elkaar. We zijn een leef- en werkgemeenschap waar alles samenkomt wat kinderen later nodig hebben om volwaardig te kunnen functioneren in de samenleving. Vanuit wereldoriëntatiethema’s besteden we aandacht aan rekenen, taal, experimenteren en techniek. Als kinderen kennis en vaardigheden in samenhang ervaren, zullen ze beter in staat zijn om richting te geven aan hun eigen leren. We bieden dan ook een betekenisvolle leeromgeving waarin ruimte is voor reflectie, feedback en samenwerking. We gaan met leerlingen in gesprek over wat ze hebben bereikt en nog willen ontwikkelen. Ze leren spelenderwijs en werken doelgericht aan taken. Maar er is ook elke week ruimte om te vieren in weekopening en –sluiting.

0 tot 150 Ton Hovens Liesmortel 19 5435 XH St. Agatha 0485 31 16 11 dir.lindekring@optimusonderwijs.nl www.lindekring.nl


Basisschool De Zevensprong

“Bij het afscheid van groep 8 tijdens de Slotdag, verlieten kinderen onze school die een uitzonderlijke groei hadden doorgemaakt op alle gebieden. Dat was een moment dat voor ons alles op z’n plaats viel. We waren blij dat we daar met ons team een bijdrage aan geleverd hadden.” - Peter de Klein


Basisschool De Zevensprong Ieder kind wordt gezien en met de juiste aandacht begeleid Onze school ontwikkelt de komende jaren door naar een Integraal Kindcentrum. In een kindcentrum werken we samen met een opvangorganisatie volgens ĂŠĂŠn pedagogische visie. Vanuit de waarden veiligheid, verbinding en (zelf)verantwoordelijkheid stellen we kinderen in staat om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Dat doen we aan de hand van doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg. Voor ons geldt dat we in partnerschap met anderen de allerhoogste kwaliteit willen bieden in vorming en onderwijs. Daarbij besteden we aandacht aan een prettige en veilige sfeer volgens de principes van de Vreedzame School. Als het gaat om de ontwikkeling van kinderen, vinden we het vooral van belang dat ze zich durven te presenteren, dat ze oog hebben voor een ander en hun omgeving en dat ze een eigen mening vormen. Daarom besteden we naast de kernvakken veel aandacht aan podiumkunsten, talentontwikkeling en creativiteit.

0 tot 150 Peter de Klein Jan van Cuijkstraat 64 5431 GC Cuijk 0485 21 90 05 dir.dezevensprong@optimusonderwijs.nl www.zevensprongcuijk.nl


Basisschool De Akkerwinde

“In een workshop Rots en Water hebben ouders de kracht van deze weerbaarheidsaanpak zo sterk ervaren, dat ze ons vroegen of ze dat ook thuis konden inzetten. Dat vond ik een mooi voorbeeld van kansrijk samenwerken.� - Nancy Brugman


Basisschool De Akkerwinde Samen blijvend in ontwikkeling - Met ons onderwijs willen we aansluiten bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. We begeleiden hen om als zelfstandige burgers te functioneren in verbinding met hun omgeving. Om de ontwikkeling van kinderen optimaal te ondersteunen, bouwen we aan vertrouwen en wederzijds respect. Op alle gebieden gaan we uit van mogelijkheden en groeikansen. Dat zie je terug in ons contact met leerlingen en ouders en ook in de manier waarop we elkaar in ons team versterken. We gaan uit van ‘Kansrijk samenwerken’ om meerwaarde te creëren. In de vorm van combinatiegroepen en coöperatief werken in de klas, maar ook door gezamenlijke scholing met onze collega’s van de Dr. Jan de Quayschool en het delen van materialen. Ons onderwijs is zoveel mogelijk interactief en op maat, zodat alle leerlingen zich op hun eigen wijze ontwikkelen. De komende jaren gaan we ons onderwijs verder toekomstbestendig maken, o.a. door aandacht voor probleemoplossend denken, planmatig werken en integratie van nieuwe media.

0 tot 150 Nancy Brugman Berkenkamp 2 5434 PD Vianen 0485 31 49 57 directie.akkerwinde@optimusonderwijs.nl www.bsakkerwinde.nl


Basisschool Dr. Jan de Quay

“We zijn in Beers gestart met theaterlezen met kinderen. Dat was een schot in de roos. Waar ze eerder weerstand hadden, hebben ze nu weer zin om te lezen. Een mooi voorbeeld hoe je leren betekenisvol kunt maken.� - Nancy Brugman


Basisschool Dr. Jan de Quay Samen blijvend in ontwikkeling - We zijn een echte dorpsschool waar mensen zich thuis voelen en waar ieder kind zichzelf kan en mag zijn. We werken nauw samen met de Akkerwinde in Vianen. Onze opvatting is dat kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn en zich van nature willen ontwikkelen. Vandaar dat we dat actief aanwakkeren in ons onderwijs. We bieden kinderen mogelijkheden om zelf te ontdekken en op verschillende manieren kennis en vaardigheden te verwerven. Daarbij stemmen we de instructie af op de leerbehoefte van de leerling. Het draait bij ons sterk om verbinding. Dat zie je terug in de manier waarop we samenwerken met ouders, hoe we kinderen betrekken bij het gezamenlijk zoeken naar oplossingen en hoe we binnen het team elkaar opzoeken en versterken. Ook stimuleren we dat leerlingen van de bovenbouw activiteiten doen met kinderen van de onderbouw, waarbij ze een coachende rol vervullen en verantwoordelijkheid leren nemen. De komende jaren gaan we ons onderwijs verder toekomstbestendig maken, o.a. door aandacht voor probleemoplossend denken, planmatig werken en integratie van nieuwe media.

0 tot 150 Nancy Brugman W.P.F. Ghijssenstraat 2 5437 AP Beers 0485 31 50 85 directie.beers@optimusonderwijs.nl www.basisschoolbeers.nl


Basisschool De Regenboog (Cuijk)

“Om gezond eten te bevorderen, organiseerden we een ‘ren je rot’ quiz samen met leerlingen en ouders. Met deze ludieke spelvorm bereikten we dat onze boodschap overkwam: wat is een gezonde lunch tijdens de pauze op school. Iedereen was na afloop blij met de gezonde prikker en onze positieve benadering van het onderwerp.” - Team De Regenboog Cuijk


Basisschool De Regenboog (Cuijk) Samen kleur geven aan ontwikkeling - De Regenboog wil kinderen een inspirerende omgeving bieden vanuit maatschappelijke betrokkenheid en vernieuwend onderwijs. Betrouwbaarheid, passie en verantwoordelijkheid zijn hierbij sleutelbegrippen. Het onderwijs op de Regenboog sluit zo nauw mogelijk aan op wat kinderen nodig hebben. Vertrouwen in eigen kunnen is daarbij de basis. Vandaar dat we kinderen zoveel mogelijk succeservaringen laten opdoen. Ons streven is de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van kinderen te bevorderen vanuit respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. We gaan uit van kansen en benutten deze. We zijn ambitieus en spreken hoge verwachtingen uit. In onze leer- en leefgemeenschap versterken we eigenaarschap, door aandacht voor persoonlijke leerdoelen en vaardigheden voor de 21e eeuw. We sturen op verwachtingen en versterken wat goed gaat. We bieden zorg op maat. We hebben een passend aanbod voor kinderen die spraak- en taalondersteuning nodig hebben. We versterken de weerbaarheid van leerlingen en bieden extra uitdaging voor hoogbegaafde kinderen. Daarnaast zoeken we verbinding met onze directe omgeving door samenwerking met kinderopvangorganisaties, wijkinstanties, de ouderkamer en taallessen voor ouders. Op de Regenboog laat je zien wie je bent, wat je kent en wat je kunt!

150 tot 300 Hans Leenders Eurodreef 1 5431 VG Cuijk 0485 31 34 29 dir.deregenboog-c@optimusonderwijs.nl www.deregenboogcuijk.nl


Basisschool De Waai

“Eerst hadden we het gevoel dat we alles uit de kast moesten halen om de kinderen te laten leren. Nu we het kind anders betrekken bij zijn eigen leerproces, lijkt het kind meer op ‘aan’ te staan wat betreft zijn eigen ontwikkeling. Dat werkt stimulerend voor de kinderen en ook voor de leerkrachten.” - Jack Daalmans


Basisschool De Waai Samen leren het zelf te doen - Onze leerlingen gaan graag naar school. Er is veel aandacht voor het welbevinden, de betrokkenheid en het betekenisvol leren. Dat vinden we belangrijk, omdat we daarmee de brede (persoons)ontwikkeling van leerlingen ondersteunen en uitdagen. Eigenaar zijn van je eigen leerproces staat bij ons centraal, zowel op kind-, leerkracht-, als managementniveau. De vaardigheden die hiervoor nodig zijn, zoals bijvoorbeeld reflecteren, feedback geven en ontvangen en doelen stellen, krijgen bij ons op school veel aandacht. Wij hebben de ontwikkeling van onze leerlingen en de te behalen doelen duidelijk in beeld. Minstens zo belangrijk vinden wij het dat kinderen die doelen zelf in beeld hebben. In kindgesprekken geven kinderen aan hun ouders en leerkracht aan waar ze staan, waar ze trots op zijn, welke verwachtingen ze hebben, waar ze iets kunnen verbeteren, wat ze nodig hebben en van wie. Samen – leerlingen, school en ouders – zijn we verantwoordelijk om het beste uit het kind, onszelf en elkaar te halen.

300 of meer Jack Daalmans Lavendel 2a 5432 DH Cuijk 0485 31 17 90 directie.waai@optimusonderwijs.nl www.bsdewaai.nl


Basisschool De Bongerd (Gassel)

“We deden eens een managementspel met ons team waarin we inzicht kregen in elkaars kwaliteiten. Het was leuk om te zien hoe verschillend we zijn en hoe we juist vanuit ieders kracht met elkaar verder kunnen komen. Ook leerlingen zetten we in hun kracht door aan te sluiten op wat ze kunnen.� - Marja Brinkhoff


Basisschool De Bongerd (Gassel) Eruit halen wat erin zit - We zijn een school waar respect, vertrouwen en betrokkenheid vanzelfsprekend zijn. Vanuit deze kernwaarden komen we tot goede opbrengsten. We bereiden leerlingen voor op de toekomst door ze te laten nadenken over wie ze zijn, wat ze kunnen en waarin ze ontwikkelstappen willen zetten. Daarbij zijn we steeds minder ‘onderwijzer’ en worden we coach van het leerproces van kinderen. Kinderen krijgen hierdoor meer eigen verantwoordelijkheid en worden zo eigenaar van hun leerproces. Vanaf groep 5 zijn de kinderen dan ook een belangrijke deelnemer aan de voortgangsgesprekken. We krijgen er energie van als we zien dat er ontwikkeling is, als kinderen erin slagen om vanuit hun ‘flow’ inzichten, kennis en vaardigheden op te doen. Onze leerlingen gaan naar het vervolgonderwijs met het vertrouwen dat ze ’t gaan redden, dat ze durven te experimenteren, voldoende eigenwaarde hebben en hun talenten kunnen inzetten. Ze durven zichzelf te zijn en uitdagingen aan te gaan. De quote van Pipi Langkous ‘Ik heb ’t nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’ staat symbool voor ons idealisme.

0 tot 150 Marja Brinkhoff Schoolstraat 8 5438 AC Gassel 0486 47 34 62 dir.debongerd-g@optimusonderwijs.nl www.bsgassel.nl


Basisschool Oventje

“We hadden een kind dat vastgelopen was op zijn oude school. Het advies van deze school was plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs. De leerling heeft hier met extra ondersteuning de basisschool afgemaakt. Het gaat erom dat kinderen groeien vanuit hun eigenheid, in een omgeving die daar bij past.� - Cindy Langens


Basisschool Oventje Een school met oog voor kinderen - Kijken wat bij je past en wat je kunt en daarop voortbouwen. We zijn ervan overtuigd dat persoonlijke ontwikkeling de basis is voor geluk en presteren van kinderen en volwassenen. Je bent altijd in ontwikkeling en het is leuk om te leren. Nieuwsgierig zijn, ontdekken waar je blij van wordt en waar je hart ligt. Dat willen we kinderen meegeven. Het gaat bij ons niet alleen om de methode, maar om de bedoeling erachter. De kiem vinden van waaruit kinderen gaan groeien. We zijn een kleine school, maar we willen vooral een goede school zijn. Kinderen handvatten aanreiken waarmee ze vooruit kunnen, waarmee ze leren omgaan met onzekerheid en tegenslagen, hun grenzen leren aangeven en die van anderen respecteren. Onze uitgangspunten zijn: ik gebruik nieuwe kansen, ik mag anders zijn en ik houd rekening met de ander. We zijn open over wat we verwachten van de ontwikkeling van kinderen en betrekken daar actief ouders bij. Onze leerlingen ondersteunen we in hun brede ontwikkeling, zodat ze een koffertje aan vaardigheden mee kunnen nemen als ze naar het vervolgonderwijs gaan. Ze zijn dan vooral zelfstandig en hebben vertrouwen in eigen kunnen.

0 tot 150 Cindy Langens Voor-Oventje 16 5411 NT Zeeland 0486 45 12 04 dir.oventje@optimusonderwijs.nl www.bsoventje.nl


Basisschool De Vlasgaard

“Zien is geloven. Dat geldt zeker voor Visible Learning. Wij beseffen waar we het verschil kunnen maken en helpen elkaar verder door inspirerend en resultaatgericht onderwijs.� - Conrad Sommerdijk


Basisschool De Vlasgaard Zichtbaar verder komen door leer-kracht - We vinden het belangrijk om het (effect van) leren zichtbaar te maken. Daarvoor maken we gebruik van de nieuwste inzichten om vorderingen van kinderen in kaart te brengen en leeropbrengsten te versterken. Ons betrokken en professionele team geeft hierin zelf het goede voorbeeld. We kijken naar ons onderwijs door de ogen van de leerling en helpen leerlingen om hun eigen leraar te worden. Daarbij streven we naar onderwijs op maat voor iedereen. Bij alles wat leerlingen leren, zijn we ons bewust van onze eigen impact als leerkracht. Goede prestaties beginnen met positieve relaties. Vertrouwen in elkaar, dialoog en accepteren van verschillen. Kinderen die doorstromen naar het vervolgonderwijs halen het beste uit zichzelf vanuit evenwicht tussen hoofd, hart en handen.

300 of meer Conrad Sommerdijk Kerkstraat 57-59 5411 EA Zeeland 0486 45 12 52 dir.vlasgaard@optimusonderwijs.nl www.vlasgaard.nl


Basisschool De Ester

“Een opa van een leerling, die ook in de dorpsraad zit, is zo betrokken bij onze school dat hij ook andere buurtbewoners enthousiast maakt om onze school op te knappen. Meedenken, verantwoordelijkheid nemen en in actie komen. Dat is de houding waar we blij van worden, niet alleen bij onze ouders, maar juist ook bij onze leerlingen en leerkrachten.� - Mercedes Nottet


Basisschool De Ester Een gemoedelijke school met een brede blik - Kinderen ontwikkelen zich in contact met anderen, door zelf na te denken over wat ze willen en wat ze kunnen. Op onze school willen we kinderen vooral laten leren door ervaring, door het toepassen van kennis en vaardigheden. Respect voor elkaar en acceptatie van verschillen vinden we daarbij heel belangrijke waarden. Op verschillende manieren bevorderen we de zelfstandigheid van kinderen, onder andere door gevarieerde instructie, waardoor ze op hun eigen niveau aan de slag kunnen met hun taken. We betrekken ouders steeds nadrukkelijker bij het onderwijs en versterken het partnership met de buurt. Wat we kinderen vooral willen meegeven voor het vervolgonderwijs is dat ze niet alleen voldoende reken- en taalvaardig zijn, maar dat ze ook mondig en mediawijs zijn. Dat ze doelen kunnen stellen, kunnen samenwerken, argumenteren en presenteren. De komende jaren zullen we daarbij steeds meer gebruik gaan maken van vernieuwende leermiddelen, die het mogelijk maken om het onderwijs nรณg beter aan te sluiten op persoonlijke leer- en ontwikkelbehoeften van kinderen.

0 tot 150 Mercedes Nottet St. Machutusweg 2a 5364 RB Escharen 0486 47 22 56 dir.de-ester@optimusonderwijs.nl www.de-ester.nl


Basisschool De Sprankel

“We voerden voorlopige adviesgesprekken met ouders van groep 8 leerlingen, waar de leerlingen zelf ook bij zaten. Na afloop van een gesprek zag ik een jongen huppelend en springend naar buiten rennen. Zo blij was hij dat hij zijn doelen gehaald had en kon doorstromen naar zijn gewenste vervolgonderwijs. Ik zag een kind dat trots was en bewust van zijn eigen inzet. Kinderen kunnen gewoon veel meer dan je denkt als ze de ruimte krijgen.� - Rianda School


Basisschool De Sprankel We maken ontwikkeling zichtbaar - We willen dat onze school in de eerste plaats een plek is waar kinderen het fijn vinden om te zijn en waar ze zich kunnen ontwikkelen vanuit eigen waarde en oog voor de ander. Door vertrouwen uit te dragen, stimuleren we dat kinderen het vertrouwen in zichzelf versterken. Ons uitgangspunt is dat iedereen uniek is en dat je goed bent zoals je bent. We maken steeds meer werk van talentontwikkeling en stemmen af op onderwijsbehoeften van leerlingen. Zo hebben we bijvoorbeeld de high five aanpak voor hoogbegaafde jonge kinderen. We willen dat leerlingen zich zo breed mogelijk ontwikkelen. Rekenen en taal horen daarbij, maar ook beweging, creativiteit en samenwerkingsvaardigheden. We gaan het onderwijs betekenisvol maken door uitdagende onderzoeksvragen, waarmee kinderen aan de slag gaan en stimuleren eigenaarschap over het eigen leerproces. Daar betrekken we ook ouders actief bij. We zetten ramen en deuren open naar de omgeving om ons onderwijs te verrijken.

150 tot 300 Rianda School Essinklaan 1 5361 JT Grave 0486 47 20 77 dir.desprankel@optimusonderwijs.nl www.de-sprankel.nl


Daltonbasisschool De Raamdonk

“Wij organiseren in onze school talentendagen met vernieuwende workshops. Het is prachtig om te zien hoe kinderen hierin samenwerken en initiatief nemen.� - Directeur


Daltonbasisschool De Raamdonk Leren vanuit eigen kracht - Wij geloven in ‘Vrijheid in gebondenheid’. We bieden ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid, maken afspraken met kinderen over hun doelen en stimuleren eigenaarschap over het leerproces. Hoe vond je het gaan, wat heb je bereikt, wat heb je voor hulp nodig en wat ga je doen? Door taken en opdrachten geven we sturing en bieden we kaders. Het is aan de leerlingen om te bepalen hoe zij de taak uitvoeren. We scheppen een open en positief leerklimaat, waarin we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het leren van kinderen. Als wij oudergesprekken hebben, zitten kinderen er gewoon bij. En de leerlingenraad praat met de directeur over wat er mogelijk beter kan op school. Wat wij willen bereiken is dat kinderen het maximale uit zichzelf halen en zich durven te presenteren vanuit positieve eigenwaarde. Naast aandacht voor basisvaardigheden richten we ons op talentontwikkeling, of dat nu op creatief vlak is of in sport.

150 tot 300 Interim Burgemeester Ficqlaan 4 5361 AX Grave 0486 72 90 00 dir.deraamdonk@optimusonderwijs.nl www.deraamdonk.nl


Basisschool De Wegwijzer

“Toen de uitslagen van de citotoets bekend werden, zat iedereen in gespannen afwachting. Al gauw werd duidelijk dat onze leerlingen het heel goed hadden gedaan. Een bevestiging dat kinderen goed in hun vel zitten en verwachtingen hadden waargemaakt.� - Ton Hovens


Basisschool De Wegwijzer Waardenvol onderwijs voor het leven - We zijn een christelijke basisschool met een brede blik. Bij ons is iedereen welkom. Ons onderwijs sluit aan bij moderne vormen van leren en bij de ontwikkeling van ieder kind, onder andere door leerarrangementen in verschillende niveau- en interessegroepen. Er is ruimte voor inbreng van kinderen en ze leren al jong zelf (mede)verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces. Naast het bereiken van de kerndoelen vinden we vorming uitermate belangrijk. Hoe ga je met elkaar om, hoe maak je de juiste afwegingen, hoe ga je in verbinding met jezelf en anderen? Als leerlingen weten wie ze zijn, staan ze ook sterker in hun leerproces. Ze stellen eigen doelen en bepalen hoe ze die bereiken. Daarbij houden ze een eigen portfolio bij. Voor ons zijn samenwerking en respect cruciale waarden. Leren doe je in relatie met anderen. En je kunt elkaar aanvullen vanuit eigen talenten.

0 tot 150 Ton Hovens Burgemeester Ficqlaan 4 5361 AX Grave 0486 42 15 84 wegwijzer@optimusonderwijs.nl www.wegwijzergrave.nl


Basisschool St. Jozef

“Ik sprak met mediatoren over hun bemiddelende rol in een vreedzame school. Wat me opviel was hun enorme drive om veiligheid voor leerlingen te borgen en in contact te blijven. Diezelfde trots zie ik bij kinderen als ze betrokken worden bij activiteiten met ouders en leerkrachten. Je ziet ze groeien.� - Piet de Jongh


Basisschool St. Jozef Leren vanuit wat er echt toe doet - Kinderen van nu zijn de wereldburgers van morgen. De steeds complexer wordende samenleving vraagt een palet van vaardigheden zoals kritische denkvaardigheden, oplossingsvaardigheden, zelfverantwoordelijkheid, creatieve vaardigheden en het vermogen om samen te kunnen werken. De St. Jozefschool maakt daarvoor gebruik van het werkconcept Critical Skills. Dat gaat uit van een ontwikkelingsgericht mensbeeld waarin het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander tot uitdrukking komt. Wij bieden leerlingen uitdagende vragen in telkens wisselende kernconcepten, waarmee ze zelfstandig of samen aan de slag kunnen. Leerlingen leren dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn, leren verbanden te leggen en maken gebruik van ICT. Vragen die telkens terugkeren zijn: wat weet ik al, wat wil ik leren en hoe wil ik leren? We besteden veel aandacht aan positief gedrag, eigenaarschap en resultaatgericht werken. Ons team weet goed af te stemmen op het welbevinden van kinderen. Gaat de duim omhoog, dan is het okĂŠ, gaat de duim naar beneden, dan wordt daar meteen iets mee gedaan.

0 tot 150 Piet de Jongh Beukenlaan 6 5363 RA Velp 0486 42 23 48 dir.stjozef@optimusonderwijs.nl www.jozefvelp.nl


Basisschool De Kreek’l

“Een leerling van groep 5 werd in de leerlingenraad gekozen. Bij de presentatie van de leerlingenraad aan de ouders moest het meisje huilen, omdat zij zich onzeker voelde. Maar hoe mooi was het om datzelfde kind eind groep 8 blakend van zelfvertrouwen de school te zien verlaten. Daar doen we het voor.” - Piet de Jongh


Basisschool De Kreek’l Leren vanuit wat er echt toe doet - Kinderen van nu zijn de wereldburgers van morgen. De steeds complexer wordende samenleving vraagt een palet van vaardigheden zoals zelfbewustzijn, kritische denkvaardigheden, oplossingsvaardigheden, zelfverantwoordelijkheid, creatieve vaardigheden en het vermogen om samen te kunnen werken. De Kreek’l maakt daarvoor gebruik van het werkconcept Critical Skills. Dat gaat uit van een ontwikkelingsgericht mensbeeld waarin het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander tot uitdrukking komt. Wij bieden leerlingen uitdagende vragen in telkens wisselende kernconcepten, waarmee ze zelfstandig of samen aan de slag kunnen. Leerlingen leren dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn, leren verbanden te leggen en maken gebruik van ICT. Vragen die telkens terugkeren zijn: wat weet ik al, wat wil ik leren en hoe wil ik leren? We besteden veel aandacht aan positief gedrag, eigenaarschap en resultaatgericht werken. Ons team weet goed af te stemmen op het welbevinden van kinderen. Gaat de duim omhoog, dan is het oké, gaat de duim naar beneden, dan wordt daar meteen iets mee gedaan.

0 tot 150 Piet de Jongh Mgr. Suijsstraat 6 5375 AG Reek 0486 42 05 20 dir.dekreekl@optimusonderwijs.nl www.dekreekl.nl


Basisschool De Regenboog (Schaijk)

“Als directeur vroeg ik me af hoe we met elkaar ambities konden verwezenlijken, zoals we die in de stichting hadden besproken. Na een studiedag over continu verbeteren, had een leerkracht bij terugkomst al een vertaalslag van die ambities gemaakt voor haar klas. Kleurrijk uitgewerkte doelen en klassenafspraken. Dit initiatief vormde de basis voor onze schoolambities en was voor mij het bewijs dat de mooiste ontwikkelingen vanuit eigenaarschap ontstaan.� - Hilde van Eldonk


Basisschool De Regenboog (Schaijk) Onder onze regenboog is plaats voor iedereen - We hebben oog voor zowel het grote als voor het kleine. We kijken naar wat een kind nodig heeft en passen daar ons onderwijs zoveel mogelijk op aan. Tegelijk draait het bij ons ook om samenwerking. Elkaar aanvullen vanuit eigen kwaliteiten. Dat geldt voor leerkrachten, leerlingen en ouders. We beseffen dat iedereen verantwoordelijk is voor het eigen leerproces, maar ook voor het geheel. Eigenaarschap en betrokkenheid stimuleren we op alle niveaus. We gaan met leerlingen in gesprek over hun doelen en hetzelfde doen we in de units en met de hele school. De vraag is telkens: hoe maken we zichtbaar wat we willen bereiken, hoe kunnen we continu verbeteren? Om de rekenopbrengsten te vergroten, hebben we samen met ouders afgesproken dat zij onderdelen uit de methode thuis met hun kinderen behandelen. Zo betrekken we ouders actief bij het onderwijs. Onze ambitie voor de komende jaren is om het lerend vermogen van leerlingen nรณg verder te versterken en om onszelf uit te dagen grenzen te verleggen. Wanneer onze leerlingen naar het vervolgonderwijs gaan, hebben ze een onderzoekende houding, weten ze wat ze kunnen en willen ze zichzelf verbeteren.

300 of meer Hilde van Eldonk Runstraat 16 5374 AC Schaijk 0486 46 13 65 dir.regenboog@optimusonderwijs.nl www.regenboogschaijk.nl


Daltonbasisschool Den Omgang

“Tijdens de Talentendagen merkten we weer hoe leuk kinderen het vinden als ze iets mogen presenteren vanuit hun eigen kwaliteiten en interesses. Dat plezier en die bevlogenheid willen we elke dag wel tot stand brengen. Immers, kinderen leren des te beter als ze positief en vol vertrouwen zijn.� - Jeroen Ulijn


Daltonbasisschool Den Omgang Waar kinderen samen leren - We werken volgens de Dalton principes. Dat wil zeggen dat we ons onderwijs doelmatig en resultaatgericht inrichten en dat leerlingen heel gericht en vanuit eigenaarschap met hun leerdoelen aan de slag gaan. De driehoek leerlingen-ouders- leerkrachten is voor ons basis van ons handelen. We geven niet alleen ruimte, we bieden ook strakke kaders waarbinnen kinderen tot leren komen. Ons rekenen taalonderwijs is van goed niveau en strak georganiseerd. Daarnaast voeren we steeds meer vernieuwende benaderingen in, waarmee leerlingen op een samenhangende en betekenisvolle manier leren. Onder andere door onderzoeksvragen te formuleren waarmee ze worden uitgedaagd om zelfstandig antwoorden te vinden. We begeleiden kinderen om vanuit ik-doelen zelfstandig keuzes te maken, om verantwoordelijkheid te nemen, samen te werken en te reflecteren op hun leerproces. Wat kan ik al? Wat wil ik leren? Wat heb ik daarvoor nodig? Ons team is bevlogen en draagt dat over op leerlingen en hun ouders. We zien prestaties toenemen als kinderen met enthousiasme willen leren. De komende jaren gaan we onze Dalton pijlers nรณg meer aandacht geven en uitdragen waar we goed in zijn.

150 tot 300 Jeroen Ulijn Bossestraat 8b 5374 HT Schaijk 0486 46 12 83 dir.denomgang@optimusonderwijs.nl www.bsdenomgang.nl


Basisschool ‘t Schrijverke

“Tijdens een bijeenkomst met ouders gooiden we rode bollen wol door de zaal, zonder daarbij uit te leggen wat de betekenis hiervan was. We zagen meteen allerlei veelzeggende patronen ontstaan, de moeders die serieus keken aan wie ze de bol zouden doorgeven, de vaders die er grappen mee uithaalden. In al die verscheidenheid is er het kind dat ons bindt.” - Patricia Martinus


Basisschool ‘t Schrijverke Positieve verwachtingen leiden tot positieve resultaten - In onze dorpsschool hechten we veel belang aan veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. We willen dat kinderen zich vanuit geborgenheid optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij staat eigenaarschap over het eigen leerproces centraal. Dat zie je onder andere terug in de kindgesprekken, waarin leerlingen aangeven wat ze willen bereiken, wat ze al weten en wat ze nodig hebben om verder te komen. We doordringen kinderen ervan dat fouten maken als vanzelfsprekend hoort bij leren. Bij ons geen rode pen, maar tips en tops. Kinderen kijken hun werkjes zelf na, waarna we samen kijken naar wat beter kan. Ons enthousiaste team is volop in ontwikkeling om vernieuwende elementen in het onderwijs in te voeren, waarmee het leren nĂłg uitdagender wordt voor kinderen. We zien op alle gebieden dat een positieve houding resultaat heeft. Dat geldt ook voor het bevorderen van gewenst gedrag, waarbij we ouders vragen om medeverantwoordelijkheid te nemen in de thuissituatie. We hanteren hierin heldere afspraken over wat we van elkaar mogen verwachten. Leerlingen die in groep 8 uitstromen, zijn voldoende gegroeid om zich staande te houden, ze hebben voldoende zelfkennis en eigenwaarde en beschikken over de vereiste kennis en vaardigheden om succes te ervaren in het vervolgonderwijs.

150 tot 300 Patricia Martinus Wassenbergstraat 12 5373 CH Herpen 0486 41 18 28 schrijverke@optimusonderwijs.nl www.schrijverkeherpen.nl


Basisschool De Bogaard

“Elke kleine stap telt. Ieder inzicht leidt tot verdere groei en dat geeft energie. Dat is net zo van toepassing op leerlingen als op leerkrachten. Door open te staan voor leren, verbreed je je horizon en kom je samen verder.� - Fer Litjens


Basisschool De Bogaard Wat jij kan, heb ik nodig. Wat ik kan, kan jou helpen Leren en ontwikkelen begint bij veiligheid en geborgenheid, bij aandacht voor welbevinden en structuur. Wij besteden dan ook veel aandacht aan een fijne sfeer en aan school- en klassenmanagement. Daarbij beseffen we hoe belangrijk de rol van de leerkracht is. We leiden kinderen op tot volwassenen die de regie nemen over hun eigen leven. Dat gaat verder dan rekenen en taal. We observeren, gaan in gesprek en sluiten aan op leerbehoeften van kinderen. We doen recht aan verschillen en zorgen er vooral voor dat leerlingen plezier in leren ervaren. Onder andere door hen zelf vragen te laten stellen en samen te laten ontdekken. Op De Bogaard geven we met elkaar steeds verder invulling aan betekenisvol leren, waardoor leerlingen eigenaar worden van hun ontwikkelproces.

150 tot 300 Fer Litjens Stationssingel 10 5371 BB Ravenstein 0486 41 22 36 dir.bogaard@optimusonderwijs.nl www.bsdebogaard.nl


Basisschool De 4 Heemskinderen

“Waar ik trots op ben, is dat onze teamleden een goed beeld hebben van hun kwaliteiten en bereid zijn om elkaar hierop aan te vullen. Dat is precies wat we voor leerlingen ook wensen.� - Elly Mikkers


Basisschool De 4 Heemskinderen Ontwikkelen vanuit vertrouwen - Onze leerlingen voelen zich thuis bij ons op school. Dankzij een prettige sfeer en respectvolle omgangsvormen voelen ze zich gewaardeerd en gemotiveerd, wat de resultaten van kinderen ten goede komt. We vernieuwen ons onderwijs voortdurend, waarbij we naast de kernvakken ook aandacht geven aan samenwerken, creativiteit en burgerschapsvorming. We hebben een jong en gedreven team en werken groepsoverstijgend in combinatieklassen. Kinderen werken op drie niveaus zelfstandig aan hun taken, waarbij ze afhankelijk van hun leerbehoeften verkorte of verlengde instructies krijgen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen en de ander willen leren kennen, zodat ze vanuit eigen kracht en zonder oordeel hun rol in de samenleving vervullen.

0 tot 150 Elly Mikkers Rondestraat 31 5371 LB Deursen 0486 41 15 21 dir.vierheemskinderen@optimusonderwijs.nl www.de4heemskinderen.nl


Basisschool St. Lambertus

“Het is fantastisch waartoe betrokkenheid van ouders kan leiden. Met hulp van ondernemers hebben ze uit eigen beweging ons hele schoolplein opgeknapt.� - Wim Spijkerboer


Basisschool St. Lambertus Passie voor leren - Onze dorpsschool is nauw verbonden met de collegascholen Klim op en De Linde. Samen vormen wij een ‘kindlandschap’ in de driehoek Megen, Haren en Macharen. We vormen één team met één directeur en dezelfde inhoudelijke aanpak. Vanuit krachtenbundeling bieden we samen alle faciliteiten voor brede ontwikkeling, betekenisvol leren en passend onderwijs. Hoewel elke school zijn eigen dorpseigen kenmerken heeft, focussen we vooral op samenwerking vanuit gedeelde waarden. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten verantwoordelijkheid en eigenaarschap kunnen ervaren. Daarnaast willen we op alle niveaus verbondenheid realiseren. Partnerschap vormgeven met ouders en instellingen uit het dorp en samenwerken met collegascholen, kinderopvang en naschoolse voorzieningen. Om goed onderwijs te waarborgen, versterken we de lerende houding van onze professionals en wisselen we kennis uit tussen de 3 scholen.

0 tot 150 Wim Spijkerboer Grotestraat 6 5368 AK Haren 0412 46 22 76 dir.sintlambertus@optimusonderwijs.nl www.sintlambertusharen.nl


Basisschool De Linde

“Leerlingen en leerkrachten geven een impuls aan hun ontwikkeling als ze ruimte krijgen om zelf beslissingen te nemen en als ze vanuit nieuwsgierigheid tot nieuwe inzichten komen.� - Wim Spijkerboer


Basisschool De Linde Passie voor leren - Onze dorpsschool is nauw verbonden met de collegascholen St. Lambertus en Klim op. Samen vormen wij een ‘kindlandschap’ in de driehoek Megen, Haren en Macharen. We vormen één team met één directeur en dezelfde inhoudelijke aanpak. Vanuit krachtenbundeling bieden we samen alle faciliteiten voor brede ontwikkeling, betekenisvol leren en passend onderwijs. Hoewel elke school zijn eigen dorpseigen kenmerken heeft, focussen we vooral op samenwerking vanuit gedeelde waarden. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten verantwoordelijkheid en eigenaarschap kunnen ervaren. Daarnaast willen we op alle niveaus verbondenheid realiseren. Partnerschap vormgeven met ouders en instellingen uit het dorp en samenwerken met collegascholen, kinderopvang en naschoolse voorzieningen. Om goed onderwijs te waarborgen, versterken we de lerende houding van onze professionals en wisselen we kennis uit tussen de 3 scholen.

0 tot 150 Wim Spijkerboer Hoogstraat 1 5367 AA Macharen 0412 49 23 27 dir.delinde@optimusonderwijs.nl www.delindemacharen.nl


Basisschool Klim op

“Kinderen die onze school na groep 8 verlaten nemen regie over hun eigen leerproces en ervaren dat leren boeiend en leuk is. Ze zijn leergierig, kritisch en onderzoekend.� - Wim Spijkerboer


Basisschool Klim op Passie voor leren - Onze dorpsschool is nauw verbonden met de collegascholen St. Lambertus en De Linde. Samen vormen wij een ‘kindlandschap’ in de driehoek Megen, Haren en Macharen. We vormen één team met één directeur en dezelfde inhoudelijke aanpak. Vanuit krachtenbundeling bieden we samen alle faciliteiten voor brede ontwikkeling, betekenisvol leren en passend onderwijs. Hoewel elke school zijn eigen dorpseigen kenmerken heeft, focussen we vooral op samenwerking vanuit gedeelde waarden. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten verantwoordelijkheid en eigenaarschap kunnen ervaren. Daarnaast willen we op alle niveaus verbondenheid realiseren. Partnerschap vormgeven met ouders en instellingen uit het dorp en samenwerken met collegascholen, kinderopvang en naschoolse voorzieningen. Om goed onderwijs te waarborgen, versterken we de lerende houding van onze professionals en wisselen we kennis uit tussen de 3 scholen.

0 tot 150 Wim Spijkerboer Clarastraat 1 5366 AK Megen 0412 46 23 11 dir.klimop@optimusonderwijs.nl www.klimopmegen.nl


KEN

SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDER WIJS

HET

Speciale school voor basisonderwijs Het Baken

BA

“Tijdens de jubeldag worden onze leerkrachten in het zonnetje gezet door ouders en leerlingen. Als ik kinderen dan zo vrij zie bewegen en genieten, ben ik dankbaar dat we mogen bijdragen om kinderen tot bloei te laten komen.” - Maria Brouwers


Speciale school voor basisonderwijs Het Baken Ieder kind een eigen koers - Bij ons komen kinderen binnen die door allerlei oorzaken onvoldoende konden meekomen in het reguliere onderwijs. Deze kinderen en hun ouders geven wij weer het vertrouwen dat er voor iedereen kansen zijn. Dat kinderen op hun eigen niveau succes kunnen hebben. Dat doen we onder andere door een duidelijke structuur, leefstijl vaardigheden en een rustig en positief leerklimaat. In kleine klassen met bedreven leerkrachten zorgen we ervoor dat kinderen zich op hun gemak voelen en stap voor stap vooruit komen. We maken echt contact met leerlingen, gaan met elkaar in gesprek over effectieve oplossingen en stemmen af op persoonlijke ondersteuningsbehoeften. Voor ieder kind maken we een ontwikkelingsperspectief en persoonlijke leerlijn, waarbij we de lat zo hoog mogelijk leggen. Doel is om voor elk kind maximale ontwikkeling tot stand te brengen. Soms is zelfs terugplaatsing mogelijk naar de school van herkomst. Onze unieke expertise zetten we niet alleen in op onze eigen school. We worden ook door collegascholen gevraagd om mee te denken over de juiste aanpak van gedragsvraagstukken. Onze leerlingen hebben uiteenlopende intelligentieniveaus en stromen uit naar alle vormen van vervolgonderwijs.

150 tot 300 Maria Brouwers De Vlasakkers 3 5345 BC Oss 0412 63 38 05 directie.hetbaken@optimusonderwijs.nl www.portal.sbohetbaken.nl


NIJMEGEN

KLIM OP

DE LINDE

DE 4 HEEMSKINDEREN

SINT LAMBERTUS

DE BOGAARD RAVENSTEIN

‘T SCHRIJVERKE SBO HET BAKEN DE RAAMDONK & DE WEGWIJZER

OSS DEN OMGANG DE REGENBOOG

ST. JOZEF DE KREEK’L

SCHAIJK

GRAVE

DE SPRANKEL

DE ESTER DE BONGERD ESCHAREN

DE WAAI DE REGENBOOG BESTUURSKANTOOR DR. JAN DE QUAY

CUIJK

DE AKKERWINDE

DE VLASGAARD ZEELAND

DE ZEVENSPRONG

LINDEKRING

HET TELRAAM

OEFFELT DE BONGERD

HAPS

OVENTJE ONZE BOUWSTEEN BEUGEN

UDEN DE BAKELGEERT

DE WEIJERHOF & DE SCHELVEN SBO PALET

BOXMEER

DE BOLSTER


www.optimusonderwijs.nl

Profile for Peter Jilesen

Optimus waaier  

Optimus waaier  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded