Page 1

Invoice ‫ﺑﻮرس و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در آن‬

Date

Invoice #

tia

Ship To:

Rep

Ship

Via

Item Code

Description

F.O.B.

Project

Price Each

C

om

pa

ny

C

Quantity

Terms

on

P.O. Number

fid

en

Bill To:

l

Tehran Stock Exchange

u Edited by, ..? PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Total

Amount


‫& ﻓﮭﺮﺳﺖ‬

‫‪l‬‬

‫‪tia‬‬

‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬ ‫?‬

‫ﻣﻘﺪﻣﮫ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﺑﻮرس در اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ ﻣﮭﻢ ﮐﮫ ھﺮ ﺳﮭﺎﻣﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ!‬ ‫ﻣﻔﮭﻮم ‪ P/E‬ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﭼﮫ ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﮭﺪاﺗﯽ دارﻧﺪ؟‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ و ﺑﺎزده‬ ‫اﺻﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت‬ ‫ﺗﻔﻮت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ از ﻣﺤﻞ اورده ﻧﻘﺪی و اﻧﺪوﺧﺘﮫ در ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮارزش ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ‬ ‫ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﮭﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ان‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫روش ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎ ان‬ ‫ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ) ‪( Moving Average‬‬ ‫ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﻧﻮاع ان‬ ‫ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺳﮭﺎم‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در ﺳﺒﺪھﺎی ﺳﮭﺎم ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟‬ ‫ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﻮرات‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﻣﮭﻢ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار ﺳﮭﺎم‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ‬

‫‪en‬‬

‫‪fid‬‬

‫‪on‬‬

‫‪C‬‬

‫‪ny‬‬ ‫‪pa‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪C‬‬

‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬

‫اﻟﻠﻬﻢ ﮐﻦ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﺤﺠﻪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ‪ -‬ﺻﻠﻮاﺗﮏ ﻋﻠﯿﻪ و ﻋﻠﯽ اﺑﺎﺋﻪ‪ ،‬ﻓﯽ ﻫﺬه ﺳﺎﻋﻪ وﻓﯽ ﮐﻞ ﺳﺎﻋﻪ‪،‬وﻟﯿﺎ‬

‫وﺣﺎﻓﻈﺎ وﻗﺎﻋﺪا و ﻧﺎﺻﺮا و دﻟﯿﻼ وﻋﯿﻨﺎ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﺗﺴﮑﻨﻪ ارﺿﮏ ﺗﻮﻋﺎ وﺗﻤﺘﻌﻪ ﻓﯿﻬﺎ ﻃﻮﯾﻼ‪. ..‬‬

‫‪l‬‬

‫ﭘﺎك و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺪارد‪ .‬ﭘﺎك و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬

‫‪tia‬‬

‫ﻣﺴﺘﺤﻘﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭘﺎك و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﺧﺪاي روف و رﺣﯿﻢ‪....‬‬ ‫اي ﺧﺪاي ﻣﻦ ‪ ،‬در دل ﻣﻦ ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ – ﺑﺼﯿﺮت – ﻓﻬﻢ و داﻧﺶ ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﻗﺪرت و‬

‫‪en‬‬

‫ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪fid‬‬

‫‪À‬‬

‫اﻟﻬﯽ ﺷﮑﺮت‬

‫ﺑﺎﻋﺮض ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎد ‪،. . .‬‬

‫‪...‬ﻫﺪف ﻣﻦ از اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ اوري ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﻣﻮﺿـﻮع‬

‫‪on‬‬

‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ واراﺋﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ‪ ،‬ﺣﺎﺿﺮان در ﺟﻤﻊ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺎ واژه ﺑﻮرس وﺳﻬﺎم وﻧﺤﻮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ان اﺷﻨﺎ ﮐـﻨﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازم اﯾﻦ ﺑﻮدﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ واﻟﺒﺘﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬

‫‪C‬‬

‫ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮕﺬاري و ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ از ﺑﺎزار ﺑﻮرس اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪﯾﺎﺑﻪ ﺟﺪ ﻣﯿﮕﻢ اﺻﻼ ﻧﺪارﻧـﺪ واﮔـﺮﻫﻢ‬

‫اﻃﻼﻋﯽ دارﻧﺪﺗﻮاﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ﻏﻠﻂ و اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ‪.‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﺸﺮﻣﻈﻠﻮﻣﻨﺪ رواﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ny‬‬

‫در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از داﻏﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ وﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ واﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺟﻬـﺎن‬

‫‪pa‬‬

‫اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮﻧﻢ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﻮب ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﮕﺬاري ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

‫‪om‬‬

‫ﺑﺎﺗﺸﮑﺮ – ‪!..‬‬

‫داﻧﺸﺠﻮي رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ‪. ...‬‬

‫‪C‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪l‬‬

‫‪tia‬‬

‫ﺑﻮرس ﺳﮭﺎم در ﻛﺸﻮرھﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ‪,‬ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﺳﺖ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﮭﻤﻲ از ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﮭﯿﻨﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﻠﺐ ﭘﺲ اﻧ ﺪازھﺎ ﺑ ﺮاي‬ ‫اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺳﻮد آ وری ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎي ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دھﺪ ‪ .‬ﺑﺪﯾﮭﻲ اﺳﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣ ﺎﻟﻲ ﺑ ﺮاي ﺷ ﺮﻛﺖ ھ ﺎ ‪,‬‬ ‫از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎﯾﺖ ﺑﻮرس در ﻛﺸﻮرھﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺑﻮرس ﺑﺎزاری اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزارھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐ ﮫ ﻋ ﺪه ای ﺟ ﻨﺲ ھﺎﯾ ﺸﺎن را ﻋﺮﺿ ﮫ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ و دﯾﮕ ﺮان آ ﻧ ﺮا ﻣ ﯽ ﺧﺮﻧ ﺪ‪ ،‬اﻣ ﺎ در اﯾ ﻦ‬ ‫ﺑﺎزار ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ‪ ،‬ﺳﮭﺎم ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ ﯾﺎ اوراق ﻗﺮﺿﮫ اﺳﺖ ﮐ ﮫ دوﻟﺘﮭ ﺎ ﯾ ﺎ ﺷ ﺮﮐﺘﮭﺎ و ﻣﻮﺳ ﺴﺎت ﻣﻌﺘﺒ ﺮ آ ﻧ ﺮا ﻣﻨﺘ ﺸﺮ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ‪ .‬در‬ ‫ﺑﻮرس ﺑﺮای ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﺿﺮر ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺎ ھﻢ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ و ھﻢ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻮرس اوراق ﺑﮭﺎدار ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺎﻟﮭــﺎی ﻣﮭﻢ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در دﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣــ ـﯽ رود و ﻧ ﺒﺾ ﺑ ﺎزار ھ ﺎی ﺟﮭ ﺎن در ﺑ ﻮرس ھ ﺎی‬ ‫ﻣﮭﻢ ﮐﺎﻻ و اوراق ﺑﮭﺎدار ﻣﯽ ﺗﭙـﺪ‪ ،‬ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮرس ﺷﯿﻮه ای ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ وﺑﺰرگ وھﺪاﯾﺖ آ ن ﺑﮫ اﻗﺘ ﺼﺎد‬ ‫ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﻔﺎده از آ ﻧﮭﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬و زﻣﯿﻨﮥ رﺷ ﺪ و ﺗﻮﺳ ﻌﮥ اﻗﺘ ﺼﺎدی و ﺻ ﻨﻌﺘﯽ را ﻓ ﺮاھﻢ ﻧﻤ ﻮده و ﺑ ﺎ اﯾﺠ ﺎد‬ ‫ﻣﺸﺎ ﻏــﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻣﺒ ﺎرزه ﺑ ﺎ ﺑﯿﮑ ﺎری ﻣ ﯽ ﭘ ﺮدازد ‪،‬و ﺑ ﺴﯿﺎری ازآ ﺳ ﯿﺒﮭﺎی اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷ ﯽ از ﺑﯿﮑ ﺎری‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﻗﺖ ‪ ،‬ﺑﺰھﮑﺎری و ﻏﯿﺮه ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫‪en‬‬

‫‪fid‬‬

‫‪on‬‬

‫‪µ‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺑﻮرس در ﺟﮭﺎن‬

‫‪C‬‬

‫واژه "ﺑﻮرس" از ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻓﺮدي ﺑﮫ ﻧﺎم " واﻧﺪر ﺑﻮرس " اﺧﺬ ﺷﺪه ﻛﮫ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدھﻢ در ﺷﮭﺮ ﺑﺮوژ در ﺑﻠﮋﯾﻚ ﻣﻲ‬ ‫زﯾﺴﺘﮫ و ﺻﺮاﻓﺎن ﺷﮭﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﮫ ي او ﮔﺮد ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﮫ داد و ﺳﺘﺪ ﻛﺎﻻ ‪,‬ﭘﻮل و اوراق ﺑﮭﺎدار ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ‪ .‬ﻧﺎم وي ﺑﻌﺪھﺎ‬ ‫ﺑﮫ ﻛﻠﯿﮫ ي اﻣﺎﻛﻨﻲ اﻃﻼق ﺷﺪ ﻛﮫ ﻣﺤﻞ داد و ﺳﺘﺪ ﭘﻮل و ﻛﺎﻻ و اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺠﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﻜﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﺑﻮرس اوراق ﺑﮭﺎدار در ﺟﮭﺎن در ﺳﺎل ‪ ١۴۶٠‬روي داد ‪ .‬دراﯾﻦ ﺳﺎل در ﺷﮭﺮ " آﻧﻮرس " ﺑﻠﮋﯾﻚ ﻛﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎري‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ اي داﺷﺖ ‪ ,‬اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫رﺷﺪ ﺑﻮرس ﺳﮭﺎم و ﺟﺎ اﻓﺘﺎدن آن در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎري و اﻗﺘﺼﺎدي ‪ ,‬ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ اروﭘﺎ و ﺷﻜﻮﻓﺎﯾﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎزه ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه‬ ‫آن ﻗﺎره از ﻛﺸﺎورزي ﺑﮫ ﺻﻨﻌﺘﻲ ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ‪ .‬ﻧﻜﺘﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ آﻧﻜﮫ درﺳﺖ در ھﻨﮕﺎم ﺟﮭﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس وﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن‬ ‫‪,‬دوﻟﺖ اروﭘﺎﯾﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن ‪ ,‬اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺳﻮﺋﯿﺲ ‪ ,‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﮭﺎد وﺿﻊ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻜﮫ اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﻲ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﻛﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﺲ اﻧﺪازھﺎي ﻛﻮﭼﻚ ‪ ,‬ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮ ﭘﺎي اروﭘﺎ را از ﻣﻮھﺒﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ‬ ‫ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزﻧﺪ ‪,‬ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺿﻊ ﺷﺪ ﺗﺎ از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻘﻠﺐ و ﺗﺰوﯾﺮ و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﮭﺎم ‪ ,‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي‬ ‫ﮔﺮدد ‪.‬‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﺑﻮرس اوراق ﺑﮭﺎدار ﺟﮭﺎن در اواﯾﻞ ﻗﺮن ‪ ١٧‬در ﺷﮭﺮ آﻣﺴﺘﺮدام ﺗﺸﻜﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮوف اﺳﺘﻌﻤﺎري " ھﻨﺪ ﺷﺮﻗﻲ‬ ‫" ﺳﮭﺎم ﺧﻮد را در آن ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﮫ ﻧﻤﻮد‪ ,‬ﺑﻮرس آﻣﺴﺘﺮدام اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﯾﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮭﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوﻣﯿﻦ ﺑﻮرس ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ ‪ ,‬ﺑﻮرس ﻟﻨﺪن اﺳﺖ ﻛﮫ از ﺳﺎل ‪ ١٨٠١‬ﻣﯿﻼدي ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ‪ ۴٠٠٠‬ﺳﮭﻢ ‪ ۵٠‬ﭘﻮﻧﺪي ﺑﮫ ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٢٠٠٠٠٠‬ﭘﻮﻧﺪ‬ ‫اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ و آﻏﺎز ﺑﮫ ﻛﺎر ﻧﻤﻮد‪ .‬از اﺑﺘﺪاي اﻣﺮ در ﺑﻮرس ﻟﻨﺪن اوراق ﺑﮭﺎدار ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ﻣﻮرد داد و ﺳﺘﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﮫ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در آﻣﺮﯾﻜﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﻮرس اوراق ﺑﮭﺎدار در ﻧﯿﻮﯾﻮرك و در ﻣﺤﻮﻃﮫ اي در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮫ ي درﺧﺖ ﻧﺎرون‬ ‫ﺑﺰرﮔﻲ در ﺧﯿﺎﺑﺎن " وال اﺳﺘﺮﯾﺖ " ﺑﻮد ﻛﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ ﻗﮭﻮه ﺧﺎﻧﮫ اي در ﻧﺰدﯾﻜﻲ ھﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ‪ ١٩٧٢ ) .‬م‪(.‬‬ ‫ﺑﻮرس وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ورودﯾﮫ از دﻻﻻن و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري ﻋﻈﯿﻤﻲ‬ ‫ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﻮرس ﺳﮭﺎم ﻧﯿﻮﯾﻮرك رﺳﻤﺎ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻮرس ﻧﯿﻮﯾﻮرك در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ي دﻧﯿﺎﺳﺖ‪.‬در آﻣﺮﯾﻜﺎ از ﺣﺪود ‪ ٢۵٠‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﻛﺸﻮر‪٨٠ ,‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺳﮭﺎم دار ﺑﻮرس و در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﺣﺪود ‪ ۵٠‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻛﺸﻮر‪ ٢۵ ,‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺳﮭﺎم دار ﺑﻮرس ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ny‬‬

‫‪pa‬‬

‫‪om‬‬

‫‪C‬‬

‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺑﻮرس در اﯾﺮان‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ١٣١۵‬ﺷﻤﺴﯽ دو ﮐﺎ رﺷﻨﺎ س ھﻠﻨﺪی و ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎ ﻧﺎت ﻗﺎ ﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎز ﻣﺎن ﺑﻮرس‬ ‫در اﯾﺮان ﺑﮫ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ اﺗﺎق ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن‪ ،‬ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت ﺑﺎزرﮔﺎ ﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ آن‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ودر ﺳﺎل ‪ ١٣۴١‬ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﻮرس اوراق ﺑﮭﺎدار ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﺪی دﻧﺒﺎل ﺷﺪ ‪ .‬ودر ﺳﺎل ‪١٣۴۵‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻮرس اوراق ﺑﮭﺎدار ﺗﮭﺮان ﺗﮭﯿﮫ و ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﮫ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬ﺑﻮرس ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎس‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎ ن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ‪،‬ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺬب و ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﺳﺮ ﻣﺎ ﯾﮫ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﮫ ﮔﺬاری را در‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻧﺮخ ﺗﻮرم را ﮐﺎھﺶ داده و ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ودراﻣﺪ را ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫‪l‬‬

‫‪tia‬‬

‫ﺑﺎزر ﮔﺎﻧﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اوراق ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﻮرس را ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری وﺛﯿﻘﮫ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ا ﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻨﮕﺎھﮭﺎی ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ‪)..‬ﻋﺒﺪاﷲ زاده‪ ،١٣٨٢ ،‬ص‪(٣۴‬‬ ‫از آ ﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دوﻟﺖ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ و ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻇﺎھﺮا دوﻟﺖ ﺗﻮﺟﮫ زﯾﺎدی ﺑﮫ‬ ‫ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﺑﻮرس ﻧﺪارد‪ ،‬زﯾﺮا ھﺪﻓﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗﺮ ﺛﺮوت ‪ ،‬و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﮑﺎﻓﮭﺎی در آﻣﺪی اﺳﺖ ‪ ،‬ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت‬ ‫ﺑﺮای ﺳﮭﺎﻣﺪارن ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺑﻮرس در ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﮑﺎر ﮔﺮ ﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬و ﻧﯿﺰ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﮐﺎھﺶ داده و ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮرم ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬ﻟﺬا ﺑﻮرس ﻧﯿﺎز ﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻮرس در اﯾﺮان‬ ‫" در اﯾﺮان ‪ ,‬ﺑﻮرس ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ روي ﺳﮭﺎم ﺷﺮﻛﺖ ھﺎ ي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه " از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده اﯾﻦ‬ ‫ﻃﻮر ﺑﺮ ﻣﻲ آﯾﺪ ﻛﮫ ﻗﺒﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ﻣﺸﺨﺼﻲ روي ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﯾﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﺎزار اوﻟﯿﮫ ( و ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﻲ ‪ ,‬اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﻮرس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آن را روي ﻣﯿﺰ ﺑﻮرس ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻛﺮد ) ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ( ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﺑﺮاي ﺑﻮرس اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ‪ ,‬دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻛﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ‪ :‬ﺑﻮرس اوراق ﺑﮭﺎدار در ﻓﺮاﯾﻨﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ‪ ,‬در رھﺎﯾﻲ از واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﮫ در آﻣﺪھﺎي ﻧﻔﺘﻲ از اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ‪ .‬در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﺑﻮرس‬ ‫درﮔﺮدآوري ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﻲ راﻛﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪ و ھﺪاﯾﺖ ﭘﺲ اﻧﺪاز ھﺎي ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﮫ ﺳﻮي ﻣﺼﺎرف ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ‪ ,‬ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ‪ ,‬ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ھﺎي ﻣﻮﻟﺪ ‪ ,‬ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ھﺎي ﻣﺮدﻣﻲ در راه ﻋﻤﺮان ﻣﻠﻲ ‪ ,‬ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ‪,‬‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‪ ,‬ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ‪ ,‬ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻓﺸﺎر ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﮫ و ﻛﻤﻚ ﺑﮫ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﭘﯿﺪاﺳﺖ وﻗﺘﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ اي ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ ﺳﺎ ل از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و اﻛﻨﻮن ﺻﺎﺣﺒﺎن آن در ﺑﻮرس ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ آن را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ‪ ,‬در واﻗﻊ ﭘﻮل ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ از ﯾﻚ ﺳﻮ ﺑﮫ ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻲ رود‬ ‫‪ ,‬ﯾﺎ از ﺻﻨﺪوق ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ﺑﮫ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎﻧﻚ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮي ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ِ‪ ,‬و ﺑﻮرس در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در ﻓﺮآﯾﻨﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدي ھﯿﭻ ﻧﻘﺸﻲ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ‪ .‬ھﯿﭻ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﻲ راﻛﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪ و ھﯿﭻ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺳﺮﮔﺮدان ) اﮔﺮ اﺻﻼ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﮫ ﭘﺲ‬ ‫اﻧﺪاز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﺎﺷﺪ ( ﺑﮫ ﺳﻮي ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬري ﻣﻮﻟﺪ و ‪ ...‬ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ‪) .‬راﻋﯽ‪،١٣٨١،‬ص‪(١۶‬‬

‫‪en‬‬

‫‪fid‬‬

‫‪on‬‬

‫‪C‬‬

‫‪ny‬‬

‫‪µ‬‬

‫‪ ١٠‬ﻧﻜﺘﮫ ﻛﮫ ھﺮ ﺳﮭﺎﻣﺪاري ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ!‬

‫‪pa‬‬

‫ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري در ﺑﻮرس ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻜﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎرا در رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاﻓﻤﺎن ﯾﺎري دھﺪ‪ .‬ﻣﻮارد زﯾﺮ از‬ ‫ﺟﻤﻠﮫ ﻧﻜﺎت ﻣﮭﻤﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﮭﺎ از اﺻﻮل ﻣﮭﻢ و ﭘﺎﯾﮫ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﮫ اﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪- ١‬اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﺗﺮ ‪ :‬در ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﯾﻌﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎزده آﻧﮭﺎ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎزده ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﭼﺮا آﻧﮭﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻜﻨﯿﺪ؟!‬ ‫‪- ٢‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ‪ :‬ﭘﺲ از ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﺳﺮاغ ﺷﺮﻛﺘﮭﺎﯾﻲ ﺑﺮوﯾﺪ ﻛﮫ ﺑﺎزده آﻧﮭﺎ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎزده ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﻨﻗﻮر از ﺑﺎزده‪ ،‬ﻛﻠﯿﮫ ﺳﻮدھﺎي ﻣﻨﺘﻔﻊ از ﺷﺮﻛﺖ اﻋﻢ از ‪ ، EPS‬اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ‪ ،‬ﺳﮭﺎم ﺟﺎﯾﺰه و‪ ...‬در ﯾﻚ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪- ٣‬ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ‪ :‬ھﯿﭽﮕﺎه ﺳﮭﻤﻲ ﻧﺨﺮﯾﺪ ﻛﮫ در ﻓﺮوش آن دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺷﻮﯾﺪ‪ .‬ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ھﺮﮔﺰ‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎﯾﻲ ﻣﺜﻞ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﻛﺖ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﺳﮭﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷﺪه‪ ،‬دﻓﻌﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺧﺮﯾﺪار و‪ ...‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﮫ ﺻﻮرت رﺗﺒﮫ اي ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد و رﺗﺒﮫ ‪ ١‬ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ و‬ ‫رﺗﺒﮫ ھﺎي ‪ ٢‬و ‪ ٣‬و ‪ ٤‬و ‪ .....‬ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﺗﺎ رﺗﺒﮫ ‪ ١٠٠‬را ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ داﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ‪ ٥٠‬ﻧﻤﻲ روﻧﺪ و ﻋﺪه اي ھﻢ ﺑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ‪ ٢٠‬رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﻲ‬ ‫دھﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ھﺪف ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ﺗﺎن‪ ،‬ﻣﻼﻛﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻻزم ﺑﮫ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﮫ رﺗﺒﮫ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ در ﯾﻚ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﯾﻜﺴﺎﻟﮫ‪ ،‬ﺷﺶ ﻣﺎھﮫ‪ ،‬ﯾﻜﻤﺎھﮫ و‪ ...‬اﻣﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻣﻮارد از ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ‪ ٣‬ﻣﺎھﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬ﻣﯿﺰان ﺳﮭﺎم در دﺳﺖ ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﻋﻤﺪه‪ :‬ھﺮ ﭼﮫ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﮭﻢ ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﺳﺖ ﻣﺮدم و ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﺟﺰ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﺮا ﻛﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺮﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎي واﻗﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﯿﻤﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯿﻜﮫ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻤﻲ از‬ ‫ﺳﮭﺎم ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ در دﺳﺖ ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﻋﻤﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ آﻧﮭﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﺮ آن ﺳﮭﻢ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬و در اﯾﻦ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺳﮭﺎﻣﺪار ﺟﺰ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺿﺮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪- ۵‬اﺧﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدي‪-‬ﺳﯿﺎﺳﻲ‪ :‬ھﻤﻮاره ﺑﮫ اﺧﺒﺎر داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ‪.‬ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ روزاﻧﮫ ‪ ١٥‬دﻗﯿﻘﮫ ﮔﻮش دادن ﺑﮫ اﺧﺒﺎر‬

‫‪om‬‬

‫‪C‬‬

‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪l‬‬

‫ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ وﻗﺖ زﯾﺎدي ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد روﻧﺪ ﺑﺎزار را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻲ ﻛﻨﯿﺪ‬ ‫و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺎﺻﻲ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار دھﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪- P/E ۶‬اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﯾﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﯾﺪ ﻛﮫ ﺟﻮ ﺑﺎزار از ﯾﻚ ﺳﮭﻢ ﺑﺨﺼﻮص ﭼﮫ اﻧﺘﻈﺎري دارد‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ آن ﺳﮭﻢ ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻛﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ اي ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ‪ P/E‬را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﯿﺪ ﺳﺎﻟﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎھﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻛﻨﯿﺪ ﺷﺮﻛﺘﮭﺎي ﯾﻚ ﺻﻨﻌﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻛﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪- ٧‬اﺧﺒﺎر ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﺮﻛﺖ ‪:‬ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺮ آﯾﯿﺪ‪ .‬آﯾﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮح ﺗﻮ ﺳﻌﮫ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‪ ،‬ﭘﺮوژه ھﺎي آﺗﻲ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﮫ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر را دارد ﺑﮫ ﺟﺎي ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﮫ ﻣﺪﺗﮭﺎ اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻧﺪاده‪ ،‬ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪي اﺟﺮا ﻧﻜﺮده و ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه ﻧﺪارد ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ﻛﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮار و اداﻣﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري دارد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪- ٨‬ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ‪ EPS :‬ﻛﺪام ﺷﺮﻛﺘﮭﺎ رﺷﺪ ‪ EPS‬ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﮫ اﻧﺪ؟ ﻛﺪام ﺷﺮﻛﺘﮭﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اول ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ‪ EPS‬ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮي اﻋﻼم‬ ‫ﻛﺮده و در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺮﺗﺒﺎ آﻧﺮا ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟ آﻧﮭﺎ را از ﻧﻈﺮ دور ﻧﺪارﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪- ٩‬ﺳﺒﺪ ﺳﮭﺎم‪ :‬ھﻤﯿﺸﮫ ﺳﺒﺪ ﺳﮭﺎم درﺳﺖ ﻛﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻛﺎر رﯾﺴﻜﺘﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻲ آورﯾﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﻗﻮل ﯾﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﺪﯾﻤﻲ ھﻤﮫ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﮭﺎ را داﺧﻞ‬ ‫ﯾﻚ ﺳﺒﺪ ﻧﮕﺬارﯾﺪ‪ .‬در ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺳﺒﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺪد و ﺗﻨﻮع ﺷﺮﻛﺖ و ﺻﻨﻌﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪- ١٠‬اﺳﺘﺮاﺗﮋي‪ :‬ھﻤﻮاره ﯾﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬و ﺧﻮد را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوي از آن ﺑﺪاﻧﯿﺪ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﻛﺜﺮ ﻣﺎ دﻧﺒﺎﻟﮫ رو دﯾﮕﺮان ھﺴﺘﯿﻢ‬ ‫ﺑﺪون اﯾﻨﻜﮫ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺸﺨﺼﻲ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از دﯾﮕﺮان ﭘﻲ آﻧﮭﺎ ﻣﻲ روﯾﻢ ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻘﺼﯿﺮ ھﻢ ﻧﺪارﯾﻢ ﭼﻮن اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻄﻮر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﮫ ﺳﮭﺎﻣﺪاري ﻛﮫ در ﺧﯿﻠﻲ از ﺟﺎھﺎ ﯾﻚ ﺷﻐﻞ اﺳﺖ و ﯾﻚ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﯿﭽﯿﺪه و اﻟﺒﺘﮫ ﭘﺮ ﺳﻮد‪،‬‬ ‫ﻧﭙﺮداﺧﺘﮫ اﯾﻢ‪.‬‬

‫‪tia‬‬

‫‪en‬‬

‫‪fid‬‬

‫‪ P/E µ‬ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﺎم ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﮫ ﺳﻮد ھﺮ ﺳﮭﻢ را ﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫‪on‬‬

‫ﻛﺎرﺑﺮد ‪P/E‬‬ ‫ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي‪ P/E ،‬ﯾﻚ ﺳﮭﻢ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﯾﺪ ﻛﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﭼﻨﺪ رﯾﺎل ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﮫ ازاي ھﺮ رﯾﺎل ﺳﻮد ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﮫ آن ﺿﺮﯾﺐ ﺳﮭﺎم ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ‪ P/E‬ﯾﻚ ﺳﮭﻢ ‪ ٢٠‬ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﮔﺬاران ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ‪ ٢٠‬رﯾﺎل ﺑﺮاي ھﺮ رﯾﺎل از ﺳﻮد اﯾﻦ ﺳﮭﻢ )ﻛﮫ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬‬

‫‪C‬‬

‫رﺷﺪ ﺳﻮد‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﺎم ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران از ارزش و رﺷﺪ آﯾﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﮫ اﻧﺪازه ﺳﻮد )‪ (EPS‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺒﺘﻨﻲ‬ ‫ﺑﺮ ﺳﻮد ھﺎي)‪ EPS‬ھﺎي( ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻛﮫ ﺳﻮدش ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﻛﻨﺪ‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﮫ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮي ﺑﮭﺘﺮ از ‪ P/E‬آن اﺳﺖ ﻛﮫ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﻲ ﺑﺎزار از آﯾﻨﺪه رﺷﺪ ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﺎز ﺗﺎب ﻣﻲ دھﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ‪ P/E‬ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎزار در ﻣﺎه ھﺎ ﯾﺎ ﺳﺎل ھﺎي آﯾﻨﺪه اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺰرﮔﻲ از‬ ‫ﺳﮭﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ دارد‪ .‬ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﺎ ‪ P/E‬ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮد ھﺎي ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻛﻨﺪ‪ ،‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﻤﺶ ﺳﻘﻮط ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﺷﺮﻛﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﮔﻮﯾﺎي اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ny‬‬

‫‪pa‬‬

‫‪om‬‬

‫دام ھﺎي ﻛﺎرﺑﺮد ‪P/E‬‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ﻛﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻨﻲ ‪ P/E‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ارزش ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻲ‬ ‫ﺑﺮدﯾﻢ ﻛﮫ ‪ P/E‬ﺗﻨﮭﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻨﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ‪.‬اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ دام ھﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ‪ P/E‬وﺟﻮد دارد ﻛﮫ در اداﻣﮫ‬ ‫درﺑﺎره ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﮭﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪C‬‬

‫ﺣﺴﺎﺑﺪاري‬ ‫ﺳﻮد ﯾﻚ اﻧﺪازه ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺖ ﻛﮫ در ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ اش از اﻗﻼم ﻏﯿﺮﻧﻘﺪي ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ‪.‬ﻣﻌﯿﺎرھﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﻮد ﺑﺮ ﻃﺒﻖ‬ ‫‪٢‬‬ ‫اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري ھﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﻘﺮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺻﻮل در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ھﺮ ﻛﺸﻮري ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮ ﻛﺸﻮرھﺎ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬از اﯾﻦ رو ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺳﻮد )‪ ( EPS‬ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ دﻓﺘﺮداري و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اراﺋﮫ ﺷﻮد‪ .‬در‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺳﻮدھﺎ ‪ EPS‬ھﺎ ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﮔﺎھﻲ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺳﯿﺐ و ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻮرم‬ ‫در ﺷﺮاﯾﻄﻲ ﻛﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺗﻮرم ﺑﺎﻻﯾﻲ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻃﺒﻌﺎً ﻛﺎﻻھﺎ و ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎي اﺳﺘﮭﻼك ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎي‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻲ ﻛﺎﻻھﺎ و ﺗﺠﮭﯿﺰات در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﻛﻢ ﻧﻤﺎﯾﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در زﻣﺎن ھﺎي ﺗﻮرﻣﻲ ‪ P/E‬ھﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ آﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎزار ﺳﻮدھﺎ را ﻛﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﮔﺮاﯾﺶ دارد ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﯿﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮرﺳﻲ ‪ P/E‬ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ھﺎ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﮫ روﻧﺪ آن ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻮرم اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﻲ را دﺷﻮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ زﯾﺮا اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ در‬ ‫اﻣﺮوز از ﻓﺎﯾﺪه ﻣﻨﺪي ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺗﻔﺴﯿﺮي دﯾﮕﺮ‬ ‫‪ P/E‬ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﮫ ارزش ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻢ ﻧﻤﺎﯾﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻠﻜﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎي آن اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎزار ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ در‬ ‫آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﮫ رو ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺳﮭﻤﻲ ﻛﮫ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻲ آﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً دﻟﯿﻠﻲ دارد ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺳﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻮد اﻧﺘﻈﺎري اش ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ‪ P/E‬دﻧﺒﺎﻟﮫ دار ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ آن‬ ‫ﻛﮫ ﺳﻮد در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫‪l‬‬

‫ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﺗﻜﺎي ‪ P/E‬ﺳﮭﺎم ﻧﺨﺮﯾﺪ‬ ‫ﯾﻜﻲ از ﭘﺮ ﺑﺴﺎﻣﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﻲ ﻛﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﮫ اي ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮭﺎم ﺻﺮﻓﺎً ﺑﮫ اﺗﻜﺎي ‪ P/E‬ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻮﺟﮫ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﮫ ارزﺷﯿﺎﺑﻲ ﺳﮭﺎم ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﯿﮫ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي ﺳﺎده اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ P/E‬ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﮫ و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ‪. P/E‬ﺑﺎﻻ ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﻲ ارزش ﺳﮭﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﮫ ﺑﻌﺪاً ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎﯾﺪ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً ﺗﻮﺟﮫ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﮫ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ‬ ‫ارزش ﺳﮭﻤﻲ ﻛﻢ ﻧﻤﺎﯾﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎه ھﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﻲ ﺳﺎل ھﺎ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزار ارزش آن را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ ‪.‬‬ ‫در ھﺮ ﺻﻮرت ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﮭﺎم اﻣﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از داﻧﺴﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﯿﺪي ﺑﺮاي‬ ‫ﻣﻌﻤﺎي ارزش ﮔﺬاري ﺳﮭﺎم اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻤﺎم آن ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬از اﯾﻦ رو ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮭﺎم ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري راﯾﺰﻧﻲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ‪.‬ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻧﯿﻚ آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻨﺪ را ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد‪.‬‬

‫‪tia‬‬

‫‪en‬‬

‫‪Õ‬‬

‫ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی‬

‫‪fid‬‬

‫‪ P/E‬ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺣﺮف آﺧﺮ را درﺑﺎره ارزش ﺳﮭﻢ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎي ﯾﻚ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻛﻞ ﺑﺎزار ﯾﺎ روﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﻲ ‪ P/E‬ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻮدآور اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﻛﮫ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ‪ - P/E‬ﯾﻚ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ و از ﺗﻘﺴﯿﻢ ‪ P‬ﯾﺎ ‪ PRICE‬ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺳﮭﻢ ﺑﮫ ‪ EPS‬ﯾﺎ ‪ E‬ﯾﺎ ﺳﻮد ھﺮ ﺳﮭﻢ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﻲ آﯾﺪ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﻲ‪ ،‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ‪ P/E‬ھﺎ در ﺑﺎزه ‪ ٢/١٣ _ ٢/٣‬ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي‪ P/E ،‬ﯾﻚ ﺳﮭﻢ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﯾﺪ ﻛﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﭼﻨﺪ رﯾﺎل ﺑﮫ ازاي ھﺮ رﯾﺎل ﺳﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬‬ ‫ھـ ‪ -‬ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﮭﺘﺮي از ‪ P/E‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ آن ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﻲ ﺑﺎزار از آﯾﻨﺪه رﺷﺪ ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫و‪ P/E -‬در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺷﺎﺧﺺ ﺑﮭﺘﺮي ﺑﺮاي ارزش ﮔﺬاري ﯾﻚ ﺳﮭﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ھﺎي رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﺻﺤﺒﺖ از ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ‪ P/E‬ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻲ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ح‪ -‬ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ روش ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺳﻮد ) ‪ (EPS‬ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ‪ P/E‬را دﺷﻮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ط ‪ P/E -‬ھﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً در زﻣﺎن ﺗﻮرم ﺣﺎد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ آﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ي‪ -‬ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎري ﭘﯿﺮاﻣﻮن دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ‪ P/E‬ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ وﺟﻮد دارد ‪.‬‬ ‫ك‪ -‬ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﺗﻜﺎي ﺿﺮﯾﺐ ‪ P/E‬اﻗﺪام ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﮭﺎم ﻧﻜﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫‪on‬‬

‫‪C‬‬

‫‪ny‬‬

‫‪ µ‬ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﭼﮫ ﺣﻘﻮق وﺗﻌﮭﺪاﺗﻲ دارﻧﺪ؟‬

‫‪pa‬‬

‫ﯾﻜﻲ از ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﮭﺎم ﺷﺮﻛﺖ ھﺎ در ﺑﻮرس آن اﺳﺖ ﻛﮫ ﺻﻮرت ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ھﺮﻓﺮدي ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﻚ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﮭﻢ از ﺳﮭﺎم‬ ‫ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﮭﺎﻣﻲ‪ ،‬داراي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﯿﺸﻮد ﻛﮫ اﻣﻜﺎن ﻧﻘﺾ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﺳﮭﻢ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ و در ﻣﻮارد‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫ‪ :‬ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﺳﮭﺎم ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻖ ﺳﮭﯿﻢ ﺷﺪن درﺳﻮد‪ ،‬ﺣﻖ ﺗﻘﺪم در ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮭﺎم ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﻖ ﺳﮭﯿﻢ ﺷﺪن در‬ ‫داراﯾﻲ ﺷﺮﻛﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻔﺮﻗﮫ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﮫ از ﺟﻤﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﺣﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﮭﺪات ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﮭﺎﻣﺪار اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪om‬‬

‫‪C‬‬

‫ﺣﻖ ﺳﮭﯿﻢ ﺷﺪن در ﺳﻮد ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﯾﻜﻲ از اھﺪاف ﺧﺮﯾﺪاران ﺳﮭﻢ ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ‪ ،‬آن اﺳﺖ ﻛﮫ در ﺳﻮد آن ﺷﺮﻛﺖ‪ ،‬ﺳﮭﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ھﺮ ﺳﮭﺎﻣﺪار در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻋﺎدي ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻮد‪ ،‬ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﮭﺎي زﯾﺎن ھﺎي ﺳﺎل ھﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ و اﻧﺪوﺧﺘﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )ﻧﺼﻒ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ھﺮ ﺳﺎل( و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪوﺧﺘﮫ‬ ‫ھﺎي اﺧﺘﯿﺎري‪ ،‬ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺳﻮدﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺎﻟﮭﺎي ﻗﺒﻞ ﻛﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ را ﻧﯿﺰ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص‪ ،‬ﺗﺼﻤﯿﻤﻲ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد‪ .‬وﻟﻲ‬ ‫در ھﺮ ﺣﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﮭﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ھﺸﺖ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺣﻖ ﺗﻘﺪم در ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮭﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ازآﻧﺠﺎ ﻛﮫ ﺳﮭﺎﻣﺪران ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮاھﺎن ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق وﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ﺷﺮﻛﺖ ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ در ھﻨﮕﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ﺳﮭﺎم ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﻮي ﺷﺮﻛﺖ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺮﯾﺪارن اوﻟﻮﯾﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ‪ ،‬اﺑﺘﺪا ﺷﺮﻛﺖ ﺑﮫ ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻓﺮوش ﺳﮭﺎم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﻔﺎده و ﯾﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﺮدن از اﯾﻦ ﺣﻖ‪ ،‬ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ازآﻧﺠﺎ ﻛﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدي ﻓﺮوش‬ ‫ﺳﮭﺎم ﺷﺮﻛﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺳﮭﺎم ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﻣﻌﻤﻮﻻ ازاﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﺳﮭﺎم ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺖ‪ :‬ﺣﻖ راي‪ ،‬ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﮭﺎم‪ ،‬ﺣﻖ اﻃﻼع‬ ‫ﺣﻖ راي‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﺑﺪﯾﮭﻲ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻲ ﻛﮫ ﺳﮭﺎم دار درﺷﺮﻛﺖ دارد‪ ،‬ﺣﻖ راي اﺳﺖ‪ .‬ﺳﮭﺎم دار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺣﻖ راي ﺧﻮد درﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬در اﻣﻮر‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‪ ،‬ھﻤﭽﻮن اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن ﺷﺮﻛﺖ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‪ ،‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ‪ ،‬اﻧﺤﻼل ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫وﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد‪ ،‬ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺣﻖ راي ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ وھﺮﻛﺲ ﺗﻌﺪاد ﺳﮭﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﻖ راي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﺣﻖ راي ﺳﮭﺎﻣﺪارﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻄﺎي وﻛﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ راي ﺑﮫ دو ﺻﻮرت ﺳﺎده وﺗﺠﻤﻌﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬در راي ﮔﯿﺮي ﺳﺎده ھﺮ ﺳﮭﻢ ﯾﻚ راي دارد‪ .‬دراﯾﻦ ﻧﻮع راي ﮔﯿﺮي‪،‬‬ ‫ﺳﮭﺎﻣﺪاران اﻗﻠﯿﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﻲ ﯾﻚ ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻠﯿﮫ اﻋﻀﺎي ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه را ﺳﮭﺎﻣﺪاران اﻛﺜﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻲ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ‪ ،‬ازروش راي ﮔﯿﺮي‪ ،‬ﺗﺠﻤﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬دراﯾﻦ ﻧﻮع راي ﮔﯿﺮي‪،‬ﺗﻌﺪاد آراي ھﺮ راي دھﻨﺪه در‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻣﺪﯾﺮاﻧﻲ ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺿﺮب ﺷﺪه وﺣﻖ راي ﺑﺮاي ھﺮ راي دھﻨﺪه‪ ،‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻣﺬﻛﻮرﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ ،‬در ﻧﺘﯿﺠﮫ‬ ‫راي دھﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪآراي ﺧﻮد را ﺑﮫ ﯾﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺪھﺪ ﯾﺎ آن راﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﮭﺎﻣﺪاران اﻗﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اي در ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫‪l‬‬

‫ﺣﻖ اﻃﻼع‬ ‫ﺣﻖ اﻃﻼع ﺳﮭﺎﻣﺪاران از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﻛﺖ ‪ ،‬وﺳﯿﻠﮫ اي ﺑﺮاي اﺟﺮاي درﺳﺖ ﺣﻖ راي اﺳﺖ‪ .‬ھﺮ ﺳﮭﺎﻣﺪاري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺎﻧﺰده روز‬ ‫ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻛﺖ ‪ ،‬ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻛﻨﺪ و از ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﮫ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن و ﮔﺰارش‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮان و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮان و ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﺎن روﻧﻮﺷﺖ ﺑﮕﯿﺮد ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ‪ ،‬ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آن ﻛﮫ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ‪ ،‬از‬ ‫ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﻧﻮﻋﻲ ﻗﺮار داد ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ و ﺳﮭﺎﻣﺪاران اﺳﺖ ‪ ،‬ھﺮﯾﻚ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻧﺴﺨﮫ اي از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ را درﯾﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬در ﺑﺮﺧﻲ‬ ‫ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺷﺮﻛﺘﮭﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﯿﮫ ﯾﺎ دوﺗﻨﺎﻣﮫ در روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎي ﻛﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ‪ ،‬از ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﯿﻞ‬ ‫ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي دﻋﻮت ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورﻧﺪ‪.‬‬

‫‪tia‬‬

‫‪en‬‬

‫‪fid‬‬

‫‪ µ‬ﺗﻌﮭﺪات ﺳﮭﺎﻣﺪار‬ ‫ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻌﮭﺪ ﯾﻚ ﺳﮭﺎﻣﺪار در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﮭﺎﻣﻲ ‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﮭﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻌﮭﺪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﺳﮭﻢ ﺗﻌﮭﺪ‬ ‫دﯾﮕﺮي ﻧﺪارد‪ .‬ﺳﮭﺎﻣﺪار ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﻌﮭﺪ ﺷﺨﺼﻲ در ﻗﺒﺎل ﻃﻠﺒﻜﺎران ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﻲ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻮن‬ ‫ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺳﮭﺎﻣﺪاران رﺟﻮع ﻛﺮد ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﮭﺪات ﺳﮭﺎﻣﺪاران ھﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﮫ ﻗﺒﻮل ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﺗﻌﮭﺪ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮ ﻋﮭﺪه آﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﮭﺪات ﻓﻌﻠﻲ آﻧﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داد ‪ .‬در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﺮده‬ ‫اﺳﺖ ﻛﮫ ھﯿﭻ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺷﺮﻛﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ و ﯾﺎ ھﯿﭻ اﻛﺜﺮﯾﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﮭﺪات ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﮭﻢ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ‪.‬‬

‫‪on‬‬

‫‪C‬‬ ‫‪ny‬‬ ‫‪pa‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪C‬‬

‫‪ µ‬ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ و ﺑﺎزده‬

‫ﯾﻜﻲ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرھﺎي ارزﯾﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاري در ﺑﻮرس و ﺣﺘﻲ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاريھﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺷﺎﺧﺺھﺎي ﺑﻮرس و ﺑﮫ‬ ‫ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاران ﻧﮭﺎدي و اﻧﻔﺮادي در ﺑﻮرس اوراق ﺑﮭﺎدار ﺗﮭﺮان‪ ،‬ﺣﺮﻛﺖ‬ ‫و ﺟﮭﺖ ﺑﺎزار را ﺑﮫ ﺻﻮرت دورهاي ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﮭﺎدار ﺗﮭﺮان ﺷﺎﺧﺺھﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را‬ ‫ﺑﮫ ﺻﻮرت روزاﻧﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﺟﮫ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺠﺎرﺑﻲ ﻛﮫ از ﻛﺞﻓﮭﻤﻲھﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاران ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﮫ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر درك آﺳﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺھﺎي ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‪ ،‬ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻﯿﻔﻲ‪ -‬ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ در ﺳﺎل‬ ‫‪ ١٣٨٢‬و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲﭘﺮدازد‪ .‬در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﮫﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ اراﺋﮫ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻔﮭﻮم ﺷﺎﺧﺺ ﺳﮭﺎم‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪l‬‬

‫ﺷﺎﺧﺺ‪ ،‬ﯾﻚ ﻣﻌﯿﺎر آﻣﺎري اﺳﺖ ﻛﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺮﻛﺖ و ﺟﮭﺖ ﯾﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﯾﺎ ﯾﻚ ﺑﺎزار ﺳﮭﺎم را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدھﺪ‪ .‬در ﺑﺎزارھﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺎﺳًﺎ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ ﯾﻚ ﭘﺮﺗﻔﻮي ﻓﺮﺿﻲ از اوراق ﺑﮭﺎدار اﺳﺖ ﻛﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﺑﺎزار ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﻼً ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺑﻮرس اوراق‬ ‫ﺑﮭﺎدار ﺗﮭﺮان ﭘﺮﺗﻔﻮﯾﻲ ﻓﺮﺿﻲ از ﻛﻠﯿﮫ ﺳﮭﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻟﻲ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﺮﺗﻔﻮﯾﻲ ﻓﺮﺿﻲ از ﺷﺮﻛﺖھﺎي‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاري و ھﻮﻟﺪﯾﻨﮓ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ھﺮ ﺷﺎﺧﺺ داراي ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﯾﻚ ارزش ﻣﺒﻨﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻣﺜﻼً ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺑﻮرس ﺗﮭﺮان ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺮﻣﻮل ﻻﺳﭙﯿﺮز ﺑﺎ ﻛﻤﻲﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ارزش ﯾﻜﺼﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدد ‪.‬اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﻛﮫ ارزش ﻋﺪدي ﺷﺎﺧﺺ‪ ،‬ﺑﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ‬ ‫ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻛﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺑﻮرس ﺗﮭﺮان در‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ‪ ١٣٨٢‬ﻋﺪد ‪ ١١٣٧٩‬اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮭﻤﻲاز آن ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﻲآﯾﺪ‬ ‫اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﮫ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﻃﻲ ﺳﺎل ‪ ١٣٨٢‬ﻣﻌﺎدل ‪١٢٤‬‬ ‫درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﮫ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺳﺎل ﻓﻮق ﭘﻲ‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮد‪.‬‬

‫‪tia‬‬ ‫‪٣‬‬

‫ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ در ﺳﺎل ‪١٣٨٢‬‬

‫‪en‬‬

‫ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺑﻮرس ﺗﮭﺮان ﻛﮫ ﺑﮫ آن ﺗﭙﯿﻜﺲ ﻣﻲﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷ ﺎﻣﻞ ﭘﺮﺗﻔ ﻮي ﻓﺮﺿ ﻲ‬ ‫از ﻛﻞ ﺳﮭﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ھﻤﺎﻧﻨ ﺪ ﺷ ﺎﺧﺺھ ﺎي‬ ‫ﻣ ﺎﻟﻲ و ﺻ ﻨﻌﺖ ﺗﻨﮭ ﺎ ﺑﯿ ﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﻗﯿﻤ ﺖ ﺳ ﮭﺎم ﻃ ﻲ ﯾ ﻚ دوره زﻣ ﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﻛﺮد ﻛ ﮫ اﯾ ﻦ ﺷ ﺎﺧﺺھ ﺎ ﺑﯿ ﺎﻧﮕﺮ ﺑ ﺎزده واﻗﻌ ﻲ ﺳ ﮭﺎم‬ ‫ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮﺗﻔﻮي آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬از اﯾﻨﺮو ﺷ ﺎﺧﺺ ﻛ ﻞ‪ ،‬ﻣﻌﯿ ﺎر اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮي‬ ‫ﺑ ﺎزده ﻧﯿ ﺴﺖ زﯾ ﺮا در ﻣﺤﺎﺳ ﺒﮫ ﺷ ﺎﺧﺺ ﻣ ﺬﻛﻮر اﺛ ﺮات ﻋﻮاﻣ ﻞ اﺛﺮﮔ ﺬار ﺑ ﺮ‬ ‫ﺑﺎزده ھﻤﭽﻮن ﺳﻮد ﺳﮭﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺑﻮرس ﺗﮭﺮان در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ‪ ١٣٨٢‬ﻣﻌﺎدل ‪ ٥٠٧١‬ﺑﻮد ﻛﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ‪ ١٣٨٢‬ﺑﮫ ﻋﺪد ‪ 11379‬رﺳﯿﺪ‪) .‬ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﮫ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺎﻗﺪ واﺣﺪ اﺳﺖ‪ (.‬ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﻛﻮر رﺷﺪي ﻣﻌﺎدل ‪١٢٤‬درﺻﺪ‬ ‫داﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬در اوﻟﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﯿﻢ ﻛﮫ اﮔﺮ ﭘﺮﺗﻔﻮﯾﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﯿﮫ ﺳﮭﺎم ﺑﻮرس ﺗﮭﺮان داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎزدھﻲ ﻣﻌﺎدل‪ 124‬درﺻﺪ‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآورﯾﻢ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫﮔﯿﺮي ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎزده ﻛﻞ ﺑﻮرس در ﺳﺎل ‪ ١٣٨٢‬ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺪود ‪١٤٢‬درﺻﺪ ﺑﺎزدھﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻛﺠﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﺷﻮد؟ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺼﻮرت ﻣﻔﮭﻮﻣﻲﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن اﺛﺮ ﻛﻠﯿﮫ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺎزده در ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﮭﺎم‪ ،‬ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدن ﻣﺤﺪوده ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖھﺎ‪ ،‬ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺛﺮ ﺗﻮرم ﺑﺮ ارزشھﺎي‬ ‫ﭘﻮﻟﻲ ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﮭﻤﺘﺮ از ھﻤﮫ ﻋﺪم درج ﺳﻮد ﺳﮭﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻲ اﺳﺖ‪ .‬از اﯾﻨﺮو ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد‬ ‫ﭘﺮﺗﻔﻮي اﻧﻔﺮادي ﯾﺎ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎزده ﺑﻮرس ﻃﻲ ﺳﺎل ‪ ١٣٨٢‬ﻣﻌﺎدل ‪ 124‬درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻠﻜﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﮭﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزار در ﺳﺎل ‪ ١٣٨٢‬اﺳﺖ‪ .‬از آﻧﺠﺎ ﻛﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎزده‪ ،‬ﺳﻮد ﺳﮭﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖھﺎ‬ ‫را ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺎﺧﺺ درج ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬رﺷﺪ آن ﻃﻲ ﺳﺎل ‪) ١٣٨٢‬ﻣﻌﺎدل ‪١٣٨‬درﺻﺪ( ﺑﮫ ﻧﺮخ ﺑﺎزدھﻲ ﻛﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﻚﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻻزم ﺑﮫ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﮫ ھﺮﭼﻨﺪ ھﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺھﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺھﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﻘﺪان ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ آﻧﮭﺎ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺗﻔﻮي اﻓﺮاد و ﺷﺮﻛﺖھﺎ اﺳﺖ‪ .‬ﻃﻲ ﺳﺎل ‪ ٨٢‬ﺷﺎﺧﺺھﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ ‪ ٢٨٥‬درﺻﺪ‪ ٢١٦ ،‬درﺻﺪ رﺷﺪ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﻛﮫ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزدھﻲ ‪١٤٢‬درﺻﺪ ﺑﻮرس دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﮕﺎھﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ در ﺳﺎل ‪ ٨٢‬ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﮫ ﺷﺎﺧﺺ از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﺗﺎ ‪ ٨٢/٠٥/٠٦‬ﻣﻌﺎدل ‪١٨٩‬درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﮫ ﺟﺰ ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ‪ ٨٢/٠٣/١٣‬ﺗﺎ ‪ ٨٢/٠٣/٣١‬ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻼاﻧﻘﻄﺎع اداﻣﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺑﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦھﺎي ‪ ٨٢/٠٥/٠٦‬ﻟﻐﺎﯾﺖ ‪ ٨٢/٠٨/١٩‬در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﺪاﺷﺘﮫ و در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ در ﻧﻘﻄﮫ ‪ ٨٢/٠٧/٢٨‬ﻣﻌﺎدل‬ ‫‪٢١‬درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ‪ ٨٢/٠٥/٠٦‬ﻛﺎھﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ از ‪ ٨٢/٠٨/١٩‬ﺑﺎ ارزش ‪ ٩،٥٦٨‬ﺑﻼاﻧﻘﻄﺎع ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪ ٨٢/١٠/١٧‬اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ارزش ‪ ١١٢١٠‬ﻣﻲرﺳﺪ‪ .‬روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ‪ ٨٢/١٢/٢٥‬اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲدھﺪ اﻣﺎ‬ ‫ﻣﺠﺪداً از ﺗﺎرﯾﺦ ‪ ٨٢/١٢/٢٥‬رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮوع و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزﻛﺎري ﺳﺎل ‪ ٨٢‬ﺷﺎﺧﺺ ﺑﮫ ﻋﺪد ‪ 11379‬ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﻜﻲ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﮭﻤﻲﻛﮫ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮق اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﮔﺮدد آﻧﺴﺖ ﻛﮫ ‪ ٧٧‬درﺻﺪ رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎل)‪ 82 189‬درﺻﺪ( در ‪ ٤‬ﻣﺎھﮫ اول‬ ‫ﺳﺎل رخ داده اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ‪ ٢٣‬درﺻﺪ آن در ‪ ٨‬ﻣﺎھﮫ ﺑﻌﺪي واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ در ﺳﺎل‬ ‫‪ ١٣٨١‬ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﺘﯿﺠﮫﮔﯿﺮي ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ‪ .‬در ﺳﺎل ‪ ١٣٨١‬رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ‪ ٣٤‬درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﮫ ‪ ٢٨‬درﺻﺪ آن ﯾﻌﻨﻲ ‪٨٢‬‬ ‫درﺻﺪ رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ در ‪ ٤‬ﻣﺎھﮫ اول ﺳﺎل رخ داده اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪fid‬‬

‫‪on‬‬

‫‪C‬‬

‫‪ny‬‬

‫‪pa‬‬

‫‪om‬‬

‫‪C‬‬

‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﺎﺧﺺ‬

‫ﺑﮫ ھﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬ﺷﺎﺧﺺھﺎ اﺑﺰارھﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﺮاي ردﯾﺎﺑﻲ روﻧﺪھﺎي ﺑﺎزار ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺷﺎﺧﺺھﺎي ﺑﻮرس ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﻜﻲ از‬ ‫ﻣﻌﯿﺎرھﺎي ﻣﮭﻢ روﻧﻖ ﯾﺎ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﻲ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ‪ .‬ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﮫ درك ﺷﺎﺧﺺ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاران در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﯾﺎري رﺳﺎﻧﺪ‪ .‬از اﯾﻨﺮو ﻛﺎراﯾﻲ ﺷﺎﺧﺺ‪ ،‬ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺎراﯾﻲ ﺑﻮرس ﺳﮭﺎم ﺗﻠﻘﻲ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد ‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪ .‬درﺳﺎل ‪ ٨٢‬در ﺑﻮرس ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺒﺎب ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد اﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﻏﻔﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران در‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ اوﺿﺎع ﺳﻮدھﺎی ﮐﻼن و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎاﮔﺎه‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ دﭼﺎر ﺿﺮرات ﺷﺪﯾﺪ و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ اﻻن در ﺳﺎل ‪ ١٣٨٨‬ﻗﺮار دارﯾﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ان‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫‪Pro‬در ﺗﺸﺮﯾﺢ‬ ‫‪ trial‬اﻟﺒﺘﮫ‬ ‫دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻮل ﺧﻮد‬ ‫ﺳﺎل ھﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮭﺎم ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ھﻨﻮز ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﺻﻞ‬ ‫‪PDF created with‬‬ ‫‪pdfFactory‬‬ ‫‪version‬‬ ‫‪www.pdffactory.com‬‬


‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﺧﺺھﺎ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاران ﺳﮭﺎم در ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪:‬‬ ‫اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ‪ :‬ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺎﺧﺺھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﺎﺧﺺھﺎي ﻛﻞ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺎﻟﻲ در ﺑﻮرس ﺗﮭﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي‬ ‫‪.١‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎزار ﻣﻮزون‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﻲ ﺳﮭﺎﻣﻲﻛﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎزار ﺑﺎﻻﯾﻲ دارد وزن و اﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ دارد‪ .‬در‬ ‫ﻋﻮض‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﺎم ﺷﺮﻛﺖھﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﭼﻨﺪان اﺛﺮي ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺪارد ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ‪ ،‬اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺳﮫ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ )‪ (Big dogs‬ﻓﺎرس و ﺧﻮزﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺳﺎﯾﭙﺎ و اﯾﺮان ﺧﻮدرو ھﺮ ﯾﻚ ‪ ٥‬درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﻣﻌﺎدل ‪ ١١٥‬واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪﯾﺎﻓﺖ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎي رﺷﺪي ﺑﯿﺶ از ‪ ١‬درﺻﺪ در ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ درﺣﺎﻟﻲ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ دهھﺎ ﺷﺮﻛﺖ ھﻤﭽﻮن داروﯾﻲ ﺣﻜﯿﻢ‪ ،‬اﺷﺘﺎدﻣﻮﺗﻮرز‪ ،‬ﻧﺴﺎﺟﻲ اﯾﺮان و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ‪ ١٠‬درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ‬ ‫اﺛﺮي ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫‪l‬‬

‫ﺑﮫ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﮫ درج وزن ﺑﺎزار در ﺷﺎﺧﺺ ﯾﻚ راه ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎزار اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ وزنھﺎي ﻣﺴﺎوي ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﺗﺮ اﺳﺖ‬ ‫زﯾﺮا اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﮭﺎمھﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ را ﺑﮭﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدھﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺤﺮاف ﺗﺎرﯾﺨﻲ ‪ :‬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻌﺪاد و ﺟﻮاﻧﺐ ﺷﺮﻛﺖھﺎي ﻣﻨﺪرج در ﯾﻚ ﺷﺎﺧﺺ‪ ،‬روﻧﺪ ﯾﻚ ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫‪.٢‬‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از اﯾﻨﺮو ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﻛﮫ ﺷﺎﺧﺺھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺎﻓﻈﮫ‬ ‫ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎزارھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪tia‬‬

‫‪en‬‬

‫‪Õ‬‬

‫ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی‬

‫‪fid‬‬

‫ﺷﺎﺧﺺھﺎ اﺑﺰارھﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺟﮭﺖ و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎزار ﺑﺨﺼﻮص در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ھﺴﺘﻨﺪ ‪.‬اﯾﻦ اﺑﺰار ھﻨﮕﺎﻣﻲﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺧﻮد را‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﻲدھﺪ ﻛﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاران ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﭼﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﻲ را اراﺋﮫ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﻲ را اراﺋﮫ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪ .‬آﻧﭽﮫ را ﻛﮫ از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﺧﺺھﺎي ﻛﻞ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ( ﺷﺎﺧﺺھﺎ دﻻﯾﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﯿﻤﺖھﺎ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲدھﻨﺪ‪.‬‬ ‫ب( ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاران ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ج( ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫د( ھﺮ ﻗﺪر ﺷﺎﺧﺺھﺎ ﺑﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﺧﺮدﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاري دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲھﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‪ ،‬روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس اوراق ﺑﮭﺎدار ﺗﮭﺮان ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ‪ ٤‬ﻣﺎھﮫ اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪on‬‬

‫‪C‬‬

‫‪ µ‬اﺻﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت‬

‫‪ny‬‬

‫در ﺑﻮرس اوراق ﺑﮭﺎدار ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ﺑﺼﻮرت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﺷﻮد‪ .‬ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اوﻟﯿﻦ ﺳﺌﻮاﻟﻲ ﻛﮫ‬ ‫ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﻲ و در ﺑﻮرس اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﮔﺬاري ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻜﮫ ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧﺪارد در ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ ﻛﺎھﺶ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارد‪ .‬ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﮫ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺻﻮﻟﻲ دارد ﻛﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﯿﻢ‪:‬‬

‫‪pa‬‬

‫‪om‬‬

‫اﺻﻞ ﯾﻜﻢ ‪ -‬ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺣﺘﻲ در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﮭﺎﻧﻲ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﻢ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه اﻓﺖ ﻛﻨﺪ و ﯾﺎ از ارزش آن ﻛﺎﺳﺘﮫ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬار ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ‬ ‫در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﻲ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺧﺮوج از ﺑﺎزار ﺷﻮد و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺑﻮرس و ﺣﺘﻲ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﭼﮫ از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ و ﭼﮫ از ﻧﻈﺮ اﺛﺮات رواﻧﻲ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬار ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب رواﻧﻲ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﻲ ﻋﺠﻮﻻﻧﮫ و ﻧﺎدرﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ‪ ،‬اﻟﺒﺘﮫ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﯿﻢ وﻗﺘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ھﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً دﻗﯿﻖ اﻗﺪاﻣﻲ ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﻛﺎھﺶ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﻲ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﺎي ﻏﺼﮫ ﺧﻮردن‪ ،‬رﻓﺘﺎرﻣﺎن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻛﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي‬ ‫ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻨﺶ ھﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎھﺶ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت را ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﻓﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬار ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﯾﻨﺪه‬ ‫ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺿﺮورﺗﻲ ﺑﺮاي ﻧﻘﺪ ﻛﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﯿﻨﺪ ‪.‬‬

‫‪C‬‬

‫اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎ ﻓﺮض اﻧﺘﺨﺎب ﺳﮭﺎﻣﻲ ﺑﺎ ارزش ذاﺗﻲ و ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻛﮫ در اداﻣﮫ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﻜﺎﺗﻲ در‬ ‫ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب ﺳﮭﻢ ﺑﮫ آن ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺿﻤﻨﺎً ﻻزم اﺳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺻﻮﻟﻲ ﻛﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد‪.‬‬

‫اﺻﻞ دوم ‪ -‬ھﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﮫ در اﺻﻞ ‪ ١‬ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً وﻗﺘﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺗﺨﺎذ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﮭﺎم ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﮫ در‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻣﻮﻗﺘﻲ در ﺑﻮرس ﺑﺮ روي اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎ اﺛﺮ ﻣﺨﺮﺑﻲ ﻧﺨﻮاھﺪ‬ ‫داﺷﺖ و ﺑﮫ راﺣﺘﻲ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺠﺪداً ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮭﺒﻮد را ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺻﺪﻣﮫ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ‪ ،‬اﻟﺒﺘﮫ دﻗﺖ ﺷﻮد ﻛﮫ‬ ‫در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﮫ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻧﻜﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﺳﮭﺎم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ .‬ﻓﺮض ﻛﻨﯿﺪ روي ﺳﮭﺎﻣﻲ ﺑﺮاي‬ ‫ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ﻛﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزدھﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ روزاﻧﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺷﻮد و ﺑﮫ واﺳﻄﮫ اﯾﻨﻜﮫ‬ ‫اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد ﺗﺼﻤﯿﻤﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ﭼﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ذاﺗﻲ و ﯾﺎ واﻗﻌﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻮرت‬ ‫ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اوﺿﺎع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻛﻨﺪ و روﻧﺪ ﻛﺎھﺸﻲ ارزش ﺳﮭﻢ آﻏﺎز ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﻧﻘﺪ ﻛﺮدن آن ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸﻮد‪،‬‬ ‫ﺧﻮب اداﻣﮫ داﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري‪.‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫اﺻﻞ ﺳﻮم ‪ -‬وﻗﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎﯾﻲ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﯿﺪ ﯾﻌﻨﻲ ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ ﻛﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﭘﻮﻟﺘﺎن ﻧﺪارﯾﺪ ﺣﺎل ﺷﺮاﯾﻄﻲ‬ ‫ﻓﺮاھﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﮫ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﯾﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺪام ﺑﮫ ﻓﺮوش‬ ‫ﻣﻲ ﻛﻨﯿﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي درازﻣﺪت داﺷﺖ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ و رﯾﺴﻚ ﻛﻤﺘﺮ ﺣﺘﻲ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ دﯾﺪ درازﻣﺪت ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﻛﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﻓﺮوش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‬ ‫‪.‬‬ ‫اﺻﻞ ﭼﮭﺎرم ‪ -‬ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﯿﺪ ﻛﮫ در ھﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن و ﻛﺎرﮔﺰار )در اﯾﺮان و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﻲ ‪٢‬‬ ‫درﺻﺪ ( ﻛﺴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد اﮔﺮ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ھﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت و درﺻﺪ ھﺎي‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻲ را ﺟﻤﻊ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﺳﮭﻤﻲ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻛﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺧﻮب در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت درﮔﯿﺮي ھﺎي روزاﻧﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫اﺳﺖ رﯾﺴﻚ ھﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و آراﻣﺶ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻛﻨﺘﺮل روﻧﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت و‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺎدي را ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬار روﺷﻦ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪l‬‬

‫‪tia‬‬

‫اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ ‪ -‬ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮي ﺑﺎزار ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﮫ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻗﺒﻮﻟﻲ دارﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد و ﺷﺮﻛﺖ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺣﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺳﻮدي ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه داده ﺷﻮﻧﺪ و‬ ‫از ﻃﺮﻓﻲ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻜﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻗﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻗﺮار دھﻨﺪ و از‬ ‫ھﺪف اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎي ﻣﺮدم در ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت دور ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺳﮭﺎم ﺷﺎن ارزش‬ ‫واﻗﻌﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دھﺪ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺟﺬب ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﻲ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس‪ ،‬ﺑﺎزارھﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ھﺎ دو ﺑﺎزار ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دھﻨﺪ ﻻزم ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دو ﺑﺎزار اﺻﻮﻻً ﻛﺎري اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻜﻞ و ﺟﮭﺖ‬ ‫ھﺎي ﺑﺎزار در ھﺮ ﯾﻚ از اﯾﻦ دو ﺑﺮ دﯾﮕﺮي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ‪ .‬ﻻزم ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﻛﮫ در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت‬ ‫ﺑﺎزدھﻲ ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﺷﺮﻛﺖ ھﺎي ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﮫ در ھﺮ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب آﻧﮭﺎ ﺑﺮاي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﺳﻮدآور اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﺒﺤﺚ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﮭﻢ ﻧﻜﺎﺗﻲ درﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮي ﺑﺎزار اراﺋﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪en‬‬

‫‪fid‬‬

‫‪on‬‬

‫اﺻﻞ ﺷﺸﻢ ‪ -‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﮫ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﺳﮭﺎم ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ‬ ‫ارزش ذاﺗﻲ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎز ھﻢ دﯾﺪ دراز ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﮫ ﺳﮭﺎم ھﺎي ﺑﺎ ارزش ذاﺗﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻛﻨﯿﻢ و اﻓﺖ و ﺧﯿﺰھﺎي ﻣﻘﻄﻌﻲ آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪C‬‬

‫اﺻﻞ ھﻔﺘﻢ ‪ -‬اﺻﻮﻻً ﺳﮭﺎﻣﺪار ﻣﻲ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﮫ ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﺑﯿﺸﺘﺮي از دو ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ‪ :‬اول ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري و دوم اراﺋﮫ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮي‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ را ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﯿﻢ ﻛﮫ از ﺧﻮد ﻣﺎﯾﮫ اي دارد و در ﺟﮭﺖ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺗﻼش ھﺎي‬ ‫ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﮔﺮ دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻌﻨﻲ واﻗﻌﻲ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻃﺮح ﺷﻮد ﻛﮫ‬ ‫اﮔﺮ ھﻤﮫ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﯿﺮد ؟ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﻛﮫ ﻣﻲ داﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼف‬ ‫ﺳﻠﯿﻘﮫ اﺳﺖ و ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﻚ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ﺷﺮوﻋﻲ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ھﺮ دو در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت داﺷﺘﮫ اﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ny‬‬

‫‪ µ‬ﺗﻔﺎوت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ از ﻣﺤﻞ آورده ﻧﻘﺪي و اﻧﺪوﺧﺘﮫ در ﭼﯿﺴﺖ؟‬

‫‪pa‬‬

‫‪C‬‬

‫‪ µ‬ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮﻛﺖھﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮ ارزش ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ‬

‫‪om‬‬

‫در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫھﺎﯾﻲ ﻛﮫ از ﻣﺤﻞ اﻧﺪوﺧﺘﮫ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻚ‬ ‫ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دوره ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﮫ ﺟﺎي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻘﺪي در ﺑﯿﻦ ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺷﺮﻛﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲدھﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮭﺎﻣﺪاران‬ ‫‪٤‬‬ ‫وﺟﮭﻲ را ﺑﺎﺑﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻲﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﮭﺎم ﺟﺎﯾﺰه را از ﺷﺮﻛﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ‪.‬‬ ‫در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫھﺎﯾﻲ ﻛﮫ از ﻣﺤﻞ آورده ﻧﻘﺪي ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﯿﺮد‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﯾﺎ اﻧﺪوﺧﺘﮫ اي ﺑﺮاي ﺻﺮف ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﻧﺪارد و ﯾﺎ ﺳﮭﺎﻣﺪاران راي ﺑﮫ اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻧﺪاده اﻧﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت روال ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ‬ ‫ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﺷﺮﻛﺖ در زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ازاي ھﺮ ﺳﮭﻢ ﺟﺪﯾﺪ ‪ ١٠٠٠‬رﯾﺎل ﺑﮫ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﮭﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﻖ‬ ‫ﺗﻘﺪم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫ارزش ﺑﺎزار ﯾﺎ ارزش ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ارزش ﺟﺎري ﺳﮭﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﮔﺬاري ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﮭﺎم آن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﻲآﯾﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدھﺪ ﻛﮫ ﭼﮫ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاريھﺎ در‬ ‫ﺻﻮرت ﻓﺮوش آﻧﮭﺎ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ ﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﻣﻲﺗﻮان از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖھﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ‪.‬‬ ‫ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﮫ ﻧﺤﻮي ﻧﺸﺎندھﻨﺪه ارزش ﺟﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاريھﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ھﺮ ﺳﮭﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫روز ﺳﮭﻢ و ارزش ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻤﺎﻧﮫزﻧﻲھﺎﯾﻲ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ آﺗﻲ ﺳﮭﻢ اﻧﺠﺎم داد ‪.‬ﻋﻤﻮﻣﺎ ارزش ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮي‬ ‫ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري در ﺣﺪود ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﻢ آن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼف زﯾﺎدي ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﻢ ﻧﺪارد‪ .‬اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼف اﻧﺪك در‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎي ﻋﺪدي ﺷﺮﻛﺖھﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاري اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﻲ دارد‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﻲھﺎ را در ﺳﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲﺗﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ‪:‬‬ ‫در ﺣﺎﻟﺖ اول ارزش ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﯿﺶ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺳﮭﻢ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﺻﻮرت در اﺑﺘﺪاﯾﻲﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮرﺳﻲھﺎ دو ﻧﻜﺘﮫ را‬ ‫ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد‪ .‬اول اﯾﻨﻜﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖھﺎﯾﻲ در ﺣﺪود ارزش ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﻋﻨﻮان‬

‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪l‬‬

‫ﻣﺜﺎل ارزش ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاري ﺑﮫ ازاي ھﺮ ﺳﮭﻢ ‪ ٢١٠٠‬رﯾﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﮫ ارزش ﺟﺎري ﺳﮭﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫‪ ١٧٠٠‬رﯾﺎل اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﻛﮫ ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮد در‬ ‫ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻛﺖھﺎﯾﻲ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎزار در ﻣﻮرد اداﻣﮫ ﺳﻮدآوري و رﺷﺪ آﻧﮭﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﺳﮭﺎﻣﻲﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده و در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮭﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻛﺖھﺎﯾﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﭘﺮﺗﻔﻮي‬ ‫آﻧﮭﺎ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎزار ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاري‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﺎم ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﻣﺤﺪوده ارزش ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ‪.‬‬ ‫در ﺣﺎﻟﺖ دوم ارزش ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺳﮭﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﻢ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﮫ راﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎﻧﻲ را‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮي از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺪ ﺳﮭﺎم ﺷﺮﻛﺖ‪ ،‬ﺑﺎزار ﺳﺎزي ﺳﮭﻢ و‬ ‫ﻏﯿﺮه در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﻢ دﺧﯿﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﻢ ﺑﯿﺶ از ارزش ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﯾﻜﻲ از اﺑﺘﺪاﯾﻲﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﮫ اﻧﺘﻈﺎر‬ ‫رﺷﺪ آﺗﻲ ﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاري ﺑﮫ دﻻﯾﻠﻲ از ﺟﻤﻠﮫ اﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺪ آن ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ‪ .‬اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﮫ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪهاي ﺑﺮاي روﻧﺪ ﺳﮭﻢ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﻢ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ‪ .‬اﻣﺎ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺛﺒﺎت‬ ‫روﻧﺪ ﻓﺰوﻧﻲ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ارزش ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﮫ دار ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﻛﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﻲ از ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺻﺮف ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫﮔﯿﺮي ﻛﺎﻣﻠﻲ در ﻣﻮرد ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺳﮭﺎم ﺑﮫ‬ ‫دﺳﺖ آورد و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﮔﺰﯾﻨﺶھﺎي ﺧﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫‪tia‬‬

‫‪en‬‬

‫‪ µ‬ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﮭﺎم ﺑﮫ ﭼﮫ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺗﺎ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﻲ اﺟﺎزه ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺮ روي ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺷﺮﻛﺖھﺎ وﺟﻮد دارد؟‬

‫‪fid‬‬

‫ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ) ﻓﺎرغ از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ( ﺳﮭﺎﻣﺪاراﻧﻲ ﻛﮫ در زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺳﮭﺎم ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺸﻲ ﻛﮫ در ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺷﺮﻛﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ داراي ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺳﮭﺎم ﺟﺎﯾﺰه‬ ‫ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﯿﺮد‪ .‬ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﺮﻛﺘﻲ ‪ ٥٠‬درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﮭﺎﻣﺪاري در زﻣﺎن اﻋﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺗﻌﺪاد ‪ ١٠٠‬ﺳﮭﻢ از ﺳﮭﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ‪ ٥٠‬ﺳﮭﻢ ﺟﺎﯾﺰه ﯾﺎ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﺗﻘﺪم را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ دوره‬ ‫ﺳﮭﺎﻣﺪاراﻧﻲ ﻛﮫ ﺗﻤﺎﯾﻠﻲ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎي ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎزار اﻗﺪام ﺑﮫ ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﮭﺎم‬ ‫ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ‪.‬از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﮫ در زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﮭﺎم آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ‬ ‫داراﯾﻲ ﺧﻮد در ﺳﮭﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ھﺎي ﻋﺮﺿﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ‪ ،‬ﻣﺴﺎوي و ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻧﮭﺎﯾﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﺑﺮاي ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﮭﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮدد‪ ،‬ﺗﻤﺎم دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ ﺗﻘﺪمھﺎ ﻣﻲﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ ارزش‬ ‫اﺳﻤﻲ ھﺮ ﺳﮭﻢ را ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﻛﺖ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ارزش اﺳﻤﻲ ﺳﮭﻢ ﺑﺮاي ﺳﮭﺎﻣﺪاراﻧﻲ ﻛﮫ ﺑﻮاﺳﻄﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ از‬ ‫ﻣﺤﻞ اﻧﺪوﺧﺘﮫ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﮭﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺸﺘﮫاﻧﺪ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪on‬‬

‫‪C‬‬

‫‪ny‬‬

‫‪pa‬‬

‫‪ µ‬ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺘﮭﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﺗﻲ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ‪.‬اﻏﻠﺐ از ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﭼﺎرﺗﯿﺴﺖ ﯾﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﮫ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎﯾﺸﺎن اﺗﻜﺎي زﯾﺎدي ﺑﮫ ﻧﻤﻮدارھﺎ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ در زﻣﯿﻨﮫ ﺳﮭﺎم‪ ،‬ﺷﺎﺧﺼﮭﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻻھﺎ‪ ،‬ﭘﯿﻤﺎن ھﺎي آﺗﻲ ‪ ،‬و ﯾﺎ ھﺮ اﺑﺰار ﻗﺎﺑﻞ داد و ﺳﺘﺪي ﻛﮫ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﯿﺮوھﺎي ﻋﺮﺿﮫ و‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺖ‪ .‬ﻗﯿﻤﺖ ﺑﮫ ﺗﺮﻛﯿﺒﻲ از ﻧﺮخ ھﺎي ﺑﺎز ﺷﺪن‪ ،‬ﺣﺪاﻛﺜﺮ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ و ﻧﺮخ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﯾﻚ ورﻗﮫ ﺑﮭﺎدار ﻣﺸﺨﺺ در‬ ‫ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﯿﻦ اﺷﺎره دارد‪ .‬واﺣﺪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ از روز) ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ از ﯾﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﻌﺪي‪ ٥ ،‬دﻗﯿﻘﮫ‪،‬‬ ‫رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ‪ ،‬ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺘﻲ(‪ ،‬روزاﻧﮫ‪ ،‬ھﻔﺘﮕﻲ‪ ،‬ﯾﺎ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اداﻣﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﻲ‬ ‫از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ‪ ،‬ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺠﻢ) ﺗﻘﺎﺿﺎي اوﻟﯿﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻧﻤﺎد ( را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺑﻜﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ‪ } .‬در ﻧﻤﻮدارھﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﯿﻠﮫ اي زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد‪{ .‬‬

‫‪om‬‬

‫اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ‬ ‫در اﺑﺘﺪاي ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ‪ ،‬ﺗﺌﻮري داو ﭼﯿﺰي را ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاري ﻛﺮد ﻛﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ ﻧﻮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ‪ .‬ﺗﺌﻮري داو از اﺑﺘﺪا‬ ‫ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻜﮫ ﺑﮫ ﻣﺮور ﺑﺎ ﻛﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار دادن اﺟﺰاﯾﻲ از ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎي ﭼﺎرﻟﺰ داو در ﻃﻲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﻜﻤﯿﻞ ﺷﺪ ‪.‬از ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻗﻀﯿﮫھﺎي ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از داو ﺳﮫ ﺗﺎ از آﻧﮭﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬ ‫• ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺮف ھﻤﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫• ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫• اﯾﻨﻜﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻓﺘﺎده } ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﻗﯿﻤﺖ { ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢﺗﺮ اﺳﺖ از ﭼﺮاﯾﻲ آن } ﭼﺮا اﺗﻘﺎق اﻓﺘﺎده{‬ ‫‪٦‬‬

‫‪C‬‬

‫ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺮف ھﻤﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﻜﻨﯿﻜﻲھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻟﯿﻜﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻜﻨﯿﻜﻲھﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﮫ در ﺑﺮﺧﻲ از دوره ھﺎي‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ از روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ھﻤﯿﺸﮫ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮد‪ ،‬ﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫‪5‬‬

‫‪Commodity Future .‬‬

‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪٧‬‬

‫ﺳﺨﺖ ﻣﻲﺷﺪ‪ .‬ﺟﻚ ﺷﻮاﯾﮕﺮ در ﻛﺘﺎﺑﺶ ﺑﻨﺎم ‪ Schwager on Futures: Technical Analysis‬ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫در دوره ھﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزار داراي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻟﯿﻜﻦ در داﺧﻞ اﯾﻦ دوره ھﺎي زﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬دوره ھﺎي‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﮫ رﻓﺘﺎر ﻗﯿﻤﺖ در آﻧﮭﺎ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺖ‪ .‬ھﺪف ﭼﺎرﺗﯿﺴﺖ ھﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ اﯾﻦ دوره ھﺎي‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ )ﯾﻌﻨﻲ ﭘﯿﺪا ﻛﺮدن روﻧﺪ ھﺎي ﻛﻠﻲ ﻗﯿﻤﺖ( اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪l‬‬

‫اﻋﺘﻘﺎد ﺗﻜﻨﯿﻜﻲھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ روﻧﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاري ﻛﺮد و ھﻤﺮاه‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﻲ روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ‪ ،‬ﺳﻮد ﻛﺴﺐ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻛﮫ روش‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي دوره ھﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد‪ ،‬اﻣﻜﺎن دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن روﻧﺪ ھﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻄﻮر‬ ‫ھﻤﺰﻣﺎن وﺟﻮد دارد‪ .‬در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﺎم ‪ IBM‬ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه روﯾﻜﺮد ﺷﻮاﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ اﺳﺖ‪ .‬روﻧﺪ‬ ‫‪٨‬‬ ‫ﻛﻠﻲ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ‪ ،‬ﻟﯿﻜﻦ ﻣﺤﺪودهھﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دادوﺳﺘﺪ درون آن ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺤﺪودهھﺎي دادوﺳﺘﺪ ﺑﺮﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ‪-‬‬ ‫‪Trading Range‬روﻧﺪھﺎي رﺷﺪي رﻧﮓ آﺑﻲ ‪ - Trending Range‬وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﮫ ﻣﺘﺎﺛﺮ از روﻧﺪ رﺷﺪ اﺻﻠﻲ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﻢ در ﺑﻠﻨﺪ‬ ‫ﻣﺪت ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻛﮫ ﺳﮭﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺤﺪوده داد و ﺳﺘﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد‪ ،‬روﻧﺪ رﺷﺪ آن دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ زﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻛﮫ ﺳﮭﺎم ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﺮز ﭘﺎﯾﯿﻨﻲ ﻣﺤﺪوده داد و ﺳﺘﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد‪ ،‬روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﻢ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻨﻜﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻓﺘﺎده از ﻋﻠﺖ آن ﻣﮭﻢﺗﺮ اﺳﺖ ‪: Tony Plummer‬در ﻛﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ‪The Psychology of Technical‬‬ ‫‪ Analysis‬ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از اﺳﻜﺎر واﯾﻠﺪ ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ » ﯾﻚ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ ﻗﯿﻤﺖ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﻲداﻧﺪ وﻟﻲ ارزش } واﻗﻌﻲ { ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ را‬ ‫ﻧﻤﻲداﻧﺪ«‪ .‬ﭼﺎرﺗﯿﺴﺖ ھﺎ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دو ﭼﯿﺰ ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫‪ -٢‬ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻧﯿﺮوھﺎي ﻋﺮﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺳﮭﺎم ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ‪ .‬ھﺪف ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻲ ﺟﮭﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ آﺗﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روي ﻗﯿﻤﺖ و ﻓﻘﻂ ﻗﯿﻤﺖ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﯾﻚ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاھﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﭼﺮاﯾﻲ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎل آﻧﻜﮫ ﺗﻜﻨﯿﻜﻲھﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاھﺎ در ﻣﻮرد ﭼﺮاﯾﻲ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ‪.‬ﺗﻜﻨﯿﻜﻲھﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻛﺎر اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭼﯿﺴﺘﻲ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﮫ ﭼﺮاﯾﻲ آن اھﻤﯿﺖ ﻧﺪھﯿﻢ‪ .‬ﭼﺮا ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲرود؟ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺧﺮﯾﺪاران )ﺗﻘﺎﺿﺎ( از‬ ‫ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن )ﻋﺮﺿﮫ(‪ .‬ﺳﺮاﻧﺠﺎم‪ ،‬ارزش ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﯾﻚ ﻓﺮد ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي آن ﺑﭙﺮدازد‪ .‬ﭼﮫ ﻟﺰوﻣﻲ دارد ﺑﺪاﻧﯿﻢ‬ ‫ﭼﺮا؟‬

‫‪tia‬‬

‫‪en‬‬

‫‪fid‬‬

‫‪on‬‬

‫ﻗﺪمھﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﻲ ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ‪:‬‬

‫‪C‬‬

‫ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﻜﻨﯿﻜﻲھﺎ از ﯾﻚ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ) ﻛﻞ ﺑﮫ ﺟﺰء ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ‪:‬ﻛﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﻚ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻛﻼن و وﺳﯿﻊ آﻏﺎز‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶھﺎي ﻛﻠﻲ ﺟﺪا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﮫ اي ﺑﺮاي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺧﺮد و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻜﻞ دھﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﮫ‬ ‫ﻗﺪم ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺳﯿﻊ ﺑﺎزار از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﺧﺺھﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ Nasdaq ،Dow Industrials ، S&P 500‬و‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪NYSE Composite.‬‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﮔﺮوهھﺎي ﻗﻮي و ﺿﻌﯿﻒ در داﺧﻞ ﺑﺎزار‪ } .‬ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﺗﺮ {‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻔﺮد ﺳﮭﺎم ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺳﮭﺎمھﺎي ﻗﻮي و ﺿﻌﯿﻒ در داﺧﻞ ﮔﺮوه ھﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ‪ }.‬ﺳﮭﻢ ﺑﺮﺗﺮ {‬ ‫‪-٣‬‬ ‫زﯾﺒﺎﯾﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ در ﺗﻨﻮع و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮي آن ﺑﺮاي ﺑﺎزارھﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﺮا ﻛﮫ اﺻﻮل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫دارﻧﺪ‪ ،‬ھﺮ ﻛﺪام از ﻗﺪﻣﮭﺎﯾﻲ ﻛﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺌﻮرﯾﻚ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺪول ﺷﺎﺧﺼﮭﺎي ﺑﺎزار‬ ‫ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪارﯾﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮدار ﺳﮭﺎم ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﻚ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺧﺒﺮه ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﻧﻤﻮدارھﺎ ﻧﻤﻮدار ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اھﻤﯿﺘﻲ ﻧﺪارد ﻛﮫ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ‪ ٢‬روز ﯾﺎ ‪ ٢‬ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اھﻤﯿﺘﻲ ﻧﺪارد ﻛﮫ ﻧﻤﻮدار‪ ،‬ﻧﻤﻮدار ﺳﮭﺎم‪ ،‬ﺷﺎﺧﺺ‪ ،‬و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﺻﻮل‬ ‫ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ ﺣﻤﺎﯾﺖ‪ ،‬ﻣﻘﺎوﻣﺖ‪ ،‬روﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺤﺪوده دادوﺳﺘﺪ‪ ،‬و دﯾﮕﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ھﺮ ﻧﻤﻮداري ﺑﻜﺎر رود‪ .‬در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ آﺳﺎن ﺑﮫ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ‪ ،‬ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ‪.‬ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺟﺪي‪ ،‬ﺛﺒﺎت ﻗﺪم و ذھﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ny‬‬

‫‪pa‬‬

‫‪C‬‬

‫ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ھﺎي روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻜﻨﯿﻜﺎل‬

‫‪om‬‬

‫‪ µ‬روش ﺗﻜﻨﯿﻜﺎل و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن‬

‫ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ﻗﯿﻤﺖ‪:‬‬ ‫اﮔﺮ ھﺪف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻲ ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪن روي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ روش ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل‬ ‫ﭘﯿﺸﻲ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻚ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎزارﺑﻌﻨﻮان ﯾﻚ ﺷﺎﺧﺺ رھﺒﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﮫ اﻗﺘﺼﺎد ‪ ٦‬ﺗﺎ ‪ ٩‬ﻣﺎه آﯾﻨﺪه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﻜﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ھﻤﺮاھﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻻزم اﺳﺖ ﻛﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ‬ ‫زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﻚ ﻣﻮﺟﻮد زﯾﺮك و ﺣﯿﻠﮫ ﮔﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻜﮫ ﺑﺎزار ﻣﺴﺘﻌﺪ ﯾﻚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﻲ اﺳﺖ‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪،‬راھﻨﻤﺎﯾﻲ ھﺎ و ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮭﻢ ﻇﺎھﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪ .‬ﯾﻚ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ دوره ھﺎي ﺧﺮﯾﺪ در ﻛﻒ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫‪7‬‬

‫‪Jack Schwager .‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Trading .‬‬

‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﮔﻮاھﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﻗﻲ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺳﮭﻢ ﻧﮕﺎه ﻛﺮده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دوره ھﺎي ﻓﺮوش در ﺳﻘﻒ‬ ‫ﺷﺮف وﻗﻮع در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬

‫‪١٠‬‬

‫را ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎھﺪي ﺑﺮاي ﯾﻚ دوره رﻛﻮد در‬

‫ﻋﺮﺿﮫ ‪ ،‬ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ‪:‬‬

‫‪l‬‬

‫ﺧﯿﻠﻲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن ‪ ،‬ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ‪ ،‬ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﻚ ﺳﮭﻢ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دھﻨﺪ ‪ .‬در ھﺮ ﺟﺰء از اﯾﻦ‬ ‫داده ھﺎ‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت ذﯾﻘﯿﻤﺘﻲ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ ‪ .‬آﻧﮭﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﮔﻮﯾﺎي ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ھﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات‬ ‫ﻋﺮﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﺳﮭﻤﻲ را ﻛﮫ ﺑﺎ ﯾﻚ ﺟﮭﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﯾﻌﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﮭﻢ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﻮرات ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از‬ ‫دﺳﺘﻮرات ﻓﺮوش ﺑﻮده و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺟﺬب ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺗﻘﺎﺿﺎ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ‬ ‫)‪ (high‬در ﻃﻮل روز ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه ﺷﺪت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪاﻗﻞ )‪ (low‬در ﻃﻮل روز ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺎي ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﮫ ) ﻓﺮوﺷﻨﺪه(‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺳﮭﻢ اﺳﺖ‪.‬ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن )‪ (close‬ﻗﯿﻤﺖ ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺮﯾﺪاران اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﻮرد ﻣﺜﺎل ﻓﻮق‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺧﺘﻼف زﯾﺎدي داﺷﺘﮫ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻧﺰدﯾﻚ اﺳﺖ ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻮﯾﺎي اﯾﻨﺴﺖ ﻛﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﯾﻨﻜﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﺧﺮﯾﺪاران( در ﻃﻮل روز ﻗﻮي ﺑﻮده اﺳﺖ ‪ ،‬ﻋﺮﺿﮫ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دﺳﺖ آﺧﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﻲ )ﭘﺎﯾﺎن روز( ﺷﺪه اﻧﺪ ‪ .‬در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺸﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺎ ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻛﺮدن ﺑﮫ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ در ﻃﻮل ﯾﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻮﺿﻮح ﺷﺎھﺪ ﺗﻘﺎﺑﻞ و روﯾﺎروﺋﻲ ﻋﺮﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮد ‪ .‬ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻗﯿﻤﺖ ھﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻗﯿﻤﺖ ھﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻌﺮف ﻓﺰوﻧﻲ ﻋﺮﺿﮫ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪tia‬‬

‫‪en‬‬

‫‪fid‬‬

‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ‪ /‬ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬

‫‪C‬‬

‫ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮي‬

‫‪on‬‬

‫آﻧﺎﻟﯿﺰ اوﻟﯿﮫ و ﺳﺎده ﭼﺎرت ھﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺟﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ دوره ھﺎي‬ ‫ﺗﺮاﻛﻢ ) ﻣﺤﺪوده داد و ﺳﺘﺪ ( ﻛﮫ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ در ﯾﻚ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﻜﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻮﯾﺎي اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻗﻮاي‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺎدل رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و داد و ﺳﺘﺪ ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬وﻗﺘﻲ ﻗﯿﻤﺖ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺮوع ﺑﮫ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺑﺮ دﯾﮕﺮي ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ ‪ .‬اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮاز ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﻲ ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮود‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه و اﮔﺮ از ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﻲ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻋﺮﺿﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ny‬‬

‫ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﻓﺎﻧﺪﯾﻤﻨﺘﺎل ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﻛﺎرآزﻣﻮده ﻧﯿﺰ ﯾﻚ ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ ‪ ،‬ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪي اﺳﺖ ‪ .‬ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ ﯾﻚ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه ﯾﻚ ﻧﻤﻮدار ﺗﺼﻮﯾﺮي و ﮔﻮﯾﺎ ازروﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﺎم آن ﺷﺮﻛﺖ در ﻃﻮل ﯾﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ‪ .‬ﻧﻤﻮدار ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﯾﺎﺗﺮ‬ ‫و ﺧﻮاﻧﺎﺗﺮ از ﯾﻚ ﺟﺪول اﻋﺪاد اﺳﺖ ‪ .‬در اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮدارھﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺘﻮﻧﮭﺎي ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮدار آورده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ‪ .‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد‪:‬‬ ‫واﻛﻨﺸﮭﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﮭﻢ‬‫ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺣﺎل‬‫ﺣﺠﻢ و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﺬﺷﺘﮫ‬‫‪-‬وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﯾﻚ ﺳﮭﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻛﻞ ﺑﺎزار‬

‫‪pa‬‬

‫ﺗﺴﮭﯿﻞ در ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ‬

‫‪om‬‬

‫‪C‬‬

‫آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻜﻨﯿﻜﺎل ﻛﻤﻚ زﯾﺎدي در ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﻜﻨﺪ ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ‪ ،‬روش ﻓﺎﻧﺪﯾﻤﻨﺘﺎل را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺳﮭﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺟﮭﺖ ﺧﺮﯾﺪ و روش ﺗﻜﻨﯿﻜﺎل را ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻜﺘﮫ ﻛﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﮫ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮﯾﺪ ‪ ،‬ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻣﮭﻤﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد دارد ‪ .‬روش ﺗﻜﻨﯿﻜﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﺣﻤﺎﯾﺖ( ﯾﺎ ﻋﺮﺿﮫ )ﻣﻘﺎوﻣﺖ( و ھﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﺧﺮوج از ﺑﺎزار‬ ‫ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ‪.‬ﻣﺸﺨﺼﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﺑﺎزار در ﻧﺮخ ھﺎﯾﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ھﺎي ﻋﺮﺿﮫ ﮔﺴﺘﺮده و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ در ﻧﺮخ ھﺎﯾﻲ در‬ ‫ﻧﺰدﯾﻜﻲ ﻧﺮخ ھﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﻲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎزده را ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ ‪.‬‬ ‫داﻧﺴﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﻚ ﺳﮭﻢ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﮭﻤﻲ را در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﺳﮭﻢ ﻋﺎﻟﻲ ارزﯾﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﺮده اﯾﺪ‬ ‫وﻟﻲ روﻧﺪ ﺳﮭﻢ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮي دارد ‪ .‬اﮔﺮ ﺳﮭﻤﻲ ﺑﮫ اﻧﺪازه زﯾﺎدي رﺷﺪ داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش ﺑﮫ زﻧﮓ ﺑﺮﮔﺸﺖ رو ﺑﮫ ﻋﻘﺐ آن ﺳﮭﻢ ﺑﻮد ‪ .‬ﯾﺎ اﮔﺮ ﺳﮭﻤﻲ از ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ارزش را داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ آن را در اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ روﻧﺪ رو ﺑﮫ رﺷﺪ آن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﺐ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻜﻨﯿﻜﺎل‬

‫ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ‪ :‬ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺎﻧﺪﯾﻤﻨﺘﺎل ‪ ،‬ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻜﻨﯿﻜﺎل ذھﻨﻲ ﺑﻮده و ﻋﻼﯾﻖ و ﺳﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ در آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ھﻨﮕﺎم آﻧﺎﻟﯿﺰ ﯾﻚ ﭼﺎرت ) ﻧﻤﻮدار ( ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ‪ .‬اﮔﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ روي ﺳﮭﻤﻲ ﺧﺎص ﺗﻌﺼﺐ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻞ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ وي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﮫ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻜﺘﮫ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﻚ‬ ‫ﺳﮭﻢ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻧﺘﻈﺎر روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﺮاي آن ﺳﮭﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪l‬‬

‫اﻣﻜﺎن ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪ :‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻛﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻜﻨﯿﻜﺎل را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ‬ ‫روش ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد ‪ .‬ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﯾﻨﻜﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎﯾﻲ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﺧﯿﻠﻲ وﻗﺘﮭﺎ دو ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﯾﻚ ﻧﻤﻮدارﺑﮫ دو‬ ‫دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ! ھﺮ دو ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﺸﺎن اﺻﺮار ﻛﻨﻨﺪ و دﻻﯾﻠﻲ‬ ‫ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ درﺳﺖ ﺑﻮدن ﺗﺤﻠﯿﻠﺸﺎن اراﯾﮫ دھﻨﺪ ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎ اﻣﯿﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻜﻨﯿﻜﺎل ﺗﺎ اﻧﺪازه‬ ‫اي ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﮫ ھﻨﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ‪ .‬اﯾﻨﻜﮫ ﻧﯿﻤﮫ ﭘﺮ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﻟﯿﻮان را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه دارد ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد دﯾﺮ ھﻨﮕﺎم ‪ :‬روش ﺗﻜﻨﯿﻜﺎل ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ دﯾﺮھﻨﮕﺎﻣﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻛﮫ روﻧﺪ ) ﺻﻌﻮدي ﯾﺎ‬ ‫ﻧﺰوﻟﻲ ( ﻗﯿﻤﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ! ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎد ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ رﯾﺴﻚ ﺧﯿﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬ﻋﻤﻠﻜﺮد دﯾﺮ ھﻨﮕﺎم ﯾﻜﻲ از اﻧﺘﻘﺎداﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﺌﻮري ‪ Dow‬وارد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ در ھﺮ زﻣﺎن روﻧﺪھﺎي ﺧﻮب دﯾﮕﺮي ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ‪ :‬ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از آﻧﻜﮫ ﯾﻚ روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ )ﺻﻌﻮدي ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﻲ ( ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪ‬ ‫ھﻤﯿﺸﮫ ﯾﻚ روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﺮاﺣﺘﻲ در دﺳﺘﺮس وﺟﻮد دارد ‪ .‬ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ روي ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﮫ‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﯾﻚ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪارﻧﺪ ‪ .‬ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﮭﻤﻲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﺎز ھﻢ ﺳﮭﻢ دﯾﮕﺮي ﻛﮫ‬ ‫ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺟﻠﺐ و ارﺿﺎ ﻛﻨﺪ ‪ ،‬وﺟﻮد دارد ‪.‬‬ ‫ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎزار و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ‪ :‬ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻟﮕﻮھﺎ و ﻋﻼﯾﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎ روش ﺗﻜﻨﯿﻜﺎل ھﻤﯿﺸﮫ درﺳﺖ از آب در ﻧﻤﻲ آﯾﺪ ‪.‬زﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ روش ﺗﻜﻨﯿﻜﺎل ﻣﻲ ﭘﺮدازﯾﺪ دﺳﺖ آﺧﺮ ﺑﮫ ﯾﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎ و اﻟﮕﻮھﺎي ﭼﺎرﺗﻲ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﻜﺴﺮي ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫‪11‬‬ ‫ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﻟﮕﻮي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﯾﻚ ﺳﮭﻢ از ﻧﻮع "ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﮫ "ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﯾﺮ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﻢ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ اي اﺳﺖ ﻛﮫ ﭘﺲ از ﯾﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﻲ و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ اوج ﻧﺨﺴﺖ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺷﺎﻧﮫ ﭼﭗ‬ ‫) ‪ ، (Left Shoulder‬ﺳﭙﺲ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﻢ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻧﻘﻄﮫ ﻗﻌﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻘﻮط ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﭘﺲ از آن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﻢ‬ ‫ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺗﺎ ﻧﻘﻄﮫ اوج دوم ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺳﺮ ) ‪ (Head‬رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ از ﻧﻘﻄﮫ اوج اول‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده ﻟﯿﻜﻦ ﭘﺲ از آن دوﺑﺎره ﺳﮭﻢ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻧﻘﻄﮫ ﻗﻌﺮ دوم ﻛﺎھﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﺠﺪدا ﺳﮭﻢ ﺑﺮاي ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺎ‬ ‫ﻧﻘﻄﮫ اوج ﺟﺪﯾﺪي ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫ راﺳﺖ ) ‪ ( Right Shoulder‬ﻛﮫ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدي ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫ ﭼﭗ ﺷﺒﯿﮫ اﺳﺖ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و دوﺑﺎره‬ ‫روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ آن آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬از ﺑﮫ ھﻢ وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻧﻘﺎط ﻗﻌﺮ اول و دوم ﺧﻄﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ "ﺧﻂ ﮔﺮدن ) ‪" (Neckline‬ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﯾﺪ‬ ‫ﻛﮫ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﺮوش راھﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬

‫‪tia‬‬

‫‪en‬‬

‫‪fid‬‬

‫‪on‬‬

‫‪Õ‬‬

‫ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی‬

‫‪C‬‬

‫روش ﺗﻜﻨﯿﻜﺎل ‪ % ٨٠‬رﻓﺘﺎر ﺑﺎزار را ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺎﻻت رواﻧﻲ اﻓﺮاد و ‪ % ٢٠‬را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯿﺪاﻧﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺎﻧﺪﯾﻤﻨﺘﺎل‬ ‫ﺑﺎزار را ‪ % ٢٠‬روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ‪ % ٨٠‬ﻣﻨﻄﻘﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﯿﺮد‪ .‬در ھﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﻄﻘﻲ ﯾﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ‬ ‫ﺑﻮدن ﺑﺎزار ﺑﺤﺚ ﻛﺮد‪ ،‬اﻣﺎ‪ ،‬ھﯿﭻ ﺷﻜﻲ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﯾﻚ ﺳﮭﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮان داﺷﺖ‪ .‬ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﻲ ﯾﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ‪ ،‬ﻛﺴﻲ‬ ‫ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻜﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﯾﻚ ﺳﮭﻢ ﺷﻮد‪ .‬ﻗﯿﻤﺘﻲ ﻛﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه ﻣﺠﻤﻮع اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﯿﮫ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در‬ ‫ﺑﺎزار در ﻣﻮرد آن ﺳﮭﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ‪ .‬اﯾﻨﺎﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺳﮭﻢ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﺮ روي ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ‬ ‫در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش آن ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ‪ .‬اﯾﻨﮭﺎ ﻧﯿﺮو ھﺎي ﻋﺮﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ روش ﺗﻜﻨﯿﻜﺎل ﺗﻼش دارد ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﯾﻚ ﺳﮭﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﺪاﻣﯿﻚ از ﻧﯿﺮو ھﺎي ﻋﺮﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﻢ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ و در‬ ‫آﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﻛﺠﺎ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ؟‬ ‫ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻜﻨﯿﻜﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮﺧﻲ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﮭﺎم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻟﯿﻜﻦ اﯾﻦ ﻧﻜﺘﮫ را‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ﻛﮫ اﯾﻦ روش ﺑﯿﺶ از آﻧﻜﮫ ﯾﻚ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ھﻨﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬا ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻛﺎرھﺎي ھﻨﺮي در ﻣﻌﺮض ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫ﻟﯿﻜﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ روش ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع روﯾﻜﺮد اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺪ ﺑﻮده و ھﺮ ﯾﻚ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ روش ﺧﺎص ﺧﻮد از آن‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﺗﻮﺳﻌﮫ اﯾﻦ روش ھﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮده اﻣﺎ ﻓﻮاﯾﺪ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ny‬‬

‫‪pa‬‬

‫‪ µ‬ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﻧﻮاع آن‬

‫‪om‬‬

‫ﺳﻔﺎرش ‪ :‬ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش اوراق ﺑﮭﺎدار ﺑﻮده ﻛﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﮫ ﻛﺎرﮔﺰاران اﺑﺮاز ﻣﻲﮔﺮدد و داراي ﻗﯿﻤﺖ و ﻧﻮع ﺳﻔﺎرش‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻔﺎرش ‪ :‬ﻗﯿﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﮫ ﻛﺎرﮔﺰار اﺑﺮاز و ﺑﮫ ﯾﻜﻲ از اﺷﻜﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎز ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪C‬‬

‫ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎز ‪ :‬در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﮫ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﮫ ﻛﺎرﮔﺰار واﮔﺬار ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﺪ ﻛﺎرﮔﺰار داراي ﺳﻔﺎرش ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﺤﺪود ‪ :‬در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﮫ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮاي ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﺪ ﻛﺎرﮔﺰار‬ ‫داراي ﺳﻔﺎرش ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮع ﺳﻔﺎرش ‪ :‬ﻧﻮع اوراق ﺑﮭﺎداري اﺳﺖ ﻛﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﮫ ﻛﺎرﮔﺰار اﺑﺮاز و ﺑﮫ ﯾﻜﻲ از اﺷﻜﺎل ﺳﻔﺎرش ﺑﺎز ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﯾﺎ ﻣﺸﺮوط‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻮع ﺳﻔﺎرش ﺑﺎز ‪ :‬در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﮫ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ اوراق ﺑﮭﺎدار را ﺑﮫ ﻛﺎرﮔﺰار واﮔﺬار ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﺪ ﻛﺎرﮔﺰار داراي ﺳﻔﺎرش ﺑﺎز‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻔﺎرش ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫ﻧﻮع ﺳﻔﺎرش ﻣﺤﺪود ‪ :‬در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﮫ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﻮع اوراق ﺑﮭﺎدار را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻛﺎرﮔﺰار داري ﺳﻔﺎش ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻔﺎرش ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻧﻮع ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺮوط ‪ :‬در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﮫ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﮫ ﻛﺎرﮔﺰار اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻛﺎرﮔﺰار‬ ‫داراي ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺮوط ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﺮط در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻔﺎرش ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮﺣﺎً ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه و اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي آن ﻓﺮاھﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ µ‬ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺳﮭﺎم‬

‫‪l‬‬

‫اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ )ﻋﻜﺲدار(‪ ،‬ﯾﻚ ﺑﺮگ ﻛﭙﻲ از ﺻﻔﺤﮫ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﯾﻚ ﺑﺮگ ﻛﭙﻲ از ﺻﻔﺤﮫ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‪ .‬در ﺻﻮرت وﻛﺎﻟﺖ از دﯾﮕﺮان‪ ،‬اﺑﺘﺪا وﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﺄﺋﯿﺪ اداره ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﮭﺎردار رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺄﺋﯿﺪﯾﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه اﺻﻞ وﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﮫ و ﯾﻚ ﻧﺴﺨﮫ ﻛﭙﻲ از وﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻛﺎرﮔﺰار ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ اراﺋﮫ ﮔﺮدد ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺳﮭﺎم ﺷﺮﻛﺘﮭﺎ اﺻﻞ ﺑﺮﮔﮫ ﺳﮭﺎم ) ﺳﭙﺮده ( را ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ وﺟﮫ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اوراق ﺑﮭﺎدار ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻦ اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪tia‬‬

‫‪en‬‬

‫‪ µ‬ﻧﺤﻮه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري در ﺳﺒﺪھﺎي ﺳﮭﺎم ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟‬

‫‪fid‬‬

‫ﺑﮫ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﮫ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﺒﺪھﺎي ﺳﮭﺎم ﺷﺮﻛﺖ اراﺋﮫ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اوﻟﯿﮫ اي را ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻌﺪادي از ﺳﮭﺎم ﺑﺎزار ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوشھﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺒﺪ را اداره ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ارزش اﯾﻦ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ﺻﻮرت روزاﻧﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪه و‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﺳﺮﻣﺎﯾﮫھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاران در زﻣﺎنھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺸﺘﮫ و ﯾﺎ از آن ﺧﺎرج ﮔﺮدد در‬ ‫ارزش ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬در واﻗﻊ ﺑﺎ ورود ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاران در اﯾﻦ ﺳﺒﺪھﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﻧﻮﻋﻲ‬ ‫در ﻛﻞ ﺳﺒﺪ ﺳﮭﯿﻢ ﮔﺸﺘﮫ و ﺳﻮد ﯾﺎ زﯾﺎن ﺳﺒﺪ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺷﺨﺺ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻛﻞ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬از‬ ‫ﻣﺰﯾﺖھﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري در ﺳﺒﺪھﺎي ﺳﮭﺎم ﻣﻲﺗﻮان ﺑﮫ دو ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫‪on‬‬

‫اوﻻ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﮭﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬار ﻧﯿﺎزي ﺑﮫ روﯾﺎروﯾﻲ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎي‬ ‫ﺑﺎزار را ﻧﺪارد‪.‬‬

‫‪C‬‬

‫دوم اﯾﻨﻜﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‪ ،‬اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺳﺒﺪھﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﮫ از رﯾﺴﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاران آﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ µ‬ﻛﺎرﻣﺰد ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﺎﯾﺮ ﻛﺴﻮرات‬

‫‪ny‬‬

‫‪ 8‬ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﺑﺎزار ﺳﮭﺎم‬

‫‪om‬‬

‫‪µ‬‬

‫‪pa‬‬

‫ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮭﺎم‬ ‫‪ 0.5‬درﺻﺪ ﻛﺎرﻣﺰد ‪ 0.25 -‬درﺻﺪ ﺗﺴﮭﯿﻼت‬ ‫ﻓﺮوش ﺳﮭﺎم‬ ‫‪ 0.5‬درﺻﺪ ﻛﺎرﻣﺰد ‪ 0.5 -‬درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ‪ 0.25 -‬درﺻﺪ ﺗﺴﮭﯿﻼت‬

‫‪C‬‬

‫ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻜﮫ ھﯿﭻ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎزار ﺳﮭﺎم وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬وﻟﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﮫ ﻗﺎﺑﻞ رد ﻛﺮدن‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﮫ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاران درك ﺑﮭﺘﺮي از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺪھﺪ ﻣﺮور ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮ ﻛﺪام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮدھﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ‬ ‫ھﺮ ﻛﺪام از ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎ داراي ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﭘﺎﯾﮫاي ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﯾﻚ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬار آﮔﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮوش ﺳﮭﺎم زﯾﺎﻧﺪه و ﻧﮕﮭﺪاري ﺳﮭﺎم ﺳﻮدده ‪ :‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاران ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻛﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻓﺮوﺷﻨﺪ وﻟﻲ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻛﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ را ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﮕﮭﺪاري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ‪.‬‬

‫اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬار زﻣﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻛﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪھﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺳﮭﺎم ﭘﺲ از‬ ‫ﻣﺪﺗﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻲارزش ﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮕﮭﺪاري ﺳﮭﺎم ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻓﺮوش ﺳﮭﺎم ﻛﻢارزش از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮرﯾﻚ اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺒﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺳﺒﺪ ﺳﮭﺎم ﻓﺮوش ﺳﮭﺎم ﭘﺲ از ﯾﻚ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ )ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ‪ ٢‬ﺑﺮاﺑﺮ )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ھﺮﮔﺰ در‬ ‫ﺑﺎزار ﺳﮭﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﻲﺷﻮد ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻛﮫ آﯾﻨﺪه ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ را ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎي ﻏﻠﻂ ﺷﺨﺼﻲ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درك ﺧﻮﺑﻲ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاري ﺧﻮد دارﯾﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎي ﻏﻠﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﻛﺮدن ﺳﻮد ﺷﻤﺎ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻛﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞھﺎي ﺳﮭﻢ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ‪.‬‬ ‫‪PDF created with‬‬ ‫‪www.pdffactory.com‬‬ ‫‪pdfFactory‬ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪Pro‬ﺷﺪهاﯾﺪ واﻗﻊﺑﯿﻦ‬ ‫‪trial‬اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫‪version‬دﭼﺎر‬ ‫را داﺷﺘﮫاﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ اﮔﺮ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻛﮫ اﻧﺘﻈﺎر آﯾﻨﺪه ﺧﻮب ﺑﺮاي آن‬


‫از ﻓﺮوش ﺳﮭﺎم زﯾﺎنده ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺿﺮر زﻣﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪھﯿﺪ‪.‬‬ ‫در ھﺮ ﺻﻮرت ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺷﺮﻛﺖھﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيھﺎﯾﺸﺎن ارزﯾﺎﺑﻲ ﻛﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﮫ اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ ﺗﺮس ﺑﺎزده ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎزار را ﺟﺪي ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ‪ :‬ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را ﺟﺪي ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ از ﻃﺮف دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻄﻠﻊ در‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ھﯿﭻﻛﺲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻲ درﺳﺘﻲ از آﯾﻨﺪه ﯾﻚ ﺳﮭﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﺷﻤﺎ ﺳﮭﻤﻲ را ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﯿﺪ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻛﺎر را ﺑﺪاﻧﯿﺪ‪ .‬ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻨﯿﺪ و ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬ ‫را ارزﯾﺎﺑﻲ ﻛﻨﯿﺪ‪ .‬ﺗﻜﯿﮫ ﺑﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎت دﯾﮕﺮان ﺑﮫ ﻧﻮﻋﻲ ﺷﺒﯿﮫ ﻗﻤﺎر اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺗﻜﯿﮫ ﺑﺮ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖھﺎي دﯾﮕﺮان ﺳﻮدده ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ را از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ ﯾﻚ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬار ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎز ﻣﻲدارد و اﯾﻦ آﮔﺎھﻲ ﺗﻨﮭﺎ رﻣﺰ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درازﻣﺪت اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪l‬‬

‫ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﺰﺋﻲ دﻟﺴﺮد ﻧﺸﻮﯾﺪ‪ :‬در ﺑﻨﺪ ‪ ١‬اھﻤﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮدآوري ﺳﮭﺎم ﺑﯿﺎن ﺷﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬار ﺑﺎ دﯾﺪ‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت‪ ،‬ﻧﮕﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺟﺎي ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاري ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﻚ ﺳﺮي از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاران از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت روزاﻧﮫ ﺳﮭﻢ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺳﻮد ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺳﻮد ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﮕﺮي در ﺑﺎزار‬ ‫اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﮫ ﻃﻮل ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ‪ .‬ﭘﺲ دﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮروي ﻧﻈﺮات و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫‪tia‬‬

‫‪en‬‬

‫‪fid‬‬

‫روي ﻧﺴﺒﺖ ‪ P/E‬ﺗﺎﻛﯿﺪ ﻧﻜﻨﯿﺪ‪ :‬ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﻣﻌﻤﻮﻻً اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﻧﺴﺒﺖ ‪ P/E‬ﻗﺎﯾﻞ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻜﮫ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫اﺑﺰار ﻣﮭﻤﻲ در ﺑﺎزار اﺳﺖ وﻟﻲ اﺗﻜﺎي ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺھﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ‪ P/E‬ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮدن ارزش واﻗﻌﻲ ﺳﮭﺎم ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪on‬‬

‫ﺑﮫ دام ﺳﮭﺎم ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ‪ :‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻨﺪ ﻛﮫ ﺳﮭﻢ ارزان ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎن ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ‪ .‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﮭﺎم‬ ‫‪-٥‬‬ ‫ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺴﻜﻲ ﺗﺮ از ﺳﮭﺎم ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪C‬‬

‫اﻧﺘﺨﺎب ﯾﻚ اﺳﺘﺮاﺗﻚي ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻤﺮﻛﺰ روي آن‪ :‬اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ روشھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺳﮭﺎم در ﺑﺎزار‬ ‫‪-٦‬‬ ‫ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ‪.‬روشھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد و روش ھﯿﭻ ﻛﺲ ﺑﺮ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ارﺟﺤﯿﺖ ﻧﺪارد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاري‬ ‫ﻛﮫ روش ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮭﺎم ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ زﯾﺎن ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ny‬‬

‫آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ :‬ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاري در ﺑﺎزار ﺳﮭﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬار ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﻲ را اﺗﺨﺎذ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫‪-٧‬‬ ‫آن در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻜﺘﮫ اي ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي‪ ،‬آﯾﻨﺪه‬ ‫ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ ‪.‬اﮔﺮ ﭘﺲ از اﯾﻨﻜﮫ ﺳﮭﺎم ﯾﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﻛﮫ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﮭﻢ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود اﯾﻦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬درﺣﺎﻟﻲﻛﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ آن اﻗﺪام‬ ‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪pa‬‬

‫دﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ :‬ﺳﻮدھﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻤﺮاھﻲ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاران ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و داﺷﺘﻦ دﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت‬ ‫ﺑﺮاي ﯾﻚ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬار ﺿﺮوري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﮫ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﮭﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﻧﻤﻲﺷﻮد وﻟﻲ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﮫ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاري در ﺑﺎزار ﺳﮭﺎم و ﻣﺒﺎدﻟﮫ در ﺑﺎزار ﺳﮭﺎم روشھﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺳﻮد ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ رﯾﺴﻚ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻ دارد‪ .‬در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻻت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬داﻧﺶ و رﯾﺴﻚﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻ دارد‪.‬‬

‫‪om‬‬ ‫‪C‬‬

‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪Õ‬‬

‫ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی‬

‫‪l‬‬

‫در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎﯾﻲ ﺑﺮاي ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﺑﺎ دﯾﺪ ﻣﺪت اراﺋﮫ ﺷﺪ‪ .‬در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﮫ در ھﻤﮫ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﺳﺘﺜﻨﺎھﺎﯾﻲ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﯾﻚ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺟﮭﺖ ﻋﻜﺲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎي ﻓﻮق در‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران در ﺑﺎزار ﺳﮭﺎم ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪tia‬‬

‫‪en‬‬ ‫‪on‬‬

‫ﮐﺘﺎب راھﻨﻤﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در ﺑﻮرس – ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ‬ ‫ﻣﻔﺎھﯿﻢ اوﻟﯿﮫ ﺑﻮرس‪ -‬ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ﻓﺮد ‪ /‬ﮐﺎﻣﯿﺎر‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﭼﺎﻟﺶ ‪١٣٨٣‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﮫ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ‪ /‬ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺪﯾﻮر‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺬاری ﻓﺎرﮐﺲ اﯾﺮان ‪http://www.sahmiran.com‬‬ ‫‪http://www.sarmaye.co‬‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫‪http://www.sena.ir‬‬ ‫ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﯾﺮان‬ ‫ﺑﻮرس اوراق ﺑﮭﺎدار ﺗﮭﺮان ‪http://www.irbourse.com‬‬ ‫‪http://www.ettelaat.com‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﮫ اﻃﻼﻋﺎت‬

‫‪C‬‬

‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫‪-۴‬‬ ‫‪-۵‬‬ ‫‪-۶‬‬ ‫‪-٧‬‬ ‫‪-٨‬‬

‫‪ 20‬ﺧﺮداد ‪1388‬‬

‫‪fid‬‬

‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ‪:‬‬

‫اﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﻔﺮج‬

‫‪ny‬‬ ‫‪pa‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪l‬‬

‫ﮔﺎوھﺎ و ﺧﺮس ھﺎ دو دﺳﺘﮫ ﺑﺰرگ ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﺑﻮرس را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬ﮔﺎوھﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاراﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﺎم ﺑﺎرﺷﺪ ﻣﻮاﺟﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺧﺮس ھﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮭﺎم‬ ‫ﺑﺎاﻓﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎاﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔﺎو در ﺑﻮرس اوراق ﺑﮭﺎدار‪ ،‬ھﻤﯿﺸﮫ ﯾﮏ ﮔﺎو ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬ ‫رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه او ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻨﺎﯾﺮاﯾﻦ او ﯾﮏ ﺧﺮس ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ھﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺧﺮس در ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺎو ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﻮرس ھﺎی اوراق ﺑﮭﺎدار ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬در ﺑﺎزارھﺎی دﯾﮕﺮھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران را ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫ ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫ﮔﺮا و ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﺑﮫ ﮔﺎوھﺎی ﻧﺮ وﺧﺮس ھﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺨﯿﻞ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺪرت اﯾﻦ دو ﺣﯿﻮان اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺟﺜﮫ و ﺑﻨﯿﮫ ﺟﺰء‬ ‫ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻨﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮﮔﺎه ﻧﺒﺮدی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﮫ ﯾﮏ‬ ‫ﻧﻤﺎد ﮐﻼﺳﯿﮏ در ﮐﻠﯿﮫ ﺑﻮرس ھﺎی دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪...‬‬

‫‪tia‬‬

‫‪en‬‬

‫‪fid‬‬

‫‪on‬‬

‫ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ‪ -‬اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﻮر‬

‫‪C‬‬ ‫‪ny‬‬ ‫‪pa‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬

Maghale Bours_tahghighe daneshjooei  

Tehran Stock Exchange

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you