Page 1

PEDUCALEHTI 2/2011


PEDUCALEHTI 2/2011 fuksinumero 3

Puheenjohtajalta

4

Yleinen ja aikuiskasvatustiede pääaineena

5

Luokanopettajakoulutus kasvatustiede ja kasvatuspsykologia pääaineena

6

Ai mikä MOKU?

7

Nej, vi blir inte lärare men allt annat.

8

Kasvatustieteen opiskelijan fuksivuosi

10 Kasvatustieteen tuutorit 12

Yliopiston ABC

17 Keskustakampuksen kartta 18 Welcome to OKL airlines – näin fuksivuotemme sai siivet! 21 Luokanopetuutorit 24 Ylioppilaskalenteri – paras opas heti tuutorin jälkeen 26 Järjestöt kasvatus- ja aikuiskasvatusalan asiantuntijakoulutuksen tukena 2


Puheenjohtajalta Hei sinä yleisen ja ­aikuiskasvatustieteen tai

kologian opiskelijoilla Phenomenaan. Peducaan

luokanopettajan­koulutuksen uusi opiskelija!

ovat tervetulleita kaikki kasvatustieteiden (ja kasvatuspsykologian!) opiskelijat, ja jäsenenä saa

Valtavat onnittelut sinulle, olet läpäissyt todella

olla useammassakin järjestössä. Järjestöt tekevät

tiukan seulan ja tullut valituksi joko luokanopetta-

keskenään myös paljon yhteistyötä ja järjestävät

jaopiskelijaksi tai kasvatustieteiden opiskelijaksi!

yhteisiä tapahtumia.

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta oli Helsingin yliopiston vuoden 2011 alustavissa hakutilastois-

Peduca huolehtii siitä, että sinun opintosi sujui-

sa suosituin tiedekunta: voit siis todella olla ylpeä

sivat mahdollisimman mukavasti: otamme jat-

saavutuksesta. Lämpimästi tervetuloa Helsingin

kuvasti kantaa koulutuspoliittisiin kysymyksiin

yliopistoon!

tiedekunnassamme molemmilla laitoksilla sekä järjestämme mahtavia juhlia ja muuta vapaa-ajan

Eri pääaineilla on yliopistossa omia ainejärjestöjä,

toimintaa. Vaikutamme aktiivisesti siihen, millaisin

jotka ajavat kunkin koulutusohjelman etuja, tarjo-

eväin tulevia kasvatustieteiden maistereita lähe-

avat jäsenilleen tiloja sekä järjestävät erilaisia ta-

tetään työelämään ja millaisia sisältöjä koulutus-

pahtumia bileistä asiapitoisempiin tapahtumiin.

ohjelmissamme opiskellaan. Liittymällä Pedu-

Peduca on sinun ainejärjestösi, joka yhdistää

caan ja osallistumalla toimintaamme pidät huolen

kahden eri pääaineen opiskelijat: luokanopetta-

siitä, että opiskelijoidemme ääni kuuluu laitoksilla

jaksi opiskelevat sekä kasvatustieteitä (yleinen ja

jatkossakin.

aikuiskasvatustiede) opiskelevat. Vuosittain näissä koulutusohjelmissa aloittaa 180 uutta opiskeli-

Tulevana syksynä tulet törmäämään Peducaan

jaa, joten olemme iso ainejärjestö: Peducalla on

monessakin yhteydessä: Peduca järjestää paljon

tällä hetkellä noin 700 jäsentä, joten olemme siis

tapahtumia syksyn aikana. Tästä lehdestä löydät

ihan koko yliopiston mittakaavalla suurimpia ai-

myös ohjeet jäseneksi liittymiseen sekä liittymis-

nejärjestöjä. Onko jokin kurssi arvosteltu epäoi-

ohjeet Peducan sähköpostilistoille. Vaikka kesä

keudenmukaisesti, proffa ei saavu luennolle tai

on vielä kuumimmillaan, syksy koittaa yllättävän

jonkin kurssin tavoitteet eivät toteudu? Peduca

pian: liity siis ajoissa ja ole kuulolla, mitä ainejär-

ottaa kantaa kulloinkin ajankohtaisiin aiheisiin ja

jestössämme tapahtuu!

pitää opiskelijan puolta yliopistoyhteisössä. Toivottavasti näemme mahdollisimman monessa Peduca on siinä mielessä aivan erityinen aine-

syksyn tapahtumassa!

järjestö, että yhdistämme opiskelijoita kahdelta eri laitokselta, opettajankoulutuslaitokselta (luo-

Onnea ja menestystä

kanopettajaksi opiskelevat) ja käyttäytymistie-

opintoihin toivottaa

teiden laitokselta (kasvatustieteiden opiskelijat). Yhteistä meille kaikille on se, että opiskelemme pääaineenamme kasvatustieteitä. Aikuiskasva-

Lotta Karlsson Peducan puheenjohtaja

tustieteilijöillä on lisäksi mahdollisuus liittyä Aikuiskasvatuksen kiltaan (AKK) ja kasvatuspsy3


Yleinen ja aikuiskasvatustiede pääaineena Jussi järvinen Osa peducalaisista on opiskelijoita, joiden kou-

Aikuiskasvatustiede puolestaan painottaa op-

lutusohjelma ei tarjoa suoraan minkäänlaista

pimista ja kehittymistä aikuisena ja läpi elämän.

pedagogista pätevyyttä. Yleisen ja aikuiskasva-

Tästä syystä myös työssä oppiminen on iso osa

tustieteen opiskelijoita yhdistää luokanopettaja-

opintoja. Helsingin yliopistossa aikuiskasvatus-

opiskelijoihin saman ilmiön ympärillä hääriminen.

tieteen alalla tutkitaan myös paljon organisaatioi-

Tämä ilmiö on tietysti kasvaminen ja oppiminen.

den ja yhteisöjen kehittymistä. Kasvatustieteiden

Koska tutkinto ei tähtää käytännön opettajan teh-

opiskelija voikin kätevästi yhdistellä opinnoissaan

täviin, opiskelukin on hieman enemmän teoria-

itseään kiinnostavia aiheita. Kurssitarjonnasta

painotteista.

löytyy useampia vapaasti valittavia kursseja ja tutkintoon kuuluu myös paljon sivuaineopintoja.

Kasvatustiede ole mikään yksi yhtenäinen tieteenala siinä missä esim. historia tai biokemia, vaan

Kasvatustieteilijät myös työllistyvät monipuolises-

siinä yhdistyy useita perustieteitä kuten psykolo-

ti erilaisiin tehtäviin esim. koulutuksen, hallinnon,

gia, sosiologia, didaktiikka ja filosofia. Kasvatus-

järjestöjen ja liike-elämän aloille. Kasvatustieteili-

tieteen yksi parhaista puolista onkin nimenomaan

jä voi toimia vaikka HR-asiantuntijana, koulutus-

sen monipuolisuus. Samaa ilmiötä voidaan katsoa

suunnittelijana, kehittämispäällikkönä, konsulttina

useista eri näkökulmista, joka kerta paljastaen jo-

tai tutkijana. Yli puolet valmistuneista kasvatustie-

tain uutta. Yleinen kasvatustiede tutkii ihmisen

teilijöistä toimii erilaisissa asiantuntijatehtävissä,

kasvamista ja oppimista sekä näiden edistämistä

mutta hieman vähemmän kuin joka kymmenes

kasvatuksen ja opetuksen avulla.

kasvatustieteilijä toimii myös jonkinlaisissa opetustehtävissä.

4


Luokanopettajankoulutus kasvatustieteet pääaineena Iiris Niinikoski Meidän ”perusluokanopettajien” koulutuksessa tarkastellaan kasvatuksen kulttuurisia, psykologisia, pedagogisia ja ennen kaikkea tutkimuk-

... ja kasvatuspsykologia pääaineena

sellisia ulottuvuuksia. Tarkoituksena on kouluttaa omaa työtään tutkivia opettajia, ammattilaisia,

Paula Puupponen

joilla on valmiudet toimia kasvatustieteellisen tiedon kriittisinä käyttäjinä ja sen osaavina tuottaji-

Peduca on ainejärjestönä hyvin monimuotoinen,

na. Opintomme eivät kuitenkaan rajoitu vain tiuk-

ja eräs osa Peducaa ovat kasvatuspsykologiaa

kaan kasvatustieteellisen teorian opiskeluun. Jo

pääaineenaan opiskelevat luokanopettajaopis-

ensimmäisessä periodissa (eli jaksossa, näitä on

kelijat. Kasvatustieteilijöiden ainejärjestöön mah-

yliopistovuodessa neljä) opiskelija pääsee aloitta-

tuu siis jokunen kasvatuspsykologikin! Kasvatus-

maan monialaiset opintonsa (mm. matematiikan,

psykologian opiskelijat ovat siitä onnekkaassa

liikunnan ja äidinkielen didaktiikka), joissa luistel-

asemassa, että he saavat kuulua kahteen aine-

laan, runoillaan, tutustutaan Ateneumiin, tehdään

järjestöön. Peducan lisäksi on olemassa kasva-

tuntisuunnitelmia ja pieniä demoja.

tuspsykologien oma ainejärjestö Phenomena ry.

Kurssien tavoitteena on antaa valmiuksia oman

Kasvatuspsykologiaa alkaa vuosittain opiskella

pedagogisen ajattelun ja oman opettajuuden

kymmenen hengen ryhmä, joka opiskelee pääai-

kehittämiseen. Tämä on ikuinen prosessi, mutta

netta tiiviisti ryhmämuotoisesti. Kuitenkin esimer-

onneksi sitä ei ainakaan opiskeluaikana tarvitse

kiksi ainedidaktiikat ja muut ei-pääaineen kurssit

tehdä yksin – joka vuosi Helsingin opettajankou-

ovat kasvatustiedettä pääaineenaan opiskelevi-

lutuslaitoksella aloittaa 120 uutta luokanopefuk-

en luokanopettaja-opiskelijoiden kanssa yhteisiä.

sia, joista 90 opiskelee kasvatustieteitä pääaineenaan. Me kaikki lukuisat laitoksella jo opiskelevat

Kasvatuspsykologian

opettajanalut haluammekin onnitella Sinua, uusi

kasvatustieteen

fuksi, ja toivottaa tervetulleeksi joukkoon mahta-

jia, aivan kuten kasvatustiedettä pääaineenaan

vaan!

opiskelevista luokanopettajistakin. Kasvatuspsy-

opiskelijoista

maistereita

ja

valmistuu

luokanopetta-

kologit vain opiskelevat alaa hieman erilaisesta näkökulmasta!

5


Ai mikä

moku?

Ada Kukkonen

Mokut eli virallisemmin monikulttuurisen luokan-

nä -kokonaisuus. Monikulttuurisuuskasvatuksen

opettajakoulutuksen opiskelijat ovat tiivis ja yhte-

opiskelu antaa laajan ymmärryksen kulttuurien

näinen sakki opiskelijoita. Vuosittain tällä huikai-

eri kirjosta ja niiden kohtaamisesta. Luennoilla

sevalla opiskelutaipaleella valitaan aloittamaan

käsitellään monikulttuurisuuden ilmiötä monella

noin 20 uutta opiskelijaa. Useilla heistä on ko-

eri tapaa, niin maailman eri uskontojen kuin opet-

kemusta ulkomailla elämisestä, mutta puhdas

tajan interkulttuurisen osaamisen näkökulmasta.

kiinnostus ja uteliaisuus vähemmistöjä ja moni-

Suomi toisena kielenä -kokonaisuudesta (tutta-

kulttuurisuutta kohtaan on riittävästi. Mokut ovat

vallisemmin S2) opiskelija saa puolestaan valmi-

erittäin sinnikäs opiskelijarotu – heihin törmääkin

udet tarkastella kielen ja kirjallisuuden opettamis-

mitä todennäköisimmin koulussa, siitä omat opin-

ta monikulttuurisessa luokassa.

not ja erilaiset fuksitapahtumat pitävät huolen! Moku-opiskelussa erikoista on myös se, että useMoku-linjalla opiskelijalla on pääaineenaan kas-

at, muilla erilliset ja monialaisiin kuuluvat kurs-

vatustiede, kuten suurimmalla osalla muistakin

sit, ovat linjalla yhdistetty yhdeksi. Oudoiltakin kuulostavat

yhdistel-

mät, kuten äidinkieli-matematiikka

sekä

fysiikka-musiikki,

an-

tavat opiskelijalle paljon vapautta toteuttaa itseään ja visioitaan. Nämä niin kutsutut ilmiö-opinnot

ovatkin

monen mokun erityistä herkkua. Kukapa meistä ei tällaisia opintoja kaipaisi?

Voinkin

ilokseni

todeta, että sivuaineeseen on mahdollista ilmoittautua vaikka ei itse kiintiössä olisikaan hakenut, joten ei huolaloittavista LO-opiskelijoista. Kuinka opiskelu sit-

ta! Onnittelen vielä lämpimästi kyseiselle linjalle

ten eroaa? MK-linjalla opiskelijat suorittavat lyhy-

päätyneitä opiskelijoita erinomaisesta valinnas-

en sivuaineen (25 op) jo kahtena ensimmäisenä

ta ja suosittelen opintoja muillekin tulevaisuuden

opiskeluvuotena. Sivuainemahdollisuuksia heillä

monikulttuurisen alan osaajille!

on kaksi. Valittavana ovat monikulttuurisuuskasvatuksen kokonaisuus tai suomi toisena kiele6

Syksyllä tavataan!


Nej, vi blir inte lärare men allt annat. Selma Breitenstein Känslan av att komma in till universitetet är su-

fast i vissa fall

per, men känslan av att förklara för folk vad man

måste man ta

studerar är mindre trevlig. För det första är själva

kurser på fins-

namnet ”Allmän och vuxen pedagogik” på utbild-

ka. Att sitta på

ningen långt och krångligt. Detta skapar en hel

en finsk för-

del­ frågetecken i folks hjärnor, men snabbtänkta­

läsning känns

som de flesta är konstaterar det fort ”aaa, du ska

väldigt udda,

bli lärare”. Den meningen har jag fått höra hundra-

du är omrin-

tals gånger och den kommer att upprepas un-

gad med människor, du känner ingen och ingen

der hela min livstid. De finskspråkiga i sin tur har

kan ditt namn. Jämför man med förläsningarna

det väldigt lätt, de kommer undan med att säga

på svenska där alla känner alla, där det blir livli-

”Kasvatustiede”. Vad innebär det då egentligen

ga diskussioner, där någons frånvaro alltid märks

att studera vuxen och allmän pedagogik? Den

och där man oftast får tag på biblioteksböckerna

frågan har jag själv svårigheter med att besvara.

känns de finska föreläsningarna en aning främ-

Varje dag öppnar sig pedagogikens värld lite me-

mande. Vi får faktiskt kämpa för svenskan och

ra för mej och under varje kurs känner jag att jag

rättigheter till svenskspråkiga kurser!

Malin, Selma och Stella

suger till mej information och ny kunskap. Kurserna är väldigt allmänbildande och handlar om

Studielivet i en fakultet som nästan totalt är finsk

allt från pedagogisk filosofi till pedagogisk psy-

gör att man som svenskspråkig hamnar lite utan-

kologi, andra kurser kan ha en helt annan riktning

för men att vara utanför innebär inte ett dåligt stu-

med rubriken ”Mångkulturalism” eller ”Talkommu-

dieliv. Didacta heter vuxen och allmän pedago-

nikation”. Utgående från utbildningens namn kan

gikens ämnesförening och det är med hjälp av

man om man riktigt funderar komma fram till att

föreningen som män lär känna de övriga svensks-

studierna handlar om lärande för vuxna.

pråkiga i fakulteten. Didacta ordnar bl.a. sitsar, ga­mylkvällar, kulturevenemang och sport evene-

Under mitt första studieår var vi 7 som kom in till

mang. Möten håller styrelsen ungefär en gång i

ut­bildningen, alla flickor. Vi blev snabbt en ganska­

må­naden och då planeras allt program. Didacta

tight grupp som fortfarande trivs bra tillsammans.

är kanske lite av en gråzon för de finskspråkiga

Ja, det är väl värt att nämna att linjen är väldigt

men så småningom har folk fått kännedom om att

kvinnodominerande. Mieskiintiön består av hela

Didacta är dendär pyttelilla svenskspråkiga äm-

två killar. Det är väldigt få sökande till linjen och

nesföreningen som alltid ordnar mötena hemma

därav är det ett fåtal som kommer in, detta beror

hos någon.

främst på att ingen vet om vuxen och allmän pedagogikens existens. Vi svenskspråkiga är som

Jag har lärt känna nya mänskor och fått vänner

en liten droppe i havet när man jämför med de

för livet, jag har haft huvudvärk i skolan på en

som studerar på finska, vi liksom drunknar in i

tisdag, jag har fått förklara åt folk i skolan att mitt

massan. I korridoren pratar ingen svenska och

hemland inte är Sverige och jag har samlat ihop

aldrig att man skulle se någon i ett par seglarskor

64 studiepoäng. Där var mitt oförglömliga gulisår

traska förbi. De flesta lektionerna går på svenska,

i ett nötskal! Tack! 7


Kasvatustieteen opiskelijan

fuksivuosi

Jussi Järvinen

Sinä teit sen! Onneksi olkoon ja sydämellisesti tervetuloa Helsingin yliopistoon! Pääsykoetulosten piinaava odotus on ohi ja pian on edessä uusi ja jännittävä opiskelijaelämä. Opiskeluajan alku voi olla välillä hämmentävää. Katso vieressäsi nököttävää paperikasaa, joka pamahti postiluukustasi, ja mieti hetki sen kokoa. Tämä ei ole varmasti ensimmäinen kerta, kun tuon pinon määrä ahdistaa. On miljoona lippusta ja lappusta, vihkosta ja lehteä. Tähän mennessä olet toivottavasti jo lukenut oleellisimmat ja tärkeimmät paperit ja istut nyt jo hieman rauhoittuneena lukemassa tätä lehteä miettien, millaistahan se minun opiskelijaelämäni

Opiskelijaelämä on parhaimmillaan mielekästä

tulee olemaan.

opiskelua ja siinä ohessa ystävien kanssa lounastamista ja kahvittelua, mielipiteiden ja koke-

Voin kokemuksesta sanoa, että hämmennys hel-

musten vaihtamista, uusiin ihmisiin tutustumis-

pottaa lähiviikkojen aikana. Paljon uutta oppii jat-

ta ja tietysti juhlimista opiskelijabileissä. Parhaat

kuvasti pitkin taivalta, mutta yhdessä hyvien uu-

muistot fuksivuodestani liittyvät kumma kyllä ni-

sien opiskelijakavereidesi kanssa ja tuutorien

menomaan näihin mahtaviin illanviettoihin ja tapahtumiin. Ennen syksyn ensimmäistä tapaamista vähän jännitti. Mietin, millaisia tulevat kanssaopiskelijani tulevat olemaan. Siellä loin ensimmäiset kontaktini uusiin opiskelijakavereihini. Tunnelma oli hieman jännittynyt vielä, mutta yksi asia oli selvää: yliopistossa opiskelee todella mukavaa porukkaa! Ensimmäisellä viikolla pääsin jo maistamaan opiskelijabiletystä toden teolla, kun AKK:n syksyn ekat bileet starttasivat Jenny Woossa. Etkot olivat

avustamana sekin taival tuntuu paljon helpom-

perinteistä pussikaljoittelua. Istuimme ringissä

malta astella. Fuksina saakin olla vähän pihalla

Ruttopuiston nurmikolla ja yritimme muistaa tois-

vielä. Se kuuluu asiaan. Me tuutorit olemme täällä

temme nimiä. Jennyn jonossa puhuttiin jo koulu-

juuri teitä varten. Muista siis kysyä aina, kun jokin

tuspolitiikasta, minkä jälkeen tanssittiin ja juhlittiin

mietityttää!

yömyöhään saakka.

8


Syksyn odotetuin tapahtuma oli kuitenkin Fuksi-

oli tietysti myös ensimmäinen opiskelijavappu. Si-

aiset, missä kierrettiin ympäri keskuskampusta ja

maa, skumppaa ja iloista menoa riitti useammal-

sen lähimaastoa suorittamassa erilaisia rasteja

lekin päivälle turkoosihaalaristen ja myös muiden

hyvässä porukassa ja fiksusti maailmanmatkaa-

kanssa!

jaksi pukeutuneina. Ryhmämme sitoutuminen laitettiin heti koetukselle, kun ensimmäisellä rastilla

Kasvatustieteilijät ovat myös verkostoituvaa sort-

yksi tehtävistä oli muodostaa vaatejono. Mieletön

tia. Syksyllä järjestettiin Tampereella kasvatustie-

yhteishenki ja kaikkien osallistuminen täydellä sy-

teen opiskelijoiden Supersitsit. Kasviksia muista

dämellä tekivät tapahtumasta suorastaan ikimuis-

yliopistoista tavattiin myös keväällä Specian jär-

toisen. Jatkojen osalta muistikuvat ovatkin sitten

jestämässä verkostoitumisillassa sekä perintei-

jo hieman hämärämpiä.

sellä Kasvisristeilyllä.

Conduksen Amazing Racessa kilpailtiin TV:stä tu-

Kaiken kaikkiaan vuosi oli mieletön! Kaikesta täs-

tun formaatin mukaisesti rastilta toiselle vihjeiden

tä bilettämisestä huolimatta odotan kuitenkin ai-

perusteella. Kilpailu oli vaativa mutta sitäkin pal-

van yhtä paljon yhteisiä keskusteluiltoja ja kah-

kitsevampi. Yhdessä kavereiden kanssa ympäri

vittelua opiskelijakavereiden kesken sekä tietysti

Helsinkiä toilailu oli hauskaa ja jatkoilla vaihdettiin

teidän uusien fuksien tapaamista. Yliopistossa

sitten hauskoja kokemuksia muiden kesken.

parasta ovat ihmiset – monikossa. Ensi vuonna te olette niitä uusia ihmisiä, jotka rikastuttavat yli-

Keväällä sai vihdoin pukea ihka omat opiskelija-

opistoa omalla älyllään ja persoonallisuudellaan.

haalarit jalkaan. Haalarinkastajaisissa laskettiin

Tulkaa mukaan rohkeasti ja nauttikaa!

mäkeä ja pelattiin lumijalkapalloa ja Haalaribileissä tanssittiin yökerhossa muiden peducalaisten

Tervetuloa iloiseen joukkoomme!

kanssa. Yksi mieleenpainuvimmista tapahtumista

9


Kasvatustieteen tuutorit Milja Teräväinen Milja on oikea monitoimipakkaus ja mukana kaikessa menossa. Opiskelun lisäksi aikaa riittää myös AKK:n hallituksen toimintaan, jossa Milja on jäsenenä. Kannattaa siis vetäistä hihasta, jos hallitusasiat kiinnostavat! Yleensä Miljan tavoittaa myös kaikilta luennoilta, vaikka edellisilta olisikin venähtänyt aamun puolelle. Luennoilla istumisen, ruokalahengailun ja töissä käymisen lisäksi Milja osallistuu aktiivisesti jokaiseen järjestettyyn tapahtumaan metrobileistä kasvisristeilyyn ja on myös aina valmis juhlimaan oli siihen aihetta tai ei. Miljan tunnistaa tarttuvasta naurusta, joka rai-

Jussi Järvinen Jussi on muusikko, urheilija, taiteilija, filosofi ja

kaa Siltavuorenpenkereellä. Milja on myös hyvin kilpailunhenkinen, joten kannattaa varoa huijausyrityksiä varsinkin Twisterissä!

kasvatustieteilijä, jota näkee usein myös vähemmän virallisissa merkeissä Helsingin yöelämässä. Vilkkaasta harrastuneisuudestaan huolimatta su-

Anni Partanen

juvat Jussilta opinnotkin ja hän onkin tuttu näky

Annin tunnistaa repseästä olemuksestaan ja yl-

kampuskirjaston tiloissa aikoina, jolloin siellä ei

väästä kävelytyylistään. Kauas raikuva nauru ja

olettaisi törmäävän enää keneenkään. Luennoilla

karu, mutta hulvaton huumorintaju eivät jätä ke-

Jussi viihdyttää jokaista neljän metrin etäisyydel-

tään kylmäksi. Tanssikin sujuu helposti, varsinkin

lä hänestä istuvaa piirtelemällä erilaisia pilaku-

bileiden tanssilattialla. Anni on myös täynnä kek-

via muun muassa luennoitsijoista ja käsiteltävistä

seliäitä ideoita, eikä koskaan tiedä mihin hänen

asioista – jostain syystä piirroksissa esiintyy usein

kanssaan joutuu. Tämän tytön kanssa voi olla var-

myös Muumeista tuttu Mörkö.

ma, ettei koskaan tule tylsiä hetkiä.

Pekka Syrjänen Pekka on loistava opiskelijakaveri: älykäs ja motivoitunut opinnoissa mutta samalla hauska ja hyvä tyyppi. Pekan kanssa voi puhua yhtä lailla yhteiskunnallisista kysymyksistä tai sitten vain jauhaa sitä itseään. Joka tapauksessa juttuseura on taatusti hyvää. Kunnon opiskelijan tavoin Pekkakaan ei vierasta juhlimista. Minua ja Pekkaa yhdistää alan ilmiöihin kohdistuvan kiinnostuksen lisäksi filosofiset keskustelut sekä rakkaus kitaraan. 10


Elina Mukala

Elisa Huotari

Elina,

lempinimeltään

Elisa on hauska ja ren-

”Perry”, on syksyllä kol-

to kolmannen vuoden

mannen vuoden yleis-

opiskelija. Tämä ahkera

ja aikuiskasvatustieteen

yliopistoliikunnan käyt-

opiskelija. Lempinimen-

täjä on yksi niitä harvo-

sä mukaisesti hän on

ja opiskelijoita, jotka to-

hyvin tarkka siitä, mi-

della saavat esseensä

tä siideriä juo. Elina on

ja oppimispäiväkirjansa

erittäin mukava, puhe-

valmiiksi ajoissa, ilman

lias ja luotettava opis-

viimeisen illan paniikkia

kelukaveri. Hän pelaa

ja 10 tunnin yhtämittais-

jalkapalloa, kokkaa usein jauhelikastiketta ruuak-

ta aherrusta, mikä on varsin kunnioitettava piir-

si ja juo kahvinsa mieluummin keraamisesta kuin

re opiskelijassa. :) Elisa on myös hauskaa seuraa

pahvimukista. Elinasta saa aina mukavaa lounas-

erilaisissa opiskelijabileissä, joihin hän varsin ah-

ja taukoseuraa opiskelupäivien aikana.

kerasti osallistuukin. Ennen kaikkea Elisa on aito ja luotettava ystävä, joka on aina valmis kuuntele-

Elina on ollut aktiivisesti mukana kaikenlaisissa

maan niin pieniä kuin suuriakin murheita. :)

opiskelijatapahtumissa ensimmäisestä vuodesta lähtien ja on lähtenyt mukaan myös järjestötoimintaan. Hän edustaa kasvatustieteilijöitä ainejärjes-

Pauliina Ahtela

tössämme Peducassa. Elina pitää bilettämisestä,

Rento bilettäjä, hauska ja mukava! :)

ja jos vain mahdollista, on valmis jatkamaan aamutunneille asti =)

Mila La Serna Kanevets Aina ystävällinen, fiksu ja sosiaalinen! :)

Ninnu Saarikoski Aktiivinen ainejärjestötoimija, juhlija, mukavuudenhaluinen, rento ja ihana! :D

Bea Kuusinen Bea on urheilullinen ja tykkää matkustelusta. Bean seurassa on rentoa; turhasta ei tarvitse stressata, mutta tärkeät asiat hoidetaan kuitenkin silloin kun pitääkin. Bea on aina ollut aktiivisesti ja innolla mukana monissa tapahtumissa ja bileissä, ja onkin erittäin hyvää bileseuraa. Ikinä en ole nähnyt Beaa huonolla tuulella, Bean kanssa on helppo tulla toimeen ja hän on aina valmis auttamaan, jos tarvitsee apua. Aina tyylikäs! 11


Yliopiston

ABC

Jotta fuksit ja kaikki muutkin selviäisivät yliopistokäsitteiden viidakossa, on tässä hiukan sanastoa ensihätään.

Ainejärjestöt: toimivat opiskelijan eduntur-

Amanuenssi: Yliopiston ”opo”. Amanuenssi

vaajina ja vauhdin takaajina. Ainejärjestöt järjes-

kuuluu laitoksesi henkilökuntaan ja hänen tehtä-

tävät opiskelijoille toimintaa laidasta laitaan ja

viin kuuluu vastata kaikkiin opiskeluun liittyviin ky-

niihin liitytään koulutusalan mukaan. Kasvatus-

symyksiin, niin mahdottomiin kuin mahdollisiinkin.

tiedettä opiskelevien luokanopettajien ainejärjes-

Toisaalta amanuenssi on laitoksen usein työlliste-

tö on Peduca, kasvatuspsykologiaa opiskelevilla

tyin henkilö, joten kannattaa myös miettiä saisiko

Phenomena.

tiedon nopeammin jostain muualta esim. opintooppaasta, netistä..

Akateeminen vapaus: Sitä on jokaisella opiskelijalla niin paljon kuin sitä haluaa, vaikka välillä

Aurora: Oppimiskeskuksemme SP 10:ssä, jos-

vastakkaista kuvaa pyritäänkin luomaan. Ottakaa

sa kulutat fuksivuonna käsittämättömän paljon ai-

rennosti ja nauttikaa fuksivuodesta!

kaa. Auditorio SP10 A1 tulee tutuksi. Etsi salainen oikoreitti talosta ulos.

Akateeminen vartti: Akateemisella vartilla tarkoitetaan sitä kun luento alkaa 15 minuuttia

Conddoori: Kaikkien käyttisläisten yhteinen

yli tasan, luennoitsija saapuu paikalle puolelta ja

olohuone Siltavuorenpenger 9 alimmassa kerrok-

opiskelijat sitten joskus. Ryhmissä ollaan tietysti

sessa. Oiva paikka tutustua muihin opiskelijoihin

ajoissa.

tai ottaa päiväunet.

Aleksandria: Kaisaniemessä sijaitseva infor-

Dekaani: Tiedekunnan johtaja, dekaaninamme

maatiokeskus, jossa aivan liian usein tulet ole-

on tällä hetkellä ihastuttava kasvatustieteen pro-

maan aivan liian myöhään esseitä kirjoittamassa,

fessori Patrick Scheinin.

tai sitten et. Aleksandrian puolelle pääsee myös yöllä datailemaan.

Didaktiikka: Tulevien opettajien lempilapsi. Maailmalla kammoksuttu sana, mutta Suomessa

Alma: Yliopiston sisäinen intranet, jota opit ken-

hyvin elinvoimainen. Jos luet tätä, sinulla pitäisi jo

ties käyttämään kunnolla vielä ennen valmistu-

olla jotain hajua sen merkityksestä.

mista. Almasta löydät toivottavasti oman sähköpostisi, laitoksen ja tiedekunnan infot, kirjaston

Domus Gaudium: Uusi uusi eli kolmas yliop-

hakukoneen, kurssi-ilmoittautumiset ym ym.

pilastalo Leppäsuonkadulla. Siellä sijaitsee mm. kotoisa Reximme.

12


Edari: HYY:n edustajisto, sama HYY:lle kuin

Hiekkakakkiaiset: Jo perinteeksi muodostu-

eduskunta Suomelle. Toimii samalla formaatilla,

neet luokanopefuksien leikkimieliset olympialai-

valitaan edustajistovaaleilla kahden vuoden vä-

set Hietsussa. Näitä muistellaan pitkään.

lein. HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma on Ennakkopiknik: Fukseille tarkoitettu tapah-

väkerrys, jonka sisällöstä opettajatuutorisi on

tuma juuri ennen opiskelujen alkua elokuussa.

yleensä kiinnostuneempi kuin sinä itse. Käytös-

Tarkoituksena tavata muita fukseja ja tuutoreita

sä myös eHOPS. Älä ota sitä vakavasti, pääasia

hengailun ja tutustumisen merkeissä. Kannattaa

että tiedät suurin piirtein mitä olet opiskelemassa

tulla!

tulevassa periodissa. Se on vain siksi, että jonkun on periaatteessa pakko valvoa meidän opiskelu-

Etappi: Tutkintojen valmistumisen seuranta- ja

jamme.

tukijärjestelmä. Perustettu, jotta yliopistolla olisi mahdollisuus seurata ja auttaa ei-niin-ahke-

HY: Helsingin Yliopisto.

ria opiskelijoita eteenpäin opiskeluissaan. Fuksivuonna etappi-kirje lähetetään, jos 3.periodin

HYY: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on se,

lopussa ei ole suorittanut 25 opintopistettä, käy-

johon me kaikki kuulumme ja joka kaiken yläpuo-

tännössä kirje ei kuitenkaan velvoita vielä mihin-

lella huolehtii eduistamme ja tarjoaa enemmän

kään.

palveluita kuin tiedätkään (esim. YTHS)

Fuksi: Sinä, nauti!

IDA, Idan sauna (yms.): Pohjois-Haagassa, Ida Ahlbergin tiellä sijaitseva opiskelijoiden sau-

Fuksiaiset: Syyskuun puolivälin railakkaat yh-

na ja illanviettotila. Hyvä sauna, takkahuone ja ui-

teisriennot, jossa testataan fuksiryhmien yhteen-

ma-allas, mitä muuta voit tarvita? Tähän pääset

kuuluvuutta, luovaa hulluutta ja sinun niin halu-

tutustumaan kasvatustieteilijöiden ja luokanopet-

tessasi myös alkoholin vaikutusta nopeuteen.

tajien fuksipesiksessä.

Parhaat myös palkitaan. Näitä ei kannata missata!

Ilmoittautuminen yliopistoon: Tapahtuu joka ikinen vuosi maksamalla HYY:n jäsenmaksu.

Gustavus Rex: Conduksen klusteri eli Rex on

Maksukuittia vastaan saa sitten mm. kallisarvoi-

Conduslaisten käytössä oleva toimitila. Tapahtu-

sen tarran opiskelijakorttiin, kalenterin ja opinto-

mien ja bileiden etko/jatkopaikka.

oppaan jne. Pääasia ettet unohda.

Haalarit: Opiskelijan turkoosi univormu. Rien-

Johtoryhmä: Tarkoittaa yleensä laitosjohto-

noissa sinua suojaava mainoksin, merkein teks-

ryhmää, mikä on laitoksen ylin päättävä elin. Lai-

tein ja julkkisten allekirjoituksin kirjavoitettu ku-

tosjohtoryhmää johtaa laitoksen johtaja. Laitos-

rapuku, jonka suojissa löydät kadoksissa olleen

johtoryhmässä päätetään mm. kaikki talouteen ja

lapsimielisyytesi. Eri laitoksilla erivärisiä. Haalarit

opiskeluun liittyvä.

niskaan ja aivot narikkaan. JOO: Joustava opinto-oikeus; jos haluat opiskella Helka: Helsingin Yliopiston kirjastolaitoksen yh-

Helsingin yliopiston ulkopuolella, vaikka Oulussa

teinen atk-järjestelmä mm. kirjojen varaamiseen.

sivuaineen, sinun on haettava joustavaa opintooikeutta. Hakemuksiin vastataan pääsääntöisesti JOO. 13


Kopiokortti: Läpyskä, jonka saat ostettua koh-

Niissä ei aktiivinen opiskelija kuitenkaan paljoa

tuuhintaan esim. kirjastosta. Pidä sitä kuin kukkaa

ehdi käymään.

kämmenellä, sillä muutoin sen rypistynyt kulma aiheuttaa sinulle harmaita hiuksia jumiuttaessaan

Lukupiiri: Ennen tenttiä kokoontuva porukka,

koko kopiokoneen juuri ratkaisevalla hetkellä.

joka ei ole jaksanut lukea koko tenttialuetta itse, vaan toivoo kuulevansa puuttuvat tiedot muilta.

Kopo: Jokaista opiskelijaa koskeva koulutuspoli-

Testattu, vaihtelevalla menestyksellä toimivaksi

tiikka. Käytännössä opiskelijoiden eduista huoleh-

todettu.

timista ja vaikuttamista. Hallopedit ja ainejärjestöt hoitavat yleensä. Jos kiinnostuit, niin rohkeasti ai-

Lyyra: Opiskeijakorttisi, jolla maksat unicafessa

nejärjestötoimintaan mukaan!

halvemman hinnan ruoastasi, lainaat tenttikirjasi ja jolla saat terveydenhuolto ja liikuntapalvelut

Konnari: Kognitiotieteen opiskelija.

sekä opiskelija-alennukset esim.VR:ltä ja matkahuollosta. Tilataan www.lyyra.fi-sivustolta ja hae-

KT: kukoistavat taiteilijat, kirjavat tunikat, kaihis-

taan HYYn toimistolta.

tuttavan täydelliset KASVATUSTIETEILIJÄT Läsnäolopakko: Akateemisen vapauden mieKurssi-ilmoittautuminen: Nykyään sähköi-

lenkiintoinen ilmentymä, jota laiminlyödessäsi

sesti Weboodissa suoritettava toimenpide, jonka

joudut parhaassa tapauksessa tekemään kaksin

seurauksena löydät nimesi erinäisten opintokoko-

verroin työtä opintoviikkojesi eteen. Pienryhmissä

naisuuksien läsnäololistoista. Tapahtuu pääsään-

on usein läsnäolopakko.

töisesti kahdesti vuoden aikana. Ei paniikkia. Tämän asian tiimoilta tuutorisi opastaa sinua ihan

Mainari: Helsingin yliopiston henkilöhakemis-

kädestä pitäen.

toa käytät kun haluat löytää kaimoja, ihastuksiasi, kurssikamujasi tai oi niin charmikkaita luennoitsi-

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta:

joitasi.

Meidän tiedekuntamme, joka sijaitsee Siltavuorenpenkereellä, tuttavallisemmin Käyttis.

Metrobileet: Bileet, joissa ollaan oikeasti metrossa bilettämässä. Älä missaa.

Laitos: Käyttis on jaettu kahteen laitokseen, opettajankoulutuslaitokseen (OKL) ja käyttäyty-

Mieskiintiö: Luokanopettajaksi opiskelevien

mistieteiden laitokseen (IBS)

miesten ritarillinen kollegio. Jos edustat laitoksemme vähemmistösukupuolta, liity ihmeessä

LTO: Lastentarhanopettaja, tuttavallisemmin las-

mukaan.

tu. Minerva: Meidän oppimiskeskus Siltis 5A:ssa. LO: Luovat organisoijat, Lontoolaiset omenat, lempeät orgasmit eiku organismit, liian onnelliset

Nyyti ry: Opiskelijoiden tukikeskus. Ideana tu-

eli LUOKANOPETTAJAT.

kea henkistä hyvinvointia ja elämänhallintakykyjä, järjestää erilaisia iltamia ja tukea myös verkossa.

Luentosali: Hiljaisuuden tyyssija. Näitä löytyy

Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

ympäri kaupunkia ja niiden tarkoitus on edistää opintopisteiden kertymistä mikäli tajuat oikeas-

Olivia: Oma unicafemme SP5A:ssa. Sieltä saa

ti opiskella etkä potea edellisen illan morkkista.

ruokaa ja siellä törmää usein uusiin, vanhoihin

14


ja tuleviin tuttuihin. Siellä on myös hyvä pakoilla

Pedagogiikka: Mielenkiintoinen ja käyttökel-

työskentelyä.

poinen kasvatustieteen termi, joka liittyy niin tiedekuntamme opettajiin kuin meihin opiskelijoihin-

OP: Opintopiste on äärettömän väljä jopa lähes

kin.

mielivaltainen määre kunkin kurssin suorittamiPortfolio: Opiskeluaikanasi tuottama paketti

seksi vaadittavalle työmäärälle.

kehittymisestäsi ” valmiiksi” (välihuomautus: en Opinto-opas: Niistä löytyy kaikki tarpeellinen

ole koskaan valmis) Sisältää mitä vain ja missä

tieto kurssien sisällöistä, tenttikirjoista jne… LUE

muodossa vain, mutta kuitenkin kaiken mitä opet-

NE ENNEN KUN ITKIEN LÄHETÄT SÄHKÖPOS-

taja haluaa.

TIA AMANUENSSILLE! Monet opinto-oppaat ovat Puistot: Sään salliessa ja muulloinkin opiske-

nykyisin myös sähköisessä muodossa.

lijan olohuoneen jatke. Loistava paikka etkoiluun tilattava

ja hauskanpitoon. Hyviksi koettuja mm. Kaisanie-

epävirallinen lista suorittamistasi opinnoista. Ot-

menpuisto, Ruttopuisto, Kaivopuisto, Alppipuis-

teen on joskus kuultu olevan ajan tasalla.

to. Muistathan siivota jälkesi, kuten kunnon opis-

Opintosuoritusote:

Sähköisesti

kelijan kuuluu. Opintotuki: Tilillesi tupsahtanut rahasumma, jonka vuoksi joka kuukauden viides päivä alat

Pääaine: Oman valintasi mukaan esim. kasvatus-

kuumeisesti odottaa seuraavan kuukauden nel-

psykologia, shampoo, aikuiskasvatustiede, hius-

jättä päivää.

lakka, kasvatustiede tai muotovaahto. Opettajilla yleisimmin pakollisena kasvatustiede.

Opiskelijakirjasto: H3, tällä hetkellä remontin takia Fabianinkatu 32:ssa. Täältä löydät yleen-

Siltis: Siltavuorenpenger, SP, eli meidän kaikki-

sä ajoissa ollessasi kursseilla vaadittavan kirjalli-

en käyttäytymistieteilijöiden majapaikka.

suuden. Sitsit: Akateemiset pöytäjuhlat, eli ruokaa, ruoOpiskelijanumero: Löytyy Lyyrastasi ja sitä

kajuomaa ja juomalauluja sisältävä korvaamatto-

udellaan mm. tenteissä. Tämä usein 9 numeroa

man arvokas yhdessäolon ilmentymä. Näitä bilei-

käsittävä numerosarja olisi ehkä hyvä opetella oi-

tä ei kannata missata. Niistä puhutaan pitkään ja

kein ulkoa.

hartaasti. Ihan totta!

Oppimiskäsitys: Päähän pinttynyt käsitys siitä,

SOOL: Suomen opettajaksi opiskelevien liitto.

että tenttiä edeltävänä yönä toisella silmällä luettu

Liittyminen takaa hyviä etuja, Talvipäivät puoleen

sisällysluettelo riittää tenttikirjan perusajatuksen

hintaan!

syvälliseen ymmärtämiseen. Ei pidä paikkaansa, sillä todellisuudessa pitää lukea myös johdanto

Speksi: Musiikkipitoinen satiirinäytelmä, jonka

ja yhteenveto.

näyttelijät harjoitusten myötä alkavat pikkuhiljaa muistuttamaan toisiaan. Lähde mukaan jos halu-

Osakunta: Voi liittyä kuka vaan ja siellä voi ta-

at uuden perheen, vieroitusoireita ja kadonneen

vata oman kotipaikkakunnan muita opiskelijoita.

vapaa-ajan.

Voit liittyä oman paikkakuntasi osakuntaan tai siihen joka järjestää parhaat bileet.

15


Suokki: Suomenlinna on moniuloitteinen linnoi-

YTHS: Ylioppilaitten terveydenhuoltosäätiö on

tussaari Helsingin edustalla. Mm. peducalaisten

paikka, jonka edullisia terveydenhuoltopalveluita

syksyisen piknik/kynttiläillan tapahtumapaikka.

olet oikeutettu käyttämään maksettuasi HYY:n jäsenmaksun. Pääkallopaikka sijaitsee Töölössä.

Sähköpostilista: Tärkeä tiedotuskanava ympäristösi tapahtumista. Liity vähintään oman ai-

Ylkkäri: Ylioppilaslehti putoaa postiluukustasi

nejärjestösi listalle (esim. Peduca-lista) heti kun

muutaman viikon välein sisältäen niin hauskuu-

saat atk-tunnuksesi. Tuutorisi neuvovat miten, lis-

tusta kuin tanakkaa asiaakin.

tan kautta sinua pommitetaan varmasti. Listoja Yölaina: Lainaustapahtuma, jossa tenttikirjan

löytyy aiheeseen kuin aiheeseen.

saa lainaksi yhden vuorokauden ajaksi tiedekunylin

nan kirjastosta. Eli tenttiä edeltäväksi yöksi, jotta

päättävä elin, jota johtaa Dekaani. Kokoontuu

voit lukea sisällysluettelon, johdannon ja yhteen-

kerran kuussa tiistaisin.

vedon.

Turkoosi: MEIDÄN HAALAREIDEN VÄRI

Valintalautakunta: Tiedekunnan opiskelija-

Tiedekuntaneuvosto:

Tiedekunnan

valintoja hoitava elin, käsittelee mm. oikaisupyynTuutori: Yliopiston kouluttama auttamishalui-

nöt, jos et meinannut päästä sisään.

nen jokapaikan höylä, jolta voit kysyä mitä, missä, milloin ja häh? Ota rohkeasti yhteyttä. Tuutorit

Vanha ylioppilastatalo: Tuttavallisemmin

on suunniteltu juuri sinua varten.

Vanha, Kolmen sepän patsaalla sijaitseva historiallinen rakennus, jossa mukava kahvila-baari ja

TVT-ajokortti: Pakollinen opintosuorite, jonka

erilaisia tapahtumia.

voit hankkia TVT-tentissä. Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuotena.

Vuosijuhlat: Akateemisen juhlaperinteen kirkkain tähti! Ei kannata jättää väliin minkään järjes-

Ukkoklubi: Lastentarhanopettajaksi opiskele-

tön mitään vuosijuhlia, varsinkaan Conduksen.

vien miesten salaseura. Webmail: Tuleva ykkössähköpostisi eli elintärUusi ylioppilastalo: Mannerheimintie 5.

keä tiedotuskanava, jonka avulla pysyt mukana

Pääosin opiskelijatoiminnalle varattuja tiloja, mm.

menossa ja meiningeissä. Muista lukea päivittäin,

HYYn toimisto, osakuntien kerhotiloja ja Alina-sali

mieluummin useasti päivässä ihan oman etusi ta-

sitsien järjestämiseen.

kia.

Unicafe: Ei nimensä mukaan aiheuta suora-

Weboodi: Yliopistomme opintojen tukijärjestel-

naisesti väsymystä. Joitain oireita uneliaisuudes-

mä, jonka kautta voit ilmoittautua kursseille ja kat-

ta voi olla havaittavissa jälkeenpäin veren pak-

soa suorittamiesi kurssien arvosanat sekä antaa

kautuessa täyden vatsan ympäristöön. Unicafe

nasevaa palautetta kursseista. Myös kurssien tar-

on siis ravintola, jonne fuksinkin ohjastaa pelkkä

kempia kuvauksia löytyy vaihtelevalla menestyk-

vaisto nälän yllättäessä. Lähin vatsan täyttäjistä

sellä.

on siltiksen Olivia, mutta myös kaikki muut unicafet ovat käytössäsi.

Äijäklaani: miespuolisten kasvatustieteilijöiden salainen klaani, perkele.

16


17


LO-tuutorit 2011

Welcome to

OKL airlines

– näin fuksivuotemme sai siivet! Kun matkalippuinamme toimivat hyväksymiskir-

dalleen ja ampaisi nousukiitoon. Näissä sfääreis-

jeemme kolahtivat postiluukuistamme, oli var-

sä liitelemme edelleen!

masti meillä jokaisella matkakuume jo korkea! Tätä hetkeä oli odotettu malttamattomana, ja vih-

Alkuun oli kaikki uutta ja hämmentävää. Onneksi

doin matkamme pääsisi alkamaan. Hetkenä, jol-

matkassamme olivat nuo, oi, niin ihanat ja taidok-

loin nousimme OKL airlinesin kyytiin, oli ainakin

kaat tuutorimme, jotka neuvoivat ja kannustivat

allekirjoittaneilla tutinat lahkeissa. Eikä auttanut,

eteenpäin. Heidän ansiostaan pystyimme rentou-

että monia unettomia öitä oli jo tämän hetken täh-

tumaan ja nauttimaan olostamme täysin rinnoin.

den vietetty. Lopulta lentokoneemme lähti kiitora-

He järjestivät meille loistavaa ajanvietettä, tarjoili-

18


vat henkistä ravintoa, ja uutterasti pitivät mielemme hilpeinä. Myös loppumatkamme sujui heidän avullaan kepeästi. Vuoden aikana vietimme aikaa opiskelujen lisäksi erilaisten tapahtumien parissa sekä vapaamuotoisemman yhdessäolon merkeissä. Seuraavaksi esittelemme joitakin upean vuotemme kohokohdista. Fuksivuosi lähti käyntiin elokuun lopulla ennakkopiknikillä. Kokoonnuimme ensin Tuomiokirkon portaille, jonne myös jopa Keravalta ja Espoosta saapuvat luokanopefuksit löysivät helposti tiensä. Maamerkkinä toimivat myös turkooseihin haalareihin pukeutuneet tuutorit. Sieltä lähdimme kohti Kaivopuistoa, jossa ohjelmassa oli mm. tutustumisleikkejä. Ps. Tämä kirjoitus ei syrji tai halua loukata keravalaisia tai espoolaisia. Ehkä kuitenkin korsolaisia. Ensimmäisillä viikoilla, orientoiduttuamme ensin opiskeluun, orientoiduimme myös tehokkaasti toisiimme tutustumiseen. Oli bileet Ruttopuistossa sekä perinteinen piknik Suomenlinnassa, jossa pääsimme tutustumaan myös aiempien vuosikurssien opiskelijoihin. Yhteislaulutkin kuulostivat paremmalta kynttilän valossa, vaikka kaikki eivät

Fuksien ja vanhojen välisen verenmaku suussa

palovammoilta välttyneetkään.

pelatun pesismatsin jälkeen sauna lämmitti, ainakin mieltä. Hietsussa vietettyjen olympiahen-

Orientoivat viikot päättyivät fuksiristeilyllä Tallin-

kisten Hiekkakakkiaisten jälkeen mahtavat suori-

naan, josta jotkut bongasivat jo ensimmäiset haa-

tukset palkittiin tiedekuntamme tilassa, Gustavus

larimerkkinsäkin. Riehakkaimmatkin fuksit sel-

Rexissä. Tule syksyllä paikan päälle selvittämään

viytyivät takaisin laivaan ja paluumatka vietettiin

millä!

tanssilattialla laivan tähtiartistin tahdissa. Ahkeran opiskelun jälkeen, ennen väliviikkoa, laiSyksyn ehkä odotetuin tapahtuma oli fuksiaiset,

toimme parhaat päälle ja sitsasimme itsemme

joissa fuksit lähtivät Matkalle Maailman Ympäri.

Alina-salissa lomalle. Tuutorit näyttivät ammatti-

Reitillä kohtasivat niin intialaiset ja merirosvot kuin

laisten ottein mallia niin yhteislauluissa kuin juo-

lentoemännät ja Suomi-turistitkin. Rasteja suori-

misessakin. Ne fuksit, jotka eivät malttaneet pitää

tettiin aurinkoisessa säässä, ja lopuksi kokoon-

näppejään erossa herkullisesta ruuasta laulujen

nuttiin jatkobileisiin, jossa päivän parhaat palkit-

aikana, saivat asianmukaisen tuomion sitsimes-

tiin.

tarilta.

Ilmojen viiletessä lämpöä ja tunnelmaa pidettiin

Mahtavan ja tapahtumarikkaan syksyn kruuna­si­

yllä fuksipesiksen ja hiekkakakkiaisten avulla.

vat­metrobileet joulukuun puolessa välissä. Ohjel­ 19


Peducalehti 2/2011 Julkaisija Peduca ry (Siltavuorenpenger 5 A, Helsingin yliopisto) Päätoimittaja elina mukala kuvat jussi järvinen, Emma-Maaria metsälä, arja mukala, pekka sippola, Milja teräväinen, lotta tikka Taitto Irene Auer Painopaikka Kopijyvä Oy tämän lehden julkaisemiseen on saatu hyy:n lehtiavustusta 20

massa oli siis sananmukaisesti biletystä metrossa. Itäkeskuksesta startanneella aje­lull­a bi­lettivät niin uudet kuin vanhatkin opiskelijat. Dj tanssitti meitä ja tunnelma oli katossa.­ Rentouttavan joululoman jälkeen vuosi käynnistyi haalarikemuilla. Vedimme vielä puhtaat ja ehjät turkoosit haalarit päälle, ja kastoimme ne asianmukaisesti osaksi opiskeluelämää. Tämän jälkeen aloimmekin jo kuumeisesti odottamaan omien tuutoreidemmekin paljon mainostamia Sool:in Talvipäiviä. Bussimme starttasivat kohti Tamperetta helmikuun lopulla kylmässä pakkassäässä. Pulkat ja liukurit olivat pakattuina mukaan, ja jos tilaa jäi, olivat jotkut ahtaneet makuualustankin laukun pohjalle. Tampereelle kokoontuivat luokanopettajaopiskelijat ympäri Suomea. Ohjelma oli monipuolista päivätansseista pulkkariehaan. Viikonlopun jälkeen varmasti kaikki tarvitsivat muutaman päivän palautumiseen tästä reissusta. Hauskaa oli ja ensi vuonna uudestaan! Fuksivuotemme oli täynnä ikimuistoisia hetkiä ja tapahtumia. Me tuutorit pääsemme onneksi uudelle kierrokselle tulevana syksynä. Ennakkopiknikillä tavataan!

Näin liityt Peducaan

Näin liityt peduca-listalle

Maksa verkkopankissa ja täytä

Peduca-lista on perinteikäs sähköposti­

lomake mallin mukaan:

lista, jolla tiedotetaan ajankohtaisista asioista, sijaisuustarjouksista ja

Maksun saaja: Peduca ry

yhteisistä meiningeistä.

Tilinumero: 660100-3366341 Viestikenttä: Jäsenmaksu, nimi,

Kirjoita sähköpostiviesti osoitteeseen

kotipaikka, laitos (ktl/okl) ja aloitusvuosi

majordomo@helsinki.fi

Summa: 6 euroa Naputtele ihan ensimmäiselle riville Maksukuittia vastaan saat jäsentarran

seuraava teksti: subscribe peduca-lista

opiskelijakorttiisi. Jäsenmaksun voit hoitaa myös Peducan tapahtumissa

Lähetä sitten viesti matkaan. Saat

suoraan kassaan.

paluupostissa varmistuksen liittymisestäsi listalle.


luokanopetuutorit Hanna-Leena Olkkonen ja Paula Tapiolinna Täällä ois kaks espoolaista luokanopettajan koulutuksen opiskelijaa ja nää esittäytyis nyt! Me ollaan Paula 22v ja Hanna-Leena 21v ja opiskelemme molemmat ensimmäistä vuotta opeiksi. Opiskelun ohessa teemme molemmat ahkerasti töitä, molemmat sijaistavat espoolaisilla alakouluilla, lisäksi Hannis ärräilee ja Paula valmentaa telinevoimistelua. Työn ja opiskelun ohella Paula harrastaa paljon liikuntaa ja tykkää ruuanlaitosta. Hannis taas rämpyttää kitaraa tai käy lenkillä. Sen lisäksi molemmat viettävät tottakai paljon aikaa ystävien kanssa. Mainittakoon vielä että me tykätään nauraa ja vihataan hyttysiä!

Ada kukkonen ja Jenni-Elisa Piirainen Ada ja Jenni jakavat rakkauden aurinkoisiin kesäiltoihin sekä kahviin, jota kuluukin Oliviassa litratolkulla. Adan iltoihin kuuluvat laadukkaat tvsarjat (kuten Salatut Elämät, Huippis...) ja niiden vakituinen seurailu. Jennikin myöntää ehkä satunnaisesti sortuvansa moiseen. Lisäkysymyksiin tytöt vastaavat mielellään pitkin kesää, vastaanotollaan aurinkoisessa Helsingissä.

Enni Loponen ja Paula Puupponen Olemme kaksi kasvatuspsykologiaa pääaineenaan lukevaa luokanopettajaopiskelijaa. Aloitimme opiskelut 2010 syksyllä. Enni asustelee Helsingissä ja Paula Espoon peräkylillä. Olemme molemmat 20vuotiaita. Toimimme molemmat kasvatuspsykologian ainejärjestön Phenomenan hallituksessa, ja Paula on myös Peducan hallituksessa. Pidämme juhlista, ruuasta ja syömisestä, koirista, hepoista, autoista ja yhdyssanoista. 21


Sami Sillman

Heidi Koskinen

Sami on luova ja hauska persoona, joka saa asi-

Heidin äidillinen kat-

oita tapahtumaan. Hänellä on maailman vilkkain

se ja luontainen hoi-

mielikuvitus ja siksi Samin seurassa ei ole kos-

vavaisto

kaan tylsää. Sami on spontaani ja heittäytyy täy-

tuoreen fuksin turval-

sillä mukaan uusiin juttuihin. Koulun ulkopuolella

lisesti

Sami soittaa bändissä ja työskentelee teatterissa.

elämänvirtaan. Hänen

Kolmannen vuoden opiskelijana Sami tietää to-

vaatimaton luonteensa

della paljon käytännön asioita opiskelusta.

soveltuu tuutoriksi kuin

tuudittaa

yliopistolliseen

lapsi kaivoon ja Heidin aurinkoista

olemusta

on helppo lähestyä. Älä kuitenkaan anna lempeän ulkomuodon hämätä

itseäsi,

sil-

lä Heidi on myös überaktiivinen osallistuja niihin opiskelijaelämään luonnostaan kuuluviin aktiviteetteihin, joissa hydroksyyliryhmä on kiinnittynyt tyydyttyneisiin hiiliatomeihin.

Hanna Karjalainen Tämä ihana blondi on joka fuksin unelmatuutori. Hanna on loistava kuuntelija, jolle voit soittaa vaikka keskellä yötä, jos kurssivalintasi huolestuttavat. Harrastaa töitä, kukkien istutusta Espoossa ja kaikenlaista hauskanpitoa ympäri Helsinkiä. Arkisin Hannan voit

bongata

Oliviasta, joskus myös luentosalista, ja viikonloppuna

esi-

Lotan voi tunnistaa upeista kaunottaren kulta-

merkiksi Tapsan

kutreista, elämänmyönteisestä asenteesta sekä

tansseista. Juh-

hullunhauskoista jutuista! Lotta on pieni muttei

lat

ole

pippurinen uimari, joka on aina valmiina baanal-

eivät

juhlat

22

Lotta Tikka

ilman

le sekä seikkailuun, joka voi johdattaa sinut min-

Hannaa. Sydä-

ne tahansa, esim. Keravalle. Lotta on aito ystä-

mellinen ja us-

vä, jonka seurassa ei ole koskaan tylsää, ja jonka

kollinen ystävä,

kanssa voi jakaa vaikka koko maailman murheet.

johon voi aina

Lotta on siis supertuutori 2011, jonka puoleen voi

luottaa.

kääntyä asiassa kuin asiassa!


Iiris Niinikoski Etsitkö vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin, opiskelupulmiin tai bilekalenterin päivittämiseen? Iiris Niinikosken avulla sinä tulet ne löytämään! Tämä toisen vuoden luokanopettajaopiskelija on aina ajan tasalla, aina paikalla ja aina valmis auttamaan juuri sinua. Hän tuntee niin järjestötoiminnan, Helsingin parhaat opiskelijabileet, sekä opiskelijatoverinsa kuin omat taskunsa! Vapaa-ajallaan hän viihtyy ihmisten ympäröimänä, arvostaa hyvää musiikkia ja ikiliikkujana piipahtaa kotonaan vain nukkumassa. Hänen omistautumisensa opiskelulle on niin syvää, että viime

Joanna Lukkarila

keväänä hän uhrasi sen vuoksi hetkellisesti myös

Toisen vuoden luokanopettajaopiskelijan Joan-

jalkansa. Hän on tutustumisen arvoinen, tarkasta

nan voi bongata Töölönlahdelta ulkoiluttamas-

vaikka itse! ;)

sa koiraansa Duploa, tai tanssilattian korokkeelta vetämässä maailman parhaita tanssimuuveja.

Eija Hannula

Rempseän, äänekkään ja aina hyväntuulisen me-

Pohojanmaalta kotoisin oleva Eija hiihti kouluun

kaessa koskaan voi tietää mihin päädytään! Jo-

kesät talvet susien ulvoessa metsässä. Jo piene-

anna on myös kiinnostunut koulutuspoliittisista

nä karaistunut käläviäläänen on sittemmin sovel-

asioista sekä opiskelijayhteisöön vaikuttamisesta,

tanut selviytymistaitojaan niin Amazonin viidakos-

ja onnistuu samanaikaisesti olemaan tehokas, or-

sa kuin puolueristeilyilläkin. Eijan lukaalissa on

ganisointikykyinen sekä rento hauskanpitäjä. Pai-

hyvä aloitella sitsejä tai säilyttää omia alkoholijuo-

noi mieltäsi siis ongelmat kurssien kanssa, mistä

miaan. Ja Eijan suostutteleminen baariin tai jat-

löytää parhaat bileet illalle tai ylipäätään hyvän

koille on melko helppoa! Ps. Eija on karaistuneen

lounasseuran puute, käänny Jonskun puoleen!

nomimmin seurassa ei ole tylsää, eikä päivän al-

lisäksi myös ihana ja mukava ja kiva!

Anna-Maija Riekkinen Anna-Maija eli Annis on jo kauan sitten helsinkiläistynyt Karkkilan lahja yliopistollemme. Hän aloitti opinnot vuosi sitten ja tutustui uudenlaiseen elämään vietettyään vuosia yritysmaailmassa. Anniksella on vahvat ja perustellut mielipiteet, joten hänen kanssaan voi keskustella mistä vaan. Annis on ihana persoona, jonka seurassa kaikkien on varmasti helppo olla! Hän on innostuneena monessa mukana huolehtien mm. Peducan koulutuspoliittisista asioista (esim. tutkinnonuudistus) sekä omien kitaransoittotaitojensa kehityksestä. Kuitenkaan koskaan ei ole niin kiire, etteikö ehtisi Harry´siin ”yhdelle”. 23


Ylioppilaskalenteri

Gerissa Lyyra

– paras opas heti tuutorin jälkeen Yliopistolla tapahtuu koko ajan. Syksyn ensim-

tunut opiskelija ja vastaavasti kaikki läsnä olevat

mäiset viikot ovat täynnä etenkin oman ainejär-

opiskelijat ovat äänioikeutettuja. Viime vaaleissa

jestön tapahtumia, kun uudet fuksit toivotetaan

ehdokkaita oli noin 900, joten useita peducalai-

tervetulleiksi opiskelemaan. Sitten alkaa sadella

sia on varmasti taas ehdolla tulevissa vaaleissa.

oman tiedekuntajärjestön ja muiden järjestöjen

Vaaleissa on käytössä suhteellinen vaalitapa, jo-

tapahtumakutsuja sähköpostiin. Syyslukukauden

ten kaikki tutut eivät välttämättä löydy saman ryh-

aikana käydään myös kahdet vaalit, jotka vaikut-

män listalta. Äänen mennessä ehdokkaan lisäksi

tavat siihen, minkälaisessa ympäristössä jatkos-

myös ryhmälle sitoutuvat ehdokkaat väistämättä

sa opiskellaan. Aina välillä kannattaa siis selata

jonkin verran ryhmiensä ajamaan politiikkaan jo

ylioppilaskalenterin loppusivuille ja lukaista, mikä

ennen valituksi tulemista.

nyt tarkoitti mitäkin. Mitä ne 60 valittua henkilöä sitten tekevät? He esiTässä muutama akateemisesti keski-ikäisen opis-

merkiksi päättävät, mitä syksyllä maksetuilla jä-

kelijan poiminta ensi lukuvuoden osalta. Älä ohita

senmaksuilla (89 eurosta suunnilleen puolet me-

näitä.

nee Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiölle [YTHS] ja puolet jää ylioppilaskunnan käyttöön) tehdään

Syyskuu

vuoden 2012 aikana.

Muutaman ensimmäisen viikon tuutorit järjestävät

Syksyllä valitut edustajiston jäsenet istuvat poik-

tiuhaan tahtiin puuhaa fukseilleen. Peducan ta-

keuksellisesti vain vuoden pituisen kauden. Syk-

pahtumia ovat muun muassa jo perinteiksi muo-

syllä 2012 käydään siis jälleen edarivaalit. Niissä

dostuneet fuksipesis ja suokkipiknik. Syyskuun

valitut henkilöt toimivat entiseen tapaan kahden

kohokohtana ovat tietenkin hulvattomat fuksiai-

vuoden pituisen kauden.

set, joita kukaan fuksi ei halua jättää väliin. Osaan tapahtumista saapuvat myös vanhemmat opiske-

Perioditauko / väliviikko

lijat kesän jälkeen näkemään toisiaan ja tutustu-

Syksyn periodien välissä oleva itsenäisen opis-

maan uusiin tyyppeihin.

kelun viikko tarjoaa hyvän mahdollisuuden tehdä töitä, lähteä matkalle tai vain olla. Joskus on hy-

Lokakuu

vä myös opiskella, mutta harvemmin rästihommia

Edarivaalit

tyä.

ehtii ihan ensimmäiseltä periodilta hirveästi ker-

Lokakuun puolivälissä käydään HYYn edarivaalit, viralliselta nimeltään Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit. Edustajistoon vali-

Marraskuu

taan 60 ylioppilaskuntamme opiskelijaa. Ehdolle

Halloped-vaalit

voi asettua kuka tahansa läsnä olevaksi ilmoittau-

Marraskuussa valitaan yliopiston hallinnon opis-

24


kelijaedustajat. Eli lokakuun

edarivaaleis-

sa päätetään, miten me opiskelijat hoidamme asioitamme. Näissä marraskuun vaaleissa taas päätetään, ketkä henkilöt valvovat seuraavat kaksi vuotta opiskelijoiden etua yliopiston asioissa. Opiskelijoita valitaan yliopistotasolla yliopistokollegioon, tiedekuntatasolla tiedekuntaneuvostoon ja laitostasolla laitosneuvostoon. Peducan edunvalvontavastaavat ovat varmasti parhaita henkilöitä kertomaan, kuinka nämä vaalit hoituvat. Mikäli paikka hallinnon opiskelijaedustajana eli hallopedina alkaa kiinnostaa, heiltä saa varmasti myös tietää edellisten edustajien yhteystiedot. He vastaavat todennäköisesti mielellään kysymyksiin ja kertovat edustajana toimimisesta.

Joulukuu Opinnoilla on tapana loppua paria viikkoa ennen

järjesti sivuaineillan, jossa eri sivuaineita opiske-

joulua. Samoin kuin väliviikon kanssa viettävät jot-

levat opiskelijat kertoivat millaista se on ollut.

kut loman töissä, matkoilla, hengaamalla tai sitten niitä kouluhommia tehden.

Jos vaihtoon lähtö alkaa kiinnostaa, on hyvä pohtia, haluaako viettää puoli vuotta vai kokonaisen

Kevät

vuoden opiskelemassa muualla. Opintoja voi olla

Kevään aikana alkaa sähköpostiin saapua ilmoi-

divaiheessa. Peducalta voi myös kysellä, halu-

tuksia sivuaineisiin ja vaihtoon hakemisesta sekä

aisiko se järjestää illan vaihtoon lähtemisestä.

harjoitteluihin ilmoittautumisesta. Suurinta osaa

Tai pyytää apua, jos innostut itse sellaisen teke-

nämä asiat koskettavat vasta kolmantena opiske-

mään. Harjoitteluun menoa ei mahdollisista hu-

luvuotena, mutta niihin on hyvä perehtyä jo vähän

huista huolimatta kannata pelätä. Kuten muiden-

ennakolta. Esimerkiksi sivuaineinfossa voi käydä

kin kurssien suhteen, jotkut pitävät sitä opintojen

jo ensimmäisenä vuonna. Tänä keväänä Peduca

parhaana osana ja toiset taas eivät.

helpompi saada luettua hyväksi tutkintoon kan-

25


Teksti Mikko Lehtonen Kuva Pekka Sippola

Järjestöt

kasvatus- ja aikuiskasvatusalan asiantuntijakoulutuksen tukena Onnea uusi yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasva­

Kasvatustieteilijät liittyvät SPECIAan, jotta hei-

tustieteen opiskelija. Olet valinnut pääaineesi vii-

dän ei tarvitse yksin neuvotella työehdoistaan

saasti. Kasvatus- ja aikuiskasvatusalan asiantun­

työmarkkinoilla ja sinne siirryttäessä. Opiskelija-

tijakoulutus antaa sinulle moneen tehtävään

järjestö Peduca vaikuttaa samankaltaisesti Hel-

so­veltuvan tutkinnon – monta uraa mahdollisuuksi­

singin yliopistossa opiskelijaedunvalvonnan nä-

neen. Jokainen kasvatus- ja aikuiskasvatustietei-

kökulmasta. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura on

lijä kysyy joskus itseltään, mikä minusta tulee iso-

vastaavasti esimerkki tiedeseurasta, joka kehit-

na, eikä ihme. Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

tää (aikuis)kasvatustieteellistä tutkimusta. Poimin

ovat sekä tieteinä että asiantuntijoita kehittävinä

järjestöt esimerkeiksi, koska SPECIA tekee niiden

koulutusohjelmina nuoria. Toisaalta kasvatustie-

kanssa yhteistyötä kasvatus- ja aikuiskasvatus-

teilijät vaihtavat työtehtäviään joustavasti osaa-

tieteellisen osaamisen ja tutkintojen arvostuksen

mistaan siirtäen ja soveltaen. Opiskelija, älä jää

nostamiseksi eri foorumeilla yhteisellä sanomalla.

pohtimaan työelämää yksin. Tutustu ja tule mu-

Sanonta, yhdessä olemme enemmän, tarkoittaa-

kaan kasvatusalan yhteisöihin jo opiskeluaikana.

kin sekä yksittäisiä kasvatustieteilijöitä että näitä edustavia järjestöjä.

SPECIA – kasvatusalan edunvalvonta-asiantuntija työmarkkinoilla

Ammattijärjestöt antavat perusturvan työelämässä,­

SPECIA on etu- ja ammattijärjestö kasvatus- ja

kestävää kehittämistä. Asiantuntija-alan edun­

aikuiskasvatusalan asiantuntijoille ja kasvatus-

valvonta, koulutuspolitiikka ja niiden kehittäminen

tieteiden opiskelijoille. Opettajilla ja opettajaksi

ovat joukkuelaji, jossa jokainen jäsen vaikuttaa.

myös opiskelijoille, mutta jäsenyys on sen lisäksi vastuunkantamista ja yhteisten työmarkkinoiden

opiskelevilla on vastaavasti omat liittonsa OAJ ja SOOL. SPECIA seuraa kasvatustieteilijöiden työ-

Kuvaan lopuksi lyhyesti kasvatusalan työmarkki­

hön sijoittumista, ansiotason kehittymistä ja työ-

noi­ta ja lainaan Kristiina Brunilaa alamme moninai­

elämäosaamista – niitä asioita, jotka monesti as-

sista mahdollisuuksista. Olkoon sanat hengen-

karruttavat opiskelijoita. Saat yliopisto-opintojen

nostatuksena hienolle koulutuksellemme, sille

tueksi arvokasta tietoa kasvatustieteilijöiden työ-

et­tä kasvatustieteilijöitä tarvitaan työmarkkinoilla.

markkinoista ja tapaat koulutuksissamme jo val-

Jos­ haluat kuulla lisää SPECIAn toiminnasta tai

mistuneita. Jäsenenämme vakuutat ennen muuta

liit­tyä jäseneksemme, ole rohkeasti yhteydessä,

oman arvokkaan osaamisesi saaden mahdolli-

vie­raile osoitteessa www.specia.fi tai kysy lisää

suuden ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan,

pe­ducalaisilta. Näemme varmasti myös opiskeli-

työsuhde- ja palkkaneuvontaan sekä rahanarvoi-

jatapahtumissa syksyn aikana. Menestystä opin-

siin etuuksiin.

toihin.

26


Otteita kasvatustieteilijöistä työmarkkinoilla

”Kasvatustieteilijä on työnantajalle järkevä sijoitus inhimilliseen pääomaan. Organisaatio saa usein sekä hallinnon asiantuntijan että työn kehittäjän palkatessaan kasvatustieteilijän. Kasvatustieteilijä muokkaa toimintaansa tilan-

”Kasvatus- ja aikuiskasvatustutkijat voivat

teen mukaan. Hän oppii organisaation ajatte-

löytää itsensä korkeakoulututkimuksen ja -pe-

lutavan – ja pystyy viemään sitä eteenpäinkin.”

dagogiikan, työelämän tutkimuksen ja henki-

• HR Manager

löstövoimavarojen kehittämisen sekä asiantuntijuustutkimuksen, elinikäisen oppimisen

Jos haluat lukea lisää kasvatustieteilijöistä työelä-

ja koulutuspolitiikan tutkimuksen, vapaan si-

mässä tai tutustua heidän työelämäosaamiseen-

vistystyön ja sosiaalipedagogisesti orientoi-

sa, sekä valmistuneiden että työnantajien silmin,

tuneen pedagogisen tuen, elämänhallinnan

löydät tutkimukset SPECIAn verkkosivuilta. Voit

ja osallisuuden sekä syrjäytymisen kentiltä.”

pyytää julkaisut myös painettuna. Löydät sivuilta

• tutkija Kristiina Brunila

www.specia.fi myös kasvatustieteilijöiden vähimmäispalkkasuosituksen 2010–2012.

Brunila jäsentää tieteidemme tutkimussuuntia luonnehtien samanaikaisesti alan asiantuntijoiden toimintakenttiä ja työtehtäviä. Kasvatustieteilijät työskentelevät lähes 300 erilaisella tehtävänimikkeellä niin valtionhallinnon, koulutusalan, elinkeinoelämän kuin järjestöjenkin asiantuntijaja esimiestehtävissä. He ovat henkilöstötyöntekijöitä, koulutussuunnittelijoita, toiminnanjohtajia, amanuensseja ja muiden muassa verkkopedagogeja. Heidän työelämäosaamisensa vaihtelee työssä opitun ja koetun perusteella, mutta kaikilla on sama perustutkinto(koulutus). Heidän kuukauden keskiansionsa on noin 3 300€.

SPECIAn hallituksen kasvatustieteilijät toivottavat Sinut lämpimästi tervetulleeksi kasvatus- ja aikuiskasvatusalan osaajien joukkoon.

Kirjoittaja on aikuiskasvatustieteen maisteri ja työskentelee asiantuntijana SPECIAssa. Lähetä sähköpostia osoitteella mikko.lehtonen@specia.fi tai soita +358 40 080 8947. 27


”Meidän tulee viljellä ja puolustaa erityisyyttä, yksilöllisyyttä ja epäsäännöllisyyttä – siis elämää” Octavio Paz

28

Peducalehti fuksinumero 2/2011  

Peducalehti fuksinumero 2/2011

Peducalehti fuksinumero 2/2011  

Peducalehti fuksinumero 2/2011

Advertisement