Nov web compleet

Page 1

Doarpsrounte De Himrik

e

Novimber 2014

41 jiergong 3 Mei it nijs Ăşt De Himrik


Fa. KAMMINGA De winkel van Michiel en Sippy. De dorpswinkel voor uw Groente-fruit-levensmiddelen heten wij u/jullie van harte welkom. Merkebuorren 69 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 37 E-mail: michiel_sippy@hetnet.nl

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

Gastouderbureau Goedteplak Tjalling Harkeswei 62 8409 CN Hemrik e-mail: goedteplak@hetnet.nl tel: 06-15543291 www.goedteplak.nl


Doarpsrounte De Himrik Verschijnt 10 x per jaar in een oplage van 325 exemplaren. REDACTIE: Doetsje de Boer, Anje de Jong, Janneke Wiebenga, Gerrit Bakker, Senda de Groot en Nienke Zwart (WWMD nieuws) DRUKWERK. Drukkerij F. Pool, Wijnjewoude ABONNEMENTEN/VERSPREIDING Abonnement: € 10,00 per jaar Bankrek.nr. NL87 RABO0373704763 Opgave/opzegging/wijziging adresgegevens mailen naar: jannekejonker@hotmail.com Klachten bezorging: 0516-471384

INHOUD: Inhoudsopgave Voorwoord Agenda - prikbord – Burgerlijke stand Kerkdiensten Vrijwilliger van de maand Ledenvergadering ijsbaan WWMD Volleybal P.B. ledenvergadering + verslag Nieuws drumband en korps Sinterklaasintocht Art super Nieuws uit ‘t Kelderke Ferhaal fan H.F. Hansma Stoeterij Kerstmusical

WEBSITE: www.dehimrik.nl

Praatje bij voorplaatje.

ADVERTENTIES: Contactpersoon: Melle van der Wal. 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij: Doetsje de Boer, Ds. de Boerwei 11 - email naar: drdehimrik@hotmail.com

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Huisartsenpraktijk Wijnjewoude/Hemrik Tel.: 0516-481250 / spoed 0516-480808 Alarmnummer: 112 Wijkagent de Himrik: Henk Liemburg, tel. 0900-8844

St. Maarten 2014. Foto:Doetsje de Boer

SLUITINGSDATUM KOPY VOORTAAN ZONDAGAVOND 18.00 UUR Maand

Wanneer

Inleveren kopie

December

13 december

7 december

Januari Februari

17 januari 14 februari

11 januari 8 februari

Maart April

14 maart 18 april

8 maart 12 april

Mei Juni

23 mei 20 juni

17 mei 14 juni

- De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy. - Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. Voorwoord. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant. - Alle kopy bij voorkeur graag inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.


VOORWOORD: Dorpsgenoten, Na een mooie en lange zomer is de herfst wat later begonnen dan op de kalender gepland, wat op zich niet erg is. Het sportveldje is na de opening door Gert Jan Verbeek geen dag ongebruikt geweest. Goed om te zien dat de jeugd hier volop gebruik van maakt. Het is wel van belang dat wij er zuinig mee omgaan en niet glas en andere rotzooi op het veldje achter laten. Het was ook goed te zien dat er grote belangstelling was voor De Himrik in de Wike fan de Frije wiken. Zo zie je dat ons kleine dorp veel kan laten zien. Vaak valt het ons zelf niet eens meer op. Dit is wat wij als Plaatselijk Belang ook benadrukken in onze dorpsvisie met als ondertitel ‘Laat je Verrassen’. Op dit moment zijn wij druk bezig dit te laten terugkomen in de vernieuwde website en ander communicatie materiaal van ons dorp. Als volgend jaar na de zomer begonnen wordt met het shared space bij Sparjeburd en de aanpassing van de twee kruisingen in de dorpskom, zal dit gegeven een verbinding worden tussen beide ingangen van het dorp. Op dit moment wordt er een kunstwerk ontworpen waarin deze elementen van Hemrik in terugkomen. Dit alles zal Hemrik de uitstraling naar de buitenwereld geven die het verdient. Dit jaar hebben wij van de gemeente een dorpsbudget gekregen om initiatieven die de samenleving in het dorp stimuleren, financieel te kunnen ondersteunen. Het dorpsbudget is bedoeld voor kleine projecten en activiteiten die bijdragen aan de burgerparticipatie en leefbaarheid binnen het dorp. Als Plaatselijk Belang hopen wij dat de verenigingen, buurten en andere initiatiefnemers hier gebruik van gaan maken om zo kleinschalige initiatieven/projecten te kunnen starten en uit te voeren. Verderop in De Doarpsrounte staan de criteria en de spelregels benoemd. Op woensdag 29 oktober was er een inloopavond in het dorpshuis voor omwonenden in verband met de renovatie van de brug in Hemrik. Dit wordt georganiseerd door de firma Jansma en de Gemeente. Het betreft de brug over de Opsterlandse Compagnonsfeart, in de weg Jan Evertswyk/Sparjeburd. De werkzaamheden starten 10 en 11 november 2014. Tijdens deze dagen worden de twee torens en de balans (bovenste deel van een ophaalbrug) verwijderd. Deze delen worden hergebruikt. In januari wordt er gestart met de renovatiewerkzaamheden aan de brug. Ook zullen de aangrenzende kruisingen aan beide zijden worden aangepast. Noteert u alvast de datum van de najaarsvergadering 26 november aanstaande. Voor de agendapunten zie verderop in De Doarpsrounte. Het is een interessante agenda met onder andere de presentatie van het kunstwerk. Ook het project “Friesland op glasvezel” staat op de agenda. In het september nummer is al een en ander uitgelegd. Op onze vergadering komt de projectleider uitleg geven, vragen beantwoorden en vertellen hoe wij als inwoners hier aan deel kunnen nemen. We hopen u te ontmoeten op onze ledenvergadering!

Binne Visser, voorzitter PB De Himrik


AGENDA. Dag Woensdag Vrijdag Woensdag Zaterdag Zaterdag Woensdag Maandag Woensdag Vrijdag Zaterdag Maandag

Datum 12-11 14-11 19-11 22-11 22-11 26-11 01-12 10-12 12-12 13-12 03-11

Tijd 14.00 20.00 07.30 10.00 20.00 20.00 18.00 07.30 20.00 10.00 18.00

Wat is er te beleven Ouderensoos Bingo Visclub Oud papier Poasen Intocht Sinterklaas Bingo - Kelderke Ledenverg. Pl. Belang - Bining Oud papier Binnenroute Oud papier Buitenroute Kerstworkshop Kerstworkshop Oud papier Binnenroute

Dorpssteunpunt Hemrik. Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst die in december op elk adres in Hemrik is bezorgd.

PRIKBORD. *********************************************************************************

Burgerlijke stand: Nieuwe bewoners: 15-12-2014: Marc van der Zalm uit Gorredijk, aan de Tjalling Harkeswei 54 in Hemrik.

Thuiswedstrijden H.V.C. 28-11-2014 19.15 uur HVC2-TsjĂťkemarders 4 J. de Boer 07-11-2014 20.15 uur HVC1-Wordt Kwiek 6 W. Stoker *********************************************************************************

Kerst workshop Bining. Vrijdag avond 12 december, aanvang 20.00 uur en zaterdag ochtend 13 december, aanvang 10.00 uur verzorg ik voor u een kerstworkshop. Deze activiteit gaat plaatsvinden in de Bining onder het genot van een kopje koffie of thee, het is de bedoeling dat wij na anderhalf uur een mooi kerststuk hebben gemaakt. Het stuk wordt gemaakt op basis van kerstgroen, mooie bloemen en kerstdecoratie. Het maximum aantal deelnemers per dagdeel is 10 personen. Let wel, vol=vol. De kosten voor deze workshop bedragen 25.= euro p.p. Dit is inclusief materiaal en consumptie. Opgave voor donderdag 27 november i.v.m. het inkopen en bestellen van de materialen. Bloemrijke groet, Minke Faber, 0516-471200, na 19.00 uur, of mailen mag ook: m.faber-dejong@kpnmail.nl ********************************************************************************* Collecte Diabetes Fonds: De collecte voor het Diabetes fonds heeft in Hemrik een bedrag opgebracht van â‚Ź 637,20. Alles gevers en collectanten hartelijk bedankt. Mocht u de collectant hebben gemist, dan kunt u alsnog een bijdrag storten op NL70RABO 0382262700. P. de Jong, Binnewei 42, 8409 JK, Hemrik. *********************************************************************************


BOUMA'S BOUWBEDRIJF Wijnjewoude, ( (0516) 48 18 61 Weinterp 44a Tel.: 0516 - 48 18 61 9241 HE Wijnjewoude Fax: 0516 - 48 14 00

Het adres voor: - Bouwtekeningen - Bouwmaterialen - Verbouw - Nieuwbouw - Onderhoud


Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik. Datum 16 nov 23 nov

Tijd 10.00 uur 10.00 uur

Voorganger Ds. W. Roobol Ds. A.J. Jonker

30 nov 07 dec 14 dec

10.00 10.00 10.00

Ds. A.J. Jonker Ds. E. Rooseboom Ds. A.J. Jonker

Dienst te Langezwaag Lippenhuizen, laatste zondag kerkelijk jaar, herdenking overledenen Heilig Avondmaal, 1e Advent Lippenhuizen, Consistorie Langezwaag

Op de zondagen vanaf 7 december worden de diensten in Lippenhuizen in de Consistorie tegenover het kerkgebouw gehouden. Dit in verband met het groot onderhoud dat aan het kerkgebouw gaat plaatsvinden. *********************************************************************************

Rooster kerkdiensten van de gereformeerde Kerk Wijnjewoude/Hemrik. Zon 16-11

9.30 ds.E.J.van den Brink Heilig Avondmaal 13.45 Gez.dienst in Herv.Kerk Zon 23-11 9.30 ds.E.J.van den Brink laatste Zondag v/h kerkelijk jaar Zon 30-11 9.30 ds.Arendsman 1ste advent Zon 7-12 9.30 ds.P.Rozenboom m.m.v Euphonia 2de advent Zon 14-12 9.30 ds.E.J.van den Brink 3de advent *********************************************************************************

WMO NIEUWS. Op 29 oktober was het weer zover: een etentje voor alleenstaanden en ouderen in de Bining. Georganiseerd door het WMO steunpunt Hemrik. Na een drankje vooraf kon voorzitter Jan Quarré rond zes uur zo’n kleine 25 aanwezigen welkom heten aan tafel. De niet-aanwezigen? Die hadden ongelijk. Kijk, bij zo’n etentje gaat het om gezelligheid en contact. Het eten zelf moet eigenlijk niet voorop staan. Nou, dat was in dit geval wel heel moeilijk. Een groepje vrijwilligers was dagen lang in de weer geweest om iets goeds op tafel te zetten. Wat te denken van twee soorten soep, een voorgerecht met wraps en twee soorten salade, een hoofdgerecht met procureurrollade van slager De Roos zo lekker als ik het in geen jaren heb geproefd, met warme groente en een smullerig toetje na. Nog eens het gaat er om elkaar te zien en wat met elkaar te praten; iets te (laten) horen over het leven van je tafelbuurman of - buurvrouw, of van jezelf, waarbij ook gemakkelijk dingen van vroeger en nu ter sprake komen . Ook dat kwam tot zijn recht, maar zou misschien nog beter kunnen. Je schuift van nature aan bij wie je kent en dat blijft dan vaak de hele avond zo. Misschien kan het ook eens zo dat je na iedere gang een ander plaatsje zoekt. Hoeft niet, maar mag wel. Dan hoor je van een ander ook eens het een en ander. Maar al met al een moaie jûn waarmee het steunpunt , de kookploeg en de Bining medewerkers mogen worden gecomplimenteerd . Gerard Zondervan laat weten dat er ook reeds een volgende datum is geprikt nl. woensdag 4 maart 2015 , ook weer met een eigen kookploeg, waarvoor nu al enige enthousiaste koks zich hebben aangemeld ! Y.de Haan.


VRIJWILLIGER VAN DE MAAND BINNE VISSER Binne woont samen met zijn vrouw en kinderen aan de vaart in Hemrik. Hij is geboren aan deze zelfde vaart aan de andere kant op nummer 31, waar hij samen met twee zussen is opgegroeid. Na een korte uitstap naar Wijnjewoude terugkomend via de Andryssingel woont Binne sinds 2001 samen met Corrie, Jasper en Johanna aan de Tjalling Harkeswei 55. Hun twee kinderen Jasper en Johanna zijn inmiddels 20 en 18 jaar en studeren beide, de een koos voor een Bedrijfskundige studie, de ander voor Life Science & Technology. Sinds 23 jaar is Binne werkzaam bij Philips Consumer Lifestyle BV in Drachten, waar hij na de HTS elektro terecht is gekomen. Inmiddels is hij vanuit zijn functie als manager production engineering and maintenance verantwoordelijk voor het machine park en de directe aansturing van een 6-tal collega’s, indirect voor 140 medewerkers. In zijn spaarzame vrije tijd loopt hij hard en doet hij aan mountainbiken. Hoe ben je in het vrijwilligerswerk terecht gekomen? Via de voetbalvereniging VV Jubbega ben ik het vrijwilligerswerk ingerold, hier heb ik altijd meegeholpen met het organiseren van zaken. Sinds 2000 heb ik 12 jaar de rol van jeugdleider op mij genomen, ook ben ik 3 jaar trainer geweest bij de jeugd. Toen Jasper naar de senioren ging ben ik gestopt als leider. Zo ben ik ook in Hemrik voorzitter geweest bij de SVH, heb ik als voorzitter mogen functioneren voor EMM en ben ik sinds 12 jaar betrokken bij Plaatselijk Belang als voorzitter. Wat is voor jou de reden geweest om je in te zetten voor Plaatselijk Belang? Het Plaatselijk Belang staat voor ‘het wat kunnen terugdoen voor de maatschappij’, maar ook het ‘elkaar helpen’ en ‘leefbaarheid’. Graag draag ik mijn steentje daar aan bij, ik vind het belangrijk dat we met elkaar plezier beleven. Welke successen hebben jullie als Plaatselijk Belang behaald? Het eerste dat mij te binnen schiet is het creëren van de brede school, het dorpshuis de Bining samen met de school. We wilden hierin graag de verbinding met elkaar opzoeken en hebben het idee dat het prima is geslaagd. Ook hebben we in Hemrik een prachtige speeltuin gerealiseerd en vanuit het knooppunt land & water een aanlegsteiger inclusief stroom- en watervoorziening weten te realiseren. Via verschillende brainstormavonden komen er dan ideeën boven tafel welke aansluiten bij onze visie. Wanneer je de juiste partijen vindt en weet wie je waarvoor kunt benaderen kun je tot mooie dingen komen. Het pannaveld dat kort geleden is geplaatst in Hemrik is zo uniek, dat heeft bijna niemand! Wat is met name jouw rol in deze behaalde successen? Natuurlijk doen we alles met het volledige team, maar mijn kracht is denk ik de plannen financieel zo ver krijg dat het uitvoerbaar is. Wanneer iets niet lukt zie ik dit als een uitdaging, dan zorg ik, samen met anderen, dat het wel lukt. Ons bestuur functioneert hierin ook erg goed, moet ik zeggen. Plezier staat hierbij natuurlijk vooraan! Wat ook een behaald succes is, is het Shared Space gebeuren, Plaatselijk Belang werkt vanuit een bepaalde visie, namelijk om Hemrik leefbaar te laten zijn.


Wat we ook vinden is dat Hemrik start bij Sparjeburd, met behulp van geld van de Provincie in het kader van project N 381 kunnen we een plein realiseren dat ook echt het binnenkomen in Hemrik symboliseert. Dit past precies binnen onze visie als Plaatselijk Belang. Om hiervoor draagvlak te krijgen hebben we uiteraard wel veel contacten moeten leggen en bestaande contacten moeten aanboren, vanuit dit draagvlak hebben we constructief in overleg kunnen gaan met de Gemeente en Provincie. Wat vind je lastig binnen de projecten waarmee je bezig bent? Wat ik persoonlijk wel eens lastig vind is dat je veel geduld moeten hebben voordat zaken rond zijn. Vooral trajecten waarbij je afhankelijk bent van de overheid kosten snel een jaar. Mocht het complexer worden, dan betreft het snel twee a drie jaar. Ook maak ik me wel eens zorgen over de individualisatie van de maatschappij. Hiermee bedoel ik dat het moeilijk is om mensen voor bestuursfuncties warm te krijgen. Voor eenmalige activiteiten gaat dit gelukkig gemakkelijker. Maar het samen met elkaar iets realiseren wordt steeds lastiger, helaas. Wat voor mij belangrijk is is ‘Hoe houden we het dorp leefbaar?’ Hemrik staat voor mij voor ‘het snel kunnen schakelen en de kracht van het met elkaar iets kunnen realiseren!’ *********************************************************************************

IJSCLUB “HAAST U” HEMRIK. Ledenvergadering :

op vrijdag 28 november 2014 in het ijsbaanhokje. Aanvang 20.00 uur.

Agenda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Opening. Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Aftredend: M. Minkes. Benoeming nieuw lid. Bestuursverkiezing. Aftredend: J. Zandstra (herkiesbaar). Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een half uur voor de vergadering. Verlichting ijsbaan. Verrassing. Rondvraag. Sluiting.


Minigraver met machinist te huur Voor al uw graafwerkzaamheden en/ of tuinonderhoud Werkzaamheden: -aan- afvoer van zand -uitgraven van straatwerk -graven van sleuven(riolering, drainage, kabels) -tuinaanleg/ tuinrenovatie -sloopwerk -aanleg van een paardenbak -het graven van een vijver of zwembad -egaliseren Ook beschikbaar over een kleine kiepkar voor het afvoeren van grond, puin etc. Voor meer informatie en/ of een prijsopgave kunt u altijd bellen met: Ritske Tel 06-12636787

De Witte Kerk Hemrik is een sfeervol en bijzonder gebouw uit 1739. Sinds de restauratie in 2002 is de Witte Kerk een culturele ontmoetingsplaats.

Wij bieden een breed programma van culturele activiteiten: muziek & theater, het filosofisch-literair cafĂŠ en twee maanden per jaar kunst bij ART Super. Voor het organiseren van bijeenkomsten en het vieren van speciale gebeurtenissen in een bijzondere entourage. Ook voor receptie, familiedag, presentatie, workshop, huwelijk, lezing en training. Muziekgezelschappen kunnen het gebouw huren voor uitvoeringen, repetities en CD-opnames.

www.wittekerkhemrik.nl

Binnenwei 22, 8409 JH Hemrik

info@wittekerkhemrik.nl

tel. 06 13 58 35 77


Korfbalvereniging W.W.M.D. Wêz Wis Mei Doelen Hemrik Opgericht 6 augustus 1916 ********************************************************************************* Verslag korfbalwedstrijd Donkerbroek-WWMD E1. Ik vond de competitie wel leuk. Het eerste seizoen was leuk, we hadden maar 1 punt gescoord en hebben toen een ijsco gehad. De tweede seizoen hebben we 1 keer verloren. Het derde speelden we al heel goed en de eerste wedstrijd hebben we met 10-1 gewonnen. We moesten voor deze wedstrijd heel ver weg helemaal naar Haulerwijk. We waren best wel zenuwachtig omdat het onze eerste wedstrijd weer was in de zaal. Deze wedstrijd hebben we met 10-1 gewonnen. In ongeveer de eerste minuut werd al een doelpunt gescoord. Jildou en Sjikke hebben de hele tijd gescoord. Terug naar De Bining waren we niet meer zenuwachtig, maar blij met deze gewonnen wedstrijd. De volgende wedstrijd is in De Bining tegen Rodenburg uit Leek. Kom allemaal kijken. Marije de Boer Zaalkorfbalcompetitie WWMD E1 Kom ons korfbalteam E1 eens aanmoedigen! In het schema zie je wanneer we ‘thuis’ in Hemrik spelen. datum 08-11-14 15-11-14 22-11-14 29-11-14 06-12-14 20-12-14 10-01-15 17-01-15 24-01-15 31-01-15 07-02-15 07-03-15

tijd 14:00 11:00 09:00 11:00 09:00 11:00 11:00 11:00 10:00 11:00 10:00 10:00

locatie De Bongerd Haulerwijk De Bining MFC De Kompenije De Bining De Wier Ureterp De Bining De Bining Rodenburg hal Leek De Bining De Fugelkamp Harkema De Bining Kortezwaag Gorredijk

tegen team Donkerbroek E2 Rodenburg E1 Wordt Kwiek E3 Harkema E3 Oerterp E1 LDODK/AH G’dijk E8 Donkerbroek E2 Rodenburg E1 Wordt Kwiek E3 Harkema E3 Oerterp E1 LDODK/AH Gorredijk E8

De korfbalwedstrijd van WWMD F1. De competitie is begonnen. De eerste wedstrijd was afgelopen zaterdag 8 november, tegen Heerenveen. Coen, Nanina, Danique, Silke en Senne hebben een spannende wedstrijd laten zien. (Helaas kon Djurre er niet bij zijn.)Tijdens de eerste helft hebben ze zich flink ingezet op het maken van doelpunten maar bleef de verdediging soms wat achterwege, waardoor het team van Heerenveen weer snel een tegendoelpunt kon maken. In de tweede helft was er meer aandacht voor het verdedigen en uiteindelijk bleef de voorsprong behouden. De beide teams waren aan elkaar gewaagd en dat is te zien aan de eindscore van 6-7. Uiteindelijk heeft WWMD gewonnen dus dat is een mooie boost voor de verdere competitie. Knap gedaan allemaal!!!!(Inval)coach Sonja.PROGRAMMA 15-11-2014 15-11-2014 16-11-2014 22-11-2014 23-11-2014 29-11-2014 29-11-2014 30-11-2014 6-12-2014 6-12-2014 7-12-2014 13-12-2014 14-12-2014

WWMD E1 WWMD F1 Vitesse (Be) 3 Wordt Kwiek E3 WWMD 1 WWMD E1 WWMD F1 Hoogkerk 4 Oerterp E1 Harich F2 DOS '46/KIOS 7 Kinea F2 WWMD 1

Rodenburg E1 Quick '21 F1 WWMD 1 WWMD E1 Wêz Handich/DOW 4 Harkema E3 Harich F1 WWMD 1 WWMD E1 WWMD F1 WWMD 1 WWMD F1 Spes (E) 1

11:00 10:00 15:45 9:00 10:30 11:00 10:00 18:15 9:00 10:00 11:00 11:00 10:30

de Bining de Bining Drenthehal MFC De Kompenije Kortezwaag de Bining de Bining Hoogkerk De Wier De Trime De Eendracht Blauw-Wit hal Kortezwaag

**********************************************************************************

Volleybal verslagen. Wedstrijd Thor/HVC mb 1 ˗ OPM Heerenveen mb 3. Vrijdag 24 oktober ’14 We hadden een wedstrijd in Gorredijk in de Skans. Het was een leuke wedstrijd. Bij deze wedstrijd hadden we een inval coach Wimmie. Nynke was er niet. De eerste set: in de 1e set ging het best wel makkelijk. We hebben niet echt kunnen smashen, maar we hebben wel de 1e set gewonnen met 25-7. De tweede set: in de 2e set ging het ook best wel makkelijk, we hebben weer niet echt kunnen aanvallen, maar weer gewonnen met 25-7. De derde set: in de 3e set ging het in het begin niet zo goed, we kwamen toen al gauw achter te staan. Door samen te werken kwamen we weer dichter bij en toen werd het spannend. Op het einde hadden we een tactische wissel door onze inval coach Wimmie, wisten we de set toch nog te winnen met 2 punten verschil. We wonnen met 25-23. Dus we hebben de wedstrijd met 3-0 gewonnen van OPM Heerenveen. Wimmie bedankt voor het coachen, het zou nog wel een keer kunnen. Annemiek HeVoc'89 MB 2 - v.c Thor/Hvc MB 1. Vrijdag 17 oktober 2014 Deze vrijdag moesten we spelen tegen HeVoc, in de Blauw-Wit hal in Heerenveen. De eerste set begonnen we goed, we speelden goed over in het team en voor we het doorhadden hadden we gewonnen met 20 - 25. De tweede set ging ook goed maar we hadden ook een paar momenten dat we er niet goed bij het spel waren met ons hoofd, gelukkig verteld Jan altijd waar we op moeten letten of wat we beter kunnnen doen. We wonnen de tweede set ook! De derde set begonnen we met wat meer stress omdat we vaak met te weinig concentratie de laatste set ingaan. De ballen gingen er in een keer over en we speelden niet goed in drie keer, daardoor kwamen we achter staan met 18 - 11. Gelukkig vonden we onze concentratie terug en kwam er weer rust in het spel. We hebben de tegenstander laten zien dat wij, als team het niet zo maar opgeven! Zo werd de eindstand 3 - 0, voor ons natuurlijk! Het was een leuke wedstrijd! :) Groetjes, Nynke de Boer, N°2 **********************************************************************************


PLAATSELIJK BELANG Hierbij nodigen wij u uit voor de Ledenvergadering van Plaatselijk Belang De Himrik Datum: woensdag 26 november 2014 Tijd: 20.00 uur Plaats: MFC De Bining Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Mededelingen 4. Verslag Voorjaarsvergadering dd. 16 april 2014 5. Financieel verslag 6. Verslag kascommissie & nieuw lid kascommissie 7. Bestuursverkiezing - Aftredend en herkiesbaar: Binne Visser (voorzitter)* - Aftredend en herkiesbaar: Pia Marra (penningmeester)* - Aftredend en herkiesbaar: Josien Jonker (secretaris)* 8. Brug Sparjeburd PAUZE 9. Hemrik op glas (glasvezel) 10. Uitstraling dorp a. Kunstwerk b. Website 11. Rondvraag 12. Sluiting * Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 25 november 2014 melden bij het bestuur **********************************************************************************

Verslag van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang De Himrik, gehouden op woensdag 16 april 2014 in het Koetshuis te Hemrik. Opening: Om 20.00 uur opent voorzitter Binne Visser de vergadering en heet het aantal van 25 aanwezigen van harte welkom, met een speciaal welkom voor de politieke partijen en dorpsagent Henk Liemburg. De vergadering kent een korte agenda, doordat de sprekers zijn verhinderd. Afwezig met kennisgeving zijn: Gea de Vries (Opsterlands Belang), Tjalling Nijboer en Klaas Faber. Ingekomen stukken: Uitkomsten dorpsspiegel. De resultaten zullen later in de vergadering aan bod komen. Mededelingen: * NL Doet: ook dit jaar waren we als dorp weer goed vertegenwoordigd; zwembad, pannaveld, begraafplaats, speeltuin, WMO en Bining voor de lunch. Een deel van de activiteiten hebben vanuit het Oranjefonds een bijdrage van â‚Ź400 ontvangen. Het was weer een geslaagde dag, welke de betrokkenheid in het dorp vergroot. * Sportveld: de financiering is rond. Met NL Doet is een begin gemaakt. Het beton ligt er nu in en moet eerst drogen. Het veld is geschikt voor volleybal, voetbal, korfbal en tennis en de afmeting bedraagt 30x15 meter. De opening is, onder voorbehoud, gepland op 23 mei a.s. en hiervoor zullen alle subsidieverstrekkers en uiteraard alle inwoners worden uitgenodigd. * Plan Hemrik Kom: het bestemmingsplan Hemrik Kom ligt op dit moment ter inzage (via website of bij het Gemeentehuis). Er zijn een aantal kleine aanpassingen gedaan rondom het MFC en de Ikesingel.


* *

* *

*

Snel internet, via glasvezel: binnenkort volgt hierover meer informatie in de Doarpsrounte en zal er een informatieavond worden georganiseerd. Avond recreatie-ondernemers: er is een bijeenkomst geweest met ondernemers uit de recreatieve sector om te kijken of er verbindingen kunnen worden gelegd. Daarbij was er ook aandacht voor de Wike fan de Frije Wiken, die dit jaar staat gepland voor 2 t/m 9 augustus. Vorig jaar heeft Het Swarte Paert hierin voor ons dorp een voortrekkersrol gehad. Binnenkort wordt gecheckt welke ondernemers hier dit jaar belangstelling voor hebben. Himmeldei: afgelopen maandag hebben weer 48 kinderen deelgenomen aan de himmeldei. Plaatselijk Belang ondersteunt dit initiatief met plezier. Shared Space Sparjebird: het kruispunt staat op de planning voor het derde/vierde kwartaal van 2015, tegelijk met de kruispunten Weinterp. Positief nieuws is dat de kruispunten in het dorp (Binnenwei/Manege en Binnenwei/Ikesingel/Manege) ook meegenomen worden, zodat de veiligheid op deze kruispunten verbeterd. Dit is mede gelukt door de dorpsvisie en financiĂŤle ondersteuning vanuit het project N381. Bijeenkomst Tulip Oil: op 12 maart was er een bijeenkomst van Tulip Oil betreffende de gaswinning aan de Jan Evertswyk. Op dit moment zijn ze al gestart met het aanleggen van leidingen. In mei komt Tulip Oil nog een presentatie geven over het winningsplan. Er zit relatief weinig gas in de bodem, waardoor de grote bedrijven als Shell en NAM dit gebied niet interessant vinden.

Uitkomsten Dorpsspiegel De uitkomsten van de dorpsspiegel, die in Hemrik door ongeveer 120 inwoners is ingevuld, worden in grote lijnen doorgenomen. Een aantal opvallende punten zijn: * Sociale contacten: 2% voelt zich eenzaam en 19% soms, mogelijk is hier een rol weggelegd voor de omtinkers. * 71% is bij een vereniging betrokken * Saamhorigheid: 86%. Dit ligt bijna 10% hoger dan het gemiddelde in Opsterland. * De leefomgeving krijgt een 7,5 * Gevoelens van onveiligheid zijn fors gestegen t.o.v. 2009. 23% voelt zich wel eens onveilig in het dorp, waarbij de hoogste scores voorkomen bij de groepen 55-64 jaar en 75+. Hierbij is geen verschil tussen mannen en vrouwen. De inwoners v.h. buitengebied voelen zich veiliger (of zijn ze minder bang?). Mogelijk spelen verlichting en verkeersveiligheid hierbij een rol. * 98% is zeer tevreden over het MFC * De inwoners geven aan dat zij een goede busverbinding en supermarkt missen Vanuit het bespreken van de uitkomsten komen een aantal vragen/opmerkingen naar voren: Kan het fietspad naar Drachten ook weer gestrooid worden? De verwachting is dat dit niet veranderd. De sociale cohesie scoort relatief laag, hoe kan dat? Geen idee, maar kan inderdaad beter. Er wordt veel gesproken over het onderwijs in de toekomst. We moeten er voor waken dat we niet in de gevarenzone komen en aandacht hiervoor hebben! Verslag najaarsvergadering dd. 20 november 2013: Goedgekeurd en daarbij vastgesteld. Rondvraag: Gerrit Visser: * de drempels bij de brug Weinterp zijn erg vervelend. We hebben hierover al veel discussie gehad met de Gemeente; de kosten van de oplossingen tot nu toe zijn al fors opgelopen. De huidige oplossing is een tijdelijke situatie. Na dit vaarseizoen komt er een nieuwe brug. Hierover is al contact geweest m.b.t. het ontwerp en de planning. Men zit nu met een aannemer om tafel, maar hier hebben we verder nog geen zicht op. Door de gemeente/aannemer zal een avond voor belanghebbenden worden georganiseerd.


Garage ’ de Buorren’’ ONT-MOET

SERVICE CENTER

BUORREN 65

8408 HK LIPPENHUIZEN

0513 461938

Shiatsu Hotstone Voetreflex Stoelmassage Klassieke massage

Ypie de Jong 0516-471412 www.ont-moet.nu


Jan Visser: * hoe staat het met de bouwkavels, waarom zijn ze niet goedkoper geworden? Niet goedkoper geworden, maar wel flexibel. Ze vallen nu binnen de vrije sector. We hebben belangstelling voor starterswoningen gepeild, maar dat is er niet. Sluiting: om 21.25 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid. **********************************************************************************

Kaders, spelregels en criteria “Dorpsbudget Hemrik” Het dorpsbudget is bedoeld voor kleine projecten en activiteiten die bijdragen aan de burgerparticipatie en leefbaarheid binnen het dorp. Plaatselijk Belang zal zich volledig houden aan de aanvullende regels zoals deze zijn op gesteld door de gemeente Opsterland. Om de aanvragen voor een bijdrage uit het dorpsbudget goed te kunnen beoordelen en geld toe te wijzen is door Plaatselijk Belang De Himrik besloten kaders, spelregels en criteria op te stellen. Vanuit deze criteria worden de aanvragen beoordeeld. In gevallen waarin Plaatselijk Belang afwijkt van de criteria zal dit gemotiveerd worden. Bij een aanvraag uit het dorpsbudget dient omschreven te zijn waarvoor de aanvraag is, wat de doelstelling is en wat er nodig is aan mensen en middelen. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een onderbouwing d.m.v. schatting/raming van de te maken kosten. In de reguliere bestuursvergaderingen van Plaatselijk Belang wordt de aanvraag beoordeeld. Kaders & spelregels: Algemeen uitgangspunt: activiteit vindt plaats in Hemrik en is toegankelijk voor de inwoners en het initiatief dient geen privé belang. Het initiatief is niet strijdig met de wet en of gemeentelijke regelgeving. Bewoners(groepen) van Hemrik zijn opdrachtgevers. Er is sprake van aantoonbaar draagvlak in wijk en/of buurt. Het initiatief is haalbaar en concreet. Een aanvraag waarvan de kosten 100% bestemd zijn voor eten en drinken wordt afgewezen. Een aanvraag dient in alle gevallen te leiden tot een tastbaar/zichtbaar resultaat. Er dient altijd een definitieve afrekening te worden overlegd na afronding van de activiteit. Initiatieven dragen bij aan het verbeteren van leefbaarheid van het dorp en/of wijk op het gebied van welzijn, cultuur(historisch), gezondheid. Criteria: Betrokkenen leveren een bijdrage in de vorm van zelf meedenken en handen uit de mouwen steken. Een aanvraag mag niet dienen om de tekorten van eigen vereniging/stichting aan te vullen. Het betreft bij voorkeur activiteiten die onderling contact en ontmoeting mogelijk maken en stimuleren zijn dat mensen actief betrokken raken. Er is sprake van cofinanciering en/of sponsering, een initiatief/activiteit wordt niet volledig gesubsidieerd. De opgenomen kosten van een aanvraag worden beargumenteerd en verklaard. Er wordt dus expliciet gevraagd naar een reële begroting. Overleg en samenwerking wordt met dit initiatief gestimuleerd. Daar waar deze spelregels niet voorzien in specifieke omstandigheden is Plaatselijk Belang bevoegd volgens de doelstelling van het dorpsbudget besluiten te nemen. Het subsidiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Indien het beschikbare budget al volledig is toegekend in een subsidiejaar zal de aanvraag worden doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar. Ieder jaar hoort Plaatselijk Belang een verslag op te sturen naar de gemeente waarin wordt beschreven aan welke activiteiten en projecten bijdragen zijn verstrekt. Om daarvan een mooi geheel te maken vragen we u om na afloop van het project foto’s naar ons op te sturen. Een aanvraagformulier voor uw project kunt u opvragen via plaatselijkbelang@dehimrik.nl.


Huifkarritten voor kinderfeestjes www.sjezel.nl Coralinde van Boven

06-21286543

drukkerij

Doordat we een klein bedrijf zijn, hebben we persoonlijke aandacht voor onze klanten en zijn flexibel. Naast twee traditionele drukpersen beschikken wij ook over een aantal geavanceerde printers. Hiermee kunnen wij een breed assortiment drukwerk tegen concurrerende prijzen leveren.

Tel.: 0516 - 48 15 97

Opper Haudmare 2 9241 WD Wijnjewoude

info@drukkerijpool.nl www.drukkerijpool.nl

Voor meer informatie kijk op onze website of kom eens langs en informeer naar de mogelijkheden en prijzen.

Ook in Hemrik en omgeving


Drumband "Eensgezindheid " Hemrik Bestuur en leden van de drumband zijn op zoek naar nieuwe leden. Voor trommel en grote trom .Op de grote trom hebben we momenteel maar 2 personen . Wij zijn blij dat weer 4 jeugdleden hebben . 3 op een trom en 1 voor de lyra + trom .Er zijn ook nog 3 oudere leden bij gekomen. Wij zijn ook weer bezig om meer optredens te krijgen zodat we weer wat meer financiële ruimte krijgen. Als de subsidie van de gemeente ook nog weg valt dan is het onmogelijk om nieuwe instrumenten te kopen . Wat is Hemrik zonder drumband en korps. Wil je eens komen kijken ,kom gerust op maandag avond van 19.30 tot 21.00 uur. Bestuur Drumband " Eensgezindheid" Hemrik

Wat is een dorp zonder een muziekkorps? Om ons korps in Hemrik te behouden zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Ben jij de persoon die wij zoeken? We zoeken mensen die een koper instrument kunnen of willen bespelen. Of ben jij de drummer die bij ons ontbreekt? Elke dinsdagavond oefenen we in “de Bining” in Hemrik van kwart voor 8 tot kwart voor 10. Kom dus gerust eens langs. Voor informatie kun je ook altijd contact opnemen met één van onderstaande bestuursleden. Siepie Hoekstra-Nijboer Janke Wagenaar-Aans Matty de Roos-Bruinsma Hendrik Koen

(0516) 46 33 14 (0516) 47 15 15 (0516) 51 67 41 (0516) 46 19 69

**********************************************************************************


Intocht Sinterklaas 2014. Zaterdag 22 november. Aan alle kinderen en belangstellenden in Hemrik e.o. !!!!!! Sinterklaas komt ook dit jaar weer ons dorp bezoeken. Enne………. Wisten jullie al dat net als vorig jaar de Zwarte Pieten weer slapen in de Pietenkerk van Lippenhuizen? Sinterklaas zelf slaapt altijd in Gorredijk in het streekmuseum. Hij is natuurlijk ook oud en dan hoor je ook een beetje in het museum, vind je niet? En omdat hij oud is en bang dat hij zich voor de intocht zal verslapen, heeft Sint besloten de nacht ervoor bij de Pieten te logeren in de Pietenkerk. Die zorgen er vast en zeker voor dat Sinterklaas op tijd aankomt bij Het Swarte Paert. Dáár overnachten zijn paarden weer en worden daar goed verzorgd. Sinterklaas vertrekt om 10.00 uur vanaf Het Swarte Paert. (Het korps en de drumband staan hem dan al op te wachten) en rijdt daarna met zijn Pieten over de Binnenwei richting Hemrik, dwars door het dorp, de Witte Kerk voorbij, en dan linksaf de Manege in. Even later rechtsaf de ds. de Boerwei door naar de Bining. Dáár is het kinderfeest. Om deze intocht nóg feestelijker te maken vragen we alle kinderen die op de lagere school en op de peuterschool zitten een “Welkomstvlaggetje” te maken aan een stok/tak/A4-formaat/papier/stof/ versiering/etc. Verras Sinterklaas maar met jullie crea-kunsten . Met deze vlag lopen jullie zwaaiend achter Sinterklaas aan in de stoet de hele route mee naar de Bining en als je daar binnenkomt verzamelen we de vlaggen per groep. Natuurlijk heeft de Sint voor een paar vlag-ontwerpers een kadootje meegenomen. Dus ………. maak er wat moois van. (zet je naam en groep er wel even op) Tot dan! Evenals voorgaande jaren wordt de feestelijke intocht mogelijk gemaakt door: Plaatselijk Belang De Himrik SVH WWMD Het Swarte Paert Drumband en Korps ‘Eensgezindheid” Ondernemersver. Wijnjewoude-Hemrik Stichting Grafkelder en Begraafplaats der familie van der Sluis *********************************************************************************

Zwarte Pieten nieuws. Hallo, wij zijn Anne Rixt en Jantina. Wij willen net als u, uw kind een onvergetelijke sinterklaas geven, door op sinterklaas avond persoonlijk de pakjes in een leuke zwarte pieten outfit te komen brengen. Vind u het leuk dat wij als zwarte Piet langskomen, bel dan met 0613941725 of 0652579001 voor een afspraak op 5 december. Er zijn nog meer zwarte Pieten. Voor overleg daarvoor kunt u mailen met zands196@planet.nl of bellenmet 0516-471436


Opening ART SUPER 2014.


Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude taekematimmerwerken@hetnet.nl www.taekemabouw.nl


8 November Halloween in het Kelderke

Zaterdag 22 november is er BINGO vanaf 20:00 uur. Entree is gratis, per bingo kaart betaal je €0,50, er vallen leuke prijzen te winnen. Consumptie's zijn voor eigen rekening. Ook voor groep 8!!!!!!! Vriendelijke groet, het jeugd bestuur.


Tinten foar de asylsikers. De Himrik, 29 meart 2000. De foarsitter fan Pleatselik Belang, Harke Nijboer feehâlder en hynsteman, dy by de Compagnonsfeart wenne , hie it net mear doe hy it kefert iepenmakke wêrop stie : Aan : de bewoner(s) van dit pand Yn de lofter hoeke hie hy al stean sjoen: C.O.A. Centraal Orgaan Asielzoekers, Postbus 15000, 4378 AP Den Haag. Mei ferbjustering lies hy dat De Himrik troch de Gemeente Opsterlân útsocht wie as lokaasje foar in tintekamp foar asylsikers. Troch it koarte tiidsbestek soe de foarljochting kommende sneon al plak fine om 10.00 oere yn it doarpshûs ‘De Bining.’ De brief wie ien fan de trije hûndert besoarge mei in oantal folders troch de hear W. Bruinsma, it stie him net mear by wa it west wie. It wie foar him in ekstra fertsjinst en fjirder fûn er it wol bêst. Direkt nei de besoarging op woansdei en ek de dei dernei wie it hele doarp yn rep en roer , wer in kamp er by, hoe soe dat komme? In ynwenner moat sein ha, werom ek net, wy stean bekend om kampen hjir: kamp Wurksathe en kamp Christiaan de Wet( út de oarloch), It Honk ( wenwein bewenners) en no noch it Flechtlingekamp, se sille it wol ’it Biningenkamp’ neame tink ik. In oare man sei skodholjend: ’ Der hat no krekt it wurkkamp ‘Wurksathe’ stien, mar fan wurkjen sil wol net folle komme want dat meie se net’. Sels wie er al in beppe dy alfêst in aksje op tou sette woe om sokjes , mofkes en boarstrokjes te breidzjen foar de berntsjes fan de flechtelingen. Tige begien. No wie krekt de jûns in Pleatselik Belang fergadering yn de Himrik en men koe begripe dat de minsken derhinne kamen. It kafee It Koetshús, wer de fergadering wie, hat noch nea sa fol west en de útbater hat san bêste jûn han , dat de krystljochtsjes foar it finster noch steeds brâne kinne. Fragen waarden stelt, mar koenen net beäntwurde wurde, it wie in heel trelit. It Pleatselyk Belang : foarsitter Harke Nijboer, Jan Hendrikus de Jong, Hans Nolles, Fokke Stoker en Lieuwe de Vries moasten it antwurd skuldich bliuwe en koenen allinne mar tasizze, dat se it út sykje soenen. De oare dei, tongersdei, fragen en telefoantsjes nei it Gemeentehûs, der wisten se fan neat. Er wie sels in plan om de wethâlder Tjeerd Teijema fan de Poasen werom te roppen út Tunesie, dy der op fakânsje wie. Lokkich is dat net bard, oars wie dy foar neat werom kaam. Doe it sneon waard, 1 april, wie er gjin foarljochting yn de Bining en krige men troch dat it in 1 april grap wie. Mar no noch de skuldige, ja dy moast fûn wurde en de it fingerke wiisde al gau nei master Harry Geertsma, dy ek wol ris in fyt úthelle mei de skoalbern, mar dit wie net fan syn hân. O heden nee, en it wie rjochtlik dat der foar ekskuzen oan him oanbean waard yn it doarpskrantsje De Doarpsrounte.


Mar wa wol? Op de 28ste meart 2000 ried in frachtwein mei pikefleis fan de firma Oegema út Surhústerfean yn Bosnië nei it plakje Mostar, doe de bestjoerder út De Himrik der in telefoantsje krige mei de meidieling: ‘It is oarloch yn de Himrik’’wêrop hy antwurde : ‘No hjir ek’. Dôchs krige hy it wol efkes wat waarm yn de frachtwein, sadat it raamke wol iepen moast en direkt dernei moast hy der ek út te pisjen of wie dat tafol ? Mar er wienen mear meiwurkers oan de grap, mar ja , der moatte geheimen bliuwe is it net sa? In oantal minsken út it doarp, wêrûnder in riedslid koe de 1 april grap minder wurdearje. Dat is no ienkear sa, minsken binne net allegearre lyk. De foarsitter fan Pleatselyk Belang Harke Nijboer soe letter wol sportyf sizze: ‘ik bin der raar yntrape’ en sa moat it, tink ik. De brêge Er wie op 1 april 1986 ek in brêge dy oer de Compagnonsfeart dy der wei moast en nei Friens brocht wurde soe. De Gemeente Opsterlân hie de brêge út de Gordyk ferkocht oan in boer yn Friens, mar ja, dy brêge wie op 21 meart yn Akkrum fan de djipleader fan de firma Krol út Aldeboarn dondere en stikken fansels. De boer út Friens stie der wol op dat er in oare brêge krige. De Gemeente fan Opsterlân koe net oars en naam it beslút dat dy brêge yn de Himrik der wol hinne koe. It wie boppedat in grutte kostenbesparring oars moast dat ding letter dôchs fernijt wurde. De bewenners der oan de feart moasten dan mar efkes omride, dat wie fêst gjin beswier. De bern en de fytsers koenen wol oer de lytse draai, sadwaande wie dit de koarste klap. Boppedat koenen de trekkers de draai oer de brêge dôchs hast net mear krije, it skeelde wer yn de reparaasjes. Ek doe wienen der minsken dy der yntrapen en hele rare wurden sein ha dy miskien wol yn Jobbegea te hearren west binne. It minskelûd draacht somtiden fier, sadat de froulju harren delbêdzjen moasten. Yn elts gefal is de brêge op 1 april 1986 net ophelle wurden en binne de minsken moarns foar neat nei de feart ta set om it ûntmantelen fan de brêge te sjen. Mar wa de betinker fan dizze grap west is? Henk F. Hansma, De Himrik.

***************************************


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerkWij adviseren en verzorgen Uw Ø Ø Ø Ø

Belastingaangifte Administratie Salaris administratie Kwartaal- en jaarrapporten

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude. Tel. 0516 48 09 93 www.boumaadmin.nl


Vanaf de herfstvakantie zijn ruim dertig kinderen van de basisscholen in Lippenhuizen en Hemrik vol enthousiasme wekelijks aan het repeteren voor de kerstmusical ‘Het mooiste geschenk’. Deze unieke musical wordt op zaterdag 20 december tweemaal opgevoerd in de Piterkerk in Lippenhuizen. Bij voldoende belangstelling wordt vrijdagavond 19 december een derde voorstelling gegeven. Het verhaal…. De musical Het mooiste geschenk is een ontroerend mooi kerstspel dat ons voert naar het Verre Oosten. Koning Balthasar ziet op een dag een héél bijzondere ster. De koning van de vrede is geboren. Nog diezelfde dag vertrekt hij om de nieuwe koning te begroeten. Ook zijn zoon Joezoef wil de nieuwe koning gaan opzoeken. Hij neemt drie geschenken mee: een bal, een boek en zijn hond Pluto. Uit medelijden geeft hij onderweg al zijn geschenken weg en komt dus met lege handen aan… De kerstmusical Het mooiste geschenk is een initiatief van de activiteitencommissie Piterkerk. Het Sterrenkoor en de solisten worden muzikaal begeleid door Jeanette Brandsma (piano), Johan Cnossen (dwarsfluit) en Kees Roeleveld (bas) uit Lippenhuizen. De organisatie is in handen van Ria IJbema, Doete Cnossen en Anje de Jong. Sfeervol Op 20 december zal de Piterkerk van binnen en buiten sfeervol verlicht zijn. Het publiek hoort bij binnenkomst bekende kerstliederen spelen. Na afloop van de voorstelling is er voor iedereen chocolademelk met een kerstkransje en een kleine verrassing. Twee voorstellingen Omdat we op 20 december een grote publieke belangstelling verwachten, geven de kinderen op deze dag 2 voorstellingen. De eerste voorstelling is om 15.30 uur, de tweede om 19.00 uur.


VOORVERKOOP KERSTMUSICAL HET MOOISTE GESCHENK De entree van de kerstmusical is: 4 euro p.p. (kinderen en volwassenen) incl. 1 consumptie U kunt kaartjes in de voorverkoop afhalen in de consistorie in Lippenhuizen op twee vrijdagmiddagen: 28 november en 12 december van 17.30 - 18.00 uur Consistorie, Buorren 53, Lippenhuizen. Wees er snel bij, want vol = vol. Via www.piterkerklippenhuizen.nl berichten we over de laatste stand van zaken omtrent de kaartjes.

Maak de mooiste kerstbal en win een VIP-arrangement Met 2 personen naar kerstmusical Het mooiste geschenk De kerstboom in de Piterkerk in Lippenhuizen gaat dit jaar schitteren als nooit tevoren. We nodigen namelijk iedereen uit mee te doen met de wedstrijd ‘Maak de mooiste kerstbal’. Alle kerstballen krijgen in december een plekje in de kerstboom in de kerk. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Diegene met de meest aansprekende kerstbal wint een VIP-arrangement: met 2 personen naar kerstmusical Het mooiste geschenk op zaterdag 20 december 2014 in de Piterkerk in Lippenhuizen. Wees creatief! Brei, haak of versier de kerstbal met zelfgekozen materialen, het mag allemaal. Zorg er wel voor dat de bal in de boom kan worden opgehangen. Om mee te dingen naar de prijs, lever je je zelfgemaakte kerstbal uiterlijk vrijdag 12 december 2014 in bij Doete Cnossen aan de Tjalling Harkeswei 7 in Lippenhuizen (bij afwezigheid aan de deurknop hangen). Voorzie de bal met je naam, adres, leeftijd en telefoonnummer. De winnaar krijgt op maandag 15 december persoonlijk bericht en wordt bekendgemaakt via de website www.piterkerklippenhuizen.nl. Tip 1: er staan veel gratis kerstbalpatronen op internet. Tip 2: maak van de wedstrijd een gezellige vriendinnen- of buurtactiviteit. Vragen? Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de kerstballenwedstrijd? Bel of mail dan met Doete Cnossen, tel. 0513-463344, cnossen123@hetnet.nl


Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Voor reserveringen bel met de fam. Visser: 0516 - 471221


Uw adres voor: Sanitair ~ Verwarming ~ Riolering ~ Gas ~ Water ~ Elektra Dakbedekking ~ Dakgoten ~ Zinken en Koperen daken Binnenwei 47, Hemrik Tel.: 06 - 51 09 76 78


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.