Januari 2014 web

Page 1

Doarpsrounte De Himrik

e

Jannewaris 2014

40 jiergong 5 Mei it nijs Ăşt De Himrik


Fa. KAMMINGA De winkel van Michiel en Sippy. De dorpswinkel voor uw Groente-fruit-levensmiddelen heten wij u/jullie van harte welkom. Merkebuorren 69 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 37 E-mail: michiel_sippy@hetnet.nl

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

Gastouderbureau Goedteplak Tjalling Harkeswei 62 8409 CN Hemrik e-mail: goedteplak@hetnet.nl tel: 06-15543291 www.goedteplak.nl


Doarpsrounte De Himrik INHOUD: Inhoudsopgave Voorwoord Agenda - prikbord' Stoeterij Kerkdiensten Nieuws v.d. Wijkagent Vrijwilliger van de maand WWMD Wampex Kelderke – kleintje wampex Programma Witte Kerk Nieuws van Plaatselijk Belang Nieuws van de Ijsclub

REDACTIE: Doetsje de Boer Anje de Jong Janneke Wiebenga Nienke Zwart Gerrit Bakker Senda de Groot Klachten bezorging: 0516-471384 DRUKWERK. Drukkerij F. Pool Abonnementsgeld € 10,00 Bankrek.nr. NL87 RABO0373704763 Verschijnt 10 x per jaar Oplage: 325 Praatje bij voorplaatje. Voorbereiding Wampex . Foto: Wietze Klijnstra.

Maand

Wanneer

Inleveren kopie

Febr. 2014 Maart 2014 April 2014 Mei 2013 Juni 2013

Zaterdag 15 feb Zaterdag 15 mrt Zaterdag 12 april Zaterdag 17 mei Zaterdag 14 juni

Maandag 10 febr Maandag 10 mrt Maandag 7 april Maandag 12 mei Maandag 9 juni

Website: dehimrik.nl Adverteren: Contactpersoon: Melle van der Wal. 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl Kopy voor de volgende Doarpsrounte: - inleveren bij: Doetsje de Boer Ds de Boerwei 11 - email naar: drdehimrik@hotmail.com

- De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy. - Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant. - Alle kopy bij voorkeur graag inleveren in lettertype CALIBRI 11.

1


BOUMA'S BOUWBEDRIJF Wijnjewoude, ( (0516) 48 18 61 Weinterp 44a Tel.: 0516 - 48 18 61 9241 HE Wijnjewoude Fax: 0516 - 48 14 00

Het adres voor: - Bouwtekeningen - Bouwmaterialen - Verbouw - Nieuwbouw - Onderhoud


Voorwoord. ART Super 2013. Dit jaar hebben 57 kunstenaars mee gedaan aan ART Super. Op zaterdag 26 oktober heeft mevrouw Ravestein, onze burgemeester, de ART Super geopend. Na drie keer in Opwierde, was dit alweer de zevende keer in Hemrik, dus het was een soort jubileum, 10 jaar ART Super. De tentoonstelling is acht weken open geweest, er zijn ongeveer 1800 bezoekers geweest en er zijn bijna 300 kunstwerken verkocht. De ART Super van 2012 was teleurstellend qua inkomsten, dus was het best wel een beetje spannend hoe het dit keer zou gaan. Er wordt door heel veel mensen veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding en de uitvoering, daar moet dan eigenlijk ook wat tegenover staan. Gelukkig waren de verkopen dit jaar aanzienlijk beter dan in 2012, dus kon een tevreden voorzitter op de laatste dag positief afsluiten. De basisscholen uit Hemrik en Lippenhuizen zijn op bezoek geweest, de examenklas tekenen van de Burgemeester Harmsma School uit Gorredijk is geweest, verder veel mensen overal vandaan. Het bestuur kijkt met voldoening terug op een geslaagde ART Super 2013, de voorbereidingen voor de ART Super van 2014 zijn ondertussen alweer in volle gang.

Elders in deze Doarpsrounte is te lezen wat er de komende tijd te doen is in de Witte Kerk. Uit naam van de mensen van ART Super Jelke van der Velde

***************************************************************************

Yoga en meditatie in Kirtan In de eerste week van januari zijn er verschillende open lessen geweest om kennis te maken met Yoga en meditatie in Kirtan. Maar het is nog steeds mogelijk om een keer een les bij te wonen. Er zijn daarvoor de volgende mogelijkheden: Yoga voor beginners op maandag van 20.00-21.15 uur en op dinsdag van 9.00-10.15 uur. Op en woensdag is er van 9.00-10.15 uur YinYoga . Bij YinYoga ligt de nadruk meer op mindfulness/meditatie, aandachtig en niet-oordelend “zien” wat er in het lichaam en geest omgaat. Bij de andere yoga lessen staan verbinding en aandacht centraal; bewuste aandacht voor je lichaam, waardoor spanningen worden losgelaten en ontspanning als vanzelf volgt. Dinsdag 21 januari is er om 20.00 uur een informatie avond over de cursus “Werkelijk gelukkig door de kracht van meditatie” met Metti Straatsma. Ook op dinsdag 21 januari is er van 11.00-12.00 uur een open les ChiGong. Dit is een oude Chinese geneeswijze die gericht is op het herstellen en onderhouden van de levensenergie.. Op www.kirtan.nl is meer informatie te vinden. Het adres van Kirtan is: Tjalling Harkeswei 75, bij sluis Wijnjeterp, Wijnjewoude. Email: info@kirtan.nl. 2


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk


AGENDA. Dag Datum Tijd Wat is er te beleven Vrijdag 10-01 19.00 Mix volleybal toernooi Zaterdag 11-01 20.00 Filmavond Kelderke Zondag 12-01 15.00 The Frisian Harmonizers- Witte Kerk Woensdag 15-01 14.00 Ouderensoos Woensdag 15-01 20.00 Evaluatie avond Wampex Woensdag 15-01 20.00 Filosofisch literair cafe – Witte Kerk Zondag 19-01 15.00 Van Berini tot Solex – Witte Kerk Zondag 26-01 15.00 Saxofoonorkest – Witte Kerk Maandag 27-01 07.30 Oud papier Binnenroute Zaterdag 01-02 17.00 Kleintje Wampex Zondag 02-02 15.00 Gurbe Douwstra en Chris Kalsbeek – Witte Kerk Woensdag 05-02 07.30 Oud papier Buitenroute Zondag 09-02 15.00 Wiebe Kaspers – Witte Kerk Dinsdag 11-02 20.00 Ledenvergadering visclub Woensdag 12-02 07.30 Oud papier Poasen Zaterdag 15 mrt 20.00 Muziekuitvoering Dorpssteunpunt Hemrik. Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst die in december op elk adres in Hemrik is bezorgd.

PRIKBORD. Thuiswedstrijden volleybal. 24-01-2014 19.15 HVC 2 Tsjûkemarders 3 J. Staal 24-01-2014 20.15 HVC 1 Hercules 3 W. Stoker *********************************************************************************

Nieuws van de ouderensoos: 19 December fan it foargeande jier wie de soos wer op syn bêst. De jierlikse spultsjemiddei brânde wer los. De lytse dúveltsjes kamen út de doaskes, want ja elts woe sa'n moai pryske ha fansels, want ja hear , dy wiene der. De bestjoersfroulje hiene op paad west en dat wie te sjen. Nei al de drokte en ynspanning fan : wa soe wat winne, kaam de rêst wer wat werom en koene wy oan de brea- en kofjetafel bykomme fan it trelit en de spanning fan de spultsjes. De breatafel seach der geweldig goed en fersoarge út, der waard ek goed gebrûk fan makke, elts liet it him goed smaitsje. Nei ôfrin gie elts mei in lekker en foldien gefoel nei hûs. Us folgjende SOOS is op 15 Jannewaris fan dit jier fansels. As sprekster is dan utnoege Baukje.Spoor,ut Aldegea, se sil fertelle oer har libben. Binne jim ek sa nijsgjirrich? Wy fan it bestjoer wol! Dus net stinne mar (hinne) komme!!! It Bestjoer. *********************************************************************************

“Sparjeburd fan Wurkkamp nei Boartersbosk” (50 “Woudklankferhalen”) Foar in oantal lêzers yn De Himrik is noch it boek A4 formaat (mei foto’s) te reservearjen, dy yn lytse oplage foar famylje en freonen makke is. Priis € 15,00 it stik. by: Henk F. Hansma, Compagnonsfeart 33, 8409CR De Himrik, 0516 47 14 19 3


16


Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik. 12 jan. 19 jan. 26 jan. 02 feb. 09 feb. 16 feb. 23 feb.

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Ds. A.J. Jonker Raad v. Kerken/gebed v d eenheid Ds. A. Wouda Ds. P. Crom Dienst door Gemeenteleden Ds. A.J. Jonker Ds. A.J. Jonker

Langezwaag, Heilig Avondmaal Gorredijk (RK), Jubbega en Mildam Lippenhuizen Langezwaag Lippenhuizen Langezwaag, Cuba dienst Hemrik

*********************************************************************************

De wijkagent vraagt aandacht voor het volgende: De laatste tijd is er in de noordelijke provincies, ook in de gemeente Opsterland, een behoorlijke toename van het aantal woninginbraken. Als wijkagent wil ik daarom deze ‘negatieve trend’ onder uw aandacht brengen en daarbij enkele tips geven die eraan kunnen bijdragen dat het inbrekersgilde uw woning ‘met rust laat’: - Zorg voor goede verlichting: Inbrekers werken meestal in het donker en uit het zicht. Het is daarom belangrijk dat u uw deuren en ingangen goed verlicht. Lampen met een bewegingsmelder helpen tegen inbraken ’s avonds en ’s nachts. Een woning met brandende verlichting geeft de inbreker de indruk dat u thuis bent. Schakelklokken zorgen ervoor dat lampen op bepaalde tijden vanzelf aan- of uitgaan. Een schemerschakelaar doet hetzelfde van zonsondergang tot zonsopkomst. Een donkere woning laat op afstand al zien dat er niemand thuis is. Waarschuw desnoods uw buren om zo nodig een oogje in het zeil te houden. - Zorg voor goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren. Denk hierbij ook aan het eventueel aanwezige ‘bovenlicht’ ! Dit geldt ook voor de voordeur. - Het aanbrengen van een (luid)-alarminstallatie is zeker het overwegen waard. - Registreer uw kostbaarheden en apparatuur. Maak foto’s van uw kostbaarheden zoals sieraden, zilver en antiek zodat deze gemakkelijker door de politie bij de eigenaar terug kunnen worden gebracht wanneer deze in een onderzoek worden aangetroffen. Registreer uw electronica (merk, type, serienummer, kleur). Van smartphones ook het IMEI-nummer (eenvoudig ‘op te vragen’: toets *#06# op de smartphone en het imei-nummer verschijnt in het display). Daarnaast is het raadzaam om uw I-pad, smartphone, laptop te voorzien van een track and trace software. Laat zo weinig mogelijk kostbaarheden in het zicht liggen: een extra uitnodiging voor inbrekers om ‘naar binnen te gaan’. Leg buiten de woning niet een huissleutel neer op een ‘geheime plaats’: inbrekers zoeken ook naar geheime plaatsen zoals onder bloempotten/deurmatten. Tot slot: verdachte omstandigheden kunt u doorgeven via het nummer 0900-8844. Bij een heterdaadsituatie: bel 112. Henk Liemburg, wijkagent.

*********************************************************************************

4


Garage ’ de Buorren’’ ONT-MOET

SERVICE CENTER

BUORREN 65

8408 HK LIPPENHUIZEN

0513 461938

Shiatsu Hotstone Voetreflex Stoelmassage Klassieke massage

Ypie de Jong 0516-471412 www.ont-moet.nu


VRIJWILLIGER VAN DE MAAND. ZWIERT MANSENS Zwiert Mansens, geboren in 1943 in Winschoten, ging na de ulo studeren aan de HTS elektrotechniek in Groningen. Zijn werkzame leven begon en eindigde bij KPN waar hij diverse functies vervulde: van projectleider van grote districtstelefooncentrales tot commercieel directeur. Hij woonde in veel plaatsen: Leidenschendam, Alphen a/d Rijn, Ermelo, Maastricht, Breda en Den Haag en maakte tweemaal een buitenlands uitstapje (1,5 jaar Jakarta en 3 jaar Soedan). In 1965 trouwde Zwiert. Hij werd vader van twee kinderen: Bertrik (45) en Geerien (42). Na zijn scheiding trof hij in 1990 Katy, ook werkzaam bij KPN, met wie hij sindsdien samenwoont . Zwiert en Katy wonen sinds 1996 in een grote woonboerderij aan de Compagnonsfeart in Hemrik. Omdat ze kleiner willen wonen, staat hun huis te koop. Hoe ben je vrijwilliger geworden? ‘Op mijn 22ste deed ik in Leidschendam mijn eerste vrijwilligerswerk voor de kerk. Daarna heb ik allerlei vrijwilligerstaken gedaan: van penningmeester bij Plaatselijk Belang, adviseur van een gemeenteraadslid tot kerkouderling en bestuurslid van een sociaal-culturele club. In de periode Breda, Den Haag en Soedan had ik het te druk met mijn werk en geen tijd voor vrijwilligerswerk. Toen ik in 1999 stopte met werken, heb ik me als vrijwilliger gemeld bij Vluchtelingenwerk Opsterland. Ik wilde graag weer in contact met buitenlanders komen. Bij Vluchtelingenwerk was ik onder meer gezinscoach voor een gevlucht gezin uit Sebrenica. Ik ben hier in 2012 mee gestopt.’ Hoe raakte je bij de Witte Kerk in Hemrik betrokken? De familie van Katy, de familie Van der Sluis, hebben bij de Witte Kerk een begraafplaats. De familie is nauw betrokken geweest bij de restauratie van de Witte Kerk. Sinds 1998 is Katy bestuurslid. Nadat de kerk in 2002 gerestaureerd was, ging Karmelklooster in Drachten de exploitatie doen. Die stelde als voorwaarde dat er een plaatselijke activiteitencommissie kwam. Ik ben hier een aantal jaren voorzitter van geweest. Karmel trok zich terug en wij kregen de buitenkans om het evenement ART Super in een Gronings kerkje bij Appingedam over te nemen van een echtpaar dat naar Frankrijk zou emigreren. ART Super is een verkooptentoonstelling van met name kleine schilderijen, maar ook keramiek en sieraden. We zijn in dit avontuur gestapt, niet wetende hoe het zou aflopen. We hadden wel zoiets van: dit moeten we doen, hier kunnen we geld mee verdienen.’ En hoe gaat het met ART Super in Hemrik? ‘We organiseerden dit jaar ART Super voor de zevende keer. Elk jaar in de maanden oktober, november en december trekt dit evenement zo’n 1.800 tot 2.000 bezoekers. Aan de verkoop van de kunstwerken houden we een aanzienlijk bedrag over voor het onderhoud van de Witte Kerk. Het is prachtig dat mensen die niet zoveel geld hebben te besteden bij ons tegen betaalbare prijzen toch echte kunst kunnen kopen. Ook de kunstenaars staan in de rij om mee te doen. We proberen elk jaar de groep van 65 kunstenaars met 20 nieuwe kunstenaars te verversen zodat er telkens nieuwe kunst in de kerk hangt. De opening van de tentoonstelling wordt verzorgd door een prominent: een burgemeester of een Tweede Kamerlid. We promoten ART Super met reclamespotjes op Omrop Fryslân televisie en een prachtige folder. Vrij veel Hemrikers komen een kijkje nemen bij ART Super. De kinderen van de basisschool in het dorp komen ook een keertje langs om een kunstenaar aan het werk te zien.’

5


Wat werd jouw betrokkenheid bij ART Super? ‘Na de overname van ART Super hebben we de Stichting Cultuur in de Witte Kerk opgericht, waarvan ik voorzitter werd. Deze stichting bekijkt hoe we er financieel voor staan; moeten we bijvoorbeeld meer activiteiten organiseren of de kerk juist meer gaan verhuren? Van ART Super werd ik projectleider. Ik zorgde bijvoorbeeld voor het draaiboek. ART Super draait met zo’n 22 vrijwilligers. Die zorgen voor de selectie van de kunstenaars, helpen met het opbouwen/inrichten van de tentoonstelling, de verkoop van kunst en koffie zetten. Het werven van vrijwilligers is geen probleem. Iedereen is graag betrokken bij zo’n succesvol product.’ Waarom doe je vrijwilligerswerk? ‘Ik vind het om een aantal redenen heel vanzelfsprekend om vrijwilligerswerk te doen. Toen we hier in 1996 in Hemrik als niet-Friezen kwamen wonen, betekende vrijwilligerswerk contact met de omgeving. Ik kom graag in aanraking met mensen. Mensen scherpen mij. Ook voel ik een stuk verantwoordelijkheid richting de gemeenschap. Al die individuutjes bij elkaar is maar niks. Met z’n allen kunnen we er juist een mooiere wereld van maken. In vergelijking tot de zakelijke wereld draait het bij vrijwilligerswerk veel minder om het eigen ego.’ Op 1 januari 2014 ben je gestopt als projectleider Art Super en voorzitter Stichting Cultuur. Wat is hiervoor de reden? ‘Ik blijft nog wel als teamleider en gastheer bij ART Super en de klassieke muziekactiviteiten betrokken, maar stop inderdaad met de voorzittersfuncties. De reden is dat ik 70 jaar ben geworden. Op deze leeftijd wordt je brein ouder en reageer je niet altijd meer even snel. Ook wil ik van de verantwoordelijkheid en de bijbehorende stress af. Ik wil meer tijd besteden aan het lezen van moeilijke boeken, studeren bij het hoger onderwijs voor ouderen, museumbezoek en zangles. Ik zal het contact met de Witte Kerk-vrijwilligers wel erg missen, hoor.’ Heb je voor Hemrik nog zaken op je verlanglijstje staan? ‘Ik laat een Witte Kerk achter die financieel prima draait. De inrichting zou nog wel iets moderner mogen. We hebben behoefte aan nieuwe stoelen, een nieuwe geluidversterker en WiFi-aansluiting. En ik hoop dat nog meer Hemrikers de drempel van de kerk overstappen. Het is tijdens een activiteit op de zondagmiddag ook een hele gezellige ontmoetingsplek.’

***************************************************************************

Beste mensen, In het December nummer van DE BÂN van Wijnjewoude ,de Doarpsrounte Hemrik en De Harker van Lippenhuizen was het idee van een Repair Café in onze dorpen geopperd. De bedoeling was en is , afhankelijk van de animo, om omstreeks Maart hiermee te starten en dat afhankelijk van het aanbod om de vier tot acht weken te herhalen. Om die start mogelijk te maken doen wij een oproep aan mensen die het leuk vinden om hun kennis en ervaring over te brengen op andere mensen, en deze daarmee te helpen bij het repareren van hun kapotte of niet meer werkende apparaten, om zich op te geven als vrijwilliger voor het Repair Café. Ook sponsoring voor aanschaf van gereedschap zal in dank aanvaard worden. Meld U aan via dorpsteunpunthemrik2@kpnmail.nl , of bel 0516471906. Namens het DSP Hemrik, Gerard Zondervan. 6


Wilt u ook adverteren in de Doarpsrounte? Neem dan contact op met Melle van der Wal Tel.:0516 - 471296 m.eng.vanderwal@home.nl

De Witte Kerk Hemrik is een sfeervol en bijzonder gebouw uit 1739. Sinds de restauratie in 2002 is de Witte Kerk een culturele ontmoetingsplaats.

Wij bieden een breed programma van culturele activiteiten: muziek & theater, het filosofisch-literair cafĂŠ en twee maanden per jaar kunst bij ART Super. Voor het organiseren van bijeenkomsten en het vieren van speciale gebeurtenissen in een bijzondere entourage. Ook voor receptie, familiedag, presentatie, workshop, huwelijk, lezing en training. Muziekgezelschappen kunnen het gebouw huren voor uitvoeringen, repetities en CD-opnames.

www.wittekerkhemrik.nl

Binnenwei 22, 8409 JH Hemrik info@wittekerkhemrik tel. 06 13 58 35 77Korfbalvereniging W.W.M.D. WĂŞz Wis Mei Doelen Hemrik Opgericht 6 augustus 1916 *********************************************************************************

Programma: 12-01-14 26-01-14

WWMD 1 WWMD 1

-

HHCombi 1 Forward 1

09,35 Kortezwaag 10.00 De Eendracht

Eenvakstoernooi Zondag 14 december heeft een jeugdploegje van WWMD meegedaan met het door LDODK/AH georganiseerd toernooi in Gorredijk. Het eenvakstoernooi werd mede georganiseerd door de KNKV. Kinderen tot 8 jaar die nog niet in competitieverband spelen deden mee aan het toernooi. Hieronder een verslag ter plaatse; Op zaterdag 14 december deden we met ons korfbalteam voor het eerst mee aan een toernooi. Dit toernooi was georganiseerd door LDODK in Gorredijk. Eigenlijk waren we een beetje te oud voor dit toernooi, maar we mochten meedoen omdat er een team was uitgevallen. We hebben in Gorredijk alle wedstrijden gewonnen. Omdat we heel snel overspeelden en goed samenwerkten scoorden we veel. Het was leuk om mee te doen, maar het was eigenlijk een beetje te makkelijk voor ons. Ik hoop dat we dit jaar nog veel meer wedstrijden gaan spelen. Niet ons hele team deed mee aan het toernooi in Gorredijk. Marije was die dag ziek. Anouk is onze trainer en coach. Jildou de Jong, 9 jaar

V.l.n.r: achterste rij, Britt Dikkens, trainer/coach Anouk de Boer en Sjikke Teakema. Voorste rij Ryanne v/d Meulen en Jildou de Jong.

7


Oneven wedstrijd Udiros-WWMD

De jongste jeugd van WWMD heeft enthousiast meegedaan aan een wedstrijd tegen Udiros! V.l.n.r.: Nanina van der Meulen, Silke Tolman, Marije de Boer Danique Dikkens en trainer/coach Anouk de Boer. WWMD is altijd op zoek naar nieuwe jeugdleden! De training wordt door Anouk de Boer gegeven, ondersteund door een vrijwilliger, op vrijdagmiddag tussen 16:15 en 17:15 in de Bining. Neem gerust eens een kijkje. Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij de voorzitter van WWMD Tjalling Nijboer (0516 471720). Bedoeling is om de veldcompetitie te starten met een jeugdploeg. Tussenstand zaalcompetitie WWMD # Team 1 2 3 4 5 6

Gespeeld

Punten

Gewonnen

Verloren

Gelijk

5 6 5 5 7 4

8 8 7 4 3 2

4 4 3 2 1 1

1 2 1 3 5 3

0 0 1 0 1 0

Vitesse (Be) 3 Forward WWMD HHCombi KIOS (R) 4 Samen Een

KIOS 4 – WWMD 1

Goals voor 70 81 64 69 83 41

Goals tegen 55 63 61 63 105 61

Doelsaldo

15-12-2013

Deze zondag gingen we op weg naar Ruinerwold. Hoewel we vaker op het (werkelijk fantastisch) kunstgrasveld hebben gespeeld, speelden we ditmaal in de zaal tegen KIOS. Vandaag deden Grietje en Rense mee. De gehele wedstrijd waren beide teams erg aan elkaar gewaagd. Op spannende momenten werd uiteindelijke gescoord, maar het antwoord van KIOS kwam nooit veel later. Na de eerste helft keken we toch tegen een achterstand aan. De tweede helft scoorde de WWMD’ers de meeste doelpunten, maar de achterstand werd niet meer ingehaald. Toen de scheidsrechter het laatste fluitsignaal gegeven had, stond het dan ook 15-15. Doelpuntenmakers waren; Grietje 4, Nanna en Sipke beiden 3, Nienke en Hjerke beiden 2 en Klaas scoorde eenmaal. Leuk feit; de dames hebben de meeste doelpunten dankzij Grietje (jij mag vaker mee ;) en Nanna gescoord. Komt niet vaak voor aangezien Hjerke onze topscoorder is!

8

15 18 3 6 -22 -20


WAMPEX 2013 – 27-28 december . In 1 woord: GEWELDIG. Om 18.00 uur is de 1e ploeg, “De Rûchhouwers” vertrokken. Om 22.12 uur is “Lest Best” vertrokken. In totaal liepen er 34 ploegen mee waarvan er 1 voortijdig moest afhaken. Alles liep goed tot men er achter kwam dat er letters/vragen uit de route waren gehaald. ’s Morgens en de dinsdag voor de Kerst door ons in de route gezet en vervolgens er door onbekenden weer uitgehaald. Niet leuk en voor de organisatie erg frustrerend en lastig. Froukje had uren zitten in het maken en controleren van de vragen. Hierdoor liepen een paar ploegen verkeerd. Een aantal ploegen is door ons weer op het goede spoor geholpen. Bij post 3 liep het een beetje spaak, doordat een paar ploegen bij de oversteek gingen “voordringen” omdat het niet snel genoeg ging. Foei! Bij een paar ploegen waren mensen die nog even wilden zwemmen. Het water was erg koud, zijn ze achter gekomen. Achter een boom schone kleren aantrekken en weer verder. BIKKELS. Een aantal is per “taxi” naar de Bining gebracht om na een douche en schone kleren weer in de route gezet te worden. Een aantal deelnemers moest afhaken i.v.m. blessures. De rest van hun ploeg heeft de WAMPEX wel uitgelopen. De eerste ploeg was om 02.25 weer binnen. Dat was snel, maar ze hadden dan ook 4 posten gemist . De laatste 2 ploegen kwamen (zeer goed gemutst) om 06.23 weer vrolijk binnenwandelen. Ze zijn nog gezellig even blijven zitten, TOP. Als organisatie hebben we nog gezellig even zitten nakletsen. Rond half acht zijn we allemaal richting huis vertrokken. Ondertussen waren de vrijwilligers van de BINING al aan de schoonmaak. De voorbereiding voor deze WAMPEX was in handen van een 9-tal vrijwilligers. De voorbereidingen zijn in september al begonnen. In de afgelopen weken waren deze vrijwilligers dagelijks met de WAMPEX bezig. Tijdens de WAMPEX nacht zelf waren bijna 40 vrijwilligers in touw. Wat deden deze mensen allemaal tijdens deze avond/nacht: Van 17.00 uur tot 07.30 uur waren: • 9 mensen onderweg als Mobiele Post om mensen op te halen/te helpen etc.; • 21 mensen “midden in de rimboe” op een 10-tal posten; • 2 dames in de Bining als Centrale Post; • 2 EHBO-ers aanwezig; • Vrijwilligers van Dorpshuis de Bining waren druk aan het werk om iedereen van snert, hapjes en drankjes te voorzien. • De opruimploeg zorgde ervoor dat alles nog dezelfde nacht werd opgeruimd. Zonder al deze vrijwilligers en zonder de sponsors had de WAMPEX niet door kunnen gaan. Dit maakte het ons mogelijk om ook dit jaar weer een geweldige WAMPEX “neer te zetten”. Heel hartelijk bedankt. Een speciaal woord van dank is op zijn plaats voor alle eigenaren van de weilanden waar we doorheen mochten lopen. Ook zonder jullie toestemming is de WAMPEX niet mogelijk. Voor alle deelnemers: Jullie waren SUPER en hebben het ons heel makkelijk gemaakt. Laat een bericht achter in het gastenboek op onze website: www.wampexhemrik.nl. Wij vinden het leuk jullie reacties te lezen. Wie gingen er dit jaar met de eer vandoor: Ploegnummer 33, “De Roedel”. Proficiat. Al met al kijken wij terug op een zeer geslaagde WAMPEX. Tot volgend jaar. De evaluatieavond is op 15 januari om 20.00 uur in de Bining. 9


WAMPEX DE HIMRIK 2013 De voorbereiding en de tocht‌

Na gedane arbeid is het lekker.......

Foto's Wietze Klijnstra

10Kleintje Wampex Hemrik Zaterdag 1 februari 2014 Er wordt op zaterdagavond 1 februari voor de jongeren van Hemrik (vanaf groep 8 tot ±16 jaar) weer een Kleintje Wampex georganiseerd. Je bent de 1de welkom vanaf circa 18:30 uur in De Bining. Deelnemers betalen € 6,00 p.p. Graag gepast meenemen. Ouders en andere belangstellenden, die het verloop van de “race” willen volgen, zijn ook van harte welkom! De starttijden staan in de laatste week van januari op www.dehimrik.nl. Doe warme kleren aan (meerdere laagjes) en neem reserve kleren (in tas met je naam erop), regenkleding en een zaklamp mee. De tocht kun je het beste lopen op waterdichte wandelschoenen en ook op laarzen is het goed te doen. Voor de winnaars wacht eeuwige roem. En.....weer of geen weer.....een Wampex gaat altijd door! Doe je ook mee?? Lever dan (per deelnemer) onderstaand strookje, getekend door je ouders/verzorgers, voor 24 januari in bij Jasper Visser, Tjalling Harkeswei 55 (in de brievenbus). Je kunt dit formulier ook downloaden, zie www.dehimrik.nl. Opgave is per groep maar we hebben per deelnemer onderstaande aanmelding nodig in verband met de handtekening. Het parcours wordt op een zo veilig mogelijke manier uitgezet, maar wel met veel uitdagingen! Je loopt mee op eigen risico. De jeugdcommissie.

Opgave Kleintje Wampex 1-2-2014: Voor- en achternaam deelnemer

Leeftijd

Bijzonderheden

Handtekening akkoord ouders/verzorgers van de deelnemer:

…………………………………………………………………. Let op: Opgave gaat per groep. Een groepje bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 deelnemers waarvan minimaal de helft uit Hemrikers bestaat. Bedenk samen een leuke naam voor je groep en vul deze hieronder in.

Naam groep: ……………………………………………………….... Deelnemers: …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Wil je graag meedoen en heb je geen groep? Geef je wel op, dan kunnen we met jullie opgaven een groep maken! 11


Huifkarritten voor kinderfeestjes www.sjezel.nl Coralinde van Boven

06-21286543

drukkerij

Doordat we een klein bedrijf zijn, hebben we persoonlijke aandacht voor onze klanten en zijn flexibel. Naast twee traditionele drukpersen beschikken wij ook over een aantal geavanceerde printers. Hiermee kunnen wij een breed assortiment drukwerk tegen concurrerende prijzen leveren.

Tel.: 0516 - 48 15 97

Opper Haudmare 2 9241 WD Wijnjewoude

info@drukkerijpool.nl www.drukkerijpool.nl

Voor meer informatie kijk op onze website of kom eens langs en informeer naar de mogelijkheden en prijzen.

Ook in Hemrik en omgeving


Wedstrijdverslagen Jeugd HVC/THOR. Verslag wedstrijd Tjukemarders MB 1 – Thor/HVC MB 1 12 December 2013 – De wedstrijd begon goed voor ons, er was een goede concentratie en er werd mooi overgespeeld. Naarmate de wedstrijd vorderde waren we een beetje afgeleid waardoor er een aantal punten werden wegegeven, maar dit werd weer goed hersteld en de eerste set eindigde met 23-25 voor Thor/HVC. De tweede set werd gewonnen door de tegenstander, met 25-23. Ondanks het verliezen van de tweede set ging de derde set weer top en wonnen we met 21-25. Susanne Hofman. **********************************************************************************

Nieuws van Toneelvereniging De Harmonie! Al wekenlang wordt in de Bining op de vrijdagavonden hard gewerkt aan een nieuwe voorstelling. Jeugd en volwassenen zijn aan het repeteren voor een toneelstuk met alles erop en eraan! Dus, tot nu toe vooral tekst, tekst, tekst en binnenkort de eerste doorloop! Zaterdag 5 april is het zover: Uitvoering van Toneelvereniging De Harmonie in de Bining van: DE DOEMTINKER Reserveer deze datum alvast! En als u dan toch aan het noteren bent, ook voor het Hemrivisie Festival is de datum van 2014 gepland, en wel op zaterdag 27 september Wij houden jullie op de hoogte! Bestuur Toneelvereniging Harmonie, Eke, Sipke, Brand-Jan, Appie, Jurrian, Tineke. *********************************************************************************

ACTIVITEITEN IN DE WITTE KERK zondagmiddag 12 januari 15 uur The Frisian Harmonizers, arbershopkoor entree 10 euro inclusief consumptie, t/m 12 jaar 2 euro. woensdagavond 15 januari 20 uur - Filosofisch-literair café: Misdaad en straf Wie of wat bepaalt wat een misdaad is en wie bepaalt de straf? Willem Korthals Altes en Jon Verhave entree 6 euro inclusief koffie of thee bij aanvang. Aanmelden is noodzakelijk via www.wittekerkhemrik.nl zondagmiddag 19 januari 15 uur - Van Berini tot Solex, Marjolein Meijers Entree 10 euro inclusief consumptie, t/m 12 jaar 2 euro zondagmiddag 26 januari 15 uur - Het Saxofoonorkest entree 7,50 inclusief consumptie, t/m 12 jaar 2 euro zondagmiddag 2 februari 15 uur - Gurbe en Chris spylje Friersk Gurbe Douwstra en Chris Kalsbeek entree 10 euro inclusief consumptie, t/m 12 jaar 2 euro zondagmiddag 9 februari 15 uur - pianist Wiebe Kaspers virtuoos allround pianist entree 7,50 euro inclusief consumptie, t/m 12 jaar 2 euro Meer informatie en reserveren via www.wittekerkhemrik.nl 12


Wij adviseren en verzorgen Uw Ø Ø Ø Ø

Belastingaangifte Administratie Salaris administratie Kwartaal- en jaarrapporten

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude. Tel. 0516 48 09 93 www.boumaadmin.nl


Bericht van Plaatselijk Belang De Himrik

Allereerst willen we langs deze weg iedereen een gelukkig en gezond 2014 toewensen. We stellen ons tevens voor aan onze nieuwe bewoners. Welkom in Hemrik! En ook welkom op onze ledenvergadering. Deze wordt in het voor – en in het najaar gehouden. Ben je nog geen lid van PB? Bel dan met Pia Marra, tel: 471371 of stuur een mail naar plaatselijkbelang@dehimrik.nl.

vlnr: Jaap, Josien, Binne, Pia, Harry. Foto gemaakt door Hanneke Bosma. Jaap Russchen, 47 jaar, gehuwd en 2 kinderen in de leeftijd van 11 en 14 jaar. Beroep: ondernemer in de zorg. Binnen de zorg veranderen dingen snel. Vanzelfsprekendheden verdwijnen door afnemende budgetten. Hierin ligt ook de link met de leefbaarheid in een dorp. Om in ieder geval te behouden van wat we als basis beschouwen, moeten we ons 'uiten' als iets bijzonders. Iets met een uniek karakter...willen we iets extra's? Dan vraagt dit om creativiteit en persoonlijke inzet. Ik zet me hier graag voor in, ik denk dat we met Hemrik een uniek plekje hebben. Josien Jonker, 32 jaar en woon samen met Roel Ekkels en onze kinderen Lars en Wende aan de Ikesingel. Ik werk als wetenschappelijk onderzoeker en psychiatrisch verpleegkundige bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (onderdeel van GGZ Drenthe). Sinds 2010 voer ik het secretariaat van Plaatselijk Belang. De veelzijdigheid van de functie en de betrokkenheid van PB bij allerlei zaken biedt een mooie uitdaging, om samen met alle inwoners, de prettige woonomgeving en leefbaarheid van ons dorp te behouden en uiteraard waar mogelijk te verbeteren. Binne Visser, 45 jaar, werkzaam bij Philips in Drachten als Manager van Productie Engineering & Onderhoud en zit in het management team van de fabriek. Ik ben getrouwd met Corrie Pieters en we hebben 2 kinderen, Jasper 19 jaar en Johanna 17 jaar. Ik ben 11 jaar geleden gevraagd om voorzitter van Plaatselijk Belang te worden. Het leek mij destijds leuk en interessant omdat je met Plaatselijk Belang veel voor het dorp kan betekenen richting de Gemeente en andere instanties. Ik kan het onderschrijven dat veel ideeën tot zichtbare resultaten hebben geleid. Ik vind het nog steeds leuk om met Plaatselijk Belang zaken voor de Hemrik te regelen en zo op deze manier een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. Pia Marra, 51 jaar, gehuwd met Teye en moeder van Fimme 17 jaar en Marte 16 jaar. Ik werk als medewerker personeelszaken in de ambulancezorg. Met veel plezier ben ik nu zo’n zeven jaar bestuurslid (en penningmeester) van Plaatselijk Belang. Het is mooi te zien hoe een idee, een plan of een wens daadwerkelijk gerealiseerd wordt en ook verschil maakt. Voorbeelden daarvan zijn het MFC De Bining/De Boge, het dorpssteunpunt en de NL Doet dag. Plezierig wonen en leven in Hemrik! Dat staat voorop. Harry Berga, ben 45 jaar, getrouwd met Tryntsje Stuiver en heb drie kinderen, Eke, Jurre en Fimme. Sinds 2002 wonen we aan de vaart in De Himrik. Vanaf dit jaar heb ik een eigen bedrijf, Ljeppe Outplacement en LoopbaanCoaching. Ik begeleid (ex)werknemers naar nieuw werk en coach een ieder in de vragen van het leven. Sinds 2005 ben ik bestuurslid van Plaatselijk Belang. Plaatselijk Belang geeft middels projecten zoals bijvoorbeeld de brede school en de vernieuwde dorpskrant een impuls aan de ontwikkeling van ons dorp. Ik vind het mooi om daar een rol in te spelen.

13


Nieuws van IJsclub HAAST U Voor de mensen die niet op de leden vergadering van de ijsclub zijn geweest willen we het volgende kenbaar maken. Afgelopen Zomer is er een nieuw terras c.q opstap en afstap plek gemaakt. Het terras is groter geworden en gemaakt van mooie gelijke klinkers. Het is nu helemaal vlak, en er staan op de rand langs de baan 3 vaste bankjes. Ook is er een grotere fietsen stalling/verharding gemaakt. De grote vlaggenmast van de oude Bôge heeft een mooi plekje gekregen en met de nieuwe damwand langs het water ziet alles er weer mooi strak uit. Verder is de baan en zijn wij als bestuur klaar voor de komende ijsperiode, in deze periode hopen wij het volgende weer te kunnen te organiseren:  Schaats wedstrijden voor jong en oud  Estafette  Fakkel optocht en natuurlijk gewoon lekker schaatsen, en gezellig even wat bijkomen met toebehoren in en rond het ijsbaan hokje. Vriendelijke groet, en hopelijk tot ziens op de ijsbaan. Het Bestuur van IJsclub HAAST U.

14


15


Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl


Uw adres voor: Sanitair ~ Verwarming ~ Riolering ~ Gas ~ Water ~ Elektra Dakbedekking ~ Dakgoten ~ Zinken en Koperen daken Binnenwei 47, Hemrik Tel.: 06 - 51 09 76 78


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.