Dr web sept

Page 1

Doarpsrounte De Himrik

e

Septimber 2014

41 jiergong 1 Mei it nijs Ăşt De Himrik


Fa. KAMMINGA De winkel van Michiel en Sippy. De dorpswinkel voor uw Groente-fruit-levensmiddelen heten wij u/jullie van harte welkom. Merkebuorren 69 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 37 E-mail: michiel_sippy@hetnet.nl

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

Gastouderbureau Goedteplak Tjalling Harkeswei 62 8409 CN Hemrik e-mail: goedteplak@hetnet.nl tel: 06-15543291 www.goedteplak.nl


Doarpsrounte De Himrik Verschijnt 10 x per jaar in een oplage van 325 exemplaren. REDACTIE: Doetsje de Boer, Anje de Jong, Janneke Wiebenga, Gerrit Bakker, Senda de Groot en Nienke Zwart (WWMD nieuws) DRUKWERK. Drukkerij F. Pool, Wijnjewoude ABONNEMENTEN/VERSPREIDING Abonnement: € 10,00 per jaar Bankrek.nr. NL87 RABO0373704763 Opgave/opzegging/wijziging adresgegevens mailen naar: jannekejonker@hotmail.com Klachten bezorging: 0516-471384

INHOUD: Inhoudsopgave Voorwoord Agenda - prikbord – Burgerlijke stand Kerkdiensten Vrijwilliger v.d. Maand Brommerbeurs Uitvaartvereniging Nieuws van Plaatselijk Belang Nieuws van en de jaarplanning van it Kelderke. W.W.M.D. Repaircafe Ielrikje Reisverslag van varen langs de turfroute Verhaal uit de oude doos Dorpssteunpunt Harmonie Verslag van “de frije wiken” Kerstmusical

WEBSITE: www.dehimrik.nl Praatje bij voorplaatje. ADVERTENTIES: Contactpersoon: Melle van der Wal. 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Huisartsenpraktijk Wijnjewoude/Hemrik Tel.: 0516-481250 / spoed 0516-480808

Ielrikje by de iisbaen op 16 augustus. Foto van Douwe Tolman.

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij: Doetsje de Boer, Ds. de Boerwei 11 - email naar: drdehimrik@hotmail.com Maand

Wanneer

Inleveren kopie

September Oktober

13 september 11 oktober

8 september 6 oktober

November December

15 november 13 december

10 november 8 december

Alarmnummer: 112 Wijkagent de Himrik: Henk Liemburg, tel. 0900-8844

- De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy. - Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. Voorwoord. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant. - Alle kopy bij voorkeur graag inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.

1


VOORWOORD: Beste Hemrikkers! Een nieuw seizoen is alweer gestart en de eerste activiteiten hebben we al weer achter de rug. Dit jaar willen we extra aandacht geven aan het opstarten van enkele nieuwe initiatieven, maar ook het in standhouden van evenementen en activiteiten die al langer bestaan. Eigenlijk zijn we hier voor de vakantie al mee gestart en dit jaar gaan we hier mee door. Eerder dit jaar hadden we al het bloemschikken en direct na de zomervakantie hadden we de eerste brommerbeurs in de Bining! Hierover staat elders in deze uitgave meer over vermeld. Wanneer we kijken naar de opkomst bij Hemrivent en het dorpsfeest moeten we helaas wel constateren dat er steeds minder mensen op de activiteiten af komen en natuurlijk vinden we dat jammer. Er zijn veel mensen die zich inzetten voor de organisatie en het maakt het leven in ons dorp zoveel gezelliger. Dat het ook anders kan hopen we te bewijzen met een aantal nieuwe initiatieven. Dit jaar zullen we de samenwerking tussen de sportverenigingen proberen te versterken en er zal o.a. een heuse computer workshop worden georganiseerd door PC Hemrik. Het idee achter deze activiteiten is de laagdrempeligheid; je hoeft niet perse lid te worden of veel contributie te betalen om toch mee te kunnen doen. Op deze manier is het zaalvoetballen en biljard bijvoorbeeld op donderdagavond al jaren succesvol. Mocht u bij het lezen van dit alles nog leuke ideeën hebben, dan horen we het graag. Vlak voor het dorpsfeest hebben enkele vrijwilligers nog keihard gewerkt om de nieuwe verlichting in de zaal gereed te krijgen. Hans en Henk-Wolter de Jong hebben samen met Hilbrand Hiemstra en Pieter Visser een slim systeem bedacht en gemaakt om de zaal van maar liefst 8 grote “kroonluchters” te voorzien! Het resultaat mag er zijn, want op deze manier kan een relatief grote ruimte toch heel sfeervol worden aangekleed. Jongens: hartelijk bedankt voor jullie inspanning, hier kunnen we weer jaren mee vooruit. Dat de sfeer (niet alleen in de zaal, maar ook in de kantine) een boel doet blijkt ook wel aan de toename van het aantal aanvragen voor feestjes en recepties. Vele bezoekers zijn enthousiast over wat de Bining heeft te bieden.

Namens het bestuur van de Doarpsrounte wensen we iedereen fantastisch nieuw seizoen en we zien u graag terug bij een van de evenementen of workshops! Met vriendelijke groeten,

Tjalling Nijboer, Jan Visser, Loes de Boer, Janny Hendriks en Ake Jan van der Vinne

2


AGENDA. Dag Vrijdag Vrijdag Zaterdag Zaterdag Woensdag Zaterdag Woensdag Woensdag Woensdag

Datum 12-09 19-09 27-09 04-10 08-10 11-10 17-09 24-09 06-10

Tijd 19.00 19.30 19.30 19.30 15.00 14.00 07.30 07.30 07.30

Wat is er te beleven Stratenvolleybal Ledenverg. Harmonie Hemrivisie Playbackshow FOM festival Ouderensoos Repaircafe Oud papier Buitenroute Oud papier Sparjebird Oud papier Binnenroute

Dorpssteunpunt Hemrik. Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst die in december op elk adres in Hemrik is bezorgd.

PRIKBORD. Wedstrijden it Stikelbearske. ALGEMEEN 14 sept de Zwemmer Westergeest 06.30-12.15 28 sept PM kanaal Spannenburg 06.45-12.30 ROOFVISWEDSTRIJD 5 okt Hemrik 08.00-21.30 19 okt Jubbega 08.00-11.00 Als je te laat dreigt te komen, bel met de wedstrijdleider *********************************************************************************

Grote club actie. Vanaf zaterdag 13 september kunt u de leden van de Volleybal en de drumband weer bij u aan de deur verwachten met loten van de Grote Club Actie. We hopen dat u ze weer van ons wilt kopen. Graag tot dan. Bestuur HVC en Drumband Eensgezindheid. *********************************************************************************

Burgerlijke stand: Geboren: 30 juli 2014: Josephine Silvia, dochter van Stefan Brouwer en Ingrid de Vries, zusje van Amélie. Tj.Harkeswei 76, Wijnjewoude. 21 augustus 2014: Reijer Wietze , zoon van Engbert Dijkstra en Hinke v.d Steege-Dijkstra, Tj. Harkeswei 84a, Wijnjewoude. Verhuisd: 14 september 2014: Harry en Ans Geertsma, Manege 6, Hemrik, naar Vledder. *********************************************************************************

Thuiswedstrijden H.V.C. 26-09-2014 19.15 uur HVC 2-Hevoc ’89 10 W. Stoker 26-09-2014 20.15 uur HVC 1-Tsjûkemarders 3 J. Staal 17-10-2014 19.15 uur HVC 2-Wordt Kwiek 5 J. De Boer 17-10-2014 20.15 uur HVC 1-CSZ 2 J. Staal ********************************************************************************* 3


Garage ’ de Buorren’’ ONT-MOET

SERVICE CENTER

BUORREN 65

8408 HK LIPPENHUIZEN

0513 461938

Shiatsu Hotstone Voetreflex Stoelmassage Klassieke massage

Ypie de Jong 0516-471412 www.ont-moet.nu


Wie oh wie kan ons helpen ... Wij zijn op zoek naar ene Germ Aartsma of Daarsma? die in de oorlog ondergedoken heeft gezeten in Hemrik in ons arbeidershuisje aan de Poasen 23 ( het huidige landgoed 't Kopje). We weten dat ook zijn oomzegger rondom Hemrik moet wonen. Het zou voor ons erg leuk zijn om deze man, die inmiddels over de 90 is, nog te kunnen spreken. Wie oh wie weet hier meer van en kan ons verder helpen? Piers van der Sluis - Sluis165@hotmail.com - 06- 125 39 892 *********************************************************************************

Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik. 14 sep 10.00 uur Dhr. J. Koerts Lippenhuizen 21 sep 10.00 uur Ds. E. Rooseboom Hemrik 27 sep 19.00 uur * Ds. A.J. Jonker Langezwaag, Startzaterdag 05 okt 10.00 uur Ds. A.J. Jonker Langezwaag, m.m.v. kerkkoor ‘Te Wûnderlik’ 12 okt 10.00 uur Ds. A.J. Jonker Lippenhuizen, m.m.v. Cantorij * Gewijzigde aanvangstijd Op de zondagen is er vanaf 09.30 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie in de dienstdoende kerk. *********************************************************************************

Rooster kerkdiensten van de gereformeerde Kerk Wijnjewoude/Hemrik. Predikant : ds. E.J.van den Brink Bouekers 2 , 9247 AR Ureterterp tel: 0512-750231 Kerkelijk werker Herv.Gemeente Wijnjewoude : dhr.M. van Heijningen tel:050 - 5774230 Adres Kerkgebouwen: Merkebuorren 34 te Wijnjewoude, www.pkngereformeerdekerkwijnjewoude.nl en het kerkje aan de Binnenwei 8 te Hemrik-Lippenhuizen. Hierachter bevindt zich “It Ûtsicht” Een prachtige ontmoetingsruimte welke ook te huur is voor bv.vergaderingen en bijeenkomsten. Er is een keukentje met toebehoren aanwezig. Info.bij dhr.R.de Boer Lippenhuizen.Tel.0513-465282

KERKDIENSTEN SEPTEMBER / OKTOBER 2014 Zondag 14 september 9.30 uur Dhr. J. Y. van der Wal, De Westereen Zondag 21 september 9.30 uur Ds. E. J. van den Brink /Startzondag Zondag 28 september 9.30 uur Ds. C. W. Hoek, Bunschoten-Spakenburg Zondag 5 oktober 9.30 uur Ds. J. de Kok, Diever m.m.v. Combo Wyn/ Kerken Israel Zondag 12 oktober 9.30 uur Ds. E.J. van den Brink *********************************************************************************

GEZOCHT: NIEUW REDACTIELID DOARPSROUNTE Omdat ons redactielid Anje de Jong binnenkort de redactie van de Doarpsrounte verlaat, zijn we op zoek naar een nieuw lid. Het nieuwe redactielid kan zich gaan bezighouden met de financiële administratie of het schrijven van artikelen. Welke rol het precies wordt, kunnen we in overleg bepalen. Eén ding is zeker, je wordt niet meteen in het diepe gegooid. Als redactielid vergader je tien keer per jaar mee in ons maandelijkse redactieoverleg. Wil je onze redactie komen versterken? Stuur dan een mailtje naar drdehimrik@hotmail.com Redactie Doarpsrounte

4


BOUMA'S BOUWBEDRIJF Wijnjewoude, ( (0516) 48 18 61 Weinterp 44a Tel.: 0516 - 48 18 61 9241 HE Wijnjewoude Fax: 0516 - 48 14 00

Het adres voor: - Bouwtekeningen - Bouwmaterialen - Verbouw - Nieuwbouw - Onderhoud


VRIJWILLIGER VAN DE MAAND JELKE VAN DER VELDE Jelke van der Velde werd in 1954 geboren in Rottevalle. In Leeuwarden volgde hij de lerarenopleiding Ubbo Emmius, waarna hij docent Engels en Frans werd. Jelke geeft nu les aan de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk, waar hij ook schooldekaan is. Jelke trouwde met Rolf Jant. Ze kwamen 30 jaar geleden naar Hemrik. Hier woonden ze een paar jaar aan de Ds. de Boerwei, waarna ze de oude kleuterschool aan de Binnenwei betrokken. Ze kregen drie kinderen: Marten Koop (30), Nynke (28) en Maaike (23). Jelke heeft inmiddels twee ‘pakesizzers’. Zijn hobby’s zijn lezen, fietsen, wandelen en tuinieren. Hoe ben je vrijwilliger geworden? ‘Het vrijwilligerswerk heb ik van jongs af aan gedaan. Toen we in Hemrik kwamen te wonen, vroeg mijn achterbuurman Sipke Fokkema mij voor het bestuur van het zwembad. Ik zei ‘ja’, want ik vind dat als je in een dorp woont, ook iets voor de dorpsgemeenschap moet doen. In het zwembadbestuur, waar ik voorzitter werd, heb ik twintig jaar meegedraaid. Daarnaast was ik een tijd voorzitter van het bestuur van de peuterspeelzaal Hemrik/Lippenhuizen. Verder heb ik acht jaar in de Stichting Kinderopvang Opsterland meegedraaid.’ Hoe ben je als vrijwilliger bij de Witte Kerk in Hemrik beland? ‘Toen ik uit het zwembadbestuur stapte, werd ik gevraagd voor de activiteitencommissie van de Witte Kerk. De kerk was toen net gerestaureerd en er moesten met het organiseren van activiteiten inkomsten worden gegenereerd. Het leek me een leuke, nieuwe uitdaging. Ik heb wel iets met cultuur en dingen organiseren ligt me wel. Ik kreeg te maken met een club van zes hele enthousiaste mensen die open stonden voor vernieuwing. Acht jaar geleden haalde de activiteitencommissie de kunstexpositie Art Super binnen. Een ‘boppeslach’. Ook dit jaar, van oktober tot en met december exposeren zo’n zestig kunstenaars uit de noordelijke provincies hun kleine kunstwerken aan het publiek. Naast lid van de Art Super en de activiteitencommissie ben ik voorzitter van de Stichting Beheer Witte Kerk Hemrik, die de exploitatie van de kerk in handen heeft. In deze commissie hebben we het over regels over het gebruik, tarieven en onderhoud.’ Kun je iets meer vertellen over jouw inbreng bij de Witte Kerk? ‘Gemiddeld besteed ik één avond per week aan de Witte Kerk. Ik ben nu druk met de laatste hand leggen aan de seizoensbrochure, die eind augustus moet klaarliggen. Deze brochure ontvangen alle inwoners van Hemrik. We organiseren per jaar ongeveer vijftien activiteiten die plaatsvinden van september tot eind maart. We maken een verdeling van de gastvrouwen en -heren die een aantal keren op de zondagmiddagen meehelpen. Die zorgen ook voor de ontvangst van de artiesten en de financiële afwikkeling. Voor Art Super gaan we in de komende week de panelen verven waar de kunstwerken aan hangen. In oktober sjouwen we met de sjouw- en bouwploeg op vrijdagmiddag alle panelen de kerk in. Op zaterdag bouwen we op en op maandag, dinsdag en woensdag richten we de expositie in. Een groot deel van mijn herfstvakantie gaat zo op aan Art Super, maar ik heb dan wel echt het goede gevoel iets concreets te hebben bijgedragen. En na afloop van Art Super moet de hele boel weer worden opgebroken. Tijdens Art Super zitten er elke middag drie vrijwilligers in de kerk. Ook ik ben een aantal keren ingeroosterd en aanspreekpunt voor de kunstenaars en bezoekers. 5


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk


De Witte Kerk draait met vijftig vrijwilligers en de twee beheerders Kees Roeleveld en Willie Jansen. We zijn erg blij met deze ploeg en waarderen wat ze doen.’ Wat maakt Art Super tot een succes? ‘Het is altijd gezellig druk met mensen. Het succes van Art Super is de laagdrempeligheid. Het heeft de naam dat er leuk werk is te zien voor een bescheiden prijs. Ook de kunstenaars vinden het goed georganiseerd. Er hangt werk van zestig kunstenaars, maar elk jaar melden zich gemiddeld wel 100 kunstenaars aan. Daar kunnen een hoop kunstgalerieën jaloers op zijn. We willen elk jaar dat er een aantal nieuwe kunstenaars meedoen om het aantrekkelijk te houden. Tijdens de opening van Art Super fungeer ik als gastheer. De expositie wordt meestal door een prominent geopend. Zo hadden we in het verleden Tweede Kamerlid Lutz Jacobi, burgemeesters Sicko Heldoorn en Francisca Ravestein. Ik vind het niet erg om de pers te woord te staan of voor een groep een woordje te houden. Ook al ben ik me wel bewust dat het niet alleen om mijn persoon draait. Voorafgaand aan een speech bedenk ik vaak op de fiets waar ik me op ga focussen. Er komt een keer een verzadigingsmoment voor wat betreft de belangstelling voor Art Super. Voor de toekomst zijn we dan ook aan het nadenken over een nieuwe activiteit vergelijkbaar met Art Super. Het eureka moment hebben we nog niet gehad.’ Wat betekent de Witte Kerk voor het dorp Hemrik? ‘Een lastige vraag. Er is altijd een bepaald spanningsveld tussen de Hemrikers en de Witte Kerk. Er komen naar de activiteiten meer mensen van buiten het dorp dan uit Hemrik zelf. De Hemrikers zien het gebouw nog teveel als kerk en niet als een culturele ontmoetingsplaats. Het zou leuk zijn als er meer Hemrikers kwamen. We hebben best leuke artiesten.’ Waarom doe je vrijwilligerswerk? ‘Het vrijwilligerswerk biedt mij de mogelijkheid om naast mijn gewone baan in contact te komen met andere mensen. Je hoort, ziet en doet andere dingen. Zo kijk ik beter en vanaf een afstand naar mijn eigen werk.’ Heb je als vrijwilliger voor Hemrik nog zaken op je verlanglijstje staan? ‘Richt in De Bining een leeshoek in waar mensen hun voorraadje boeken kunnen ruilen met dorpsgenoten. En in de zomermaanden vanuit de Witte Kerk of De Bining regelmatig een wandelen/of fietstochtje organiseren, zou ik ook wel leuk vinden.’ ********************************************************************************** HVC. Het vollyebal seizoen is weer begonnen en de trainingen zijn weer in volle gang om klaar te zijn voor de wedstrijden. Maar ook de vollyebal ontkomt niet aan deze moderne tijd. Geen papieren, maar digitale wedstrijdformulieren dat is de toekomst. Dus moest er een laptop worden aangeschaft. Na een kort bezoek aan PC Hemrik, werd ons een mooie tweede hands laptop aangeboden, door eigenaar Kees van PC Hemrik. Zo kan ook de volleybal in deze moderne tijd weer mee kan gaan. Hierbij wilen we Kees van PC Hemrik bedanken voor de sponsoring van de laptop. Het bestuur van HVC Ook kunnen we nog steeds nieuwe leden gebruiken voor het CMV team en voor de twee dames teams. Dus lijkt het je leuk om te volleyballen, komt gerust een kijkje nemen op maandagavond. Er wordt getraind van 18.45 tot 19.30 door de jeugd en van 19.30 tot 20.45 door de dames teams. Kom maar eens langs. 6


Brommerbeurs Hemrik. Enkele maanden geleden kwamen we op het idee om weer eens een beurs te organiseren in de Bining. Een brommer- en onderdelen beurs leek ons wel geschikt, want er zijn niet zoveel van dit soort beurzen in augustus en zeker niet hier in het noorden. De datum was al snel geprikt en na enige voorbereiding hebben we op 23 augustus de deuren geopend. Er waren advertenties geplaatst in brommerbladen, een website gebouwd en via Facebook zoveel mogelijk vrienden en kennissen geïnformeerd. Toch blijft het natuurlijk afwachten of er voldoende standhouders en bezoekers op afkomen. Al met al vonden we het een geslaagde dag. Er waren standhouders uit verschillende delen van het land en hoewel het niet verschrikkelijk druk was, is er toch voldoende verkocht. Iedereen was heel positief over de locatie en de heerlijke soep en bediening. Uiteraard kunnen we bepaalde dingen nog verbeteren, maar het staat vast dat we volgend jaar weer de brommerbeurs gaan organiseren. Graag willen we alle bezoekers, vrijwilligers en standhouders bedanken voor hun komst en noteer alvast de datum van 22 augustus 2015, want dan is de tweede editie gepland! Henk Tolman en Ake Jan van der Vinne PS. Check onze website voor meer foto’s op www.brommerbeurshemrik.nl.

7


Uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer Hemrik’ bestaat 100 jaar. Het bestuur nodigt u uit om hier samen met het bestuur bij stil te staan. Waar Wanneer Hoe laat

: De Witte Kerk Hemrik : Zaterdag 4 oktober 2014 : De Witte Kerk is geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Wat kunt u verwachten: Vanaf 14.00 uur is het voor een ieder mogelijk om samen met het bestuur en de leden stil te staan bij dit feit onder het genot van een kop koffie en een kleine versnapering. Om 15.30 uur wordt er een rondgang georganiseerd over het kerkhof, tijdens deze rondgang is er uitleg over; - Klokkenstoel, - Baarhokje van de vereniging met daarin de specifieke materialen die worden gebruikt tijdens de begrafenissen, - Uitvaartverzorging Nijboer, de vaste uitvaartverzorger van de vereniging, - Het familiegraf van de familie Van der Sluis. Graag zien wij u verschijnen op 4 oktober in de Witte Kerk. Het bestuur van de Laatste Eer Hemrik Tryntsje Berga, Janneke Aans, Henk Wolter de Jong, Roel Ekkels **********************************************************************************

Trekharmonicavereniging zoekt nieuwe leden., Paulus Jakje te Jubbega heeft voor komend seizoen nog plaats voor nieuwe leden die trekharmonica (trekzak ) willen leren spelen. De trekzak is een traditioneel instrument voor volksmuziek. Een trekzak is kleiner dan een accordeon en heeft minder knoppen. Noten lezen is niet echt nodig. De lessen worden gegeven in kleine groepjes o.l.v. een ervaren docent. De lessen worden gegeven op dinsdagavond ( eens in de twee weken) in MFG de Kompenije te Jubbega. Een instrument kan gehuurd worden. Ook voor oud-leden en liefhebbers is er nog plaats in één van de groepen. De lessen beginnen in september en eindigen in april. Voor info en opgave kunt u bellen naar een van de bestuursleden. Tel: 0513 463320 of 0513 465417

8


INFORMATIE (door PB De Himrik). Vervoersmogelijkheden (vanuit Hemrik) BUURTBUS Opsterland beschikt over een Buurtbus die gerund wordt door vrijwilligers. De Buurtbus rijdt door de dorpen Gorredijk, Langezwaag, Jonkerslân, Luxwoude, Tijnje, Terwispel, Lippenhuizen, Hemrik, Wijnjewoude en Bakkeveen en buurtschap Allardsoog. U kunt tegen een voordelig tarief meerijden met de Buurtbus. Halteplaatsen en opstaptijden vindt u via http://www.ov9292.nl/ en op de Facebookpagina van de Buurtbus. OPROEP! De Buurtbus is dringend op zoek naar vrijwilligers die een dagdeel in de week willen rijden op de bus. Maar ook mensen die zich bezig willen houden met het runnen van een stichting Buurtbus. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de coördinator Klaas Beenen. Zijn email adres is k.beenen@home.nl. QBUZZ / OPENBAAR VERVOER Qbuzz verzorgt het openbaar busvervoer in Zuidoost Fryslân. Er zijn verschillende buslijnen vanuit veel dorpen in Opsterland die een rechtstreeks verbinding hebben met Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Groningen. Op www.ov9292.nl kunt u uw reis van deur tot deur plannen. PLUSBUS De Plusbus is bestemd voor 60+ers die wonen in de Gemeente Opsterland. Het is mogelijk een rollator mee te nemen, de Plusbus is ook special ingericht met een liftinstallatie. De Plusbus rijdt op afspraak, welke één dag van te voren gemaakt moet worden. Meldt u aan voor deelname en ontvang een instapkaart. Voor meer informatie over de werkwijze en de kosten: www.pakdeplusbus.nl. U kunt ook bellen met de vrijwilligers van de Plusbus: 06-14544377. Huisnummerpaal Het buitengebied kan nogal eens een zoekplaatje zijn. Vooral als je niet bekend bent in de betreffende streek of erger nog, als je in het donker moet zoeken! In het buitengebied, waar woningen vaak verder van de straat staan, is het geen overbodige luxe dat aan de openbare weg een extra huisnummering is aangebracht. Ook in deze tijd waarin we over moderne navigatiesystemen kunnen beschikken blijft een goede visuele oriëntatie immers onmisbaar. Niet voor niets zijn hulpdiensten een groot voorstander van de plaatsing van huisnummerpalen! www.huisnummerpaal.nl Friesland Op Glas In de snel veranderende samenleving zijn werk en privé niet langer twee strikt gescheiden werelden. Thuiswerken of ’s avonds nog even inloggen op 'het systeem' van de zaak vraagt om een stabiele en veilige verbinding. Maar ook privé vereisen toepassingen als e-mail, surfen op internet, social media en interactieve televisie binnen afzienbare tijd meer bandbreedte dan het huidige kopernetwerk kan bieden. Een aansluiting op glasvezel is de oplossing. Glasvezel is namelijk toekomstvast en heeft veel meer capaciteit dan een verbinding over koper. Meer informatie hierover op de volgende pagina. **********************************************************************************

Zaterdag 27 september klaverjassen. Waar: IJsclub haast u te Hemrik, aanvang 20.00 uur. 1 op 2 prijs, inleg 4,00. Opgave voor 23 september kan bij D. Tolman, mob. 0620971664 of via de mail.

9


**********************************************************************************

10


*****************************************************************************

Nieuws uit ’t Kelderke. Speciaal voor de jeugd va. 12 jaar (brugklas) tot ongeveer 16/17 jaar die nog niet ver weg gaat stappen maar die wel es wat anders wil dan de tv thuis. Op zaterdag avond lekker ff chillen met je vrienden, muziek luisteren, wat drinken/eten (voor eigen kosten), spelletjes doen. Er wordt geen alcohol geschonken! Regelmatig wordt er iets georganiseerd (zie jaarplanning ook in deze doarpsrounte) zoals bijv. een filmavond, bingo, en niet te vergeten kleintje Wampex, dit jaar 31 januari ‘15, en de jaarlijkse sport activiteit in juni. (de meeste van deze activiteiten zijn ook voor gr. 8). Dus kom langs, wordt lid voor €5,- / schooljaar (mocht je dit nog niet zijn), en je kunt elke zaterdag avond gezellig chillen met je vrienden/vriendinnen (uitgezonderd vakanties). Tot gauw ziens in t’Kelderke! 11Jaarplanning kelderke 2014/2015. (knip uit en plak op de koelkast of prikbord)

4 oktober

1 november

Filmavond om 20:00 uur, ook voor groep 8!

Halloween! Vanaf 20:00 uur tot ongeveer 23:00 Kom verkleed! (ook voor groep 8!)

22 november

Bingo! Vanaf 20:00 tot ongeveer 23:00. Per bingo kaart €0,50 cent. Ook voor groep 8!

13 december

SinterKerst vanaf 20:00 uur tot ongeveer

23:00 uur. Koop voor ongeveer €5,- één of max 3 cadeautjes en vier sinterkerst mee in het kelderke. Ook voor groep 8!

31 januari

Kleintje Wampex! Weer of geen weer, de wampex

gaat altijd door! Meer informatie volgt nog. Ook voor groep 8!

12


7 maart

Zaalvoetbal! Voor jongens en meisjes. Vanaf 19:30uur tot ongeveer 23:00 uur. Inleg â‚Ź3,- inclusief drankje. Ook voor groep 8!

4 april

Paasactiviteit. Iets met eieren, wat precies? Kom maar kijken., vanaf 20:00 tot ongeveer 23:00. Ook voor groep 8!

25 april

Film avond!, vanaf 20:00 uur tot ongeveer 23:00. Ook voor groep 8!

19 juni (vrijdag)

Voetbal fun! Sport activiteit met

boarding dit jaar. Voor jongens en meisjes. Inleg â‚Ź5,- inclusief hamburger en ranja onbeperkt! Start 19:30. Ook voor groep 8!

Kom naar het kelderke, daar valt van alles te beleven!

Groeten, het jeugdbestuur, Jasper Visser, Gerwin de Vries, Sonja Swart-Jacobs, Sjoukje Hijlkema, Anneke Nooitgedagt. **********************************************************************************

13


Huifkarritten voor kinderfeestjes www.sjezel.nl Coralinde van Boven

06-21286543

drukkerij

Doordat we een klein bedrijf zijn, hebben we persoonlijke aandacht voor onze klanten en zijn flexibel. Naast twee traditionele drukpersen beschikken wij ook over een aantal geavanceerde printers. Hiermee kunnen wij een breed assortiment drukwerk tegen concurrerende prijzen leveren.

Tel.: 0516 - 48 15 97

Opper Haudmare 2 9241 WD Wijnjewoude

info@drukkerijpool.nl www.drukkerijpool.nl

Voor meer informatie kijk op onze website of kom eens langs en informeer naar de mogelijkheden en prijzen.

Ook in Hemrik en omgeving


Korfbalvereniging W.W.M.D. WĂŞz Wis Mei Doelen Hemrik Opgericht 6 augustus 1916

********************************************************************************* Ons oud redactielid en leverancier van alle WWMD kopy, Nienke Zwart, is 28 juni getrouwd met Nick van der Molen. Deze prachtige foto wilden we jullie niet onthouden. Wij van de redactie feliciteren Nienke en Nick van harte en we wensen jullie alle goeds.

Veldprogramma WWMD 30-82014 WWMD E1 DFD E6 20-92014 WWMD E1 Drachten/Van der Wiel E3 27-92014 Vlug & Vaardig (G) E2 WWMD E1 4-102014 WWMD E1 De Pein E1 11-10LDODK/AH Gorredijk 2014 E9 WWMD E1 Veld 1 2 3 4

E4-3F Team Gespeeld Punten Harich E2 6 10 Udiros E2 6 8 Wordt Kwiek E3 6 6 WWMD E1 6 0

09:00 De Bining 09:00

De Bining

11:00

Sportcomplex Garyp

09:00

De Bining

10:00

Sportpark Kortezwaag

Gewonnen Verloren Gelijk 5 1 0 4 2 0 3 0

14

3 6

0 0


Wij adviseren en verzorgen Uw Ø Ø Ø Ø

Belastingaangifte Administratie Salaris administratie Kwartaal- en jaarrapporten

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude. Tel. 0516 48 09 93 www.boumaadmin.nl


Veld 1 2 3 4 5 6 7

R5E Team Gespeeld Punten DOW/Wêz Handich 7 6 12 Samen Een 6 8 WWMD 6 6 VKC/AROB antennebouw 3 6 6 KIOS (R) 4 6 4 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 6 6 4 Forward 6 2

Gewonnen Verloren Gelijk 6 0 0 4 2 0 3 3 0 3 3 0 2 4 0 2 1

4 5

0 0

*********************************************************************************

Zaterdag 11 oktober is er weer een Repair Café in “De Bining”! Heeft U thuis iets wat niet meer werkt ,of wat stuk is, maar wat ,met wat hulp van het repair café weer kan functioneren kom dan 11 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur naar de multifunktionele ruimte van “de Bining”. U kunt ook gewoon langs komen om wat te drinken. Ook willen we dan een start maken met een boeken ruilbeurs. Heeft U een boek uit, kom dan langs met dat boek en ruil het om met een uit de (nu nog beperkte) aanwezige boeken. Heeft U nog boeken voor onze voorraad neem deze dan mee. En om nog wat meer mogelijkheden te hebben voor de reparatie's zoeken we nog handige vrijwilligers. Graag uw reactie naar: dorpssteunpunthemrik2@kpnmail.nl Telefonische informatie: 0516471906 *********************************************************************************

Yoga en ChiGong in Kirtan In de week van 8 september zijn in Kirtan de lessen Yoga en ChiGong weer gestart. Maar het is nog altijd mogelijk om ter kennismaking een les bij te wonen en daarna te besluiten om de serie tot Kerst mee te doen. Op maandag morgen om 9.00 uur is er Dynamische Yoga. Deze vorm van yoga is meer uitdagend. Er wordt gebruik gemaakt van Hatha (houdingen) en Poweryoga. Op maandagavond om 20 uur is er ontspannings Yoga. Het accent ligt op rustige houdingen, loslaten van spanningen, het lichaam voelen en de geest tot rust brengen. Deze lessen worden gegeven door Mark v.d. Galiën. Op dinsdagmorgen om 9.00 uur is er ontspannings yoga, waar vooral ook beginners kunnen instromen. Tot slot is er op woensdagmorgen om 9.00 mindfulness yoga. Hier worden de houdingen gebruikt om helemaal in het “hier-en-nu” te komen, alles te observeren zonder oordeel en daarin diep te ontspannen. De lessen op dinsdag en woensdag worden gegeven door Petra Flantua. Op dinsdag 30 september van 11.00-12.00 uur en woensdag 1 oktober van 18.30-19.30 uur geeft Petra Flantua open lessen ChiGong. ChiGong richt zich op het herstellen en onderhouden van de levensenergie. In deze lessen wordt de “Vital energy practice” geleerd. Een serie van 9 oefeningen die simpel, zacht en sierlijk zijn. Vooral bedoeld voor mensen (ouderen worden nadrukkelijk uitgenodigd) met veel stress en chronische klachten. Alle lessen worden gehouden in Kirtan, Tjalling Harkeswei 75 (bij sluis Wijnjeterp). Meer informatie is te vinden op www.kirtan.nl . 15


IELRIKJE BY de IISBAEN.

16


Reisverslag van een roeitocht over de Turfroute

Eind juli heb ik, Saskia Zwart, namens onze roeivereniging, gebeld met Fokke Stoker, één van de bestuursleden van de Stichting De Nije Kompagnons, voor informatie over de Turfroute. Wij waren namelijk van plan deze zomer de route te gaan varen, met twee roeiboten en een bemanning van 8 personen. Wij zijn lid van de Roeivereniging VADA, een verlatijnste naam voor Wageningen. Jaren geleden wilde de vereniging de wat “oudere” sporters er meer bij betrekken, wat tot gevolg had dat er nu meer dan 75 roeileden van 50+ zijn op een aantal van 300 roeileden. De jongste vrouw (Lian) is 57 en de oudste( Thea) 81! Al 15 jaar ondernemen we als roeiers op leeftijd meerdaagse tochten in binnen- en buitenland. Onder meer hebben we de Lahn, de Wezer en de Moezel bevaren. Ieder jaar maken we een 3daagse tocht in het voorjaar, één van 5 dagen in het hoofdseizoen en weer een 3-daagse in het najaar. Van deze 3 keer gaan we altijd één keer naar Giethoorn en omgeving. Voordat we tochten gaan maken gaat er heel wat voorbereiding aan vooraf. In februari wordt hier al mee gestart. Waar kunnen de boten liggen, welke voorzieningen zijn er onderweg, hoeveel sluizen komen we tegen, waar kunnen we slapen enz. Per dag proberen we 35 tot 40 km (afhankelijk van aantal sluizen) te varen. De twee boten waar we nu mee voeren, waren de Wellenwiek en de Flamingo. (Alle 80 boten van de vereniging hebben vogelnamen of een afgeleide daarvan). Het zijn polyesterboten van het Engelse type Wherry, gebouwd op de roeiwerf van de firma Wiersma in Heerenveen. Er is plaats voor 2 roeiers, een stuurman/vrouw en een stuur/kaartlezer. Ieder half uur wordt er gewisseld en gaan de roeiers sturen en omgekeerd. In totaal bestond onze ploeg uit 11 mensen: 8 roeiers en een walploeg van 3 mensen die zorg droegen voor het vervoer van mensen en benodigdheden en voor de communicatie en het oplossen van calamiteiten. 17De Turfroute stond al lang op onze planning, maar het was er nooit van gekomen, nu dus toch wel. Maandag 28 juli zijn we gestart bij de roeivereniging Aengwirden van Heerenveen. We roeiden via de Engelenvaart en de Tjonger naar Delfstrahuizen, waar we deze dagen hebben gelogeerd in Hotel Tjongervallei. Op dinsdag 29 juli hebben we een route gevaren van Delfstrahuizen naar Kuinre en vervolgens via de Driewegsluis naar Mildam. Woensdag 30 juli vertrokken we vanaf Mildam en begonnen we aan de eigenlijke Turfroute. Bij sluis I in de Tjonger te Oudehorne kregen we , net als alle andere bezoekers, van de Stichting De Nije Kompagnons, een linnen tas met het Turfroutemagazin en allerlei folders en kortingsbonnen van bedrijven. Na schutting “stoomden”we op naar sluis II bij Jubbega. Hier stond Fokke ons op te wachten. Hij had namelijk van de redactie van het dorpsblad in Hemrik de vraag gekregen of hij kon zorgen voor een verhaal met foto’s van passanten op de Turfroute. Wij wilden hier graag aan meewerken. Bij deze sluis kochten we een vignet en op de vraag van de sluiswachter of er ook belangstelling was voor de aanschaf van een Turfroutevlagje hebben we deze uiteraard met ja beantwoord. Na schutting hebben we boven de sluis aangelegd en op de wal onze lunch genuttigd. Wat een rust en mooie natuur op de route! Omdat langs route geen hoog riet stond, konden we toch vanuit onze lage zitplaats alles goed waarnemen. Volgens ons was het water erg schoon omdat ze planten zoals de zwanenbloem zagen, die alleen in schoon water groeien. Ook veel vogels zoals de visdief. Tevens een stel meerkoeten met jongen. Daarna verder geroeid naar sluis III ,tussen Donkerbroek en Oosterwolde, waar opgeschut werd in de Opsterlandse Compagnonsvaart. Hier kreeg Henny een vervelend ongemak. Bij het afstappen op de kanosteiger beneden de sluis gleed zij uit en verwondde haar been zodanig dat ze naar een arts in Oosterwolde moesten, die de wond behandelde en haar ook een tetanusspuit gaf. Na sluis III werd via Donkerbroek naar Lippenhuizen koers gezet. Bijna alle bruggen konden zonder bediening worden gepasseerd ( wel even helemaal gestrekt gaan liggen!). De leuke dorpen onderweg, de oude boerderijen en monumentale sluiswachterswoningen vonden we erg de moeite waard. Ook de sluizen, waarbij tijdens de schutting de vriendelijke en behulpzame sluiswachters rekening hielden met de ranke boten, door niet te snel in te stromen. Omdat we onderweg wat vertraging hadden opgelopen zouden we te laat bij sluis Wijnjewoude en sluis Hemrik komen, omdat deze tot half vijf bediend worden. De sluiswachters hebben daarom na sluitingstijd deze sluizen nog even bediend. Dit werd door ons gezelschap erg gewaardeerd. Er was met mij afgesproken om bij Hemrik een “interview” te houden over onze ervaringen met de roeiboten op de Turfroute. Omdat ik in één van de boten zat die flinke vertraging had, werd dit overgenomen door de begeleidingsploeg (Elly,Henny en Lian) die de roeiers in Hemrik zaten op te wachten. Bij stralend weer, onder het genot van een bakje koffie met oranjekoek, hebben we bij het tuinhuisje gezellig zitten keuvelen over onze trip. Omdat Sietske (de vrouw van Fokke) voor ons allen oranjekoek had ingeslagen hebben we de rest meegekregen en deze hebben we later in de haven van Reduzum bij de koffie heerlijk opgepeuzeld. Wat een gastvrijheid! Hoe kunnen de niet-Friezen nu van de zogenaamde “stugge” Friezen spreken? De Turfroute was mooi om te varen en ondanks dat het midden in het vaarseizoen was viel ons de drukte erg mee. De hulpvaardigheid en gastvrijheid van de bevolking heeft ons blij verrast. Op de vraag of we de Turfroute nog eens zullen bevaren hebben we geantwoord dat ons gezelschap eerst weer andere routes gaan varen, maar dat we andere ploegen van onze roeivereniging wel enthousiast zullen gaan maken. Deze dag eindigden we boven de sluis Lippenhuizen. De laatste twee dagen van onze tocht voeren we van Lippenhuizen naar Akkrum en tenslotte van Akkrum naar Leeuwarden, waar we onze boten weer hebben opgeladen op de botenwagen en vervolgens naar onze thuisbasis Wageningen zijn gereden, vol van indrukken uit het moaiste lân fan d’ierde. Saskia Zwart (Namens collega roeiers) 18


Âlde Harke Nijboer en de rinfûgel

De Himrik , 1962

‘Silst dat wol dwaan Harke?’, frege Ottsje, syn frou , oan him. ‘Werom moast der no in hok foar ha, hy kin dôchs ek wol yn de stâl wêr de ky steane en oars mar yn de skuorre. Safolle plak hat er oars dôchs net nedich?’ Ottsje Jelsma wie de twadde frou fan Harke Nijboer dy sels al 77 jier wie. Beiden wienen se al earder trout west en hienen harren partner ferlern. Harke syn wyfke Luitsje de Boer al yn 1924 en Ottsje har man Wietze Dykstra yn 1943. Ottsje wie earst noch húshâldster west by J. Hoogeveen dy yn 1952 stoarn wie. Doe hie Harke de stoute skuon oan lutsen en har frege of oarsom, dat is nea dúdlik wurden. Yn elts gefal hienen se de lapen byelkoar smiten . ‘Nee’, sei Harke ‘hy moat in eigen hok ha, ik bin wiis mei him, dan kin er ek maklik yn en út komme.’ ‘Ik sil nei de Sweach ta en frege oan de hear Miedema, of ik ek in fergunning ha moat” ‘Dy man kin ik noch goed fan eartiids doe ik yn de Rie siet, oars koste it allinne mar jild en de ierappels smite hjoed en dei ek al net folle op. ‘Soest no wol gean Harke ‘, frege Ottsje doe Harke de fyts nei bûten ryd, sjoch mar es nei de loft, der komme buien oan en it waait ek al hurd, straks bist dweil trochwiet as yn de Sweach oankomst.’ It is al dagen reinich , de hjerst koe der no al wêze.’ ‘Hâld op fan seuren minske”, sei er brimstich’, do wist ek wol : Mor niet over het weer, gij komt in opstand met Uw Heer’ . Ottsje wie stil, want Harke wie no koart foar de kop en sette ôf op syn fyts. De pet djip yn de eagen en plat sliten klompen fiks op de trapers. It wie dôchs noch yn hiele traap fan hûs ( de Tjalling Harkeswei) yn de Himrik nei it Gemeentehûs yn Beetstersweach. Ja, der hienen je it al, in stower fan komsa, skûlje ûnder in dikke iik op de Sweachsterwei . Doe it oer wie ,mar wer op de âld fyts en fjirder traapje mei wiete knibbels. Yn it Gemeentehûs seach er fuort om Miedema en ron ek direkt de keamer yn, hy wist de wei noch wol. ‘Tsjonge Harke sei dy, sjogge wy dy hjir ek nochris, dat is al in tiid lyn, wolle jo wer yn de polityk ? De VVD docht it ek net sa bêst ha ik heard en no sille jo wer yn ‘t spier?’ ‘Nee, dat net, dy moatte harren mar rêde, grommele hy, ik kom no foar wat oars.’ ‘Gean sitten man, dan krije ek noch in kop kofje’. Nei wat praat oer kij en boltsjes sei Miedema : ‘No sis it mar Nijboer’ No’, sei Harke’, sjoch ik wol in einehokje op de tún ha en om gedonder te foarkommen foar letter, woe ik jo freegje, moat ik der ek in fergunning foar ha? Jo witte ek wol as jo yn de polityk sitte of sitten ha moatte jo út sjen dat jo sels net de regels oerwâldsje, foar jo it witte moatte jo allinne fjirder of út de Ried wei.’ ‘Hoefolle einen ha jo’, frege Miedema.’ No mar ien’ sei Harke, mar ik bin der tige wiis mei him. It is in âld ein, en hy rint ek al net sa hurd mear.’ Se ha him koartwjokke en is no, sa se sizze , in ‘rinein’. Fleane is der net mear by.’ Miedema, de opsichter fan de gemeente lake en sei: ‘No jo geane jo gong mar Nijboer, mar it hokje, net te grut hear, ik kom wolris te sjen’ ‘Tanke’ sei Harke ik wit genôch en ek noch wol bedankt foar de kofje en stiek de doar út. In maand letter. Miedema, de opsichter wie op syn tsjinstfyts op in paad troch de gemeente om te sjen of er ek earne ûngerjochtichheden yn de bouwerij wienen. Dat moast ek wol, want foar jo it witte hienen se er in pear meter mear oanbout dan tastien wie. 19


Hy fytse by de Opsterlânse Kompanjonsfeart lâns en wie dôchs benijd nei it hokje foar de ein. Ja, de man waard âld en dat er nei de Sweach kaam foar in hokje foar in ein wie ek al wat bernich. Doe er neier by kaam seach ferbjustere nei in grut hok dat yn oanbou wie. Dat wie net oanfrege, dat wie net rjochtmjittich!!. Hy fytse it hiem op en seach Harke stean en woe tsjin him útfarre. Mar dy gnyske wat, doe de man begûn en frege: ‘Wat is dat foar bousel, wat moat dit? Dit is net oanfrege! ‘Sjogge jo dat net sei er, dit wurd no myn einehok, sjoch mar der stiet er. Neist de skuorre stie in twadde hâns Citroën 2CV , kreas poets troch Ottsje , te blinkjend yn de sinne. It wie syn koartwjokke ein, dy net hurder ride koe as 20 km it oere. Nee, fleane wie er net by, as jo wat hurd fytsten dan helle jo it weintsje maklik yn en der hienen de groujonges út de buert wol aardichheid oan. Er wienen sels by dy dan foar de ein fytsen gienen en stikjes bolle foar it weintsje goaiden. Ja der hie Harke letter wol groulich de pest oan fansels. Hy hie somtiden sa de smoar yn dat er mar rydlessen begon te nimmen. En Miedema? Dy is lilk ôfsetten, dy wie by de poat nommen. Hy sil wol neat mear fan him heare litten ha. Is it einehok ek legalisearre? Miskien wol, en oars moat it no noch mar, dat ha se by oaren ek wol dien. 1966 Op 22 novimber 1966 hat Harke Nijboer yn in Folkswein yn Hearrenfean eksamen dien op 81 jierrige leaftiid. Jo binne nea te âld om te learen moat er sein ha. Hy hat wit hoefolle lessen han, safolle dat er de tel kwyt rekke wie. It hat heel wat sekjes ierappels koste by de hear T. de Vries yn Jobbegea, dy him les jûn hat. Oft er dermei betelle hat wit ik net, oars hie dy man no noch ierappels iten tink ik. Hawar, de eksaminator, de hear Ds. J.E.Wagenaar út Beetstersweach hat him net slagje litten, oan it riden sels mankearde noch al wat, dy ferekte sebra’s hie er ek de pest oan. Wat dienen dy minsken ek midden op dat paad as hy er oan kaam. Hy sei: ‘ as ik it rydbewys ha, dan wol ik ek lessen ha foar in helikopter, dan ha ik der ek gjin lest mear fan. ‘ Mar hy sakke , dat hy koe ek noch gjin les nimme om te fleanen. Foar dat er eksamen die , sei er noch fan: ‘dy man hat noch net folle fan 81 jier sakje litten’ en der hie wol lyk yn, mar hy wie wol de earste. Ja, it kaam er fjirder ek wol op del, dat dy dominee altyd krekt efkes earder remme dan hy . Dy man hie de poat fansels ek hieltiten boppe it rempedaal. Eins moasten dy dominees mar op de preekstoel bliuwe, dan koenen se it tsjerkfolk better wat ôfremje. Foar it eksamen hie er al iere betiid in konjakje han, noch foar er syn sokken oan hie. Dat moast wol betiid, oars koe de eksaminator dat direkt wol rûke, dan hoegde er ek net mear de riden. En fjirder hie er ek al wat lêst fan de nekke, it spul draaide net sa goed mear , sadat er alris by it lessen wat jûkpoeier mei nomd hie om de nekke wat te smarren, Miskien wie wite oalje better west, dat brûkten se ek wol foar de bisten. No ja, it riden moat earst noch mar wat byskaafd wurde, net iderien slagget nei de earst kear, de jongelju ek net. Harke Nijboer , in markante man, is stoarn op 13.02.1968, twa jier nei it eksamen , in boer, in krisisamtner en soldaat, sa as de krante skriuw yn 1966. Syn wyfke Ottsje stoar pas op 22.02.1992 , mar ja, dy wie ek 18 jier jonger. Henk F. Hansma De Himrik 20


NIEUWS VAN HET DORPSSTEUNPUNT Gezellig samen eten? Op woensdag 29 oktober organiseert het dorpssteunpunt weer een gezamenlijke warme maaltijd voor alleengaanden en voor personen van 65 jaar en ouder. Er wordt u een maaltijd met een nagerecht aangeboden. Ook ontvangt u 2 consumpties. I.v.m. de organisatie willen we graag dat u zich van tevoren opgeeft. Dit kan bij voorkeur bij uw omtinker in de buurt. Mocht dit niet lukken , dan kunt u zich telefonisch opgeven bij Gerard Zondervan - 0516-471906 of Jan QuarrĂŠ 0516-471387 U kunt zich ook via de mail opgeven. Het mailadres is: dorpssteunpunthemrik2@kpnmail.nl Opgave is mogelijk tot en met vrijdag 24 oktober. De bijdrage die van u wordt gevraagd bedraagt â‚Ź 9,00. U bent van harte welkom op 29 oktober vanaf 17.30 uur in de Bining. Het buffet begint om ongeveer 18.00 uur. Mocht u dieetwensen hebben, wilt u dit dan doorgeven? Wij verheugen ons op uw komst! ********************************************************************************** NIEUWS VAN DE HARMONIE. Hallo, De voorbereidingen voor het toneelseizoen 2014-2015 gaan weer van start! Wil je horen wat de plannen zijn en zit je niet meer op de basisschool? Kom dan op vrijdag 19 september om 19.30 uur naar de Bining. Verder wordt op zaterdag 27 september weer een Hemrivisie Festival georganiseerd (opvolger playbackshow). Opgave bij k.friso@hetnet.

Vr. Gr. Het bestuur.

21


Minigraver met machinist te huur Voor al uw graafwerkzaamheden en/ of tuinonderhoud Werkzaamheden: -aan- afvoer van zand -uitgraven van straatwerk -graven van sleuven(riolering, drainage, kabels) -tuinaanleg/ tuinrenovatie -sloopwerk -aanleg van een paardenbak -het graven van een vijver of zwembad -egaliseren Ook beschikbaar over een kleine kiepkar voor het afvoeren van grond, puin etc. Voor meer informatie en/ of een prijsopgave kunt u altijd bellen met: Ritske Tel 06-12636787

De Witte Kerk Hemrik is een sfeervol en bijzonder gebouw uit 1739. Sinds de restauratie in 2002 is de Witte Kerk een culturele ontmoetingsplaats.

Wij bieden een breed programma van culturele activiteiten: muziek & theater, het filosofisch-literair cafĂŠ en twee maanden per jaar kunst bij ART Super. Voor het organiseren van bijeenkomsten en het vieren van speciale gebeurtenissen in een bijzondere entourage. Ook voor receptie, familiedag, presentatie, workshop, huwelijk, lezing en training. Muziekgezelschappen kunnen het gebouw huren voor uitvoeringen, repetities en CD-opnames.

www.wittekerkhemrik.nl

Binnenwei 22, 8409 JH Hemrik

info@wittekerkhemrik.nl

tel. 06 13 58 35 77


Opkomst boven verwachting bij de Wike fan de Frije Wiken. In de week van zaterdag 2 tot en met 9 augustus werd voor de tweede maal de Wike fan de Frije Wiken georganiseerd. Na een matig eerste jaar, alleen De stoeterij Het Swarte Paert deed mee, had het bestuur van de Frije Wiken Plaatselijk Belang gevraagd om een rol te spelen in de organisatie van de Wike fan de Frije Wiken. Begin maart werd er een bijeenkomst georganiseerd waar alle belanghebbenden vanuit de recreatieve sector en de horeca uit Hemrik bij deelnamen. Dat was het startsein. Een klein halfjaar later hadden we op de slotdag van de week (zaterdag 9 augustus 2014) een mooi programma met een groot aantal activiteiten: 1. Open stal bij de een drietal agrarische bedrijven; maatschap Nijboer, veehouderij W.C. Faber en Maatschap De Haan/De Vries 2. Openstelling Witte Kerk + diapresentatie over oud Hemrik 3. Stoeterij het Swarte Paert 4. Openstelling It Foarhus; atelier, theetuin en boomgaard 5. Openstelling van de Oude Zuivelfabriek 6. Gratis entree in ons natuurzwembad 7. Wandel- en een fietstocht in en rond Hemrik In de weken voorafgaand was er in de Sa! en de Woudklank veel geadverteerd. Hemrik sprong er qua activiteiten uit. Nou dat had gevolgen. Vanaf 10 uur was het een drukte van jewelste in de Hemrik. Vooral de Open Stal, de Stoeterij en de Oude Zuivelfabriek werden erg druk bezocht. Alle activiteiten hadden een mooie opkomst. Enkele activiteiten kregen tegen de 200 bezoekers te verwerken. Bezoekers kwamen uit ons eigen dorp, uit de regio, uit de rest van Nederland, ja zelfs uit het buitenland. Al met al een mooi stukje promotie van ons dorp. Het platteland leeft! Hemrik leeft!

22


In aansluiting op het thema “de Wike fan de frije Wiken�, was er nog een activiteit in het dorp.......... Wij hopen dat de desbetreffende persoon ook een leuke dag heeft gehad en namens de redactie, van harte gefeliciteerd.

23


24


Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Voor reserveringen bel met de fam. Visser: 0516 - 471221


Uw adres voor: Sanitair ~ Verwarming ~ Riolering ~ Gas ~ Water ~ Elektra Dakbedekking ~ Dakgoten ~ Zinken en Koperen daken Binnenwei 47, Hemrik Tel.: 06 - 51 09 76 78


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.