__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

0


1


Doarpsrounte De Himrik REDACTIE: Doetsje de Boer Anje de Jong Janneke Wiebenga Nienke Zwart Gerrit Bakker

INHOUD: Inhoudsopgave Voorwoord Agenda Kerkdiensten Vrijwilliger van de maand W.W.M.D. ‘t Kelderke SVH Avondvierdaagse Hemstee Even voorstelle n Verslag 60+ reis Stratenvolleybal Uitnodiging Plaatselijk belang Uitnodiging afscheid Meester Harry

Klachten bezorging: 0516-471384 DRUKWERK. De Bôge Abonnementsgeld € 10,00 Bankrek.nr. 373704763 Verschijnt 10 x per jaar Oplage: 325 Praatje bij voorplaatje. Avondvierdaagse Hemrik Foto: Anje de Jong.

ZOMERSTOP DOARPSROUNTE De redactie van de Doarpsrounte heeft een zomerstop. In september komen we weer met een nieuwe dorpskrant boordevol nieuws en wetenswaardigheden. We wensen alle Hemrikers een heerlijke zomer(vakantie) toe!

Website: dehimrik.nl Adverteren: Contactpersoon: Melle van der Wal. 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl Kopy voor de volgende Doarpsrounte: - inleveren bij: Doetsje de Boer Ds de Boerwei 11 - email naar: drdehimrik@hotmail.com

Maand

Wanneer

Inleveren kopie

Sept. 2013

Zaterdag 14 sept

Maandag 9 sept

Rapen en nieten (08.30 Multiruimte van de Bining) Woensdag 11 sept

Okt. 2013 Nov. 2013 Dec. 2013 Jan. 2014 Febr. 2014 Maart 2014 April 2014 Mei 2013 Juni 2013

Zaterdag 12 okt Zaterdag 16 nov. Zaterdag 14 dec. Zaterdag 11 jan. Zaterdag 15 feb Zaterdag 15 mrt Zaterdag 12 april Zaterdag 17 mei Zaterdag 14 juni

Maandag 7 okt Maandag 11 nov. Maandag 9 dec. Maandag 6 jan. Maandag 10 febr Maandag 10 mrt Maandag 7 april Maandag 12 mei Maandag 9 juni

Woensdag 9 okt Woensdag 13 nov. Woensdag 11 dec. Woensdag 8 jan. Woensdag 12 feb Woensdag 12 mrt Woensdag 9 april Woensdag 10 mei Woensdag 11 juni

- De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy. - Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant. - Alle kopy bij voorkeur graag inleveren in lettertype CALIBRI 11.

2


VOORWOORD. Dorpsgenoten, Het school en volksfeest is net achter de rug. Met z’n allen, jong en oud hebben we weer plezier beleefd aan dit jaarlijkse dorpsfeest. Door de inzet van ouders en vrijwilligers is zo’n dorpsfeest mogelijk in een dorp als Hemrik. De notabelen in de Hemrik destijds hadden tot doel dat dit school- en volksfeest met de naam Eendracht Maakt Macht een vertier mogelijk maakte voor een ieder en met elkaar. Deze grondbeginselen zijn terug te vinden in de vele activiteiten die er vandaag de dag nog worden georganiseerd door verengingen en vrijwilligers in Hemrik. Dit is de kracht van Hemrik als klein dorp. Vanuit de Gemeente krijgen wij als Plaatselijk Belang vaak te horen dat Hemrik tot veel dingen in staat is in vergelijking met de andere dorpen in Opsterland. Dit geeft ons als Plaatselijk Belang ook weer de kans om bij nieuwe projecten zoals het sportveldje-Pannakooi subsidie te verkrijgen. Voor de Pannakooi hebben wij 9000 euro van de gemeente en in april nog eens 5000 euro van de Rabobank gekregen. De rest van de subsidieaanvragen naar diverse instanties en stichtingen zijn de deur uit. Wij hebben de diverse opties met offertes voor een dergelijk sportveldje liggen. Afhankelijk van het totale subsidiebedrag en een eigen bijdrage gaan we dan samen met school en De Bining een uitvoering kiezen. De gesprekken met de gemeente over een overdekt fietshok bij het multifunctionele centrum zijn positief. Het projectplan ligt bij de gemeente in aanvraag en wij hopen hier binnenkort meer over te kunnen mededelen. De aanbesteding van de N381-projecten, zoals het shared space kruispunt Sparjeburd, loopt en op 1 juli zal bekend worden wie de aannemer wordt. De uitvoering van het kruispunt zal ergens 2014 plaatsvinden. De laatste schetsen die gebruikt zijn voor de aanbesteding zijn op de website www.dehimrik.nl te vinden. Naast het shared space zijn wij met de gemeente in gesprek over de 2 kruisingen in de dorpskom, welke veiliger kunnen zodat met name de schoolkinderen veiliger kunnen oversteken. Ook kunnen we in die plannen proberen Hemrik de uitstraling te geven die het verdiend (zie de dorpsvisie op de website). We streven ernaar de concrete plannen in de najaarsvergadering met jullie te bespreken. Tot slot: als er ideeën zijn die de leefbaarheid van het dorp een impuls geven, kunt u zich wenden tot Plaatselijk Belang. We kunnen dan samen met de betreffende instanties de slagingskans beoordelen en waar nodig er een project van maken. Wij als bestuur wensen iedereen een fijne zomervakantie toe.

Binne Visser, voorzitter Plaatselijk Belang De Himrik

3


4


AGENDA. Dag Vrijdag Ma-Vr Zaterdag Woensdag Woensdag Vrijdag

Datum Tijd Wat is er te beleven 17 juni 07.00 Oud papier Binnenroute 17-21 juni 19.00 Zwemvierdaagse Hemrik 22 juni 10-12 Flesseninzamelactie t.b.v. ‘t Kelderke 26 juni 07.00 Oud papier Buitenroute 3 juli 07.00 Oud papier Poasen 15 juli/15 07.00 Oud papier Binnenroute aug/9 sept Woensdag 24 juli en 21 07.00 Oud papier Buitenroute aug. Woensdag 31 juli en 28 07.00 Oud papier Poasen aug. Vrijdag 13 sept. 19.00 Stratenvolleybal Dorpssteunpunt Hemrik. Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst die in december op elk adres in Hemrik is bezorgd.

**********************************************************************************

PRIKBORD. **********************************************************************************

Viswedstrijd van HSV “It Stikelbearske”. HEREN 18 juni Heerenveens kanaal (ketting) Heerenveen 18 aug PM kanaal (steigers) Kootstertille 1 sept PM kanaal Grou 15 sept Van Harinxmakanaal Deinum DAMES EN JEUGD 12 juni De Boorn Oldeboorn 26 juni de nieuwe vaart Terwispel EUROWEDSTRIJD 3 juli de Boorn Oldeboorn NACHTWEDSTRIJD 29/30 juni Leppedijk Akkrum FAMILIEDAGWEDSTRIJD 6 juli Opsterl.comp.feart Trambrug) Wijnjewoude Als je te laat dreigt te komen, bel dan met de wedstrijdleider.

18.30 – 22.00 05.30 - 11.00 06.00 - 11.00 06.00 - 11.00 18.30 - 21.30 18.30 - 21.30 17.45 - 21.30 20.00 - 08.00 13.00 - 21.30

De Vispas van Hengelsportvereniging it Stikelbearske te Wijnjewoude e.o is vanaf nu te verkrijgen bij: Fixet Ureterp K. de Vries Boerestreek 41 Manege 19 9247 CB Ureterp 8409 JP Hemrik *********************************************************************************

S.V.H. OUDIJZERACTIE Dit voorjaar was de totale opbrengst ruim 7000 kg. Meer dan we hadden verwacht. Piet Bruinsma zat er maar 25 kg naast dus het gebak was voor hem. Verder nog iedereen bedankt voor het rijdend materiaal en voor het natje en droogje tijdens deze actie. Fokje Nijboer nog bedankt voor het open stellen van de kantine. Alle vrijwilligers bedankt. We komen alleen in het voorjaar oudijzer ophalen. OUDIJZERCOM. Aldert, Johannes, Douwe, Theo, Durk. 5


6


******************************************************************************** Te huur Trilplaat incl. Benzine Verticuteermachine Steenknipper Per dag € 35,Per dag € 30,Per dag € 15,Halve dag € 20,Halve dag € 17,50 Halve dag € 10,Borg € 50,-. Bij Brengen en halen rekenen wij bezorgkosten. Bloemen & Kadohuis Wilma - 0516-480668 *********************************************************************************

Zwembad nieuws!!! Volgende week organiseert het zwembad weer de jaarlijkse zwem4daagse, bij dezen willen wij jullie daarvoor uitnodigen! We gaan maandag 17 juni om 19.00 van start en tot en met vrijdag 21 juni kun je zwemmen voor een prachtige medaille. Aan het einde van elke avond staat een kopje thee voor jullie klaar. De kosten € 3,00. Tot volgende week! Het zwembadbestuur *********************************************************************************

BURGERLIJKE STAND. Overleden: 15 mei, Harry Eckhardt, Tj. Harkeswei 65, Hemrik. *********************************************************************************

KERKDIENSTEN VAN DE PROT. GEMEENTE LIPPENHUIZEN/HEMRIK. 02 juni 09 juni 16 juni 23 juni 30 juni 07 juli 14 juli

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Ds. W.H. Roobol Dienst door Gemeenteleden Ds. P.A. Crom Ds. A.J. Jonker Ds. A.J. Jonker Ds. A.J. Jonker Ds. A.J. Jonker

Langezwaag Lippenhuizen Langezwaag Lippenhuizen (Heilig Avondmaal) Langezwaag Hemrik Langezwaag

***************************************************************************

KERKDIENSTEN VAN DE GEREF.KERK WIJNJEWOUDE – HEMRIK Predikant : ds. E.J.van den Brink Bouekers 2 , 9247 AR Ureterp tel: 0512-750231 Kerkelijk werker Herv.Gemeente Wijnjewoude : dhr.M. van Heijningen tel:050 - 5774230

DIENSTEN Zondag 16 juni Zondagavond

9.30 uur 19.30 uur

Zondag 23 juni Zondagmiddag

9.30 uur 13.45 uur

Zondag 30 juni

11.00 uur

Zondag 7 juli

9.30 uur

Ds.W.Hordijk uit s-Gravendeel/koffie na de dienst Evangelisatiedienst in de Feesttent te Wijnjewoude M.m.v. Mannenensemble uit Boornbergum Ds. G.Douma uit Beilen Themadienst : LEEF JE LEVEN IN STIJL achter de Kerk in WW m.m.v. ds Kok en het Alpha team Alle belangstellenden voor het christelijk geloof .WELKOM! Ds. P.W.Hulshof uit Jubbega M.m.v. muziekver. De Lofstem uit Suameer en Euphonia WW Ds. E.Estië uit Lutten/koffie na de dienst

7


VRIJWILLIGER VAN DE MAAND KORRIE DE JONG-LENOS Deze maand hebben we Korrie de Jong-Lenos bereid gevonden iets te vertellen over wat zij doet binnen het dorp. Korrie is in 1965 geboren in Haskerhorne. Ze is getrouwd met Wietze de Jong en ze wonen met hun twee zonen Kees en Berend aan de Compagnonsfeart 43. Voor haar huwelijk werkte Korrie als ziekenverzorgster in verpleeghuis De Flecke. Ze heeft nu nog een klein betaald baantje in de particuliere thuiszorg. Ook is ze een dagdeel per week vrijwilligster in de Fûgelhelling in Ureterp. Korrie houdt behalve van mensen ook erg van dieren. Hoe ben je vrijwilliger geworden? ‘Wegens gezondheidsproblemen en door onregelmatige werktijden van Wietze, die nu als beroep melkrijder is, heb ik na mijn huwelijk eigenlijk niet meer een betaalde baan gehad. Via de Gereformeerde kerk in Hemrik werd ik al snel vrijwilliger; ik zat in de kerkenraad en hield me bezig met jeugdwerk. Vanuit de kerk, die inmiddels samen met Wijnjewoude is gegaan, ben ik omtinker van de wijk Hemrik-Lippenhuizen. Ook via de WMO ben ik omtinker in de buurt. Toen onze kinderen nog op de Rehoboth-school zaten, waren daar de nodige bezigheden. Verder help ik mee met het dorpsfeest en in De Bining. Vanaf 1992 ben ik betrokken bij het zwembad. De laatste jaren zat ik in het zwembadbestuur. Ik ga nu uit het bestuur maar blijf nog wel betrokken. De bemensing en de huishoudelijke zaken blijf ik eerst ‘regelen’. Met hulp van vrijwilliger Jetske Broersma. Ook mijn gezin doet veel voor het zwembad; jong geleerd is oud gedaan. Een tip: betrek je kinderen al vroeg bij het vrijwilligerswerk.’ Waarom doe je vrijwilligerswerk? ‘Ik vind het mooi om met elkaar bezig te zijn voor een doel. De zorg en het verantwoordelijkheidsgevoel voor mens en dier zaten er bij mij al jong in. Het dorpsgevoel, het gemoedelijke, vind ik belangrijk. Ik probeer te leven vanuit mijn levensmotto: ‘Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf’. Op welk resultaat dat je als vrijwilliger in Hemrik hebt geboekt, ben je het meest trots? ‘Ik ben trots op het in stand houden van het zwembad ondanks alle regels die er kwamen. Geweldig dat er zoveel mensen cursussen hebben gevolgd voor het ‘Himrikker swimbad’. Ook op de acties die er altijd voor gevoerd werden ben ik trots. Geweldig om te zien dat de jongeren ook zo meehelpen.’ Het is tegenwoordig voor verenigingen en clubs lastig om vrijwilligers te vinden. Hoe kijk jij hier tegenaan? ‘Volgens mij valt het in Hemrik reuze mee. Al kom je vaak wel dezelfde mensen tegen. Overigens, we zoeken nog wel een bestuurslid voor het zwembad! Ik ben van mening dat als iedereen die kan en wil een beetje vrijwilligerswerk doet, dat we het dan in Hemrik nog heel lang gezellig kunnen houden.’ Heb je als vrijwilliger nog zaken op je verlanglijstje staan? ‘Ik hoop dat het zwembad open mag blijven. Het is gewoon een prachtige ontmoetingsplek voor jong en oud. Ook zou ik het mooi vinden als de oude melkfabriek bij het zwembad wordt opgeknapt. Het is een prachtig gebouw met historische waarde, maar erg vervallen.’

8


Korfbalvereniging W.W.M.D. Wêz Wis Mei Doelen Hemrik Opgericht 6 augustus 1916 ********************************************************************************* Eindstand veld Veld 1 2 3 4

R6N Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo WWMD 6 12 6 0 0 81 34 47 DIO 4 6 6 3 3 0 51 54 -3 LDODK/AH 6 6 4 2 4 0 42 67 -25 Kinea 3 6 2 1 5 0 40 59 -19

WWMD 1 – LDODK 6 12 mei Vandaag kwam LDODK op bezoek. Nadat Klaas, Erik en Hjerke het veld hadden klaargelegd was het tijd voor een kopje koffie van Johannes. Klaas informeerde dat wij vandaag zowaar kampioen konden worden! Er moest daarvoor wel gewonnen of gelijk gespeeld worden. Wij speelden in de oude vertrouwde formatie (zonder reserves) en konden aandienen met Marten als scheidsrechter. Ondanks de aangekondigde regen scheen de gehele wedstrijd de zon. Het was een wedstrijd met wisselend (het moet gezegd worden) spectaculaire acties van onze heren en gedeelten waarin maar niet gescoord werd. Met het feit dat LDODK ook niet tot scoren kwam, duurde het soms tijden voordat gewisseld kon worden. Tegen het eind van de wedstrijd met veel mooie scores (doelpunten van Klaas, Hjerke en Sipke) begon LDODK steeds meer te mopperen over het onrecht dat ons team in deze klasse speelt. Het is zo dat deze wedstrijd met talrijke doelpunten is gewonnen, in de zaal en in dezelfde klasse ondervonden we veel moeite tegen andere teams. Marten floot de wedstrijd af welke eindigde in 18-3. Doelpuntenmakers waren; Hjerke 9, Klaas 6, ********************************************************************************* Beste WWMD’ers, Nog voordat de laatste wedstrijd op het veld was gestreden, melde Klaas (die wel de administratie bij hield) dat ons team kampioen is geworden op het veld! Om het veldseizoen in stijl af te sluiten was het hele team uitgenodigd bij Sipke en Monique voor een heuse barbecue. Na het spiksplinternieuwe huis te hebben bewonderd, had Hjerke zijn plek strategisch bemachtigd voor de barbecue. Hoewel wij allemaal droog zaten (zeil en partytent getest op tochtgaten) was het bepaald geen warm en zonnig weer om buiten worstjes te grillen. Gezellig was het zeker! De zondag hebben we onze laatste wedstrijd gespeeld. De man/vrouwschappen die volgend jaar ons team komen versterken zijn nog niet helemaal vastgelegd, maar we spelen door! Iedereen een fijne zomervakantie gewenst!

9


10


NIEUWS UIT ’T KELDERKE: Mei sport maand. 31 mei stond de boarding van voetbalfun weer op het biningveld en met zo'n 35 aanmeldingen weer een geslaagde avond. Lekker gevoetbald door jongens en meisjes met als beloning een heerlijke hamburger van de bbq na. Voor Christian Bruinsma de eeuwige roem, kampioen 2013! Juni sponsor maand: 22 Juni gaan we flessen inzamelen om de pot van 't kelderke te spekken zodat we leuke dingen kunnen blijven organiseren. Iedereen van de jeugd die mee wil helpen kan zich opgeven bij Anneke Nooitgedagt, via a.nooitgedagt@hotmail.com Vele handen maken licht werk, dus geef je op en zaterdag 22 juni van 10:00 tot 12:00 uur gaan we de flessen ophalen. Dus mensen uit Hemrik, bewaar uw flessen voor het Kelderke!!! Mocht er nu net bij U niemand komen om ze op te halen of U bent rond die tijd niet thuis maar wilt wel flessen kwijt, kunt u ze ook inleveren bij Hendrik Kuik (Binnenwei 41) of bij het Kelderke bij de Bining.

NIEUWS VAN DE S.V.H.

Op woensdag 22 mei j.l vierden we een spelletjesmiddag voor al onze gymnasten! Deze middag werd goed bezocht. Een impressie vind u op de foto collage. Verheugd kunnen we mededelen dat met ingang van het nieuwe seizoen danslessen op woensdagmiddag voor kinderen van 4 tot 10 jaar van start gaan. Lestijden van 45 minuten in 2 groepen tussen 16.30 en 18.00. Nieuwe dansleidster is Sanne Knol. Elders in de Doarpsrounte stelt zij zich aan u voor. We nodigen de dansers en danseresjes van harte uit zich op te geven op svhgym@outlook.com. De laatste gymlessen voor de zomervakantie zijn op dinsdag 25 en donderdag 27 juni, week 26. Wij wensen iedereen een sprankelende zomer en starten weer in week 35 met de lessen.

11


Hemriker jeugd succesvol op schoolkorfbaltoernooi Gezien de resultaten op het Opsterlandse schoolkorfbaltoernooi op woensdag 15 mei in Gorredijk is er korfbaltalent genoeg in Hemrik. Op het korfbalveld van LDODK/AH Gorredijk werden twee teams (groep 3/4 en 5/6) van De Bôge eerste in hun poule en één team (groep 7/8) tweede. De teams werden gecoacht door Henk Tolman, Janny Swiersema en Harry Berga. Twaalf scholen uit de gemeente Opsterland deden mee aan het jaarlijkse Opsterlandse schoolkorfbaltoernooi bij LDODK/AH Gorredijk. Dat betekende 61 teams met bijna 400 kinderen die gezellig en sportief met elkaar de strijd aangingen.

Groepsfoto korfballers De Bôge.

Avond4daagse 2013 De 4e editie van de avond4daagse in Hemrik had alles in zich: sportieve wandelaars, bevlogen vrijwilligers, enthousiaste stagiaires, leuke wandelroutes, een lekkernij onderweg, muziek, een fotoroute door Sparjeburd en natuurlijk wisselvallig weer (met die bui op donderdag van 3 uur). Wij, als bestuur, kijken terug op een zeer geslaagde week, waarin ca. 270 sportievelingen in en rondom Hemrik hebben gewandeld. Wij willen hierbij iedereen bedanken voor hun inzet: onze sponsoren, de Bining, korps en drumband Eensgezindheid, Stoeterij Het Swarte Paert en familie Bruinsma voor het beschikbaar stellen van hun locatie, onze 20(!) vrijwilligers, onze 4 stagiaires, onze EHBO-er Jessie, Lutske Ekkels voor de foto´s en niet in de laatste plaats alle 270 wandelaars. Zonder jullie geen avond4daagse! Kijk nog even op onze site www.avondvierdaagse-hemrik.nl voor de mooie foto´s. En ook de datum voor volgend jaar is al bekend: week 20, 12 – 16 mei 2014. Tot dan! Het bestuur

12


AVONDVIERDAAGSE HEMRIK 2013

13


OPENING ’T HEM STEE HEMRIK 25 MEI 2013 1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

14


Bij de foto’s op de linkerpagina: Foto 1: Muziekvereniging Eensgezindheid Hemrik luistert de feestelijke opening van ’t Hem Stee op. Foto’s 2, 6 en 9: Zo’n 250 mensen, onder wie veel dorpsgenoten, komen naar de opening. Zij kunnen ook een blik werpen in enkele van de in totaal dertien nieuwe appartementen. Foto 3: De jeugd vermaakt zich prima op de rodeostier. Ook is er voor hen een springkussen. Foto 4: Tijdens het officiële openingsgedeelte laten bewoners van ’t Hem Stee duiven los. Foto 5: Pantonimespelers verrassen bezoekers bij de entree. Foto 7: Directeur Harry Geertsma van De Bôge krijgt een bijzonder kado van ’t Hem Stee: een schilderijkopie van de muurschildering die leerlingen in de voormalige basisschool op de muur hadden geschilderd. Foto 8: Van De Bôge ontvangen George Krans en Erma Brouwers als kado tuingereedschap. Foto 10: De juffen van De Bôge. Artikel Drachtster Courant 25-05-13: OPENING VAN BEGELEID WONEN IN VOORMALIGE BASISSCHOOL IN HEMRIK Door de bouw van een brede school in Hemrik kwamen twee gebouwen vrij. In een daarvan werd vanmiddag ’t Hem Stee geopend. Verder was er een druk bezocht open huis. George Krans en Erma Brouwers openden in 2008 op Het Zuid in Drachten begeleid wonen ’t Zuider Stee. Dat werd zo’n succes dat alle twaalf eenpersoons kamers al snel bezet waren en de wachtlijst groeide. ‘Onze cliënten hebben het naar hun zin. Het zijn levensbestendige appartementen en daardoor is er geen doorstroming’, vertelt Erna Brouwers. Regisseur De kracht van het echtpaar is dat ze zich niet richten op een specifieke doelgroep. ‘Wij bieden plaats aan mensen vanaf achttien jaar die in meerdere of mindere mate begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Daarbij vinden wij dat zij zo veel mogelijk de regisseur van hun eigen leven moeten zijn. Wij werken zo weinig mogelijk met regels, protocollen en reglementen.’ Niet echt bewust op zoek naar een tweede locatie, hoorde het paar toevallig horen dat Opsterland een nieuwe bestemming zocht voor twee lege schoolgebouwen in Hemrik. ‘Na bezichtigingen viel de keuze op De Bôge, mede vanwege de staat van onderhoud. Het gebouw had al dubbele beglazing en kunststof kozijnen.’ ‘t Hem Stee De school is in ruim een jaar omgeturnd tot ’t Hem Stee, waarbij er ook een stuk werd aangebouwd. Inmiddels wonen daar dertien personen met veel plezier. ‘Iedereen beschikt over een eigen badkamer. Er zijn vijf rolstoeltoegankelijke appartementen. De andere bewoners hebben een vide.’ ********************************************************************************* Sparen voor Hemrik met de Klantenkaart van Faber! Vanaf 2012 kunnen klanten van Supermarkt Attent in Lippenhuizen met de klantenkaart kopen met korting en tegelijkertijd sparen voor Zwembad Hemrik en/of Plaatselijk Belang De Himrik. Tot nu toe heeft dat aardig wat opgeleverd. Zwembad: PB: 2012 € 775,78 2012 € 299,40 2013 tot heden € 301,61 2013 tot heden € 118,37 U begrijpt dat we daar zeer blij mee zijn! Voor meer informatie kun u terecht bij Faber, op www.klantenkaartfaber.nl of bij een van onze bestuursleden. We danken alle spaarders hartelijk en spaart u vooral vrolijk verder! 15


16


Bestuur Zwembad en PB De Himrik.

17


Hallo meisjes en misschien jongens van 4 t/m 10 jaar, Missen jullie het dansen ook zo? Ik in ieder geval wel! Ik was dan ook zeer vereerd en blij dat het bestuur van SVH mij benaderde met de vraag of ik misschien dansles zou willen gaan geven in Hemrik. De meesten van jullie zullen mij vast wel kennen, maar toch zal ik me even voorstellen. Ik ben Sanne Knol, geboren op 1 december 1997 en doe VWO op het Stellingwerfcollege te Oosterwolde. Mijn hobby`s zijn sporten, lezen, gezellige dingen doen met vriendinnen en natuurlijk dansen. Ik heb zelf vanaf mijn 4e tot mijn 14e op dansles gezeten en vond het dan ook erg jammer dat er geen nieuwe dansjuf te vinden was. Daarom verheug ik me er dan ook erg op om straks voor 2 groepen leuke dansjes te maken. Kom jij ook? Ik zou het in ieder geval erg gezellig vinden! Lieve dansgroet Sanne Knol Dansen is terug in Hemrik! Op de woensdag middag van 16.30-17.15 en van 17.15-18.00 uur gaan we twee nieuwe dansgroepen starten onder leiding van Sanne Knol. Het is voor de leeftijd van 4-10 jaar, voor jongens en meisjes! Wij maken de indeling zodra we weten hoeveel aanmeldingen we hebben. Opgeven kan op svhgym@outlook.com Liefst zo snel mogelijk dan kunnen we de groepen gaan indelen! Eerst liever een keertje kijken, dat kan ook. De eerste lessen worden gegeven op woensdag 28 aug.! Voor info mail svhgym@outlook.com of vraag het iemand van het bestuur! We hopen dat er weer veel gedanst gaat worden, geef je snel op! Zomergroeten van het gymnastiekbestuur.

*********************************************************************************

PLAYBACKSHOW 2013? JA, NEE, NET EVEN ANDERS .. Toneelvereniging De Harmonie gaat het populaire concept van de Playbackshow voortzetten. Op het toneel staan en ervaring hiermee opdoen, past natuurlijk perfect bij de doelstelling van onze Hemriker toneelvereniging. Wat breder van opzet, vandaar de naamswijziging:

HEMRIVISIE

FESTIVAL

Duzzz... stand-up comedians, goochelaars, acteurs en actrices, muzikanten, dansers en niet te vergeten playbackers! Denk in de vakantie na over welke act je wilt opvoeren en ga oefenen voor je optreden in september. Nadere berichten volgen! Heb je facebook? Wordt dan vriend van Reciteercollege de Harmonie en volg het nieuws. Trouwens, alle leuke feestjes beginnen met een goede organisatie. Denk daarbij aan het verzorgen van de muziek, jury, presentatoren, opgaven bijhouden enz. Wie wil ons helpen? Oudere jeugd? Denk er over na en meld je aan bij Tineke: k.friso@hetnet.nl Alvast fijne vakantie! 18


EVEN VOORSTELLEN. Beste dorpsgenoten, Sinds mei 2012 wonen wij, Harke Hilboezen en Mirjam van Houten, met onze dochter Linde aan de Binnenwei (nr. 115) in Hemrik. Bij deze willen we ons kort aan u voorstellen: Harke is opgegroeid in Zwaagwesteinde en Mirjam in Beetsterzwaag. We zijn elkaar tegengekomen tijdens onze studietijd aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Na ons afstuderen zochten we een koophuis; het liefst een ‘opknapper’. Dat huis vonden we in Baijum (een plaatsje tussen Winsum en Dronrijp, in de buurt van Franeker). Deze woning hebben we (voornamelijk Harke) geheel opgeknapt en verbouwd. Toen deze verbouwing na enkele jaren eindelijk zijn voltooiing naderde, werd onze dochter geboren in 2010. De komst van deze kleine meid was de voornaamste reden van onze verhuizing naar Hemrik; de pake’s en beppe’s van beide kanten wonen namelijk in Beetsterzwaag. Een bezoekje aan pake of beppe betekende al gauw zo’n drie kwartier heen en drie kwartier terug met de auto. We besloten een woning te zoeken in de buurt van Beetsterzwaag en zo kwamen we in Hemrik terecht. We hebben het hier erg naar onze zin; als het mooi weer is kunnen we heerlijk op de fiets over het Hemrikerpaad naar pake en beppe! Ook in dit huis zijn we meteen aan het verbouwen geslagen: in de nieuwe aanbouw naast het huis werkt Harke momenteel aan het afwerken van onze mooie nieuwe keuken! Harke werkt als docent O&O (onderzoek en ontwerp) en beeldende vakken aan het RSG Simon Vestdijk in Harlingen. In het verleden heeft hij gevoetbald voor Zwaagwesteinde en Dronrijp, maar tegenwoordig gaat z’n vrije tijd op aan het klussen in ons huis. Ik, Mirjam, heb als tekstschrijver en redacteur mijn eigen tekst- en redactiebureau. Als zodanig schrijf ik af en toe (Friese) teksten voor uitgaven van de AFÛK (De Moanne, Heit&Mem). In het verleden ben ik werkzaam geweest als journalist en redacteur bij het magazine Friesland Post, als bureauredacteur bij Omrop Fryslân tillevyzje, en als webredacteur bij Partoer CMO Fryslân. Momenteel ben ik niet erg actief binnen mijn eigen bedrijfje, maar des te meer als fulltime ‘mem’ van onze dochter waar ik ontzettend van geniet. Bovendien houd ik me bezig met het schrijven van poëzie voor kinderen. De afgelopen jaren zijn gedichten van mij gepubliceerd in diverse poëziebundels van Uitgeverij Querido Amsterdam. Linde is onze dochter van twee jaar. Sinds oktober gaat ze twee dagdelen per week naar de peuterspeelzaal in Lippenhuizen waar ze het erg naar haar zin heeft. Linde is zeer ondernemend en beweeglijk; springen, dansen, rennen en klimmen zijn favoriete bezigheden. Ze is dan ook regelmatig met heit en/of mem te vinden in het speelbos bij Sparjeburd. Ze ging helemaal uit haar dak toen we kortgeleden de mooie speeltuin achter de Witte Kerk ontdekten. Afgelopen zomer is het er nog niet van gekomen, maar dit jaar gaan we zeker ook eens met Linde naar het openluchtzwembad in Hemrik. Wie eens nader met ons wil kennismaken is van harte welkom! Groet, Harke Hilboezen, Mirjam van Houten, Linde

19


20


EEN FANTASTISCH DORPSFEEST! Wat kunnen we terugzien op een schitterend dorpsfeest! Drie prachtige dagen vol spetterende optredens, een kleurrijke optocht, sportieve speluitdagingen en een oergezellig matinee. In het septembernummer blikken we met een uitgebreid fotoverslag terug op het dorpsfeest.

Wat een feest! Wat hebben we weer met elkaar kunnen genieten! Een zeer gevarieerd programma, voor een ieder wat wils. De ouderen, de jongeren en de kinderen, niemand hoefde zich te vervelen. Nu kunnen we gaan zeggen; er waren niet veel mensen, hier vond ik niets aan, de spelletjes waren saai en die zondag.... ach moet dat nou? Maar doe dat nou eens niet, kijk er eens anders naar. EMM en al die vrijwilligers die zich maanden hebben voorbereid om dit feest tot een succes te maken! Dat er weer nieuwe mensen zijn opgestaan om de volksspelen te doen laten slagen, ook zij hebben beslist niet stil gezeten. De mensen van de bediening en de keuken die ons drie dagen lang hebben voorzien van eten en drinken. En niet te vergeten, jullie zelf voor je aanwezigheid. Wij als Hemrikers hebben weer laten zien dat we nog feest kunnen vieren! BEDANKT!!!! De dolle Mina`s 21


60+ reis 2013.

Woensdag 5 juni was het weer zover, ons jaarlijkse uitje van de 60+ uit Hemrik eo. Het was ’s morgens al een hele drukte bij de Bining aangezien ook de jeugd van Hemrik op schoolreisje ging. Dit jaar was het half negen verzamelen op de Manege. Het beloofde een mooie dag te worden, de weersvoorspelling was zonnig en we hadden weer 47 personen enthousiast gekregen voor onze jaarlijkse trip. Vanuit Hemrik richting Gorredijk om bij de Miente de laatste liefhebbers nog op te halen. Het ochtendprogramma zou zich afspelen in Luttelgeest bij de Orchideeën Hoeve (op veler verzoek). In de bus was het al een en al gezelligheid ( al hadden we elkaar jaren niet gezien).In Luttelgeest stond er een lekker bakje koffie met gebak klaar. Rustig genietend van ons bakje koffie en lekker kletsen ging de morgen snel voorbij. Na de koffie kregen we nog een korte uitleg door een gids die het een en ander vertelde over de prachtige vlinders in de vlindertuin. Na deze uitleg kon een ieder zijn gang gaan en had men de tijd om de tuinen te bekijken. Prachtig aangelegde tuinen met mooie gekleurde orchideeën en andere inheemse planten. De vlindertuin vol met gekleurde grote/kleine vlinders die zich maar moeilijk lieten fotograferen. Heel wat anders dan bij de papagaaien tuin, hierin fel gekleurde papagaaien die helemaal op de bezoekers waren gericht. Naast te tuinen waren er ook veel oude machines/gereedschappen te bezichtigen wat voor de manlijke deelnemers natuurlijk genieten was. Rond 12 uur was het verzamelen bij de bus om richting Giethoorn te gaan waar ons een warme maaltijd werd geserveerd. Met zijn allen lekker gegeten en heerlijk bij kunnen kletsen. Na de warme maaltijd lag de boot klaar om ons het een en ander vanaf het water van Giethoorn en omgeving te laten zien. Het zonnetje was er lekker bij wat het varen natuurlijk iets extra’s geeft. Via kleine grachtjes zijn we door het oude Giethoorn gevaren en via het ruimere water weer terug. Toch al enige drukte op het water. Weer aangekomen bij het restaurant hebben we op het terras nog genoten van het mooie weer met een versnapering. De dag liep al weer mooi op het einde dus werden er aanstalten gemaakt weer richting huis. En rond half zes waren we weer terug in Hemrik . Al met al denken wij dat we terug kunnen kijken op weer een geslaagde dag. Hopelijk tot volgend jaar. Organisatie 60+reis.

22


23


Stratenvolleybal in een nieuw jasje..! Vrijdag 13 september a.s. vindt in ‘De Bining’ het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi plaats. Omdat de afgelopen jaren de animo voor deelname aan het toernooi terugliep, hebben de organisatoren gezocht naar een vernieuwende opzet. Het aanstaande toernooi wordt dan ook niet meer een toernooi waaraan alleen stratenteams kunnen deelnemen, maar ook ‘familieteams’, ‘vriendenteams` en `om –ûtens -teams` krijgen de kans om in te schrijven en mee te doen. Op deze manier ontstaat er een ruimere keuzemogelijkheid voor elke inwoner van Hemrik om deel te nemen aan het toernooi. De verschillende soorten teams  Stratenteams: net als voorheen kunnen er teams meedoen die bestaan uit minimaal 4 inwoners van dezelfde straat. Mannen en vrouwen in de leeftijd van 12 tot 100 jaar of ouder.  Vriendenteams: jongens, meiden, mannen en vrouwen die toch al met elkaar - optrekken, elkaar regelmatig zien en spreken,en elkaar als vriend/ vriendin beschouwen kunnen inschrijven en het toernooi met elkaar spelen. Voorwaarde is wel dat de teamleden uit Hemrik of de directe omgeving van het dorp komen. Ook nu is meedoen vanaf twaalf jaar mogelijk.  Familieteams: leden van dezelfde families (vader, moeder, kinderen vanaf 12 jaar, ooms, tantes, neven en nichten…) woonachtig in Hemrik of de directe omgeving, kunnen teams van minimaal 4 personen samenstellen en zich inschrijven  ‘Om –ûtens’ teams: oud spelers en –speelster van HVC die niet (meer) woonachtig zijn in Hemrik kunnen elkaar opzoeken/ benaderen om samen een team van minimaal 4 personen te vormen en mee te doen aan het toernooi. Inschrijven: Aan het toernooi kunnen maximaal 16 teams deelnemen. Aanmelden en inschrijven voor het toernooi kan bij de straatcontactpersonen en bij de organisatoren van het toernooi: - Welmoed Stoker, tel.: 0611156411, email : deomlew@live.nl - Johan van der Meer, tel.: 0516-471579, email : jenj.vandermeer@hetnet.nl - Johannes Staal, tel.: 0652678407, email j.staal@home.nl en - Kees de Koning, tel.: 0516-471215, 06555343804, e –mail : kjdekoning@hetnet.nl Ook kunnen teams zich natuurlijk aanmelden via de bekende straatcontactpersonen. Inschrijven is mogelijk tot 7 september. Teams die zich te laat aanmelden, omdat het aantal van 16 deelnemende teams al bereikt is, komen op een reserve lijst en krijgen tijdig bericht om toch nog mee te kunnen doen waneer één of meerder teams zich afmelden

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Straat Poasen Tj. Harkeswei Compagnonsfeart Ds. de Boerwei De Manege Andryssingel Binnenwei en Bûtewei Weinterperslûs Weinterp Binnenwei (Eastein) Slûskeskar Ikesingel/singels

Opgave bij Lydia Taekema Sietske Stoker Hanneke Bosma Jeep Zandstra Froukje Wagenaar Lianne Visser Annelies Semplonius Hinke Taekema Sjoukje Hielkema Oedo Zwart Wiebe Hepke Jongsma Tesse Hansma 24

Tel.nr. 0516-471508 0516-471323 0516-471310 0516-471436 0516-471211 0516-471455 0516-471284 0516-471597 0516-471201 0516-471334 0516-471039 06-51923820


Kosten en prijzen Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen ( een Prachtige Taart, een Mooie Taart en een Lekkere Taart) daarnaast is er voor elke deelnemer een leuk aandenken aan het toernooi 2013. Behalve voor de kampioen en het als tweede geëindigde team, is er dit jaar ook een prijs voor het team wat zich als beste en creatiefste presenteert ( kleding, yell, sportiviteit, gedrag…..) Een deskundige jury zal hier een oordeel over vellen. Van elke deelnemer wordt een bijdrage van € 2.00 gevraagd. Te betalen per team aan het begin van het toernooi Organisatie - Het toernooi start om 19.00 uur en eindigt om plm. 22.00 uur - Er wordt gespeeld op drie velden met maximaal 4 deelnemers per team tijdens de wedstrijd ( teams kunnen met meer dan 4 deelnemers inschrijven en regelen zelf de wissels). Het zou mooi zijn wanneer elk team met minimaal 1 ‘dame’ inschrijft. - Elke wedstrijd duurt 15 minuten. - In principe worden de normale volleybal (nevobo) -spelregels gehanteerd, waarbij het aan de scheidsrechters is die regels aangepast te interpreteren. Tot ziens op vrijdag 13 September. ‘………………Lekker Ballen In De Bining……………….’

*********************************************************************************

Biljarten seizoen 2012-2013 Momenteel wordt er in de Bining op woensdagmiddag, donderdagavond en zo nu dan ook op zaterdagmiddag gebiljart. De ploeg bestaat nu uit 12 personen. De meesten zijn er vanaf de start bij. Er is eind 2012 aangegeven dat belangstellenden, van welke leeftijd en ervaring dan ook, van harte welkom waren en zijn. Tot nu hebben zich echter nog geen anderen gemeld. Dit kan dus nog steeds. Woensdags zijn er 8-10 spelers, donderdags 6-8 en zaterdags 2-3 spelers actief bezig. Op woensdag en zaterdag worden de scores wel bijgehouden, maar verder niet verwerkt in een schema. Op donderdagavond worden de scores van de partijen , gedurende een gedeelte van de avond, wel in een schema/puntentelling verwerkt. Hepke verwerkt alle uitslagen in een schema om zo op het einde van het seizoen tot een nieuw gemiddelde te komen. Omdat Jan de Haan, Sipke Fokkema, Wobbe Faber en Jan Bakker woensdags spelen, zitten zij niet in het schema/puntentelling. Bij de puntentelling wordt uitgegaan van een gemiddelde van iedere speler. Anders zouden de besten altijd de meeste punten scoren. Een speler met een gemiddelde van bijv. 20 kan op deze manier ook punten scoren tegen een speler met een gemiddelde van bijv.40 caramboles bij maximaal 25 beurten. Dit seizoen( september-mei) hadden Hielke (1e) Thomas (2e) en Auke (3e), de meeste punten. . Bovenstaande lijkt er misschien op dat er zo serieus gespeeld wordt dat er alleen over biljarten gepraat wordt. Verre van dat. Alle dagen is er ruimte is voor opmerkingen ,verhalen en serieuze zaken. Al met al is het een ontspannende bezigheid. Het biljart in de gemeenschapsruimte van de Bining voorziet daarom in een behoefte en wordt ook erg gewaardeerd. Tot de bouwvak wordt er nog gespeeld. Dan 3 weken zomerstop. Fokke

25


Secretariaat Janny Hendriks Binnenwei 46 8409 JK Hemrik 0516-471586 email: bert.hendriks@online.nl

Het bestuur van de Vereniging “Doarpsrounte De Himrik” houd haar jaarvergadering op woensdag 26 juni 2013 om 20.00 uur in de Bining. 1. Opening. 2. Nieuws uit het bestuur. 3. Notulen van de Doarpsrounte jaarvergadering van 4 Juli 2012. 4. Financieel jaarverslag 2012 van de vereniging “Doarpsrounte de Himrik”. 5. Verslag kascommissie Jan Quarre en Binne Visser 6. Nieuw te benoemen lid kascommissie. 7. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar Ake Jan van der Vinne. Aftredend en herkiesbaar Jan Visser. 8. Samenvoeging Doarpsrounte bestuur en Exploitatiecommissie. 9. Uitleg. 10.Voorstel. 11.Stemmen. 12.Investering Bining 2013/2014. 13.Rondvraag. 14.Sluiting. Een ieder die lid is van een vereniging is van harte welkom op onze jaarvergadering. Het bestuur van de Doarpsrounte. Ake Jan van der Vinne Jan Visser Tjalling Nijboer Loes de Boer Janny Hendriks

26


Onze meester Harry Onze meester Harry is een rare. Ja, dat is een man apart. Ik mag het elke dag ervaren. Hij heeft echt een gouden hart. Hij geeft les zoals de beste. ´t lijkt, iemand die alles kent Soms boos soms blij. Maar dat hoort er allemaal bij. Hij kent alles wat met meester te maken heeft. En verder is hij super beleefd. Jeannine Loman Groep 7, schooljaar 2004-2005 De Bôge, Hemrik

Na 42 jaar in het onderwijs, waarvan ruim 40 jaar aan openbare basisschool De Bôge werkzaam te zijn geweest, neemt onze directeur meester Harry Geertsma afscheid. Op donderdag 4 juli nemen alle kinderen van De Bôge overdag afscheid van meester Harry. Natuurlijk willen wij u als ouder, verzorger, oud-leerling en dorpsgenoot hiervoor ook de gelegenheid geven. U bent van harte welkom op donderdag 4 juli a.s. tussen 19.00 en 19.30 uur in MFC “De Bining” te Hemrik. Namens Primo, lerarenteam, Medezeggenschapsraad en Ouderraad

27


28


29

Profile for Plaatselijk Belang Hemrik

Dr juni web  

Dr juni web  

Profile for pbhemrik
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded