Doarpsrounte De Himrik December 2012

Page 1Doarpsrounte De Himrik REDACTIE: Doetsje de Boer Anje de Jong Janneke Jonker Nienke Zwart Gerrit Bakker Klachten bezorging: 0516-471384 DRUKWERK. De Bôge Abonnementsgeld € 10,00 Verschijnt 10 x per jaar Oplage: 350 Praatje bij voorplaatje. Aankomst Sinterklaas in Hemrik. Foto: Tryntsje Berga. Wie helpt mee rapen en nieten We zoeken mensen die elke maand een ochtend willen meehelpen bij het rapen en nieten van de Doarpsrounte. Info en opgave: drdehimrik@hotmail.com

INHOUD: Inhoudsopgave Voorwoord Agenda Burgerlijke Stand Kerkdiensten Vrijwilliger van de maand W.W.M.D. De Witte Kerk Kerstmusical

Kopy voor de volgende Doarpsrounte: - inleveren bij: Doetsje de Boer Ds de Boerwei 11 - email naar: drdehimrik@hotmail.com

KOPY INLEVEREN KAN TOT 14 januari 2013 Verschijningsdatum 19 januari.

Website: dehimrik.nl

- De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy. - Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant. - Alle kopy bij voorkeur graag inleveren in lettertype CALIBRI 11.


VOORWOORD. Samen staan we sterk In de vorige uitgave werd er gesproken over hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor een dorp als Hemrik om alle voorzieningen in stand te houden. Wij als Plaatselijk Belang krijgen vaak te horen van de gemeente en ander instanties: “Hoe krijgen jullie het daar in dat kleine dorp Hemrik toch voor elkaar om alles draaiende te houden?” Dit is, denk ik, de kracht van een dorp als Hemrik en daarmee krijgen wij meer en sneller dingen voor elkaar dan menig ander dorp. Als je er met z’n allen in gelooft en ervoor gaat heeft dit een enorme uitstraling naar de buitenwereld. Dit heeft er destijds voor gezorgd dat het Bredeschool-project is gestart. Ook andere projecten als de grote speeltuin, het knooppunt land en water aan de Compagnonsfeart zijn hier een voorbeeld van. Plaatselijk Belang stelt zich ten doel om het woon-, leef- en werkklimaat binnen de dorpsgrenzen te bevorderen, voor zover dit in haar vermogen ligt. Plaatselijk Belang is een vereniging en geen politieke partij, waar ik wel eens een vraag over krijg van nieuwe bewoners. Wij komen met ideeën en plannen en leggen dit voor aan onze leden. Ik kan u vertellen dat 95% van de inwoners in en rondom Hemrik lid is van Plaatselijk Belang. Ook ideeën, plannen enz. vanuit de bevolking van Hemrik brengen wij onder de aandacht bij de desbetreffende instanties. Zo werd bij de ledenvergadering in november geopperd de Rehoboth-school te verhuren aan kleinschalige ondernemers. Wij gaan dit idee nu voorleggen aan de gemeente. Ook omgekeerd komen wij met ideeën en plannen vanuit met name de gemeente naar het dorp om deze onder de aandacht te brengen en waar mogelijk en wenselijk met jullie te beoordelen en waar nodig te voorzien van positieve kritiek. Een Plaatselijk Belang is dus voor de gemeente en andere instanties een belangrijke schakel om ideeën en plannen verder te brengen. Wij kunnen dit niet alleen en hebben jullie als inwoners in en rondom Hemrik nodig. Om zo de leefbaarheid te verbeteren en Hemrik een positieve uitstraling te geven. Op de voorjaarsledenvergadering dit jaar hebben wij de dorpsvisie gepresenteerd. Deze dorpsvisie 2012 is te bewonderen via de website www.dehimrik.nl. Met een duidelijke dorpsvisie zijn wij een betere gesprekspartner richting gemeente. Deze dorpsvisie zal voor Plaatselijk Belang als uitgangspunt dienen voor haar activiteiten voor de komende 3 tot 5 jaar . Tot slot: als er ideeën zijn die de leefbaarheid van het dorp een impuls geven, kunt u zich wenden tot het Plaatselijk Belang en kunnen wij samen met de betreffende instanties de slagingskans beoordelen en waar nodig er een project van maken. Wij nodigen jullie van harte uit bij onze vooren najaars-ledenvergadering aanwezig te zijn. Wij als bestuur wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2013. Binne Visser, voorzitter Plaatselijk Belang De Himrik


AGENDA. Dag Woensdag Woensdag Woensdag Vrij/zaterdag Zaterdag Vrijdag Woensdag Woensdag Woensdag Vrijdag Zaterdag Woensdag

Datum 19-12 19-12& 6-1 19-12 21/22-12 22-12 28-12 02-01 09-01 09-01 11-01 12-01 16-01

Tijd 20.00 07.30 14.00 19.30 17.00 17.00 07.30 20.00 20.00 20.00 14.00

Wat is er te beleven Ledenvergadering WWMD Oud papier Poasen Ouderensoos spelmiddag Kerstkransactie ouderensoos ’t Kelderke December cadeau spel WAMPEX Oud papier Binnenroute Oud papier Buitenroute Toneelvereniging Drachten Napraten Wampex Witte Kerk – Eaglefield en Edze Ouderensoos Pierke de Wit

Dorpssteunpunt Hemrik. Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst die in december op elk adres in Hemrik wordt bezorgd.

BURGERLIJKE STAND. Nieuwe bewoners: * Stefan Brouwer en Ingrid de Vries met Amélie Vera Brouwer, Tjalling Harkeswei 76 Wijnjewoude. * Harke Hilboezen en Mirjam van Houten met dochter Linde, Binnenwei 115 Hemrik. Geboren: 4 dec.: Durk Jan Taekema, zoon van Rinse Taekema en Gea Visser, Tjalling Harkeswei 81 Wijnjewoude. De redactie kan vanzelfsprekend niet altijd op de hoogte zijn van geboortes, verhuizingen en dergelijke. Wij willen u dan ook vragen dit zelf te melden bij de redactie, zodat niemand vergeten wordt voor deze rubriek.(Mail naar drdehimrik@hotmail.com.

**********************************************************************************

Warbere hannen en in izersterke wil foelen nei in drege tiid stil Eltsenien persoanlik tank sizze foar it meilibjen yn de tiid fan sykte en nei it ferstjerren fan myn leave man, heit en pake.

Harke Sietze Nijboer is net mooglik. Dêrom wolle wy op dizze wize jimme tank sizze dat jimme der wiene, foar de kaarten en de wurden. It hat ús goed dien. Fokje Nijboer-van der Leeuw bern en pakesizzers De Himrik, desimber 2012HET DORPSSTEUNPUNT. Zoals u weet, gaat het dorpssteunpunt vanaf 1 januari op een nieuwe manier werken. Hemrik is opgedeeld in 15 buurten. Elke buurt heeft een eigen omtinker. Een persoon in de nabije omgeving. In december krijgt elk adres een nieuwe folder en een lijst met omtinkers. Daar staat een telefoonnummer op en in de meeste gevallen een e-mailadres. Soms kunnen vragen best persoonlijk zijn en wilt u/jij liever de vraag stellen aan een omtinker van een andere buurt of aan een lid van de werkgroep. Natuurlijk is dat mogelijk. Het belangrijkste is, dat wanneer u/jij een vraag hebt, dat die gesteld wordt. En zoals bekend, er zijn veel mensen in ons dorp die een ander wel eens even willen helpen. Namens de werkgroep van het dorpssteunpunt, Jan Quarré P.S. Het is de bedoeling dat er in februari/maart weer een etentje wordt georganiseerd. In de volgende Doarpsrounte hoort u daar meer over. **********************************************************************************

NIEUWS VAN DE OUDERENSOOS. * *

Op 19 december organiseert de Ouderensoos een spelmiddag met koffietafel. Op 16 januari komt Pierke de Wit naar de Bining met accordeon en zang.

Alle soosmiddagen zijn in de Bining en beginnen om 14.00 uur. Wie graag vervoer wil hebben naar de soos kan zich in verbinding stellen met: Fokje Nijboer -471576 Janke Oldenburger -471298 Boukje de Boer -471242 Op 21 en 22 december a.s. komen de mensen van de ouderensoos weer langs met de jaarlijkse kerstkransactie. We rekenen weer op u. Bent u niet thuis, maar wilt u toch een kerstkrans, bel dan even met Boukje de Boer 0516-471242. ********************************************************************************** Soosmiddag in de Bining. 14 November 2012 Een flinke groep aanwezig, 16 dames en 2 heren. Echtpaar Hoekstra heeft ons heel boeiend verteld over het werken, wonen en leven op een vrachtschip van de Twentse Berkel. Wij als leken konden ons niet voorstellen wat zich daar allemaal afspeelde. In weer en wind er op uit. Wat mij het meest pakte, was dat kinderen op 6 jarige leeftijd naar de schippersschool gingen, aan de vaste wal. Mevr. Hoekstra kon daar erg slecht tegen. Zo slecht dat ze een tijdje af moest haken. Hoekstra was dat leven meer gewend. Hij verbleef als kind al op een schip wat voortgetrokken moest worden. Het water in België vonden zij gemoedelijk, minder regels. Het leven op het water en het naar de schippersschool moeten greep één van onze leden heel erg aan. Zij heeft dit allemaal meegemaakt en heeft er bijna een trauma aan overgehouden. De middag was weer geslaagd. Eén van de leden. **********************************************************************************


**********************************************************************************

Thuiswedstrijden HVC.

19.15 HVC2 AVC’69-10 11-01 J. Boonstra 20.15 HVC1 LVC 2 11-01 J. Staal 21.15 HVC1 AVC ’69-7 11-01 W. Stoker **********************************************************************************

PRIKBORD. Gezocht: redactiemedewerker Doarpsrounte Lijkt het je leuk om af en toe te schrijven voor onze dorpskrant Doarpsrounte? We zoeken iemand voor het houden van interviews en de uitwerking ervan in artikelen. Op dit moment gaat het vooral om het vullen van de rubriek Vrijwilliger van de maand. In overleg bepalen we hoe vaak je een bijdrage aan Doarpsrounte kunt leveren. Voor deze taak hoef je niet mee te vergaderen in ons maandelijkse redactieoverleg. Wil je schrijfervaring opdoen of je schrijftalent benutten en kom je ons team als redactiemedewerker versterken? Stuur dan een mailtje naar Anje de Jong: alwin.de.jong@hetnet.nl of bel met: 0516-471460. Redactie Doarpsrounte TREKKINGSUITSLAG GROTE CLUBACTIE 2012. Onderstaand de prijzen die zijn gevallen op de laatste cijfers van de loten. U kunt de volledige uitslagen lezen op www.groteclubactie.nl en de complete lijst hangt ook in de Bining. Prijzen op de eindcijfers: Laatste 6 cijfers goed 917210 Geldprijs t.w.v. € 450,Laatste 5 cijfers goed 21136 Geldprijs t.w.v. € 400,Laatste 4 cijfers goed 4050 Center Parcs voucher t.w.v. € 130,- incl. tablet 10" AndroidTM 4.0 t.w.v. € 170,********************************************************************************** Schuurverkoop en kerstmarkt: Openingstijden: 10.00 – 17.00 - 15/16 en 22/23 december. U vind bij ons o.a. antiek, curiosa, kleding, kerst artikelen en kerststukjes. Gepke Hoogland, Conpagnonsfeart 25 Hemrik **********************************************************************************

Werkzaamheden in het maïsveld nabij de Poasen. (foto Hanneke Bosma)KERKDIENSTEN VAN DE PROT. GEMEENTE LIPPENHUIZEN/HEMRIK. 23 dec. 24 dec. 24 dec. 24 dec.

10.00 16.00 19.00 22.00

Ds. A.J. Jonker Kerstmusical Stralende Ster Kerstmusical Stralende Ster Ds. A.J. Jonker

25 dec.

10.00 Ds. A.J. Jonker

Langezwaag Lippenhuizen Lippenhuizen Langezwaag Lippenhuizen

4e advent, m.m.v. Cantorij Piterkerk Piterkerk Kerstnachtdienst m.m.v. muziekgroep Breeze Kerstfeest m.m.v. Kerkkoor ‘Te Wûnderlik Kerstfeest voor iedereen

25 dec. 16.30 Ds. A.J. Jonker Langezwaag 30 dec. 10.00 Ds. A.J. Jonker Lippenhuizen 31 dec. 19.00 Ds. A.J. Jonker Langezwaag Oudejaars/herdenkingsdienst 06 jan 10.00 Ds. A.J. Jonker Langezwaag 13 jan 10.00 Gastpredikant Hemrik 19 jan(zaterd.) 19.30 Ds. A.J. Jonker Langezwaag 27 jan 10.00 Ds. A.J. Jonker Lippenhuizen **********************************************************************************

’T KELDERKE. Zaterdagavond 10 november was het druk in ’t Kelderke, dat voor deze avond was omgetoverd in een donker hol. Lekker veel jeugd kwam griezelen tijdens de Halloween avond. Sommige kids kwamen verkleed en werden in ’t Kelderke geschminkt. Voor deze avond was een speciale griezeltoer gemaakt voor jeugd met lef. ’t Kelderke is gewoon weer iedere zaterdagavond open met op: 22 DECEMBER ‘T DECEMBER KADO FEEST SPEL Kom jij ook? Neem voor minder dan € 4 drie kadootjes mee. Kadootjes die je zelf ook leuk zou vinden om te krijgen (denk aan jongens en meiden). Pak ze extra mooi in zodat iedereen voor jouw kado’s gaat! AGENDA 2012 22 DECEMBER 2013 9 FEBRUARI

‘T DECEMBER KADO FEEST SPEL KLEINTJE WAMPEX

Tot ziens in ’t Kelderke **********************************************************************************


VRIJWILLIGER VAN DE MAAND GERWIN DE VRIES De achttienjarige Gerwin de Vries staat deze maand als vrijwilliger in de spotlights. Gerwin is geboren in Hemrik en woont samen met zijn ouders Janny en Pier en broers Jort (12) en Rienk (16) aan de Binnenwei. Tot en met groep 5 zat Gerwin op de christelijke basisschool Rehoboth in ons dorp. Na de sluiting van deze school verhuisde hij naar de openbare school De Bôge. Gerwin volgt nu de Pabo-opleiding aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden. In zijn vrijetijd voetbalt hij bij de senioren 3 van VV Jubbega. Hoe ben je vrijwilliger geworden? ‘Op mijn veertiende ben ik gevraagd om lid van de barcommissie van ’t Kelderke, de jeugdsoos van Hemrik, te worden.’ Wat voor vrijwilligerswerk doe je? Bij ’t Kelderke zorg ik er samen met mijn vrienden Jasper Visser en Imgerd Friso voor dat alles in goede banen wordt geleid. ’t Kelderke bevindt zich onder het toneel van De Bining en is iedere zaterdagvond van acht tot half elf geopend voor de jeugd van ongeveer 12 tot en met 16 jaar. We zorgen er als barcommissie voor dat de soos wordt geopend, dat het drinken is geregeld en creëren een stuk gezelligheid. Jongeren kunnen in de soos muziek luisteren, Wii-games spelen, darten en karaoke zingen. Daarnaast zit ik sinds anderhalf jaar in de jeugdcommissie die allerlei activiteiten organiseert, zoals een filmavond of voetbaltoernooi met barbecue. In februari organiseren we weer een Kleintje Wampex, een nachtelijke survivaltocht van 10 kilometer dwars door de weilanden. We regelen de route, de posters, het drinken…’ Waarom doe je vrijwilligerswerk? ‘Ik word er zelf in ieder geval niet minder van. Mijn vrijwilligerswerk voor ’t Kelderke was bijvoorbeeld ook mijn maatschappelijke stage op de middelbare school. Verder geeft het een stuk voldoening als je samen met je vrienden de zaken mooi hebt georganiseerd. De soos betekent voor mij vooral gezelligheid. Nadat Jasper, Imgerd en ik de boel hebben afgesloten, zitten we na bij iemand thuis of gaan naar de kroeg.’ Op welk resultaat dat je als vrijwilliger in Hemrik hebt geboekt, ben je het meest trots? ‘Het ontstaan van het nieuwe Kelderke. Dat we destijds als Hemriker jeugd met z’n allen de soos hebben opgeknapt en via een flessenactie geld hebben ingezameld.’ Hoe zie jij de toekomst van ’t Kelderke? ‘t Kelderke heeft voor de jeugd een belangrijke functie in het dorp. Het draait om elkaar ontmoeten. Anders zit je thuis saai op de bank voor de televisie met een zak chips. Helaas komen er de laatste tijd wat minder jongeren naar de soos. We hebben onze hoop dan ook gevestigd op de nieuwe generatie. Gelukkig is de barcommissie sinds kort versterkt door Tieme en Hendrik. Zo kunnen we als achttienjarigen ook weer eens het stokje overdragen.’ Heb je als vrijwilliger nog zaken op je verlanglijstje staan? ‘Het zou mooi zijn als er bij De Bining twee verplaatsbare goals met netten komen. Dit is niet alleen mooi voor de voetballende jeugd, maar ook voor dertigers die een balletje willen trappen.’


KORFBALVERENIGING W.W.M.D. Uitnodiging ledenvergadering 19 december 2012. Hierbij nodigt het bestuur, alle leden en commissieleden uit voor de ledenvergadering van WWMD. Woensdag 19 december 2012 De Bining Aanvang 20.00 uur Agenda Opening Notulen Mededelingen bestuur Mededelingen commissies Financieel verslag, kascommissie Toekomst WWMD Rondvraag Datum volgende platformbijeenkomst Sluiting ********************************************************************************* Ledenvergadering WWMD 14-12-2011 Afwezig met kennisgeving: Marijke Bos, Marten de Boer, Hjerke de Boer. Tjalling opent de vergadering om 20.10 uur. Notulen vorig jaar: De notulen van vorig jaar worden uitgereikt en bekeken, hierbij waren een aantal vragen/ opmerkingen. - Platformvergadering is lange tijd niet geweest, dit wordt weer opgepakt, omdat een aantal commissies dit toch missen. - Er staat dat er een briefje aan de ouders van de jeugdleden zal worden uitgedeeld om te kijken of er nog ouders zijn die iets willen/ kunnen betekenen. Dit is nog niet gebeurd, wordt alsnog gedaan. - Schoolkorfbal: Vorig jaar is het in Gorredijk gehouden, omdat de bining verbouwd werd. Schoolkorfbalcommissie heeft hier nog niets weer van gehoord. Zij nemen contact op met LDODK. Waarschijnlijk passen er ook niet genoeg velden op het biningterrein om het weer in Hemrik te organiseren. - Korfbalkorven op schoolplein: er stonden begin van het schooljaar korven op het plein, waarschijnlijk is daar een basket voor in de plaats gekomen. Er wordt bekeken of de korf teruggezet kan worden. Ook wordt er bekeken of er nog een korfbalbal over is voor op school. Notulen worden verder goedgekeurd.


Mededelingen en ingekomen stukken: - Er komt nieuwe verlichting rond het korfbalveld, dit zal ledverlichting worden. WWMD gaat dit in eigen beheer plaatsen, wordt gefinancierd door de gemeente. De lichten worden voor de kantine geplaatst, zodat het veld vanuit de kantine goed zichtbaar is. - In januari en februari worden er een aantal korfbalclinics gegeven op de basisschool. - 28 december wordt het ouder-kindtoernooi georganiseerd. - In de voorjaarsvakantie wordt een stuif-inn georganiseerd. - WWMD moet 2 keer een zaalwacht draaien in kortezwaag (de rest lost LDODK zelf op), er zijn een aantal mensen die aangeven dat ze dit wel willen. Hanneke maakt hier een schema voor. Jaarverslag bestuur WWMD Jaarverslag jeugd heeft in de om ‘e koer gestaan. Van het bestuur is geen jaarverslag, er is weinig officieel vergaderd, ook is er geen secretaresse om alles te notuleren en verwerken. Verslag penningmeester. Winst- en verliesrekening en balans worden uitgedeeld. WWMD leidt een flink verlies, hier kunnen we weinig aan veranderen omdat er zo weinig leden zijn. Er zijn een aantal vragen over de begroting van aankomend jaar, dit werd toegelicht. Kascommissie: De kascommissie heeft de boeken van 2010-2011 goedgekeurd en geeft een mondelinge toelichting. Om ‘e koer: - 1 keer per 2 maand komt de om ‘e koer uit. Verspreiding loopt nog niet altijd soepel, het is moeilijk te achterhalen waar dit mis gaat. - Hilde is gestopt in de redactie van om ‘e koer, daarom is de website niet altijd up to date. - Nienke geeft aan dat ze graag reactie op haar mailtjes krijgt. - Het is de bedoeling om in Hemrik één krantje te maken met andere verenigingen en de school. Momenteel wordt er gekeken hoe dit opgezet moet worden. Zijn een aantal praktische problemen: sommige om é koer lezers wonen verder weg en zijn alleen geïnteresseerd in WWMD, er moet bekeken worden of het mogelijk is om dan bijv. alleen de WWMD stukken naar hun op te sturen. Commissies: Sponsorcommissie: Van februari tot april heeft poiesz weer de actie om munten te verzamelen. WWMD doet hier weer aan mee. Bij Attent was ook een spaaractie, Gretha weet niet meer precies waarom ze ervoor gekozen hebben hieraan niet mee te doen. NAC: Marijke Bos en Aukje zijn gestopt als leden van de NAC. Als er leden zijn die willen helpen bij de NAC, dan zijn ze van harte welkom. De playbackshow wordt in het voorjaar georganiseerd. Er wordt aangegeven dat de jeugd altijd uitkijkt naar de playbackshow. Siep geeft aan eerst aan te kijken hoe het met de club komt voordat de rommelmarkt weer wordt georganiseerd, dit omdat het erg veel werk is. Materiaalcommissie: er zijn veel problemen met het veld, veld wordt opnieuw gevlakt en ingezaaid.


WVTTK: We hebben dit jaar een E-team en een B-team. Van het E-team is bekend dat er dit jaar 2 kinderen gaan stoppen. Ook bij het B-team zijn er geruchten dat er mensen mee op gaan houden. Beide teams hebben precies 8 spelers, dus de toekomst is erg onzeker. We hopen dat de korfbalclinics, en de stuif-inn in de voorjaarsvakantie wat nieuwe leden trekken. 16 jan is de bining een week dicht, vloer wordt dan opnieuw gedaan. Rondvraag: Klaas: moet al de belijning in de Bining opnieuw worden aangebracht? Ja, dit is noodzakelijk. Hoe komt het met de onkosten van de verlichting? De gemeente betaalt de verlichting, WWMD is de eigenaar van de lichten. Wat als WWMD stopt te bestaan? Dan gaan de lichten ip naar het dorp. Werkt de waterpomp al, voor als er een droog voorjaar/ zomer komt? Dit werkt. Annie: hoe zit het met de contributie? Dit loopt weer via de automatische incasso. Hanneke: Vraagt of er de 28e december mensen zijn die willen helpen bij het ouder-kind toernooi? Tjalling sluit de vergadering. Tussenstand Zaal Zaal R6G

1 2 3 4 5 6

Team NKC (N) 3 WWMD Vitesse (Be) 4 Mid Frysl창n 8 Kinea 4 Wees Kwiek 2

GS Punten Gewonnen Verloren Gelijk 4 8 4 0 0 4 6 3 1 0 3 3 1 1 1 2 2 1 1 0 3 1 0 2 1 4 0 0 4 0

Goals Goals v t Doelsaldo 70 33 37 74 39 35 26 28 -2 36 23 13 19 54 -35 20 68 -48

Wedstrijdprogramma WWMD 8505 8475 8476 8905 8478 8474

13-1-2013 20-1-2013 27-1-2013 3-2-2013 10-2-2013 10-3-2013

Vitesse (Be) 4 WWMD 1 WWMD 1 Mid Frysl창n 8 WWMD 1 WWMD 1

WWMD 1 Wees Kwiek 2 Kinea 4 WWMD 1 NKC (N) 3 Vitesse(Be) 4

11:00 10:00 11:05 10:00 10:00 12:00

Drenthehal Kortezwaag Kortezwaag De Twine Kortezwaag Kortezwaag


Activiteiten in Kirtan De feestdagen zijn voorbij voor je het weet en dan starten in januari weer nieuwe activiteiten in Kirtan. Op maandag 7 januari om 19.30 uur is er een open les Adem- en bewegingsYoga. Deze lessen worden gegeven door Mark v.d.Galien . Op dinsdag 8 januari om 20 uur is er een informatie avond over meditatie door Metti Straatsma. Er wordt ingegaan op hoe meditatie is te leren. Op woensdag 9 januari 9.00 uur geeft Petra Flantua een open les van YinYoga, dat is een zachte yoga vorm waarbij aandacht en bewustwording centraal staat. Tenslotte is er een open les “dans…bewustzijn in beweging...” op donderdag 17 januari om 9.15 en 20 uur door Joyce de Rozario. Alle avonden zijn gratis toegankelijk. Het adres van Kirtan is Tjalling Harkeswei 75, bij sluis Wijnjeterp. Meer informatie op www.kirtan.nl. Voor vragen of aanmelding is het telnr.: 0516 471688 of email: info@kirtan.nl ********************************************************************************** Armoede in Nederland neemt toe. De armoede in Nederland neemt toe. Steeds meer mensen, vooral eenoudergezinnen, alleenstaanden en mensen met een bijstandsuitkering krijgen het moeilijk. Maar ook zelfstandige ondernemers komen vaker in financiële nood. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek en Sociaal en Cultureel Planbureau. In Nederland gebeurt dit, dus waarschijnlijk in Hemrik en Lippenhuizen ook. De diaconie van de Prot. Gemeente Lippenhuizen / Hemrik heeft een bedrag in de begroting opgenomen om mensen die in financiële nood verkeren, te helpen. Mocht u een beroep op die hulp willen doen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de diaconie, de heer Jan Quarré. Er kan dan gekeken worden hoe we u kunnen helpen. Tel. Jan Quarré: 0516-471387. Ook kunt u op vrijdagmorgen contact opnemen met het dorpssteunpunt, tel. 06-12034130 en vanaf 1 januari 2013 met de omtinker in uw buurt.

DE WITTE KERK. De Art super sluit al weer bijna haar deuren. U kunt nog t/m 16 december een bezoekje brengen. Op Zaterdag 12 januari staat er een optreden van Eaglefield en Edze op de agenda. Eaglefield: Broer en zus Greidanus vormen samen zangduo Eaglefield. Ze zingen country, gospel, folk en easy listening muziek, met als begeleiding gitaar (Willeke) en verschillende fluiten (Teake).

Edze: De muziek van Edze komt uit het hart. Hij brengt voornamelijk Friestalige folk, waarvan hij muziek en tekst zelf schrijft, o.a. het nummer “Pake”. Meestal speelt hij solo, soms wordt hij begeleid door andere muzikanten. Aanvang: 20.00 uur, € 10,00 incl. consumptie, t/m 12 jaar € 2,00.


Op maandag 24 december wordt in een sfeervol verlichte Piterkerk in Lippenhuizen tweemaal de unieke kerstmusical Stralende Ster opgevoerd. Kinderen van de zondagsschool en het Sterrenkoor Lippenhuizen-Hemrik spelen en zingen in deze musical de sterren van de hemel. Ze hebben hiervoor de afgelopen weken keihard geoefend. Het verhaal gaat over de geboorte van Jezus. Kaarten De avondvoorstelling was op de eerste voorverkoopdatum gelijk uitverkocht. Voor de middagvoorstelling (16-17 uur) zijn nog enkele kaarten beschikbaar. De entree is 2,50 euro p.p. (kinderen en volwassenen). U kunt kaarten in de voorverkoop afhalen op vrijdagmiddag 14 en 21 december van 17.30-18.00 uur in de Consistorie, Buorren 53, Lippenhuizen. Wees er snel bij, want vol = vol. Kijk a.u.b op de website www.kerklippenhuizenhemrik.nl onder ‘kerstmusical’ voor de laatste stand van zaken omtrent de kaarten. Sfeervol Op 24 december zal de Piterkerk van binnen en buiten sfeervol verlicht zijn. Het publiek hoort bij binnenkomst bekende kerstliederen spelen. Na afloop van de voorstelling is er voor iedereen warme chocolademelk met een kerstkransje en een kleine verrassing. Initiatief De kerstmusical Stralende Ster is een initiatief van de PKN kerk Lippenhuizen/Hemrik en geproduceerd door Ria IJbema, Annet de Veen en Anje de Jong. Het Sterrenkoor wordt muzikaal begeleid door Jan Andries Dijkstra (piano), Johan Cnossen (dwarsfluit) en Kees Roeleveld (bas). ******************************************************************************** Kerstwandeling Bakkeveen Op 2e kerstdag wordt in Bakkeveen weer de traditionele kerstwandeling gehouden, voor de 37ste keer. De routes lopen door de gevarieerde natuurlijke omgeving van Bakkeveen. Ook dit jaar komen alle soorten terreinen weer aan bod: heide, duinen, bos, kreupelhout en een stukje bebouwde kom. Start en finish zijn bij Dundelle, nabij de sportvelden. Bij redelijke weersomstandigheden zal het aantal deelnemers ongeveer 1500 bedragen: wandelaars die tijdens de feestdagen even de frisse natuur in willen trekken. Er kan gekozen worden uit 4 afstanden: 5, 7, 10 en 15 km. De start is tussen 10 en 14 uur, zodat iedereen voor donker weer binnen kan zijn. Je krijgt na inschrijving een routebeschrijving; de herinnering, kortingsbonnen en een kom heerlijke snert na afloop. Onderweg is een uitgebreide "koek en zopie", deze wordt net als voorgaande jaren door "World Servants Bakkeveen" verzorgd. Er een puzzelelement aan de wandeling verbonden, waarbij als hoofdprijs een luchtballonvaart over Bakkeveen kan worden gewonnen. Meer informatie: www.kerstwandeling.org of via www.bakkeveen.nl
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.