Page 1

PORTFOLIO Pavel Heřmanský


Pavel Heřmanský xahermansky@gmail.com 27.9.1992 Šumperk

vzdělání

počítačové dovednosti

2016 - ?

Autocad

pokročilý

2012 - 2016

Fakulta architektury VUT v Brně

Archicad

pokročilý

2008 - 2012

Gymnázium Šumperk

Illustrator

středně pokročilý

1999 - 2008

3.ZŠ Šumperk

Photoshop

středně pokročilý

2004 - 2012

ZUŠ Šumperk

Anežka Kovalová

profesní praxe

jazyky

2014

čeština

Ing. Petr Heřmanský

spolupráce na projekčních výkresech (půdorysy, pohledy, řezy, situace)

angličtina ruština


projekty


současný stav_nevyhovující autobus. nádraží

řešená lokalita

ŠO VA

- kompaktní hmota budov odpovídající dimenzi vůči historické zástavbě na RINGU - veřejný park vznikající na místě zbouraných hradeb - směr probíhající po kružnici

Í

ELN

AD

DIV

Urbanistické řešení respektuje dané místo a definuje novou zástavbu RINGU. Doplněním zástavby navazuji na Brněnskou okružní třídu ve své jasné podstatě a využívám prvky pro ni typické:

LIŠ

Řešená lokalita je součástí okružní třídy v dotyku s historickým jádrem města. Brněnský okruh je významný svoji polohou v místě původního středověkého opevnění. Odstraněním hradeb vzniklo území, které se stává novou vstupní branou do města a zároveň vytváří přechod mezi historickým jádrem a okolní městskou zástavbou. Urbanistický koncept také zohledňuje systém průběžného pásu parků doplněného budovami metropolitního charakteru.

historické foto_Benešova třída (bulvár se stromořadím)

ŠO VA

BE

NE

KO

Objekty navržené do území by neměly přesahovat úroveň římsy domů na Benešově třídě. Ta by se v budoucnu měla opět stát bulvárem se zklidněnou dopravou, tak jak tomu bylo v dřívejší době.

NE

IŠTĚ KOL

Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout objekt či soubor objektů metropolitního charakteru do území vymezeného ulicemi Benešova, Nádražní, Koliště a Divadelní. Budova Metrpolitního významu v jižní části, nebo polyfunkční městský objekt v severní části, to vše dle regulace navrhovaného územního plánu. Bylo však také možno vytvořit novou regulaci s objektem uprostřed lokality, obklopený parkem. Stavební program nebyl definován a byl součástí návrhu bakalářské práce. Součástí zadání bylo vymístění stávajícího autobusového nádraží a odstavných kolejí včetně provozních budov. Podmínkou však bylo zachování stávajícího zastřešení nádraží tzv. Vlaštovek arch. B. Fuchse.

vedoucí: Ing.arch. Pavel Jura

BE

Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně | bakalářská práce

Í

RAŽN

NÁD


HISTORICKÉ JÁDRO ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

ŠIRŠÍ VZTAHY K ÚZEMÍ (VZÁJEMNÉ PROPOJENÍ )

ROZDĚLENÍ LOKALITY NA 2 ČÁSTI A VYTVOŘENÍ ETAPIZACE. 1.ETAPA SE NACHÁZÍ V SEVERNÍ ČÁSTI, KDE MÁ POZEMEK JASNĚ DEFINOVANÉ HRANICE. JIŽNÍ ČÁST BUDE V BUDOUCNOSTI OVLIVNĚNA PŘESUNEM HLAVNÍHO VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ.

Ě KO LIŠ T

BE NE

ŠO VA

h

kru

jší o

vně sy

ní o

aže

ruh

í ok

třn

t pro

vni

KONCEPT ZASTAVĚNÍ SEVERNÍ PARCELY (NÁVRH ZÁSTAVBY REAGUJE NA ZALOMENÍ OKRUŽNÍ TŘÍDY V TOMTO MÍSTĚ A ZÁROVEŇ VYTVÁŘÍ PRŮCHODNOST MEZI ULICEMI BENEŠOVA A KOLIŠTĚ.

NÁVRH 2 BLOKŮ V 1.ETAPĚ ZÁSTAVBY DLE URČENÝCH PRAVIDEL. ODSAZENÍ OD ULIČNÍ ČÁRY BENEŠOVY ULICE A VZNIK PŘEDPROSTORU PRO DVOJICI BUDOV. RINGSTRASSE JE ŠIROKÝ PÁS OBÍHAJÍCÍ KOLEM HIST. JÁDRO MĚSTA, KTERÝ JE CHARAKTERIZOVÁN VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM OKRUHEM SLOUŽÍCÍ JAKO DOPRAVNÍ KORIDOR. NA DANÉM MÍSTĚ SE NACHÁZÍ ROZDVOJENÍ A DALŠÍ POHLEDOVÁ OSA, KTERÁ UMOŽŇUJE PROTAŽENÍ DO ROZVOJOVÉHO ÚZEMÍ A ZÁROVEŇ NAZNAČUJE DANÉ PROPOJENÍ.

DOPLNĚNÍ BLOKOVÉ ZÁSTAVBY PO CELÉM ÚZEMÍ V ODSAZENÉ PODOBĚ. VYTAŽENÍM PŘEDPROSTORU PO CELÉ DÉLCE ULICE BENEŠOVA NABÍZÍ MÍSTU MOŽNOST VZNIKU VEŘEJNÉHO PARKU MEZI NAVRHOVANÝMI BUDOVAMI A HISTORICKOU ZÁSTAVBOU.


ETAPIZACE Celé území je zastavěno bloky o větších objemech, které je rozděleno na 2 etapy. 1. etapa zástavby se nachází v severní části území, které plynule navazuje na Okružní třídu. Na tuto parcelu už byl vypracován projekt CD paláce, který již měl být zrealizován. V mém návrhu je tato parcela rozšířena, aby zde vznikla možnost výstavby dvou navzájem souvisejících objektů. Dvojice bloků řeší problematické zalomení tzv. RINGu a naznačuje jakou strukturou se má území v budoucnosti vyvíjet. V severní části se nachází 6-ti podlažní budova se dvěma partery v různých výškových úrovních. Tento první blok 1.etapy je označen jako budova č.1, která je navržena současně i s budovou č.2. Další navržené objekty včetně budovy č. 2 jsou 5-ti podlažní a na samém jihu území se nachází budova metropolitního významu, která je otevřena svému budoucímu návrhu i hmotové struktuře.

POSTŘEHY Z MÍSTA Z vlastních úvah a vnímání prostoru si myslím, že je možné mít městskou ulici po obou stranách Benešovy třídy a tím vytvořit charakter ulice ve městě. Po přesunutí současného autobusového nádraží využívající společnost STUDENT AGENCY se tento prostor stane nefunkční a nevyužitý. Samotná dimenze Benešovy třídy umožňuje zástavbu až k Fuchs. „vlaštovkám“ blíže k původní uliční čáře, kde se již dříve nacházelo stromořadí. Z historických fotek a kreseb je patrné, že uliční čára končila stromořadím, které oddělovalo ulici od drážních budov. Po vybudování autobusového zastřešení se ulice opticky rozšířila, avšak původní uliční hranice zůstala stejná. Proč by se nyní po vymístění autobusového nádraží měla ulice rozšiřovat? Ve svém návrhu jsem pracoval s variantou zastavění Benešovy třídy, které však přineslo netypicky úzký objekt situovaný před „vlaštovky“. Do celkové struktury tato zástavba nezapadla, a proto jsem se rozhodl zástavbu umístit za „vlaštovky“ v typické blokové zástavbě. Tím využívám druhý princip oživení protější strany Benešovy třídy a to v podobě veřejného parku, který se nachází po celé délce ulice.

situace


ŘEŠENÍ ARCHITEKTONICKÉ (v rámci 1.etapy) Výškové uspořádání dvojice objektů nepřesahuje úroveň římsy na Benešové třídě. Budova č.1 je o jedno podlaží vyšší než budova č.2 a tím ukazuje, že se jedná o nepatrně větší půdorysný tvar vůči druhé budově a zároveň navazuje na výšku budovy magistrátu. Na fasádní podobu budov je použit rastr 900mm, který je následně sdružován pomocí vertikálních oken. Fasáda domů rozděluje celkovou hmotu vertikálně, a tím člení plochu fasády na menší prvky. Celkově však tyto prvky využívají podobný princip jako venkovní stínicí lamely, které jemnými elementy zdůrazňují celkovou hmotu budovy. Parter v obou budovách je celoprosklený, který schovává nosné sloupy vynášející veškerá podlaží s kancelářemi. Opticky působí hmota nad parterem až těžkopádně, ovšem posazením na sloupy vytváří lehkost celé budově.

1 příčný řez

2

podélný řez


DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ budovy č.1 (v rámci 1.etapy) Objekt reaguje na rozdílnou výškovou úroveň mezi ulicemi Benešova a Koliště. V budově se nachází 2 partery. V 1.NP je parter na úrovni Benešova, ve kterém se nachází 3 hlavní vstupy do kancelářských podlaží, komerční prostory, restaurace a kancelářská plocha nad obchodním parterem směrem ke Kolišti. V 2.PP se nachází parter na úrovni ulice Koliště, ve kterém jsou komerční prostory a 1 hlavní vstup do kancelářských podlaží. Mezi těmito podlažími se nachází 1.PP, kde jsou umístěné veškeré technické místnosti, skladové prostory a také fitness centrum s možností proslunění a provětrání díky částečně sníženému vnitřnímu nádvoří. Ve 2. – 6.NP se nachází kancelářské prostory s odděleným komunikačním a hygienickým jádrem. Parkování je navržené jako jednopodlažní a přístupné je vjezdem z ulice Koliště.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Budova je založená na železobetonové desce tl. 500mm a pilotách. Vnitřní dispozici podzemních podlaží tvoří svislá nosná konstrukce ze žb sloupů s průměru 500mm v osových vzdálenostech 8,1m. V nadzemních podlažích je navržen skeletový systém, který je v obvodové konstrukci zakomponován do zděné výplně mezi sloupy. Skeletový systém je ztužený železobetonovými jádry. Horizontální nosný systém tvoří žb desky tl. 250mm.

pohled do nádvoří

Obvodový plášť v parterech je vyplněn pouze velkými okenními deskami, za kterými jsou schované žb sloupy. Ve vyšších podlažích je obvodový plášť z cihelných tvárnic zateplené minerální vlnou 150mm. Výplně otvorů tvoří hliníkový fasádní systém s pevným zasklením. Vertikální protažení mezi jednotlivými podlažími je tvořené z plné výplně. V parteru je část výplní řešená jako otvíravá. V objektu je použit systém nuceného větrání. Veškeré rozvody vzduchotechniky jsou vedené pod stropem v podhledu.

půdorys 2.PP

0

5

10

20

Č.M.

NÁZEV MÍSTNOSTI

-2.01 -2.02 -2.03 -2.04 -2.05 -2.06 -2.07 -2.08 -2.09 -2.10 -2.11 -2.12 -2.13 -2.14 -2.15 -2.16 -2.17 -2.18

KOMERČNÍ PROSTOR KOMERČNÍ PROSTOR KOMERČNÍ PROSTOR KOMERČNÍ PROSTOR KOMERČNÍ PROSTOR KOMERČNÍ PROSTOR KOMERČNÍ PROSTOR VSTUP ZÁZEMÍ RESTAURACE KOLÁRNA KOMUNIKAČNÍ JÁDRO KOMUNIKAČNÍ JÁDRO KOMUNIKAČNÍ JÁDRO KOMUNIKAČNÍ JÁDRO SKLAD ODPADU SKLAD ODPADU SKLAD ODPADU HROMADNÉ GARÁŽE PLOCHA CELKEM

PLOCHA M2 95,00 78,90 89,70 98,90 69,70 93,20 182,90 33,40 52,60 53,20 32,10 32,10 32,10 32,10 16,70 15,60 16,70 3 400,10 4 425,00


pohled SV pohled JV

Č.M. 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28

půdorys 1.NP

0

5

10

20

NÁZEV MÍSTNOSTI

PLOCHA M2

VELKOPROSTOROVÁ KANCELÁŘ HYGIENICKÉ JÁDRO HYGIENICKÉ JÁDRO HYGIENICKÉJÁDRO VSTUPNÍ HALA VSTUPNÍ HALA VSTUPNÍ HALA ZÁZEMÍ RESTAURACE HYGIENICKÉZAŘÍZENÍ RESTAURACE RESTAURACE KOMERČNÍ PROSTOR KOMERČNÍ PROSTOR KOMERČNÍ PROSTOR KOMERČNÍ PROSTOR KOMERČNÍ PROSTOR KOMERČNÍ PROSTOR KOMERČNÍ PROSTOR KOMERČNÍ PROSTOR KOMERČNÍ PROSTOR VEŘEJNÉ WC VEŘEJNÉ WC VEŘEJNÉ WC KOMUNIKAČNÍ JÁDRO KOMUNIKAČNÍ JÁDRO KOMUNIKAČNÍ JÁDRO KOMUNIKAČNÍ JÁDRO CHODBA ATRIUM PLOCHA CELKEM

1 125,30 32,40 11,40 11,90 36,20 38,40 28,80 110,80 39,30 261,20 130,30 104,60 104,60 101,20 133,30 104,70 212,10 104,70 117,90 21,90 21,70 22,10 39,30 39,30 39,30 39,30 194,50 604,90 3831,40


pohled SZ

pohled JZ

Č.M. 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10

půdorys 2.NP - 6.NP

0

5

10

20

NÁZEV MÍSTNOSTI VELKOPROSTOROVÁ KANCELÁŘ VELKOPROSTOROVÁ KANCELÁŘ KOMUNIKAČNÍ JÁDRO KOMUNIKAČNÍ JÁDRO KOMUNIKAČNÍ JÁDRO KOMUNIKAČNÍ JÁDRO HYGIENICKÉ JÁDRO HYGIENICKÉ JÁDRO HYGIENICKÉ JÁDRO HYGIENICKÉ JÁDRO PLOCHA CELKEM

PLOCHA M2 1 676,10 1 311,40 39,30 39,30 39,30 39,30 32,40 32,40 32,40 32,40 3274,30


Sociální bydlení (KOMA-MODULAR)

vedoucí: Ing. arch. Jan Mléčka a Ing. arch. Jiří Marek spolupráce s Ivanou Križanovskou

Sociální bydlení v systému prostorové modulace Koma-Modular má poskytnout příjemné životní podmínky pro sociálně slabší obyvatele, avšak nejen pro ně. Velký důraz byl kladen na rozmanité využití kontejnerů mezi sebou a okolím.

Otevřenost pro okolí, pro společnost a také zároveň vlastní integrace mezi obyvateli by mohlo přispět ke zlepšení podmínek pro život.

Při návrhu jsme se snažili vytvořit prostředí vhodné pro bydlení s kvalitními veřejnými/poloveřejnými prostory. Jedná se o velký celek složen z menších „dílů“. Menší části ovšem vytváří strukturu, která je vzájemně propojena poloveřejnými prostory. Rozmanitost a kreativita při tvoření struktury nám umožnila nevytvořit nové „ghetto“, které by bylo uzavřené veřejnosti.

Bývalý tovární komplex KRAS-HAKA nedaleko Mendlova náměstí v Brně bylo rovněž zadáním 7. ročníku architektonické soutěže. Vyhlašovatelem soutěže byla společnost KOMA-MODULAR, která specifikovala zadání jako návrh sociálního bydlení v systému prostorové modulace. Území je v současné době považováno za brownfield, a proto je cílem zájmu tuto parcelu opět oživit.

řešená lokalita

širší vztahy a řešené území


SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

POLYFUNKČNOST

Sociální bydlení je často spojené se sociálním vyloučením, které je potřebné řešit v oblasti začleňování na trhu práce, dostupnosti a kvality bydlení, dostupnosti vzdělání a zdravotní péče. Problémem je, že sociálně slabším lidem bývá poskytnuto nekvalitní bydlení v holobytech, přičemž se zapomíná na ostatní potřeby, K takovému bydlení si lidé nevytvoří vztah a nemají potřebu svůj prostor udržovat, a tedy ani motivaci pracovat. Dalším faktorem jsou sociální vazby. Lidé mají přirozenou potřebu se sdružovat na základě společných znaků, zájmů a potřeb. V tomto případě však tento fakt jenom přispívá izolaci a sociálnímu vyloučení. Vzniká nepřístupná a uzavřená komunita tzv. ghetto.

KONCEPT POLYFUNKČNOST Schopnost vzdorovat sociálnímu vyloučení v prostoru je ovlivňována charakteristikami území a kvalitou životního prostředí. Cílem návrhu je proto vytvoření místa pro život, které budou obyvatelé pokládat za svůj domov. Primární funkcí obytné čtvrtě nebude jen bydlení. Doplněním polyfunkčnosti vznikne mnoho možností trávení volného času a zároveň vzniknou nové pracovní příležitosti. Z hlediska dopravní dostupnosti a docházkové vzdálenosti (práce, vzdělání, zdravotnictví) má území velmi výhodnou polohu. Nachází se blízko centra města a zároveň při velkém dopravním uzlu (Mendlovo náměstí).

SOCIÁLNÍ VAZBY

SOCIÁLNÍ VAZBY Sociální vazby v komunitě jsou podporovány sdílenými prostory, vybavením v jednotlivých obytných celcích, společnými poloveřejnými prostory, které se nacházejí uprostřed seskupení a veřejnými prostory v rámci celé komunity a jejího okolí. Díky modulové kombinaci různých typů a velikostí bytů je struktura obyvatelstva velmi pestrá. Vzniká tak různorodá komunita, která nemá problém začlenit se do společnosti. v jednom kontejnerovém celku

mezi kontejnerovými seskupeními

v rámci celé komunity


STRUKTURA OBYVATELSTVA

1.NP

2.NP

3.NP


POLOSOUKROMÉ PROSTORY V každém kontejnerovém celku se nacházejí dva společné kontejnery, které slouží jako platforma pro posílení nejbližších sousedských vztahů. Jeden z kontejnerů má využití jako prádelna, sklad a kolárna. Druhý, protější kontejner má především společenskou funkci. Nachází se zde malá dílna a kryté posezení s kuchyňkou, a také je možnost toto posezení rozšířit do venkovního prostoru pomocí flexibilní otevírané čelní stěny. Díky tomu se kontejner muže přizpůsobit širokým možnostem využití. Je to prostor, kde mohou sousedé společně trávit svůj volný čas. Využití: různé společenské aktivity, domovní schůze, větší rodinné oslavy (které by se do malého bytu nevešly), společné hlídaní dětí, prostor na hry, grilovaní a další aktivity.

POLOVEŘEJNÉ PROSTORY Jednotlivé komunitní kontejnery jsou v širších seskupeních orientované k sobě, navzájem se ovlivňují a aktivita z nich se rozšiřuje do společného prostoru, který je uprostřed. Dochází k interakci lidí a k posilnění vztahů mezi seskupeními. Uprostřed se nacházejí odpočinkové zóny s houpacími sítěmi a dětskými pískovišti, případně dětskými prolézačkami.

mu ko

ék čn e l o sp

p

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Navržené bytové jednotky jsou složené z modulů 3.4 x 9 x 3m a z této konstrukce jsou tvořena všechna modulová seskupení. Každé bytové seskupení má maximálně 3 podlaží, a tudíž jsou kontejnery stohovány. Uprostřed každého celku se nachází komunikační jádro s venkovní pavlačí. Jedná se o dřevěnou, samonosnou konstrukci sloužící k přístupu bytových jednotek. Obvodový plášť je složený z exteriérových fasádních desek, za kterými se nachází tepelná izolace tl. 200mm.

n nit

jne nte o ík

r

če ná i t vě

ro ýp n j ře ve o lo

sto

r


VEŘEJNÉ PROSTORY Veřejné prostory v obytném souboru slouží pro širokou veřejnost. Jsou místy pro setkávání celé komunity. Je zde vytvořené nové komunikační spojení směrem na frekventované Mendlovo náměstí. Podél komunikační trasy se nachází vodní prvek, který zpříjemňuje veřejný prostor a dodává obytnému souboru identitu. Je připomínkou bývalého náhonu, který protékal v okolí Mendlova náměstí.

dn vo

a rna vá a k o kin í n let

Na severnější straně území se nachází průchozí park se zelení, který je propojený s ovocným sadem na okraji obytného souboru. Nacházejí se tu otevřené multifunkční kontejnery, které slouží pro různé společenské aktivity a dočasné výstavy. Jeden z kontejnerů slouží jako pódium k amfiteátru a zároveň jako promítací stěna pro letní kino. Směrem k tomuto kontejneru je orientovaná malá kavárna, která je také zázemím pro letní kino. Na jižnější straně území je malé náměstí, na kterém se nachází supermarket, který doplňuje nedostatečnou vybavenost v oblasti. Dále se zde nachází restaurace, prostor pro malé obchody, kanceláře nebo služby. V blízkosti je také školka pro obyvatele obytného souboru a velké sportoviště s vícefunkčními hracími plochami.

h loc p í

/

fite am

m diu pó

tor ros p ný řej í e v tán o l s í po ac ov k r pa té y r k

lka ško

da po s ho

n

ěs ám

tí /

p

tor ros p jný eře r v lo j ne e po t on ýk v o t by ní pe u k es és v to by

tě viš o t or sp

e/ rac u ta et res ark m r pe su

átr

r sto o r p jný e ř ve

ž slu

by

í len yd b a

čn nk u f oly

ry jne e t n í ko


Workshop - Olomouc

Přínosem tohoto workshopu bylo ukázat a následně nabídnout řešení pro dané místo v historickém prostředí Olomouce. Náš tým se věnoval problému budovy Univerzity Palackého z 19. století, který zastavil původně reprezentativní náměstí před arcibiskupstvím a dalšími barokními paláci. Náš návrh spočívá k vytvoření lepší průchodnosti, propojenosti a otevřenosti této budovy studentům a veřejnosti. Řešený palác je brán na náměstí jako objekt, který není původní a zároveň stísňuje průchody okolo něho. V našem konceptu jsou navržené nové průchody a průhledy koncipované do oblouků v parteru.

práce ve 4 - členné skupině

Řešená lokalita je součástí hradebního okruhu obklopující historické jádro města. Místo řešení se nachází nad Bezručovými sady, kde jsou situované barokní paláce patřící Univerzitě Palackého a také arcibiskupství. Jedná se místo, které je pro veřejnost neznámé a nenápadné, avšak pro studenty a místní obyvatele je velmi důležité.

park

historické jádro

řešená lokalita

průchod průhled

Arcibiskupství

Univerzita Palackého Olomouc

STUDENTI + VEŘEJNOST = INTERAKCE

galer ie

resta urac

hradby

kniho v

na

rna kavá

IDENTITA UNIVERZITY

e

NÁDVOŘÍ + PARK = CENTRUM

Bezručovy sady ALMA MATER – RES PUBLICA


„Mind the Gap“ proluka na parkánech mezi barokními paláci (Olomouc)

vedoucí: Ing.arch. Petr Šmídek Ing.arch. Nicol Gale

Ateliérová práce, nastíněna předchozím workshopem, se zaměřila na řešení proluky mezi barokními paláci v historické části Olomouce. V mém návrhu vytvářím bydlení či ubytování pro lektory. Z vlastní úvahy se domnívám, že v blízkosti vysokoškolských budov je také potřeba ubytování pro hostující nebo stálé lektory/profesory. Nabídka po ubytování byla také během zmiňovaného workshopu, kdy naši lektoři bydleli společně se studenty na vysokoškolských kolejích. Koncept budovy vychází ze vztahu k baroknímu paláci a také k dotvoření vnitřního nádvoří, které je v této lokalitě typické. Jelikož se nejedná o obvyklou proluku se dvěma štítovými stěnami, ale pouze s jednou, je k ni přistupováno také netypicky. Tvar budovy je dále otevřen svému návrhu, ale princip připojení k rektorátu a rozdělení nádvoří na 2 prostory jsou v mém návrhu finální.

Otočení hmoty napříč k opěrné stěně. Nádvoří je rozděleno a tím se celé zmenšuje. Výhodou tohoto konceptu je využití dvou fasád. Natočením budovy tímto způsobem je také výhodnější na požadavky proslunění bytů. Výhled je nasměrován přímo do parku. Nádvoří se tímto rozděluje a vytváří se zde zajímavé prostory. Veřejná část u parkán by sloužila hlavně pro veřejnost. Zatímco zadní část nádvoří by mohla sloužit jako poloveřejná.

řešená lokalita

Arcibiskupství

Univerzita Palackého Olomouc

hradby

rektorát UP

Bezručovy sady


pohled _ J

pohled _ S

MATERIÁLY

řezopohled

Parter tvoří základnu domu, a proto je jeho fasáda tmavá s použitými plechovými pláty, které se také nachází v dalších podlažích u francouzských oken. Další podlaží se materiálově i hmotově liší. Je zde použit na obklad domu kámen, který ukazuje, že se jedná o budovu nejen mezi barokními paláci, ale také o budovu u parkánu se skalnatým podložím.


ateliérová práce | situace

finální dopracování návrhu | situace


Hrad Cimburk Stupavské nádvoří Hlavním záměrem úpravy Stupavského nádvoří bylo celý prostor sjednotit a očistit od současných přístaveb. S použitím přírodních materiálů se stávají navržené objekty do kontaktu se zříceninou zcela příhodnými pro své okolí. Navržená chata, víceúčelové pódium a posezení vytváří jeden celek a poskytuje návštěvníkovi rozmanité příležitosti využití. Finální verze návrhu byla dopracována dle požadavků vedoucího spolku pro ochranu památky Cimburk a návrh byl změněn od své předešlé koncepce.

vedoucí: doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.

Hrad Cimburk se nachází v blízkosti obce Koryčany (okres Kroměříž) ve výšce cca 420 m.n.m. Byl postaven v duchu francouzské gotiky mezi léty 1327 1333. Od roku 1709 je hrad zmiňován jako pustý. U této zříceniny lze postupem času pozorovat změny k lepšímu. Pravidelně se zde konají kulturní akce pro děti a dospělé. Zásluhu na celkové obnově hradu má sdružení Polypeje a ostatní dobrovolníci, kteří se také podílejí na opravě hradu.

Budoucí verze bude už samotná realizace, která přinese s největší pravděpodobností další změny ve stále se měnícím návrhu. Cimburk


Ateliérový návrh | chata Víceúčelová chata by sloužila převážně návštěvníkům hradu. Ze severní strany je tvar 2x zalomený z důvodu lepšího využití prostoru na nádvoří a okolo něj. Chata má vnitřní a vnější krytou část. Ve vnitřním prostoru se nachází kuchyň, společenská místnost a výčep. Nad tímto prostorem se nabízí možnost pro přespání dobrovolníků. Pod venkovním zastřešením se nachází terasa s posezením. Stavba je ze sendvičové konstrukce, která je doplněna o vnejší plášť v podobě propleteného proutí mezi ocelovými tyčemi.

Z _ pohled

J _ pohled

V _ pohled

S _ pohled


Finální návrh | chata Chata má jednoduchý tvar obdelníku, ve které se nachází kuchyň a společenská místnost s výčepem. Oproti předchozímu návrhu se zde nenachází venkovní, kryté posezení. Na jižní straně chaty se nachází vikýřová okna, která slouží pro oslunění a provětrání podkrovní části. Zde se nachází možnost přespání pro dobrovolníky. Na zastřešení je opět použit dřevěný šindel. Konstrukce je sendvičová, avšak pouze s fošnovým obkladem.

Z _ pohled

J _ pohled

V _ pohled

S _ pohled


Ateliérový návrh | pódium

řez _ chata

boční pohled

půdorys

čelní pohled


Finální návrh | pódium Zastřešení Stupavské bašty je nyní využíváno jako pódium pro kulturní akce. Tato funkce je rozšířena o možnost uskladnění venkovního nábytku, a také o kryté posezení pro návštěvníky. Pomocí flexibilní čelní stěně se naskytují další možnosti využití.

řez _ chata

půdorys

boční pohled

čelní pohled


schwarz-plan


Studenti Halenkovu

Urbanistická studie vznikla pro obec Halenkov, která měla řešit hlavní problém obce. Vesnice je totiž rozdělena na dvě části: Horní a Dolní Halenkov. V centrální části obce se nachází volné místo vzniklé po odstranění bývalých vojenských nádrží paliva. V Dolním Halenkově se nachází skutečné centrum obce. O propojení se severní části se věnuji ve svém návrhu.

vedoucí: Ing.arch. Jan Sochor

Rozmanitá zástavba je určena pro široké spektrum lidí, kteří nepotřebují rozsáhlou zahradu a vystačí si se skromnějším bydlením za příznivou cenu. Záměrem bylo vytvořit poloveřejné prostory mezi zahradami a tím zvýšit komunikativnost a sociální vztahy mezi sousedy.

Obec HALENKOV leží ve východní části vsetínského okresu, v typicky horské oblasti ve výšce 425m n. m. Obcí protéká Vsetínská Bečva, oddělující Vsetínské vrchy a Javorníky.

Halenkov

bývalé umístění nádrží s palivem

řešená lokalita HORNÍ H.

řešená lokalita

DOLNÍ H.


+ -

okolní příroda / dostupnost vlakové a autobusové zastávky / zájem místních obyvatel o problematické území / střed vesnice ( výhoda nebo nevýhoda? ) bývalý vojenský areál / obklopení silniční a železniční trasou / šířící se hluk od silnice a železnice / obklopení průmyslovými objekty / jižní část je omezena strmým zlomem

LEGENDA hlavní komunikace Halenkova železnice obslužné komunikace autobusová zastávka vlaková zastávka centrum obce místo kulturního dění průmyslové objekty fungující propojení budoucí propojení

KONCEPT POLOVEŘEJNÉHO PROSTORU Koncept návrhu nového bydlení byl ovlivněn celkovým územím. S novou formou bydlení se naskytla možnost uspořádání veřejných prostorů dle vlastní úvahy a navíc se mohlo pracovat i s poloveřejnými prostory.

Ze schématu lze vidět postup vytváření poloveřejného prostoru pomocí otočení soukromých zahrad k sobě. Tento prostor by sloužil hlavně k samotným obyvatelům řadových domů, kteří by se zde mohli potkávat.

Při vytváření soukromých prostor se území dělilo na několik způsobů. V začátcích návrhu se území rozdělilo na pásy široké 7 metrů a poté se s modulovou jednotkou 7x11m pracovalo dále.

Prostor prochází větší částí území a propojuje jednotlivé řadové domky. Pešiny mezi zahradami a rodinnými domy definují celkové propojení.

o železn

n é p ásm ochran

i e ic


KONCEPT RODINNÝCH DOMŮ

7m

11m

Hlavní prioritou pro bydlení na vesnici bylo vytvoření vlastního bydlení s vlastní zahradou. U mého návrhu jsem kladl důraz i na rozmanitost v bydlení. Řadové domy by poskytovaly příjemné bydlení nejen pro mladé, ale mohly by sloužit i pro seniory nebo rodiny s dětmi. V návrhu jsou řadové domy v různých seskupeních a podlažností. Větší dvoupodlažní řad. domy by sloužily rodinám s dětmi. Při vytváření řadových jednotek se nejen rovnorměrně zvětšuje délka seskupení, ale mění se i charakter podlažnosti domů. Kromě řadových domů, by se na území nacházely i dvojdomy a samostatné rodinné domy, které by poskytovaly větší komfort.

seniorské bydlení

restaurace dětské hřiště

minigolf

řadové domy kryté parkovací stání dvojdomy

víceúčelové hřiště

samostatné rodinné domy

malé valy propojovací chodník samostatné rodinné domy

Při návrhu jsem se snažil vložit tomuto místu zcela novou formu bydlení. Rozmanitost byla hlavní myšlenkou. Mimo bydlení by se zde vyskytovala nová veřejná místa pro odpočinek, sport nebo pro pěší trasy. Veřejný prostor (park, dětské hřiště, minigolf a víceúčelov hřiště) byl vytvořen v ochranném pásmu železnice, kde by se mohly naskytnou problémy s bydlením. Dalším novým prostorem je poloveřejná část mezi jednotlivými zahradami. Peší část propojuje celé území pro bydlení a v širších prostorách by se sousedé mohli setkávat.


Rodinné domy Kohoutovice (Brno)

vedoucí: Ing.arch. Vítězslav Nový

Kohoutovice jsou městskou částí Brna, a tudíž poskytují velmi dobrou dostupnost do centra města. Navíc se zde nachází základní škola, supermarket, aquapark a další sportoviště. V této městské části jsou ideální podmínky pro život, kterým také napomáhá čistější ovzduší a okolní příroda.

Dům na lukrativním místě je svoji formou také atraktivní. Svah, který ovlivnil koncept domu, se stává hlavním elementem při samotném návrhu. Na řešený pozemek jsou navržené 4 samostatné rodinné domy.

Řešená parcela je situována do svahu o sklonu 15°, která je orientována směrem na jih. Jižní svah a výhledy do údolí jsou hlavními prvky, které přidávají místu na atraktivitě.

Koncept samostatného RD| dům, který... - využije sklon svahu pro svoji přednost - bude jednoduchý pro obyvatele i návštěvníky - bude z ulice nenápadný - bude mít architektonický prvek, o kterém bude vědět jen uživatelská rodina - bude mít jednoduché dispoziční dělení místností a volný přechod do zahrady (propojení interiéru s exteriérem)

Kohoutovice

řešená lokalita

Brno


samostatný RD půdorys 1.NP

půdorys 1.PP

příčný řez

podélný řez


řadové rodinné domy

2.NP

pohled _ S

pohled _ J

Záměrem návrhu bylo vytvořit dům, který využije každý „centimetr“ a bude splňovat nároky na oslunění. Společenská zóna se nachází v úrovni při vstupu do domu, a tudíž poskytuje návštěvníkovi a obyvateli bezbariérový přístup. Atrium se stává důležitým arch. prvkem, jelikož díky němu dům splňuje funkční požadavky na oslunění, provětrání a relaxaci.

1.NP

pohled _ V

řešená lokalita

pohled _ Z

1.PP

pohled ze zahrady


KOSTKA

PAVILON

Návrh buňky pro jednu nebo dvě osoby dle prostorového plánu RAUMPLAN. Vnitřní prostor nabízí mírnou dezorientaci pro člověka vytvořenou křížením dvou hmot.

Návrh pavilonu dle prostorového plánu PLAN LIBRE. Vnitřní prostor má jasná pravidla a pro člověka vytváří volnost při pochybu. Otevřením fasád do venkovního prostoru se hranice mezi interiérem a exteriérem minimalizuje a tím se dostává do kontaktu s přírodou.

ZAKOŘENĚNÍ Návrh na zapuštěnou stavbu v zemi, aby byl vnitřní prostor osvětlen. Jedná se o hru světla a stínu, kdy se nejsilnější sluneční paprsky soustřeďují na nejdůležitější část uvnitř objektu.


Další školní práce

Portfolio 2016  

2012 - 2016

Portfolio 2016  

2012 - 2016

Advertisement