Page 1

Couleur Locale Paul Baeten

Nieuw profiel zonder schapen Het blijft lastig uit te leggen: enerzijds heb je een goedgevulde spaarrekening waar bijna ¤5 mrd op staat na de lucratieve verkoop van je aandelen in een energiemaatschappij. Anderzijds kondig je een forse bezuinigingsoperatie aan van bijna €60 mln structureel, die een hoop pijn en leed veroorzaakt in de provincie. Reden genoeg voor een hoop ophef de afgelopen weken in Gelderland, waarr een bonte stoett van organisaties — van het bibliotheekwerk tot het toerismebureau, de regionale omroep en de vrijwil i ligers van de telefonische hulpdienstt — te hoop liep tegen de bezuinigingsvoorstellen van ’s lands rijkste provincie. Hoewel nog steeds niet precies duidelijk k is hoeveel provincies moeten inleveren vanwege de komende bezuinigingen op de rijksbegroting, willen de Gelderse bestuurders zich graag ‘proactief’ opstellen. Er moet bezuinigd worden en, nee, hett kapitaal dat overbleef na de verkoop van de Nuon-aandelen wordt niett aangesproken. De renteopbrengst van dat geld is nodig voorr investeringen in infrastructuur, woningbo g uw w en economie. Er werd een ‘nieuw profiel’ geschetst voor de toekomstige taken, waarbij hett mes wordt gezet in allerlei activi i teiten die weliswaar nuttig zijn, maar niet langer tott de kerntaken van het middenbestuur behoren. Zo stopt Gelderland mett zijn lobbyactiviteiten in Den Haag en wordt het steunpunt aldaar opgeheven. Er wordt bezuinigd op allerlei ondersteuningsorganisaties als de Gelderse

in de buurt van Dodewaard. Foto: HH

Milieufederatie en Hett Gelders Landschap. De stimulering van duurzame energie en het milieubeleid zal hett met aanmerkelijk k minder geld moeten doen. Het ambtenarenapparaatt krimpt met zo’n 300 van de 1200 arbeidsplaatsen en hett College van Gedeputeerde Staten zal voortaan met zes in plaats van zeven leden de provincie besturen. De grootste besparingen worden gevonden in de ‘sociale ambities’ van de provincie. Allerlei beleidsprogramma’s ‘ter vergroting

pagina 20, 03-07-2010 © Het Financieele Dagblad

van de sociale cohesie en voor jeugd en gezin’ worden stopgezet of versoberd. Voortaan zijn de gemeenten geheel zelff verantwoordelijk voorr hun Kulturhusen, telefonische hulpdiensten, palliatieve zorg, r bibliotheekbussen en daklozen. Spekkie naarr hett bekkie van de oppositie in de Gelderse Staten, en vooral van de SP, die de afgelopen weken hett hele arsenaal aan ludieke protestacties in stelling bracht. In een T-shirtt met daarop hett totaalbedrag g van het eigen vermogen van de provincie (€4.886.326) beschuldigde SP-Statenlid Eric van Kaathoven het provinciebestuur van kaalslagbele g id en asociaal en onfatsoenlijk gedrag. Dat leidde weer tot een woedende reactie van verantwo t ordelijk i k gedeputeerde Theo Peters. Die wees erop datt Gelderland nog steeds jaarlijk i s ¤16 mln steekt in allerlei sociale projec o ten. ‘We zijn dus hooguit iets minder sociaal beleid aan het voeren, maar Gelderland is zeker niet asociaal.’ Uiteindelijk k vijlden Provinciale Staten de scherpste kantjes van een aantal bezuinigingen weg. Zo lijkt de toekomst van de Gelderse Milieufederatie veiliggesteld. Toch wordt er over de hele linie flink ingeleverd. De structurele subsidie van €31.800 waarmee Gelderland een schaapskudde ondersteunde, zal in iederr geval verdwijnen. Schapen passen niet in hett nieuwe profie f l. ....................................................................................

Paul Baeten is correspondent van het FD in Arnhem. E-mail: pbaeten@gmail.com

Gelderland: nieuw profiel zonder schapen  

Gelderland: nieuw profiel zonder schapen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you