Belgium: Law of 27 June 2016 [...] for the introduction of freedom of panorama (BOJ 05.07.2016)

Page 1

41011

BELGISCH STAATSBLAD — 05.07.2016 — MONITEUR BELGE

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C − 2016/11277] 27 JUNI 2016. — Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van de panoramavrijheid (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C − 2016/11277] 27 JUIN 2016. — Loi modifiant le Code de droit économique en vue de l’introduction de la liberté de panorama (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2. In artikel XI.190 van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, wordt een bepaling onder 2/1° ingevoegd, luidende :

Art. 2. Dans l’article XI.190 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un 2/1° rédigé comme suit :

“2/1°. de reproductie en de mededeling aan het publiek van werken van beeldende, grafische of bouwkundige kunst, die zijn gemaakt om permanent in openbare plaatsen te worden geplaatst, indien de reproductie of de mededeling gebeurt van het werk zoals het zich aldaar bevindt en wanneer die reproductie of mededeling geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk en geen onredelijke schade wordt berokkend aan de wettige belangen van de auteur;”.

« 2/1°. la reproduction et la communication au public d’œuvres d’art plastique, graphique ou architectural destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics, pour autant qu’il s’agisse de la reproduction ou de la communication de l’œuvre telle qu’elle s’y trouve et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur; ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ‘s lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du Sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur Belge. Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016.

Gegeven te Brussel, 27 juni 2016.

FILIP

PHILIPPE

Van Koningswege :

Par le Roi :

De minister van Economie, K. PEETERS

Le ministre de l’Economie, K. PEETERS

Met ’s Lands zegel gezegeld :

Scellé du sceau de l’Etat :

De Minister van Justitie,

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

K. GEENS

Nota

Note

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54 1484 Integraal Verslag : 16 juni 2016

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 1484 Compte rendu intégral : 16 juin 2016

* FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2015/204974] 26 DECEMBER 2015. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2014 (1)

[2015/204974] 26 DECEMBRE 2015. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l’engagement de pension sectoriel pour l’année 2014 (1)

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap;

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l’article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.