Informator Polski

Page 26

Kapliczki na Szlaku Papieskim to charakterystycz górskiego położonego w Beskidach Zachodnich.

Wrak bombowca typu Liberator o nazwie własne Przechybki to dziś miejsce upamiętniające katas roku.

GORCE

24

Informator Polski — nr 1(96) 2017

FOLKLOR I TRADYCJA zdjęcia Patrycja Skłodowska


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.