Page 1

Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'LFWLRQDU\0DQLQJRI6DWSDQWK 6HULHV$ % 

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV*XMDUDWL'LFWLRQDU\-RGQL.RVK0HDQLQJRI6DWSDQWK

3DJH RI

DOSDWLGDUFRPPDLO#UHDOSDWLGDUFRP ZZZUHD

5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

6HULHV*XMDUDWL'LFWLRQDU\-RGQL.RVK0HDQLQJRI k ^hSjKsPRjDsbdSX5T7Wp 6DWSDQWKDQG6DQDWDQȤK

dWhSWbƞUWs7T½

5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7RJURXS#UHDOSDWLGDUFRPUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP

7XH-XODW$0

-XO +HOOR[h:B ȤkK^hSiaČhXjO7\UhahUĎh^hZeh^XP°_j'LFWLRQDU\KsPRjDsb\h5KRhap_dSX5T bƞUWs7T½ȩk as

7WpdWhSW bƞUWs7T½ȩk as *XMDUDW8QLYHUVLW\KDGSXEOLVKHGDGLFWLRQDU\IRU*XMDUDWLODQJXDJHZKLFKKDVPHDQLQJRIWKHZRUG 6DWSDQWKDQG6DQDWDQ 8KsPRjDsbWp8XRhU° bWh^hƧ˼iXSh\ehƗ\hFh5VjWhXR8bjah½U\Ƥ]hJp 7KLVGLFWLRQDU\HQMR\VWKHEOHVVLQJVRIWKHIDWKHURIRXUQDWLRQ0DKDWPD*DQGKL

8KsPRjDsb\h5?\Isȣk_p 5 ƉȻkJp 5 D° dSX5T?N_pEsĤȺkd_\hWWs?DX5T S\h^ŽĤR\hN°EsĤ Ⱥkd_\hW WjLh^Ž:ƨ\h:_jV\½X`p Jp 

7KLVGLFWLRQDU\FOHDUO\PHQWLRQVWKDW6DWSDQWKLVDVHFWRI.KRMD0XVOLPV )RU\RXULQIRUPDWLRQ.KRMD PXVOLPVIROORZ1L]DUL,VPDLOL5HOLJLRQ 

5

8HPDLOdhTp S\h^ŽĤREhS^ ?KsPRjDsbWhXhWh Ȑ\h5\ehƗ\hFh5VjWh8bjah½Uȵk 5 XhȵkXRJp

KsP°_hJp Sp\KS\p8_ӄDKWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVVHULHVBBDWWDFKPHQWBBMRGQLBNRVKB

JXMDUDWLBGLFW X^XRah5IjbDbs ,KDYHDWWDFKHGWKHUHOHYDQWSDJHVRIWKHGLFWLRQDU\LQFOXGLQJWKHSDJHVZKLFKPHQWLRQVWKHEOHVVLQJVRI 0DKDWPD*DQGKL<RXFDQDOVRILQGWKHVHSDJHVLQWKLVOLQNKWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVVHULHVBB DWWDFKPHQWBBMRGQLBNRVKBJXMDUDWLBGLFW 8KsPRjDsbWj\hˆeSj\Wp?D[h:?HPDLO Ďh^h\sD_jJp ?[h:Wp\hˆeS\sD_ahZU_GRh8[h^

7KLVLQIRUPDWLRQZDVVHQWWRPHE\RQHZHOOZLVKHUWKURXJKHPDLO0\VLQFHUHWKDQNVWRKLPIRU VXSSRUWLQJPH EhdWҭV 8HPDLOWsKahZYƈS7WpYƈSWahJURXS WhLG X^\sD_Ks ?N_p UHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP KsS\p8WahJURXSWh\pƠZ^WZƛ]hesSs8_ӄD

KWWSJURXSVJRRJOHFRPJURXSUHDOSDWLGDU X^ȐWp\pƠZ^ZWjbDbs

127(3OHDVHVHQG\RXUUHSOLHVWRWKLVHPDLO21/<RQQHZJURXSLH UHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP,QFDVH\RXDUHQRWWKHPHPEHURIWKHQHZJURXS\RXFDQYLVLW KWWSJURXSVJRRJOHFRPJURXSUHDOSDWLGDUDQGUHTXHVWWREHFRPHDPHPEHU 5HDO3DWLGDU  9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGHPDLOZLWK6HULHVLQWKH VXEMHFWOLQH 6HHKHUHIRU6HULHVHPDLOKWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV

-XO

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 352 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'LFWLRQDU\0DQLQJRI6DWSDQWK 6HULHV$ % 

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV*XMDUDWL'LFWLRQDU\-RGQL.RVK0HDQLQJRI6DWSDQWK

3DJH RI

DOSDWLGDUFRPPDLO#UHDOSDWLGDUFRP ZZZUHD 7RNQRZPRUHYLVLWKWWSLVVXXFRPSDWLGDURUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 

-RGQL.RVK*XMDUDWL'LFWLRQDU\SGI .

-XO

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 353 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'LFWLRQDU\0DQLQJRI6DWSDQWK 6HULHV$ % 

ZZZUHD DOS DOS SDWL DWWLGDU GDU GD DUFR FRP P     PDL P O#U #UHDO HD HDO DOSDW SD LGDUFRP SD

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 354 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'LFWLRQDU\0DQLQJRI6DWSDQWK 6HULHV$ % 

GDU G D FRP  PDL P O#U PD #UH #U HDO D SDW DO S LG GDUFRP ZZZUHDOSDWLLGD

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 355 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'LFWLRQDU\0DQLQJRI6DWSDQWK 6HULHV$ % 

PD D OO# DL O#U # HD HDO H DOOSDWLGDUFRP ZZZUHDOSDWWLGDUFRP PDL

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 356 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'LFWLRQDU\0DQLQJRI6DWSDQWK 6HULHV$ % 

P O#UHDO DS SDWLGDUFRP ZZZUHDOSDWLGDUFRP              PDL

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 357 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'LFWLRQDU\0DQLQJRI6DWSDQWK 6HULHV$ % 

DOSDWLGDUFRP PDL P O#UHDOSDWLLGDUFRP ZZZUHD

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 358 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'LFWLRQDU\0DQLQJRI6DWSDQWK 6HULHV$ % 

5HDO3DWLGDU0DLO>53*URXS@5H6HULHV*XMDUDWL'LFWLRQDU\-RGQL.RVK0HDQ 3DJH RI ZZZUHD DOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP 6HULHV $ *XMDUDWL 'LFWLRQDU\ %KDJZDGJRPDQGDO

5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

>53*URXS@5H6HULHV*XMDUDWL'LFWLRQDU\-RGQL k ^hSjKsPRj .RVK0HDQLQJRI6DWSDQWKDQG6DQDWDQȤK DsbdSX5T7WpdWhSWbƞUWs7T½

5RKLW3DWHOURSDWHO#JPDLOFRP! 7RJURXS#UHDOSDWLGDUFRP

7XH-XODW$0

^h\^h\dɆkW 5 p [FaĄs\5P_ ȤkK^hSj[hchWsdh5ƨȢmiSDEĤWsWpȤkK^hSj[hchWj(QF\FORSHGLD \hWah\h58apJp 

[FaĄs\5P_ ??D?as;ƗȢmƧNDëhWs\hˆeSjDsbD°ìhWDsbJp D° Ȑ\h5V\½ dhˆeƗ] D_h ah‡RԌ] iaìhW

dh\h‰KD dh5ƨȢmiSD7WpĥaWƥ]aeh^Wh5ZVh5KXhdh5BWpd\haj_jVp_hJp [FaĄs\5P_\h5dWhSW7Wp dSX5TV\½iabpWh7T½WjIpȺkKZ8Xp_Jp 

dWhSW ˆUƥ]\ȵkƧ] iXȱ mBWs7iSiT ̈ěIh^Ž7Wpˆ˲]h^ˆeSȺkiW ̈ěh ̈ěhWs?Wh\Ws?D\hWdȶḱ

k5 dWD dW5UW dWhSW7WpdWƗȢk \h^\h5Ws?D iaƧȰk iba b5D^ Ʌ l]½Wh5?Dds8O\h5eȵ ° ?DWh\ 7WhˆU Ⱥ l` 7d_ ̆hIjW ȩlWh\h5ȩlȵk 5 bĮ8Sȵk5 ̆T\ȵk5 7iaWhbj iWƗ] 7I` bhĖS ȐJp SpdUh?\ȵk?\ 5

k5 ŠƨTiSȧkƨS ĮˆQȧkƨS iWĔ_ ŠƨT^ X^hȶ la½Tj?Dd^EhXRpIhƣȻk8aȱk 5 es]?ɂk 5 5 ^e°ɂKs:??\\hWWh^ idćh5S?7ˆe„dhWsda½ƥ]hXDiWƗ]Jp iW]\?7ˆe„dhWs7I‡_SdWhSW Fh5VjFjSh 

dWhSWV\½ ̆T\Tj?Wh?ĮXp<S^Ž8ap_s7I`V\½ ̆hIjWDh`TjIhƣ]s8aSsapUV\½ dSX5T :ƨ\h:_jEsĤ_sDsWs?DV\½ \Sj]hX5T Xj^hRhX5T :\h\jV\½ iWLh^ŽX5T aȴk\hˆeSj\hN° KWWSZZZEKDJZDGJRPDQGDOFRPJXLQGH[SKS ;X^Wj_ӄDX^Xj^hRhX5T Xj^hRhX5Tj dƗX5Tj Xj^hRh DhDh iWƧD_5DŽaFp^°bƞUsWh7T½ĤRs

-XO

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 359 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'LFWLRQDU\0DQLQJRI6DWSDQWK 6HULHV$ % -XO

:HOFRPHWR%KDJZDGJRPDQGDO ╚цkK ^hSj

DWLGDUFRP LGDU GD GD DUUF FR FRP     FR FRP PDLO#UHD DOSDWLGDUFRP ZZZUHDOSD dSX5T

:RUG/LNH 3KRQHWLF.H\ERDUG

+HOS

)$4V

$ERXW%KDJZDGJRPDQGDO

0HGLD5RRP

*XMDUDWL.H\ERDUG

*DOOHU\

*HW&'

&RQWDFW8V

dSX5T ╦▓\h5D

dSX5T dSX T 5 j

кЦ╚╗kкЌXi─ѓ

кЦ]hD^R

7T┬й

y

┬ћКЋ╚▓

:ке\h:_jEs─ц_sDsWs?DV\┬й \Sj]hX5TXj^hRhX5T:\h\jV\┬й iWLh^┬јX5T

z

┬ћКЋ╚▓

dhIs^кеSs

╚цkK ^hSj0 DWULPRQ\ )UHH*XMDUDWL0DWULPRQ\ 5HJLVWHU)UHH6HDUFK&KDW 0DUU\

$UDELF(QJOLVK'LFWLRQDU\ /RRN8S'LFWLRQDU\7HUPV,QVWDQWO\ )UHH5HIHUHQFH'LFWLRQDU\7RROEDU 'LFWLRQDU\DORWFRP

*XMDUDWL0DWULPRQ\FRP*XMDUDWL

)UHH'RZQORDGDEOH0RYLHV 'RZQORDG7KH0RVW9LHZHG(QG 7LPH%LEOH3URSKHF\9LGHRV2QOLQH 7RGD\ ZZZ:RUOGV/DVW&KDQFHFRP9LGHRV

9LVLWRUV6HUYHG ┬І*XMDUDWL/H[LFRQ_$OO5LJKWV5HVHUYHG0DLQWDLQHG%\$UQLRQ7HFKQRORJLHV 3RZHUHGE\*XMDUDWL/H[LFRQ

EKDJZDGJRPDQGDOFRPLQGH[SKS"DFW┬г 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 360 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'LFWLRQDU\0DQLQJRI6DWSDQWK 6HULHV$ % 

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV%*XMDUDWL'LFWLRQDU\*XMDUDWL/H[LFRQ

3DJH RI

DOSDWLGDUFRPPDLO#UHDOSDWLGDUFRP ZZZUHD

5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

6HULHV%*XMDUDWL'LFWLRQDU\*XMDUDWL/H[LFRQ 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7R5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

7KX-XODW30

-XO +HOOR[h:B ȤkK^hSj[hchWjaȴk?D'LFWLRQDU\ȤkK^hSj_p‡ëDsȵu *XMDUDWL/H[LFRQ \h5TjWjIpKRhap_WhbƞUsWs

7T½8HPDLO dhTpKsP°_jYh:\h5?ȩk as

,Q\HWDQRWKHUUHSXWHGJXMDUDWLGLFWLRQDU\FDOOHG*XMDUDWL/H[LFRQUHDGWKHPHDQLQJRIIROORZLQJZRUGV IURPWKHDWWDFKHGILOH y dSX5T z Ⱥk\Wh { Xj^hRhX5T | WD_5D } iWƧD_5D ~ iWƧD_5DŽ S\p;X^KRhap_bƞUsWs7T½ah5Iah\hN°8_ӄDahX^s KWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVVHULHVBEB DWWDFKPHQWBJXMDUDWLBGLFWLRQDU\BJXMDU

<RXILQGWKHDWWDFKPHQWVKHUHKWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVVHULHVBEBDWWDFKPHQWB JXMDUDWLBGLFWLRQDU\BJXMDU

8bhJp S\Wp;X^KRhap_bƞUsȵk7T½ 5 ĮIjdhTpah5Ibs +RSH\RXILQGWKLVUHDGLQJWREHLQWHUHVWLQJ

5HDO3DWLGDU

 9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGHPDLOZLWK6HULHVLQWKH VXEMHFWOLQH 6HHKHUHIRU6HULHVHPDLOKWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWKWWSLVVXXFRPSDWLGDURUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP

-XO

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 361 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'LFWLRQDU\0DQLQJRI6DWSDQWK 6HULHV$ % 

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV%*XMDUDWL'LFWLRQDU\*XMDUDWL/H[LFRQ

3DJH RI

DOSDWLGDUFRPPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 

6HULHV%$WWDFKPHQW*XMDUDWL'LFWLRQDU\*XMDUDWL/H[LFRQSGI .

-XO

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 362 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'LFWLRQDU\0DQLQJRI6DWSDQWK 6HULHV$ % 

:HOFRPHWR*XMDUDWL/H[LFRQ

3DJH RI

DOSDWLGDUFRPPDLO#UHDOSDWLGDUFRP ZZZUHD 7RWDO1XPEHU2I9LVLWRUV

'LFWLRQDU\

2SSRVLWHV

+RPH_$ERXW8V_$OOLDQFHV_1HZVURRP_*DOOHU\_'RZQORDG_'RQDWH_%ORJ_&RQWDFW8V_)$4V

7KHVDXUXV

,GLRPV

3URYHUEV

3KUDVHV

*/6SHFLDO

/LWHUDWXUH

4XL]

+HOS

*XMDUDWLWR*XMDUDWL'LFWLRQDU\ 6KRZ.H\ERDUG dƗX5T

3KRQHWLF.H\ERDUG

*XMDUDWL/H[LFRQ

*XMDUDWLWR*XMDUDWL

%KDJZDGJRPDQGDO

%RWK

:RUG/LNH

dƗX5T ˲\h5D dƗX5T dƗX5Tj

ƥȻkƗXiĂ

 

> d5 dȱuX5T@

ƥ]hD^R

7T½

ȶkR 5

dSX5T EsĤ Ⱥkd_\hWsWs ?D X5T

”ǕȲ

:ƨ\h:_j EsĤ _sDsWs X5T

ȤkK^hSj 0DWULPRQ\ )UHH*XMDUDWL0DWULPRQ\ 5HJLVWHU)UHH6HDUFK&KDW 0DUU\

6SRNHQ(QJOLVK 1HZ6SHHFK5HFRJQLWLRQ6RIWZDUH /DQJXDJH/DEVIRU 6FKRROV&ROOHJHV

)UHH(QJOLVK7HVW $7HVW&DQ7DNH<RXWR2YHU &RXQWULHV$EURDG)UHH3UDFWLFH 7HVW

*XMDUDWL0DWULPRQ\FRP*XMDUDWL

ZZZOLQJXDSKRQHLQGLDFRP

ZZZ6WXG\3ODFHVFRP

+RPH_'RZQORDG_'RQDWH_'HYHORSHU_566)HHGV_)HHGEDFN_&RQWDFW8V_)$4V

aȴk

&RS\ULJKW‹ZZZJXMDUDWLOH[LFRQFRP_$OO5LJKWV5HVHUYHG 0DLQWDLQHG%\$UQLRQ7HFKQRORJLHV

KWWSZZZJXMDUDWLOH[LFRQFRPLQGH[SKS"DFWLRQ **'LFWLRQDU\ VLWHP dƗX5T W\S -XO

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 363 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'LFWLRQDU\0DQLQJRI6DWSDQWK 6HULHV$ % 

:HOFRPHWR*XMDUDWL/H[LFRQ

3DJH RI

DOSDWLGDUFRPPDLO#UHDOSDWLGDUFRP ZZZUHD 7RWDO1XPEHU2I9LVLWRUV

'LFWLRQDU\

2SSRVLWHV

+RPH_$ERXW8V_$OOLDQFHV_1HZVURRP_*DOOHU\_'RZQORDG_'RQDWH_%ORJ_&RQWDFW8V_)$4V

7KHVDXUXV

,GLRPV

3URYHUEV

3KUDVHV

*/6SHFLDO

/LWHUDWXUH

4XL]

+HOS

*XMDUDWLWR*XMDUDWL'LFWLRQDU\ 6KRZ.H\ERDUG Ⱥk\Wh

3KRQHWLF.H\ERDUG

*XMDUDWL/H[LFRQ

*XMDUDWLWR*XMDUDWL

%KDJZDGJRPDQGDO

%RWK

:RUG/LNH

Ⱥk\Wh ˲\h5D Ⱥk\Wh

ƥȻkƗXiĂ

ƥ]hD^R

7T½èğȢ

DRZjWj ?D ĤS Sp ̄h5F̄h S^Y ^e° Jp èğȢ

Xj^hRh X5T\h5 Ⱥkd_\hW V\½\h5 F]p_h ˆe„ȳkBWj ?D ĤiS Xj^hRhWj dq]U :\h\bhe° ˆe„ȳk Ds\Wh D°N_h5D \hRdsWp ib]h Ⱥkd_\hW ZWhƥ]h Sp ìhiS ? _sDs ^ŽSˆ^ahK\h5 7Wp _tˆDD 8Ih^\h5 7^Vh ˆe„ȳk 7Wp 7^Vh Ⱥkd_\hW \hYD ^e° Jp èğȢ““ – 

_p;8 DRZj aFp^° Ds\Wp aN_haj 8FhEhWj EsĤ V\½\h5 _jVp_ _sD [^ahP D° ^Zh^Ž _sDsWp DhW\h5 Xe°^ahȵk5 G^° Ȱk 5 ĥaPh5 \h\RȺP5 l h

ȤkK^hSj 0DWULPRQ\ )UHH*XMDUDWL0DWULPRQ\5HJLVWHU)UHH6HDUFK&KDW 0DUU\ *XMDUDWL0DWULPRQ\FRP*XMDUDWL

+RPH_'RZQORDG_'RQDWH_'HYHORSHU_566)HHGV_)HHGEDFN_&RQWDFW8V_)$4V

&RS\ULJKW‹ZZZJXMDUDWLOH[LFRQFRP_$OO5LJKWV5HVHUYHG 0DLQWDLQHG%\$UQLRQ7HFKQRORJLHV

KWWSZZZJXMDUDWLOH[LFRQFRPLQGH[SKS"DFWLRQ **'LFWLRQDU\ VLWHP Ⱥk\Wh GLF -XO

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 364 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'LFWLRQDU\0DQLQJRI6DWSDQWK 6HULHV$ % 

:HOFRPHWR*XMDUDWL/H[LFRQ

3DJH RI

DOSDWLGDUFRPPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RWDO1XPEHU2I9LVLWRUV

'LFWLRQDU\

2SSRVLWHV

+RPH_$ERXW8V_$OOLDQFHV_1HZVURRP_*DOOHU\_'RZQORDG_'RQDWH_%ORJ_&RQWDFW8V_)$4V

7KHVDXUXV

,GLRPV

3URYHUEV

3KUDVHV

*/6SHFLDO

/LWHUDWXUH

4XL]

+HOS

*XMDUDWLWR*XMDUDWL'LFWLRQDU\ 6KRZ.H\ERDUG Xj^hRhX5T

3KRQHWLF.H\ERDUG

*XMDUDWL/H[LFRQ

*XMDUDWLWR*XMDUDWL

%KDJZDGJRPDQGDO

%RWK

:RUG/LNH

Xj^hRhX5T ˲\h5D Xj^hRhX5TƥȻkƗXiĂ

ƥ]hD^R

7T½

”ǕȲ

DhDhX5T \iS]hX5T dƗX5T 8 X5T ȤkK^hS\h5 _F[F X5U^\j dUŽTj bĮ T]p_ Jp SpWh ƨThXWh^ :\h\bhe Jp 8 \S\h5 \sNs [hF XhNŽUh^sWs Jp 8 _sDs ˆe„ȳk ^ŽSˆ^ahK Xh`p Jp SpBWh5 Wh\ 8I^R aFp^° XR ˆe„ȳkB Ȑah5 K Jp YƈS Sp\Ws Ȥkȿk Ⱥkd_\hW Jp ? ȤkȿkWs ?D XhNŽUh^ \UUWjb es] Jp SpWp DhDh De° Jp SpB ̈hěR 7Wp DhDh Z5Wp Xhdp V\h½ȵƧk OhW D^hap Jp 7Wp \^R ZhU DZ^\h5 UNh] Jp SpBWs ;Xhƨ] U° a XR WD_5D D° iWƧD_5DŽ De°ah] Jp 8 X5TWj 8O bhEh Jp Ⱥ l` ƨThW DƍJ\h5 Jp Xj^hRhWs V\½ XR dƗX5TWh Wh\Tj B`Eh] Jp 

Xj^hRhX5Tj

ȤkK^hSj 0DWULPRQ\ )UHH*XMDUDWL0DWULPRQ\5HJLVWHU)UHH6HDUFK&KDW 0DUU\ *XMDUDWL0DWULPRQ\FRP*XMDUDWL

+RPH_'RZQORDG_'RQDWH_'HYHORSHU_566)HHGV_)HHGEDFN_&RQWDFW8V_)$4V

&RS\ULJKW‹ZZZJXMDUDWLOH[LFRQFRP_$OO5LJKWV5HVHUYHG 0DLQWDLQHG%\$UQLRQ7HFKQRORJLHV

KWWSZZZJXMDUDWLOH[LFRQFRPLQGH[SKS"DFWLRQ **'LFWLRQDU\ VLWHP Xj^hRhX5T -XO

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 365 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'LFWLRQDU\0DQLQJRI6DWSDQWK 6HULHV$ % 

:HOFRPHWR*XMDUDWL/H[LFRQ

3DJH RI

DOSDWLGDUFRPPDLO#UHDOSDWLGDUFRP ZZZUHD 7RWDO1XPEHU2I9LVLWRUV

'LFWLRQDU\

2SSRVLWHV

+RPH_$ERXW8V_$OOLDQFHV_1HZVURRP_*DOOHU\_'RZQORDG_'RQDWH_%ORJ_&RQWDFW8V_)$4V

7KHVDXUXV

,GLRPV

3URYHUEV

3KUDVHV

*/6SHFLDO

/LWHUDWXUH

4XL]

+HOS

*XMDUDWLWR*XMDUDWL'LFWLRQDU\ 6KRZ.H\ERDUG WD_5D

3KRQHWLF.H\ERDUG

*XMDUDWL/H[LFRQ

*XMDUDWLWR*XMDUDWL

%KDJZDGJRPDQGDO

%RWK

:RUG/LNH

WD_5D WD_5D WD_5DŽ

˲\h5D

ƥȻkƗXiĂ

ƥ]hD^R> Ȳ@

iaR> d5@

”ǕȲ

D‡_ȻkF\h5 TahWj 8FheŽ ^EhSs ?D :Ė^Ž 7aSh^ dWhSW V\½Wj \hƛ]Sh ȺkKZ iaƧȰkWh TahWs Ub\s 7aSh^

”ǕȲ

Xj^hRh X5TWs ? Wh\Ws ;Xhƨ] U° a

ͪ

D_5D ^ˆeS _h5JW aF^ȵk5 Ƀkć dƍIˆ^S

ͪ

^sF aF^ȵk5 S5ȳk^ƨS

WD_5DŽ 7aSh^ WD_5Ȣk5

7T½ D_5D iaWhȵk5 Ƀkć

aȴk

 

> d5 W Wˆe D_5D PhG @

ȤkK^hSj 0DWULPRQ\ )UHH*XMDUDWL0DWULPRQ\5HJLVWHU)UHH6HDUFK&KDW 0DUU\ *XMDUDWL0DWULPRQ\FRP*XMDUDWL

+RPH_'RZQORDG_'RQDWH_'HYHORSHU_566)HHGV_)HHGEDFN_&RQWDFW8V_)$4V

&RS\ULJKW‹ZZZJXMDUDWLOH[LFRQFRP_$OO5LJKWV5HVHUYHG 0DLQWDLQHG%\$UQLRQ7HFKQRORJLHV

KWWSZZZJXMDUDWLOH[LFRQFRPLQGH[SKS"DFWLRQ **'LFWLRQDU\ VLWHP WD_5D W\

-XO

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 366 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'LFWLRQDU\0DQLQJRI6DWSDQWK 6HULHV$ % 

:HOFRPHWR*XMDUDWL/H[LFRQ

3DJH RI

DOSDWLGDUFRPPDLO#UHDOSDWLGDUFRP ZZZUHD 7RWDO1XPEHU2I9LVLWRUV

'LFWLRQDU\

2SSRVLWHV

+RPH_$ERXW8V_$OOLDQFHV_1HZVURRP_*DOOHU\_'RZQORDG_'RQDWH_%ORJ_&RQWDFW8V_)$4V

7KHVDXUXV

,GLRPV

3URYHUEV

3KUDVHV

*/6SHFLDO

/LWHUDWXUH

4XL]

+HOS

*XMDUDWLWR*XMDUDWL'LFWLRQDU\ 6KRZ.H\ERDUG iWƧD_5D

3KRQHWLF.H\ERDUG

*XMDUDWL/H[LFRQ

*XMDUDWLWR*XMDUDWL

%KDJZDGJRPDQGDO

%RWK

:RUG/LNH

iWƧD_5D iWƧD_5D iWƧD_5D \e°Ė^

˲\h5D

ƥȻkƗXiĂ

ƥ]hD^R> Ȳ@

iaR> d5@

”ǕȲ

”ǕȲ

ibaWh5 eĤ^ \h5eȵ ° k 5 ?D Wh\

> d5 iWɅu iaWhȵk D_5 5 D Usc @

ͪ

D_5D ^ˆeS _h5JW iaWhȵk5 Ƀkć iWUҴc ȐWp D5: Züs D° PhG _hFp_ W es] ?ɂk5ͪ

EsPEh5XR aF^ȵk5ͪ

Xiá Vhi\D dh‹ƗƗaD ɂ miĂȵk5

iWƧD_5DSjT½ iWƧD_5DƗaiWƧD_5DȸkćiWƧD_5Dh iWƧD_5ˆDS iWƧD_5DŽ

7T½ D_5D aF^ȵk5 Ƀkć iWUҴc ȶk^hR D‡_ȻkFWp ӔSp TWh^s iaƧȰkWs Ub\s 7aSh^ WD_5D De°ah] Jp D° Sp iaƧȰkb\h½Wh Ȣk Ȭk5Z\h5 d5Z_ Fh\\h5 ̈hěR S^ŽD° 7aSh^ Vh^R D^bp Sp ?D GsPh ;X^ dah^Ž D^bp 7Wp ȳk ƧN \hRdsWs d5eh^ D^bp

ȤkK^hSj 0DWULPRQ\ )UHH*XMDUDWL0DWULPRQ\5HJLVWHU)UHH6HDUFK&KDW 0DUU\ *XMDUDWL0DWULPRQ\FRP*XMDUDWL

+RPH_'RZQORDG_'RQDWH_'HYHORSHU_566)HHGV_)HHGEDFN_&RQWDFW8V_)$4V

&RS\ULJKW‹ZZZJXMDUDWLOH[LFRQFRP_$OO5LJKWV5HVHUYHG 0DLQWDLQHG%\$UQLRQ7HFKQRORJLHV

KWWSZZZJXMDUDWLOH[LFRQFRPLQGH[SKS"DFWLRQ **'LFWLRQDU\ VLWHP iWƧD_5D G -XO

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 367 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'LFWLRQDU\0DQLQJRI6DWSDQWK 6HULHV$ % 

:HOFRPHWR*XMDUDWL/H[LFRQ

3DJH RI

DOSDWLGDUFRPPDLO#UHDOSDWLGDUFRP ZZZUHD 7RWDO1XPEHU2I9LVLWRUV

'LFWLRQDU\

2SSRVLWHV

+RPH_$ERXW8V_$OOLDQFHV_1HZVURRP_*DOOHU\_'RZQORDG_'RQDWH_%ORJ_&RQWDFW8V_)$4V

7KHVDXUXV

,GLRPV

3URYHUEV

3KUDVHV

*/6SHFLDO

/LWHUDWXUH

4XL]

+HOS

*XMDUDWLWR*XMDUDWL'LFWLRQDU\ 6KRZ.H\ERDUG iWƧD_5DŽ

3KRQHWLF.H\ERDUG

*XMDUDWL/H[LFRQ

*XMDUDWLWR*XMDUDWL

%KDJZDGJRPDQGDO

%RWK

:RUG/LNH

iWƧD_5DŽ iWƧD_5DŽ

˲\h5D

ƥȻkƗXiĂ

ƥ]hD^R> d5 iWɅu iaWhȵk D_5 5 D Usc @

”ǕȲ7T½ Xj^hRh X5TWh _sDsWh ;Xhƨ] U° a WD_5D

ȩk B iWƧD_5D

ȤkK^hSj 0DWULPRQ\ )UHH*XMDUDWL0DWULPRQ\5HJLVWHU)UHH6HDUFK&KDW 0DUU\ *XMDUDWL0DWULPRQ\FRP*XMDUDWL

+RPH_'RZQORDG_'RQDWH_'HYHORSHU_566)HHGV_)HHGEDFN_&RQWDFW8V_)$4V

&RS\ULJKW‹ZZZJXMDUDWLOH[LFRQFRP_$OO5LJKWV5HVHUYHG 0DLQWDLQHG%\$UQLRQ7HFKQRORJLHV

KWWSZZZJXMDUDWLOH[LFRQFRPLQGH[SKS"DFWLRQ **'LFWLRQDU\ VLWHP iWƧD_5DŽ W -XO

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 368 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valdas Maharaj -Satpanth is a muslim religion Series 18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV9DOGDV0DKDUDM6DWSDQWKLVD0XVOLP5HOLJLRQah_U 3DJH RI www.rea alpatidar.com

mail@realpatidar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

Series 18 -Valdas Maharaj -Satpanth is a Muslim Religion / ah_Uhd \eh^hK - iWapUW - dSX5T ?D ČşÂ&#x160;k ƨ_\ V\½ Jp .

Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: realpatidar@googlegroups.com

Tue, Aug 10, 2010 at 9:06 PM

10ͲAugͲ2010

DearAll/ĂŹhiS KWs, 8 :-\p_ dhTp X^\ Čś lÔ&#x152;] d5S Ě&#x2019;j ah_Uhd \eh^hK Čľk5 Sh.xz-x-y Â&#x20AC; Ⱦk 5 iWapUW KsP°É&#x20AC; k5 Jp .

Withthisemail,IhaveattachedaStatementdated02ͲJulͲ1989,issuedbyHisHolinessShriValdasMaharaj. Xj^hRh Wj Čşk_hDhS _jVh ZhU Sp\Wh iWapUW \h5 ah_Uhd \eh^hK Ě&#x2019;j ? IsČŁk5 KRhap_ Jp D° dSX5T V\½ ?D 9ƨ_h\j V\½ Jp 7Wp SpWp dWhSW D° aqÂ&#x2C6;UD Â&#x2C6;eÂ&#x201E;Čłk V\½Wj dhTp DÉ&#x192;k 5 XR _hFČąk5 a`FČąk5 WTj.

After having visited and inspected Pirana, Shri Valdas Maharaj has clearly mentioned in his statement that SatpanthisanIslamicreligionandithasnothingtodowithSanatanorVedicHindureligion. aČ´k \h5 ? iWapUW ah5Ibs Ss S\p ĤRbs D° D°aj ^Â&#x17D;Sp ah_Uhd \eh^hK Wp Ysd_hajWp Xj^hRh _: Kah\h5 8ĆĽ]h eSh.

SpajK ^Â&#x17D;Sp D^dW DhDh dhTp Sp\Wh Is^Â&#x17D; Ä Xj Tj YsNh XPÂ&#x17D; Wp Čłk c Ě&#x2020;Ih^ D]Ň´ eSs. (ShÂ&#x2C6;D]h Wh

Ě&#x2020;]sF Ws aČ´k ?D WČş lWs) Ifyoureadfurther,youwouldunderstandthathowValdasMaharajwastakentoPiranaandsimilarlywithouthis knowledge, his photographs with Karsan Kaka were unknowingly taken and later used in false and deceptive publicityofSatpanthreligion.(OnemoreexampleofuseofTaqiyya). 8XRp dh5[`Sh es] JÂ&#x17D;? D° Xj^hRh \h5 7ČşkD dhČ´k 8ĆĽ]h eSh, D° SČşkD d5S 8ĆĽ]h eSh. XR ahƨSiaĆ&#x2C6;Sh\h, Sp\h5Tj \sNh [hFp,

Ss YĆ&#x2C6;S ibƧNhIh^ 7Wp dh\hĆ&#x203A;] dtKĆ&#x203A;] Wh iW]\ \hN° Xj^hRh F]h ebp WÂ&#x2C6;e D° dSX5T V\½

Wp Â&#x2C6;eÂ&#x201E;Čłk V\½ \h5 EXaah D° SpRp N°Ds 8Xah \hN°. YoumighthaveheardthatsomeorotherSadhu,SantandotherHindureligioushead(s)havevisitedPirana.Butin realitytheymighthavevisitedPiranaonlyoutofnormalcourtesyonlyandnottopromoteSatpanthasaHindu religion. ?N_p Ks 8XRWp Ds: ah^5 ah^ De°ȹ k5 es] D° ?D aES Xj^hRh 8as Ss SpWj ahS \hWah Tj Xe°_h d\ÄĽ

_e°Ks D° Č? _sDs 8XRh d5S Ě&#x2019;j ah_Uhd \eh^hK dhTp 8É&#x201A;k5 aS½W D^Sh es], Ss S\h^h [pȤ k5 D°É&#x201A; k5 aS½W D^bp.

Hence people, who receive constant requests to visit Pirana, should be careful and understand the possible implicationsbeforehand.Letmewarnyouthatthepeople,whohavemisͲusedthenameofValdasMaharaj,could alsodothesamewithyou.  _Ç&#x203A;\jWh^h]R [FahW Wj K] /JayLaxminarayanBhagwan dWhSW V\½ Wj K] /JaySanatanDharm RealPatidar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only - To fully understand the contents of this email, you may be required to read email with "Series 1" in the

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 3 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 369 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valdas Maharaj -Satpanth is a muslim religion Series 18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV9DOGDV0DKDUDM6DWSDQWKLVD0XVOLP5HOLJLRQah_U 3DJH RI www.rea alpatidar.com

mail@realpatidar.com

subject line. - See here for Series 1 email: http://issuu.com/patidar/docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit http://issuu.com/patidar or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Series 18 -Valdas Maharaj -Satpanth is a Muslim Religion -D.pdf 275K

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 3 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 370 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valdas Maharaj -Satpanth is a muslim religion Series 18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.reaal alpatidar dar.co .coom

m l@r mai @rreeal @ aalpaatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 3 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 371 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interpretation of Clause 18 of Gnati Reet Rivaj Series 19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV&ODXVHRI*QDWL5HHW5LYDMÂą ,QWHUSUHWDWLRQRIĂŹhi www.realpatidar.com

3DJH RI mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

Series 19 - Clause 18 of Gnati Reet Rivaj â&#x20AC;&#x201C; Interpretation of / ĂŹhiS ^Â&#x17D;S Â&#x2C6;^ahK Wh D_\ 18 Čľ 5k Xh_W D^É&#x201A; 5k ?N_p É&#x192;? 5k Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: realpatidar@googlegroups.com

Tue, Aug 17, 2010 at 1:17 AM

17ͲAugͲ2010

ĂŹhiS ^Â&#x17D;S Â&#x2C6;^ahK Wh D_\ 18 Čľ 5k Xh_W D^É&#x201A; 5k ?N_p É&#x192;? 5k Clause18ofGnatiReetRivajâ&#x20AC;&#x201C;Interpretationof Fp^ d\KR: É&#x192;k 5 _Ć&#x160;W, 7Â&#x160;Ć&#x160;W Wj dhĂŤj? â&#x20AC;&#x153;Is^Â&#x17D;â&#x20AC;? Wj iaiV Tj D^ah 7Wp \hRd \^Â&#x17D; Ĥ] ?N_p

â&#x20AC;&#x153;Zh`É&#x201A;kâ&#x20AC;?5 (7Â&#x160;Ć&#x160;W d5ƨDh^) ?N_p D_\ yÂ&#x20AC; Čľk 5 Xh_W De°ah]?

MisͲunderstanding:WhetherperformingmarriageceremonyasperHinduritualinwitnessof holyfireandperformingfuneralofdeadbodies(asagainstburial)meanstheclause18ofGnati ReetRivajiscompliedwith? d\hK\h5 GRh _sDsWp 8 ahSp Čš l_ D^Â&#x17D; ^Ä&#x153;h Jp . YĆ&#x2C6;S _Ć&#x160;W 7Wp \^R Ws Ě&#x2020;Ä&#x2022; WTj. ČşkĆ&#x2030;] Ě&#x2020;Ä&#x2022; Jp ZhÄ&#x153; 8I^R Ws. 8 Ě&#x2020;Ä&#x2022; Jp Ó&#x2022;SÂ&#x2C6;^D iWƧOh Ws.

ManypeopleinourSamajmisͲunderstandthistobetrue.Thequestionisnotmerelyabout howthemarriageanddeathceremoniesareconducted.Themainquestionisaboutâ&#x20AC;&#x153;outwardly andperceivedconductofaperson.â&#x20AC;?Thequestionisofeternalfaith. \eĆ&#x2014;aWh bĆ&#x17E;Us:

D_\ yÂ&#x20AC; Wh \eĆ&#x2014;a Wh bĆ&#x17E;Us Jp â&#x20AC;&#x153;KĆ&#x203A;\â&#x20AC;?,

â&#x20AC;&#x153;\^RsÄ&#x201A;^â&#x20AC;?

7Wp â&#x20AC;&#x153;ZhÄ&#x153; 8I^Râ&#x20AC;?.

d\hKWh U^° D dĆ&#x;]Wh 8I^Rs KĆ&#x203A;\ Tj \^RsÄ&#x201A;^ Wh ZVhK 8I^Rs dWhSW Â&#x2C6;eÂ&#x201E;Čłk V\½ Wh esah Ks:?. 8 ahĂ° 7iS \eĆ&#x2014;a Čľk 5 Jp .

ImportantWords:ImportantwordsofClause18areâ&#x20AC;&#x153;Birthâ&#x20AC;?,â&#x20AC;&#x153;PostDeathâ&#x20AC;?andâ&#x20AC;&#x153;Outwardlyand perceivedconductâ&#x20AC;?.EverymemberofourSamajhastoconductoutwardlyinsuchawayof preached by Hindu Religion. His conduct should also be perceived to be of a Hindu. This statementisveryimportant. ZhÄ&#x153; 8I^R ?N_p É&#x192;k:5

d\hKWh U^° D ĆĽ]Â&#x160;Ć&#x2C6;S Wh ZhÄ&#x153; 8I^R dWhSW Â&#x2C6;eÂ&#x201E;Čłk V\½ Wh esas

Ks:?. ?Ws ZjKs 7T½ ? Jp D° Ks Ds: XR ĆĽ]Â&#x160;Ć&#x2C6;S, ČŁkĆŁ_p 8\, Ĥe°^ KWSh ČŠk ap Sp\, UhE_h Sp\K \Â&#x160;ƨKU \h5 W\hK XP°, Ss \hN° Čşkd_\hW Xj^ Wh U^Fhe \h5 Dh]\ Ĥ] 7Wp SpWp ČśkČ?, 5 ? \hRd Wh ZhÄ&#x153; 8I^R Â&#x2C6;eĆ&#x203A;Čłk BWh W DeÂ&#x17D; bDh].

ZhÄ&#x153; 8I^R X^ aČ´k IsEaN \hN° dh5[`s Â&#x2C6;eÂ&#x201E;\S[h: Wh [hcR Wj Â&#x2039;Ć&#x2C6;_X. Č? WjIp KRhap_ _Ó&#x201E;D X^ Tj Ph;W_sP XR D^Â&#x17D; bDbs.

Video / iaÂ&#x2C6;PB: http://www.4shared.com/video/TjWS7QHP/Himmatbhai_on_Bahya_

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 3 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 372 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interpretation of Clause 18 of Gnati Reet Rivaj Series 19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV&ODXVHRI*QDWL5HHW5LYDMÂą ,QWHUSUHWDWLRQRIĂŹhi

3DJH RI

www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Acharan.html Audio / BPÂ&#x17D;B: http://www.4shared.com/audio/ZPyWdHIl/Himmatbhai_on_Bahya_ Acharan.html Outwardly and perceived conduct: Every person of the Samaj should outwardly conduct himselfinsuchawaythathisconductmakesonebelieveandperceivethatheisaHindu.In otherwords,ifanyone,openlyintheeyesofthepublic,forexampleregularlyvisitsaDurgahof MuslimPirandoffershisNamaz,thensuchpersoncannotbesaidtobeconductinginaway Hindusconduct. You can know more about outwardly and perceived conduct by listening to the speech of Himmatbhai.Youcandownloadthesamefromthislink. Video / iaÂ&#x2C6;PB: http://www.4shared.com/video/TjWS7QHP/Himmatbhai_on_Bahya_ Acharan.html Audio / BPÂ&#x17D;B: http://www.4shared.com/audio/ZPyWdHIl/Himmatbhai_on_Bahya_

Acharan.html

eh_Wh \hes_\h5 â&#x20AC;&#x153;ZhÄ&#x153; 8I^Râ&#x20AC;? Čľk5 D°NÉ&#x20AC;k5 \eĆ&#x2014;a Jp : dSX5T V\½ Wh EhWh, KĆ&#x160;]h5, KsSjb Vh\, iWƧD_5DÂ&#x17D; Vh\ Č?ah 7Ć&#x203A;] Wh\s Tj Ih_Sh â&#x20AC;&#x153;De°ahShâ&#x20AC;? \5Â&#x2C6;U^s ? Â&#x2C6;eÂ&#x201E;Čłk V\½ Wh U° aƨThWs (\5Â&#x2C6;U^s)

WTj. Sp\K â&#x20AC;&#x153;:\h\ bheâ&#x20AC;? Â&#x2C6;eÂ&#x201E;Čłk Wh U° a WTj. ?N_p :\h\ bhe Wp Čś lKah, Xj^hRh Wj U^Fhe

(Ě&#x2020;p^Rh XjO), iWƧD_5DÂ&#x17D; Vh\, KĆ&#x160;]h5, aFp^° \h5 KÉ&#x201A;k5 ? ?D Â&#x2C6;eÂ&#x201E;Čłk Wh 8I^R W De°ah].

Whatistherelevantofâ&#x20AC;&#x153;Outwardlyandperceivedconductâ&#x20AC;?inpresentcontext:Khana,Jagya, JyotishDham,NishkalankiDhamandotherplacesofworshipofSatpanthreligion,whichmaybe evencalledasTemplesarenottheplacesofworshipofHindus.Similaryâ&#x20AC;&#x153;ImamShahâ&#x20AC;?isalso notpartofHindureligionorthingsHindusworship.ThismeansthatworshipingImamShah, offeringprayersatPiranaDargah(PrernaPith),NishkalankiDham,Jagyaetccannotbesaidto betheconductofHindus. ?N_p Č? _sDs :\h\ bhe Wp ČśkČ? Jp ,

Sp\K Xj^hRh 7Wp 7Ć&#x203A;] dSX5T EhWhB (\5Â&#x2C6;U^s)

\h5

Ĥ] Jp , ? _sDs Wh 8I^Rs Â&#x2C6;eĆ&#x203A;ČłkBWh WTj. ?N_p 8ah _sDs 8XRh d\hK Wh dĆ&#x;] W ZWj bD°.

This means, those who worship Imam Shah and similarly visit Pirana and other Satpanth Khanas (Temples) are not conducting themselves like Hindus do. Hence such people are cannotbecomethemembersoftheSamaj. ČŹl5D\h5 DeÂ&#x17D;? Ss dSX5T V\½ Xh`Wh^ _sDs 8XRh d\hK Wh \pĆ Z^ W ZWj bD°. Inshort,SatpanthfollowerscannotbecomememberofourSamaj. 8 :-\p_ S\p 8 _Ó&#x201E;D http://issuu.com/patidar/docs/series_19_Ͳinterpretation_of_ clause_18_of_gnati_reX^ XR ah5Ij bDbs. Youcanalsoreadthecontentsatthislinkhttp://issuu.com/patidar/docs/series_19_Ͳ interpretation_of_clause_18_of_gnati_re RealPatidar

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 3 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 373 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interpretation of Clause 18 of Gnati Reet Rivaj Series 19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV&ODXVHRI*QDWL5HHW5LYDMÂą ,QWHUSUHWDWLRQRIĂŹhi www.realpatidar.com

3DJH RI mail@realpatid dar.com

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only - To fully understand the contents of this email, you may be required to read email with "Series 1" in the subject line. - See here for Series 1 email: http://issuu.com/patidar/docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit http://issuu.com/patidar or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Series 19 -Interpretation of Clause 18 of Gnati Reet Rivaj -DE.pdf 208K

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 3 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 374 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Government Records on Pirana, Mumna and Pir Series 20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV*RYHUQPHQW5HFRUGVRQ3LUDQD0XPQDDQG3LUXj^h 3DJH RI www.rea alpatidar.com

mail@realpatidar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

Series 20 - Government Records on Pirana, Mumna and Pir / k Wh 7Wp Xj^ X^ d^Dh^Â&#x17D; UƨShapK Xj^hRh, Čş\ Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: Real Patidar <mail@realpatidar.com>

Wed, Aug 18, 2010 at 1:14 PM

18-Aug-2010 Hello/W\ƨSp TsPh Â&#x2C6;Uad Xe°_h \h^h ehTp, :.d. y yy \h5 Sp aESWh [h^S U° bWj aƨSj FRS^Â&#x17D; Wh Â&#x2C6;^XsN½ Ws [hF y~ - Z^sPh ^hÔ&#x152;] (Ó&#x201D;Ë´pKs Wh bhbW Ó&#x201D;SF½S) Wh KW FRWh (aƨSj FRS^Â&#x17D; / Census) 7iVDh^Â&#x17D;, FsiaÂ&#x201E;U U° dh: BA, LLB, Ä&#x17D;h^h Zeh^ XP°_s

Â&#x2C6;^XsN½ 8ĆĽ]s. Some days back, I found a Government Report called Census of India 1911, Volume XVI, Baroda, published by Govind Desai, BA LLB, Superintendent of Census Operation, Baroda State. eh_ Wh ȤkK^hS ^hÔ&#x152;] \h5, Sp d\]Wj X^Â&#x17D;ƨSjTj Wj L_D, ? Â&#x2C6;^XsN½ \h5 Ksah \`p Jp . This report gives insights about the then situation prevailing in the present Gujarat.

Sp Â&#x2C6;^XsN½ \h5 Xj^hRh, Čşk\Wh 7Wp :\h\ bhe Wh Zh^\h5 ČŹl5D \h5 XR dIsN \hÂ&#x2C6;eSj 8Xp_ Jp , Č? É&#x2020;k 5 8 :-\p_ dhTp KsČŽk 5 Ä 5. The report contains brief and precise information about Pirana, Mumna and Pir. The relevant pages have been attached with this email. WŇ­V XĚ \hÂ&#x2C6;eSjB 8 Ě&#x2020;\hRp Jp : / Information worth noting is mentioned below y. Xj^ :\h\ bhe :ƨ\h:_j dq]U eSs (iWSpb[h: 7Wp 9SWj NÂ&#x17D;\ ?Wp Ě&#x2C6;Ä&#x203A;hR De° Jp - D°NÉ&#x20AC;k5 EsČŹk 5 Zs_p Jp ) 1. Pir Imam Shah was an Ismaili Sayyed (Niteshbhai and his team says he was a Brahmin - a blatant false statement) z. DRZj ĂŹhiS Wh Â&#x2C6;eĆ&#x203A;Čłk BWp Xj^ :\h\ bhe ? aN_ha]h Jp . 2. Many Hindus from Kanbi community were converted by Pir Imam Shah {. Xj^ :\h\ bhe Wj Vhi\Â?D ČśkƨSDs 7_F Jp . 3. Pir Imam Shah's religious books are different. |. Čşk\WhB É&#x2026;kÄ&#x2018;S D^hap Jp . 4. Mumna's perfrom circumcision. }. Xj^ Sp\Wh Čşk^Â&#x17D;UsWp (ibƧ]sWp) ?Čľk 5 ?Č­k 5 Ea^hap Jp . 5. Murids have to consume left over food of Pir 8bh Jp , 8 ?-\p_ Ä&#x17D;h^h, S\h^h ĂŹhW\h5 É&#x201A; mÂ?Ä&#x2021; T: ebp. Hope this email has helped you improve your knowledge. Real Patidar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only - To fully understand the contents of this email, you may be required to read email with "Series 1" in the subject line. - See here for Series 1 email: http://issuu.com/patidar/docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit http://issuu.com/patidar or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pages from 1911 Census -DE.pdf 607K

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 375 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Government Records on Pirana, Mumna and Pir Series 20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com ar.co om

mail@realpatidar.com

:. d. yyy, K]h^° 8XRh d\hK\h5 dSX5T V\½ Xh`Wh^ _sDs ZɆ\ k Sj \h5 eSh

Sp aES Wh Z^sPh ^hԌ] Wh KW FRWh 7iVDh^Ž Ďh^h ZWhap_ UƨShapK

Times Press ̆pd \h5 JhXp_ Jp 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 376 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Government Records on Pirana, Mumna and Pir Series 20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com c m co

mail@realpatidar.com

DRZj ìhiS Wh ˆeƛȳk BWp, dq]U :\h\ bhe ?, aN_ha]h Jp

Xj^hRh X5T X^ 8Xp_j \hˆeSj

\sNŽ d5Ɖ]h\h5 ˆeƛȳk l sWp aN_ha]h Jp EpȮS

:\h\ bhe Wj Vhi\D ȶkƨSD 7_F Jp

Ⱥk\WhB ɅkđS D^hap Jp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 377 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Government Records on Pirana, Mumna and Pir Series 20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

ma ail@realpatidar.com

Xj^ 7Wp Ⱥk^ŽUWs ˆ^ƦSs

Xj^ȵk 5 Ӝȭk 5 Ea^hah\h5 8ap Jp .

Xj^Ws _Z (Saliva), (SpRp ȤkK^hSj \h5 ȲD5 l De°ah]), _pahWj ˆ˲]h De°ah\h5 8ap Jp .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 4 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 378 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revealing truth behind false pamphlet of Narayan Ramji Limbani Series 21 & 21A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV5HYHDOLQJWUXWKEHKLQGIDOVHSDPSKOHWRQ1DUD\DQ5D

3DJH RI

alpatidar.com www.rea

mail@realpatidar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

Series 21 - Revealing truth behind false pamphlet on Narayan Ramji Limbani / Wh^h]R ^h\ĥ ZhXh X^ JXh]p_ XpƠX_pN Wj dƍIh:

Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: realpatidar@googlegroups.com

Mon, Aug 30, 2010 at 5:06 PM

30-Aug-2010 || _Ǜ\jWh^h]R [FahWWj K] || dSX5TjBWj 8US / ^RWjiS ^eŽ Jp D° Ȑ Ds: ƥ]ŠƈS dSX5TWp dhȿk5 W _hFp Spɂ k 5 Dh\ D^° Ss Sp ƥ]ŠƈS Wh

Zh^h\h5 \hˆeSj DhQŽWp SpRp ƥ]ŠƈSFS ^ŽSp ZUWh\ D^ɂk5 7Wp d\hKWj WK^\h5 ?aj ^ŽSp ‡IS^ɂk5 D° ȐWhTj

_sDs ? ƥ]ŠƈSWp 8Ub½ ƥ]ŠƈS (Role Model) S^ŽD° \hWah\h5 d5DsI 7ȵk[ap. ?\ 8ah ƥ]ŠƈSWh dh^h D\½ X^ XhRj Y°^aj WhEp.

It’s always been a strategy of Satpanthis to disrespect, disregard and malign the image and character of any person who asks difficult questions about Satpanth. The aim has always been to make ordinary people of Samaj feel hesitant in idolizing and accepting such person as a role model. Thus negating all the good work done by such person. 8XRh 8Č d\hK ɅkVh^D ̒j Wh^h]Rĥ ^h\ĥ _ӄZhRj ZhXhWp 8ajK ^ŽSp ZUWh\ 7Wp ;Sh^Ž XhPah e°ȱ kTj dSX5Tj [h:B Ďh^h EsNh XpƠX_pNs JXhSh ^Ĝh Jp . 8 XpƠX_pNWj WD_ acҴ ac½ dSX5Tj [h:]s

JhXSh ^Ĝh Jp . eh_Wh ƨa‡R\ \esƗda U^Ơ]hW XR 8 XpƠX_pN \sNŽ d5Ɖ]h\h5 JXh]h 7Wp Ehd D^ŽWp dSX5T

V\½ Xh`Sh G^s\h5 ZhNah\h5 8ap_ Jp . 8 XpƠX_pNWh ȺkƉ] XhWh 8 :\q_ dhTp KsP°_ Jp .

Our Aadhya Samaj Sudharak Shri Narayanji Ramji Limbani was also a victim of such false and malign propaganda by Satpanthis. Satpanthis have been publishing a pamphlet on Narayanji bapa. Copies in large number, of such pamphlet have been distributed during the recent Golden Jubilee (Swarnim Mahotsav) of our Samaj. These copies were specifically distributed amongst the people following Satpanth religion. Some of the relevant pages of this pamphlet have been attached with this email. 8 XpƠX_pN JhXWh^ _sDsWj \hWidDSh D°N_j F_jI Jp 7Wp Sp\h5 JhXp_j \hˆeSj D°N_j EsNŽ Jp ? XpƠX_pN\h5

JXh]p_j \hˆeSj X^ TjK dh‡ZS T: Kbp.

The fact that the mindset of the people behind this pamphlet is dirty and corrupt and the proof that the information printed in this pamphlet is false and incorrect can be proved from the information published in the pamphlet itself, without recourse to other information. XpƠX_pN \h5 WjIp X\hRp Wh ȺkƉ] ȺkĆhB Jp ; y) Wh^h]R ZhXh (Wh^h]R ^h\ĥ _ӄZhRj) ȺkEj eSh. z) [ah:Wh bsEjW eSh 7Wp _Ǜ\jZh: Wh\Wj [ah:7RWh ̆p\\h5 XPÈh. {) _ƊW \hN° DhDhWj ^Ĥ _pah, Xj^hRh F]h. |) Wh^h]R ZhXhWp WhS Zeh^ ȺkDah\h5 8ƥ]h.

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 16 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 379 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revealing truth behind false pamphlet of Narayan Ramji Limbani Series 21 & 21A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV5HYHDOLQJWUXWKEHKLQGIDOVHSDPSKOHWRQ1DUD\DQ5D

3DJH RI

alpatidar.com www.rea

mail@realpatidar.com

}) ^Ĥ Wh \`Ž ?N_p _Ǜ\jWh^h]R d5̆Uh] ƨThX]s. ~) Wh^h]R ZhXh _p‡ES Xj^hRh X5TWj Xs_ 7Wp dƗ]Ws ̆Dhb (Xj^hRhWj Xs_) Wh\ Wj ȶkƨSD X^ DsN½ Ws

̆iSZ5V.

Following important points are mentioned in the pamphlet: 1.Narayan Bapa (Narayan Ramji Limbani) was mukhi. 2.He was fan of Bhavai (a folk drama performed in Kachchh mainly by a Brahmin community) and fell in love with a female member of the team, called Laxmibai. 3.He approached Kaka of Pirana for obtaining permission to marry Laxmibai. 4.Narayan bapa was boycotted from the community. 5.Since Narayan bapa was not given the permission to marry, he formed a separate sect called Laxminarayan. 6.There is a court ban on book called Pirana Panthni Pol Ane Satyano Prakash, (Piranani Pol) written by Narayan Bapa.

8XRp 8 XpƠX_pN\h5 JXh]p_j \hˆeSj X^ ƚ]hW 8XɃk5 Ss 8XRp de°_h:Tj EZ^ XPŽ Kbp D° 8 XpƠX_pN D°Nɀk5 EsȬk5 Jp . XpƠX_pN Zeh^ Tj Zjĥ Ds: XR \hˆeSjWs deh^hWj KĮ^ XR Wˆe XP°. If we read the pamphlet thoroughly we can easily understand that how false and misleading the pamphlet is. No information, other than provided in pamphlet, will be required in the process. 1) Wh^h]R ZhXh ðh^° ] ȺkEj W eSh: ɃkȿkahS K EsNŽ Jp . Wh^h]R ZhXh ȵk 5 ĥaW Iˆ^́ KsɃk5 Ss ðh5] ?\

ĤRah Wˆe \`p D° Wh^h]R ZhXh ȺkEj eSh. d\hKWh5 \sNh aPŽ_s Wp ȶ lJɃk5 Ss XR EZ^ XPbp D° Wh^h]R

ZhXh ȺkEj WsSh.

eap TsPh d\] \hN° \hWj _: D° Wh^h]R ZhXh ȺkEj eSh. ? XpƠX_pN \h5 _ƉȻk 5 Jp (Ȑ dhȧk5 Jp ) D° Wh^h]R

ZhXh V5Vh 7T± ȺkZ 5 : ƨTh: T]h eSh. XpƠX_pN \h5 _ƉȻk 5 Jp D° Wh^h]R ZhXh ȺkZ 5 : ƨTh: T]h Ss XR ȺkEj eSh. eap ȩk as \ĤWj ahS. 8XRp EZ^ Jp D° Sp K\hWh\h5 DƍJ Zeh^ ðh5] DRZj ìhiS Wh EhWh WsSh. Ss XJŽ ȺkZ 5 : \h5 ȺkEj D°\ ^Ĝh. Ds: XR \hRd DƍJ Tj Zeh^ Fh\ Ĥ] Ss DƍJWh EhWh Ƀk5 ȺkEj aF^ Eh_j 5 :. XJŽ XPÈh es]. Sp K\hWh\h5 8KWj Ȑ\ aheW ƥ]eh^ WsSh, D° ?D ˆUad DƍJ 7Wp ZjĤ ˆUad ȺkZ

ȺkZ 5 :\h5 SpB ƨTh: Th] eSh ?N_p ƨah[hiaD Jp D° ȺkZ 5 :\h5 _h5Zs d\] FhƤ]s ebp. 8 Tj dh‡ZS Th] Jp D°

ȺkEj ah`Ž ahS SĆW EsNŽ Jp .

1) Narayan Bapa was never a Mukhi: The pamphlet starts with wrong information. If we read books on Narayan bapa, we will understand that Narayan bapa was never a mukhi. Alternatively, we can also learn from the seniors of our Samaj that Narayan bapa was never a mukhi. Now for the sake of argument, let us assume that he was a mukhi. Further, as per pamphlet (which is also true here) that Narayan bapa had settled in Mumbai for doing his business. Now the funny part is that even while Narayan Bapa settled in Mumbai, he still remained Mukhi. We all know that in those days, there were no Khana’s (place of worship of Satpanthis) belonging to our community outside Kachchh. Then how can Narayan bapa still remain Mukhi. If any person settles outside Kachchh then it is not possible for him to remain a mukhi of a khana in Kachchh. Does this mean that the Khana was closed, while he was out of Kachchh. This is not possible. In those days commuting was not as easy as these days. Further, Narayan bapa had settled in Mumbai, hence commuting every now and then is also out of

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 16 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 380 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revealing truth behind false pamphlet of Narayan Ramji Limbani Series 21 & 21A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV5HYHDOLQJWUXWKEHKLQGIDOVHSDPSKOHWRQ1DUD\DQ5D

3DJH RI

alpatidar.com www.rea

mail@realpatidar.com

question. 2) _Ǜ\jZh: Wh\ Wj [ah:7R ah`Ž ahS D°N_j EsNŽ Jp : [ah:Wh XpPh5 8aSh Sp\h5 ðh^° ] Ds: XR \ˆe_h

dUƨ] W es]. [ah: Ȑ WhND [KaSh Sp\h5 Ęj Wh Xh́ XR ȶkȿkcs D^Sh. [ah: Sp\Wj ^ds: \hN° XR ‰Ę]s

Wp Sp\Wj dhTp Wh _: 8aSh. Ss XJŽ 8 [ah:7R ðh5 Tj 8aj 7Wp Wh^h]R ZhXh ?Wh ̆p\ \h5 D°\ XPÈh

(XpƠX_pN ̆\hRp). 8Ws KahZ ?N_sK Jp D° 8 XpƠX_pN EsȬk Jp . Wh^h]R ZhXhWp ZUWh\ D^ah e°ȱ kTj

ZWhap_s 8 XpƠX_pN Jp . (dSX5Tj [h:B 8 XpƠX_pN JhXjWp Zp d\hK aƍIp ap^Wh ZjK Y^ŽTj ahƥ]h. d\hK SsPahWh Spas? ̆]ƗW D]h½, SpWs 8 dȸ lS Jp .)

2) Baseless point of Bhavaiyan called Laxmibai: In those days there was a folk drama called Bhavai, who used to entertain and educate the villagers about the issues and their culture. It was also a source of information to the villagers. The team of Bhavais was called “Pedun”. Any pedun peculiarly never had a female member. All female characters in the drama were performed by male members and the person performing act used to be so well dressed and his skilled acting used to be of such high standards that nobody would be able to tell that the female character is performed by a male. The food and other chores were also managed by the male members of the team. When there were no female members in the team, there is no question of Narayan bapa coming in contact with a female bhavaiyan called Laxmibai. This suggests that whole pamphlet is made with an ulterior and single motive to malign the character of Narayan bapa and contains all false and incorrect information. Satpanthis created a fresh rift in the Samaj by publishing this pamphlet. Their act of publishing the pamphlet became stimulus in breaking the Samaj. This is pamphlet is proof of motives of Satpanthis. 3) _ƊW \hN° DhDhWj ^ĤWj KĮ^ WTj: XpƠX_pN\h5 KRhƥ]h ̆\hRp, Wh^h]R ZhXh _ƊWWj ^Ĥ _pah Xj^hRh DhDh

Xhdp F]h. eap IIh½ 8F` aVh^ah \hN° TsPŽ aES 8 ahSWp dhIj \hWj _:? Ss Xe°_j ahS Ss ? D° DhDh

Xhdp ^Ĥ _pahWj Wh^h]R ZhXh Wp KĮ^ Ƀk5 XPŽ. DhDhWj ^Ĥ aF^ Wh^h]R ZhXh _ƊW D^Ž bDSh eSh.

Zjȩk ,5 Ks ^Ĥ _pah F]h 7Wp ^Ĥ Wh \`Ž Ss DhDhTj ;X^ dSX5TWh V\½ Ȥkȿk dqơ]Us eSh Sp\Wj Xhdp D°\ Wh F]h. Wh^h]R ZhXh ȸkćbh`Ž eSh Ss Sp\Rp EZ^ Ss es] D° dqơ]U Xhdp K:b Ss \Wp ^Ĥ K_UŽ \`Ž Kbp,

Dh^R D° dqơ]UsWj ?D Tj aVh^° G^ah`ŽB es] ? dh\hƛ] ahS eSj.

8ɂk5 Zȴk 5 Wh TȻk5 SpWhTj dh‡ZS Th] Jp D° _Ǜ\jZh: 7Wp SpWh dhTpWh _ƊWWj ZVjK ahSs EsNŽ 7Wp Zpȸik W]hU Jp .

3) Kaka’s permission for marriage was not relevant: For the time being let’s assume that the information mentioned in the pamphlet is correct and point that Narayan bapa had sought Kaka’s permission is true. The first counter point is that there was no need to obtain Kaka’s permission for marriage. Narayan bapa could have married even without Kaka’s permission. Secondly even if he sought Kaka’s permission and did not get it, Narayan bapa could have sought permission from the religious guru of Satpanth, the Saiyyed, who would have happily granted. This is because Saiyyeds being muslims were allowed to have more than one wife. Narayan bapa was certainly smart enough to know this fact. Since all this did not happen, it suggests that the whole pamphlet and the existence and story of Laxmibai is cooked up and baseless. 4) Wh^h]R ZhXh? dSX5TWs Ɨ]hF D]Ҵ eSs, WhS Zeh^ ȺkDahWj ahSK WsSj: Wh^]R ZhXWp K]h^° dSX5T V\½\h5 Ih_Sh ȱ kSWj ȶ l^° ȶ l^Ž EhS^Ž T: Ɨ]h^° Sp\Rp dSX5T V\½Ws Ɨ]hF D]Ҵ Dh^R D° Spas Ƀkć apˆUȢu ˆe„ȳk V\½\h5 \hWSh eSh. ZhDŽ ZVj \WGP5S ahSs Jp .

4) Naryan bapa quit Satpanth. He was not banned: When Narayan learnt the mis-adventures & pitfalls

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 16 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 381 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revealing truth behind false pamphlet of Narayan Ramji Limbani Series 21 & 21A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV5HYHDOLQJWUXWKEHKLQGIDOVHSDPSKOHWRQ1DUD\DQ5D

3DJH RI

alpatidar.com www.rea

mail@realpatidar.com

associated with Satpanth religion, he quit Satpanth. He was believer of Vedic Hindu religion. Everything else is fiction of imagination. 5) _Ǜ\j Wh^h]R d5̆Uh] WTj ƨThX]s: XpƠX_pN _Eah ah`h D°N_j EsNŽ Xh]h aF^Wj ahS D^° Jp . 8XRp

EZ^ Jp D° Wh^h]R ZhXh XhDh 8]½ d\hĥ eSh 7Wp Ⱥ liS ȶ lĤ\h5 Wh \hWSh. Ss XJŽ _Ǜ\jWh^h]R, Ȑ Ⱥ liS ȶ lĤ\h5 \hWSs d5̆Uh] Jp , SpWj D°\ ƨThXWh D^Ž.

Zjĥ Zhȩk 8XRWp EZ^ Jp D° _Ǜ\jWh^h]R [FahWWh \5ˆU^s dҪDPs 7Wp eĤ^s acҴTj 8XRh [h^S U° b\h5

Jp . 7^° [h^SWh \sNh ;ČsF XiS “‡Z^_h” ʎkX Ԍ]h5-Ԍ]h5 Ĥ] Jp Ɨ]h5 ‡Z^_h \5ˆU^ ZWhap Jp . ? ‡Z^_h \5ˆU^ \h5

DsWj Ⱥ liS es] Jp . [FahW _Ǜ\jWh^h]RWj. 8 Zȴk5 dh‡ZS D^° Jp D° [FahW _Ǜ\jWh^h]R d5̆Uh] [h^S ac½\h5 8ˆU 7WhUŽ Dh`Tj Ih_Ss 8ƥ]s Jp . Wh^h]R ZhXh? D: ƨThX]s WTjK.

́jĥ ahS, 8XRh dh\pWj ahS Jp D° ȶ lԌ] d5S ̒j BVa^h\ĥ \eh^hȐ 8XRh d\hKWp _Ǜ\jWh^h]R d5̆Uh] S^Y aƤ]s. EhWhB\h5Tj ĠNh T:Wp 8XRWp ZjĤ V\½ȵ k5 ƨThW 7XhaWh^ 8 \ehW d5S eSh.

Wh^h]R ZhXhSs 8Wh ia^sV\h5 eSh. XR ^SWbj Ej\ĥ EpShRj d5S BVaĥ ^h\ĥ \eh^hKWh d5dF½ 8ƥ]h

7Wp d5SWh 8U° b ̆\hRp ^SWbj ZhXh ?ah ƥ]ŠƈS eSh D° Ȑ\Rp _Ǜ\jWh^h]R [FahWWh \5ˆU^s Fh\s Fh\

Z5Vhƥ]h. _Ǜ\jWh^h]R [FahWWh 8XRj d\hKWp 8bjah½UWs ȶ l^° ȶk^s ̒p] d5S BVaĥ ^h\ĥ \eh^hK 7Wp

^SWbj Ej\ĥ EpShRjWp Ĥ] Jp . Wh^h]R ZhXhWp ̒p] d\hK\h5 ĤȤmiS _haahWs Ĥ] Jp .

5) He did not establish Laxminarayan Sect: The publishers of pamphlet made a very big mistake by making a baseless allegation that he established Laxminarayan sect. We all know that Narayan bapa was a staunch believer of Arya Samaj and he did not believe in Idol worship. Laxminarayan sect believes in Idol worship, hence there is no logic behind the false propaganda that he established something, which he did not believe in. Secondly, we all know that God Laxminarayan is worshiped in temples constructed hundreds and thousands of years ago. One of the India’s biggest industrial houses called as Birlas are known to construct Birla temples where ever they spread. The idols in these temples are of God Laxminarayan. All this suggests that God Laxminarayan is worshipped from the times known to human kind. How could Narayan bapa establish something which is already in existence? Third point is that most of us are witness to the fact and we know that the credit of introducing God Laxminaryan to our community goes to Sant Odhavramji Maharaj. When people from our Samaj left Khana (place of worship of Satpanth), it was Sant Odhavramji who showed us the way to worship God Laxminarayan as our Aaradhya Dev. Narayan bapa was against any form of idol worship, but Ratanshi Khimji Khetani bapa and his team came in contact with Sant Odhavramji Maharaj and with his inspiration Ratanshi bapa was the person who was instrumental in moulding our Samaj towards Laxminarayan sect. The credit of introducing our Samaj to Laxminarayan sect goes to Sant Odhavramji Maharaj and Ratanshi bapa only. Narayan bapa gets credit for enlightening and educating the Samaj members. 6) Xj^hRh X5T Wh\Wj ȶkƨSD X^ Ds: ̆iSZ5V WTj: dSX5Tj [h:B 8 ȶkƨSD X^ ̆iSZ5V \p`aah \hN° GRh

̆]ƗWs D]h½, XR Sp\Rp Ds: dY`Sh \`Ž WsSj. Ɨ]h^ XJŽ SpB? 8 ȶkƨSDs \sNŽ d5Ɖ]h\h5 _pah \5PÈh, Ȑ Tj dWhSWj [h:BWp 8 ȶkƨSD W \`Ž bD°. Sp\h5 XR Sp _sDs dY` W T]h.

6) There is no ban on Pirana Panth book: Satpanthis tried very hard to obtain a ban on the book, but they were not successful. When they could not do anything else they tried to buy all the books available so that these books do not reach the public. However they failed here also.

;X^ KRhap_ ZVjK ahSs Tj dh‡ZS T: Ĥ]K Jp D° 8 XpƠX_pN SĆW EsNs Jp 7Wp \p_j Ⱥk^hU ah`h dSX5TjB, Ȑ d\hKWp SsPah \h5Fp Jp , ?ah _sDs Ďh^h JhXah\h5

7Wp ZhNah\h5 8ap Jp . 7Wp 7ƛ] dSX5Tj [h:B Ďh^h ȶk^Sh ia^sVWs 8[ha Ʌ lIap

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 4 of 16 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 382 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revealing truth behind false pamphlet of Narayan Ramji Limbani Series 21 & 21A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV5HYHDOLQJWUXWKEHKLQGIDOVHSDPSKOHWRQ1DUD\DQ5D

3DJH RI

alpatidar.com

mail@realpatidar.com

Jp D° Spas 8 \p_j Ⱥk^hU Ws dhT 8Xp Jp . eap 8ah _sDsWp XR 8 XpƠX_pN Wh ȳkƧXˆ^Rh\ [sFaah XPbp. From the points mentioned aforesaid, it is clear that this pamphlet contains totally false, baseless and misleading information solely with the malafide intention of maligning the image and character of Narayan bapa. This pamphlet is published by Satpanthis who do not want the people of our Samaj to leave in peace. These are people who want to break our Samaj. The absence of any form of opposition from other satpanthis to this pamphlet, suggests that they clandestinely support and abet this act. Such people will also have to suffer the consequences of their clandestine support to this pamphlet. 8 XpƠX_pN Ʌ lIap Jp D° dSX5T 7Wp Sh‡_ZhW/7_-Dh:Uh aƍIp dh\hƛ]Sh Jp : 8

XpƠX_pN\h5 ?\ _ƉȻk 5 Jp D° Wh^h]R ZhXh Ȑah ȺkEj [ah: Ks: iaI‡_S T]h es] Ss ZjĤ _sDsȵk 5 Ƀk5 Tbp

?N_p [ah: Ksah X^ ̆iSZ5V Ⱥ lDŽ UŽVs. 8ɂkK 5 D:D 8K Dh_ 9ƨ_h\j 8S5DahUŽ d5ƨThB Ȑ\D° Sh‡_ZhW

7Wp 7_-Dh:Uh, NŽ.aj. 7Wp ˆYƣ\s X^ ̆iSZ5V ȺkDŽWp D^Ž ^Ĝh Jp . eDŽDS\h5 ?\ Jp D° Sp K\hWh\h5 [ah: 7Wp 8KWh K\hWh\h5 NŽ.aj 7Wp idWp\hTj _sDsWp \hˆeSj 7Wp ĤRDh^Ž \`p Jp . DRZjBWs 7d_j V\½ ˆe„ȳk Jp ?

ahS [ah: Ďh^h EZ^ XPŽ Kbp ?Wh P^Wh Dh^Rp [ah: Ksah X^ ̆iSZ5V ȺkDah\h5 8ƥ]s. k k Wj SpajK ^ŽSp 8XRj d\hK\h5 8Ɵ]hdWs ƨS^ aVbpSs dSX5TWj Xs_ ;GhPŽ XPŽ Kbp 7Wp Sp\Wh V\½Ȥȿ

8aD X^ djVj 7d^ Tbp SpWh []Tj 8XRh d\hKWh JsD^hBWp [RahWj \Wh: D^ah\h5 8aSj. ?ɂkK 5

8K Dh_ 9ƨ_h\j 8S5DahUŽB D^Ž ^Ĝh Jp .

Pamphlet suggests Satpanth and Taliban/Al-Qaida have common things: It’s mentioned in this pamphlet that if person like Narayan Bapa, who was a Mukhi, got distracted because of Bhavai, then chances that ordinary people would also get wrong influence, were high; hence Satpanthis were banned from watching programs organized by Bhavai. This is something similar to Ismalic terrorists issuing fatwas against watching TV and movies. The fact is that in those days Bhavai was not only a source of entertainment, but also a source of information. Satpanthis feared that if people watch Bhavai, which showed the culture of people, then they will start doubting and come to know that Satpanth is a not a Hindu religion. Similarly our community was deprived of education, because Saiyyeds used to ask us not to send our children to schools. Once the level of education rises, then people will understand that Satpanth is not a hindu religion, which will have direct impact on the earnings of Kakas and Saiyyeds. This is also similar to the way Islamic terrorists who are against all forms of education.

8 XpƠX_pN 7Wp :\q_ S\s WjIp KRhap_ _ӄD X^ XR ah5Ij bDbs.... http://issuu.com/patidar/docs/series_21_-revealing_truth_behind_false_pamphlet You can read about the pamphlet and this email from the link mentioned above also. Real Patidar / ^Ž]_ XhNŽUh^

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 5 of 16 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 383 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revealing truth behind false pamphlet of Narayan Ramji Limbani Series 21 & 21A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV5HYHDOLQJWUXWKEHKLQGIDOVHSDPSKOHWRQ1DUD\DQ5D alpatidar.com www.rea

3DJH RI mail@realpatidar.com

Series 21 - Revealing truth behind false pamphlet on Narayan Ramji Limbani -DE.pdf 546K

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 6 of 16 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 384 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revealing truth behind false pamphlet of Narayan Ramji Limbani Series 21 & 21A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The information in this pamphlet is false, misleading and baseless.

ma l@rea mai l@ l@r @rea @r ealpa eal pat atidar.com at

Th e

in fo rm at io n

in

th is

pa m ph le ti s

fa ls e,

m is le ad in g

an d

ba se le ss .

alp alpati alp patidar atiidar da ar.c .co cco om www.rea

The information in this pamphlet is false, misleading and baseless.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 7 of 16 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 385 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revealing truth behind false pamphlet of Narayan Ramji Limbani Series 21 & 21A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The information in this pamphlet is false, misleading and baseless.

mai a l@r l@real ea pattidar.com

Th e

in fo rm at io n

in

th is

pa m ph le ti s

fa ls e,

m is le ad in g

an d

ba se le ss .

alpatida ar.co com www.rea

The information in this pamphlet is false, misleading and baseless.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 8 of 16 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 386 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revealing truth behind false pamphlet of Narayan Ramji Limbani Series 21 & 21A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The information in this pamphlet is false, misleading and baseless.

ma mai ail@r l@ @ eal e patidar.com

Th e

in fo rm at io n

in

th is

pa m ph le ti s

fa ls e,

m is le ad in g

an d

ba se le ss .

alp a pa atit dar at darr.c .co c m

The information in this pamphlet is false, misleading and baseless.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 9 of 16 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 387 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revealing truth behind false pamphlet of Narayan Ramji Limbani Series 21 & 21A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The information in this pamphlet is false, misleading and baseless.

maiil@real l@ l@r @ eal ea allp pat attidar.com

Th e

in fo rm at io n

in

th is

pa m ph le ti s

fa ls e,

m is le ad in g

an d

ba se le ss .

alp alp pati a dar ar.co .com m www.rea

The information in this pamphlet is false, misleading and baseless.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 10 of 16 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 388 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revealing truth behind false pamphlet of Narayan Ramji Limbani Series 21 & 21A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The information in this pamphlet is false, misleading and baseless.

mail@r ma mai l@r l@ @ eallpat p idar.com

Th e

in fo rm at io n

in

th is

pa m ph le ti s

fa ls e,

m is le ad in g

an d

ba se le ss .

alp alp pa attidar ati d .co da com co www.rea

The information in this pamphlet is false, misleading and baseless.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 11 of 16 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 389 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revealing truth behind false pamphlet of Narayan Ramji Limbani Series 21 & 21A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO 6HULHV$5HSO\WRGHIDPLQJSDPSOHWDJDLQVW1DUD\DQ5DPML

3DJHRI

dar.com www.realpatid

mail@rea alpatidar.com

5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

6HULHV$5HSO\WRGHIDPLQJSDPSOHWDJDLQVW1DUD\DQ 5DPMLKahZ Wh^h]R^h\ĥWpZUWh\D^ȱ5k XpƠX_pN 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7RUHDOSDWLGDUUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP!

0RQ6HSDW30

6HS __K]_Ǜ\jWh^h]R__ Wh^h]RZhXhWpZUWh\D^ȱkXp 5 ƠX_pNȵk5 ȩk OhȰk5 Wp8XRh8\p^ȩk D^ah\h58ƥȻk5 eȱk5 6HULHV KWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVVHULHVBBUHYHDOLQJBWUXWKBEHKLQGBIDOVHBSDPSKOHW" PRGH DBS eap7ȺkDdSX5Tj[h:BĎh^h6HULHV:\q_WhKahZ\h5XsShWhdhTjUh^sWpYsd_hajWp7WpZpaȢlY ZWhah\hN° 7WpF\pSp\D^ŽWp_sDsdSX5TjBX^b5DhWD^° Spe°ȱk TjSpWs\WFP5SKahZs8Ɯ]h^hEpJp 8:\q_\h5dƗXWTjBĎh^hDe°ahShȣkddWjXs_S\h^Ždh\pȺkȢk5Ġ5 KWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVVHULHVBDBUHSO\BWRBGHIDPLQJBSDPSOHWBDJDLQVWBQDUD :\q_dhTpKsP°_jYh:_ah5IjWpS\WpEhS^ŽT:KbpD°Wh^h]RZhXhWpZUWh\D^ȱkXp 5 ƠX_pNEsȬk 5Jp XR SpWhXhJ`JhXWh^_sDsdsIjd\ĥWp8ɂk5 EsȬk 5Dh\D^° Jp 

dSX5TjBWh^h]RZhXhWp\hWahWsEh_jQҭFD^° Jp XR 8ahXpƠX_pNJhXjWpXsShWj7d‡_]S8XRhdh\pȺDk °Jp 5HDO3DWLGDU  9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDU GRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOH FRPJURXSUHDOSDWLGDU 

KWWSVPDLOJRRJOHFRPPDLO"XL LN GHG YLHZ SW VHDUFK VHQW PVJ 6HS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 12 of 16 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 390 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revealing truth behind false pamphlet of Narayan Ramji Limbani Series 21 & 21A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

alpatidar.co com co m

mail@realpatid dar.com

Xe°_s ȺkĆs eSs D° Wh^h]R ZhXh ȺkEj WesSh. SpWh KahZ\h5 Ds: XR d5SscDh^D KahZ WTj. ȶ lĤ D°aj ^ŽSp Th] ?Wj ahSTj Wh^]R ZhXh ȺkEj eSh ? dh‡ZS WTj Tȱk.5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 13 of 16 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 391 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revealing truth behind false pamphlet of Narayan Ramji Limbani Series 21 & 21A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 ȶ l^Ž ahS \h5 ̆UŽX[h: Wp D°\ aƍIp _9

lpatidar.com

8ƥ]h ? Ss d\Kȱk5 WTj. Sp\Wj F_S

mail@realpatid dar.com

Ye°\jWs 9_hK Sp\WpK bsVas XPbp.

\eh^hƧ˼\h5 [ah: [KaSj Wˆe. WhI Ws Dh]½˲\ TSs SWp _haRj De°ah] 7Wp Sp\h5 [ha!h]R Wh es], Ss XJŽ [hah]R ðh5] Tj 8aj. Zjȩk 5 7eӄ idWp\hWj ahS D^aj ðh5] KĮ^ XPŽ.

Xe°_h5 DhDh Xhdp \5ȩl^Ž? _pahWj ahS D°^Ž 7Wp Sp EsNŽ dh‡ZS T: ?N_p eap DRZj ZhXh ([FahW ĤRp D]h DRZj ZhXh), Wj \5ȩl^Ž Wj ahS D^Ž. ?D EsȬk 5 XDPh] ?N_p Zjȩk 5 Zs_ɂk.5 eDŽDS \h5 Ds: ZjĤ _ƊW Wj ahS es] Ss dhIj ahS D^Ž b?D°W.p

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 14 of 16 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 392 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revealing truth behind false pamphlet of Narayan Ramji Limbani Series 21 & 21A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lpatidar.co c m

mail@realpatid dar.com

Wh^h]R ZhXhWp Sp\Wh Fh\ \h5 [FahWWj Ȑ\ ȶkĤ] Jp . eh_\h5 Sp\Wh yz} \h5 Kƛ\ K]5Sj Ws Dh]½˲\ Fh\p ;Kƥ]s eSs.

Ih_s _Ǜ\jWh^h]R d5̆Uh] Wh^h]R ZhXh? WTj ƨThƜ]s ? dSX5TTjB ? XR ƨajDh^Ž _jȴk.5 ?N_p XpƠX_pN EsȬk 5 Jp ? ahS ȣk_p 8\ \hWj _jVj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 15 of 16 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 393 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revealing truth behind false pamphlet of Narayan Ramji Limbani Series 21 & 21A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

patidar.co co om

ma mai a l@ l@r @ ealpatidar.com

Ih_s ȶkƨSD X^ ̆iSZ5V WTj ? ahS XR dSX5TTjB ? ƨajDh^Ž _jȴk.5 ?N_p XpƠX_pN EsȬk5 Jp ? XhĠ5 dh‡ZS T: FȻk.5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 16 of 16 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 394 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaka is muslim -1921 Court Case -Laxman Kaka vs Saiyyeds Series 22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV.DNDLV0XVOLP&RXUW&DVH/D[PDQ.DNDYV6 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

Series 22 -Kaka is Muslim -1921 -Court Case -Laxman k _\hW Jp - DsN½ D°d - _Ǜ\R DhDh Kaka vs Saiyyeds / DhDh Ⱥd dh\p dqơ]pUB

Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: realpatidar@googlegroups.com

Tue, Aug 31, 2010 at 3:45 PM

31-Aug-2010 || K] _Ǜ\jWh^h]R ||

|| Jay Laxminarayan ||

\h^h ehTp DsN½ Ws ?D ȩk Ws UƨShapK _hƊ]s. 8 UƨShapK ah5IjWp GRh _sDs (Ȑ eĥ XR dSX5T Wp ˆe„ȳk V\½

d\Ȑ Jp ) Ksbp Ss S\p IҭDŽ Kbp 7Wp 8 UƨShapK ah5ƍ]h XJŽ Sp\Rp ȶ l^° ȶ l^Ž EhS^Ž T: Kbp D° dSX5T ˆe„ȳk

V\½ WTjK. I have come across an old document. After reading this document many people, especially who believe Satpanth is a Hindu religion, will get shocked to conclusively find that Satpanth is not a Hindu religion.

8 UƨShapK :\q_ dhTp KsP°_s Jp , XR WjIp KRhap_ _ӄD X^ Tj XR \p`aj bDbs. http://issuu.com/patidar/docs/series_22_-kaka_is_muslim_-1921_-court_case_-laxma/1?mode=a_p The document is attached with this email. However if can be read from the aforesaid link also.

8 UƨShapK \Ҫ ?ɂ 5k Ƀ 5k Jp ?

y) 8 UƨShapK DsN½ Ws UƨShapK Jp . z) 8 UƨShapK ac½ yzy Ws Jp . {) 8 UƨShapK\h5 Sp aES Wh FhUŽXiS DhDh _Ǜ\R ? XsShWj B`E DsN½ \h5 8Xj Jp .

|) _Ǜ\R DhDh? XsSp Ⱥkd_\hW Jp ?\ KRhƥȻk 5 Jp . }) Ⱥkd_\hW esah JSh5 ˆe„ȳk Wh\ ^hƉȻk 5 Jp - ?N_p ShˆD]h X`p Jp SpWs aȴk ?D ȶk^has Jp .

~) Sp\ȵk 5 Dh\ ȺkĤa^Žȵk5 Jp , ?N_p DZ^ ;X^ ĭ_ IPhaWh^; DZ^ aFp^°Wj d5[h` ^hEj ƥ]aƨTh aFp^° D^Wh^ \hRd;ȶ lĤ^Ž Ȑas DZ^Ws ^Epah`. ) 8 ?D dȸkS Jp D° Xj^hRh \h5 DZ^ Jp 7Wp ShˆD]h Ws ;X]sF D^ŽWp Spȵ k 5 Wh\ ZU_hajWp eap XjO De°ah\h5 8ap Jp . (_sDsWp ZpaȢlY ZWhap Jp )

What does this document contain? 1) It is part of court's documents. 2) The document dates to year 1921. 3) The document records the then in-charge of Pirana, Kaka Laxman's given identity to the court. 4) Laxman Kaka has introduced himself as a Muslim to the court. 5) Inspite of being muslim, he has kept a Hindu name. This proves that TAQIYAA is being practiced. 6) He is Mujavar by profession. A Mujavar is a person who offers flowers and maintains the Grave. He is like a priest who maintiains Graves. 7) This is proof that there is Grave in Pirana and by use of TAQIYYA, it is renamed as Peeth. (People are

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 395 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaka is muslim -1921 Court Case -Laxman Kaka vs Saiyyeds Series 22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV.DNDLV0XVOLP&RXUW&DVH/D[PDQ.DNDYV6 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

being fooled and mislead).

_E\R DhDh Tj Xe°_h Wh DhDhB ȵk 5 Wh iaIh^Sh, _Ǜ\R DhDh Wh ibƧ] ^h\ĥ DhDh, ?\Wh XJŽ daĥ DhDh, XJŽ D^dW DhDh 7Wp eh_ Wh WhWDUhd DhDh ȵk 5 Ƀk5 V\½ ebp? Ȑ\Wh V\½ Ȥkȿk ȵk 5 V\½ Ⱥkd_h\W es] Ss ibƧ] ȵk 5 V\½ Ƀk5 es: bD°? While ignoring all Kakas prior to Laman Kaka, just imagine what religion, Laxman Kaka's religions throne/heir/decendent Ramji Kaka, then Savji Kaka, then Karsan Kaka and then the present Nanakdas Kaka would be following. What could be the religion of a follower whose guru is a muslim? Zjĥ Zhȩk ƨah[hiaD Jp D° ȤkȿkWj Ȑ\ Sp\Wh ibƧ] XR ShˆD]h X`p Jp . 8WhTj EZ^ XP° Jp D° 8Ȑ XR dSX5T\h5 ShˆD]h X`h] Jp . On the other hand it is natural that disciple is also practicing TAQIYYA just like his guru. This suggests that Taqiyya is still being practiced in Satpanth.

;X^ KRhap_ DhDhB dSX5T V\½Wh FhUŽXiS eSh/Jp , ?N_p dSX5T V\½ ˆeƛȳk B Ws V\½ Ss WTjK, ? ȶk^ah^ T: FȻk.5 Kakas listed aforesaid were/are at the throne, which proves that Satpanth is not a Hindu religion. Real Patidar / E^s XhNŽUh^ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only. - To fully understand the contents of this email, you may be required to read http://issuu.com/patidar/ docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit www.realpatidar.com or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com or join google group http://groups.google. com/group/realpatidar/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Series 22 -Kaka is Muslim -1921 -Court Case -Laxman Kaka vs Saiyyeds -DE.pdf 942K

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 396 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaka is muslim -1921 Court Case -Laxman Kaka vs Saiyyeds Series 22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

DsN½ D°d Wj iaFS

Case No 1452

Year 1921

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 397 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaka is muslim -1921 Court Case -Laxman Kaka vs Saiyyeds Series 22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com Xj^hRh Wh DhDhK DsN½ \h5 ?\ ShˆD]h Wh ̆]sF Ws \sNs d? ȸkS - Ⱥkd_\hW esah JSh5

De° Jp D° Spas Ⱥkd_\hW Jp . ? DhDh ĤSWh DRZj Jp .

ˆe„ȳk Wh\ ^hEp Jp .

ȺkĤa^Ž ?N_p DZ^ ;X^ ĭ_ IPhaWh^; DZ^ aFp^°Wj d5[h` ^hEj ƥ]aƨTh aFp^° D^Wh^ \hRd; ȶ lĤ^Ž Ȑas DZ^Ws ^Epah`.

Xj^hRh \h5 ^e° Jp . _E\R DhDh Tj Xe°_h Wh DhDh ȵk 5 Wh iaIh^Sh, _Ǜ\R DhDh Wh ibƧ] ^h\ĥ DhDh, ?\Wh XJŽ daĥ DhDh, XJŽ D^dW DhDh 7Wp eh_Wh WhWDUhd DhDh ȵk 5 Ƀk5 V\½ ebp? 8 ZVh DhDhB dSX5T V\½Wh FhUŽXiS eSh/Jp . ?N_p dSX5T V\½ ˆeƛȳk B Ws V\½ Ss WTjK, ? ȶk^ah^ T: FȻk.5 ƨah[hiaD Jp D° ȤkȿkWj Ȑ\ Sp\Wh ibƧ] XR ShˆD]h X`p Jp 7Wp YƈS ˆeƛȳk Bȵk 5 U° Eha D^° Jp .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 4 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 398 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dasond -Wrong Definition on Satpanth's Website Series 23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO 6HULHV 'DVRQG:URQJPHDQLQJRQ6DWSDQWK VZHEVLWHUdsĆ&#x203A;UW 3DJHRI www.rea alpatidar.com

mail@realpatidar.com

5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

6HULHV 'DVRQG:URQJPHDQLQJRQ6DWSDQWK V k sJp ZHEVLWHUdsĆ&#x203A;UWsEsNs7T½dSX5TWhapZdh:NX^Ⱥð 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7RUHDOSDWLGDUUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP!

0RQ6HSDW30

6HS __-D\/D[PLQDU\DQ____K]_Ç&#x203A;\jWh^h]R__ iWSpb[h:WhȢk D\½WjaČ´kZpWČş lWhBS\h^Â&#x17D;dh\pČşkȢk5Ä 5 dhIhdĆ&#x2014;XWTj[h:BIpSs8ahEsNh\hRdTj iWSpb[h:WhȢk D\½WsWČşkWsWjIpĚ&#x2020;\hRpJp UdsĆ&#x203A;UČľk5 7T½ UdsĆ&#x203A;UWs7T½ \S_Z 8XRpdÉ&#x2020;k ĤRj?JÂ&#x17D;?XsShWjahicÂ?DD\h:WsUd\s[hFWpUdhÓ&#x2DC;dD° UdsĆ&#x203A;UDe°ah]Jp 

dSX5TV\½\h5 9\hČşkÄ&#x2020;Â&#x17D;W :\h\bhe W^\se5\UbheWhd\]Tj U^° D7Čľk]h]sWp 5 \hWidD^Â&#x17D;SpUZhR 8XjWp Sp\WjXhdpTjU^acÂąUdsĆ&#x203A;U_pah\h58apJp 

dSX5TV\½WsČş l`8Vh^UdsĆ&#x203A;U8X\h5Jp GRhZVhČśkƨSDs7WpXj^hRhWhDsN½ D°ds\h58ahSWsIsEs;ĆŁ_pE Jp 8SsKFĤe^° aƨȹkJp 8XRhaPÂ&#x17D;_sXhdpTj8XRp8ahSGRjaESdh5[`Â&#x17D;XRJp 8ajUÂ&#x17D;ahČ?ajahSWsD°asEsNs\S_ZWjSpb[h:?Sp\WjapZd:NX^ČşkĂ°sJp SpeapČŠkas iWSpb[h:WjapZdh:NĚ&#x2020;\hRp Âł\Ä°ZV5WhÓ&#x201D;U^ZShaČťk5 Jp D°yÄ&#x2013;hd_9Wp?WjyĂŤRTh]~Ä&#x2013;hdWjyX`Th]~xX`iWyGPÂ&#x17D;Th]7Wp ~xGPÂ&#x17D;WsyÂ&#x2C6;Uad7Wp^hSTh]8WpFČ°khDh^ y[~[~x[x zy~xx D^Â&#x17D;?Sszy~xxTh]7Wp\Rdy

Â&#x2C6;Uad\h5zy~xxÄ&#x2013;hd_pJp eap8zy~xxWsUb\s[hFUbtUDe°ah]´ ƨ˲Â&#x17D;WbsN8:\q_dhTpKsP°_

Jp 

_sDsWpD°NÉ&#x20AC;k5 ZpaȢlYZWhah]Jp 8ahSDUhIe\Rh58XRpWhWj_hFbpXR[iaƧ]\h57ĤR _sDs8Wpdhȧk5 \hWjWp8\h5Ydh:Ĥ]Sp\Čś l^° Čś l^Â&#x17D;bĂ°ShJp 

6HS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 5 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 399 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dasond -Wrong Definition on Satpanth's Website Series 23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO 6HULHV 'DVRQG:URQJPHDQLQJRQ6DWSDQWK VZHEVLWHUdsƛUW 3DJHRI www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

Ȑ[h:BdSX5TWpˆe„ȳkV\½S^ŽD°\hWShes] Dh^RD°dSX5TWpˆe„ȳkTj7_FV\½\hWWh^ _sDsWpDs:Y^DXPbpWeӄ7WpSp\WjXhdpdSX5TJsPŽWpZjȐKahWs\hF½XRWTj Sp\Rp

iWSpb[h:Wpȶ lJɂkKs:?D° 5 bh\hN° UdsƛUWs8asEsNs7T½ZShƥ]sJp " \WpEhS^ŽJp D°S\Wp

8Wsd5SscDh^DKahZWˆeK\`p 

ȐdSX5Tj[h:BiWSpb[h:WpdhT8XpJp SpasXhXWh[hFjUh^Jp XhXWh[hFjUh^WhZWs7Wp iWSpb[h:WsdhTJsPŽUs

;X^KRhap_WȺ lWhBX^TjXhĠ5ȶk^ah^T:Ĥ]Jp D°iWSpb[h:SĆWEsNh\hRdJp 7Wp

iWSpb[h:WjDs:XRahSWsDs:[^sdsT:bD°Sp\WTj

?N_pXhĠ5DɆk 5 Ġ5D°iWSpb[h:ShˆD]hX`p Jp ?XRdh‡ZSTh]Jp 7WpShˆD]hXh`Sh\hRdWp EsȬk 5Zs_ahWj7WpEsNhDh\\h^ahWjġNdSX5TV\½\h58Xp_jJp 

\ҪdSX5TV\½Wjðh^° ]NŽDhD^ŽWTjdSX5TWpˆe„ȳkV\½Tjȩk ȳk5V\½d\ĥWpdSX5TXh`Wh^ _sDsWpɆk 5 e\pbh5a5UWD^Ss^ĜsĠ5 Ɇk 5 YƈS7WpYƈSdƍIh:_sDsdh\p^hEahWs̆]ƗWD^Ss^Ĝs Ġ57Wp^eŽb7WpdƍIh:?Jp D° dSX5TV\½?ˆe„ȳkV\½WTj\h^h8Dh]½WpV\½WjiW„UhDs:XR ?ƛF_TjWhDeŽbDh]

8:\q_Wp7eӄXRah5IjbDbs KWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVVHULHVBBGDVRQGBZURQJBGHILQLWLRQBRQBVDWSDQWKBZH"PRGH DBS

5HDO3DWLGDUE^sXhNŽUh^  9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDU GRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOH FRPJURXSUHDOSDWLGDU 

DWWDFKPHQWV

6HS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 5 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 400 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dasond -Wrong Definition on Satpanth's Website Series 23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO 6HULHV 'DVRQG:URQJPHDQLQJRQ6DWSDQWK VZHEVLWHUdsĆ&#x203A;UW 3DJHRI www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

'DVRQG0HQXMSJ .

:URQJ0HDQLQJRI'DVDRQG6DWSDQWK6DQND6DPDGKDQ'SGI .

6HS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 5 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 401 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dasond -Wrong Definition on Satpanth's Website Series 23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'DVRQG_6DWSDQWK6DQND6DPDGKDQVDWSDQWKNXWFKNDGYDSDWLGDULPDPV

www.realpatidar.com com

KWWSVDWSDQWKVDQDWDQEORJVSRWFRPVDWSDQWKBKWPOPRUH

mai mail@realpatidar.com

Dasond Labels: imamshah maharaj, pirana, satpanth, SATPANTH DHARM

(h) DÂŹ  R? :? K8' % E '0 = c Â&#x153; d c ½( , ,o Â&#x153; c $8 ,, oÂŞ $8 c ; , " oÂŞ ; c  " , * ((cxoxoÂŞx6ÂŞ= fcoÂŞÂŞ)  fcoÂŞÂŞ , " ( c  fcoÂŞÂŞ Â&#x153; 4Â&#x153; = . * fcoÂŞÂŞ D .7 DÂŹ ,.* DÂŹ % 7 > $  , $ #  8  D fcoÂŞÂŞ D .7 fcoÂŞ ,  T 9 _ *ÂŚ, , cÂŞ 8  " cÂŞ 8 9 .7   d. 8 cªž 8 , cÂŞ 8  cªžª , * žª  Y " cÂŞÂŞÂŞ  T =' !, d Â&#x153; 4Â&#x153; A ( 8 8 ? K *M,# T$ S Âż( D, " S   !, W , *$( * [ K 4$ .T$ ' Tags: dasond, kutch kadva patidar, vishnu, satpanth, pirana, imamshah maharaj, naklanki, nishkalanki, narayan hindu dharm

2 COMMENTS: " Ă ...

this is what i was searching for. thanx a lot to share such a deep gyan!. 10 :5 4

Bhavan Ă ...

thanks for me to knowing what is dasoudh 23 :5 9 : ; <  

3  $A

home

3 K $A

* $ Ă&#x20AC;AŠd' : $A ÂŚ$(b (Atom)

RI

$XJ30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 4 of 5 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 402 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dasond -Wrong Definition on Satpanth's Website Series 23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

idar da d ar.c ar .co cco om

ma mai m ai a l@r l@ @rrea @ alpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 5 of 5 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 403 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persons and reasons behind embracing Laxminarayan Sect Series 24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com 5HDO3DWLGDU0DLO 6HULHV 3HUVRQVDQGUHDVRQVEHKLQGHPEUDFLQJ/D[PLQDU\DQ6 3DJHRI

5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

6HULHV 3HUVRQVDQGUHDVRQVEHKLQGHPEUDFLQJ /D[PLQDU\DQ6HFW_Ǜ\jWh^h]Rd5̆Uh]7XWhaahXhJ`Wh Dh^Rs7Wp_sDs

5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7RUHDOSDWLGDUUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP!

7KX2FWDW30

2FW __K]_Ǜ\jWh^h]R__ 8XRsd\hȐXj^hRhdSX5TV\½Ɨ]hƊ]sSsƗ]h^XJŽ_Ǜ\jWh^h]R[FahWD°aj^ŽSp8XRh:ƨNU° aZƛ]h" 8XRh\h5TjGRh_sDsWp8ahSWjĤRWTj GRh_sDsSs?\Kd\ȐJp D°8XRhd\hK\h5XjQŽBTj_Ǜ\jWh^h]R[FahWȶkĤ]Jp 8ahSWsȣk_hds8Xȱk^\p 5 b[h:\haĥ[h:aFhPŽ]ȵk8Shzzx€zxyxWhU° 5 b_X^ ah5Qh] \h58Xp_[hcR

Wpƚ]hWTjiaƦ_pcR $QDO\VH D^bsSsĤRbs

^\pb[h:ȵk[hcR7Wp 5 Sp\WhĎh^h^ȩk D^° _\eƗaWhȺkĆhBWpeh]_9ND°^ŽWp8:\q_dhTpKsP°_Jp KĮ^Tjah5Ibs_Epɀk5 Zs_pɀ k5 BĠ5Jp XRGȰk5 Zȴkah5 5 Iahȵk d\Kahȵk 5 5 

Jp 8:\q_7Wp[hcRS\p8eŽXRah5IjbDbsKWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVVHULHVBB SHUVRQVBDQGBUHDVRQVBEHKLQGBHPEUDFLQJBOD"PRGH DBS

^\pb[h:?Sp\Wh[hcR\h5Ȑ^SWbjEj\ĥEpShRjZhXhWh

̆iS\h ȶkSį5 8XRd5ƨDh^Vh\\h5ȺkDahWjȐahS^ȩkD^ŽJp Sp ahSWp\h^sKs^Uh^N°DsJp 7Wp iaW5SjDȿ5 k Ġ5D°8XdɆk^\pb[h:Wh̆ƨShaWp\ï\ShTjN°Ds 8Xbs 5HDO3DWLGDU  9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVVHULHVBB FRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOH FRPJURXSUHDOSDWLGDU 

6HULHV3HUVRQVDQGUHDVRQVEHKLQGHPEUDFLQJ/D[PLQDUD\DQ6HFW'(SGI .

2FW

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 404 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persons and reasons behind embracing Laxminarayan Sect Series 24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

̒j _Ǜ\jWh^h]R d5ƨDh^Vh\ U° d_X^ ah5Qh] Sh. zz.x€.zxyx ̒j ^\pb[h: \haĥ aFhPŽ]hȵk5 _pƈI^ \5IƨT \ehȵk[has, XVh^° _ Zƛȴk – [‡FWjB, TsPh ˆUad Xe°_h5 K \Wp 7eӄTj 8\5́R 8Xah\h5 8ƥȻk5 eȱk5 YsW D^ŽWp D° ^\pb[h: S\p Sh. zy 7Wp zz BFƨN Wh 7eŽ ;XŠƨTS ^e°Ks. 7eӄ 8 D]h½˲\\h5 ehK^Ž 8XKs. XR \h^hTj zy Sh^ŽEWh 7eӄ ;XŠƨTS Wh ^e°ahȻk5 Dh^R D° 8 8\5́R Tj XR ahVh^° 7FƗ]ȵk 5 7Wp [ha[jȵk 5 8\5́R \Wp dƗXƛTjB Ďh^h DsN½ \h5 ehK^ ^e°ah \hN° 8Xah \h5 8ƥȻk5 eȱk.5 \hY D^Ks [h:B D° Ɇk 5 F: Dh_p ehK^ ^eŽ bðs Wh eSs. \h^° Ɨ]h5 7\UhahU ehK^Ž 8Xaj XPŽ eSj \h^h iXShĥ Wj dhTp. Ⱥ l` ahS X^ 8ɂk.5 :\h\bhe Wp ȶ lKWh^h 8XRp, dSX5T V\½ \h5 7ȱkN iaĖhd V^haWh^h 8XRp, 8 ̒j _Ǜ\jWh^h]R [FahW ðh5 Tj 8aj F]h? 8XRj ìhiS i \h5 8 a`Ž ̒j _Ǜ\jWh^h]R [FahW ðh5 Tj 8aj F]h? ?Ws Ds:? Ɖ]h_ D]Ҵ Jp ? dt ̆T\ ìhiS\h5 8 Ȑ dWhShWj iaIh^ _9 8aahah`h ZhXh eSh ̒j D°b^h X^\pĖ^h. ƨah\jWh^h]R V\½ Des D° d5̆Uh] Des Sp Sp\Rp ƨajDh]Ҵ. XR 8Ej ìhiS Wp ƨah\jWh^h]R V\½ S^Y ah`Ž Wh bðh. SpWh Dh^Rs ebp Sp\h5 Ɇk 5 7Ɨ]h^° WTj KSs. XR Z^hZ^ yxx a^d XJŽ 8XRh \h5 Zjȩk 5 ?D ìhiS ^ƗW Xhɉk.5 Sp ^ƗW ?N_p ȶ lԌ] ̒j Wh^h]R ZhXh D° Ȑ\Rp 8XRj ìhiS Wp ɅkVh^ah \hN° T:Wp XsShȵk 5 8ȣk5 ĥaW ƛ]sJha^ D^Ž WhƉȻk.5 ZhXh 8]½ d\hĥ eSh. 8]½ d\hK Wj iaIh^ Vh^h \h5 eSh aqˆUD iaIh^Vh^h Wp \hWah ah`h eSh. XR d5ȶ lR½ ìhiSWp 8]½ d\hK S^Y ah`Ž WsSh bðh. ?\Wh K\Rh ehT

8XRj ìhiS Wp _Ǜ\jWh^h]R d5̆Uh] S^Y

d\hW aPŽ_ ̒j ^SWbj Ej\ĥ EpShRj D°D ȐB 8XRh ˆeƠ\S[h: Wh iXSh̒j TSh.

ah`ah ah`Ž\ehW ƥ]ŠƈS

Ɇk 5 ?D ahS DeŽb Sp\h5 \Wp 7iSb]sŠƈS WTj _hFSj. D° Ks ̒j _Ǜ\jWh^h]R [FahW 8XRWp 8Xah \h5 es] Ss SpWp \hN°N KahZUh^ Ks Ds: ƥ]ŠƈS es] Ss Sp aPŽ_ ̒j ^SWbj Ej\ĥ lԌ] l ̒j BVa^h\ĥ \eh^hK Wh dhiWƚ] \h5 ^eŽWp 8XRh DƍJ Wh W ȶԌ] dhiW i ƚ] \ EpShRj K eSh. 7Wp ?\Wp Fh\p Fh\ K:Wp 9ƧNU° a [FahW ̒j _Ǜ\jWh^h]R Wh \5ˆU^s Wj ƨThXWh D^Ž. \h^h ^° DsP½ ̆\hRp _F[F ~} ȐN_h Fh\Ph B \h5 K:Wp 8 aPŽ_ ̒j ^SWbj ZhXh 7Wp Sp\Wh de]sFjB? \5ˆU^s Wj ƨThXWh B D^haj. ȶ lԌ] BVa^h\ ZhȶkWp _hƊȻk5 eȱk5 D° 8 ìhiSWp XsShWj ?D dpX^° N 8Faj B`E IDENTITY, ?D ӔFS …2   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 405 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persons and reasons behind embracing Laxminarayan Sect Series 24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

Ͳ2Ͳ IDENTITYB`E ;[j D^haaj ebp Ss 8 _Ǜ\jWh^h]R [FahW Wh SpBWp ȶḱ ZWhaah XPbp.ȶ lԌ] BVa^h\ĥ ZhXh 7Wp aPŽ_ ̒j ^SWbj Ej\ĥ EpShRj d5dF½\h5 8ƥ]h XJŽ FȰk 5 Zȴk5 \5TW D^ŽWp ?\Wp _hƊȻk5 D° Zhah :\h\h5bh Wh X5T\h5 8ajWp Uˆ^̃Wh^h]R T9 F]p_j 8 ìhiSWp Ks _Ǜ\j ȶḱ ZWhaaj ebp Ss SpWp [FahW ̒j _Ǜ\jWh^h]R 9ƧNU° a S^ŽD° 8Xah XPbp. 7Wp 8 Ds\ Ehȵk 5 Ss K ȺkDbp Ks _Ǜ\jWh^h]R [FahW Wh \5ˆU^s ?\Wp ehT \h5 K_haɃk.5 7Wp ?N_h \hN° T:Wp 8Ȑ ȐN_h XR DƍJ Wh Fh\Ph B \h5 8XRs DPas XhNŽUh^ adp Jp Ɨ]h5 [FahW ̒j _Ǜ\jWh^h]R Wh \5ˆU^s Jp . l BVa^h\ĥ Zhȶk lԌ] W ȶԌ] ȶ Wp 8XRp R ]hU D^Ž? ?Nɀk ɀ 5 BĠ5 BĠ Jp 7Wp ?Wh =R 8 aPŽ_s Wp 7Wp N_h R ;Sh^Ž bDŽɃk bDŽɃ D Ƀ k5 Wˆe. 8Ȑ Ks 8XRp dWhSWj T:Wp ;K`h _h Jp Sp ðh^°^] 8XRp 8XRh ;X^ D°DN Y^Ž ^Ĝh es]j? Ss Vsah D^s 8 d5S 7Wp aPŽ_sWp D° Ȑ\Rp 8XRWp [FahW ̒j _Ǜ\jWh^h]R 8Ɯ]h. ȶ lԌ] BVa^h\ĥ ZhXWp TȻk5 eȱk5 D° ƨah\jWh^h]R XR dWhSW ˆeƛȳk V\½ K XR 8 Ds\Wp Ks Ɇk 5 Sp V\½ S^Y ah`Žb Ss SpWj WsEj B`E (SEPERATE IDENTITY) ^e°ah Wj WTj. ?Wj WsEj B`EhR TahWj WTj Dh^R D° ? d5̆Uh]\h5 D° ? V\½ \h5 _sehRh B XR Jp ahRj]h B XR Jp 7Wp 7ƛ] ˆeƛȳk ìhiSB XR ?Wp \hWah ah`Ž Jp . ?ajK ^ŽSp 8]½ d\hK d5̆Uh]\h5 XR 7ƛ] ìhiS Wh _sDs FRh ZVh Jp . ?N_h \hN° T:Wp BVa^h\ĥ Zhȶk Wp _hƊȻk5 eȱk5 D° 8 Ds\Wp \h^° Ks dpX^° N B`E 7Xhaaj ebp Ss _Ǜ\jWh^h]R [FahW Wh ;XhdD ZWhaah XPbp. 7Wp SpWh 9ƧNU° a _Ǜ\jWh^h]R S^ŽD° ƨajDh^ D]h½ XJŽ Fh\pFh\ K:Wp \5ˆU^sWj ƨThXWh D^Ž. 8Ȑ _F[F €x iT Ua S^ŽD° S^ŽD D \hWah _hFj F: Jp . 7Wp W €} NDh ìhiSWh [h:B [FahW ̒j _Ǜ\jWh^h]R Wp SpWh 9ƧNU° l ̒p] ȶԌ] l ̒j BVa^h\ĥ \eh^hK Wp 7Wp lR½ lԌ] SpWs d5ȶR½ W aPŽ_ ̒j ^SWbj b Ej\ĥ Wp Ĥ] Jp . \hȿk5 Whȵk 5 ?D ɅkIW XR Jp . Ԍ]h^° 8XRp Ⱥ liSBWh 8a^R D^Sh es:? Ɨ]h^° , ˆe„\S [h: 7\h^Ž NŽ\ Wh _jP^ Jp ?N_h \hN° WTj De°Ss XR dƗ] eDŽDSsWp ƚ]hW \h5 ^hEjWp 8 ahS D^Ž ^Ĝs Ġ5 D° Ks ^SWbj Ej\ĥ EpShRj [FahW ̒j _Ǜ\jWh^h]R 8XRWp 7Xhaah\h5 Dh^Rȹ lS es] Ss Sp\Wj Ⱥ liS XR 8 ̆h5FR \h5 esaj KĮ^Ž Jp . 7\p 9iSehd \h5 PsˆDȻk5 DȻk,¿ Ɨ]h^° 8 ZVj ahSs 7\sWp d\ĤRj. _Ǜ\jWh^h]R dWhSW

Very Good Point

V\½ ̃j] d\hK Wj ƨThXWh y~x \h5 T9. \Wp y|x XJŽ 8XRp R ӔFjDh^ D]Ҵ Ɨ]h^ XJŽ 8XRj D°Dƛƛ̃j] D°ƛ̃j] d\hK 7Wp 8XRj 8 _Ǜ\jWh^h]R dWhSW d\hK ȩk UŽ ...{

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 406 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persons and reasons behind embracing Laxminarayan Sect Series 24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

-{WTj 7Wp es: XR Wh bD°. Z5Wp ?D K Jp . ? ‡Z_Ȣk _ ȩk UŽ WTj. XR 8XRh [hƊ] EsNh Des D° F\p Sp Des. D° D°ƛ̃j] d\hK Wh XJŽ Wh Ȑ ȴk^ŽRs 8ƥ]h D°ƛ̃j] d\hK\h5 Sp V\½ Wp ȹ l_j F]h. SpWh XR Dh^Rs 7d5Ɖ] Jp . SpB ?\ De°ah _hƊ]h D° V\½ 7Wp d\hK ȩk Uh Jp . 8 D: ^ŽSp bð ZWp? \Wp Des [h:B 8 D:^ŽSp bð ZWp. V\½ 7Wp d\hK Ds9 K ^ŽSp ȩk Uh Wh es: bD°. e\Rh ɅkVjWh ˼ƨNŽB Xhdp Tj \Ҫ d5[hƤȻk5 D° d\hK Wp V\½ dhTp D5: K _pahU° ah WTj. 7^° [h: d\hK 7Wp V\½ ?DK idïhWj Zp Zhȩk B Jp . ? ȩk Uh es:K Wh bD°. XR 8 _sDs ? ȩk Uh D^Ž WhƉ]h. ?N_h \hN° Ɇk 5 DɆk 5 Ġ5?N_h \hN° K Ɇk 5 DɆk 5 Ġ5 [h:B, D° D°ƛ̃j] d\hȐ 8XRh dWhSW V\½ Wp apF`s ^hƉ]s SpTj 8XRj D°ƛ̃j] d\hKWp Xqdh \hN° [jE \h5FahWs ah^s 8ƥ]s. 7^° 8 D°ƛ̃j] d\hȐ _Ǜ\jWh^h]R [FahWWp dhTp ^hƉ]s esS Ss 8Ȑ XqdhWj ^° _\Jp _\ esS. Ɇk 5 S\sWp EhS^Ž ȶ la½D DɆk 5 Ġ5, XR 8 _sDs? Sp\ Wh DȻk.¿ 7Wp ?N_h \hN° K T:Wp 8 ̒j _Ǜ\jWh^h]R dWhSW d\hKWj ƨThXWh T9. d\hKWh dWhSWj [h:BWp _hƊȻk5 D° \h^Ž D°ƛ̃j] d\hK \h^Ž WTj Ss \h^° D5:D D^ɂk5 XPbp. 7Wp ?N_h \hN° K 8 d\hKWs y~ \h5 ;Ċa T]s 8Ws Kƛ\ T]s. XR D°ƛ̃j] d\hK 7Wp 8XRj 8 d\hK ȩk UŽ WTj. ? D°ƛ̃j] d\hKWp 7Wp 8 d\hK Wp ȩk UŽ FRKs Wˆe. ? d\hK 8XRj Jp 7Wp Sp d\hK Wh U^° D [h:B 8XRp 7eӄ JŽ?. Ȑ iWi\Sp 8XRp 7Ɨ]h^° [pFh T]h JŽ? Sp ̆hR̆iSƧOh \esƗda ȵk 5 8]sKW \hN° 8XRp [pFh T]h JŽ?. Fh\p Fh\ Tj 7Ɨ]h^° [h:B 7Wp Ze°Ws 7Ɨ]h^° 7eӄ 8ƥ]h Jp . 8]sKW Wh iac] \h5 \h^s FK Wh ahFp. 8]sKW \hN° \h^hTj XR aVh^° DhZp_ _sDs 7eӄ [pFh T]p_h Jp . 8 \Wp Ȑ Zp ahSs D^aj eSj Sp \Ҫ 8X d\ë ^ȩk D^Ž. aVh^° Zs_h: FȻk5 es] Ss aPŽ_s \Wp \hY D^Ks. S\p \Wp d5[hƤ]s Sp ZU_ Ɇk 5 S\h^s 8[h^ \hWSh ia^Ⱥk5 Ġ5.

7ƨȱk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 4 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 407 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar dt 07-Oct-1922 Series 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO ,03257$176HULHV1DUD\DQ%DSD V6SHHFKRQ'DV$YWDDU 3DJHRI alpatidar.com

mail@realpatid dar.com

5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

,03257$176HULHV1DUD\DQ%DSD V6SHHFKRQ'DV $YWDDUUd7aSh^X^Wh^h]RZhXȵ5k [hcR 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7RUHDOSDWLGDUUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP!

7KX1RYDW30

,03257$17 7FƗ]ȵk5

 1RY __K]_Ǜ\jWh^h]R__

8XRhd\hKWh8ČɅkVh^D̒jWh^h]Rĥ^h\ĥ_ӄZhRj?d\hK\h5ĤȤim S8RjWp7Wp8XRjìhiSWh _sDsWpȺkd_\hWZWhaahWhDhaS^hTjZIhajWpXhJhˆe„ȳkV\½S^Ya`ahȵk[Fj^TDh\DȻk 5 ¿ Jp 8Dh\

D^Wh^ƥ]ŠƈS?d\hK\h5SpaES Ih_Ss V\½ dSX5TV\½ Wsȶ l^° Xs^sәPhRȶ la½D7Ɵ]hdD]ҴeSs7Wp Wh^h]RZhXȵk k5 ?D_hehTpI`a`ɃkĮD^ŽWp_F[Fȶ lR½d\hKWpSp\WhiaIh^sTjde\SD^hƥȻkeȱ 5 Dh\ 5

7WpSp\WhìhWWjDU^Ss8KWhdSX5TjBXR̆Ɨ]ë7WpX^së^ŽSpD^° KJp 

³Xj^hRhdSX5TWjXs_7WpdƗ]Ws̆Dhb´Wh\WjȶkƨSDK]h^° Sp\RpZeh^XhPŽƗ]h^° ȳk iW]hWp7WpSp d\]WhGRhdSX5TjBWpdSX5TV\½7WpSpV\½WhdhˆeƗ]sWjE^h7T½\h5ĤRT:_jƥP9ƨ_h\9W

dh;T?ib]h /LYHG,VODPLQ6RXWK$VLD Wh\WhȶkƨSD\h5_pED°?\_ƉȻk5 Jp D°³LQKLV3LUDQD6DWSDQWK QLSRO $KPHGDEDG ZDVDFWXDOO\RQHRIWKHILUVWDXWKRUVWRGLVFORVHWRWKHRXWHUZRUOGWKHVHFUHW GRFWULQHVDQGSUDFWLFHVRIWKH,PDPVKDKLV´7Wsd^`[hch\h7T½?\Th]Jp D°Wh^h]RZhXh?dSX5T V\½X^ZɆk5 әPs7Ɵ]hdD]ҴeSs7Wpȳk iW]hWpdSX5TV\½ƨThXahWhXhJ`WhdhIse°ȱk _sDsdh\p^ȩk D]Ҵ eSs

8̆d5Fp?DWҭV_pahȐajahS?Jp D°8KɅkVjDƍJDPahXhNŽUh^ìhiSWhYƈŚR7iVapbWT]hJp 

Xe°ɀk5 7iVapbWx€x€yzxWhD^hIj\h5ZjȩkxyxyzzWhXhĠ5 D^hIj\h5 7Wṕjȩk y€x|yz|Wh 5 5

GhNDsX^ȺkZ 5 :\h5T]hJp Ɨ]h^ZhUWhȐ7iVapbWsT]hJp ?7‡E_[h^Sj]DƍJDPahXhNŽUh^d\hK´ WhJp ìhiSWhWeӄȐ\h5dSX5TV\½Xh`Wh^_sDsWs7iVȢmS^ŽSpd\hapbD^ah\h58aSsTSsWTj

Wh^h]RZhXh?8XRjìhiSWsD^hIj\h5Shxyxyzz[^h]p_ZjĤ7iVapbWWh [hcR\h5dSX5T

V\½Wp SĥU° ahWsO^ha^ȩk D]ҴeSs?[hcR\h5Sp\Rp dSX5TV\½WhUd7aSh^ ˆe„ȳkV\½WhWeӄ Wh XhJ`WjahƨȱkeDŽDS_sDsdh\p^ȩk D^ŽJp 

k h:XN° _Ďh^h_Ep_ȶkƨSD³DPahXhNŽUh^Xˆ^cUs\h5 Wh^h]RZhXhȵkSp 5 [hcRWhbƞU° bƞUS\sPr\5Ȥ[

k h:XN° _?D̆iSŒƧOS7Wp̆idćƥ]ŠƈSJp ɅkVh^ahUŽ7‡[F\ yy€Tjy~x ´\h5ah5IjbDbsPr\5Ȥ[

8XRj7WpD;X_ƞVjB\h5Tj?DȤkK^hSȻkiWaidNŽ9iSehdia[hFdhTpd5D`h]_hesahȵkSp 5 \Kȶ la½

\5́jesahȵkFt^a8XRp 5 ̆hƜSJp 

1RY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 14 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 408 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar dt 07-Oct-1922 Series 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO ,03257$176HULHV1DUD\DQ%DSD V6SHHFKRQ'DV$YWDDU 3DJHRI www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

Wh^h]RZhXhWh[hcR\h5ĤRahȐah7ȺkDȺkĆs8̆\hRpJp  dSX5TV\Ҵ;Ćp bɃk5 Jp  ˆe„ȳkBWh[s`XRWsD° asȳk ^;X]sFD]Ҵ7Wpˆe„ȳkBWhbhĘWpD°aj^ŽSpaN_hƥ]h      

dSX5TWs7T^apUD:dhIsˆe„ȳkBWs7T^apUWTj Ud\h57aSh^Wp³eK^S7_j´ZShƥ]s dSX5TV\½\h5[FahWWhUd7aSh^D]hJp WD_5DWh^h]R7aSh^Ⱥkd_\hWs\h5D°\T]s WD_5DWh^h]R[FahWWh\h5ZhXXƗWj7WpȤkȿkDsRJp :\h\bhe°XsShWpWD_5DWh^h]RWsa5bKZWhajWhƉ]s :\h\bhe°XsShWp9ƛ̃XRZWhajWhƉ]s dSX5TV\½WhUd7aSh^WhXhJ`dƗ]Ƀk5 Jp 7Wpȩk ȭk5Ƀk5 Jp dSX5TV\½WhUd7aSh^WhDThW\h5 ȩkȭk5XDPh]Spah D]hXs_Jp dSX5TV\½Wp³dWhSWV\½´\h5EXhaWs̆X5ID°aseSs :\h\bheWhUŽD^hWp[FahWiaƧȰkWsĮXZWhajWhƉ]s

;X^KRhap_ȺkĆsibah]Wh̆Ɨ]pë7WpX^së^ŽSp8Es;FhPSjGRjZVjahSsWh^h]RZhXȵk[hcR 5

ah5IahTjd\Ĥbp

Wh^h]RZhXȵk8[hcRS\p 5 KRhap__ӄDKWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVVHULHVBBQDUD\DQBEDSDBVB

VSHHFKBRQBGDVBDYWDDUB"PRGH DBS X^ah5IjbDbsSp\K8:\q_dhTpKsP°_jYh:_\h5XRah5Ij

bDbs

\WpFa½Jp D°Wh^h]RZhXhȐaj\ehWƥ]ŠƈS8XRhd\hK\h5Kƛ\j7Wp8XRhd\hKWpӔVDh^\h5Tj DhQŽWpdWhSWV\½Wh̆Dhb\h5_:8ƥ]h8XRhd\hKȣkZWdjZUh^Jp D°Wh^h]RZhXh8XRhaIpT: F]hWh^h]RZhXhWjdSX5TV\½WpSĥU° ahWj[_h\R\hWjWp8XRhaPŽ_s?^Ip_jeh_Whd\hKWhK

Dh^Rp7ƛ]ìhiSB\h58XRjB`Eˆe„ȳkB\h5T:Jp 

eĥXhJ`ġNŽF]p_dSX5TjBZjWUZha7Wpbh5S\FKTjiaIh^bp7Wpˆe„ȳkZWɂkebp 5 SsKĮ^Tj

Wh^h]RZhXWs7E5P̆DhbSp\Wh\WWhȣ lRpȣ lRpɃkVjXsehIbp?aj\Wp8bhJp 

5HDO3DWLGDUE^sXhNŽUh^ ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

 9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDU GRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOH FRPJURXSUHDOSDWLGDU 

6HULHV1DUD\DQ%DSD V6SHHFKRQ'DV$YWDDU2FW'(SGI .

1RY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 14 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 409 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar dt 07-Oct-1922 Series 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.ccom com co

maai ail@ @realpatidar.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 14 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 410 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar dt 07-Oct-1922 Series 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 4 of 14 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 411 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar dt 07-Oct-1922 Series 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com r.c .co coom

mail@realpatidar.com

Irrelevant Material, removed - See Below ‡ZWKĮ^Ž ahSs DhQŽ WhEj Jp - WjIp ȩk as

ZjĤ 7iVapbW Wj S^ŽD eSj x.yx.yzz Date of 2nd Adhiveshan 07-Oct-1922

ìhiS 7iVapbWWj Zjĥ ZpOD\h5 8Xpɀ 5k [hcR

Wh^h]RZhXhWh XsShWh bƞUs

8XRh aPŽ_sWs d5U°b Xj^hRh (dSX5T) V\½ JsPŽ Us

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 5 of 14 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 412 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar dt 07-Oct-1922 Series 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

dSX5T V\½Ws ;Ćp b Sp d\]Wh _sDsWj Fp^d\K ˆe„ȳkBWh bhĘ\h5 Xj^hRh X5T D° dSX5T Wh\Ws Ds: V\½K WTj

Wh^]R ZhXhWh \WWj apUWh

Wh^h]R ZhXhWj [_h\R: dSX5T / Xj^hRh Sĥ Us.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 6 of 14 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 413 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar dt 07-Oct-1922 Series 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com .ccom

mail@realpatidar.com

ˆe„ȳkBWh bhĘs D°aj ^ŽSp aN_hƥ]h ˆe„ȳkBWh [s`XRWs _h[ _:Wp Ĥ`\h5 Ydhƥ]h

dSX5TWs 7T^apU ˆe„ȳkBWh 7T^apUTj ȩk Us Jp . Ud\h5 7aSh^Wp eK^S 7_j D°\ ZWhaj UŽVs, ȩkas

Ud\s 7aSh^ Ⱥkd_\hWs\h5 _pahWh XhJ`Wh Dh^Rs (Xj^ dȳm ƎW ̆\hRp) (1/2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 7 of 14 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 414 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar dt 07-Oct-1922 Series 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com Ud\s 7aSh^ Ⱥkd_\hWs\h5 _pahWh XhJ`Wh Dh^Rs (Xj^ dȳm ƎW ̆\hRp) (2/2)

;XĤaj DhQ°ɀ 5k bhĘ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 8 of 14 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 415 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar dt 07-Oct-1922 Series 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com _Ep_ 7aSh^sWj ahSs SĆW ȩkOŽ 7Wp ZWhaNŽ Jp 

7eӄ]hTj WjIp Ud 7aSh^Wh aR½W D^ah\h5 8ƥ]h Jp . (dSX5T V\½ ̆\hRp)

y. ̒j \ƍJh 7aSh^ [FahW

z. Ȣk \½ [FahW

{. ̒j ah^he [FahW

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 9 of 14 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 416 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar dt 07-Oct-1922 Series 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

|. W^id„e 7aSh^

}. ah\W [FahW

~. Y^Ʌk^h\ (XɃk½^h\) [FahW

. ̒j ^h\ [FahW

€. ̒j ȢmƧR [FahW

. ̒j ȸkV [FahW

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 10 of 14 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 417 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar dt 07-Oct-1922 Series 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

yx. WD_5DŽ Wh^h]R

\h5: ZjZj YhS\h ZhX: 7ȸkSh_pZ XƗWj (bŠƈS U° aj): ZjZj YhS\h Fs^ (Ȥkȿk): \se\U XqFƠZ^ WD_5DŽ Wh^h]R (Ⱥk^SĤ7_j) Wh a5b\h5 :\h\? bhe° XsShWp Kƛ\haj UŽVs. :\h\ bhe° XsShWp ̈ěh 7Wp 9ƛ̃ ZWhaj UŽVs ;X^ KRhap_ Ud 7aSh^\h5 D°Nɀk5 ȩkȭk5 7Wp ZWhaNŽ ahSs Jp , Sp ah5Is Wh^h]R ZhXhWh ȩkZhWj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 11 of 14 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 418 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar dt 07-Oct-1922 Series 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com .ccom com

mail@realpatidar.com

Ud 7aSh^Wh GRh ZVh Xs_s\hWs ?D Xs_

ahƨSa\h5 W^id„e [FahWWh \h5ZhXK WeSh

ˆeƛȳkBWp YdhajWp D°aj ^ŽSp KDPŽ ^hƉ]h Jp 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 12 of 14 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 419 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar dt 07-Oct-1922 Series 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

XsShWj Xs_ Wh XDPh] ?N_h \hN° ?\ De°ah\h 8aȱk5 D° ȤkƜS V\½Wj ahS ðh5] D^aj Wˆe.

Y^Ƀk^h\ (X^Ƀk^h\) Ss 7E5P ̈ěIh^Ž eSh, Sp X^Ɩ]hK WTj Ss Sp\Ws a5b D°a!j ^ŽSp 8ƥ]s? :\h\ bhe° a5b ZU_haj WhƉ]s ^haR, ^hĤ e^ŽbI5̃ Wp [FahW ^h\Wj FX Fs` ahSs

7d_j DhaSȿ5 k 

a`Ž XhJs a5b ZUƣ]s

dhIh UŽD^hWp Ss :\h\ bhe ȹ l_jK F]s

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 13 of 14 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 420 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narayan Bapa's Speech on Das Avtaar dt 07-Oct-1922 Series 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

ȸkV [FahW Wh Kƛ\Ws d\] XR EsNs Jp 

ȸkV [FahW ðh^° ] Wh D^° Spah Dh\ (\h^ahWh) Sp\Wh Xhdp D^haPhƥ]h

ȸkV [FahWWh a5b\h5 Ⱥkd_\hWj XpQŽB _FhPŽ UŽVj dSX5T Wp dWhSW Dh_ Ws V\½ (dWhSW V\½) \h5 EXah \hN° EsNŽ ahSs _Ej iaƧȰkWs iW^hDh^ ĮX Sp :\h\ bhe Wh UŽD^hWp ZShƥ]s.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 14 of 14 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 421 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chains of Pirana -A short article about changes in Pirana Series 26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV³&KDLQVRI3LUDQD´±$QVKRUWDUWLFOHDERXW

RI

www.realpatidar.com

m mail@realpatidar.com Real Patidar <mail@realpatidar.com>

Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: realpatidar <realpatidar@googlegroups.com>

Sat, Nov 20, 2010 at 9:39 PM

20-Nov-2010 || K] _Ǜ\jWh^h]R || Xj^hRh ŠƨST, :\h\ bhe ZhahWj U^Fhe, \h5 Xe°_h5 Ƀk5 eȱk5 7Wp Sp\h5 D]h ZU_ha D^ah\h5 8ƥ]h Jp ?

eDŽDSWj WҭV _pȱ k5 JhXh\h5 JXh]_s ?D ɅkU5 ^ _pE S\Wp \sDɀk5 Ġ5. 8 _pEȵk5 bjc½D Jp “UŽ Iqƛd BY

Xj^hRh” (The Chains of Pirana)

8 _pE ac½ zxx| \h5 Frontline \pFLjW\h5 JXh]p_s Jp . 8 _pE ah5IahTj 8XRWp Xj^hRh\h5 TTh

De°ahSh ZU_has XhJ`Wj eDŽDS ĤRah \`bp. 7Wp Ehd D^ŽWp ? ĤRah \`bp D° eDŽDS\h5 Xj^hRh\h5

Ƀk5 eȱk,5 Sp\h5 9ƨ_h\Ws D°N_s ̆[ha eSs 7Wp Jp .

Ȑ _sDs? Xj^hRh KsȻk5 WTj Spas? Ehd D^ŽWp 8 _pE ah5Ias, Ȑ\h5 Xj^hRhWh 7ȺkD YsNhB XR Jp . Sp\h5 Ehd WҭV X́ ah5Iah Ȑaj aƨȱkB WjIp KRhap_ Jp . 1.DḧƨThW \h5 ZWpɀ k5 8 ƨT` Jp . ehPDhBWh 7abpcs 7Wp DZ^BTj Gp^h]pɀ k5 Jp . 2.:\h\ bheWh ZpP Į\Wp (Qs‡_]h) ZU_jWp SpWs Zeh^Tj ˆe„ȳk V\½ȵ k5 ƨThW Ȑɂk5 ĮX 8Xah\h5

8ƥȻk5 Jp .

3.:\h\ bhe Ďh^h eƨS _pEjS Ȣk ^hW, U^Fhe \h5 ^hEah\h5 8aSj. 4.D^dW DhDh? Vhi\D ȶkƨSDs ZU_haj WhƉ]h. l Ⱥƣl ]s ZU_haj WhEahWs X^h]h D^ah\h5 8ap Jp . 5.dSX5T V\½Wh Ⱥ`

6.dhȴ k dƠ\p_W\h5 V\½ X_Ns D^ŽWp ˆe„ȳk V\½ ӔFjDh^ D^ahWh Sp\K \5ˆU^ ZWhaahWh aIWs 8Ɯ]h Jp . SpWs djVs 7T½ ? Th] Jp D°

k ĤRp Jp D° dSX5T V\½ ? ˆe„ȳk V\½ WTj 7Wp Ɨ]h5 \5ˆU^ WTj. dhȴB 7.Xj^hRhWj KƊ]hWh \h‡_D dq]Us Jp . dSX5TjBWp YƈS aeŽaN D^ah \hN° ^hEp_h Jp . 8.C^5 FLpZ (Ȑ ˆe„ȳkBWp P^haj V\Dhaj 7Wp S_ah^Wh Ks^° Ⱥkd_\hW ZWhƥ]h Jp ), Ȑ

ȩk _\j, 9ƨ_h\ Ws ˆe\h]Sj 7Wp ˆe„ȳkBȵk5 ȳk Ʀ\W ?ah ^hĤ? Xj^hRh Wp \sȬk5 UhW 8ƜȻk5 Jp . Ss

Ⱥkd_\hWs \hN°K 8 UhW es] bD°Wp.1RY30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 7 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 422 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chains of Pirana -A short article about changes in Pirana Series 26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV³&KDLQVRI3LUDQD´±$QVKRUWDUWLFOHDERXW

RI

www.realpatidar.com

m mail@realpatidar.com 8bh Jp , _sDsWp 8 _pETj GȰk5 ĤRah \ƤȻk5 ebp. 8 :\q_ 7Wp _pE S\p 8eŽ BW_h:W XR ah5Ij bDbs.... http://issuu.com/patidar/docs/series_26_chains_of_pirana_-a_short_article_about/1?mode=a_p Real Patidar www.realpatidar.com ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only. - To fully understand the contents of this email, you may be required to read http://issuu.com /patidar/docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit www.realpatidar.com or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com or join google group http://groups.google.com/group/realpatidar/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Series 26 -Chains of Pirana -An short article about changes in Pirana -DE.pdf 547K1RY30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 7 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 423 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chains of Pirana -A short article about changes in Pirana Series 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7KHFKDLQVRI3LUDQD www.realp patidar.com

3DJH RI mail@realpa atidar.com

9ROXPH ,VVXH $XJ 6HS ,QGLD V1DWLRQDO0DJD]LQH IURPWKHSXEOLVKHUVRI7+( +,1'8 H om e ‡ Contents

&20081$/,60

7KHFKDLQVRI3LUDQD ',211(%816+$ LQ3LUDQD $*XMDUDWYLOODJHWKDWIROORZVD6XILLQVSLUHGIDLWKDEOHQGRI WIROORZVD 6XILLQVSLUHGIDLWK ,VODPDQG+LQGXLVPLVLQGDQJHURIEHLQJVZDPSHGE\+LQGX IXQGDPHQWDOLVP

'KROLD ,PDP 6KDK V %HG 5RRP Qs‡_]h:\h\bhe WsZpPĮ\ ,PDP 6KDK %DZD V .DEDU 'DUJDK :\h\bhe

3,&785(6%<63(&,$/$55$1*(0(17

ZhahWjDZ^ U^Fhe ,PDP 6KDK V 'HVFHQGHQW V .DEDU 'DUJDK :\h\bheZhahWh

7KH3LU,PDP6KDK%DZDGDUJDK 3,5 ,0$0 6+$+ %$:$ V GHYRWHHV DUHFKDL QHG DWW KH IHHW 7KH\ FORVH WKHLUH\HVDQGSUD\IHUYHQWO \ ZKLOHZDONLQJWRZDUGVWKH6XIL VDLQW VWRPEWKH+DMU DW3LU,PDP6K DK%DZD5R]DLQ3LUDQDYLOODJH RXWVLGH$KPHGDEDG,IWKHFKDLQGLVHQW DQJOHVLQWKHILUVWIHZV WHSVLW PHDQVWKDW\RXUSUD\HUZLOOEHJUDQWH GVRRQ,IQRWLWLV DVLJQWKDWLW ZLOO WDNHVRPHWLPH7RGD\WKH3L U V IROORZHUV DUHHQWDQJOHGLQD GLVSXWHWKDWFRXOGWKUHDWHQWKHH[LVWHQFHRIWKHLUIDLWK 5HVLGHQWVRI3LUDQDVWLO OIROORZ,PDP6KDK% DZD VWHDFKLQJVRIORYH DQG KDUPRQ\D6XILLQVSLUHGDPDO JDP RI,VODPDQG+LQGXLVP%XW SRZHUIXO UHOLJLRXVKHDGVFORVHWR WKH6DQJK3DULYDUDUHWU\LQJWR FRPPXQDOLVH WKHLUEHOLHIUHGXFLQJLW WROLWWOHPRUHWKDQDVHFWR I +LQGXLVP

KWWSZZZKLQGXRQQHWFRPIOLQHIOVWRULHVKWP

DZ^U^Fhe 8eӄȺ mSDWh Ehd DƛZjBWh ehPDhB UhN°_hJp 7Wpeap 8KƊ]hehPDhBTj [^h:F:Jp 

1RY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 7 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 424 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chains of Pirana -A short article about changes in Pirana Series 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7KHFKDLQVRI3LUDQD www.realpatidar.com r.com 'XO 'X 'XO WKH KRUVH 7KLV HOHPHQW LV DV SHU 6DWSDQWK GRFWULQH 1RWKLQJ WR GR ZLWK +LQGXLVP U_U_GsPs8dSX5TV\┬й╚х5k ?DSкЌaJp ┬ѕe┬ё╚│kV\┬йdhTpDs:d5ZV 5 WTj

3DJH RI

mail@realpatidar.com $V SHU ,VODPLF 9DOXHV 1R ,GRO LV SODFHG KHQFH RQO\ SLFWXUHV RI *RGV 0DMRULW\ RI +LQGXV H[FHSW $U\D 6DPDM IROORZ ,GRO ZRUVKLS $U\D 6DPDM GRHV QRW EHOLHYH LQ SLFWXUHV DOVR ,W EHOLHYHV RQO\ LQ <DJ\D +RO\ )LUH 9ке_h\\h5╚║ liS┬љ╚Х l─цa┬Ѕ╚њSJp Sp╠є\hRp Ds:╚║ liS┬љWTj^hEjYкѕS[FahWWh ┬ЄI╠Ђ^hкЅ]hJp ┬ѕe┬ё╚│kB 8]┬йd\hK ibah] ╚║ liS┬љ╚Х l─ц\h5\WpJp 8]┬й d\hK┬ЄI╠ЂsWpXRWTj\hWSjYкѕS ]├г\h5\WpJp 

'KROLDWKHEHGURRPRI,PDPUHGHFRUDWHGZLWKSLFWXUHVRI +LQGXJRGV ,Q WKHKHDWRIWKHFRQIOLFWWKH .RUDQ KDQGZULWWHQE\WKH3LUZKLFK XVHG WROLHQHDUKLVWRPEP\VWHU LRXVO\ GLVDSSHDUHG 3LU,PDP6KD K %DZDLVEHOLHYHGWRKDYHIRXQGHGWKH6DWSDQWK WUXHSDWK IDLWKDURXQG \HDUVDJR+HWDXJKWWROHUDQFHDQGWKHXQLYHUVDOLW\RIUHOLJLRQV J DQFKRI6KLLWH 7KHVHFWLVDQRIIVKRRWRI,VPDLOLW HDFKLQJVDOLEHUDOEU DQFKRI6KLLWH ,VODP IROORZHG E\WKH$ JD .KDQL. KRMDV DQGLWDWWUDFWHGGHYRWHHV IURP UHOLJLRQVRWKHUWKDQ+ XQGXLVP DQG,VODPWRR$OO FRPPXQLWLHVOLYLQJLQ3LUDQDYLOODJHEHORQJLQJWRGLIIHUHQWFDVWHVDQG UHOLJLRQVDUHGHYRWHHVRI,PDP6KDK%DZD

,PDP 6KDK V KDQG ZULWWHQ .RUDQ :\h\bheeкеS

$Q ,VPDLOL 6HFW ZKLFK LV SDUW RI 6KLD 0XVOLP ib]h╚║kd_\hWWs ?DX5T

7KHVKULQHDOVRDWWUDFWVIROORZHUVIURPGLIIHUHQWSDUWV RI,QGLD+LQGX IROORZHUVFDOOHGC6DWSDQWKLV FRPSULVHSHUFHQWRIWKHVHFW6HYHUDO RI WKHPDUHIURPWKH.XWFKL3D WHO FRPPXQLW\0XVO LP IROORZHUV FDOOHG C6DL\HGV DUHFRQVLGHUHGWR EH WKHVDLQW VGLUHFWGHVFHQGHQWV 7KH3LU VGHYRWHHVGLGQRWGHILQHWKHP VHOYHVDV+LQGXRU0XVOLPXQWLO WKH\ ZHUHIRUFHGWRGRVRE\WK H %ULWLVK&HQVXVLQWKHPLGWK FHQWXU\ 7KHSUHV VXUH RI,VODPLF UHIRUPV DQGWKHULVHRI+LQGX UHYLYDOLVW JURXSVDOVRPDGHWKHP DGRSWFOHDUO\GH ILQHG UHOLJLRXV LGHQWLWLHV

H6DWSDQWKLGDUJDK $EDUEHGZLUHIHQFHSXWXSE\WKH6DWSDQWKLGDUJDK

KWWSZZZKLQGXRQQHWFRPIOLQHIOVWRULHVKWP

dSX5TjUFh┬йe

1RY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 4 of 7 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 425 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chains of Pirana -A short article about changes in Pirana Series 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7KHFKDLQVRI3LUDQD www.realpatidar.com

3DJH RI

'KROLD ,PDP 6KDK %DZD V %HGURRP Qs‡_]h`:\h\bhe WsZpPĮ\ b]WDë

'KROLD0DVMLG DQG *UDYH\DUG Qs‡_]h?D?aj

mail@realpatidar.com

KƊ]hԌ]h5:\h\bhe Ʌ lSh5eSh?D\ŠƨKU 7WpDZƨTh½W

DGPLQLVWDWLRQWRVHSDUDWHWKH3LU VWRPEIURPWKHPDVMLG $IWHUWKHGHDWKRIWKHVDLQWDVKUL QHZDVEXLOWRYHU,PDP6KDK%DZD V S WZKHUH WRPE:LWKLQWKHFRPSOH[WKH\DOVREXLOWD'KROLDDWWKHVSR S T J \ 8QWLOWKHFRPSOH[ S KHXVHGWRVOHHSDPRVTXHDQG DJUDYH\DUG8QWLOWKHFRPSOH[ DSULYDWHSURSHUW\EHORQJLQJWRWKH6DL\HGVDQGZDV S S S \ J J \ ZDV DSULYDWHSURSHUW\EHORQJLQJWRWKH6DL\HGVDQGZDV DGPLQLVWUDWHGE\WKHKHDGRIWKH6DWSDQWKLVFDOOHGC.DND DGPLQLVWUDWHGE\WKHKHDGRIWKH6DWSDQWKLVFDOOHGC.DND DFFRUGLQJWR DQDUWLFOHE\UHVHDUFKHU'RPLQLTXH6LOD.KDQ6RPH6DWSDQWKLVILOHGD FDVH DJDLQVWWKHWKHQ.DND5DPML /D[PDQ D .XWFKL 3DWHO IRU PLVXVLQJIXQGV FRXUWRUGHUHGWKDWDSXEOLFWUXV WEHVHWXSWRPDQDJHWKHSURSHUW\ 7KHFRXUWRUGHUHGWKDWDSXEOLFWUXV WEHVHWXSWRPDQDJHWKHSURSHUW\ 7KH WUXVW ZDVWRFRQV LVW RIVH YHQ 6DWSDQWKLDQGWKUHH6DL\HG UHSUHVHQWDWLYHVHOHFWHGHYHU\ILYH\HDUV%XWHOHFWLRQVWRWKHWUXVWKDYH QRWEHHQKHOGIRUWKHSDVW\HDUV $FRQIOLFWEHWZHHQWKH6DWSDQWKLV DQG WKH6DL\HGV HPHUJHGZKHQWKHOD VW UHOLJLRXV OHDGHU.DUVDQ'DV .DNDWULHGWR+LQGXLVHWKHEHOLHI7KHGLVSXWHKDVUHVXOWHGLQDVSDWHRI OHJDOEDWWOHV ,1 WKHODWHVWKH.DNDPDGHVH FKDQJHVWRWKHOLWHUDWXUH YHUDO FKDQJHVWRWKHOLWHUDWXUH J ULWXDOVDQGSUD\HUVUHPRYLQJDQ\KLQW RI,VODPLFLQIOXHQFH: RI,VODPLFLQIOXHQFH:KHQWKLV ZULWHU YLVLWHGWKHVKULQHWKHJXLGH DSSRLQWHGE\WKHWUXVWPDGHLWD SRLQWWRNHHSWHOOLQJKHU7KLVLV D+LQGXVDPDGKLPDQGLU,WKDVQR FRQQHFWLRQ ZLWK, VODP 2XU SUD\HUV KDGZRUGVOLNH2PDVZHOODV 5HKPDQDQG5DKLP \ 7KHVKULQHDGPLQLVWUDWLRQKDVWDNH QRXWWKH,VODPLFZRUGV7KH\DUH QRXWWKH,VODPLFZRUGV7KH\DUH \ J WKHPHDQLQJRIWKHSKL J ORVRSK\ VDLG%KDUDW3DWHOD GHVWUR\LQJ VDLG%KDUDW3DWHOD FDUSHQWHU ZKROLYHVLQ3L UDQD +HLVDOVRD6DWSDQWKLEXWUHVHQWVWKH KLMDFNLQJRIWKHVHFWE\DIHZSRZHUIXO.XWFKL3DWHOV7KH\DUHOLNHD JDQJ ,WKDVEHFRPHYHU\SROLWL FDO 7KH9LVKZD+LQGX3DULVKDG \ 9+3 WKH%DMUDQJ'DODQGWKH SROLFH DUHZLWKWKHP$Q\RQHZKR T 7KHUH LVQRPHDQLQJWR TXHVWLRQVWKHPLVWDNHQWRWKHSRO LFHVWDWLRQ7KHUH LVQRPHDQLQJWR DQ\PRUH, WKH 6DWSDQWK DQ\PRUH,WKDVEHFRPHYH U\ FDVWHLVW,QWKHJXUXNXO WKH\RQO\ORRNDIWHUWKHFKLOGUHQRI.X WFKL3DWHOVQRWRWKHUV,XVHGWR JRWRWKHVKULQHHYHU\GD\%XWVLQFHWK H\KDYHGHVWUR\HGLWDOO,GRQ W JRWKHUH:HGRQ WJHWDQ\UHVSHFWVD\V%KDUDW3DWHO ,Q WKHSRVW%DEUL0DVMLGGHPROLWL RQ IHUYRXUWKH9+3DOOLHGZLWK .DUVDQ .DNDDQGWKHWUXVWHHVWR DUUDQJHDKXJH6DGKX6DPPHODQ J LQVLGH WKHGDUJDKFRPSOH[LQ 7KH\ SOHGJHGWRCUHFRQYHUW WR J 7KHGDUJDKZDVUH +LQGXLVP DQGFKDQJHWKHVKULQHLQ WR DWHPSOH7KHGDUJDKZDVUH QDPHGC3UHUQD3LWK RUCVDPDGKLPDQGLU U QDPHGC3UHUQD3LWK RUCVDPDGKLPDQGLU 

3URSHUW\ EHORQJV WR 6DL\HGV 6DWSDQWKLV RQO\ DGPLQLVWHU LW KƊ]hWh\h‡_Ddq]Us Jp YƈSaeŽaN dSX5TjBWp 8Xah\h58ƥ]sJp %RRNV ZHUH FKDQJHG E\ .DUVDQ .DND D^dWDhDh?Vhi\D 5HDO 6DWSDQWK 9DOXHV DUH GHVWUR\HG dSX5TWh7d_j Ⱥ lƣ]sWpWƧND^Ž WhƉ]h dSX5TWseapDs:7T½WTj 6DGKX 6DPPHODQ 3OHGJHG WR 5HFRYHUW WR +LQGXLVP 7KDW PHDQV DW SUHVHQW WKH\ DUH QRW +LQGXV 7KLV PHDQV 6DGKXV NQRZ WKDW 6DWSDQWK LV QRW D KLQGX VHFW QRU WKHUH LV D WHPSOH WKHUH dhȴkdƠ\p_Wˆe„ȳkV\½ ӔFjDh^D^ahWsah]Us 8Xp_eSs?N_pdhȴkB

'DUJDK LV UHQDPHG DV 3UHUQD 3LWK RU 6DPDGKL 0DQGLU U^Fheȵk5 Wh\ZU_jWp

ĤRpJp D°dSX5Tˆe„ȳkV\½ WTj7WpƗ]h5\5ˆU^WTj

̆p^RhXjO7Wpd\hVj \5ˆU^ ^hEah\h5 8ƥȻ5

KWWSZZZKLQGXRQQHWFRPIOLQHIOVWRULHVKWP

1RY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 5 of 7 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 426 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chains of Pirana -A short article about changes in Pirana Series 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7KHFKDLQVRI3LUDQD www.realpatidar.com

3DJH RI

mail@realpatidar.com

*UDYH\DUG Xj^hRh╚хk5 :\h\bhe U^Fhe╚хk5 D╠ѕкеThW .DND LV UHQDPHG WR 0DKDUDM DQG $FKDU\D DhDh╚хk5 Wh\ZU_jWp

7KHJUDYH\DUGZLWKLQWKH3LU,PDP6KDK%DZDGDUJDKFRPSOH[ 0XVOLPGHYRWHHVVD\WKDWFRFRQXWWUHHVKDYHEHHQSODQWHGDWWKH VSRWWRSUHYHQWWKHPIURPXVLQJLWDVDEXULDOVLWH 7KH .DNDGLVFDUGHGKLV ROG WLWOHDQGUHDSSRLQWHGKLPVHOIC0DKDUDM DQG C$FKDU\D 7KHWUXVWFXWRIIZD WHU DQGHOHFWULFLW\ VXSSO\WRWKH PDVMLG VD\LQJWKDWLWZDVQRWSDUW RIWKHGDUJDKFRPSOH[7KHC2P V\PERO ZDVSDLQWHGDOORYHUWKHVK ULQH 7KH'KROLDZDVUHQRYDWHG ZLWKSLFWXUHVRI+LQGXJRGV7KH FRPPXQDOYLROHQFHRIIXUWKHU HPEROGHQHG WKH9+3/HGE\%DMUD QJ 'DOOHDGHU%DEX%DMUDQJLDQ DFFXVHG LQWKH1DURGD3DWL\DPDVV DFUH WKHZRUVWPDV V PXUGHULQ *XMDUDW WKH\VWRSSHGWKHWUDGLWLRQDO7D]LDSURFHVVLRQIURPWKHPDVMLG WRWKHGDUJDKRQWKHGD\RI0RKDUUDPLQ-DQXDU\ %RWK +LQGXDQG0XVOLPGHYRWHHVSD UWLFLSDWH LQWKLVSURFHVVLRQ$ EDUEHG ZLUHIHQFHZDVEXLOWVHSDUD WLQJ WKHPDVMLGIURPWKHGDUJDK 7ZRHQWUDQFHVWRWKHGDUJDKZHUHVHDO HGRII,QRXUYLOODJHWKHUHLV QR GLVFULPLQDWLRQ2QO\WKH\DUHFUHD WLQJ LWZLWKLQWKHVKULQHVDLG &KDQGUDNDQW 3DWHOD3LUDQDUH VLGHQW IURPWKH.XWFKL3DWHO FRPPXQLW\:HXVHGWRSUD\DWERWKWKHPDVMLGDQGWKHGDUJDK$IWHU WKH\SXWXSWKHIHQFHLWKDVEHFRPH GLIILFXOWWRZDONDFURVVDQGSUD\ LQ ERWK7KH\EORFNHGWKHURXWHRI WKH7D]LDSURFHVVLRQ+LQGXVDQG 0XVOLPV KDYHQRWGRQH7 D]LD IRUWZR\HDUV7K H\ DUHGRLQJWKLVWR KDUDVV XV7KH\ZDQWWRFXWRIIWK H 6DL\HGVWRWDOO\DQGJDLQIXOO FRQWURO 7ZR FRSLHVRIWKH.RUDQSODFHGQ HDU WKH3LU VWRPEP\VWHULRXVO\ GLVDSSHDUHG 2QHRIWKHPZDVKD QGZULWWHQ E\,P DP 6KDK%DZ D 2WKHU ,VODPLFERRNVO\LQJQHDUWK H WRPEZHUHDOVRUHPRYHG$ ZRRGHQ ER[ZLWKVLOYHUXVHGGXUL QJ WKH0RKDUUDPSURFHVVLRQDOVR GLVDSSHDUHG )UDPHGFRSLHVRID IDUPDQ DGRFXPHQWIURP.LQJ J \ $XUDQJ]HE GRQDWLQJDFUHVRIODQG DQG PRQH\WRWKHWUXVWDOVR J S\ YDQLVKHG 7KHRULJLQDOFRS\RIWKLV GRFXPHQWLVZULWWHQRQDVLOYHU SODWH ZKLFKLVLQWKHWUXVW V ZKLFKLVLQWKHWUXVW V SRVVHVVLRQ 7KH\HDUROGWRPER I 6DL\HG 7DVNGXNKXVDLQDWUXVWHH ORFDWHG QHDUWKHGDUJDKZDV

KWWSZZZKLQGXRQQHWFRPIOLQHIOVWRULHVKWP

\eh^hK7Wp8Ih]┬й ^hEah\h58кЦ╚╗k5

7D]LD DQ ,VODPLF ULWXDOV LV SUDFWLFHG Sh┬ЄL]h?D9ке_h\j SкЌaXh`Ss

.RUDQXVHG WR EH NHSW QHDU WKH WRPE :\h\bheWhDZ^ Xhdp╚бk ^hW^hEah\ 8aSj

$XUDQJ]HE GRQDWHG $FUHV RI ODQG DQG PRQH\ C^5 FLpZp|}?D^ K\jW7WpXqdh╚хk5 UhW 8Xp_Jp 

1RY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 6 of 7 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 427 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chains of Pirana -A short article about changes in Pirana Series 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7KHFKDLQVRI3LUDQD www.realpatidar.com

3DJH RI

mail@realpatidar.com

GHPROLVKHGFRPSOHWHO\

2IIHULQJV IURP 'DUJDK DUH IRU 6DL\HGV U^FheWp\`p _IPah Wp[pNsdq]Us\hN°

7KHUHOLJLRXVKHDGRI6DWSDQWKLV1DQDNGDV.DNDZKRFDOOV KLPVHOI*XUX0DKDUDM-DJDWJXUX6DWSDQWK$FKDU\D ,URQLFDOO\ 6DL\HGVLQ3LUDQD ZKR ILOHGDFDVHDJDLQVWWKH GLVDSSHDUDQFHRIWKHVHWUHD VXUHVZHUHDUUHVWHGIRUORRWLQJDQGVHQWWR WKH6DEDUPDWL&HQWUDO-DLO:KDWGLGWKH\ORRW"3UDVDGIURPWKHWHPSOH MDJJHU\ VXJDUDQGFRFRQXWV(YHU \ GD\RIIHULQJVIURPWKHGDUJDK DUH VXSSRVHGWREHJLYHQWRWKH6DL\ HGV ,WLVDQROGFXVWRP%XWLQ WKHDGPLQLVWUDWLRQVWRSSHGWKHSU DFWLFH LQDPRYHWRIXUWKHU LVRODWHWKH6DL\HGV $IWHU DQDUJXPHQWWKH\JRWWKH6D L\HGV DUUHVWHGIRUDUPHGUREEHU\ 7KH SUHVHQWUHOLJLRXVKHDGNQRZ Q DV1DQDNGDV.DNDZKRFDOOV KLPVHOI *XUX0DKDUDM-DJDWJXUX6D WSDQW $FKDU\D GHQLHGWKDWWKH PLVVLQJGRFXPHQWVRUPRQXPHQWVHYHUH[LVWHG+HWROG )URQWOLQHWKDW WKH 6DWSDQWKLIDLWKZDVDC9HGLFUHOLJLRQ ZKLFKKDGIROORZHUVIURP YDULRXVFRPPXQLWLHV:KHQWKLVZULW HUDVNHGKLPZKHWKHUWKHVKULQH ZDVDGDUJDKRUDPDQGLUKHVDLG0 XVOLPIROORZHUVFDOOLWGDUJDK,W LVDGLIIHUHQFHLQODQJXDJH%XW DOOGRQDWLRQVDUHJLYHQE\+LQGXVQRW 0XVOLPV

 \HDU ROG KLVWRU\ LV EHLQJ WULHG WR FKDQJH eh_ȵk5 U^Fheȵk5 ̆bhbWU^Fheȵk5 ~xxac½ȩkWs9iSehd ZU_ahXhJ`Kȵ lWj ZWjJp 

7KH GDUJDKDGPLQLVWUDWLRQLVDGDP DQW DERXWGLVFDUGLQJLWV\HDU ROGKLVWRU\%XWPDQ\GHYRWHHVZRXOGQRW OHWWKHPIRUJHWWKHSDVW,W ZRXOG WDNHDPLUDFOHWRIUHHWK H FKDLQVQRZELQGLQJ,PDP6KDK %DZD VIROORZHUV Printer friendly page Send this article to Friends by E-M ail

6XEVFULEH_&RQWDFW8V_$UFKLYHV_&RQWHQWV /HWWHUVWRWKH(GLWRUVKRXOGFDUU\WKHIXOOSRVWDODGGUHVV > +RPH_7KH+LQGX_%XVLQHVV/LQH_6SRUWVWDU &RS\ULJKW‹)URQWOLQH

KWWSZZZKLQGXRQQHWFRPIOLQHIOVWRULHVKWP

1RY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 7 of 7 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 428 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Real Patidar Mail - Series 27 -Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 / ...

www w.realpatidar.com arr.co a co om

Page 1 of 1

mail@r mail@realpatidar.c com Real Patidar <mail@realpatidar.com>

Series 27 -Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct2010 / XhNŽUh^d5U°b\h5Sh. yx.yx.zxyxWhJXh]p_S5́j_pEWs dIsNKahZ

Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: realpatidar <realpatidar@googlegroups.com>

Sun, Dec 5, 2010 at 1:39 PM

05-Dec-2010 || Jay Laxminarayan || || K]_Ǜ\jWh^h]R|| You all are aware of the recent editorial published in Patidar Sandesh and the massive uproar it caused amongst the people of A.B.K.K.P. Samaj. Many emails in protest, have floated since then. There were calls to completely boycott the newspaper, as well. eh_\h5XhNŽUh^d5U°b\h5JXh]p_S5́j_pE7WpƗ]h^ZhUd\hK\h5SpWjdh\p;U[ap_̆I5Pia^sVTjS\pahD°YJsK.

ia^sVƥ]ƈSD^ShGRh:\q_B_sDsĎh^h\sD_h]h. XhNŽUh^d5U°bWpZˆeƧDh^D^ahWjeD_sXRT:.

I have also learn't that many people have written protest letters to the editors. While others have decided to cancel the subscription. Many sanatanis have resolved not to publish their advertisements in the news paper, as a mark of protest and boycott. ?ɂkĤRah\ƤȻk 5 Jp 5 D°GRh_sDs?S5́jBWpia^sVƥ]ƈSD^ShX́s_Ɖ]h. Ɨ]h^° ZjĥZhȩk _sDs_ahK\^ĆD^ahWj

XRahSsD^° Jp . ia^sV7WpZˆeƧDh^Wh̆iSDĮXp, GRhdWhShWjB?SsXsShWhV5VhDŽ]Ĥe°^EZ^sXhNŽUh^d5U°b\h5

WhJhXahWhiWR½]s_jVhJp .

One of the important link in the chains of protests is the reply to the editorial, by the Sanatan Dharm Jagruti Samiti. There is lot to read between the lines in the reply. I have highlighted certain important points, where as I am sure there are many more. ia^sVWj8ʬkE_h\h5 5 ?DȺ lðDPŽĮXpdWhSWV\½ĤȤmiSĎh^hS5́j_pEdh\p8Xp_dIsNKahZJp . Sp\Wh KahZ\h5̆Ɨ]ë7WpX^së^ŽSpGȰk5 Zȴkah5 5 Iahȵk7Wp 5 KahȵkJp 5 . Spah7ȺkDȺkƉ]ȺkĆhBX^S\hȿk5ƚ]hWUsȻk¿ Jp . \Wp EhS^ŽJp S\Wp8ahGRhȺkĆhBah5Iah\`bp.

You can read the whole reply with my comments in the attached file or directly online here.... http://issuu.com/patidar/docs/series_27_-reply_to_patidar_sandesh_s_editorial_dt/1?mode=a_p \h^hĎh^hƚ]hWUs^haShȺkĆhB7WpV\½ĤȤmiSWsdIsNKahZS\p8:\q_dhTpKsP°_jYh:_\h5ah5IjbDbs. Sp\K

;X^KRhap__ӄDX^BW_h:WXRah5IjbDbs.... Real Patidar www.realpatidar.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only. - To fully understand the contents of this email, you may be required to read http://issuu.com/patidar/ docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit www.realpatidar.com or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com or join google group http://groups.google. com/group/realpatidar/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Series 27 -Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -D.pdf 411K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=562de6d854&view=pt&search=sent&msg=... 05-Dec-2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 429 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WҭV: dWhSWjBWj _hFRj ȳk [haSs S5́j _pE XhNŽUh^ www.realpatidar.com

XhNŽUh^ dUb dU yx zxyx Wh ӔD \h5 JXh?_ d5 U°b Wh Sh Sh. yx yx.yx.zxyx S5́j _pEWp 7.[h.D.D.Xh.dWhSW V\½ ĤȤmiS di\iS Ws dIsN KahZ

d5U°bp JhX]s eSs, ȐWs mail@realpatidar.com 8XRh d\hK\h5 ȣkZ ia^sV T]s.

XhNŽUh^ d5U°b Wh Sh. yx.yx.zxyx Wh ӔD \h5 JXh?_ S5́j _pE ȶ l^° ȶk^s dƗ] Tj apF`s 7Wp ?D S^YŽ (dSX5T S^YŽ) \hWidDSh V^haSj ƥ]ŠƈSB? _Ep_ _pE Jp . 8Wp _jVp d\˴ DƍJ DPah XhNŽUh^ dWhSWj ìhiS Wj _hFRj ȳk [h] Sp\K Fp^\hF± Us^h] Spas ȶ l^° ȶk^s d5[a Jp . Jp ƣ_h }x-~x a^d\h5

8XRj dWhSWj ìhiS? (D° ƛ̃j]

d\hȐ) dSX5T Wh ̆ĕp GȰk 5 Zȴk 5 [sFƥȻk 5 Jp . 7^° , dWhSWj B`E V^haSj 8XRj D°ƛ̃j] d\hȐ dSX5T Wh ̆ĕp XsShWj Ⱥ l` B`E ƨXƧN D^aj XPŽ Jp . ?NɀkK 5 Wˆe dSX5T ȺkĆhWp _:Wp D° ƛ̃j] d\hȐ XsShWj 8iTD dć^ShWp Wpap ȺkDaj XPŽ Jp . Ȑ Xh]h ;X^, Ȑ ;Ćp bsWp _:Wp, Ȑ k Wp \hN° 7Wp Ȑ d5U[ҴWp ƚ]hW \h5 ^hEjWp ̒j 7. [h. D. D. Xh. e°ȱB d\hK Wj (D° ƛ̃j] d\hKWj) GPS^ T9 eSj SpWs Ss Jp ƣ_h 7ȺkD ̆ȺkEsWj 8FpahWj S`p ƚa5b TSs Ksah\h5 8ƥ]s. 8\ Ss 8XRj D°ƛ̃j] d\hK Wj ƨThXWh ɅkVh^D aPŽ_s Ďh^h

8XRj d\hKWj Ⱥ l` ƨThXWh XhJ`Wj eDŽDS

Jp D y|x \h5 D^ah \h5 8aj eSj Ɨ]h^° Spȵ k 5 Wh\ eȱk 5 “̒j DƍJ DPah XhNŽUh^ dWhSWj d\hK” 7Wp SpWh ̆T\ ̆ȺkE eSh ̒j ^SWbj Ej\ĥ EpShRj 7Wp ̆T\ \eh\5́j eSh ̒j WȲk[h: WhWĥ D° b^hRj. Ɨ]h^ XJŽ Z5Vh^Rj] Vs^Rp iaiVaS 8 d\hK Wj ƨThXWh y~x \h5 Ԍ]h^° D^ah \h5 8aj Ɨ]h^° ƨahFS ̆ȺkE S^ŽD° \T_ Wh ɅkVh^D aPŽ_ ̒j X^ZS _ȣk XsDh^ 7Wp ̆T\ ̆ȺkE S^ŽD° ia^hRj ah`h aPŽ_ ̒j ibaUhd DhWĥ WhD^hRj Wj a^Rj T9 eSj 7Wp [j\ĥ D° b^h _jƠZhRj Ȑah aPŽ_ EĤWIj ^Ĝh eSh. y~x \h5 ZsP¡F Wh ;ąhNW aESp ƨahFS ̆Ⱥk ȺE ̒j X^ZS _ȣk ȣ 5 XsDh^° KRhƥȻk ȣk KRhƥȻ Ȼ k 5 eȱk Ȼk eȱ ȱ k 5 D°; ȱk

d\hKWj Dh]U° d^ ƨThXWh

“8XRj ìhiSWj D^h5Ij (eh_ XhˆDƨShW\h5) 7Wp ȺkZ 5 :Wj aESWh [hchRs Xˆ^cUs \p`aah \h5 7Wp ? Xˆ^cUs Ďh^h ìhiS \h5 ɅkVh^Rh Wj ̆ɂ miĂ Ƀkȿk D^Wh^ ? W^ bhȳ½k _ ƨaF½ƨT ̒j Wh^h]Rĥ ^h\ĥ _jƠZhRj ȵk5 \Wp

de°Ȑ ƨ\^R T9 Ĥ] Jp . ? eDŽDSWs 9WDh^ T9 bD° ?\ WTj D° ‘Ks ̒j Wh^h]Rĥ[h:? d\hK ɅkVh^hWj ̆ɂ miĂ Ws L5Ps ? ˆUads\h5 Wh Y^Dhƥ]s esS Ss 8XRj ìhiSWj 8Ȑ D°aj ȳkU½ bh esS SpWs iaIh^ \h́ D^Sh5 XR D5 Xh^Ž ġN° Jp .” Sp aES Wh ̆Ⱥk ȺE ̒j ibaUhd DhWĥ WhD^hRj? Sp\Wh [hcR eȱk 5 : \h5 KRhƥȻk Ȼ 5 eȱ Ȼk ȱ k 5 D° “8XRj ìhiS Wj da½ ̆T\ Xˆ^cUs D^h5Ij 7Wp ȺkZ ȱk

\h5 \`Ž eSj SpWj XhJ` ?D ƥ]ŠƈSWj K_a5S SXĔ]h½ eSj 7Wp ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 430 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

ƥ]ŠƈS Sp S ̆hS:ƨ\^Rj] ̒j Wh^h]Rĥ ^h\ĥ _ӄZhRj _ӄZhRj. 8XRj ìhiSWj

mail@realpatidar.com

̆FiSWs Xh]s WhEWh^ ̒j Wh^h]Rĥ [h: eSh. 7ìhW 7Wp ӔVh^h\h5 7Nah]p_j 8XRj ìhiSWh ̒j Wh^h]Rĥ [h: Ԍ]siSV½^ eSh. ìhiS ;X^ ZWj ZpO°_h \sN° ^hBWj (Xj^hRh Wh U_h_s Wj) WhFȧ lP\h5Tj ?\Rp ìhiSWp JsPhaj. ̒j Wh^h]Rĥ [h:Wp K da½ ̆T\ _hƊȻk5 D° 8XRj ìhiSWp ɅkVh^ahWj Wp D°`aahWj KĮ^S Xˆ^cU Ȑaj ]sKWhBTjK \eUӔbp Xh^ XPŽ bD° . ? ZVj Xˆ^cUs ?\Wj ̆p^Rh 7Wp Us^aRj WjIp \`Ž eSj. ̒j Wh^h]Rĥ [h:Wh ƨaF½ ahd XJŽ ? ̆ɂ miĂ D5 9D \5U XPSj es] Sp\ _hƊȻk5 X^5 ȱ k \5U XP°_j ̆ɂ miĂ\h5 Y^Ž ?D aES Ks\ 7Wp Ksb ȶ l]h½ 8XRh ZjĤ 7˴Rj ìhiS [h:B?. 8\h5Tj Ɇk5 \h́ Zp Wh\sWs K iWU² b D^Žb: ?D ̒j ^SWbj[h: Ej\ĥ ia^hRj ah`h, Ȑ\Rp 8

Xˆ^cUs aƍIpWh _h5Zh Fh`h U^Ơ]hW ̒j Wh^h]Rĥ [h:? 7ȴ lȿ5 k ȺkD°ɀ 5 k Dh]½ 8F` VXhƥȻk.5 ?NɀkK 5 \h́ Wˆe XR DƍJ, ȤkK^hS 7Wp 7ƛ] ̆U° bs\h5 ah^5 ah^ ̆ahd D^ŽWp ɅkVh^hWj \bh_ K_Sj ^hEj. 8XRh

D\WdjZp ̒j ^SWbj [h: 8Ȑ 7eӄ ehK^ WTj. SpB̒jWj Whȳk^ƨS S‡Z]SWp _jVp SpB 7eӄ ehK^ ^eŽ bðh WTj. X^5 ȱ k \h^Ž Isïd EhS^Ž Jp D° SpB ȳk^ ȺkZ 5 : \h5 ZpOh5 ZpOh5] 8XRj Xˆ^cU ;X^ 8bjah½ U a^dhaj ^Ĝh ebp. ZjĤ ?ah [h: Ȑ\Rp ̒j ^SWbj [h:Wp ?\Wh Dh]½\h5 dhT 8Ɯ]s Sp 8XRh ̒j WȲk[h: WhWĥ, SpB 7eӄ ehK^ Jp ?N_p Sp\Wh iacp D5 :D De°Sh Ɇk5 ësȹu 7ȵk[ɂk5 Ġ5.” ;X^sƈS [hcRsTj ? ȶk ȶ^ ^ah^ ah^ Th] Jp D° 8 d\hK Wj (D°ƛ̃j]

Xj^hRh dSX5T 8XRj d\hK \hN° _h]D V\½ WTj.

d\hKWj) ^IWh-ƨThXWh ?ah Ʌk Vh^D aPŽ_s Ďh^h D^ah \h5 8aj eSj ɅVh^D D° ȐBWp Isïd XRp ?ɂk ɂ 5 _hƊȻk ɂk _hƊȻ Ȼ k 5 eȱk Ȼk eȱ ȱ k 5 D° Xj^hRh dSX5T \S 8XRj ȱk ìhiSWp _h]D V\½ WTj 7Wp Sp \S \h5 ^eŽWp 8XRj ìhiSWj B`E ?D Ⱥk\Wh Ⱥkd_\hW S^ŽD° Tah K: ^eŽ Jp 7Wp T9 Kbp SpTj dƗa^° SpWs Ɨ]hF D^as XPbp 7Wp SpTj SpB? SpWs dU5 S^XRp Ɨ]hF D^Ž 8XRh ˆeƛȳk W6 ӔFjDh^ D^Ž ìhiSWp dWhSW V\½ S^Y Ⱥ l` dWhSW ˆeƛȳ ƛȳ V\½ Ws ȶk ȶW6

dWhShWjBWj ˆeSWj ^ëh \hN° d\hKWj ƨThXWh D^Ž eSj.

ah`ŽWp \h́ 7Wp \h́ Sp\Wh (dWhShWjBWh) ˆeSsWj ^ëh D^ah (dƗXƛTjB Wh ˆeSsWj ^ëh D^ah WeŽ) e°ȱ k Tj D°ƛ̃j] d\hKWj ƨThXWh D^Ž eSj. ;X^sƈS ZhZSs Sp\K SpWh Ȑaj GRj ZVj ZhZSsWs 8XRj ìhiS 7Wp 8XRj d\hKWs 9iSehd Fahe Jp . XR eh_\h5 Ԍ]h^° XhNŽUh^ dƛU° b \hidD XíDh \h5 (ȐWs ?D ìhiSȵk 5 ȺkEX́ S^ŽD° ;ƣ_pE TSs eSs, XR Jp Weӄ) dWhSWj B`E V^haSj 8XRj D° ƛ̃j] d\hKWp 7Wp SpWj WpShFj^Ž Wp [h5Pah \h5 8aj Ɨ]h^° 7\hȿk5 _seŽ ;D`Ž ;OȾk5 7Wp \W ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 431 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

\h5 ̆ĕs ;U[ƥ]h D° 8 XhNŽUh^ d5 \h dU° ŚjB Ƀk5 U°b Wh De°ahSh iaĎhW S5 ́jB Wp Ƀk

mail@realpatidar.com

T9 FȻk 5 Jp ? 8 S5́jB y. Ƀk 5 dWhShWjB Jp D° XJŽ Xj^hRh dSX5T V\½ Xh`Sh dƗXƛTjB Jp ? z. D° XJŽ dWhSWj ˆeƛȳk esahWs Ps` D^ŽWp dWhShWjBWh ƨah5F\h5 dƗXƛTjB Jp . {. D° XJŽ \h́ 7Wp \h́ 8iTD _h[ Wp EhS^ XsShWj SOƨSSh Wp Wpap ȺkDŽWp dSX5T 7Wp dƗXƛTjB S^Y ȵk 5 _EhR _Ej ^Ĝh Jp ? 8 De°ahSh iaĎhW S5́j̒jB ? _Ep_h Sp\Wh S5́j _pE \h5 D°ƛ̃j] d\hKWh esĆp Uh^s 7Wp D° ƛ̃j] d\hK ;X^ 8^sXs _FhPÈh Jp Sp SĆW EsNh, Xh]h iaesRh 7Wp Xj^hRh dSX5T S^YŽ \hWidDSh V^haSh _pEs Jp . SU;X^h5S X^së ĮXp SpB? 7.[h.D.D.Xh.dWhSW V\½

ĤȤmiS di\iS Wh 8Fp ahWs ;X^ XR 8^sXs _FhPÈh Jp . SpWh dIsN KahZs 7\s 7eӄ ìhiSWp dhIj eDŽDSs ĤR Th] Sp \h́ e°ȱ k Tj 8Xj ^Ĝh JŽ?. 8 dIsN KahZs XhNŽUh^ dt^[, ;\h UX½R Sp\K XhNŽUh^ d5U°b\h5 7ƈë^d ̆FN Th] Spɂ 5k 7\p :ƍJŽ? JŽ?. y.

XhNŽUh^ d5U°b Ws 8^sX: ”?D d\]Wj Ft^abh`Ž (D°ƛ̃j]) d\hK\h5 Ƀkȿk T]s.......

ӔVhȴV 5 l j Ws \hes_”

Ft^abh`Ž d\hK

ĤȤim S di\iS Ws KahZ: 8XRj D°ƛ̃j] d\hK Ft^abh`Ž eSj, Jp 7Wp [ia J [iaƧ]\h5 Ƨ]\h5 XR ^e°bp. DUhI dƗXƛTjB 7Tah Ss SpWh S^Y KsD V^haSj ƥ]ŠƈSB \hN° Wˆe es]. Ȑ dSX5T Wp _:Wp 8Ej ìhiSWj B`E ?D Ⱥk\Wh Ⱥkd_\hW S^ŽD° TSj eSj SpWp ȹd 5 l ah \hN° T:Wp 8XRj D° ƛ̃j] d\hKWj ƨThXWh D^ah\h5 8aj eSj. Wh D° }x a^d XJŽ ? K D_5ˆDS dSX5T \S Wp ìhiS\h5 7Wp d\hK\h5

̆sƗdheW 8Xah

\hN° T9 eSj. D° ƛ̃j] d\hKWh ƨThXD aPŽ_sWs IsƉEs 8U° b (CLEAR MANDATE) eSs D° 8 d\hK \h5 ìhiSWh YƈS 7Wp YƈS ?ah \hRds K ^eŽ bDbp ȐB? dSX5T \S Ws dUh] Wp \hN° Ɨ]hF D]Ҵ es] 7Wp 8XRh Ⱥ l` dWhSW ˆeƛȳk V\½ Ws ӔFjDh^ D]Ҵ es]. XR 8 8U° b ;X^ ȳl V 7Wp Ueӄ \h5 XF ^hEah ah`h d\hKWh I5U \hRdsWp _:Wp Ȣk Oh^hGhS TSs Ksah\h5 8ƥ]s. Ɨ]h^° 8KWj 8XRj D°ƛ̃j] d\hKWh

ĖpS X́ STh X5I\

WpShBWp _hƊȻk 5 D° 8 Z^hZ^ Tȱk 5 WTj, D]h5D 8XRp ȧkðh JŽ? Ɨ]h^°

7iVapbW \h5 T]p_

SpB? Ėp ĖS SX́ X́ 7Tah Ss Z5Vh^R \h5 ƨXƧNShB 7Tah Ss X5I\

ƨXƧNSh

7iVa 7iVap W \h5 8RjWp ab bW \ 5 ìhiSWh ^ŽSj^ŽahKs\h5 ƨXƧNShB 8RjW \h W Sh.y..zxyx Wh 8U° b X́ Ĥe°^ D^ŽWp D^ŽW W D°ƛ̃j] d\hK ?D dWhSWj ˆeƛȳ ˆe ˆ ƛȳk S^ŽD° Wj ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 4 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 432 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

k s J B B`E Jp ?ɂk D^ɂk ȤkWs W Jp . 7Wp ? d\hK \h5 V^haSjj d\hK J ?ɂk ɂ 5k Ĥe°^ D^ɂ ɂ 5k Ƀk ɂk Ƀ 5k Ȥ

mail@realpatidar.com

YƈS 7Wp YƈS dWhSW ˆeƛȳk V\½ Wp 7ȵkd^Sh – Xh`Sh (dSX5T V\½ Xh`Sh WeŽ) DƍJ DPah XhNŽUh^ ìhiSWh aƛdKs K ^eŽ bDbp ?ɂk 5 Ĥe°^ D^° Ss SpWj WpShFj^ŽWp WZ`Ž 7Wp iWƧY` Wp ShFj^Ž Jp Sp\ Ĥe°^ D^ɂk 5 d^hd^ EsȬk 5 Jp 7Wp Sp EsȬk 5 Dh\ 8 XhNŽUh^ d5U°bp DȻk¿ Jp . XhNŽUh^ d5U°b Wh De°ahSh iaĎhW S5́jB dSX5T S^YŽ \hWidDSh Tj XjPh: ^Ĝh es] Spɂ k 5 U° Eh] Jp . Sp\Wh 8ah iaVhWs Tj D° ƛ̃j] d\hKWj dWhSWj ìhiS\h5 Ue°bS Y°_h] Sp e°ȱ k \h́ Tj 8ɂk 5 _EhR _ƉȻk 5 Jp ?ɂk 5 Isƈȣk 5 U° Eh: 8ap Jp . z. XhNŽUh^ d5U°dWs 8^sX: “?ĭ_ zxyx Wh ӔD \h5 ̆idć D^° _ D° ĖpSX́ Zeh^ XhPah \hN° KahZUh^ i\́s ? d\hK ;X^ XPWh^Ž

ȳk ^Fh\j 7d^sWj _pb

\h́ U^Dh^ D^Ž WTj.” ĖpS X́ d\hȐ Zeh^ XhP°ɀ k5

ĤȤmiS di\iSWs KahZ:

Jp 7Wp SpWh ȺkĆhBWp X5I\ 7iVapbW\h5 XR Xdh^/

ȳk ^Fh\j 7d^s XP° Sp e°ȱ k Tj Ss ĖpSX́ D°ƛ̃j] d\hK Ďh^h Zeh^ Xhd D^ah\h5 8ap_ Jp . XhPah\h5 8ƥȻk 5 Jp . ?N_j Ss De°ahSh XhNŽUh^ d5U°bWh iaĎhW S5́jBWp EZ^ esaj Ks:?. }x-}x a^d Tj dSX5T ZhZSp ȳl ȳV 7Wp Ueӄ \h5 XF Zȴk [sFƥȻk ^hEWh^h \ha`ahUŽBWp _jVp d\hȐ GȰk Ȱ 5 Zȴ Ȱk ȴ k 5 [sFƥȻ ȴk Ȼ k 5 Jp . dhTp dhTp Ȼk d\KWh dWhSWj [h:B? XR [sFƥȻk 5 Jp . Ɨ]h^° dSX5T d\hȐ SpWh Xj^hRh dSX5T V\½ Wp \hTp ERj Wp dWhShWjB Wh [sFp Sp V\½ D° ƛ̃j] d\hK\h5 iWcpV esah JSh5 aҪQh]Ҵ Jp . Wp ? dSX5T d\hK ìhiS \h5 dSX5T V\½ ZhZSp Y^Ž XhĠ5 Dhȭk 5 DhQSj F]j. Ds: De°ah ahį5 Wsȱk 5 ?\Wp. Dh^R D° ?\Wj XsShWj dSX5T d\hK 7_F eSj K. dƗXƛTjB Wp Xj^hRh V\½ ȺkDŽWp 8a^Ž _pah \hN° D° ƛ̃j] d\hȐ }x-}x a^d ɅkVj ^he Ks:. 7^° D° ƛ̃j] d\hȐ dWhShWjBWh [sFp \h5P 8 dƗXƛTjB Xj^hRh Wp ȺkDŽWp d\hKWh dWhShWj ̆ahe\h5 [`Ž Ĥ] Sp \hN° SpBWj ThZP-ȲkZP 7Ɨ]h^ ɅkVj D^Sj ^eŽ. Sp\ D^ah\h5 D°ƛ̃j] d\hȐ SpWh dWhSW V\½ Wp apF`s ^hƉ]s. Ds: XR d\hK V\½ iaesRj Ss W K es: bD°. V\½ 7Wp d\hK ?D K idïh Wj Zp Zhȩk ȩB Jp . SU;X^h5S Ԍ]h5 ?DK V\½ X`hSs es] SpWp K d\hK De°ah]. Sp ̆\hRp dWhSW V\½ Jp ?N_p D°ƛ̃j] d\hK Jp 7Wp D°ƛ̃j] d\hK Jp ?N_p DƍJ DPah XhNŽUh^ ìhiS \h5 dWhSW V\½ Jp . ìhiS? Ehd WҭV _pah Ȑaj ahS ? Jp D° D°ƛ̃j] d\hȐ Zeh^ XhP°_ ‘ĖpSX́’ 7Wp Ɨ]h^ ZhU Sh. .}.zxyx \h5 D^° _ Z5Vh^R \h5 Y°^Yh^s, Sh. yz.}.zxyx Wh X5I\ 7iVapbW \h5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 5 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 433 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

R]s Wh 7\_jD^R Tj d\hK\h5 ȳkȳ^Fh\j ȳ^Fh\j 7d^s ZɆ ɆK _pah]p_ iWR½ k dh^Ž

mail@realpatidar.com

XPWh^Ž Jp . Jp aN° D°ƛ̃j] d\hȐ ?Wj ?D dWhSWj d\hK S^ŽD°Wj B`E Ĥe°^ D^Ž UŽVj 7Wp SpK B`E SpWj ƨThXWh aESp Wj eSj. Sp\h5 Ds:Wp D5: ah5Vs bh \hN° esas Ks:?. ah5Vs Ss YƈS XhNŽUh^ d5U°b Ȑah \ah`ahUŽB Wp K Jp . XhNŽUh^ d5U°b Z^hPh XhP° Jp D° dWhSW 7Wp dSX5T Wh ̆ĕs d\hK \h5 Jp Sp dh5̆Uhi]D iaahUs Jp . [_h \hRd d5̆Uh] 7Wp V\½ \h5 D5:D Y^D Jp D° Wˆe SpWp d\Ks. d\hK \h5 7Ɨ]h^° Ih_j ^e°_h iaahUs dh5̆Uhi]D WTj, Sp iaahUs Jp Vhi\D. Sp iaahUs Jp dWhSW V\½ 7Wp iaV\Ҵ Wh ( dSX5T V\½Wh) Ȑ dSX5T V\½Wp D° ƛ̃j] d\hK\h5 WjbpV Y^\haah \h5 8ap_s Jp SpWs 9iSehd Fahe Jp . eh dWhSW ˆeƛȳk V\½ e°O` iaiaV d5̆Uh]s 8aDh]½ Jp XR Xj^hRh dSX5T \S ?D ib]h Ⱥkd_j\ V\½ Ws Yh5Ns Jp 7Wp Sp 8XRj ìhiS \hN° _h]D V\½ WsSs, 7Ɨ]h^° XR WTj 7Wp [iaƧ] \h5 XR WTj ^e°ahWs ?N_p Sp 8XRj \hN° iaV\½ Jp . eap 8XRj D°ƛ̃j] d\hK dWhSW V\½ ZhZSp ƨXƧN T9 F: Jp 7Wp SpWj ȳk ^Fh\j 7d^s dh^Ž 7Wp eDh^hƗ\D K XPWh^Ž Jp Sp\h5 Zp \S WTj.

{. XhNŽUh^ d5U°dWs 8^sX: ;i\]h \hShĥ d5ƨThW (әLh) Wh ̒j \Rj[h: ‘\Ơ\j’ Ȑ d\hK Wh aEhR D^Sh5 ThDSh WTj Sp DƍJ DPah XhNŽUh^ d\hKWj ̆iSƧOh dha [h5FjWp ȹkïs T9 F: Jp Sp\h5 b5Dh Wp ƨThW WTj ĤȤim S di\iS Ws KahZ: XhNŽUh^ d5U°bWh iaĎhW S5́jBWj 8 ahS SĆW EsNŽ Jp . Jp ƣ_h

̒j \Rj[h: '\Ơ\j' 7Wp әLhWj ȺkƉ] DPah XhNŽUh^ ìhiS Wj d5ƨTh, Ss

yz-y} \ˆeWh \h5 \Ҫ (^\pb[h: ahFˆP]h) 7Wp ̒j ˆeƠ\S[h: EpShRj

dSX5TWh iaȿk ć\h5 Dh]½ D^°

? |-| aES 8 aPŽ_ ̒j \Rj[h: ‘\Ơ\j’ Wj ĮZĮ Ⱥk_hDhS _jVj Jp .

Jp .

Sp aESp SpB̒j? ‡I„Sh ƥ]ƈS D^Sh5 Dɖk5 eȱk 5 D° 8XRj ìhiSWp D_5D ĮX Xj^hRh dSX5T \S \h5 eȩk ? DƍJ DPah XhNŽUh^s 7Nah]h XPÈh Jp SpWs \Wp 7Ydsd Jp . Ih^ Ih^ D_hDWj _h5Zj IIh½ \h5 SpB ̒j? y€ Wj \jWjN ȸ lD DhQŽWp 7\sWp ZShƥȻk 5 eȱk 5 D° 8 ;\j]h \hShĥ d5ƨTh? DPah XhNŽUh^sWp Xj^hRh dSX5T \S \h5 Tj Zeh^ DhQah ?D Di\NŽWj ^IWh Jp D dW y€ \h5 D^Ž eSj 7Wp Sp D\jNŽWh SpB XsSp XR ?D ȺkƉ] dƟ] eSh. 8 O^ha 7eӄ 7ë^d ^ȩk D^ahȵk 5 \W 7\sWp de°Ȑ T9 Ĥ] Jp . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 6 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 434 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;i\]h \hShĥ әLh Ďh^h

----------------------------------------------

www.realpatidar.com

;i\]h \hShĥ d5ƨThW әLh

dSX5TV\½ Wp ìhiS\h5 Tj mail@realpatidar.com Zeh^ eD_j WhEahWh ̆]ƗWs.

Dh^sZh^Ž d[h O^ha ˲\h5D W5Z^ y|/y~.yy.y€. d5aS zx{}, Dh^SD aP z (ZjK). 7ȐƛPh: XhNŽUh^ Xˆ^ah^\h5 D°N_hD _sDs Xj^hRh dSX5T \h5 [`Ž ^Ĝh J Jp Rp Sp ӔFp S F Sp S\ \Rp R ^sDah \hN° ̆]hd D^ah ӔFp ӔF F O^ha.

-O^ha“DƍJ DPah XhNŽUh^s\h5Tj STh EpPh ĥƣ_h\h5 Tj D°N_hD Ȣk Ȭ5k Zs ? Xj^hRh X5T ƨajDh^° _s Jp Sp\K ZjĤ Ȣk Ȭ5k Zs XR 8 X5T S^Y [`Ž ^Ĝh Jp Sp Sp Wp S\ \Wp W dhIj dWhSW V\½Wj d\K 8Xj Sp S S^Y KSh 7NDhaah

;i\]h \hShĥ d5ƨThW

\hN° ̆]hd D^ah \hN° WjIpWh dƟ]s Wj D\jNŽ Wj\ah\h5 8ap Jp ”

әLh Ďh^h dSX5T V\½

y. \Rj[h: :Ė^[h: XN° _ әLh

S^Y KSh _sDsWp 7NDahWh ̆]hds.

z. \Wĥ[h: D^dW[h: XN° _ e^Žȶk^h {. ZpI^[h: ̑K[h9 XN° _ V^hU^hDƠXh |. eˆ^̆dhU XN° _ ̆ȺkE ̒j ȳkFh½ ̆dhU ̒j \Rj[h: ‘\Ơ\j’ ?

7Ydsd ƥ]ƈS D]s eSs D° \Wp XR Sp\h5

dY`Sh W \`Ž Sp ZU_ Ɇk 5 ës[ 7ȵk[ɂk 5 Ġ5. 7\sWp Wh ĠND° 8 ahS 7eӄ D^aj XP° Jp D° 8 \ehȶkȿkc \Rj[h: ‘\Ơ\j’ ? 7\h^Ž d\ë D°ƛ̃j] d\hKWh \hĥ ̆ȺkE ̒j ah_ĥ[h: ahˆP]h Sp\K eh_Wh ̆ȺkE ̒j ^h\ĥ[h: WhD^hRjWp 7\h^Ž ehK^Ž \h5 YsW D^ŽWp KRhaj UŽȴk 5 eȱk 5 D°:

“8X ̒j DƍJ DPah XhNŽUh^ d\hKWh ̆Ⱥk ȺE Js 7Wp 7W W ̆Ⱥk ȺE esahWp esahW W WhSp S Ɇk Ɇ5 S\sWp S\sW W KRhɂk hɂ ɂ 5 Ġ5 D° Xj^hRh dSX5T ZhZSp ɂk ZhZS S S\h^Ž d\hȐ GȰk Ȱ 5 Zȴk Ȱk Zȴ ȴ 5k [sFƥȻk Ȼ 5 Jp Ȼk Jp . S\h^h ȶ la½Ks Wh^h]Rĥ ZhXh 7Wp 7W W ^SWbj ZhXh? Ȑ Xj^hRh dSX5T \S ZhZSp ZhZS S ƨXƧNShB D^Ž eSj S Whh y NDh ȐN_j? SpW ƨXƧNSh 8Ȑ S\p \ _sDs WTj D^Sh. eap ea a S\p \ Sp S ZhZSp S ƨXƧN T9 ĤB. Wˆe Ss Xj^hRh dSX5T d\hKWh [h:B S\h^Ž D°ƛ̃j] d\hKWj Gs^ WhEbp D^ŽWp EsUŽ WhEb b. eap a XJŽWh ˆUads\h5 S\h^° ƨXƧNSh D^ŽW W 8 Xj^hRh dhTp dƗXƛTjB Wj dhT T Zp Z ahSs D^aj XPbp XPb b Ss K S\p S\ \ 8 ̆ĕp ĕ dY` Tbs. y. ?D ahS ? D° 8 dƗƜƛTjB KsP° S\ S\p \ dh\h‰KD d5ZV 5 s Ȑah D° UŽD^ŽB _ ahȵk ȵ 5 7Wp ȵk 7W Wp UŽD^ŽB U° ahȵk ȵ 5 Z5V D^s 7Wp ȵk 7W W _pa hȵk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 7 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 435 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

z. Zjĥ ahS ? D° 8 dƗXWTj [h:B KsP° dˆe]h^Ž i\_DSs

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

adhaahȵk ȵ 5 Z5V D^s.” ȵk k j S\ “8 Z Zp aƨȱ ƨȱ ȱ k Ԍ]h5 Ʌ ɅkVj V S\p \ Wˆe D^s Ɨ]h5 Ʌk ɅVj Vj dSX5T Wh ̆ĕ ̆ĕp ĕ 7Wp 7Wp S\s dY` TahWh WTj,WTj 7W W WTj. 7W W Ɨ]h5 Ʌk ɅV Vjj S\h^Ž DƍJ DPah XhNŽUh^ d\hKWp d\hKW W Ƀk Ƀć dWhSWj ˆeƛȳ ƛȳk d\hK ZWhaj bDahWh WTj.” -------------------------------------

|. XhNŽUh^ d5U°dWs 8^sX: “7\p (XhNŽUh^ d5U°b) 8 ƨThWp Tj ? ahS ƨXƧN D^ah \h5Fj? JŽ? D° D°ƛ̃j] d\hȐ ĖpSX́ Zeh^ XhPŽWp 7iVapbW \h5 dWhSW-dƗX5T iaahU ӔFp Ȑ iWR½]s _jVh SpWj MERIT D° C‡IƗ] \h5 XPah \h5FSh WTj (Dh^R D° Sp d\hKWs 7iVDh^ Jp 7Wp Sp :ƍJp Sp D^Ž bD° Jp )...................D°ƛ̃j] d\hȐ \\S Wp Dh^Rp Ȑ ^ŽSp, LȵkWj ahSha^R\h5 8 ̆ĕs Ws ;D°_ _haah \h5 8ƥ]s, SpWhTj d\˴ d\hK\h5 7KXh 5 [^Ž ŠƨTiS ̆aS˜ ^eŽ Jp . D° ƛ̃j] Wpȱ mƗa Ss \h́ O^has D^ŽWp SpWh 7\_jD^R Wj KahZUh^Ž ‘ƨThiWD d\hKs’ ;X^ JsPŽWp, 7‡_ƜS T:Wp Zpdj FȻk 5 Jp .......” ĤȤim S di\iSWs KahZ: 8 ahS XR SĆW EsNŽ 7Wp dƗ] Tj apF`Ž Jp . d\] d\] ;X^ D° ƛ̃j] WpShFj^Ž? WjP^Sh ahX^ŽJp 7Wp LsW d\hKsWp 7Wp GND dWhSWj d\hKsWp ]sƊ] 8U° bs 8Xj Ɨ]h5 Wj Xˆ^ŠƨTiSWs ShF XR

XhNŽUh^ d5U°bWh iaĎhW S5́jB, d\hKWp dWhSW V\½ S^Y ah`ahWj XsShWj WqiSD KahZUh^Ž D°\ WTj iW[haSh.

\p`aSj ^eŽ Jp . ShF WTj \p`ƥ]s Spas ?DhU UhE_s Ss 8Xs [h: ̒j S5́j ̒jB;.

}x-}x ah^ds \h5 Ȑ dSX5T ̆ĕp ZpU^Dh^ ^eŽWp d\hȐ

[sFƥȻk 5 Jp SpWs Ɖ]h_ 8 De°ahSh iaĎhW S5́jBWp WTj 8aSs Sp 7Ydsd Wj ahS Jp . XR Ȑ Xj^hRh dSX5T \S Wp _:Wp 8Ej ìhiS D_5ˆDS T9 eSj SpK dSX5T Wp ‡Z^Uhaah \hN° 8 XhNŽUh^ d5U°bWh iaĎhW S5́j̒jB DNŽZć T]h Jp Sp Ss Sp\Wh _hEhRs ;X^Tj U° Eh: 8ap Jp . 8Ȑ d\˴ ìhiS\h5 da½́ ĤȤim S 8aj Jp , Xj^hRh dSX5T iaȿkćȵk 5 (Ȑ 8Ej ìhiS \hN° D_5DĮX eȱk)5 ahSha^R ;ȹk 5 TȻk 5 Jp , Sp XhNŽUh^ d5U°b 7Wp SpWh iaĎhW S5́jB Tj Ksahȱk 5 WTj SpWh Osd 7Wp 7D` Dh^Rs Jp Sp 7\s 7Ɨ]h^° De°ah WTj \h5FSh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 8 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 436 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}. XhNŽUh^ d5U°b Ws 8^sX: www.realpatidar.com

“eh_\h5 d\˴ d\hK\h5 O°^ O°^ WpShB Ksah \`p Jp . 8ah U^° D

mail@realpatidar.com

WpShB ?\ \hWp Jp D° ‘d\hKȵk 5 ˆeS \h́ SpBK iaIh^Ž bD° Jp ’ 8ah ĤSp ZWj ZpO°_h WpShBWh5 8F L^Sh5 aƈSƥ]s, d\hKWj ?DSh KsE\haSh iWapUWs D° d\hKWh d5FOWWp SsPŽ WhESh ƥ]eah^s ̆iS D°ƛ̃j] WpShFj^Ž ȺkD ̆pëȢu ZWjWp \h́ S\hbs iWeh`Ž ^eŽ Jp 7Tah 8PDS^Ž ^ŽSp Sp\Rp d\T½W 8Xj ^eŽ Jp Sp\ DeŽ? Ss D5: EsȬk 5 dSX5T V\½ 7Wp dWhSW V\½

WTj........”

dhTp ^eŽWp d\hKWj ?DSh

ĤȤmiS di\iSWs KahZ:

D°aj ^ŽSp NDŽ bD°.

iaĎhW S5́j dhe°Zs S\p Ȑ\ S\hȿk5 \5Sƥ] S5́j ƨThWp Tj 8Xs Js Sp d\hKWp e_Z_haj WhEp Spɂ k 5 es] Jp 7Wp ìhiSWp Fp^\hF± Us^° Spɂ k 5 es] Jp Sp Zȴk]p d\hK 7Wp d\hKWh dWhShWj[h:B I_haj _p ?ɂk 5 \hWs Js? d\hK \h5 Ƀk 5 Tɂk 5 Ks:?? d\hK D° \ Ih_aj Ks:? Sp De°ahWs

d\hKWj ?DSh \hN° \sNh ZɆ\ k Sj d5Ɖ]hah`h _sDsWp ȺkƦD°_j\h5 ȺkDasWj ahS ƥ]hKZj WhK De°ah].

7ZhiVS 7iVDh^ \h́ S\sWp K Jp ?ɂk 5 \hWs Js? Ss S\p Eh5P EhB Js. Fs` Fs` KahZs 8XahW 8XahWp W ZU_p _ ƨXƧN _EjW _EjWp W KRhas D° S\ S\p \

(XhNŽUh^ d5U°b) dSX5T V\½ Wp \hWp W ˆeƛȳ ƛȳk V\½ S^ŽD° \hW W Jp J. 7Wp W Ks Sp S ˆeƛȳ ƛȳk

V\½ WTj Ss Des D° Sp _j\ V\½ ȵk S Ⱥk ȺƦƦ_j\ ȵ 5 ?D Yh5hȬ hȬ5Ȭ5 k Jp Jp . XJŽ ƨXƧN _Es D°

D°ƛ̃j] d\hK\h5 Xj^Rh dSX5T V\½ Wp W D°ƛ̃j] d\hK \h5 ƨThW Jp J D° Wˆe. S\h^h iaIh^s Ƀk Ƀ5 Jp Jp Sp S ƨXƧN Ss D^s.s dƗXƛTWh ̆ĕp S\h^h Ȑah \ah`ahUŽ, ȳl V 7Wp Ueӄ \h5 XF ^hEah ah`h _sDsWj ahSs \h5 8aj K:Wp 8 d\hȐ GȰk 5 Zȴk 5 [sFƥȻk 5 Jp 7Wp FȰk 5 Zȴk 5 Ȥk\hƥȻk 5 XR Jp . ?Wh _jVp d\hK\h5 Ds: ahS Wj ƨXƧNSh ̆aS½Sj WTj. ?Wh KahZUh^ S\p 7Wp S\h^h Ȑah _sDs Js. 8 ZVj aƨȱkWj S\sWp EZ^ esah JSh5 7ĤR ZWahWj Dsibb D^s Js. S\h^h Ȑah _sDs? d\hKWs UhN ahƤ]s Jp . SpWj WҭV eap d\hKWh Zes`h aF±

(dWhShWjB?) _9 _jVj Jp ,

S\hȿk5 \ah`XȰk 5 eap ;GhȮk 5 XPŽ FȻk 5 Jp . 7Wp _sDs eap ĤȤmS T9 F]h

dɆT k j Xe°_h5, S5́jB 7Wp XhNŽUh^ d5U°b? V\½ ̆Ɨ]p XsShȵk 5 a_R ƨXƧN D^ɂk,5 KĮ^Ž Jp .

d\hKWj ?DShWj E^° E^ ‡I„Sh es] Ss dSX5TjB Wp d5U°b 8Xs D° Xj^hRh, :\h\ bhe, iWƧD_5DŽ aFp^°Wp dUh] \hN° Ɨ]hFj Wp d\hK\h5 [`Ž Ĥ].

Jp , Ds: XR ̆Dh^Wj 7ƨXƧNShB eap I_haj _pahWh WTj. S\p YsP XhPŽWp bh \hN° WTj De°Sh D° ? ZWj ZpO°_h WpShB DsR Jp ? ? ZWj ZpO°_h WpShB Wp _jVp Ss d\hK \h5 Jp ƣ_h }x a^d \h5 WTj 8aj Spaj ĤȤmiS 8aj Jp . SpWj da½́ ̆b5bh T9 ^eŽ Jp Sp S\h^hTj Ksahȱk 5 WTj? SpB d\hKWj ?DSh WTj SsPSh XR dWhSWj B`E V^haSj D° ƛ̃j] d\hK\h5 dWhShWjB Wj ?DSh \KȸkS D^Ž ^Ĝh Jp , d\hKWp ?D ˆUbh 8Xj ^Ĝh Jp . SpWj WҭV _pKs. Wˆe Ss YҰDh: Kbs. FsƗ]h Wˆe KPs. S\p Ȑ ?DSh Wj ahS D^s Js Sp dWhSW 7Wp dSX5T Wj ?DShWj ahS D^s Js Sp _h5Zh Fh`h \hN° 9ƍJWj] WTj. D°ƛ̃j] WpShFj^Ž ;X^ S\p b5Dh D^s Js YƈS ?N_h \hN° D° 8 d\hKWh ȴk^ŽRs Wp eap d\ĤȻk 5 Jp D° ƨThXWh aESWh ƨThXD aPŽ_sWs 8U° b Ƀk 5 ͰSs? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 9 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 437 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

\ƛP°N Ƀk \p Ƀ5k 5 eSs? Ƀ eS Ss? D° ƛ̃j] d\hK ZWj ZpO°_h WpShBWp 8PDS^Ž ^ŽSp d\T½W

mail@realpatidar.com

WTj 8XSj? 7\p Ss DeŽ? JŽ? D° D° D°ƛ̃j] d\hKWj WpShFj^Ž d\ĥWp ȣkƣ_p8\ d\T½W 8Xj ^eŽ Jp . S\h^h Ȑah _sDsWp _jVp Xe°_h5 d\T½W 8Xj WsSj bDSj XR eap Sp\Wp d\Ĥ: FȻk 5 Jp D° Ƀk 5 dhȧk 5 7Wp Ƀk 5 EsȬk 5 Jp . S\h^Ž d_heWj KĮ^ WTj. 7Wp EsNŽ d_he eap 8Xahȵk 5 Z5V D^s. dSX5T 7Wp dWhSW d\hKs Wp 8XWh ƨThXD ɅkVh^D aPŽ_sWp ?D ^hEaj esS Ss Sp d\]p e]hS dSX5T d\hKWp ȺkDŽWp dWhSWj B`E V^haSj 8XRj D° ƛ̃j] d\hKWj ƨThXWh XR D^Ž Wh esS. S5́j dhe°Zs, K^h :iSehdWh5 XhWh Ss Es_jWp ȩk B Ss E^h, ?ȵk 5 \WW D^s D° ?D ȺkƦ_j\ Xj^ Zhah :\h\bhe ƨThiXS Xj^hRh dSX5T Wp _jVp ìhiSWp Ƀk 5 Ƀk 5 [sFaɂk 5 XPȾk5 Jp 7Wp 8Ȑ ?K dSX5T d\hȐ SpWh V\½ \h5 Y°^Yh^s D^ŽWp D°ƛ̃j] d\hKWh dWhShWjB dhTp Jp S^XӄPŽ D^ŽWp Sp dSX5T V\½ ?D ˆeƛȳk V\½ Jp ?\ Odhaah \h5FSh es] Ss Sp _sDs 7Wp S\h^h Ȑah _sDs D° ƛ̃j] d\hKWj ?DSh 7Wp dWhSWj ˆeƛȳk ìhiSWj ?DSh SsPs Js Spɂ k 5 ȶk^ah^ Th] Jp .

~. XhNŽUh^ d5U°dWs 8^sX: “............. D\WdjZp dƗXƛTWs ̆ĕ 7iaIh^Ž, ;Sha`p , 7Wp 7RVP ^ŽSp e_ TahTj d\˴ [h^S[^ \h5 O°^ O°^ ia‡Í Xˆ^ŠƨTiS ;[j T9 Jp . dhȧk 5 DeŽ? Ss dh\h‰KD ëṕp ӔVhȴV 5 l j dĤ½: Jp .” dWhSWj d\hK ;X^

ĤȤim S d\jSjWs KahZ:

7ȺkD Ih_D 7Wp DhaS^h

Eȿ5 k ȶ lJs Ss dSX5T V\½ Ws ̆ĕ dWhSWj B`E V^haSj ZhK _sDs?, dSX5TWs 8XRj D° ƛ̃j] d\hKWs ̆ĕ K WTj. XhNŽUh^ dƛU° b Ȑah \ah` ̆ĕ OsDŽ ZpdhP°_s Jp . ahUŽB ? ;[s D^° _s 8 ̆ĕ Jp . ?ah _sDs? D° ƛ̃j] d\hK ;X^

dSX5T Ws iaahU OsDŽ ZpdhPÈs Jp . 7Wp _hEs 7ĤR _sDs 8\h5 Us^ah: Ⱥ l`\h5 dSX5T V\½Ws ̆ĕ

F]h eSh XR eap SpBWp d\KR XPŽ F: Jp . eh, ɅkVh^D aPŽ_s? ?D 8XRh aPahB? ;D°_jWp dXȵk 5 dpƥȻk 5 eȱk 5 D° 8Ej ìhiS, ìhiS \hN° D_5D ?ah dSX5T V\½ Ws 8 d\hK ƨThXp_ Jp .

dUh] Wp \hN° Ɨ]hF D^ŽWp D° ƛ̃j] d\hKWh dWhSWj ̆ahe\h5 [`Ž Kbp. ̆ĕ Ss ;D°_h: F]s Jp K. XR SpBWj Sp 8bh OFh^Ž WjaPŽ. ?Wh \hN° Ks Ds: KahZUh^ es] Ss Sp Zp GsP° IPah ah`h \hRds. ȳl V 7Wp Ueӄ \h5 XF ^hEah ah`h \hRds,

7Wp

XhNŽUh^

d5U°b

Ȑah

\ah`ahUŽB.

Fh\pFh\

Ԍ]h5

dƗXƛTjBWj XsShWj d\hK 7ŠƨSƗa\h5 es], Ԍ]h5 XsShWj 7ƨThWh D°ƛ̃s

D°\ 7ȺkD iaĎhW _sDsWp 8Wj ĤR D° EZ^ WTj? Ƀk 5 Wah:Wj ahS Jp .

(EhWh Des D° Ԍ]siSVh\s Des) Sp XR \sĦU es], dWhShWjBWj D°ƛ̃j] d\hK Ȑaj dSX5T d\hK \sȩk U es], d\˴ EhWhB Wp KsPȱk 5 D°ƛ̃ dȺk 5 Xj^hRh \sȩk U es] SpWp dWhSWj B`E V^haSj, YƈS 7Wp YƈS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 10 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 438 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dWhShWjB \hN° ZWp_j D°ƛ̃j] d\hKWj Ƀk Ƀ55 KĮ^S XP°? S5́j desZs Ƀ

mail@realpatidar.com

7\sWp K^h d\Ĥas Ss E^h D° ? dƗXƛTjBWp D° ƛ̃j] d\hK Wj bj KĮ^S XP°? YƈS ?N_h \hN° D° D° ƛ̃j] d\hKWj 8Pd\h5 ^eŽ Wp Zhah :\h\bhe Wp ȶ lKSh ^eŽ Wp Xj^hRh \h5 8ƨTh V^hajWp XsShWp ˆeƛȳk S^ŽD° EXhaah \hN° ? 8ɂk D^ŽWp Wp U^^sK ɂ 5 D^ŽW ɂk W dWhShWjB Wj _hFRjB W ȳk [haahȵk Dh\ Jpp . ?\Wj _hFRjB ȳk [haah Ws Ds:W Ds:Wp ȵ5 D ȵk h\ T9 ^ɖk ɖ5 J ɖk W eï WTj. SpBWp EZ^ Jp D° Ks Xj^hRh dSX5T ȺkDɃk 5 Wˆe, Zhah :\h\h5bhe Wp [Kahȵk 5 ȺkDɃk 5 WeŽ 7Wp SpTj Ks D° ƛ̃j] d\hKWj 8Pd Wˆe \`p Ss Y^Ž XhJh Ⱥk\Wh \h5 EXj K:Ƀk.5 ?aj SpBWp Ue°bS Jp Sp Isïd ahS

dWhSWjB Wj _hFRj ȳk [haahWs Ds:Wp XR 7iVDh^ WTj.

Jp . 8 dƗXƛTjBWj d5ȶ lR½ iWƧOh Sp\Wj XsShWj dSX5T d\hK\h5 K Jp . 7Ɨ]h^° Ԍ]h^° d\˴ [h^S[^ O°^ O°^ 8XRp dWhSWj JŽ? Spɂ k 5 E\j^ XpUh TȻk 5 Jp . 7Wp 8XRp dt dWhSWj S^ŽD° Wj d\hKs V^haj? JŽ? Spaj da½́ ĤȤmiS 8aj F: Jp Ɨ]h^° XhNŽUh^ d5U°b Wh 8 iaĎhW S5́jBWh XpN\h5 Yh` XPŽ es] SpTj ìhiSWp ?\ Odhaah \hFp Jp [h^S[^ \h5 dh\h‰KD ëṕp ӔVhȴV 5 l j dĤ½: Jp . Sp ahS SĆW EsNŽ ahS Jp . 7Ɨ]h^° iaIh^ahȵk 5 \h́ ?ah _sDsWp Jp D° ȐBWp dWhSWj B`E V^haSj D°ƛ̃j] d\hK\h5 ^e°ɂ k 5 Jp XR Zhah :\h\h5bhe Wp 7Wp dSX5T V\½ Wp ȺkDas WTj. Zp GsP° D° \ IPh] [h:? [h: 7\Wp Ds: d\Ĥabs? }x}x a^d ajSj F]h XJŽ 8XRj D°ƛ̃j] d\hȐ ?D @iSehidD iWR½]s _jVh 7Wp XsShWj B`E Ĥe°^ D^ŽWp XsSp dWhSWj d\hK Jp Spɂ k 5 KRhaɂk 5 Ƀk 5 ӔVhȴV 5 l j Jp ? 8Wp S\p 8P°VP iWR½]s _jVh Jp ?\ Des Js? D°ƛ̃j] d\hK iacp aF^ iaIh]± Ȑ\ Sp\ Zs_ɂk 5 Sp ?D W^Ž Zh_jbSh K Jp ?ɂk 5 S\h^h _EhR ;X^ Tj Isƈȣk 5 U° Eh: 8ap Jp . d\hVhW di\iS ðh^°

. XhNŽUh^ d5U°dWs 8^sX: “d\hVhW di\iSWj ^IWh 7Wp SpWs 7e°ah_ Sh. yx \j ĤƛȻkah^Ž Wh ӔD \h5 ̆idć T]s eSs. Ɨ]h5 ɅkVj D°ƛ̃j] d\hKȵk 5 a_R ȩk ȳk5 eȱk 5 Ȑ XhJ`Tj dSS ZU_hȱk 5 ^ɖk.5 ” ĤȤmiS di\iS Ws KahZ: ?N_p Ƀk 5 S\hȿk5 De°ahWs \S_Z ?\ Jp D° D°ƛ̃j] d\hKȵk 5 a_R e\pbh Qȧk-Xȧk 7Wp ˆUbh Ƀ lƛ] K esɂk 5 Ks:? 7Wp ^e°ɂ k 5 Ks:?? D°ƛ̃j]

d\hKTj XR iabpc ZWj. dh\hƛ] d\hK\h5 _F[F {x Tj |x ehK^ \hRbs Ďh^h (ZjW ia^sV) _jVp_ iWR½] \sNs Jp D° XJŽ €-yx \hRds Ďh^h d\hKWp D^° _ ɅkIW/ iaW5Sj. ehK^ ^e°_ {x Tj |x ehK^

kć ȵk d\hKȵk Tj dWhSW S^YŽ 7W 7Wp ȵ 5 a_R Xe°_pTj ȵk W dSX5T iaȿ iaȿć ȵ 5 eȱ ȱ 5k K XR \hRdsWj _hFRj, Sp\Wh

SpWp Jp iaIh^s 7Wp iWR½]Wj Ƀk5 7Ɨ]h^° aȴk ȴ IsEaN 8Xȱ ȱ 5k _EhR e\Rh5 Ĥe°^ TahTj S Wp ahIh \`Ž J .K]h^° dhIj eDŽDSs dh\p 8aj Jp Ɨ]h^° a_R \h5 ZU_ha _9 8aas Ƀk 5 ȤkWs Jp ? SpWp S\p aEsPs Js, Ss Sp S\h^Ž ȹ l_ Jp 7Wp W^Ž Zh_jbSh

DŽ\S D^bs. Ƀk5 ? ZVh EsNh? 8ɂk5 7X\hW?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 11 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 439 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

K Jp . d\hVhW di\iS b bpWj Wj es]? S Sp bh \hN° es]? dWhSWj B`E

mail@realpatidar.com

V^haSj D°ƛ̃j] d\hKWj d\hVhW di\iS \h5 iaV\˜B Wh } KRh bh \hN° _pah XP°? 8ah iaV\˜B Ԍ]h5 Jhdah^° dWhShWjB 7Wp D°ƛ̃j] d\hKWh esĆp Uh^s ;X^ EsNŽ Xs_jd Yˆ^]hUs 7Wp EsNh 7Uh_Sj D° ds D^Sh es] ?Wj dhTp d\hVhW bpȵ?k 5 8 De°ahSj d\hVhW di\iSWj iaĖWj]Sh ;X^ K 7.[h.D.D.Xh.dWhSW V\½ ĤȤim S d\jSj? ɃkĮ8S \h5 K ̆ĕ ;XhPÈs eSs. d\hVhW di\iS ? ̆FN D^° _ ìhiS KsF iWapUWWh ȩk þhRhB dh\p dIsN KahZ 7\s? (ĤȤim S di\iS?) 8Ɯ]s eSs. JSh5 XR 7\s 7eӄ ƨXƧNSh D^ah \h5Fj? JŽ? D° Ȑ DsN½ D° ds ‡ZWb^Sj XhJh EҪIah \hN° T:Wp Sh.z.xz.zxyx Wh5 \`p _ d\hVhW di\iSWj ZpOD U^Ơ]hW K ?D dWhSWj [h: Wj D°ƛ̃j] d\hKWj ȺkƉ] DIp^Ž \h5 Tj Xs_jd Ďh^h V^XDP D^ahȵk5 WjI ȢmƗ] dƗXWTj [h:B D^Sh es] Ss D°ƛ̃j] d\hK ̆Ɨ]p Sp\Wj iWƧOh 7Wp 8ƨTh D° N_j Jp Sp ӔDh: Ĥ] Jp . 8 dSX5TjB? D°ƛ̃j] d\hKWp XsShWj d\hK GRj K WTj. Dh^R D° Sp\Wj XsShWj dSX5T d\hK 8XRj D° ƛ̃j] d\hKTj XR aVh^° ȩlWj – _F[F }xx a^d ȩlWj d\hK Jp . Sp JSh5 XR SpB 8XRj D° ƛ̃j] d\hK\h5 bh \hN° ^e°ah \h5Fp Jp Spȵ 5k ?D \h́ Dh^R Jp 7Wp Sp Jp XsShWj B`E ˆeƛȳk S^ŽD° U° EhPahWj. XsSp :\hƠbhe Zhah ƨThiXS Xj^hRh dSX5T V\½\h5 8ƨTh V^haSh esahTj dWhSWj B`E V^haSj 8XRj D° ƛ̃j] d\hKWj X^hRp 8Pd _paj XP° ?\ Jp . Ȑ Tj SpB XsShWp ˆeƛȳk S^ŽD° B`Eaj bD° . Weӄ Ss SpBWj B`E Y^Ž XhJŽ Ⱥk\Wh T9 KahWs ȶk^°ȶ^k s d5[a Jp . ^eŽ ahS d\hVhW di\iSWj, Ss Sp ZhZSp XhNŽUh^ d5U°b Wh 8 De°ahSh iaĎhW S5́jBWp EZ^ esaj Ks:? D° KĮ^S aF^Wj 7Wp dSX5T S^Y KsD V^haSj, aVh^° XPSh \ah` ahUŽB Wj ZWp_j d\hVhW di\iSWp 8E^° D° ƛ̃j] d\hKWp Sh. z.xz.zxyx Wj GNWh XJŽ bh \hN° 7[p^h:? IPhaj U° aj XPŽ? Ɨ]h^ XJŽ d\hK \h5 O°^ O°^ ĤȤim S 8aahWp _jVp D° ƛ̃j] d\hKWj WpShFj^Ž Wp 8E^° EZ^ XPŽ D° E^Ž ahƨSiaDSh Ƀk 5 Jp ? 7^° Ȼkah d5G Wh TWFWSh 8FpahWs Ȑah D° K]5Sj[h: _hDPhah`h 7Wp Ft^h5F[h: VWhRj 7Wp Sp\Wh de]sFjBWp XR EZ^ XPŽ D° d\hKWh ƨThXD aPŽ_sWs d\hKWj ƨThXWh aESp Ƀk5 \pƛP°N 7Wp Ƀk5 8U° b eSs? SpWp _:Wp 8 d\hK ĤȤim S 7‡[]hW \h5 8 ȻkahWs? XR L5X_hƥȻk.5 8 ZVj ahSsWp _:Wp D° ƛ̃j] d\hKWh WpShBWp XR d\ĤȰk 5 D° dhIj eDŽDS Ƀk 5 Jp 7Wp Ɨ]h^ XJŽ Sp\Wh a_R \h5 DPD ZU_ha 8ƥ]s Ȑ dƗ] 7Wp 7Xp‡ëS eȱk.5 8Wp

XhNŽUh^ d5U°b Ȑah

k ^ŽƧNs D: ^ŽSp Ⱥk_ap Jp SpTj D°ƛ̃j] d\hKWj dWhSWj De°ahSh dpɉ_ iaIh^Vh^hWp D5: K Y^D WTj XPahWs. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 12 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 440 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

€. XhNŽUh^ d5U°dWs 8^sX: “8 ZVj ȶ la½ȹ li\Dh Wh d5U[½\h5 \h́ ?NɀkK 5 De°ɂ k 5 Jp D° SpWp dWhSWjBWh d5ƨDh^ 7Wp dh5̆Uhi]D ˴eR _hFj FȻk...........7Wp 5 ̒j ^h\ĥ ZhXhWj ‘ˆU_Fj^Ž’ 7Wp iaapD ȸkć ̆\hRp ȹ l_ ȧ lDWj ‘\hYŽ’ \hFah dhTp 7VjapdW ȶ lȿk5 TȻk.”5

\hYŽ \h5Faj ? Ss dh^h

ĤȤmiS di\iSWs KahZ:

WhWh \sNh Dh]½˲\s \h5 ̆ȺkE

XhNŽUh^ d5U°bWs 8 SĆW EsNs 8^sX Jp . D° ƛ̃j] d\hKWh ɅkaR½ K]5Sj \esƗda 7Wp ìhiSWh5 X5I\ 7VjapdW \h5 Ȑ dWhSWj

_ëRs Jp . 7Wp d\hKWh U^° D ƨThWp Tj 8aj ahS ^ȩk Th] ? ƨah[hiaD Jp .

[h:BWj ehK^Ž eSj Sp ZpKsP eSj. d\˴ [h^S[^\h5 Tj ;\N° _h Zjȩk 5 ȺkDs GRh ɂ mĂ X́s XR d\hKWh [h:BWp D° ƛ̃j] d\hKWh eh_ Wh a_R Wp _:Wp ?\ iaĖhd dh\hƛ] ^ŽSp, 8aj \hYŽ

ZpOs eSs D° 8E^° D°ƛ̃j] d\hȐ XsShWs V\½ dWhSW V\½ Jp ?\ JhXSh es] Jp . ƨXƧNSh D^Ž Jp . 7Wp d\hKWs ƨaR˜\ \esƗda ;Kah: ^Ĝs Jp J Sp S \h́

Jp ?\ Sp Wp 7Wp W \h́ dWhShWjB Ws K ;Ɨda J S\ \Wp W _hƊȻk Ȼ 5 eȱk Ȼk eȱ ȱ.5k Ȑ dƗXWTj ^h\ĥ[h:? ? dSX5TjB Wp ȱk [h:B eSh SpBWp Ss 8 ƨaR˜\ \esƗda W ;Kah] Sp\h5 ^d eSs dhȿk5 _FhPah Sp\K

Dh^R D° Sp\Wj XsShWj d\hK Ss dSX5T d\hK Jp Ȑ }xx a^d Xe°_h5 XR \sȩkU eSj, }x a^d Xe°_h5 XR \sȩkU eSj 7Wp 8Ȑ XR \sȩlU Jp . \hN° SpB 8XRs ƨaR˜\ \esƗda iaWh iaƋWp dh^Ž ^ŽSp ;Kah: Ĥ] Spɂ 5k ӔU^EhWp Tj WsSh :ƍJSh. ?N_h \hN° T:Wp K YƈS ?N_h

dWhSWjBWj _hFRj ȳk [hSj \hYŽ \h5F, 8 ahS Ds:XR d\ȩk ƥ]ŠƈSWh DƣXWh\h5 Wh 8aj bD° ?aj ahS Jp .

\hN° T:Wp K 8 iaƋWd5Sscj dSX5T [h:B? Sp\Wh 8FpahWs Wj Us^aRj Tj ]ìs \h5 ehPDh WhEahȵk 5 Dh\ Ƀkȿk DȻk.¿ 7Wp WjIp KRhap_ ȳk ƧȢmƗ]s Wj Ƀkȿk8S D^Ž. y. Sh. y.}.zxyx Wh dSX5T d\hKWh [h:B? ĖpSX́ iaȿkć DhQ°_ d^Gd 7Wp dSX5T d\hKWh ̆ȺkEp D^hap_ ĖpSX́Wj es`Ž. z. EhWh: \haĥ PhĜh Ďh^h d\hKWj Sh. .}.zxyx Wh Zs_haah\h5 8ap_ 7dhVh^R dh\hƛ] d[h X^ ^sD _Fhaah \hN° Wh]Z Ip^ŽNŽ Di\bW^ ^hKDsN\h5 D^ah\h5 8ap_ Y^Ž8U 7Wp ^sD _FhaSs aIFh`hWs BP½ ^. {. 8XRh ƨaR˜\ \esƗda\h5 ȺkƉ] 7iSTj S^ŽD° 8\5íS D^° _ ȤkK^hS ^hԌ] Wh5 \eh \ˆe\ ^hԌ]Xh_ dhe°Zh Wp dSX5T d\hKWh [h:B? 7^ĥ D^ŽWp ^sðh. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 13 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 441 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

|. D D°°ƛ̃j] d\hKWh d\hKWh }} ȐN_h ˼ƨNŽ-esĆp Uh^s 7Wp Dh^sZh^Ž dƟ]s

mail@realpatidar.com

;X^ Wh]Z Ip^ŽNŽ Di\ĕ^ ^hKDsN Ďh^h 7^KUh^ dSX5T d\hKWh [h:B \h^YS \sD_haah \h5 8ap_ WsNŽds. }. 8 _Eh] Jp Ɨ]h^° D°Œƛ̃] d\hK ӔSF½S 8aSj [h^S [^Wj z LsWWh ̆ȺkE – \5́j ;X^ dSX5T d\hKWh [h:B Ďh^h \sD_haah \h5 8ap_ WsNŽds. . XhNŽUh^ d5U°dWs 8^sX: “8 iac]p GȰk 5 Zȴk 5 DeŽ/_Ej bDh] Sp\ Jp . X^5 ȱ k 7\p Sp\ D^ŽWp ƥ]T½ iaahUWh a\`s ;[h5 D^ah \h5FSh WTj.....” ĤȤim S di\iSWs KahZ:

8ah S5́j _pE _EjWp 8 iaahUWp JhXp Ss

ƥ]T½ iaahUWh a\`s Ss 8 XhNŽUh^ d5U°b Wh iaĎhW S5́jB S5́jB?K IPhap_ Jp . ? 8Nɀk5 Zȴk 5 ?D S^Ĭ5 (dSX5T S^Ĭ5) _EjWp iaahUs ;[h D^ah e°ȱ k \h́ Tj ;[h D^ŽK WhƉ]h5 Jp . d\hKWs 7Wp ìhiSWs dhIs 9iSehd SXhƨ]h aF^-7Ɵ]hd D]h½ aF^ 8 De°ahSh iaĎhW S5́jB? ?D S^Ĭ5 _EhR _Ɖ]h K ^hƉȻk 5 Jp . ìhiS\h5 D° b^h X^\pĖ^h ZhXhWh d\] Tj 8K ˆUad ɅkVj dSX5T 7Wp dWhSW V\½ ^Ĝh Jp . XR Z5Wp V\½ Wh _sDsWj d\hKs 7_F 7_F Jp . ɅkVh^D 7Wp D° ƛ̃j] d\hKWh ƨThXD aPŽ_sȵk 5 ƨaƜW eȱk 5 D° aES KSh5 8 dSX5Tj [h:B ȺkƦ_j\ B`E V^haSs Xj^hRh dSX5T V\½Ws dU5 S^ Ɨ]hF D^Ž d\˴ DƍJ DPah XhNŽUh^ ìhiS 8XRj D° ƛ̃j] d\hKWh dWhSWj ̆ahe\h5 [`Ž Kbp. XR ɅkVh^D aPŽ_sWj Sp 8bh OFh^Ž WjaPŽ. Sp \hN° Ds: KahZUh^ es] Ss Sp Jp 8 XhNŽUh^ d5U°b Wh \ah`ahUŽ S5́jB, d\KWh ȳl V 7Wp Ueӄ \h5 XF ^hEah ah`h, Fh_hap_h, Zp GsP° IPah ah`h ˆUbh Ƀ ƛl ] \hRds. 7^° ȩkB Ss E^h D° 8XRh K \iS]h XhNŽUh^ [h:B ȐB XR 8 XhE5PŽ Xj^hRh dSX5T Wj Ĥ` \h5 Ydh: F]h eSh. XR Ԍ]h^Tj ? _sDsWp EZ^ XPŽ D° ? Xj^hRh dSX5T V\½ Sp _sDsWp _h]D V\½ WTj Ɨ]h^ XJŽ ? _sDs? Xj^hRh Wp XhĠ5 ah`ŽWp KsȻk5 WTj. 8XRj D°ƛ̃j] d\hKWs Zses`s aF½ (dWhSWj aF½) ?K d\hKWh ȳl V 7Wp Ueӄ \h5 XF ^hEah ah`h _sDsWh XhX Wh [sFp }x-}x a^d ɅkVj DIPhSh ^Ĝh-UZhSh ^Ĝh. 7Wp dƗXWTj [h:B SpWh dSX5T V\½ ZhZSp Xh5F^Sh ^Ĝh – Dhȭk 5 DhQSh ^Ĝh. D°ƛ̃j] d\hK dWhSW V\½ ZhZSp ˆUbh Ƀ lƛ] ZWj F:. 8Ȑ XR XhNŽUh^ d5U°b Wh S5́jB Ȑah De°ahSh iaĎhWs 7Wp 7ƛ] ZƞZ^YsPh _sDsWh 7ƨXƧN, Fs`-Fs`, \ah` WjiSB 7Wp iaVhWs Wh _jVp d\hK\h5 ӔVhȴV 5 l j Y°_h: ^eŽ Jp . Wh D° dWhSW V\½ ĤȤim S ah`h Wh dƗ] 8Vhˆ^S [hcRs Ďh^h d\hK\h5 ӔVhȴV 5 l j Y°_h: ^eŽ Jp . 7Ɨ]h^Wj ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 14 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 442 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

Ȑ Vhi\D ZhZSp D° ƛ̃j] d\hK\h5 da½́ ĤȤ im S 8aj Jp Sp 7DƣXWj] ȤiS

mail@realpatidar.com

7Wp bhĖS Jp . Vhi\D ZhZSp 7ƨXƧN _sDsWp eap d\hK\h5 ^e°ah Wˆe \`p Sp ahS eap Isïd T9 ȧkDŽ Jp . yx. XhNŽUh^ d5U°dWs 8^sX: “D° ƛ̃j] d\hKWh iWR½] Tj y. Ԍ]h5 dWhSW d\hKWj adSj Jp Spah iaƨSh^/Fh\s z. Ԍ]h5 dSX5T d\hKWh [h:BWj adSj Jp Spah Fh\s 7Wp {. Ԍ]h5 Z5Wp dƠ̆Uh] (V\½) Wh [h:B dhTp ^e° Jp Ɨ]h5 7_F 7_F X^ŽƨTjSj ;Ċaj Jp . Ss Zjĥ S^Y .............. dh^ƨaS Ȑah ZtiVD Xˆ^ah^s dh5̆Uhi]D ZhZSs Tj 7_F ^Ĝh Jp Sp ɅkID Jp . Ss D°ƛ̃j] d\hȐ SpWh 8ĥaW dƟ]sWp ..........? 8ah ̆ĕs Ws Ds: ;Ă^ WTj.” ĤȤim S di\iSWs KahZ:

}x ac½ Xe°_h5 Xˆ^ŠƨTiSWj DƣXWh (7_F dWhSW d\hKWj

D°ƛ̃j] d\hKWh iWR½] Tj 7_F 7_F KƊ]h? 7_F 7_F DƣXWh) D^° _ eSj, SpWh Xˆ^ŠƨTiS iW\h½ R T9 Jp Sp\h5 bj Wah:? Sp Ss ƨah[hiaD 7Wp 7Xp‡ëS Y` ƨaĮXp 8K ? k j? bh ;Ćp bsWp _:Wp 7Wp D]h Xˆ^ŠƨTiS Ksah \`p Jp . K eȱk.5 D°ƛ̃j] d\hKWj ƨThXWh bh e°ȱT d5U[ҴWp _:Wp D^ah \h5 8aj eSj? Sp da± ZhZSsWs iWIsP _:Wp \sPh

Ss \sPh XR D° ƛ̃j] d\hȐ Vhi\D ZhZSp Ȑ iWR½]s _jVh Jp Sp d\ĥ 8 Ss dh^ŽK ahS Jp .

iaIh^ŽWp, ȳk^5 U°bj XȰk5 U° EhPŽ Wp _jVh Jp . SpTj 7ȺkD \hRds (Ȑ Xj^hRh S5́jBWp iaW5Sj D° 8

dSX5T \S Wp eĥ ɅkVj a`Fj ^Ĝh Jp ) Wp Xd5U Wˆe XR es] SpTj D5 : ahS Wp ‡Z^UhaSh _pEs

k , ;Ćp bs D° XJŽ d5U[ҴWp ZU_haj D°ƛ̃j] d\hKWh ƨThXWh aESp Wh e°ȱB

XhNŽUh^ d5U°b\h5 JhXp.

Ss Wh K bDh]. 8aj X^ŽƨTjSj ðh^° D iW\h½ R TahWj K eSj. dƗ]Wp UZhaj bDhȱk 5 WTj 7Wp ZU_j XR bDhȱk 5 WTj. }x-}x a^d ɅkVj D° ƛ̃j] d\hȐ 7Wp SpWh dWhSWj dƟ]s? dƗXƛTjBWj ahN Ks: D° \h^s dƗXWTj [h: D_5ˆDS Xj^hRh dSX5T \SWp JsPŽWp \h^Ž dhTp [`Ž Kbp. XR Sp 8bh OFh^Ž WjaPŽ. ;_Nhȵk 5 D° ƛ̃j] d\hK \h5 ^eŽ Sp XsShWh dSX5T \S Wp a`Fj ^Ĝs, ?NɀkK 5 Wˆe Ɨ]h5 Sp Dhȭk 5 DhQSs F]s 7Wp Jp ƣ_p Jp ƣ_p Ss D° ƛ̃j] d\hK Wh dWhSWj [h:BWp iaiaV ̆Dh^Wj _h_Is 8XjWp, ӔV̒ćh 7Wp Jp S^XӄPŽ D^ŽWp SpWh dSX5T V\½ S^Y aN_haah _hƊ]s. Sp d\]p XR Ƀk5 dWhSWj B`E V^haSj D° ƛ̃j] d\hK D° SpWh dWhSWj dƟ]s ȧkX Zpdj ^eŽWp S\hbs Ks]h D^° ? \hN° XhNŽUh^ d5U°b Ws ;X^ KRhƥ]s 8^sX XR EsNs K Jp . \hN° dhIj eDŽDSsWs ShF Ss \p`as. a`Ž XhĠ5 XhNŽUh^ d5U°b _Ep Jp D° iaiaV Xˆ^ah^s, \pPŽDsL, N° DWs˲°N, dj. ?., dh^ƨaS Ȑah ZtiVD Xˆ^ah^s dh5̆Uhi]D (Vhi\D) ZhZSs Tj 7_F ^Ĝh Sp SĆW EsNŽ 7Wp 8Vh^ iaesRj ahS Jp . XhNŽUh^ d5U°bWh iaĎhW S5́jB Ƀk 5 8Vh^° ? ahS D^° Jp ? 7^° GRh ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 15 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 443 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

Ss ? ahS Ws XR ƨajDh^ D]Ҵ Jp D° dSX5T 8XRj ìhiS \hN° P PsƈN^s?

mail@realpatidar.com

D°ƛd^ d\hW Jp . SpB ? UhE_s 8XSh ?\ XR Dɖk5 “7\h^Ž PsDN^Ž [hch \h5 DeŽ? Ss b^Ž^ \h5 D5 :D UU½ Th]Ss Xe°_h5 7\p Uah 8Xj?. SpeSj Wh \N° Ss :ƛȐƈdW 8Xj?, Sp\ D^Sh5 ? Wh \N° Ss XJŽ Sp UU½ D°ƛd^ Jp D° Wˆe SpWj Ĥ5I D^ŽWp Sp [hFWp BX^° dW D^ŽWp b^Ž^ Tj DhXjWp ȳk^ D^Ž WhEj?. Sp K ̆\hRp dWhSWj B`E V^haSj 8XRj D°ƛ̃j] d\hK\h5 dSX5T ĮXj D°ƛd^ es] Ss SpWp d\hK \h5 Tj D° ƛd^ d\ĥWp ȳk^ D^ah K ^Ĝh”. 7^° dh^ƨaS Xˆ^ah^° Ss ƨaR˜\ \esƗda\h5 d\hK 7Wp ìhiSWh 9iSehd 8Vhˆ^S ‘ƨaR˜\Wp dTah^° Ihƣ]h DPah XhNŽUh^’ Wh\Wj ?D WhˆNDh ̆ƨȱkS D^Ž. Sp WhˆNDh? Ss d\˴ ìhiSKWs Wj ӕEs Es_j WhEj. Ɨ]h^° DƍJ Wj ̆Ĥ \hRj ^e°_ Spȵ k 5 ĥa5S NŽaj ̆dh^R Tj a5‡IS ^hEah dƗXƛTjB? D^° _ D°Z_ DhXj WhEahȵk 5 7XȢmƗ] Tj Ƀk 5 XhNŽUh^ d5U°bWh iaĎhW S5́jB 7ĤR Jp ? yy. XhNŽUh^ d5U°dWs 8^sX: “WÉhRh EhSpWj 8XRj D° ƛ̃j] d\hK 8XRh dt \hN° ̒ćh 7Wp 8ƨTh ȵk 5 D° ƛ̃ Jp ...........GRj ah^ Ss 8 d\hKȵk 5 Ds: VRj Vs^Ž Jp D° D°\? Spas dah_ \W\h5 ;O° Jp . 8 \hes_ \h5 Tj iabpc d5GNŽS 7Wp ;ԍa` T:Wp Zeh^ 8ajɃk 5 D° WhWh ȬkDPhB \h5 aeҰIh: K:Ƀk 5 Sp DUhI 8aWh^s d\] K De°bp. 7\p Ss \h́ 7\h^h iaIh^s K ƥ]ƈS D]h½ Jp . ” ĤȤim S di\iSWs KahZ:

XhNŽUh^ d5U°bWh S5́jBWp iaW5Sj ?D aES Ss

XhNŽUh^ d5U°bWh De°ahSh iaĎhW S5́jB? D° a` SpWh iaIh^s K dSX5TjBWp XsShWs dSX5T ̆FN WTj D]h½ . SpB? Ss 8ah iaIh^s ìhiS d\ë ȺkDŽWp SpB Ɨ]hFjWp dWhSW V\½ \h5 dƗXWTj S^YŽ Jp Spɂ k 5 ȶk^ah^ D^Ž 8ƜȻk 5 Jp . 7\p ȶ lJŽ? JŽ? D° dSX5T [h_jĤahWj 7Xj_ Ss D^Ž d\hKWh [h:B? 8I^° _ ȳk ƧȢmƗ]s Tj SpB 7ĤR Jp D° XJŽ 7ĤR ȩk as? TahWs Ps` D^° Jp . dƗXƛTjB Wp dWhSWj B`E V^haSj D° ƛ̃j] d\hK\h5 ^e°ɂ k 5 Jp XR XsShWj d5ȶ lR½ ̒ćh Xj^hRh dSX5T 7Wp dSX5T d\hK\h5 ^hEaj Jp . SpBWp Zp] GsP° IPɂk 5 Jp . aVh^° \h5 8 iaĎhW S5́jB _Ep Jp D° 8XRj D°ƛ̃j] d\hK 8XRh dt \hN° ̒ćh 7Wp 7ƦThȵk 5 D° ƛ̃ Jp . “8XRh dt \hN° ” ?N_p Ƀk?5 D°ƛ̃j] d\hK Ss YƈS 7Wp YƈS dWhSWj [h:B \hN° D°ƛ̃ȵk 5 ƨThW ^eŽ Jp , eh_\h5 XR Jp 7Wp [iaƧ]\h5 XR ^e°bp. Ks dSX5T [h:B? D°ƛ̃j] d\hKWp XsShWj ̒ƚVhȵk 5 7Wp 8ƨThȵk 5 D° ƛ̃ \hWj esS Ss SpB? y. WÉhRh \h5 K XsShWj ̒ćhȵk 5 Zjȩk 5 ?D iWƧD_5DŽ Vh\ D°ƛ̃j] d\hK Tj 7_F Wh ZWhaS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 16 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 444 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

z. Sp SB? D°ƛ̃j] d\hKTj 7_F 7Wp Fh\p Fh\ Wh dWhSWj

mail@realpatidar.com

\5ˆU^s Tj 7_F XsShWj dSX5T d\hK D° XsShWj ̒ƚVh Wh D°ƛ̃ ?ah EhWh5 D° Ԍ]sSjVh\s Ihɀk ^hƉ]h5 Wh esS {. SpB XsShWj D\hRj \h5 Tj UbsƛV D° SpWh Ȑah 7ƛ] _hFhB Xj^hRh? W \sD_haS. SpWp ZU_p SpBWp D°ƛ̃j] d\hK ̆Ɨ]p K^h XR 8ƨTh D° ̒ƚVh esS Ss Sp UbsƛV WÉhRh 8XRj D°ƛ̃j] d\hKWp \sD_haS. |. D°ƛ̃j] d\hȐ Zeh^ XhP°_ ĖpSX́ iaȿk ć d^Gd Wh DhQȽk5 esS 7Wp Sp ĖpSX́Wj es`Ž W D^Ž esS. }. D°ƛ̃j] d\hKWh ˼ƨNŽ-esĆp Uh^s Wp dWhSWj [h:B ;X^ Jhd ah^° EsNŽ Xs_jd Y^Ž8Us 7Wp 7Uh_Sj D° ds W D^S. ~. D° ƛ̃j] d\hKWj Sh. .}.zxyx Wh Zs_haah\h5 8ap_ 7dhVh^R dh\hƛ] d[h 7NDhaah \hN° ^hKDsN Wh]Z Ip^ŽNŽ Di\bW^ Xhdp Y^Ž8U Wh D^S. . D°ƛ̃j] d\hKWh ĥaW \h5 \h́ ?D K ah^ 8aSs ƨaR˜\ \esƗda \h5 8\5íS ȺkƉ] \e°\hW ȤkK^hS ^hԌ]Wh \eh\ˆe\ ^hԌ]Xh_ dhe°Zh Wp ;XŠƨTS W ^e°ah \hN° 7^ĥ Wh D^S. 8aj Ss D°N_j? ZhZSs Jp Sp Ƀk 5 XhNŽUh^ d5U°b Wh S5́jBWp EZ^ WTj? Ƀk 5 SpB SƘƧO ^eŽWp \jˆP]h Wj KahZUh^Ž d\ĥWp XsShWh iaIh^s WTj 8Xj bDSh? ;_NhWh _Ep Jp D° 8XRj D° ƛ̃j] d\hK VRj Vs^Ž aF^Wj T9 F: Jp . b^\ WTj 8aSj SpBWp ?\ _Eah \h5? es] SpB \h5 U\ Ss _Ej ZShap Xj^hRh dSX5T V\½ Wh De°ahSh 8FpahW DhDhB Wh iaȿk ć \h5 D° Ԍ]h5 D°ƛ̃j] d\hK D° dWhSWjBWh iaȿk ć Wh S\h\ iWR½]s _pah] Jp . es] S\h^h \h5 U\ Ss _Ej ZShas D°ƛ̃j] d\hK\h5 XPÈh ^e°_h Uh\sU^ GsGh^Ž Ȑah dSX5T Wh U_h_s iaȿk ć. S\p Wˆe _Es Dh^R D° S\s ?\Wj bpe \h5 ĥas Js 7Wp DUhI S\sWp P^ Jp D° a`Ž XhJh 8 dSX5T d\hKWh [h:B 7\h^h ;X^ D° ds OsDŽ ZpdhPbp Ss? Ƀk 5 S\p P^XsD Js? dSX5T [h:B Tj ZjD _hFp Jp ? 7\sWp XR EZ^ Jp D° D° ƛ̃j] d\hKWh ɅkDhWjB Xˆ^Xƈa 7Wp O^° _h es] Sp 7Xp‡ëS Jp . XR dƗXƛTjB Ďh^h K]h^° D°ƛ̃j] d\hK\h5 ^eŽWp D°ƛ̃j] d\hKWj 7Wp dWhShWjBWj Gs^ EsUSh es] Ɨ]h^° D° ƛ̃j] d\hKWh esĆp Uh^sWp ;‡IS XF_h5 [^ah K XP° Jp . 7Wp SpB? Sp []h¿ Sp ̆b5bWj], DhZp_p Sh^ŽY 7Wp @iSehidD Jp Sp \hN° S5́j̒jB S\h^h XpN \h5 Sp_ bjUWp ^° Ph] Jp ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 17 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 445 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reply to Patidar Sandesh's Editorial dt. 10-Oct-2010 -by Dharm Jagruti Samiti Series 27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

8XRj D°ƛ̃j] d\hK ìhiSWh ?ah ɅkVh^D aPŽ_s Ďh^h ƨThiXS T9 Jp D° ȐB? ìhiSWp D_5D ĮX ?ah Xj^hRh dSX5T \S Ws dU5 S^ Ɨ]hF D^Ž 8XRh Ⱥ l` dWhSW ˆeƛȳk V\½ Ws ƨajDh^ D^Ž ?K dWhSW V\½ Xh`Sh [h:BWh (\h́ 7Wp \h́ dWhSW ˆeƛȳk V\½ Xh`Sh k j D° ƛ̃j] d\hKWj ƨThXWh D^ah \h5 [h:BWh) ˆeSs Wj ^ëh D^ah e°ȱT 8aj Jp . 7Wp 8 K d\hKWh ȴk^ŽRs? Jp D dW y|} \h5 8XRh Ȣk `U° aj \h5 ;i\]h \h5 Wh \5ˆU^ Wj XR ah5Qh] – :Ė^WF^ ȺkDh\p \h́ 7Wp \h́ dWhSWj [h:BWh ˆeShT± ƨThXWh D^Ž eSj. Jp ƣ_p ìhiSKWsWp W̊ iWapUW dhTp iaW5Sj Jp D° 8XRj D°ƛ̃j] d\hK\h5, 8XRj ìhiS\h5 ?ah _sDs K ^hEs D° ȐB? Xj^hRh dSX5T \S Ws dUh]Wp \hN° Ɨ]hF D^ŽWp

8XRh Ⱥ l` dWhSW ˆeƛȳk V\½ Ws

ӔFjDh^ D]Ҵ es]. ȳl V 7Wp Ueӄ \h5 XF ^hEah ah`h, ZƞZYҴPh, Zp GsP° IPah ah`h, Fh_hap_h, dSX5T S^YŽ FhRh FhSh, dSX5T Wh U_h_s T:Wp Y^Sh _sDsWp D° ƛ̃j] d\hK\h5 Tj ĤDh^s 8XɃk5 SsK 8XRj D°ƛ̃j] d\hKWs }x a^d XJŽ XR dsWhWs Ʌk^K ;Fbp Sp dWhSW dƗ] Jp .

^\pb[h: XsSp CA (7Ɵ]hd ˲\p ZɆk 5 ӘIj ˆP˴j) Jp , XJŽ

Zs_s dWhSW V\½ DŽ K].

\h^h Ɖ]h_Tj 8 I`a`Wp dhIh 7T½\h5 d\KahWs

S5́jB D°\ De° Jp ZtiVD _sDs 8\h5 [hF WTj _pSh.

ˆU_Tj Ds: ̆]hb D^bp Ss I`a`\h5 KsPh]p_ _sDs\h5

7.[h.D.D.Xh.dWhSW ĤȤmiS di\iS aSj

KĮ^

^\pb[h: \haĥ[h: ahFˆP]h

GRh d^ƨaS, ZtiVD 7Wp ˲h5iSDh^Ž _sDsWj ɅkIj ZWj bD°

ZҪF_s^ Sh.y}.yy.zxyx

Sp\ Jp . {x Tj |x ehK^ _sDsWh _hFRj7Wp iWR½] _pahWj ë\Sh X^ b5Dh D^Wh^ _sDsWp D°UhI ground reality Ws ȶ l^° ȶk^s E]h_ WTj. dWhSW V\½ ĤȤmiS dhTp ȶ l^° ȶk^s d\hK Jp . 7ȺkD _sDsWp ? Wh F\p Ss XR 8 ahSWp aN_haj Wˆe bDh].

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 18 of 18 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 446 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How to counter the threat posed by Mavals Series 28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV+RZWRFRXQWHUWKHWKUHDWSRVHGE\0DYDOV RI

www.realpa atittidar.com da dar ar..co ar com co com

5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7RUHDOSDWLGDUUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP!

mail@realp patidar.com 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

6DW'HFDW30

'HF __-D\/D[PLQDUD\DQ____K]_Ǜ\jWh^h]R__ \ah`_sDsdh\p7d^Dh^DXF_h5ĮXp^\pb[h:?ȐXh5IɅḱjDh]½˲\ WjIpWs:\q_ȩk as 8XRjd\ëȺkðsJp SpWp ZɆkF5[j^Shȶa l ½Dd\ĥWpȧkƨSXRpXh`asKĮ^ŽJp 

,QRUGHUWRFRXQWHUWKHWKUHDWSRVHGE\0DYDOV,IXOO\VXSSRUWWKH)LYH3RLQW3URJUDPVXJJHVWHGE\5DPHVKEKDL 9DJKDGL\D VHHWKHHPDLOEHORZ ,IHHOLWWREHDYHU\LPSRUWDQWVWHSDQGZHDOOVKRXOGVWULYHWRIROORZWKHSURJUDP DVHDUO\DVSRVVLEOH ^\pb[h:WjahS8F`aVh^ShɆk5 S\Wp?DahSȶJ l ah\h5Ȥ5 k Ġ5S\pDs:ˆUad?asiaIh^D]ҴJp D°8XRhd\hK\h5

\ha`DesD°ȳl VUeӄZđp\h5XF^hEahah`hDes?D°\8aPhacҴTjYhajbðhJp "8XRpd\hKWhˆeS\hN°^hPs

XPŽ?7Wp8XRhӕS^PhWjZ`S^hƥ]ƈSD^Ž?Ss]8ah\ha`_sDs8XRhdhTpZpdjWp8XRhZWp7Wp8XRh

Tj7_FTh]?N_pS^SKEhWhB7WpȺk‡E]s\h58XRj\hˆeSjB\sD_hap8XRj_hFRjBWpӔU^EhWp^sK

ȳk [haShes]Jp Sp\K8XRd\hKWpȵkDdhWXRD^Sses]Jp 8XRpĤRj?JŽ?Ss]D°\8ah\ha`8XRhaƍIp

YhajbD°Jp 

7DNLQJIRUZDUG5DPHVKEKDL VYLHZV,IHHOOLNHDVNLQJDYHU\LPSRUWDQWDQGUHOHYDQWTXHVWLRQWR\RX7KHTXHVWLRQLV WKDWKDYH\RXHYHUWKRXJKWZK\WKH0DYDO3HRSOH SHRSOHZKRDUHPHPEHUVRI$%..36DPDMEXWWKHLUIDLWKDQG EHOLHILVDOZD\VZLWK6DWSDQWK6DPDM KDYHEHHQDEOHWRUHPDLQLQWKHVDPDMIRUVRORQJ":KLOHLQWKHLQWHUHVWRIRXU VDPDMZHVKRXWIURPWKHWRSRIRXUWKURDWDQGVKDUHRXUGHHSKHDWIHOWIHHOLQJVWKHVH0DYDOVZRXOGOLVWHQWRXVOLNH EHLQJRQHRIXVZLWKRXWHYHUJLYLQJDQ\VRUWRIKLQW%XWDWWKHYHU\QH[WPRPHQWWKHVHYHU\SHRSOHSDVVRQWKH LQIRUPDWLRQWR.KDQDV SODFHRIZRUVKLSRI6DWSDQWK DQG0XNKLV WKHDGPLQLVWUDWRURI.KDQD 7KHVHSHRSOHKXUWWKH IHHOVRIRXUSHRSOHZLWKWKHIXOONQRZOHGJHRIHYHU\ERG\EXWLURQLFDOO\QRERG\FRXOGGRPXFKDJDLQVWWKHP7KH\ DOVRGRQRWKHVLWDWHLQKXUWLQJWKHLQWHUHVWVRIRXUVDPDM әPhRȶa l \h5KsbsSsEZ^XPbpD°?D\ha`WpDs:XRĤSWjZjDesSjWTj l ½DiaIh^D^bs7Wp8d\ƨ]hWhȺ`

ˆe„ȳkdWhSWV\½ah`h7‡E_[h^Sj]DƍJDPahXhNŽUh^d\hK\h5Sp\WpEh́jJp D°Ds:Sp\Whdh\pXF_h5Wˆe_pD°UhI Ds:Dh^Rd^7XahU^ŽSpðh5DȺkƦD°_j8ajSsdSX5Td\hKah`hSsJp KSpas \ha` Ɨ]h5[`ŽbDbp7[DDXh d\hKWhU^ahĤdSX5TjB\hN°ȣk_hJp ?N_pTsPh\ˆeWhBXJŽXhJh?d\hK\h5[`ŽKɃk5 SsDs:ðh5Zs_ahȵk5 Jp 8\d\ĥWp\ha`WpDs:ĤSWjZjDWTj?N_pSpasSp\Wj_hFRj7Wp8ƨThdSX5Td\hK\h5^hEjWpdWhSW d\hK\h5[`ahWsPs_D^Sh8ƥ]hJp Dh^RD°8\D^ahTjSp\WhDs:Dh\7Wpdh\h‰KDƥ]aeh^7NDShWTj

,IRQHWULHVWRJRWRWKHURRWVRIWKHLVVXH\RXZLOOXQGHUVWDQGWKDWWKHVH0DYDOVGRQRWIHDUDQ\WKLQJ7KH\NQRZ WKDWWKH$%..36DPDMZLOOQRWWDNHDQ\DFWLRQDJDLQVWWKHP(YHQLIDVDQH[FHSWLRQLQFDVHWKHUHLVVRPHWURXEOH WKH\KDYH6DWSDQWKVDPDMZKRZRXOGUHDGLO\DGRSWWKHP6LQFH$%..36DPDM VGRRUVDUHRSHQIRU6DWSDQWKLV WKHQDIWHUIHZPRQWKVWKH\FDQUHMRLQWKH$%..36DPDM,QWKLVZD\WKH\KDYHEHHQDEOHWRSOD\ZLWKWKHIHHOVDQG XOWLPDWHO\KXUWWKHIHHOLQJVRI6DQDWDQ6DPDM:LWKWKLVFRPSOHWHXQGHUVWDQGLQJWKH\GRQRWKDYHWRZRUU\DQ\WKLQJ DERXW%HFDXVHQHLWKHUZRXOGWKH\JHWVWXFNVRPHZKHUHQRUZRXOGWKHLUVRFLDOQHHGVZRXOGJHWDGYHUVHO\DIIHFWHG

'HF30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 6 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 447 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How to counter the threat posed by Mavals Series 28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV+RZWRFRXQWHUWKHWKUHDWSRVHGE\0DYDOV RI

www.realpa atidar.com mail@realp patidar.com ;X^KRhap ;X^ \b[h: b[h: KR _ȺkĆsZɆkF5[j^esahTj8XRp8/RRS+ROHXe°_sZ5UD^asKs:?8ɀ lXes_Z5VD^ah\hN°^\p ?ȐXh5IɅḱjDh]½˲\KRhƥ]sJp SpWs7\_ShZPSsZTasKs:?

Sp\K8aWh^dSX5TjWpD\dpD\Udac½ɅkVjdWhSWd\hK\h5Ds:esĆsWh8XasKs:? Sp\KSp\WjiWƧOh8XRhdWhSWd\hK̆Ɨ]pJp SpWjIDhbRjTajZɆkKĮ^ŽJp 

?ajEh́jD^ah\hN°8aWh^dSX5TjXhdpTjdSX5TV\½?DȺkd_\hWjV\½ȵk5 Yh5Ȭk5Jp ?ɂk5 7‡[̆h]8XSh Ĥe°^[hchWs8XRhd\hK\h5D^haPhaKs:? ac±?DaESˆUah`ŽXJŽK]h^° d\hK\`Sjes]Ɨ]h^° D^haPhaKs:? 

Sp\KdSX5TV\½dh\p8XRhd\hKWh_sDsWpĤFȿkDD^ah\h5dˆ˲]Dh\D^hƥPahKs:? dSX5TV\½8XRh_h]DWTjSpas7‡[̆h]sSp\KWhNDsXRah^\ah^D^ŽbDh]

ƨahƚ]h]Wh[ŠƈSY°^ŽWhidVh5Ss8XWhaj7Wp8Dh\D^Ž?SsZɆk7d^Dh^7WpdY`ZWjbD°Sp\Jp 

EhdȺkĆs?Jp D°8aWh^ƥ]ŠƈS?Ĥe°^^ŽSpXsShȵk5 a_Rd\hKdh\pdSSȺkƈS^e°7WpSpWhƥ]aeh^dWhSWj WhJp ?ɂk5 d\]d\]X^SXhdTajKs:?dSX5Td\hKdhTpZVhKd5ZV 5 SsPŽWhƉ]hJp 7WpdWhSWd\hK \h5ȶR l ½^ŽSp[`ŽF]sJp ?ajEh́jD^hajbDh]?ajƥ]aƨThesajKs:?

8aj^ŽSpUdac½ɅkVjSp\Wh7ƥeh^WsX^d\hKWK^^hEp7Wpd5SscDh^DKRh]XJŽKSp\ȵk5 dƟ]XU\5ȩk^ D^° 

:HQHHGWRSOXJWKLVORRSKROHRQDQLPPHGLDWHZDUIRRWLQJ,QRUGHUWRFORVHWKLVORRSKROHZHQHHGWRLPSOHPHQW WKHSRLQWSURJUDPVXJJHVWHGE\5DPHVKEKDLLPPHGLDWHO\DQGLQDGGLWLRQVKRXOGGRWKHIROORZLQJ ,QFRPLQJ6DWSDQWKLVVKRXOGQRWEHDOORZHGWRKROGRIILFHVRIUHVSRQVLELOLW\LQRXUVDPDMIRUDPLQLPXP\HDU SHULRG :HVKRXOGRQDWLPHO\EDVLVFKHFNXSRQWKDWWKHOR\DOW\RIWKHLQFRPLQJVDWSDQWKLSHUVRQLVZLWKRXUVDPDM 21/< :HFDQDVNWKHLQFRPLQJVDWSDQWKLSHUVRQWRJLYHSXEOLFVSHHFKHVH[SODLQLQJZK\6DWSDQWKLVDPXVOLPVHFW 7KLVFDQEHGRQHDWOHDVWGXULQJHYHU\QHZ\HDUFHOHEUDWLRQVDIWHUGLZDOL ,WVKRXOGEHLPSUHVVHGXSRQKLPWRZRUNDQGDVVLVWLQHQOLJKWHQLQJSHRSOHRIRXUVDPDMDERXW6DWSDQWKEHLQJ DPXVOLPVHFW )URPWLPHWRWLPHKHVKRXOGWDNHDQDFWLYHUROHLQHIIRUWVWRJLYHDFOHDUPHVVDJHWKDW6DWSDQWKUHOLJLRQLVQRW VXLWDEOHIRURXUVDPDM7KHDWUHGUDPDVFDQDOVREHRUJDQLVHG 3ULQFLSOHVRI6ZDGK\D V%KDNWL)HULFDQDOVREHDGRSWHGWRHQVXUHWKHVXFFHVV 0RUHLPSRUWDQWO\LQFRPLQJ6DWSDQWKLVKRXOGEHDVNHGWRPDNHSUR6DQDWDQLFRQGXFWDQGEHKDYLRXULQIURQWRI 3XEOLF ,WLVLPSRUWDQWWRKDYHDV\VWHPWRHQVXUHWKDWWKHLQFRPLQJ6DWSDQWKLKDVIXOO\DEVRUEHGKLPVHOILQ6DQDWDQ 6DPDM$1'KDVIXOO\FXWKLVUHODWLRQVZLWK6DWSDQWKVDPDM ,QWKLVZD\IRU\HDUVWKHVDPDMVKRXOGZDWFKWKHFRQGXFWDQGEHKDYLRXUDQGRQO\DIWHUEHLQJVDWLVILHGKLV PHPEHUVKLSVKRXOGEHIXOO\DFFHSWHG ^\pb[h:WhXh5IɅḱjDh]½˲\7Wp;X^KRhap_ȺkĆhBWp7\_\h5ȺkDahTjȐYh]UsTbp??\ebpD°d\hKWpSsPah

ah`h\ah`WpZjD_hFbpD°KsɆk5 D:EsȬk5D^ŽbWpKsd\hK\WpDhQŽWhEbpSsXhJs8d\hK\h5[`ŽWˆebDh]ȐTj SpWj_hFRj7WpiWƧOh8d\hK\h5K`ah:^e°bpDPDXh_WD^ahTj8XRj8aSjXpQŽWp8d\ƨ]hTjȺkƈSD^Ž

bDahWjë\Sh8Dh]½˲\\h5Jp 

5DPHVKEKDL VVXJJHVWHGSRLQWSURJUDPDQGWKHSRLQWVVXJJHVWHGDERYHLILPSOHPHQWHGSURSHUO\WKHEHQHILWIRU WKHVDPDMZRXOGEHWKDWWKHVH0DYDOVZRXOGIHDUWKDWXSRQWKHLUDQ\ZURQJGRLQJLIVDPDMWKURZVWKHPRXWWKHQLW ZRXOGEHFRPHSUDFWLFDOO\LPSRVVLEOHWRJHWWKHPHPEHUVKLSDJDLQ7KLVIHDUZRXOGHQVXUHWKDWWKHLUIDLWKDQGOR\DOW\ ZRXOGDOZD\VEHZLWKWKH$%..36DPDM6WULFWLPSOHPHQWDWLRQRIWKLVSURJUDPZRXOGHQVXUHWKDWRXUQH[W JHQHUDWLRQGRHVQRWKDYHWRVXIIHUZKDWZHDUHVXIIHULQJWRGD\ 8Dh]½Wpae°_jSD°Xh^XhPah\hN°Ȑ?D_UsD_Wp8XRh8\K\h5[`ɂk5 es]Spah_sDsWp?DS^ŽD UhE_hS^ŽD°

'HF30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 6 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 448 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How to counter the threat posed by Mavals Series 28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV+RZWRFRXQWHUWKHWKUHDWSRVHGE\0DYDOV RI

www.realpa atidar.com mail@realp patidar.com {y\hI½zxyy ɅkVj8aahah`hWpd\]8XjWpXJŽYƈSdhȺkˆeDĮXp ^\pb[h:ahGPŽ]hWhɅkIap_Xh5IɅḱ {y\hI ́j j Dh]½˲\̆\hRp [p`aahKs:?7Wp\h^hĎh^h;X^ɅkIap_ȺkĆhBWsXRDPD^ŽSp7\_\h5ȺkDahKs:?

,QRUGHUWRLPSOHPHQWWKLVSURJUDPDWWKHHDUOLHVWZHVKRXOGVHWDFXWRIIGDWH H[0DU IRUWKHVLQJOHRQH RIIFDVHVZKRZDQWWRDGRSW6DQDWDQUHOLJLRQDQGMRLQRXUVDPDM$IWHUWKDWGDWHRQO\JURXSRISHRSOHDVVXJJHVWHG LQWKH3RLQW3URJUDPVKRXOGEHDGRSWHGRQO\DIWHU675,&7/<IROORZLQJWKHDERYHPHQWLRQHGSRLQWV 8\h5D:\eƗaȵk5 ġNŽKȱk5 es]SsEhdƚ]hWUs^ah\hN°8XdɆkWpiaW5SjDȿk5Ġ5 ,QFDVHVRPHWKLQJLPSRUWDQWLVPLVVLQJNLQGO\EULQJLWWRRXUQRWLFH

5HDO3DWLGDU ZZZUHDOSDWLGDUFRP 9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDU GRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOHFRPJURXS UHDOSDWLGDU %(:$5(%(:$5( 3KLVKLQJDWWDFNV)ROORZLQJLGVRI3UR6DWSDQWKLV UHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRPUHDOSDWLGDUU#JPDLOFRPUHDOSDWLGDDU#JPDLOFRP DUH127UHODWHGWRWKHZZZUHDOSDWLGDUFRPWKHRULJLQDO5HDO3DWLGDU 

)RUZDUGHGPHVVDJH )URP5DPHVKEKDL9DJDGL\DUDPHVKEKDLYDJDGL\D#JPDLOFRP! 'DWH 6XEMHFWìhiS\h5Xh5IɅḱjDh]½˲\Wp7\_\h5_haas7Ɨ]5SKĮ^Ž 7R5HDO3DWLGDU*URXSVUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP! 

\h^haeh_hDƍJDPahXhNŽUh^dWhSWjȻkahWi\́s ^\pbahFˆP]hWh7Ɨ]5S̆p\[]h½ W\ƨDh^

 8:\q_dhTp\Ҫ?DXh5IɅḱjDh]½˲\\sD_hap_Jp 

8EjìhiSWpdWhSWjS^ŽD°?DSh5SRpZh5VajebpSsȻkahWsWpĤȤmSD^ahXPbp\Wp

7Wpˆe„\S[h:Wp7Ɨ]5SȣkbjJp D°K]5Sj[h:_hDPhah_hWj̆ȺkES^ŽD°Wj7Wp

7Ɨ]h^WjdWhSWjFt^h5F[h:Wh̆ȺkES`p WjȻkahd5GWj8FpahWje°O`ìhiS\h5ȣkZK

ĤȤmiS8ajF]jJp 8XRjD°Œƛ̃]d\hKWhWpȱƗm a\h5XR?DĤSWjĤȤmiS7Wpȣk\h^Ž

ĤȤmST9Jp Spdh^ŽahSJp JSh5XRD°Œƛ̃]d\hKWh8U° bsȵk5 U^° DLsWsSThU^° DGND

'HF30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 6 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 449 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How to counter the threat posed by Mavals Series 28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5HDO3DWLGDU0DLO6HULHV+RZWRFRXQWHUWKHWKUHDWSRVHGE\0DYDOV RI

www.realpa atidar.com d\Ks\h5 d\Ks K ȧkƨSShTj7\_Th]Sp\hN°Ȼkahd5GpeȩkaV^° ĤȤmS^e°ɂk 5 XPbpD°ƛ̃j] mail@realppatidar.com

d\hKWh8U° bsȵk5 Xh_WȐ^ŽSpTɂk5 Ks:?Sp^ŽSpKTh]Ss8XRse°ȱk Z^8apSp\hN° d\hKWjȻkahXh5E7Ɨ]h^Wj8FpahWje°O`ȣkZK;\UhDh]½D^° Jp 7Wp[iaƧ]\h5XR D^Sj^e°bpSpWs\WpȶR l ½iaĖhdJp 

 S\ȻkahWsWjĤREhS^8:\q_dhTpXh5IɅḱjDh]½˲\\Ҫ\sD_hap_sJp SpS\pU^° D

ȻkahWsah5IjWpSpWpìhiS\h5Ȑ\ZWpSp\KƣUŽ7\_D:^ŽSpD^ŽbDh]Spȵk 5 YŽPZpDɆk 5

S\h^ŽXhdpTjĤRah\h5Ȥk Ġ5\Wp8bhJp D°S\p8Wp]sƊ]̆iSdhU8Xbs ?KS\h^s8Ɨ\j] ^\pbahFˆP]h

 9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFV VHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOHFRP JURXSUHDOSDWLGDU %(:$5(%(:$5( 3KLVKLQJDWWDFNV)ROORZLQJLGVRI3UR6DWSDQWKLV UHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRPUHDOSDWLGDUU#JPDLOFRPUHDOSDWLGDDU#JPDLOFRP DUH127UHODWHGWRWKHZZZUHDOSDWLGDUFRPWKHRULJLQDO5HDO3DWLGDU 

DƍJDPahXhNŽUh^dWhSWjìhiSWsXh5IɅḱjDh]½˲\GRF .

'HF30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 4 of 6 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 450 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How to counter the threat posed by Mavals Series 28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DĆ?JDPahXhNÂ&#x17D;Uh^dWhSWjĂŹhiSWs

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

Xh5IÉ&#x2026;kĚ jDh]½˲\ y dĆ&#x2014;XWTjB dhČşkÂ&#x2C6;eD ^Â&#x17D;Sp ?D_UsD_ WeÓ&#x201E; Xj^hRh Ws e5\pbWp \hN° dU5 S^ Ć&#x2014;]hF D^° 7Wp 7Ć&#x2014;]h^° Č?SpB:\h\bhZhahWjDZ^WjČś lĤD^° Jp Sp DZ^7Wp Xj^hRh\h5 Č? D5:ƨTha^i\_DSJp Sp:\h\bhZhahWhaĆ&#x203A;dKsWp Xj^hRhWhdqUsWp 7X½RD^Â&#x17D;8ap Dh^R ?K D° Ô&#x152;]h5 É&#x2026;kVj Xj^hRh \sČŠkU ebp Ć&#x2014;]h5 É&#x2026;kVj 8 dĆ&#x2014;XWTj [h:BČľk5 \W Ć&#x2014;]h5 K [ND]hD^bp Wh^e°Zh5dWhZČ?Zh5É&#x2026;^k Â&#x17D; z 7Ć&#x2014;]h^ É&#x2026;kVj 8XRh K Čś la½Ks? }xx a^dTj Xj^hRp 8XSh ^e°_ UbsĆ&#x203A;UiabsĆ&#x203A;U 7Wp 7Ć&#x203A;] _hFhB Tj Č? D5: EĤWs ZĆ&#x203A;]s Jp SpWs dhIs ^Â&#x17D;XsN½ 7Ć&#x2014;]h^Wh Xj^hRh Wh 8FpahWs D°Ć&#x203A;Ě&#x192;j] d\hKWp 8Xp 7Wp D°Ć&#x203A;Ě&#x192;j] d\hK \h5 Sp EĤWs ZjWb^Sp K\h D^hap

Dh^R D° 8 EĤWs 8XRh Čś la½Ks? 8Xp_ UbsĆ&#x203A;U iabsĆ&#x203A;U 7Wp 7Ć&#x203A;] _hFhB Tj K ZWp_sJp { 8XRh K Čś la½Ks? Fh\p Fh\ ;[j D^° _j EhWh Wj i\_DS 7Ć&#x2014;]h^° Č? Wh\Tj es] k5

Ô&#x152;]sSjVh\7TahSsiWƧD_5DÂ&#x17D;Vh\D° 7Ć&#x203A;]Č?Wh\p es] SpČľDh]UhDÂ&#x17D;]^Â&#x17D;Sp Č?Sp Fh\ WjĚ&#x2019;j_Ç&#x203A;\jWh^h]RdWhSWd\hK\h5iaWhb^Spia_jWjD^RD^Â&#x17D;WhEp | WEĚ hRh \h5 ĂŹhiSWj D°Ć&#x203A;Ě&#x192;j] d\hK esah JSh5 SpWj Ě&#x2020;iSƨXVh½ D^ah e°ȹk \hĚ Tj WEĚ hRh\h5K;Čšk5 D^° É&#x20AC;k5 iWƧD_5DÂ&#x17D;Vh\\h5TjZhah:\h\bh7WpiWƧD_5DÂ&#x17D;WsĆ&#x2014;]hFD^Â&#x17D; Spi\_DSD°Ć&#x203A;Ě&#x192;j]d\hK\h5iaWhb^SpDh]UhDÂ&#x17D;]^Â&#x17D;Spia_jWjD^RD^Â&#x17D;WhEp }Č?dĆ&#x2014;XWTj[h:B dhČşkÂ&#x2C6;eD^Â&#x17D;Sp dWhSWjB`EV^haSjD°Ć&#x203A;Ě&#x192;j]d\hK\h5 7Tah SsČ?SpFh\sWjdWhSWd\hKs\h5[`ah\hFShes]SpBSp\WhG^° 7WpĆĽ]adh9D ƨT`s? Xj^ :\h\h5bh 7Wp SpWh K [pĤWj XpUhb ?ah iWƧD_5DÂ&#x17D; Wh YsNhB Ws dU5 S^ Ć&#x2014;]hF D^° 8XRh Â&#x2C6;eĆ&#x203A;Čłk bhÄ&#x2DC;\h5 Ub\h 7aSh^ S^Â&#x17D;D° D_DÂ&#x17D; [FahW KĆ&#x203A;\ _pbp Spas ;ĆŁ_pEJp iWƧD_5DÂ&#x17D;Ws;ĆŁ_pEĂ°h5]WTjSp:\h\bhZhahWh[pĤWjXpUhb\hĚ Jp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 5 of 6 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 451 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How to counter the threat posed by Mavals Series 28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

;X^WhXh5IÉ&#x2026;kĚ sČľkȧk 5 ƨSXRp Xh_WD^° SsK8XRp dĆ&#x2014;XĆ&#x203A;TjBWp dhČşkÂ&#x2C6;eD^Â&#x17D;Sp [p`aj bDÂ&#x17D;?7Ć&#x203A;]ThWÂ&#x2C6;e?D_UsD_Wp eap XJÂ&#x17D;[p`aahČľkZ5 5 VD^Â&#x17D;?Sp \hN° Sh^Â&#x17D;E7Wp Â&#x2C6;UadWĂŻÂ&#x17D;D^Â&#x17D;?8NÉ&#x20AC;k5 eap WeÓ&#x201E;D^Â&#x17D;?Ssd5Čś lR½ ĂŹhiSWp ?DSh5SRp Zh5VjWÂ&#x2C6;ebDÂ&#x17D;? 7Wp ĂŹhiS Xe°_h5 Wj Č?\ Vhi\Â?D ^Â&#x17D;Sp 7ƨXƧN T9 Wp Ó&#x201D;Vh^h\h5 7TPh]h D^bp - OsD^ EhSj^e°bp 7Ć&#x2014;]h^° ĤRah \Ƥȝk5 Jp Sp ČşkKZ Xj^hRh Wh _hFSh a`FShB? DSh½ eSh½B ? dĆ&#x2014;XWTj [h:B \hN° ?D YSas Zeh^ XhPĂ&#x2C6;s Jp D° Ő&#x;e\Rh5 Fh\p Fh\ Wj d\hKs \h5

dĆ&#x2014;XWTj [h:B X^ XƨSh` [K XPÂ&#x17D; Jp ?N_p d\hK Č?\ De° Sp\ dWhSWj ZWj Wp [`Â&#x17D; ĤB TsPh Â&#x2C6;Uad XJÂ&#x17D; 8 dWhSWj ČŠkah` NhQs XPbp Ć&#x2014;]h^° Y^Â&#x17D; XhJh 8XRp d\hK\h5dSX5TWsĚ&#x2020;Ih^D^Â&#x17D;bDÂ&#x17D;É&#x192;Ő 5k ?N_h\hN°8XRpdtdWhShWjB?D_-UsD_ dĆ&#x2014;XWTjWp[p`aahČľkZ5 5 VD^Â&#x17D;?7Wpeap8XRjdWhSWjd\hKs\h5?_sDsWp[p`aah es] Ss ;X^ KRhap_ Xh5I É&#x2026;kĚ j Dh]½˲\ Ws ȧkƨS XRp 7\_ D^haj dhČşkÂ&#x2C6;eD ^Â&#x17D;Sp [p`aj? SsK ĂŹhiS\h5 ?Dah]Sh K`ahbp 7Ć&#x203A;]Th WÂ&#x2C6;e K`ah] d\hK\h5 8 ^Â&#x17D;Sp dWhSW V\½ ZhZSp ?Dah]Sh K`ahbp 7Wp SpWh Y` }yx a^dp 8XRj dWhSWj B`EV^haSjD°Ć&#x203A;Ě&#x192;j]d\hKWp\`bpSpIsĂŻdahSJp ^\pb[h:\haÄĽ[h:ahFÂ&#x2C6;P]h ZpĆ&#x203A;F_s^yxyzzxyx

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 6 of 6 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 452 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

͞7ƛ]:\q_͟;B͘:͘Ϳ

͞id^Žd͟ Wh Ȑ\K 8 :\q_Wh dZȐƈNWj bĮ8S\h5 ͞K͟ bƞU es] Jp ͘ d\hK\h5 TSjeh_WjdSX5Tiac]WjFiSiaiVBWjĤRDh^Ž8XSh:\q_es]Jp ͘ _sDsWp Dh\ _hFp Spaj \hˆeSjB Sp\Wp KƣUŽTj XseIhPah\h5 8ah :\q_B Ws ;X]sF D^ah\h58apJp ͘

KƚŚĞƌŵĂŝůƐ;KͿ >ŝŬĞ ^ĞƌŝĞƐ͕ ƚŚĞƐĞ ĞŵĂŝůƐ ƐƚĂƌƚ ǁŝƚŚ ͞K͟ ĂŶĚ ĂƌĞ ĨŽůůŽǁĞĚ ďLJ Ă ƐĞƌŝĂů ŶƵŵďĞƌ͕ ŝŶ ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚ ůŝŶĞ͘ dŚĞƐĞ ĞŵĂŝůƐ ŐĞŶĞƌĂůůLJ ĐŽǀĞƌ ƚŚĞ ƌĞĐĞŶƚ ĂŶĚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŚĂƉƉĞŶŝŶŐƐ ŝŶ ƚŚĞ ^ĂŵĂũ ĂŶĚ ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚLJ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ^ĂƚƉĂŶƚŚ͘ dŚĞƐĞ ĞŵĂŝůƐĂůƐŽƐƉƌĞĂĚƵƐĞĨƵůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƋƵŝĐŬůLJ͘

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 453 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This page is intentionally left blank

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 454 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Response to Series 1 & Series 2 OE 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realp patidar.com

mail@realpa atidar.com Real Patidar <realpatidar@gmail.com>

Real Patidar <realpatidar@gmail.com>

Mon, Apr 19, 2010 at 10:32 AM

'HDU$OO 7KDQN\RXIRU\RXURYHUZKHOPLQJIHHGEDFNV1RWLQDILJPHQWRIRXULPDJLQDWLRQWKDWZHKDGWKRXJKWWKDWZH ZRXOGEHJHWWLQJVR0$1<IDYRXUDEOHUHVSRQVHVEDULQJRQO\WZRIHHGEDFNVVHHPLQJWRUDLVHGLIIHUHQWLVVXHV 7KHIHHGEDFNFDPHIURPZKROHRI,QGLDLQFOXGLQJIURPGLVWDQWSODFHV7DPLO1DGX:HVW%HQJDO2ULVVD &KKDWLVJDUK$QGKUD3UDGHVKHWF7KHUHDOVXUSULVHZDVIHHGEDFNIURPRXWRI,QGLD 6RPHRIWKHQRWDEOHIHHGEDFNVDUH WKDQNVIRUGRLQJVXFKDZRXQGHUIXOVRFLDODQGQREOHFDXVH LWVJRRGWRVHHWKHLQIRUPDWLRQFRPLQJIURPDQLQGHSHQGHQWVRXUFH 7KDQNVIRURSHQLQJRXUH\HV<RXVKRXOGKDYHGRQHWKLVPXFKHDUOLHU :HQHYHUHYHU\LPDJLQHGWKDW6DWSDQWKZDVDVHFWRI,VODP:HDOZD\VWKRXJKWWKDW6DWSDQWK LVDOLNHDQ\RWKHUVHFWRI+LQGX5HOLJLRQ ZRXQGHUKRZJHWIRROHGE\WKH&+$1*('9HGV,DSSHDOWRDOOOHDUQHG6DWSDQWKLVWR HQOLJKWHGWKHZKROHFRPPXQLW\DQGWHOOWKHPWKHWUXWK SOHDVHJLYHXVPRUHLQIRUPDWLRQRQ6DWSDQWK:HZLOOVSUHDGWKHDZDUHQHVVLQRXU/RFDO 6DPDMVDOVR PDQ\PRUH ,QDGGLWLRQWRWKHDERYH,DOVRJRWIHHGEDFNWKDWLWZDVGLIILFXOWIRUSHRSOHWRSULQWWKHDWWDFKPHQWVLQWKHOLQN +HQFH,KDYHGHFLGHGWRDWWDFKWKHILOHVVRWKDWRQHFDQGRZQORDGDQGSULQWDWFRQYHQLHQFH 7KDQNVRQFHDJDLQIRUVHQGLQJLQHQFRXUDJLQJUHVSRQVHV 5HDO3DWLGDU  

RI

0D\30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 455 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Response to Series 1 & Series 2 OE 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6HULHV 6HULHV5HVSRQVH

www.realpa atidar.com

mail@realp patidar.com

4 attachments Series 1 -email contents.pdf . Series 2 mail contents.pdf . Series 1 -Satpanthi Way of Converting Hindu to Muslims -D.pdf . Series 2 -Truth behind Hinduisation of Satpanth -D.pdf .

RI

0D\30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 456 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attempt to discredit Real Patidar -Beware of fradulent mails pretending to have come from me OE 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mail@realpatidar.com

Real Patidar <realpatidar@gmail.com>

Real Patidar <realpatidar@gmail.com>

Wed, Apr 28, 2010 at 4:24 PM

If you are unable to read GujaraƟ, please download the aƩachment ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dear All, Thank you for the overwhelming response to the educaƟve mails I have been sending on Satpanth religion. We started this series by educaƟng about the mission, methodology, inside story and then lastly about the conclusive evidence that Satpanth is a muslim religion, by way of taking note of their religious book. You will acknowledge that all I have been saying comes from independent source or from the Satpanthis themselves. I have many Satpanthis in my mailing list. Some of them at Ɵmes used to counter my mails, saying that whatever I was wriƟng as not correct and claimed that Satpanth is a Hindu sect. They tried all possible ways to distract me and stop me from doing this noble cause of educaƟng people. AŌer my mail on Series 5 Pirana Pooja Vidhi and Gnan, which gave conclusive proof that Satpanthis follow Muslim religion, they were leŌ with nothing to say. So stunned were the people who did not like my mails (obviously some Satpanthis) that they could not think of any proper manner in which they could give a valid counter argument. They were at total loss of words. In this situaƟon, they have resorted to malign my credibility by sending all kinds of negaƟve emails

RI

0D\30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 457 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attempt to discredit Real Patidar -Beware of fradulent mails pretending to have come from me OE 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

which the Sanatan samaj would not like. By doing so, they are trying to negate the good work, succe mail success, credibility and respect I am enjoying. These mails come from ids very similar to my email id lpatidar.com www.realpattidar.com mail@rea albeit with minor change in the spelling. The ids used are like realpaƟdarr@gmail.com, realpaƟdaar@gmail.com. (Note the addiƟonal “r” and “a”). These are the acts of the people who are frustrated and have lost balance of mind. This is backstabbing at its best. (XjO XhJ` ah^ . 8XPh

d\hKWh8ČɅkVh^DWh^h]Rĥ[h:^h\ĥ[h:_ӄZhRjWhXjOXhJ`ah^D^Shes]SsɆk5 SsZɆk WhWs\hRdĠ5 \Wp ȣkbjJp D°\Wp ?ah\ehWƥ]ŠƈSdhTp d^Ehƥ]siaIh^D^KsD° Ȑ_sDs\h^ŽdhTp _p‡ES\h5 8ɂk5 ȣkƣ_p8\EsȬk5 D^° Jp Ssd\hK\h5D°NɀkEsȬk 5 5Zs_Shebp8ah_sDsWjȸkiW]hUȩk OhRX^Jp Spah_sDsXhdpTjȩk ȭk5ibah]Ƀk5 \`bp

I am sure the Guru of these people would be an expert in corrupƟng values which are pure and original to suit their mission and present it to illiterate (including educated illiterates) and unsuspecƟng people, making them trust the corrupted values to be the real values. The way in which the response was swiŌ, suggests that these people are expert in following these techniques and is an organized eīort. I will not be surprised if the supporters of such people try to raise the issue of my credibility at Samaj level. The whole human community and Sanatan samaj is under threat of such people who follow Pakistani and Terrorist style funcƟoning. My personal experience has been very comforƟng and soothing to know that such Satpanthis do not have anything credible to say. The fact that these Satpanthis have resorted to such act, proves, once again beyond doubt, that the mails I have sent are right. In order to safeguard my credibility and to cope with the load of emails I have been handling each day, I have switched to the domain “realpaƟdar.com”. All and any mails coming from realpaƟdar.com, like mail@realpaƟdar.com, mail1@realpaƟdar.com etc, are the mails sent by me. Any other mail you may get, pretending to be sent by me is an aƩempt by these cowards. Further, the contents of whatever mails I have been sending are uploaded on hƩp://issuu.com/paƟdar, also. I thank each and everyone for supporƟng my noble cause and help me extending my reach by forwarding email ids of people of our samaj. Real PaƟdar

Attempt to discredit Real Patidar.pdf .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 458 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imam Shah Bava Sathe Ni Varta Laap OE 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(:\h\ bhe Zhah dhTpWj \h^Ž ahSh½_hX ± F: Dh_Wh \h 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

OE3 -:\h\ bhe Zhah dhTpWj \h^Ž ahSh½_hX – F: Dh_Wh \h^h :-\p_ XJŽWj dĤ½Sj dhƍIj ahS.

Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: Real Patidar <mail@realpatidar.com>

Mon, May 24, 2010 at 8:53 PM

24-May-2010

:\h\ bhe Zhah dhTpWj \h^Ž ahSh½_hX – F: Dh_Wh \h^h :-\p_ XJŽWj dĤ½ Sj dhƍIj ahS.

 Dh_p 7ȺkD _sDsWp WjIp KRhap_ ̆\hRp :-\p_ \h^h realpatidar@gmail.com (8 email-id ahX^ahȵk 5 Z5U D^Ž

WhEp_ Jp ) X^ Tj \`p _ Jp , Ȑȵk 5 subject “J\h5 \hYŽ” Jp . (aȴk \hˆeSj \hN° attachement ȩk as). Sp\h5 ?\ _Ep_

Jp D° \Wp :\h\ bhe ZhahWs X^Is \Ƥ]s 7Wp Sp ahSWj dhTp KsP°_j Zjĥ GRj ZVj ahSs _Ep_ Jp .

Sp\h5

?K ahSWp 8F` aVh^Sh \Wp S\Wp KRhaah\h5 8W5U Th] Jp D° F: Dh_p ^h́p Ss KFZ T: F]s.

:\h\

KRhap_ ̆\hRp \Wp dhIs \hF½ \`Ž F]s ?Ws \Wp ȣkZ 8W5U eSs.

bhe Zhah Ss bhëhS \h^h dXWh\h5 8ƥ]h. XR Sp\Wj eh_S ZɆk E^hZ eSj 7Wp U]Wj] 7aƨTh\h5 ^PŽ ^Ĝh

eSh. Sp\Wh Xhdp Xe°^ahWh DXPh] WeSh. 8ȣk5 b^Ž^ UhȐɀk5 eȱk,5 KƊ]h KƊ]h X^ b^Ž^ aӄVh] FȻk5 eȱk5 7Wp Sp\h5Tj _seŽ WjD`ȱk5 eȱk.5

Sp\Rp ĤRp 7deWj] XjPh TSj eSj.

8 Zȴk5 Ks:Wp Ɇk 5 Ss ȺkKaR\h XPŽ F]s.

Xj^hRh dSX5T V\½Wh ƨThXDWj 8aj Dȿk R eh_S bh \hN°? \hɅk\, F^ŽZ, _hIh^, 7[R, b5Dh Wh D^Wh^ _sDsWs Xh_Weh^ 7Wp Spah _sDsWp UdsƛU-iabsƛUWh ZU_h\h5 Sp\Ws ;ƚVh^ D^ŽWp D]h\S aESp dahF½\h5 _:

Kahȵk 5 ƨaƜȵk 5 U° EhPWh^ XsSp WD½ Wj ]hSWh D°\ [sFaj ^Ĝs Jp ?

8ah dah_s \h^h \W\h5 ;[h TSh eSh Ɨ]h^°

Sp\Wj XhJ` ?D iabh` 8Dh^ \h5Tj ɅkE\] SpK Zhe^ 8aȱk5 U° EhȻk.5 Vj^° Vj^° ? SpKƨaj ̆Dhb aVSs F]s

7Wp Sp\h5Tj X^\ ȢmXhį X^\hS\hWs \Wp Ub½W T]h. X^\hS\hWh Ub½W aESp, aR½W Wh D^Ž bDh] Spɂ,k5 ɅkEU 7ȵk[a T]s, Dh^RD° \Wp [FahW \`Ž F]h eSh.

8 Zȴk5 iWeh`Ž 7Wp 7ȵk[a D^Ž ^Ĝs eSs Ɨ]h^° :\h\ bhe Zhah Y^ŽTj ʞkƨD° ʞkƨD° ^PŽ XPÈh 7Wp \Wp Dɖk5 D° \p

Ȑ Jp S^XӄPŽ D^ŽWp \hɅk\, F^ŽZ, _hIh^, 7[R, b5Dh Wh D^Wh^ _sDsWp ZpaȢlY ZWhƥ]h 7Wp XsShWh 7Wp \h^h

a5bKs \hN° e\pbWj ZpOŽ 8aD ;[j D^Ž 7Wp _sDsWp EsNh 8ĖhdWs 8Ɯ]h 7Wp Sp\Wh _seŽWp ȧkdSs ^Ĝs ?ȵk

8 Xˆ^Rh\ Jp . \h^h ̉h\D ȩk OhRh\h Ydh]p_, XjQŽBTj dSX5T V\½Wp Xh`Sh _sDsWs Ɇk 5 Ȥkƛe°Fh^ Ġ5. ˆe„ȳk V\½ 7Wp Vhi\D ˴5Ts,

apUs,

;XWjcUs aFp^° ȶkƨSDs Wp ̉ƧO D^ahWs XhX DȻk¿ Jp .

Ⱥkd_\hW ZWhaahWh ̆]ƗW\h5 \p D°N_jD EsNŽ ahSs D^Ž Jp ,

Ĥȳk NsRh D]h½ Jp ,

_sDsWp ZpaȢlY ZWhajWp Sp\Wp ̆X5Is ^ƍ]h Jp .

8 ZVjK

ahSsWh _jVp Ɇk 5 dUŽB Tj XjPhɂk 5 Ġ5. Ԍ]h5 ɃkVj, SĆW ȩk OhRh 8Vhˆ^S ^Ip_, dSX5T V\½, Wh\Ws 8 ̆X5I Ih_bp Ɨ]h5 ɅkVj \h^Ž W^DWj ]hSWh aVSj Kbp.

:\h\ bhe Zhahȵk 5 DTW Ɇk 5 dh5[`Ž ^Ĝs eSs, Ɨ]h^° X^\ ȢmXhį X^\hS\h? eh\j [^Sh DɆk 5 “... D° ?N_hK \hN°

:\h\ bheWp IhȸkD \h^Ss \h^Ss Ɇk 5 7eӄ GdPŽ _hƥ]s Jp . ?D Dü^ ˆe„ȳk Vi\ XR D°aj ^ŽSp Ydh: F]s Jp .”

:\h\ bheWp ZSha D° Ks Sh^h ̆X5I\h5 F: Dh_p

Ɨ]h^° :\h\ bhe Zsƣ]h 7Wp \Wp Dɖk5 D° \h^s FeW 7Ɵ]hd

D^ŽWp ^Ip_s ̆X5I D°N_s EsNs Jp , Sp ȱk5 _sDsWj dh\p aȴk Ks^ bs^ Tj Y^ŽTj ^ȩk D^. Ȑ _sDs \h^h V\½\h ӔVh

T: F]h Jp 7Wp eap \h^h ^Ip_h dƗXƛTWh Vhi\D ˴5TsWp aN_hajWp dSX5T V\½Wp EsNŽ^ŽSp ˆe„ȳk V\½ȵ k 5 ĮX

0D\

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 459 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imam Shah Bava Sathe Ni Varta Laap OE 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(:\h\ bhe Zhah dhTpWj \h^Ž ahSh½_hX ± F: Dh_Wh \h 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

8Xj ^Ĝh Jp , Spah _sDsWp \h^s 8U° b KRha D° Spas 8 _sDsWp ZpaȢlY ZWhaahȵk 5 Z5V D^Ž U° , Weӄ S^ Sp\Wj

eh_S \h^hTj XR E^hZ Tbp. Sp\Wp ðh^° ȺkŠƈS Weӄ \`p .

Ɨ]h^° X^\ ȢmXhį X^\hS\h? \Wp 8bjah½U 8XSh Dɖk5 D° \hȿk5 aIW Jp D° Sh^Ž ahS d5[h`ŽWp Ȑ _sDs dSX5T V\½ JsPŽWp dWhSW ˆe„ȳk V\½ ƨajDh^bp Spah _sDsWp ȺkŠƈS 8Xjbp.

I˲\h5Tj ȺkŠƈS 8Xjb 7Wp Sp\Wp \h^h ijU]\h ƨThW 8Xjb.

d5dh^Wh ZVhK ĥaW \^RWh

7Wp Ȑ _sDs \h^s 8U° b Weӄ d5[h`p 7Wp b5Dh

D^bp ?ah _sDsWp Sp\Wh ĥaW\h ȣkZ apUWhB [sFaj XPbp, Spas ðh^° ] ɅkEj Weӄ Th] 7Wp \h]h½ XJŽ djVh

e5\pb \hN°, W^D\h5 (WD½ \h5)^ebp..

X^\ ȢmXhį X^\hS\hWh 8U° b ȺkKZ Ɇk 5 S\Wp iaW5Sj Dȿk5 Ġ5 D° Ks S\Wp 8 d5dh^\h5Tj ȺkƈS Tɂk5 es] 7Wp e5\pb \hN° ɅkEj Tɂk5 es],

Ss dSX5T V\½Wp iS_h5K‡_ 8XjWp dWhSW ˆe„ȳk V\½Ws ӔFjDh^ Dh^s.

[FahW \Wp

aIW 8Xj F]h Jp 7Wp [FahWȵk 5 aIW ðh^° ] EsȬk 5 XPȱk5 WTj. \h^h dSX5T V\½ X^ ^ȩk D^Sh dhIj eDŽSS 8XSh email B Ihɀk ^ebp.

Ss Zs_s.... dWhSW V\½Wj K]sssssssssssssssssssss..... _Ǜ\j Wh^h]R [FahWWj K]sssssssssssssssssssss.....

E^s XhNŽUh^. Background: ;X^ KRhap_ :-\p_ _Eah XhJ`Wj ȶ la½ ȹ li\Dh: F: Dh_p 7ȺkD 7V\˜ _sDs? \h^s realpatidar@gmail.com Wh\Ws email account Wp hack D^ŽWp, password SsPŽWp GRh5 _sDsWp WjIp KRhap_ :-\p_ \sDƣ]h Jp . ? :-\p_ [_p \h^h email-id \h5 Tj 8ƥ]s Jp , XR \Ҫ Ⱥkðs WTj. ? :-\p_\h5 \Wp :\h\ bhe ZhahWs X^IhWj ĤRWj ahS D^° _ Jp . d\hK\h5 ȳk cRs, d5ƨDh^Wj D\j esahWj ahS D^° _ Jp 7Wp ?ɂk 5 ?D picture

;ȹk 5 D^° _ Jp D° ĤRp dSX5T V\½Wh ibah] ZhDŽ ZVhK V\½\h5 8 ȳk cRs Jp .

8NɀkK 5 Weӄ http://issuu.com/patidar

site X^ upload D^° _j da± \hˆeSjB 7Wp ȶk^hahB delete D^Ž WhƉ]h. d\hKWh ƨa‡R\ \esƗdaWh WhNDWs video XR delete D^Ž WhƉ]s. 7ƛ] GRh5 internet X^ \h^h account Wp delete D^Ž WhƉ]h 7Wp 7ȺkD \h5 password ZU_j WhƉ]h. XR dhIh \hRd dhTp [FahW es] Jp . ?N_p [FahWWj ȢmXhTj ZVh] account \h^h Dƛ˼s_ \h5 XhJh 8aj F]h 7Wp \Ҫ Xe°_hWj Ȑ\ ZVhK ȶk^hahB 7Wp video XhJh upload D]h½.

8F` aVSh ahS Dȿk5 Ss, \Wp 7e°dhd T]s D° GRh dȸkSs\h5Tj ?D dȸkS F: Dh_Ws 8 email Jp , D° _sDsWp ȺkĤaah, 7dƗ]Ws deh^s _pas, D°a` e°^hW D^ahWh ȳm ŒƧNTj, _sDsdh\p EsNh 7Wp 8Vh^ aF^Wh DsN½ D°ds D^ah, XsShWh ia^sVjWp ӔFS ĮXp ZUWh\ D^ah, EsNŽ ahSh½B _Eaj, _sDsWh dh^h Wh\Ws ȳk ^-;X]sF D^as, ̉h\D email id Es_aj 7Wp ̆X5I D^ŽWp XsShWh ^sN_h bpDah, 8ah Ke^Ž_h ȳk cRsTj ?D dSX5T d\hKK XjPh] Jp . dSX5T d\hKWh 8ah _sDsWh d5ƨDh^ Ss ȩk as. dSX5T d\hKWh dh\hƛ], iWVҴc _sDs XR 8ah ȳk cRsWh [sF ZWp Jp .

dSX5T d\hKWj ˆeS Wj ahS D^Wh _sDsWp \h^Ž W̊ iaW5Sj Jp D° Xe°_h5 XsShWh G^Wp ȳk cRsTj Ss ZIhas.

ZhDŽ

ZjĤ ȳk cRs Ss ZVjK d\hKs\h5 es] Jp , ? ahSWp 7eӄ ;XhPahWs ̆]ƗW D^Wh^ _sDs 8XWp Fp^ \hF± Us^ahWs ̆]ƗW D^° Jp . 8ah _sDsK d\hKWh E^h ȳk Ʀ\W Jp . d\hKWh _sDsWj \hɅki\]SWs Fp^ _h[ _:Wp XsShWh ӔFS ƨahT½ \hN°, \5I X^Tj ?aj ^ŽSp XsShWj ahS ^ȩk D^° Jp D° ĤRp XsSp d\hKWh ZɆk \sNh ˆeS ‡I„SD es].

\5I X^ Tj EsȬk5 Zs_ahTj F[^hSh WTj.

ȳk [h½Ɗ]Wj ahS ? Jp D° 8ah _sDs\h5 dh^h

[Rp_h _sDs XR Jp , ?N°_ 8XPh Ȑah BĠ5 [Rp_h _sDs XsShWj ahS ^ȩk D^ahTj d5DsI 7ȵk[ap Jp . 8XPŽ d\hKWh U^° D dƟ]Wj Y^K

Jp D° 8ah _sDsWp ;GhPh XhPŽWp d\hK Zhe^ D^ah Ks:?.

F: Dh_p dah^Wh K]h^° \Ҫ WjIp KRhap_ :-\p_ ah5I]s Ss Xe°_h5 \Ҫ e5dj 8aj. Ȑ _sDsWp Sp\Wj d\hK esib]h^ FRp Jp , Spah _sDs D°N_h ZpaȢlY Jp . Ks ? _sDs \h^Ž ahSTj 7de\S es] Ss, XsShWj ahS ^ȩk D^ah \hN° \h^h Wh\Wj KĮ^ D°\ XPŽ. Internet X^ XsShWh\ Wh\Tj XsShWj ahS ^ȩk D^Ž bD° Sp\ Jp .

\hȿk5 Wh\ ahX^ŽWp _sDsWp 7Wp d\hKWp Fp^ ̉\\h5 ȺkDahWs ̆]hd Ss EsNh _sDsK D^° Ss ?\Wj ahS

dhIj WK es]. \h^h _Ep_h :-\p_s 7\p Sp\h5 KRhap_ ȶk^has dh\p Ds: Osd KahZ W esahWh Dh^RTj Fh5Ph Ȑas, e5\pbWh Ȑ\, 7Xp‡ëS,

XjO XhI` ah^ D^ahWs ̆]ƗW Dh]Ҵ Jp . 8 d\ĥWp \Wp ȣkZ 8W5U 7Wp d5Ssc T]s.

_sDsWp ̉\\h5 Ⱥ lDŽ U° Wh^ 8ah GRh ZVh ah^s Tbp ?N_p Ɇk 5 S\Wp \h^h S^YTj e5\pb \hN°Ws \h^s dSX5T V\½ ZhZSWs ȿk E/\S Ws

ȣk_hds ^ȩk D^Ž Uɂk 5 Ġ5 D°... y.

Ɇk 5 ðh^Ұ XR dSX5T V\½Ws ̆Ih^ Wˆe Dȿk5 .

z.

Ɇk 5 ðh^° XR EsNŽ ahS D° aƨȱk iac]Wp N°Ds Weӄ 8ȶk.5

{.

Ɇk 5 e5\pb dhIj ahS S\h^Ž dh\p _haSs ^eŽb,

(dhIh dSX5TjB Ws \Wp e5\pbhTj N°Ds ^Ĝs Jp .)

Ȑ\ D° dSX5T V\½Wh Ⱥ l` Ƀk5 Jp 7Wp ?ah ȶk^hah S\h^h dh\p ȺkDŽb.

0D\

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 460 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imam Shah Bava Sathe Ni Varta Laap OE 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(:\h\ bhe Zhah dhTpWj \h^Ž ahSh½_hX ± F: Dh_Wh \h 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com |.

Ȑ _sDs dSX5T V\½Wp ?D Ⱥkd_\hW V\½ S^ŽD° ĤRjWp X`p Jp , Spah _sDs dhTp \Wp Ds: ah5Vs WTj. ?ah _sDs dhIh

}.

\h^Ž _Ph: ?ah _sDs dh\p Jp , D° Ȑ 8XPŽ d\hKWh _sDsWp ̉\\h5 ȺkDŽWp, EsNŽ ahSs, EsNŽ 7Wp ̉ƧO D^° _h ˴5Ts Wh

dSX5Tj Jp . Ɇk 5 ?ah _sDsWp Ƀk[Dh\WhB XhOɂk5 Ġ5. (8ah dhIh dSX5TjBWp O°d XesIj es] Ss Sp\Wj Ɇk 5 \hYŽ \h5Ȥ k5 Jp .)

8Vh^° dSX5T V\½Wp ˆe„ȳk V\½ ZShajWp, 7ĤR 7Wp b5Dh W D^Wh^ _sDsWp ZpaȢlY ZWhaWh^ _sDs dh\p Jp .

Ɇk5 Use^hajWp DɆk5 Ġ5 D° [iaƧ]\h5 ̉\\h5 Ⱥ lDŽ U° Wh^ Ds: XR ^ŽSp \h^h Wh\ (Real

Patidar

S^YTj Ds: XR ^ȩl8S Th] Ss Sp ahSWs iaĖhd D^as Weӄ 7Wp S^SK aEsPŽ DhQbs.

/

E^s XhNŽUh^)

[iaƧ\h5 DUhI \h^h

original email id mail@realpatidar.com X^ Tj XR ̉h\D email \`p Ss] XR SpWs iaĖhd D^as Weӄ.

:\h\ bheWs dXWh\h5 8ap_ ahSWs email DUhI S\p XR, Xe°_j WK^\h5, ?D aES, dhIs \hWj _jVs ebp. ;X^ KRhap_ :\h\ bheWj ahS \Ҫ ?N_h \hN° _Ej Jp D° Ȑ _sDs \h^h Wh\Ws ȳk ^-;X]sF D^° Jp , ȳk ^-;X]sF D^Ž? Ss Sp\ȵk5 Ƀk5 T: bD° Jp .

Sp _sDsWp EZ^ XP° D° DUhI 7\s XR ?\Wh\h5Tj Ds:XR Wh\Ws

8 :-\p_Ws PDF version \hN°, Ȑ\h5 :-\p_ address XR Jp , attachment S^ŽD° KsP°_s Jp .

 \h^h Ɯ]h^h DƍJ DPah XhNŽUh^ [h:B Ɇk 5 XhJ_h FR ˆUad Tj dSX5T iaȿk V ȵk 5 Dh\ Dȿk5 Ġ5 XR 8Ȑ \Wp

XR :\hbhe Zhah Ws X^Is \Ƥ]s e° F\p Sp V\½ es] ZVh Ws \h‡_D ?D Jp dh:ZhZh ? XR Dɖk5 Jp dZDh \h‡_D ?D Ɇk 5 dSX5T Wh ia^sV \h5 ?N_s XPŽ F]s D° XsShȵk 5 V\½ K ȹ l_j F]s \Wp EZ^ Jp D° 8XPŽ d\hK

\h5 e\Rh5 8XPŽ Ȼkah XjPŽ 8Ih^ iaͰeh^ \h5 ZFPŽ F]j Jp FRh [h:]s 7ds[Wj] D]Ҵ D^ah _hƊ]h Jp

d\hK Wj UŽˆ˲]s X^ WhS dhTp 7Wp e_DŽ WhS dhTp ̆p\ D^° Jp 7Wp ?Wh \hN° d\hK Wp XR JsPŽK] Jp E^°

E^ Ȼkah aF½ \hN° 8 ZɆk d\½ Wj ahS Jp 7Wp Ȼkah [h:]s XR EhRj XjRj Tj dWhSW V\½ ia^sVj Dh\ D^ah

_hƊ]h Jp D°N_hD [h:]s UhĮ Xjah _hƊ]h Jp ,D°N_hD [h:]s \NW Ehah _hƊ]h Jp 7Wp esN_s \h5 K: Wp 7ds[Wj] Dh\ XR D^ah _hƊ]h Jp Ɇk 5 8X da± [h:]s Tj \hYŽ \h5Ȥ k5 Ġ5 D° 8ah F5[j^ Ⱥkćh Wj ahS ;OhahWh

Wh ZU_p \h5 dSX5T d\hK Wp ZUWh\ D^ah Wj Dsibb D^Ž 7Wp :ƛN^WpN ;X^ dSX5T Wj ĤRDh^Ž Wp dhIj \hWj ?Wp 9Ʌk ZWhaj Wp dSX5T ia^sV Ws ȣkZ ̆Ih^ D]Ҵ \Wp FRh \p_ 8aSh Ȑ\h5 \Wp dhIj ahS Tj

7aFS D^hƥȻk5 eȱ k5 XR \Ҫ Ss] dSX5T Ws ȳk ƨ̆Ih^ D]Ҵ XR eap Ɇk 5 d\hK Wj dhIj d\ƨ]hB Wp ;Ohajb .

8XPŽ d\hK ZɆk dh^h ia˸ Wj Jp XR 8\h5 Dh5D ȳk dW 8aj F]h Jp . \h^s ?D i\́ Jp ȐWj ;\^ {{

a^d Jp JSh] ?Wh _ƊW WTj T]h ZɆk iaIh^ ahRj ahS Jp D° 8XP° dSX5T Wh ia^sV \h5 8 d\ƨ]hB Wp

ȹ l_j F]h 8Ȑ 8XPŽ d\hK \h5 FRh Xˆ^ah^ 8iTD ^ŽSp WZ`h Jp ,JsD^h JsD^Ž]s Wp d\hK Wj ?DSh \h5

Zh5Vj Wp X^WhS dhTp Wh ̆p\ ̆d5F Wp Wh ZU_p d\hK ̆p\ Wj [haWh KFhPaj Ksӗ ? 8XPh Zh`Ds \h5 d5ƨDh^s Wj D\j TSj Ĥ] Jp .8 ZVj d\ƨ]hB Wp 8XP° 7VjapdW \h5 ;OhahWj Wj KĮ^ eSj ZhDŽ d\K Wj

ƨTiS Ss ZVh Wp EZ^ K Jp Ss Ih_s eap 8XP° ZVh ;i\]h \hWj d5ShWs \`Ž Wp d\hK Wj SD_jYs Wp ȳk ^ D^Ž 7Wp Ɇk 5 XR 8K Tj 8ah EsNh : \q_ D^ah ȵk 5 Z5V Dȿk5 Ġ5. Zs_s ;i\]h \hShĥ Wj K]sssssssssssssssssssssssss

 8XPs E^s XhNŽUh^ To fully understand the contents of this email, you may be required to read email with "Series 1" in the subject line. See here for Series 1 email: http://issuu.com/patidar/docs/series_1_-covering_email_contents -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------To know more visit http://issuu.com/patidar or send a request-mail to mail@realpatidar.com

0D\

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 461 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imam Shah Bava Sathe Ni Varta Laap OE 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(:\h\ bhe Zhah dhTpWj \h^Ž ahSh½_hX ± F: Dh_Wh \h 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Please forward as many email address (of our samaj members) as possible to mail@realpatidar.com in order to increase the reach and spread the awareness -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chhama Maafi.pdf 63K

0D\

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 4 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 462 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Addition of NEW id "group@realpatidar.com" and list of IDs used by me OE 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2($GGLWLRQRI1(:LGJURXS#UHDOSDWLGDUFRPDQGOLVWRI,'VX 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

OE 4 -Addition of NEW id "group@realpatidar.com" and list of IDs used by me Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: Real Patidar <mail@realpatidar.com>

Wed, Jun 16, 2010 at 9:03 AM

16ͲJunͲ2010 DearAll When I planned tosend my first email, I had nota figment of imagination about the number of people who would join and support me. More and more people join every day. The number of peopletowhomIhavetosendemailhasgrownsomuchthatithasbecomedifficulttomanagethe wholeaffairfromtheemailidmail@realpatidar.com.Attimes,Icouldnotsendemailsintime,just becauseofthisproblem. Xe°_s :-\p_ ȺkDahȵk5 iaIh^Sj aESp, ?D aES XR DƣXWh WsSj 8aj D° 8N_h \sNŽ d5Ɖ]h\h5 _sDs \h^Ž dhTp KsPhbp 7Wp \Wp Sp\Ws dhT \`bp. ^sȐ ^sK _sDs \h^Ž dhTp KsPSh Ĥ] Jp . Ȑ \sNŽ d5Ɖ]h\h5 _sDs KsPh] Jp , SpWh _jVp mail@realpatidar.com id X^ Tj dɆkWp handleD^ɂk5 \h^Ž \hN° ȣkZ ȺkƨD°_ T: FȻk 5 Jp . 7ȺkD aESp 8Wh Dh^Rp :-\p_ ȺkDah\h5 XR ia_5Z T]s Jp .

Inordertorelievethepressureontheemailidmail@realpatidar.com,Ihavecreatedanotherid called group@realpatidar.com. Hence forth you will receive emails from group@realpatidar.com also.Thepresentemailidmail@realpatidar.comwillbecontinued. 8 ȺkƨEp_jTj ^ƨSs DhQah \hN° ?D Wɂk 5 id mail@realpatidar.comXR Ihɀk ^e°bp.

ZWhƥȻk5 Jp Ȑȵk 5 Wh\ Jp group@realpatidar.com.

eh_ȵk 5 id,

As you all know that many deceiving and confusing ids bearing the name “realpatidar” with its permutationandcombinationshavecomeup,IwouldliketolistdowntheidswhichIhavebeen using; S\p ĤRs K Js D° FRh ZVh VsDh-Uh]D, Jp S^ah e°ȱ k Tj, Sp\K “realpatidar”Wh e\ Wh\ V^aSj id B aX^h] Jp . XR \h^h Ďh^h aX^hSj idB ȵk 5 _jƨN WjIp ̆\hRp Jp .

mail@realpatidar.com group@realpatidar.com realpatidar@gmail.com(inactive) Requestyoutobewareofotherdeceivingandfraudulentidsandifyoureceiveanycommunication fromanyotherid,pleaseignoreit. Ɇk 5 da±Wp iaW5Sj Dȿk5 Ġ5 D° 8ah ̉h\D 7Wp Jp S^Sj id B Tj IpSKs 7Wp Sp\Wh Ďh^h \sD_Sh Ds: XR d5U°bWp WK^ ӔUhK D^Ks.

Thanks for your coͲoperation and kind support. Keep supporting and send your feedback and

-XQ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 463 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Addition of NEW id "group@realpatidar.com" and list of IDs used by me OE 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2($GGLWLRQRI1(:LGJURXS#UHDOSDWLGDUFRPDQGOLVWRI,'VX 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

suggestions. S\h^h de]sF 7Wp deDh^ Ws GRs GRs 8[h^ \hȵk 5 Jp . ɅkIWs \sD_habs ?K 8bh Tj,

S\s 8ajK ^ŽSp \Wp N°Ds 8XSh ^e°bs 7Wp S\h^h

RealPatidar To fully understand the contents of this email, you may be required to read email with "Series 1" in the subject line. See here for Series 1 email: http://issuu.com/patidar/docs/series_1_-covering_email_contents -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------To know more visit http://issuu.com/patidar or send a request-mail to mail@realpatidar.com Please forward as many email address (of our samaj members) as possible to mail@realpatidar.com in order to increase the reach and spread the awareness -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-XQ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 464 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuva Sangh Elections -Satpanthis cannot contest -A step in right direction OE 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(<XYD6DQJK(OHFWLRQV6DWSDQWKLVFDQQRWFRQWHVW$VWHSLQ 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

2(<XYD6DQJK(OHFWLRQV6DWSDQWKLVFDQQRWFRQWHVW $VWHSLQULJKWGLUHFWLRQ 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! To: Real Patidar <mail@realpatidar.com>

0RQ-XQDW$0

20ͲJunͲ2010 7[DDXd\hK Ä&#x17D;h^h Xdh^ T]p_ ĂŹhiSWh ^Â&#x17D;S Â&#x2C6;^ahKs 7Wp Z5Vh^R WpD°Â&#x152;Ć&#x203A;Ě&#x192;] d5ƨTh Ä&#x17D;h^h TSs 7\_Ws ?D UhE_s

InstanceofimplementationofGnatiReetRivajandConsittution(asadoptedby A.B.K.K.P.Samaj)byacentralinstitution 7Â&#x2021;E_ [h^Sj] DĆ?J DPah XhNÂ&#x17D;Uh^ Čťkahd5V? Sp\Wh ȧkN5 Rj Ys\½\h5 ƨXƧN ^Â&#x17D;Sp KRhap_ Jp D° ȧkNRj 5 ;\pUah^° Z]hĆ&#x203A;U^Â&#x17D; 8Xaj XPbp D°,

(D°Â&#x152;Ć&#x203A;Ě&#x192;] d\hK Ä&#x17D;h^h Xdh^ T]p_h)

â&#x20AC;&#x153;ĂŹhiSWh ^Â&#x17D;S

^Â&#x17D;ahK Ĥ`É&#x201A;k 5 Ä 5. Č?Wj 8 Tj EhS^Â&#x17D; 8Čśk 5 Ä 5 Č? [iaƧ]\h5 XR \Wp Z5VWDSh½ ^e°bp.â&#x20AC;? 8 :\p_ dhTp KsP°_h Čťkahd5 5 GWh ȧkNRj 5 \hN°Wh Ys\½ ČŠk as.

AkhilBharatiyaKachchhKadvaPatidarYuvaSanghâ&#x20AC;&#x2122;scandidatenominationformclearlyrequires thattheprobablecandidateshoulddeclareandbindhimself(evenforthefuture)thatheis& willfollowtheâ&#x20AC;&#x153;GnatiReetRivajâ&#x20AC;?(asadoptedbyA.B.K.K.P.Samaj). S\Wp ĤR ebp D° ĂŹhiSWh ^Â&#x17D;S ^Â&#x17D;ahKWh D_\ yÂ&#x20AC; (Č?Ws dSX5Tj [h:B Ä&#x17D;h^h ČŁk_p 8\ ia^sV D]Ň´ eSs 7Wp d\hKČľk 5 7iVapbW ZFhPahČľk 5 7V\ ȢmĆ&#x2014;] DČťkÂż eČąk)5

\h5 KRhĆĽ]h Ě&#x2020;\hRp

KĆ&#x203A;\Tj \^RsÄ&#x201A;^ É&#x2026;kVjWh ZVhK 8I^Rs dWhSW Â&#x2C6;eĆ&#x203A;Čłk WhK esah Ks:?. Č?Ws djVs 7T½ ? Th] Jp D° dSX5Tj [h:B Čťkahd5G Wh \pĆ Z^ WÂ&#x2C6;e ZWj bD°.

Youmayalreadybeawarethatclause18ofGnatiReetRivaj(whichwasvehementlyprotested bySatpanthisandwhotriedtodisrupttherecentAdhiveshanatNakhatrana),clearlyrequires that a person has to practice and conduct himself according to Sanatan Hindu Dharm, right from stage of birth till the completion of ceremonies after death. This directly means that SatpanthiscannotbecomememberofYuvaSangh. 8XPh d\hKWp 7Wp d\hKWj [haj XpQÂ&#x17D;Wp dhIj ^he X^ _: Kah\h5 8 ?D \sČŹk 5 XFÉ&#x20AC;k5 Jp . This is one of the major steps in taking our samaj, and especially the youth of our samaj, towardstherightdirectioninfuture. GWp 7Â&#x2021;[W5UW XhOÉ&#x201A;k5 Ä 5.8É&#x201A;k 5 dhČżk5 Dh\ D^Sh 7.[.D.D.X. d\hKWh 8\ KWSh S^YTj Čťkahd5 5

^e°bs ?aj 8bh dhTp,

Congratulations to YuvaSangh on behalf of ordinary people of A.B.K.K.P. Samaj. Keep up the goodwork. RealPatidar

-XQ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 465 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuva Sangh Elections -Satpanthis cannot contest -A step in right direction OE 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(<XYD6DQJK(OHFWLRQV6DWSDQWKLVFDQQRWFRQWHVW$VWHSLQ 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

To fully understand the contents of this email, you may be required to read email with "Series 1" in the subject line. See here for Series 1 email: http://issuu.com/patidar/docs/series_1_-covering_email_contents -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------To know more visit http://issuu.com/patidar or send a request-mail to mail@realpatidar.com Please forward as many email address (of our samaj members) as possible to mail@realpatidar.com in order to increase the reach and spread the awareness -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DWWDFKPHQWV <XYD6DQJK(OHFWLRQ&HQWUDO)RUP'SGI 169K <XYD6DQJK(OHFWLRQ5HJLRQDO)RUP'SGI 181K

-XQ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 466 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuva Sangh Elections -Satpanthis cannot contest -A step in right direction OE 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpa atidar dar.co .co cco o om m

m l@rrealp mai patidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 467 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuva Sangh Elections -Satpanthis cannot contest -A step in right direction OE 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpa atidar.co co om

mai m ail@r @re ealp ea patidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 4 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 468 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mumbai Zone -Secretary (satpanthi) forced to resign -Another instance of the step in right direction OE 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(0XPEDL=RQH6HFUHWDU\ VDWSDQWKL IRUFHGWRUHVLJQ$QRWK 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

OE6 -Mumbai Zone -Secretary (satpanthi) forced to resign -Another instance of the step in right direction Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: Real Patidar <mail@realpatidar.com>

Sun, Jun 27, 2010 at 12:09 PM

27-Jun-2010 Hi, Yesterday, 26-Jun-2010, in the Karobari meeting of Mumbai Zone, the secretary of the zone, who was a Satpanth follower was forced to resign from the post. The president of the zone was also forced to resign as his way of working was not in the interest of the Sanatan Samaj. F: Dh_p z~.x~.zxyx Wh ]sĤ]p_j ȺkZ 5 : LsWWj Dh^sZh^Ž di\iS \h5 LsWpWh \5́j (Ȑ dƗXWTj Jp ) Wp

^hĥWhȺk5 _pah\h5 8ƥȻk.5 Sp\K LsWWh ̆ȺkEȵk5 XR ^hĥWhȺk5 _pah\h5 8ƥȻk5 Dh^R D° Sp\Ws ̆ȺkE S^ŽD° Ws ƥ]aeh^ dWhSW V\˜]sWh ˆeS \hN° ]sƊ] Wsȱk.5

Secretary's (like any other Satpanthi) future entry into the samaj is fully prohibited. \5́jWs (ZjĤ dƗXWTj Wj Ȑ\) [iaƧ] \h5 d\hK\h5 8aah X^ ȶ l^Ž ^sD Jp . This is one more instance of application of the rules made by the samaj. d\hK Wh iW]\Wh Xh_W TahWs UhE_hB\h5 8 UhE_s Ws aVh^s T]s Jp . Congratulations to the Mumbai Zone for taking this right historic step. ȺkZ 5 : LsW Wp 8 @iSehidD XFɀk5 _pah ZU_ Vƛ]ahU. Congratulations to the new president Ravji Ramji Chopda and Secretary Umesh Nathani d\hKWh Wah a^h]p_h ̆ȺkE ̒j ^haĥ ^h\ĥ IsXPh 7Wp \5́j ̒j ;\pb WhTWj Wp X5U 7‡[W5UW. Thanks Real Patidar

-XQ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 1 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 469 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rules (Code of Conduct) for sending emails to the group OE 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(5XOHV &RGHRI&RQGXFW IRUVHQGLQJHPDLOVWRWKHJURXS

3DJH RI

www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

OE7: Rules (Code of Conduct) for sending emails to the group Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: group@realpatidar.com

Tue, Jun 29, 2010 at 9:53 AM

Hi, Few days back, I had sent an email intimating everybody of the basic code of conduct, which is expected from all the members of the group. You can see the original email dated Jun 24, 2010 below. Abusive and derogatory emails: / 7dƟ] [hch aX^hSh :-\p_: However, in spite of having made very clear that people should not use abusive, derogatory and language that attacks anybody personally, many emails were received by me, especially yesterday. One of such email was posted and duly replied. Others were not worth posting and hence had to be rejected. Subject line and contents do not match: / Subject line 7Wp ӔU^Ws ȺkĆs aIp d\ƛa]Wj D\j: Few emails that came to me were not on the subject. The subject line mentioned about something and the contents were totally different. Request all of you to write Subject in such manner that the email recipient can get a hint about the contents of the email, by just reading the subject. Many emails had to be rejected on this ground. Nonsense emails: / \S_Z aF^Wj Fp_dYh Ȑaj ahSs: Some emails came to me which had contents that not made any sense. Like one person was saying this... some person was doing this... totally meaningless things mentioned there. I consider the time of members is more precious to read such non-sense emails. Spamming: / ƨXp\: Also at the end of the day, I found that some members were bombarding the group with so many emails that if I have to post them, the members of this group would start loosing interest in reading the emails. Hence request you to kindly mail things which REALLY matter. Do not mail, just for the sake of mailing. Some people suffer from a very bad habbit, which is called "Last Word Syndrome". People suffering from this syndrome want to say something (whether it makes sense or not, is not important) at the end of the conversation. Such emails will not be tolerated. Rules/Code of conduct: / :-\p_ ȺkDahWh iW]\s: Now in order to streamline with the intention of not wasting the precious time of the members and to maintain the interest of the members in reading the mails that come from the Group, I am making these rules known to everybody. Kindly support and maintain due decorum. 1. Emails that are abusive and derogatory, are not acceptable and bound to be rejected without any intimation. 2. Emails that do not match the need of aligning of Subject Line and its contents would generally be rejected with a intimation emails. 3. In order to avoid spamming, not more than one email per id will be allowed to be posted, on a subject. Only under special circumstances I reserve the right to allow multiple postings. 4. All emails should be sent with an intention of carrying some sensible message. I reserve the right to judge the sensibility and necessity of any email and then decide on posting it. 5. IMPORTANT: Many times, I have noticed that inspite of having posted an email, my email server rejects it, without any warning. Maybe because it classifies it as Spam. Request all of you to follow the aforesaid rules/code of conduct and extend your co-operation in making this group a grand success. Please do not misuse this platform.

-XQ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 470 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rules (Code of Conduct) for sending emails to the group OE 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(5XOHV &RGHRI&RQGXFW IRUVHQGLQJHPDLOVWRWKHJURXS

3DJH RI

www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Thanks Real Patidar ---------- Forwarded message ---------From: Real Patidar <mail@realpatidar.com> Date: Thu, Jun 24, 2010 at 6:23 PM Subject: Starting of email group, where everybody can participate To: group@realpatidar.com Hi, I have started a email group, where everybody can send mail to group@realpatidar.com and participate in the discussion. A small word of caution though, the sender would solely be responsible for his actions and he/she should use the language carefully. Especially which is not false, abusive and derogatory. In case I find something improper, objectionable or baseless, needless to say such emails will be duly moderated. Only members can send emails to the group. Members can send their emails to group@realpatidar.com. Request all of you to kindly come forward and express their opinion to the whole group. Thanks Real Patidar

-XQ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 471 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dakshin Karnataka Zone - Historic Resolutions Passed OE 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2('DNVKLQ.DUQDWDND=RQH+LVWRULF5HVROXWLRQV3DVVHG$QRW 3DJH RI www.rea alpatidar.com

mail@realpatidar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

OE8 -Dakshin Karnataka Zone -Historic Resolutions Passed Another example of implementation of clause 18 Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: group@realpatidar.com

Tue, Jun 29, 2010 at 11:43 PM

29-Jun-2010 Dear All, Here is an another example of implementation of clause 18 of Gnati Reet Rivaj rules ĂŹhiS ^Â&#x17D;S ^Â&#x17D;ahK iW]\Wh D_\ yÂ&#x20AC; Čľk 5 ȧkƨS ^Â&#x17D;Sp Xh_W Čľk5 aČ´k ?D UhE_s. Dakshin Karnataka Zone (Dakshin Karnataka Patidar Samaj) of our samaj, which consists of 17 samaj, have unanimously passed resolutions which have very wide impact and are truly historic. Copy of the resolutions is attached herewith. 8XPÂ&#x17D; d\hKČľk,5 UÂ&#x2021;ĂŤR DWh½ND LsW (UÂ&#x2021;ĂŤR DWh½ND XhNÂ&#x17D;Uh^ d\hK), Č?\h5 y d\hKsČľk 5 d\hapb Th] Jp , Sp LsW \h5

k Sp, @iSehidD iWR½]s (O^has) _jVh Jp . 8ah iWR½]s, 7Ć&#x203A;] d\Ks \hN° ?D \sNs 7Wp dhIh 7T½ \h5 UhE_s Jp . 8 dah½Ⱦ\ iWR½]sWj DsXj 8 :-\p_ dhTp KsP°_j Jp .

The name of the zone is changed to "Dakshin Karnataka Kutch Kadva Patidar Laxminarayan Sanatan Samaj" LsW Čľk 5 Wh\ ZU_jWp "UÂ&#x2021;ĂŤR DWh½ND DĆ?J DPah XhNÂ&#x17D;Uh^ _Ç&#x203A;\jWh^h]R dWhSW d\hK" ^hEah\h5 8ap_ Jp . This zone has set an example for all zones and samajs to follow, on how the clause 18 (of gnati reet rivaj rules) should be implemented. ĂŹhiS ^Â&#x17D;S ^Â&#x17D;ahK iW]\Wh D_\ yÂ&#x20AC; Čľk 5 ȧkƨS Xh_W D^ah\h5, 8 LsWp, 7Ć&#x203A;] d\Ks 7Wp LsWs \hN° ?D i\dh_ Dh]\ D^Â&#x17D; Jp .

Highlights of the resolutions passed are... / Xhd D^° _ O^has Ws iWIsP 8 Ě&#x2020;\hRp Jp . 1. Words "Laxminarayan Sanatan Samaj" to be added in the names of all samajs. y. U^° D d\hKsWh Wh\ \h5 "_Ç&#x203A;\jWh^h]R dWhSW d\hK" bĆ&#x17E;Us ;\p^ah. 2. People following Satpanth religion are barred from becoming member of the samaj. z. dSX5T V\½ Xh`Wh^ Ds: XR ĆĽ]Â&#x160;Ć&#x2C6;S d\hKWs member WeÓ&#x201E; ZWj bD°. 3. Satpanthis cannot benefit from the Samuh Lagna organised by any samajs in the zone. {. d\hK Ä&#x17D;h^h ]sĤSh dČş le _Ć&#x160;W 8]sFW Ws _h[ dSXWTjB WeÓ&#x201E; _: bD°. 4. Engagements and marriages with families following satpanth religion is debarred. |. dSXWTjB dhTp dFXR D° _Ć&#x160;W d5ZV 5 KsPah WeÓ&#x201E;. 5. Not to attend any public social or religious function organised by Satpanth samaj }. dShX5T d\hK Ä&#x17D;h^h ]sĤSh Ĥe°^ dh\hÂ&#x2030;KD 7Wp Vhi\Â?D Dh]½˲\ \h5 [hF _pas WeÓ&#x201E;. I congratulate Dakshin Karnataka Zone and its office bearers for taking this VERY VERY bold step. É&#x2020;k 5 UÂ&#x2021;ĂŤR DWh½ND LsW 7Wp Sp\Wh XUhVjDh^s Sp\K Dh^sZh^Â&#x17D; dĆ&#x;]sWp 8ah @iSehidD DU\ ;XhPÂ&#x17D;Wp d\hKWp ;Ô?a` [iaƧ] S^Y _: Kah\hN° D^Sh Ě&#x2020;]Ć&#x2014;Ws \hN° VĆ&#x203A;]ahU 8Čśk5 Jp 7Wp 8[h^ aĆĽ]Ć&#x2C6;S DČżk5 Jp . Request all other zones to follow. XsSXsShWh LsW \h5 8ah O^ha Xdh^ D^Â&#x17D;Wp, UÂ&#x2021;ĂŤR DWh½ND LsW Ä&#x17D;h^h É&#x192;kČżk D^° _ Ě&#x2020;]Ć&#x2014;W Wp 8F` aVh^ah \hN° U^° D LsWs Wp \h^Â&#x17D; Ehd 8Ë´e [^Â&#x17D; iaW5Sj. Thanks Real Patidar

Dakshin Karanataka Zone -Resolutions -2010-06-20.pdf 1320K

-XQ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 7 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 472 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dakshin Karnataka Zone - Historic Resolutions Passed OE 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

alp lpati atidar dar.co .co cco om

m l@realpat mai attidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 7 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 473 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dakshin Karnataka Zone - Historic Resolutions Passed OE 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

alpati alp atidar dar.co .co om

mail@rea ma alpat pattidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 7 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 474 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dakshin Karnataka Zone - Historic Resolutions Passed OE 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

alp pati atidar dar.co .co com co m

mail@realpat atiidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 4 of 7 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 475 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dakshin Karnataka Zone - Historic Resolutions Passed OE 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

alpatidar l dar.co .co com co om

ma l@r mai l@real ea pattidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 5 of 7 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 476 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dakshin Karnataka Zone - Historic Resolutions Passed OE 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

alpati alp atidar dar.co .co cco o om m

ma l@real mai ea pat attidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 6 of 7 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 477 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dakshin Karnataka Zone - Historic Resolutions Passed OE 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

alpatidar.com alp

mail@r @real ealpat pattidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 7 of 7 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 478 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deceptive google group created to extract your identity and other information OE 9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2('HFHSWLYH*RRJOH*URXSFUHDWHGWRH[WUDFW\RXULGHQWLW\DQGRWK 3DJH RI alpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

OE9: Deceptive Google Group created to extract your identity and other information / \h^h Wh\p [h^h\D google

group ZWhƥȻ 5k Jp , -IpSKs Real Patidar <realpatidar@gmail.com> Reply-To: group@realpatidar.com To: group@realpatidar.com

Tue, Jul 6, 2010 at 12:04 PM

06-Jul-2010 Dear Members, I have just come to know that some one from the identity realpatidaar@gmail.com (please note the additional "a") has created a deceptive google group (in my name) and have added many people as its members. satpanthsevak@gmail.com is also with realpatidaar@gmail.com, because it was from this id that I first received an invitation to join the group. When I did not accept the invitation, realpatidaar@gmail.com directly added me as a member to the group. All this suggests that realpatidaar@gmail.com and satpanthsevak@gmail.com are wither one and the same person or are working together. \Wp e\RhK EZ^ XPŽ Jp D° realpatidaar@gmail.com (aVh^hWs "a" 7ë^ ȵk 5 VW ^hEKs) ? ?D EsȬk5 google

group, \h^h Wh\p, ZWhƥȻk5 Jp 7Wp Sp\h5 _sDsWp \pƠZ^ ZWhƥ]h Jp . satpanthsevak@gmail.com XR SpWh 8 ȳk c

ȢmƗ] \h5 dhTp KsP°_s Jp , Dh^R D° Xe°_h satpanthsevak@gmail.com XhdpTj \Wp \pƠZ^ ZWahWs :-\p_ 8ƥ]s eSs

7Wp \Ҫ K]h^° ƨajDhȻk¿ Weӄ Ɨ]h^° \Wp realpatidaar@gmail.com : direct \pƠZ^ S^ŽD° group \h5 KsPŽ _jVs. 8ah

ȢmƗ]s Tj ?D ahS IsEj d5K] Jp D° realpatidaar@gmail.com and satpanthsevak@gmail.com ?DK ƥ]ŠƈS Jp D°

XJŽ ?D dhTp Dh\ D^° Jp .

In typical Taqiyya style, these people (satpanthsevak@gmail.com and realpatidaar@gmail.com) have sent the mail under my name Real Patidar. 8ah ȢmƗ]sWp ShˆD]h De°ah] Dh^R D° 8 _sDs (satpanthsevak@gmail.com and realpatidaar@gmail.com) ? \h^h (Real Patidar) Wh Wh\ Tj email Ⱥkðh Jp .

These people are using Taqiyya technique (Taqiyya is practiced by Shia Muslims all over the world; Satpanth is a sect of Shia Muslim) to confuse and divide their opponents. The main crux of Taqiyya is to confuse, confound and divide their oponents. (ȩk Ihaah, ȺkĤaah 7Wp [hF_h

XhPah). To know more about Taqiyya, please read http://issuu.com/patidar/docs/series_13_-taiqyya_and_its_ use_by_pirana_satpanth 8 _sDs ShˆD]h X`p Jp (ShˆD]h ȳk iW]h \h5 ib]h Ⱥkd_\hW X`p Jp , Ȑȵk 5 dSX5T V\½ ?D YhȬk5 Jp .) ȳk Ʀ\WWp ȩk Ihaah, ȺkĤaah 7Wp [hF_h XhPah \hN° ShˆD]h X_Ns es] Jp . ShˆD]h X^ aȴk \hˆeSj \hN° ȩk as http://issuu.com/patidar/docs/series_13_-taiqyya_and_its_

use_by_pirana_satpanth As you can understand these people have created an deceptive id to fool you all people and make you falsely believe that what ever comes from their newly created group come from me. If they had anything genuine to say, they do not need my name to send emails. However since they have sent emails under my name this suggests they are practising Taqiyya and fooling whole samaj. S\p d\ĥ bDs Js D° Jp S^ah Wh e°ȱ k Tj ZWhap_ id 7Wp group Wh \USTj 8 _sDs 8XRWp 7Wp 8Eh d\hKWp ZpaȢlY ZWhaj ^Ĝh Jp . Dh^RD° 8ah group Tj 8aSh email 7ĤR ƥ]ŠƈS \hN° ĤRp Real Patidar Tj 8aSh es]

-XO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 479 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deceptive google group created to extract your identity and other information OE 9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2('HFHSWLYH*RRJOH*URXSFUHDWHGWRH[WUDFW\RXULGHQWLW\DQGRWK 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

?\ _hFp. Sp\Wp D: dhȧk5 De°ɂ k5 esS Ss \h^h Wh\ Ws Ds: KĮ^ WTj. \h^h Wh\ Tj email D^° Jp , ?N_p Isȣk5 d\Ĥ]

D° 8 _sDs ShˆD]h X`p Jp 7Wp 8Dh d\hKWp Jp S^° Jp .

You need to answer a question to your self that is When Satpanth practices muslim rituals and practices, how can it be a hindu religion? ?D dah_ Ws KahZ S\Wp XsShWp 8XahWs Jp 7Wp ? dah_ Jp D°, dSX5T Ⱥkd_\hW ^ŽahKs Xh_ȱk5 es] Ss ? ˆe„ȳk V\½ Ws [hF D°\ es] bD°?

I request all of you who have either accepted the invitation or have already been added as member, or start receiving emails from this newly created group or realpatidaar@gmail.com or satpanthsevak@gmail.com should ask them to stop sending emails to you and/or ask to unsubscribe from the group. Ȑ _sDs realpatidaar@gmail.com or satpanthsevak@gmail.com Ďh^h ZWhap_ group \h5 \pƠZ^ ZWj F]h Jp D° Sp\Wh Ďh^h email \`Sh es] Ss \h^Ž iaW5Sj Jp D° \pƠZ^bjX cancel D^Ž WhEp 7Wp realpatidaar@gmail.com or

satpanthsevak@gmail.com Wp DeŽWp S\Wh Ďh^h \sD_Sh email B Z5U D^ahȵk 5 De°.

I feel the present attempt to hack my email account, is also part of this plot. eh_\h5 \h^h email account Wp hack D^ahWs ̆]ƗW XR \Wp 8 bhĥbWs ӔF _hFp Jp , XR Spas 7dY` ^Ĝh. Further, in recently satpanthsevak@gmail.com has become active and is writing mails to several people who have responded to any of the emails in the group (group@realpatidar.com). Since you now know that satpanthsevak@gmail.com is practicing Taqiyya, I warn you and request you not to believe any of his emails. People practising Taqiyya often adopt false, incorrect and deceptive tactics. aȴk\h5, eh_\h5 satpanthsevak@gmail.com GRs _sDsWp dSX5T V\½Wh iac] X^ GRh _sDsWp email \sD_ahȵk 5

Ihɀk DȻk¿ Jp . Ehd D^ŽWp 8XPh group@realpatidar.com \h5 Ȑ _sDs email D^° Jp . eap K]h^° S\p ĤWj F]h Js D° satpanthsevak@gmail.com ShˆD]h X`p Jp , Ss Ɇk 5 e\Wp 8Fhe Dȿk5 Jp D° Sp\Wh Ďh^h \sD_ah\h5 8aSh email B X^ [^sds Wh D^Sh Dh^R D° ShˆD]h Xh`Wh^h _sDs 7dƗ] (ȩk ȭk5), EsNŽ 7Wp ̉h\D

^RWjiS ahX^Sh es] Jp .

I think each and every member of our samaj should condem these cowardly acts. 8XPh d\hKWh U^° D ƥ]ŠƈS Wp \h^s 7ȵk^sV Jp D° 8 7V\ ȢmƗ]s (Ȑ d\hK Wh _sDsWp iaĖhd dhTp 7iaĖhd D^°

Jp ) Ws DPD bƞUs Tj aEsPŽ DhQɂk.5 Real Patidar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only - To fully understand the contents of this email, you may be required to read email with "Series 1" in the subject line. -See here for Series 1 email: http://issuu.com/patidar/docs/series_1_-covering_email_contents -To know more visit http://issuu.com/patidar or send a request-mail to mail@realpatidar.com -To receive emails send a request to mail@realpatidar.com -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-XO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 480 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Order from ABKKP Samaj to debar all Satpanthis OE 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(&OHDU&XW2UGHUIURP$%..36DPDMWRGHEDUDOO6DWSDQWKL 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

OE10 -Clear Cut Order from ABKKP Samaj to debar all Satpanthis from each and every affiliated Samajs Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: Real Patidar <mail@realpatidar.com>

Fri, Jul 9, 2010 at 11:38 PM

09-Jul-2010 da± ìhiS KWs, 8XPh D°ƛ̃j] d\hK ?N_p D° 7.[h.D.D.Xh.d\hȐ Ȑ Sh z}.x{.zxyx Wh ĖpS X́ Zhe^ XPȾk5 eȱk5 Sp ĖpS X́

Wh KRhap_ 8U° b Wp 7\_ \h _hah e°ȱ k Tj D°Œƛ̃] d\hȐ IsEaN D^Ss ?D ZjKs 8U° b Zhe^ XPÈs Jp . 8 8U° b X́Wj WD_ 8 email dhTp KsP°_ Jp .

8 8U° b X́ \h KRhap_ ̆\hRp U^° D LsWWp ShDŽU D^ah\h5 8ƥȻk5 Jp D° 8XPh X5I\ 7iVapbW\h Xhd Tp]_

D_\ 18 7Wp 19 Wp ƚ]hW \h ^hEjWp U^° D LsWp XsSp Sp\K XsShWh ëṕ\h 8aSh U^° D d\hKWh Z5Vh^R 7Wp Vh^h Vs^RWp ]sƊ] ^ŽSp ɅkVh^ŽWp SpWj WD_ D°ƛ̃j] d\hK\h5 \sD_ahWj ^e°bp.

Ks Ds: XR ƥ]ŠƈS D° dȺ le 8 8U° bȵk 5 ;ƣ_5GW D^bp Ss Sp ƥ]ŠƈS D° dȺ le d\hK Wh dƟ] Weӄ ^eŽ bD°. ìhiS Wh ^ŽS ^ŽahK Wp 7\_\h5 ȺkDSh 8ah IsEh 8U° b Zhe^ XPɂk5 XhĠ5 ?D @iSehidD DU\ Jp . U^° D LsW 7Wp d\hȐ 8 8U° bWs ZWp SpN_s KƣUŽTj 7\_ D^° ?aj \h^Ž iaW5Sj Jp . D°ƛ̃j] d\hK 7Wp SpWh esU° Uh^s Sp\K 8 8U° b Wp Zeh^ XhPah XhJ` Ȑ _sDs? Dh\ DȻk¿ Jp Spah _sDsWp GRh

GRh 7‡[W5UW 7Wp 8[h^. _j. Real Patidar / E^s XhNŽUh^

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only - To fully understand the contents of this email, you may be required to read email with "Series 1" in the subject line. - See here for Series 1 email: http://issuu.com/patidar/docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit http://issuu.com/patidar or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABKKP Samaj -Order -D.pdf 417K

-XO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 481 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Order from ABKKP Samaj to debar all Satpanthis OE 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Order from ABKKP Samaj to debar all Satpanthis OE10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realp patidar daar dar ar.co c m

maii @ ealpa mail@r paatidar.com mail@realpatidar.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mail@realpatidar.com Page 1 of 1 www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 482 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bhubaneshwar Yuvak Mandal -Resolutions on Satpanth issue OE 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(%KXEDQHVKZDU<XYDN0DQGDOV +LVWRULF5HVROXWLRQȹkaWp 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

OE11 -Bhubaneshwar Yuvak Mandals' Historic k WpĖ^ Ȼa k D \5P`Wh @iSehidD O^has Resolution / ȹa Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: group@realpatidar.com

Sun, Jul 11, 2010 at 12:28 PM

11-Jul-2010 da± ìhiSKWs, k Sp, ȹkaWpĖ^ ȻkaD \5P`?, @iSehidD O^has Xhd D]h½; Sh. yx-x-zxyx Wh Zs_ah\h5 8ap_j d[h\h5, dah½ȵ\ ȺkƉ] O^has: y. dSX5T Xˆ^ah^Wh ƥ]ŠƈSB ȻkaD \5P` Wh dƟ] Wˆe ZWj bD°. z. Xj^hRh dSX5T V\½ Wp Xh`Sj Ds: XR ƥ]ŠƈS Ȼkah \5P` 8]s‰KS ̆d5Fs\h5 [hF _9 bDbp Weӄ. 5 s ^hEah Weӄ. {. Xj^hRh dSX5T V\½ Wp Xh`Sh ƥ]ŠƈSB dhTp DtȬk5‡ZD STh Vhi\D d5ZV O^hasWj WD_ 8 email dhTp KsP°_j Jp . Sp dhTp 8 _ӄD X^ XR ah5Ij bDbs http://issuu.com/patidar/docs/oe11_-bhubaneshwar_ym_historic_reso

̆ȺkE :Ė^[h: STh ȹkahWpc^ ȻkaD \5P`Wp 8XPh da± ìhiS S^YTj 7‡[W5UW 7Wp 8[h^. _j. E^s XhNŽUh^ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only - To fully understand the contents of this email, you may be required to read email with "Series 1" in the subject line. - See here for Series 1 email: http://issuu.com/patidar/docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit http://issuu.com/patidar or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bhubaneshwar Yuvak Mandal -10-Jul-2010.pdf 202K

-XO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 483 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bhubaneshwar Yuvak Mandal -Resolutions on Satpanth issue OE 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bhubaneshwar Yuvak Mandal -Resolutions on Satpanth issue OE 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

realp pati atida at dar.co dar com m www.rrealp

mail@realpatidar.com alpatidar.com mail@r ma mai l@ l@r @ ealpat ea pat p ida da ar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 3 mail@realpatidar.com www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 484 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bhubaneshwar Yuvak Mandal -Resolutions on Satpanth issue OE 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bhubaneshwar Yuvak Mandal -Resolutions on Satpanth issue OE 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

alpati atidar at ati dar.co dar .c m .co www.rrealp

mail@realpatidar.com alpatidar.com mail@realpattida dar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 3 mail@realpatidar.com www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 485 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bhubaneshwar Yuvak Mandal -Resolutions on Satpanth issue OE 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bhubaneshwar Yuvak Mandal -Resolutions on Satpanth issue OE 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l atitid tiidar.com www.rrealp

mail@realpatidar.com alpatidar.com mail@realpatida ar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 3 mail@realpatidar.com www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 4 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 486 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<XYD6DQJKRUGHURQ6DWSDQWK 2( 

5HDO3DWLGDU0DLO2(+LVWRULF6WHSV<XYDVDQJK2UGHU'DWHG-XORQ6DW 3DJH RI ZZZUUHDOSDWLGDUFRPPDLO#UHDOSDWWLGDUFRP

5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

2(+LVWRULF6WHSV<XYDVDQJK2UGHU'DWHG-XO k hd5VWs8U° b RQ6DWSDQWK@iSehidDXFɀ5 k Ȼa Shzxȩk_h:zxyx 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7RUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP

6XQ-XODW30

-XO +HOOR[h:B

D°ƛ̃j]d\hKWh?D7‡[đӔF7Wpd\hKWhȻkaDbŠƈSȵkd5 5 FOW?N_p8XȰk5 ³̒j7‡E_[h^Sj]DƍJ

DPahXhNŽUh^Ȼkahd5G´ Ȼkahd5G Ȼkahd5G?D°ƛ̃j]d\hKWh8U° b7Wp8XRhd\hKWsƥ]ƈSD^° _ƨXƧN

\S7Wp7‡[F\Wpƚ]hW\h5^hEjWpeh_\h5?D@iSehidD8U° bZeh^XPÈsJp 

,QVHSDUDEOHSDUWRXUFHQWUDO6DPDMDQGWKHLQVWLWXWLRQWKDWUHSUHVHQWVWKHYRLFHRIWKH\RXWKRIRXU6DPDM LV³6KUL$NKLO%KDUDWL\D.DFKFKK.DGYD3DWLGDU<XYD6DQJK´ <XYD6DQJK $IWHUKDYLQJFRQVLGHUHGWKH VWDQGWDNHQE\WKHFHQWUDO6DPDMDQGDIWHUKDYLQJXQGHUVWRRGWKHZLVKHVRIWKHJHQHUDO6DPDMPHPEHUV LQWKHUHFHQWDGKLYHVKDQ<XYD6DQJKKDVUHFHQWO\LVVXHGDQKLVWRULFDORUGHU

Sh zxȩk _h:zxyxWhȻkahd5VĎh^h K^ŽD^° _8U° b̆\hRp Sp\Wh́jƨS^Ž]\h`Eh\h5?N_p D°ƛ̃j]

Ȼkahd5G ^Žĥ]W7WpƨThiWDȻkaD\5P`s\h5 dSX5TV\½Xh`Wh^_sDs\pƠZ^WeӄZWjbD° ³dSX5TV\½? ˆe„ȳkV\½WTj?ɂk5 Ȼkahd5GƨXƧN\WpJp ´ ?ajIsEaND^ah\h58ajJp ,QWKHRUGHUGDWHG-XOLVVXHGE\<XYD6DQJKDQ\SHUVRQIROORZLQJ6DWSDQWKUHOLJLRQFDQQRW EHFRPHLWVPHPEHULQDQ\RIWKH<XYD6DQJK¶VWKUHHWLHUHGLQVWLWXWLRQDOVHWXS:KLFKPHDQVDSHUVRQ ZKRLVIROORZHURI6DWSDQWKFDQQRWEHFRPHPHPEHURI<XYD6DQJKLWV5HJLRQDOFRPPLWWHHDQGORFDO \XYDNPDQGDO<XYD6DQJKKDVIXUWKHUFODULILHGWKDWLWFOHDUO\EHOLHYHVWKDW³6DWSDQWKUHOLJLRQLVQRW DSDUWRI+LQGXUHOLJLRQ´

³Sp\KdSX5TV\½Xh`Wh^Ȣk Ȭk5ZsdhTpeh_WhdFXRd5ZV 5 sĤ`ajeapXJŽWahd5ZV 5 sD^ahWeӄ´ Spas ƨXƧN8U° bXRD^ah\h58ƥ]sJp 

$OORZLQJWKHPHPEHUVWRPDLQWDLQSUHVHQWPDUULDJHDOOLDQFHVLWKDVDGYLFHGQRWWRHQWHULQWRDQ\QHZ DOOLDQFHVLQIXWXUH

Sp\KU^° DƨThiWDȻkaD\5P`Ďh^hSp\ȵkZ5 5 Vh^R7WpVh^hVs^R\h5KĮ^ŽɅkVh^hD^ŽWpSpWj?DDsXj

Ȼkahd5VWp\sD_j8XahWsXR8U° bJp 

$GGLWLRQDOO\LWKDVDVNHGDOOORFDO\XYDOPDQGDOVWRDPHQGWKHLUFRQVWLWXWLRQDQGIRUZDUGDFRS\RIWKH DPHQGHGFRQVWLWXWLRQWRWKH<XYD6DQJK

-XO

  3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 487 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<XYD6DQJKRUGHURQ6DWSDQWK 2( 

5HDO3DWLGDU0DLO2(+LVWRULF6WHSV<XYDVDQJK2UGHU'DWHG-XORQ6DW 3DJH RI ZZZUUHDOSDWLGDUFRPPDLO#UHDOSDWWLGDUFRP

Ȼkahd5GĎh^hĤ^ŽD^° _8U° bWsDPDh:Tjda±ƨThiWDȻkaD\5P`7\_D^° SpajE^7^K7WpiaW5Sj $VLQFHUHUHTXHVWWRDOOORFDO\XYDNPDQGDOVWRLPSOHPHQWWKHRUGHULQVWUXFWLRQVDGYLFHIURPWKHFHQWUDO <XYD6DQJKLQWUXHOHWWHUDQGVSLULW

Ȼkahd5GWh8U° bWjDsXj8HPDLO dhTpKsP°_jJp Sp\KWjIp8Xp_j_ӄDX^XR\`ŽbDbp KWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVRHB\XYDVDQJKBRUGHUBGDWHGBMXOBRQBVDWSDQW RU KWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVRHB\XYDVDQJKBRUGHUBGDWHGBMXOBRQBVDWSDQW"PRGH DBS IRU HDV\UHDGLQJ 

$FRS\RIWKH<XYD6DQJK¶VRUGHULVDWWDFKHGZLWKWKLVHPDLODQGFDQEHIRXQGIURPWKHDIRUHVDLGOLQNDOVR

Ȼkahd5G7WpSp\WhWpShBWp8ah@iSehidDXF_h5_pahZU_d\hKWhWhWh\sNhU^° Dƥ]ŠƈSS^YTj

Sp\RpȣkZȣkZ7‡[W5UWde8[h^

2QEHKDOIRIWKHRUGLQDU\PHPEHUVRIRXU6DPDM,FRQJUDWXODWHDQGWKDQN<XYD6DQJKDQGLWVOHDGHUVIRU WDNLQJVXFKKLVWRULFDOVWHSV

5HDO3DWLGDU

127(3OHDVHVHQG\RXUIHHGEDFNDQGVXJJHVWLRQVWRWKH1(:JURXSRQO\E\VHQGLQJHPDLOWR UHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP ,QFDVH\RXDUHQRWWKHPHPEHURIWKHQHZJURXS\RXFDQYLVLW KWWSJURXSVJRRJOHFRPJURXSUHDOSDWLGDUDQGUHTXHVWWREHFRPHDPHPEHU

2($WWDFKPHQW<XYDVDQJK2UGHU'DWHG-XORQ6DWSDQWK'SGI .

-XO

  3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 488 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<XYD6DQJKRUGHURQ6DWSDQWK 2( 

DUFR DU FR F RP                      PDL PD O#U O#UHD #UHD HD SDWWLGDUFRP HDO W ZZZUUHDOSDWLGDU

  3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 489 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$%..36DPDM0HPEHUVKLS)RUPV 2($ 

ZZZUHDOSDWLGDUFRP P P     PDLO#UHDOSD PDLO#UHDOSDWLGDUFRP 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

2($$%..360HPEHUVKLS)RUPV7[hDDXhd \pƠZ^bjXYs\½ 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7RUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP

7XH-XODW30

-XO +HOOR[h:B K]_Ǜ\jWh^h]R-D\/D[PLQDUD\DQ K]dWhSWV\½-D\6DQDWDQ'KDUP 8XRhd\ȐȐeh_\h5ĖpSX́K^ŽDȿk5 eȱk7Wp 5 Ɨ]h^ZhUȐeh_\h5ĖpSX́Wh7\_\hN°8U° bZeh^XPÈs eSs SpȺkKZ\pƠZ^WpD°Œƛ̃]d\hK\h5 ȩk WhSp\KWah ɅkVh^° _\pƠZ^bjXYs\½[^Ž8XahWjY^KWjĤR

D^ah\h58ap_eSj 2XU6DPDMKDGUHFHQWO\LVVXHG:KLWH3DSHUDQGIROORZHGLWE\DQRUGHUWRLPSOHPHQWWKHZKLWHSDSHU $FFRUGLQJO\HYHU\PHPEHU LQFOXGLQJH[LVWLQJPHPEHUV KDGWRILOOXSWKHUHYLVHGIRUPVDQGFRPSXOVRULO\ VXEPLWWRWKHFHQWUDOVDPDM

Sp̆\hRpd\hKĎh^hZeh^XP°_hWahɅkVh^° _Ys\½8HPDLO dhTpKsP°_hJp Sp\KWjIpKRhap__ӄDX^Tj

XRGRZQORDGD^ŽbDbs KWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVRHBDENNSVBPHPEHUVKLSBIRUPVBG $FFRUGLQJO\WKHQHZUHYLVHGIRUPVDUHDWWDFKHZLWKWKLVHPDLODQGFDQDOVREHGRZQORDGHGIURPWKHDERYH OLQN EhdWҭV ĖpSX́ 8U° b7WpYs\½\h5KRhƥ]h̆\hRpYƈSdWhSWj[h:BK\pƠZ^ZWjbDbp7WpXsSp

k5 dWhSWjˆe„ȳkV\½X`p Jp Spȵ̆\hR7Wp D°ƛ̃j]d\hK\h5\pƠZ^bjX\hN°Wj[_h\RSp\WhLsWWh̆ȺkED°

\5́jXhdpTj_pahWj^ebp 63(&,$/127($VPHQWLRQHGLQWKH:KLWH3DSHULPSOHPHQWDWLRQRUGHUDQGWKHIRUPRQO\6DQDWDQLVFDQ EHFRPHWKHPHPEHU RIWKH$%..36DPDM$DVVXUDQFHWKDWWKHDSSOLFDQWLVIROORZLQJ6DQDWDQUHOLJLRQDQG DUHTXHVWWRDFFHSWKLVPHPEHUVKLSKDVWREHFRXQWHUVLJQHGLQWKLVUHJDUGE\3UHVLGHQWRUWKH6HFUHWDU\RI WKH]RQHLQZKLFKRQHLVUHVLGHQW \h^ŽdɆk[h:Sp\KZe°WsWpiaW5SjJp D°aȴkd5Ɖ]h\h5\pƠZ^ZWjWpD°ƛ̃j]d\hKWp\Kȸ lSZWhaj? ,UHTXHVWHYHU\PHPEHURIRXUFRPPXQLW\WRMRLQ$%..3VDPDMDQGVWUHQJWKHQWKHZKROHVDPDM 5HDO3DWLGDU  9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGHPDLOZLWK6HULHVLQWKH VXEMHFWOLQH 6HHKHUHIRU6HULHVHPDLOKWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWKWWSLVVXXFRPSDWLGDURUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 

2($%..360HPEHUVKLS)RUPV'SGI .

  3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 490 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$%..36DPDM0HPEHUVKLS)RUPV 2($ 

ZZZUHDOSDWLGDUFRP P PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 491 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$%..36DPDM0HPEHUVKLS)RUPV 2($ 

ZZZUHDOSDWLGDUFRP P  PDLO#UHDOSDWLGDUFRP # S

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 492 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Original Real Patidar Group OE 13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(2ULJLQDO5HDO3DWLGDU*URXSE^s 5HDO3DWLGDUʎkX

3DJH RI

www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

OE 13 -Original Real Patidar Group / E^s Real Patidar k . ʎX

Real Patidar <mail@realpatidar.com> Thu, Aug 12, 2010 at 11:46 PM To: realpatidar@googlegroups.com, Real Patidar <realpatidar@gmail.com> 12-Aug-2010 Hello/W\ƨSp, I am the first person to use this Pen Name (Real Patidar) to enlighten the people of our samaj, which turned into a people's movement. I call it Real Patidar movement. However some people, who were unhappy with my success, soon created fake ids with similar sounding name, with the sole intention to cause harm to this movement. S\Wp ìhS Jp D° "Real Patidar" Wh ;XWh\ ahX^ŽWp 8XRh d\hK Wp ĤFȿk D D^ahȵk 5 [Fj^T Dh\ D^ah ah`s Xe°_s ƥ]ŠƈS Ɇk 5 Ġ5. Vj^° Vj^° _sDs KsPSh F]h 7Wp ?D _sD ӔUs_W Ws ƨaĮX _: _jȴk.5 Ɇk 5 8 ӔUs_W Wp

"Real Patidar ӔUs_W" DɆk 5 Ġ5. XR 7ȺkD _sDs 8 ahS Tj ȣkb W eSh 7Wp 8XRh ӔUs_W Wp ȵkDdhW XsͰIhPahWh e°ȱ k Tj e\ Wh\p Ȑaj ̉h\D id B ahX^ah _hƊ]h.

I would like to re-remind all of you that certain fake id with the "Real Patidar" name is being used to confuse people. (Use of Taqiyya). The fake ids are realpatidarr@gmail.com, realpatidaar@gmail.com etc. They have even created a fake group called real-patidar@googlegroups.com. It seems that these ids are owned and maintained by pro-satpanthi people. S\Wp ]hU ebp, Sp JSh5 S\Wp Y^Ž ]hU 8Xɂk5 Ġ5 D° 7ȺkD EsNŽ id, \h^h ?N_p "Real Patidar" Wh Wh\ Tj Ih_j ^eŽ Jp , ȐWs \DdU YƈS _sDs Wp ̉\ \h5 ȺkDahWs. (ShˆD]h Ws ;X]sF). 8 EsNŽ id realpatidarr@gmail.com, realpatidaar@gmail.com 7Wp 7ƛ] Jp . Spas ? ?D EsȬk5 ʎkX XR ZWhƥȻk 5 Jp Ȑ real-

patidar@googlegroups.com Wh Wh\p Ih_p Jp . ?\ _hFp Jp D° 8 id B 7ȺkD dSX5Tj ˆeSpƍĠ _sDs Ďh^h Ih_ah\h5 8ap Jp .

I had already send similar emails warning of such fake ids (like fake chinese goods) vide http://issuu.com/patidar/docs/oe2_-attempt_to_discredit_real_patidar_-beware_of on 28-Apr-2010 and later on vide http://issuu.com/patidar/docs/oe_4_-addition_of_new_id_group_realpatidar.com_and on 16Jun-2010. 8 aƨȱk eDŽDS Wj ĤR 8XSh :-\p_ \Ҫ S\sWp Xe°_h \sD_hap_ Jp K. http://issuu.com/patidar/docs/oe2_-attempt_to_discredit_real_patidar_-beware_of on 28-Apr-2010 7Wp Ɨ]h^ XJŽ http://issuu.com/patidar/docs/oe_4_-addition_of_new_id_group_realpatidar.com_and on 16-Jun-2010. Duplicate IjWj \h_ Ȑaj 8 EsNŽ id Jp .

I do not see any reason, other than taqiyya, why these people have to use similar sounding fake ids. Not only this, the writer of the email signs-off his mails by the name "Real Patidar". Had they had anything genuine to say, they could have used any id other than Real Patidar. Nobody can justify the use of these fake ids. The only justification is Taiqyya. ShˆD]h Wh ;X]sF ibah] Ds: Dh^R WTj D° 8aj EsNŽ 7Wp ̉h\D id Wp ahX^ahWj KĮ^ XP°. 8Nɀk5 Wˆe XR

:-\p_ _EWh^ ƥ]ŠƈS XsSp "Real Patidar" Jp ?aj ^ŽSp _Ep Jp . Ks Sp\Rp D: dhȧk5 7Wp \Kȸ lS Osd ahS De°aj esS Ss Ds: XR 7ƛ] Wh\ Tj id Es_j Wp DeŽ bDSh eSh. 8aj EsNŽ id Wh aX^hb Wp Ds: XR ƥ]hKZj W O^haj bD°. ShˆD]h ibah] Ds: Dh^R WTj.

Nitesh Chhabhaiya, who objects to every email sent on realpatidar@googlegroups.com, is the member of the fake group and writes regularly. Why does he not ask the owner of the fake group to stop it or rather start a fresh group by any other name.Why does he write in that group? All this suggests he is hand-in-

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 493 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Original Real Patidar Group OE 13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(2ULJLQDO5HDO3DWLGDU*URXSE^s 5HDO3DWLGDUʎkX

3DJH RI

www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

glove with the owners of these fake ids. WjSpb Jh[q]h, Ȑ 8XRh ʎkX Wh U^° D :-\p_ dh\p ia^sV WҭVhap Jp , ? 8 EsNh ʎkX Wh \pƠZ^ Jp 7Wp Sp\h5 iW]i\S ^ŽSp _Ep Jp . D°\ Spas 8ah EsNh id 7Wp ʎkX Wh \h‡_D Wp Zjĥ id Es_j Wp _Eahȵk 5 WTj De°Sh. D°\ XsSp Sp\h5 _Ep Jp ? 8 ahSs Tj Isȣk5 EZ^ XP° Jp D° WjSpb [h: 8ah EsNh id ah`h _sDs dhTp [`p _h Jp 7Wp WqTjDSh Wj EsNŽ PӄFs \h^° Jp .

Remember friends, these people base their arguments on LIES. Do not believe them. ]hU ^hEKs D° 8 _sDs ȩk OhRh ibah] D: DeŽ WTj bDSh. Sp\Wj ahS Ws Ds: [^sds WTj. Of-late I have noticed that the conversation in the original realpatidar@googlegroups.com is being attempted to divert to the fake real-patidar@googlegroups.com. Hence request all of you not to write any email to real-patidar@googlegroups.com. In case you need to reply to any email, mark it to realpatidar@googlegroups.com ONLY. e\Rh5 TsPh ˆUad Tj \Ҫ WsN DȻk¿ Jp D° 8XR 8 ʎkX (realpatidar@googlegroups.com) \h5 Ȑ D: IIh½ T: ^eŽ Jp , SpRp 8ah EsNh ʎkX real-patidar@googlegroups.com \h5 _: KahWh ̆]ƗW T: ^Ĝh Jp . ?N_p \h^Ž S\Wp iaW5Sj Jp D° Ds:? XR DsNh ʎkX real-patidar@googlegroups.com \h5 :-\p_ _Eas Wˆe. 7Wp ðh^° D

KahZ 8Xas es] Ss YƈS 7Wp YƈS realpatidar@googlegroups.com X^K 8Xas. Thanks for your support and encouragement. S\h^s dhT 7Wp deDh^ Zćh_ 8[h^Ž JŽ?. Real Patidar / E^s XhNŽUh^

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only - To fully understand the contents of this email, you may be required to read email with "Series 1" in the subject line. - See here for Series 1 email: http://issuu.com/patidar/docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit http://issuu.com/patidar or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 494 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appreciation Letter -to Himmatbhai & Team -by Ahmednagar District Samaj OE 14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2($SSUHFLDWLRQ/HWWHUWR+LPPDWEKDL 7HDPE\$KPHGQ 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

OE 14 -Appreciation Letter -to Himmatbhai & Team -by Ahmednagar District Samaj / 7e\UWF^ ĥƣ_h d\hK Ďh^h X́ Ďh^h ˆeƠ\S[h: 7Wp Sp\Wj NŽ\ ȵ 5k dƛ\hW

Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: realpatidar@googlegroups.com

Fri, Aug 20, 2010 at 11:41 AM

20-Aug-2010 W\ƨDh^/Hello, ˆeƠ\S[h: 7Wp Sp\Wj NŽ\, dWhSW V\½ KW ĤȤmiS 7‡[]hW ȵk5 [Fj^T Dh]½ D^Ž ^e°_h Jp . eh_\h5K TsPh

ˆUad Xe°_h 7e\UWF^ ĥƣ_h Wh DsX^Fha be°^ \h5 ?D d[h ȶ lR½ D^Ž eSj.

Himmtbhai and his team are working relentlessly behind the Santan Dharm Jan Jagruti Abhiyan (Movement). Recently they had successfully concluded a similar meeting at Kopargaon City of Ahmednagar District.

DsX^Fha ĥƣ_h DƍJ DPah XhNŽUh^ d\hK Ďh^h Sp\Wh 8 Dh]½ Wp N°Dh ƨaĮX Sp\K Sp\Wh 8[h^ ƥ]ƈS D^Ss ?D dƛ\hW X́ ˆeƠ\S[h: ;Ćp bjWp Wp \sD_ahap_ Jp .

Kopargaon District Kachchh Kadva Patidar Samaj has a issued a letter to Himmatbhai and his team in appreciation and support of their efforts. 8 X́ Wj WD_ 8XRh ʎkX Wh ?D \pƠZ^? \Wp \sD_haj Jp , Sp 8 :-\p_ dhTp KsP°ɀ k5 Jp . S\s ? X́ Wp

www.realpatidar.com X^ BW_:W ah5Ij bDbs.

The copy of said letter was sent to me by one of the members in the group, which has been attached with this email. It can be accessed online at www.realpatidar.com, as well.

ˆeƠ\S[h: 7Wp Sp\Wh NŽ\ Wh 7ƛ] dUƨ]s Wp 8XRh da± aSj Tj GRh-GRh 8[h^ 7Wp Ʌk[pƍJh. [FahW

Wh 8bjah½U e\pbh Sp\Wj dhTp Jp .

Many congratulations and best wishes to Himmatbhai & his team. May God bless them.

Real Patidar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only. - To fully understand the contents of this email, you may be required to read http://issuu.com/patidar/ docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit www.realpatidar.com or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com or join google group http://groups.google.

$XJ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 3 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 495 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appreciation Letter -to Himmatbhai & Team -by Ahmednagar District Samaj OE 14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2($SSUHFLDWLRQ/HWWHUWR+LPPDWEKDL 7HDPE\$KPHGQ 3DJH RI alpatidar.com

mail@realpatid dar.com

com/group/realpatidar/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OE 14 -Appreciation Letter -to Himmatbhai & Team -by Ahmednagar District Samaj -DE.pdf 292K

$XJ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 3 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 496 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appreciation Letter -to Himmatbhai & Team -by Ahmednagar District Samaj OE 14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.rrealpatidar.com

mail@realpatida ar.com

mail@realpatidar.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 3 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 497 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Whole Nava Vaas (Ravapar) village embraces Sanatan Dharm OE 15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(:KROH1DYD9DDV 5DYDSDU YLOODJHHPEUDFHV6DQDWDQ'

3DJH RI

www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

OE 15 - Whole Nava Vaas (Ravapar) village embraces Sanatan Dharm / 8Eh Wah-ahd (^ahX^) Fh\ Wh _sDs? dSX5T Ɨ]hFjWp dWhSW V\½ 7XWhƥ]s

Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: realpatidar@googlegroups.com

Tue, Aug 24, 2010 at 5:04 PM

24-Aug-2010 _Ǜ\jWh^h]R [hFahW Wj K] / Laxminarayan Bhagwan ni Jay 8Vh^ ȹ lS Ʌḱs Tj \`p _j Ehd EZ^: ^ahX^ Wj Zhȩk \h5 8ap_h Fh\ Wahahd Wh ZVhK _sDs? e5\pbWh \hN° dSX5T V\½ Ɨ]hFjWp dWhSW V\½ Ws ӔFjDh^ D]Ҵ Jp .

Latest News (from reliable sources): Whole Nava Vaas village, located near Ravapar, embraced Sanatan Dharm after renouncing their faith in Satpanth religion. View Online: http://issuu.com/patidar/docs/oe_15_-_whole_nava_vaas__ravapar__village_embraces/1? mode=a_p Real Patidar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only. - To fully understand the contents of this email, you may be required to read http://issuu.com/patidar/ docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit www.realpatidar.com or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com or join google group http://groups.google. com/group/realpatidar/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 1 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 498 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angiya Nana Village -Updates from OE 16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2($QJL\D1DQD9LOODJH8SGDWHVIURPÓ&#x201D;Â&#x2021;F]hWhWh Fh\ 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

OE 16 - Angiya Nana Village -Updates from / Ó&#x201D;Â&#x2021;F]h-WhWh

Fh\ Wh ShĤ EZ^

Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: realpatidar@googlegroups.com

Sat, Aug 28, 2010 at 10:06 PM

28ͲAugͲ2010 F: Dh_, Sh. z-xÂ&#x20AC;-zxyx, ^hSWj Fh\ Wj i\Â&#x2C6;NÂ&#x201E;F Čś l^Â&#x17D; T: SpWj Ó&#x201D;U^ dSX5TjB KsP° ZVhK d5ZV 5 s DhXj

WhEah\h5 8ĆĽ]h.

iaƨȹ mS\h5: Ó&#x201D;Â&#x2021;F]h-WhWh Fh\ Wj ZVjK d\hKs F: Dh_p [pFj T: eSj. _F[F |xx KRh 8 i\Â&#x2C6;NÂ&#x201E;F \h5 ehK^

eSh. Sp\h5 Dh^sZh^Â&#x17D; \pĆ Z^ deÂ&#x17D;S 8\5iĚ Ss Sp\K D_DÄ&#x201A;h, ČşkZ 5 : ?\ Zeh^ Fh\ ?N_p Tj 8ap_h [h:]s

ehK^ eSh.

Sp\h5 WjIp ČşkKZ Wj ČşkĆ&#x2030;] IIh½ T:... y) Č?N_h [j Ks9Ć&#x203A;N Ě&#x2020;sČ?Ć&#x2C6;N eSh Sp ZVh Z5V D^ah. Č?\D° ZFjIs ZWSs eSs, 7XWh G^ Ih_Čąk5 eČą,k5 d\hK

ahPÂ&#x17D; ZWSj eSj, 8 ZVhK Ě&#x2020;sČ?Ć&#x2C6;N Z5V D^ah\h5 8ĆĽ]h. z) dSX5T d\hK dhTp ZpNÂ&#x17D; ĆĽ]aeh^ Z5U

{) 7ČşkD dSX5Tj XÂ&#x2C6;^ah^s? 8F_h Â&#x2C6;Uad ?\ ^ČŠk DČťkÂż D° 7\p yÂ&#x20AC; 7Wp y Wh D_\ Čľk 5 Xh_W D^ah Sq]h^

JÂ&#x17D;? Ss 7\sWp S\p [h`has. Spah XÂ&#x2C6;^ah^ Wp De°ah\h5 8ĆĽČťk5 D° dSX5T, Xj^hRh, :\h\ bhe, iWƧD_5DÂ&#x17D;, KĆ&#x160;]h,

aFp^° dhTp Ds: XR Ds: XR d5ZV 5 es], Ss dWhSW d\hK KsP° [`Â&#x17D; bDbp WeÓ&#x201E;. 8 Ě&#x2020;Dh^Wh [hchWs T]h 7Wp

ZVhK d5ZV 5 s DhXah\h5 8ĆĽ]h.

|) 7ČşkD dSX5Tj [h:B? d\] \h5Ć&#x160;]s, Ss Sp\Rp IsČŁk5 De°ah\h5 8ĆĽČťk5 D° 7\Wp d\hVhW\h5 Ds: ^d WTj. 7\s D°Ě&#x192;j] d\hK Wh \pĆ Z^ d\hKs JÂ&#x17D;? 7Wp 7\Wp D°Â&#x152;Ć&#x203A;Ě&#x192;] d\hK Wh 8U° b Čľk 5 Xh_W D^É&#x201A;k5 Jp . Č? Ds: Xj^hRh,

:\h\ bhe, dSX5T, iWƧD_5DÂ&#x17D; aFp^° dhTp ZVhK d5ZV 5 s SsPÂ&#x17D;Wp 8abp, SpRp ƨajDh^É&#x192;k5 WÂ&#x2C6;e Ss 7\Wp Sp\Rp dhTp de]sF D^as WTj.

}) Fh\ Wj KW^_ i\Â&#x2C6;NÂ&#x201E;F eSj Sp XR ^Ä&#x2020; D^ah \h5 8aj Jp . Ó&#x201D;Â&#x2021;F]h d\hK Wp, 8ah iWR½] _pah ZU_, 8XRh daÂą S^YTj 7Â&#x2021;[W5UW XhOÉ&#x201A;k5 Ä 5. RealPatidar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only. - To fully understand the contents of this email, you may be required to read http://issuu.com/patidar/ docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit www.realpatidar.com or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com or join google group http://groups.google. com/group/realpatidar/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 1 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 499 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalariya Parivar Bans Satpanth OE 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(.DODUL\D3DULYDU V5HFHQW'HFLVLRQVDh_^Ž] Xˆ^ah^ Wh 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

OE 17 - Kalariya Parivar's Recent Decisions / Dh_^Ž]

Xˆ^ah^ Wh eh_\h5K _pah]p_h iWR½]s Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: realpatidar@googlegroups.com

Mon, Aug 30, 2010 at 12:05 PM

UPDATE / ɅkVh^s: 30-Aug-2010 d5ȶ lR½ Dh_^Ž]h Xˆ^ah^° ɅkćŽD^R D^hƥȻk5 Jp 7Wp eap XƍIp Dh_^Ž]h Xˆ^ah^\h5 Ds: XR dSX5Tj [h:B WTj ^Ĝh. da± [h:B? dWhSW ˆe„ȳk V\½ ƨajDh^Ž _jȴk5 Jp .

All members of Kalariya Parivar have embaced Sanatan Religion. This means that no person in Kalariya Parivar now practices Satpanth religion. Dh_^Ž]h Xˆ^ah^ Wp 7‡[W5UW / Congratulations to all of them. Real Patidar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only. - To fully understand the contents of this email, you may be required to read http://issuu.com/patidar/ docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit www.realpatidar.com or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com or join google group http://groups.google. com/group/realpatidar/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Forwarded message ---------From: Real Patidar <mail@realpatidar.com> Date: 2010/8/29 Subject: OE 17 - Kalariya Parivar's Recent Decisions / Dh_^Ž] Xˆ^ah^ Wh eh_\h5K _pah]p_h iWR½]s To: 29-Aug-2010 Hello/[h:B, d5ȶ lR½ Dh_^Ž]h Xˆ^ah^ Ďh^h ?as iWR½] _pah\h5 8ap_ Jp D° Ȑ [h:B dSX5T V\½ Xh`Sh es], SpasWp Sp\Wh Xˆ^ah^\hTj ZhDhS D^ah\h5 8ƥ]h Jp . Whole Kalariay Parivar has decided, in a recent meeting, that any person following Satpanth religion will not be co-operated in the parivar and be a member of the parivar, henceforth.

SpWs ZjKs 7T½ ? XR Th] Jp D° eap XJŽ Dh_^Ž]h Xˆ^ah^ dSX5Tj [h:B dhTp Ds: XR ƥ]aeh^ D^bp Weӄ. In other words, going forward, Kalariya Parivar will not have any relations with Satpanthis. Dh_^Ž]h Xˆ^ah^ Wp 8XR dɆk aSj Tj GRh GRh 8[h^ deŽS 7‡[W5UW XhOɂk5 Ġ5. Onbehalf of all of us, I congratulate and thank Kalariaya Parivar for taking this decision. Read / ah5Is... http://issuu.com/patidar/docs/oe_17_-_kalariya_parivar_s_recent_decisions

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 500 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalariya Parivar Bans Satpanth OE 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(.DODUL\D3DULYDU V5HFHQW'HFLVLRQVDh_^Ž] Xˆ^ah^ Wh 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar (;X^ KRhap_ \hˆeSj 8Vh^ȹ lS Ʌḱs Tj \`p _ Jp .) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only. - To fully understand the contents of this email, you may be required to read http://issuu.com/patidar/ docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit www.realpatidar.com or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com or join google group http://groups.google. com/group/realpatidar/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OE 17 - Kalariya Parivar's Recent Decisions.pdf 129K

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 501 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kotada Jadodar -Recent Developments OE 18 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(.RWDGD-DGRGDU5HFHQW'HYHORSPHQWVLQFh\ DsNPh KP 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

OE 18 -Kotada Jadodar -Recent Developments in / Fh\ DsNPh KPsU^ \h5 TSh ZU_has Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: realpatidar@googlegroups.com

Mon, Aug 30, 2010 at 4:07 PM

30-Aug-2010 || _Ç&#x203A;\jWh^h]R [FahWWj K] || Fh\ DsNPh KPsU^ \h5 ČŁkZ d5X eSs 7Wp Fh\Wh ZVhK _sDs e`Â&#x17D; [`Â&#x17D;Wp ^e°Sh eSh. _F[F {x ac½ Xe°_h

Fh\Čľk 5 ?D \hĚ EhČľk 5 (KĆ&#x160;Čťk)5 \NÂ&#x17D; FČťk5 eČąk5 Dh^R D° Fh\\h5 Ds: XR dSX5Tj [h:B WsSh ZĆ?]h. ZVhK Ȣk ČŹk5Zs

7Wp [h:B? dWhSW V\½ Ó&#x201D;FjDh^ D^Â&#x17D; _jVs eSs. EhWh Wj i\_DS 7Wp ˟ƨN Wp IpÂ&#x2C6;^NÂ&#x17D; D\jdW^ Wj BYÂ&#x17D;d\h5

K: Wp iaiVaS Z^EhƨS D^Â&#x17D; WhEah\ 8ĆĽČťk5 eČąk.5 Fh\ \h5 Ds: Ä&#x17D;pc WsSs, _sDs bh5iS 7Wp É&#x2026;kE Tj ^e°Sh eSh.

People of village Kotada Jadodar were leaving in peace. There was unity amongst the people of the village. About 30 years ago, the sole Khana (Jagyu) was extinguished/demolished because there were not Satpanthis left in the village. The whole village had embraced Sanatan Dharm. The property and trust of Khana was formally dissolved and the procedure with Charity commissioner was also duly completed. People were happy and there was unity.

XR TsPh ac½ Xe°_h Xj^hRh Wh Xqdh Wj _h_I \h5 8ajWp Fh\ Wh 7ȺkD G^ (_F[F  G^) dSX5T V\½

ƨajDh^Â&#x17D;Wp Fh\ \h5 7bh5iS Y°_haj. ƨah[hiaD Jp D° 8 _sDs Xqdp ND° Sp\Wj eh_S XS_j eSj. Spas? Fh\ 7Wp

Fh\ Wh 7Ë´Rj _sDs dh\p SÄ&#x2020;W EsNh DsN½ 7Wp Xs_jd D°ds D]h½, Č?Ws e°ȹ k YĆ&#x2C6;S Sp\Rp e°^hW X^° bhW D^ah

ibah] D: Wsȹk.5 dSX5Tj [h:B d\hVhW D^ah 8aSh Ss \sQ° \sQ De°Sh D° 7\Wp EZ^ Jp D° 7\s D°d

ÄĽSÉ&#x192;k5 WÂ&#x2C6;eK XR S\Wp e°^hW D^ah Jp , Č?Tj Sp\Rp d\hVhW Sp\Wh bS½ X^ D^Â&#x17D; bD°. Xe°_h  G^ Xhdp Xqdh

7Wp 7Ć&#x203A;] ĂŤ\Sh W esah JSh5 Spas? Fh\ \h5 asUh asU EhČľk 5 ZWhĆĽČťk.5 Xqdh 8Xah ah`h Fh\ Tj Zeh^ Wh

_sDsK eSh. d\hK 7Wp Fh\Wh bh5iS 7Wp ?DShWp SsPahWh ZjK dSX5Tj [h:B Ä&#x17D;h^h ^sXah\h5 8ĆĽ]s eSh. ;X^ KRhap_ ahS Ss 8Eh] DĆ?J \h5 Ě&#x2020;Ć&#x2030;]hS Jp 7Wp ZVhWp EZ^ Jp D° DsNPh KPsU^ Fh\\h5 dSX5Tj

[h:B? Fh\ 7Wp 8FpahWs X^ D°as 7Ć&#x2014;]hIh^ D]Ň´ Jp .

However, since past few years, under the influence of money power about 9 families got tempted and embraced Satpanth and started disturbing peace and unity of the village and Samaj. Its natural that these familiesâ&#x20AC;&#x2122; financial position was weak. These people started filing false and baseless cases against the village and the leaders of the village, with sole intention to harass them. Satpanthis who came to negotiating table would closely admit that they know they would not win the cases, but still they want to harass people, in attempt to extract a better deal. Those 9 families did not have money and capacity, but just to prove their point, they constructed a new Khana, with the help of money from outsiders. The seeds for breaking the Samaj and villageâ&#x20AC;&#x2122;s peace and unity were sowed by satpanthis. The aforesaid fact is famous in Kachchh and everybody knows that how Satpanthis harassed the people of Kotada Jadodar and its leaders.

dSX5Tj [h:B Ä&#x17D;h^h ȤkĤ^° _ 7Ć&#x2014;]hIh^ 7Wp eh_hDÂ&#x17D; Wj X^ahe W D^Sh, eh_\h5 (Ä&#x2013;pS XĚ Zeh^ XPĂ&#x2C6;h XJÂ&#x17D;)

DsNPh Fh\p iWR½] _jVs D° dSX5T V\½ Xh`Wh^ XÂ&#x2C6;^ah^sWp d\hK 7Wp Fh\ deDh^ 8Xbp WeÓ&#x201E;, 7Wp Sp\Rp d\hK Zeh^ D]h½. eap dSX5Tj [h:B Ä&#x17D;h^h ^sXh]p_h ZjK Wh Y` Sp\Rp \`p Jp .

$XJ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 502 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kotada Jadodar -Recent Developments OE 18 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(.RWDGD-DGRGDU5HFHQW'HYHORSPHQWVLQFh\ DsNPh KP 3DJH RI alpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Recently the village, without heeding the harassing and outrageous act of Satpanthis, decided to boycott satpanthis and thus not to co-operate with them in future. The plants that grew from the seeds sowed by Satpanthis started bearing fruits and they had to suffer from it.

DsNPh KPsU^ Fh\ 7Wp Sp\Wh 8FpahWs Wp 8XRh d\hK aSj Tj bĆ&#x17E;Zhbj XhOÉ&#x201A;k5 Ä 5. DsNPh KPsU^ Fh\p 8as DPD iWR½] _jVs 7Wp ZjĤ Fh\s \hN° i\dh_ Dh]\ D^Â&#x17D;, Sp ZÄ&#x2020;_ Sp\Rp 8[h^ 7Wp 7Â&#x2021;[W5UW. Congratulations to the people and the leaders of village Kotada Jadodar for taking such hard decisions and setting an example for other villages to follow. Real Patidar / Â&#x2C6;^]_ XhNÂ&#x17D;Uh^ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only. - To fully understand the contents of this email, you may be required to read http://issuu.com/patidar/ docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit www.realpatidar.com or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com or join google group http://groups.google. com/group/realpatidar/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$XJ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 503 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.KRPEKDGL6DPDM5HVROXWLRQVGW$XJ 2( 

5HDO3DWLGDU0DLO2(.KRPEKDGL6DPDM 5HVROXWLRQVGW$XJEҭ[P 3DJH RI

ZUHDOSDWLGDUFRP D DUFR DU DUFRP UFR RP    PDLO#U PDLO#UHDOSDWLGDUF FRP ZZZ 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

2(.KRPEKDGL6DPDM5HVROXWLRQVGW$XJ Eҭ[PŽd\hKWhO^hasSh{yx€zxyx 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7RUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP

0RQ6HSDW30

6HS __K]_Ǜ\jWh^h]R__ k Sp_jVp_h@iSehidDO^has Eҭ[PŽFh\Whdah½ȵ\ k Sp U^ac½WjȐ\8ac± Eҭ[PŽFh\\h5\`Sjdh\hƛ]d[h\h5Fh\WhU^° Dƥ]ŠƈS?[pFhT:Wpdah½ ȵ\ dSX5TV\½WhȺkĆhX^Osd DPD7WpF5[j^iWR½]s_jVhJp 

Spd[hWhXdh^Tp]_O^hasWj WD_8:\q_dhTpKsP°_jJp 

O^sas\h5Ƀ5k EhdJp " k SpXhdD^ah\h58ap_Jp Fh\\h5Ds:XRia^sVWTj y dah½ȵ\ z dSX5Tj[h:B\pƠZ^ZWjbDbpWˆe { ˆeƛȳk BWhZhĜ8I^R\h5Ƀk5 WeӄFRh]SpWjIsEJp | dSX5TXj^hRhWhZVhKƨT`sX^ȶ lĤD°\hWShBX^ȶ l^° ȶk^s̆iSZ5V_hFah\h58ƥ]sJp } Ds:XRZehWp7WpDs:XRd5KsFs\h5dSX5TV\½dhTpDs:XRd5ZV 5 W^hEahWjKsFah:

~ F\pSpahXhˆ^ahˆ^Dd5ZV 5 ses]Ss]SpWhX^^sD_FhPah\h58ajJp 5  Xj^hRh dSX5T7WpSpWhdhTpKsPh]p_hDs:XRWh\V^haShƥ]ŠƈSD°ƥ]ŠƈSdȺ leD°d5ƨThdhTpd5ZV

DhXah\h58ƥ]hJp € XhJ`TjV\½X_NsD^Wh^_sDsdh\pKsFah:  Ds:XRd5KsFs\h5Z5VJsPWD^ah\h58apSpWjKsFah:

Ȭl5D\h5dSX5TV\½Xh`W^_sDsd\hKWhdƟ]ZWjbDbpWˆe7WpSp\WhdhTpDs:XRd5ZV 5 ^hEah

Wˆe 8ah_sDsdhTpìhiSZeh^Wh_sDsWjȐ\ƥ]aeh^D^as

KWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVRHBBBNKRPEKDGLBYLOODJHBGHFLVLRQVBGWBDXJ _ӄDX^XRah5Ij

bDbs

dSX5TV\½WhDh^Rp8XRjìhiSWpTSjehWjTjZIhaah\hN° Eҭ[PŽ? 8Ub½iWR½]s_jVhJp Eҭ[PŽFh\WhU^° D?U^° DdƟ]sWp7‡[W5UWXhOɂkĠ5 5 Sp\K Eҭ[PŽWhWpShBWp8ahDPD Osd7Wp 5 F5[j^iWR½]_:7Wp7ƛ]d\hKsWp̆p^Rh8XjJp SpWhZhU_Sp\WsXR8[h^\hȵkĠ5 5HDO3DWLGDU 9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDU GRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOH FRPJURXSUHDOSDWLGDU 

6HS  3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 504 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.KRPEKDGL6DPDM5HVROXWLRQVGW$XJ 2( 

5HDO3DWLGDU0DLO2(.KRPEKDGL6DPDM 5HVROXWLRQVGW$XJEÒ­[P 3DJH RI

ZUHDOSDWLGDUFRP DUFRPPDLO#UHDOSDWLGDUF PDLO#U FRP ZZZ

2(.KRPEKDGL9LOODJH'HFLVLRQVGW$XJ'(SGI .

KWWSVPDLOJRRJOHFRPPDLO"XL LN GHG YLHZ SW VHDUFK VHQW PVJ 6HS  3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 505 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.KRPEKDGL6DPDM5HVROXWLRQVGW$XJ 2( 

ZZ ZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFR RP ZZ

Ds:XRia^sVaF^

dSX5Tj[h:B \pƠZ^ZWj bDbpWeӄ

ˆeƛȳk BWhZhĜ 8I^R\h5Ƀk5 WeӄFRh]

ZVhKƨT`sdh\p ̆iSZ5V

Ds:XRZehWp d5ZV 5 W^hEah \hN° KsFah:

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 506 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.KRPEKDGL6DPDM5HVROXWLRQVGW$XJ 2( 

Z UHDOS ZZ SDWLGDUFRPPDLO#UHDOSDWLGDUFR RP

dSX5TČşkÄ&#x2020;h X^T]p_ DPDO^ha

F\pSpahd5ZV 5 es] Ss]XRÄĄNWTj 8Xah\h58aj

Xj^hRhdSX5T7WpSpWh dhTpKsPh]p_hDs:XR Wh\V^haShĆĽ]Â&#x160;Ć&#x2C6;SD° ĆĽ]Â&#x160;Ć&#x2C6;SdČş leD°d5ƨThdhTp d5ZV 5 DhXah\h58ĆĽ]hJp 

XhJ`TjV\½ X_NsD^Wh^ _sDsdh\pWj KsFah:

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 507 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.KRPEKDGL6DPDM5HVROXWLRQVGW$XJ 2( 

ZZ ZZ ZZUHDOSDWLGDUFRP    PDLO#U #UHDO HDOSDWLGDUFR RP

O^hasWj F5[j^ShD°aj Jp Spȩk as

Ȭl5D\h5dSX5TV\½Xh`W^_sDsd\hKWhdƟ]ZWjbDbpWˆe7WpSp\WhdhTpDs:XR d5ZV 5 ^hEahWˆe 8ah_sDsdhTpìhiSZeh^Wh_sDsWjȐ\ƥ]aeh^D^as

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 508 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Model Undertaking Letter OE 20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5HDO3DWLGDU0DLO 2( 0RGHO8QGHUWDNLQJ/HWWHU8Ub┬йZe┬░кЏU^┬јX╠Ђ

3DJHRI

www.realpatidar.com

mail@rea alpatidar.com 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

2( 0RGHO8QGHUWDNLQJ/HWWHU8Ub┬йZe┬░кЏU^┬јX╠Ђ 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7RUHDOSDWLGDUUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP!

)UL6HSDW30

6HS __K]_КЏ\jWh^h]R__ D┬░кЏ╠Ѓj]d\hKWh8U┬░ b╚║kKZDкЇJ7WpDкЇJZeh^WhWhWh\sNhd\hKs\h5GRh_sDsdSX5TV\┬йWpкЌ]hFjWp dWhSWV\┬йкеajDh^ah_hкі]hJp $VSHUWKHRUGHURIWKH&HQWUDO6DPDM $%..36DPDM ORFDOVDPDMVLQ.XFKFKKDQGRXWVLGH.XFKFKK KDYHVHHQWKDWPDQ\SHRSOHKDYHTXLW6DWSDQWKGKDUPDQGDUHMRLQLQJ6DQDWDQ'KDUP кЌ]h^┬░ ?aj\h5Fdh\p8aj^e┬јJp D┬░ 8ah_sDsXhdpTjD┬░aj^┬јSpZe┬░кЏU^┬ј _p┬ЄES\h5 _paj 8QGHUVXFKFLUFXPVWDQFHVSHRSOHIHOWWKHQHHGWRNQRZZKDWNLQGRIDVVXUDQFHVKRXOGEHWDNHQIURPWKH LQFRPLQJSHRSOH ?N_h\hN┬░?D8Ub┬йZe┬░кЏU^┬јX╠Ђ 0RGHO8QGHUWDNLQJ/HWWHU 8:\q_dhTpKs╚«k 5 ─а5кеThiWDd\hKs dSX5TV\┬йкЌ]hFjWpdWhSWV\┬й7XWhaWh^_sDsX┬ѕ^ah^sXhdpTj88Ub┬йZe┬░кЏU^┬јX╠Ђ╠є\hRp8aWh^ _sDsXhdpTjZe┬░кЏU^┬ј_:bD┬░Jp $FFRUGLQJO\D0RGHO8QGHUWDNLQJ/HWWHULVDWWDFKHGZLWKWKLVHPDLOZKLFKFDQEHXVHGE\WKHORFDOVDPDM V WRWDNHXQGHUWDNLQJIURPWKHSHRSOHZKRTXLW6DWSDQWKGKDUPDQGHPEUDFH6DQDWDQ'KDUP 8 8Ub┬й Ze┬░кЏU^┬јX╠ЂdкеThiWDd\hKsWhDh]┬йDSh┬йBWhd╔єk_j]S\hN┬░Jp 7KLVPRGHOXQGHUWDNLQJOHWWHULVRQO\IRUWKHJXLGDQFHDQGIDFLOLW\RIWKHRIILFHEHDUHUVRIORFDOVDPDM 8bhJp 88Ub┬йZe┬░кЏU^┬јX╠ЂWs;X]sFD^bs KWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVRHBBBPRGHOBXQGHUWDNLQJBOHWWHUBGH +RSHWKLV0RGHO8QGHUWDNLQJ/HWWHULVXVHIXO 5HDO3DWLGDUE^sXhN┬јUh^  9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDU GRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOH FRPJURXSUHDOSDWLGDU 

DWWDFKPHQWV 0RGHO8QGHUWDNLQJ/HWWHU 8Ub┬йZe┬░кЏU^┬јX╠ЂGRF . 0RGHO8QGHUWDNLQJ/HWWHU 8Ub┬йZe┬░кЏU^┬јX╠ЂSGI .

KWWSVPDLOJRRJOHFRPPDLO"XL LN GHG YLHZ SW VHDUFK VHQW PVJ 6HS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 509 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Model Undertaking Letter OE 20 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

Zh5eV ° ^Ž X́ ̒j 7‡E_ [h^Sj] DƍJ DPah XhNŽUh^ d\hKWh 8U° b ȺkKZ SpWh aS½\hW 8ĥaW dƟ]p Sp\K Wah ZWSh dƟ]p Sp\Wj dThWjD d\hKWj [_h\R dhTp ȺkD^^ D^° ɀ k5 Ys\½ [^ahȵk 5 ^e°bp. SpTj D^ŽWp Ɇk 5 ̒j\hW/̒j\Sj _______________________________________________________ Ⱥ l` Fh\ ___________________ ̒j ________________ dWhSW d\hK, __________ (Fh\ Wh\)Wp

y.

ȵk5

° ^Ž 8ȶk 5 Ġ5. WjIp ȺkKZWj Zh5eV Ɇk 5 \h^Ž ƨThiWD d\hK ̒j _______________________ dWhSW d\hKWs dƟ] Ġ5 7Wp Ɇk 5

dWhSW aqˆUD ˆeƛȳk V\½ Xhį5 Ġ5 7Wp Ԍ]h5 ɅkVj 8 d\hKWs dƟ] ^eŽb Ɨ]h5 ɅkVj Xh`Ss ^eŽb. z.

8XRj D°ƛ̃j] d\hȐ Sh. z}.x{.zxyx Wh Zeh^ XhP°_ ĖpSX́ Sp\K ìhiS ^ŽiSˆ^ahKs

Wj D_\ W5. y€ 7Wp y ȵk 5 Ɇk 5 ȧkƨS XRp Xh_W D^Žb 7Wp Sp ȺkKZ \h^h 7Wp \h^h Xˆ^ah^ Wh Kƛ\ Tj \^RsĂ^ ɅkVjWh ZhĜ 8I^Rs ˆeƛȳk dWhSW V\½ Wh K ^e°bp. \Wp ? XR EZ^ Jp D° Xj^hRh dSX5T V\½ \h5 8ƨTh V^haaj D°, Xj^hRh? Kɂk,5 Xj^hRh dSX5T V\½ Ďh^h ]sĤSh Ds: XR Dh]½˲\\h5 [hF _pas 7Tah Ss Sp\Wh Ďh^h ]sĤSj ib‡Z^s \h5 [hF _pas 7Tah Ss Xj^hRp K: ZpPŽ]s Xe°^aj, ȶ lĤ 7I½Wh D^aj, esEh \hWSh \hWaj-;Sh^aj 7Tah Ss Xj^hRh dSX5T V\½Wh Ds:XR \5ˆU^s \h5, K]sSjVh\s\h5 (EhWh5\h5) K:Wp Ub½W, ȶ lĤ – 7I½Wh D^aj 7Tah Ss Sp\Wh Ďh^h ]sĤSj XU]h́h \h5 [hF _pas Sp da± ZhĜ 8I^Rs dWhSW ˆeƛȳk V\½Wh WTj. SpTj Sp da± ˆ˲]hB \h^Ž \hN° iWcpV Y^\haah\h5 8ap_ Jp . dSX5T V\½Wh De°ahSh d5Ss, Uhds, 8Ih]Ҵ, V\½ ȤkȿkB aFp^° Wj dhTp Ds: XR d5ZV 5 ^hEjb Wˆe. {.

Ɇk 5 D°ƛ̃j] d\hKWp Sp\K SpWj ӔSF½S 8aSj LsWs 7Wp ƨThiWD GND d\hK D° Ԍ]h5 Ɇk 5

dƟ] Ġ5 SpWp 7Wp Sp d\hKs Wh Ⱥ l` V\½ dWhSW ˆeƛȳk V\½Wp dUh]Wp \hN° iWƧOhahW ^eŽb. Ɇk 5 8 d\hK Sp\K D°ƛ̃j] d\hKWh eh_Wh 8U° bs Sp\K [iaƧ]\h5 Zeh^ XPWh^h iWR½]s 7Wp 8U° bsȵk 5 iWƧOh ȶ la½D Xh_W D^Žb. |.

?N_h \hN° T9 Wp 8 d\hKWp Ɇk 5 iaW5Sj Dȿk5Ġ5 D° D°ƛ̃j] d\hKWp ȺkD^^ D^° _h Ys\½ ;X^

\h^h 8ĥaW dƟ]XU ӔFp [_h\R D^° . Wh\:__________________________________________________ Ⱥ l` Fh\ _____________ d^WhȺk:5 _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ N°_jYsW ______________________\sZh:_ W5Z^ __________________________________ _Ej 8XWh^ ƥ]ŠƈSWj deŽ:_____________________________________Sh^ŽE___________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 510 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angiya Village -9 families quit Satpanth and embrace Sanatan Dharm OE 21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5HDO3DWLGDU0DLO 2( %UHDNLQJ1HZV$QJL\D9LOODJHIDPLOLHVTXLW6DWSDQWK 3DJHRI

www.realpatidar.com

mail@rea alpatidar.com 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

2( %UHDNLQJ1HZV$QJL\D9LOODJHIDPLOLHVTXLW 6DWSDQWKDQGHPEUDFH6DQDWDQÓ&#x201D;Â&#x2021;F]hFh\\h5 XÂ&#x2C6;^ah^s dWhSWd\hK\h5[Ƥ]h 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7RUHDOSDWLGDUUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP!

6XQ6HSDW30

6HSW __K]_Ç&#x203A;\jWh^h]R__ 8Vh^Čš lSÉ&#x2026;kĚ sTj\hÂ&#x2C6;eSj\`Â&#x17D;Jp 8K^sČ?D°Ó&#x201D;Â&#x2021;F]hFh\\h5 V^E\XÂ&#x2C6;^ah^s?dSX5TV\½Ć&#x2014;]hFjWp dWhSWV\½WsÓ&#x201D;FjDh^D]Ň´Jp 8 XÂ&#x2C6;^ah^sWjiaFS8Ě&#x2020;\hRpJp W5 XÂ&#x2C6;^ah^sWhWh\ y

e^Â&#x17D;_h_U° abjah_ÄĽ D°b^hRj

z

Ej\ļU° abjah_ļ D° b^hRj

eh_p Fsah Zh_sU

dĆ&#x;]sWjd5Ć&#x2030;]h } Â&#x20AC;

{

ibaUhdU° abjah_ļ D°b^hRj

Zh_sU

~

|

W^bjU° abjah_ļ D°b^hRj

Zh_sU}

7E:ibaFRD°b^hRj

^h]Čśk^

Â&#x20AC;

~

D°ba_h_^h\ļD°b^hRj

^h]Čśk^

~ap_ļ^h\ļD°b^hRj

Zh_sU

|

Â&#x20AC;

bh\ļ^h\ļD°b^hRj

Zh_sU

}

Â

K]5Sj^h\ļD°b^hRj

Zh_sU

~

NsN_

}}

;X^KRhap_XÂ&#x2C6;^ah^sWpSp\Wj8ƨTh7WpiWƧOhdWhSWV\½X^e\pb\hN° ^ebpSpajZe°Ć&#x203A;U^Â&#x17D;7WpiaÄ&#x2013;hd d\hKWhaPÂ&#x17D;_sWp8Ć&#x153;]sJp 

Spas? dSX5TV\½WhČş l`Vhi\Â?DaƨȹkBSp\K:\h\bheZhahWhYsNs7Wp XNWpSh^ajUÂ&#x17D;VhJp Spas?Ze°Ć&#x203A;U^Â&#x17D;XĚ XRdeÂ&#x17D;D^Â&#x17D;Wpd\hKWpdsĚ&#x2020;SD^° _Jp dWhSWd\hK7Wp;X^KRhap_ XÂ&#x2C6;^ah^sWhS\h\pS\h\dĆ&#x;]sWpČŁkZČŁkZVĆ&#x203A;]ahU \h5_Ç&#x203A;\jSp\WhX^Ȣm XhD^bp?aj8bhĆĽ]Ć&#x2C6;SDČżk5 Jp 5HDO3DWLGDU

 9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDU

KWWSVPDLOJRRJOHFRPPDLO"XL LN GHG YLHZ SW VHDUFK LQER[ PVJ 6HS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 511 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angiya Village -9 families quit Satpanth and embrace Sanatan Dharm OE 21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5HDO3DWLGDU0DLO 2( %UHDNLQJ1HZV$QJL\D9LOODJHIDPLOLHVTXLW6DWSDQWK 3DJHRI

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com GRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOH FRPJURXSUHDOSDWLGDU 

KWWSVPDLOJRRJOHFRPPDLO"XL LN GHG YLHZ SW VHDUFK LQER[ PVJ 6HS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 512 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Virani Gadh -Mandvi Taluka -1 family quits Satpanth OE 22 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO 2( %UHDNLQJ1HZV9LUDQL*DGK 0DQGYL7DOXND IDPLO\ 3DJHRI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

2( %UHDNLQJ1HZV9LUDQL*DGK 0DQGYL7DOXND IDPLO\TXLW6DWSDQWKDQGHPEUDFH6DQDWDQ\h5Paj ShɀDk hWhia^hRj FQ Wh?DXˆ^ah^dWhSWd\hK\h5[ƤȻ 5k 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7RUHDOSDWLGDUUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP!

6XQ6HSDW30

6HSW __K]_Ǜ\jWh^h]R__ 8Vh^ȹ lSɅḱsTj\hˆeSj\`ŽJp 8K^sȐD°ia^hRjWhWj FQ Fh\\h5yXˆ^ah^?dSX5TV\½Ɨ]hFjWp dWhSWV\½WsӔFjDh^D]ҴJp 8yXˆ^ah^sWjiaFS8̆\hRpJp W5 Xˆ^ah^sWhWh\ y

WhWĥD°b^h[FS

eh_p PsƠZja_j

dƟ]sWjd5Ɖ]h

5 : ȺkZ

yx

NsN_

yx

;X^KRhap_Xˆ^ah^WpSp\Wj8ƨTh7WpiWƧOhdWhSWV\½X^e\pb\hN°^ebpSpajZe°ƛU^Ž7WpiaĖhd d\hKWhaPŽ_sWp8Ɯ]sJp Ȭl5D\h5Spas?Ze°ƛU^ŽX́XRdeŽD^ŽWpd\hKWpds̆SD^bp dWhSWd\hK7Wp;X^KRhap_Xˆ^ah^sWhS\h\pS\h\dƟ]sWpȣkZȣkZVƛ]ahU \h5_Ǜ\jSp\WhX^Ȣm XhD^bp?aj8bhƥ]ƈSDȿk5 Jp 5HDO3DWLGDU

 9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDU GRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOH FRPJURXSUHDOSDWLGDU  9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDU GRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOH FRPJURXSUHDOSDWLGDU 

KWWSVPDLOJRRJOHFRPPDLO"XL LN GHG YLHZ SW VHDUFK LQER[ PVJ 6HS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 1 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 513 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3XQH6DPDM&RQVWLWXWLRQ6DWSDQWKLVFDQQRWEHFRPHPHPEHUV 

5HDO3DWLGDU0DLO 2(3XQH6DPDM&RQVWLWXWLRQ6DWSDQWKLVFDQQRWEHFRPHPHPEHUV 3DJHRI DOSDWLGDUFRPPDLO#UHDOSDWLGDUFRP ZZZUHD

5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

2(3XQH6DPDM&RQVWLWXWLRQ6DWSDQWKLVFDQQRW k pd\hKZ5Vh^R dSX5TjB\pƠZ^Wˆe EHFRPHPHPEHUVȶR ZWjbD°

5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7RUHDOSDWLGDUUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP!

6DW2FWDW30

2FW __K]_Ǜ\jWh^h]R__ TsPhˆUadXe°_h5ȶkRpd\hȐXsShWhd\hKȵkZ5 5 Vh^R\h5IsEaND^SsɅkVh^D]Ҵ7WpSp̆\hRpIsEaND^Ž WhEjD°dSX5TV\½\h5\hWWh^hB8d\hKWhdƟ]WˆeZWjbD°

GRjd\hKsWhZ5Vh^R\h5?ajIsEaND^ah\h58ajJp D°YƈSdWhSWV\½Xh`Wh^_sDsKSpWh\pƠZ^ZWj

bDbp

XRȶkRpd\hȐȐ?DDU\8F`aVjWpaȴkIsEaND^ŽWhEjD°Xj^hRhdSX5TWp\hWWh^7WpSpWjiaiVB D^Wh^_sDs?d\hKWhdƟ]ZWjbDbpWeӄ SpZ5Vh^RWh7ȺkDȺkƉ]XhWh8:\q_dhTpKsP°_h5Jp 

7Wpaȴk\h58eŽXRKs:ah5IjbDsJsKWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVRHBBBSXQHBVDPDMBFRQVLWXWLRQB VDWSDQWKLVBQRWBDOO"PRGH DBS

8ɂk5 IsEpIsDsȣk_hdsDs:Z5Vh^R\h5es]Spɂk5 Z5Vh^R\h^hƚ]hW\h5Xe°_jaES8ƥȻk5 Jp ȶkRpd\hK7WpSpWhesU° Uh^sWp8ahIsEaNah`hZ5Vh^RXhdD^haahZĆ_Sp\Ws8[h^7WpSp\Rp

7‡[W5UW

5HDO3DWLGDU ZZZUHDOSDWLGDUFRP  9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDU GRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOH FRPJURXSUHDOSDWLGDU 

2( 3XQH6DPDM&RQVLWXWLRQ6DWSDQWKLVQRWDOORZHG'(SGI .

2FW

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 514 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3XQH6DPDM&RQVWLWXWLRQ6DWSDQWKLVFDQQRWEHFRPHPHPEHUV 

ZZZUH HDOSDWLGDUFRPPDLO#UHDOSD DWLGDUFRP

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 515 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3XQH6DPDM&RQVWLWXWLRQ6DWSDQWKLVFDQQRWEHFRPHPHPEHUV 

HDOSDWLGDUFRPPDLO#UHDOSD DWLGDUFRP

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 516 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3XQH6DPDM&RQVWLWXWLRQ6DWSDQWKLVFDQQRWEHFRPHPHPEHUV 

ZZZUH HD DOS S SDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

Xj^hRh dSX5TV\½ Xh`Wh^ _sDsȶkWh

ȶkRp d\hK\h5 \pƠZ^Wˆe ZWjbD°

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 517 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3XQH6DPDM&RQVWLWXWLRQ6DWSDQWKLVFDQQRWEHFRPHPHPEHUV 

ZZZUH HDOS DO DWLGDU DOSDWL GDUFR D FRP PDLO#UHDOSD DWLGDUFRP

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 518 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanking Nitesh & his team OE 24 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO 2(7KDQNLQJ1LWHVK KLVWHDPIRUKHOSLQJ6DQDWDQLVdWhShWj 3DJHRI www w.realpatidar.com

mail@reaalpatidar.com

5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

2(7KDQNLQJ1LWHVK KLVWHDPIRUKHOSLQJ6DQDWDQLV dWhShWjBWp\UUÄŽXTahZÄ&#x2020;_iWSpb[h:7WpNÂ&#x17D;\Ws8[h^ 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7R5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

6DW2FWDW30

2FW __K]_Ç&#x203A;\jWh^h]R__ Čśk^csÄ&#x201A;\[h:7Wp7Ć&#x203A;][h:BiWSpb[h:WpDs:XRKahZWh8XahWjZÉ&#x2020;kdh^Â&#x17D;7WpdhIjahSD^Â&#x17D;Jp Sp\K

dhIhd\]X^D^Â&#x17D;Jp Ě&#x2019;jWh^RZhXhWhd5ShWČľk5 ?Ě&#x192;°ƨd8XahiaWSj86XEMHFWV^aSh:\q_B\h58ahS_EjJp

7\sd\hKWhDh\pÔ&#x152;]h5Ô&#x152;]h5KSh7WpČşk\WhBdh\pDPDXF_h5[^ahWjahSD^ShSs8XRh dWhSWj 

[h:B?\De°ShD° z z z z z

DPDXF_h5_pahWjÉ&#x192;k5 KÄŽ^e°" 8XRp?WpĚ&#x2020;p\Tjd\ĤaÉ&#x192;k5 Ssd\ÄĽKbp" ?_sDsWpEZ^WTjD°dSX5T?Â&#x2C6;eÂ&#x201E;ČłkV\½WTj8XRpDe°É&#x192;k 5 Ssd\ÄĽKbp 8XRpdhIhJÂ&#x17D;?7Wp8XRjahSdhIjJp Ss?_sDsD°\WÂ&#x2C6;ed\Č?" aFp^aFp^°S\pd\ÄĽbDsJs

Ć&#x2014;]h^° 7\p?\De°Sh 7\hČżk5 Dh\\DdU D°dSX5TjBDs:7ĤRWTj}x~xac½Xe°_h5WjahSČŠk UÂ&#x17D;Jp eap 7Ć&#x;]hdWsƨT^aVjF]sJp ?N_p z z z z z

?_sDsZČ´kKĤRpJp Ss]Sp\RpČşk\WhZWj^e°ah\h5Fa½7Čľk[apJp 8ah_sDsWpS\pF\pSpNÉ&#x20AC;k5 dhȧk5 d\ĤasSpasWÂ&#x2C6;ed\Č? 7WpEsČŹk 5Zs_ah\h58_sDs?3K' \he°^hS D^Â&#x17D; \p`aj Jp Č?djVjƨXƧNahSes]SpRp\h^Â&#x17D;\IPÂ&#x17D;Wp?ajEsNÂ&#x17D;^ČŠk ahSD^bpD°Sp\RpEZ^WÂ&#x2C6;eXP°

8_sDsShÂ&#x2C6;D]hX`p Jp ?N_pEh_jU° EhaZeh^TjÂ&#x2C6;eÂ&#x201E;ČłkČ?asebpXRÓ&#x201D;U^TjČşkÂ&#x160;ƨ_\V\½Ⱦk 5 8I^RD^° Jp 

7\s8ahSd\Ĥajd\ĤajThDÂ&#x17D;F]hXR8XRh7ČşkDZjW7Čľk[aj LQH[SHULHQFHG _sDs Čłk [h½Ć&#x160;]ab dh^Â&#x17D;d5Ć&#x2030;]h\h5eShČ?eapBJhT:F]hJp SpasWp8ahSF`p W;S^Sj

ZjÄĽZhČŠk GRh_sDsWpĆ&#x2030;]h_ebpD°8Ę&#x17D;kX\h57ČşkDdSX5Tj[h:BXe°_h5eSh7Wp?_sDsXRiW]i\S:\q_ _EShSpasWj[hchX^Ds:_Fh\WeČąkiWSp 5 b[h:XRSp\Wh\h5?D[h:eSh

iWSpb[h:ibah]WhSp\WhdhTjUh^s?D?DD^ShVj^° Vj^° Ę&#x17D;kX\h5Sp\Wj\]h½UhXh^D^ShF]h7WpSp\Rp Ę&#x17D;kX\h5TjDhQÂ&#x17D;WhEah\h58ĆĽ]hiWSpb[h:?XRGRjaESSp\Wj\]h½ UhXh^D^Â&#x17D;Wp:\q__Ć&#x2030;]h7Wp\WpGRj aES\sDs8Ć&#x153;]sD°É&#x2020;k5 Sp\RpĘ&#x17D;kX\h5TjZeh^DhQÂ&#x17D;WhČŁk5 XR\ŇŞ?\WhDČťkÂż

dSX5TjB Čşk\WhB Čľk5 S^Y°RD^ahah`h_sDsWpĘ&#x17D;kX\h5^hEahWsČ?e°ȹk eSsSpeÄĽČś lR½T]sWsÍ°Ss?N_p

iWSpb[h:WpĘ&#x17D;kX\h5^e°ahUÂ&#x17D;VhÂ&#x2C6;UadsÂ&#x2C6;UadiWSpb[h:EsČŹk 5X^EsČŹk 5_EShF]h7WpSp\Wh:\q_WpÉ&#x2020;k5 Ę&#x17D;kX\h5 XhdD^SsF]sVj^° Vj^° _sDsSp\Wh:\q_BWjWŇ­V_pah_hĆ&#x160;]h7Wp_sDsWpd\Ĥȝk5 D°8\hRdSÄ&#x2020;WEsNhPs

2FW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 519 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanking Nitesh & his team OE 24 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO 2(7KDQNLQJ1LWHVK KLVWHDPIRUKHOSLQJ6DQDWDQLVdWhShWj 3DJHRI www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

Jp ?NɀkK 5 Wˆe_sDsWp?XRd\Ĥ:FȻk5 D°8\hRd?D_sWTjXRSpWhdhTp?D\sNŽNŽ\Jp ȐdsIj

d\ĥWp EsȬk 5 _EpJp iWSpb[h:WhSĆWEsNhXh]haF^WhKahZsSp\K8Wpȶ lJsBWpȶ lJsȐah apa_h 

De°ahShȶk^hahBIIh½WpFp^\hF±Us^ahWh̆]hSsWs[]h½:\q_BesahJSh5ʎkX\h5XhdD^ŽWp\pƠZ^sɅkVj XsehƛIahU° Ss

8Wh_jVp?Ddhȿk5 Dh\?TȻk5 D°ȐDh\7\s dWhSWj[h:B 8XRhK_sDsWp;X^KRhƥ]h̆\hRpd\Ĥaj

d\ĤajThDShSs]7ȺkD_sDsWhd\hK\h5Wh8aSjSpDh\7\h^Ž\hN° iWSpb[h:7WpSp\WjNŽ\pZɆkd^` D^Ž8ƜȻk5 

Vj^° Vj^° 7ƛ]_sDsWh\Wp:\q_B8aShF]hD°8SsSĆWEsNhPs\hRdJp Ss8ah\hRdWh:\q_D°\ ʎkX\h5Xhd \sD_has D^sJsɆk5 _sDsWh̆iSdhUs_pSsF]s7Wp]sƊ]d\]Wj^heKsSseSsVj^° Vj^° _sDsWs

Ȑ\h5;X^KRhƥ]h̆\hRpWh7ȺkDZjW7ȵk[aj_sDsWsXRd\hapbTh]Jp iWSpb[h:7WpSp\WhNŽ\ dh\p

8˲sbaVSsF]s7Wp_sDsȣkƣ_h\h5De°ah_hƊ]hD°8_sDs iWSpb[h:7WpSp\WjNŽ\ WpDs:b^\WTjF\p Sp\ZhYÆh^hEpJp 7WpEsȬk 5_Ɖ]h^hEpJp \Wpd5SscTah_hƊ]sD°Ȑ8XRh_sDsWpd\Ĥahȵk5 7Fȿk Dh\eȱk5 Sp8XRhaSjiWSpb[h:7WpSp\WjNŽ\dh^Ž^ŽSp8F`VXhaj^eŽJp 

eh_\h5\Wp?\_hƊȻk5 D°iWSpb[h:7WpSp\WjNŽ\Ďh^h_Ep_:\q_Wsd5U°b d\hKahWsd5U°bȐ;X^KRhap_ Jp _sDsɅkVjȶk^SsXse5IjF]sJp ?WhTj7\s^s\DdU iWSpb[h:WpʎkX\h5^hEjWp8\h^ŽahSiWSpb[h:Wh Ďh^hDe°PhaahWs ȶk^sTh]Jp ?N_peapXJŽiWSpb[h:Wh:\p:_s8ʎkX\h5Wˆe8ap

ȐDh\7\sdh\pIh_jWpdh^Ž^ŽSpd5SscDh^DWseShD^ŽbDSheShSpDh\iWSpb[h:7WpSp\WjNŽ\p8XRj

\hN°D^Ž8ƜȻk5 Jp SpZĆ_iWSpb[h:7WpSp\WjNŽ\Wp8[h^ 5HDO3DWLGDU ZZZUHDOSDWLGDUFRP

 9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDU GRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOH FRPJURXSUHDOSDWLGDU 

2FW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 520 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

President of Satpanth Samaj -Ratanshi Lalji Mumna -Forcibly removed out of Umiya Mataji Vandhay Mandir OE 25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5HDO3DWLGDU0DLO2(dSX5Td\hKWh̆ȺkE^SWbj_h_ĥ Ⱥk\

RI

www.realpatidar.com ar.com

mail@re mail@realpatidar.com Real Patidar <mail@realpatidar.com>

Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: realpatidar <realpatidar@googlegroups.com>

Wed, Nov 17, 2010 at 9:27 PM

17-Nov-2010 || K] _Ǜ\jWh^h]R || _Ǜ\jWh^h]R dWhSW ˆeS‡I„SD[h:Ws WjIp KRhap_ :\q_Ws (ȐRp ? :\q_ Wh ah5ƍ]s es], Sp\Rp Xe°_h5 WjIpWs :\q_

ah5IahWs 7ȵk^sV Jp ) aȴk ȣk_hds D^Sh KRhahȵk5 Jp D°;

WjIp KRhƥ]h :\q_ ̆\hRp, Ⱥk\Wh [h: ^SWbj _h_ĥ ap_hRjWp (dSX5T d\hK Wh ̆ȺkE) ah5Qh] ;i\]h \hShĥWh

\5ˆU^\h5 Ks:Wp 8XRj d\hKWh _sDs 7Wp EhdD^ŽWp ȻkahW [h:]sWj _hFRjBWp ȳk [h: eSj. dWhSWj [h:B ? Ȑ

8ƨTh ȵk5 ƨThW dSX5T V\½ Tj 7_F T: Wp DȻk¿ eȱk,5 Sp ƨThWp dSX5T V\½ XȺk½EWj ehK^Ž D°\ deŽ _pah]. 7Wp Sp XR

eh_\h5 d\hK\h5 dWhSWjBWp dSX5TTj ZIhaj ^hEahWj eah Ih_Sj es] Ɨ]h^° , Ss Ds: XR ƨah‡[\hWj \hRd 8ɂk5 deW

WhK D^° . dWhSWjBWj _hFRjB X^ ĤRp Ȣk _PŽTj ĤW_pah ̆eh^ T]s es]. 8ah d5KsFs\h5 Ɨ]h5 ehK^ ^e°_h [h:B 7Wp

ȻkahWs? \h5FRj D^Ž D° Ⱥk\Wh [h: ^SWbj _h_ĥ ap_hRjWp \5ˆU^\h5 Tj Zeh^ WjD`Ž Kahȵk5 8U° b 8Xah\h5 8ap.

\5ˆU^Wh ]hahƨThXDs 7Wp esU° Uh^s XhdpTj d5Ssc Dh^D ̆iSdhU Wh \`ahWh Dh^Rp, _sDsWs 8˲sb aVj F]s. _sDsWs ;˴

8˲sbWj []5D^ Kah`hWp \5ˆU^Wh, ƥ]ahThXDs 7Wp esU° Uh^s S^YTj ;‡ID Dh]½aheŽ Wh D^ahWh ĮXp, ĤRp Sp Kah`h\h5

Xp˼s_ es\j UŽȴk5 eȱk.5 _sDsWp ?\ _hƊȻk5 D° Ȑ\ XsShȵk5 G^ ZIah, XsShWh G^\h5, Zeh^Tj ȥkdj 8ap_ 7ĤR ƥ]ŠƈSWp Ȑ\

Vïh \h^ŽWp DhQah\h5 8ap, Sp\ 8 Dh\ Sp\Rp XsShWh ehTpK D^ɂk5 XPbp.

Zjĥ Zhȩk iW\h½R TTj Xˆ^ŠƨTiSWp Ks:Wp Ⱥk\Wh [h: ^SWbj _h_ĥ ap_hRjWj XR eh_S ZɆkK E^hZ T: F: eSj.

XdjWs ae°Ss Ss T:K F]s eSs. _sDsWh ?D \sNh Ns`h? ^SWbj _h_ĥWp ZVj Zhȩk Tj Gp^Ž _jȴk5 eȱk.5 8ah Xˆ^ŠƨTiS\h5

Ds: 7RZWha Wh ZWj Ĥ] 7Wp X^ŽƨTjiSWp Dhȸk\h5 ^hEah \hN°, Ɨ]h5 ehK^ ^e°_h ȻkaD d5GWh 7Wp d\hKWh 8FpahWs Ďh^h ɅkK ȸkK Tj Dh\ _jȴk.5 Ⱥk\Wh [h: ^SWbj _h_ĥ ap_hRjWp Ʌk^‡ëS \5ˆU^ Xˆ^d^Wh U^ahĤWh Zeh^ ɅkVj ȺDl Ž U° ah\h5

8ƥ]h 7Wp _sDsWs 8˲sbWp bh5S D^ah\h5 Sp\Rp ?D WjVh½]D ȹil \Dh [Kaj eSj.

_sDsWs \WWj ԍah`h K]h^° Zeh^ WjD`p Jp , Ɨ]h^° ? ԍah`h\h5 DsR [ƨ\ T: K] ?Ws Ds: [^sds Wh Th]. Real Patidar www.realpatidar.com

---------- Forwarded message ---------From: Laxminarayan Sanatan Hitchintak <sanatanhitchintak@gmail.com> Date: 2010/11/17 Subject: Re: Test email To: group@realpatidar.com Cc: Real Patidar <mail@realpatidar.com>1RY30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 3 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 521 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

President of Satpanth Samaj -Ratanshi Lalji Mumna -Forcibly removed out of Umiya Mataji Vandhay Mandir OE 25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5HDO3DWLGDU0DLO2(dSX5Td\hKWh̆ȺkE^SWbj_h_ĥ Ⱥk\

RI

www.realpatidar.com ar.com

mail@re mail@realpatidar.com

D°ƛ̃j] d\hK Wh dWhShWjB Ws eȩk ?D iaK]. ahS ?\ Jp D° 8K ^sȐ Sh. y~.yy.zxyx Wh 8XRh dWhShWjBWh ;i\]h \hShĥ ah5Qh]

\5ˆU^ \h5 Tj ?D EhWh: Wh\p ^SWbj _h_ĥ ap_hRjWj eDh_Xüj D^ah\h5 8aj Jp . 8Ȑ 8 \5ˆU^Wh d5Ȣk_ \h5 DƍJ Wh dWhSWj iaČhT˜B Wh d^ƨaSj dƛ\hW Ws Dh]½˲\ ^hEah \h5

8ƥ]s eSs 7Wp Ɨ]h^ XJŽ ShɀkDh X5Ih]S Wj ȧN5 l Rj \h5 dWhSWj [h:B iaȐSh T]p_ 7Wp iaȐSh WsSh T]p_ ? ZVh] ȵk 5 dƛ\hW D^ah \hN° Dh]½˲\ ^hEah \h5 8ap_ eSs. Sp Dh]½˲\ \h5 aF^ 8\ƛ́Rp 8 EhWh: ^SWbj _h_ĥ Ɨ]h5 ;XŠƨTS T]s eSs. 8 EhWh: Wj Ɨ]h5 Tj

eDh_Xüj D^ah \h5 8aj eSj.

8 EhWh:Wj eDh_Xüj U^Ơ]hW 7Wp Ɨ]h^ XJŽ De°ahSh dWhShWjB Ȑ esĆs XR ? d5ƨTh\h5

[sFap Jp . ?ah \ah` ahUŽB ? SpWj eDh_Xüj \h5 7a^sVs XpUh D]h½ eSh. Ƀk 5 8 \ah`

ahUŽB dƗXƛTWh U_h_s Jp ? Ks U_h_s es] Ss ?ah _sDsWj XR ;i\]h \hShĥ ah5Qh] d5ƨTh \h5 Tj eDh_Xüj Taj Ks:? ?ɂk 5 U^° D dWhShWjB ? \h5FRj D^aj Ks:?.

?ah \ah` ahUŽB \h5Wh Ȑ dWhShWjB Jp Sp DƍJ \h5 dƗXƛTjBWj S^ZUh^Ž D^Sh ^e°_h Jp SpWh Wh\s WjIp ̆\hRp Wh Jp .

y. D°Ʌ k Xh^dj]h

z. K]pb Jh[q]h

{. Wh^h]R ItehR

|. U° aĥ UhQŽ aFp^°.

}. F5Fh^h\ ȹkK

8 [h:BWp XR U^° D dWhShWjB ? SpWj BDhU ZShaj U° aj Ks:?.1RY30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 3 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 522 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

President of Satpanth Samaj -Ratanshi Lalji Mumna -Forcibly removed out of Umiya Mataji Vandhay Mandir OE 25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5HDO3DWLGDU0DLO2(dSX5Td\hKWh̆ȺkE^SWbj_h_ĥ Ⱥk\

www.realpatidar.com ar.com

RI

mail@re mail@realpatidar.com

-Ek Sanatan Hitchintak1RY30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 3 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 523 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starting of SMS Group with ibibo OE 26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(6WDUWLQJRI606*URXSZLWKLELERLELER\h5606ʎkXWjb

3DJHRI

www.realpatidar.com ar..cco ar.c ar com

mail@realpatidar.ccom Real Patidar <mail@realpatidar.com>

k OE 26 -Starting of SMS Group with ibibo / ibibo \h5SMS ʎX Wjbȿk8S Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: realpatidar <realpatidar@googlegroups.com>

Thu, Dec 23, 2010 at 10:15 AM

|| Jay Laxminarayan || || K]_Ǜ\jWh^h]R|| 23-Dec-2010 There have been many requests, to start the information campaign on SMS, as this would be beneficial to most number of people and especially to the people who do not have access to the computers and internet. Hence it has been decided to extend the campaign to another media, which is SMS. SMS X^\hˆeSj8Xah\hN°GRjiaW5SjB7\sWp\`Sj^e°_jJp . ȐTjGRh_sDs87‡[]hWWs_h[_:bD°. EhdD^ŽWpȐ_sDsXhdpDsƠȶkN^7Wp:ƛN^WpNWhes]?ah_sDsWpGRs_h[\`bp. 8\h5FRjȵk5 \hW^hEjWp 7\s?SMS 7‡[]hWbȿk D^ahȵkWïŽDȻk 5 ¿ Jp .

Accordingly, we are in process of sending invitation to you. Invitation will be sent to people over the few days. You need to accept the invitation by sending a SMS as "JOIN REAL.PATIDAR" and send it to 58247. (Please note the "." between Real and Patidar). If you have not received an invitation SMS, you can directly join by sending this SMS "FOLLOW REAL.PATIDAR" to 58247. Sp̆\hRp, 7\s_sDsWpSMS Ďh^h8\5́R(Invitation) \sD_Ƀk.5 8̆ˆ˲]hȶ l^ŽTSh5TsPhˆUad_hFbp. ?SMS Wh KahZ\h5S\h^° a`SsSMS ȺkDasXPbp, Ȑ8̆\hRpesasKs:?""JOIN REAL.PATIDAR" 7WpSpRp58247 X^ \sD_j8Xs. (EhdWҭV"." Wj_pKs, ȐReal 7WpPatidar aƍIpJp .) S\WpKs8\5́R(Invitation) SMS Wh\Ƥ]ses]

SsDirectly Join Tah\hN°S\p"FOLLOW REAL.PATIDAR" _EjWp58247 X^SMS ȺkDs.

Care will be taken to send only important and relevant SMS. / YƈS\eƗaWh7Wpiac]8Vhˆ^S\pdpK\sD_habp

?ɂk5 Ehdƚ]hW^hEah\h58abp.

I am sure of the huge support, as received for the email campaign, to make the SMS campaign a great success. :\q_7‡[]hWWpȐ\ȣkZdh^s̆iSdhU\Ƥ]seSs, Spas7WpSpWhTjajbpc̆iSdhU8SMS 7‡[]hWWp\`bp

?aj\WpӔS6D^RTjEhS^ŽJp .

Real Patidar www.realpatidar.com ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only. - To fully understand the contents of this email, you may be required to read http://issuu.com/patidar/ docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit www.realpatidar.com or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com or join google group http://groups.google. com/group/realpatidar/ -------------BEWARE !! BEWARE !! Phishing attacks: Following ids of Pro-Satpanthis; 1. real-patidar@googlegroups.com 2. realpatidarr@gmail.com 3. realpatidaar@gmail.com are NOT related to the www.realpatidar.com, the original Real Patidar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'HF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 1 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 524 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

k :\q_͟;ĥ͘:͘Ϳ ͞ʎX

dZȐƈN _:W \h5 ͞'͟ bƞUTj bȿk TSh5 8 :\q_B XR V\½ X^ ;X]sFj ĤRDh^Ž 8XSh es] Jp ͘ Y^D ?N_s es] Jp D° 8 :\q_ ʎkX Wh \pƠZ^s Ďh^h ȺkDah\h5 8ap Jp ͕ K]h^° ZjĤ Zp ia[hFWh :\q_B ^Ž]_ XhNŽUh^ Ďh^h ȺkDah\h5 8apJp ͘

'ƌŽƵƉŵĂŝůƐ;'Ϳ dŚĞƐĞ ĞŵĂŝůƐ ƐƚĂƌƚ ǁŝƚŚ ͞'͟ ŝŶ ƐƵďũĞĐƚ ůŝŶĞ ĂŶĚ ĂůƐŽ ĂƌĞ ǀĞƌLJ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ ŽŶ ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚ ŽĨ ƌĞůŝŐŝŽƵƐ ŚŝƐƚŽƌLJ͘ dŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ŚŽǁĞǀĞƌ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞƐĞ ĞŵĂŝůƐ ĂƌĞ ƐĞŶƚ ďLJ ŵĞŵďĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ ŽŶůŝŶĞ ŐƌŽƵƉ͘ /Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƚǁŽ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨĞŵĂŝůƐĂƌĞƐĞŶƚďLJZĞĂůWĂƚŝĚĂƌ͘

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 525 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This page is intentionally left blank

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 526 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important information on Satpanth and Samaj GE1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

A) Issue 1: 7Ć&#x2014;]h^°° Ih_j^Ä&#x153;hahSha^R j j Â&#x2C6; i 8X dtWjĤRDh^Â&#x17D;\hN° t j Â&#x17D; ? j 7FĆ&#x2014;]Wj\hÂ&#x2C6;eiS Wpp KahZUh^ ?aj

mail@realpatidar.com

A) Issue 1: Important Information for your knowledge regarding current issue if Satpanth: (1) aÂ&#x2C6;ea5IhB 7Wp 8Vh^ČškS \hÂ&#x2C6;eiS Ä&#x17D;h^h ? dhÂ&#x2021;ZS Th] Jp D° d5aS y} z Dh^SD É&#x2026;kU z Wp É&#x192;k˲ah^Wh ^sK Zhah sƨajDh^D]Ň´eSs Sp Sp7Fh;8XRpȢl\Â&#x2DC;ĂŤiĚ ] 9\h\bheWjČżk ZČżk \h58XRh5Čśka½Ks?dSX5TWh\D 7V½Čşkb_\hWjV\½WsƨajDh^D]Ň´eSs k ½ Â&#x2C6;eÂ&#x201E;ČłkV\½\h5\hWWh^heSh eSh 7Wpd5ČśR \hWWh^heSh 

(2) acŇ´Xe°_hČśkKWj]Ě&#x2019;jWh^RZhXh7Wp Sp\WhČ?ahiaIh^Ds Ä&#x17D;h^h d\hK\h5 ĤȤmiS_haSh SThd\hKWh ȸkĆ&#x161;VjÄĽajB Wp dSX5T \hTj Zeh^ 8aÉ&#x201A;k5 KČżk ^Â&#x17D; _hFSh 7Wp 9ƨ_h\j \hWidDSh JsPaj KČżk ^Â&#x17D; _hFSh acŇ´ ČŠk Wj dSX5T d\hK JsPÂ&#x17D; WpWaj d\hKWj^IWhD^ah\h5 8aj (3) Wh^RZhXh Wp 8XRj ĂŹhiSWh 8VÉ&#x2026;kVh^D \hWah\h5 8ap Jp 7Wp Sp\Wh Ä&#x17D;h^h _Eh]p_ ČśkƨSD "Xj^hRh Xj^hRh dSX5TWj Xs_ FjSh Xs_ Wp 8XRjĂŹhiSWj "FjSh FjSh \hWah\h5 8ap Jp Sp ČśkƨSD\h5 dSX5TWhdhÂ&#x2C6;eĆ&#x2014;]s\h5 dh\hĆ&#x203A;]_sDsWp Jp S^ah\hN° D]h5 D]h57Wp D° ajD° ajEsNÂ&#x17D;\hÂ&#x2C6;eiS7WpEsNhI\Ć&#x2014;Dh^sZShaah\h58ap_hJp SpiabpČśk^Â&#x17D; \hÂ&#x2C6;eiS8Xah\h58aj Ehd WŇ­V6 WŇ­V6 8Ë´5Td\hKWhU^° DdĆ&#x;]s?ah5IahČ?asJp (4) "Xj^hRhdSX5TWjXs_ČśkƨSDWJ]h]Sp \hN° dSX5TjB, Xj^hRhWh dq]Us, DhDhB7Wp 7Ć&#x203A;]8FpahWs?ČŁkZK V\XJhPhD]h½Dh]UhDÂ&#x17D;]7Wp ^hKDÂ&#x17D;] UZhRsXR_haahWjČśk^Â&#x17D;DsbjbsD^Â&#x17D;8E^\h5 7\UhahUWhD_pDN^Xhdp Čżk ZČżk \h5 K9WpUZhRČśkaD½ ^ČŠk 8SsD^Â&#x17D;XRSp\WpdY`ShW\`Sh "Xj^hRhdSX5TWjXs_ Wh\WsË´5TĚ&#x2020;DhbjSD^Â&#x17D;bDh]s (5) 8d\hKWj^IWhaESpdSX5TdWhSWČşkÄ&#x2020;s;Ë´ƨThWpeSsXR dSX5Tj[h9B[iaƧ]\h5dSX5TJsPÂ&#x17D;WpdWhSW\h5 [`Â&#x17D;KbpSpajb^SdhTpSp\Wp XRd\hK\h5d\haah\h58ĆĽ]heShdSX5TWpD]h^° ]8XRhd\hK\h5ƨajDh]½ FRah\h5 8ĆĽ]sWTj\hĚ Č?BdSX5TWpJsPÂ&#x17D;U° bp Sp\WpK8d\hK\h5[`ah U° ah\h58ĆĽ]h(6) 7Ć&#x2014;]h^° Č?ČşkÄ&#x2020;hWj8XRp dtIIh½ D^Â&#x17D;^Ä&#x153;hJÂ&#x17D;?Sp d\ƨ]hSs d\hKWh;U[aTjKJp XRVj^° Vj^° ZČ´k Th`p XPbp Sp\d\ÄĽWpDs9WĂŻ^ XF_h5_pah\hW8ĆĽ]h (7) Čşk`iaIh^Vh^hWhY^DWhDh^Rpd\hK\h5Vhi\Â?DDh]½˲\s \h5 dSX5TÄ&#x17D;h^hXsShWhĆĽ]Â&#x160;Ć&#x2C6;SB, d5SsD° dhČ´kBaFp^°\hN° iaEahU Tah _hĆ&#x160;]h Vj^° Vj^° d\hK\h5 ;Ć?I _pa_ Wh Dh]½˲\s \h5 7\h^h d5S Wp Zs_has Spaj ÄĽU dSX5T S^Y Tj U° Ehah_hFj7Wpd\]KShSpaČ´kĆĽ]Ë´ZWj (8) dSX5T S^YTjd\hKWh KDh]½˲\sWj;XpĂŤhD^Â&#x17D;Wp 7_F7_F Dh]½˲\sWjĤe°^hS Tah_hFjdSX5T\h5 UbŇ­V Č?ajUhWWjĚ&#x2020;Â&#x2C6;˲]hWp Y^ÄĽ]hSD^Â&#x17D;Wp ČşkĆ&#x2030;]d\hKWhDh]½˲\sWp \`Â&#x17D;bD° SpajUhW^D\Wp Sp\Wh S^Yah`ah\h5 8aj 7WpSp\WhÄ&#x17D;h^hČşkĆ&#x2030;]d\hK\h5WÂ&#x2C6;eaS8iTÂ?DYh`s 8Xah\h58aSs 

(9) dSX5TÄ&#x17D;h^hD° Ć&#x203A;Ě&#x192;j]d\hKWpdtWjd\hK7WpSp\WjXj^hRh d\hKWp\hĚ Sp\Wjd\hKFRah\h58ajKsD° eČŠk XR GRhDRZjB\hN° Xj^hRh5 8ƨThČľk D° Ć&#x203A;Ě&#x192;Jp 7Wp SpB8ƨThWjĚ&#x192;Â&#x152;ƨN?Ć&#x2014;]h5 UhWXR8Xp Jp 8 da½ [5Ps`Wp dSX5T d\hKWh[5Ps`S^Â&#x17D;D° B`Ehah\h58apJp 

(10) dSX5Td\hKÄ&#x17D;h^hFh\pFh\8XRj d\hKahPÂ&#x17D;7Wp \5Â&#x2C6;U^s esahJSh Sp\Wj7_Fd\hKahPÂ&#x17D;7Wp Vh\ZWhaah \h5 8ĆĽ]h 7Wp d\hKWs \sNs [hF Č? iaIh^Vh^h Ć&#x2014;]hFj ȧkĂ°s eSs SpWp [^\haah\h5 7Wp XsShWh S^Y EŇŞIah \hN° Wj 8aj p bČżk D^ah\h58aj _F[FÄŚ5Zb 

(11) d\hK \h5 8 Ó&#x201D;Fp GRh \S[pUs ;[h T]h D° ?D K d\hK esah JSh 8 _sDsWh XsShWh 7_F d5ƨThWs D° \? d\hKWjWpShFj^Â&#x17D;?8\S[pU Wp?d\]pČłk ^D^ahWpZU_pSpWjS^YÓ&#x2022;E\jIh\RhD^]h jS^YÓ&#x2022;E\jIh\RhD^]hWÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;Ď­ŽĨĎ´ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 of 8 www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 527 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important information on Satpanth and Samaj GE1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

5 S^YTjd5 5 _ p WsÄ&#x17D;h^h (12) dSX5T j Sd5\ s Â&#x2C6; Čł Â&#x201E; k Vhi\Â? i D Â? d5ƨThBWp B p XsShWjdhTp s j j Ks^bs^TjĚ&#x2020;Ih^bČżk s s j Ň´ s j 7Wpp Â&#x2C6;eÂ&#x201E; ^hEjWp D]Ň´XsShWj

Xhdp^e°_\sNh WhRhDÂ&#x17D;][5Ps`ZShajWpd\hKWh7Ć&#x203A;]_sDsWp7Wp7Ć&#x203A;]V\Ň´WpWjIh U° EhPahWhbČżk D]h½ (13) d\hKWh ZjĤ \sNh dČşkUh]Wp 8 7Čżk IjD^ _hFSh Vj^° Vj^° Xj^hRh d5ƨThWs ia^sV bČżk T]s d\] KSh Čşk` iaIh^Vh^h Wh Y^DWp Dh^Rp 8 ia^sV aVah _hĆ&#x160;]s 7Wp dSX5T \h5 ^e°_h D° N_hD Â&#x2C6;^ahKs 7Wp iW]\s Wp Dh^Rp d\hKWj Čşk`ČškS\hWidDShWpXR8GhS_hĆ&#x160;]s (14) d\hK\h5 Vhi\Â?D ?DČżk XSh K`ah] SpTj Tj d\hKWh Čşk` Z5Vh^R\h5 Â&#x2C6;eÂ&#x201E;Čłk iaIh^Vh^h Wp _FSj KČżk ^Â&#x17D; D_\ ;\p^ah\h5 8aj 8ĆĽ]s 8aj8 8 D_\WsdSX5TS^YÂ&#x17D;[h9B Ä&#x17D;h^hia^sVD^ah\h58ĆĽ]s (15) 8 KČżk ^Â&#x17D; D_\ W5yÂ&#x20AC; Wp Sh6 zz zzx} x}y  Wh Ě&#x192;jiS] 7iVapbW\h5 K d\hKWh dĆ&#x;]s 7Wp 8FpahWs Ä&#x17D;h^h Xdh^ k ½ ĂŹhiSWhZhÄ&#x153;8I^RsÓ&#x201D;Fp ?N_p D° 8XRp dtd\hKWhdĆ&#x;]s?KĆ&#x203A;\Tj\^R 8ajeSj D° Č?\h5 8XRjd5ČśR D^ah\h5 8ajeSj É&#x2026;kVjWhU^° Dd5ƨDh^sÂ&#x2C6;eÂ&#x201E;Čłk^Â&#x17D;SÂ&#x2C6;^ahKĚ&#x2020;\hRpXh`ah Xh`ah

8I^ah 8I^ah ^e° ^e°bpSp\WĂŻÂ&#x17D; D^ah\h58ĆĽČťk5 eČąk5 7Wpy Â&#x20AC;}Wh7iVap y Â&#x20AC;}Wh7iVapbW\h5 ƨXƧNÂ&#x17D;D^RD^ah\h58ĆĽČťk5 D° \^RXJÂ&#x17D;WjÂ&#x2C6;˲]h\h57Â&#x160;Ć&#x160;Wd5ƨDh^KD^as ƨDh^KD^as ƨDh^KD^as (16) Ks dSX5TjB Â&#x2C6;eÂ&#x201E;Čłk es] Ss d\hKWh Â&#x2C6;eÂ&#x201E;ČłkĆ&#x2014;a Wh 8I^RWs ia^sV W D^° Sp dh\hĆ&#x203A;] KWSh XR d\ÄĽ bD° Jp XR SpB XsShWp Â&#x2C6;eÂ&#x201E;Čłk De°PhaSh esah JSh Sp\Rp 8 D_\Ws ia^sV Â&#x2C6;eÂ&#x201E;dD ^Â&#x17D;Sp D]Ň´ eSs, Č? iW6b5DXRp Sp\Wj 7V½ČşkĆŚ_j\ \hWidDShÉ&#x2026;kIapJp (17) 8XRj d\hK\h5 dh\hÄĽD 7Wp Vhi\Â?D iaahUWp 7Uh_S D° Xs_jd IsXP° W _9 KSh5 d\hČ? ^Ip_h Ć&#x203A;]h]X5I d\ĂŤ k Sp Xdh^D^ah\h5 8ĆĽ]sČ?Wp 8XRp D_\y D° y \hO^ha _haas?É&#x201A;k5 Sh6{xx|y  {WhIsTh 7iVapbW\h5 dah½Ⱦ\ p h^ FRas SpÉ&#x201A;k5 XR O^haah\h5 S^Â&#x17D;D° B`Ej? JÂ&#x17D;? 8 D_\ Wp 7aFRjWp 7Uh_SWs 8b^s _pWh^Wp d\hKWs ȤkWF 8ĆĽČťk5 eČąk5 (18) d\hK Wh iW]\ Ě&#x2020;\hRp dh\hÄĽD Ě&#x2020;Ä&#x2022;s Wp d\hK \h5 K ;D°_ah 8ap XR dSX5TWh dĆ&#x;]s Ä&#x17D;h^h d\hK Wh 8 iW]\sČľk5 JP°IsD ;ĆŁ_5GW D^ah\h5 8ĆĽČťk5 7Wp dSX5TWs ia^sV D^Wh^Wj iaČżk Ć&#x161;V \h5 DsN½ D° d UhE_ D^ah \h5 8ĆĽ]h 8 DsN½ D° d k ½ ^Â&#x17D;Sp dSX5T d5Ě&#x2020;Uh] I_haah\h5 8ĆĽ]h 7Wp Sp \hN° KČżk ^Â&#x17D; WhRhDÂ&#x17D;] ;X^h5S ĆĽ]Â&#x160;Ć&#x2C6;S Ä&#x17D;h^h D^ah\h5 8ĆĽ]h esah JSh d5ČśR 7Ć&#x203A;]da_SXRD^Â&#x17D;8Xah\h58aj (19) 8 D° d D^ahTj d\hKWh 7Ć&#x203A;] dĆ&#x;]s Ws ia^sV ČŁkZ aĆ&#x161;]s SpTj Sp d\] U^Ć ]hW d\hKWh esÄ&#x2020;p Uh^s Wp ;D° _ _haas KČżk ^Â&#x17D;_hFShd\hVhWdi\iSWj iW\Č°kDD^ah\h58aj (20) 8 d\hVhW Wj Ě&#x2020;Â&#x2C6;˲]h bČżk D^ah\h5 8aj Č?Wh Ě&#x2020;T\ iWR½] ƨaČżk Xp ? O^haah\h5 8ĆĽČťk D° dSX5Tj [h9B Ä&#x17D;h^h D^ah\h5 8ap_hDsN½ D° dXhJh EŇŞIah\h5 8ap 7Wp 8;D° _dh\hÄĽDZ5Vh^RČşkKZ _pah\h5 8ap8iWR½]Wp dSX5TWh 8FpahWsÄ&#x17D;h^h\hĆ&#x203A;]^hEah\h8ĆĽ]s7Wp Sp\WhÄ&#x17D;h^h8D° dX^S_9_pah?aj _pEjSZhe°V^Â&#x17D;8Xah\h58aj (21) _pEjSZhe°V^Â&#x17D;8Xah\h8ajesahJShdSX5TÄ&#x17D;h^h8DsN½ D° dÓ&#x201D;Fp Ds9XF_h_pah\h5W8ĆĽ]hZjÄĽZhČŠk 7Ć&#x203A;] _sDsWsia^sVaVSsKKSseSs (22) d\hKWhesÄ&#x2020;p Uh^s Ä&#x17D;h^hia^sVsWp7Fh;WjČ?\O5PsĚ&#x2020;iSdhU 8Xah\h58ĆĽ]s (23) D° Ć&#x203A;Ě&#x192;j]d\hKĚ&#x2020;ČşkEWh7Ć&#x161;]ĂŤƨThWp d\hVhWWj\jNÓ&#x201E;F Zs_haah\h8ajXR7Fh;Wj\jNÓ&#x201E;F\h5 _pah]p_ iWR½]Wh Xh_WWhČşkÄ&#x2020;hWp Čšk_j Kah\h 8ĆĽ]s 7Wp d\hK\h5 ƨaÂ&#x2021;RÂ?\\esĆ&#x2014;da]sKahWsesahTjČŹk5Dd\] \hN° 8iaahUWp b\haj U° ahWsĚ&#x2020;]hdD]Ň´

WÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;ĎŽŽĨĎ´ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 of 8 www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 528 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important information on Satpanth and Samaj GE1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

(24) XR Sh j \jNÓ&#x201E;F j Ó&#x201E; U^Ć ]hW ?D ? @iSehidD @i i s 7Wp 7\UhahU Tj j Xs_jd s j dhTp ZWha ZĆ&#x203A;]s Sh z zxz xzzxyx Wjj d\hVhWWj

8ap_h D° N_hD dSX5Tj [h9B Ä&#x17D;h^h d\hKWh K ?D 8FpahW [h9 Wp d\hKWh Ě&#x2020;ČşkE ƨThWp \`p _j \jNÓ&#x201E;F \hTj 8ĆĽ]h IhÉ&#x20AC;k XDPhaah\h58ĆĽ]h IhÉ&#x20AC;k\jNÓ&#x201E;FWp7FĆ ]Dh^Rsd^^sDahWjY^K XhPah\h58aj 8aj Ehd WŇ­VWŇ­V 7\UhahUTjXs_jdWp _9Wp8ap_dSX5Tj[h9B?Xs_jdWpWEĚ hRhWjƧD_5DÂ&#x17D;Vh\\h58EsÂ&#x2C6;Uad ^e°ahh, eSj dSX5TjB jB Ä&#x17D;h^h Xs_jdWp \jNÓ&#x201E;F ƨT`p ? ^Â&#x17D;Sp UhE_ É&#x2026;kah 7Wp K\ahWj Čśk^°Čśk^Â&#x17D; Sq]h^Â&#x17D;B D^Â&#x17D; 8Xah\h5 8aj eSj D^ah\h5 8aj eSj D° ĤRp d\Ë´ d\hKWp ZShaj U° ah\h5 8ap Jp D° Č? dSX5T iaČżk Ć&#x161;V Zs_bp SpWh 7\p 8ah K eh_ D^Â&#x17D;É&#x192;k5 8 d\]p \jNÓ&#x201E;F\h5 d\hVhW D^ah \hN° Ó&#x2DC;Ć?I ƨS^Â&#x17D;] Di\Â&#x2C6;NWj ehK^Â&#x17D;

esah JSh Sp\Wj bhE bhEb^\

eSj 8 S\hbs Ksah \hN° ȤkK^hS \h5Tj _F[F aF^ 7Wp ^Â&#x17D;Sd^Wj WĆ?YNh9Tj Xs_jd Wp Ó&#x201D;U^ UhE_ D^ah\h5 8aj eSj zxxdSX5 T]heSh zxxdSX5TjB WEĚ hRhD° Ć Xd\h5?DOh T]heSh (25) 8 d\hVhWWj \jNÓ&#x201E;F iabp ?\ DeÂ&#x17D; bDh] D° d\hK\h5 ČŁkZ \qĚ j ČśkaD½ dSX5TdWhSW iaahUWs ;D° _ _haah Z5Wp XĂŤWh 8FpahWs [pFh T]h eSh XR dSX5TjBWj 8PsPh9 Ss ČŠk B D° Sp\Rp 8 K Â&#x2C6;UadWp XsShWh Dh`h Dh\ \hN° Xd5U D]Ň´D° Ô&#x152;]h^° Sp\WhKD° N_hD8FpahWs?DZhČŠk d\hVhWD^ahZpOhJp 7Wp ZjÄĽZhČŠk SpBXsShWhȢk D\Ň´XR Xh^XhPÂ&#x17D; ^Ä&#x153;hJp (26) dSX5TjBÄ&#x17D;h^hÓ&#x201D;Ĥ\8Xah\h5 8ap_h8Dh`hDh\ZhU?K dSX5TjB WhbĆ&#x17E;Us7Wp ĆĽ]aeh^sWh8I^R\h5 8Nh_s\sNsSYhaSKs9Wpdh\hĆ&#x203A;]_sDs \h5ČŁkZȤkƨdsKsah\Ƥ]s (27) ZWha WhTsPhKd\]\h5 DĆ?J7Wp DĆ?ÍŠWjZeh^8XRhd\hK\h5 dSX5TWh[h9B Ě&#x2020;Ć&#x2014;]p ČŁkZ^sc;U[ĆĽ]s7Wp 8^scWhDh^Rp d\hKWh7Ë´RjBÄ&#x17D;h^hShZPSsZ \jNÓ&#x201E;FZs_haah\h5 8ajaRdSjKSjXÂ&#x2C6;^Â&#x160;ƨTiSWp XeŇ­Ija`É&#x201A;k5 _F[F ČşkƨD° _eČąk5 7Wpd\Ë´d\hKWhdĆ&#x;]sÄ&#x17D;h^hd\hKXsShWjÂ&#x2C6;UbhƨXƧND^° Spas\Ô?ȸkS\S8Xah\h58ĆĽ]s (28) dĆ&#x;]s Wh ^sc Wp O5Ps XhPah 7Wp d\hKWj Â&#x2C6;Ubh ƨXƧN D^ah \hN° d\hKWh Ě&#x2020;ČşkE XU° Tj Ç˝apS XĚ XĚ  Sh

Sh Shz} z}x{ x{ zxyx Zeh^XhPah\h5 8ĆĽČťk5 zxyx - d\hKWhĚ&#x2020;ČşkE Ä&#x17D;h^hZeh^XhPah\h58ap_h 8 @iSehidDUƨShapKWjdSX5TWh7Čľk]h]jB Ä&#x17D;h^hes`Â&#x17D;D^ah\h58aj 8aj (29) 7Fh;Wh ZWhaWh Dh^Rp d\hKWh ƨaÂ&#x2021;RÂ?\ \esĆ&#x2014;da Wj d\hKWh iW]\s Wp W 7Čľkd^° D° \hĆ&#x203A;] \hĆ&#x203A;] W es] Sp dĆ&#x;]sWp 8aahWj\Wh9Y^\haah\h58aj 8aj (30) 8\Wh9Wpdh5EjW_pShdSX5TjBÄ&#x17D;h^h7Ć&#x2014;]h^ É&#x2026;kVjČľk5 dtTjE^hZDh\D^ah\h58ĆĽČťk5 ?N_pD° Sh6 Sh6{{x} x}zxyxWh zxyxWh d\hKWj Dh]U° d^ShWp XPDh^Â&#x17D; Wp d\Ë´ \esĆ&#x2014;da Wp ^sDah \hN° Dh]U° d^ 7^ÄĽ D^ah\h5 8aj 7Wp Ě&#x2020;T\ aES d\hKWh 8ĆĽ]h Ě&#x2020;ČşkEWpXR Sp\h5d5Psaah\h58ĆĽ]h (31) Sh yz yzx} x}zxyx Wh Â&#x2C6;Uadp ƨaÂ&#x2021;RÂ?\ \esĆ&#x2014;da U^Ć ]hW 8]sKW ZĆ&#x161;V ^Â&#x17D;Sp d\hKWj d[h X^ dbÄ&#x2DC; É&#x2020;\ k _s D^ah\h 8ĆĽ]s 8ĆĽ]s - Ehd WŇ­V _pbsD° 8K^Â&#x17D;Sp ČškSDh`WhU^° D7iVapbW7Wp dh\hĆ&#x203A;]d[h\h5dSX5TjB Ä&#x17D;h^h7]sĆ&#x160;]^Â&#x17D;Sp iaĂŤpXXhPah\h5 8ĆĽ]sJp 

WÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;ĎŻŽĨĎ´ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 of 8 www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 529 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important information on Satpanth and Samaj GE1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

Í&#x2014;/Ć?Ć?ĆľÄ&#x17E;ͲώÍ&#x2014;dSX5TjB jBWjEhdj]SsD° j j s °eÂ&#x2C6;DDSs Â&#x2C6; s

mail@realpatidar.com

Í&#x2014;/Ć?Ć?ĆľÄ&#x17E;ͲώÍ&#x2014;^ŽžÄ&#x17E;ĨÄ&#x201A;Ä?Ć&#x161;Ć?Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;WÄ&#x17E;Ä?ƾůĹ?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć?ŽĨ^Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ĺ&#x161;Ĺ?Ć? - 7eÓ&#x201E;D° N_jDahSsČ?dSX5TWjEhid]SJp 7Wp Č?Ws;X]sFdSX5TWh7Čľk]h]jB aVh^ah\hN° 7Wp _sDsWp Fp^\hFÂą Us^ah\hN° D^ah\h58apJp SpWjiaƨȹ mS \hÂ&#x2C6;eiS (32) Ih_hDÂ&#x17D;

of Taqiyya: Ih_hDÂ&#x17D; ShDÂ&#x17D;]h ShDÂ&#x17D;]h Ws;X]sF6 Ws;X]sF6Use Ws;X]sF6 - D^dWUhdDhDh?Ih_hDÂ&#x17D; ahX^Â&#x17D;Wp Xj^hRh5 WhahƨSiaDdhÂ&#x2C6;eĆ&#x2014;]s\h5TjČşkĆŚ_j\bĆ&#x17E;Us DhQÂ&#x17D;Wp SpWp ƨThWp Â&#x2C6;eÂ&#x201E;ČłkbĆ&#x17E;Us;\p^Â&#x17D; UÂ&#x17D;Vh D° Č?Tj Ds: SpWj ahƨSiaDSh dh\p Ě&#x2020;Ç˝Ws Wh ;Ohaj bD° 8aj Ih_hDÂ&#x17D; Wp dSX5TWh dhÂ&#x2C6;eĆ&#x2014;]s\h5 ShDÂ&#x17D;]h S^Â&#x17D;D° FRah\h5 8ap Jp ShDÂ&#x17D;]h Ws ;X]sF dSX5TjB Ä&#x17D;h^h _sDsWp Ȥk\^he D^ah \hN° D^ah\h5 8ap Jp Sp\Rp dSX5T Wp Â&#x2C6;eÂ&#x201E;Čłk V\½WsÓ&#x2022;I`sBQhPÂ&#x17D;SsUÂ&#x17D;VsXRÓ&#x201D;U^EhWp ČşkĆŚ_j\iaVj7WpD\½Dh5PČ?ahD° Čş mSb^Â&#x17D;^WpUhNÉ&#x201A;k,5 ^hĚ jČśkĤBD^aj aFp^° IhÉ&#x20AC;k ^hEjSp\Rp ?asidĆ&#x161;Vh5S7XWhĆĽ]sD° Č?TjZeh^Wh7Ć&#x203A;]_sDs SpWp Â&#x2C6;eÂ&#x201E;ČłkV\½ d\Č?XReÂ&#x2C6;DDS?KJp D° Sp 8Č? XRČşkĆŚ_j\V\½Ws?D[hF Jp (33) XhE5P7WpÓ&#x201D;VĚ&#x2019;Ä&#x2021;h Ó&#x201D;VĚ&#x2019;Ä&#x2021;hWhWh\p V\½ XÂ&#x2C6;^aS½WBlind Faith and Miracles: - dSX5T Wh ƨThXD 9\h\bhe Ä&#x17D;h^h _sDs Wp ČşkĆŚ_j\ ZWhaah \hN° Ĥȳk 5 \5S^ ZShajWp Sp d\]Wh [s`h 7Wp 8iTÂ?D ^Â&#x17D;Sp U]h\Rh Â&#x2C6;eÂ&#x201E;Čłk_sDs Ysd_haahWh bČżk5 D]h½7Wp I\Ć&#x2014;Dh^Wj\sNÂ&#x17D;\sNÂ&#x17D;7WpEsNÂ&#x17D;EsNÂ&#x17D;ahSs_sDsWh\hWd\h5[p`ajU° ah\h5 5 W eSs 7Wp 8Č? XR WTj 8Č? XR 8ah I\Ć&#x2014;Dh^s D^Sh XhE5PÂ&#x17D; 8aj, 8 I\Ć&#x2014;Dh^s Wp ShÂ&#x2C6;DÂ&#x2018;DSh dhTp Ds9 K d5ZV dhČ´kB 7Wp Č´kSh^hB Ksah \`p Jp 7Wp ibĂŤRWh 7[hap Sp\Wh XhE5P Wp I\Ć&#x2014;Dh^ d\ÄĽ Wp Ó&#x201D;VĚ&#x2019;Ć&#x161;VhÄŻ5 _sDs S^S Sp\h5 Ydh9 Ĥ]Jp - ȤkK^hS, \eh^hƧ˟STh ^hKƨThWWh_sDs?7bsDĤP°ĤWh\WhXhE5PÂ&#x17D;Čľk Wh\Ssdh5[Ƥȝk5 Kebp8 XhE5PÂ&#x17D;?XsShWp Ds9\hShÄĽWs7aSh^ZShajWp _sDsWp Jp S^ahČľk5 IhÉ&#x20AC;k DČťkÂż eČąkdh\hĆ&#x203A;]_sDsWp _h_IZShajWp 7Wp XsShWhEsNh I\Ć&#x2014;Dh^sWj ahSsY°_hajWp\sNÂ&#x17D;KWd5Ć&#x2030;]hWpXsShWj\hWjSjZWhaj_jVjeSj7Wp7Q`D DeÂ&#x17D;bDh]Spaj^D\[pFjD^Â&#x17D; Â&#x2021;_VjeSjXR8E^° _sDsWjĤĘ&#x17D;kSShWhDh^Rp Sp \hShÄĽWs7aSh^7Ć&#x2014;]h^° d`Â&#x17D;]hXhJ`Jp \h^hi\Ě s7eÓ&#x201E;K^h iaIh^s D° 8\I\Ć&#x2014;Dh^D^ahTjKZČ´k TČąk esSSs[h^SWp XhÂ&#x2C6;DƨShWdh\p _Pah\hN° 8N_j\sNÂ&#x17D; dpWh WjDs9KČżk ^ WTj, \hĚ 8ahZhahB7Wp7aSh^sWp dj\hX^ _Pah\sD_jU° ahTjKZVhWpX^hƨSD^Â&#x17D;U° ah]Wp - i\Ě s8ZČ´k5 Ss8XR Wp Ó&#x201D;Vh^h\h5 ^hEjWp V\½ XÂ&#x2C6;^aS½WD^haah\hN° eČąk5 XRaÂ&#x2C6;P_sWj d\] É&#x2026;kIDSh7Wp Wh^RZhXh Č?ahd\hK;Ć&#x161;Vh^DsWhDh^Rpd\hKZIjbD]sJp 7Wp Č?Wj Ó&#x2022;EpeČŠk XhNhZ5Vh]p_hJp Sp8d\Č?SsdhČżk5 (34) ?D ČŠk OhČ°k5 dSX5T dČş mÂ&#x2039;Ć&#x161;V _hap Jp 6 A myth - Satpanth brings Prosperity.: aČ´k Wp aČ´k _sDs KsPh] SpTj dSX5TjB Ä&#x17D;h^h dSX5T\h5KsPhWh^ĆĽ]Â&#x160;Ć&#x2C6;S\h_h\h_?N_p D° VWahWZWjĤ]Jp SpajEsNÂ&#x17D;ahSsWpXRY°_haah\h58ajeSj7Wp 5 WeSs 7Wp 8Č? XR WTj 8Č?XR Y°_haah\h58apJp 8ahSWpXR ShÂ&#x2C6;DÂ&#x2018;DShdhTpDs9Kd5ZV - Ih_s8XWp ?D ShÂ&#x2C6;DÂ&#x2018;D ahSd\ĤÉ&#x201A;k5 - Ks dSX5T\h KsPhWh^ĆĽ]Â&#x160;Ć&#x2C6;SXqdhUh^ZWjĤ]Jp Ss8XRp \hĚ XIhdac½ XhJ` K9? ? d\] \h5 Ô&#x152;]h^° 8XRh aÂ&#x2C6;P_s dSX5T \h5 KsPh]p_h eSh 7Wp ]hU D^s 7Tah ČśkJs aÂ&#x2C6;P_s Wp D° 8XRj eh_S D° aj eSj 8XRp Sp d\]p 7Ć&#x2014;]5S D5Fh` 7Wp 7ibÂ&#x2021;ĂŤS DeÂ&#x17D; bDh] Sp eh_S \h eSh, dES \ČŠk ^Â&#x17D; D^ah JSh]p XÂ&#x2C6;^ah^Wp Čśk^Čąk EhahČľk \`bp D° WeÂ&#x17D;Sp XRWĂŻÂ&#x17D;WesČąk5 8XRWp UbŇ­VWhWh\p ^Â&#x17D;Sd^ Whȧkdah\h5 É&#x20AC;kN5 ah\h5 8aSh

WÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;Ď°ŽĨĎ´ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 of 8 www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 530 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important information on Satpanth and Samaj GE1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

p j p D^Â&#x17D; eSh S\h^Â&#x17D; Â&#x17D; 8iTÂ? i Â?D Â&#x160;ƨTiS Â&#x160; i F\p Spa j es] s XR Is^Â&#x17D; s Â&#x17D; D^Â&#x17D; Â&#x17D; Wp, ;JÂ&#x17D;Wh ; Â&#x17D; \hFj j Wp D°° F\pp Sp\ Â&#x17D; Wp UbŇ­V Ň­ 8Xah \hN°° Y^K

XhPah\h58aSj8XRpSpd\]p?N_hZVh_hIh^eSh 7Wp8XČ°k5 ÄĽaWVs^RXR iWĆ WDĂŤh\h5FRjbDh]SpÉ&#x201A;k eČąk5 - ahƨSa\h5 ?d\]p KsDs9dSX5TD° Xj^hRh5 iaČżk Ć&#x161;VDs9XFÉ&#x20AC;k5 [^° SsSpWp S^SKĆ&#x203A;]hSZeh^ČşkDah\h5 8aSs7Wp ?N_s ZVs Ě hd 8Xah\h5 8aSs D° Jp aN° eShbX^° bhW T9Wp DhDhČşkEj Č?N_s U5 P \h5Fp SpN_s U5 P [^Â&#x17D;Wp Y^Â&#x17D; XhJs dSX5T\h5[`Â&#x17D;KSs8ah7Ć&#x2014;]hIh^Â&#x17D;7WpEsNhV\½WhDh^RpK8XRh5d\hKWh _sDsXJhSK^Ä&#x153;heSh - eÂ&#x2C6;DDS\h5 Ô&#x152;]h^ Tj8XRp _Ç&#x203A;\jWh^h]Rd5Ě&#x2020;Uh]ƨajDh]Ň´Ć&#x2014;]h^Tj K8XRhdtWj 7Wp d\hKWjdČş mÂ&#x2039;Ć&#x161;V U° Ehah_hFj 8Č? XIhd ac½ XJÂ&#x17D; 8XRh d\hČ? D° N_j Ě&#x2020;FiS D^Â&#x17D; Jp Sp 8XRp dt ĤRj? JÂ&#x17D;? 8Č? d\hK \h5 _F[F ZVh K dSX5TWp JsPÂ&#x17D;ȧkD]hJp Ss8Xdt ƨajDh^bsKD° dSX5TXqdhUh^ZWhapJp SsSpe`he`ČŠk OhČ°5 l KJp XReh S\p?\ IsĂŻdDeÂ&#x17D;bDsD° _Ç&#x203A;\jWh^h]R[FahWp8XRhd\hKWpdČş mÂ&#x2039;Ć&#x161;V7Xhaj Jp (35) dSX5TWj ahƨSiaDSh6The facts behind Satpanth: 8XWp ?DahSd\ÄĽ _pajKs9?D° dSX5T\h5 dh\hĆ&#x203A;]\hRd ahƨSiaDSh6 \hN° D59EhdWTj7Wp ZjÄĽZhČŠk dSX5TWsĚ&#x2020;Ih^Sp\Wj8aDaVh^ah\hN° KJp Č?\aČ´k _sDsKsPh]7Wp UbsĆ&#x203A;V 8XahČľkbČżk D^° Sp\aČ´k8aDTh]SpTjXsShWh7Čľk]h]jBaVh^ah_sDs Wp?\DeÂ&#x17D;Wp8Dc½ah\h58apJp D° dSX5T d5XiSaVh^° Jp 7Wp I\Ć&#x2014;Dh^D^° Jp 8ZVh_sDsWp YdhaahWhFSDPh5 KJp Ds9WĂŻ^ahSsWTj 8iac]Wj ahS 8XRp7Fh;XRD^Â&#x17D;ȧkD]hJÂ&#x17D;? (36) IIh½Wp Fp^\hFÂąUs^aj Us^aj Divert the discussions: K]h^° Ô&#x152;]h^° d\hKÄ&#x17D;h^hD° Ds9dĆ&#x;]ČŠk TÄ&#x17D;h^hdSX5TWjeÂ&#x2C6;DDSĤRah D° d\Kah\hN° Ds9ahSh½_hXD^ah\h5 8ap Ć&#x2014;]h^° dSX5Tj7Čľk]h]jBÄ&#x17D;h^h IIh½Wp 8P° XhN° IPhaah\hN° EsNhEsNh7Wp Â&#x2021;ZWShDÂ&#x2014;D ČşkÄ&#x2020;hB 8F` _hap D° Č?Tj IIh½ W T9 bD° 7Tah Ss Čşk` ČşkÄ&#x2020;h Wp eh5dj]h\h5 VD° _j Wp (7Ě&#x2020;ƨȹkS, 7Ě&#x2020;hd5Â&#x2021;FD 7Ć&#x203A;]ČşkÄ&#x2020;hB;XĤajDhQ°Č?Tj_sDsČşk`ČşkÄ&#x2020;hWp Čšk_jWpZjÄĽĆĽ]T½IIh½\h5_hFjĤ] 8X dt D° N_hD Â&#x2C6;UadTj Ih_j ^e°_j 8 IIh½ \h5 XR 8 Ks9 bDs Js D° D° N_j ah^ dSX5TjB Ä&#x17D;h^h Čşk` ČşkÄ&#x2020;hWp ZU_p d\hKWpZjÄĽZhČŠk ah`ahWsĚ&#x2020;]hdD]Ň´ Jp (37) dhȧk5 Zs_ahah`s?dSX5 Zs_ahah`s ?dSX5TjBWsČłk ĆŚ\W6 ĆŚ\W6 A person saying facts is SatpanthÂśs enemy: dSX5Tp XsShWhU^° D ia^sVjB X^iWbhWsShDahWjĆĽČťke^IWh7XWhajJp dSX5TWjeÂ&#x2C6;DDSZShaWh^D° Ĥe°^D^Wh^Wp dSX5TjBĆĽ]Â&#x160;Ć&#x2C6;SFS^Â&#x17D;Sp, 7dĆ&#x;] D° 7ibƧN ĆĽ]aeh^ Ä&#x17D;h^h, EsNh DsN½ D° d D^Â&#x17D;Wp STh 7Ć&#x203A;] Ds9 XR ^Â&#x17D;Sp iWbhWs ZWhap Jp D° Č?Tj ZjĤ Ds9 _sDs dSX5TiaČżk Ć&#x161;VWjeÂ&#x2C6;DDSsZeh^_haahWjÂ&#x2C6;eÂ&#x201E;\SWD^° 

\ah` ;V9  Hidden Satpanthi in the name of Sanatani (called (38) dWhSWj \h5 Čżk X\h5 Ä Xh]p_h dSX5Tjj 

\ah` \ah` Wh\Wj ;V9 k ^½ Â&#x17D;Sp Ć&#x2014;]hFj ȧkD]h eSh "Maval/Guptis"): 8XRh5 d\hK Wh GRh5 _sDs Ô&#x152;]h^° dĆ&#x2014;X5T Tj Čłk ^ T]h Ć&#x2014;]h^° Sp dSX5T Wp d5ČśR XR?ahD° N_hD_sDsXReShČ?Spd\]7Wpd\hKWjÂ&#x2C6;Ubh7Čľkbh^ dWhSW\h5[`Â&#x17D;SsF]hXR\W\h5SsdSX5TjK 5 S ZWj^Ä&#x153;h8ahPZ_Qs_DÂ&#x17D;\hRdsK E^h7T½\h5 7Ć&#x2014;]h^?Ih_j^Ä&#x153;hiaahUWhČşk`Jp Č?iaIh^Vh^h8XRWp É&#x2026;kdF WeSjSpTj8XRp SpWp JsPÂ&#x17D;UÂ&#x17D;Vj7Wp Sp KiaIh^Vh^hWp Zeh^Wh_sDs \hN° JsP°_j7Wp Ó&#x201D;U^EhWp DĚŁ^ZWjWp a`Fj ^e°É&#x201A;k5 Sp Ssd\Ë´d\hK7Wp XsShWjĤSdhTp XRJp S^XÓ&#x201E;PÂ&#x17D;De°ah]8ah_sDsWp [h^S\h5 ^e°Sh7Wp XhÂ&#x2C6;DƨShWS^Y XsShWj _hFRjB V^haSh es] Spah DĂź^Sh ahUÂ&#x17D; 7Wp 8S5DahUÂ&#x17D; DeÂ&#x17D; bDh] D° \D° 8 Ä Xh _sDs XsShWj Ó&#x2022;S^Â&#x17D;D iaIh^Vh^hWpKPShČśkaD½ a`Fp_h es]Jp 7Wp SpXsShWp \`SjU^° DSDWpS^SLPXjd\hKia^sVjDh\D^ah\h5 XsShWj eŇ­bj]h^Â&#x17D; \hWp Jp Č? eÂ&#x2C6;DDS\h5 Ss Sp\Wj XsShWj ĤS dhTp 7Wp d\Ë´ d\hK dhTp D^° _j FÄ&#x2020;h^Â&#x17D; Jp 8 _sDs Wp 8XRs d\hK\ah`De° Jp 7Wp dSX5TjB Sp\Wp ȤkĆ&#x153;SjS^Â&#x17D;D° B`Ep Jp 8XRp Č?\ZWp Sp\8ah\ah`_sDsWp KĆŁUÂ&#x17D;

WÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;ĎąŽĨĎ´ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 of 8 www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 531 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important information on Satpanth and Samaj GE1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

5 jBD^Sh8ahĠXh\ah`dSX5 p B`EjDhQahXPbp B j D°° \D°° Ĥe°°^dSX5T jB TjB jBd\hKWjj \hN°° aȴkES^WhDJpp 7Wpp SpB ZjĤdSX5TjBD^ShXRd\hKWpaVh^° ȵkDbhW XeҭIhPŽbD° Jp 

(39) ĤȤmS ZWs 7Wp Xˆ^aS½W _has6 Awake and re-start the revolution: 8ah D° N_hD _sDs Wp Dh^Rp d\hȐ XsShWj [iaƧ] WjiS Ĥe°^ D^aj XPŽ Jp Z5Vh^R\h5 ɅkVh^h D^ah XP]h Jp D° d\hK \h5 ˆe„ȳk dWhSW iaIh^Vh^hWp ZhĜ STh ӕS^ŽD ^ŽSp a^° _h _sDs K d\hK Wh bƟ]s ZWj bD° 8Tj Ks 8X d\hK\h5 8ah Ds9 _sDsWp B`ESh esa D° Ds9 \ah`S^ŽD° aS½WD^ShKRh]Ssdh‡ZiSdhTp D° ƛ̃j] d\hKD° ƨThWjDd\hKWp 8XWjd\hK\h5Tj8ah_sDsWp ȳk ^ D^ah \h5F D^aj Ks9? 8 \hN° ƨThWjD d\hȐ XsShWh Z5Vh^R \h5 D° ƛ̃j] d\hȐ ɅkIap_h ɅkVh^h LPXTj D^ah XPbp STh 8 _sDs d\hK\h5Tj ȳk ^ Th] 7Wp dƍIh9 ȶk^h d\hK dh\p 8ap SpWj KahZUh^Ž \h^h 7Wp S\h^h Ȑah dh\hƛ] \hRds?K_paj Ks9?XPbp

WĂŐĞϲŽĨϴ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 of 8 www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 532 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important information on Satpanth and Samaj GE1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.realpatidar.com

Í&#x2014;/Ć?Ć?ĆľÄ&#x17E;ͲϯÍ&#x2014;ĤȤm ĤȤmSZWsÍ&#x2022;8F`aVs7Wp p iWRh s ZWss 8F`aVs7Wp DZWss i ½]DZWs Í&#x2014;/Ć?Ć?ĆľÄ&#x17E;ͲϯÍ&#x2014;hĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Í&#x2022;Ä&#x17E;Ä?Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;WĆ&#x152;Ĺ˝Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć?

mail@realpatidar.com

 (40) Zd eap, d\hK \h5 \hĚ ahSs D^ahWp ZU_p WĂŻ^ XF_h _pahWs d\] 8aj F]s Jp , eap 8 _h_j]hahPÂ&#x17D;Wp_s_\_s_aÂ&#x2C6;eaNWeÂ&#x17D;Ih_p (41) d\hKWhiW]\sČľk 5 ah^5 ah^7X\hW7Wp8N_hZVhĚ&#x2020;sË´h\\h5iaĂŤpX7WpiS^ƨDh^JShXR d\hKWh esU° Uh^WhXpNČľk5 XhRjWhe_pSseap8XRpd\hKWhXUhiVDh^Â&#x17D;BWp XRiW]\sČľk5 Xh_WD^ah7WpD^haah ČşkZ 5 97Wp UÂ&#x2021;ĂŤR[h^S\h5 Č?\ Y^KXhPajXPbp K7TahSsSp\WhƨThWp ]sĆ&#x160;]8FpahWWp _haahXPbpČşk TČťkSp\Ds9?D Â&#x2C6;Ubh\h5IsĂŻdiWR] ½ _pasKXPbp (42) ;ĆŁ_pEWj]Jp D° eh_\h5d\hKÄ&#x17D;h^hSpWj Â&#x2C6;Ubh[_pƨXƧND^ah\h5 8ajes]JShXRd\hKWh8FpahWs Ä&#x17D;h^hSpWhXh_W \h5ZjWKČżk ^Â&#x17D;Dh]½Í\ShĤRjKs9WpiWƧ˲Â&#x17D;]ShU° EhPah\h58aj^eÂ&#x17D;Jp (43) DĆ?J\h5 U^° D Fh\\h5 8XRj D°Ć&#x203A;Ě&#x192;j] d\hKWh Vh^hVs^R 7Čľkd^Sj d\hKahPÂ&#x17D;B 7Wp \5Â&#x2C6;U^s 8ap_h Jp JSh Fh\pFh\Ds9KKČżk ^Â&#x17D;]hSWesahJSh\hĚ U° EhPhEhS^XsShWj7_FahPÂ&#x17D;B Zh5VjWp dSX5TÄ&#x17D;h^h EhdĚ&#x2020;Dh^Ws[h9Ih^sZShaah\h5 8ĆĽ]sZVhFh\\h5 8XRjd\hKahPÂ&#x17D;Wp_Ç&#x203A;\jWh^h]Rah`hWjd\hK 7Wp Sp\Wj KĆ&#x160;]h ah`hWj d\hK De°ah] Jp 7Wp dSX5TjB Sp\Wj KĆ&#x160;]h Wp K Ě&#x2020;hVhĆ&#x203A;] 8Xp Jp , 8XRj d\hKahPÂ&#x17D; \h58aah\h5Sp\WpWhWX_hFpJp (44) 8\Fh\pFh\XsShWj Fh\XsShWj 7_F ahPÂ&#x17D;ZWhaWh^hdSX5TjB\h5 Ă°h5][h9Ih^sU° Eh]Jp E^s? E^s Č?Rp D]h^° ] 8XRj D° Ć&#x203A;Ě&#x192;j]d\hKWp XsShWjFRjKWTjSp 8Č?88XRjd\hKWp XsShWjZShajWp eDKShaj^Ä&#x153;h Jp dSX5Tj [h9BWpKs[h9Ih^h\h5^desSD° KsSpBd\Ë´d\hKWp?DKsah\h5FShesS SsdSX5 Ss dSX5Td\hK Wp Ă°h^Wj]8XRjd\hK\h5 [p`ajUÂ&#x17D;VjesS7Wp Sp\h5 8aSj8aD D° 7Ć&#x203A;]d5ƨThBWp D° Ć&#x203A;Ě&#x192;j]d\hKWj WjWjiS7XWhaj d5ƨTh\h5[p`ajUÂ&#x17D;VjesSXR8_sDs Ss "\hČżk \hČżk5 ?\hČżk5 7WpZhDÂ&#x17D;ZČ´kdeÂ&#x17D;]hČżk5 WjWjiS7XWhaj (45) ?D ZjÄĽ ahS KRhÉ&#x201A;k5 Ks dSX5Tj D°Ć&#x203A;Ě&#x192;j] d\hKWp XsShWj XsShWj d\hK FRSh esS Ss d\hK Wh ČşkĆ&#x2030;]h_] WEĚ hRh5 \h5 d\hKWjesƨN° _7Wp DÂ°Ć XdesahJSh5 d\hKWjÓ&#x2022;Edh\p WÉ&#x201A;k 5 iWƧD_5DÂ&#x17D;Vh\ZWhaahWjDs9K KČżk ^WeSj, XsShWhbÂ&#x160;Ć&#x2C6;SĚ&#x2020;Ub½W\hN° 7Wp WeSj SpBDs9ZjÄĽKČżk ^Â&#x17D;]hSah`h ƨT`p 8ZWhajbDSheShJSh5XsShWhbÂ&#x160;Ć&#x2C6;SĚ&#x2020;Ub dSX5T JsPWh^hWp8Dc 8Dca ½ h\hN° \hĚ 8ap_[5Ps`WpĆĽ]T½EI½ah\h58ĆĽČťk5 (46) 8dSX5TjBWp 8XRhWjIp KXsShWhS\h\D^Čą lSs7Wp Dh^ƨShWsWp Ä XhaahJp [h9Ih^hWj\sNÂ&#x17D; \sNÂ&#x17D; ahSsD^Â&#x17D;Wp7Wp8XRjd\hKĚ&#x2020;Ć&#x2014;]pEsNÂ&#x17D;\\ShZShajWp8XRWpKYsd_haahJp dSX5TjÄ&#x17D;h^hd\hK \h5 D]h^° ] Ds9 [h9Ih^s ZShaah\h5 8ĆĽ]s WTj ;ĆŁNhČľk ah^° Se°ah^° XsShWh 7_F ÄŚ5P ^IjWp d\hK Wh 8]sKWWpiWƧY`ZWhaahWsK Ě&#x2020;]hdD]Ň´Jp (47) dSX5TV\½ iabpZjÄĽ GRjZVjeÂ&#x2C6;DDSs7WpČśk^hahB8XRWp^Â&#x17D;7_XhNÂ&#x17D;Uh^Ä&#x17D;h^hĤRah\`p _Jp Č? ČŠk Wj\hWidDShWpZU_ah\hN° Čśk^ShJp K

WÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;ĎłŽĨĎ´ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 of 8 www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 533 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important information on Satpanth and Samaj GE1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mail@realpatidar.com

(48) ?D7FƗ]WjahS6 j ? e\Rh55 K \h^hƚ]hW\h55 8ƥȻk5 Jpp D°° D°ƛ° ̃j]d\hKWh?D\eƗaWhLsWWh̆Ⱥk j ? s E Ďh^h

D° ƛ̃j] d\hKWp _XPhD d\hW Dh]½ D^ah\h5 8ƥȻk5 Jp 7Wp Sp 7ƛa]p ?D WajKd\h5S^ d5ƨThZWhaah \h 8aj Jp  ȹkSDh`\h5 7WpD XhO bjEp_ 8XRj d\hKWj WpShFj^Ž Wp XR 8 ĤRDh^Ž ebp K JSh SpB ? 7Ɨ]h^ ɅkVj Ds9 K XF_h5 _jVh es] Spɂk 5 ĤRah \`p _ WTj WTj 8 Dh]\ ½ h5 d\hKWj ?DShWj ahSs D^Wh^ k ½ N° Ds Jp 7Wp 8 _sDs Ďh^h 7Ɨ]h^° SpWs ̆Ih^ D^ah\h5 8aj ^Ĝs Jp dSX5Tj [h9B Ws d5ȶR 8 ȳk ƧȢmƗ] k ½ ]sKWhJp D^Wh^Wp8XRjd\hKWpap^ajEp^D^Ž WhEahWjd5ȶR (49) eapiWR½]_pahWs ah^sS\h^sJp S\h^° KS\h^Žd\hKWp]sƊ]ˆUbh8XahWjJp (50) \h^Ž 8Xdt Wp E^hˆU_Tj7^KJp D° \e°^ZhWj D^Ž Wp eap ĤFs8N8Nɀk5 D^ah JSh XR 8XRh GRh5_sDsSpBWpJha^° Jp \hN° [_hZWsD\dpD\d\hK\h5ĤȤmiS_has (51) 7eӄ d\hK Wp SsPahWs WTj XR aVh^° \KȸkS ZWhaahWs Jp 7Wp Sp\h5 d\ƨ]hB Ss 8abp K XR 8XRp 8XRj d\hKWp ?DɅkdƨ5 ĴSd\hKZWhaasebp SsGRh5 X^ŽZ`sdh\p _PahSq]h^ ^e°ɂk 5 XPbp 7Wp Sp\hN° ӕS^ŽDƥ]aƨThWpƨXƧN7WpIsïdZWhaajXPbp  Shy~-x-zxyx _j?Dƥ]ŠƈS-ĂďĐ͘ƐĂŵĂũΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

ͲͲ    ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс EŽƚĞ͗ ϭ͘dŚŝƐĞͲŵĂŝůĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŶƚĞŶƚƐ ĨŽƌĨƌŝĞŶĚůLJĐŝƌĐƵůĂƚŝŶŐŽŶůLJ͘ Ϯ͘/ĨLJŽƵŚĂǀĞĂŶLJĚŽƵďƚŽƌƋƵĞƐƚŝŽŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐĐƵƌƌĞŶƚĞͲŵĂŝů͕LJŽƵĐĂŶŵĂŝůŵĞŽŶĂďĐ͘ƐĂŵĂũΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ͘ ϯ͘/ƚƐĨŽƌƉƌŝǀĂƚĞĂŶĚƉĞƌƐŽŶĂůƵƐĞŽŶůLJ͘ ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

WĂŐĞϴŽĨϴ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 of 8 www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 534 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

5HDO3DWLGDU0DLO>53*URXS@)ZG0LQXWHVERRN ?DdкЌ] 3DJH RI *( 0LQXWHV %RRN -XQ HDOSDWLGDUFRP GDUFRP VXJJHVWLQJ RXU $%..3 VDPDM LV IRUPHG E\ RQO\ 6DQDWDQLV DV DJDLQVW 6DWSDQWKLV PDLO#UHDOSDWLG 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

>53*URXS@)ZG0LQXWHVERRN ?DdкЌ]eD┬јDSW^┬јahкеSiaDSh /D[PLQDUD\DQ6DQDWDQVDQDWDQKLWFKLQWDN#JPDLOFRP! 5HSO\7RUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP 7RUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP

6XQ-XODW 30

 

D^JDPahXhN┬јUh^ dWhSWj[h:B7WpZe┬░Ws 

8dhTp\sD_hap_Yh:_?Zj╚Еk 5D5 :WTj ?Jp 8XRjD┬░┬їкЏ╠Ѓ]d\hKWh кеThXDaP┬ј_s─јh^hZs_haah\h58ap_7FкЌ]Wj\jNМёFsWj\jWjN╚ИkD╚хk5 ?D 7aS^R 8XRjD┬░┬їкЏ╠Ѓ]d\hK?\KWTjZWj SpWjXhJ`^hS┬ѕUad ;─цF^hD^┬ј XsShWh_se┬ј╚хk5 XhRjD^┬ј├гhiSWpdSX5TWhDh`hD_5D\h5Tj

Zeh^DhQah8XRh;─цF^aP┬ј_s?D^┬░ _SWSsP\e┬░WS╚хk5 \j╚Гk5Y`Jp ╔Ѓk5 8 \jOhY`Wp?\KYFhajU┬░ ╔ѓ5k Jp " D┬░XJ┬ј?WsкеahU\hRasJp  

8╚љ?ahS╚хk5 ╚│kETh]Jp D┬░ 8d\hKWjкеThXWhWh╚║ l`╚╣ lS;─єp bsK\h]h┬й 

─ц]?aj aS┬й╚░D 5k Tj8Ej├гhiSPFh: F:Jp 8╔ѓk5 aS┬йWZj─цDs:We┬јXR 8d\hKWhaS┬й\hWes─єp Uh^sKd\hK╚хk5 Gs^EsUah\hN┬░T:WpD^┬ј^─юh Jp кЌ]h^┬░ Zj─цWpUsc╔Ѓk5 U┬░ as 

7кЌ]h^┬░ ?ahS─цRjWp7кЌ]5S╚│kETh]Jp D┬░8d\hK╚хk5 7┬ікеSкЌa\jNhaah \hN┬░T:Wp8d\hKWhKDe┬░ahSh8Fp ahWs╠Ђj─ц\s^IhWjкеThXWhD^┬ј^─юh Jp 8as╠ЂjKs\s^Is^IhSses]SsIpSjKKsdWhSWj[h:BD┬░8ah╠Ђj─ц \s^IhWp8T┬ўDdeh]8XSh5Xe┬░_h5dsah^iaIh^D^Ks We┬јSs8╠ЂjKs \s^IsXj^hRhdSX5TWj8iT┬љD\UU_:WpZpOsKJp 8╠ЂjKs\s^Is Ss Xj^hRhdSX5TWhU_h_T:Wp8XRj D┬░┬їкЏ╠Ѓ]d\hK╚хk5 7┬ікеSкЌaKi\Nhaj U┬░ bp?ah5XF_h5[^h:^─юh5Jp 

?ajXRahSsY┬░_h:^e┬јJp D┬░8XRjD┬░┬їкЏ╠Ѓ]d\hKWp7WpSpWhbq├ФRjD?D\sWp

-XO

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 535 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

5HDO3DWLGDU0DLO>53*URXS@)ZG0LQXWHVERRN ?DdƗ] 3DJH RI HDOSDWLGDUFRPPDLO#UHDOSDWLG GDUFRP ZZZUH

Xh5F`hZWhaah\hN°Xj^hRhdSX5Td\hK7ȺkD\hRdsWp8iTD̆_s[Ws 8XjSpWhU_h_s7Wp?KƛNsZWhajD°Œƛ̃]d\hK\h5ȤkbREs^ŽD^haj^ĜhJp ȐTj8XRjd5ƨThBYhͭIh\h5Ĥ]7WpSpWh;X^8XRhK[h:B iaĖhd D^ShZ5VT9dƗXƛTjBWj7TahSsXj^hRhdSX5TĎh^h8T˜Ddeh] Xh\p_jd5ƨThB;X^iaĖhdD^ShT9Ĥ] Xˆ^Rh\ƨaĮXp_h5ZpFh`p 

dWhShWjBXsShWhZh`DsWpdƗXƛTjBWjbqëRjDd5ƨThB\h5̆apb_pah̆p^° ȐTjD^ŽWpdWhShWjB WhZh`DsWpWhWj ;\^\h5K dSX5TWhXhOs[Rhaj

SpWpdƗXWTj ZWhajdDh]SpajdhĥdXj^hRhdƗXƛTjBXsShWhU_h_sWp 8XRjD°Œƛ̃]d\hK\h5ȥkdpPŽWpD^Ž^ĜhJp 

ShȐS^WhKˆDƨdhWjShKajKD^Ž?Ss8XRjD°Œƛ̃]d\hKWj?D bqëRjD d5ƨTh\h5GRQDWLRQ ?ah[h:Ďh^h8Xah\h58ap_Jp SpWsKsD7Wp8ƨTh d5ȶ lR½XRp7Wpe5\ҪbhdSX5TS^YŽ^ĜsJp XsShWhFh\Wjd\Ks\h5 8iTD UhWU° ah\h58F`XhJ`KsWh^8ƥ]ŠƈSD°Œƛ̃]d\hKĎh^h;[jTSjbqëRjD d5ƨTh\h5 D^sPsĮiX]hȵk5 UhWU° ah̆p^h]hJp 8UhW8XahXhJ`?WsɃk5 e°ȱ k

Jp Sp8XRpĤRɂk5 KKs:? 8ahUhWjӟWp8ajd5ƨThB;X^D°ajNh9X Ws7iVDh^7TahSsDZKs8Xah\h58abpSpWs7Ɵ]hdD^as 7Ɨ]h^° 7Ɨ]5S KĮ^Ž KRh]Jp 8ɂkUhW8XWh^Wp 5 8ajd5ƨTh;X^ \pWpK\pƛNWs DZKsSs

k5 WK7Xh]\pWpK\pƛNSsd5ƨThWjXhdpK^e°ɂKs:?7Wp SpXR̆sY°dW_ \pWpK\pƛNesɂkKs:? 5 ?Nɀk5 8XRpWD^ŽbDShes:?Ss8ajd5ƨThB

I_haahWs8XRWpDs:KWqiSDeïZWSsWTj8FeWiaIh^\hFj _p

SpajahSJp \hWah\h5W8apSpajahSJp XReDŽDSJp Sp8XȰk5 ȳk[h½Ɗ]

Jp 8ah\hRds8XRjD°Œƛ̃]d\hK\h5ehajT9KShes]Ss8XRWpdƗa^° IpSjKɂkKs:? 5 eapd\]8ajF]sJp [h:BF\pSpDŽ\Sp8d\hKWp ɅkUQZWhaajKĮ^ŽJp 8\h58XRs Ȼkahd5G7Ɨ]h^° ?Dȩk NT9FKZȵk5 Dh]½D^Ž^ĜsJp Ȑ8XRhdtWh\hN° dh^ŽahSJp Ԍ]h^° Ԍ]h^° 8XRjìhiS \h5 ɅkVh^hWhD]ҴT]hJp SpȻkahaF½Ďh^hKD^ah\h58ƥ]hJp 7Ɨ]h^° Ȼkah

d5GJp ƣ_hyx\ˆeWhBWjGNWhӟTjȶ l^° ȶ lȿk5 d\ĥF:Jp D°eDŽDSɃk5 Jp GRh acҴXJŽȻkahd5GWp?Ddh^Ž_jP^bjX\`ŽJp Sp8XȰk5 7es[hƊ]KFRh]7Ɨ]h^° 8Nɀk5 ZdJp aȴkiaFSsY^ŽDs:DaES 

d\hKȵk[ɀk 5 5 9ƍJWh^h[h:Ze°Wse\pbh;ĤF^^es‡I„SWbj_^es iaK]

-XO

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 536 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

5HDO3DWLGDU0DLO>53*URXS@)ZG0LQXWHVERRN ?DdƗ] 3DJH RI HDOSDWLGDUFRPPDLO#UHDOSDWLG GDUFRP ZZZUH

S\h^sKJp 

dWhSWˆeS‡I„SD    (N6DQDWDQKLWFKLQWDN  9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGHPDLOZLWK6HULHVLQWKH VXEMHFWOLQH 6HHKHUHIRU6HULHVHPDLOKWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP  DWWDFKPHQWV 0HHWLQJ0LQXWHVSGI . ([FHUSWVRIWKHPXQLWVRIWKH0HHWLQJRI$%..36DPDMGRF .

-XO

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 537 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

8XRjD°ƛ̃j]d\hKWj\jWjNȸ lDȵ5k ?D 7aS^R 8X

LGDUFRPPDLO#UHDOSDWLGDUFRP

WÉhRhShxx~y}y 8K ^sȐ Fh\ ̒j WÉhRh Wh 8T\Rh ahd Wh \pPh ;X^ WjIp _Ɖ]h Fh\ ah`h [h:BWj ̒j D^J DPah XhNŽUh^ dWhSW d\hK Wh 8b^h e°O` Xh [j\ĥ D°b^h Wh ̆ȺkE XRh e°O` ?D \jNӄF Zs_haah\h5 8aj eSj 8 \jNӄF \h5 WjIp _Ɖ]h Fh\ ah`h [h:B Wj ehK^Ž 8Xah\h5 8ajeSj Fh\ ̒j DsNPh \T_ NsPŽ]h EsƠ[PŽ ^d‡_]h Wṕh ^SˆP]h ӕZh_h iaFsPŽ ia^hRj U° ajd^ 7^_ KShaj^h ӔFj]h FQbjbh dh5]^h X_jahP GPhRj ^ahȶk^ iaTsRaFp ^° Fh\Wh [h:B? ehK^Ž8Xj eSj 8 \jNӄF\h5 Xh WȲk[h: WhWĥ S^Y Tj D^J\h5 DhDh ^h\ĥ _E\R Xj^hRh aSj ̆Ih^ D^ah 8ap_WpSp\Wp\`p _ȐZhZSWjIIh½ d\hK d\ë^ȩkD^ŽeSjSpWjiaFS Xj^hRhTj^h\ĥ_E\R Xj^hRhWh̆Ih^Wj D^J\h5 ̆ahdD^° SpWjD^Jd^Dh^XhdpTjSp _sDs? X^ahWFj\p`aj Jp Sp _sDsȐȐFh\\h5 Ĥ]Ɨ]h5 Xj^hRhȵk5 iWbhWSThWhF^hB SThSp V\½ Ws aȴk JhXXP° SpahdhˆeƗ]s_9ShɀkDh\h5 ̆ahd D^° Jp Wp Sp eh_p \hWȢk ahSThU° d_ȶk^T97Wp S^S\h58W5ͯd^KahWhJp SpeDŽDS ^ȩkD^ŽeSj ;X^h5S 8 ̆Ih^ Wp 7NDh]S WeŽ Th] Ss d\hK\h5 iJđ‡[đ STh ӕS^ia˴e Tah Xh\bp Sp eDŽDS^ȩk D^ŽeSjSp ;X^TjU^° DFh\Wh ;X^_Ɖ]h Fh\ah`h[h:B?SpWp 7ȵk\sUW8ƜȻk5 eȱk5 7WpSpDh]½S^S ehTV^ahWp SpWhӔFp XF_h5_pahKRhƥȻk5 eȱk5 SȳkX^h5S Xh X^ZS _hȣk? ;X^ ȺkKZ d\hKWp ĤȤmS D^ah 7ȵk\sUW D]h¿ eSh5 Wp \sPŽ ^hSp ̒j\hWPsĥajXN°_XRXeҭIj 8ƥ]heSh7WpSp\WpXRXsShWhƉ]h_sd\hKd\ë^ȩkD^Ž 8 Dh]½ ShƗDh‡_D ȶ lR½ KahZUh^Ž ahį5 esSh5 d\hKȵk5 ƚ]hW UsȻk¿ eȱk5 7Wp Ɨ]h^ ZhU WÉhRh Wh d\hK dpaDXh[hRĥ[h:XIhRp XR8Dh]½WjXhJ`ȶk^°ȶ^k ŽKahZUh^Ž8XRp Ȑ7UhD^aj Ks:?7Wp 8XRsd\hKFs^iW„̃h\h5 ɅkSsJp 7Wp Spȵ5k Xˆ^Rh\d\hKd\ëEȮk5 Tȱk5 Ĥ]Jp 7Wp 8XRj\e°WSZVj]piWƧY`Ĥ]?\Jp 8Dh]½XhJ`KsDbhXRXF_h5[^ah\h5 WeŽ8apSs d\hKWjdpahiWƧY`Kbp 8ajXsShWj[hch\h5 d\hKWp ĤȤmSD^ah7Xj_ D^ŽeSjSp ;X^h5S D°N_hDȩkUhȩkUh[h:B?8Dh]½ WhiaapIWsD]h¿ eSh5 7Wp d\hKWh[h:B?8Dh]½ ?DU\ S^S;XhPŽ_pah7WpSpWjXhJ`7\s\^ŽYŽNahɅkVjd\hKWh [h:B? S]h^ŽBZShajeSj ϭ 

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 538 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

ZZZUHDOSDWLGDUFRP DWLGDUFRP WLG P PDLO#UHDOSDWLGDUFRP k dhe°ZpWjIp_Ɖ]hKR Xh5IWj?DD\jNŽ^Iah[_h\RD^ŽeSj ;X^T E 8;X^Tj̒j̆Ⱥ 8

yXN°_X^ZS_ȣk k h:WhWĥ zXhWȲ[ {XhDhWĥXIhR |Xh7^KRX^ZS }XhPsƈN^ĥajXN°_ 8 D\jNŽ? XsShWj iaIh^b^Rj 7Uh D^ah ȩkU° ƨT`p F]j eSj 7Wp Ɨ]h5Tj WjIp ȺkKZWs ?D ^ŽXsN½ iS]h^D^Žd\hKd\ë^ȩk D]ҴeSs y

l sWjJp 7Wp8U° bWjӔU^7\sbh5iSĭ] ̆Ĥ D^JU° bWjӔU^7\h^ŽȺkƉ]ƗapadSjEpȮS

KWsJŽ?7Wp7\sEpSjD^Ž?JŽ?X^5 ȱ keh_p Xj^hRhX5TWh8Fp ahW^h\ĥ_Ǜ\RWh\Ws?D \hRd 8 U° b Wj ӔU^ 8ap_ esahȵk5 7\h^h ĤRah\h5 8ap_ Jp 7Wp 8 Xj^hRh X5T ? ?D ȺkƦ_j\V\½WsYh5NsJp 7Wp 8^h\ĥ _Ǜ\RSpWs8Fp ahWJp 7Wp D^JDPahXhNŽUh^d\hKˆe„ȳk V\½ Xh`p Jp 7Wp ˆe„ȳk 8Ih^ iaIh^ 7Wp ^ŽS ^ŽahK \h5 \hWp Jp X^5 ȱk Sp ahS D°N_hD ENXˆN]h _sDsWp Xd5U Wh esahWp 8 ^h\ĥ _Ǜ\RWp 7eӄ Zs_haj Sp Xj^hRh X5T ȺkƦ_j\ V\½ Ws ̆Ih^ D^J\h5XhNŽUh^s\h5D^ah\hFp Jp 8aj^ŽSpĤe°^\h57\h^Ž_hFRjȳk[h]Spaj^ŽSp 7\h^hFh\s\h5 8\hRdY^ŽWp KsXj^hRhX5TWs̆Ih^D^° Ss8U° bWjӔU^bh5iSWs [5FTahWsȶk^° ȶk^s d5[a l sWj es:aȴk XPSj 7ìhWShWh Dh^Rp XRZ`asĤFp 7Wp Jp Sp\K7\h^ŽadSj\sN° [hFp EpȮS l aƨSjWjӔU^7d5Sscȵk5 ahSh a^R ;ƗXWTh]7Wp Xj^hRh?7\h^Ž8EjìhiSWp 8EjEpȮS deWD^ahȵk5 aES8apSpajX^ŽƨTjSj;[j TahXh\jJp z

Xj^hRh X5T ? ȺkƦ_j\ V\½ Jp 7Wp Sp\Wh Ȑ Vhi\D ȶkƨSDs Jp SpWj ӔU^ XR ˆe„ȳk V\½ Wj

iW„Uh7Wp Xh5Pas?FsaV D]ҴeSs?aj ĤSWs̆Ih^Sp\WhVhi\DȶkƨSDs\h5 XRJp 7Wp ?ajK ĤSWs̆Ih^87\h^Žˆe„ȳk Ds\WjӔU^Y^ŽWp ^h\ĥ_Ǜ\RD^ah\h5Fp Jp ?N_p 8̆Ih^Tj 8ajahNh` ̆ɂ miĂTj7\h^Ž_hFRjȣkZKȳk[h]Spɂ5k Jp 7WpXˆ^Rh\p7\h^h\h57bh5iS;[jTh] Spasȶk^°ȶ^k sd5[aJp {

8 ^h\ĥ _Ǜ\R eh_p WÉhRh ShɀkDhWh Fh\ Dƣ]hRX^Wj ӔU^ 8ap_s Jp 7Wp Ɨ]h5

Xj^hRh X5T ȺkƦ_j\ V\½ Ws ̆Ih^ D^° Jp 7Wp 7\h^h _sDsWj ӔU^ EsNŽ ^ŽSp 8aj ĤSȵk5 Ȑ^Ž ahSha^RY°_haj;ƦD°^hNY°_hap Jp Xˆ^Rh\p_sDs\h5EsNŽ^ŽSpVhi\DKȵkW;ƗXWD^ahWs̆]ƗWD^° Jp 

Ϯ 

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 539 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

\h | ^h\ĥ _Ǜ\R 8ajK ^ŽSp WÉhRh ShɀkDhWh F\p Fh\ Y^ahWs Jp 7Wp Ɨ]h5 U^° D Fh\\h5 ZZZUHDOSDWLGDUFRP UFRPPDLO#UHDOSDWLGDUFRP UFRP PDLO# 8aj̆ɂ miĂD^ah\hFp Jp SpahXR7\Wp EZ^ \Ƥ]hJp KsSp \hRdWp ShƗDh‡_D7̆ɂ miĂD^Ss l s\h5 ȣkZK 7d5Ssc aVbp 7Wp Xˆ^Rh\p 8 7NDhaah\h5 Weӄ 8ap Ss WÉhRh ShɀkDhWh EpȮS \hRd 7ìhW 7Wp [s`h \hRdsWp ȩkU° ^ƨSp Us^Ž Vhi\D KȵkW Y°_haj Z`as D^habp 7Wp Sp ^ŽSp 7\h^Ž8Ej ìhiSXh]\h_TbpXˆ^Rh\pWÉhRhShɀkDhWjEpSjWpXRdeWD^ɂk5 XPbp }

8 \hRd e\pbh Xj^hRhWs aSWj Jp Sp Ɨ]hK ^e° Jp 7Ɨ]h^° Sp :^hUh ȶ la½D 7\h^Ž ˆe„ȳk

Ds\WjӔU^8Xj^hRhX5T ȺkƦ_j\V\½ Ws ̆Ih^D^ahWp \hN° 8ap_sJp 7Wp Xˆ^Rh\p 7\h^Ž 8EjìhiSWpFp ^^ƨSpUs^ah\h5Fp Jp 7Wp7bh5iS;[jD^ah\h5FpJp ~

7\h^Ž 8X dhe°Z Xhdp W̊ iaW5Sj ? Jp D° 8 ^h\ĥ _Ǜ\R Ks D^J Wh Fh\s\h5 Y^Ss

7NDhajWp 8aj^ŽSp 7\h^Žˆe„ȳkDs\WjӔU^ȺkƦ_j\ V\½ Ws̆Ih^WD^° SpasShƗDh‡_DZ5UsZƨS D^haj7Xhaah8Xdhe°ZXhdpW̊7^ĥ ȤkĤ^Ž?JŽ? ;X^ ȺkKZWj 7^ĥ _Ej Ȑ\h5 U^° D Fh\ ah_h [h:B ? beŽӟ D^Ž eSj 7Wp Sp ^ŽXsN½ ȹkK Wh\Uh^U° bh:dhe°ZWp ^ȩkD^ah\hN°WjIp KRhap_ [h:BWjD\jNŽ^IjeSj y XhWȲk[h:WhWĥ z Xh[j\ĥ[h:D°d^h { Xh_hVh[h9XIhR | XhX^ZS[h:_ȣk } Xh7^KR[h:XZh ~ Xh^h\ĥ[h:_h_ĥ XhU° aĥ[h:e^ĥ;EpPh ;X^KRhap_D\jNŽWh[h:B?^ŽXsN½ ZWhajWp Wh\Uh^ U° bh:dhe°ZWp ȹkKK:Wp dsƠX^SD^° _ eSs 7Wp Wh\Uh^ U° bh: dhe°Zp ]sƊ] XF_h [^ŽWp DhDh ^h\ĥ _Ǜ\R Wp SpWh ̆Ih^ Dh]½ 7NDhaahȵk5 Y^\hWD^ah\h5 8ƥȻk5 Ȑ 8eDŽDSWs^ŽXsN½ 8EhD^J\h5 SThD^JTjZeh^8XRh XhNŽUh^ [h:BWp ĤȤmS D^ah SpWh ӔFp X́ ƥ]eah^ D^ah Xh WȲk[h: WhWĥ Wp 8 D\jNŽ ? dĂh8XjeSj7Wp Ɨ]h^ZhUdt[h:BXsSXsShWhFh\p^ahWhT]heSh5 ̆ȺkEWjdeŽ

̒j[j\ĥD°d^h_ӄZhRjUXsShWh ϯ 

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 540 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

HD DOS DO OSDW OS DWLWWLGDU D GDU GD D FR FFR RP                        P PD PDL DL DLOO#U O# #U #UHDOSD HDOS HDO HD SDW SD DWLG DW LGDUFRP ZZZUH

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 541 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

HDOS DO DWL DWWLLGDU DW GD G DUFR DU FRP       PDLLO#U FR O#UHDO HDOSDW SDW DWWLG LG GDUFRP ZZZUH

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 542 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

HDOS SDWL D GDUFR F P         PDLO#U # HDO HD SD SDWLG LG GDUFRP ZZZUH

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 543 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

HDOSDWL DOSD GD GDU DUFR RP       PDL PDLO#U O#UHDO HDO D SDWWLG GDUFRP ZZZUH

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 544 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

HDOS DOSDWLGDU DUFR FRP P            PDLO#U O#UHDO HDO DOSD SDWWLG S LGDUFRP ZZZUH

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 545 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

HDO DOSD DWLGDU DUFRP FRP       PDL PDLO# O#UHDO DOSDW S LG GDUFRP ZZZUH

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 546 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

HD DOS OS SDW DW GD DWL GDUFRP P         PDL PDLO#U O#UHDO # HDOOSDWLG SDW DWWLG GDUFRP ZZZUH

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 547 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

HDO DOSD DOS DWLGDU GDUFR FRP P         PDLO#U #UHDO H SDWLGDUFRP ZZZUH

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 548 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

HD DOS OSDWL O DWL D GDU GDUFR FRP P        P PD PDL DLLO#U O# #UUHDO # DOOS SDW SD DWWLG G GDUFRP ZZZUH

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 549 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

HDOSDWLGDU GDUFR FRP     PDL D O#UHDO HD D SDW DWLG LG G GDUFRP ZZZUH

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 550 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

HDOS DOOSDW DWLWLGDU D GDU DUFRP FR FRP       PDL DLLO# O#U #UHD #U HD HDO DOOSDW DWLG DW LG GDUFRP ZZZUH

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 551 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

HD DOS OS SDWL DW GDU DUFR FRP        PDL FRP P O#U #UUHDO # #UH HDOSDW SD DWLG DW LG GDUFRP ZZZUH

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 552 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0HHWLQJ0LQXWHV-XQ6XJJHVWLQJ$%..36LVIRUPHGE\6DQDWDQLV *( 

HDO DOS D OS SDWLGDU SD DWLGDU GDU GD DUFR DUFR F P        PDLO#U PDLLO# O#U # HDOOSD SDW DWWLLG G GDUFRP ZZZUH

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 553 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paval & Pirana's Goli - How was it made? GE 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Real Patidar Mail - [RP Group] Xj^hRh Wj Fs`Žӟ D°aj^ŽSp ZWSj eSj

Page 1 of 3

www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

[RP Group] Xj^hRh Wj Fs`Žӟ D°aj^ŽSp ZWSj eSj Laxminarayan Sanatan <sanatanhitchintak@gmail.com>

Mon, Jul 26, 2010 at 9:01 AM

Reply-To: realpatidar@googlegroups.com To: realpatidar@googlegroups.com

[h: WjSpb, dSX5T ZhZSp D°Nɀk5 Zȴk5 \hTp ERjWp Y^Žb [h:? eap Ss \hRbsWp ZpaȢlY ZWhaahȵk 5 Z5V D^ [h:. Xj^hRh Wj Fs`ŽB ZhZS 8N_j ZVj P5Yhd \h^° Jp Ss d5[h`.

y. 8XRh ȶ la½Ks ? :^hW Tj 8ap_h Xj^ :\hƠbhe Wh dSX5T V^\ \h5 :\h\h5bhe Wj ahSs\h5 8aj K:Wp Xj^Ws V\½ [_p ƨajDh]Ҵ. XR Ɨ]h^° ?\Wp

?N_j Ss EZ^ eSj K D° 8XRp Ⱥ l` ˆe„ȳk JŽ? 7Wp SpTj 7ȺkD aPŽ_sWj ahSs Wp ƚ]hW \h5 ^hEjWp X^ \hNŽ ( \h5dheh^) 8XRh Tj Eah] WeŽ ?aj ahSs XDPŽ ^hEj eSj. XR ]pW D°W ̆Dh^° R 8 Xj^hRhWh dq]Us Wp 8XRWp 9ƨ_h\ Wj ĮQŽB S^Y ah`ah K eSh. 8XRWp EhRj-XjRj Tj ̉ƧN D^ah K eSh. SpTj D^ŽWp

8XRWp V\½ 7Wp D\½ Tj ̉ƧN D^ah e°ȱ k Tj Fs`ŽB Fh\p Fh\ \sD_haj Ȑ\

8XRp ̆ȹk ȵk 5 I^RhȺ mS XjSh Sp\ Sp Fs`ŽB XhRj\h5 Gs`Ž Wp XjahWj 8 Xj^hRh dƗXƛTjB ? 8XRWp Y^K XhPŽ eSj.

eap dh5[`s eDŽDS D° 8 Fs`ŽB D°\ ZWhaah \h5 8aSj ȐTj 8XRWp SpB

ȹ mƧN D^Ž bD°. :\h\hbhe Zhah Wj _sP (DZ^) ;X^ Fh] \hSh Ws aV D^Ž SpWh

\h5d 7Wp ȿk Vj^ Ws _pX D^ah \h5 8aSs. SpWj dhTp Dh`Ž \hNŽWs XR _pX TSs. Ɨ]h^ XJŽ SpWs 7D½ DhQŽ SpWj Fs`Žӟ ZWhaah \h5 8aSj. Sp Fs`Žӟ Fh\p Fh\

ȺkEjӟWp \sD_haah \h5 8aSj. 8 ȺkEjB EhWh \h5 dah^ dh5K GhN-XhN Wj

ȶ lĤ D^ah Ȑ XR EhWh:ӟ 8aSh SpWp [FahWWh I^RhȺ mS S^ŽD° XjaPhaah\h5

8aSj.

y€} Ws ‡̈NŽb dhTp Ws \5F_ Xh5P° ah`s UhE_s K Ks: _s. y€} Ws iaƜ_a 8XRp ĤRj? K JŽ? Wp. \5F_ Xh5P° ȐahB? ‡̈NŽb ^hK Ws ia^sV D]Ҵ Dh^R

D° Sp\Wh \h5 V\½ \hN° ȣk\h^Ž eSj- V\½ \hN° \^Ž YŽNahWj Sq]h^Ž eSj. XR

:\hƠbhe Zhah? ?ah5 dhˆeƗ]s _EjWp 8XRWp Dh]^, P^XsD WȶkbD 5 ZWhaj UŽVh

26-Jul-2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 2 www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 554 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paval & Pirana's Goli - How was it made? GE 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Real Patidar Mail - [RP Group] Xj^hRh Wj Fs`Žӟ D°aj^ŽSp ZWSj eSj

Page 2 of 3

www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

eSh. ?N_p EsȬk 5 Th] Jp Sp EZ^ XP° Ss XR Ds: ĤSWs ia^sV D^as WeŽ. :\h\bhe Zhap SpWh dhˆeƗ] \h5 _ƉȻk5 Jp " P^° Sp S^° -ia^sV D^° Sp \^° " dSX5T Ws ia^sV D^° SpWp W^D \h5 Kɂk5 XPbp. 8ɂk 5 Zȴk 5 e\Ĥaj Wp 8XRWp 7Ɨ]h^ ɅkVj

WȶkbD, 5 E\j^ aF^Wh ZWhajWp ^hƉ]h eSh. eĥ XR SpWj 7b^ 8XRh \h5 Tj

F]j WTj.

X^U° b D\hah F]p_s 8XRs [h: XhJs Y^° Ɨ]h^° ? djVs ?Wh G^° Wh K: bD°,

?Wh Ȣk Ȭk5ZjKWs Wp Wh \`Ž bD°. SpWp Xe°_h5 EhWh \h5 XhD Tah Kɂk5 XP°, Ɨ]h5 _hFs

^hEas XP° Ɨ]h^ XJŽ Fs`Žӟ Tj Gs`p ɀk5 XhRj (Xha`) XjaPhajWp SpWj Jh5N

WhƉ]h XJŽ Xiá D^ŽWp SpWh G^° KahWj X^ahWFj 8Xah \h5 8aSj. 8aj eSj KsɆD k \j 8 dƗXƛTjB Wj.

7ĤR \hRd [h: WjSpb 7Ɨ]h^° 8XRWp Ip_pƛK 8Xp Jp D° Ksah 8as Xj^hRh\h5 Fs`Žӟ D°\ ZWp Jp . 7^° [h: 8 Fs`ŽB ah`Ž XͯƚSjӟ 8aj ðh5Tj

De°ahSh ˆeƛȳk ӟ \h5. eƏĤ^s ac½ ȩk Wh ˆe„ȳk bhĘs \h5 Fs`ŽB Ws ;ƣ_pE Ss ðh5] WTj. ðh5] es] Ss \Wp ZShaKs [h:. Ɇk 5 S\h^s Ƀk˲ȤkĤ^ ZWjb. [h: UŽWpb

U° Fh5a ah`h ðh5 Js ? ah5IKs [_h. Wh EZ^ XP° Ss ȶ lJŽ KsKs S\h^h UhUhUhUŽBWp.

8 eSj dƗXƛTjӟ Wj Fs`Žӟ ZhZSWj dhIj eDŽDS. eap XJŽ 8 GhN-XhN ahį5 ȱ lS dSX5T \h5 Ƀk 5 Jp SpWs [h5Ps YsPah \h5 8abp. Zd TsPh dh 9ƛSĤ^ D^Wh. dWhSWj ˆeS ‡I„SD

26-Jul-2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 2 www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 555 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahmedabad - Action against Pro-Satpanthis GE 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO>53*URXS@(98W5UWh d\hIh^ eap 7\UhahU LsW X

3DJH RI

www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

[RP Group] EV-04 : 8W5UWh d\hIh^ - eap 7\UhahU LsW XR ^5 Fh]s dWhSWj Wh ^5 F\h5 !!!

?D ĆĽ]Â&#x160;Ć&#x2C6;S <ekvyakti@gmail.com> Reply-To: realpatidar@googlegroups.com To: realpatidar@googlegroups.com

Wed, Aug 18, 2010 at 1:38 AM

W\ƨSp i\Ě s, eap 8W5UWh d\hIh^ dh5[`s... Sh.12-08-2010 Wh ^sK 8XRj d\hK\h5 \eĆ&#x2014;aČľ 5k ƨThW

V^haSh 7\UhahU LsWWp 8E^° UÂ&#x2021;ĂŤR [h^S, ČşZ 5k 9 STh

U° bWh 7Ć&#x203A;] [hFWj Č?\ XÂ&#x2C6;^aS½W ƨajDh^Â&#x17D; dWhSWj ^5 F\h5 ^5 Fah\h5 8ĆĽ]s.

8 7\UhahU LsW Wh ;Ć?I esÄ&#x2020;p Uh^s Ä&#x17D;h^h K d\hKWh iW]\s Wh iS^ƨDh^ 7Wp dh\hĆ&#x203A;] dĆ&#x;]sWj _hFRjBWj <XpĂŤh GRh5 _h5Zh d\]Tj D^ah\h5 8aSj eSj 7Wp Use^Â&#x17D; WjiS 7XWhaah\h5 8aSj eSj.

k XU° 8 esÄ&#x2020;p Uh^s D° Č? d\hKWh ?D \eĆ&#x2014;aWh LsW Wh Ě&#x2020;ČşE ^eÂ&#x17D;Wp "\ah`" S^Â&#x17D;D°Wj K Dh\Fj^Â&#x17D; D^Sh eSh 7Wp SpTj K k d\hKWh dh\hĆ&#x203A;] dĆ&#x;]s 7Wp 7Ć&#x203A;] esÄ&#x2020;p Uh^s S^YTj ČŁZ ia^sV D^ah\h5 8aSh 8E^° Ehd Zs_haah\h5 8ap_j

Dh^sZh^Â&#x17D; \jNÓ&#x201E;F\h5 Sp\Wp ^hÄĽWhČş 5k 8XahWj Y^K XhPah\h5 8aj...

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 4 www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 556 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahmedabad - Action against Pro-Satpanthis GE 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO>53*URXS@(98W5UWh d\hIh^ eap 7\UhahU LsW X

3DJH RI

www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

- ^hÄĽWhČşk 8XahWj Y^K XhPah\h5 8ap_ esÄ&#x2020;p Uh^s Wh Wh\ 8 ČşkKZ Jp -

y. Ě&#x2020;ČşkE - UhČşk[h9 FsFh^Â&#x17D; - W^sPh ( d\hKWp _XPhD d\hW Dh]½ D^Wh^ d\hK Ě&#x192;seÂ&#x17D; ) (ČłkV UeÂ&#x17D; Z5Wp\h5 XF ^hEWh^)

z. \eh\5Ě j - D^dW[h9 - FjSh\5UÂ&#x17D;^ ( d\hK iaČżkĆ&#x161;V

k ½ dhT 8XWh^ ) (ČłkV UeÂ&#x17D; Z5Wp\h5 XF ^hEWh^) ČłkƧȢmĆ&#x2014;]\h5 d5ČśR k ½ dhT {. ;XĚ&#x2020;ČşkE - ^h\ÄĽ[h9 ( d\hK iaČżkĆ&#x161;V ČłkƧȢmĆ&#x2014;]\h5 d5ČśR 8XWh^ ) (ČłkV UeÂ&#x17D; Z5Wp\h5 XF ^hEWh^)

8 esÄ&#x2020;p Uh^s Ä&#x17D;h^h d\Ë´ LsW Wp Ó&#x201D;Vh^h\h5 ^hEjWp 7Wp _sD[haWh D° d\hK-[haWh Wj DU^ D]h½ aF^ \WGPS iWR½]s _pahSh 8XRh5 d\Ë´ d\hKWh ĤȤmS 7Wp iaIh^bj_ _sDsWp ČŁkZ Ó&#x2022;IDs _hĆ&#x160;]s eSs. 8 esÄ&#x2020;p Uh^sWh ^hÄĽWh\hWp

Dh^sZh^Â&#x17D; d[h Ä&#x17D;h^h Čąk^5S ƨajDh^Â&#x17D; _9 Wp Sp\Wp esÄ&#x2020;h X^Tj Čłk^ D^ah\h5 8ĆĽ]h Jp .

8 esÄ&#x2020;p Uh^sWs d\Ë´ d[h\h5 7Ć&#x2014;]5S ia^sV D^ah\h5 8ĆĽ]s eSs. 7Wp 7eÓ&#x201E; ;ĆŁ_pEWj] Jp D° 8 ia^sV D^ah\h5 LsWWh Ě&#x2020;ČşkE 7Wp \eh\5Ě j Wj _sD_ d\hK ?N_p D° W^sPh-d\hK

7Wp FjSh\5UÂ&#x17D;^-d\hČ? XR XsShWs ƨXƧN ia^sV ^ČŠk D]Ň´ Jp . STh ;XÂ&#x160;ƨTS 7Ć&#x203A;] esÄ&#x2020;p Uh^ STh dt d\hK-KWs? XR 8 esÄ&#x2020;p Uh^s iaČżkĆ&#x161;V XsShWs \S WŇ­VhĆĽ]s Jp .

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 4 www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 557 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahmedabad - Action against Pro-Satpanthis GE 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO>53*URXS@(98W5UWh d\hIh^ eap 7\UhahU LsW X

3DJH RI

www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Âť ZpU^Dh^ 7Wp KW 8˲sbWp XsShWh DS½Ƽ] Ě&#x2020;Ć&#x2014;]p SÄ&#x2020;W

7aFRWh^ ?ah esÄ&#x2020;p Uh^s Wp esÄ&#x2020;h X^Tj Čłk^ D^ahWh 8

k -ČŁZ k @iSehdjD iWR½] _pah ZU_ 7\UhahU LsWWp ČŁZ 7Â&#x2021;[W5UW !!!

;i\]h \hS Wj K] .. dWhSW V\½Wj K] .. --?D ĆĽ]Â&#x160;Ć&#x2C6;S -W\ƨSp . To see Pdf file of this email :ÂŹhttp://issuu.com/ekvyakti/docs/ev-04_great_news_from_ ahmedabad_zone ============================================================ ========================== Note: 1. This e-mail and information contents for friendly circulating only. 2. If you have any doubt or question regarding current e-mail, you can mail me on ekvyakti@gmail.com. 3. It is for private and personal use only. 4. This is a movement. To know about more detail please see this link www.issu.com/ekvyakti. ============================================================ ==========================

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only - To fully understand the contents of this email, you may be required to read email with "Series 1" in the subject line. - See here for Series 1 email: http://issuu.com/patidar/docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit www.realpatidar.com or send a request-mail to mail@realpatidar.com -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 4 www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 558 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahmedabad - Action against Pro-Satpanthis GE 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO>53*URXS@(98W5UWh d\hIh^ eap 7\UhahU LsW X www.realpatidar.com

3DJH RI mail@realpatid dar.com

EV-04 Great News from Ahmedabad Zone.pdf 72K

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 4 of 4 www.realpatidar.com http://issuu.com/patidar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 559 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nakrani Parivar Boycotts Satpanthis GE 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO>53*URXS@WhD^hRj Xˆ^ah^ dWhSWj [h:ӟ \hN° ]d D_Fj 3DJH RI www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

[RP Group] WhD^hRj Xˆ^ah^ - dWhSWj [h:ӟ \hN° ]d D_Fj\h5 ?D XjJhWs B^ aVh^s.

Prakash Patel <prakashpatel1008@gmail.com> Reply-To: realpatidar@googlegroups.com To: realpatidar@googlegroups.com

Mon, Aug 30, 2010 at 12:04 PM

8Vh^ȹ lS dhVWs Uah^h ĤRah \`p _ Jp D° 7chQŽ ZjKWh ˆUadp WhD^hRj Xˆ^ah^ȵk 5 UhUhWh TPhX^ K\Rah^

^hEp_ X^5 ȱ k dSXTjӟ XR K\R\h5 dhTp esahTj ^hdW 8aj F]p_ esah JSh K\Rah^Ws ̆s˴h\ D°ƛd_

D^ŽWp 8ap_ ^hdW ȳk DhWp XhĠ \sD_hap_ 7Wp YƈS dWhSWj WhD^hRj Xˆ^ah^° [pFh T:Wp ?ɂk 5 WïŽ D^° _ D° 8aSj dh_p K\Rah^ ^hEas 7Wp YƈS dWhSWjӟWs K K\Rah^ ^hEas ?ɂk5 WïŽ D^ŽWp 8 dh_p K\Rah^

Ⱥk_Saj ^hEp_ Jp 7Wp WhD^hRj Xˆ^ah^° dSXTjӟWs dƠȶ lR½ ZˆeƧDh^ D^° _ Jp . WhD^hRj Xˆ^ah^° Ȑ XFɀk5

_jVp_ Sp da± Xˆ^ah^s 8ah WjP^Sh []h½ XF_h _p ?aj ;\pU dhTp WhD^hRj Xˆ^ah^Wp ^Ž7_ XhNŽUh^ ʎkX

S^YTj _hE _hE 7‡[WUW.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only - To fully understand the contents of this email, you may be required to read http://issuu.com/patidar/docs/ series_1_-covering_email_contents - To know more visit www.realpatidar.com or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com or join google group http://groups.google.com/group/realpatidar/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$XJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 1 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 560 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information on Satpanth.org is wrong GE 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GE 6 - Information on Satpanth.org is false and List of Pirana Kakas 3DJH RI 5HDO3DWLGDU0DLO2(:KROH1DYD9DDV 5DYDSDU YLOODJHHPEUDFHV6DQDWDQ' GE 6 - dSX5T apZ d:N X^ EsNÂ&#x17D; \hÂ&#x2C6;eSj J 7Wp Xj^hRh Wh DhDhB Wj ]hUÂ&#x17D; www.realpatidar.com mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

OE 15 - Whole Nava Vaas (Ravapar) village embraces Sanatan Dharm / 8Eh Wah-ahd (^ahX^) Fh\ Wh _sDs? dSX5T Ć&#x2014;]hFjWp dWhSW V\½ 7XWhĆĽ]s

Prakash Patel <prakashpatel1008@gmail.com> 5HSO\7RUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP 7RUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP  

Sun, Aug 29, 2010 at 9:13 PM

iWSpb[h: ^h\ ^h\ K]h^° Waj d\hKWj ƨThXWh D^Â&#x17D; Ć&#x2014;]h^° XR Xj^hRh\h5 ?D d\hK Ih_SjK eSj X^5 Čą k ? d\hK\h5 ^e°ahTj

d\ƨS DPahXhNÂ&#x17D;Uh^Wj B`E Čşk\Wh S^Â&#x17D;D° Tah _hFj ?N_pK dU5 S^ Xj^hRh Xj^hRhJsPÂ&#x17D;Wp JsPÂ&#x17D;W W 8KWj 8 d\hKWj

ƨThXWh D^ah\h5 8aj eap S\p 7\Wp Ip_pĆ&#x203A;K D^s Js D° dSXTjÓ&#x;Tj 7_F T:Wpd\hK ^Ij ZShB Ss

\Wp S\Wp Čś lJahČľk5 \W Th] Jp D°Č? XIhd a^d Xe°_h 8 d\hKWj ƨThXWh D^Â&#x17D; Sp É&#x192;kS 5 \h^h De°ahSh Xj^

:\hČşkUÂ&#x17D;Wp 8KWh :\h\h5Ć dhe \eh^hK ƨThXWh D^Â&#x17D; Jp "8d\hKWsXIhIa^dTj

WhFhUÂ&#x17D;XiSaeÂ&#x17D;aNI_hapJp "8 S\h^Â&#x17D; Ip_pĆ&#x203A;K Ws KahZ Jp ^eÂ&#x17D; ZjÄĽ ahS Ss \ŇŞ Čşk\Wh DÂ&#x17D;VhSheap S\sK

S\WpČşkd_\hW dhÂ&#x2021;ZS D^ahČľk5 DesJs X^5 Čą k S\sWp Čşkd_\hWs ?Wj K\hS\h5 [p`adp WÂ&#x2C6;eDh^RD° dSXÓ&#x;Wj

llĤ Y^\hWÄĽ Â&#x2021;Zdi\ĆŁ_h e^½^e°\hW 8UajdČľk ajdČľk Čľ 5 iW^5 iW^KW KW Ds: XR ȜĤ \hW WhČżuȿ½ eÂ&#x17D;\ dSFs^ XhĚ Ě&#x2C6;\h 9Ć&#x203A;Ě&#x192; :\h\h5dhe 8U llĤ bČż W^7_j \e\5Udheh S\h^Â&#x17D; Usah .8 De° eahSh ahSh \5Ě Tj ȜĤ Čżk Th] 7Wp W dSFs^ :\h\dheh W^7_j

l^Â&#x17D; l W Th].8 l Čś^Â&#x17D; lĤ \e\Udheh eD _h?_heh 9ĆŁ_ĆŁ_hes \e\UČł Čłk ^ ^É&#x2026;k É&#x2026;_jĆŁ_he jĆŁ_he° e .8 De° ea ahSh hSh \5Ě aF^ ȜĤ Th].

De°ahSh \5Ě s Â&#x2C6;eĆ&#x203A;Čłk WhD]h bhÄ&#x2DC;sWh Jp "D° Ȣk ^hWWh Jp "Wh 8 \5Ě s WTj Â&#x2C6;eĆ&#x203A;Čłk Wh dhÄ&#x2DC;sWh 7Wp WTj Ȣk ^hWWh 8 Ss \5Ě s Jp S\h^h De°ahSh [FahWdUȤkČżk9ƧNU° aWh Â&#x2C6;U\hFWj ;XK Jp S\Wp EhĚ j W TSj es] Ss S\p

Č?Wpd5Dh^Ih]½ DesJs Sp e5ƨU° ahWhÍŻÄĽWp Čś lJÂ&#x17D; KsKseapXhÄ ?\ W De°ShD° S\h^h aPÂ&#x17D;_sWp dq9Us? SpWh5 \5Ě s

Čż5 Ä Ä B\ B\ W\s Ě&#x2019;j 8Xj UÂ&#x17D;Vh eSh eap 8 \5Ě sWp sW W DhQÂ&#x17D;Wp DhQÂ&#x17D;W W 8\s? Ó&#x;\ X^\˲XhÄŻ X^\hĆ&#x2014;\hWj 8ĂŹhTj 8UČżk dSȤk Ȥȿ Čżkk XhĚ Ě&#x2C6;Ä&#x203A;h 9Ć&#x203A;Ě&#x192; :\h\dhe 8V ajdČľk Čľ 5 Wj^KW iWƧD_DÂ&#x17D; Wh^h]R S\h^Â&#x17D; 8djdp 8djd d8ah É&#x2026;kVh^h D^Â&#x17D;

WhĆ&#x2030;]h Jp dĆ&#x2014;XWTj [h:B \Wp d\KR WTj XPSj D° S\s \hWsJs :\hČşkUÂ&#x17D;WWp :\h\dhe Ss SpWhK ZWhap _h dhÄ&#x2DC;sW dhÄ&#x2DC;sWp a_h W WhĆ&#x2030;]h"ZjČŠk ZU_j WhĆ&#x2030;]h" "Z 5 dĆ&#x2014;Ć&#x153;Ć&#x203A;TjBWj apZ dh9N\h5 FhUÂ&#x17D;XiSBWh Wh\ y dhRhDhDh z dh\ÄĽDhDh z dh\ÄĽDhDh { { 

D^dWDhDh | dh\ÄĽDhDh | dh\ÄĽDhDh } ^Âľ } ^Âľ ]hDhDh ]hDhDh ~ ^h\ÄĽDhDh WȲk ~ ^h\ÄĽDhDh  WȲk ȲDhDh DhDh Â&#x20AC; Čšk Â&#x20AC; Čšk Čš_ _hDhDh hDhDh  Ě&#x2020;hFÄĽDhDh yx  Ě&#x2020;hFÄĽDhDh yx

hDh y| WhFÄĽDhDh WhThDhDh yy UÂ&#x17D;XDhDh yy UÂ&#x17D;XDhDh yz \WÄĽDhDh yz \WÄĽDhDh y{ WȲk y{ WȲk ȲD DhDh y| WhFÄĽDhDh y} dh\ÄĽDhDh y~ Xp y} dh\ÄĽDhDh y~ XpThDhDh

zx ^h\ÄĽDhDh zy daÄĽDhDh zy daÄĽDhDh zz D^dWDhDh zz D^dWDhDh z{ z{ y WȲk ȲD DhDh yÂ&#x20AC; D^\bjDhDh y _ĂŤ\WDhDh y _ĂŤ\WDhDh zx ^h\ÄĽDhDh y WȲk hDh yÂ&#x20AC; D^\bjDhDh

WhWDUhdDhDh WhWDUhdDhDheap _pED D°?_XN°_ D_DShah`h? Sp\Wh ČśkƨSD XI\apU Wh ČśkƧO Wzx ;X^ Č? _Ep_ Jp

y dhRhDhDh z bp z bp^\e\U { 7Ć&#x17E;Čłk { 7Ć&#x17E;ČłkČł Čłk _h | :Ě&#x2C6;heÂ&#x17D;\ | :Ě&#x2C6;heÂ&#x17D;\ } ^eÂ&#x17D;\ } ^eÂ&#x17D;\ ~ D^Â&#x17D;\\e\U ~ D^Â&#x17D;\\e\U dh\U dh\U Â&#x20AC; edW Â&#x20AC; edW Sp Ě&#x2020;\hRp y dhRhDhDh

 ^eÂ&#x17D;\ yx ^hČ?\e\U yx ^hČ?\e\U yy Čľk yy Čľk Čľ^ ^\e\U yz Čšk Čš_ _hh y{ XsIh y{ XsIh y| Ě&#x2020;hFÄĽ y| Ě&#x2020;hFÄĽ y} WȲk y} WȲk Ȳ y~ UÂ&#x17D;Xh y~ UÂ&#x17D;Xh y WhWÄĽ y WhWÄĽ  ^eÂ&#x17D;\ \e\U yz Čšk

zy WȲk Ȳ zz Xp zz Xp XT Thh z{ WȲk z{ WȲk Ȳ z| D^\bj z| D^\bj z} _Í\W z} _Í\W z~ ^h\ļ z~ ^h\ļ z z

yÂ&#x20AC; WȲk Ȳ y WhWÄĽ y WhWÄĽ zx dh\ÄĽ zx dh\ÄĽ zy WȲk yÂ&#x20AC; WȲk

ČśkƨSD WhWĆ&#x2C6;Uhd FhUÂ&#x17D;? ZpOh SpWhTj Xe°_hĚ&#x2020;FN D^° _ Jp 8 S\h^Â&#x17D; apZ dh:N\h5 daÄĽ zÂ&#x20AC; D^dWDhDh8 daÄĽ zÂ&#x20AC; D^dWDhDh 7Wp S\h^h _pEDWj ahS ?D TSj WTjeap S\h^Â&#x17D; apZ dh:N ;X^ S\s Ě&#x2020;hFÄĽDhDhWs da5 aS yx Tj

Wsd\]KRhasJs y{y Wsd\] KRhasJs X^5 ^Čą k 9iSehd Ksbs Ss EZ^ XPbp bD° Ě&#x2020;hFÄĽDhDh 7Wp W a_j\j]h da5 aS yÂ&#x20AC;{z \h5

W Z5 ZV D]h½ ]h 7Wp W S\Wp W dIh:Wj E^h: D^aj es] Ss Ih[ČŹu 7Wp WEĚ hRh 8ap a_ 7Wp W IpIs^Â&#x17D;aeÂ&#x17D;a5 Is^Â&#x17D;aeÂ&#x17D;aIh[ČŹu W Ě&#x2C6;hĆ eRWp

$XJ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 561 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information on Satpanth.org is wrong GE 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO2(:KROH1DYD9DDV 5DYDSDU YLOODJHHPEUDFHV6DQDWDQ'

3DJH RI

www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com TsPÂ&#x17D;D \e° eW WS S D^dsSs yÂ&#x20AC;{z WEĚ hRhWh O^haWj WD_ \`Â&#x17D; Kbp b8Wh X^Tj EZ^ XP°Jp D° S\p \ apZ X^ Čşk Eh`ah \hN° ČşD D°°_ \hÂ&#x2C6;eSj EsNÂ&#x17D; 7Wp W Â&#x2C6;eĆ&#x203A;Čłk Ć&#x203A;Čł U° UEh`ah NW Wjj Jp S\h^Â&#x17D; apZ\h5 dq9UsWh Wh\K ZU_j WhEp_ Jp dq9Us

dĆ&#x2014;XĆ&#x203A;TjÓ&#x;Wh ȤkČżk eSh Sp De°ah\h5 S\sWp d^\ 8ap Jp "7Wp S\s 7\sWp Ip_pĆ&#x203A;K D^sJs D° 7\Wp ]hWj dĆ&#x2014;XĆ&#x203A;TjÓ&#x;Wp Čşkd_\hW dhÂ&#x2021;ZS D^Â&#x17D; ZShBČŠk B É&#x2020;k 5 S\Wp Y^Â&#x17D;ah^ Ip_Ć&#x203A;p K DČżk5 Ä D° S\s 7\h^hTj 7_F T:Wp Zp a^d ^eÂ&#x17D; U° EhPs XJÂ&#x17D; EZ^ XPbp D° S\h^Â&#x17D; Ó&#x;`E É&#x192;k 5 Th] Jp Čśk^ah^ D^É&#x201A;k5 WÂ&#x2C6;e XP° Čłk VČľk 5 Čłk V 5 es] SpWp XhRjČľk 5 XhRj T9 Kbpeap 8WhTj aVh^° ČŁk_hdhWj KÄŽ^S es] ?É&#x201A;k5 \Wp WTj _hFČąk;Ć&#x203A;FSs

KFhPÂ&#x17D; bDh] X^Čąk5 É&#x2026;kahWs Us` D^Â&#x17D;Wp É&#x2026;kSs es] SpWp D°\p] KFhPÂ&#x17D; bDh] WÂ&#x2C6;e

[_piWSpb[h: ^h\ ^h\

$XJ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 562 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Netra Gaum Resolutions GE 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO 1DYD6DPDFKDU

3DJH RI

www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

Nava Samachar Mehul Patel <mehul_patel3889@yahoo.co.in> To: realpatidar@googlegroups.com

Sat, Sep 18, 2010 at 7:43 PM

Dear Real Patidar Bhaio, Sambhlo ek nava khushi na samachar, have netra gam pan rangai gayu che SANATAN na rang ma, netra samaj ae nava tharavo karya che jenu badha gam na sabhyo ae palan karvanu rehse. me aa email sathe SHREE NETRA PATIDAR SANATAN SAMAJ na tharavo ni nakal attach kari che. Sanatan Dharm ni jay Jay Laxminarayan Jay Ma Umiya

3 attachments

scan0001.JPG 779K

scan0002.JPG 692K

scan0003.JPG 695K

6HS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 563 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Netra Gaum Resolutions GE 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ealp alpati atit dar a at dar.co .co c m

ma l@r ma mai l@real eal a pa pat atid dar.com d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 564 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Netra Gaum Resolutions GE 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ealp a ati atidar dar ar.co .com m

mail@r mai l eal l@r l@ ealp pat attid dar.com d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 565 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Netra Gaum Resolutions GE 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

eal allpat alp atittida at dar.co dar .co c m

m l@r mai l@real eal ea alpat patida ar.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 4 of 4 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 566 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satpanth -(Non) Hindu Religion -False (so called) certificate obtained GE 8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GE 8 -Satpanth -(Non) Hindu Religion -False (so called) 5HDO3DWLGDU0DLO Ě&#x2019;jb5D^hIh]½WjƨXjI certificate obtained. dSX5T - (Fp^) Â&#x2C6;eÂ&#x201E;Čłk V\½ -EsNh (De°ahSh) dNÂ&#x2014;YÂ&#x17D;D°N _jVh Jp . alpatidar.com

3DJHRI

2

mail@realpatid dar.com

5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

Ě&#x2019;jb5D^hIh]½WjƨXjI 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7RUHDOSDWLGDUUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP!

:HG6HSDW30

eapd\Ĥȝk5 D°iWSpb[h:dSX5TWpÂ&#x2C6;eÂ&#x201E;ČłkV\½D°aj^Â&#x17D;SpDeÂ&#x17D;bD°Jp Čşkd_\hWsWpČŁkbD^ahb5D^hIh]½?9ƨ_h\WpapU8VhÂ&#x2C6;^SV\½DÂ&#x17D;VsSpajK^Â&#x17D;SpČ?dhČ´kd5SsČľk5 d5\p_W Xj^hRh]sĤȝk5 ebpSp\h5XRdSX5TjBWpČŁkbD^ah D:D_paRU° aRXRD^ajXP°Wp EsNhdNÂ&#x2014;Â&#x2C6;YD°N8Ć&#x153;]s Jp 8ahEsNhdNÂ&#x2014;Â&#x2C6;YD°NWjDÂ&#x17D;\SD°N_jSpd\ÄĽ_pKs

b5D^hIh]½WjahSdh5[`Â&#x17D;WpDĂź^Čşkd_\hWsĂ°h5]WTjZs_ShD°9ƨ_h\Â&#x2C6;eÂ&#x201E;ČłkV\½WsYhNsJp SsdSX5TV\½ah`h

bh\hN°De°ShY^° Jp 

Xj^hRh\h5FsOap_dhČ´kd5SsWjdĆ \p_W7WpSp\WhEsNhdNÂ&#x2014;Â&#x2C6;YD°NWsD° N_s\eĆ&#x2014;aJp ?SsiWSpb[h:?K dhÂ&#x2021;ZSD^Â&#x17D;8Ć&#x153;Čťk5

?N_pdjVjahSD^Â&#x17D;?SsdSX5Tah`hF\pSp\WhdNÂ&#x2014;Â&#x2C6;YD°N_:8apSs]?Â&#x2C6;eÂ&#x201E;ČłkV\½WÂ&#x2C6;eZWjbD° 8ahSWjIsEaN\hN°Y^Â&#x17D;TjVĆ&#x203A;]ahUiWSpb[h:Wp 5HDO3DWLGDU  9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDU GRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOH FRPJURXSUHDOSDWLGDU 1LWHVK&KKDEKDL\DQLWHVKFKKDEKDL\D#JPDLOFRP! iĚ&#x2020;]i\Ě s 7eÂ&#x17D;7N°ID^° _iaPÂ&#x17D;BD_jXKs:Wp8XRhb5D^hIh]½ļiacpS\h^h7Â&#x2021;[Ě&#x2020;h]8Xs KWWSZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y ;]DVX\)%$ 15 y

6HS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 567 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satpanth -(Non) Hindu Religion -False (so called) certificate obtained GE 8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 2

5HDO3DWLGDU0DLO ╠њjb5D^hIh]┬йWjкеXjI

3DJH RI

www.realpatidar.com

mail@realpatid dar.com 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

╠њjb5D^hIh]┬йWjкеXjI 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7RUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP

)UL6HSDW30

b5D^hIh]┬й─ЦWsia┬ѕPB╚љiWSpb[h:?\sDкБ]sJp SpD┬░N_sdhIsJp ?╚Еk as KWWSZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y WDWS=RZ IHDWXUH UHODWHG 5HDO3DWLGDU  9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDU GRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOH FRPJURXSUHDOSDWLGDU 1LWHVK&KKDEKDL\DQLWHVKFKKDEKDL\D#JPDLOFRP! >4XRWHGWH[WKLGGHQ@

6HS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 568 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agni Sanskar - Samadhi - Dafan Vidhi GE 9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5HDO3DWLGDU0DLO >53*URXS@$*1,6$16.$5 www.realpatidar.com

3DJH RI

GE 9 - Agni Sanskar - Samadhi - Dafan Vidhi / 7ŠƊW d5ƨDh^ - d\hVj - UYW iaiV

mail@realpatid dar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

[RP Group] AGNISANSKAR Mohanlal Patel <teaktimber1990@gmail.com> Reply-To: realpatidar@googlegroups.com To: realpatidar@googlegroups.com

Tue, Oct 5, 2010 at 5:27 PM

9ƨ_h\ ̆pˆ^S EhWhXƛTjB UYW iaiV Wp ˆe„ȳk d5ƨDh^\h5 ̆iSXhˆUS D^ah \Tj ^Ĝh Jp ,Wp apUsWh \5́s Wp \W

GˆPS 7TҴ D^ŽWp _sDsWp ZpaȢlY ZWhaj ^Ĝh Jp . ˆe„ȳkB ðh^° XR UYWiaiVWp 7ȵk\sUW 7XhShWTj.idah] D° 7iS S ìhiS [Fsdh: ].ˆe„ȳkB\h5 Ds:Ds:e_DŽ aR½ Wh _sDs UYWiaVj D^° Jp .Ⱥkd_\hWsȵk5 Ks^ eȱk5 Ɨ]h^° 8 e_DŽ

Ds\ 8XRj Ȑ\ Sp\WhTj UZh]p_j eSj.Wp 8XRj Ȑ\ SpB\h5 XR ȺkŠƨ_\ 8Ih^s ^eŽ F]h Jp eap 8XRWp WïŽ D^ahȵk5 Jp D° 8XRWp ;ƍI ȣk\h^Žah`Ž ìhiS\h5 EXhaɂk5 Jp D° d^Dh^Ž ̈hěR ?aj e_DŽ Ds\\h5 EXhaɂk5 Jp

UYW iaiVWp̆\‡RS D^ahd5Ss \e5Ss Wj d\h5VjBWh UhE_hB

8XjWp ìhiSKWs \h5 Fp^ d\KR ;[j D^Ž ^Ĝh Jp .d5Ss D° idć ȶkȿkcs Wp :ƍJh Ⱥ mƗȻk es] Jp .SpB? XsShWh ̆hR Wp ab D^° _s es]

Jp .XsShWh ̆hRWp ̈ěh5P \h5 Ⱥ lDŽ U° Jp , ?N_p D° XsShWh \ŠƨSƧD\h5 ;X^Wh [hF\h5 Ⱥ lDŽ U° Jp . Sp\Wh \ŠƨSƧD\h5 ̆hR esahTj Sp\Wp 7ŠƊW d5ƨDh^ 7XhSs WTj. SpBWj Ⱥkd_\hWsWj Ȑ\ ɅkaPhajWp DZ^ ZWhahSj WTj.SpBWp ȹ li\\h5 ZpdhPŽWp d\hiV 7Xh] Jp .8KWh K\hWh\h5 djƚVjBTj a^° _h idć ȶkȿkcs ebp D° Wˆe Sp XR

?D b5DhWs iac] Jp . Fsdh: _sDs XR 8aj ^ŽSp d\hiV 8Xp Jp . SpB EhWh XƛTjBWj Ȑ\ ɅkaPhaj,UYWhajWp DZ^ WTj

ZWhaSh. EhWh X5TjB Wh Zhah :\h5\dh S\h^h De°ah ̆\hRp ˆe„ȳk eSh Ss Sp\Wp ȺkŠƨ_\ XƚViSTj UYWhajWp DZ^ D°\ ZWhaj

Jp ? eap \e°^ZhWj D^ŽWp DƍJ DPah XhNŽUh^ ìhiS\h5 7\p [ƈEhWhXƛTjB] ˆe„ȳk JŽ? ?as ̉\ XpUh \h5 D^s. S\s Xj^hRh\h5 Ⱥkd_\hW ˼ƨNŽBWj dhTp 8^h\Tj ^es.7eӄ dWhSWj d\hK\h5 EsNŽ ̉\Rh ;[j \h D^s.

V5VhT± DƍJ Zeh^

^e°Sh EhWh X5TjB Zeh^Ds: ȤkK^Ž F]h es] Wp Ɨ]h5 _sD_hȐ 7ȤuiWd5ƨDh^ 8Ɯ]s esah JSh5 Sp

BWj DZ^s SpBWh Fh\Wh \sEhR\h5 Ksah \`p Jp .8ɂk5 bh \hN°? Ԍ]h5 ȤkK^Ž F]h es] Ɨ]h5 XR e_DŽ Ds\Wh _sDs \hN° UYWhaah \hN° D̈ƨShW es] K Jp .Ɨ]h5 UYWhaSh D°\ WTj? 7ȺkD EhWh X5TjB 7ŠƊW d5ƨDh^ 8Ɯ]h XJŽ 7ƨTjĬ_ d5˴eŽ Sh ^aSj aESp 7PVh ^hEj ȺkD°Jp XJŽ Fh\ Ĥ]Ɨ]h^° Sp 7ŠƨTWp ȺkPUhWj Ȑ\ Ⱥkd_\hW XƚViSTj UYWhaj DZ^ ZWhap

Jp .Ks S\p XhDh Xj^hRh X5Tj es Ss Ԍ]h5 ȤkK^Ž F]h es] Ɨ]h5 K UYWhas Wp.S\s D̈ƨShW \hN° d^Dh^ \hФ5 7^ĥ D^s, \5ȩk^ T9 K Kbp. Dh^RD° ZɆk\SjBWh [sFp _ȥk\SjBWp d^Dh^ X5Xh`Sj ^e°_j Jp . ?D Zhȩk XsShWj ĤSWp ˆe„ȳk S^ŽD° B`Ehaaj Jp ,Wp

Zjĥ Zhȩk Ⱥkd_\hW 8Ih^ d5ˆeSh ȺkDaj WTj.? D°\ ZWp?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only - To fully understand the contents of this email, you may be required to read http://issuu.com/patidar/docs/series_1_covering_email_contents - To know more visit www.realpatidar.com or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com or join google group http://groups.google.com/ group/realpatidar/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2FW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 1 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 569 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desalpar Guntli -Resolutions GE 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Real Patidar Mail - Fw: Deshalpur (G) KPS Resolution

www.realpa atittidar.com ida id da dar arr.co .co om

Gautam Patel <coolguy_kop@yahoo.co.in> Reply-To: realpatidar@googlegroups.com To: realpatidar@googlegroups.com

1 of 1

mail@realp patidar.com

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

Tue, Oct 26, 2010 at 7:26 PM

Resolution from Desalpar Guntali Kadwa Patidar Samaj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only - To fully understand the contents of this email, you may be required to read http://issuu.com/patidar/docs/ series_1_-covering_email_contents - To know more visit www.realpatidar.com or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com or join google group http://groups.google.com/ group/realpatidar/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deshalpur (G) KPS Resolution.pdf 32K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=562de6d854&view=pt&search=i...

05-Nov-2010 06:39 PM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 570 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desalpar Guntli -Resolutions GE 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GE 10 -Deshalpar (Guntli) -Resolutions -Satpanthis not allowed ĥ.:.yx - U° b_X^ (ȤkS 5 _j) - O^has - dSX5TjB dƟ] Wˆe ^eŽ bD° www.realpatidar.com

mail@realpatidar.com

ˆž¤\®…žážlžw 6ž=¨Wžáž¤ .PƒžžlžžK¤\žwŽžÝžž@ ݞ¨lžž®\®…žážlžw 6ž=¨ Wžžiž4žZžžUžžBܞª@ .>?   ˆž¤ \®…žážlžw 6ž=¨ .Pƒžž lžžK¤\žw ŽžÝžž@ lž¨ƒžž{lžžw[ž¤ ŽžižžWžiž Ÿƒž>žžwŽžwUž¤ƒžžœž¤#žiž® ŽžižžWžiž¡’\¨ hžÝž{iž® ݞžižižžw¤#žiž® #žiž¨Žžwižžw¤ŽžÝžž@?® #žWޞžw® @ޞžw® #žžlžUž® ˆž¤áž3ݞ¤ižžwžÞžUžܞ6žƒžžižižžlžžKž®WŽžƒžiž¤Ÿ’w.ݞ’ž®WŽžƒž lž~Žž=6ž® (@ݞUž¤.wƒžž@&w’Þžž?¤#ž® Wޞžw® ŽžÝžž@ižž7žUžž۞hžžŽžÜޞž® wž’ܞªáž¤ ŽžižžWžižhžÝž{[ž¤ܞK.¤6žÞžžiž¨ @UžžWžžWž®#žž®iž® ݞ¨œžŽžižžWžižlž~ƒžž’Ýžž= ឞƒžƒžžWž®Ýž@ .®if¤Þž ŽžÝžž@ižž #žž\®…žiž® #žiž¨áž3ž¤iž® Wž® ݞ¨@۞ižž® Nwžƒž lžŽžžw .wƒžž® #žŸižƒžžÞž{ @UžžWžž6ž&.žáž® Wžžižž.žwž®Ûžžw¤ݞ=Pœžiž¤ŽžÜžžÝžžŽžƒž{ Žž=ݞWž¤[ž¤ #ž®.ݞWž® lžŽžžw .w®áž Nwžƒž #žž²w=6žžÛžž\ ݞ¨.žÝž® #žžÝž ŽžÜžž ŽžÝž3ž ݞ=@¨w¤ ݞžK® w@¨ .wWžž ŽžÝžž@iž¤ Wžž iž¤ ŽžžÝžžiޞ ŽžÜžž#ž® Nwžƒžiž® Žžƒž{ Žž=ݞWž¤[ž¤ ۞’žáž¤#žžlž¤#ž®.ݞWž®lžŽžžw.w¤Wž®ݞ¨@۞iž¨#žž>žwUž.wƒžžiž¤۞ž=’®hžw¤#žžlž®áž

Nwžƒž  ˆž¤\®…žážlžw 6ž=¨ .PƒžžlžžK¤\žwŽžÝžž@ŽžižžWžižŸƒž>žžwŽžwUž¤hžwžƒžWžž#žiž® ŽžižžWžižŸ’=\¨ hžÝž{ #ž=6ž¤.žw®ážŽžÜޞž®iž¤ŽžÝžž@?®.®if¤ÞžŽžÝžž@ižž۞=hžžwUž#žiž® ŸwWžŸwƒžžA®iž¤Žžž[ž®Žžž[ž®Wž®#žž®ižž#žž\®…žž®iž¨lžŸwlž¨Už{Wžlžžážiž.w®?®#žž@wŸƒžƒžžw Wžž[ž¤ŽžWžlž=[žhžÝž{iž® ݞžižižžw.® #žžŽ[žžhžwžƒžižžwƒÞž.Wž¤#ž[žƒžž lžŸwƒžžw Žžž[ž®ižž lžžŸwƒžžw¤. Wž[žž ŽžžÝžžB. ƒž’®ƒžžw Žž\=Wžw ۞=\ .wƒžžÝžž #žžƒž® ?® ܞŸƒž‹ÞžÝžž= Wž®#žž®iž¤ Žžž[ž® ƒž’®ƒžžw wž4žižžw ƒÞž.Wž¤ #ž[žƒžž lžŸwƒžžwiž® lžUž ŽžWžlž=[ž¤ 6žUžƒžžÝžž#žžƒž…ž®#žiž®Wž®ݞ¨@۞iž¤.žÞž{ƒžž’¤ŽžÝžž@ƒ\žwž.wƒžžÝžž#žžƒž…ž®ŽžižžWžiž Ÿ’=\¨ hžÝž{[ž¤ ŸƒžÝž¨4ž [žÞž®áž ŽžÜޞž®iž® lžž?ž ݞ¨œž ŽžižžWžiž lž~ƒžž’Ýžž= ŽžžÝž®áž [žƒžž WžžŽž¨\¤iž¤ŽžÝžÞžݞޞž{\ž#žžlžƒžžÝžž#žžƒž®?® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 571 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

History of Sanatan Dharm in ABKKPS GE 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5HDO3DWLGDU0DLO8XRp STh8XRjd\hKXh`SjdWhSWV\½iacp

RI

www.realpatidar.com ar.com

mail@re mail@realpatidar.com 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

8XRpSTh8XRjd\hKXh`SjdWhSWV\½iacp0RKDQODO3DWHOWHDNWLPEHU#JPDLOFRP! 5HSO\7RUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP 7RUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP

7XH1RYDW$0

8XRjd\hK7WpdWhSWV\½

 Ó&#x201D;UhČ?}xxacŇ´Tj8XRjĂŹhiSČ?V\½ Xh`Sj8aSjeSjSp 9ƨ_h\Ws?DYh5NsJp Wp Sp 8XRWp \hN°_h]DWTj?\ zxxac½ Xe°_h5D°b^hZhXh?7Wp 8b^° Â&#x20AC;xac½ Xe°_h5Wh^h]RZhXh?d\ĤƼȝk5Ć&#x2014;]h^° 8XRp ĤȤmST]hXJÂ&#x17D;ĂŹhiSKWsVj^°

Vj^° ČşkÂ&#x160;ƨ_\?ahdĆ&#x2014;X5TV\½ WpiS_h5K_j8Xah_hĆ&#x160;]hD°b^hZhXh?ƨah\jWh^h]RÂ&#x2C6;eÂ&#x201E;ČłkV\½ 7XWhĆĽ]sD°b^hZhXhdhTpĂŹhiSWh 7ČşkD[h:B?Sp V\½ 7XWhĆĽ]sĆ&#x2014;]h^XJÂ&#x17D;Wh^h]RZhXh?dĆ&#x2014;X5TJsPÂ&#x17D;U]hW5Ud^ƨaSj?ƨThXp_8]½ d\hK?asÂ&#x2C6;eÂ&#x201E;ČłkV\½ 7XWhajXiaĚ T]hSp aESp _sDs\h5GRjĤȤmiS8aahTjXj^hRhX5TWp JsPah_hĆ&#x160;]hSp TjSWSsPXdjWsXhPÂ&#x17D;;XKap É&#x20AC;5 k

XsShWhJsD^hBWh5\s\h5TjJÂ&#x17D;WajEhWh\h5UbhĆ&#x203A;VS^Â&#x17D;D°K\hD^hap É&#x20AC;5 k VhW7Wp VW;X^Xj^hRh\h5Zp djShFPiVÄ&#x2018;hD^Sh^e°_h 5 ShWp Sp \Wp e°^hW dq ]UsDhDhBSThFp Q°^hBWp XsShWsF^hdÉ&#x20AC;kNhSsU° Eh]sSp TjWh^h]RZhXhSp BWp Ó&#x2022;E\h5DRhWj\hYDČŁkI

D^ah\h5Dh5:ZhDÂ&#x17D;WesČąk5 ^hĆ&#x2030;Čťk5Sp \Wj;X^DsN½ D°dsD]h½ Sp \WhIhÂ&#x2C6;^Ç&#x17E;]X^DhUa;JhƤ]sXRČ?TahČľk5 eČąk5 Sp T:Wp K^É&#x2013;k5

 Čşkƨ_j\?ahXj^hRhX5TWp JsPĂ&#x2C6;hXJÂ&#x17D;Zp iaDĆŁXseSh?Dƨah\jWh^h]RV\½ 7Wp ZjKs8]½ d\hK8ajiaN5 ZRhB aĆ?Ip7NahSj^e°_j8XRjĂŹhiSWp XhNÂ&#x17D;Uh^Wha5bK?ahȤkČżkČśl _h_^h\\eh^hKWh8U° bTjBVa^h\\eh^hČ?\hF½ Ub½WȜȿl 5 k

XPČžk5 D°XsShWj8FajB`E\hN°dWhSWV\½ 7XWhasDh^RD°ƨah\jWh^h]Rd5Ě&#x2020;Uh]\h5D°8]½ d\hK\h57Wp DĂŹhiSB8ap _j esahTjĆ&#x2014;]h58XRjƨaS5Ě B`EWÂ&#x2C6;e^e°ZjÄĽĂŹhiSBWh:bh^° Ih_É&#x201A;k5 XPbpdWy |}Wj8ČŠkZhČŠkWhacŇ´Wjd\hKWji\WjÍŤd

ȸDl sWj\h^YSp KRhČťk5D°Sp aESp d\hKČľk5 Wh\7Â&#x2021;E_DĆ?JDPahXhNÂ&#x17D;Uh^dWhSWjd\hKeČąk5 Sp aESWjdWhSWj d\hČ?BVa^h\ÄĽ\eh^hKWh8bjah½ UTj:Ä&#x2013;^^h\ÄĽ\eh^hKWjSXsČšil \\h5Ȣk`U° aj;i\]h\hShÄĽČľk5 \5Â&#x2C6;U^ZWhĆĽČťk58KWj

iaN5 ZRhSsČŠkBdWhShWjB?ZWhap _h8\5Â&#x2C6;U^\h5]aWsD°Č?9ƨ_h\Ě&#x2020;p Â&#x2C6;^SXj^hRhX5TWp \hWahah`h˟ƨNÂ&#x17D;BWp esÄ&#x2020;p Uh^s ZWjZp djF]hJp [hiaDXN°_8ahdWhSWČľk5 \esČż5 k Xe°^°_h˟ƨNÂ&#x17D;BWp esÄ&#x2020;p Uh^sWp b^Â&#x17D;^WhXhJ`Wh7ČşkD[hFX^_hS\h^Â&#x17D;Wp

DhQahXPbp 7V½ UĆ&#x160;VDĚ&#x2C6;ƨShWjXj^hRhX5TWp JsPÂ&#x17D;Wp 8aahah`hWp ?DČŠkN^hEah?DĚ&#x2019;Ä&#x2021;hČľk5 D°Ć&#x203A;Ě&#x192;;Čšk5D^É&#x201A;k5 XPbp?É&#x201A;k5

BVa^h\ÄĽ\eh^hKWp _FSh8XRjĂŹhiSF^Â&#x17D;ZesahTj\h_Ç&#x203A;\jWh;XhdDZWhaj_Ç&#x203A;\jWh^h]RWh\5Â&#x2C6;U^sZWhaahČľk5 É&#x2026;kIW

DČťkÂżSp WhY`ƨaÄŽXXhNÂ&#x17D;Uh^sWhFh\p Fh\EhWh\h5Tj?DI\IjWj8bh^hĆ&#x2030;]haF^ƨaS5Ě ^Â&#x17D;Sp _Ç&#x203A;\jWh^h]RWh\5Â&#x2C6;U^s;[h

T]hSp WhTj8XRjĂŹhiS?Ě&#x2020;I5P8TÂ&#x2DC;DĚ&#x2020;FiÄ&#x201A;eh5d_D^Â&#x17D;8Č?dĆ&#x2014;XĆ&#x203A;TjBDe°ShY^° Jp D°:\h\bhWp \hWsXj^hRhWj\hWSh\hWs

D^sPXiSZWjKbs7^° 8XRh|}xac½ Wh9iSehd\h5Xj^hRh\h57ČąkNbhÄ&#x2021;hesahJSh5Ds:D^sPXiSTČťk5WesČąk5 bjah]D°

dq ]UsDhDhBD°Fp Q°^hB8XRhD\WdjZD°Fh\p Fh\\5Â&#x2C6;U^sT]hXRD°Ć&#x203A;Ě&#x192;j]d\hKWhƨThW\h5Ă°h5]Ě&#x2019;Ä&#x2021;hČľk5 D°Ć&#x203A;Ě&#x192;;Čšk5WTČťk5Sp Tj

dĆ&#x2014;XĆ&#x203A;TjÓ&#x;D°Ć&#x203A;Ě&#x192;j]d\hK;X^ehajT9F]hWp esÄ&#x2020;p Uh^sWp _h_I8Xj[]ZShPÂ&#x17D;XsShWhSh_;X^WIhaSh^e°_hJp [hiaD

XN°_8XRj?N_pD°dWhSWjBWjd\hK\h5esÄ&#x2020;h;X^IjND°_h\sÍŠJhB?ƨThiXSXj^hRhX5TWjWjD^Xe°^°_h7ČşkD

esÄ&#x2020;p Uh^sWp ;FhPhXhPÂ&#x17D;Xj^hRhWs^ƨSsZShahasKXPbpUbhĆ&#x203A;Viabh5VTjEUZUČąk5 Xj^hČ°k5>ÄŽiX]h?N_hZVhJp D°DsN½ D°ds

D^ahaDÂ&#x17D;_sWp YÂ&#x17D;8Xahdh\p ah`hWhaDÂ&#x17D;_sWp YsPahKKsWp YsPahXs_jdsWp Ih^ahFN^WhXhRjWjČ?\ÄŽiX]haehaSh^e°_h

Jp @S\Wp ČşkZh^DĆĽ]dWY°dWTjČşkĆ&#x2C6;SS\hČż5 k Xj^hČ°k5S\Wp ČşkZh^D\e°^ZhWjD^Â&#x17D;dWhShWjBWjd\hKWp 7[hPhasWÂ&#x2C6;eUE_W D^s 1RY$0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 3 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 572 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

History of Sanatan Dharm in ABKKPS GE 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5HDO3DWLGDU0DLO8XRp STh8XRjd\hKXh`SjdWhSWV\½iacp

RI

www.realpatidar.com ar.com

mail@re mail@realpatidar.com

D°Ć&#x203A;Ě&#x192;j]d\hČ?Zeh^XP°_Ä&#x2013;p SXĚ 7Wp dWhSWjS^Â&#x17D;D°WjB`EdhÂ&#x2021;ZSD^hSsZhe°V^Â&#x17D;XĚ TjGRhdĆ&#x2014;XĆ&#x203A;TjBdeÂ&#x17D;B D^Â&#x17D;Wp dWhSWjesahWsPs`D^bp8KTjZp Uh]DhXe°_h5EhWhXĆ&#x203A;TjBWp dFXRWjd\ƨ]h;[jTahTjFh\p Fh\dWhShWjBWj

d\hK\h5yxxÄŽiX]hWjXhaSjYPhajWp 8XRWp Zp aȢlYZWhajF]hJp aNÉ&#x2026;kVjSp BWj8ƨThXj^hRh\h5K^eÂ&#x17D;Jp [hiaDXN°_

8ahČłl VWp UeÂ&#x17D;\h5XF^hEahah`hWjdh\p SD°Uh^Â&#x17D;^hEjdFXRKsPahWÂ&#x2C6;e7Wp d\hK\h5Ds:esÄ&#x2020;h;X^Zp dhPahWÂ&#x2C6;e8aSj dhS\aESp D°Ć&#x203A;Ě&#x192;j]d\hK\h5esÄ&#x2020;p Uh^sWja^RjTahWjJp EhWhXĆ&#x203A;TjBesÄ&#x2020;hX^Zp dahČśk^°Ȝ^k Â&#x17D;DsibbD^bpĆ&#x2014;]h^° dWhShWjB? ĤFČżkDShD°`aajK^eÂ&#x17D;

 8XRjd\hK^ļƨN^T9Sp Xe°_hdWhSWWsĆ&#x161;aK_e°^hSseSsSp aESp Wp TsPhac½ É&#x2026;kVjd\hKWjdWhSWjS^Â&#x17D;D°Wj B`E^eÂ&#x17D;XJÂ&#x17D;Vj^° Vj^° Čšk5dhSjF:Sp ^ItUac½ Xe°_h5dWhShWjBWjdhIjB`E7XhaahD°Ć&#x203A;Ě&#x192;j]d\hKdWhShWjBČľ 5 k

dh5[`SjWesahTjdWhShWjBWhÂ&#x2C6;eSsČľk5 ^ĂŤhRD^ah7Wp dWhSWV\½ WsĚ&#x2020;Ih^Wp Ě&#x2020;dh^D^ahD°Ć&#x203A;Ě&#x192;j]d\hKWj;X^aNK:Wp

_Ç&#x203A;\jWh^h]RdWhSWd\hK;[jT9Ć&#x2014;]h5XResÄ&#x2020;hB;[hT]hesÄ&#x2020;hWj_h_IpWp Y5 PWj_h_IpesU° Uh^sdĆ&#x2014;XĆ&#x203A;TjBWp XRd\haj

_jVhWp ?d\hKWp 7[PhajWhEjdWhSWV\½ WhĚ&#x2020;Ih^\hN°esU° Uh^s?]sĆ&#x160;]ĆĽ]Â&#x160;Ć&#x2C6;SWjiW\Č°k5DD^ah\h5XRThXEh:F]hČ?Wp

8XRhd\hKWs:iSehdKEZ^Wes]Sp d\hKWs;Ä&#x2021;h^É&#x192;k5D^ahWs"

 8d\hKWhbÄŽ8SWhacŇ´\h5ia^hRjah`hbh5iSUhbWp V\½ WhĚ&#x2020;Ih^\hN°U° b8Eh\h5Y°^ĆĽ]hSp WpSsĆĽ]dWY°dWWjahSs

KD^Â&#x17D;\h^Â&#x17D;d\hKdĆ&#x2014;X5TČşkDÂ&#x17D;Wp dWhSW\h5D°\8aj"8WjXhJ`DsRp DsRp [sF8Ć&#x153;]hWp 8d\hKbh\hN°;[jD^ajXPÂ&#x17D;Sp Ss DÉ&#x2013;k5KWÂ&#x2C6;e7^° esU° Uh^s?bhĆ&#x203A;SjUhbWh8Ě&#x2019;\Ws9iSehdKs]sWTjKs]sesSSsĚ&#x2020;Ih^\h5_9F]hWesSbhĆ&#x203A;SjUhbWh

ȤkČżk_Ç&#x203A;\jUhbÄĽSp \WhȤkČżkĚ&#x2020;j]hUhbÄĽSp BWs8Ě&#x2019;\ia^hRj\h5Jp V\½ XÂ&#x2C6;^aS½ WWsah]^sia^hRjTjKÄŹ5 Dh]seSsSp WhTj

iĚ&#x2020;]UhbÄĽ7aFSeShSp TjSp BibƧ]Ć&#x2014;aƨajDh^Â&#x17D;D5 OÂ&#x17D;Z5Vhaah`hWp ČśJ l hShD°Čąk5 XiaĚ T]sÉ&#x192;kÄ&#x2021;dWhSWjT]s"XiaĚ T]ses]

SsKD5 OÂ&#x17D;Zh5VShXJÂ&#x17D;_Ç&#x203A;\jUhbÄĽ8ĆĽ]hSp aESp ah5Qh]\h5BVa^h\ÄĽ\eh^hKWsĚ&#x2020;[haaVh^° esahTj_Ç&#x203A;\jUhbÄĽWjXhdp D5 OÂ&#x17D;

Z5Vhaah`h\h5BN8aahTjSp BXj^hRhXĆ&#x203A;TjBWp XRD5 OÂ&#x17D;BZh5Vah_hFjF]hXJÂ&#x17D;Sp \WhibƧ]bh5iSUhbpXRSp \DČťkÂż8ZhČŠk

_Ç&#x203A;\jWh^h]RdWhSWV\½ ah`h[h^S[^\h5Y°^aSh^Ä&#x153;hWp bh5iSUhddĆ&#x2014;XĆ&#x203A;TjBWp D5 OÂ&#x17D;BZh5VSs^Ä&#x153;sWp Ip_hBaVh^Ss^Ä&#x153;s F^Kd^Â&#x17D;Ć&#x2014;]h^° dĆ&#x2014;XĆ&#x203A;TjBWp Es`p Zp djF]s

 8Č?XRFRhDe°Jp d\hK\h5ȤkČżkKs:?BVa^h\ÄĽWhaES\h5d\hKWhČ´k^Â&#x17D;Rs?\eh^hKWp d\hKWhȤkČżkZWahiaW5Sj

D^Â&#x17D;eSjXR\eh^hČ?DÉ&#x2013;k5eČąk5 D°7Ć&#x2014;]h^° É&#x2020;k5 ȤkČżkZČľk5 XRXJÂ&#x17D;DsR7Wp D°as8ap É&#x192;k5EZ^"ZVhdh^hKebpSp WjÉ&#x192;k5EhS^Â&#x17D;]sĆ&#x160;]W 8ap Ssd\hKČľk5 VWsSXWsSWjD`Â&#x17D;Ĥ]S\h^hd\hK\h5dq ]UsWp DhDhBȤkČżkBeShKWp XJÂ&#x17D;d\hKWjÉ&#x192;k5a_pT9Sp ZVhWp

EZ^Jp 8XRhDPahXN°_Ó&#x2DC;Ĥd\hKWsDs:ȤkČżkWTjDs:dhČ´kd5SsWhXPJh]h\h5XRWTjJSh5XRF]hacÂą \hShÄĽWs[ĆĽ]

\esĆ&#x2014;da;KĆĽ]sbjEd5Ě&#x2020;Uh]\h5XRĆĽ]Â&#x160;Ć&#x2C6;SȤkČżkWTj8XRj_Ç&#x203A;\jWh^h]RdWhSWd\hČ?bh5iSUhdWp ȤkČżkWjĆ ]hWp É&#x192;k5XÂ&#x2C6;^Rh\ 8ĆĽČťk5"_sDs\h5_Ç&#x203A;\jWh^h]RĚ&#x2020;Ć&#x2014;]p ?DNDsXRĚ&#x2019;Ä&#x2021;haVjWÂ&#x2C6;eWp SÉ&#x2026;k[h^XRdWhSWV\½ iacp ĤRahW\Ƥȝk5

 y}y~\Â&#x2C6;eWhTjÂ&#x2C6;eÂ&#x201E;\S[h:EpShRj^\p bahGFj]hĚ&#x2020;p \ÄĽD°b^hRjaFp ^°Č?ahB?dWhSWV\½ ĤȤmiSČľk5 7Â&#x2021;[]hWJp PČžk5 XJÂ&#x17D; d\hK\h5É&#x192;k5XÂ&#x2C6;^aS½ W8ĆĽČťk5?da½ iaÂ&#x2C6;USJp 8_sDsWp Ds:Ds:De°D°S\sZÉ&#x2020;kdhČż5 kD^sJs8É&#x201A;k5 Dh\SsD^É&#x201A;k5 KKs:?8_sDsSs

D^° Jp XRČąk5 É&#x192;k5D^° Jp "GRhSsa`Â&#x17D;ibEh\R8XpD°eap SsdĆ&#x2014;XWTjBd\hKX^ehajT9F]hJp S\h^° GČ°k5Xe°_h57Â&#x2021;[]hWJp PÉ&#x201A;k5 eČąk5 8ahibEh\R8Xahah`hWp _hYsIsPÂ&#x17D;U° asKs:?Wh_h]DČąk5 É&#x192;k5D^hSseSs"Sh^Â&#x17D;d\hKWTj"XsShWj7Wp d\hKWjB`E

Čşk\WhT9KSjeSjĆ&#x2014;]h5É&#x2026;kVjGsPÂ&#x17D;]h\h5É&#x2026;kSseSs" 

eap [hiaD[h:XN°_?N_jV\½ WjĤȤmiS8ĆĽ]hXJÂ&#x17D;dWhSWV\½ WhiaI^sĤĆ&#x2013;]hXJÂ&#x17D;VWahWD°dÄ&#x201A;hahWdĆ&#x2014;XĆ&#x203A;Tj es]SsSp \Wp Čşk\WhDe°ahWjÂ&#x2C6;e\SD°`aajXPbpesÄ&#x2020;hX^ebpSs;Sh^asXPbpdĆ&#x2014;XĆ&#x203A;TjBdhTpdFXRdZ5VSThV5VsĆ&#x2014;]Kas XPbpYh]UsTSsesahJSh5eap I\h5Ě&#x2020;sXNÂ&#x2014;adhaajWÂ&#x2C6;eDh^RD°Sp BUFsD^Sh5ȧkDbpWÂ&#x2C6;e7Eh^Ss\e\UGs^Â&#x17D;WjKC_hU

Jp Â&#x2C6;eĆ&#x203A;ČłkBdh_dWp dÂ&#x2C6;eƧȰkJp 8S5DahU?9ƨ_h\Čľk5 Y^KWJp Ds:9ƨ_h\iacp dhȧk5 Zs_pSsSp Wp\h^Â&#x17D;WhEahWsYSasZeh^XP°Wp 7eÂ&#x17D;d\hK\h5Ds:dhȧk5 Zs_pSsaDÂ&#x17D;_WsNÂ&#x17D;dsXs_jdD°dsDsN½ D°dsTah_hFjĤ]Jp Xj^hRh\h5^eÂ&#x17D;F]p _hXN°_s\h5XN°_sČľk5 _seÂ&#x17D;

ae°Jp D°ZjĤȾk5 Dh^RD°9ƨ_hi\D8S5DahUÂ&#x17D;BČľk5 7Wp dĆ&#x2014;XĆ&#x203A;TjČľk5 V\½ KČľkW7Wp XjOXhJ`GhD^ahWjXĆ&#x161;ViSd\hWJp  aČ´keap XJÂ&#x17D; 1RY$0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 3 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 573 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

History of Sanatan Dharm in ABKKPS GE 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5HDO3DWLGDU0DLO8XRp STh8XRjd\hKXh`SjdWhSWV\½iacp

RI

www.realpatidar.com ar.com ShD7eÂ&#x17D;[hiaDXN°_S^Â&#x17D;D°d5ZsVWD^° É&#x20AC;5 k Jp XR8ahSsU^° DdWhSWjBWp _hȤkXP°Jp   

mail@re mail@realpatidar.com

˲\b

 9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVVHULHVBB FRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOHFRP JURXSUHDOSDWLGDU 1RY$0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 3 of 3 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 574 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+RZZDV3DYDODQG$PL7DEOHWPDGH *( 5HDO3DWLGDU0DLOa5Ih]h aF^Wh 9iSehdWhXhWhB\h5ȵk5 ?D Xhȵk5 

RI

ZZZUHDOSDDWWLWLGDUFRP LGDU GDDDUUFR FFR FRP    PDLO#UHDOSSDWLGDUFRP 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! DWLGDU FRP!

0RKDQODO3DWHOWHDNWLPEHU#JPDLOFRP! 5HSO\7RUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP 7RUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP

)UL'HFDW30

 

WjSp b[h:SThS\h^hdhTjBS\sahSahS\h5ȶJl sJsD°8XRhaPŽ_sDsReSh"8XRhɃk^VWsDsReSh"

hɃ Ƀ^^VWs Ƀk Fh]s D°Wj]hRjWp Wj]hRj Wp ;Fh^ahZ‡_UhWs8Ɯ]hes] ;Fh^ah Z‡_UhWs 8Ɯ]h es] EpShZhXhDsReSh"7^° 7\sXRDeŽ?JŽ?D°?ZVhEhWhX5TjeShɃk VWsFh]sD°

JSp j Sp \WjEh5 Wj Eh5[jȶ j ȶĤ ] Jp EpShZhXWjEh5[jWȶĤ Jp S Sp TjSp l ]Jp l ]Sp B?Dd5SijU]eShSp \WjaVh^° \h5aVh^° DZ^ȶĤ l Th]D°Sp \Wh V\½ Wh Wh\p Sp \Wj]hU\h58̒\ZWhaj_sDsX]sFjDh\sTh]Sp \WjiW̒h\h5K:?Ssbh5iSWs7ȵk[aTh]Zjȩk 5iWSp b[h:V\½

YWh T9 Kahah`hWj XR Eh5[jȶ j ȶĤ ] Jp \e\UFKWjȐah]aWsˆeƛȳkBWp ɀkN5 ahD°7[Ǜ]Es^hDEa^hajɅkWSD^haj \hN°YWhT9Kahah`hWjXREh5 l ]Jp

Z`KZ^ŽTjV\½ Xˆ^aS½ WD^haShƗ]h^° Sp \Wjdh\p _PŽYWhT9Kahah`hBWjEh5[jBdt^hƧ˼\h57Wp DO°DhRp Ksah\`p

Eh5[jB8XRjìhiS\h5 jB 8XRj ìhiS\h5ðh5]Ksah\`SjWTjWKKsah\`p Ksah \`Sj WTjjW WK Ksah \`p Wp Dh^RD°8XRjXhdp 8XRj Xhdp eȱk ȱ5 Ƀk ɃSp ]aWsɀk ]aWs ɀk ɀNN°° Wp 8XRp Jp 8aj 8ajEh5

7PVhȺkd_\hWT9F]heShSp TjKZ^KƨSjV\½ Xˆ^aS½ WWsdah_K;[sTSsWeSs8XRhaPŽ_sWp Ƀk^VWsXj^hRhX5Tj eShSp dhȧk5 XR8XRjìhiS\h5:\h\dh̆ap Ʀ]sWeSsƗ]h^° 8XRp DsReSh"Wp D]sV\½ Xh`SheSh"Sp WsK^hiaIh^SsD^s

ehK^^eŽWp WK^° WK^

WjSp b[h:

 :\h\dhWp Sp Wha5bKs8XRjìhiSWp ȶk^°ȶ^k ŽȺkŠƨ_\ZWhaahWj[^ȶk^DsibbD^ŽȧkðhJp 8XRjìhiSWh?D

ibaĥ \haĥ Bȧk ȧƨƨS ȧk EhWh X5TjeShSp j eSh B?Sp \WhFh\\h5Ehȵk5 ;ȹk5D^ah\hSZ^^D\ȵk5 UhWXRD^° ɀ5 k Sp SEhWhX5 Ksahah`hdhëj aPŽ_Wh\p ibaĥ\haĥSp

K\hWh\h5Sp B?́ŔRaESFhPhKsS^ŽXj^hRhWj]h́hD^ŽeSjSp BFta5bWs?N_s8U^D^ShD°FhȮk5ehDahah`ses]Ss 7\jWjFs`Ž7Wp Jp _jaESF]heShƗ]h^° j aES F]heSh Ɨ]h^° Dh`ȩ ȩk 5D5 5 D5 XjĤ]Sp j Ĥ] Sp as7ȵk s 7ȵk ȵ[ [a FhPhX^Zp dShWˆeZ`UsX^XsShWsaVh^hWsZsKWWhEShSp BJp a

T]s aESp ^e°ah\hN°8KWhȐahFp ƨNeh;dsWeShSp BFhPhWp ;ȹk5^hEjSp Wj;X^\sUWhEjN°ƛNȐɂk5 ZWhajSp \h5 T]sSp

ɅkSh^h́jWh́jĤXe^aESp Sp BN°ƛN\h5ɅkShShƗ]h^° ?DahJ^PhWh[hƠ[^ahWs7ahKdh5[Ƥ]sȐ\\hWjFsU\h5ɅkSpɀ 5 k

Zh`Dd`a`p Wp \h5ĤFjĤ]Sp \Sp aPŽ_XRĤFjF]hWp ӔVhȿ5 kesahJSh5XR7ahK8aSseSsSp ˆUbh\h5F]hƗ]h5^e°_h

Xha`ZWhahWj ^ŽS

Ȼ5D°ahJ^Phȵk ȵ5 Fį5 DhXjSp DhXj Sp ȵ5 k _seŽ7Wp _seŽ 7Wp I^ZjF\p I^Zj F\p _h\h5[^SheShXJŽSp [^Sh eShhX XJŽ Sp F\p _h\h5 \hRdWhehT\h5^e°_j\dh_Wh̆Dhb\h5KsȻk

_seŽ Wp I^ZjTjZp I^Zj Tj Zp \hRds?:\h\dhWjDZ^X^_p \hRds? :\h\dhWj DZ^ X^ _pXD]ҴWp D]Ҵ Wp XJŽDZ^Vs:Vsah]p JŽ DZ^ Vs:Vsah]p _jDZ^ȵk j DZ^ȵk ȵ5 XhRjDZ^Wj7ȩ XhRj DZ^Wj 7ȩ ȩk Z ȩk ^e°ɀ5 k _seŽWp Zhȩ

j \hNŽ\h5̆d^ŽFȻk ̆d^Ž FȻk Ȼ57 Ȼk XJŽ Sp \hNŽWjFs`ŽBZWhajWp \hNŽWj Fs`ŽB ZWhajjWp Wp 8ajFs`ŽBDƍJ\h5 8aj Fs`ŽB DƍJ\h5^e°_hEhWhB\h5 h EhWhB\h5\sD_hSjEhWh\h5 \sD_hSj EhWh\h5? ^e°_j\hNŽ\h5 7Wp XJŽSp Y^Ž XJŽ XhRj\h5BFh`ŽXha`S^ŽD° BFh`Ž Xha` S^ŽD°XjahSj8XRWp XjahSjj 8XRWp [ƧND^ahdq [ƧN D^ah dq ]hUs?Ƀk hUs? Ƀk ɃWTjDȻk WTj DȻk Ȼ¿ " Ȼk Fs`ŽBWp Y^ŽXJŽXhRj\h5

XJŽSp aPŽ_ShZPSsZXsShWp Fh\XhJhY]h½ Wp XsShWhZp ȶḱsWp eDŽDSKRhaj8U° b8Ɯ]sD°eap EhWh\h5

KahWjKĮ^WTjĤBSsXha`WXjShWp ZWp ȶḱs?Sp \DȻk¿Xha`Ws7WhU^TSsKs:ȺkEjȴk5ahĭah5TeŽF]sD°ĤRp

\sNsȤkWsD^ŽWhƉ]ses]Wp Fh\WhFp Q°^hB\`Žƛ]h]UŽVsD°87X^hVZU_EsZsTh`D^ajSp BWh\5ȩk^D^Sh5Dɖk5D° \hRhWjTh`D^Ƀk5XR7X^hVZU_EsZsTh`SsɃkȺkOŽ[h^Th`XRWˆeD^Ž?8TjFp Q°^hBȵkƨ5 a\hWFahȻk5Wp Sp

XhIhPhWjWhSSp Phaj?_hWDȻk¿D°8Xˆ^ah^Wp WhSZeh^D^ah\h58ap Jp Sp Tj8X^Žah^dhTpdZ5V^hEahah`sWhSWs

7X^hVjFRhbpWp Sp WpU5 PTbpSp TjdFXRsȱ lNŽF]h[h]hSs?\sY°^aj_jȴk5ahPŽ?\ȩk^ŽD^ah8aȱk5 WˆeWhSp ZVjS^YTj

DWPFSɃkȿkD^ŽUŽVj7deDh^aVSsKF]sJSh5XR8Fsa5b̆p \jXhJhEhWh\h5F]hWˆeDh^RD°Xj^hRp Ks?ɀk5 ȳm Ʀ]ӕE

dh\p S^a^ȱk5 eȱk5

__WiWiĔShTh½ ȱu ia^\ŠƛSVj^h__

 iWSp b[h:8ah7ȵk[as8XRhɃk^VWsWp D°EpShZhXhWp T]hWˆees]WˆeSsSp BXRˆe„ȳkV\½ WpWh\p YWhT9

KWWSVPDLOJRRJOHFRPPDLO"XL LN GHG YLHZ SW T Fh]

'HF30

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 575 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+RZZDV3DYDODQG$PL7DEOHWPDGH *( 5HDO3DWLGDU0DLOa5Ih]haF^Wh 9iSehdWhXhWhB\h5ȵk5 ?D Xhȵk5 

RI

F]hesS8XRh8ƚ]Ʌk F]h esS Vh^DWh^RZhXhWp 7Wp 8XRjìhiSWp ZjĥìhiSBah`hȺk\WhS^ŽD°B`EShSp 8GhSTj Tj ZZZUHDOSD DWLGDUFRP PDLO#UHDOS SDWLGDUFRP dƗXƛTWp iS_h5K‡_8Xj8XRhZjĤɅkVh^DZhXhD°b^hX^\p Ė^hWp Ƀk57ȵk[aT]sD°Sp \Wp dƗX5TJsPŽƨah\jWh^h]R?as

ˆe„ȳkV\½ 7XWhƥ]s"

Sp eap XJŽðh^° DKs:Ƀk5

 9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\ 7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVVHULHVBB FRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV 7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP 7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOHFRP JURXSUHDOSDWLGDU %(:$5(%(:$5( 3KLVKLQJDWWDFNV)ROORZLQJLGVRI3UR6DWSDQWKLV UHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRPUHDOSDWLGDUU#JPDLOFRPUHDOSDWLGDDU#JPDLOFRP DUH127UHODWHGWRWKHZZZUHDOSDWLGDUFRPWKHRULJLQDO5HDO3DWLGDU 

KWWSVPDLOJRRJOHFRPPDLO"XL LN GHG YLHZ SW T Fh]

'HF30

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 576 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+RZZDV3DYDODQG$PL7DEOHWPDGH *( 5HDO3DWLGDU0DLOa5Ih]h aF^Wh 9iSehdWhXhWhB\h5ȵk5 ?D Xhȵk5 

RI

ZZZUHDOSD DWWLWLGDUFRP LGDU GD DUUFR D FFR FRP    PDLO#UHDOS SDWLGDUFRP 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! DWLGDU FRP!

6+$17,/$/32.$5VOSRNDU#JPDLOFRP! 5HSO\7RUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP 7RUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP K]\hSĥ \seW[h:

6DW'HFDW$0

?ajK^ŽSpZjĤ[h:?XR 8eDŽDSXsShWhӕEpKs:

 WjSpb7Wp?WjNŽ\dƗ]Wpðh^° XRWeŽƨajDh^° 7Wp?DȺkd_\hW9\h\bhWpEsNŽ^ŽSpˆe„ȳkV\½Wh̆Ih^Ddh‡ZSD^ahds

Fh\ \hWȢk WȢ Ȣa ahhWh?D[h:XRXsSp Wh ?D [h: XR XsSpXj^hRh Wp\hWSh iXShĥ Ss EhWh Wh ȶkĤ^Ž aESEsȬk5Zs_bp7\h^hFh\\hWȢk Xj^hRhWp \hWSh7Wp7Wp?\Wh ?\WhiXShĥSsEhWhWhȶk

eSh eSh?\Wp ?D[h:?De°_D°Xj^hRh\h59\h\bhiWDZ^X^7ȺkDˆUadpFh]D°?WhahJ^PhiWZ_jIPhapJp 7WpFh]ȵk5

_seŽ9\h\bhiWDZ^X^IPhaj7WpDZ^iW8ȩk Zhȩk _seŽahPŽ\hNŽK\h5D^Ž7Wp?\hNŽiWFs`ŽZWhajWpDƍJ\h5EhWh \h5\sD_jWpDRZj[h:]sWpXhaP\h5XjaPhapJp 7Wp?DZ^XhdpFh]ȵk5 _seŽIPhaSjaESpDs:DRZj[h:WpKahU° Sh ?D U\ djVh dhUh ̆p\ĥ [h: Vhi\D[h:dƗ]ĤRah [h: dƗ] ĤRah ĥ[h:Vhi\ WTjSsKsȺkd_\hWȐas‡_ZhdXe°^ŽWpĤ]SsKsah\`p 7Wp?DU\djVhdhUh̆p

ĥaWh KsE\pEh́jD^Ž8ƥ]h7Wp Eh́j D^Ž 8ƥ]h 7WpXJŽ?[h:Wp XJŽ ? [h:Wp\Ƥ]h7Wp \Ƥ]h 7Wp‡ZIh^hDe° ‡ZIh^h De°Ɇk Ɇ5 SsaN_h:F]sSseap Ss aN_h: F]s Ss eapɃk5 ̆h]iĔS Dȿkȿ5 Ss?[h:? ĥaWhKsE\p ̆h]iĔSDȿk

?\Wpd_he8XjD°ah_UhdZhȶkiWd_he_p7Wp̆p\ĥ[h:ah_UhdZhȶkWjd_heȺkKZeˆ^Ďh^TsPhˆUaddhȴkd5SsiW dpahD^Ž7Wpah_Uhd\eh^KXhdpD5OŽXe°^Ž7Wp_Ǜ\jWh^h]RV\½ӔFjDh^D^° _?[h:ȺkZ 5 :PsƠZja_j\h5^e°JpWh\

WTj_ESsDh^RD°?[h:djVhdhUhJp 7Wp\peWS\ȩk ^ŽD^ŽD\h:Eh]Jp 7Wp?\WpDs:EsNŽ^ŽSpWh^5 ĤP°?N_h\hN°

Wh\WTj_Ep_XR?[h:ðh^° XREsȬk5WeŽZs_p?Wj\WpEh́jJp 8ahSsFRh[h:]sWh7ȵk[aedpXR?[h:]sWp

ZjD_hFSjes]D°\D°EhWhah`hWhDh^ƨShWKFĤe°^Jp 7Wp?\hThȢlNTjȳk ^^e°ah\h5FShes]?ƨa[hiaDJp  0RKDQODO3DWHOWHDNWLPEHU#JPDLOFRP! >4XRWHGWH[WKLGGHQ@ >4XRWHGWH[WKLGGHQ@

KWWSVPDLOJRRJOHFRPPDLO"XL LN GHG YLHZ SW T Fh]

'HF30

 3DJHRI ZZZUHDOSDWLGDUFRP PDLO#UHDOSDWLGDUFRP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 577 of 578 Year: 2010


Real Patidar Emails Comprehensive Edition -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This page is intentionally left blank

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volume 1 Page 578 of 578 Year: 2010

Annual 1 -Real Patidar Emails -Comprehensive Edition -2010 -Part 2 of 2  

Part 2 of 2 -Compilation of all relevant and important emails sent by Real Patidar during the year 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you