Page 1

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

°≈ÿà¡ß“π‡»√…∞°‘®æՇ撬߷≈–∏𓧓√ ¡Õß  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“μ‘ ˘ˆÚ ∂ππ°√ÿ߇°…¡ ‡¢μªÑÕ¡ª√“∫œ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ÒÒ ‚∑√»—æ∑å -ÚÚ¯-Ù¯ı μàÕ ıÒÛ À√◊Õ ÚÙ˜ ‚∑√ “√ -ÚÚ¯Ú-˘Òı¯ À√◊Õ -ÚÚ¯Ò-ˆÒÚ˜

π“𓧔∂“¡ ‡°’ˬ«°—∫ ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

‚§√ß°“√«‘®—¬‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ”π—°ß“π∑√—æ¬å π‘  à«πæ√–¡À“°…—μ√‘¬å Ò˜Û ∂πππ§√√“™ ’¡“ ‡¢μ¥ÿ ‘μ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ÒÛ ‚∑√»—æ∑å -Úˆ¯˜-ÛˆˆÚ ‚∑√ “√ -ÚÚ¯Ú-¯ÚÚˆ À√◊Õ‡¬’ˬ¡™¡‰¥â∑’Ë http://www.sufficiencyeconomy.org

§≥–Õπÿ πÿ°√√¡°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ‡»√…∞°‘ π‡»√…∞ ®æՇ撬ß


π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ®—¥∑”‚¥¬ §≥–Õπÿ°√√¡°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“μ‘ ISBN ˘˜Ù-˘ıÙı-¯¯-ı æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ù : 惻®‘°“¬π ÚıÙ˘ (©∫—∫ª√—∫ª√ÿß) ®”π«π : Ù,ı ‡≈à¡ ≈‘¢ ‘∑∏‘ÏÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’ȇªìπ¢Õߧ≥–Õπÿ°√√¡°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß  ß«π≈‘¢ ‘∑∏‘ÏÀ“°æ‘¡æå‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬


§”π” 燻√…∞°‘ ® æÕ‡æ’ ¬ ßé ‡ªì π ª√— ™ ≠“∑’Ë æ √–∫“∑ ¡‡¥Á ® æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«∑√ß¡’æ√–√“™¥”√— ™’È·π–·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π™’«‘μ·°à æ °π‘°√™“«‰∑¬¡“‚¥¬μ≈Õ¥π“π°«à“ Û ªï μ—Èß·μà°àÕπ‡°‘¥ «‘°ƒμ°“√≥å∑“߇»√…∞°‘® ·≈–‡¡◊ËÕ¿“¬À≈—߉¥â∑√߇πâπ¬È”·π«∑“ß ·°â‰¢‡æ◊ËÕ„Àâ√Õ¥æâπ·≈– “¡“√∂¥”√ßÕ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß¡—Ëπ§ß·≈–¬—Ë߬◊π ¿“¬„μâ°√–· ‚≈°“¿‘«—μπå ·≈–°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßμà“ßÊ ∑—Èßπ’È °“√π”À≈—°ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬߉ª Ÿà°“√ ªØ‘∫—μ‘ ¡—°®–¡’§”∂“¡·≈–¢âÕ ß —¬‡°‘¥¢÷Èπ‡ ¡Õ«à“ °“√°√–∑”π—È𠇪ìπ‡»√…∞°‘®æՇ撬ßÀ√◊Õ‰¡à·μà°‰Á ¡à§Õà ¬®–¡’§”Õ∏‘∫“¬À√◊Õ¢âÕ™’·È ®ß ∑’™Ë ¥— ‡®ππ—° §≥–Õπÿ°√√¡°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ¿“¬„μâ §≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“μ‘ ®÷߉¥â®—¥∑” çπ“𓧔∂“¡‡°’¬Ë «°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ßé ¢÷πÈ ‚¥¬¡’°“√ μ—Èß‚®∑¬å§”∂“¡∑’Ëæ∫¡“°·≈–¡’§”μÕ∫Õ∏‘∫“¬Õߧåª√–°Õ∫¢ÕßÀ≈—° ‡»√…∞°‘®æՇ撬ßÕ¬à“߇ªìπ¢—Èπ‡ªìπμÕπ¥â«¬¿“…“‡¢’¬π∑’ˇ¢â“„®ßà“¬ ‚¥¬À«—ß∑’Ë®–∑”„À⺟âÕà“π‰¥â§≈’˧≈“¬¢âÕ ß —¬·≈–‡¢â“„®ª√—™≠“¢Õß ‡»√…∞°‘®æՇ撬ßÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

°


Õ¬à“߉√°Áμ“¡ ªí®®ÿ∫—π‰¥â¡’°“√æ—≤π“Õߧ姫“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫ ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ßÕ¬à“ß≈÷°´÷ßÈ ·≈–°«â“ߢ«“ß ¥—ßπ—πÈ ®÷߉¥â ¡’°“√ª√—∫ª√ÿߪ√–‡¥Áπ§”μÕ∫ „Àâ∑π— μàÕ ∂“π°“√≥å ·≈– “¡“√∂π” ‰ªª√–¬ÿ°μå„™â„π∑“ߪؑ∫—쑉¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π Õ’°∑—È߉¥â¡’°“√ Õ¥·∑√° Õߧ姫“¡√Ÿâ„À¡àÊ ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡≈ß„π‡π◊ÈÕÀ“§”μÕ∫„Àâ¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å ¡“°¬‘ßË ¢÷πÈ ®÷ßÀ«—߇ªìπÕ¬à“߬‘Ëß«à“Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È®–¡’ à«π™à«¬„À⺟âÕà“π  “¡“√∂π”À≈—°‡»√…∞°‘®æՇ撬߉ªª√–¬ÿ°μ儙Ⱇ∫«‘∂’™’«‘쉥âÕ¬à“ß ∂Ÿ°μâÕß·≈–‡À¡“– ¡μàÕ‰ª

(𓬮‘√“¬ÿ Õ‘»√“ß°Ÿ√ ≥ Õ¬ÿ∏¬“) ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß æƒ»®‘°“¬π ÚıÙ˘

¢

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


“√∫—≠ Ò Ú Û Ù ı ˆ ˜ ¯ ˘ Ò

§”π” ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ߧ◊ÕÕ–‰√ ∑”‰¡¿“§°“√‡°…μ√‰¥â√—∫§«“¡ π„®„π‡√◊ËÕß °“√π”ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬߉ª„™â¡“°°«à“  “¢“°“√º≈‘μÕ◊Ëπ °“√ª≈Ÿ°¢â“« ı ‰√à ·≈–°“√¡’∫àÕπÈ”„πæ◊Èπ∑’Ë ‡ªìπ‡»√…∞°‘®æՇ撬ßÀ√◊Õ‰¡à ‡°…μ√∑ƒ…Æ’„À¡à„™â‰¥â∑—Ë«ª√–‡∑»À√◊Õ‰¡à ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ §«“¡‡ªìπ™ÿ¡™π‡¢â¡·¢ÁßÕ¬à“߉√ ‡»√…∞°‘®æՇ撬ߠà߇ √‘¡„Àâº≈‘μ‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§‡Õ߇∑à“π—Èπ ·μà‰¡à à߇ √‘¡°“√º≈‘μ‡æ◊Ëէⓢ“¬„™àÀ√◊Õ‰¡à ∂â“„™âª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ®–μâÕ߇≈‘°§â“¢“¬°—∫¿“¬πÕ°„™àÀ√◊Õ‰¡à °“√º≈‘μ ‘π§â“‡æ◊ËÕ°“√ àßÕÕ°¢—¥°—∫ À≈—°‡»√…∞°‘®æՇ撬߄™àÀ√◊Õ‰¡à ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ¢—¥μàÕÀ≈—°°“√ ∑“ß∏ÿ√°‘®∑’ˇπâπ°“√À“°”‰√À√◊Õ‰¡à ∂Ⓡ√“„™â™’«‘μμ“¡ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡√“ “¡“√∂„™â¢Õß·æ߉¥âÀ√◊Õ‰¡à À√◊Õ “¡“√∂ °Ÿâ¬◊¡‡ß‘π‰¥âÀ√◊Õ‰¡à π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

Àπâ“ ° Ú

Ò ÒÙ Ò¯ ÚÚ Úˆ Û ÛÙ Û¯

ÙÚ §


ÒÒ ÒÚ ÒÛ ÒÙ Òı Òˆ Ò˜ Ò¯ Ò˘ Ú

ß

·π«§‘¥ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ߡ’§«“¡·μ°μà“ß ®“°·π«§‘¥¢Õ߇»√…∞»“ μ√å°√–· À≈—°Õ¬à“߉√ ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß  Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—°°“√æ—≤π“ Õ¬à“߬—Ë߬◊πÀ√◊Õ‰¡à ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ߠ“¡“√∂𔉪ª√–¬ÿ°μ儙⠄π°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π°“√§≈—߉¥âÀ√◊Õ‰¡à ‡»√…∞°‘®æՇ撬߉¡à π„® “¢“°“√º≈‘μ∑’Ë∑—π ¡—¬ ®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à °“√æ—≤π“ª√–‡∑»„™â°≈‰°°“√∂à“¬‚Õπ‡∑§‚π‚≈¬’ ®“°μà“ߪ√–‡∑» ®–¢—¥°—∫À≈—°‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß À√◊Õ‰¡à Õ¬à“߉√ ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬߮–ª√–¬ÿ°μ儙Ⱇ∫ °“√æ—≤π“√–∫∫°“√»÷°…“¢Õ߉∑¬ ‰¥âÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“߉√ ·π«§‘¥ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡ªìπ·π«§‘¥ Õÿ¥¡§μ‘À√◊Õ‰¡à °“√¥”‡π‘π™’«‘μμ“¡ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß §«√‡√‘Ë¡μâπ®“°Õ–‰√ ‡√“®–ª√–¬ÿ°μå„™âª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß „π —ߧ¡·μà≈–√–¥—∫ Õ“∑‘ √–¥—∫ªí®‡®°∫ÿ§§≈ √–¥—∫™ÿ¡™π ·≈–√–¥—∫√—∞ ‰¥âÕ¬à“߉√ ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ߠ“¡“√∂𔉪„™â°—∫ §π∑ÿ°«—¬ ·≈–∑ÿ°»“ π“‰¥âÀ√◊Õ‰¡à

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

Ù¯ ıÙ ı¯ ˆÙ

ˆ¯ ˜Ú ˜¯ ¯Ú

¯ˆ ˘


Ò ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ߧ◊ÕÕ–‰√


Ò ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ߧ◊ÕÕ–‰√ ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡ªìπ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π™’«μ‘ ·≈–«‘∂’ªØ‘∫—μ‘∑’Ëæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¡’æ√–√“™¥”√— ™’È·π– ·°à æ  °π‘ ° √™“«‰∑¬¡“‚¥¬μ≈Õ¥π“π°«à “ Û ªï ·≈–‰¥â ∑ √ß ‡πâ π ¬È” ·π«∑“ßæ— ≤ π“∑’Ë μ—È ß Õ¬Ÿà ∫ πæ◊È π ∞“π¢Õß∑“ß “¬°≈“ß·≈– §«“¡‰¡àª√–¡“∑ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß §«“¡æÕª√–¡“≥ §«“¡¡’‡Àμÿº≈ °“√ √â“ß¿Ÿ¡§‘ ¡ÿâ °—π„πμ—« μ≈Õ¥®π„™â§«“¡√Ÿâ ·≈–§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπæ◊πÈ ∞“π „π°“√¥”√ß™’«‘μ °“√ªÑÕß°—π„Àâ√Õ¥æâπ®“°«‘°ƒμ ·≈–„Àâ “¡“√∂ ¥”√ßÕ¬Ÿà ‰ ¥â Õ ¬à “ ß¡—Ë π §ß·≈–¬—Ë ß ¬◊ π ¿“¬„μâ ° √–· ‚≈°“¿‘ «— μ πå · ≈– §«“¡‡ª≈’ˬπ·ª≈ßμà“ßÊ

”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡ ·Àà ß ™“μ‘ „π∞“π–Àπà « ¬ß“πÀ≈— ° „π°“√«“ß·ºπ¢Õߪ√–‡∑» μ√–Àπ—°∂÷ߧ«“¡ ”§—≠¢Õß·π«§‘¥¥—ß°≈à“« ®÷߉¥â‡™‘≠ºŸâ∑√ߧÿ≥«ÿ≤‘ ®“° “¢“μà“ßÊ ¡“√à«¡°—πæ‘®“√≥“°≈—Ëπ°√Õßæ√–√“™¥”√— ¢Õß æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß „π‚Õ°“ μà “ ßÊ  √ÿ ª ÕÕ°¡“‡ªì π π‘ ¬ “¡§«“¡À¡“¬ª√— ™ ≠“¢Õß ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ·≈–‰¥âÕ≠ — ‡™‘≠ ¡“‡ªìπª√—™≠“π”∑“ß„π°“√®—¥∑” ·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë ˘ ·≈–©∫—∫∑’Ë Ò ‡æ◊ËÕ à߇ √‘¡„Àâª√–™“™π ∑ÿ°√–¥—∫ ¡’§«“¡‡¢â“„®„πÀ≈—°ª√—™≠“œ ·≈–𔉪‡ªìπæ◊Èπ∞“π ·≈–·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘ π ™’ «‘ μ ´÷Ë ß ∑√ßæ√–°√ÿ ≥ “‚ª√¥‡°≈â “ œ æ√–√“™∑“πæ√–∫√¡√“™“πÿ≠“μ μ“¡∑’Ë¢Õæ√–¡À“°√ÿ≥“ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú˘ 惻®‘°“¬π ÚıÙÚ Ú

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

Û
ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡ªìπª√—™≠“™’È∂÷ß·π«∑“ß°“√¥”√ßÕ¬Ÿà·≈– ªØ‘ ∫— μ‘ μ π¢Õߪ√–™“™π„π∑ÿ ° √–¥— ∫ μ—È ß ·μà √ –¥— ∫ §√Õ∫§√— « √–¥— ∫ ™ÿ ¡ ™π ®π∂÷ ß √–¥— ∫ √— ∞ ∑—È ß „π°“√æ— ≤ π“·≈–∫√‘ À “√ ª√–‡∑»„À⥔‡π‘π‰ª„π∑“ß “¬°≈“ß ‚¥¬‡©æ“–°“√æ—≤π“ ‡»√…∞°‘®‡æ◊ËÕ„Àâ°â“«∑—πμàÕ‚≈°¬ÿ§‚≈°“¿‘«—μπå §«“¡æÕ‡æ’¬ß À¡“¬∂÷ß §«“¡æÕª√–¡“≥ §«“¡¡’‡Àμÿº≈ √«¡∂÷ߧ«“¡®”‡ªìπ ∑’Ë ® –μâ Õ ß¡’ √ –∫∫¿Ÿ ¡‘ §ÿâ ¡ °— π „πμ— « ∑’Ë ¥’ æ Õ ¡§«√ μà Õ °“√¡’ º≈°√–∑∫„¥Ê Õ—π‡°‘¥®“°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑—Èß¿“¬πÕ°·≈– ¿“¬„π ∑—Èßπ’È ®–μâÕßÕ“»—¬§«“¡√Õ∫√Ÿâ §«“¡√Õ∫§Õ∫ ·≈– §«“¡√–¡—¥√–«—ßÕ¬à“߬‘Ëß„π°“√π”«‘™“°“√μà“ßÊ ¡“„™â„π°“√ «“ß·ºπ·≈–°“√¥”‡π‘ π °“√∑ÿ ° ¢—È π μÕπ ·≈–¢≥–‡¥’ ¬ «°— π ®–μâ Õ ß‡ √‘ ¡  √â “ ßæ◊È π ∞“π®‘ μ „®¢Õߧπ„π™“μ‘ ‚¥¬‡©æ“– ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ π—°∑ƒ…Æ’ ·≈–π—°∏ÿ√°‘®„π∑ÿ°√–¥—∫ „Àâ¡’  ”π÷°„π§ÿ≥∏√√¡ §«“¡´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ·≈–„Àâ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ∑’ˇÀ¡“– ¡ ¥”‡π‘π™’«‘μ¥â«¬§«“¡Õ¥∑𠧫“¡‡æ’¬√ ¡’ μ‘ ªí≠≠“ ·≈–§«“¡√Õ∫§Õ∫ ‡æ◊Ë Õ„Àâ ¡¥ÿ≈ ·≈–æ√âÕ¡μà Õ°“√ √Õß√—∫°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßÕ¬à“ß√«¥‡√Á«·≈–°«â“ߢ«“ß∑—Èߥâ“π«—μ∂ÿ  — ß §¡  ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ ·≈–«— ≤ π∏√√¡®“°‚≈°¿“¬πÕ°‰¥â ‡ªìπÕ¬à“ߥ’

Ù

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


SUFFICIENCY ECONOMY çSufficiency Economyé is a philosophy bestowed by His Majesty the King to his subjects through royal remarks on many occasions over the past three decades. The philosophy provides guidance on appropriate conduct covering numerous aspects of life. After the economic crisis in 1997, His Majesty reiterated and expanded on the çSufficiency Economyé in remarks made in December 1997 and 1998. The philosophy points the way for recovery that will lead to a more resilient and sustainable economy, better able to meet the challenges arising from globalization and other changes. PHILOSOPHY OF THE SUFFICIENCY ECONOMY çSufficiency Economyé is a philosophy that stresses the middle path as an overriding principle for appropriate conduct by the populace at all levels. This applies to conduct starting from the level of the families, communities, as well as the level of nation in development and administration so as to modernize in line with the forces of globalization. çSufficiencyé means moderation, reasonableness, and the need of self-immunity for sufficient protection from impact arising from internal and external changes. To achieve this, an application of knowledge with due consideration and prudence is essential. In particular

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

ı


great care is needed in the utilization of theories and methodologies for planning and implementation in every step. At the same time, it is essential to strengthen the moral fibre of the nation, so that everyone, particularly public officials, academics, businessmen at all levels, adheres first and foremost to the principles of honesty and integrity. In addition, a way of life based on patience, perseverance, diligence, wisdom and prudence is indispensable to create balance and be able to cope appropriately with critical challenges arising from extensive and rapid socioeconomic, environmental, and cultural changes in the world.

Unofficial translation. A working definition compiled from remarks made by His Majesty the King on various occasions and approved by His Majesty and sent by His Majestyûs Principal Private Secretary to the NESDB on November 29, 1999

ˆ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

˜


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

¯

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Ú ∑”‰¡¿“§°“√‡°…μ√‰¥â√—∫§«“¡ π„®„π‡√◊ËÕß °“√π”ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‰ª„™â¡“°°«à“ “¢“°“√º≈‘μÕ◊Ëπ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Ú ∑”‰¡¿“§°“√‡°…μ√‰¥â√—∫§«“¡ π„® „π‡√◊ËÕß°“√π”ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬߉ª„™â ¡“°°«à“ “¢“°“√º≈‘μÕ◊Ëπ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«‰¥âæ√–√“™∑“π·π«∑“ß°“√ æ—≤π“¿“§‡°…μ√°√√¡Õ¬à“߬—Ë߬◊π ∑’ˇ√’¬°«à“ 燰…μ√∑ƒ…Æ’„À¡àé ‡æ◊ËÕæ—≤π“∑—»π§μ‘·≈–«‘∂’ªØ‘∫—μ‘¢Õߧ√Õ∫§√—«·≈–™ÿ¡™π„π¿“§ ‡°…μ√°√√¡Õ¬à“߇ªìπ¢—ÈπμÕπ „Àâ¡’§«“¡‡¢â¡·¢Áß¡—Ëπ§ß ·≈–æ√âÕ¡ ∑’Ë®–°â“«‡¢â“ Ÿà°√–· °“√·¢àߢ—π„π¬ÿ§‚≈°“¿‘«—μπå

‡°…μ√∑ƒ…Æ’„À¡à ∂◊Õ ‡ªìπμ—«Õ¬à“ß∑’ˇªìπ√Ÿª∏√√¡¢Õß °“√ª√–¬ÿ°μå„™âª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ∑’ˇÀÁπ‡¥àπ™—¥ ¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡π◊ËÕß®“°‡°…μ√∑ƒ…Æ’„À¡à‡ªìπ∑ƒ…Æ’ªØ‘∫—μ‘∑’ˉ¡à´—∫´âÕπ §π∑—Ë«‰ª “¡“√∂‡¢â“„®‰¥â ·≈–𔉪∑”„Àâ‡ÀÁπº≈®√‘߉¥â ®÷ß∑”„Àâ §π à«π„À≠à‡¢â“„®«à“ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ߠ“¡“√∂ª√–¬ÿ°μå „™â‰¥â„π¿“§‡°…μ√°√√¡‡∑à“π—Èπ πÕ°®“°π’È °“√„À⧫“¡ π„®°—∫¿“§‡°…μ√§àÕπ¢â“ß¡“° Õ“®‡ªìπ‡æ√“–„πª√–‡∑»‰∑¬ ºŸâ§π∑’ËÕ¬Ÿà„π “¢“‡°…μ√ ‚¥¬‡©æ“– ‡°…μ√∑’ËμâÕßæ÷ËßπÈ”Ωππ—Èπ¡’Õ¬Ÿà¡“° ª√–°Õ∫°—∫„πÕ¥’μ π‚¬∫“¬°“√ æ—≤π“Õ“®„À⧫“¡ π„®°—∫¿“§‡°…μ√¥—ß°≈à“«πâÕ¬‡°‘π‰ª ¥—ßπ—Èπ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— ®÷߉¥âæ√–√“™∑“π·π«∑“ß°“√æ—≤π“ Ò

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


‡°…μ√·∫∫∑ƒ…Æ’„À¡à∑’Ë¡ÿàßμÕ∫ πÕß„À⇰‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈„π°“√ æ—≤π“·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫¿Ÿ¡ ‘ ß— §¡¢Õߪ√–‡∑»¬‘ßË ¢÷πÈ ´÷ßË Õ“®∑”„Àâ§π ‡¢â“„®º‘¥«à“‡»√…∞°‘®æՇ撬߄™â‰¥â‡©æ“–‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“°“√‡°…μ√ „π™π∫∑Àà“߉°≈‡∑à“π—Èπ Õ— π ∑’Ë ® √‘ ß ·≈â « ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ߠ“¡“√∂ ª√–¬ÿ ° μå „ ™â ‰ ¥â „ π∑ÿ ° √–¥— ∫ ·≈–∑ÿ °  “¢“ ‚¥¬¡’ À ≈— ° °“√∑’Ë §≈⓬§≈÷ß°—π §◊Õ ‡πâπ°“√‡≈◊Õ°ªØ‘∫—μ‘Õ¬à“ßæÕª√–¡“≥ ¡’‡Àμÿ ¡’º≈ ·≈– √â“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π„Àâ·°àμπ‡Õß·≈– —ߧ¡ Õ“∑‘ ºŸâº≈‘μ„π¿“§ Õÿμ “À°√√¡ ‰¡à§«√¢¬“¬°“√≈ß∑ÿπÀ√◊Õ‡æ‘Ë¡°“√º≈‘μ∑’ˇ°‘πμ—« ·≈– 𔉪 Ÿ°à “√‡æ‘¡Ë §«“¡‡ ’¬Ë ß∑’μË Õâ ßæ÷ßË æ‘ߺŸÕâ π◊Ë À√◊Õ¿“¬πÕ°¡“°‡°‘π‰ª ®π¢“¥§«“¡ ¡¥ÿ≈„π√–¬–¬“« ·μ৫√¥”‡π‘π°“√¥â«¬§«“¡√Õ∫§Õ∫ √–¡—¥√–«—ß Õ¬à“߇ªìπ¢—ÈπμÕπ ¡’°“√°√–®“¬§«“¡‡ ’ˬ߷≈– √â“ß ‡§√◊Õ¢à“¬∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ√à«¡¡◊Õ°—π„π°‘®°√√¡μà“ßÊ ∑—Èßπ’È √“¬≈–‡Õ’¬¥ ¢Õß«‘∏’°“√·≈–¢—ÈπμÕπ°“√ªØ‘∫—μ‘ ®–¡’§«“¡·μ°μà“ß°—π„π·μà≈–  “¢“°“√º≈‘μ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

ÒÒ


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

ÒÚ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Û °“√ª≈Ÿ°¢â“« ı ‰√à ·≈–°“√¡’∫àÕπÈ”„πæ◊Èπ∑’Ë ‡ªìπ‡»√…∞°‘®æՇ撬ßÀ√◊Õ‰¡à

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Û °“√ª≈Ÿ°¢â“« ı ‰√à ·≈–°“√¡’∫àÕπÈ”„πæ◊Èπ∑’Ë ‡ªìπ‡»√…∞°‘®æՇ撬ßÀ√◊Õ‰¡à °“√ª≈Ÿ°¢â“« ı ‰√à ·≈–¡’∫Õà πÈ”„πæ◊πÈ ∑’πË π—È ‡ªìπ‡æ’¬ß¢—πÈ μÕπ ∑’ÀË π÷ßË ¢Õ߇°…μ√∑ƒ…Æ’„À¡à ´÷ßË ‡ªìπ·π«‡°…μ√°√√¡„πæ√–√“™¥”√‘ ¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑’ˇ°’ˬ«‡π◊ËÕß°—∫°“√∫√‘À“√æ◊Èπ∑’Ë ‡æ“–ª≈Ÿ°·≈–·À≈àßπÈ” ‡æ◊ËÕ„À⇰…μ√°√ “¡“√∂‡≈’Ȭßμ—«‡Õ߉¥âÕ¬à“ß æÕ‡æ’¬ß ·≈–¡’§«“¡‡ ’ˬßμàÕ§«“¡º—πº«π¿“¬πÕ°πâÕ¬≈ß Õ“∑‘ §«“¡º—πº«π¢Õß√“§“ ‘π§â“ §«“¡‡ ’ˬ߮“°°“√æ÷Ëßæ“√“§“·≈– ªí ® ®— ¬ °“√º≈‘ μ ®“°μà “ ߪ√–‡∑» πÕ°®“°π’È · ≈â « ∑ƒ…Æ’ „ À¡à °Á ‡ªìπ‡æ’¬ßμ—«Õ¬à“ßÀπ÷ËߢÕß°“√ª√–¬ÿ°μ儙⇻√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß„π ¿“§‡°…μ√‡∑à“π—Èπ ·μà‰¡à„™à∑—ÈßÀ¡¥¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡°…μ√∑ƒ…Æ’„À¡à ·∫àßÕÕ°‡ªìπ Û ¢—ÈπμÕπ

¢—πÈ ∑’ÀË π÷ßË ‡ªìπ·π«∑“ß°“√®—¥°“√æ◊πÈ ∑’‡Ë °…μ√°√√¡„π√–¥—∫ §√Õ∫§√—«‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂æ÷Ëßæ‘ßμπ‡Õ߉¥â„π√–¥—∫Àπ÷Ëß ‚¥¬¡ÿàß®—¥À“ ·À≈àßπÈ”„π‰√àπ“ ¡’Õ“À“√‡≈’ȬߥŸμπ‡Õß ·≈–¡’√“¬‰¥â®“°º≈º≈‘μ  à«π∑’ˇÀ≈◊Õ ‚¥¬°“√·∫àßæ◊Èπ∑’Ë∑”°‘πÕÕ°‡ªìπ Ù  à«π Õ“»—¬ Ÿμ√ Û/Û/Û/Ò ·∫àß —¥ à«π°“√„™âæ◊Èπ∑’ˇªìπ¢ÿ¥ √–πÈ”/ª≈Ÿ°‰¡âº≈ ‰¡â¬◊πμâπ·≈–æ◊™º—°μà“ßÊ/ª≈Ÿ°¢â“«/∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬·≈–∂ππÀπ∑“ß ´÷Ëß„π°√≥’∑’ˇ°…μ√°√§√Õ∫§√Õßæ◊Èπ∑’Ë Òı ‰√à Û% ¢Õßæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë„™â ÒÙ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


ª≈Ÿ°¢â“«°Á®–§‘¥‡ªìπæ◊Èπ∑’˪√–¡“≥ Ù-ı ‰√à Õ¬à“߉√°Áμ“¡ —¥ à«π °“√·∫àßæ◊Èπ∑’Ë∑”°‘π  “¡“√∂ª√—∫‡ª≈’ˬπ‰¥âμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ¢Õß ¿“æ¿Ÿ¡‘𑇫»„π·μàæ◊Èπ∑’Ë °√≥’°“√„™âπ“¢â“« ı ‰√à  ”À√—∫°“√ √â“ß·À≈àßÕ“À“√ ·≈– ¡’ ∫à Õ πÈ” ‡ªì π ªí ® ®— ¬ °“√º≈‘ μ „π‰√à π “ ‡æ◊Ë Õ ‡ªì π °“√æ÷Ë ß æ“μπ‡Õß °Á®—¥‡ªìπ°√–∫«π°“√‡¢â“ Ÿà∑ƒ…Æ’„À¡à¢—Èπ∑’Ë Ò ·μàÀ“°‡πâπ«à“ ¡’æ◊Èπ∑’Ë ª≈Ÿ°¢â“« ı ‰√à ·≈–∫àÕπÈ”‡∑à“π—È𠇪ìπ°“√º≈‘μ¢Õ߇°…μ√°√∑—Ë«‰ª ¬—߉¡à¡’π—¬¡ÿàß Ÿà§«“¡‡ªìπ‡»√…∞°‘®æՇ撬߇∑à“∑’˧«√

¢—Èπ∑’Ë Õß §◊Õ °“√√«¡°≈ÿà¡„π√Ÿª À°√≥å ‚¥¬‡°…μ√°√ „πæ◊Èπ∑’Ë√à«¡·√ß„π°“√º≈‘μ ®—¥°“√μ≈“¥ ·≈–æ—≤π“ «— ¥‘°“√ ¢Õß™ÿ¡™π„π√Ÿª·∫∫μà“ßÊ ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ°“√ √â“ߧ«“¡ “¡—§§’¿“¬„π ∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡°àÕπ°â“« Ÿà‚≈°¿“¬πÕ° ¢—πÈ  ÿ¥∑⓬ ‡ªìπ°“√ √â“ߧ«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫·À≈à߇ߑπ∑ÿπ·≈– ·À≈àßæ≈—ßß“π¿“¬πÕ° ‡æ◊ÕË  π—∫ πÿπ¥â“π°“√≈ß∑ÿπ ·≈–°“√æ—≤π“ §ÿ≥¿“æ™’«μ‘ ‚¥¬√«¡ Õ¬à“߉√°Á¥’ ·π«æ√–√“™¥”√‘‡°’ˬ«°—∫‡°…μ√∑ƒ…Æ’„À¡àπ—È𠇪ìπμ—«Õ¬à“ß¿“§ªØ‘∫μ— ¢‘ Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ßμ—«Õ¬à“ßÀπ÷ßË „π¢≥–∑’Ë ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ¡’§«“¡À¡“¬°«â“ß°«à“∑ƒ…Æ’„À¡à ‚¥¬‡ªìπ °√Õ∫·π«§‘¥∑’™Ë ∫’È Õ°À≈—°°“√·≈–·π«∑“ߪؑ∫μ— ¢‘ Õß∑ƒ…Æ’„À¡à ´÷Ë߇»√…∞°‘®æՇ撬ßπ’È  “¡“√∂𔉪ª√–¬ÿ°μå„™â„π∫√‘∫∑Õ◊ËπÊ ‰¥â πÕ°‡Àπ◊Õ®“°¿“§‡°…μ√°√√¡

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

Òı


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

Òˆ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Ù ‡°…μ√∑ƒ…Æ’ „À¡à„™â ‰¥â∑—Ë«ª√–‡∑»À√◊Õ‰¡à

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Ù ‡°…μ√∑ƒ…Æ’„À¡à„™â‰¥â∑—Ë«ª√–‡∑»À√◊Õ‰¡à ‡°…μ√∑ƒ…Æ’„À¡à ‡ªìπ°“√®—¥ √√∑√—欓°√ ¥‘π πÈ” „π‰√àπ“ ´÷Ëß®–𔉪ª√–¬ÿ°μå„™â„πæ◊Èπ∑’Ë„¥°Á‰¥â À“°‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë∑’ËÕ¬Ÿà Àà“߉°≈·≈–¡’ª≠ í À“‡√◊ÕË ßπÈ” ¢“¥·§≈ππÈ” ‡ªìπæ◊πÈ ∑’‡Ë °…μ√πÈ”Ωπ ·≈–¡’æπ◊È ∑’¢Ë 𓥇≈Á° ‡™àπ Ò-Òı ‰√à °Á®– “¡“√∂‡ÀÁπ —¡ƒ∑∏‘ºÏ ≈ ¢Õ߇°…μ√∑ƒ…Æ’„À¡à‰¥â™—¥‡®π¬‘Ëߢ÷Èπ À—«„® ”§—≠¢Õß·π«æ√–√“™¥”√‘‡°’¬Ë «°—∫‡°…μ√∑ƒ…Æ’„À¡à §◊Õ °“√ à߇ √‘¡°“√æ—≤π“μ“¡≈”¥—∫¢—Èπ ‚¥¬‡√‘Ë¡μâπ®“°°“√ √â“ß §«“¡¡—πË §ß„Àâ·°à‡°…μ√°√·≈–§√Õ∫§√—«°àÕπ ‡¡◊ÕË ‡°…μ√°√ “¡“√∂ ¥”√ß™’«‘μÕ¬à“ßæÕÕ¬Ÿà æÕ°‘π ·≈â« ®÷ß√«¡μ—«°—π∑”°‘®°√√¡μà“ßÊ ‡ªìπ°“√ √â“ߧ«“¡ “¡—§§’„π™ÿ¡™π ´÷ßË ∑⓬ ÿ¥π”‰ª Ÿ°à “√‡ªìπ™ÿ¡™π ‡¢â¡·¢Áß ∑’ Ë “¡“√∂≈¥°“√æ÷ßË æ“§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®“°Àπà«¬ß“π¿“¬πÕ° °“√ª√–¬ÿ°μ儙⇰…μ√∑ƒ…Æ’„À¡à„π·μà≈–æ◊πÈ ∑’¥Ë ºŸ «‘ ‡º‘π·≈â« Õ“®®–ßà“¬ ·μà„π∑“ߪؑ∫—μ‘ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß „π¢—Èπ∑’Ë Ò π—Èπ ®”‡ªìπμâÕßÕ“»—¬ªí®®—¬ ”§—≠ Ú ª√–°“√ ¥—ßπ’È

Ò¯

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Ò. §«“¡æ√âÕ¡¢Õßæ◊Èπ∑’Ë °“√¢ÿ¥ √–π—Èπ ®–μâÕßæ‘®“√≥“ ‚§√ß √â“ߢÕß √–Õ¬à“ß√Õ∫§Õ∫ μâÕߥŸ ¿“ææ◊Èπ∑’Ë ¥Ÿ ¿“楑π ´÷ËßμâÕß¡’°“√‡μ√’¬¡°“√‡æ◊ËÕ„À⥑πÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë®– “¡“√∂Õÿâ¡πÈ” ‡Õ“‰«â‰¥â °“√ª√—∫¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»μâÕß¡’§«“¡√–¡—¥√–«—߇√◊ËÕßπ’ȇªìπ Õ¬à“ß¡“° ¥—ßπ—Èπ °“√®–π”∑ƒ…Æ’„À¡à‰ªª√–¬ÿ°μå„™â μâÕßæ‘®“√≥“ §«“¡ Õ¥§≈âÕß ¡¥ÿ≈°—∫·μà≈–¿Ÿ¡‘ —ߧ¡¥â«¬§«“¡√Õ∫§Õ∫ Ú. °“√®—¥°“√∑’Ë¥’ ∂Ⓣ¡à¡’°“√®—¥°“√∑’Ë¥’ Õ“®∑”„Àâ°“√ „™âπÈ”‰¡à¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ∂â“¡’ √–„À≠àÀ√◊Õ √–°≈“ߪ√–§Õ߉«â¢â“ßÊ °Á®– “¡“√∂Õ¬Ÿà√Õ¥‰¥â ‚¥¬ √ÿª·≈â« ·π«æ√–√“™¥”√‘‡°’ˬ«°—∫‡°…μ√∑ƒ…Æ’„À¡à ®–‡ªî¥‚Õ°“ „À⇰…μ√°√ª√–¬ÿ°μ儙⧫“¡√Ÿâ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“ ·≈– §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å∑‡’Ë À¡“– ¡°—∫ ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π·μà≈–∑âÕß∂‘πË ‚¥¬‡πâπ°“√º ¡º “π°“√®—¥°“√·∫∫∑âÕß∂‘Ëπ·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“¥—È߇¥‘¡ °—∫‡∑§‚π‚≈¬’ ¡—¬„À¡à ·≈–∑’Ë ”§—≠ §◊Õ ‡πâπ°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑’Ë¡’ §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ ª√—∫‡ª≈’ˬπ‰¥â Õ¬à“ß¡’‡Àμÿº≈·≈– ‘Ëßπ’È∂◊Õ‡ªìπ·°àπ·∑â ¢Õß°“√ª√–¬ÿ°μ儙⇰…μ√∑ƒ…Æ’„À¡à

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

Ò˘


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

Ú

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


ı ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ §«“¡‡ªìπ™ÿ¡™π‡¢â¡·¢ÁßÕ¬à“߉√

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


ı ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫§«“¡‡ªìπ™ÿ¡™π‡¢â¡·¢ÁßÕ¬à“߉√ ™ÿ¡™π‡¢â¡·¢Áß §◊Õ™ÿ¡™π∑’Ë¡’®‘μ ”π÷° “∏“√≥– ¡’§«“¡ ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√ ¡’ºŸâπ”∑’Ë¥’ ¡’§ÿ≥∏√√¡ ‡¡μμ“∏√√¡ √Ÿâ®—°«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ¢Õßμπ‡Õß ¡’°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ æ—≤π“°‘®°√√¡∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß »—°¬¿“æ™ÿ¡™π‡æ◊ÕË π”‰ª Ÿ°à “√æ—≤π“Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈·≈–¡’°√–∫«π°“√ æ—≤π“·≈–μ‘¥μ“¡º≈Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ¥— ß π—È π ™ÿ ¡ ™π‡¢â ¡ ·¢Á ß ®÷ ß ‡ªì π ™ÿ ¡ ™π∑’Ë ¡’§ «“¡‡¢â ¡ ·¢Á ß ¥â“𧫓¡§‘¥∑’ËÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√§‘¥∑’Ë®–æ÷Ëßμπ‡Õß„À≥â°àÕπ „π‡∫◊ÈÕßμâ𠧑¥∑’Ë®–·∫àߪíπ ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà°—π·≈–°—π μ≈Õ¥®π μ—ÈßÕ¬Ÿà∫π‡Àμÿº≈ ·≈–§«“¡ ¡¥ÿ≈¢Õß·μà≈–™ÿ¡™π ®“°≈—°…≥–∑’Ë°≈à“«¡“¢â“ßμâπ ®–‡ÀÁπ«à“ ·π«∑“ß°“√ æ—≤π“™ÿ¡™π‡¢â¡·¢Áß Õ¥§≈âÕß°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß °≈à“«§◊Õ °“√ª√–¬ÿ°μå„™âª√—™≠“œ „π√–¥—∫§√Õ∫§√—«·≈–™ÿ¡™ππ—Èπ  à ß ‡ √‘ ¡ °“√¥”‡π‘ π ™’ «‘ μ ¢Õߧ√Õ∫§√— « ·≈–™ÿ ¡ ™π∑’Ë æ Õ°‘ π æÕ„™â ‡ªìπæ◊Èπ∞“π ‚¥¬‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬πºŸâÕ◊Ëπ ¢≥–‡¥’¬«°—πºŸâ∑’Ë∞“π–‡æ’¬ßæÕ ∑’Ë®–æ÷Ëßμπ‡Õ߉¥â·≈â«π—Èπ ¬àÕ¡ “¡“√∂ √â“ߧ«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“ „Àâ°—∫™ÿ¡™π·≈– —ߧ¡‰¥â ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√·∫àߪíπ √à«¡¡◊Õ ·≈– ™à«¬‡À≈◊Õ´÷Ëß°—π·≈–°—π ´÷Ëß∑⓬∑’Ë ÿ¥·≈â«°Á®–𔉪 Ÿà°“√‡ªìπ™ÿ¡™π ∑’ˇ¢â¡·¢Áß ·≈–°“√æ—≤π“∑’Ë ¡¥ÿ≈·≈–¬—Ë߬◊π ÚÚ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬߮÷߇ªìπ·°àπ¢Õß·π«§«“¡§‘¥ „π°“√ √â“߇»√…∞°‘®™ÿ¡™π ·≈–§«“¡‡¢â¡·¢ÁߢÕß™ÿ¡™π ‚¥¬‡©æ“– Õ¬à“߬‘Ëß°“√æ—≤𓇻√…∞°‘®æՇ撬ßμ“¡·π«∑ƒ…Æ’„À¡à¢—Èπ∑’Ë Ú §◊Õ°“√√«¡°≈ÿà¡ ·≈–¢—Èπ∑’Ë Û ¡’°“√¢¬“¬º≈‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë°«â“ߢ÷Èπ „π —ߧ¡ πÕ°®“°π’È·≈â« ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ¬—߇πâπ°“√  √â“ß∞“π√“°¢Õߪ√–‡∑»∑—Èß∑“ߥâ“π‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡„Àâ ‡°‘¥§«“¡‡¢â¡·¢Áß·≈–¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈ ´÷Ëß∑”‰¥â¥â«¬°“√æ—≤π“§π  √â“߇§√◊Õ¢à“¬°“√‡√’¬π√Ÿ¢â Õß™ÿ¡™π  √â“ßÕߧ姫“¡√Ÿ¿â “¬„π‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈–æ—≤π“√–∫∫/ à߇ √‘¡°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑âÕß∂‘πË ∑’¥Ë ’ ´÷ßË ∑—ßÈ À¡¥π’È ≈â«π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫·π«∑“ß°“√æ—≤π“™ÿ¡™π‡¢â¡·¢Áß∑—Èß ‘Èπ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

ÚÛ


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

ÚÙ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


ˆ ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß à߇ √‘¡„Àâº≈‘μ‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§‡Õ߇∑à“π—Èπ ·μà ‰¡à à߇ √‘¡°“√º≈‘μ‡æ◊Ëէⓢ“¬„™àÀ√◊Õ‰¡à

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


ˆ ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß à߇ √‘¡„Àâº≈‘μ‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§‡Õ߇∑à“π—Èπ ·μà‰¡à à߇ √‘¡°“√º≈‘μ‡æ◊Ëէⓢ“¬„™àÀ√◊Õ‰¡à ç...Õ—ππ’ȇ§¬∫Õ°«à“§«“¡æՇ撬ßπ’È ‰¡à‰¥âÀ¡“¬§«“¡«à“ ∑ÿ°§√Õ∫§√—«®–μâÕߺ≈‘μÕ“À“√¢Õßμ—« ®–μâÕß∑պⓄ à‡Õß Õ¬à“ßπ—Èπ ¡—π‡°‘π‰ª ·μà«à“„πÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ„πÕ”‡¿Õ ®–μâÕß¡’§«“¡æÕ‡æ’¬ß æÕ ¡§«√ ∫“ß ‘Ëß∫“ßÕ¬à“ß∑’˺≈‘μ‰¥â¡“°°«à“§«“¡μâÕß°“√ °Á¢“¬‰¥â ·μ࢓¬„π∑’ˉ¡àÀà“߉°≈‡∑à“‰À√à ‰¡àμâÕ߇ ’¬§à“¢π àß¡“°π—°...é (æ√–√“™¥”√— ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ Ù ∏—𫓧¡ ÚıÙ)

®“°æ√–√“™¥”√— ¢â“ßμâπ ª√–°Õ∫°—∫∑’ˉ¥âæ√–√“™∑“π ·π«ªØ‘∫—쑇√◊ËÕ߇°…μ√∑ƒ…Æ’„À¡à ‡¡◊ËÕªï æ.». ÚıÛ˜ ·≈– ªï æ.». ÚıÛ¯ ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“·π«∑“ß„π°“√æ—≤π“°“√‡°…μ√„π™π∫∑ ‡πâπ„Àâ¡’§«“¡æÕ‡æ’¬ß æÕ°‘πæÕ„™â ·≈– “¡“√∂Õ¬Ÿà‰¥â¥â«¬ μπ‡Õß°àÕπ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ∑“߇≈◊Õ°„π°“√¥”√ß™’æ¢Õ߇°…μ√°√ ·∑π°“√¡ÿàß∑”°“√‡°…μ√‡æ◊ËÕ°“√§â“·μà‡æ’¬ßÕ¬à“߇¥’¬« ´÷Ëß®–∑”„Àâ ¡’§«“¡‡ ’ˬߡ“°®“°§«“¡º—πº«π¢Õßªí®®—¬¿“¬πÕ°μà“ßÊ

Úˆ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


‡°…μ√∑ƒ…Æ’„À¡àπ’È „Àâ·ß৑¥·≈–·π«∑“ߪؑ∫—μ‘Õ¬à“ß ‡ªì π ¢—È π μÕπ ‡°’ˬ«°—∫°“√ª≈Ÿ°¢â“« °“√º≈‘μÕ“À“√‡æ◊ËÕμπ‡Õß ·≈â « ®÷ ß „™â ‡ «≈“ ∑’Ë ¥‘ π ·≈–·√ßß“π à « π∑’Ë ‡ À≈◊ Õ ‰ªº≈‘ μ ‡æ◊Ë Õ ¢“¬ À≈—°°“√À≈“¬Ê Õ¬à“ߢÕß∑ƒ…Æ’„À¡à  à߇ √‘¡„Àâ§â“¢“¬‰¥âμ“¡ »—°¬¿“æμ“¡‚Õ°“  ·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡¢Õß·μà≈– —ߧ¡ ‚¥¬μâÕß √–¡—¥√–«—߉¡à„À⇰‘¥§«“¡‡ ’ˬߡ“°‡°‘π‰ª Õ¬à“߉√°Á¥’ °“√æ—≤π“μ“¡¢—ÈπμÕπ∫πæ◊Èπ∞“πª√—™≠“¢Õß ‡»√…∞°‘®æՇ撬ßπ—πÈ À≈—ß®“°∑’·Ë μà≈–§√Õ∫§√—«·≈–™ÿ¡™π  “¡“√∂ æ÷Ëßμπ‡Õß·≈–Õ¬ŸàÕ¬à“ßæÕ°‘πæÕ„™â‰¥â·≈â« °Áæ√âÕ¡∑’Ë®–æ—≤𓉪 Ÿà ¢—ÈπμàÕ‰ª §◊Õ °“√º≈‘μ‡æ◊Ëէⓢ“¬ À√◊Õ°“√√«¡°≈ÿà¡°—π‡æ◊ËÕª√–°Õ∫ °‘®°√√¡Õ◊ËπÊ

¬°μ—«Õ¬à“߇™àπ °“√®—¥μ—Èß°≈ÿà¡ÕÕ¡∑√—æ¬å ∏𓧓√‚§ °√–∫◊Õ √«¡°≈ÿà¡∑”«‘ “À°‘®™ÿ¡™π ‚¥¬„π‡∫◊ÈÕßμâπÕ“®‡ªìπ°“√¢“¬ º≈º≈‘μ∑’‡Ë À≈◊Õ®“°°“√∫√‘‚¿§¿“¬„π À√◊Õ√à«¡¡◊Õ°—πæ—≤π“»—°¬¿“æ °“√º≈‘μ ‘π§â“Õ◊ËπÊ ∑’Ë®”‡ªìπμâÕß„™â„π™ÿ¡™π À√◊Õ¢“¬ πÕ°™ÿ¡™π ‡æ◊ÕË ‡æ‘¡Ë √“¬‰¥â μ≈Õ¥®π√«¡°≈ÿ¡à °—π‡æ◊ÕË  √â“ߪ√–‚¬™πå‡æ◊ÕË  à«π√«¡ „π¥â“πÕ◊ËπÊ ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√·∫àߪíπ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ´÷Ëß°—π·≈–°—π μ“¡°”≈—ß·≈–§«“¡ “¡“√∂¢Õßμπ ´÷Ëß®–∑”„Àâ™ÿ¡™π‚¥¬√«¡‡°‘¥ §«“¡æՇ撬߄π°“√¥”‡π‘π™’«‘μÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

Ú˜


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

Ú¯

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


˜ ∂â“„™âª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ®–μâÕ߇≈‘°§â“¢“¬°—∫¿“¬πÕ°„™àÀ√◊Õ‰¡à

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


˜ ∂â“„™âª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ®–μâÕ߇≈‘°§â“¢“¬°—∫¿“¬πÕ°„™àÀ√◊Õ‰¡à °“√„™âª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬߇ªìπ·π«∑“߇æ◊ËÕπ” ‰ª Ÿà ° “√æ— ≤ π“∑’Ë ¬—Ë ß ¬◊ π ·≈– ¡¥ÿ ≈ ¿“¬„μâ ° √–· ‚≈°“¿‘ «— μ πå ‰¡à‰¥â π—∫ πÿπ°“√ªî¥ª√–‡∑» À√◊ÕÀ—πÀ≈—ß„Àâ°∫— °√–· ‚≈° À√◊Õ °Æ°μ‘°“¢Õß‚≈° ·μà„Àâæ‘®“√≥“ª√–‡¥Áπμà“ßÊ „π¿“æ√«¡ ·≈– „™âª√–‚¬™π宓°°√–· ‚≈°“¿‘«—μπåÕ¬à“ß™“≠©≈“¥ ‚¥¬æ—≤π“μπ „Àâ√Ÿâ‡∑à“∑—π·≈– “¡“√∂‡≈◊Õ°√—∫ ‘Ëßμà“ßÊ ∑’Ë®–°àÕ„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå μàÕμπ‡Õß·≈– —ߧ¡„π√–¬–¬“«‰¥â

ª√— ™ ≠“¢Õ߇»√…∞°‘ ® æÕ‡æ’ ¬ ß ¡‘ ‰ ¥â À ¡“¬∂÷ ß √–∫∫ ‡»√…∞°‘®ªî¥ ∑’ˉ¡à‡°’ˬ«¢âÕß°—∫„§√ ‰¡à§â“¢“¬ ‰¡à àßÕÕ° ‰¡àº≈‘μ ‡æ◊Ë Õ §πÕ◊Ë π ·μà ‡ ªì π ·π«§‘ ¥ ∑’Ë ‡ πâ π °“√æ— ≤ π“Õ¬à “ ߇ªì π ¢—È π μÕπ ∫π∞“π√“°∑’‡Ë ¢â¡·¢Áß·≈– ¡¥ÿ≈ ‚¥¬™’„È Àâ„™âÀ≈—°°“√μπ‡ªìπ∑’æË ß÷Ë ¢Õß μπ‡Õß„À≥â°Õà π ®“°π—πÈ ®÷ßæ—≤π“μπ‡Õ߇æ◊ÕË „À⡧’ ≥ ÿ ¿“æ™’«μ‘ ∑’¥Ë ¢’ π÷È  “¡“√∂‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß·°àºŸâÕ◊Ëπ‰¥â ·≈–𔉪 Ÿà —ߧ¡∑’Ë¡’°“√‡°◊ÈÕ°Ÿ≈´÷Ëß°—π ·≈–°—π‰¥â„π∑’Ë ÿ¥ æÕ¡’æÕ°‘π‡ªìπ¢—πÈ ∑’ÀË π÷ßË ¢—πÈ μàÕ‰ª„À⡇’ °’¬√쑬π◊ ¥â«¬μ—«‡Õß ¢—Èπ∑’Ë “¡„Àâπ÷°∂÷ߺŸâÕ◊Ëπ (æ√–∫√¡√“‚™«“∑æ√–√“™∑“π·°à ¡“™‘° À°√≥å°“√‡°…μ√Àÿ∫°–æß Ú¯ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÒ¯)

Û

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


°“√æ—≤π“ª√–‡∑»‚¥¬„™âª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡ªìπ °√–∫«π°“√æ—≤π“∑’Ë„À⧫“¡ ”§—≠°—∫§«“¡æÕ¥’ æÕª√–¡“≥ ¬÷¥∑“ß “¬°≈“ß ‰¡à ÿ¥‚μà߉ª¢â“ß„¥¢â“ßÀπ÷Ëß ‡ªìπ√–∫∫¢—ÈπμÕπ ‰¡à√’∫√âÕπ°â“«°√–‚¥¥ ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√√Ÿâ®—°μπ‡Õß·≈–√Ÿâ®—°‡≈◊Õ°  ‘Ëßμà“ßÊ ¡“„™â‰¥âÕ¬à“߇À¡“– ¡ ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ „À⇰‘¥ª√–‚¬™πåÕ¬à“ß¡’‡Àμÿº≈ μ≈Õ¥®π √â“ß¿Ÿ¡§‘ ¡ÿâ °—𧫓¡‡ ’¬Ë ß¿—¬ „Àâ°—∫μπ‡Õß·≈–™ÿ¡™π®“°º≈°√–∑∫∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âμ≈Õ¥‡«≈“ „π‚≈°¬ÿ§‚≈°“¿‘«—μπå ·≈–‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß„π¬“¡«‘°ƒμ ç...©–π—Èπ‡»√…∞°‘®æՇ撬ßπ’È °Á¡’‡ªìπ¢—ÈπÊ ·μà®–∫Õ°«à“ ‡»√…∞°‘®æՇ撬ßπ’È „ÀâæՇ撬߇©æ“–μ—«‡Õß√âÕ¬‡ªÕ√凴Áπμåπ’ˇªìπ  ‘ßË ∑’∑Ë ”‰¡à‰¥â. ®–μâÕß¡’°“√·≈°‡ª≈’¬Ë π. μâÕß¡’°“√™à«¬°—π. ...æÕ‡æ’¬ß „π∑ƒ…Æ’À≈«ßπ’È §◊Õ„Àâ “¡“√∂∑’Ë®–¥”‡π‘πß“π‰¥â...é (æ√–√“™¥”√— ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ ÚÛ ∏—𫓧¡ ÚıÙÚ)

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

ÛÒ


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

ÛÚ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


¯ °“√º≈‘μ ‘π§â“‡æ◊ËÕ°“√ àßÕÕ° ¢—¥°—∫À≈—°‡»√…∞°‘®æՇ撬ßÀ√◊Õ‰¡à

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


¯ °“√º≈‘μ ‘π§â“‡æ◊ËÕ°“√ àßÕÕ° ¢—¥°—∫À≈—°‡»√…∞°‘®æՇ撬ßÀ√◊Õ‰¡à §”π‘ ¬ “¡ª√— ™ ≠“¢Õ߇»√…∞°‘ ® æÕ‡æ’ ¬ ß ‰¥â ° ≈à “ «∂÷ ß ç...°“√æ— ≤ π“·≈–∫√‘ À “√ª√–‡∑»„Àâ ¥”‡π‘ 𠉪„π∑“ß “¬°≈“ß ‚¥¬‡©æ“–°“√æ—≤𓇻√…∞°‘®‡æ◊ÕË „Àâ°“â «∑—πμàÕ‚≈°¬ÿ§‚≈°“¿‘«μ— πå...é ç...°“√ —ËߢÕß®“°μà“ߪ√–‡∑»°Á¡’§«“¡®”‡ªìπ∫â“ß„π∫“ß °√≥’ . ·μà «à “  “¡“√∂∑’Ë ® – à ß ÕÕ° ´÷Ë ß º≈‘ μ º≈∑’Ë ∑”„π‡¡◊ Õ ß‰∑¬ °Á®–¥’°«à“. ...é ·≈– ç...©–π—Èπ  “¡“√∂∑’Ë®–∑”„Àâ¡’°“√ àßÕÕ° ‘ËߢÕß∑’Ë∑”¥â«¬ «—μ∂ÿ¥‘∫„π‡¡◊Õ߉∑¬ ·≈–∑”¥â«¬·√ßß“π¢Õߧπ‰∑¬. Õ—ππ’ȇªìπ°“√ ·°â‰¢ ∂“π°“√≥å«‘°ƒμÕ¬à“ߥ’...é (æ√–√“™¥”√— ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ Ù ∏—𫓧¡ ÚıÙ)

®“°§”𑬓¡· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ °“√ àßÕÕ°‰¡à¢—¥μàÕª√—™≠“ ¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ßÕ¬à“ß·πàπÕπ ·≈–°“√ àßÕÕ°‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß ¢Õß°“√æ—≤𓇻√…∞°‘®¢Õߪ√–‡∑» À“°‰¡à¡’°“√ àßÕÕ° ª√–‡∑» °Á®–‰¡à “¡“√∂æ—≤π“‰¥â ‡æ√“–®–‰¡à¡‡’ ß‘πμ√“μà“ߪ√–‡∑»‰ª´◊ÕÈ  ‘π§â“

ÛÙ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


π”‡¢â“∑’Ë®”‡ªìπ„π°“√æ—≤π“ ‡π◊ËÕß®“°ª√–‡∑»‰∑¬ ¬—ß®”‡ªìπμâÕß π”‡¢â“ ‘π§â“∫“ߪ√–‡¿∑∑’ˇ√“‰¡à “¡“√∂º≈‘μ‡Õ߉¥â ‡™àπ πÈ”¡—𠇪ìπμâπ  √ÿ ª ‰¥â «à “ ª√— ™ ≠“¢Õ߇»√…∞°‘ ® æÕ‡æ’ ¬ ߉¡à ª Ø‘ ‡  ∏ °“√ àßÕÕ° ·μàμÕâ ß¡’°“√ √â“ß¿Ÿ¡§‘ ¡ÿâ °—π„πμ—«∑’¥Ë ‡’ æ◊ÕË „Àâæ√âÕ¡√—∫ μàÕ§«“¡‡ª≈’¬Ë π·ª≈ßμà“ßÊ ‚¥¬√–≈÷°‡ ¡Õ«à“ °“√®–°â“«ÀπⓉª‰¥â ¿“¬„μâ ° √–· ‚≈°“¿‘ «— μ πå μâ Õ ß„™â   μ‘ ªí ≠ ≠“„π°“√¥”‡π‘ π ™’ «‘ μ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß √Õ∫§Õ∫„π°“√μ—¥ ‘π„® ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß §«“¡´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ‰¡à‡Õ“√—¥‡Õ“‡ª√’¬∫ „π¢≥–‡¥’¬«°—π °“√∑’®Ë – “¡“√∂§â“¢“¬À√◊Õ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® μà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“߬—Ë߬◊ππ—Èπ ®”‡ªìπμâÕß¡’§ÿ≥∏√√¡ ∑—Èߧ«“¡´◊ËÕ —μ¬å  ÿ®√‘μ §«“¡‡æ’¬√ §«“¡Õ¥∑π ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ߧ¡ ‚¥¬¡’ °“√æ—≤π“ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√º≈‘μ °“√ª√—∫ª√ÿß ‘π§â“·≈–§ÿ≥¿“æ „Àâ∑π— μàÕ§«“¡μâÕß°“√¢Õßμ≈“¥·≈–°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß∑“߇∑§‚π‚≈¬’ ¿“¬„μâ ∂“π°“√≥åªí®®ÿ∫—π∑’Ë¡’°“√·¢àߢ—π„π√–¥—∫μà“ßÊ ∑—Èß„π√–¥—∫ª√–‡∑»·≈–√–¥—∫‚≈° °“√ª√—∫μ—«Õ¬à“ßæÕª√–¡“≥ °—∫ ∂“π°“√≥åμà“ßÊ ∑’ˇª≈’ˬπ·ª≈߉ª Õ¬à“ß¡’‡Àμÿ¡’º≈ ·≈– √â“ß ¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π∑’Ë¥’„Àâ°—∫Õߧå°√ ®–∑”„Àâ∏ÿ√°‘®μà“ßÊ  “¡“√∂¥”‡π‘π°“√ ‰ª‰¥âÕ¬à“ß¡—Ëπ§ß·≈–¬—Ë߬◊π

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

Ûı


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

Ûˆ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


˘ ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ¢—¥μàÕÀ≈—°°“√∑“ß∏ÿ√°‘® ∑’ˇπâπ°“√À“°”‰√À√◊Õ‰¡à

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


˘ ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ¢—¥μàÕÀ≈—°°“√∑“ß∏ÿ√°‘®∑’ˇπâπ°“√À“°”‰√À√◊Õ‰¡à §”𑬓¡ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‰¥â°≈à“«∂÷ß ç...∑—Èß „π°“√æ— ≤ π“·≈–∫√‘ À “√ª√–‡∑»„Àâ ¥”‡π‘ 𠉪„π∑“ß “¬°≈“ß ‚¥¬‡©æ“–°“√æ—≤𓇻√…∞°‘®‡æ◊ÕË „Àâ°“â «∑—πμàÕ‚≈°¬ÿ§‚≈°“¿‘«μ— πå...é ·≈– ç...‚¥¬‡©æ“–‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë ¢ Õß√— ∞ π— ° ∑ƒ…Æ’ ·≈–π— ° ∏ÿ √ °‘ ® „π∑ÿ°√–¥—∫ „Àâ¡’ ”π÷°„π§ÿ≥∏√√¡§«“¡´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ·≈–„Àâ¡’ §«“¡√Õ∫√Ÿâ∑’ˇÀ¡“– ¡ ¥”‡π‘π™’«‘μ¥â«¬§«“¡Õ¥∑𠧫“¡‡æ’¬√ ¡’ μ‘ªí≠≠“ ·≈–§«“¡√Õ∫§Õ∫...é ®“°§”𑬓¡∑—ßÈ  Õß à«π®–‡ÀÁπ‰¥â«“à ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘® æՇ撬߇ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õß¿“§∏ÿ√°‘® ·≈–‰¡à¢—¥μàÕÀ≈—°°“√ ∏ÿ√°‘®∑’ˇπâπ°“√À“°”‰√°≈à“«§◊Õ °“√¬Õ¡√—∫°“√¡’°”‰√„π√–¥—∫ æÕª√–¡“≥ ·≈–¡’‡Àμÿ¡’º≈ ‡æ√“–À“°‰¡à¡’°”‰√ °Á‰¡à “¡“√∂ ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‰ª‰¥âÕ¬à“߬—Ë߬◊π„π√–¬–¬“« ‰¡àÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß °“√‡Õ“√—¥‡Õ“‡ª√’¬∫∑’¡Ë ßÿà º≈°”‰√ Ÿß ÿ¥‡ªì𠔧—≠‚¥¬‰¡à§”π÷ß∂÷ß º≈°√–∑∫∑’ËÕ“®®–°àÕ„À⇰‘¥«‘°ƒμμ‘¥μ“¡¡“ ´÷Ëß°”‰√„π√–¥—∫ æÕª√–¡“≥π’È ‡ªì𰔉√√–¥—∫ª°μ‘∑“ß¿“…“‡»√…∞°‘® (Normal Profit) ∑’ËæՇ撬ßμàÕπ—°∏ÿ√°‘®∑’Ë≈ß∑ÿπ À√◊ÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ·≈–μâÕ߉¡à‡ªìπ°“√ · «ßÀ“°”‰√‚¥¬°“√‡Õ“‡ª√’¬∫ºŸâ∫√‘‚¿§ À√◊Õº‘¥°ÆÀ¡“¬

Û¯

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


·¡â·μà°“√ √â“ߺ≈°”‰√„π√–¥—∫™ÿ¡™π °Á§«√‡πâπ°“√ °√–®“¬º≈ª√–‚¬™πå „À⇰‘¥°“√æ—≤π“Õ¬à“߇ ¡Õ¿“§ ‡ªìπ°“√  √â“ßæ≈—ß™ÿ¡™π„À⇰‘¥¢÷Èπ ´÷Ëß “¡“√∂æ—≤𓇪ìπ≈—°…≥–«‘ “À°‘® ™ÿ¡™π‰¥â ‚¥¬∑’Ë¡’·π«§‘¥‡»√…∞°‘®æՇ撬ßÕ¬Ÿà‡ªìπæ◊Èπ∞“πÀ√◊Õ ∑ƒ…Æ’„À¡à¢—Èπ∑’Ë Ú À√◊Õ¢—Èπ∑’Ë Û °Á‰¥â πÕ°®“°π’È·≈â« ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ¬—ß™’È„Àâ‡ÀÁπ«à“ π—°∏ÿ√°‘®μâÕß¡’§ÿ≥∏√√¡ ‡™à𠧫“¡´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ °“√·∫àߪíπ°—π „π°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¥â«¬ °≈à“«§◊Õ πÕ°®“°π—°∏ÿ√°‘®®–μâÕß¡’ §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕºŸ∂â Õ◊ Àÿπâ ·≈⫬—ßμâÕߧ”π÷ß∂÷ߺŸ¡â  ’ «à π‰¥â «à π‡ ’¬Õ◊πË Ê „π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® ‰¥â·°à æπ—°ß“π∫√‘…—∑ ºŸâ∫√‘‚¿§ ·≈– —ߧ¡ ‚¥¬√«¡ °“√√—°…“§«“¡ ¡¥ÿ≈„π°“√·∫àߪíπº≈ª√–‚¬™πå¢Õß∏ÿ√°‘® „π√–À«à“ߺŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬μà“ßÊ ¥—ß°≈à“«‡ªìπÀ≈—° ”§—≠¢Õß °“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®∫πæ◊Èπ∞“π¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

Û˘


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

Ù

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Ò ∂Ⓡ√“„™â™’«‘μμ“¡ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡√“ “¡“√∂„™â¢Õß·æ߉¥âÀ√◊Õ‰¡à À√◊Õ “¡“√∂°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π‰¥âÀ√◊Õ‰¡à

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Ò ∂Ⓡ√“„™â™’«‘μμ“¡ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡√“ “¡“√∂„™â¢Õß·æ߉¥âÀ√◊Õ‰¡à À√◊Õ “¡“√∂°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π‰¥âÀ√◊Õ‰¡à „π°“√¥”‡π‘π™’«‘μμ“¡ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ßπ—Èπ ¡‘ ‰ ¥â Àâ “ ¡°“√ „™â ¢ Õß·æß À√◊ Õ °“√°Ÿâ ¬◊ ¡ ‡ß‘ π μ√“∫‡∑à “ ∑’Ë ‡ √“ ‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬π„§√ √«¡∑—È߉¡à‡∫’¬¥‡∫’¬πμπ‡Õß ‡æ√“–‡»√…∞°‘® æÕ‡æ’¬ß §◊Õ °“√∑’ˇ√“„™â∑√—欓°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß®”°—¥ „π°“√º≈‘μ ‡æ◊ËÕ∫√‘‚¿§‡Õß∫â“ß À√◊Õ‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’ˬπ∫â“ßμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ‚¥¬‰¡à‡°‘π√–¥—∫§«“¡ “¡“√∂„π°“√„™â®“à ¬¢Õßμπ‡Õß ∑—ßÈ „πªí®®ÿ∫π— ·≈–Õπ“§μ

®ÿ¥¡ÿßà À¡“¬‡∫◊ÕÈ ßμâπ¢Õß°“√ªØ‘∫μ— μ‘ “¡·π«§‘¥‡»√…∞°‘® æÕ‡æ’¬ß §◊Õ „À⺟âªØ‘∫—μ‘ “¡“√∂¡’ ‘Ëßμà“ßÊ ‡æ’¬ßæÕ ∑’Ë®– πÕß §«“¡®”‡ªìπ„π‡∫◊ÕÈ ßμâπ‰¥â ·≈–∂â“À“°¡’∑√—欓°√·≈–§«“¡ “¡“√∂ ‡À≈◊Շ撬ßæÕ∑’Ë®–º≈‘μÀ√◊Õ∫√‘‚¿§‡°‘π√–¥—∫π—Èπ °Á “¡“√∂∑”‰¥â ·μàμâÕßæÕª√–¡“≥μ“¡Õ—μ¿“æ ¥—ßæ√–√“™¥”√— ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“  «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ Ù ∏—𫓧¡ ÚıÙÒ ∑’Ëæ√–∫“∑ ¡‡¥Á® æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«‰¥âμ√— ‰«âÕ¬à“ß™—¥‡®π«à“

ÙÚ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


ç...„ÀâæՇ撬ßπ’È°ÁÀ¡“¬§«“¡«à“ ¡’°‘π¡’Õ¬Ÿà ‰¡àøÿÉ¡‡øóÕ¬ ‰¡àÀ√ŸÀ√“°Á‰¥â ·μà«à“æÕ. ·¡â∫“ßÕ¬à“ßÕ“®®–¥ŸøÿÉ¡‡øóÕ¬ ·μà∂â“∑”„Àâ ¡’§«“¡ ÿ¢ ∂â“∑”‰¥â°Á ¡§«√∑’Ë®–∑”  ¡§«√∑’Ë®–ªØ‘∫—μ‘. Õ—ππ’È°Á §«“¡À¡“¬Õ’°Õ¬à“ߢÕ߇»√…∞°‘® À√◊Õ√–∫∫æՇ撬ß. ‡¡◊ËÕªï∑’Ë·≈â« μÕπ∑’Ë查æÕ‡æ’¬ß ·ª≈„π„® ·≈â«°Á‰¥â查ÕÕ°¡“¥â«¬ «à“®–·ª≈‡ªìπ Self-sufficiency. (æ÷Ëßμπ‡Õß) ∂÷߉¥â∫Õ°«à“æՇ撬߷°àμπ‡Õß ·μ৫“¡®√‘߇»√…∞°‘®æՇ撬ßπ’È °«â“ߢ«“ß°«à“ Self-sufficiency §◊ Õ Self-sufficiency π—ÈπÀ¡“¬§«“¡«à“ º≈‘μÕ–‰√¡’æÕ∑’Ë®–„™â ‰¡àμâÕ߉ª¢Õ´◊ÈÕ§πÕ◊Ëπ Õ¬Ÿà‰¥â¥â«¬μπ‡Õß (æ÷Ëßμπ‡Õß)...æՇ撬ßπ’È ¡’§«“¡À¡“¬°«â“ߢ«“߬‘Ëß°«à“π’ÈÕ’° §◊Õ§”«à“æÕ°Á‡æ’¬ßæÕ ‡æ’¬ßπ’È °ÁæÕ ¥—ßπ—Èπ‡Õߧπ‡√“∂â“æÕ„π§«“¡μâÕß°“√ °Á¡’§«“¡‚≈¿πâÕ¬ ‡¡◊ËÕ¡’§«“¡‚≈¿πâÕ¬ °Á‡∫’¬¥‡∫’¬π§πÕ◊ËππâÕ¬...é πÕ°®“°π’È ‡¡◊ËÕ§π‡√“√Ÿâ®—°§”«à“ çæÕé ‡¡◊ËÕ‡√“¡’‡À≈◊Õ°‘π ‡À≈◊Õ„™â °Á§«√®–·∫àߪíπ ‡Õ◊ÕÈ ‡øóÕô  ‘ßË ∑’¡Ë ‡’ °‘πæÕ„Àâ·°àºÕŸâ π◊Ë ‚¥¬‡©æ“– ºŸâ¬“°‰√âÀ√◊ÕºŸâ∑’Ë¥âÕ¬‚Õ°“ °«à“μπ‡Õß ¥—ßæ√–√“™¥”√— „πæ‘∏’ æ√–√“™∑“π∏ߪ√–®”√ÿàπ≈Ÿ°‡ ◊Õ™“«∫â“π ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÒÚ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÚ „®§«“¡«à“ ç...·μàÕ¬à“ß∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß §◊Õ ‡√’¬π√ŸâΩñ°À—¥μπ∑’Ë®–„Àâ¡’§«“¡‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ §◊Õ ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕμàÕºŸâÕ◊Ëπ ‡¡◊ÕË μπ¡’Õ–‰√°Á‡Õ◊ÕÈ ‡øóÕô „ÀâºÕŸâ π◊Ë ·∫àߪíπ„ÀâºÕŸâ π◊Ë ‡æ◊ÕË ∑’®Ë –„ÀâºÕŸâ π◊Ë ‰¥â√∫— º≈¥’·≈–‰¥â√—∫§«“¡ ÿ¢π—Èπ‡À¡◊Õπ°—π ‡√’¬°«à“ ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ...é

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

ÙÛ


”À√—∫„π°“√°Ÿ‡â ß‘ππ—πÈ À“°Õ¬Ÿ∫à πæ◊πÈ ∞“π¢Õߧ«“¡√Ÿâ ·≈– §«“¡Õÿμ “À– §«“¡§‘¥∑’Ë®–æ÷Ëßμπ‡Õß„À≥â„π√–¬–¬“« °Á “¡“√∂ °Ÿâ‡ß‘π·∫∫æՇ撬ߡ“ √â“ß∞“π– ·≈–§«“¡‡®√‘≠ „Àâ°—∫μ—«‡Õß·≈– §√Õ∫§√—«‰¥â ¥—ß„πæ√–√“™¥”√— ∑’Ë«à“ ç°“√°Ÿâ‡ß‘π∑’Ëπ”¡“„™â„π ‘Ëß∑’ˉ¡à∑”√“¬‰¥âπ—Èπ‰¡à¥’ Õ—ππ’ȇªìπ ¢âÕ ”§—≠‡æ√“–«à“∂â“°Ÿâ‡ß‘π·≈–∑”„Àâ¡’√“¬‰¥â °Á‡∑à“°—∫∑”„Àâ„™âÀπ’ȉ¥â ‰¡àμâÕßμ‘¥Àπ’È ‰¡àμâÕ߇¥◊Õ¥√âÕπ ‰¡àμâÕ߇ ’¬‡°’¬√μ‘é (æ√–√“™¥”√— ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ Ù ∏—𫓧¡ ÚıÙ)

¥—ßμ—«Õ¬à“ß∑’æË √–Õߧå∑“à π‰¥â¡æ’ √–√“™¥”√— „πªï‡¥’¬«°—ππ—πÈ ‡√◊ËÕß∑’Ë¡’§π¡“¢Õ°Ÿâ‡ß‘π  “¡À¡◊Ëπ∫“∑ ‰ª´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß¡◊Õμ—¥‡¬Á∫‡ ◊Èպⓠ„Àâ¿√√¬“∑”√â“π ·≈– “¡“√∂„™â‡ß‘π§◊πÀ¡¥®”π«π∑’Ë°Ÿâ‰ª¥â«¬ §«“¡©≈“¥·≈–§«“¡´◊ËÕ —μ¬å μ√ß°—π¢â“¡°—∫°√≥’∑’ËÕ’°√“¬Àπ÷Ëß °Ÿâ‡ß‘π‰ª„™â çÕ¬à“ßÕ’≈ÿ଩ÿ¬·©°é À√◊Õ°Ÿâ‰ª‡≈àπ·™√å Õ—π‰¡à°àÕ„À⇰‘¥ ª√–‚¬™πåÕπ— „¥ ´÷ßË „π∑’ Ë ¥ÿ ·≈â« °“√„™â®“à ¬Õ¬à“ßøÿ¡É ‡øóÕ¬‚¥¬‰¡àª√–¡“≥μπ √«¡∂÷ß°“√°Ÿâ‡ß‘π∑’ˉ¡à𔉪 Ÿà°“√ √â“ß√“¬‰¥âÀ√◊Õ°àÕ„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå ∑’ Ë ¡‡Àμÿ ¡º≈ °Á°≈“¬‡ªìπμâπ‡Àμÿ¢Õß«‘°ƒμ‡»√…∞°‘®¥—ß∑’∑Ë √“∫°—π

ÙÙ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

Ùı


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

Ùˆ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


ÒÒ ·π«§‘¥ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ¡’§«“¡·μ°μà“ß®“°·π«§‘¥¢Õß ‡»√…∞»“ μ√å°√–· À≈—°Õ¬à“߉√

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


ÒÒ ·π«§‘¥ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ¡’§«“¡·μ°μà“ß®“° ·π«§‘¥¢Õ߇»√…∞»“ μ√å°√–· À≈—°Õ¬à“߉√ ‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬߰—∫∑ƒ…Æ’∑“ß ‡»√…∞»“ μ√å°√–· À≈—° ®–æ∫«à“¡’∑—Èß à«π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫ à«π∑’Ë ·μ°μà“ßÕÕ°‰ª °≈à“«‚¥¬ √ÿª·≈â« ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ߙ’∂È ß÷ «‘∏°’ “√ æ—≤𓇻√…∞°‘®∑’Ë„À⧫“¡ ”§—≠°—∫≈”¥—∫¢—ÈπμÕπ¢Õß°“√æ—≤π“ ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õߧÿ≥∏√√¡§«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„® ·≈–ª√– ∫°“√≥凰’ˬ«°—∫ ∫√‘∫∑§«“¡‡ªìπ®√‘ߢÕß·μà≈– —ߧ¡ ‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√æ—≤π“§π ‚¥¬‡πâ π °“√·°â ‰ ¢μâ π ‡Àμÿ ¢ Õߪí ≠ À“ §◊ Õ °“√æ— ≤ π“§ÿ ≥ ¿“æ ·≈–»—°¬¿“æ¢Õߧπ „Àâ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õß∑√—欓°√∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà ·≈â«„™â§«“¡√ŸÕâ ¬à“ß√Õ∫§Õ∫„π°“√π”∑√—欓°√‰ª„™â∫πæ◊πÈ ∞“π¢Õß §ÿ≥∏√√¡ °“√‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬π°—𠧫“¡´◊ÕË  —μ¬å ®ÿ √‘μ·≈–¢¬—πÀ¡—πË ‡æ’¬√ Õ¥∑π ‡æ◊ËÕ √â“ßæ◊Èπ∞“π∑’Ë¡—Ëπ§ß„π°“√‡ √‘¡ √â“ߪ√–‚¬™πå ÿ¢  à«π√«¡„π√–¬–¬“« ´÷ßË ∑—ßÈ À¡¥π’È ¡’§«“¡≈÷°´÷ßÈ ¡“°°«à“∑’®Ë –Õ∏‘∫“¬ ‰¥âμ“¡∑ƒ…Æ’‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π

Ù¯

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


„π‡™‘ ß «‘ ™ “°“√ §”𑬓¡¢Õß«‘™“‡»√…∞»“ μ√å °Á§◊Õ °“√®— ¥  √√∑√— æ ¬“°√∑’Ë ¡’ Õ ¬Ÿà Õ ¬à “ ß®”°— ¥ „Àâ ¡’ ª √– ‘ ∑ ∏‘ ¿ “æ Ÿ ß  ÿ ¥ ·μà‡π◊ÕË ß®“°‚≈°®√‘ßÊ ¡’§«“¡¬ÿßà ¬“° ≈—∫´—∫´âÕπ¡“° ‡»√…∞»“ μ√å ®÷ß»÷°…“æƒμ‘°√√¡·≈–°“√μ—¥ ‘π„®¢Õß¡πÿ…¬å‚¥¬°”Àπ¥ ¡¡μ‘∞“π μà“ßÊ ¢÷È𠇙àπ  ¡¡μ‘«“à ‚¥¬∑—«Ë ‰ª·≈â« ¡πÿ…¬å¡æ’ ƒμ‘°√√¡∑’®Ë –· «ßÀ“ ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥ ·≈–„π∫“ß°√≥’  ¡¡μ‘«à“∑ÿ°§π¡’§«“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫ ªí®®ÿ∫—π·≈–Õπ“§μÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å (Perfect Knowledge) ¢âÕ ¡¡μ‘ ‡À≈à“π’È ∑”„À⇰‘¥°“√«‘æ“°…å«‘®“√≥å«à“ ∑ƒ…Æ’‡»√…∞»“ μ√å ¡‘‰¥â μ—ÈßÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π∑’ˇªìπ®√‘ß ‡ªìπ»“ μ√å∑’Ë Õπ„Àâ§π‡ÀÁπ·°àμ—« ·≈– ‰¡à‡À¡“–∑’®Ë –π”¡“„™â ”À√—∫ª√–‡∑»∑’°Ë ”≈—ßæ—≤π“∑’ªË √– ß§å®–æ—≤π“ Õ¬à“߬—Ë߬◊π ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬߷π–«à“„Àâ ç...Õ“»—¬§«“¡√Õ∫√Ÿâ §«“¡√Õ∫§Õ∫ ·≈–§«“¡√–¡—¥√–«—ßÕ¬à“߬‘Ëß„π°“√π”«‘™“°“√μà“ßÊ ¡“„™â...é ¥— ß π—È π π— ° ‡»√…∞»“ μ√å ®÷ ß §«√»÷ ° …“‡»√…∞»“ μ√å °√–· À≈—°Õ¬à“ß√Õ∫§Õ∫ °àÕπ∑’Ë®–𔉪ª√–¬ÿ°μå„™â„π∑“ߪؑ∫—μ‘ °≈à“«§◊Õ À“°¢âÕ ¡¡μ‘‡ªìπ®√‘ß °Á®– “¡“√∂«‘‡§√“–ÀåÀ“¢âÕ¬ÿ쑉¥â ·≈–π”¡“„™â ª √–‚¬™πå Õ¬à “ ßπâ Õ ¬°Á „ π√–¬– —È π ·μà À “°¢â Õ ¬ÿ μ‘ ‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫º≈ª√–‚¬™πå «à π√«¡ °Á “¡“√∂‡ πÕ·π–¡“μ√°“√ „Àâ√—∞‡¢â“‰ª·∑√°·´ß‰¥â „π¢≥–‡¥’¬«°—π À“°‰¡à “¡“√∂¬Õ¡√—∫

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

Ù˘


æƒμ‘°√√¡∑’ˇÀÁπ·°àμ—«¢Õߧπ„π√–∫∫‡»√…∞°‘® °Á “¡“√∂‡ πÕ„Àâ „™â√–∫∫°“√»÷°…“À√◊Õ°√–∫«π°“√∑“ß —ߧ¡‰ªª√—∫∑—»π§μ‘·≈– §à“π‘¬¡‡À≈à“π’È„π√–¬–¬“«‰¥â ‡æ◊ÕË „À⇰‘¥°“√æ—≤π“∑’¬Ë ß—Ë ¬◊π ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡ πÕ„Àâ∑°ÿ çÀπ૬‡»√…∞°‘® (economic units)é ‰¡à«“à ®–‡ªìπºŸ∫â √‘‚¿§ (consumers) À√◊ÕºŸºâ ≈‘μ (producers) „™âÀ≈—°¢Õߧ«“¡æÕª√–¡“≥ §«“¡¡’‡Àμÿ¡’º≈ ·≈–°“√¡’√–∫∫¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π„πμ—«∑’Ë¥’ ·≈–·π–„Àâ§π ç...¡’§«“¡ ”π÷°„π§ÿ≥∏√√¡ §«“¡´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ...¥”‡π‘π™’«‘μ¥â«¬ §«“¡Õ¥∑𠧫“¡‡æ’¬√....é μ≈Õ¥®πæ—≤π“ª√–‡∑»‰ªμ“¡≈”¥—∫¢—πÈ ´÷ßË À“° “¡“√∂∑”„Àâ§π¡’æƒμ‘°√√¡μ“¡π’‰È ¥â¡“°¢÷πÈ ‡√◊ÕË ¬Ê ‡»√…∞°‘® à«π√«¡°Á®–μ—ÈßÕ¬Ÿà„𧫓¡‰¡àª√–¡“∑ ·≈–¡’§«“¡¡—Ëπ§ß ¡“°¢÷Èπ °“√§√Õß™’æ¢Õߧπ à«π„À≠à°Á®–¥’¢÷È𠧫“¡‡À≈◊ËÕ¡≈È”°Á®– πâÕ¬≈ß §«“¡®”‡ªìπ∑’Ë√—∞®–μâÕ߇¢â“‰ª§«∫§ÿ¡ À√◊Õ·∑√°·´ß°Á®– πâÕ¬≈ߥ⫬ ‡¡◊ËÕ‡ªìπ‡™àππ’È °Á “¡“√∂®—¥ √√∑√—欓°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß ®”°—¥‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–¬—Ë߬◊π ‚¥¬„™â ç¡◊Õ∑’Ë¡Õ߉¡à‡ÀÁπ (Invisible Hand)é ´÷Ë߇ªìπÀ—«„®¢Õ߇»√…∞»“ μ√å°√–· À≈—°‰¥â ‚¥¬¡’¢âÕ°—ߢ“πâÕ¬≈ß À“°π—°‡»√…∞»“ μ√å°√–· À≈—° ‰¥â»÷°…“ª√—™≠“¢Õß ‡»√…∞°‘®æՇ撬ßÕ¬à“ß∂àÕß·∑â °Á®– “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå„™âÀ≈—°«‘™“ ‡»√…∞»“ μ√剥âÕ¬à“߇À¡“– ¡ °—∫ ¿“æ∑’ˇªìπ®√‘ß„πª√–‡∑» ∑’Ë°”≈—ßæ—≤π“ ‚¥¬„À⧫“¡ π„®°—∫‡ªÑ“À¡“¬°“√ √â“ߪ√–‚¬™πå ·≈–§«“¡ ÿ¢Õ¬à“߬—Ë߬◊π¢Õߧπ„π —ߧ¡

ı

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


”À√—∫∑à“π∑’Ë π„® “¡“√∂À“Õà“π¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â®“° ™ÿ¥Àπ—ß ◊Õ°“√æ—≤π“°√Õ∫·π«§‘¥∑“ß∑ƒ…Æ’‡»√…∞»“ μ√å ª√— ™ ≠“¢Õ߇»√…∞°‘ ® æÕ‡æ’ ¬ ß ‚¥¬‡©æ“–‡≈à ¡ °√Õ∫·π«§‘ ¥ ∑“ß∑ƒ…Æ’‡»√…∞»“ μ√åª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‚¥¬ “¡“√∂ download ‰¥â®“° www.sufficiencyeconomy.org

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

ıÒ


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

ıÚ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


ÒÚ ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß Õ¥§≈âÕß°—∫ À≈—°°“√æ—≤π“Õ¬à“߬—Ë߬◊π À√◊Õ‰¡à

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


ÒÚ ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß Õ¥§≈âÕß°—∫ À≈—°°“√æ—≤π“Õ¬à“߬—Ë߬◊π À√◊Õ‰¡à ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬߇ªìπÀ≈—°°“√∑’ˇπâπº≈ ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“Õ¬à“߬—Ë߬◊π ‚¥¬¡ÿà߇πâπ √â“ߧ«“¡ ¡¥ÿ≈„À⇰‘¥¢÷Èπ „π°“√¥”‡π‘π™’«μ‘ ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°§«“¡À¡“¬¢Õߪ√—™≠“œ ∑’ªË √–¡«≈ ·≈–°≈—Ëπ°√Õß®“°æ√–√“™¥”√— ¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ‡√◊ËÕ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ∑’Ë°≈à“«‰«â«à“ 燻√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡ªìπª√—™≠“™’È∂÷ß·π«°“√¥”√ßÕ¬Ÿà·≈– ªØ‘∫—μ‘μπ¢Õߪ√–™“™π„π∑ÿ°√–¥—∫ μ—Èß·μà√–¥—∫§√Õ∫§√—« √–¥—∫™ÿ¡™π ®π∂÷ß√–¥—∫√—∞...‡æ◊ÕË „Àâ ¡¥ÿ≈·≈–æ√âÕ¡μàÕ°“√√Õß√—∫°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß Õ¬à“ß√«¥‡√Á«·≈–°«â“ߢ«“ß∑—Èߥâ“π«—μ∂ÿ  —ߧ¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈– «—≤π∏√√¡®“°‚≈°¿“¬πÕ°‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’é À“°æ‘®“√≥“®“°§«“¡À¡“¬¢Õß°“√æ—≤π“Õ¬à“߬—ßË ¬◊π·≈â« ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ À≈—°°“√æ—≤π“Õ¬à“߬—Ë߬◊ππ—Èπ §◊Õ °“√æ—≤π“∑’Ë¡ÿàß √â“ß §«“¡ ¡¥ÿ≈„π Û ¥â“π §◊Õ ‡»√…∞°‘®  —ߧ¡ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‰ªæ√âÕ¡Ê °—π ‰¡à„™à¡ßÿà æ—≤π“¥â“π‡»√…∞°‘®·μà‡æ’¬ßÕ¬à“߇¥’¬« ·≈– πÕ°®“°π’·È ≈â« ¬—߇ªìπ‡√◊ÕË ß¢Õß¡‘쇑 «≈“ §◊Õ æ—≤π“μàÕ‡π◊ÕË ß¢â“¡‡«≈“ ®“°ªïÀπ÷Ëß ŸàªïμàÕ‰ª À√◊Õ®“°§π√ÿàπÀπ÷Ëß Ÿà√ÿàπÀ≈—߉ª‡√◊ËÕ¬Ê

ıÙ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Õ¬à “ ߉√°Á ¥’ °“√æ—≤π“∫πæ◊Èπ∞“π‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ¡’ § «“¡À¡“¬°«â “ ß°«à “ °“√æ— ≤ π“Õ¬à “ ߬—Ë ß ¬◊ π „𧫓¡À¡“¬ ∑’Ë„™â°—πÕ¬Ÿà∑—Ë«‰ª °≈à“«§◊Õ À≈—°‡»√…∞°‘®æՇ撬߰”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√ æ— ≤ π“Õ¬à “ ߬—Ë ß ¬◊ π ‚¥¬„Àâ § «“¡ ”§— ≠ °— ∫ «‘ ∏’ ° “√„™â § «“¡√Ÿâ Õ¬à“ß√Õ∫§Õ∫·≈–√–¡—¥√–«—ßμ≈Õ¥®π§”π÷ß∂÷ߧÿ≥∏√√¡ ‰¥â·°à §«“¡´◊ËÕ —μ¬å §«“¡‰¡à‚≈¿ §«“¡√Ÿâ®—°æÕ §«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ °“√‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬π°—π °“√√Ÿâ®—°·∫àߪíπ ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ´÷Ëß°—π·≈–°—π ´÷Ëß√–∫∫§ÿ≥§à“π’ȇªìπæ◊Èπ∞“π¢Õß«‘∂’ªØ‘∫—μ‘∑’Ë®–𔉪 Ÿà°“√æ—≤π“ ∑’Ë ¡¥ÿ≈·≈–¬—Ë߬◊π ·≈–°àÕ„À⇰‘¥ —ߧ¡·Ààߧ«“¡æՇ撬߉¥â„π∑’Ë ÿ¥

¬°μ—«Õ¬à“ß™ÿ¡™πÀ√◊ÕÕߧå°√∑’Ë„™âÀ≈—°‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ®–¡ÿàß √â“ß®‘μ ”π÷°·≈–§«“¡√Ÿâ „Àâ ¡“™‘°√Ÿâ®—°„™â∑√—欓°√μà“ßÊ ∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“߬—Ë߬◊π  π—∫ πÿπ°“√√«¡μ—«°—π‚¥¬Õ“»—¬∑ÿπ∑“ß —ߧ¡ À√◊Õ«—≤π∏√√¡ ‡ªìπæ◊Èπ∞“π √â“ßÕߧå°√À√◊Õ‡§√◊Õ¢à“¬∑’ˇ¢â¡·¢Áß„π √–¥—∫™ÿ¡™π À√◊Õ√–¥—∫‡§√◊Õ¢à“¬∏ÿ√°‘®‡Õ°™π ‡æ◊ÕË „™â∑√—欓°√μà“ßÊ Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ÿ¥ æ√âÕ¡Ê °—∫ √â“ߧ«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß —ߧ¡ ∑’¥Ë „’ Àâ·°à∑°ÿ §π

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

ıı


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

ıˆ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


ÒÛ ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß “¡“√∂ 𔉪ª√–¬ÿ°μå „™â „π°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬ °“√‡ß‘π°“√§≈—߉¥âÀ√◊Õ‰¡à

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


ÒÛ ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß “¡“√∂ 𔉪ª√–¬ÿ°μå„™â„π°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬ °“√‡ß‘π°“√§≈—߉¥âÀ√◊Õ‰¡à ‰¥â °“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬°“√‡ß‘π°“√§≈—ßÕ¬à“߇À¡“– ¡ ¡’À≈—° ”§—≠ Û ª√–°“√ §◊Õ §«“¡æÕ¥’ §«“¡¡’‡Àμÿ¡’º≈·≈– §≈àÕßμ—« ·≈–§«“¡√–¡—¥√–«—ß ‚¥¬¡ÿßà √—°…“‡ ∂’¬√¿“æ∑“߇»√…∞°‘®  π—∫ πÿπ°“√¢¬“¬μ—«¢Õߪ√–‡∑» ·≈– à߇ √‘¡°“√°√–®“¬√“¬‰¥â ¢≥–‡¥’¬«°—πμâÕߪÑÕß°—πªí≠À“°àÕπ∑’Ë®–‡°‘¥§«“¡√ÿπ·√ß ‚¥¬§”π÷ß ∂÷ߺ≈°√–∑∫∑’Ë®–μ“¡¡“·≈–μâÕߪ√– “π‡ªÑ“À¡“¬∑“߇»√…∞°‘® μà“ßÊ ¥â«¬ §«“¡æÕ¥’ §◊Õ ‰¡à¡“°‰¡àπâÕ¬®π‡°‘π‰ª ‡™àπ °“√°”Àπ¥ ‡ªÑ “ À¡“¬ª√‘ ¡ “≥‡ß‘ π μâ Õ ß‰¡à ¡ “°‡°‘ 𠉪®π‡ªì π º≈°√–∑∫μà Õ ‡ ∂’¬√¿“æ∑“߇»√…∞°‘® ·≈–‰¡àπÕâ ¬‡°‘π‰ª®π∑”„À⇻√…∞°‘®´∫‡´“ §«“¡¡’‡Àμÿ¡’º≈·≈–§«“¡§≈àÕßμ—« §◊Õ π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π ·≈–°“√§≈— ß μâ Õ ß “¡“√∂ª√— ∫ μ— « „Àâ   Õ¥§≈â Õ ß°— ∫  ∂“π°“√≥å ∑’Ë ‡ª≈’¬Ë π·ª≈߉¥âÕ¬à“ß¡’‡Àμÿ¡º’ ≈ ·≈–§≈àÕßμ—« ‡™àπ „π™à«ß∑’‡Ë »√…∞°‘® ¡’ªí≠À“°“√„™â®à“¬‡°‘πμ—« π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π§«√¡’≈—°…≥–‡¢â¡ß«¥ ¢≥–∑’Ë ‡ »√…∞°‘ ® ´∫‡´“ ·π«π‚¬∫“¬°“√‡ß‘ π °Á § «√‡ª≈’Ë ¬ π‡ªì π ºàÕπ§≈“¬ ı¯

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


§«“¡√–¡—¥√–«—ß °“√‡ª≈’¬Ë π·π«π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π°“√§≈—ß μâÕß∑”Õ¬à“ߧàÕ¬‡ªìπ§àÕ¬‰ª ‚¥¬ª√–‡¡‘π ∂“π°“√≥åÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫ ‡æ√“–°“√‡√àß√’∫¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬‡√Á«®π‡°‘π‰ªÕ“®°àÕ„À⇰‘¥º≈‡ ’¬‰¥â °“√ªÑÕß°—πªí≠À“°àÕπ∑’®Ë –√ÿπ·√ߢ÷πÈ °“√¥”‡π‘π¡“μ√°“√ ∑“߇»√…∞°‘®∑—ßÈ ∑“ß°“√‡ß‘π°“√§≈—ßμâÕßæ‘®“√≥“∂÷ߪí≠À“„πªí®®ÿ∫π— ·≈–·π«‚πâ¡„πÕπ“§μ °√≥’∑’˪í≠À“¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–√ÿπ·√ߢ÷Èπ ®π°√–∑∫μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õߪ√–‡∑» ∑“ß°“√§«√¥”‡π‘π¡“μ√°“√ Õ¬à“߇À¡“– ¡∑—πμàÕ ∂“π°“√≥å„π≈—°…≥–ªÑÕß°—π‰¡à„Àâªí≠À“ ≈ÿ°≈“¡°àÕπ®ÿ¥«‘°ƒμ¡“∂÷ß º≈°√–∑∫¢Õßπ‚¬∫“¬ μâÕßæ‘®“√≥“®“°∑—ßÈ √–¥—∫ à«π√«¡ ·≈–√–¥—∫¬àÕ¬§«∫§Ÿà°—π‰ª ‡ªÑ“À¡“¬À≈—°Õ“®μâÕߥ”‡π‘ππ‚¬∫“¬ Õ¬à“߇¢â¡ß«¥ ·≈–μâÕ߇¢â“‰ª¥Ÿ·≈„Àâªí≠À“√–¥—∫¬àÕ¬‰¡à√ÿπ·√ß ®π‡°‘π‰ª¥â«¬¡“μ√°“√‡ √‘¡Õ◊ËπÊ ∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë°≈à“«¡“π’È  “¡“√∂¬°μ—«Õ¬à“߉¥â‡™àπ „π¥â“π¢Õß °“√®—¥°“√¥Õ°‡∫’Ȭ À√◊Õ°“√®—¥°“√·≈°‡ª≈’ˬπ‡ß‘πμ√“μà“ߪ√–‡∑» §«√Õ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß §«“¡¡’‡Àμÿ¡’º≈ §«“¡æÕ¥’ ‰¡à Ÿß‰¡àμË”‡°‘𠉪®π∑”„À⇰‘¥§«“¡‡ ’ˬ߿—¬·≈–¿“«–«‘°ƒμμ“¡¡“ ´÷Ëß°“√®—¥°“√ „π√–¥—∫æÕ¥’π’È ®– √â“ߧ«“¡ ¡¥ÿ≈·≈–§«“¡¬—ßË ¬◊π„π√–∫∫‡»√…∞°‘® ‰¥â π—Ëπ§◊Õ·π«§‘¥ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬߷Ωßμ—«Õ¬Ÿà„π ¡“μ√°“√¥â“π°“√‡ß‘π°“√§≈—ßπ—Ëπ‡Õß

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

ı˘


„π°“√ª√– “π‡ªÑ “ À¡“¬∑“߇»√…∞°‘ ® ∫πæ◊È π ∞“π ∑“ß “¬°≈“ß ¬°μ—«Õ¬à“߇™àπ °“√¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬°“√‡ß‘π°“√§≈—ß μâÕߧ”π÷ß∂÷߇ªÑ“À¡“¬∑“߇»√…∞°‘®∑’Ë ”§—≠μà“ßÊ „Àâ§√∫∂â«π ‚¥¬‡©æ“–¥â“π‡ ∂’¬√¿“æ∑“߇»√…∞°‘®·≈–°“√‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ¢Õß ª√–‡∑» ´÷Ëß„π∫“ߧ√—ÈßÕ“®‰¡à πÕß∑—Èß Õ߇ªÑ“À¡“¬ Õ“®μâÕß≈¥ ‡ªÑ“À¡“¬Àπ÷Ë߇æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬Õ’°¥â“π∑’Ë ”§—≠°«à“ ‡æ◊ËÕ„Àâ ‡°‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈·≈–𔉪 Ÿà§«“¡æՇ撬߄π∑’Ë ÿ¥

ˆ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

ˆÒ


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

ˆÚ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


ÒÙ ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‰¡à π„® “¢“°“√º≈‘μ∑’Ë∑—π ¡—¬ ®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


ÒÙ ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‰¡à π„® “¢“°“√º≈‘μ∑’Ë∑—π ¡—¬ ®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à ‰¡à®√‘ß ‡»√…∞°‘®æՇ撬߇ªìπ·π«§‘¥∑’Ëæ—≤π“®“°¿“§ ªØ‘∫μ— ‘ ®÷ß∑”„À⇻√…∞°‘®æՇ撬ߧ√Õ∫§≈ÿ¡·ßà¡¡ÿ μà“ßÊ ¢Õß°“√ æ—≤π“∑’¡Ë √’ “°∞“π®“°§«“¡‡ªìπ®√‘ß ·≈–ªØ‘∫μ— ‰‘ ¥â ¿“¬„μâÀ≈—°°“√ Û ¢âÕ §◊Õ §«“¡æÕª√–¡“≥ §«“¡¡’‡Àμÿº≈ ·≈–°“√¡’¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—𠧫“¡‡ ’¬Ë ß ‚¥¬¡’§«“¡√Ÿ·â ≈–§ÿ≥∏√√¡‡ªìπ‡ß◊ÕË π‰¢ ”§—≠„π∑“ߪؑ∫μ— ‘ ‡»√…∞°‘ ® æÕ‡æ’ ¬ ß®÷ ß  “¡“√∂ª√–¬ÿ ° μå „ ™â °— ∫ ‡»√…∞°‘ ® ∑—π ¡—¬ ‚¥¬¡‘‰¥â¡ßÿà „À⇰‘¥°“√æ—≤π“∑’™Ë “â ≈ß ·μà°≈—∫‡æ‘¡Ë ·ßà¡¡ÿ §«“¡ √Õ∫§Õ∫ §«“¡√–¡—¥√–«—ß „π°“√°â“«¬à“ߢÕ߇»√…∞°‘®∑—π ¡—¬ ¡‘„À⇪Ÿà¿“«–§«“¡‡ ’ˬß∑’Ë Ÿß®π‡°‘π‰ª ®π¡‘Õ“®§«∫§ÿ¡‰¥â„π∑’Ë ÿ¥ ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ∑’Ë®√‘ß·≈â«°Á§◊Õ ‡»√…∞°‘®∑—π ¡—¬∑’Ë¡’ √Ÿª·∫∫·≈–«‘∂’ªØ‘∫—μ‘ ‡æ◊ËÕªŸæ◊Èπ∞“π„À⇰‘¥§«“¡¡—Ëπ§ß‡ªìπ‡∫◊ÈÕßμâπ ·≈–æ—≤π“Õ¬à“߇ªìπ¢—πÈ ‡ªìπμÕπ „π√–¥—∫∑’‡Ë À¡“– ¡°—∫‡ß◊ÕË π‰¢¿“¬„π ·≈–ªí®®—¬¿“¬πÕ° ‚¥¬‰¡à™â“À√◊Õ‰¡à‡√Á«®π‡°‘π‰ª ‡æ◊ËÕ𔉪 Ÿà §«“¡¬—Ë߬◊π¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√„π√–¬–¬“«

ˆÙ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


ç...°“√æ—≤π“ª√–‡∑»®”‡ªìπμâÕß∑”μ“¡≈”¥—∫¢—ÈπμÕπ μâÕß √â“ß∞“π §◊Õ§«“¡æÕ¡’æÕ°‘π æÕ„™â¢Õߪ√–™“™π à«π„À≠à ‡ªìπ‡∫◊ÈÕßμâπ°àÕπ ‚¥¬„™â«‘™“°“√·≈–Õÿª°√≥å∑’˪√–À¬—¥ ·μà∂Ÿ°μâÕß μ“¡À≈—° ‡¡◊ËÕ‰¥âæ◊Èπ∞“π¡—Ëπ§ßæ√âÕ¡æÕ§«√·≈–ªØ‘∫—쑉¥â·≈â« ®÷ߧàÕ¬ √â“ߧàÕ¬‡ √‘¡§«“¡‡®√‘≠·≈–∞“𖇻√…∞°‘®¢—Èπ∑’Ë Ÿß¢÷Èπ ‚¥¬≈”¥—∫μàÕ‰ªé (æ√–∫√¡√“‚™«“∑„πæ‘∏æ’ √–√“™∑“πª√‘≠≠“∫—μ√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õπ·°àπ Ú ∏—𫓧¡ ÚıÒˆ)

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

ˆı


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

ˆˆ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Òı °“√æ—≤π“ª√–‡∑»∑’Ë „™â°≈‰°°“√∂à“¬‚Õπ ‡∑§‚π‚≈¬’®“°μà“ߪ√–‡∑» ®–¢—¥°—∫ ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß À√◊Õ‰¡à Õ¬à“߉√

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Òı °“√æ—≤π“ª√–‡∑»∑’Ë„™â°≈‰°°“√∂à“¬‚Õπ‡∑§‚π‚≈¬’ ®“°μà“ߪ√–‡∑» ®–¢—¥°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß À√◊Õ‰¡à Õ¬à“߉√ ‰¡à ¢— ¥ °— ∫ À≈— ° ‡»√…∞°‘ ® æÕ‡æ’ ¬ ß ∂â“À“°‡√“ “¡“√∂  √â“ß¿Ÿ¡§‘ ¡ÿâ °—π∑’¥Ë Õ’ ¬à“߬—ßË ¬◊π‰¥â ‡π◊ÕË ß®“°‡∑§‚π‚≈¬’°Õà „À⇰‘¥§«“¡ °â“«Àπâ“„π‡™‘ß°“√æ—≤π“ °“√∂à“¬‚Õπ‡∑§‚π‚≈¬’®÷߇ªìπ«‘∏’°“√·≈– ¢—ÈπμÕπÀπ÷ËߢÕß°“√æ—≤π“ª√–‡∑» ∑—Èßπ’È „π∑⓬∑’Ë ÿ¥·≈â«®–μâÕß π”‰ª Ÿ§à «“¡ “¡“√∂„π°“√æ÷ßË μπ‡Õ߉¥â∑“߇∑§‚π‚≈¬’ °≈à“«§◊Õ ¡’§«“¡ “¡“√∂æ—≤π“ª√–¬ÿ°μå„™â‡∑§‚π‚≈¬’ππ—È Ê ‰¥âÕ¬à“߇À¡“– ¡ °—∫ ¿“«–·«¥≈âÕ¡∑’ˇª≈’ˬπ·ª≈߉ª‰¥â¥â«¬μπ‡Õß ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ߠ“¡“√∂π”¡“ª√–¬ÿ°μ儙⠰—∫°“√∂à“¬‚Õπ‡∑§‚π‚≈¬’‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ‚¥¬‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ´÷Ë߇πâπ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π∑“ß “¬°≈“ß ®–¡’ à«π‡ √‘¡°“√∂à“¬‚Õπ ‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“߇À¡“– ¡‰¥â¥—ßπ’È §◊Õ ❏

§«“¡æÕª√–¡“≥ ∑”„À⧔π÷ß∂÷ß√–¥—∫¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ ∑’Ë®–∂à“¬‚Õπ „ÀâÕ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’ËæÕ‡À¡“–°—∫°“√æ—≤π“¢Õߪ√–‡∑» „π¢≥–π—Èπ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

ˆ¯

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


§«“¡¡’‡Àμÿº≈ ∑”„À⧔π÷ß∂÷ߪ√–‚¬™πå·≈–‚∑…¢Õß ‡∑§‚π‚≈¬’π—ÈπÊ ∑—Èß„π√–¬– —Èπ·≈–√–¬–¬“« ‡æ◊ËÕ„Àâμ—¥ ‘π„®‰¥â«à“ §«√√—∫°“√∂à“¬‚Õπ ·≈–‡μ√’¬¡æ√âÕ¡°“√®—¥°“√∑’ˇÀ¡“– ¡°—∫  ∂“π°“√≥å ·≈–°àÕª√–‚¬™πåμàÕ°“√æ—≤π“ª√–‡∑» ❏

°“√¡’¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π∑’Ë¥’ ∑”„Àâ°“√æ—≤π“„π‡™‘ß°“√≈ß∑ÿπ ∑“߇∑§‚π‚≈¬’‡ªìπ‰ªÕ¬à“ßæÕ¥’ ¡¥ÿ≈°—∫√–¥—∫°“√æ—≤π“¢Õß ª√–‡∑» ‰¡àπâÕ¬‡°‘π‰ª®πμâÕßæ÷Ëßæ‘ß¿“¬πÕ°μ≈Õ¥‡«≈“ ·μà°Á ‰¡à ¡ “°‡°‘ 𠉪®π‡°‘ ¥ §«“¡‡ ’Ë ¬ ß À√◊ Õ °à Õ „Àâ ‡ °‘ ¥ Àπ’È  ‘ π ≈â π æâ π ·≈–‡μ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡∂÷ߺ≈°√–∑∫∑“ß≈∫À√◊Õº≈°√–∑∫∑“ßÕâÕ¡ ∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ πÕ°®“°π’È ‡»√…∞°‘®æՇ撬߬—ß¡’‡ß◊ËÕπ‰¢„π¥â“𧫓¡√Ÿâ ·≈–§ÿ≥∏√√¡ ®÷ß∑”„Àâ°“√π”‡∑§‚π‚≈¬’μà“ßÊ ¡“„™â μâÕߪ√–°Õ∫ ¥â«¬§«“¡√Õ∫§Õ∫·≈–√–¡—¥√–«—ß ¡ÿàß„Àâª√–‚¬™πåÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμàÕ ª√–™“™πÀ¡Ÿà ¡ “°·≈–ª√–‡∑» ‡æ◊Ë Õ „Àâ ° “√∂à “ ¬‚Õπ‡∑§‚π‚≈¬’ ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß √â“ß √√§å·≈–æÕ‡À¡“–μàÕ°“√æ—≤π“„π·μà≈–™à«ß¢Õß √–¥—∫°“√æ—≤π“¢Õߪ√–‡∑»

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

ˆ˘


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

˜

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Òˆ ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ®–ª√–¬ÿ°μå „™â°—∫°“√æ—≤π“√–∫∫ °“√»÷°…“¢Õ߉∑¬ ‰¥âÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“߉√

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Òˆ ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬߮–ª√–¬ÿ°μå „™â°—∫°“√æ—≤π“√–∫∫°“√»÷°…“¢Õ߉∑¬ ‰¥âÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“߉√ ‰¥â ‡π◊ÕË ß®“°ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡ªìπÀ≈—°§‘¥ ·≈–·π«∑“ߪؑ∫—μ‘μπ ”À√—∫§π∑ÿ°§π ∑ÿ°√–¥—∫ μ—Èß·μà√–¥—∫ §√Õ∫§√—« √–¥—∫™ÿ¡™π ®π∂÷ß√–¥—∫√—∞„À⥔‡π‘π‰ª„π∑“ß “¬°≈“ß ‡æ◊ÕË π”‰ª Ÿ°à “√æ—≤π“∑’ Ë ¡¥ÿ≈ ¡—πË §ß ¬—ßË ¬◊π °â“«∑—πμàÕ¬ÿ§‚≈°“¿‘«μ— πå ·≈–∑”§«“¡Õ¬Ÿà‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢ §«“¡ “¡—§§’ª√ÕߥÕß„À⇰‘¥¢÷Èπ„π  —ß§¡‰∑¬ à«π√«¡Õ¬à“ß·∑â®√‘ß ç°“√»÷°…“é §◊Õ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ¢Õß°“√æ—≤π“ ç§πé ¥—ßπ—Èπ À“° à߇ √‘¡°“√æ—≤π“√–∫∫°“√»÷°…“„Àâ¡’æ◊Èπ∞“π∫πÀ≈—°ª√—™≠“ ¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡∑à“°—∫‡ªìπ°“√æ—≤π“§π„πª√–‡∑»„Àâ¡’ §ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë¥’·≈–‡ªìπ∑√—欓°√¡πÿ…¬å∑’Ë¡’§ÿ≥§à“ °≈à“«§◊Õ Ò. ‡ªìπºŸ√â ®Ÿâ °— §«“¡æÕª√–¡“≥ ‚¥¬¡’§«“¡æÕª√–¡“≥ μ“¡»—°¬¿“æ¢Õßμπ‡Õß ∑—Èß„π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ °“√≈ß∑ÿπ °“√„™â®à“¬ à«πμ—« ·≈–°“√„™â‡«≈“‡æ◊ËÕ°‘®°√√¡μà“ßÊ ´÷Ëß®–∑”„Àâ ™’«μ‘ √Ÿ®â °— §”«à“ çæÕé „π§«“¡μâÕß°“√ ‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬πμπ‡Õß·≈–ºŸÕâ π◊Ë

˜Ú

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Ú. ‡ªìπºŸâ¡’‡Àμÿ¡’º≈ ∑—Èß¡’‡Àμÿº≈„π°“√§‘¥ °“√查 ·≈– °“√μ—¥ ‘π„®∑’Ë®–∑”À√◊Õ‰¡à∑”Õ–‰√ ‚¥¬¡’°“√„™â«‘®“√≥≠“≥æ‘π‘® æ‘®“√≥“Õ¬à“ß∂àÕß·∑â ‰¡à∑”μ“¡Õ“√¡≥åμπ‡Õß Û. ‡ªìπºŸâ¡’¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π„πμ—«∑’Ë¥’ ¡’°“√«“ß·ºπ°“√¥”‡π‘π ™’«‘μ ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® À√◊Õª√–°Õ∫Õ“™’æ„¥Ê ¥â«¬§«“¡‰¡àª√–¡“∑ ¡’°“√≈¥§«“¡‡ ’ˬ߷≈– √â“ߧ«“¡¡—Ëπ§ßª≈Õ¥¿—¬ √Ÿâ®—°‡μ√’¬¡μ—« æ√âÕ¡√—∫°—∫§«“¡º—πº«π¢Õ߇Àμÿ°“√≥åμà“ßÊ Õ¬à“ß√Ÿâ‡∑à“∑—π ·≈– §”π÷ß∂÷ßÕπ“§μ ‡™àπ °“√∑”Õ“™’懠√‘¡ °“√ÕÕ¡ ·≈–°“√∑” ª√–°—π¿—¬ ‡ªìπμâπ Ù. ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ (√Õ∫√Ÿâ √Õ∫§Õ∫ √–¡—¥√–«—ß) · «ßÀ“§«“¡√Ÿâ „Àâ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ„π¥â“πμà“ßÊ ∑—È߇√◊ËÕß°“√ª√–°Õ∫ Õ“™’æ  —ߧ¡ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∑—Èßπ’È ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ®–μ—¥ ‘π„®„π°“√ °√–∑”„¥Ê ‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë™—¥‡®π ∑”„Àâ°“√μ—¥ ‘π„®º‘¥æ≈“¥πâÕ¬≈ß ·≈–°“√‡ªìπºŸ¡â §’ «“¡√Ÿπâ Õ°®“°®– “¡“√∂π”¡“„™âª√–‚¬™πå‡æ◊ÕË °“√ ¥”√ß™’«‘μ¥â«¬°“√æ÷Ëßμπ‡Õß·≈â« ¬—ß “¡“√∂™à«¬‡À≈◊Õ —ߧ¡ à«π√«¡ ‰¥â¥â«¬ ı. ‡ªìπºŸ∑â ¡’Ë §’ ≥ ÿ ∏√√¡ √Ÿ®â °— ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑—ßÈ μàÕμπ‡Õß ·≈– —ߧ¡ ‚¥¬¡’§«“¡¡“π– æ“°‡æ’¬√ Õ¥∑π ¡’ μ‘ªí≠≠“ √Ÿâ®—° °“√„Àâ ‡ ’¬ ≈– ·∫àߪíπ‡«≈“·≈– ‘ËߢÕß μ≈Õ¥®π∑√—æ¬å ‘π∑’Ë¡’ ‡°‘πæÕ„ÀⷰຟâÕ◊Ëπ ‚¥¬‡©æ“–ºŸâ¬“°‰√â·≈–¥âÕ¬‚Õ°“ °«à“μπ‡Õß μ—«‡Õß°Á®–‰¡à‡¥◊Õ¥√âÕπ  —ß§¡°Á®–√ࡇ¬Áπ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

˜Û


„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫π— ¡’°“√π”√–∫∫‡»√…∞°‘®∑ÿππ‘¬¡∑’¡Ë °’ “√·¢àߢ—π Ÿß¡“„™âÕ¬à“߉¡à√Õ∫§Õ∫ °“√°√–μÿπâ §à“π‘¬¡°“√∫√‘‚¿§Õ¬à“ßøÿßÑ ‡øÑÕ øÿÉ¡‡øóÕ¬ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡°√–· ®π‡°‘π‰ª ‚¥¬‰¡à§”π÷ß∂÷ߪ√–‚¬™πå ∑’Ë·∑â®√‘ß∑—ÈßμàÕμπ‡Õß·≈– à«π√«¡  àߺ≈„Àâ§ÿ≥∏√√¡¢ÕߺŸâ§π„π  —ß§¡≈¥πâÕ¬∂Õ¬≈ß ·≈– ¿“栗ߧ¡ÕàÕπ·Õ °“√æ—≤π“√–∫∫°“√ »÷ ° …“∫πæ◊È π ∞“πÀ≈— ° ª√— ™ ≠“¢Õ߇»√…∞°‘ ® æÕ‡æ’ ¬ ß ®÷ ß ‡ªì π  ‘Ë ß ®”‡ªì π ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ°“√¡ÿàßæ—≤π“§π„Àâ‡μ‘∫‚μÕ¬à“ß¡’ §ÿ≥¿“æ ¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈ ∑—Èß μ‘ªí≠≠“ ®‘μ„® √à“ß°“¬ ‚¥¬„™â§ÿ≥∏√√¡ ´÷Ë߇ªìπ‡ß◊ËÕπ‰¢æ◊Èπ∞“π¢ÕßÀ≈—°ª√—™≠“œ ‡ªìπμ—«π”∑“ß  ”À√—∫°“√ª√–¬ÿ°μå„™âª√—™≠“œ ‡æ◊ÕË æ—≤π“√–∫∫°“√»÷°…“ ®–μâÕߪ≈Ÿ°Ωíß·≈–æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π¥â«¬ À≈—°‰μ√ ‘°¢“ §◊Õ Ωñ°„À⇥Á° ªØ‘∫—μ‘μπ ¡’√–‡∫’¬∫«‘π—¬ ‰¡à§‘¥∑”Õ–‰√‡∫’¬¥‡∫’¬πμπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ (»’≈) Ωñ°®‘μ„®„Àâμ—Èß¡—Ëπ„𧫓¡¥’ß“¡ ¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ Õ¥∑π„π°“√ ª√–°Õ∫¿“√°‘®„Àâ≈≈ÿ «à ß ”‡√Á®‰ª‰¥â ( ¡“∏‘) ·≈–Ωñ°§‘¥·≈–μ—¥ ‘π„® ·°â‰¢ªí≠À“¥â«¬‡Àμÿ·≈–º≈ √Ÿâ®—°º‘¥™Õ∫™—Ë«¥’ ¡’À≈—°§‘¥∑’Ë∂Ÿ°μâÕß (ªí≠≠“) √«¡∑—ÈßμâÕß¡’ªí®®—¬¿“¬πÕ°∑’ˇÕ◊ÈÕÕ”π«¬ ‡™àπ æàÕ·¡à §√Ÿ Õ“®“√¬å ·≈–‡æ◊ËÕπ∑’ˇªìπ°—≈¬“≥¡‘μ√ ¡’ ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ √–∫∫∫√‘À“√ ®—¥°“√ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë¥’ ‡ªìπμâπ ∑’Ë®–°àÕ„À⇰‘¥°“√æ—≤π“∑—°…– °“√§‘¥·≈–«‘∂’ªØ‘∫—μ‘∫πæ◊Èπ∞“𧫓¡√Ÿâ§Ÿà§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

˜Ù

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Õ¬à“߉√°Áμ“¡ ‘Ëßμà“ßÊ ‡À≈à“π’È®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â §√Ÿ °ÁμâÕß ‡ªì π ·∫∫Õ¬à “ ß∑’Ë ¥’ ‚ ¥¬¬÷ ¥ À≈— ° ª√— ™ ≠“¢Õ߇»√…∞°‘ ® æÕ‡æ’ ¬ ß„π °“√¥”‡π‘π™’«‘μ·≈–°“√Õ∫√¡ —Ëß Õπ»‘…¬å ·≈–°“√æ—≤π“√–∫∫ °“√»÷°…“‰∑¬∫πæ◊Èπ∞“πª√—™≠“œ μâÕß¡ÿà߇πâπ°“√Ωñ°ΩπºŸâ‡√’¬π „Àâ¡’ μ‘ªí≠≠“¬‘Ëߢ÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ‚¥¬æ—≤π“°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ √â“ß «—≤π∏√√¡·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿ∑â ¡’Ë §’ «“¡À≈“°À≈“¬·≈–μàÕ‡π◊ÕË ßμ≈Õ¥™’«μ‘ ‰ªæ√âÕ¡Ê °—∫°“√ª≈Ÿ°Ωíߧÿ≥∏√√¡·≈– √â“ߧà“π‘¬¡„Àâ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“ ¢Õß°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„π —ߧ¡ ‡æ◊ËÕ √â“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π„À⺟â‡√’¬π  “¡“√∂¥”√ßÕ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈·≈–¡—Ëπ§ß¿“¬„μâ°√–· ‚≈°“¿‘«—μπå π—Ëπ‡Õß

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

˜ı


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

˜ˆ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Ò˜ ·π«§‘¥ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡ªìπ·π«§‘¥Õÿ¥¡§μ‘À√◊Õ‰¡à

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Ò˜ ·π«§‘¥ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡ªìπ·π«§‘¥Õÿ¥¡§μ‘À√◊Õ‰¡à ‰¡à„™à ·μà‡ªìπ°√Õ∫·π«§‘¥·≈–·π«∑“ß∑’Ë “¡“√∂𔉪 ª√–¬ÿ°μå„™â„π¿“§ªØ‘∫μ— ‰‘ ¥â ´÷ßË μ—«Õ¬à“ß∑’‡Ë ªìπ√Ÿª∏√√¡¡“°∑’ Ë ¥ÿ °Á§Õ◊ ‡°…μ√∑ƒ…Æ’„À¡à μ“¡·π«æ√–√“™¥”√‘ ·≈– ”À√—∫°‘®°√√¡Õ◊ËπÊ πÕ°¿“§‡°…μ√π—Èπ °Á “¡“√∂®–𔇻√…∞°‘®æՇ撬߉ªª√–¬ÿ°μå „™â‰¥â∑ß—È  ‘πÈ ∑—ßÈ π’‡È æ√“– ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‰¡à„™à‡√◊ÕË ß¢Õß ‡»√…∞°‘®Õ¬à“߇¥’¬« ·μà‡ªìπ‡√◊ËÕߢÕߧ«“¡§‘¥∑’Ë®–μâÕß∑”Õ–‰√ Õ¬à“ßæÕ‡æ’¬ß §◊Õ çæÕª√–¡“≥ ‰¡à ÿ¥‚μàß ‰¡à‚≈¿Õ¬à“ß¡“°é ‡ªìπ ·π«ªØ‘∫—μ‘∑“ß “¬°≈“ß ´÷Ë߇À¡“– ¡°—∫«‘∂’™’«‘μ·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡ ¢Õß —ߧ¡‰∑¬ °≈à“«§◊Õ ‡ªìπ°“√¥”‡π‘π™’«‘μ∑’˧”π÷ß∂÷ßÕ—μ¿“æ¢Õßμπ æ√âÕ¡Ê °—∫ªí®®—¬¿“¬πÕ° °“√„™â μ‘ªí≠≠“„π°“√¥”‡π‘π™’«‘μ °“√æ—≤π“μπ‡ÕßÀ√◊Õæ—≤π“Õߧå°√Õ¬à“ߧàÕ¬‡ªìπ§àÕ¬‰ª ‡ªìπ¢—È𠇪ìπμÕπ ‚¥¬μâÕß √â“ß∞“π√“°„Àâ¡—Ëπ§ß°àÕπ

˜¯

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


´÷Ëß∑—ÈßÀ¡¥π’ȉ¡à„™à·π«§‘¥∑“ßÕÿ¥¡§μ‘ ·μà‡ªìπ·π«∑“ß ∑’Ë “¡“√∂𔉪ªØ‘∫—μ‘·≈–‡ÀÁπº≈‰¥âÕ¬à“ß·πàπÕπ À“°ºŸâªØ‘∫—μ‘ ¡’§«“¡‡¢â“„®∑’Ë∂Ÿ°μâÕß·≈–‡ÀÁπ∂÷ߪ√–‚¬™πå∑’Ë·∑â®√‘ß∑—Èß„π√–¬– —Èπ ·≈–√–¬–¬“« ‰¡à«“à ®–‡ªìπºŸ∑â ¡’Ë ∞’ “𖬓°®π À√◊ÕºŸ∑â ¡’Ë ∞’ “π–∑“߇»√…∞°‘®¥’ °Á “¡“√∂¡’§«“¡æՇ撬ß∑’ Ë ¡¥ÿ≈°—∫‡ß◊ÕË π‰¢¢Õß·μà≈–∫ÿ§§≈‰¥â∑ß—È  ‘πÈ ·μàÕ“®®–‰¡à‡À¡◊Õπ°—π ‰¡à‡∑à“‡∑’¬¡°—𠇙àπ √“§“¢Õß∑’Ë„™â∫√‘‚¿§ °ÁÕ“® ŸßμË” ·≈â«·μà∞“π–∑“߇»√…∞°‘®¢Õß·μà≈–∫ÿ§§≈ ‡æ√“–©–π—πÈ ®–„™â¢Õß·æßÀ√◊Õ‰¡à °ÁÕ¬Ÿà∑’˧«“¡‡À¡“– ¡∑’ËæՇ撬ßμ“¡∞“π–∑“ß ‡»√…∞°‘®∑’ˇªìπÕ¬Ÿàπ—Ëπ‡Õß ç...‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ∑’Ë°â“«ÀπⓉ¡à„™à‡æ’¬ß·μàª≈Ÿ°æÕ°‘π Õ¬à “ ßπ—È π ¡— π μâ Õ ß¡’ æ Õ∑’Ë ® –μ—È ß ‚√߇√’ ¬ π ·¡â · μà »‘ ≈ ª–‡°‘ ¥ ¢÷È π ª√–‡∑»™“μ‘ ∂◊Õ«à“ª√–‡∑»‰∑¬‡®√‘≠„π∑ÿ°∑“ß ‰¡àÀ«‘ ¡’°π‘ ¡’Õ“À“√„® À√◊ÕÕ–‰√Õ◊ËπÊ „Àâ¡“°Ê §«“¡ –¥«°®– “¡“√∂ √â“ßÕ–‰√‰¥â¡“° π’˧◊Õ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß  ”§—≠«à“μâÕß√Ÿâ®—°¢—ÈπμÕπ ∂â“π÷°®–∑”Õ–‰√ „Àâ‡√Á«‡°‘π‰ª‰¡àæÕ‡æ’¬ß ∂Ⓣ¡à‡√Á« ™â“‰ª°Á‰¡àæÕ‡æ’¬ß μâÕß„Àâ√Ÿâ®—° °â“«Àπâ“‚¥¬‰¡à∑”„Àâ§πÕ◊Ëπ‡¥◊Õ¥√âÕπ...é (æ√–∫√¡√“‚™«“∑„π‚Õ°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ Ù ∏—𫓧¡ ÚıÙˆ)

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

˜˘


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

¯

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Ò¯ °“√¥”‡π‘π™’«‘μμ“¡ ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß §«√‡√‘Ë¡μâπ®“°Õ–‰√

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Ò¯ °“√¥”‡π‘π™’«‘μμ“¡ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß §«√‡√‘Ë¡μâπ®“°Õ–‰√ °“√®–𔇻√…∞°‘®æՇ撬߉ªª√–¬ÿ°μå„™â„À≥âº≈„π°“√ ¥”‡π‘π™’«‘μ ®”‡ªìπμâÕ߇√‘Ë¡®“°°“√æ—≤π“∑“ߥâ“π®‘μ„® §◊Õ „Àâ¡’ §«“¡‡¢â“„®∂÷ßÀ≈—°‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ·≈–‡™◊ËÕ«à“‡¡◊ËÕ𔉪„™â·≈â« ®–∑”„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå·≈–§«“¡ ÿ¢ ∑—Èß„πªí®®ÿ∫—π·≈–Õπ“§μ ·≈â« ®÷ß®–¡’§«“¡¡—Ëπ„®∑’Ë®–𔉪∑¥≈Õß„™âªØ‘∫—μ‘ À≈—ß®“°∑’Ë¡’§«“¡‡¢â“„®Õ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß·≈â« °Á®”‡ªìπμâÕß ∑¥≈Õßπ”¡“ª√–¬ÿ ° μå „ ™â °— ∫ μπ‡Õß∑—È ß „π™’ «‘ μ ª√–®”«— π ·≈– °“√¥”‡π‘π™’«‘μ√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ߧ«“¡æÕª√–¡“≥„π°“√ ¥”√ß™’«‘μ„π¥â“πμà“ßÊ ∑—Èߥâ“π°“√∫√‘‚¿§ °“√°‘πÕ¬ŸàÀ≈—∫πÕπ °“√‡¢â“ —ߧ¡ °“√„™â‡«≈“·≈–∑√—欓°√μà“ßÊ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà ‚¥¬‡πâπ°“√ æ÷Ëßμπ‡Õ߇ªìπ‡∫◊ÈÕßμâπ °“√∑”Õ–‰√∑’ˉ¡à ÿ¥‚μà߉ª¢â“ß„¥¢â“ßÀπ÷Ëß °“√„™â ‡ Àμÿ º ≈‡ªì π æ◊È π ∞“π„π°“√μ— ¥  ‘ π „®·≈–°“√°√–∑”μà “ ßÊ °“√ √â“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π∑’Ë¥’‡æ◊ËÕæ√âÕ¡√—∫μàÕ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ·≈–‰¡à∑” Õ–‰√∑’ˇ ’Ë¬ß®π‡°‘π‰ª ®π∑”„Àâμπ‡ÕßÀ√◊Õ§π√Õ∫¢â“߇¥◊Õ¥√âÕπ „π¿“¬À≈—ß °“√„ΩÉ√ŸâÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß·≈–„™â§«“¡√Ÿâ¥â«¬§«“¡√Õ∫§Õ∫ ·≈–√–¡—¥√–«—ß §«“¡´◊ËÕ —μ¬å §«“¡‰¡à‚≈¿ §«“¡√Ÿâ®—°æÕ §«“¡¢¬—π À¡—Ëπ‡æ’¬√ °“√‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬π°—π °“√√Ÿâ®—°·∫àߪíπ ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà´÷Ëß°—π·≈–°—π ¯Ú

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Õ¬à“߉√°Á¥’ °“√∑’Ë®– √â“ß¿“«–§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®∑’Ë∂Ÿ°μâÕß ‡°’ˬ«°—∫‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂𔉪ª√–¬ÿ°μ儙≥âπ—Èπ ®”‡ªìπ∑’Ë®–μâÕߺà“π°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬μπ‡Õß À√◊Õ‡√’¬π√Ÿâ √à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ °“√‡√’¬π√Ÿâ ∑’ºË “à π°√–∫«π°“√‰μ√àμ√Õß·≈–‡√’¬π√Ÿ®â “°°“√ ªØ‘∫—μ‘®√‘ß „™â™’«‘μÕ¬Ÿà∫π»’≈∏√√¡ √Ÿâ®—°æÕ √Ÿâ®—°·∫àߪíπ ‰¡à‡Õ“‡ª√’¬∫ ‡∫’¬¥‡∫’¬πºŸÕâ π◊Ë ·≈–Ωñ°Õ∫√¡ μ‘ª≠ í ≠“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ÕË ß ∑”„Àâ “¡“√∂ μ√–Àπ—°∂÷ߪ√–‚¬™πå·≈–§«“¡ ÿ¢ ∑’Ë®–‰¥â√—∫®“°°“√π”À≈—° ‡»√…∞°‘®æՇ撬߉ª„™â ·≈⫇°‘¥°“√ª√—∫‡ª≈’ˬπ°√–∫«π∑—»πå πâÕ¡π”‡Õ“‡»√…∞°‘®æՇ撬߉ª„™â„π°“√¥”‡π‘π™’«‘μμàÕ‰ª ®‘ μ  ”π÷ ° ∑’Ë μ √–Àπ— ° ∂÷ ß §«“¡ ÿ ¢ ∑’Ë ‡ °‘ ¥ ®“°§«“¡æÕ„® „π°“√„™â™’«‘μÕ¬à“ßæÕ¥’ ·≈–√Ÿâ®—°√–¥—∫§«“¡æÕ‡æ’¬ß ®–𔉪 Ÿà°“√ ª√–°Õ∫ — ¡ ¡“™’ æ À“‡≈’È ¬ ßμπ‡ÕßÕ¬à “ ß∂Ÿ ° μâ Õ ß ‰¡à „ Àâ Õ ¥Õ¬“° ®π‡∫’¬¥‡∫’¬πμπ‡Õß À√◊Õ‰¡à‡°‘¥§«“¡‚≈¿®π‡Õ“‡ª√’¬∫ºŸâÕ◊Ëπ ·μà¡’ §«“¡æՇ撬ß∑’Ë®–§‘¥‡º◊ËÕ·ºà·∫àߪíπ‰ª¬—ߧπÕ◊ËπÊ „π™ÿ¡™πÀ√◊Õ Õߧå°√ ·≈– —ߧ¡®π “¡“√∂∑”μπ„À⇪ìπª√–‚¬™πå°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â Õ¬à“߉√°Áμ“¡ √–¥—∫§«“¡æՇ撬ߢÕß·μà≈–§πÕ“®®– ‰¡à‡∑à“°—π À√◊Õ§«“¡æՇ撬ߢÕߧπ§π‡¥’¬«°—π·μàμà“߇«≈“°ÁÕ“® ‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª‰¥â·≈â«·μà‡ß◊ËÕπ‰¢¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ° μ≈Õ¥®π  ¿“«–·«¥≈âÕ¡∑’ˇª≈’ˬπ·ª≈߉ªÕ¬Ÿàμ≈Õ¥‡«≈“

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

¯Û


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

¯Ù

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Ò˘ ‡√“®–ª√–¬ÿ°μå „™âª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß „π —ߧ¡·μà≈–√–¥—∫ Õ“∑‘ √–¥—∫ªí®‡®°∫ÿ§§≈ √–¥—∫™ÿ¡™π ·≈–√–¥—∫√—∞ ‰¥âÕ¬à“߉√

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Ò˘ ‡√“®–ª√–¬ÿ°μå„™âª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß „π —ߧ¡·μà≈–√–¥—∫ Õ“∑‘ √–¥—∫ªí®‡®°∫ÿ§§≈ √–¥—∫™ÿ¡™π ·≈–√–¥—∫√—∞ ‰¥âÕ¬à“߉√ ‡√“ “¡“√∂π”ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬߉ªª√–¬ÿ°μ儙⠄π√–¥—∫ªí®‡®°∫ÿ§§≈ ™ÿ¡™π ·≈–√–¥—∫√—∞ ‰¥â¥—ßπ’È Ò. „π√–¥—∫ªí®‡®°∫ÿ§§≈/§√Õ∫§√—« §◊Õ °“√∑’ Ë ¡“™‘°„π §√Õ∫§√—«„™â™«’ μ‘ ∫πæ◊πÈ ∞“π¢Õß°“√√Ÿ®â °— μπ‡Õß  “¡“√∂æ÷ßË μπ‡Õ߉¥â ·≈–¥”‡π‘π™’«μ‘ Õ¬à“ßæÕ°‘π æÕ„™â ‚¥¬‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬πºŸÕâ π◊Ë ‡¡◊ÕË ‡À≈◊Õ°‘π ‡À≈◊Õ„™â °Á·∫àߪíπ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà ∑”„À⇰‘¥§«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡æÕ„® „π°“√¥”‡π‘π™’«μ‘ Õ¬à“ßæÕ‡æ’¬ß æ¬“¬“¡æ—≤π“μπ‡ÕßÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ÕË ß ‡æ◊ÕË „Àâ “¡“√∂Õ¬ŸÕà ¬à“ßæՇ撬߉¥â„π∑ÿ° ∂“π°“√≥å √â“ߧ«“¡ ¡¥ÿ≈ „À⇰‘¥¢÷Èπ„π™’«‘μ·≈–§√Õ∫§√—« ·≈– “¡“√∂∑”μπ„À⇪ìπª√–‚¬™πå °—∫ —ߧ¡‰¥â Ú. §«“¡æՇ撬߄π√–¥—∫™ÿ¡™π ‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ ¡“™‘° „π™ÿ¡™π¡’§«“¡æՇ撬߄π√–¥—∫§√Õ∫§√—«‡ªìπæ◊Èπ∞“π·≈â«  ¡“™‘°  “¡“√∂π”À≈—°‡»√…∞°‘®æՇ撬ߡ“¢¬“¬º≈„π∑“ߪؑ∫—쑉ª Ÿà √–¥—∫™ÿ¡™π‰¥â ¡’°“√√«¡°≈ÿà¡∑”ª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ à«π√«¡ ‚¥¬Õ“»—¬ ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“·≈–§«“¡ “¡“√∂∑’Ëμπ¡’Õ¬Ÿà‡ªìπæ◊Èπ∞“πª√–°Õ∫°“√ ¥”‡π‘π™’«‘μ ¡’§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·∫àߪíπ°—π®π‡ªìπæ◊Èπ∞“π„À⇰‘¥°“√

¯ˆ

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


√«¡°≈ÿ¡à „π —ߧ¡  √â“߇ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬‡™◊ÕË ¡‚¬ß√–À«à“ß°—πμàÕ‰ª ´÷ßË ®– 𔉪 Ÿà§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’ËæՇ撬ߢÕß™ÿ¡™π‚¥¬√«¡„π°“√¥”‡π‘π™’«‘μ ∑’Ë ¡¥ÿ≈Õ¬à“ß·∑â®√‘ß Û. §«“¡æՇ撬߄π√–¥—∫√—∞À√◊Õ√–¥—∫ª√–‡∑» ‡ªì𠇻√…∞°‘®æՇ撬߷∫∫°â“«Àπâ“ ‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√√«¡°≈ÿà¡¢Õß™ÿ¡™π À≈“¬Ê ·Ààß ∑’Ë¡’§«“¡æÕ‡æ’¬ß ¡“√à«¡·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√Ÿâ·≈– ª√– ∫°“√≥å μ≈Õ¥®π√à«¡¡◊Õ°—πæ—≤π“μ“¡·π«∑“߇»√…∞°‘® æÕ‡æ’¬ß ‡æ◊ËÕ √â“߇ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß™ÿ¡™π ¥â«¬À≈—° ·∫àߪíπ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ´÷Ëß°—π·≈–°—π ®π‡°‘¥‡ªìπ —ߧ¡·Ààߧ«“¡ æÕ‡æ’¬ß „π∑’Ë ÿ¥ ‡¡◊ËÕ√Ÿâ·®â߇ÀÁπ®√‘ߥ⫬‡Àμÿ¥â«¬º≈«à“ æ◊Èπ∞“π¢Õß ª√–‡∑»‡ªìπÕ¬à“߉√ °Á®– “¡“√∂«“ßπ‚¬∫“¬·≈–°≈¬ÿ∑∏å°“√æ—≤π“ „À⠗ߧ¡‡®√‘≠°â“«ÀπⓉ¥âÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈·≈–¬—Ë߬◊π

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

¯˜


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

¯¯

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Ú ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß “¡“√∂𔉪„™â ‰¥â°—∫§π∑ÿ°«—¬ ·≈–∑ÿ°»“ π“ ‰¥âÀ√◊Õ‰¡à

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


Ú ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß “¡“√∂𔉪„™â‰¥â°—∫§π∑ÿ°«—¬ ·≈–∑ÿ°»“ π“ ‰¥âÀ√◊Õ‰¡à ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ߠ“¡“√∂𔉪ª√–¬ÿ°μå „™â‰¥â°—∫§π∑ÿ°«—¬·≈–∑ÿ°»“ π“ ‡π◊ËÕß®“° ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘® æՇ撬߇ªìπÀ≈—°ª√—™≠“œ ∑’ˇªìπ®√‘ß ‡ªìπ°√Õ∫„π°“√¥”√ß™’æ ∑’Ë “¡“√∂ª√–¬ÿ°μ儙≥Ⱇ∫§π∑ÿ°‡æ» ∑ÿ°«—¬ „π√–¥—∫μà“ßÊ ®“°™π∫∑ ®π∂÷ß„π‡¡◊Õß ®“°ºŸ¡â √’ “¬‰¥âπÕâ ¬ ®π∂÷ߺŸ¡â √’ “¬‰¥â ßŸ ®“°¿“§‡Õ°™π ∂÷ß¿“§√—∞ ∑—Èßπ’È À“°æ‘®“√≥“®“°§«“¡À¡“¬¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ®–‡ÀÁπ«à“ „π°“√π”ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬߉ªª√–¬ÿ°μ儙⠄π°“√¥”‡π‘π™’«‘μª√–®”«—ππ—Èπ ºŸâª√–¬ÿ°μåμâÕ߇√‘Ë¡®“°°“√æ—≤π“ ∑“ߥâ“π®‘μ„® §◊Õ „Àâ¡’§«“¡‡¢â“„®∂÷ßÀ≈—°‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ·≈– ‡™◊ËÕ«à“‡¡◊ËÕ𔉪„™â·≈â« ®–∑”„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå ·≈–§«“¡ ÿ¢ ∑—Èß„πªí®®ÿ∫—π·≈–Õπ“§μ ·≈â«®÷ß®–¡’§«“¡¡—Ëπ„®∑’Ë®–𔉪∑¥≈Õß „™âªØ‘∫—μ‘ °“√∑¥≈Õß„™âªØ‘∫—μ‘π—Èπ ‡√‘Ë¡®“°°“√¥”√ß™’«‘μ∫πæ◊Èπ∞“π ¢Õß°“√√Ÿâ®—°μπ‡Õß °“√§‘¥æ÷Ëßæ“μπ‡Õß·≈–°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ „π —ߧ¡Õ¬à“߇Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà°—π ·≈–∑’Ë ”§—≠§◊Õ °“√„™â™’«‘μÕ¬à“ß

˘

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß


æÕ‡æ’¬ß ´÷ßË Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—°§” Õπ¢Õß∑ÿ°»“ π“∑’„Ë À⥔‡π‘π™’«μ‘ ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß»’≈∏√√¡ ‰¡à∑”°“√„¥Ê ∑’ˇ∫’¬¥‡∫’¬πμπ‡ÕßÀ√◊Õ ºŸâÕ◊Ëπ ‰¡àøÿÑ߇øÑÕÀ√◊Õ∑”Õ–‰√∑’ˇ°‘πμπ √Ÿâ®—°·∫àߪíπ·≈–™à«¬‡À≈◊ÕºŸâÕ◊Ëπ μ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–°”≈—ß “¡“√∂¢Õßμ𠇙◊ÕË „πº≈¢Õß°“√°√–∑” À√◊Õ∑’ˇ√’¬°«à“ °Æ·Ààß°√√¡´÷ËßÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õ߇Àμÿ·≈–ªí®®—¬ √«¡∑—Èß°“√¥”‡π‘π™’«‘μ∫π∑“ß “¬°≈“ß §◊Õ§”π÷ß∂÷ߧ«“¡æÕ¥’ ‰¡à¡“°‡°‘π‰ª À√◊ÕπâÕ¬‡°‘π‰ª Ωñ°μπ‡Õß„Àâ¡’ μ‘ ¡’ ¡“∏‘μ—Èß¡—Ëπ „π°“√¥”√ß™’«‘μ °“√∑”ß“π æ—≤π“ªí≠≠“„Àâ “¡“√∂√Ÿâº‘¥ √Ÿâ∂Ÿ° √Ÿâ§«√ √Ÿâ‰¡à§«√ ®π “¡“√∂„™â™’«‘쉥âÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈∑ÿ°¢≥– ¥—ßπ—πÈ ®÷ß “¡“√∂°≈à“«‰¥â«“à ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡ªìπÀ≈—°ª√—™≠“∑’ˇªìπ “°≈  “¡“√∂𔉪ª√–¬ÿ°μ儙≥Ⱇ∫§π ∑ÿ°‡æ» ∑ÿ°«—¬ ·≈–∑ÿ°»“ π“Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

˘Ò


∫—π∑÷° ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

˘Ú

π“𓧔∂“¡‡°’ˬ«°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß

นานา คำถาม  

นานา คำถาม