__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ΠΑΣΠ

Διαφάνεια Τώρα ςτο Πανεπιςτήμιο

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩ΢Α ςτο ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ Μια πρωτοβουλία τησ ΡΑΣΡ Μάιοσ 2010

ΠΑΣΠ

Η Παράταξη των Φοιτητών www.pasp.gr


ΠΑΣΠ

Διαφάνεια Τώρα ςτο Πανεπιςτήμιο

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩ΢Α ςτο ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ Η Ρανελλινια Αγωνιςτικι Σπουδαςτικι Ραράταξθ ΤΟΛΜΑ. Η κατάςταςθ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΔΙΑΡΛΟΚΗΣ ςτα Ελλθνικά Πανεπιςτιμια πρζπει επιτζλουσ ΝΑ ΑΝΑΤ΢ΑΡΕΙ. Ωσ νζοι αντιλαμβανόμαςτε το Πανεπιςτιμιο, ωσ τον φορζα πνευματικισ, κοινωνικοπολιτικισ αλλά και επαγγελματικισ μασ προόδου, ωσ το μζςο διεφρυνςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και ευθμερίασ. ΢τισ αρχζσ και αξίεσ με τισ οποίεσ γαλουχοφνται οι νζοι άνκρωποι οφείλουμε να ςυμπεριλάβουμε τθν ιςονομία, τθν αξιοκρατία και τθ διαφάνεια. Σο ςφμπλεγμα, δθλαδι, όλων των αρχϊν που κεμελιϊνουν τθν κοινωνία των ίςων ευκαιριϊν. Σθν ιδζα αυτισ τθσ κοινωνίασ, που αποτελεί και αποτζλεςε ελπίδα πολλϊν γενεϊν, οφείλει το ςφνολο τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ να υπθρετιςει χωρίσ αναςτολι και διςταγμό. Πιςτοί ςυνεχιςτζσ των φοιτθτικϊν αγϊνων που διεκδίκθςαν και πζτυχαν τον εκδημοκρατιςμό των ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων με τθν υιοκζτθςθ του Νόμου Πλαίςιο λειτουργίασ των ΑΕΙ 1268/82, δεν κα παίξουμε το ρόλο του πακθτικοφ κεατι ανεπικφμθτων καταςτάςεων που μασ γυρίηουν ςτισ μαφρεσ μζρεσ τθσ κακθγθτικισ αυκαιρεςίασ. Δεν είναι λίγεσ οι περιπτϊςεισ κακθγθτϊν που ςυμπεριφζρονται ςαν το Πανεπιςτιμιο να είναι τςιφλίκι τουσ, ςαν να κεωροφν ότι όλοι οι υπόλοιποι είμαςτε παιδιά ενόσ κατϊτερου κεοφ. Όμωσ θ κατάςταςθ δεν μπορεί να ςυνεχιςτεί άλλο. Χρειάηεται ΣΩΡΑ θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν που κα οδθγιςουν ςτθν υιοκζτθςθ ενόσ νζου κεςμικοφ πλαιςίου που κα διευρφνει τθ δθμοκρατία και κα εδραιϊνει τθ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ εντόσ των Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων.

Τι ςημαίνει όμωσ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ; Για εμάσ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ςθμαίνει αξιοκρατία και ιςονομία, ςθμαίνει ιςότιμη ςυμμετοχή των φοιτθτϊν ςε όλα τα κεςμικά όργανα του Πανεπιςτθμίου, ςθμαίνει πλήρη αλήθεια για το πϊσ αξιοποιοφνται οι πόροι του Πανεπιςτθμίου. Μιλϊντασ με πράξεισ και προτάςεισ, και όχι μόνο με κοφφια λόγια και ςυνκιματα, κατακζτουμε τισ απόψεισ μασ ςτα όργανα ςυνδιοίκθςθσ των Πανεπιςτθμίων όλθσ τθσ χϊρασ ηθτϊντασ να λθφκοφν αποφάςεισ που κα κινοφνται ςτθν κατεφκυνςθ του περαιτζρω εκδθμοκρατιςμοφ και τθσ κοινωνικισ λογοδοςίασ ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα.

Συμμετοχή Φοιτητϊν ςε όλα τα Πργανα Συνδιοίκηςησ 28 χρόνια μετά, τθ κεςμοκζτθςθ (Νόμοσ Πλαίςιο 1268/1982) τθσ ςυμμετοχισ όλων των φορζων τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ ςτα όργανα ςυνδιοίκθςθσ, εξακολουκοφν να υπάρχουν ςτεγανά και κυρίωσ προςυνεννοιςεισ μεταξφ μερίδασ των πρωτοβάκμιων κακθγθτϊν που υπερβαίνει τισ κομματικζσ αναφορζσ τουσ όταν πρόκειται για τθν εξαςφάλιςθ προςωπικοφ οφζλουσ. ΢υμπεριφορζσ που οδθγοφν ςε προειλθμμζνεσ αποφάςεισ, καταργϊντασ ςτθν πράξθ τισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ ςτα Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα τθσ χϊρασ. ΢τόχοσ μασ είναι να χτυπθκεί ΢ΙΖΙΚΑ θ υπερκομματική ΔΙΑΡΛΟΚΗ μεταξφ μερίδασ πρωτοβάκμιων κακθγθτϊν ϊςτε να εξαλειφθεί το φαινόμενο εκβιαςμοφ ςυνειδήςεων και ψήφου των διδαςκόντων χαμθλότερθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ αλλά και των υπολοίπων μελϊν των οργάνων διοίκθςθσ. Για το λόγο αυτό, κρίνουμε ότι είναι επιτακτικι ανάγκθ το Τπουργείο Παιδείασ να προχωριςει χωρίσ διςταγμό: 1. ςτθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν με λόγο και ψιφο ςε όλα τα όργανα λιψθσ αποφάςεων των ΑΕΙ μεταξφ των οποίων ςτισ Επιτροπζσ Ερευνϊν, ςτισ Γενικζσ ΢υνελεφςεισ Ειδικισ ΢φνκεςθσ, ςτισ Επιτροπζσ Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων, ςτα Πρυτανικά ΢υμβοφλια, 2. ςτθν αφξθςθ τθσ φοιτθτικισ εκπροςϊπθςθσ ςε όλα τα κεςμικά όργανα κακϊσ και τθσ φοιτθτικισ ςυμμετοχισ ςτισ Πρυτανικζσ και Προεδρικζσ εκλογζσ ςε ποςοςτό 100% επί του αρικμοφ των μελϊν ΔΕΠ που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου, 3. ςτθν υιοκζτθςθ ανοιχτϊν ςυνεδριάςεων, δθλαδι ςτθ κζςπιςθ του δικαιϊματοσ ελεφκερθσ παρακαλοφκθςθσ των διαδικαςιϊν των οργάνων διοίκθςθσ, ςε όποιο μζλοσ τθσ ακαδθμαïκθσ κοινότθτασ το επικυμεί, 4. ςτθν ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο των πρακτικϊν όλων των ςυνεδριάςεων των κεςμικϊν οργάνων, 5. ςτθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ όλων των αποφάςεων μόνο μετά τθ δθμοςιοποίθςι τουσ ςτο διαδίκτυο, 6. ςτθν θχθτικι καταγραφι των ςυνεδριάςεων ϊςτε να μθν αλλοιϊνονται, να μθν παραποιοφνται, να μθν αποςιωποφνται και να μθν μεταβάλλονται εκ των υςτζρων, οι τοποκετιςεισ όςων λαμβάνουν το λόγο και, 7. ςτθν παρουςία τθσ νομικισ υπθρεςίασ των Πανεπιςτθμίων ςε όλεσ τισ ςυνεδριάςεισ των οργάνων. Δεν κα πρζπει να ξεχνάμε ότι οι ςυνεδριάςεισ των κεςμικϊν οργάνων είναι ΔΗΜΟΣΙΕΣ και οφείλουν να υπθρετοφν τθν προάςπιςθ του ΔΗΜΟ΢ΙΟΤ ΢ΤΜΦΕΡΟΝΣΟ΢. Δεν μποροφμε να αντιλθφκοφμε πωσ τισ ςυνεδριάςεισ του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου μπορεί να τισ παρακολουκεί κάκε Ζλλθνασ πολίτθσ και ςτα Δθμόςια Πανεπιςτιμια το δικαίωμα αυτό να είναι προνόμιο των ολίγων. Οι δθμόςιεσ ανοιχτζσ ςυνεδριάςεισ πιςτεφουμε πωσ κα καταφζρουν να ςπάςουν το απόςτημα τθσ διαπλοκήσ και κα εδραιϊςουν τθ Δθμοκρατία και τθν ορκι υπθρζτθςθ του ςυλλογικοφ ζναντι του ιδιωτικοφ ςυμφζροντοσ.

www.pasp.gr


ΠΑΣΠ

Διαφάνεια Τώρα ςτο Πανεπιςτήμιο

Εκλογή ή Εξζλιξη βαθμίδασ Μζλουσ ΔΕΡ Σο απαράδεκτο φαινόμενο, μζλθ ΔΕΠ χαμθλότερων βακμίδων, να κυςιάηουν τθν αξιοπρζπειά τουσ και τα πιςτεφω τουσ, ςιωπϊντασ και αποφεφγοντασ τθν ζκφραςθ τθσ προςωπικισ τουσ γνϊμθσ, για να μθν διακινδυνζψουν μελλοντικι εξζλιξι τουσ ςε ανϊτερεσ βακμίδεσ ζχει καταντιςει πλζον ςυνικθσ πρακτικι που δεν ςυνάδει με τθν ακαδθμαϊκι αποςτολι τουσ. Σαυτόχρονα, πρωτοβάκμιοι κακθγθτζσ, ςτθν προςπάκειά τουσ να δθμιουργιςουν το δικό τουσ φζουδο ςτο τμιμα τουσ, φροντίηουν με κάκε κεμιτό ι ακζμιτο τρόπο να προςλάβουν ωσ επιςτθμονικό προςωπικό τουσ εκλεκτοφσ τουσ, προχωρϊντασ ςε φωτογραφικζσ προκθρφξεισ και κινϊντασ παραςκθνιακά τα νιματα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εκλογισ τουσ. Η εν λόγω κατάςταςθ όμωσ που μειϊνει το επίπεδο ςπουδϊν μασ αλλά και τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια δεν γίνεται να ςυνεχιςτεί άλλο. Ωσ εκ τοφτου κεωροφμε επιτακτικι ανάγκθ τθ κεςμοκζτθςθ ςε Πανελλαδικό επίπεδο, Δευτεροβάθμιου Οργάνου Κρίςησ, με κακαρά ακαδθμαïκό χαρακτιρα και με αυςτθρά κριτιρια ςυγκρότθςθσ, το οποίο κα ελζγχει κάκε προςφυγι υποψιφιου μζλουσ ΔΕΠ που κα κεωρεί ότι θ μθ εκλογι ι θ μθ εξζλιξι του είναι αποτζλεςμα αποφάςεων ξζνων με τθν ακαδθμαϊκι αποςτολι του Πανεπιςτθμίου.

Ερευνητικά Ρρογράμματα ΢ιμερα, τα ερευνθτικά προγράμματα αντί να αποτελοφν μζςο επιςτθμονικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ κακϊσ και να ειςφζρουν επιπλζον οικονομικοφσ πόρουσ ςτα ΑΕΙ ζχουν καταλιξει να κεωροφνται ςυνϊνυμα τθσ κακοδιοίκθςθσ και τθσ διαπλοκισ. Η ςυμμετοχι μζλουσ ΔΕΠ ςε ερευνθτικό πρόγραμμα προχποκζτει ζνα καλό κονζ που εξαςφαλίηει γριγορο και εφκολο χρθματικό κζρδοσ. Η τομι εδϊ κεωρείται θ κεςμοκζτθςθ κανόνων που κα προβλζπουν πωσ:  κάκε ερευνθτικό πρόγραμμα απευκφνεται αποκλειςτικά ςτο Πανεπιςτιμιο και όχι όπωσ ςυμβαίνει μζχρι ςιμερα που αυτό ζχει παραλιπτθ ονοματεπϊνυμο ςυγκεκριμζνου κακθγθτι,  κάκε ερευνθτικό πρόγραμμα δθμοςιοποιείται ςτο ςφνολο τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, και μζςω εςωτερικισ διαδικαςίασ ςτθν οποία όλα τα μζλθ ΔΕΠ ζχουν ίςθ πρόςβαςθ, αποφαςίηεται ποιοσ/ποιοι κα φζρουν εισ πζρασ το ζργο,  τίκεται ςυγκεκριμζνο όριο ερευνθτικϊν ζργων που μπορεί να ςυμμετζχει κάκε μζλοσ ΔΕΠ. Με τθ διαδικαςία αυτι εξαςφαλίηεται θ δίκαιη ςυμμετοχι όλων των μελϊν ΔΕΠ και αποφεφγεται το φαινόμενο τθσ προνομιακισ και μονοπωλιακισ πρόςβαςθσ και παραγωγισ ερευνθτικϊν προγραμμάτων από μικρι μερίδα κακθγθτϊν.

Μεταπτυχιακά Ρρογράμματα Σπουδϊν ΡΑΓΙΑ θζςη και διεκδίκηςή μασ, είναι θ κατάργηςη των διδάκτρων ςτα Μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν του Πανεπιςτθμίου μασ. Δεν είναι δυνατό να μιλάμε για Δημόςια και Δωρεάν Ραιδεία όταν οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ υποχρεοφνται να καταβάλουν παχυλά ποςά για τθ φοίτθςι τουσ, μόνο και μόνο για να αυξάνουν ςθμαντικά οι αμοιβζσ των μελϊν ΔΕΠ. Και μάλιςτα όχι όλων των μελϊν ΔΕΠ αλλά κυρίωσ όςων “διακζτουν” τθν ψιφο τουσ ςε κρίςιμεσ ςυνεδριάςεισ των οργάνων διοίκθςθσ για να εξαςφαλίηουν προνομιακι πρόςβαςθ ςτισ διαλζξεισ των μεταπτυχιακϊν μακθμάτων. Σαυτόχρονα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα ςυνεχίηουν να λειτουργοφν με αςαφζσ νομικό πλαίςιο που δεν διαςφαλίηει τθ διαφάνεια και τθν αξιοκρατία όχι μόνο όςον αφορά ςτα κριτιρια ειςαγωγισ των ςπουδαςτϊν, αλλά και όςον αφορά ςτουσ προχπολογιςμοφσ αυτϊν των προγραμμάτων. Είναι προφανζσ πωσ τα Μεταπτυχιακά αποτελοφν μια από τισ κυριότερεσ πθγζσ κακοδιαχείριςθσ των χρθματικϊν πόρων ςτο Πανεπιςτιμιό μασ και για το λόγο αυτό κομβικισ ςθμαςίασ κεωρείται: 1. θ δθμοςίευςθ των προςόντων όλων όςων επιλζγονται να φοιτιςουν ςε ζνα Μεταπτυχιακό αλλά και όλων όςων απορρίπτονται, 2. θ δθμοςίευςθ αναλυτικϊν προχπολογιςμϊν και απολογιςμϊν κάκε χρόνο για κάκε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 3. θ κζςπιςθ ανϊτατου ορίου ωρϊν διδαςκαλίασ κάκε μζλουσ ΔΕΠ ϊςτε να αξιοποιείται ςε βάκοσ χρόνου κάκε διδάςκοντασ των προπτυχιακϊν τμθμάτων και, 4. θ δζςμευςθ του 50% των εςόδων κάκε προγράμματοσ προσ όφελοσ του Πανεπιςτθμίου μζχρι τθ κεςμοκζτθςθ τθσ κατάργθςθσ καταβολισ διδάκτρων.

Ετεροαπαςχόληςη Διδαςκόντων Πολλά μζλθ ΔΕΠ των ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων ζχουν ςτελεχϊςει ςτο παρελκόν ι ςτελεχϊνουν ακόμα και ςιμερα κυβερνθτικζσ και κρατικζσ υπθρεςίεσ, εγκαταλείποντασ μερικϊσ ι και πλιρωσ για κάποιο χρονικό διάςτθμα τα ακαδθμαϊκά τουσ κακικοντα. Πάγια κζςθ μασ είναι ότι κάκε μζλοσ ΔΕΠ, το οποίο αποτελεί επιςτθμονικό δυναμικό ςε ζνα ελλθνικό δθμόςιο πανεπιςτιμιο, οφείλει να είναι πλήρουσ και αποκλειςτικήσ απαςχόλθςθσ κακϊσ και να παραμζνει ενεργό επιςτθμονικά. ΢τθν περίπτωςθ όμωσ, που κάποιο μζλοσ ΔΕΠ επιλζγει να αξιοποιθκεί ςτο δθμόςιο κα πρζπει πρϊτα να δεςμεφονται υπζρ του τμιματοσ τα αναγκαία κονδφλια για τθν άμεςθ προκιρυξθ και πρόςλθψθ νζων διδαςκόντων. Επιπρόςκετα, απαράβατθ κζςθ μασ είναι πωσ ο χρόνοσ αξιοποίθςθσ των μελϊν ΔΕΠ από τθν κρατικι μθχανι δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τζςςερα ζτθ και επιπλζον όςοι διδάςκοντεσ επικυμοφν να υπθρετιςουν το δθμόςιο βίο κατερχόμενοι ωσ υποψιφιοι βουλευτζσ να παραιτοφνται οριςτικά τθσ ακαδθμαϊκισ τουσ ιδιότθτασ. Σζλοσ, τα μζλθ ΔΕΠ που είναι ενταγμζνα ςτο κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ να μθν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτα όργανα ςυνδιοίκθςθσ.

www.pasp.gr


ΠΑΣΠ

Διαφάνεια Τώρα ςτο Πανεπιςτήμιο

΢ε κάκε περίπτωςθ, κρίνουμε απαραίτθτθ τθ διαρκή αξιολόγηςη κάκε διδάςκοντα και κυρίωσ όςων βρίςκονται ςτθν πρϊτθ βακμίδα. Η αποχι από τθν παραγωγι επιςτθμονικοφ ζργου κα πρζπει να ςυνοδεφεται με τθν απϊλεια εκπαιδευτικισ βακμίδασ. Η υιοκζτθςθ των ςυγκεκριμζνων προτάςεων πιςτεφουμε ακράδαντα πωσ κα αναςτήςει το Ελλθνικό Πανεπιςτιμιο.

Διεξαγωγή Φοιτητικϊν Εκλογϊν Είναι ϊριμεσ πλζον, οι ςυνκικεσ για να διαςφαλιςτεί επιτζλουσ θ αξιοπιςτία των αποτελεςμάτων των φοιτθτικϊν εκλογϊν. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να υιοκετθκεί από όλεσ τισ φοιτθτικζσ παρατάξεισ ζνα κοινό πλαίςιο διεξαγωγισ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ ϊςτε να μθν αμφιςβθτοφνται τα εκλογικά αποτελζςματα για μικροπολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ και για να μθν ανακοινϊνει κάκε φοιτθτικι παράταξθ τα δικά τθσ αποτελζςματα. ΢υγκεκριμζνα, απαιτείται:  θ παρουςία δικαςτικϊν αντιπροςϊπων ςε όλεσ τισ εφορευτικζσ επιτροπζσ τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ ψθφοφορίασ όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ καταμζτρθςθσ,  θ εκλογικι διαδικαςία να διεξάγεται ςε εκλογικά τμιματα που οι φοιτθτζσ με δικαίωμα ψιφου δεν υπερβαίνουν τουσ 500 ϊςτε να κυλά όςο το δυνατόν πιο γριγορα και ομαλά,  θ τοποκζτθςθ ικανοφ αρικμοφ παραβάν ςε κάκε εκλογικό τμιμα που δεν κα παρεμποδίηει τθν απρόςκοπτθ ροι τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ ϊςτε όλοι οι ψθφοφόροι να μποροφν να αςκιςουν το εκλογικό τουσ δικαίωμα,  το άνοιγμα και το κλείςιμο τθσ κάλπθσ να ςυμπίπτει με τθν ανατολή και τθ δφςη του θλίου. Μόνο με τθν ταυτόχρονη υιοκζτθςθ όλων των παραπάνω ςτακερϊν και κοινϊν κανόνων διεξαγωγισ των φοιτθτικϊν εκλογϊν μπορεί να αποκαταςταθεί θ αξιοπιςτία των αποτελεςμάτων και μόνο τότε μπορεί να δθμιουργθκοφν οι προχποκζςεισ για τθν ουςιαςτικι επαναςφςταςη τθσ ΕΦΕΕ και να αποκτιςουν τθ χαμζνθ τουσ αίγλθ και αξία τα ανϊτερα όργανα ζκφραςθσ του φοιτθτικοφ κινιματοσ. ΢ε μία περίοδο γενικευμζνθσ οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ, ΟΦΕΙΛΟΤΜΕ άπαντεσ να πάρουμε ΣΟΛΜΗΡΕ΢ αλλά ΑΤΣΟΝΟΗΣΕ΢ αποφάςεισ. Αποφάςεισ που δθμιουργοφν ςυνείδηςη ςε κάκε πολίτθ τθσ πολφπακθσ αυτισ χϊρασ ότι ιρκε Ο΢ΙΣΤΙΚΑ το τζλοσ τθσ αναξιοκρατίασ, των θμετζρων, των διαπλεκόμενων ςυμφερόντων, τθσ αδιαφάνειασ και του ελιτιςμοφ.

Η προάςπιςη του Δημόςιου Ρανεπιςτημίου κακϊσ και η διαςφάλιςη τθσ ΔΗΜΟΚ΢ΑΤΙΑΣ τθσ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, τθσ ΑΞΙΟΚ΢ΑΤΙΑΣ και τθσ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΡΟΥΔΩΝ που δημιουργεί ςυνειδήςεισ ενεργών πολιτών και δίνει αξία ςτα πτυχία μασ είναι ψηλά ςτισ προτεραιότητζσ μασ και για το λόγο αυτό δίνουμε κακθμερινά τθ μάχθ τόςο εντόσ όςο και εκτόσ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ. Και θ μάχθ αυτι δεν μπορεί να είναι υπόκεςθ οριςμζνων, είναι υπόθεςη ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

ΠΑΣΠ

Η Παράταξη των Φοιτητών www.pasp.gr

Profile for PASP ASOEE

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ  

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΠ ΜΑΪΟΣ 2010

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ  

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΣΠ ΜΑΪΟΣ 2010

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded