Page 1

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 44 ปการศึกษา 2551)

“อางขาง” “ครูปุน” คนพิเศษของ “เด็กพิเศษ” พื้นที่สีเทาของ วิกฤตขยะจุฬาฯ ไออุนแหงรมไมภายใตลมหนาว กฎหมายลิขสิทธิ์ ใครวา เปน... บทความ หนา 13 เรื่องเล็ก ไอโฟนทรีจี ซื้อดีหรือไม?

สกูปหลัก หนา 8

สัมภาษณ หนา 12

ความรู หนา 15

ทองเที่ยว หนา 16

งานกอสรางเต็มจุฬาฯ ฝุนฟุง-สุขภาพแย เสียงดัง-กระทบเรียน ชินพัฒน กีรติวิบูลย นิสิตจุฬาฯ บน ฝุนควันและเสียงจากการ กอสรางรบกวนความเปนอยูภายในมหาวิทยาลัย ดานผูดูแลการกอสรางยืนยันพยายามควบคุมสุด ความสามารถ อางไมกระทบตอการเรียนของนิสติ ขณะที่อาจารยคณะวิทยาศาสตรจุฬาฯ หวงผล กระทบ แนะนิสติ ใหปอ งกันและดูแลสุขภาพตนเอง ใหดี จากการสำรวจของผูสื่อขาว พบวาในชวง เดือนมกราคมที่ผานมา มีการกอสรางในเขตพื้นที่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมทั้งหมด 6 แหง โดย แบงเปนการกอสรางอาคารเรียน 3 แหง คืออาคาร เรียนคณะอักษรศาสตร, คณะนิเทศศาสตร และ คณะครุศาสตร นอกจากนีย้ งั มีการกอสรางประเภท อื่นๆ อีก 3 แหง คือการปรับปรุงภูมิทัศนหนา อาคารมหาธีรราชานุสรณ (หอกลาง), การกอสราง อาคารเก็บสารเคมีของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร และการปรับปรุงระบบทอน้ำใหมทห่ี อพักนิสติ ชาย ตึกจำป ทั้งนี้จากการสอบถามความคิดเห็นนิสิต บางสวนยังพบวา การกอสรางดังกลาวสงผลกระทบ ตอความเปนอยูของนิสิตในหลายๆ ดาน ทั้งดาน การเรียน การทำกิจกรรม และที่สำคัญที่สุดคือ ปญหาดานสุขภาพ อันเปนผลมาจากมลภาวะใน การกอสราง นายทิณธรรม ไทยธรรม นิสติ คณะคร-ุ ศาสตรชั้นปที่ 3 กลาวถึงผลกระทบจากการกอ สรางอาคาร “เฉลิมพระเกียรติพระมิง่ ขวัญการศึกษา ไทย” บนพื้นที่คณะครุศาสตรวา การกอสรางดัง กลาวเปนเหตุใหผดู ำเนินการตองเคลือ่ นยายตนไม ออกจากพื้นที่โดยรอบ เพื่อความสะดวกในการ กอสราง ซึง่ นอกจากจะทำใหสญ ู เสียพืน้ ทีส่ เี ขียวไป แลว ยังกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของนิสิตทั้ง ทางรางกายและจิตใจดวย “ฝุน ทีเ่ กิดจากการกอสรางรบกวนนิสติ อยาง มาก แลวยิ่งตนไมที่เคยมีอยูก็หายไปหมด เลยทำ ใหตอนนั่งเรียนมีฝุนพัดเขาหอง เพราะไมมีตนไม คอยกั้น สวนนกก็เริ่มมาเกาะตามหองและขับถาย มูลออกมา เพราะไมมีตนไมใหเกาะ ซึ่งอาจทำให เกิดความเจ็บปวยตอผูเรียนได” นายทิณธรรม กลาว นอกจากนีน้ ายทิณธรรมยังแสดงความเปน หวงเรื่องการตอกเสาเข็มตึกใหมวา อยากใหผูรับ-

อาคารมหาจักรีสิรินธร เปนหนึ่งในหลายอาคารที่อยูในระหวางการกอสรางของจุฬาฯ โดยมีการลอมรั้วสังกะสีและคลุม ดวยผาตาขายเพื่อปองกันฝุน เพื่อใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยวางไว ภาพ : ชินพัฒน กีรติวิบูลย

ผิดชอบการกอสราง ดำเนินการตอกเสาเข็มอาคาร ในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน เพราะจะไดไมรบกวน เวลาการอานหนังสือเตรียมสอบปลายภาคของนิสติ อีกทัง้ ยังรองขอใหผดู ำเนินการนำตนไมและดอกไม กลับคืนมาดังเดิม เพื่อเปนแหลงพักผอนหยอนใจ และชวยใหความรมรื่นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่นายไพรสน ศิริพูล นิสิตคณะ วิทยาศาสตร ภาควิชาคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 3 ซึ่ง พักอาศัยในหอพักนิสติ ชาย ตึกจำปไดกลาวถึงการ ขุดลอกทอ เพือ่ ปรับเปลีย่ นระบบทอระบายน้ำใหม ใหกับหอพักนิสิตภายในจุฬาฯ วา การดำเนินการ ดังกลาวสรางมลภาวะทางเสียงอยางมาก จนถึงขัน้ ทำใหตนไมสามารถดำเนินกิจกรรมประจำวันได ตามปกติ เนื่องจากตำแหนงของหองที่อาศัยนั้น อยูตรงกับพื้นที่การกอสรางพอดี “ขุดเจาะถนนเสียงดังมากๆ ทำใหเกิดอารมณ หงุดหงิด ยิ่งชวงนี้ก็ใกลสอบแลวดวย แตตอน กลางวันก็อานหนังสือไมได เลยตองไปอานที่หอง อื่น หรือไมก็หาสถานที่อื่นที่เงียบๆ กวานี้ แลว อยางในวันหยุด อยากนอนตืน่ สายก็ทำไมได เพราะ เสียงดังรบกวนตัง้ แตเชา ทำใหพกั ผอนไมเพียงพอ ผมคิดวานาจะนำเครือ่ งขุดเจาะถนนมาใชมากกวา นี้ เพื่อใหจำนวนวันที่เสียงดังลดลง และงานจะได เสร็จเร็วขึ้น” นายไพรสนกลาว

ดานนายอันนพ วนาสันตกุล วิศวกรจาก บริษัท กำจรกิจกอสราง จำกัด ผูควบคุมงานการ กอสรางอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร กลาวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ในฐานะหนึ่งในผูรับผิดชอบ พืน้ ทีก่ ารกอสรางภายในจุฬาฯ วา ไดปฏิบตั ิ ตามมาตรการในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ตาม กฎระเบียบและสัญญาทีใ่ หไวกบั ทางมหาวิทยาลัย แลว โดยพยายามอยางเต็มทีเ่ พือ่ ปองกันไมใหเกิด ปญหารบกวนสิ่งแวดลอม เพราะตระหนักดีวา ปญหาดังกลาวยอมสงผลกระทบตอตนเองดวย “ทางเราใหความสำคัญกับมลภาวะทางเสียง มาก เพราะเปนเขตการกอสรางในสถานศึกษา จึง ตองหลีกเลี่ยงการรื้อถอนที่อาจทำใหเกิดเสียงดัง โครมคราม แตก็คงไมสามารถปองกันเสียงไดทั้ง หมด ในสวนของฝุนนั้น ก็มีการปองกันโดยการใช ผาตาขายคลุมดานนอกอาคาร นอกจากนีย้ งั มีการ กั้นพื้นที่ดวยสังกะสี เพื่อกันพื้นที่ไมใหผูอื่นเขามา ซึ่งเปนไปตามกฎหมายที่บังคับใช” นายอันนพ กลาว เชนเดียวกับนายพิเชษฐ ทองเส็ง ผูค วบคุม งานกอสราง (Site Manager) ของบริษัท สุทัศน วิศวการ (1994) จำกัด ผูร บั จางกอสรางอาคารใหม ใหกับคณะครุศาสตร ที่ไดกลาวถึงความพยายาม ในการปองกันเรื่องมลภาวะวา มีการกั้นพื้นที่กอ-

สรางดวยรัว้ สูง 5 เมตร เพือ่ ปองกันการฟุง กระจาย ของฝุน และใชเครื่องจักรกลทำงานในเวลาเชาตรู หรือตอนเย็น เพือ่ ไมใหเสียงรบกวนเวลาเรียนของ นิสติ ทัง้ นีน้ ายพิเชษฐยงั ไดกลาวถึงการลงเสาเข็ม ของอาคารใหมแหงนีว้ า เปนการเจาะเสาเข็มลงไป ในดิน ซึ่งเปนวิธีที่ทำใหเกิดเสียงรบกวนนอยกวา การตอกเสาเข็มแบบธรรมดาที่จะทำใหเกิดเสียง ดังมาก ดานรศ.ดร.วิชัย เชิดชีวศาสตร อาจารย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ใหความเห็น เกี่ยวกับมลภาวะจากการกอสรางวา การกอสราง อาคารทีใ่ กลกบั อาคารอืน่ ๆ อยางอาคารเรียนหรือ โรงอาหาร อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของนิสิต และบุคลากรทีอ่ าศัยอยูใ นบริเวณใกลเคียงได ทัง้ นี้ ยังแนะนำใหมีการแจงเตือนผูสัญจรภายนอกถึง ผลกระทบที่อาจไดรับดวย “เรือ่ งมลภาวะทางเสียงไมเทาไหร แตเรือ่ ง ฝุน และมลพิษทางอากาศสำคัญมากกวา โดยเฉพาะ อยางยิ่งอาคารของคณะนิเทศศาสตรที่กอสราง ขางๆ กับโรงอาหาร อาจทำใหเกิดผลเสียดาน สุขภาพได แตกเ็ ปนผลเสียทีไ่ มรา ยแรงและไมเห็น ผลในทันที เวนแตคนที่มีภูมิแพถึงจะเจ็บปวยจาก การกอสรางไดงาย ซึ่งทางการกอสรางเองก็ควร จะมีคำเตือนใหปด จมูกทุกครัง้ กอนเดินผาน แตถงึ อยางนั้น ตัวนิสิตเองก็ตองรูจักปองกันตัวเองดวย เชนกัน” รศ.ดร.วิชัยกลาว นอกจากนี้ รศ.ดร.นันทนา คชเสนี อาจารย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ไดแนะนำให ผูดำเนินการกอสราง ใชประโยชนจากธรรมชาติ ชวยบรรเทาปญหาสิ่งแวดลอม โดยการใชตนไม เปนรั้วปองกันมลภาวะจากการกอสราง และควร หันมาใหความสำคัญกับความเปนอยูของคนงาน กอสรางมากขึ้น นอกเหนือไปจากการใหความ สนใจเรื่องสุขภาพของบุคลากรภายในจุฬาฯ และ บุคคลภายนอกแลว “เคยมีขา ววาลูกของคนงานเสียชีวติ ในไซต งาน ฉะนัน้ ควรมีการจัดพืน้ ทีท่ อ่ี ยูอ าศัยชัว่ คราวให กับคนงานนอกพืน้ ทีก่ อ สราง เพือ่ ปองกันอุบตั เิ หตุ ดังกลาว นอกจากนี้ก็สามารถใชตนไมกั้นฝุนควัน และเสียงรบกวนได เห็นวาทีค่ ณะครุศาสตรยงั เก็บ ตนไมไวบา ง ก็คงพอจะชวยลดปริมาณมลภาวะได แตทค่ี ณะอักษรศาสตร ซึง่ เดิมเปนลานจอดรถ ก็อาจ จะสงผลกระทบตอผูอื่นมากกวา” รศ.ดร.นันทนา กลาว


2

ขาว

คนนอกเดิ น ขายของว อ นทั ่ ว จุ ฬ าฯ ปลอมเปนใบ-แตงเปนนักศึกษา-มาขโมยของ นิสิตวอนจุฬาฯ ดูแล วัชราวุธ ลีภาคภูมิพานิชย จุฬาฯ กลายเปนแหลงหากินของคนภาย นอก ที่แอบแฝงเขามาเปนประจำหลากหลายรูป แบบ สวนมากมักมาในคราบของนักศึกษาเดิน ขายของ บางลวงเปนใบเดินขายสายไหม หนักสุด แมคาระบุเคยเขามาขโมยของ ดานนิสิตหวังให จุฬาฯ เขามาดูแลและแกปญหาที่เกิดขึ้น ผูสื่อขาวรายงานวา จากการสังเกตการณ และเก็บขอมูลบริเวณโรงอาหารและใตอาคารเรียน ทัว่ ทัง้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพบวา มีบคุ คลภาย นอกทั้งชายและหญิงแตงตัวคลายนักศึกษา แต สวมรองเทาฟองน้ำ โดยมักมาเปนกลุมๆ ละประมาณ 5 คน เดินขายสิง่ ของประเภท ปากกา ดอกไม พลาสติก ขนม และลูกอม นอกจากนั้นแลวยัง พบวามีชายวัยกลางคนแสดงตนเปนคนใบเสนอ ขายสายไหมใหกับบุคคลที่อยูภายในรั้วจุฬาฯ อีก ทั้งกลุมคนดังกลาวจะตระเวนขายสิ่งของไปตาม โรงอาหารและบริเวณที่มีคนพลุกพลานภายใน มหาวิทยาลัยในชวงเวลาระหวาง 11.00 - 12.00 น. โดยเฉพาะอยางยิง่ บริเวณศาลาพระเกีย้ ว โรงอาหาร คณะอักษรศาสตร และโรงอาหารอาคารจุลจักรพงษ โดยจะใชเวลาในการขายประมาณ 20 นาทีตอ สถานที่หนึ่งๆ นอกจากนี้ยังพบวา มีบุคคลซึ่งแตงตัว คลายนักศึกษา สวมเสื้อสีขาวคูกับกางเกงหรือ กระโปรง ซึ่งมีรูปแบบคลายชุดนักศึกษา แตไมมี สัญลักษณระบุวา เปนเครือ่ งแบบของมหาวิทยาลัย ใด ถือตูร บั เงินบริจาคจากนิสติ และบุคคลทัว่ ไป ทัง้ พบเห็นบุคคลภายนอกเขามาเดินเรีย่ ไรเงินทำบุญ และรับเงินบริจาคซื้อโลงศพ โดยอางวามาจาก มูลนิธิตางๆ อีกดวย ดานนายประเสริฐ ถือตรง พนักงานทำ ความสะอาดบริเวณโรงอาหารอาคารจุลจักรพงษ ซึ่งทำงานมานานกวา 3 ป กลาววาตนพบบุคคล ภายนอกเขามาขายของบริเวณโรงอาหารเปนประจำ โดยจะเขามาขายสิ่งของเนื่องในวาระพิเศษใน รูปแบบแตกตางกันไป อาทิ ดอกไมประดิษฐ, ดอก มะลิ, โปสการดงานพระราชทานเพลิงพระศพ ฯลฯ และยังเคยพบเห็นการเรี่ยไรเงินทำบุญทอด พระปาและการทำบุญบริจาคโลงศพอีกดวย “มาประจำชวงวันศุกร ลองมาสังเกตเอา โดยเฉพาะชวงเที่ยงๆ มาลักษณะขายดอกไมทำ เองบาง ซือ้ มาดอกละ 5 บาท แลวมาขาย 39 บาท ก็มี หลอกเขาแทๆ บอกวาขายวันพอ วันพอเลย มาตั้งนานแลวไมรูจะขายไปถึงวันไหน บางทีก็ เปลี่ยนมาขายโปสการดซื้อมาแผนละ 3 บาท มา ขาย 29 บาท บางก็มาเรีย่ ไรพระปาจากวัดสามยาน วัดนี้ที่สามยานมีที่ไหน พอไดเงินมาก็เห็นเอาเงิน ไปแบงกันกินเหลา สวนมากก็เปนพวกวัยรุน ติดยา” นายประเสริฐกลาว ดานนางนันทวัน ฮอโต แมคาขายน้ำ ราน 1 ประจำโรงอาหารอาคารพินิตประชานาถ กลาววาตนเห็นวาผูใ ชบริการโรงอาหารไมคอ ยพอ ใจเมื่อมีกลุมคนมาเสนอขายของขณะรับประทาน อาหาร และยังเคยพบเห็นเหตุการณขโมยของของ นิสติ ทีต่ ง้ั ไวตามโตะขณะไปซือ้ อาหารอีกดวย พรอม

บุคคลภายนอกกำลังชี้ขอความในสมุดที่เขียนอธิบายวาตนเองเปนใบและไมมีเงิน จึงตองมาขายสายไหมเพื่อเลี้ยงชีพ ภาพ : วัชราวุธ ลีภาคภูมิพานิชย

ทัง้ เสริมอีกวาทีผ่ า นมามีเหตุการณของหายภายใน จุฬาฯ ใหไดเห็นเปนประจำ “ครัง้ กอนก็มผี ชู ายแตงตัวคลายๆ นักศึกษา นี่แหละ กำลังจะลวงกระเปาของนิสิตหญิง พี่เห็น ก็เลยรีบไปบอกกองอาคารและสถานที่ พวกยาม เขาก็ชว ยกันจับไวได ถาเปนไปไดกไ็ มอยากใหคน นอกเขามา เพราะกระเปาสตางคหายบอย” นาง นันทวัน แมคาภายในโรงอาหารจุฬาฯ กลาว ดานนางสาวธนภรณ แสนอาย นิสิต ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวถึงประสบการณสวนตัววา ตนเปน คนหนี่งที่เคยถูกเด็กพยายามเขามาขายของให และถึงแมจะพยายามปฏิเสธไปแลวในชวงแรก แตสดุ ทายก็จำตองซือ้ ของ เพราะความอับอายจาก การถูกตื๊อ “พวกนี้จะเขามาบีบนวด และแสดงใหเรารู สึกสงสาร ยกขออางมารอยแปดวาเขายังไมไดกิน ขาวบาง อะไรบาง ชวยซื้อของของเขาหนอย ถึง แมวาเราจะพยายามปฎิเสธหรือเดินออกมา พวก นี้ก็จะเดินตาม คนที่อยูใกลๆ เขาก็มองเรา จน สุดทายก็ตองใหเงินเขาไปเพื่อเปนการตัดปญหา และเราก็รูสึกอับอาย” นางสาวธนภรณ กลาว นอกจากนี้นิสิตปริญญาโทหญิง ยังไดให ขอมูลเพิม่ เติมวา มีชายวัยกลางคนทีอ่ า งวาเปนใบ เดินขายสายไหมในบริเวณโรงอาหาร ซึง่ จะเขามา ประชิดตัวและยืน่ กระดาษทีเ่ ขียนขอความบรรยาย ขอความเห็นใจและระบุราคาสายไหมใหตนอาน และหากไมชวยซื้อ คนขายก็จะเปดกระดาษอีก หนาหนึง่ ทีเ่ ขียนขอความตอวา และแสดงสีหนาไม พอใจ ทัง้ นีต้ นยังเคยพบวาชายคนดังกลาวสามารถ พูดไดอีกดวย “ไมไดเปนใบจริง วันกอนเห็นเขาพูดไดอยู แตพอมาขายสายไหม อยูดีๆ ก็พูดไมได เขาไมได ขายอยูที่โรงอาหารที่นี่อยางเดียวนะ เห็นเดินไป ทั่ว” นาวสาวธนภรณกลาว สอดคลองกับคำพูดของนายวุฒิพงษ ทานะมัย นิสิตคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหา-

วิทยาลัย ทีก่ ลาววาตนเคยสังเกตเห็นชายคนทีอ่ า ง วาเปนใบและขายสายไหมอยูบ ริเวณโรงอาหาร ใต อาคารพินติ ประชานาถเปนประจำนัน้ สามารถพูด ได เพราะเคยเห็นคุณลุงคนดังกลาวทะเลาะกับ ภรรยาบริเวณโรงอาหารหอพักภายในจุฬาฯ เมือ่ ป ที่ผานมา ถึงแมจะมีนสิ ติ บางรายไดรบั ความเดือดรอน จากการที่มีคนเขามาขายของภายในจุฬาฯ แต นายกฤตพล สุรชุตกิ าล นิสติ คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลับไมรู สึกอะไรมากนัก ตรงกันขามกลับคิดวาเปนการทำ บุญเสียมากกวา คือถาชวงไหนรูส กึ ไมสบายใจก็จะ ชวยซือ้ ของหรือบริจาคมากขึน้ แตในชวงหลังๆ มา นี้นายกฤตพลรูสึกวามีบุคคลภายนอกเขามาขาย ของและรับบริจาคมากเกินไป จึงอยากใหทางจุฬาฯ เขามาดูแลและจัดการใหเปนระบบ เพราะเกรงวา สถานศึกษาอาจกลายเปนแหลงหากินของบุคคล กลุมดังกลาว ซึ่งอาจเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถามถึงกรณีที่มีบุคคลภายนอกเขามา ขอบริจาคเงินเพือ่ สมทบทุนซือ้ โลงศพ ซึง่ อางวามา จากมูลนิธริ ว มกตัญูแลว นางกุลดา โกศลวิจติ ร รองหัวหนามูลนิธิรวมกตัญู สาขาวัดหัวลำโพง ชี้แจงวาทางมูลนิธิร่วมกตัญญูไมมีนโยบายสงคน ออกไปเดินรับบริจาคขางนอก และที่ผานมาก็ได รับเรื่องรองเรียนจากคนภายนอกเปนจำนวนมาก ในทำนองนี้เชนกัน “เปนการแอบอางมากกวา เพราะถาเปน ของมูลนิธริ ว มกตัญูจริงๆ จะไมมกี ารออกไปเดิน เรีย่ ไร นอกจากสำนักงานหรือหนวยงานตางๆ โทร มาใหเจาหนาที่เขาไปตั้งโต๊ะรับเงิน ซึ่งก็ไมใชวิธี การไปเดินเรีย่ ไร สวนเรือ่ งรองเรียนก็มเี ขามาเปน ประจำทุกวัน โดยมักถามวาทำไมออกไปเดิน เยอะ ทางมูลนิธิฯ เองก็ปฎิเสธไป ซึ่งถาคนเห็น วาเป็นการแอบอางจากมูลนิธิฯ ก็สามารถแจง ตำรวจจับได” รองหัวหนามูลนิธิรวมกตัญูกลาว นอกจากนั้นแลว นางกุลดายังใหขอสังเกต เกีย่ วกับการปองกันการถูกหลอกจากพวกมิจฉาชีพ

อีกวา ใหสังเกตจากคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 1. ใบเสร็จรับเงิน ถาเปนของจริงจะเขียนกำกับไววา สามารถใชหักภาษีไดตามกฎหมาย 2. บัตรประจำ ตัวของเจาหนาที่ซึ่งตองพกติดตัวทุกครั้ง และ 3. สัญลักษณหรืออารมของแตละมูลนิธจิ ะแตกตาง กัน นอกจากนั้นแลวยังสามารถดูไดจากใบจด ทะเบียนของมูลนิธิตางๆ ซึ่งสวนนี้อาจจะสังเกต ไดยาก ดานรอยโทธวัฒน เปยมมานะดี รอง หัวหนาฝายปฎิบตั กิ าร หนวยรักษาความปลอดภัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววาที่ผานมาไดรับ เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปญหาคนนอกเขามาขาย ของแลวสรางปญหาใหกับนิสิตจุฬาฯ จำนวนหนึ่ง เชน กรณีของคนนอกที่เขามาขายปากกาแลว ทำรายรางกายนิสิตคณะเภสัชศาสตร เนื่องจาก ไมยอมซิ้อของ ซึ่งทางหนวยรักษาความปลอดภัย ไดมีมาตรการดูแลกับปญหาที่เกิดขึ้นทั้งที่เปน เอกสาร และการสงคนเขามาดูแล โดยที่ผานมา นั้นไดมีสายตรวจนอกเครื่องแบบจำนวน 4 นาย ออกตรวจทุกๆ ชั่วโมงตามจุดตางๆ ทั้งจุฬาฯ ฝง ตะวันออก และจุฬาฯ ฝงตะวันตก “ถาเราไดรับแจงวามีปญหาเหลานี้เกิดขึ้น ทางหนวยรักษาความปลอดภัยจะเขาไปยังที่เกิด เหตุไดภายใน 5 นาที เพราะเจาหนาทีร่ กั ษาความ ปลอดภัยสามารถสงวิทยุถงึ กันได โดยในขัน้ ตนจะ พยายามเตือน และขับไลพวกที่เขาขายของกอน แตถายังไมสามารถผลักดันออกไปได ทางรักษา ความปลอดภัยก็จำเปนตองใชกำลังและอาศัยความ ชวยเหลือจากเจาหนาตำรวจ” รองหัวหนาฝาย ปฎิบัติการ กลาว นอกจากนี้ร.ท.ธวัฒน ยังกลาวเพิ่มเติม วาหากพบบุคคลภายนอกที่เขามาภายในจุฬาฯ มี พฤติกรรมที่นาสงสัย และสรางปญหาใหบุคลากร ในจุฬาฯ เชน การเขามาขายของ หรือรับบริจาค ในรูปแบบตางๆ ก็สามารถโทรศัพทมายังศูนยวทิ ยุ จุฬาฯ หมายเลข 0-2218-0000 หรือ 0-2218-3572 ไดตลอดเวลา


ขาว

3

วิกฤตเศรษฐกิจทำพิษ ดอกเบี้ยเงินฝากลดวูบ สหกรณจุฬาฯ เสนอตัวเปนทางออก อรพร บาลี นโยบายกระตุนเศรษฐกิจทำดอกเบี้ยลด กระทบผูห วังพึง่ เงินออม สหกรณออมทรัพยจฬุ าฯ เสนอตัว อางผลตอบแทนคุมกวาธนาคาร ขณะที่ นักเศรษฐศาสตรชย้ี งั มีความเสีย่ ง พรอมแนะโอกาส ในการลงทุน เนือ่ งจากวิกฤตเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั ธนาคารแหงประเทศไทยจึงประกาศใหสถาบันการ เงินปรับลดอัตราเงินฝากทัว่ ไปตัง้ แตเดือนมกราคม ที่ผานมา เปนเหตุใหธนาคารพาณิชยทุกแหงมี ดอกเบีย้ เงินฝากสะสมทรัพยอยูท ร่ี อ ยละ 0.75 ตอป และอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจำสูงสุดอยูท ร่ี อ ยละ 2.50 ตอป ในขณะทีส่ หกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณ มหาวิทยาลัย จำกัด ใหอตั ราดอกเบีย้ เงินฝากสะสม ทรัพยสูงสุดที่รอยละ 2.75 และอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากประจำสูงสุดที่รอยละ 3.10 ตอป นางศรัณยาภรณ ศรแจม สมาชิกสมทบ สหกรณออมทรัพย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววาทัง้ ตนและบิดามีเงินฝากทัง้ ในธนาคารและ สหกรณออมทรัพยฯ โดยบิดาของตนเปนขาราชการเกษียณ ซึง่ ไมมรี ายไดอน่ื นอกจากเงินบำนาญ จึงหวังพึ่งดอกเบี้ยจากเงินออม เมื่อประกาศใช นโยบายลดดอกเบี้ย ทำใหไดรับผลกระทบเพราะ ไดผลตอบแทนนอยลง สงผลใหตอ งระมัดระวังการ ใชจายมากขึ้น ดานรศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมณ ประธาน กรรมการการดำเนินงาน สหกรณออมทรัพย จุฬาฯ กลาววาทางสหกรณออมทรัพยฯ ตองมีการปรับลด ดอกเบี้ยตามสภาพเศรษฐกิจเชนเดียวกับสถาบัน การเงินทั่วไป แตยังคงไวในอัตราที่คุมคากวา คือ ใหดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกวาและปลอยกูในอัตรา ดอกเบีย้ ทีต่ ำ่ กวา นอกจากนัน้ ผลกำไรทีส่ หกรณฯ

บริหารไดในแตละป ยังคืนกลับสูสมาชิกในรูปของ เงินปนผลและสวัสดิการอีกดวย “อยากใหผูที่เปนสมาชิกและยังไมไดเปน สมาชิกของสหกรณฯ มาใชบริการของเราใหมาก ขึ้น โดยเฉพาะกลุม นิสติ นักศึกษา เพราะจะไดเปน การฝกหัดการบริหารจัดการเงิน และรายไดรวม ทั้งผลกำไรของเราก็ไมไดไปไหน แตจะคืนกลับ มาใหสมาชิกในรูปแบบของเงินปนผล และ สวัสดิการ คือ ถาเรายิ่งมาใชบริการมาก สหกรณฯ เราก็จะเติบโตมาก ผลดีกจ็ ะกลับมาสู ตัวสมาชิกของสหกรณฯ เอง” รศ.ดร.บัญชากลาว สำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณแฮมเบอรเกอรนั้น รศ.ดร.บัญชา กลาววา ทางสหกรณฯ ไมมีผลกระทบจากปรากฏการณดัง กลาวมากนัก หากวัดจากผลกำไรสุทธิ 10 เดือน ประจำป พ.ศ. 2551 แลว สามารถคิดเปนเงินได กวา 584 ลานบาท ซึ่งนับวาสวนกระแสเศรษฐกิจ อาจเพราะนโยบาย และระเบียบขอบังคับของ สหกรณฯ ทำใหไมมีใครสามารถลงทุนที่มีความ เสี่ยงสูงหรือลงทุนเกินตัวได รวมทั้งมาตรการการ ปลอยเงินกูที่เขมงวดของสหกรณฯ ที่เนนการกู เพื่อใหเกิดผลตอบแทนคุมคา และใหความสำคัญ กับความนาเชือ่ ถือในการจัดเก็บหนีส้ นิ เพือ่ ปองกัน การเกิดหนี้เสีย อยางไรก็ตาม ผศ.ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาศ อาจารยประจำคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหความเห็นวา การฝากเงินหรือมา ลงทุนในสหกรณฯ นั้นยังมีความเสี่ยงอยู เพราะ สหกรณออมทรัพยไมมีกองทุนค้ำประกันเงินฝาก ทั้งนี้ในสวนผลตอบแทนของผูถือหุน ทั้งหุนของ สหกรณออมทรัพยและธนาคารนั้น ถือวาทั้งสอง

จุฬาฯ เตรียมขยายวิทยาเขตสระบุรี นิสิตหวั่นปญหาซ้ำรอยศูนยฯ นาน สุธินี ภู โกสีย จุฬาฯ ซื้อที่ดินสระบุรี วางแผนขยายพื้นที่ การศึกษา หวังสานตอพระราชดำริ ร.5 เตรียม พรอม แผนการศึกษาและสวัสดิการนิสิตเต็มที่ ดานนิสิตซอฟแวรฯ กังวล ระบบสวัสดิการไมดี อาจซ้ำรอยโครงการขยายพื้นที่นาน สืบเนือ่ งจากมูลนิธนิ สิ ติ เกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดซอ้ื ทีด่ นิ บริเวณอำเภอแกงคอย จังหวัด สระบุรี เมือ่ ป พ.ศ.2532 และมอบพืน้ ทีด่ งั กลาวให จุฬาฯ นำไปพัฒนาสานตอ ดวยการจัดตั้ง “โครง การพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี” ขึ้น เพื่อสนับสนุน ดานวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งยัง วางนโยบายใหพน้ื ทีส่ ระบุรเี ชือ่ มประสานกับจุฬาฯ ปจจุบัน โดยกำหนดการสรางวิทยาเขตและศูนย การเรียนรูบนพื้นที่สระบุรี เปนหนึ่งในนโยบาย หลัก

ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต ประธาน กรรมการมูลนิธินิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูรับผิดชอบโครงการพัฒนาที่ดินฯ กลาวถึงที่มา ของการซือ้ ทีด่ นิ ทีส่ ระบุรเี พือ่ ขยายวิทยาเขตจุฬาฯ วา เปนเพราะจำนวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้น กอปรกับ สภาพของมหาวิทยาลัยในปจจุบันก็คับแคบและ แออัดกวาเดิมมาก จึงตองขยายพืน้ ทีเ่ พือ่ ใหเปนไป ตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 5 ซึ่งตองพระราชประสงคใหจุฬาฯ มีพื้นที่ใชสอยอยางเพียงพอ เทียบไดกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอยาง มหาวิทยาลัยออกซฟอรด (University of Oxford) และเคมบริดจ (University of Cambridge) ทัง้ นีใ้ นสวนของเขตบริการวิชาการและการ ศึกษา ขณะนี้มีคณะตางๆ เสนอโครงการและขอ ใชพื้นที่แหงใหมแลวทั้งสิ้น 6 คณะ ไดแก คณะ เภสัชศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะสัตวแพทย-

สมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ กำลังตอแถวเขาใชบริการสหกรณฯ ภาพ : อรพร บาลี

สถาบันตางก็มีขอดีขอเสียแตกตางกันไป ขึ้นอยู กับผูถือหุนวาพรอมจะรับความเสี่ยงไดมากนอย เพียงใด “สหกรณออมทรัพยไมมีกองทุนค้ำประกัน เงินฝาก ถาเกิดอะไรขึน้ มาเงินออมก็สญ ู หมด ตาง กับธนาคารทัว่ ไปทีถ่ า เกิดปญหาแบงกชาติกจ็ ะชวย อัดฉีดเม็ดเงินได สวนเรือ่ งผลตอบแทนของผูถ อื หุน หุนสหกรณมันราคาคงที่ เงินปนผลก็ขึ้นอยูกับผล กำไร ตางกับหุนธนาคารที่ราคาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง ซื้อตอนแรกอาจมีราคาถูกแลวเทขายไดราคาแพง แต มั น ก็ มี โ อกาสที่ เ ราซื้อมาแลวราคามันลดจน เหมือนหุนเปลาๆ เวลาจะตัดสินใจซื้อก็ตองดูตาม สภาพเศรษฐกิจ หุนสหกรณอาจจะปลอดภัยกวา แตถาเราศึกษาและมองสถานการณใหดีแลว การ ซื้อหุนของธนาคารก็มีสิทธิ์ที่จะไดผลกำไรตอบ แทนสูง เพราะธนาคารเขาพรอมจะลงทุนทีม่ คี วาม เสี่ยง” ผศ.ดร.โสตถิธรกลาว นอกจากนี้ผศ.ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาศ ยัง กลาวตออีกวา ที่จริงแลวการลดดอกเบี้ยนั้นไมได เปนผลเสียเสมอไป แมวาดอกเบี้ยเงินฝากที่ไดจะ ลดลง แตในชวงที่อัตราดอกเบี้ยต่ำเชนนี้ อาจถือ

เปนโอกาสดีที่จะลงทุน เพราะดอกเบี้ยเงินกูต่ำ หากเราเลือกเปาหมายลงทุนที่ไมเกินตัวและมีผล ตอบแทนที่ดี ก็จะเกิดผลดีมากกวา รวมทั้งจะชวย กระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมดวย “ถาเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการออมการลง ทุนใหมากขึ้น และทำดวยความมีสติก็จะสงผลดี จริงๆ แลวนโยบายลดดอกเบี้ยนี้เปนการประกาศ ใชที่มีเหตุผล เพราะคาน้ำมันลดก็ทำใหอัตราเงิน เฟอลด ถาคนไมเปนกังวลกันมากและกลาจับจาย ใชสอย กลาลงทุนกันมากขึ้นก็จะเปนการชวย กระตุนเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงอยาเปนกังวลกันจน เกินไป เพราะปจจัยสำคัญที่ทำใหเศรษฐกิจถด ถอยก็มาจากการขาดความเชื่อมั่นของคนดวย” ผศ.ดร.โสตถิธรกลาว ทั้งนี้ รศ.ดร.บัญชา ยังใหคำแนะนำเกี่ยว กับการปรับตัวในสภาพเศรษฐกิจเชนนี้ดวยวา “ควรจะปรับนิสัยเกี่ยวกับการออมเสียใหม คือวาง แผนที่จะออม เหลือคอยใชไมใชใชจนเหลือแลว คอยออม เพราะตัวเลขเงินออมของคนทั้งประเทศ ก็สงผลตอเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดวย ถา เรามีเงินออมอยูมาก เศรษฐกิจก็จะมั่นคงขึ้น”

ศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะครุศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร โดย ศ.ดร.บุญรอด ได กลาวถึงการขยายพืน้ ทีใ่ หกบั นิสติ แตละคณะวา ตอง การอำนวยความสะดวกใหทกุ คณะไดใชประโยชน อยางแทจริง “จะทำใหสระบุรเี ปนทีศ่ กึ ษาโดยแท ปรารถนาใหทุกคณะมีที่ทาง ใหนิสิตมีหอพักและคนที่ไป สอนมีที่พัก ไมวาจะเปนที่ของเขาเองหรือที่ของ ราชการ เพือ่ ใหสมบูรณทส่ี ดุ ก็เลยไปซือ้ ทีด่ นิ แลว ก็เผื่อเอาไวสำหรับขยายดวย หวังอยากใหมีโรง พยาบาลจุฬาฯ บานพักคนชราของศิษยเกา” ศ.ดร.บุญรอด กลาว ที่ผานมาจุฬาฯ มีโครงการขยายวิทยาเขต ในทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้นมาแลวที่จังหวัดนาน คือ “โครงการการเรียนรูและบริการเครือขายวิชา การจุฬาฯ หลักสูตรสาขาการพัฒนาซอฟแวร คณะวิศวกรรมศาสตร” โดยมีสำนักวิชาการและ คณะวิศวกรรมศาสตรเปนฝายรับผิดชอบ ซึ่ง ปจจุบันประกาศปดไปเปนที่เรียบรอยแลว ดานนายวชิรรัตน ประเสริฐยิ่ง นิสิตชั้น ปที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตรหลักสูตรสาขาการ พัฒนาซอฟแวร กลาวถึงโครงการดังกลาว ในฐานะ

นิสิตที่เคยศึกษาในพื้นที่วา ศูนยการเรียนรูและ บริการเครือขายวิชาการจุฬาฯ ทีจ่ งั หวัดนานมีความ พรอมดานวิชาการเปนอยางดี แตยังคงมีปญหา ดานสวัสดิการอยูหลายประการ “ที่นานไมมีโรงอาหาร ไมมีหอพัก ที่เรียน คอนขางอยูไกลจากตัวเมือง ก็เลยตองไปเชาหอ พักอยูขางนอกเพื่อใหสะดวกเรื่องอาหารการกิน เรื่องการพยาบาล ทำใหคาใชจายเพิ่มขี้น ไปอยูที่ นานก็ตอ งมีมอเตอรไซค ก็ตอ งมีคา น้ำมันอีก ตอน แรกๆ มหาวิทยาลัยก็ชว ยออก แตหลังๆ ก็ไม ดวย เหตุผลทีว่ า อยูท ก่ี รุงเทพฯ ก็ตอ งออกคาใชจา ยเอง เหมือนกัน” นายวชิรรัตนกลาว นอกจากนีน้ ายวชิรรัตน ยังแสดงความเปน หวงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ดินที่สระบุรีที่กำลัง จะเกิดขึ้นดวยวา ควรใหความสำคัญกับเรื่อง สวัสดิการ เพราะไมเชนนั้นอาจเกิดปญหาซ้ำรอย กับศูนยฯ นานก็เปนได ”การสรางวิทยาเขตไมใชแคเรื่องการเรียน เพียงอยางเดียวแตขึ้นอยูกับระบบสวัสดิการดวย อยางที่นาน สวัสดิการดูแลไมดีก็เลยทำใหตองยก เลิกไป” นายวชิรรัตน กลาว


4

ขาว

นิสิตแคลง น้ำมันถูก-อาหารแพง ร า นค า โต ต  น ทุ น ไม ล ดตามน้ ำ มั น

วรวรรษ รักวงษ

นิสติ จุฬาฯ ตัง้ ขอสังเกต อาหารในรัว้ จุฬาฯ ยังแพงแมราคาน้ำมันลดลง ดานรานคาแจง เหตุ เพราะตนทุนวัตถุดิบยังสูงอยู เชื่อมีธุรกิจใหญอยู เบือ้ งหลัง จึงอยูใ นภาวะจำยอม นักวิชาการชีร้ าคา วัตถุดิบสูงไมไดขึ้นอยูกับราคาน้ำมันเทานั้น แนะ จุฬาฯ หมั่นตรวจสอบตนทุนและกำหนดราคาให เหมาะสม สืบเนื่องจากรานคาอาหารของโรงอาหาร ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปรับเพิ่มราคาอาหาร 2-3 บาทตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร โรงอาหารรวม เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 เนือ่ งจากราคาน้ำมันเชือ้ เพลิงทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อยางตอ เนือ่ งในชวงเวลาเดียวกัน โดยดีเซลหมุนเร็วขึน้ ไป สูงสุดที่ 37.44 บาทตอลิตร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 จนกระทั่งราคาลดลงมาอยูที่ 18.94 บาทตอลิตร เมือ่ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552 ซึง่ เปนราคาต่ำสุดนับจากเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 (ขอมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน) อยางไรก็ตาม ราคาอาหารหนารานภายในโรง อาหารของมหาวิทยาลัยยังคงราคาเดิมตามทีป่ ระกาศขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน โดยไมมีการปรับ ราคาลงแตอยางใด นายณัฏฐพัฒน ธัชกุลอิศมเดช นิสิต คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชัน้ ปท่ี 2 กลาวถึงปญหาคาครองชีพในมหาวิทยาลัยวา ตน รูสึกวาการกำหนดราคาอาหารในโรงอาหารของ มหาวิทยาลัยเปนการเอาเปรียบนิสิต ราคาอาหาร ตามรานตางๆ ปรับตัวสูงขึ้นโดยอางราคาน้ำมัน แตเมื่อราคาน้ำมันลดลง ราคาอาหารกลับไมลด ตาม นอกจากนีน้ ายณัฏฐพัฒน ยังไดแสดงความ เห็นตอบทบาทของสวนกลางจุฬาฯ อีกวา จุฬาฯ ควรปลอยราคาอาหารใหเปนไปตามกลไกการ ตลาด เนื่องจากตอนนี้ราคาอาหารเพิ่มขึ้นเพียง 2-3 บาท ยังไมถอื วาเปนปญหามากนัก แตเมือ่ ถึง จุดหนึ่งแลว หากปญหาบานปลาย จุฬาฯ ตองยื่น มือเขามาชวยเหลือ นายวิญญ คูณธนกุลวงศ นิสิตคณะ วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชั้นป ที่ 4 กลาวถึงราคาอาหารทีป่ รับขึน้ วา ตนไมไดตดิ ใจอะไร เพราะไมไดสงผลกระทบตอภาวะการเงิน ของตนมากนัก เพียงแคไมตองการถูกฝายหนึ่ง ฝายใดเอาเปรียบเทานั้นเอง “ราคาอาหารทีเ่ ปนอยูก ไ็ มไดเดือดรอนอะไร มากมาย เพราะถือวายังถูกกวาราคาภายนอกจุฬาฯ แตผมรูส กึ ติดใจเรือ่ งความเปนธรรมมากกวา คราว ทีแ่ ลวบอกขึน้ เพราะน้ำมันแพง แตตอนนีน้ ำ้ มันลด กลับไมยอมลดตาม เขาใจวาวัตถุดบิ ยังแพงอยู ซึง่ เรือ่ งนีต้ อ งโยนไปถามถึงผูป ระกอบการรายใหญวา คุณคากำไรเกินควรหรือไม” นายวิญญกลาว สำหรับแนวทางการแกไขนัน้ นายวิญญได เสนอความคิดเห็นวา หากมีนโยบายจากสวนกลาง ที่ออกมาควบคุมราคาอาหารใหเปนไปตามความ จริงก็จะเปนการดี เพราะจะชวยประหยัดคาใชจา ย

รานอาหารภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตองเผชิญปญหาราคาตนทุนวัตถุดิบ ทำใหราคาอาหารไมสามารถลดลงตามราคาน้ำมันได ภาพ : วรวรรษ รักวงษ

ตอเดือนไดมาก รวมทั้งจะทำใหเกิดสภาพคลอง ทางการเงินมากขึ้นอีกดวย ดานรานคาอาหารภายในโรงอาหารของ จุฬาฯ ชี้แจงเหตุผลที่ราคาอาหารยังไมลดลงวา เปนเพราะตนทุนของผูประกอบการทุกรายตางไม ไดลดลง โดยนางสาวพนิดา ชเนศวร ผูป ระกอบ การรานกวยเตี๋ยว โรงอาหารอาคารมหิตลาธิเบศร กลาววา ที่จริงตนไมไดอยากขายอาหารในราคาที่ แพงขึ้น แตเนื่องจากตนทุนวัตถุดิบสวนใหญยังมี ราคาสูง และมองวาเปนไปไมไดทจ่ี ะมีการลดราคา ลง เพราะสวนใหญสินคาใดที่ราคาขึ้นแลวก็จะขึ้น เลย ซึง่ ถือเปนการเอาเปรียบผูบ ริโภค แตโดยสวน ตัวแลวก็ไมรูจะทำอยางไรเชนกัน เพราะจำเปน ตองซื้อวัตถุดิบทุกๆ วันตามราคาที่ตลาดกำหนด ไมสามารถเลือกซื้อในวันที่ราคาถูกแลวกักตุนเอา ไว เพราะสินคาประเภทอาหารมีการเนาเสีย ทำให ผูคาไมมีทางเลือก และตองตกอยูในภาวะจำยอม นางสุขเนตร อัจฉฤกษ แมคารานอาหาร อีสาน โรงอาหารอาคารพินิตประชานาถ กลาววา ราคาน้ำมันทีล่ ดลงไมไดสง ผลตอราคาวัตถุดบิ และ ตนทุนประกอบการมากนัก เพราะสินคาบางประเภท อยางอาหารจำพวกพืชผักและขาว ก็มีการ ปรับลดราคาลงและมีราคาแปรผันไปตามฤดูกาล อยูแลว จะเปนปญหาก็แตสินคาที่มีการปรับราคา ขึ้นตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อยางแกสหุงตมและ เนื้อสัตว ที่ราคาไมไดลดลงตามการปรับลงของ น้ำมัน ทำใหตน ทุนของรานตนสูงขึน้ มาก เนือ่ งจาก เนื้อสัตวเปนสวนประกอบสำคัญในอาหารอีสาน ดานนางสาวประทิน จันทรเจียวใช แมคารานขาวราดแกง อาคารจุลจักรพงษ ใหความ เห็นเกี่ยวกับราคาเนื้อสัตวที่ไมไดลดลงตามราคา น้ำมันเชือ้ เพลิงวา เปนเพราะสินคาประเภทดังกลาว

เป น สิ น ค า ที่ มี ก ารกำหนดราคาขึ้ น อยู  กั บ บริษัทใหญเพียงไมกี่แหง “ราคาหมูตามตลาดในกรุงเทพฯ ตอนนี้ก็ กิโลละ 110-115 บาท แตจริงๆ แลวตามตาง จังหวัดทีป่ า อยู หมูทช่ี าวบานเขาเลีย้ งเองกิโลหนึง่ ก็แค 85-90 บาท แตทร่ี าคาตลาดในกรุงเทพฯ เปน อยางนี้ก็เพราะวา มีเจาของกิจการรายใหญเขา กำหนดเอาไว” นางสาวประทินกลาว นอกจากนี้ นางสาวประทิน ยังกลาวเพิ่ม เติมอีกวา นอกจากอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ ประสบปญหาจากการกำหนดราคาของผูป ระกอบ การรายใหญแลว วัตถุดิบที่ทำจากแปงอยางเสน กวยเตีย๋ วและเสนขนมจีน ซึง่ ควรปรับราคาลงตาม ราคาขาวที่ลดลง ก็ประสบปญหาจากการที่ผูผลิต ตัง้ ราคาสูงกวาความเปนจริงเชนกัน จึงอยากเรียก รองใหกระทรวงพาณิชยเขามาดูแลการกำหนด ราคาสินคาที่เอาเปรียบผูบริโภคใหมากกวานี้ ดานรศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน อาจารย ประจำคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไมใชปจจัยสำคัญ เพียงอยางเดียวของราคาตนทุนวัตถุดิบ แตยังมี ปจจัยอื่นที่สำคัญอีกเปนตัวหนุน สวนการที่ผูผลิต วัตถุดิบขึ้นราคาสินคาเมื่อครั้งที่แลวนั้น โดยสวน ตัวมองวาเปนเพียงแคขอ อางทีท่ ำใหฟง ดูดขี น้ึ มาก กวาการปรับขึ้นเองโดยไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้น เทานั้นเอง สำหรับแนวทางในการคุมครองผูบริโภค ภายในจุฬาฯ นัน้ รศ.ดร.แล มองวา คณะกรรมการ บริหารโรงอาหารรวม ควรลงมาตรวจสอบตนทุน ราคาอาหารอยางจริงจัง เพือ่ ใหสามารถระบุตน ทุน ราคาอาหารแตละชนิด และปรับราคาใหเหมาะสม นอกจากนีท้ างสวนกลางยังควรเขามาควบคุมเรือ่ ง

ของคุณภาพและปริมาณของอาหารอยางสม่ำเสมอ ดวย เพื่อปองกันปญหาเรื่องคุณภาพหรือปริมาณ อาหารที่อาจลดลงตามราคาที่ปรับลดลง “ในกรณีของอาหารที่ไมสามารถควบคุม คุณภาพและปริมาณไดชัดเจน เชน ขาวราดแกง กวยเตี๋ยวสวนกลางตองเขามาควบคุมคุณภาพ และปริมาณ โดยการหมั่นตรวจสอบเปนประจำ สวนปริมาณสินคาบางอยาง ก็กำหนดใหชดั เจนได เชน เครื่องดื่ม ควรบรรจุขวดที่ไดมาตรฐานเดียว กัน แกวใสน้ำก็ตองกำหนดขนาดและราคาของ แตละขนาดใหเทากันทั่วทั้งหมด หรือสินคาอื่นๆ ทีม่ บี รรจุภณ ั ฑกค็ วรเปนมาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด” รศ.ดร.แลกลาว ในสวนของผูบริโภคเอง รศ.ดร.แล ยังได เสนอแนวทางในการแกไขปญหาเพิ่มเติมอีกวา หากตองการเรียกรองความเปนธรรม ตัวผูบริโภค ตองรวมกลุมสมาคมผูบริโภคใหแข็งแรงเสียกอน จึงจะทำใหมีอำนาจตอรองกับกลุมสมาคมพอคา ตางๆ ทีร่ วมกลุม กันตัง้ ราคาเพือ่ เอาเปรียบผูบ ริโภค และหากผูบ ริโภคมีอำนาจกำหนดราคาสินคาได ก็ จะถือเปนความเคลื่อนไหวในระบบเศรษฐกิจแบบ เสรีอยางแทจริง ทั้งนี้ ผูสื่อขาวไดพยายามติดตอเพื่อขอ สัมภาษณประธานคณะกรรมการบริหารโรงอาหาร รวม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อสอบถามราย ละเอียดเกี่ยวกับการปรับราคาจากทางสวนกลาง ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตไดรบั การปฏิเสธ โดยใหเหตุผลวาการกำหนดราคาอาหารภายใน จุฬาฯ นั้น มีการทำงานเปนคณะกรรมการ จึงไม เห็นสมควร หากจะใหมตี วั แทนเพียงคนใดคนหนึง่ ออกมากลาวถึงภาพรวมนโยบายทัง้ หมดของคณะ กรรมการ


บทบรรณาธิการ/บทความ

5

บทบรรณาธิการ

วิธีการ VS เปาหมาย เรื่อง : วรุตม โอนพรัตนวิบูล ในแวดวงกีฬาโลกปจจุบัน เรามักพบรายชื่อนักกีฬาที่แลดู ไมสอดคลองกับประเทศทีเ่ ขาหรือเธอเปนตัวแทนทีมชาตินน้ั ๆ อาทิ “เซบาสเตียน ควินตานา” กองหนาทีมชาติการตา “เจนิเฟอร เควียน เหลียน” นักปงปองสาวจากสาธารณรัฐโดมินิกัน รวมไปถึงนัก บาสเกตบอลหญิงตัวแทนประเทศรัสเซียอยาง “เบ็คกี้ แฮมมอน” ซึง่ ลวนแตเปนตัวอยางของนักกีฬาที่ชื่อไมสัมพันธกับสัญชาติทั้งสิ้น และหากจะหาเหตุผลใหกบั ปรากฏการณดงั กลาว คำตอบสุดทายคง หนีไมพนเรื่อง “การโอนสัญชาตินักกีฬา” ระหวาง “เปาหมาย” กับ “วิธีการ” คนเราอาจใหความสำคัญ แตกตางกันไป เชนเดียวกับบุคคลบางสวนในแวดวงกีฬาที่ตองการ ใหทุกขั้นตอนกอนถึงจุดหมายเต็มไปดวยความถูกตองและความ ภาคภูมิใจ ไมวาผลลัพธจะออกมาเปนเชนไร ไมสนวาจะไดรับคา ตอบแทนเทาไหรเพื่อแลกกับการเปลี่ยนสังกัด ในขณะที่นักกีฬาอีก กลุมหนึ่งอาจมุงหวังความสำเร็จ ความเจริญกาวหนา ตลอดจนผล กำไรสูงสุด โดยไมคำนึงถึงวิธีการ และไมลังเลที่จะยายสัญชาติใน ทันทีที่มีขอเสนอรออยูตรงหนา หากลองพิจารณาที่มาของนักกีฬาในรายการแขงขันระดับ โลกเมือ่ ปทผ่ี า นมา จะพบวามีบคุ คลไมนอ ยทีเ่ ลือกรับขอเสนองามๆ มากกวาการเลือกเก็บสัญชาติเดิมของตนไว จากจำนวนนักกีฬาใน ศึกฟุตบอลชิงแชมปแหงชาติอาเซียน (เอเอฟเอฟ ซูซกู ิ คัพ) จะเห็น วาทีมชาติสงิ คโปรมนี กั ฟุตบอลนำเขา 9 คนจากทัง้ หมด 23 คน เชน เดียวกับมหาอำนาจโลกอยางสหรัฐฯ ทีส่ ง นักกีฬาตางดาวเขาทำศึก ปกกิ่งเกมสเปนจำนวนถึง 33 คน จากทัพนักกีฬาทั้งสิ้น 596 คน ในขณะที่ฟุตบอลชิงแชมปแหงชาติยุโรปป พ.ศ. 2551 (ยูโรแชมเปยนชิพ) กลับมีทีมที่ผานเขารอบสุดทาย โดยปราศจากนักเตะ โอนสัญชาติเพียง 4 ประเทศ จาก 16 ประเทศเทานั้น ตัวเลขขางตนนอกจากจะชวยตอกย้ำใหเห็นการลุกลามของ แนวคิดจักรวรรดินิยมทางกีฬาไดอยางชัดเจนแลว ยังชี้ใหเห็นถึง เรื่องความเหมาะสมเปนสำคัญ กลาวคือประเทศตางๆ ไมควรใช กลวิธีใดๆ โดยเฉพาะทรัพยากรเงิน เพื่อจูงใจนักกีฬาที่มีความ สามารถใหมาเปนเครื่องทุนแรงที่จะผลักดันใหชาติของตนประสบ ความสำเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว เพราะการกระทำดังกลาวจะทำ ใหเกิดความเหลื่อมล้ำระหวางประเทศ “มั่งคั่ง” กับ “ยากจน” อยาง หลีกเลี่ยงไมได เชนเดียวกับที่ทีมชาติการตาผูร่ำรวยจากการคา น้ำมัน สามารถควาเหรียญทองฟุตบอลชายในศึกเอเชียนสเกมส พ.ศ.2550 ไปได ดวยการใชฝเทา “ผูเลนนำเขา” ถึง 5 คนเปนกระดูก สันหลังใหกับทีม วาแตชัยชนะที่ไดมาจากตัวแทนของประเทศ ซึ่ง

ไมไดถือสัญชาติตามการเกิดนั้น จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคน ทั้งชาติไดจริงหรือ? อยางไรก็ตาม การปรบมือขางเดียวนัน้ ยอมไมดงั ตัวนักกีฬา เองก็มสี ว นกับปรากฏการณใหมในแวดวงกีฬานีด้ ว ยเชนกัน และไม วาจะดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ ลวนเปนเหตุใหนักกีฬาตัดสินใจโอนสัญชาติไดทั้งสิ้น “มุสตาฟก ฟารุดดิน” นักฟุตบอลทีมชาติสิงคโปร ซึ่งโอน สัญชาติจากประเทศเซอรเบีย หลังจากยายมาคาแขงในลีกของ สิงคโปรไดเพียง 2 ป ก็ไดรับคาจางพิเศษ นอกเหนือจากคาเหนื่อย ที่ไดรับกับสโมสรแทมปเนสในลีกสิงคโปร (Tampines Rovers Football Club) สูงถึง 8,000 เหรียญสิงคโปร (ราว 200,000 บาท) ตอเดือน ซึ่งหากเขายังคงเลนในเซอรเบีย คงตองใชเวลารวม 10 ป เพื่อที่จะหารายไดเทากับการเลนในนามสิงคโปรเพียงปเดียว ทั้งนี้ ยังไมนับรวมถึงสวัสดิการตางๆ ครบครัน อาทิ รถยนตสวนบุคคล บาน และโบนัสตางๆ อีกมากมาย ดวยสิ่งลอใจดังกลาว บวกกับความตองการใหคุณภาพชีวิต ของตนดีขน้ึ ทำใหนกั กีฬาหลายรายทีพ่ อมีความสามารถ แมอาจจะ ยังมีฝมือไมเขาขั้นที่จะเปนทีมชาติภายในบานเกิดตนเองได มักยิน ดีที่จะออกไปขุดทองนอกประเทศ และยอมตกเปนเครื่องมือนักลา สัญชาติ เพราะถึงแมฝไ มลายมือจะยังไมถงึ ขัน้ เกรดเอ แตเมือ่ เปรียบ เทียบแลวยังนับวาอยูเ หนือคูแ ขงในภูมภิ าคทีย่ า ยไปอยูห ลายชวงตัว การกระทำเชนนี้มิไดเกิดแคในวงการกีฬาเทานั้น หากจะ กลาวอีกนัยหนึ่ง พฤติกรรมของเหลาประเทศผูฉกฉวยความได เปรียบทัง้ หลาย คงไมตา งไปจากพฤติกรรมของพรรคการเมืองตางๆ ที่ทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาเสถียรภาพในรัฐบาลของตน โดยเพิ่มสิทธิ์ เพิม่ เสียงในสภาใหมากทีส่ ดุ ไมวา จะเปนวิธกี ารเจรจาตอรองเพือ่ ให ส.ส.ยายพรรค หรือการดึงนักการเมืองจากพรรคอื่นมารวมรัฐบาล แมวาอุดมการณทางการเมืองจะไมตรงกัน หรือแมกระทั่งเคยอยูคน ละขั้วมากอนก็ตาม จะวาไปแลว นักการเมืองผูไรอุดมการณ ทำทุกอยางเพื่อ ตำแหนงและผลประโยชนสูงสุดของตน ก็ไมตางอะไรกับนักกีฬา ผูมุงหวังความเจริญกาวหนา แตละทิ้งจิตวิญญาณของนักกีฬาผูรับ ใชชาติดวยความภาคภูมิใจไป สุดทายแลว คงตองยอนกลับไปที่ยังจุดเริ่มตน ยอนกลับไป หาวิธีคิดของแตละบุคคลวา พวกเขาคำนึงถึง “วิธีการ” ที่จะนำไปสู “เปาหมาย” มากนอยเพียงใด

เจาของ: ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา: อ.มานพ แยมอุทัย ที่ปรึกษา: อ.มานพ แยมอุทัย, อ.พรรษาสิริ กุหลาบ สถานที่ติดตอ: ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 E-mail: softrose.yearglory@gmail.com กองบรรณาธิการและศิลปกรรม: ชัญญา ติ๋วตระกูล, อิสสริยา อาชวานันทกุล, ทักษยา วัชรสารทรัพย, อรณิชชา โภชนจันทร กรกช สุริยาอาภรณ, กฤตพจน พงศถิรประสิทธิ์, ชญตา ธารไพศาลสมุทร, ชินพัฒน กีรติวิบูลย, ณัฐชา วิวัฒนศิริกุล, ทวีพร คุมเมธา, ธรรมพร ดีปลื้ม, ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ, ปรัช เกียรติพงษสาร, พชรกร อนุศิริ, วรวรรษ รักวงษ, วรุตม โอนพรัตนวิบูล, วัชราวุธ ลีภาคภูมิพานิชย, วุฒิพงษ ทานะมัย, สงฟาง จรุงกิจอนันต, สรวิศ จำนาญศิลป, สุธินี ภูโกสีย, แสงอรุณ วรรณจู, หนอแกว เสนพันธุ, อัจฉริยา เอิบประสาทสุข, อรพร บาลี

“เรื่องเกาเลาใหม” เรื่องเดิมๆ ของการแบงฝกแบงฝาย ความคิดเดิมๆ ของ นักการเมือง นโยบายเดิมๆ ที่หวังโกยคะแนนนิยมจากประชาชน ฯลฯ ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นบนแผนดินไทยตอนนี้ก็ไมตางไปจาก “เรือ่ งเกา” ทีถ่ กู นำมา “เลาใหม” ครัง้ แลวครัง้ เลา จนทำใหประชาชน จำนวนไมนอยรูสึกเบื่อหนาย เลิกคาดหวัง จนอาจถึงขั้นเบือนหนา หนี ดวยเหตุผลที่วา มันก็แค “เรื่องเดิมๆ” แมจะมี “เรือ่ งใหมๆ” เกิดขึน้ ในประเทศไทยอยูบ า ง อยางการ เปลี่ยนขั้วอำนาจจากผูที่เคยตรวจสอบมาเปนผูถูกตรวจสอบ จาก ฝายคานอยางประชาธิปตยที่กลายมาเปนฝายบริหารประเทศ แต หากมองในอีกแงมมุ หนึง่ มองจากปรากฏการณการแบงฝกแบงฝาย มองจากการชุมนุมประทวงของกลุม แบงสีเลือกขางทีย่ งั คงมีอยู หลาย ฝายอาจเห็นวา การเปลี่ยนรัฐบาลไมไดทำใหเหตุการณบานเมือง เปลี่ยนแปลงไปนัก จะเปลี่ยนก็แตสีเสื้อของผูชุมนุมขับไลรัฐบาล เทานั้น แทจริงแลวอาการเบือ่ หนายแกงถวยเกาของคนในประเทศก็ ไมไดเกิดขึน้ เฉพาะเรือ่ งการเมืองอยางเดียว เพราะหากวิเคราะหกนั ตามธรรมชาติของมนุษยแลว จะพบวาเปนสัตวทม่ี กั มีขดี ความอดทน ในเรื่องตางๆ อยางจำกัด จึงสงผลใหภาวะการรับฟงดอยประสิทธิภาพลงไปโดยปริยาย เมื่อไดปกใจเชื่อแลววาเรื่องราวเหลานั้นเปน เรือ่ งซ้ำซาก นาเบือ่ หนาย โดยไมเคยสนใจมองหา “แงมมุ ใหมๆ” ใน “เรื่องเดิมๆ” อาจเปนเพราะการปกใจเชื่อในทำนองที่วา เรื่องนั้นก็รูอยู เรือ่ งนีก้ เ็ คยฟงมาเยอะ จึงทำใหคนจำนวนไมนอ ยในสังคมตัดโอกาส ตัวเองในการรับรูขอมูลขาวสารที่สำคัญไป เพียงเพราะคิดวาเปน เรือ่ งเดิมๆ “นิสติ นักศึกษา” มองเห็นปญหาในขอนี้ จึงเลือกทีจ่ ะมอบ พืน้ ทีส่ ว นหนึง่ ในฉบับ พูดถึงเรือ่ งทีไ่ มแปลกใหมนกั อยาง “ผลกระทบ จากการแยกขยะในชุมชนจุฬาฯ” เพื่อชี้ใหประชาคมชาวจุฬาฯ เห็น วา เรือ่ งเดิมๆ ทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดลอมและโลก เรือ่ งเดิมๆ ทีห่ ลายคน เบือ่ จะรับฟง ยังมีแงมมุ ทีช่ าวจุฬาฯ มองขามและควรหันมาตระหนัก อยางจริงจังเสียทีวา พวกเราไดทำรายโลกดวยน้ำมือของเราเองไป มากนอยแคไหนแลวในระหวางที่อาศัยภายในรั้วสีชมพูแหงนี้ หรือแมแตเรื่อง “การแสดงความคิดเห็น” ก็ถือเปนสิทธิขั้น พื้นฐานประการสำคัญที่ “นิสิตนักศึกษา” คาดหวังใหผูอานตระหนัก ไวเสมอ ทัง้ ในฐานะทีเ่ ปนประชากรจุฬาฯ และในฐานะของประชาชน ชาวไทยคนหนึ่ง ซึ่งอยูภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย หนังสือพิมพฉบับนีจ้ งึ ไดสะทอนเสียงรองเรียนแสดง “ความเดือดรอน” ของคนกลุมหนึ่งผานคอลัมน “เปดกลองสองจุฬาฯ” ดวยหวังเปน กำลังใจใหกับเจาของความคิดเห็นเหลานั้น ไมใหทอแทไปกับการ พยายามแสดงออกความคิดเห็นใดๆ และไมใหเบือ่ หนายไปกับระบบ การจัดการแบบเดิมๆ เพราะแมวาเสียงสะทอนในครั้งนี้จะยังไมอาจ สั่นสะเทือนการตัดสินใจจากเบื้องบนได แต “นิสิตนักศึกษา” ก็เชื่อ วาความคิดเห็นเหลานีส้ ามารถเปนกระจกเงาชัน้ ดีใหกบั ผูด แู ลจุฬาฯ ไดอยางแนนอน ตราบใดที่ผูอยูใตปกครองอยางเราๆ ยังคงยึดมั่น แสดงความคิดเห็นตอเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยไมมองวาเปนเรือ่ งซ้ำซาก นาเบื่อหนายเสียกอน ขอเพียงทุกฝายใหความสำคัญกับปญหาเดิมๆ มากกวาที่ เปนอยู แคเพียงเรามีความอดทนรับฟงเรื่องเกาๆ มากขึ้นสักนิด อาจทำใหเรื่องราวเหลานั้นไดรับการแกไข และไมจำเปนตองถูกนำ มาพูดถึงซ้ำแลวซ้ำอีก จนกลายเปนความนาเบื่อโดยไมจำเปน และตราบใดที่เรารูจักเรียนรูจากประวัติศาสตร เรียนรูจากความผิด พลาด ไมแนวาความคิดเกาๆ เหลานั้น อาจชวยใหเราไมตองย่ำอยู กับปญหาเกาๆ ดวยคำพูดที่วา มันก็แค “เรื่องเดิมๆ” อยาเพิ่งเบื่อกับเรื่องเกาๆ เพราะโลกใบนี้ไมมีอะไรเปนเรื่อง ใหม นอกจากประวัติศาสตรที่ยังไมถูกคนพบ “There is nothing new in the world except the history you do not know.” (คำกลาว ของแฮรี่ เอส ทรูแมน เมื่อครั้งดำรงตำแหนงประธานาธิบดีคนที่ 33 ของอเมริกา)


6

บทความ

“ฟรีออนไลนจุฬาฯ” คุมหรือไมอยูที่ “ผูใช” หรือ “ระบบ” เรื่อง : ณัฐชา วิวัฒนศิริกุล กรกช สุริยาอาภรณ

โดยไฟลขอมูลของซียูไออารจะอยูในรูป แบบของไฟลพีดีเอฟ (PDF) ซึ่งประกอบไปดวย ผลงานวิจัยทางวิชาการของคณาจารยและนักวิจัย รวมถึ ง วิ ท ยานิ พ นธ ข องนิ สิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเปนคลังความรูอางอิงที่ผลิต มาจากมันสมองของชาวจุฬาฯ เองทั้งสิ้น เมื่ อ สอบถามผู  ใ ช ง านอย า งนายวั น ชั ย ศักดิพ์ งศธร นิสติ ปริญญาโท คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาการวางแผนภาคและเมืองกลาววา ตนไดใชบริการซียูไออารเปนประจำเมื่อเริ่มทำ วิทยานิพนธ เพราะเห็นวาชวยใหเกิดความสะดวก ดี สามารถดาวนโหลดใสในเครื่องคอมพิวเตอร แลวนำไปอานตอที่ไหนก็ได แคพื้นฐานยังไมคุมพอ นอกจากขอมูลความรูแ ละงานวิจยั ฝมอื ชาว หลายคนอาจจะเคยเขาไปดาวนโหลดสไลด บทเรียนแตละรายวิชาจากหองเรียนจำลองอยาง “แบล็กบอรด” (http://blackboard.it.chula.ac.th) เคยใชระบบดังกลาวรับสงการบาน หรือเคยคนหา หนังสือจากฐานขอมูลหองสมุดผานเว็บไซต http:// car.chula.ac.th ตามคุณสมบัติ “ขั้นพื้นฐาน” ของ ระบบ แตนอยคนนักจะไดใชบริการ “ขั้นสูงกวา นั้น” ในระบบดังกลาว รวมทั้งบริการอื่นอยาง “ซียูไออาร” (CUIR: Chulalongkorn University Intellectual Repository) และ “ซียูเรเฟอเรนซ” (CU Reference) ซึ่งอาจถือเปนปจจัยสำคัญที่ทำ ใหจุฬาฯ สมควรไดอยูในอันดับ 2 ของประเทศ นอกจากแบล็กบอรดจะเปนระบบที่ชวยให เกิดการเรียนการสอนไดทกุ ทีท่ กุ เวลา ชวยสงเสริม จุฬาฯ อยางซียไู ออารแลว จุฬาฯ ยังใหบริการเปด การเรียนรูดวยตนเอง และทำใหเกิดพื้นที่ในการ รับฐานขอมูลเพื่อการคนควาวิจัยอีกกวา 98 ฐาน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดแลว ความ จากแหลงความรูช น้ั นำทัว่ โลก โดยใหผใู ชสามารถ สามารถของระบบยังครอบคลุมไปถึงการสนับสนุน คัดลอก สงเปนอีเมล และพิมพออกมาเปนรูปแบบ สื่อมัลติมีเดีย เชน แฟลช (Flash) และไฟลวิดีโอ เอกสารได ผานทางระบบที่เรียกวา “ซียูเรเฟอซึ่งมีการรองรับในระบบเพื่ออำนวยความสะดวก เรนซ” (CU Reference) “ซียูเรเฟอเรนซเปนฐานขอมูลสำหรับคน ใหกับการเรียนการสอนในเรื่องยากๆ อยางการ ผาตัดหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร ดวยความ ควาวิจัยโดยเฉพาะ ซึ่งทางจุฬาฯ สมัครไวเยอะ คาดหวังวา ความพรอมของระบบจะชวยใหนิสิต มากๆ ที่อื่นเขาไมมีฐานขอมูลเยอะขนาดนี้ ในเชิง วิชาการเราจะมีพวกวารสารออนไลน ตัวอยาง เขาใจเนื้อหาตางๆ ไดงายขึ้น คนทัว่ ไปอาจเคยใช http://car.chula.ac.th เชน ศูนยวิจัยของกสิกร ก็จะอานเปนฟูลเท็กซ เพือ่ คนหาทีต่ ง้ั ของหนังสือในหองสมุดภายในจุฬาฯ (Full Text) ได ก็จะไมเปลืองหองสมุด” นายชยา แตมีบริการอีกประเภทหนึ่งที่นอยคนนักจะเคยได ลิมจิตติ รักษาการผูอำนวยการ สำนักเทคโนโลยี ยินคือ “คลังปญญาจุฬาเพื่อประเทศไทย” หรือ สารสนเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (IT Chula) ซียูไออาร (CUIR) บริการออนไลนอีกระบบของ กลาว จุฬาฯ ที่ชวยใหการคนหาขอมูลความรูทำไดงาย ยิ่งขึ้น คือถาใชบริการระบบซียูไออาร จะสามารถ จำกัดระบบ-จำกัดประสิทธิภาพ ดูเหมือนวาทั้ง “แบล็กบอรด” “ซียูไออาร” เรียกดูหนังสือและงานวิจยั ผานหนาเว็บไซต http:// cuir.car.chula.ac.th ไดทันที โดยที่ไมตองไป และ”ซียูเรเฟอเรนซ” ทั้ง 3 บริการตางก็เพียบ ยืม-คืนที่หองสมุด เพียงแคใชเครื่องคอมพิวเตอร พรอมไปดวยขอดีนานานาใชงาน แตเนื่องจากขอ ในจุฬาฯ หรือเชือ่ มตอระบบอินเทอรเน็ตดวยนิราศ จำกัดของระบบในบางประการ จึงสงผลใหบริการ เน็ต (บริการอินเทอรเน็ตไรสายของจุฬาฯ) ก็ ดังกลาวไมไดถูกใชอยางเต็มประสิทธิภาพอยางที่ สามารถดาวนโหลด (Download) ขอมูลทีต่ อ งการ ควรจะเปน สำหรับแบล็กบอรดนัน้ ถึงแมวา จะมีการจัด ได

อบรมบุคลากรและอาจารยใหรจู กั การใชโปรแกรม นีท้ ว่ั ทัง้ มหาวิทยาลัย แตนน่ั ก็ไมสามารถหลีกเลีย่ ง ขอเท็จจริงทีว่ า โปรแกรมนีเ้ ขาใจไดยาก และนำไป ใชจริงไดยากพอๆ กัน “เทาที่ประสบกับตัวเองก็คือ รูสึกวามันใช งานยาก แมแตจะมีการอบรมหรืออะไรตางๆ ก็ ตาม ถาประเมินเอาจากอาจารยในคณะที่ใชแทบ ไมมีเลย ก็คืออาจจะมีครูอยูคนเดียวที่ใชบาง” ผศ.ณรงค ขำวิจิตร อาจารยประจำภาควิชา วารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร ใหความเห็น ดานซียูไออารเอง ก็มีขอจำกัดอยูเชนกัน เ พราะถึงแมวา ไฟลพดี เี อฟทีโ่ หลดมานัน้ จะสามารถ เซฟ (Save) ใสเครื่องคอมพิวเตอรได แตผูใชจะ ไมสามารถพิมพออกมาอานไดเลย ตองอานอยูแ ต

“ บริการซียูไออารและซียูเรเฟอเรนซนั้น “

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถูกจัดอยูท อ่ี นั ดับ 2 ของประเทศ และเปนอันดับที่ 443 ของโลกจาก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในดานการเผยแพร ขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกสในป พ.ศ. 2551 ของ เว็บไซตเว็บโบเมตริกส (http://www.webomet rics.info) ซึ่งอยูภายใตการดูแลของซีเอสไอซี (CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas) อันเปนสถาบันวิจัยสาธารณะที่ใหญ ที่สุดของประเทศสเปน แลวคุณในฐานะที่เปนชาวจุฬาฯ คนหนึ่ง ไดใชสื่ออิเล็กทรอนิกสของจุฬาฯ คุมคากับประสิทธิภาพที่มีอยูแลวหรือยัง?

ก็คงไมตางอะไรกับหองสมุดที่เพียบพรอม ไปดวยหนังสือ แตรางไรซึ่งผูคน เฉพาะบนหนาจอคอมพิวเตอรเทานัน้ เพราะระบบ ตองการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเปนเหตุผล เดียวกับที่เอกสารทุกฉบับในบริการซียูไออาร จะ มีลายน้ำขนาดใหญประทับอยูกลางหนากระดาษ ด้านพิมลพรรณ ไชยนันท นิสิตปริญญา เอก คณะนิเทศศาสตร เปนอีกคนหนึ่งที่มองเห็น ขอจำกัดจากการใชงานดวยตัวเอง เลาวา ถึงแม ระบบซียไู ออารจะสะดวกตอการคนหาวิทยานิพนธ และงานวิจัย แตดวยระเบียบที่กำหนดใหเจาของ เปนผูย น่ื ผลงานของตนเก็บเขาคลังดวยตนเอง จึง ทำใหภายในคลังขอมูลมีวิทยานิพนธและงานวิจัย ที่ไมครบถวน เหมือนอยางที่หอสมุดของจุฬาฯ มี และสงผลใหผูใชไมสามารถรูไดเลยวาขอมูลที่หา ไดจากระบบนั้น ครอบคลุมความตองการของหัว ขอที่กำลังหาแลวหรือยัง ทำใหตนตองกลับไปหา เพิ่มเติมที่หอสมุดเองอยูดี

ซึ่งผูคน มีเพียงนิสิตบางกลุมเทานั้นที่จะเขาไปใช บริการ จากมุมมองของผูบ ริหารระบบซียเู รเฟอเรนซ ผศ.ดร.พิมพรำไพ เปรมสมิทธ ผูอำนวยการ สถาบันวิทยบริการ นั้นเห็นวา บริการออนไลน ของจุฬาฯ ทั้งซียูไออารและซียูเรเฟอเรนซยังไม เปนที่รูจักในกลุมนิสิตปริญญาตรีเทาใดนัก แตจะ เปนทีร่ จู กั ดีในกลุม นิสติ ปริญญาโทและปริญญาเอก เนือ่ งจากเปนกลุม นิสติ ทีม่ คี วามตองการคนหาขอมูลเชิงวิจัย โดยเฉพาะนิสิตปริญญาโทที่จบการ ศึกษาจากจุฬาฯ ในระดับปริญญาตรีมากอน จะมี แนวโนมที่จะรูวามีบริการดังกลาวมากกวา แตจากการสุม สอบถามนิสติ ปริญญาโท รวม ถึงนิสติ ปริญญาโททีจ่ บการศึกษาในระดับปริญญา ตรีจากจุฬาฯ ก็พบคำตอบที่นาประหลาดใจวา พวกเขาสวนใหญไมรูดวยซ้ำวาบริการดังกลาวมี อยูจริง จึงกอใหเกิดขอสงสัยวา นิสิตปริญญาโทที่ รูแ ละใชบริการดังกลาวอยางคุม คานัน้ อยางทีจ่ ฬุ าฯ คาดหวัง อาจจะมีอยูเพียงแคหยิบมือเดียวจาก จำนวนนิสิตปริญญาโทกวาพันคนที่กำลังศึกษา อยูในรั้วจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในประเด็นนี้ ผูอำนวยการสถาบันวิทยบริการชีแ้ จงวา ทางสถาบันก็พยายามประชาสัมพันธ ใหมีคนรูจักฐานขอมูลทั้งสองมากขึ้น โดยจัดให ซียูไออารมีการประสานงานกับทางบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อกระตุนใหเหลานิสิตสงผลงานวิทยานิพนธ ของตนเขาสูร ะบบฐานขอมูลออนไลนมากขึน้ สวน ซียูเรเฟอเรนซนั้นจะเนนใหนิสิตเกิดการบอกตอ โดยมีเครือขายทูตนิสติ ของแตละคณะเปนผูแ นะนำ แม ว  า ในวั น นี้ ร ะบบบริ ก ารออนไลน ข อง จุฬาฯ จะมีเพียงกลุมคนบางกลุมที่เขาใจความ หมายของการใชงานอยางคุมคา แตในฐานะนิสิต จุฬาฯ แลว เราคงตองหันมาเห็นคากับสิ่งที่มีอยู ใหมากขึ้น อยางที่คุณชยา ลิมจิตติ รักษาการผู อำนวยการไอทีจุฬาฯ กลาววา “เรามีฐานขอมูล เยอะมาก ถาไปอยูมหาวิทยาลัยอื่น จะพบวาเขา ไมมี และเขาก็อยากจะใชกันมาก” และถึงแมวา ระบบดังกลาวจะยังมีขอ จำกัดในการใชงานอยูบ า ง แตหากผูใชบริการพรอมที่จะมองขามจุดบกพรอง บางประการและเปดใจใชงานกันมากขึ้น ไมชาไม นานสวนที่ขาดและเกินที่มีอยูในระบบตอนนี้ อาจ ไดรบั การปรับปรุงใหดขี น้ึ เมือ่ มีผใู หความสนใจกับ สิ่งที่มีอยูมากขึ้น และหากทำไดเชนนี้ อาจถือไดวา ประชาคม จุฬาฯ สามารถใชทรัพยากรที่มีอยูไดคุมคากับ ตำแหนงอันดับ 2 ของประเทศอยูบางเหมือนกัน

ปดฝุนหองเรียนที่รางไรผูคน หากจะเปรียบแบล็กบอรดเปนเสมือนกระดานดำ คงเปนกระดานดำทีเ่ คยถูกชอลกขูดขีดมา ไมมากนัก และยังคงเหลือพื้นที่อีกมากใหนิสิต จุฬาฯ ไดใชเขียนใหคมุ กับเนือ้ ทีท่ ม่ี อี ยู สวนบริการ ซียูไออารและซียูเรเฟอเรนซนั้น ก็คงไมตางอะไร ขอมูลภาพจาก กับหองสมุดทีเ่ พียบพรอมไปดวยหนังสือ แตรา งไร - www.freeimages.co.uk


บทความ

เรื่อง : หนอแกว เสนพันธุ ภาพ : อรพร บาลี

เสียงเล็กๆ

7

วากันวาขีดความสามารถในการฟงเสียง ของมนุษยเรานั้นถูกจำกัดใหอยูในชวงประมาณ 0–120 เดซิเบลเทานั้น หากความเขมของเสียงต่ำ กวา 0 เดซิเบล หูของเราจะไมสามารถรับรูไดยิน และถาสูงเกิน 120 ก็จะเปนอันตรายตออวัยวะใน การรับฟง ในชีวติ ประจำวันเรามีโอกาสไดพบกับเสียง ความดังระดับแตกตางกันมากมาย เชน เราจะได ยินเสียงประมาณ 90 เดซิเบลเวลานั่งในรถบน ทองถนนที่มีการจราจรวุนวาย เวลาที่เราพูดคุย ตามปกติจะไดยินเสียงดังประมาณ 60 เดซิเบล เวลาทีม่ คี นกระซิบเบาๆ ใหเราฟงจะไดยนิ เสียงดัง ประมาณ 30 เดซิเบล และเสียงเบาที่สุดที่เราได ยิน คือเสียงลมหายใจแผวของคนทีย่ นื อยูห า งจาก เราไปประมาณ 3 เมตร ซึ่งมีความดังระดับ ประมาณ 10 เดซิเบลเทานั้น นาแปลกที่คนเราบางครั้งกลับไมสามารถ รับรูไดถึงคำพูดของผูอื่น ทั้งที่คนเหลานั้นก็ไมได กลาวถอยความดวยเสียงกระซิบ หรือพูดดวยเสียง แผวเบาดุจลมหายใจแตอยางใด อาจเปนเพราะปจจัยที่ทำใหคนเรารับรูเขา ใจคำพูดของผูอ น่ื ได ไมไดขน้ึ อยูก บั ระดับความดัง ของคลื่นเสียงเพียงประการเดียว แตเปนระดับ ความตั้งใจในการรับฟง ที่ทำใหคำกลาวของคน บางคนมีคาความดังนอยเสียยิ่งกวาเสียงกระซิบ เบาแผว ยิ่งกวาเสียงลมหายใจของผูที่ อยูหางไกลจากเรา 3 เมตรเสียดวยซ้ำ...

ดวยวาเสียงของประชาชนนัน้ ถึงแมจะเปนเพียง เสียงเล็กๆ ....แตก็มีคามากกวาเสียงกระซิบ และมีความ สำคัญกวาเสียงหายใจเบาแผวที่ลอยผาน

ไมจำเปนตองเปนผูเ ชีย่ วชาญ เราก็สามารถ รับรูไดถึงปญหาเรื่องความตั้งใจในการฟงแทบทุก ระดับของสังคมไทย เด็กๆ ในโรงเรียนจำนวนไม นอยมีปญหาการเรียนเพราะฟงอาจารยไมรูเรื่อง ผูใ หญในประเทศเราตางก็พดู เขาขางขัว้ ความคิดฝง ตนเอง โดยไมรจู กั ใชการฟงประกอบวิจารณญาณ เพื่อแยกขอเท็จจริงจากความคิดเห็น สวนนักการ เมืองบานเรานัน้ ก็เปนโรคฟงแบบลักปดลักเปด คือ รูจักฟงเฉพาะชวงเวลาหาเสียง พอหีบบัตรเลือก ตั้งปด ทักษะการฟงของนักการเมืองเหลานี้ก็ปด ตายตามหีบบัตรไปดวยเสียอยางนั้น ไมตองพูดถึงภาครัฐที่ดูเหมือนจะมีปญหา เรือ่ งการฟงเสียงประชาชนมากเปนพิเศษ ทัง้ กรณี การสรางเขื่อน และโรงไฟฟาในหลายๆ พื้นที่ซึ่ง รัฐไมยอมรับฟงประชาชนผูไดรับผลกระทบ ตอง รอใหภาพของชาวบานที่ทนทรมานยืนตากแดด กรำฝนไดถายทอดผานสื่อกอน รัฐจึงจะฟงเสียง ของประชาชน จากนั้นจึงคอยตั้งกองทุนชดเชย ความเสียหาย ใหคาชดเชยพอไดไปรักษาตัว เยียวยากันคนละนิดละนอย หากแตจำนวนเงินนัน้ แมมากเพียงใดก็ไมสามารถเยียวยาความสูญเสีย ทั้งทางรางกาย และจิตใจของผูคนซึ่งถูกอำนาจรัฐ ลิดรอนสิทธิของพวกเขาเหลานั้นได นาแปลกใจที่คนไทยปลอยใหรัฐเลนหนัง มวนเดิมซ้ำๆ คือไมรูจักฟง “กอน” ที่ความเสีย หายนั้นจะเกิด หากจะฟง ก็ตอเมื่อความเสียหาย เหลานั้นลุกลามกลายเปนปญหาใหญจนตองมา ตามแกไขกันภายหลัง กรณีเชนนี้ไมไดปรากฏให เราเห็นเพียงในระดับการทำงานของรัฐบาลซึ่งทำ หนาที่บริหารดูแลประเทศเราเทานั้น ปญหาเรื่อง การ “ฟง” ของภาคบริหารนั้น พบไดในทุกที่ ทุก

องคกร ทุกระดับของสังคมไทย ไมเวนแมในสถาบัน เดิม เพราะทุกวันนี้จะสงจดหมายลงทะเบียน “ขาพเจาไดแตหวังวา จะสามารถพาน ทีข่ น้ึ ชือ่ ไดวา เปนความหวังของประเทศชาติ เชน EMS ฯลฯ เพียงแคฉบับเดียวใชเวลานาน มาก” … พบสถาบันสักแหงที่สอนคนใหรูจักฟง เพราะ ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยของเราดวย เปนสิ่งสำคัญที่สุด นักบริหารที่ดีจำเปนตอง ความคิดเห็นเหลานีถ้ กู โพสตขน้ึ ดวยอารมณ เปนนักฟงมากเทากับที่จำเปนตองเปนนักพูด “การยายไปรษณียจ ฬุ า จากใตถนุ ศาลา คนจำนวนมากมายเหลือเกิน ไมเขาใจ พระเกี้ยวไปยังอาคารจามจุรี 9 สงผลกระทบ หลากหลาย บางเรียกรอง บางประชดประชัน และ ตอบุคลากรจุฬาฯ จำนวนมาก โดยเฉพาะเจา ความคิดเห็นจำนวนมากก็พยายามใหขอ มูลความ วา การสือ่ ความทีแ่ ทจริง ตองเปนแบบ 2 ทาง” หนาทีท่ ม่ี หี นาทีส่ ง จดหมาย รวมทัง้ คณาจารย เดือดรอนเพือ่ รวมผลักดันใหมกี ารเปลีย่ นแปลงเกิด ลี ไอเอคอคคา อดีตประธานกรรมการ ของ อาวุโสหลายทานทีไ่ มสะดวกทีจ่ ะเดินทางไปใช ขึน้ ความเดือดรอนจากการยายทีท่ ำการไปรษณียฯ บริการที่อาคาร จามจุรี 9 มหาวิทยาลัยนาจะ ไมเพียงแคปรากฎในกระทูแสดงความคิดเห็นเทา ไครสเลอร คอรปอเรชั่น (Chrysler Corporation) ใหคงไปรษณียไวที่เดิมและเปดไปรษณียอีก นั้น ในสวนของสภาคณาจารย จุฬาฯ ก็ไดรับการ นักบริหารผูก อบกูส ถานการณของเครือไครสเลอร เรียกรองใหมีการแกไขปญหานี้เชนกัน ในชวงปทศวรรษ 1980 กลาวไว และเปนคำกลาว แหงทางฝง จามจุรี 9” “การยายสหกรณนน้ั ไมคอ ยจะมีปญ  หาหรือ ที่ถูกตองที่สุด เพราะการสื่อสารนั้นจำเปนตอง 10 เมษายน พ.ศ. 2551 เสียงรองเรียนอะไร แตการยายไปรษณียน ม้ี คี นบน เปนแบบ 2 ทาง ผูบริหารจำเปนตองรับฟง และ ขอความขางตนตัดตอนมาจากความคิดเห็น เขามามากเหมือนกัน อาจารยหลายทานบอกวาไม สมาชิกในประชาคมก็จำเปนตองมีสวนรวมในการ ซึง่ โพสตลงใน www.cu-qa.chula.ac.th เว็บไซตน้ี สะดวกมาก” ผศ.ดร. ร.ท.หญิง สพญ.เนาวรัตน สะท อ นความคิ ด เห็ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แนวทางการ บริหาร ไมอยางนั้นแลวการเปลี่ยนแปลงใดๆ คง สรางขึ้นโดยสวนประกันคุณภาพ สำนักบริหาร สุธัมนาถพงษ เลขาธิการสภาคณาจารย กลาว แตคงไมมขี อ ความใดทีอ่ ธิบายทีม่ าของความ ไมสามารถเกิดขึ้นได วิชาการ เพื่อเปนพื้นที่แสดงความคิดเห็นของ นาเสียดายที่ผูบริหารของเราไมไดทำตาม ประชาคมจุฬาฯ ตอแนวนโยบายและการจัดการ เดือดรอนครั้งนี้ไดเทากับเจาของความคิดเห็นที่ ใชชื่อวา “อาจารยจุฬาฯ” ซึ่งโพสตไวบนเว็บไซต คำกลาวนี้กอนที่ตัดสินใจดำเนินการยายที่ทำการ บริหารดานตางๆ ของสวนกลาง หากไดลองแวะเขาไปอานความคิดเห็นใน http://www.cu-qa.chula.ac.th เมือ่ วันที่ 27 เดือน ไปรษณีย ไมฉะนัน้ เราคงไมตอ งทนลำบาก เสียทัง้ เวลา ทรัพยากร และเปลืองเงินงบประมาณของ เว็บไซตดังกลาว จะพบขอความเรียกรองใหมีการ เมษายน พ.ศ. 2551 จุฬาฯ ทีต่ อ งจายคาปรับปรุงพืน้ ทีใ่ หกบั ไปรษณียฯ แกไขปญหาเรือ่ งความไมสะดวกในการใชทท่ี ำการ “เรื่องการยายไปรษณียนี้เปนตัวอยาง หวังวาครั้งหนา ผูบริหารจะรับฟงความคิด ไปรษณีย ณ อาคารจามจุรี 9 อีกเปนจำนวนมาก หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบของ เห็นของชาวจุฬาฯ มากขึ้น ดวยวาเสียงของ “ขอใหมหาวิทยาลัยชวยพิจารณาให คนหมูมาก ที่ฝายบริหารทำไปโดยไมไดรับฟง ประชาชนนั้นถึงแมจะเปนเพียงเสียงเล็กๆ แตกม็ คี า มากกวาเสียงกระซิบ และมีความ ไปรษณียส าขาศาลาพระเกีย้ วคงมีเหมือนเดิม ความคิดเห็นของประชาคมเลย” สำคัญกวาเสียงหายใจเบาแผวที่ลอยผาน เพราะจากขอมูลที่ผานมาสาขานี้มีผูใชบริการ ตามขอความที่ปรากฏใน มาตรา 8 ขอที่ จึงขอเรียกรองใหผบู ริหารชวยรับฟง ทัง้ มาก” … “ฝากพิจารณาตรงนี้ดวย เห็นใจคน ทำงานกับนิสิตแถวฝงศาลาพระเกี้ยวดวย” 7 ของพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กอนและหลังทำการตัดสินใจ … “อยากใหมไี ปรษณียท ศ่ี าลาพระเกีย้ วเหมือน พ.ศ. 2551 นั้น ไดกำหนดอยางชัดเจนวามหา-

วิทยาลัยตองดำเนินการโดยยึดหลัก “การบริหาร งานโดยบุคลากรมีสว นรวม” ซึง่ แนนอนวาเรือ่ งทีม่ ี ผลกระทบตอคนหมูมากในลักษณะนี้ควรมีการ สำรวจความคิ ด เห็ น ของทุ ก ฝ า ยก อ นตั ด สิ น ใจ ดำเนินการ โชคดีที่แมทางผูบริหารของเราจะไมไดรับ ฟงกอนตัดสินใจ แตพลังเสียงของชาวจุฬาฯ ที่ รวมกันผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงก็สามารถ เรียกความสนใจจากผูบริหารใหหันมาจัดการกับ ปญหาที่เกิดขึ้นได เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เจาหนาทีผ่ ดู แู ลเว็บไซตจงึ ไดโพสตขอ ความ แจงใหประชาคมจุฬาฯ ทราบวา ผูบริหารชุด ปจจุบันไดตัดสินใจจัดหาพื้นที่ในศาลาพระเกี้ยว บริเวณติดกับธนาคารไทยพาณิชย เพื่อเปดเปน ที่ทำการไปรษณียเต็มรูปแบบดังเดิม แตขนาดที่ ทำการจะเล็กลง โดยคาดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ นัน้ ทางจุฬาฯ จะยอมเปนผูส นับสนุนให และขณะ นีเ้ จาหนาทีก่ ำลังรอแบบปรับปรุงพืน้ ทีจ่ ากทางการ ไปรษณียฯ เพื่อดำเนินการตอไป แมวา เราจะยังไมไดเห็นความเปลีย่ นแปลง ใดๆ ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผานมานับตั้งแตมี การแจงขอมูลดังกลาว และยังคงไมทราบวาจะ ตองทนความเดือดรอนนี้ตอไปอีกนานสักเพียงไร แตก็ยังถือวาดีที่ผูบริหารยังใสใจฟงทุกขสุขของ ประชาคมจุฬาฯ ไมปลอยใหเสียงรองเรียนเหลานี้ มีคาเพียงเสียงกระซิบที่ลอยผาน แผวเบาเทาลม หายใจ ดังเชนที่ผูบริหารในหลายองคกรปฏิบัติ ตอเสียงรองเรียนของผูไดรับความเดือดรอน


8

สกูปหลัก สู ่ ท างแยก

โครงการชื่อยาวนี้เปนโครงการนำรองใน การจัดการขยะ เริม่ ตนจากพืน้ ทีเ่ พียง 5 แหง คือ คณะครุศาสตร คณะนิตศิ าสตร คณะนิเทศศาสตร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯทัง้ ฝายประถมและมัธยม และ หอพักนิสิตจุฬาฯ ซึ่งเปนการรวมมือกันระหวาง สำนักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร และสถาบัน การจัดการบรรจุภณ ั ฑเพือ่ สิง่ แวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยเปาหมายของโครงการ ก็เพื่อสรางระบบการบริหารจัดการขยะแบบครบ วงจร เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม และตั้งเปาสรางจิต อาสาและการมีสวนรวมของชาวจุฬาฯ เพื่อลด การสรางขยะ

ทางตั น ของคนทิ ้ ง แมวา โครงการฯ นำรองดังกลาวจะเพิง่ เริม่ ดำเนินการไดเพียง 5 พื้นที่ในมหาวิทยาลัย แต อาจารยธนพรรณ หัวหนาโครงการฯ ก็พบวา ผลลัพธ์ ที่ไดยังหางไกลจากเปาหมายที่ตั้งไว “พื้นที่ที่แยกขยะไดผลมากที่สุด คือเขต พื้นที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม รองลงมา คือโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยมที่นักเรียนเริ่ม แยกขยะไมชัดเจน สวนในเขตมหาวิทยาลัยนั้น นิสิตยังไมสามารถแยกขยะไดเลย” อาจารย ธนพรรณ กลาวสรุปผลประเมินโครงการฯ สาเหตุทผ่ี ทู ง้ิ ภายในจุฬาฯ ไมไดแยกขยะ ตามสีของถังนั้น มีหลายปจจัยประกอบกัน ตั้ง แตความไมเขาใจในเรื่องการแยกขยะทิ้งตามถัง

ทางชั น ของคนเก็ บ เมื่อขยะมีจำนวนมหาศาล ยอมตองมีคน ทีย่ น่ื มือเขามาชวยจัดเก็บ ทัง้ นีว้ ธิ กี ารจัดเก็บขยะ ของจุฬาฯ มีขน้ั ตอนการดำเนินการดังนี้ (ดูแผนผัง) สิ่งที่นาแปลกใจเกี่ยวกับระบบการจัดกา รขยะของจุฬาฯ ก็คอื จุฬาฯยังคงใชวธิ แี บบตัวใคร ตัวมัน คือใหงบประมาณแตละสวนของจุฬาฯ เขาไปดูแลจัดการปญหาขยะในพื้นที่ของตัวเอง โดยแตละสวนแทบไมมีการประสานงานซึ่งกัน และกัน แตละคณะก็จะเก็บแยกตามคณะของ ตนเอง มีเพียงคณะที่เปนพื้นที่นำรองเทานั้นที่ จะมีถังแยกขยะตั้งอยู (ซึ่งถือเปนการใชวิธีตาง คนตางเก็บ) ในประเด็นนี้ นายปญญา ปางสี หัวหนา กลุมกำจัดขยะสวนกลางของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มองวาการจัดการขยะแบบตัวใครตัว มันเปนหนึง่ ในปจจัยหลักทีท่ ำใหระบบการจัดการ ขยะภายในมหาวิทยาลัยไมบรรลุผลเทาที่ควร “การจัดการแบบหนวยใครหนวยมันทำให การประสานงานกับกทม. ไมราบรื่น ตัวอยางที่ เห็นไดชดั คือชวงจุฬาฯ วิชาการ ทีท่ กุ คณะตองการ ใหรถขยะมาเก็บในวันเดียวกัน ซึง่ กทม.ไมสามารถ จัดรถเก็บขยะใหกบั ทุกคณะได ทำใหขยะในชวง จุฬาฯ วิชาการเละมาก” นายปญญา กลาว หัวหนากลุม กำจัดขยะฯ ยังเพิม่ เติมอีกวา การทีร่ ะบบการจัดขยะของจุฬาฯ ไมมกี ารวางแผน ตกลงรวมกัน ทำใหระบบการจัดการขยะในจุฬาฯ ขาดเอกภาพ ซึง่ สงผลใหจฬุ าฯ ไมสามารถจัดการ ขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดานอาจารยธนพรรณ สุนทระ หัวหนา โครงการจัดการขยะฯ ไดใหรายละเอียดการดำเนิน งานสำหรับการวางถังขยะแยกตามจุดนำรองไววา จะมีถังขยะแยกชนิดตางๆ วางกระจายอยูตามจุด ทิง้ ขยะ โดยมีรปู แบบถังแยกขยะอยู 4 ประเภท คือ 1. ขยะรีไซเคิลหรือขยะมูลคา ไดแก ขยะประเภท แกว ขวด กระดาษ พลาสติก เปนตน 2.ขยะอินทรีย หรือขยะทีเ่ กิดจากธรรมชาติ เชน เศษอาหาร ใบไม กิง่ ไม เปนตน 3.ขยะทัว่ ไปหรือขยะเหลือทิง้ ไดแก ขยะทีไ่ มสามารถนำไปใชประโยชนตอ ได อาทิ ถุง พลาสติกที่เปอนอาหาร และ 4. ขยะอันตราย เชน ถานไฟฉาย หลอดไฟ ยาฆาแมลง เปนตน โดยถัง แยกทัง้ หมดจะวางอยูใ กลเคียงกันเพือ่ อำน วยความ สะดวกแกผูทิ้งขยะ ชนิดตางๆ หรือในบางจุดมีถังแยกขยะไมครบสี ทำให เกิดความลังเลในการแยกทิ้ง อีกทั้งไมไดมี การรณรงคใหคนปฎิบัติตามอยางจริงจัง ทั้งหมด นั้นสงผลใหการแยกขยะในจุฬาฯ ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดานนางสาวสิริภัทร เยือนอัมพร นิสิต ชั้นปที่ 4 คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ กลาวถึงการ แยกขยะบริเวณคณะซึ่งเปนพื้นที่นำรองวา จาก การสังเกตของตนเองพบวาไมคอยมีเพื่อนรวม คณะใหความรวมมือในการแยกขยะสักเทาใด “สวนตัวก็เคยแยกขยะอยูเหมือนกัน แต ก็ไมบอยเพราะมีถังสำหรับทิ้งรวมแบบเปนถุงดำ ซึ่งทิ้งงายกวา เพราะสวนตัวไมอยากจับฝาถังขยะ (ถังขยะแยก) แตจริงๆแลวก็ไมคอยเห็นคนแยก ขยะเทาไหร สวนใหญก็ทิ้งรวมกันหมด“ นางสาว สิริภัทรกลาว สวนพืน้ ทีโ่ รงเรียนสาธิตจุฬาฯ นัน้ นางสาว เพลิน ตุลยาเดชานนท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

วิ ก ฤตขยะจุ ฬ า เรื่อง : สรวิศ จำนาญศิลป ธรรมฤทธิ์ เอสมิทธิ์

ปที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม ไดใหความเห็นในทำนองเดียวกันวา “ที่โรงเรียนก็มีการตั้งถังแยกขยะเปนบาง จุด หลายๆ คนก็แยก แตก็มีพวกผูชายบางกลุม ที่ไมสนใจ ก็ทิ้งรวมกัน และแมวาในแตละหองจะ มีถังขยะเล็กประจำหอง แตทุกคนก็จะเอาขยะมา ทิ้งรวมกันอยูดี” ดานแมบานอยางนางฉลวย ศรีโพธิ์งาม ผูดูแลดานการจัดเก็บขยะภายในเขตหอพักนิสิต จุฬาฯ หนึ่งในพื้นที่ที่มีถังแยกขยะ ก็ไดใหความ เห็นที่นาสนใจวา ถึงแมจะตั้งถังขยะสำหรับแยก มาเปนเวลานานแลว แตนิสิตก็ไมไดแยกขยะตาม สีถัง ทำใหแมบานตองมาแยกเองอีกครั้ง สอด คลองกับนายวุฒนิ นั ท ศรีแถลง นิสติ ชัน้ ปท่ี 2 ทีไ่ ด กลาวถึงการทิ้งขยะบริเวณหอพักนิสิตจุฬาฯ วา “บางทีคนก็สับสน เพราะสติ๊กเกอรบนถังมันเลือน บางคนก็ไมรูวาถังขยะสีไหนสำหรับขยะประเภท ใด สวนมากขยะก็รวมๆ กันอยูดี ปญหานาจะ เปนเพราะคนไมใส และไมรูไมเขาใจ”

ใครว

กอนที่อัล กอร จะเริ่มสรางภาพยนตรเรื่องดิ อิน มนุษยไดเขาสูย คุ อุตสาหกรรมหลายรอยปแลว และ “ขยะ” จำนวนมากมายมหาศาลจากพฤติกรรมการ ดำบรรพที่ไมสามารถยอยสลายไดแลว จึงกอ พันธระหวางธรรมชาติและมนุษยไมสมดุล คงเปนเชนนี้ตอไป อีกไมนานไมธรรมชาต เอางายๆ แคกรุงเทพฯ ของเราก ตัน** แลว ซึ่งถือเปนอัตรามากพอที่จ ที่ฝงกลบกันจนหัวปนได และเปนจำนว กองขยะใหแกประชาชนในเขตชานเม ถวนหนา แมแตชุมชนจุฬาฯ ของเรา สรางขยะเชนกัน ทั้งขวดน้ำ เศษ แตมาจากน้ำมือของพวกเราทั้งสิ้น กลางในจุฬาฯ วันๆ หนึ่งก็สรางขย รวมขยะจากอาคารสถานที่ของคณ เสียดวยซ้ำ ซึ่งขยะจำนวนดังกล แตละประเภทก็ยังผสมปนเปกันม แตก็ใชวาจุฬาฯ จะปล ดังกลาวใหผานมาและผานไปโ สถาบันวิจยั สภาวะแวดลอม จุฬา หาวิธกี ารจัดการขยะในเขตมหา ขึ้นแลว เพื่อลดปริมาณขยะภา

ใหนอยลง อันเปนที่มาของ ระบบ การจัดการขยะรีไซเค

**จากการสำรวจของศูนยเครือขายงานว แปลงของโลกแหงภูมิภาคเอเชียตะวัน


สกูปหลัก

าฯ

9

หนทางเลื อ ก สู  ท างรอด

วา เปน เ รื่ อ ง เ ล็ ก

นคอนวิเนียน ทรูธ (The Inconvenient Truth) ะไดใชทรัพยากรธรรมชาติอยางบาคลัง่ จนกอใหเกิด ร “ใชแลวทิ้ง” ยิ่งเมื่อนับรวมกับขยะตั้งแตสมัยดึกอใหเกิดภาวะ “ขยะลน” ซึ่งเปนสาเหตุใหความสัม ลกันอยางในปจจุบัน และเชื่อไดวาหากยัง ติก็คน คงตองถึงจุดแตกหักเขาสักวัน ก็มีการสรางขยะมูลฝอยวันละกวา 8,300 จะทำใหหนวยงานกทม. ตองวิ่งวุนหา วนมากพอที่จะสามารถแจกจายรางวัล มืองกรุงเทพฯ และปริมณฑลกันอยาง

าเองก็เปนหนึ่งผูสนับสนุนหลักในการ ษอาหาร และถุงพลาสติก ลวนแลว แคนับจากอาคารสถานที่ของสวน ยะรวมกวา 10 ตันแลว นี่ยังไมนับ ณะตางๆในจุฬาฯ อีกกวา 20 คณะ ลาวนอกจากจะมีปริมาณมากแลว มั่วไปหมดดวย ลอยปละละเลยตอการแกปญหา โดยไมใสใจ เพราะปจจุบันไดมี าลงกรณมหาวิทยาลัย เขามาชวย าวิทยาลัย ใหมปี ระสิทธิภาพมาก ายในจุฬาฯ ที่ตองนำไปกำจัด

“โครงการการบริหารจัดการ คิล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”

วิเคราะห วิจยั และฝกอบรมการเปลีย่ น นออกเฉียงใต จุฬาฯ ป พ.ศ. 2549

หนทางรอดของ “จุ ฬ าฯ” ใชวาคนจัดการขยะในจุฬาฯ หมดหนทาง ในการแกปญหา เพราะอาจารยธนพรรณ หัวหนา โครงการฯ ก็รูดีวาปญหาที่แทจริงคืออะไร จึง สะทอนแนวทางการแกปญหาวา ตองใชจิตสำนึก ของผูท ง้ิ เปนตัวขับเคลือ่ น อีกทัง้ คิดวาการทำระบบ แยกขยะใหมีมาตรฐานเดียวกัน เชน การใชถัง ขยะแบบเดี ย วกั น ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย เป น เรื่ อ งที่ ดี

“รุ  ง อรุ ณ ” แห ง วั น พรุ  ง “โครงการจัดการปญหาขยะภายในโรงเรียน เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 4 ปที่แลว กอนที่จะมีระบบ แยกขยะนั้น โรงเรียนจะมีปริมาณขยะไมต่ำกวา 1 ตันในสัปดาหหนึง่ ประกอบกับการทีโ่ รงเรียนอยู ในเขตชานเมือง ทำใหมีรถขยะของกทม. มาเก็บ ขยะเพียงสัปดาหละครัง้ กอใหเกิดปญหาเรือ่ งกลิน่ และทัศนียภาพจากกองขยะตกคางจำนวนมาก เรา จึงเริม่ หาอาสาสมัครจากอาจารยมาชวยกันคัดแยก และเก็บขอมูล” อาจารยอภิดลน เจริญอักษร ผู

แมวา การแยกขยะในจุฬาฯ จะยังไมประสบ ผลเทาที่ควร แตก็ยังมีความนาดีใจเล็กๆ ในสวน พื้นที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ที่สามารถ แยกขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ เรื่องนี้ทำใหเกิด คำถามที่วา เหตุใดเด็กประถมฯ ถึงไดตื่นตัวกับ การแยกขยะมากกวานิสิตโตแลวอยางเราได? เด็กหญิง พัฐอร ขำวิจิตร นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ผูไดเขารวมในโครงการแยกขยะสมัยเรียนอยูโรง เรียนสาธิต จุฬาฯ ฝายประถม กลาวถึงนโยบายการ สงเสริมจิตสำนึกในเรื่องการจัดการขยะภายในโรง เรียนสาธิต จุฬาฯ ฝายประถมวา ทางโรงเรียนมี การนำเรื่องการแยกขยะเขามาใสในหลักสูตรการ สอนแทบทุกป และมีการขอความรวมมือและชี้ แจงเกีย่ วกับการแยกขยะ ในการประชุมหนาเสาธง

นอกจากนี้อาจารยยังคอยชวยสอดสองดูแลให นักเรียนแยกขยะอยางถูกวิธี ซึ่งการสงเสริมทั้ง ในและนอกหองเรียนเหลานี้อาจเปนตัวทำให การแยกในโรงเรียนมีประสิทธิภาพก็เปนได อยางไรก็ดี แมโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝาย ประถมจะเปนตัวอยางที่ไดผลดีท่ีสุดในการประ เมินภาพรวมโครงการฯ แตก็ยังไมอาจสรุปไดวา สามารถลดจำนวนขยะเหลือทิ้งไดอยางเห็นผล ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางความ สำเร็จทีม่ ใี หเห็นอยูไ มใกลไมไกลจากจุฬาฯ มากนัก อยาง “โรงเรียนรุง อรุณ” จะเห็นวาพวกเขามี ระบบจัดการ ขยะทีค่ รบวงจรและมีประสิทธิภาพ อยางแทจริง โดยสามารถลดปริมาณขยะภาย ในสถานศึกษา ไดมากถึงรอยละ 80 ภายใน ระยะเวลาเพียง 1 ป เทานั้น

ริเริม่ โครงการ “ของเสียเหลือศูนย”ภายในโรงเรียน รุงอรุณกลาว อาจารยอภิดลน เลาเสริมถึงแนวคิดเริม่ ตน ในการแยกขยะวา เกิดจากการสำรวจกองขยะแลว พบวาขยะเหลือทิง้ ทัง้ หมด สามารถใชประโยชนได อีกครัง้ หากมีการจัดการทีด่ พี อ อยางกรณีถงุ พลาสติกทีเ่ ลอะน้ำจิม้ ลูกชิน้ นัน้ สวนของน้ำจิม้ ก็สามารถ นำไปทำปุยหมัก สวนถุงพลาสติกก็นำไปรีไซเคิล ได แตหากเราไมไดทำความสะอาดถุงกอนทิ้ง ทั้ง หมดก็จะกลายเปนเพียงขยะเหลือทิ้ง

หลังจากทีอ่ าจารยไดคน พบสาเหตุของ ปญหาจึงริเริ่มทำโรงคัดแยกขยะและโรงหมักปุย อินทรีย รวมทัง้ เริม่ สรางความเขาใจในหมูอ าจารย และผูป กครอง ใหเห็นความสำคัญของปญหาขยะ จนทำใหทางโรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียนสรางสรรคสง่ิ แวดลอมดีเดนระดับประเทศ ในดานการ จัดการสิง่ แวดลอมในโรงเรียนประจำป พ.ศ. 2547 -2548 จากโครงการ “โรงเรียนนำรองของเสียเหลือ ศูนย” ของบริษทั ฮอนดาออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด หลังจากดำเนินโครงการไปเพียงแคปเ ดียว เทานั้น

ปฏิ บ ั ต ิ ก ารณ “ของเสี ย เหลื อ ศู น ย ” ! การจัดการขยะภายในโรงเรียนรุง อรุณเปน แบบครบวงจร และมีวิธีจัดการกับขยะทุกชนิดตั้ง แตตนทางไปจนถึงปลายทาง โดยมีการจัดแยก ประเภทขยะออกเปนสีถังขยะ ดังนี้ 1.สีเหลือง คือ ถังขยะยอยสลายยาก เชน เศษกระเบื้องและจาน ชาม 2.สีสม คือ ถังขยะรีไซเคิล กอนทิ้งขยะตรง สวนนี้จะนำขยะไปลาง และผึ่งใหแหงกอน และ 3.สีเขียว คือ ถังขยะอินทรีย ขยะสวนนี้จะนำไปทำ เปนปุยหมักและอาหารปลา ระบบการจัดการขยะดังกลาว ชวยใหโรง เรียนรุงอรุณสามารถ ลดปริมาณขยะไดเปน จำนวนมาก จากประมาณ 200 กิโลกรัมตอวัน เหลือแคเพียง 30 กิโลกรัมตอวันเทานั้น ซึ่งถือ เปนปจจัยในความสำเร็จของโครงการอยางหนึ่ง ทั้งนี้ “จิตอาสา” ของนักเรียนและบุคลากรใน

ชุมชนรุงอรุณก็ถือเปนปจจัยสำคัญที่ชวยใหกระ บวนการที่ตั้งไวสัมฤทธิ์ผล จนทำใหการแยกขยะ เปนเสมือนประเพณีของโรงเรียนรุงอรุณไปแลว “เราเริม่ สรางความเขาใจกับผูใ หญกอ นชวง แรกก็เริม่ จากการขออาสาสมัคร เราไมไดทำใหรสู กึ วาถูกบังคับใหทำ แตทำใหเขาเขาใจวาทำไปเพื่อ อะไร พอคนอื่นมาเห็นอาสาสมัครเริ่มทำก็จะเริ่ม อยากเขามา” อาจารยอภิดลน กลาว แมวา วิธกี ารจัดการขยะของโรงเรียนรุง อรุณ จะเปนตัวอยางที่ดีตอการประยุกตใชกับสถาน ศึกษาอื่นๆ รวมทั้งจุฬาฯ เองก็ตาม แตก็ตองยอม รับวาขนาดของจุฬาฯ ใหญกวาโรงเรียนรุงอรุณ มาก ทั้งในเรื่องของพื้นที่และจำนวนบุคลากร การจะใหจุฬาฯ นำวิธีของโรงเรียนรุงอรุณมาใช

ทั้งหมดคงเปนไปไดยาก ในประเด็นนี้อาจารย อภิดลน ไดเสนอทางออกสำหรับการแกไขปญหา ขยะในจุฬาฯ วา “เราตองบอกใหชัดเจนวาขยะแตละอยาง จะถูกจัดการอยางไร ทำใหผูทิ้งเขาใจวาการแยก ขยะจะชวยใหเกิดผลดีกับสิ่งแวดลอม โดยเรา ตองสรางความเขาใจซ้ำๆ ใหเห็นภาพ และเกิด ความตื่นตัววาจุฬาฯ มีระบบการกำจัดขยะที่ ชัดเจน” ผูริเริ่มโครงการฯ กลาว นอกจากนี้อาจารยอภิดลน ยังเสนออีกวา จุฬาฯ ควรสรางถังขยะสีเหลืองเปนทางเลือก ใหกบั ผูท ง้ิ ไมใชวธิ กี ารบังคับใหทำหากผูท ง้ิ ยังไม พรอม เชน อาจมีถังขยะสีเหลืองสำหรับทิ้งรวม แตตองทำใหผูทิ้งเขาใจดวยวา ขยะที่ทิ้งลงในถัง นี้จะเปนการเพิ่มปริมาณขยะใหกับกทม.

เพราะจะทำใหผูทิ้งเกิดความเคยชินและเขาใจ วิธีแยกไดงายยิ่งขึ้น “ปญหาการแยกขยะมาจากจิตสำนึก พอมี คนไมแยก คนอื่นก็จะไมแยกตามไปดวย ถาเรา คิดได เราก็จะหาที่ทิ้งใหถูก และโครงการก็ ตองมี ความตอเนื่องจริงๆ ไมเชนนั้นปญหาขยะก็ จะกลับ ไปเปนเหมือนเดิม เพราะการทำใหเกิดจิตสำนึก หรือจิตอาสานั้น ทำไดยากมาก พวกเราจึงตอง ชวยกันคนละไมคนละมือ” อาจารยธนพรรณ กลาว นอกจากนี้นายปญญา ปางสี ไดเสนอทาง

แกไขเพิ่มเติมวา จุฬาฯ ควรจะมีหนวยงานจัดการ ขยะที่ทำงานครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย เพราะจะ ชวยใหการทำงานมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ในการแกปญหา การออกนโยบายตางๆ จะสะดวก ฉับไว และเปนสากลทั่วทั้งจุฬาฯ “วิธีที่ดีที่สุดก็คือ จุฬาฯ จะตองมีหนวยงาน เอกเทศ และมีงบประมาณใหในแตละป มีรถขน ยายขยะของเราเอง เหมือนอยางที่มหาวิทยาลัย เอกชนทำกัน และจัดสรรเจาหนาที่จัดการเรื่อง ขยะของแตละคณะ มารวมกันในหนวยงานนี้”

นายปญญา กลาว ถึงแมวา กรุงเทพฯ หรือจุฬาฯ จะมีมาตร การจัดการขยะทีด่ เี ลิศขนาดไหน ก็คงไมสามารถ จะจัดการปญหาขยะไดมีป ระสิทธิภาพสูงสุด หากองคประกอบที่เล็กที่สุดของวงจรการกำเนิด ขยะซึ่งก็คือ “ผูทิ้ง” อยางเราๆ ยังไมเห็นคุณคา และไมชวยกันผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปญหาขยะก็คงจะไมสามารถคลี่คลายได หาก จะตองยืมมือผูเสียสละเพียงกลุมเดียวใหแกไข ปญหาทั้งหมด


10 ความเห็น

คุณคิดวาเหมาะสมหรือไม.....

ที่มีคนภายนอกเขามาเดินขายของและเรี่ยไรภายในจุฬาฯ

นิสติ ภายในจุฬาฯ หลายคนคงคุน เคยกับภาพของบุคคลภายนอกที่พยายามขายของหรือรับบริจาคกับบุคคลใน จุฬาฯ ไมวาจะเปนการขายปากกา ลูกอม ขนม สายไหม รวมไปถึงการ บริจาคโลงศพ คนภายนอกเหลานี้บาง ก็ใชความสงสารเขาเรียกความเห็นใจ ดวยการขายผานเด็ก ผูหญิง คนพิการ หรือแมแตอางวามาจากองคกรเพื่อสาธารณประโยชน

ชาญ ชวาลภาฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ป 4

วรท ธัญญะกิจไพศาล คณะแพทยศาสตร ปริญญาบัณฑิตขั้นสูง ป 1

แตไมวาพวกเขาจะมาขายอะไร หรือใชเหตุผลใดในการชักจูงใหซอ้ื ยอม ตองกอใหเกิดความรูส กึ บางประการตอ ชาวจุฬาฯ อยางแนนอน ลองมาดูกนั วา นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะรูสึก อยางไร คิดวาเปนปญหาหรือไม และ หากใช มีแนวทางใดที่สามารถแกไข และปองกันไมใหปญหาเหลานี้เกิดขึ้น มาอีก

ไมเห็นดวยครับ เพราะวาจริงๆ แลวบานเมืองตองมีระเบียบ เด็กที่มาขายของแบบนี้ ถามาขายเพราะไมมีเงินจริงๆ รัฐบาล ควรจะชวยเหลือ และมีวิธีการอื่นที่จะทำใหเขามีอนาคตที่ดีกวา นี้ การมาขายของแบบนีท้ ำใหไมมเี วลาทีจ่ ะไปเรียนหนังสือ หรือ บางทีตอนนี้อาจจะไมไดเรียนหนังสือดวยซ้ำ ทางรัฐบาลควรจะ จัดการ แตมนั ก็พดู ยาก เพราะบางทีมนั ก็เปนสิทธิสว นบุคคล เพราะ เด็กอาจจะไมอยากเรียนเองแลวก็ออกมาขายของเหมือนพวก ขอทาน คือไมมกี ฎหมายทีห่ า มขอทาน มันอาจเปนตัวเลือกหนึง่ ในการประกอบอาชีพของเขา

คิดวามันดูไมดเี ทาไหร เรือ่ งภาพลักษณมหาวิทยาลัย แต่ มหาวิทยาลัยก็เปนสถานทีค่ อ นขางเปด จะหามคนไมใหเขามาก็ ลำบาก แตถาคนเขามาขายของ คนในจุฬาฯ ก็นาจะชวยกัน เพราะคนที่เขามาขายนาจะมีพฤติกรรมที่ซ้ำๆ เดิม คนไหนที่มี พฤติกรรมที่รบกวนหรือมาตื๊อมาก คนนั้นก็นาจะเปนปญหา ถา จะจัดการ จุฬาฯ นาจะประกาศใหนสิ ติ หรือผูท เ่ี กีย่ วของทราบวา หากรูสึกวาเปนปญหาจะสามารถไปแจงไดที่ใครบางที่สามารถ แจงไดสะดวก แลวอาจจะตองมาจัดการกับเขาเปนรายๆ ไป เพราะ เราไมสามารถบอกไดวา ใครทีเ่ ขามาแลวจะเขามารบกวน ดังนัน้ อยูๆ จุฬาฯ จะมาตั้งดานตรวจมันก็เปนอะไรที่เกินไป

เสาวลักษณ ธนกรเกษมศรี คณะรัฐศาสตร ป 2 คิดวาไมเหมาะสม ใหเด็กเขามาขาย เพราะเขายังเปนเด็ก อยูเ ขาก็ตอ งมีหนาทีอ่ น่ื ทีต่ อ งทำ เขาอาจจะเสียเวลาเรียนมา แต มันก็ขึ้นอยูกับผูปกครองเขาวาลำบากจริงแลวเด็กจำเปนตอง ออกมาขาย หรือเด็กแคโดนบังคับทำ จริงๆ มันไมไดมแี คในจุฬาฯ แตมีตามทองถนนดวย ทั้งเด็กและคนแก สวนตัวรูสึกสงสารเลย ไมเห็นดวยใหมีเหตุการณแบบนี้ ยูอูกิ บุญมา คณะเศรษฐศาสตร ป 2 คิดวามันโอเคครับ แตความเหมาะสมนีม่ นั ไมสมควร เพราะ ภาพจุฬาฯ ทีอ่ อกมามันเหมือนตลาดนัดมากกวาเปนสถานศึกษา สถานราชการ ถาเกิดมีคนเขามาขาย คนจะคิดวาใครก็เขามาขาย ได คนอื่นก็เขามาขายไดเรื่อยๆ ถาปลอยเขามาหนึ่งมันก็ตองมี สองอยูแ ลว เพราะฉะนัน้ ไมควรปลอยตัง้ แตแรก ถึงแมจะดูโหดราย ก็ตาม มันเหมือนมาตรการปองกันไวกอน

จิรภัทร คำผาย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ป 2 ไมเหมาะสม เพราะมันอาจจะมีพวกอาชญากรแฝงมาดวย แตอกี ทางหนึงก็เปนการชวยรายไดเขาใหเขาไดทำมาหากิน จริงๆ แลวจุฬาฯ ควรจะจัดพื้นที่ไวบริเวณหนึ่งมากกวา สำหรับคนที่ เขามาขายของโดยเฉพาะ

วิกาวี โศจิศิริกุล คณะนิติศาสตร ป 1 ไมนามีปญหาอะไร ก็โอเค แตไมถึงกับเหมาะสม เพราะ เขาอยากทำมาหากิน ก็เห็นใจเขาทีเ่ ขามาขายตรงนี้ คิดวาตรงนี้มี เด็กเยอะเขาจึงเขามา จริงๆ ก็ไมไดมปี ญ  หาอะไรเพราะยังไงเรา มีสทิ ธิเ์ ลือกวาจะซือ้ หรือไมซอ้ื เขาไมไดมาบังคับใหเราซือ้

อังควรา สิริวรนาค คณะอักษรศาสตร ป 2 คิดวาไมเหมาะสม แตกเ็ ขาใจเขาวาอยากหารายไดใหตวั เอง แตการทำอยางนี้ทำใหบานเมืองไมสะอาด เหมือนเวลาเห็นคน ขายของอยางแคตลาดนัดจุฬาฯ ทุกวันศุกร มันก็ดเู กะกะแลว คน เขามาเดินเพนพานขายของนี่ก็เหมือนกัน อีกอยางมันก็มีทางที่ คุณจะประกอบอาชีพอยางอื่นได

วรรณยา อัมพรกลิ่นแกว คณะอักษรศาสตร ป 4 ไมเห็นดวย เพราะบางคนเรารูวาเขามาแกลงทำเปนใบ แตจริงๆ แลวเขาไมไดเปนใบ มันก็เปนการหลอกลวงเราหรือบาง ทีกเ็ ห็นคนเดินเขามาขอรับบริจาคเงินทำบุญโลงศพ ซึง่ ปอเต็กตีง๊ เขาก็บอกไวแลววา ถาจะทำบุญโลงศพใหไปทำที่วัดหัวลำโพง จะไมมีคนมาขอบริจาคแบบนี้

กรรนพ มิตรสันติสุข คณะวิศวกรรมศาสตร ป 1 ไมเห็นดวย ดูไมเหมาะสม เหมือนมาเดินแลวคนเขาไม สนับสนุน จุฬาฯ ควรจะมีผูดูแลแลวเชิญออก


เน็ตบุก – เปลี่ยนทั้งที ดูใหดีหนอย เรื่อง : ปรัช เกียรติพงษสาร

ในป จ จุ บั น คงไม มี ใ ครกล า แนะนำนิ สิ ต นักศึกษาใหหาซื้อคอมพิวเตอรโนตบุกซักเครื่อง เพราะไมวามองไปทางไหนก็เห็นหนุมสาวสมัย ใหมหว้ิ กระเปาโนตบุก เดินขวักไขว ไมกเ็ ปดเครือ่ ง นัง่ ทำงานอยูต ามรานหนังสือ รานกาแฟ หองสมุด หรือไมก็ตามสถานศึกษาเต็มไปหมด อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีคอมพิวเตอร โนตบุกชนิดใหมที่เรียกวา “เน็ตบุก” กำลังชนะใจ วัยรุน เพราะน้ำหนักที่เบากวา ขนาดกะทัดรัด มากกวา และมีการออกแบบทีท่ นั สมัยกวา สำหรับ ใครที่ตองการจะเปลี่ยนคอมพิวเตอรโนตบุกที่ใช อยูในปจจุบันไปเปนเน็ตบุก (Net Book) เพราะ ชอบความทันสมัย หรือเพราะเครือ่ งเกาทีใ่ ชอยูไ ม ไดดั่งใจ คอลัมนนี้อาจเปนคูมือคราวๆ ใหผูซื้อได อยางดี ดูความตองการกอน–โนตบุก หรือ เน็ตบุก อยางแรก ผูซื้อควรถามตัวเองกอนวาจุด ประสงคในการซื้อนั้นคืออะไร หากตองการใชงาน ธรรมดาอยางเลนอินเทอรเน็ต เอ็มเอสเอ็น (MSN: Window Live Messenger) โปรแกรมแชท พิมพ

งาน ดูหนัง ฟงเพลง ตกแตงรูปภาพเล็กนอยดวย โปรแกรมโฟโตชอ็ ป (Photoshop) นัน่ ก็แสดงวามา ถูกทางแลว เพราะเน็ตบุก จะทำใหผซู อ้ื ดูอนิ เทรนด กวามาก แตหากจำเปนตองใชงานมาก อยางตัด ตอภาพยนตร หรือใชโปรแกรมที่อาศัยการดจอ คุณภาพดี ก็ควรเลือกโนตบุก ไมควรรักพีเ่ สียดาย นอง รูจักลักษณะทางกายภาพของ “เน็ตบุก” สำหรับผูท ต่ี ดั สินใจไดแลววาเน็ตบุก เหมาะ ที่สุด ควรเรียนรูลักษณะสำคัญทางกายภาพของ เน็ตบุกกอน อยาลืมวาเหตุผลหลักที่ทำใหเน็ตบุก มีขนาดเล็ก เพราะไมมีไดรฟดีวีดี (DVD Drive) หากผูซื้อจำเปนตองใชก็ตองซื้อไดรฟแยกเพิ่มซึ่ง ราคาจะตกอยูที่ประมาณ 2,500 ถึง 3,500 บาท ผูซื้อควรชั่งน้ำหนักดวยตัวเองวาคุมคากับการลง ทุนหรือไม หนาจอเล็ก–แตอาจไมสะดวก สำหรับหนาจอของเน็ตบุกจะอยูที่ระหวาง 7 ถึง 12 นิ้ว สวนจะเลือกใชขนาดไหนก็แลวแต ความชอบสวนตัว บางคนอาจชอบเล็กมากๆ แต อาจติดปญหาเวลาเปดหนาตางเว็บไซต (Web Site) ทำใหตองเลื่อนขึ้นลงหรือเลื่อนซายขวา เพราะหนาจอคอมฯ เล็กกวาหนาเว็บเพจ (Web Page) ทำใหเปดอานไดไมเต็มหนา จึงควรรูไววา หนาจอขนาด 10 นิ้ว เปนขนาดที่พอดีสำหรับการ เปดหนาเว็บไซต และเปนขนาดที่ไดรับความนิยม สูงสุด โดยความละเอียดอยูท ่ี 1024 x 600 พิกเซล นอกจากนี้ในสวนของขนาดคียบอรดเอง ก็จะแปร

ผันไปตามขนาดหนาจอแตละเครื่องดวย ผูซื้อจึง ควรทดลองใชคยี บ อรดของเน็ตบุก เพือ่ ดูความพอ เหมาะของขนาดแปนพิมพกอนตัดสินใจ เพราะ นิว้ มือแตละคนมีขนาดไมเทากัน แตโดยเฉลีย่ แลว หนาจอขนาด 10 นิ้ว จะมีคียบอรดที่เหมาะสมกับ ขนาดนิ้วมือคนทั่วไปมากที่สุด แบตเตอรี–่ ระยะเวลาในการใชงานเปนสิง่ สำคัญ สิ่งที่ตองคำนึงตอมาคือระยะเวลาการทำ งานของแบตเตอรี่ เน็ตบุกทั่วไปมีแบตเตอรี่อยู 2 ขนาดใหเลือก คือ ขนาด 3 เซลลและ 6 เซลล สำหรับแบบ 3 เซลล จะใชงานไดประมาณ 2-3 ชั่วโมง สวนขนาด 6 เซลลจะอยูที่ประมาณ 5-6 ชั่วโมง และจะแพงกวาแบบ 3 เซลลประมาณ 1,500-2,000 บาท ผูซื้อจึงควรคำนึงถึงระยะเวลา ที่ตองใชงานดวย หนวยเก็บขอมูล – ฮารดดิสก หรือ เอสเอสดี หนวยเก็บขอมูลนั้นสามารถแยกได ออก เปนแบบ ฮารดดิสกไดรฟ (HDD: Hard Disk Drive)หรือไดรฟทีใ่ ชในคอมพิวเตอรพซี ี ทัว่ ไปกับ แบบเอสเอสดี (SSD: Solid State Drive) ซึ่งเปน ไดรฟแบบเดียวกันกับที่ใชในแฟลชไดรฟ (Flash Drive) ในปจจุบัน ทั้งสองชนิดนี้มีขอแตกตางกัน อยูท ฮ่ี ารดดิสกไดรฟสามารถเก็บขอมูลได เหมือน โนตบุก ทัว่ ไป และมีพน้ื ทีใ่ หญกวามากคือ ประมาณ 80 กิกะไบต ซึ่งเน็ตบุกที่ใชแบบฮารดดิสกนี้ยัง สามารถเพิ่มความจุไดถึง 320 กิกะไบตเลยที เดียว ในขณะที่ SSD มีพื้นที่สูงสุด เพียง 20 กิกะไบต แตจะมีคุณสมบัติการอาน ขอมูลที่เร็ว

ความรู้ 11

กวา เพราะไมมีหัวอานและไมมีจาน แมเหล็กจึง สามารถเขาถึงขอมูลไดทนั ที โดยปจจบันจะมีความ เร็วในการอานถึง 120 เมกะไบตตอ วินาที และ สามารถเขียนขอมูลไดเร็วถึง 100 เมกะไบตตอ วินาที นอกจากนี้ยังทำงานไดเงียบ กวาและประหยัดพลังงานมากกวา เนื่องจากอานขอมูลดวย หนวยความจำจากแฟลชไดรฟ (Flash Memory) ทำใหไมมีชิ้นสวนที่ตองเคลื่อนที่ ทั้งยังปองกัน การสั่นสะเทือนไดดีกวาแบบฮารดดิสกไดหลาย เทา สำหรับผูซื้อที่มีราคาเปนปจจัยใหตองคำนึง ถึงเปนอันดับแรกๆ และไมไดใชงานอยาง สมบุกสมบันเกินไปนัก เน็ตบุค ทีใ่ ชฮารดดิสกไดรฟจึงนา จะเหมาะสมกวา ราคา น้ำหนักและการอัพเกรดเครื่อง ราคาของเน็ ต บุ  ก โดยทั่ ว ไปไม ค วรเกิ น 17,000 บาท เนื่องจากราคาสูงกวานั้นสามารนำ ไปซื้อโนตบุกที่ใชงานไดสะดวกกวา ราคาของ โนตบุกสวนใหญจะขึ้นอยูกับขนาดของฮารดดิสก และน้ำหนักของเครื่อง ซึ่งจะอยูที่ประมาณ 1 กิโลกรัม สวนการอัพเกรดเครื่องนั้น ขึ้นอยูกับ ความต อ งการของผู  ซื้ อ เช น เดี ย วกั บ จำนวน พอรตยูเอสบี (USB: Universal Serial Bus) และบลูทูธ (Bluetooth) ซึ่งแตละยี่หอจะมีหรือไมมี แตกตางกัน บางเครื่องไมสามารถอัพเกรดได อยาลืมวา เทคโนโลยีมีไวเพื่อชวยแบง เบาภาระใหเรา หากซื้อโดยไมคำนึงถึงราคา อาจ กลายเปนวาแทนที่เราจะไดใชเทคโนโลยี แตเรา กลับถูกเทคโนโลยีใชเราแทน อางอิงจาก http://www.vcharkarn.com, www.trendypda.com, www.pcworld.com, www.techxcite.com ขอมูลภาพจาก - http://itvoir.com/portal/boxx/modules/newsarticles/ Piczoom.asp?type=news&id=1966

เครื่องดื่มทางเลือกใหม

ดีชัวรหรือมั่วนิ่ม

เรื่อง : อัจฉริยา เอิบประสาทสุข ปจจุบนั เครือ่ งดืม่ ทางเลือกใหม หรือ ฟงกชันนอลดริงค (Functional Drink) มีใหเลือกมาก มายหลายยี่หอ และแตละยี่หอตางก็อวดอางสรรพ คุณตางกันไป แตหากลองสังเกตตารางโภชนาการ ขางขวดจะพบวา ภาพรวมของเครื่องดื่มทางเลือก ใหมทว่ี า นีม้ จี ดุ เหมือนกันอยูท ว่ี ตั ถุดบิ ทีผ่ ปู ระกอบ

การแตละรายคัดสรรมาใชเปนสวนประกอบ ซึ่ง มักเปนสารอาหารประเภททีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ พือ่ ความ งาม หรือไมก็เพื่อสุขภาพเปนหลัก สำหรับฟงกชั่นนอลดริงคที่ขายเรื่องความ สวยงามเปนหลักนั้น มักจะใสสารอาหารอยาง “คอลลาเจน”หรือ “โคเอ็นไซมคิวเท็น” เปนสวน

ตารางเปรียบเทียบยี่หอของเครื่องดื่มและสารอาหาร ยี่หอ บิวตี้ ช็อต (Beauti Shot)

สวนประกอบ สูตรคิวเท็น สารโคเอ็นไซมคิวเท็น/ ไลโคปน/ สารสกัดจากเมล็ดองุน

สรรพคุณ ชวยลดริ้วรอย/ ปองกันผิวหนังเหี่ยวยน/ ลดคอเลสเตอรอล

ประเภทของอาหารที่พบ เนื้อปลา เนื้อวัว เครื่องในสัตว/ มะเขือเทศ องุน แตงโม/ ผิวของเมล็ดองุนแดง

ราคา/ ขนาด 100 มล. 47 บาท

สูตรคอลลาเจน คอลลาเจน/ ไฟเบอร

ผิวจะเรียบเนียนออนเยาว/ ระบบขับถายทำงานอยางมี ประสิทธิภาพ

เนื้อเยื่อของสัตวจำพวกหมู วัว ปลา/ พบในพืชที่มีเสนใยเกือบทุกชนิด เชน สัปปะรด แอปเปล เปนตน

47 บาท

ทั้งหมดเปนสารที่ชวยบำรุง อาหารที่มีโปรตีน เชน เนื้อสัตว ถั่ว/ ผิวใหกระจางใส และฟนฟูผิวที่เสื่ เนื้อเยื่อของสัตวจำพวกหมู วัว ปลา/ อมสภาพแลวใหดียิ่งขึ้น ผลไมท่มี ีรสเปรี้ยว เชน สม ฝรั่ง/ ธัญพืช นม ไข

35 บาท

ปลาทะเลทุกชนิด เชน ปลาทู ปลาเกา/ น้ำมันจากปลาทะเล/ ไขแดง ตับ หัวใจวัว และเนื้อสัตว/ นม ถั่ว กลวย มะเขือเทศ เนื้อปลา เนื้อวัว เครื่องในสัตว

35 บาท

เตาหู น้ำเตาหู นมถั่วเหลือง

38 บาท

สกินฟต (Skinn fit)

กรดอะมิโน/ คอลลาเจน/ วิตามินซี/ ไนอาซิน

เบรนฟต (Brane Fit)

โอเมกา 3/ ดีเอชเอ/ โคลิน/ วิตามินบี 6 และบี12

บำรุงสมอง/ ลดคอเลสเตอรอล/ เสริมสรางการทำงานของสมอง และบประสาท

ไอ เฮลตี้ คิวเท็น (i-Healti Q10)

โคเอ็นไซมคิวเท็น

ตานอนุมูลอิสระอันทำใหผิว พรรณออนวัย สดใส กระชับ

ซอย เปปไทด (Soy Peptide)

ซอย เปบไทด หรือโปรตีนจากถั่วเหลือง

บำรุงสมองและชูกำลังใหแก รางกายดวย

25 บาท

ผสมหลัก แตถาเปนประเภทที่อางสรรพคุณเพื่อ การบำรุงสมองและรางกายแลว จะพบวา “โอเมกา 3”, ”กรดอะมิโน” หรือ ”โปรตีนจากถั่วเหลือง” จะ ถูกเลือกเปนสวนประกอบสำคัญในการบรรจุขวด ทันที แมจะมีผนู ยิ มเครือ่ งดืม่ ชนิดนีอ้ ยูจ ำนวนไม นอย แตกระแสตอตานเครื่องดื่มทางเลือกใหมก็ ยังมีอยูมากเชนกัน ดวยขอสงสัยนานัปการเกี่ยว กับผลจากการบริโภค อาทิ สารอาหารที่มีอยูนั้น จะสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด จำเปนตอรางกายจริงหรือ ไม หากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปจะมี ผลเสียตอรางกายบางหรือเปลา รวมไปถึงคำถาม เกี่ยวกับขอสรุปที่แทจริงวา เครื่องดื่มชนิดนี้มีสาร อาหารตามที่กลาวอางจริงหรือไม คุณรุงเรือง คลองบางลอ นักโภชนาการ ประจำนิตยสารสลิมมิ่ง (Slimming) และสถาน เสริมความงามฟลปิ เวน (Phillip Vain) กลาววาใน ความเปนจริงแลว รางกายคนเราสามารถดูดซึมได ในปริมาณทีจ่ ำกัดและแตกตางกันไป ขึน้ อยูก บั ตัว บุคคล และหากไดรบั มากเกินไปก็จะถูกขับออกมา ในรูปของเสียอยูดี นอกจากนี้สารอาหารบางชนิด ตองอาศัยตัวนำที่จะทำใหดูดซึมไดดี เชน กลูโคส เพื่อนำเขาสารอาหารเขาสูกระแสเลือด หรืออยาง

โคเอ็นไซมคิวเท็นก็จะละลายไดในไขมัน หากไม ทานไขมันเขาไปกอน รางกายก็จะไมสามารถดูด ซึมสารนี้ได สำหรับผลเสียที่จะเกิดตอรางกายนั้น คุณ รุง เรืองกลาววาโดยมากเครือ่ งดืม่ ประเภทนีม้ สี ำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ควบคุม ดูแลอยูแ ลว การรับประทานจะไมกอ ใหเกิดผลเสีย ตอรางกาย เพียงแตมีความสิ้นเปลืองเพราะราคา คอนขางสูง และอันที่จริงแลวสารอาหารตางๆ ทุก ชนิดทีม่ อี ยูใ นเครือ่ งดืม่ ทางเลือก รางกายก็สามารถ สรางไดเองทั้งนั้น และหากสรางเองไมได เรา สามารถไปหาทานไดจากอาหารทุกชนิดได โดย ตองรับประทานอยางหลากหลาย เนนทานผัก ผลไมหลากสีเพื่อการไดรับสารอาหารที่แตกตาง สรุปแลวคงเปนสิทธิข์ องผูบ ริโภคทีจ่ ะตัดสิน ใจเองวา จะยอมจายในราคาทีค่ อ นขางสูงเพือ่ แลก กับผลดีเพียงนอยนิด หรือจะเลือกรับสารอาหาร ชนิดเดียวกันนี้จากอาหารแตละมื้อ ถือเปนเรื่อง ของสิทธิ์และการใหคา นานาจิตตัง

ขอมูลภาพจาก - http://images.nymag.com/health/features/drinks 080818_2_560.jpg


12 สัมภาษณ

“ครูปุนคนพิ ” เศษของ “เด็กพิเศษ” เรื่อง : กรกช สุริยาอาภรณ ภาพ : อิสสริยา อาชวานันทกุล

เด็กชายหนาตานาเอ็นดูในเสือ้ ฟุตบอลสีดำ จองเขาไปในเลนสใสของกลองถายรูป พรอมกับ ฉีกยิ้มอยางมีความสุข ทันทีที่สิ้นเสียงชัตเตอร เด็กนอยก็กุลีกุจอเขามาขอดูภาพถายบนจอแสดง ภาพของกลองทันที “หลอดี” เด็กชายชี้ไปที่ภาพใบหนาของตน เพือ่ นๆ วัยเดียวกัน 2-3 คนวิง่ เขามาดูพลางพยักพเยิดอยางอารมณดี กอนเด็กที่เหลืออีกกวา 10 คนจะเดินตอแถวเรียงกันออกไปพรอมกับสงเสียง เจี๊ยวจาว “ครูปุนจำชื่อเด็กๆ ไดทุกคน หรือเปลา ครับ?” “จำไดคะ ทุกคนเลย” กวา 28 ปแลว ที่ จินตหรา เตชะทักขิญพันธุ หรือ “ครูปุน” ใชชีวิตในโลกที่เต็มไปดวย เด็กๆ... เด็กๆ ที่คนในสังคมหลายคนมองขาม เพียงเพราะวาพวกเขาเปน “เด็กพิเศษ” พืน้ ทีไ่ มกไ่ี รในซอยปรีดี พนมยงค 36 ของ มูลนิธิสถาบันแสงสวาง ที่ซึ่งครูปุนรับตำแหนง รักษาการผูอำนวยการอยู ดูเล็กไปถนัดตา เมื่อ เทียบกับจำนวนของเด็กๆ วัย 2-10 ขวบกวารอย ชีวิต ทั้งที่อยูในกลุมอาการดาวน, ออทิสติก หรือ สมาธิสั้น ที่แหงนี้ทำหนาที่เปนโรงเรียนเตรียม ความพรอมใหแกเด็กๆ กอนพวกเขาจะเขาเรียน ตามหลักสูตรปกติเหมือนกับเด็กทั่วไป “ที่นี่จะเริ่มฝกเด็กตั้งแตเล็กๆ เลย อายุ ขวบ 8 เดือนหรือ 2 ขวบก็เริ่มเอามาฝกแลว เริ่มจากทักษะงายๆ ที่เขาจะตองใชชีวิตเมื่อแยก จากแม ทัง้ การเลน การสือ่ สาร และการอยูร ว มกับ คนอื่น พอโตขึ้นมา เราก็จะจัดเปนหองเรียนอนุบาล 1-2-3 เปาหมายก็คือ เตรียมเขาไปโรงเรียน” เธอปรากฏตัวในชุดลำลองงายๆ ไมตาง จากครูคนอื่นๆ ของมูลนิธิฯ เสื้อยืดคอปกสีเทา กางเกงขายาวสีดำ ผมที่รวบตึงไวเบื้องหลังบวก กับการเคลือ่ นไหวทีค่ ลองแคลว ชวยใหครูปนุ แลดู ทะมัดทะแมงตั้งแตแรกเห็น แตเมื่อไดนั่งสนทนา กันเปนเวลากวา 2 ชั่วโมง กลับทำใหเราไดเห็น ครูปุนในมุมที่ตางออกไป เปนมุมที่เต็มไปดวย ความออนโยนและความตั้งใจอันแรงกลา เธอเลาวาเด็กพิเศษที่ใครๆ อาจคิดวาไม สามารถเรียนรูต ามปกติไดนน้ั แทจริงแลวพวกเขา สามารถทำได หากไดรับการปูพื้นฐานพัฒนาการ อยางตอเนื่อง คอยเปนคอยไป และที่สำคัญคือ เด็กเหลานี้ ตองไดรับการติดตามดูแลอยางเปน ระยะ ยอนกลับไปสมัยที่จบการศึกษาดานภาษา มาจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมา ใหมๆ ครูปุนเลาใหฟงวา ในตอนนั้นเธอหนีความ เปนครูสุดชีวิต และตั้งใจจะหันไปสมัครงานเกี่ยว กับการทองเที่ยวและการโรงแรมที่เธอถนัด แต ชะตาชีวิตกลับพลิกผัน เมื่อเธอมีโอกาสเดินทาง มาเยี่ยมเพื่อนที่ทำงานที่มูลนิธิสถาบันแสงสวาง การพบเจอกันอยางไมคาดคิดกับเด็กพิเศษคนหนึง่ ทีน่ น่ั กลับทำใหครูปนุ เกิดสนใจ จนไดตดั สินใจเดิน บนเสนทางที่เธอกำลังพยายามหลีกหนีอยูในที่สุด “มีเด็กคนนึงอยากมาทัก เขาก็วง่ิ เขามาเลย แลวก็เลียแขนเรา มองหนายิ้มเปดกวาง เราเลย สนใจ ไดมาสังเกตการณอยูอาทิตยหนึ่ง แลวก็ได มาทำ ซึ่งตอนนั้นดูแลเด็ก 2-3 คน เริ่มรูสึกวามัน

เปนเรือ่ งแปลกนะ ไมเคยรูม ากอนเลย ความรูค วาม สามารถที่เราเรียนมาก็ปรับมาใชได อยางความรู โฟเนติกส (Phonetics) ก็เอามาชวยเด็กในการ อานออกเสียงตางๆ อีกอยางที่ทำอยูถือเปนครูก็ จริง แตมนั ไมเหมือนกันกับครูทส่ี อนเด็กเปนหองๆ ซึง่ อยางนัน้ รูส กึ วาผิวเผิน แตนเ่ี ราอยูด ว ยความผูกพัน เด็กแตละคนกวาเขาจะผานจากเราไปมันใช เวลา แลวเราก็สรางศักยภาพของเขาใหมากขึน้ ๆ” กระบวนการสรางศักยภาพในเด็กพิเศษ ของโรงเรียนเตรียมความพรอมนั้นมักจะแตกตาง กันไปในแตละที่ แตที่มูลนิธิสถาบันแสงสวางแหง นี้ ครูปนุ เลาวาพัฒนาการเฉพาะบุคคลถือเปนกุญแจสำคัญของหลักสูตรการเตรียมความพรอมเลย ทีเดียว “การเรี ย นมั น อาจจะไม ไ ด ต ามหลั ก สู ต ร (มาตรฐาน) เปะๆ คือเราจะมีแผนการเรียนราย บุคคล เพราะวาเด็กแตละคนมีวิธีการเรียนรูกับ ความสามารถในการรับที่แตกตางกัน จึงจะตองมี ครูที่เขาไปดูแลวางแผน มีการยอยหลักสูตรให เนื้อหานอยลงและงายขึ้นกับเขา มีการวัดผลสอบ เปนพิเศษ หมายความวาเนื้อหาขอสอบยังคงเดิม แตรูปแบบอาจตองมีการปรับเปลี่ยน เราเองไมได หวังใหผลสอบของเขาดีเลิศ เอาพอผานๆ ก็พอ แลว เทาที่เขาจะสามารถทำได” ครูปนุ กลาววา ปจจุบนั ทางมูลนิธฯิ ทำโครง การรวมกับโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา ใหรับเด็กพิเศษจากมูลนิธิฯ เขาเรียน โดยเปดโอกาสใหครูจากโรงเรียนดังกลาวมาเขา หลักสูตรการสอนเด็กพิเศษที่มูลนิธิฯ ดวย หรือใน ระดับอุดมศึกษาเอง ก็เริ่มมีมหาวิทยาลัยบางแหง เปดหลักสูตรที่เอื้อกับเด็กพิเศษบางแลว ดังนั้น ดูเหมือนวาโอกาสทางการศึกษา ของเด็กพิเศษจะเปดกวางขึ้น สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ กำหนดใหเด็กพิเศษมีสิทธิในการไดรับการศึกษา แตในทางปฏิบัติแลวยังถือวามีอุปสรรคอยูมาก ทั้งเรื่องความพรอมของสถานศึกษา การยอมรับ จากเด็กปกติในโรงเรียน รวมถึงทัศนคติของผูปกครองทัว่ ไปทีอ่ าจยังไมพรอมทีจ่ ะใหบตุ รหลานของ ตนรวมสังคมกับเด็กพิเศษ ซึ่งครูปุนมองวาเปน เรื่องที่นาหนักใจมากกวา “แตละโรงเรียนก็มอี ปุ สรรคในเรือ่ งบุคลากร เรื่องความพรอม สถานที่ตางๆ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ เด็กตองตระเวนหาที่เรียน บางที่รับเด็กเขาเรียน แตกลับไมไดมีการเตรียมความพรอมดานบุคลากรที่ดี เมื่อเด็กเขาไปเรียนก็ไปเสียเวลากับการ

วิ่งเลน โดยที่ไมไดรับการดูแลเปนพิเศษ ทำให พัฒนาการที่จะกาวหนาไดเร็วก็ตองชะงักไป และ ยังมีปญหาเรื่องของทัศนคติ ความรูความเขาใจ ในการทำงานกับเด็กพิเศษตั้งแตระดับบริหารไป ถึงระดับปฏิบัติการ ครูในโรงเรียนจะรับไดไหมกับ งานทีจ่ ะตองเอือ้ โอกาสใหกบั เด็กพิเศษดวย ผูป กครองรับไดไหมที่จะมีเพื่อนของลูกเปนเด็กพิเศษ ตัวเด็กๆ เอง ลอเลียนเพื่อนไหม มันเหมือนกับ โอกาสเปดเต็มที่ แตแทที่จริงแลวไม” แมทัศนคติของคนภายนอก จะถือเปน ปญหาสำคัญ แตทายที่สุดแลว ทัศนคติที่มีผลตอ ตัวเด็กพิเศษมากที่สุดก็คือทัศนคติของครอบครัว พวกเขาเอง ครูปุนมองวาความคาดหวังของผูปกครองที่มากเกินไปในบางครั้ง อาจสงผลใหเกิด ความเครียด และกลายเปนการทำรายบุตรหลาน ของตนโดยไมรูตัว “บางคนถามเราวาลูกจะเรียนมหาวิทยาลัย ไดไหม เราก็ตอบวา อยาเพิ่งมองไกลขนาดนั้น คุณพอคุณแมจะเหนือ่ ย หรืออยางพอแมทร่ี บั ไมได ทีล่ กู ตองมาโรงเรียนเฉพาะทาง เราอยากจะเปลีย่ น ทัศนคติเขานะวา การที่เขาทำอยางนั้นเขากำลัง ทำรายลูกเขา เพือ่ ปกปองหนาตาของตัวเอง อยาก ใหเขามองในอนาคตเมื่อเขาไมอยู แลวลูกเขาจะ ทำยังไง” นอกจากครูปุนจะมีหนาที่ดูแลเด็กๆ แลว เธอยังคอยใหกำลังใจผูปกครองที่ทอแท เมื่อพวก เขารูสึกผิดหวังกับพัฒนาการของนองๆ ถึงแม ผูปกครองบางทานจะเคยตัดพอวา ครูปุนไมสามารถเขาใจความรูสึกของพวกเขาได เพราะไมได เปนพอเปนแมของเด็กจริงๆ ก็ตาม แตสำหรับ ครูปุนแลว เด็กๆ ในรั้วแสงสวางทุกคนก็เปรียบ เสมือนกับบุตรหลานของเธอเชนกัน “เราก็คาดหวังเหมือนกัน วาลูกจะตอง พัฒนาได ตองศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเขา เราจะ มองเหมือนกับวาเราชวยเด็กที่ไมไดแมแตจะกาว เดิน แลวพอเขากาวเดินไปดวยตัวเขาเองได มัน คือความภูมิใจของคนที่ไดชวยเขา มันคือปติที่ เกิดขึ้นในใจ” ตลอดชีวิตการทำงานของครูปุน เธอพาน พบเด็กคนแลวคนเลาที่ผานเขามาในมูลนิธิฯ เฝา มองการพัฒนาของเด็กๆ เหลานั้น และใชความ สำเร็จที่เด็กๆ เหลานั้นทำได แมเพียงเล็กนอย แตพัฒนาการเหลานั้นกลับเปนพลังใหเธอทำงาน ตรงนี้ตอไปได เหมือนกับที่ครูปุนยังคงหวนนึกถึง ความหลังและประสบการณดีๆ ไดอยางแจมชัด จนวันนี้

“มีเด็กคนหนึ่งเราจำไดเลย ตอนนั้นเกือบ โดนตำรวจจับดวยนะ” ครูปุนระเบิดหัวเราะออก มา “คือเราพาเขาฝกเดิน แลวเขาก็จะรองกรี๊ดๆ เปนชั่วโมง เพื่อนบานก็เลยไปแจงตำรวจ เขาสงสัยวาที่น่ที าจะทารุณเด็กเพราะไดยินเสียงเด็กรอง พอตำรวจมาเราก็งง (ทำหนาเหวอ) อะไรเหรอคะ มาตอนหลังเขาถึงเขาใจวาเรื่องมันเปนยังไง” ครูปุนพักใบหนาเปอนยิ้ม และอธิบายตอ ดวยสีหนาเอาจริงเอาจัง “สวนคนทีเ่ ปนแรงจูงใจมากทีส่ ดุ คือ เด็กคน ที่คุณแมอุมมา แลวคุณหมอบอกวา ลูกโฮพเลส (หมดหวัง) เดินไมไดหรอก ทำอะไรไมไดหรอก ให ทำใจ เราก็เลยบอกคุณแมวาลองดูไหม อยางมาก ก็เสียเวลา แตเราจะไมเสียใจที่เราไมลอง คุณแม ก็สู เวลานองเดิน ลมหนาฟาดพื้นจนเขียวหมด แตคุณแมก็ไมเคยวาอะไรสักคำ จนกระทั่งตอนนี้ นองเดินปรอเลย” ครูปุนเชื่อวาเมื่อเธอตั้งมั่นทำอะไร ก็ตอง ทำใหสำเร็จจงได เชนเดียวกับเรื่องของเด็กพิเศษ ที่ครูปุนตั้งปณิธานไววา ยังมีเรื่องอีกมากมายที่ ตองทำเพื่อใหสังคมยอมรับใหได ดังนั้นถึงจะยาก ลำบากเพียงใด ก็ดูเหมือนวาจะไมใชอุปสรรคที่จะ ขัดขวางไมใหเธอกาวขามไปไดเลย “เด็กพิเศษเขาก็เปนเด็กคนหนึ่ง มีสิทธิที่ จะเปนประชาชนคนหนึ่ง มันไมผิดที่สังคมจะมอง เขาอยางนัน้ เพราะวาเขาไมเขาใจ แตเราตองสราง ความเขาใจใหสงั คมตางหาก ใหไดรบั รูว า เด็กพวก นี้ก็มีความสามารถ” มีบางครัง้ เชนกันทีค่ รูปนุ รูส กึ ทอกับสิง่ ทีท่ ำ จนถึงขั้นคิดจะวางมือไปจากการทำงานนี้เสีย แต ทายที่สุดแลว ภาพของเด็กๆ ที่เธอดูแลมาตลอด ยี่สิบกวาป กลับเปนสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวเธอเอาไว และเปนกำลังใจสำคัญใหครูปนุ สามารถกลับมาทำ งานไดอีกครั้ง “เราทอไดแตถอยไมได เพราะมีเด็กๆ อยู กับเราอีกเยอะ พอมาลำดับหนาลูกแตละคน โอย...เลิกไมได เราตั้งใจไวเลยวาจะไปใหถึงดวง ดาว แตดาวของเราเปนดาวของเด็กๆ รูสึกวามัน เปนชีวิตของเราแลวละ” ครูปนุ มองขึน้ บนฟา สายตาเหมือนกับครุน คิดอะไรบางอยาง “จริงๆ ก็คงจะมีคนอีกมากมายที่ทำอยาง นี้ เราไมไดโดดเดน เพียงแตวาเรารูสึกปลื้มที่ได ชวยใครๆ แคใหเกิดมาชาตินึงไมไดหายใจเสีย เวลาไปเปลาๆ ก็คิดอยางนี้แหละคะ”


บทความ 13

พื้นที่สีเทาของกฎหมายลิขสิทธิ์ เรื่อง : สงฟาง จรุงกิจอนันต

ประเทศไทยนัน้ ไดทำความรูจ กั กับสิง่ ทีเ่ รียก วาอินเทอรเน็ตครัง้ แรกเมือ่ ป พ.ศ. 2535 นวัตกรรม นีเ้ ปนทีแ่ พรหลายอยางรวดเร็วพรอมกับการเติบโต ของวงการขอมูลขาวสาร อาจเรียกไดวาเปนการ เติบโตทีร่ วดเร็วเกินไปก็ไดกระมัง จึงทำใหการติด ตอแตละครั้งบนอินเทอรเน็ตนั้นฉาบฉวย ตัวตน ของผูรับและผูสงขอมูลบนอินเทอรเน็ตขาดความ ชัดเจน สิ่งที่ตามมาคือบางครั้งคนบนอินเทอรเน็ต ขาดการใหเกียรติกนั ในเรือ่ งตางๆ รวมไปถึงความ เปนเจาของของผูส ง ขอมูล หรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไปวา “ลิขสิทธิ์”

ลิขสิทธิ์ แตถามองในอีกแงหนึ่ง เปนไปไดหรือไม วาตัวกฎหมายลิขสิทธิ์ตางหากที่ตึงเกินไปสำหรับ โลกของอินเทอรเน็ตที่เต็มไปดวยความยืดหยุน ดวยธรรมชาติของอินเทอรเน็ต คนทุกผูท กุ เหลาสามารถทองไปไดอยางเสรี จึงทำใหทุกเนื้อ หาที่เขียนอยูบนอินเทอรเน็ตนั้นถูกเผยแพร และ ถูกปกปองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไปในตัว ซึ่งบาง ครั้งจุดประสงคของผูเขียนก็มิไดเปนเชนนั้น บาง ครัง้ ผูเ ขียนก็ไมไดตอ งการใหผลงานของตัวเองถูก กฎหมายลิขสิทธิ์ควบคุม นายพิชัย พืชมงคล กรรมการผูจัดการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด ชี้แจงปญหาที่เกิดจาก กฎหมายไรทางเลือก กฎหมายลิขสิทธิ์วา “การที่กฎหมายกำหนดให “ผมวาคนเคาไมคอยคิดอะไร ยิ่งคนไทยก็ ดีฟอลต (Default) เปนกอปปไ รต (Copyright) ซึง่ ไมคอยใหความสำคัญกับการเคารพลิขสิทธิ์อะไร งานทีส่ รางมาก็จะถูกสงวนไวโดยอัตโนมัติ ผูเ ขียน

การละเมิดลิขสิทธิ์เปนเรื่องไมดี แตในขณะ เดียวกันมันก็สะทอนอะไรบางอยางในพฤติกรรม คนที่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ ทำไมถึงซื้อเทปผีเพลง แกรมมี่ ก็เพราะมันมีที่มาที่ไปแบบนี้

พวกนี้นัก จะเห็นวาพวกภาพที่เอาไวใหโหลดฟรี ในกระปุก (http://www.kapook.com) หรืออิโมติคอน (Emoticon) ก็มกี ารเอาวัตถุดบิ จากงานทีม่ ลี ขิ สิทธิ์ ไปใชเยอะแยะ อยางเคยมีกรณีของ “ไอแอนนนนน” (Iannnnn คือชื่อฟอนทบนเว็บไซต http://www. f0nt.com) ที่เปนคนทำฟอนทกระปุก ก็เอาฟอนท ไปใชโดยที่ไมไดบอก ซึ่งจริงๆ มันผิด มันไมควร” นายชิตพงษ กิตตินรเดช ทีป่ รึกษาแผนงานไอซีที ของสำนักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เลาใหฟงเมื่อถามถึงสถานการณลิขสิทธิ์ภายใน ประเทศไทย แตก็ไมใชทุกคนที่จงใจทำเรื่องเชนนี้ มีอยู หลายกรณีที่การละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นดวยความ ไมรูหรือไมไดตั้งใจ อยางการอัพโหลดเพลงขึ้น บล็อกของตนเอง หรือการนำขอเขียนของคนอื่น ไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ดูเผินๆ แลวเรื่องนี้อาจ เกิดขึ้นจากการที่คนละเลยถึงตัวตนของกฎหมาย

ก็มีทางเลือกคือสงวนไวอยางนี้ งานของเขาก็จะ เผยแพรไมไดถา วากันตามกฎหมาย เขาจึงไมรวู า ทีจ่ ริงแลวตัวเขายังมีทางเลือกมากกวานัน้ เคาอาจ จะวิงวอนใหคนอื่นเผยแพรก็ได โดยที่ขอสงวน สิทธิ์บางอยางไว” ครีเอทีฟ คอมมอนส ดวยความที่กฎหมายลิขสิทธิ์ไดตัดสินทุก อยางดวยคำวา “เผยแพร” กับ “ไมเผยแพร” “ถูก” กับ “ผิด” “ดำ” กับ “ขาว” ทำใหจุดประสงคสีเทา ของผูใชบางคนนั้นถูกกลืนหายไป การแยกแยะ ระหวางเนื้อหาที่นำไปใชไดกับนำไปใชไมไดจึง เปนไปอยางยากลำบาก เพื่อแกไขปญหาในขอนี้ ในป พ.ศ. 2544 องคกรที่มีชื่อวาครีเอทีฟ คอมมอนส (Creative Commons) จึงไดกอตั้งขึ้น โดย มีจดุ ประสงคในการเพิม่ ขอบเขตการแบงปนขอมูล และสื่อตางๆ ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์

ครีเอทีฟ คอมมอนสนน้ั เปนเสมือนขอตกลง ที่ไดกำหนดขึ้นเพื่อใหผูใชแตละคนเขาใจซึ่งกัน และกันวา เนื้อหาเผยแพรออกมานั้นมีขอบเขต การนำไปดัดแปลงหรือสามารถนำไปใชตอ ไดมาก เพียงใด โดยเงื่อนไขนั้นเจาของผลงานสามารถ กำหนดได เ องผ า นทางเครื่ อ งหมายที่ ค รี เ อที ฟ คอมมอนสกำหนดเอาไวทั้ง 6 แบบ อาทิ สัญญา อนุญาตประเภทแสดงทีม่ า ไมใชเพือ่ การคา ไมแก ไขตนฉบับ (by-nc-nd), สัญญาอนุญาตประเภท แสดงที่มา และไมใชเพื่อการคา (by-nc), สัญญา อนุญาตประเภทแสดงทีม่ า (by) เปนตน (หาขอมูล ครีเอทีฟคอมมอนสเพิ่มเติมไดที่ http://cc.in.th) หากผลงานของเราไมวาจะเปนภาพ เสียง หรืองานเขียนก็ตาม ถูกปกปองไวดวยครีเอทีฟ คอมมอนสดังกลาว ไมวาใครก็สามารถเอางาน ของเราไปใชไดอยางอิสระ แตตองอยูภายใตขอ กำหนดที่เราตั้งเอาไว ซึ่งถาเกิดมีการละเมิดขอ ตกลงขึ้นมา เชนมีคนเอางานของเราไปเผยแพร ตอโดยไมอา งชือ่ ของเราในงาน หรือนำงานของเรา ขายเพื่อเอาเงิน เราก็สามารถใชครีเอทีฟ คอมมอนสยื่นฟองศาลไดโดยใชพื้นฐานของกฎหมาย ลิขสิทธิ์ ครีเอทีฟ คอมมอนสจึงเปนตัวชวยอยางดี สำหรับผูที่ตองการเผยแพรขอมูลของตัวเองทาม กลางความเขมงวดของกฎหมายลิขสิทธิ์ ผูรับเอง ก็สามารถใชขอมูลที่อยูภายใตขอกำหนดไดอยาง สบายใจ เพราะตราบใดที่ยังทำตามขอตกลง ก็ถือ วายังไมไดละเมิดลิขสิทธิ์ของใคร

คุณสฤณีไดยกตัวอยางของผูท ต่ี อ งการสงวน ลิขสิทธิเ์ ต็มรูปแบบไวในกรณีเพลงของแกรมมี่ ซึง่ ปกติเธอจะใชวิธีแปลงเพลงเปนไฟลเอ็มพีสาม (MP3) ลงเครือ่ งคอมพิวเตอรเพือ่ ฟงจากโปรแกรม ไอทูนส (iTunes) และถายไฟลเขาไปในไอพอด (iPod) อีกที แตซีดีของแกรมมี่ (GMM Grammy PLC.) ที่เธอซื้อมาลาสุดนั้นไมสามารถทำเชนนั้น ได เพราะทางแกรมมี่มีการลงโปรแกรมปองกันไว ไมใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถอานไฟลที่เปน เพลงในซีดีได สุดทายก็ตองหันไปพึ่งแผนผีซีดี เถื่อน “จริงๆ แลวมันผิดกฎหมายผูบ ริโภค เพราะ เมื่อผูบริโภคซื้อซีดีมา เนื้อหาก็เปนสิทธิ์ของผู บริโภค จะเอาไปใชยังไงก็เปนเรื่องของผูบริโภค อยางงี้มันเปนการจำกัดสิทธิ์ของผูบริโภค” คุณ สฤณีชี้แจง “การละเมิดลิขสิทธิเ์ ปนเรือ่ งไมดี แตในขณะ เดียวกันมันก็สะทอนอะไรบางอยางในพฤติกรรม คนที่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ ทำไมถึงซื้อเทปผีเพลง แกรมมี่ ก็เพราะมันมีทม่ี าทีไ่ ปแบบนี้ เพราะฉะนัน้ ผูผลิตที่มองไมเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยน มาเหลานี้แลวมัวแตนั่งกอดลิขสิทธิ์ตัวเอง ถึงที่สุด แลวมันก็จะไมถูกตอง” คุณสฤณีกลาวเพิ่มเติม แรกเริ่มเดิมที กฎหมายลิขสิทธิ์นั้นเกิดขึ้น เพราะวามีผูใหกับผูรับ ซึ่งผูรับก็จะชื่นชมและให เกียรติกับผูให ในขณะที่ผูใหก็พึงพอใจและยอม ใหผูรับนำผลงานของตัวเองไปใชไดตามขอตกลง ที่ตั้งเอาไว ซึ่งถามองในแงนี้ก็จะเห็นวากฎหมาย ลิขสิทธิ์ก็ไมไดตางอะไรครีเอทีฟ คอมมอนสเลย จะดวยความฉาบฉวยของอินเทอรเน็ตหรือจะเปน เพราะผลประโยชนใดๆ ก็ตามไดทำใหกฎหมาย ลิขสิทธิ์จากที่เคยเปนสีเทาหลายเฉดไดกลับกลาย เปนดำกับขาวไป ครีเอทีฟ คอมมอนสจึงเปนกาว แรกในการนำสีเทาที่เคยมีกลับมาเพื่อใหโลกของ ขอมูลขาวสารสามารถเดินหนาไปในทิศทางทีเ่ ปน ที่ยอมรับของทุกฝาย

ลิขสิทธิ์ที่ไมถูกแบงปน อยางไรก็ตาม ครีเอทีฟ คอมมอนสนั้นไม ไดมีขอบังคับหรือมีสวนชวยโดยตรงในการทำให คนละ-เลิกการละเมิดลิขสิทธิ์ สฤณี อาชวานันทกุล บล็อกเกอรประจำเว็บไซต http://www. fringer.org กลาววา ผูที่เหมาะกับการใชครีเอทีฟ คอมมอนสนั้นคือผูที่ตองการเผยแพรขอมูลของ ตัวเองอยูแลว เพื่อบอกวาตัวเองตองการเผยแพร ขอมูลแคไหน แตสำหรับผูที่ตองการจะสงวน ขอมูลภาพจาก ลิขสิทธิเ์ อาไวตง้ั แตแรกก็คงไมสนใจการใชครีเอทีฟ - http://blog.it.kmitl.ac.th/it51070008/files/2008/07/ คอมมอนส copyright.jpg


14 บันเทิง

‘ความสุขของกะทิ’

อณูความสุขที่อบอวลจากหนาหนังสือสูแผนฟลม เรื่อง : แสงอรุณ วรรณจู

“กะทิ อยากไปหาแมไหมลูก” หลายคนทีไ่ ดชมภาพยนตรหรืออานวรรณกรรมเรื่อง ‘ความสุขของกะทิ’ คงจะจำประโยค ธรรมดาๆ ทวากลับใหความรูสึกหลากอารมณ อยางนาประหลาดประโยคนีไ้ ดดี หากไดยนิ ประโยค นีข้ ณะนัง่ อยูใ นโรงภาพยนตรหรืออานเจอประโยค นี้ขณะเปดหนังสือ “ความสุขของกะทิ” อยูแลวละ ก็ คุณอาจเปนคนหนึง่ ทีร่ สู กึ จุกหนักๆ ในอกเหมือน มีหินมากดทับ ในขณะเดียวกันก็รูสึกดีใจไปกับ กะทิที่จะไดเจอแมก็เปนได ‘ความสุขของกะทิ’ เปนเรื่องราวของเด็ก หญิงวัย 9 ขวบทีอ่ าศัยอยูก บั ตายายในชนบทแหง หนึ่ง มีชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงายและพอ เพียง กะทิมคี วามสุขทามกลางความรักของคนรอบ ขาง แตในขณะเดียวกัน หัวใจของเด็กหญิงก็ยัง โหยหาชิ้นสวนในชีวิตที่ขาดหายไป นั่นคือ...พอ และแม วรรณกรรมเรือ่ งนีไ้ ดรบั การกลาวถึงในชวง ที่เปนหนังสือจนเรียกไดวาหนอนหนังสือในประเทศไทยทุกคนรูจ กั หนังสือเลมนี้ เพราะนอกจากจะ ไดรับรางวัลซีไรทในป พ.ศ. 2549 แลว ยังมียอด ขายสูงมากและไดรบั การตีพมิ พถงึ 7 ภาษา หลาย คนทีเ่ คยอาน ‘ความสุขของกะทิ’ จึงไมนา จะพลาด เมื่อนำมาสรางเปนภาพยนตร เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่อยูในโรงภาพยนตร ดำเนินไปอยางชาๆ เรื่องราวของกะทิที่เคยได

สัมผัสในภาพจินตนาการจากการอานเหมือนถูกดึง กลับมาในความทรงจำอีกครั้ง ตองยอมรับวาเรื่อง ราวและบรรยากาศในชวงชีวิตของเด็กหญิงกะทิ “ในแตละฉาก” ของภาพยนตรถกู ถายทอดผานแผน ฟลม ไดใกลเคียงกับเรือ่ งราวในหนังสือมากทีเดียว แต “ภาพโดยรวม” ของเรื่องกลับใหความรูสึกที่ แตกตางออกไป เรื่องราวในชีวิตของเด็กหญิงกะทิบนหนา กระดาษบอกเลาดวยภาษาเรียบงาย สั้น กระชับ ทวาสละสลวยและลื่นไหล ทุกชวงจังหวะของตัว อักษรและบรรยากาศยังความอบอุนใหหัวใจและ กระตุกอารมณใหสั่นไหวไดเกือบตลอดทั้งเรื่อง ผู แตงใชคำนอย แตกลับเลาเรื่องไดอยางสมบูรณ เชน ในฉากที่แมของกะทิเสียชีวิต ผูแตงเลาเรื่อง และบรรยายบรรยากาศแสนเศราเพียงวา “เงาตนสนริมรัว้ ลูเ อนตามแรงลมนอยๆ นาที เหมือนหยุดนิ่ง นิ่งจนกวาดวงตะวันจะขึ้นอีกครั้ง อยางสดชืน่ สวยงามพนจากขอบฟาเหนือทะเล ปลุก ทุกสรรพสิ่งบนโลกใหตื่นขึ้น แตไมมีแมรวมอยู ดวยอีกตอไป” แมเรื่องในชีวิตของกะทิจะเปนเรื่องของ เด็กกำพราที่ขาดทั้งพอและแม ตองอาศัยอยูกับ สองตายาย ซึ่งดูจะเปนเรื่องหนักๆ แตตัวหนังสือ บนหนากระดาษกลับสอดแทรกมุมนารักของกะทิ และสองตายายไวสม่ำเสมอ ทำใหเรื่องอบอุนขึ้น เห็นไดการทีจ่ ะเลือกเปดเรือ่ งดวยภาพบรรยากาศ

ในชนบทที่สดใส บรรยายการทำอาหารของยายที่ ปลุกกะทิใหลกุ จากทีน่ อนออกไปตักบาตรตอนเชา การเลาเรือ่ งเชนนีช้ ว ยสรางความผูกพันให ตัวละครและผูอาน หรือการเสนอความคิดผานสิ่ง เล็กสิง่ นอยและใกลตวั ไดเปนอยางดี เชน อุปกรณ ทำครัว ชีวติ ในรัว้ โรงเรียนของกะทิ ฯลฯ การคอยๆ แทรกเรื่องราวหนักๆ ลงไปทีละนอย ชวยใหนัก อานรูส กึ ผูกพันและเขาใจความรูส กึ ตางๆ ของกะทิ ไดอยางไมรูตัว ทั้งการตัดสินใจของกะทิในตอน ทายเรื่อง หรือแมกระทั่งเมื่อตอนที่กะทิเสียแมซึ่ง เปนคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของกะทิไป ในขณะทีภ่ าพยนตรกลับเลือกทีจ่ ะเลาเรือ่ ง ดวยจังหวะที่เนิบชาเปนสวนใหญ มีการทอดเวลา ในแตละฉากเหมือนทิง้ อารมณใหคนดูคดิ ตามอยาง ตอเนื่อง จึงมีจังหวะที่ดูแลวรูสึกอึดอัดเหมือนถูก เราใหซาบซึ้งตลอดเวลา จนบางครั้งอารมณของ เรือ่ งทีเ่ คยเปนจุดเราสำคัญและ “กินใจ” ในหนังสือ ไดถูกบั่นทอนลงไปอยางนาเสียดาย เชน ในฉาก ที่กะทิว่งิ แขงกับนากันตเพื่อหนีความเจ็บปวดจาก การรับรูวาแมจะตาย หรือแมกระทั่งฉากที่กะทิ สูญเสียแมไปตลอดกาล เปนตน ภาพยนตรยังมีขอแตกตางจากหนังสืออีก ตรงที่เลือกที่จะเปดเรื่องโดยยกฉากไคลแม็กซซึ่ง ก็คือฉากที่กะทิเดินทางไปบานของแมเพื่อรับรู เรื่องราวตางๆ ในชีวิตแมขึ้นมาเลากอน การจัด แสงที่หมนหมองในฉากนี้บวกกับความโศกเศรา

ของตัวละคร สรางอารมณใหคนดูรูสึกไดตั้งแต ตนเรื่องแลววา คนดูอาจจะตองเสียน้ำตาใหกับ ภาพยนตรเรื่องนี้ ซึ่งถือเปน “จุดตาง” จากใน หนังสือที่จะเปดเรื่องดวยความนารัก สดใสแลว คอยๆ แทรกเรื่องราวหนักๆ ดังที่ไดกลาวไปดัง ขางตน อยางไรก็ตาม แมวิธีการเลาเรื่องของ หนังสือและภาพยนตรจะตางกัน จนผูชมอาจจะ เดาทางของภาพยนตรเรือ่ งนีอ้ อก แตเรือ่ งราวของ เด็กหญิงตัวนอยจากแผนฟลมก็ไมไดทำใหคุณคา ของ “ความสุขของกะทิ” จากหนาหนังสือลดลง แตอยางใด ประสบการณสำคัญในการเลือกที่จะมี “ความสุข” กับสิ่งรอบตัวและรูจักเพียงพอของ กะทิที่เคยบอกเลาผานตัวอักษร ยังคงบรรจุไวใน ภาพยนตรอยางสมบูรณ ผูเขียนเชื่อวา...เรื่องราวแหงความสุขของ เด็กหญิงวัย 9 ขวบที่ชื่อกะทิ ไมวาจะบอกเลา ผานหนาหนังสือหรือภาพยนตร อาจจะเปนอีกหนึง่ ความหวังที่จะสามารถ “เยียวยา” หัวใจของใคร หลายๆ คนที่กำลังตองการ “ความสุข” ในขณะนี้ ไดเปนอยางดี ขอมูลภาพจาก - http://www.deknang.com/gallery/galleries/news/kati_ first.jpg - http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/89/21089/ images/kati.jpg

นักกีฬาปลื้ม เจาภาพกีฬามหาวิทยาลัย คลอด 4 กิจกรรม ไดผลตอบรับตามคาด วุฒิพงษ ทานะมัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เจาภาพกีฬา มหาวิทยาลัย ดันกิจกรรมบันเทิง ทัง้ รอง เลน เตน เที่ยว ฯลฯ นักกีฬาประทับใจ ขณะที่ผูจัดเห็นผล ตอบรับตามคาด ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ ไทย ครั้งที่ 36 “หัวหมากเกมส” ระหวางวันที่ 11-18 มกราคมที่ผานมานั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งเปนเจาภาพไดจัดกิจกรรมนันทนาการ ขึน้ เพือ่ ใหนกั กีฬาและผูด แู ลนักกีฬาไดผอ นคลาย ความเครียดจากการแขงขัน โดยนายปรารภ ลีลาศเจริญ ผูอ ำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา เลขานุการคณะกรรมการฝายกิจกรรมภายในงาน กลาวถึงกิจกรรมดังกลาววา เปนกิจกรรมนันทนาการ 4 รูปแบบ แบงออกเปนการจัดทัศนศึกษารอบ กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล การเปดเวทีแสดง คอนเสิรตยามค่ำคืนใหวงดนตรีของแตละมหาวิทยาลัยที่เขารวมแขงขันไดแสดงฝมือ การจัด ฉายภาพยนตรตอเนื่องถึง 4 เรื่องตอวัน รวมไป ถึงการติดตั้งตูคาราโอเกะตามที่พัก ใหนักกีฬาได ประชันลีลาการรองกันไดตลอดทั้งวัน “รศ.ดร.คิม ไชยแสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไดจัดตั้งคณะกรรมการฝาย กิจกรรม มีหนาที่จัดกิจกรรมเพื่อตอนรับคณะนัก

กีฬาจากมหาวิทยาลัยตางๆ โดยแบงออกเปนทั้ง สิ้น 4 กิจกรรม เพื่อตอนรับนักกีฬาจากแตละ สถาบันอยางอบอุน และประทับใจ และเนือ่ งจากนัก กีฬามากันหลายสถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะเจาภาพ จึงตองการตอนรับคณะนักกีฬา ใหพำนักอยูอยางอบอุนเหมือนอยูที่บาน และหาก ขาดเหลืออะไรก็สามารถแจงกับคณะกรรมการได ตลอดเวลา” นายปรารภกลาว จากการประเมินผลการจัดกิจกรรม คณะ กรรมการพบวานักกีฬามีความพึงพอใจและเขา รวมกิจกรรมเปนจำนวนมาก สะทอนใหเห็นถึงผล ตอบรับทีด่ ี สังเกตไดจากจำนวนนักกีฬาทีเ่ ขารวม ทัศนศึกษา จะมีไมต่ำกวา 40 คนตอวัน รวมแลว 17 สถาบัน จากจำนวนสถาบันที่เขาพักในมหาวิทยาลัยกวา 40 สถาบัน สอดคลองกับนางลัดดาณี ทรงผาสุข หัวหนาฝายประเมินผลและจัดฉายภาพยนตร ที่ กลาวถึงผลตอบรับของกิจกรรมฉายภาพยนตร วา ผูเขาชมสวนใหญรูสึกพึงพอใจมากกับการชม ภาพยนตรกวา 20 เรื่องที่จัดฉายตลอดชวงเวลา การจัดงาน นอกจากนี้นางอัญชไม สุขี ผูดูแลงาน ประชาสัมพันธเสียงตามสายหัวหมากเกมส ได กลาวเสริมวา ผลสรุปเสียงตอบรับจากผูเขารวม

การแสดงคอนเสิรตยามค่ำคืน 1 ใน 4 กิจกรรมที่ทางเจาภาพ กีฬามหาวิทยาลัยจัดขึน้ เพือ่ ให นั ก กี ฬ าได ผ  อ นคลายความ เครียด

ชมงานมีผูใหความสนใจเขาชมมาก “กิจกรรมที่ถูกจัดหลายอยางมีผูใหความ สนใจเขาชมอยางมาก ทัง้ นักกีฬาจากมหาวิทยาลัย ตางๆ คนที่มาเชียร และนักศึกษามหาวิทยาลัย รามคำแหงเอง ที่ปกติจะใชสถานที่บริเวณริมสระ น้ำเปนสถานทีพ่ กั ผอนในชวงเย็นถึงค่ำอยูแ ลว กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ จึงชวยสรางความผอนคลายใหทง้ั กับ นักกีฬาและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได” ดานนายกมลธร ชีวเลิศวิบูลย นักกีฬา เทควันโด มหาวิทยาลัยสยาม กลาวถึงความประทับ ใจทีไ่ ดเขารวมกิจกรรมวา ชืน่ ชอบกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพราะทำใหตนไดทั้งความสนุกสนานและความ ตื่นตาตื่นใจ โดยเฉพาะชุดการแสดงพื้นบาน บน เวทีคอนเสิรต ที่ทำใหรูสึกประทับใจ “กิจกรรมทีท่ างมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัด ขึ้นสนุกสนานและยิ่งใหญมาก ชอบที่มีการแสดง พื้นบาน รูสึกดีที่ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้ง ใจจัดกิจกรรมผอนคลายแบบนี้ใหกับนักกีฬาจาก ตางมหาวิทยาลัยไดอยางสมบูรณ”

นอกจากนี้นางสาวโสภา ขุนหมาด นัก กีฬาเรือพายจากทีมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเลาถึงความรูสึกที่ไดรวมทัศนศึกษากับเพื่อน นักกีฬาดวยกันวา เปนกิจกรรมที่สรางความพอใจ ใหกับตนเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะไมตอง รับผิดชอบเรื่องคาใชจายเองแลว การทองเที่ยวใน ครั้งนี้ยังชวยเปดโลกทัศนใหตนไดรูจักสถานที่ ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ มากขึ้นดวย ทั้งนี้ยังกลาว ชมกิจกรรมการชมภาพยนตรฟรี 4 เรื่องตอวันวา เปนกิจกรรมที่ชวยผอนคลายความเครียดใหกับ นักกีฬาไดเปนอยางดี “ปกติกช็ อบใชเวลาวางมาชมภาพยนตรเปน ประจำอยูแ ลว เพราะชวยใหรสู กึ ผอนคลายไดมาก แลวก็รูสึกดีใจที่ทางเจาภาพจัดกิจกรรมแบบนี้ให เพราะเรามาจากตางจังหวัดไมรูจักสถานที่ในกรุงเทพฯ เบี้ยเลี้ยงที่ไดก็ไมพอที่จะออกไปเที่ยวนอก มหาวิทยาลัยรามคำแหงเองดวย” ขอมูลภาพจาก - http://huamarkgames.ru.ac.th/


ความรู 15

ไอโฟนทรีจี ซื้อดีหรือไม? เรื่อง : ชญตา ธารไพศาลสมุทร

กระแสความแรงของไอโฟน (iPhone) ใน บานเรา ถึงแมจะมีมานานแลวแตความแรงก็ยงั ไม มีทที า วาจะลดลงงายๆ ดวยดีไซนทส่ี วยงาม ประกอบกับฟงกชั่นที่หลากหลาย ทำใหไอโฟนเปน เสมือนตัวแทนโทรศัพทมือถือแหงยุคที่ใครๆ ก็ อยากมีไวในครอบครอง ดูอยางแหลงกำเนิดใน ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพียงแค 30 ชั่วโมงหลัง จากการประกาศขายครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2550 ไอโฟนก็ไดรับการตอบรับอยางอบอุน ดวยยอดการจำหนายสูงถึง 270,000 เครื่องเลยที เดียว ปนก้ี ถ็ งึ คราวประเทศไทยไดเปนอีกหนึง่ ประเทศทีเ่ ขารวมเปนพันธมิตรของแอปเปล (Apple Inc.) และวางจำหนายไอโฟนอยางเปนทางการ ซึ่งถือ เปนประเด็นรอนที่สาวกอุปกรณไฮเทคทุกคนตาง ก็ลุนวาเครือขายไหนจะไดเปนตัวแทน และเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่ผานมา ทรูมูฟ (TrueMove Co,.Ltd.) ก็เปดใหผูที่สนใจไดลงทะเบียนสั่งจองเครื่องโทรศัพทไอโฟนทรีจี (iPhone 3G) อยางเปนทางการเปนครั้งแรกที่ http://www. truemove.com โดยผูท ส่ี ง่ั จองสามารถรับโทรศัพท ไดในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552 ไอโฟนทรีจีตัวใหมที่จะนำเขามาใหลูกคา คนไทยไดมีโอกาสจับจองนั้น สนนราคาอยูที่เทาไหร ถูกหรือแพงกวาเครือ่ งทีแ่ อบหิว้ กันมาจากตาง ประเทศหรือไม และมีเงือ่ นไขการใชบริการอยางไร วันนีเ้ ราไดพก่ี ง้ั หรือนายสฤษดิเ์ ดช เทพไพฑูรย ผูกอตั้งเว็บไซตชื่อดัง http://www.siampod.com แหลงรวบรวมขอมูลขาวสารเกีย่ วกับอุปกรณไฮเทค และผลิตภัณฑจากแอปเปล มาชวยไขขอของใจให กับหลายๆ คนที่สนใจและมีแนวโนมวาจะไปถอย เจาสมารทโฟน (Smartphone) สุดฮอตเครือ่ งนีม้ า

ตารางแสดงค่าบริการของแต่ละแพ็กเกจไอโฟนทรีจีของทรูมูฟ

ใช ใหไดทราบขอมูลกัน มาเริ่มกันดวยแพ็กเกจไอโฟนทรีจีทั้ง 4 แบบที่ทรูมูฟออกมาชิมลางดูกระแสตอบรับจากผู บริโภคกันกอนดีกวา แพ็กเกจดังกลาวแบงตาม ความจุของโทรศัพทและตามคาใชจายรายเดือน คือรุน 8 กิกะไบต ราคาเริ่มที่ 1,199-1,999 บาท ตอเดือน และรุน 16 กิกะไบต ราคา 1,199-2,099 บาทตอเดือน โดยคาบริการรายเดือนนัน้ จะมีกำหนด สัญญากับเครือขายทรูมูฟเปนเวลา 2 ป และหาก คุณเลือกแพ็กเกจราคาต่ำสุดของแตละรุน ก็จะมี คาโทรศัพทที่ตองชำระทันทีเปนเงิน 6,999 บาท

นั้นก็ถือวาเปนจำนวนเงินไมนอยเลยสำหรับโทรศัพทมือถือหนึ่งเครื่อง ทางทรูมูฟเองก็เหมือนจะ ตระหนักถึงขอนีด้ ี จึงไดคลอด 2 แพ็กเกจใหมออก มาทันทีเพื่อหวังกระตุนยอดการจอง หลังจากเปด ใหจองครัง้ แรกทางหนาเว็บกอนหนานัน้ เพียงไมก่ี สัปดาห เพราะกลัววายอดขายไอโฟนทรีจีจะไม เปนไปตามเปา โดยแพ็กเกจใหมนี้เปดโอกาสให ลูกคาทรูไดเลือกแพ็กเกจที่มีคาบริการรายเดือน ถูกลง หรือหากใครไมชอบการผูกมัดจากสัญญา 2 ป ก็สามารถเลือกซื้อเครื่องเปลาไปใชไดเลย สำหรับการปรับกลยุทธใหมครัง้ นีข้ องทรูมฟู

และ 10,499 บาทสำหรับโทรศัพทแตละรุน อีกดวย ซึ่งพอลองมาคิดคำนวณราคาที่ลูกคาจะตองจาย โดยรวมแลว ไอโฟนทรีจตี วั นี้ จะมีราคาคราวๆ อยู ที่ 35,775-47,976 บาท สำหรับรุน 8 กิกะไบต และสำหรับรุน 16 กิกะไบตนั้น ราคาจะอยูที่ประมาณ 39,275-50,376 บาท (ยังไมรวมภาษีมูลคา เพิ่ม) เลยทีเดียว เห็นราคาสูงขนาดนี้ หลายคนทีต่ อนแรกตัง้ ใจวาจะสัง่ จองอาจเริม่ คิดมาก เพราะตัวเลขดังกลาว

พีก่ ง้ั ใหความเห็นวา “โดยรวมแลวคิดวา 2 แพ็กเกจ ใหมนั้นดีกวาเดิมมาก แตสวนที่เปนรายเดือนก็ยัง ถือวาไมคมุ คาอยูด เี มือ่ เทียบกับโปรโมชัน่ ของเครือ ขายอื่น อยางตัวผมเองแคเรือ่ งคาโทรฯ ก็ไมคมุ แลว เพราะผมใชโทรศัพทอยางนอยวันละ 3-4 ชั่วโมง ซึ่งโปรโมชั่นที่ใชมีคาใชจายราว 1,500 บาทตอ เดือน ในขณะที่ถาเปนแพ็กเกจของทรู จะตองใช แพ็กเกจแพลตินั่ม โทรไดแค 300 นาที แตราคา ตอเดือนสูงถึงกวา 2,000 บาท นอกจากนีก้ ารจอง โทรศัพท ลูกคาก็จะตองใชบตั รเครดิตกันวงเงินเอา ไวกอนราว 30,000-50,000 บาทดวย” วาแลวเราก็ลองมาดูแพ็คเกจไอโฟนทรีจี ในประเทศสหรัฐอเมริกากันดีกวา สำหรับบริษัท เอทีแอนดที (AT&T Inc.) ผูจำหนายอยางเปน ทางการในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จะเห็นวาตัว โทรศัพทมาพรอมกับสัญญา 2 ป และมีแพ็คเกจ ออกมาใหเลือก 4 แบบ โดยมีราคาเริ่มตนอยูที่ 39.99-99.99 เหรียญตอเดือน หรือประมาณ 1,400-3,500 บาท ซึ่งถึงแมจะวาคาบริการราย เดือนจะแพงกวาทรูมูฟ แตเอทีแอนดทีก็มีจำนวน นาทีการโทรใหมากกวา (450 นาทีขน้ึ ไป จนกระทัง่ โทรแบบไมจำกัดนาที) และมีโปรโมชั่นพิเศษแถม มากับแพ็คเกจมากกวา เชน การโทรฟรีในชวง เวลากลางคืนหรือชวงสุดสัปดาห การโทรฟรี สำหรับเบอรในเครือขาย เปนตน “นอกจากนีล้ กู คา

ที่นั่นก็ใชบริการทรีจีไดจริง ในขณะที่เมืองไทยยัง ไมมีกำหนดแนชัดวาจะเปดใหบริการเมื่อไหรกัน แน” นายสฤษดิ์เดชกลาวเสริม มาถึงตอนนี้หลายคนอาจคิดในใจวา ถา อยางนัน้ ไปซือ้ เครือ่ งทีล่ กั ลอบเอามาขายตามแหลง อยางมาบุญครองหรือพันธุทิพยจะไมดีกวาหรือ เพราะนอกจากจะมีราคาถูกกวาและไมตองติด ปญหาเรื่องสัญญาแลว ใครๆ ก็สามารถซื้อเครื่อง เปลาไดโดยไมจำเปนตองเปนลูกคาทรูฯ อีกดวย ใน ประเด็นนี้พี่กั้งมองวาควรซื้อเครื่องจากทรูมูฟไป เลยจะดีกวา “ตอนนี้ราคาเครื่องที่แอบเขามาขาย กันเองกับเครือ่ งจากทรูมฟู นัน้ ราคาตางกันไมมาก นักคือประมาณ 2,000 กวาบาท แตที่แตกตางกัน ก็คอื เครือ่ งทีซ่ อ้ื จากทรูมฟู นัน้ มีการรับประกันจาก ทางศูนยเปนระยะเวลา 1 ป และมีบริการหลังการ ขายซึ่งเครื่องหิ้วไมมีตรงนี้ให” นอกจากนั้นก็อยา ลืมวาซื้อเครื่องเถื่อนแมจะราคาถูกกวาก็จริง คือ อยูที่ประมาณ 23,000-27,000 บาท แตนั่นยังไม รวมคาลงโปรแกรมและคาปลดล็อกใหใชไดกับ เครือขายบานเราอีกราว 700-1,000บาท และหาก เครื่องเปนอะไรไปก็ไมมีใครชวยรับผิดชอบ ไป ซอมตามรานก็ไมรับประกันวาจะแกได แถมคา ซอมก็แพงเอาเรื่อง ไปๆ มาๆ คุณอาจจะตองจาย คาไอโฟนทรีจีในราคาที่สูงกวาซื้อจากทรูมูฟดวย ซ้ำ นอกจากไอโฟนทรีจีแลว ยังมีสมารทโฟน ตัวอืน่ ทีน่ า สนใจในตลาดอีกหลายยีห่ อ ทัง้ เอชทีซี ทัช ไดมอนด (HTC Touch Diamond), ซัมซุง ออมเนีย (Samsung Omnia), โนเกีย 5800 (Nokia) และ ปาลม พรี (Palm Pre) คูแขงไอโฟนทรีจีราย ลาสุดจากคายปาลม โดยแตละยี่หอก็พกเอาทีเด็ด มาประชันกันอยางเต็มพิกดั แบบไมมใี ครนอยหนา ใคร จนอาจทำใหผูที่ชื่นชอบทั้งหลายอดใจซื้อไม ไหวจึงอยากฝากใหคิดสักนิดกอนลงทุนซื้อมือถือ สักเครื่องวา อยาดูแคเพียงวาชอบหรือไมชอบ อยางเดียว แตตองคำนึงถึงความคุมคาและกำลัง ทรัพยของตนเองดวย โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจ ที่ไมสูดีแบบนี้ ทางที่ดีผูใชควรจะศึกษาหาขอมูล ใหมาก และเปรียบเทียบขอดีขอเสียของโทรศัพท รุนตางๆ ใหดีกอนการตัดสินใจ อยาลืมวาเดี๋ยวนี้ เทคโนโลยีพฒ ั นาไวขึน้ มาก หากอดใจรอไดสกั นิด ก็จะมีอุปกรณสื่อสารไฮเทครุนใหมออกมาเพิ่มตัว เลือกใหคุณอีกอยางแนนอน

ขอมูลภาพจาก - http://www.truemove.com/iphone/tha/price_plan - http://www.everythingicafe.com - http://www.unlock4less.com/images/iphone.jpg - http://www.iphone-ipod.org


16 สารคดีทองเที่ยว

“อางขาง” ไออุนแหงรมไมภายใตลมหนาว

ไมใหญแผรมเงาสองขางทาง ตอนรับนักเดินทางสูหนวยจัดการตนน้ำแมเผอะ

เรื่อง : ณัฐชา วิวัฒนศิริกุล ภาพ : แมนรัชต สุทธิชัยโชติ ถามีวันหยุดพักผอน คนเราจะเลือกทำอะไร ระหวางนอนขดตัว อยูใตผาหมบนเตียง หรือ…ออกไปชื่นชมธรรมชาติ นอกเหนือ จากสวนหนาบาน ไปสัมผัสอากาศหนาวที่หนาว ยะเยือกกวากรุงเทพฯ แบบลืมไปเลยวายืนอยูเ หนือ เสนศูนยสูตรไมกี่องศา ถาอยากเปลี่ยนวันอันแสนธรรมดา มาหอ ตัวหนาๆ ดวยเสือ้ 3 ชัน้ เคลิม้ ฝนกับดอกไมสารพัด สีบนดินแดนสวิตเซอรแลนดแหงเมืองไทย กวักมือ ชวนเพือ่ นพองขึน้ ดอยมาทีน่ ่ี สถานีเกษตรหลวง อางขาง จังหวัดเชียงใหม ยอนกลับไปในป พ.ศ. 2512 ดอยอางขาง ถูกปกคลุมไปดวยสิ่งเสพติดอันตรายอยางตนฝน แตเมือ่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เสด็จพระราชดำเนินผาน และทรงทอดพระเนตรพบเชนนั้น พระองคจึงทรงสละพระราชทรัพยสวนพระองค เพื่อซื้อที่ดิน และโปรดเกลาฯ ตั้งโครงการสถานี เกษตรหลวงอางขางขึน้ เปนสถานีวจิ ยั แหงแรกของ มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อวิจัยการปลูกพืชเมือง หนาวและนำเอาผลที่ไดไปสงเสริมใหชาวเขาใน พื้นที่ไดปลูกแทนการปลูกฝน เพราะนอกจากจะ ผิดกฎหมายแลว ยังเปนการทำลายปาไมซึ่งเปน แหลงตนน้ำสำคัญของประเทศดวย จนถึงปจจุบนั ผานไป 40 ปแลว พืน้ ทีบ่ ริเวณ ดอยอางขางที่เคยแหงแลงปราศจากตนไม บัดนี้ กลับมาเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา โดยเฉพาะบริเวณ สถานีเกษตรซึง่ เต็มไปดวยตนไมดอกไมเมืองหนาว นานาพันธุ เหลือง....สม....แดง....มวง...น้ำเงิน...ชมพู ของดอกหนาแมว (Pansy) แขงกันอวดโฉมปะทะ สายตา เขียว...มวง...ขาว ของดอกกะหล่ำประดับ (Ornamental Cabbages) วางตัวอยูเ รียงราย รอย เรียงเปนเสนสายไปตามทางเดิน แดง ของทิวลิป (Tulip) ชูดอกตระหงาน แมจะนอยนิดแตกช็ งิ ความโดดเดนไปจากสายธาร น้ำตกเบื้องหลังได ชมพู ของตนพญาเสือโครงหรือซากุระดอย (Prunus Cerasoides) ออกดอกสะพรัง่ รับลมหนาว อยูริมสองขางทาง เมื่อพรรณไมทั้งหมดทอดตัวสูงต่ำไปตาม เนิน ณ สวนแปดสิบ (ตัง้ ชือ่ ตามอายุของหมอมเจา ภีศเดช รัชนี องคประธานมูลนิธิโครงการหลวง ในวาระที่ทรงมีอายุครบ 80 ชันษา) พรอมดวย

ณ สวนแปดสิบ ดินแดนแหงพืชพรรณเมืองหนาว

มิตรสหายอีกกวารอยสายพันธุ ประหนึง่ ตอจิก๊ ซอว หมืน่ ๆ ชิน้ เขาดวยกัน ความงามตระการตาทีห่ าได ยากยิ่งจึงเกิดขึ้น ไมวาจะดูเปนภาพรวมทั้งสวน หรือจะดูรายละเอียดเล็กๆ บนดอกไมแตละดอก มันทำใหเราใชเวลาหมดวันไปอยางไมรูตัว หลังละลานตาไปกับสีสันของสวนแปดสิบ ลึกเขาไปยังมีสวนกุหลาบอังกฤษซอนตัวอยู ทั้ง สวนมีแตดอกกุหลาบ ใหญบา งเล็กบาง ซึง่ จะบาน สะพรั่งใหยลโฉมอยางพรอมเพรียงกันในเดือน เมษายน แตถา มาผิดจังหวะจะเหลือแตพมุ ไมเลือ้ ย และหนามไวยอกอกเทานั้น อาคารไมหลังไมใหญโตหลังหนึ่งกลมกลืน ไปกับความงามที่ถูกสรรคสรางขึ้นของสวนแปดสิบ สถานที่แหงนี้คือ สโมสรอางขาง ที่นี่เปนทั้ง รานอาหารและศูนยบริการนักทองเทีย่ ว ผูค นสวน ใหญมักจะแวะเวียนมาลิ้มลองอาหารของสโมสร เพราะเมนูสวนใหญลวนทำมาจากผลิตผลและพืช ผักในโครงการทั้งสิ้น ตั้งแตสลัดอางขาง น้ำพริก อางขาง เคียงดวยผักสด ไปจนถึงถั่วลันเตาผัด น้ำมันหอย ฯลฯ ที่ทั้งสดใหมและปลอดสารพิษ ดานนอกของสโมสรมีซมุ กาแฟดอยคำ ดวย กลิ่นและรสชาติ ทำใหเมื่อไดดื่มก็ชวยขับความ เหนื่อยลาใหจางหายไปได แตถาไมใชคอกาแฟ ก็มสี ตรอเบอรีส่ ดมาชวยเติมความสดชืน่ ใหรา งกาย ไดมีพลังกลับไปรบรากับงานการในที่ที่จากมา สถานีเกษตรหลวงอางขางยังไมหมดเพียง แคสวนแปดสิบและสโมสรเทานั้น ชมวิวเตร็ดเตร ยอนทิศกลับมายังปากทางสักระยะ จะพบกับพื้น หินปลูกหญาเปนรูปบอนไซขนาดใหญงดงามแปลก ตา ภายในเปนสวนบอนไซซึ่งจัดแสดงบอนไซ หลากหลายชนิด รวมถึงพืชเมืองรอนอยางกระบองเพชรตั้งตนสูงตระหงานใหเห็นเดนชัดเปน จำนวนมาก แตเมื่อเทียบกับภูเขาหินบนเสนทาง แยกจากสวนแหงเดียวกันแลว กระบองเพชรที่วา สูงเมือ่ ครู กลับกลายเปนไมจม้ิ ฟนอันจิว๋ เลยทีเดียว เพียงแคขามถนนจากสวนบอนไซ จะพบ แปลงดอกไมทเ่ี รียงตัวเปนแถวเปนแนวอยางเรียบ รอยก็ปรากฏสูสายตา โครงไมขนาดยักษประดับ ประดาดวยกระถางดอกไมสรางรมเงา ขางใตนั้น เปนเกาอี้ไมเล็กๆ ชวนหยอนกายลงอิง วิวดาน หลังเปนแปลงปลูกผักเห็นเปนจุดสีเขียวพรืดไป ตลอดทีร่ าบขางเขา ขนานไปกับถนนทีท่ อดตัวไกล สุดสายตา กุหลาบ ดอกไมที่มักไดรับอภิสิทธิ์ใหอยู อยางราชา กลับตองทนเหงาเพราะไมไดอยูกับ เพื่อนดอกไมวงศวานอื่น เพราะคราวนี้แมไมไดมี

สวนเปนของตนเอง แตกม็ โี รงเพาะชำสวนตัว ตาม ประสาดอกไมที่ปลูกเพื่อตัดดอกไปจำหนาย จึง ตองดูแลใหอยูใ นมุง อยางดี กันแมลงรบกวน ดังนัน้ ดอกกุหลาบในมุง นีจ้ งึ ใหญและมีกา นยาวเปนพิเศษ ตางจากสวนกุหลาบอังกฤษซึ่งคอนขางปลอยให เติบโตอยางธรรมชาติ ปากทางเขาสถานีฯ จุดสุดทายในการแวะ เวียน เปนสวนในรมขนาดใหญที่ถูกเนรมิตขึ้น ทั้ง ไมดอกไมประดับที่นำมาตกแตงก็แปลกตาแตก ตางจากในสวนแปดสิบ โดยเฉพาะดอกซิกคลาเมน (Cyclamen Persicum) ทีเ่ กสรอยูด า นลางแตกลีบ กลับบานชี้ฟา และบีโกเนียปกนางฟา (Begonia Coccinea, Angel Wing Begonia) ใบเปนจุดสี ขาวบนพื้นเขียว หลังใบเปนสีแดง เห็นแลวนึกถึง สาวเปรี้ยวเข็ดฟน บริเวณภายในสวนมีโตะเกาอี้ ที่ลอมรอบดวยทางเดินแผนหินที่มีน้ำคลอเคลีย ไหลเอื่อยมาจากน้ำตกจำลอง บวกกับซุมกาแฟ เล็กๆ ที่จัดไวใหดื่มด่ำสั่งลา ทำใหบรรยากาศที่นี่ ชวนนัง่ ไมตา งจากในสโมสร แตใหความรูส กึ ทีเ่ งียบ สงบเหมือนนั่งอยูในสวนสวนตัวของมหาเศรษฐี มากกวา คนสวนใหญจะมาชมดอกไมแลวก็กลับภาย ในเวลาหนึง่ วัน หากเปนทัวรกม็ กั จะรัง้ อยูเ พียงแค ประมาณหนึง่ ชัว่ โมงเทานัน้ ซึง่ จะไดไปแคจบิ กาแฟ ดอยคำกับถายรูปหนาแนบดอกไม แตถาคางคืน ก็จะไดสัมผัสกับความเย็นใหตองอายดอกไมกลีบ บางๆ ในสถานีเกษตรวา ทนอยูกันไดอยางไร เพราะอุณหภูมเิ ฉลีย่ ตลอดปของดอยอางขางจะอยู ที่ 17.7 องศาเซลเซียส และจะลดต่ำกวาสิบองศา ทุกครั้งเมื่อฟาเริ่มมืด และยิ่งทวีความยะเยือกขึ้น จนตองรีบเขานอน หากอยูนานกวานั้น เกรงวาจะ นอนไมหลับกระสับกระสาย นอกเสียจากอากาศเย็นๆ ที่ไดสัมผัสแลว การคางคืนที่นี่ยังทำใหไดใชเวลายามเชากับการ ชมพระอาทิตยขึ้น โดยคุณลุงรถสองแถวจะพาไป ปลอยไว ณ หมูบานขอบดง ซึ่งเปนจุดที่สามารถ มองเห็นพระอาทิตยขน้ึ ไดสวยทีส่ ดุ เพราะปราศจาก เถาเครือของตนไมมาบดบังความงาม ไดขึ้นไป ตากลมหนาวรอตั้งแตฟายังไมสาง จำตองแวะเขา ไปหาไออุนจากกองไฟ ในระหวางรอก็สามารถ อุนทองไดดวยโจกเห็ดหอม และหมั่นโถว ตามติด ปดทายดวยน้ำชารอนๆ ที่ตองรีบซด ไมเชนนั้น จะกลายเปนน้ำอุณหภูมิหองทันที และถาไมโชค รายจนเกินไปนัก ก็จะไดเห็นพระอาทิตยกลมโต คอยๆ ลอยขึ้นมาทักทาย แตถาโชคไมดี มีมือที่ มองไมเห็นควาเอากอนเมฆออกมาบังเต็มทองฟา

ซากุระทิ้งใบผลิดอกบานรับลมหนาว

วันนั้นก็เปนอันวาอด คงจะมีคนรูวาการคางคืนเพื่อเสพความ หนาวที่ดอยอางขางนาอภิรมยแคไหน ที่นี่จึงมีที่ พักใหเลือกมากมายตามแตกำลังทรัพยในกระเปา แตขอแนะนำใหพักที่เกสตเฮาสในหมูบานคุม ซึ่ง อยูต รงปากทางเขาสถานีฯ หรือเลือกทีท่ บ่ี รรยากาศ เปนสวนตัวกวานั้น หากตองการถูกโอบลอมดวย ภูเขา สนามหญาสีเขียว และเสียงนกขับขาน ก็ ตองเปนพักที่หนวยจัดการตนน้ำแมเผอะ ซึ่งตั้ง อยูกอนถึงตัวสถานีฯ ประมาณ 1 กิโลเมตร จาก หนวยตนจัดการตนน้ำ โดยสามารถเดินลงเขา เพลินๆ ไปถึงสถานีฯ ไดแบบไมเหนื่อย แตหาก ขากลับไมอยากเดินขึ้น แนะนำใหโบกรถเอาจะ สะดวกกวา หรือจะเหมารถเหลือง (รถสี่ลอสอง แถว) กลับเขาที่พักคนละ 10 บาทก็งายดี สำหรับนักทองเที่ยวสวนใหญแลว พวก เขาลวนมาที่นี่ดวยรถสวนตัว แตถาไมมีก็ไมใช เรื่องใหญ แคนั่งรถสองแถวแดงจากตัวเมือง เชียงใหม ไปยังสถานีขนสงชางเผือก ขึ้นรถ ประจำทางฝาง–ทาตอน หลับหนึ่งตื่นมาลงหนา วัดหาดเจาสำราญ จากนัน้ ก็เหมารถสองแถวเหลือง ขึ้นไปถึงดอยโดยสวัสดิภาพ สวนจะเลือกแบบ เหมารับ–สง หรือแบบเหมาพาเที่ยว ก็เลือกได ตามใจ โดยราคามักจะตายตัว อยูที่ 1,400 บาท (รับ-สง) และ 1,700 บาท (เหมาพาเที่ยว) ไมจำ เปนตองตอรองราคาใหลำบาก วันหยุดนี้ลองปดแอร ล็อกประตูบาน แลว ออกเดินทางหาความหนาวทีธ่ รรมชาติใหมา พรอม เสนทางที่โรยดวยกลีบกุหลาบสักทีเปนไร สถานีเกษตรหลวงอางขาง อยูบนเทือกเขาตะนาวศรี ตำบลแมงอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มีความสูงจากระดับ น้ำทะเล 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร มีพื้นที่สำหรับวิจัยทดสอบพันธุพืชเขต หนาวจำนวน 1,800 ไร มีหมูบานรอบๆ สถานีฯ เปนเขตสงเสริมและพัฒนาอาชีพรวม 9 หมูบาน ไดแก บานหลวง บานคุม บานปางมา บานของดง บานปาคา บานนอแล บานผาแดง บานสินชัย และบานถ้ำงอบ หากสนใจสามารถติดตอสอบถามไดที่ สถานีเกษตรหลวงอางขาง 0 - 5 3 4 5 0107-9 หรือ http://www.angkhangstation.com หนวยจัดการตนน้ำแมเผอะ 0 - 5 3 4 5 0017

NisitNaksuksa Vol.44  
NisitNaksuksa Vol.44  

Journalism, Comm Arts, Chulalongkorn University - Newspaper

Advertisement