Page 1

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556 /

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทอดพระเนตรงานแพทย์ฉุกเฉิน

นายแพทย์ศราวุธ สันติ นน ั ตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล�ำภูเป็ นตัวแทน อปท.ทั ่วประเทศ กราบทูลถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯการด�ำเนิ นงานด้าน การแพทย์ฉุ ก เฉิ นของท้ อ งถิ่ น ในงานเปิ ดอาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั 84 พรรษาที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ เผยกว่า ๓ ปี หน่ วยบริการ การแพทย์ฉกุ เฉิ นของอบจ.นภ. ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับอปท.ในพืน ้ ที่ ให้บริการช่วย เหลือประชาชนครอบคลุมทัง้ จังหวัด อ่านต่อหน้า 7

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

20 บาท

‘นายกฯ’ เปิดงาน “สร้างอนาคตไทย 2020” ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารนายก รัฐมนตรี (สลน.) จัดงานแถลงข่าว เปิ ด ตั ว โครงการ “สร้ า งอนาคต ประเทศไทย 2020” ซึง่ เป็นกิจกรรม ที่รัฐบาลเตรียมเดินสายลงพื้นที่ต่าง จั ง ห วั ด 1 2 จั ง ห วั ด เ พื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการพั ฒ นา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศทาง ด้านคมนาคมขนส่ง โลจิสติก ตามพ ระราชบัญญัติให้อ�ำนาจกระทรวง การคลังกู้เงินฯวงเงิน 2 ล้านล้าน อ่านต่อหน้า 17 บาท

เริ่มแล้ว งาน”สร้างอนาคตไทย 2020” ที่ จ.หนองคาย ปชช.แห่ร่วม 2 หมื่นคน จ.หนองคาย เริ่ ม แล้ ว มหกรรมรวมความรู้นิทรรศการ งานเสวนาครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ ส ร้ า ง อนาคตไทย2020 เชื่อมด่านโยง ชายแดน เปิดเส้นทางไทยไปสู่ อาเซียน ประเดิมพืน้ ทีแ่ รกอีสาน เหนื อ หนองคาย อุ ด รธานี บึงกาฬ เลย หนองบัวล�ำภู อ่านต่อหน้า 17

โรดโชว์ “สร้างอนาคตไทย 2020” ทีโ่ คราช “ชัชชาติ” น�ำทีมเสวนาการค้า-ลงทุนภาคอีสาน งานโรดโชว์ 2 ล้านล้าน สร้างอนาคตไทย2020 ยังคงจัด ต่อเนื่อง หลังได้รับเสียงตอบรับ จากประชาชนใน จ.หนองคาย และใกล้เคียง อย่างคึกคัก ทัง้ การ ร่ ว มชมนิ ท รรศการและฟั ง ปาฐกถาพิเศษ โดย นายชัชชาติ สิ ท ธิ พั น ธุ ์ รั ฐ มนตรี ว ่ า การ กระทรวงคมนาคม อ่านต่อหน้า 6

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ปล่อยแถว จนท.ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ช่วยน�้ำท่วม จังหวัดศรีสะเกษ ผุดแนวคิด แจกสมาร์ทโฟนให้ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อใช้ในการประสานงาน กับส่วนราชการ ยามเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ อ่านต่อหน้า 3

มอบใบรับรองเกษตรกร ผู้ปลูกยางพารา ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีมอบ ใบรั บ รองเกษตรกรผู ้ ป ลู ก ยางพารา ให้ ตั ว แทน เกษตรกรทัง้ 20 อ�ำเภอของจังหวัด รวม 400 ราย ซึง่ เกษตรกรที่เข้ารับใบรับรองในวันนี้สามารถน�ำไปรับ เงินช่วยเหลือเกษตรกร ที่ ธกส.ในวันรุ่งขึ้นได้ทันที ที่ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อ่านต่อหน้า 3

ประธานที่ปรึกษาต�ำรวจภูธรภาค ๓ ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานของคณะ กรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริ ห ารงานต� ำ รวจ ในสั ง กั ด จั ง หวั ด อ�ำนาจเจริญ

ที่ ห้ อ งประชุ ม ต� ำ รวจภู ธ รจัง หวัด อ�ำนาจเจริญ พลต�ำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวร ขาน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจ สอบและติดตามการบริหารงานต�ำรวจภูธร ภาค ๓ ได้เดินทางมาประชุมติดตามผลการ ด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ ติดตามการบริหารงานต�ำรวจภูธร ในสังกัด จังหวัดอ�ำนาจเจริญ อ่านต่อหน้า 3

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยภูมิ เป็นประธานปล่อยแถว เจ ้ า ห น ้ า ที่ จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อม อ่านต่อหน้า 6

การแถลงข่าว “งานประเพณีออกพรรษาใต้ประทีปบูชา พุทธกตัญญูประจ�ำปี 2556” นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผูว้ า่ ราชการ จั ง หวั ด ขอนแก่ น เป็ น ประธานร่ ว ม แถลงข่าว “’งานประเพณีออกพรรษา ใต้ประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจ�ำปี 2556” ณ ห้องศาลาไทยชัน้ 4 โรงแรม พูลแมนขอนแก่น อ่านต่อหน้า 6

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส ถ า นี ต� ำ ร ว จ ภู ธ ร อ� ำ เ ภ อ ค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้จัดการ แข่ ง ขั น กี ฬ าฟุ ต ซอลเฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ต้านยาเสพ ติ ด ครั้ ง ที่ 6 จากการน� ำ ของท่ า น พ.ต.อ.ถวาย บูรณรักษ์ รอง ผบก.สถานี ต�ำรวจภูธร จังหวัดยโสธร อ่านต่อหน้า 19


2

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556

บอกอแถลง ปักษ์ที่ 52 ปีที่ 5

โดย ลูกชายใหญ่ ของแม่พมิ พ์ www.pakesarn.net

ครบรอบ 4 ปี น.ส.พ.ภาคอีสาน 21 ก.ย.56 ดูภาพบรรยากาศในงานหน้ า กลางขวา แม้ จะชนกับวันชิงแชมป์วอลเลย์ และชนกับงานเลี ้ยงเกษี ยรของทัว่ ภูมิภาค บรรยากาศในงานยังถือว่า OK เพราะในความเป็ นจริงประธานจัด งาน ฯ ฯพณฯดร.ศรี เมือง เจริ ญศิริ อดีต รมว.ศธ.ท่านเพิง่ ออกจาก ร.พ.เมือ่ 20 ก.ย. ( วันศุกร์ ) เสาร์ ที่ 21 ก.ย.56 ครบรอบ 4 ปี น.ส.พ.ภาคอีสานท่านยังกรุ ณาบินมาเป็ น ประธานจัดงานให้ คณะพวกเราเช่นปี ทีผ่ า่ น มา ซึง่ ตรงกับวันศุกร์ ( 21 ก.ย.55 ) ผู้ใหญ่ ขาดเพียง ฯพณฯดร.พีระพันธุ์ พาลุสขุ รมว. วิทยาศาตร์ และ -เทคโนโลยี ดร.สุรัตน์ ดวง ชาทม ปี กลายมาร่วมงาน ปี นี ้เป็ นรัฐมนตรีฯ งานเยอะมาไม่ได้ แม้ นว่าผวจ.มค.ท่านนพวัชร สิงห์ ศักดา รองผู้วา่ ฯ อีก 1 ท่าน ปจ.นอภ.ทุก อ�ำเภอ ไปประชุมที่เมืองกาญแต่ทา่ นรองผู้ ว่า ฯ ยิ่งยศ ธนจันทร์ พร้ อมรองนายกเหล่า กาชาด ยัง ให้ เ กี ย รติ ม าร่ ว มในงานนี เ้ ลย

pakesarn@gmail.com

ผอ.เขต 1 สพป.มค. กับนายอ�ำเภอเมือง โกสุมพิสยั , กันทรวิชยั และ ผอ.โรงเรี ยน มัธยม 3-4 ท่าน ประถม 3-4 ท่าน อีกหลาย ๆ ท่าน ที่มิได้ เอ่ยในราย ละเอียด เช่น ผกก.สภ.เมือง ฯ ( บิก๊ เปิ ล้ ) และหลายท่านที่ปรากฏในภาพหน้ ากลาง “ขวา” ทางคณะผู้จดั ท�ำ น.ส.พ.ภาคอีสาน ต้ องกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงยิง่ เลยที เดียวครับผม แม้ นจะเป็ นช่ ว งงานเลี ย้ งเยอะ คณะเราจ�ำเป็ นต้ องจัด 21 ก.ย.ของทุกปี เพราะ น.ส.พ.ภาคอีสานได้ รับอนุมตั ิจาก กรมศิลป์ ฯ 21 ก.ย. 52 ถือเป็ นวันแจ้ งเกิด ของ น.ส.พ.ภาคอีสาน พบกันใหม่ฉบับหน้ า ( ปี ที่ 5 ฉบับ 53 )

( ชายใหญ่ ไชยสมคุณ) บก.ฝ่ ายบริหาร น.ส.พ.ภาคอีสาน

จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมจัดงานประเพณี สมมาน�้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ปี 2556 ยิง่ ใหญ่ ทุกสังกัด อ�ำเภอทุกอ�ำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด สถานศึกษา ก�ำหนดจัดงานสมมาน�้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ครังที ้ ่ 15 ประจ�ำปี 2556 ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณสวนสมเด็จ พระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด เพือ่ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเทีย่ วของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดให้มกี ารประกวดกระทงประทีป ใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดกระทงอนุรกั ษ์ธรรมชาติ การประกวดขบวนแห่กระทงประทีป 12 หัวเมือง ตามต�ำนานเมืองร้อยเอ็ด การประกวดร�ำวงสมมาน�้ำคืนเพ็งเส็งประทีป และ การประกวดธิดาสาเกตนคร นายบรรจง โฆษิตจิระนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จดั งานประเพณีลอยกระทงมาเป็นประจ�ำทุกปี และได้เปลีย่ น ชือ่ มาเป็นงาน “สมมาน�้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” เมือ่ ปี 2542 ค�ำว่า “สมมา” หมาย ถึงการขอขมาน�้ำ “คืนเพ็ง” หมายถึง คืนวันเพ็ญ “เส็ง” หมายถึง การประกวด การแข่งขัน และ”ประทีป” หมายถึง กระทง ส�ำหรับการจัดงานในปีน้ี ได้กำ� หนด ให้สว่ นราชการ สถานศึกษาและชาวคุมต่าง ๆ จัดท�ำกระทงใหญ่ เส้นผ่า ศูนย์กลาง 1.50 เมตร จ�ำนวนกว่า 40 กระทงเพือ่ เข้าประกวดลงลอยสร้างสีสนั รอบบึงพลาญชัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลอีกมากมาย พิธเี ปิดงาน ชมขบวนอัญเชิญพระประทีป และถ้วยพระราชทาน ขบวนแห่กระทงประทีป 12 หัวเมือง การแสดงแสง สี เสียง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับชมรมองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัด การจุดพลุดาวกระจาย ดอกไม้ไฟ ไฟสายธารบอกชือ่ งาน พร้อมเชิญชวนพีน่ อ้ ง ร้อยเอ็ด อ�ำเภอ ส่วนราชการทุกสังกัด ก�ำหนดจัดงานสมมาน�ำ้ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประชาชนร่วมลอยกระทงและร่วมร�ำวงสมมาน�ำ้ คืนเพ็งเส็งประทีปให้สนุกสนาน ครังที ้ ่ 15 ประจ�ำปี 2556 ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน นี้ กันทังเมื ้ อง ประเสริฐ อินทา/ ข่าว นายสมศักดิ ข�์ ำทวีพรหม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัด ร้อยเอ็ด ร่วมกับชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ

o ชายใหญ่ ไชยสมคุณ บรรณาธิการฝ่ ายบริหาร

o ดร. ไพรัช ไชยสมคุณ บรรณาธิการฝ่ ายกฎหมาย

20

o ว่ าทีร่ ้ อยตรี วราทิตย์ วรจินดา

รองบรรณาธิการฝ่ ายบริหาร o เสาวลักษณ์ ธารีพฒ ุ อาร์ ตเวิร์ด

ลงโฆษณาหน้ า 1

o ชนินทร์ โยธะการี

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด อุดรธานี

1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 7 นิว้ ราคา 5,000 บาท

o แก้ วยาใจ โยธะการี

รองผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด อุดรธานี

o วิษณุ อินทรพยุง ผอ.ศูนย์ ภาคอีสาน

o ดร. อัครวัฒน์ เชนชัยพัฒน์

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวและการตลาด ขอนแก่ น

o พิษณุ ใยน้ อย

ผู้อำ� นวยการศูนย์ ข่าวนครราชสี มา,สุ รินทร์ ,ศรีสะเกษ o กนิษฐา ไชยชาติ หัวหน้ าผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด o นิตยาภัทร รัตนพินิจ ผู้สื่อข่ าวและฝ่ ายการตลาด o บุญจันทร์ ยัพราษฎร์ ทีป่ รึกษาพิเศษ o น.ส.ปริยากร วรุฬธนกิจ ผอ.ศูนย์ข่าวและการตลาดศูนย์ข่าวยโสธร o ชัยพร สุ วรรณธาดา หัวหน้ าศูนย์ข่าวร้ อยเอ็ด o พรพิมล พิทกั ษ์ ทา ผู้สื่อข่ าวและการตลาด o ศักรินทร์ ศรีมนั ตะ หัวหน้ าศูนย์ข่าวและการตลาด

ส� ำนักงานใหญ่ น.ส.พ.ภาคอีสาน เลขที่ 232 ม.12 ถ.มหาสารคาม-บุรีรัมย์ ต.แวงน่ าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

043 * 777218 080 * 0055411

pakesarn@gmail.com

www.pakesarn.net

ลงโฆษณาแบบราคาปกติ 1.ขนาดเต็มหน้า กว้าง 14.45 x สูง 20.1 นิว้ ราคา 15,000 บาท 2.ขนาดครึง่ หน้า กว้าง 14.45 x สูง 10 นิว้ ราคา 8,000 บาท 3.ขนาดพืน้ ที่ 1/4 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 10 นิว้ ราคา 5,000 บาท 4.ขนาดพืน้ ที่ 1/8 หน้า กว้าง 7.15 x สูง 4.95 นิว้ ราคา 3,000 บาท

ลงโฆษณาแบบ Classifiled (โฆษณาย่อย) 1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ ราคา 1,000 บาท 2.ขนาด กว้าง 4 x สูง 4 นิว้ ราคา 1,200 บาท 3.ขนาด กว้าง 5 x สูง 3 นิว้ ครึง่ ราคา 1,500 บาท 4.ขนาด กว้าง 5 x สูง 4 นิว้ ราคา 2,000 บาท 5.ขนาด กว้าง 6 x สูง 4 นิว้ ครึง่ ราคา 2,500 บาท 6.ขนาด กว้าง 6 x สูง 5 นิว้ ราคา 3,000 บาท

ทุ.........ส่ กปังถึกง......... ษ์

ท�ำเนียบรัฐบาล ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด วางแผงใหญ่ในทุกจังหวัด ทั่วภาคอีสาน 20 จังหวัด

ผูว้ า่ ฯ เทศบาล อบจ. อบต. สตช. บชภ.3-4

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์หน้ า 4 สังคมภาคอีสาน 1.ขนาด กว้าง 4 x สูง 3 นิว้ ครึง่ ราคา 2,500 บาท

ติดต่อลงสื่อโฆษณาคุณภาพ หนังสื อพิมพ์ภาคอีสาน ได้ที่สำ� นักงานใหญ่ โทร.043 - 777218, 080-0055411, 087-8523556, 090-5909256,

นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกพื้นที่โฆษณาได้ตามความต้องการของท่าน และท่านสามารถช�ำระเงินได้ ผ่านหมายเลขบัญชี บ.ก.ชายใหญ่ ไชยสมคุณ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม 409-0-17173-3 หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเรา น.ส.พ.ภาคอีสานจะได้มีโอกาสรับใช้และแนะน�ำเสนอ สื่ อโฆษณาคุณภาพ เพื่อความส�ำเร็ จขององค์กรของท่านและขอขอบพระคุณผูใ้ ห้การสนับสนุนทุกท่านมาไว้ในโอกาสนี้ดว้ ยความยินดี

*บรรณาธิการ : ชายใหญ่ ไชยสมคุณ *รองบรรณาธิการ : วราทิตย์ วรจินดา *บรรณาธิการฝ่ ายกฎหมาย : ทนาย ดร.ไพรั ช ไชยสมคุณ *คณะที่ปรึ กษา : นพพร จันทรถง, ทวีสิน สระสม,

ดร.ประดิษฐ์ ฉัตรจรัสกูล, ดร.ดิเรก พรสีมา, ดร.สุ ทนิ คลังแสง, ขจิต ชัยนิคม, พิชิต ไชยชนะ, วิเชียรชนินทร์ สินธุไพร , สนัน่ บุญคะสีทา, ชยพล โบราณมูล, สุ ทธิพงษ์ เทพวรรณ, พร รุจนเวศ, ประเสริฐ จีนุพงศ์ , อัษฎา วนาทรัพย์ดำ� รง, ศิริพร มรรครมย์, บุญจันทร์ ยัพราษฎร์ , รังสรรค์ เพียรอดวงษ์, พล.ต.ท. ด�ำริห์ โชตเศรษฐ์ *คอลัมน์ นสิ ต์ : พระเทพสิทธาจารย์ , วีระศักดิ์ สัตยธีรานนท์, ร.ศ.รัชนี วรจินดา, พ.ต.ท.ณรงค์เดช นิมติ ร, ดร.อดิศักดิ์ มนตรี, มยุรี นาสา *ผู้พมิ พ์และผู้โฆษณา : สุ รชัย ไชยสมคุณ *พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ริมปิ งการพิมพ์ เลขที่ 11/13 -15 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056 - 224736


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper “ มอบใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ” ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี จัดพิธมี อบใบรับรอง เกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา ให้ตวั แทนเกษตรกรทัง้ 20 อ�ำเภอของ จังหวัด รวม 400 ราย ซึง่ เกษตรกรทีเ่ ข้ารับใบรับรองในวันนีส้ ามารถ น�ำไปรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร ที่ ธกส.ในวันรุง่ ขึน้ ได้ทนั ที ทีห่ อประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นาย เสนีย์ จิตตเกษม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพิธมี อบ ในรับรองเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายอนันต์ ศรีพนั ธ์ นายทองดี มนิสสาร นายศราวุธ เพชรพนมพร นางเทียบ จุฑา ขาวข�ำ นายเกรียงศักดิ ์ ฝายสีงาม สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี นายน�ำชัย พรมมีชยั รองอธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์รว่ มงาน

นายเกษม รักสุจริต หัวหน้ ากลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศรักษาการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัด อุดรธานีมพี ชื เศรษฐกิจส�ำคัญอยู่ 4 ชนิด และยางพาราเป็นพืช เศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญอันดับที่ 4 รองจากข้าว อ้อย และมันส�ำปหลัง ใน ั บนั ราคายางพาราตกต�ำ่ ท�ำให้เกษตรกรผูป้ ลูก สถานการณ์ปจจุ ยางพาราเดือดร้อน รัฐบาลจึงได้กำ� หนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร ั ยการผลิตแก่เกษตรกรผูป้ ลูก ชาวสวนยาง โดยช่วยเหลือเป็นปจจั ยา’พาราทีม่ พี น้ื ทีเ่ ปิดกรีดแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน เป็นเงินไร่ละ 2,520 บาท โดยช่วยเหลือไม่เกินรายละ 25 ไร่ คิดเป็นเงินจ�ำนวน 63,000 บาท และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วย งานรับขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราทั ่วประเทศ ระหว่างวัน ที่ 4-30 กันยายน 2556 และขยายเวลาเพิม่ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 จากการด�ำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว จังหวัดอุดรธานีโดย ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอทุกอ�ำเภอได้ดำ� เนินการรับขึน้ ทะเบียน เกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2556 มีเกษตรกร ผูป้ ลูกยางพารามาขึน้ ทะเบียนแล้ว 33,615 ราย และได้บนั ทึกใน ระบบแล้ว 23,777 ราย พืน้ ทีป่ ลูก 378,795 ไร่ พืน้ ทีเ่ ปิดกรีด 275,195 ไร่ คิดเป็นเงินช่วยเหลือ 693.491 ล้านบาท และจะต้อง ออกใบรับรองให้เกษตรกรทีผ่ า่ นการตรวจสอบพืน้ ทีจ่ ากคณะ กรรมการแล้ว เพือ่ ทีจ่ ะน�ำใบรับรองไปขอรับเงินจากธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต่อไป การจัดพิธมี อบในรับรองเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราจังหวัด อุดรธานีในวันนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไข ั ปญหายางพาราทั งระบบตามนโยบายรั ้ ฐบาล เพือ่ ท�ำความเข้าใจ กับเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในจังหวัดอุดรธานี ในแนวทางการช่วย ั ยการผลิตแก่เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราทีเ่ กิดกรีดแล้ว เหลือค่าปจจั โดยมีตวั แทนเกษตรกรจาก 20 อ�ำเภอของจังหวัดอุดรธานี เข้ารับ มอบรวม 400 คน ซึง่ เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ใบรับรองในวันนีจ้ ะได้รบั เงิน จากธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ตามจ�ำนวนพืน้ ทีใ่ นใบรับรอง นางกิมหลี้ วงศ์ทองค�ำ และนางล�ำพัน ปีนา ตัวแทน เกษตรกรอ�ำเภอบ้านผือ กล่าวว่า รูส้ กึ ดีใจทีร่ ฐั บาลช่วยเหลือในจุด นี้ เนือ่ งจากราคาตกต�ำ่ มาก ในขณะทีป่ ๋ ยุ ราคาแพง มีตน้ ทุนการผลิต สูง และรูส้ กึ พอใจมากเงินส่วนต่างทีร่ ฐั บาลช่วยเหลือ ทีม่ า: ส.ปชส.อด. ศรีภมู ิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ข่าว/ภาพ

3

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556 “ รมช.มหาดไทย ลงพืน ้ ทีช่ ว่ ยน�ำ้ ท่วม จังหวัดศรีสะเกษ ผุดแนวคิด แจกสมาร์ทโฟนให้กำ� นัน ผูใ้ หญ่บา้ น เพือ ่ ใช้ในการประสานงานกับส่วนราชการ ยามเกิดสถานการณ์ภยั พิบต ั ิ” วันที่ 29 ก.ย. 56 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีชว่ ย ว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดศรีสะเกษ ใน เขต 4 อ�ำเภอ ประกอบด้วย อ�ำเภอเมืองศรีสะเกษ อ�ำเภอ อุทุมพรพิสยั อ�ำเภอห้วยทับทัน อ�ำเภอปรางค์กู่ เพื่อตรวจ สถานการณ์น้ำ� ท่วม และมอบถุงยังชีพ เพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจให้กบั ประชาชนเพือ่ ให้กำ� ลังใจกับประชาชนทีป่ ระสบอุทกภัย ในพืน้ ที่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ โดย นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ได้กล่าวขณะทีก่ ำ� ลังมอบ นโยบายให้กบั ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่า ในขณะนีต้ นมีแนวคิด ทีจ่ ะด�ำเนินการปรับฐานเงินเดือนให้กบั ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ซึง่ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ แู ลความสงบสุขของ ประชาชนในพืน้ ที่ โดย ก�ำนัน จากเดิม เดือนละ 10,000 บาท ปรับ ขึน่ เป็น เดือนละ 12,000 บาท ส่วนของผูใ้ หญ่บา้ น จากเดิม 7,000 บาท ปรับขึน้ เป็น 9,000 บาท อีกทังตนยั ้ งมีแนวคิดทีจ่ ะ ท�ำนโยบาย แจกสมาร์ทโฟนให้กบั ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ทั ่วประเทศ เพือ่ ให้การ ประสานงาน กับส่วนราชการต่างๆ เพือ่ ให้การช่วยเหลือชาวบ้าน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มากยิง่ ขึน้ และทันเหตุการณ์ ซึง่ แนวคิด ดังกล่าวนี้ คาดว่า ประมาณปลายปี 2556 ตนจะได้ดำ� เนินการท�ำ เรือ่ งเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้พจิ ารณาตามล�ำดับต่อไป “ ประธานที่ปรึกษาต�ำรวจภูธรภาค ๓ ติดตามผล การด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานต�ำรวจ ในสังกัดจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ” ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทีห่ อ้ งประชุม ต�ำรวจภูธรจังหวัดอ�ำนาจเจริญ พลต�ำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและ ติดตามการบริหารงานต�ำรวจภูธรภาค ๓ ได้เดินทางมาประชุม ติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ ติดตามการบริหารงานต�ำรวจภูธร ในสังกัดจังหวัดอ�ำนาจเจริญ โดยมีนายวีระวัฒน์ ชืน่ วาริน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ พลต�ำรวจตรี บุญยศ บุญไพศาล ผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัด อ�ำนาจเจริญ พร้อมด้วยต�ำรวจระดับผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรใน สังกัดจังหวัดอ�ำนาจเจริญ และคณะกรรมการตรวจสอบและ ติด ตาม การบริห ารงานต� ำ รวจภู ธ รจัง หวัด อ� ำ นาจเจริญ เข้าร่วมประชุมพร้อมสรุปผลการด�ำเนินงาน

พลต�ำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานทีป่ รึกษาคณะ กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ำรวจภูธรภาค ๓ กล่าวว่า การเดินทางลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดอ�ำนาจเจริญครัง้ นี้ เพือ่ พบปะเยี่ ย มเยี ย นให้ ก� ำ ลั ง ใจกั บ ต� ำ รวจภู ธ รในจัง หวัด อ�ำนาจเจริญ อย่างไรก็ตามได้มอบนโยบายการท�ำงานโดย

เฉพาะด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการ ปราบปรามขบวนการลักลอบค้าไม้พะยูง ซึง่ ยังมีความรุนแรง อยูท่ กุ พืน้ ที่ และผูท้ ท่ี ำ� ผิดกฎหมายก็มวี ธิ กี ารทีห่ ลบหลีกการ ตรวจตราจับกุมของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทุกรูปแบบ ดังนัน้ ทาง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมนี โยบายให้ต�ำรวจน� ำเทคโนโลยี ด้านการติดต่อสือ่ สารทีร่ วดเร็วและทันสมัย หรือ สือ่ ออนไลน์ มาใช้เป็ นเครือ่ งมือในการท�ำงาน เช่น การสือ่ สาร สั ่งการ หรือ รายงานข่าวความเคลื่อนไหวของผูก้ ระท�ำผิดกฎหมาย ผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์มอื ถือ เช่น การสือ่ สารผ่านไลน์ (Line) เป็ นต้น ทางด้านนายวีระวัฒน์ ชืน่ วาริน ผูว้ า่ ราชการจังหวัด อ�ำนาจเจริญ และพลต�ำรวจตรี บุญยศ บุญไพศาล ผูบ้ งั คับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดอ�ำนาจเจริญ กล่าวสรุปการด�ำเนินงานใน ระยะเวลาที่ ผ่ า นมาว่ า ทางฝ่ า ยปกครองของจั ง หวั ด อ�ำนาจเจริญ และต�ำรวจภูธรจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ท�ำงานแบบ บูรณาการกันมาโดยตลอด ในการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข ให้ ประชาชน ทัง้ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ ประชาชน การป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิดกฎหมาย ทุกประเภท และในการลงมาตรวจเยีย่ มและติดตามผลการ ด�ำเนินงานของ พลต�ำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธาน ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ต�ำรวจภูธรภาค ๓ ครัง้ นี้ นับเป็ นขวัญก�ำลังใจให้กบั เจ้าหน้าที่ ต�ำรวจเป็นอย่างดี ซึง่ ทางฝา่ ยปกครองจังหวัดอ�ำนาจเจริญและ ต�ำรวจภูธรจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ก็จะยึดถือนโยบายตามทีไ่ ด้ รับมอบเป็ นแนวทางในการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป ทีม่ า : สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.อจ./ข่าว กฤษดา เนตรพันธ์ / ภาพ น�้ำมูลที่อุบล เริ่มทรงตัว คาด จะกลับสู่ภาวะปกติ ใน 2 สัปดาห์

พุทธศาสนิกชนชาวยโสธรเจริญจิตภาวนา ถวายสมเด็จพระสังฆราช

คณะสงฆ์พร้อมเหล่าพสกนิกร ชาวจังหวัดยโสธร จัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใน โอกาสฉลองพระชันษา 100 ปี ทีว่ ดั มหาธาตุพระอารามหลวง อ.เมืองยโสธร คณะสงฆ์จงั หวัดยโสธรพร้อมด้วย พุทธศาสนิกชน ทุกหมูเ่ หล่า จัดพิธเี จริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวาย เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปริณายก ในโอกาสฉลองพระชันษา 100 ปีโดยพระราชรัตนกวี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัด เป็นประธาน สงฆ์ และนายประวัต ิ ถีถะแก้ว ผูว้ า่ ราชการจังหวัดยโสธรเป็น ประธานฝา่ ยคฤหัสถ์ มีพระสงฆ์จำ� นวน 50 รูปพุทธศาสนิกชน พร้อมใจใส่ชดุ ขาว จ�ำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมพิธ ี การจัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใน โอกาสฉลองพระชันษา 100 ปี ในครังนี ้ ้ จังหวัดยโสธรได้จดั พิธแี ล้ว 9 ครังโดยจั ้ ดพิธที ว่ี ดั ประจ�ำอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ วรรณทอง ภูโสภาส ปชส/ยโสธร/ภาพ/ข่าว

มุกดาหารเชิญชวนนักเรียน นิสต ิ นักศึกษา และประชาชน ทั่วไปร่วมประกวดคลิปวีดีโอความปลอดภัยทางถนน

สถานการณ์น้�ำท่วมทีอ่ บุ ลราชธานี น�้ำในแม่น้�ำมูลเริม่ ทรงตัว คาดว่าจะกลับเข้าสูภ่ าวะปกติในอีก 2 สัปดาห์ นายสุทธินนั ท์ บญ ุ มี รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยถึง สถานการณ์อทุ กภัยล่าสุดจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ ระดับน�้ำใน แม่นำ้� มูลทีส่ ะพานเสรีประชาธิปไตย เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เริม่ ทรงตัว สูงกว่าตลิง่ ประมาณ 2 เมตร เศษ คาดว่า มวลน�ำ้ จ�ำนวน มากซึง่ ตกค้างในพืน้ ทีจ่ ะระบายออกไป และกลับเข้าสูภ่ าวะปกติ ใน ราว 2 สัปดาห์ นายสุทธินนั ท์ บุญมี กล่าวเพิม่ เติมว่า ในช่วงสัปดาห์ หน้า จังหวัดอุบลราชธานี จะมีการประชุมก�ำหนดแนวทางการ ส�ำรวจความเสียหายจากอุทกภัยและฟื้นฟูเยียวยาผูท้ ไ่ี ด้รบั ความ เดือดร้อน รวมทังระดมก� ้ ำลังท�ำความสะอาดครังใหญ่ ้ ในชุมชนทีถ่ กู น�้ำท่วม กรกช ภูม ี / สวท.อุบลฯ สปข.2 รายงาน / 4 ต.ค.56

นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผูว้ ่าราชการจังหวัด มุกดาหาร เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รบั การ ประสานจากสมาคมผูป้ ระกอบการรถจักรยานยนต์ไทย องค์กรภาคี เครือข่ายรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุทางถนน ภาคเอกชน ได้กำ� หนดจัดให้ มีการประกวดการจัดท�ำคลิปวีดโี อ ความปลอดภัยทางถนน ๒๕๕๖ (Clip VDO. Road Safety Contest ๒๐๑๓) ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ชิงเงินรางวัล กว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์สง่ เสริมการ ใช้รถใช้ถนนทีเ่ กีย่ วข้องกับการขับขีร่ ถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ทังนี ้ ้ ผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี สมาคมผูป้ ระกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิรกิ ติ ิ ห้์ อง D๒๐๑/๑๒ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๙ ๓๑๔๗ E-mail ; tmea@tmea.or.th

มหาสารคามในกระแสประชาคมอาเซียน

หจก. สารคามผ้าเบรคยางยนต์

บริหารงานโดย

วัฒนา กรกิ่งมาลา ผู้จัดการศูนย์บริการ

329 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทร. 043-711774,721244,086-4610233

จักรธร วีระพันธุ์

อีกไม่กเี่ ดือนข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน อันเป็นค�ำยอด ฮิตที่ติดหูติดปากของคนในปัจจุบัน หลายหน่วยงานต่างวางแผนรับมือทั้งในระดับ เชิงรับและเชิงรุก จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายนพวัชร สิงห์ ศักดา ก็เป็นหน่วยงานทีม่ คี วามตืน่ ตัวในเรือ่ งประชาคมอาเซียน ทัง้ ในระดับภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันศึกษา เมื่อไม่นานมานี้ จังหวัดมหาสารคามก็มีการเปิดศูนย์สารสนเทศอาเซียนขึ้นที่ศาลากลางจังหวัด มหาสารคาม เพื่อเป็นแหล่งให้ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ประเทศเพื่อนบ้านของไทยได้ แต่สิ่งที่ส�ำคัญดูจะหนีไม่พ้นการสร้างแผนพัฒนา จังหวัดมหาสารคาม ให้มคี วามสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ โดย เฉพาะการยกประเด็นเรื่องการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามเป็นศูนย์กลางบริการ ทางการศึกษาของประชาชน เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทงั้ ในด้านทักษะฝีมอื และ ด้านภาษา ให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันกับประเทศเพือ่ นบ้านได้ นอกจากนัน้ ก็มกี าร วางนโยบายในการพัฒนาสินค้าในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ตลอดจนหาตลาดเครือข่ายให้กับสินค้าของจังหวัดไม่ว่าจะเป็น เสื่อกก ข้าว และ ผ้าไหม แต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่มหาสารคามไม่ควรมองข้ามคือการสร้าง “อัต ลักษณ์” ให้ตัวเองรู้สึกถึงความเป็น “พลเมืองอาเซียน” สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเพียงแต่ สนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ยังเป็นการท�ำให้ “สะดืออีสาน” เป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาในการเป็น “ถิ่นฐานอารยธรรม” อย่างรับรู้โดยทั่วกัน ดังเช่น ค�ำขวัญของตัวจังหวัดมหาสารคามเอง


4

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556

กาฬสินธุ์ กาฬสินธุเ์ อฟซีเซ็นสัญญานัก

เตะแล้ ว ส่วนฤดูกาล2014 ประธานชานุวัฒน์ วรา มิตร หวังเป้ าไปที่แชมเปี้ ยนลีก เรียกนักเตะชุดเดิม (บางส่วน) เข้ าพบและให้ เซ็นสัญญาร่วมทีมโปงลาง คะนองเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว โดยเน้ นนักเตะในพื้นที่ เช่ นเดิม ส่วนการเสริมทัพมีอย่างแน่นอน โดยจะ เพิ่มผู้เล่นทั้งต�ำแหน่งกองหน้ า กองกลาง และกอง หลังทุกต�ำแหน่ ง ส่วนนักเตะต่ างชาติขณะนี้กำ� ลัง มองดูอยู่ ว่าจะเสริมเข้ ามาหรือไม่ เพราะยังมั่นใจ ฝี มือและความทุ่มเทของนักเตะในพื้นที่ ว่าท�ำได้ ดี อยู่แล้ ว ขอนแก่น ต�ำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เข้ าจับกุมร้ านอินเตอร์เน็ต บังหน้ า โดยแอบเปิ ดให้ มีการเล่นพนันบัคคาร่าออนไลน์ รวบผู้ต้องหา 11 คน ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้ตำ� รวจสืบทราบว่ามีการ เปิ ดให้ เล่นการพนันออนไลน์ โดยการเปิ ดเป็ นร้ าน อินเตอร์เน็ตบังหน้ า จึงได้ วางแผนเข้ าไปเป็ นลูกค้ า เพื่อเล่นพนันออนไลน์บคั คาร่า จนเมื่อแน่ใจแล้ วจึง ส่งสัญญาณให้ ตำ� รวจที่รออยู่หน้ าร้ านเข้ าจับกุม จน สามารถจับกุมผู้ต้องหาดังกล่าว ชัยภูมิ 11 ตุลาคม 2556 นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมพิธเี ปิ ดโครงการ “สร้ างอนาคตไทย 2020” ณ อาคาร เรียนรวมหลัง ใหม่ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน จ.นครราชสีมา โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็ นประธานพิธี เปิ ด โดยกิจกรรมดังกล่ าวจะจัดขึ้นระหว่ างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2556 นครพนม จัดงานประเพณีไหลเรือไฟและ งานกาชาด ประจ�ำปี 2556 ระหว่างวันที่ 12-20 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด ริมฝั่ง แม่นำ�้ โขง โดยมีกจิ กรรมลอยกระทงสาย ไหลเรือ ไฟโชว์ทุกคืน ชมการประกวดบีบอย วงดนตรีสตริง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงคอนเสิร์ต ส�ำหรับวันไหลเรือไฟวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ชมพิธี ร� ำ บู ช าองค์ พ ระธาตุ พ นม วั ด พระธาตุ พ นม วรมหาวิ ห าร พิ ธีอัญ เชิ ญ ไฟพระฤกษ์ การแห่ ปราสาทผึ้ง เรือโบราณ ณ บริเวณหน้ าศาลหลักเมือง นครพนม ช่วงค�ำชมพิธปี ล่อยเรือไฟโบราณ พิธี เปิ ดงานมหกรรมประเพณีไหลเรือไฟและงานพาข้ าว แลง ณ ลานพนมนาคา วันที่ 20 ตุลาคม 2556

นครราชสีมา “ปลอดประสพ” โผล่ตรวจ จังหวัดมหาสารคาม ร่วมสัมมนาเตรียมความพร้ อม พร้ อมด้ วย หัวหน้ าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชน

น�ำ้ ท่วม อ.พิมายโคราช และเขื่อนล�ำพระเพลิง พร้ อม มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย ผู้ว่าฯ โคราช เผยประกาศ พื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมยกจังหวัดทั้ง 32 อ�ำเภอ พื้นที่เกษตรจมน�ำ้ แล้ วเกือบ 2 แสนไร่ เสียชีวิต 3 ราย ขณะ 3 เขื่อนใหญ่ และ 14 อ่างฯขนาดกลางยัง วิกฤตน�ำ้ ล้ นทะลัก ระบุ 5 อ�ำเภออ่วมหนักน�ำ้ ท่วม สูง หลังจากนั้น นายปลอดประสพ และคณะ ได้ เดิน ทางโดยเฮลิคอปเตอร์ต่อไปยัง อ่างเก็บน�ำ้ ล�ำพระ เพลิง อ.ปักธงชัย เพื่อตรวจดูสถานการณ์นำ�้ ในเขื่อน ที่ยังล้ นสปิ ลเวย์อยู่จำ� นวนมาก ก่อนเดินทางกลับ บึงกาฬ 26 ก.ย. 2556 เวลา 14.30 น. ส�ำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจงั หวัดบึงกาฬ น�ำโดย นางดาหวัน คนขยัน ประธานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี ร่วมกับ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บึงกาฬ น�ำโดยนายมนัส สุขรุ่งเรื อง พั ฒนาการ จังหวัดบึงกาฬ ได้ จดั การประชุมเตรียมความพร้ อม ผู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการคัดเลือกผู้นำ� สตรีรุ่นใหม่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “SMAST LADY THAI LAND ผู้หญิงสวยด้ วย....ความคิด” ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาจังหวัดบึงกาฬ โดย มีผ้ ูสมัครเข้ าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้ อมให้ กับตัวเองกว่า 150 คน ๐ บุรีรัมย์ ประกาศปิ ดการจราจรถนน 226 สายล�ำปลายมาศ-ห้ วยแถลง เชื่อม จ.บุรีรัมย์กับ โคราช หลังน�ำ้ ท่วมถนนสูง 60 ซม. และเกิดเหตุรถ บรรทุก จยย. 13 คัน พร้ อมประชาชนข้ ามฟากถูก กระแสน�ำ้ ซัดเสียหลักพลิกคว�่ำเทกระจาด จยย.และ คนไหลไปตามน�ำ้ ไหลเชี่ยว บาดเจ็บ 5 ราย กู้ภัยยัง ระดมเก็บกู้ ยโสธร ประกาศให้ ชาวยโสธร ทั้ง 117 คน (อ.เมื อ งยโสธร 18 คน,อ.เลิ ง นกทา 27 คน,อ�ำเภอกุดชุม 17 คน,อ.ป่ าติ้ว 4 คน,อ.ทรายมูล 8 คน,อ.ค�ำเขื่อนแก้ ว 16 คน,อ.มหาชนะชัย 17 คน,อ.ค้ อวัง 6 คน และ อ.ไทยเจริญ 4 คน) ที่ยังไม่ ไปติดต่ อ ขอให้ รีบไปยื่นค�ำร้ องขอรับเงินเยียวยา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่สำ� นักงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร โทรศัพท์ สอบถามได้ ท่เี บอร์ 045-715475 ด่วน ร้อยเอ็ด แท็กซี่คุณธรรม “ยงค์ ปาโสม” ชาวร้ อยเอ็ด คืนสลากกินแบ่งรัฐบาล 50 ชุดใหญ่ ราคากว่า 73,000 บาท ให้ กบั แม่ค้าขายลอตเตอรี จาก จ.เลย ที่ขายสลากเลี้ยงชีพอยู่ 3 จว.ชายแดน ใต้ แม่ค้าตอบแทนด้ วยเงินสินน�ำ้ ใจ 2,000 ส่วน สวพ.91 มอบเสื้อ “ฮีโร่ คนดี” มหาสารคาม เกษตรกรปราชญ์ชาวบ้ าน นักเรียน นักศึกษา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องใน

ภาคการเกษตรสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ในการจัดสัมมนาเตรียมความพร้ อมภาค การเกษตรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จังหวัด มหาสารคาม จั ด ขึ้ นในวั น นี้ มี บุ ค ลากรภาค การเกษตร ปราชญ์ชาวบ้ าน นักเรียน นักศึกษา และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องในจังหวัดมหาสารคาม กว่า 500 คน เข้ าร่วมรับฟัง โดยมี ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล เป็ นวิ ท ยากรในการสั ม มนา พร้ อมทั้ ง น�ำ เสนอ ประเด็นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ที่ประกอบด้ วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิ จ และประชาคมสั ง คมและ วัฒนธรรม ที่ท้งั หมดจะเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนร่วม กัน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือภายในอีก 2 ปี 2 เดือน ข้ างหน้ า มุกดาหาร นายทรงศิลป์ ประสีระเก นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร เปิ ดเผยว่า ตามที่ได้ แจ้ ง ให้ นายจ้ างที่จ้างแรงงานต่างด้ าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ทีไ่ ด้ ข้ นึ ทะเบียนไว้ กบั กรมการจัดหางาน แล้ วแต่ประเทศต้ นทาง ยังไม่รับรองสถานะบุคคล ให้ ม ายื่ น ค�ำ ร้ อ งขอตรวจสอบรั บ รองเอกสารต่ อ ส�ำ นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ฯ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อจัดไป ทะเบียนประวัติ (ทร.๓๘/๑)ณ ส�ำนักทะเบียนท้ อง ถิ่น/อ�ำเภอ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ นายจ้ างทราบ โดยทั่วกัน สอบถามได้ ท่สี ำ� นักงานจัดหางานจังหวัด มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด (ชั้น ๑) อ�ำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐๔๒-๖๑๓๐๓๗๘ เลย ยินดีต้อนรับ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์นายก เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ในโอกาสมาด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เลย ในวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 13.30 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ศรีสะเกษ เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 2 ก.ย.56 ที่โรงเรียนบ้ านลือชัยโนนศรีไคลร่องน�ำ้ ค�ำ ต.หนองหั ว ช้ าง อ.กั น ทรารมย์ จ.ศรี ส ะเกษ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้ าจุฬา ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรด เกล้ าฯให้ นายด�ำรง รัตนพานิช รองประธานสถาบัน วิจยั จุฬาภรณ์ ฝ่ ายกิจกรรมพิเศษเป็ นผู้แทนพระองค์ ในการมอบถุงยังชีพพระราชทาน จ�ำนวน 500 ถุง ให้ กับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตต�ำบลหนองหัวช้ าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็ นการบรรเทา ความเดือดร้ อนให้ กบั ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีนาย ประทีป กีรติเรขา ผู้ ว่าราชการจังหวัดศรี สะเกษ

ทั่วไป ให้ การต้ อนรับ

สกลนคร จังหวัดสกลนคร ร่วมกับการ ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย แถลงจัดงานประเพณีแห่ ปราสาทผึ้งและแข่ งเรือยาว จังหวัดสกลนคร ใน เทศกาลออกพรรษา ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม โจรบุกเดี่ยว ควงปื นปล้ นแบงก์ CIMB ใจกลางเมืองสกลนคร ชิงเงินสดเกือบ 2 แสนบาท หลบหนีลอยนวล ทลายแหล่ งช�ำแหละสุนัขเคลื่ อนที่ โผล่ กลางป่ า สกลนคร น้ องหมาถูกเชือด-รอคิวอีกนับ 100 ตัว โดยพบว่าปัจจุบนั สุนัขที่ได้ มาจากการแลก และซื้อ ประมาณ ตัวละ 100 - 300 บาท ตาม ขนาด เมื่อส่งออกไปขายถึงปลายทางประเทศเพื่อน บ้ านหรือช�ำแหละขาย จะมีมูลค่าสูง ประมาณ ตัวละ 2,000 – 3,000 บาท สุ ริ น ทร์ สถานการณ์ น�้ำ ท่ ว มในพื้ นที่ จ.สุรินทร์ ยังคงถูกน�ำ้ ท่วมอย่ างเนื่องจากอิทธิพล พายุดเี ปรสชั่นส่งผลท�ำให้ ถนนและพื้นที่การเกษตร เสียหายหนักเป็ นวงกว้ างย โดยเฉพาะบริเวณ 4 แยก เลี่ยงเมืองเทพธานี ไปจนถึงถนนในเขตเทศบาล เมืองสุรินทร์ ถูกน�ำ้ เข้ าท่วมหนักสุดในรอบ 40 ปี รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ หนองคาย ตม.หนองคาย ควบคุมตัว ชาวโรฮิ งญา 5 คน ซึ่ งหลบหนี เข้ าเมืองโดยผิด กฎหมาย และถูกจับกุมได้ ท่ี จ.สงขลา และน�ำตัวมา ควบคุมตัวที่อาคารควบคุมผู้หลบหนีเข้ าเมือง ด่าน ตรวจคนเข้ าเมืองหนองคาย แต่ชาวโรฮิงญาเรียก ร้ องขอไปประเทศที่ 3 จนเกิดเหตุจลาจลภายใน อาคารควบคุม ตม.หนองคายจึงแยกชาวโรฮิงญาไป ควบคุมตาม สภ.ต่างๆ ในจังหวัด โดยน�ำมาฝากคุม ตัวที่ สภ.เมือง 5 คน ภายหลังทั้ง 5 คนได้ รับการ ยืนยันว่าเป็ นชาวบังกลาเทศ และรัฐบาลบังกลาเทศ ยินดีรับตัวกลับประเทศ ตม.หนองคายจึงน�ำตัวชาว โรฮิงญาทั้ง 5 คนส่งกองก�ำกับการ 3 กองบังคับการ สืบสวน ส�ำนักงาน ตม.ต่อไป หนองบัวล�ำภู ครูสาวหนองบัวล�ำภูสดุ เฮง ถูกรางวัลที่ 1 ได้ 12 ล้ าน เล่ าว่ า ฝันเห็น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว เสด็ จ มาเยี่ ย ม ประชาชนที่ บ้ านโนนม่ ว ง ต.หั ว นา อ.เมื อ ง จ.หนองบัวล�ำภู พระองค์ท่านทรงยิ้มแย้ มแจ่ มใส ส่วนตนเองก็แต่ งตัวใส่เสื้อผ้ าสวยงามออกมารั บ เสด็จ รุ่งเช้ าก็ออกไปสอนหนังสือตามปกติ และเมื่อ วันอาทิตย์ทผ่ี ่านมา ตนกับบุตรชายไปซื้อของทีโ่ ลตัส หนองบัวล�ำภู จึงเลือกซื้อลอตเตอรี่ 2 ชุด เพราะชอบ เสี่ยงโชค พอทราบว่าถูกรางวัลที่ 1 ได้ ปรึกษาญาติ พี่น้อง จึงมาลงบันทึกประจ�ำวันไว้ เป็ นหลักฐาน

อ�ำนาจเจริญ พื้นที่ประสบภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วม เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากสภาวะน�ำ้ ท่วม บ้ านเรือนและนาข้ าวท่วม 60,000 ไร่ และเน่าเสีย หายประมาณ 40,000 ไร่แล้ ว ขณะนี้นำ�้ อยู่ในระดับ ทรงตัว หากไม่มนี ำ�้ เหนือจากทางด้ าน จ.มุกดาหาร และยโสธรหนุนมาอีกทางด้ านล�ำน�ำ้ เซบาย อุดรธานี ที่วัดโพธิ์ชัยบ้ านเหล่ านาดี เช้ าวั น นี้ (4 ต.ค.56) นายเสนี ย์ จิ ต ตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็ นประธานพิธที ำ� บุญ ตั ก บาตรตามโครงการผู้ ว่ า ฯพาท�ำ บุ ญ เนื่ อ งใน เทศกาลเข้ าพรรษาประจ�ำปี 2556 ครั้งที่ 6 โดยมี นายมาลัยวร ตั้งอรุณสวัสดิ์ นายอ�ำเภอเมืองอุดรธานี พันเอกอ�ำนวย จุลโนนยาง เสนาธิการมฯฑลทหาร บกที่ 24 หัวหน้ าส่วนราชการ ข้ าราชการ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี นกแอร์ออกแถลงการณ์ช้ แี จ้ ง ‘นกมิน’ิ ไถล ออกจากแท็กซี่เวย์สนามบินอุดรธานี ขณะน�ำเครื่อง ลงแตะสนามบินเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว และวิ่งอยู่บน แท็กซี่เวย์เพื่อไปยังจุ ดจอดส่งผู้โดยสาร เกิดเหตุ ขัดข้ องที่เครื่องยนต์ ท�ำให้ ไถลออกจากแท็กซี่เวย์ เคลื่อนตัวต่อไปยังจุดจอดไม่ได้ แต่กปั ตันสามารถ หยุดเครื่องบินได้ อย่างปลอดภัย ผู้โดยสาร-ลูกเรือ ทั้งหมดปลอดภัย รอตรวจสอบเครื่อง อุบลราชธานี ที่โรงเรียนบ้ านท่าเมือง ต.ท่ า เมื อ ง อ.ดอนมดแดง จ.อุ บ ลราชธานี นายลั ก ษณ์ วจนานวั ช ผู้ จั ด การธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้ อมคณะ ได้ ท�ำการมอบถุงยังชีพให้ กบั ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ�ำเภอดอนมดแดง พร้ อมกล่ าวว่ า จากปั ญหา อุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ นในหลายพื้ นที่ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ใช้ เงินจากกองทุนบรรเทาความเดือดร้ อนผู้ประสบภัย ธรรมชาติ แ ละภั ย พิ บั ติ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบ อุทกภัย มีวิธกี ารช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้ า ธ.ก.ส. หลายรูปแบบ ช็อค! ชิ้นส่วนเครื่องบินตกใส่บ้าน จากการ ลงพื้นที่ในหมู่บ้านพบว่ าชิ้นส่วนกระจายตกไปทั่ว บริเวณทั่วหมู่บ้านในหลายจุ ด ซึ่งชาวบ้ านพูดเป็ น เสียงเดียวกันว่าได้ ยนิ เสียงระเบิดรุนแรงมากจากนั้น ชิ้นส่วนได้ ตกลงมา ซึ่งน่าจะเป็ นชิ้นส่วนของเครื่อง บินอย่างแน่นอน ตรวจสอบแล้ วไม่มีรายงานเกี่ยว กับเครื่องบินตกแต่อย่างใด

pakesarn@gmail.com

แ ว ด ว ง ภ า ค อี ส า น

นายยิง่ ยศ ธนะจันทร์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ประกาศ วาระอ�ำเภอว่าด้วยการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ่ ควบคุมโรคไหม้ขา้ วทดแทนสารเคมี ณ สนามองค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีสขุ ต�ำบลศรีสขุ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม อ�ำเภอกันทรวิชยั ได้รณรงค์ให้เกษตรกรผลิตขยายและใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ่ ควบคุม โรคไหม้ขา้ วทดแทนสารเคมี โดยได้ฝกึ ผลิตขยายแก่เกษตรกรและผูเ้ กีย่ วข้อง

นางนิภา สุวรรณสุจริต นายอ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โครงการมอบโอ่งน�้ำ เพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในเขตพื้นที่อ�ำเภอกระนวน

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ เดินทางมาตรวจติดตาม สถานการณ์นำ�้ ท่วมและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม ณ วัดชัยชนะ วิหาร ต.ละหาน อ.จัตุรัส และวัดบ้านก้านเหลือง อ.บ้านค่าย โดยมี นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผวจ.ชัยภูมิ นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ รอง ผวจ.ชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ นายอ�ำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับ

นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานใน การประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผน เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 ต.ค.56 ที่ห้องประชุม ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อ�ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับมือกับการ แพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2012 และไข้หวัดนกสายพันธ์ A H7N9 และ H5N1 ที่ก�ำลังแพร่ระบาดอยู่ในหลายประเทศอยู่ในขณะ

นายสรสิทธิ์ ฤทธิส์ รไกร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุม คณะกรรมการจัดหารายได้ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ในการจัดสร้าง พระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ซึ่งได้ด�ำเนินการมาต่อเนื่อง

นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม สรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “ร้อยเอ็ด เกมส์” ระหว่างวันที่ 2 - 12 กันยายน ที่ผ่านมาและ เดินหน้าเตรียมต้อนรับและแสดง ความยินดีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย นางสาวทัชดาว นึกแจ้ง(น้องแนน) 4 ตุลาคม นี้ ณ สนามหน้าเทศบาลต�ำบลโคกล่ามและหอประชุม อ�ำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด ก�ำหนดการรับน้องแนน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2556


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556

ชาวบึงกาฬร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬท่านใหม่

5

รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม(นายพ้อง ชีวานันท์) น� ำ คณะตรวจเยี่ ย มให้ ก� ำ ลั ง ใจราษฎรประสบภั ย น�้ ำ ท่ ว ม ที่บ้านดอนว่าน อ.หัวตะพาน จ.อ�ำนาจเจริญ

รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทาง ไปเยีย่ มให้ก�ำลังใจราษฎรชาวบ้านดอนว่าน ต�ำบล หัวตะพาน อ�ำเภอหัวตะพาน จังหวัดอ�ำนาจเจริญ มอบถุง ั ยังชีพช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมรับฟงสาเหตุ ั ปญหาน� ้ำท่วมเพือ่ เป็นข้อมูลในการประสานงานกระทรวง ั ทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปญหาน� ้ำท่วม อย่างยั ่งยืน 4 ตุลาคม 2556 นายพ้อง ชีวานันท์ รัฐมนตรีชว่ ย ว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปทีว่ ดั 2 ตุลาคม 2556 เวลา 11.30 น. ณ จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดบึงกาฬ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดบึงกาฬจ�ำนวนมาก ร่วมต้อนรับ บ้านดอนว่าน ต�ำบลหัวตะพาน อ�ำเภอหัวตะพาน จังหวัด นายชโลธร ผาโคตร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดบึงกาฬคนใหม่ โดยมีนายธวัชชัย รักขนาม ปลัดจังหวัดบึงกาฬเป็นผูน้ ำ� กล่าวต้อนรับ ซึง่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด อ�ำนาจเจริญ เพือ่ ตรวจเยีย่ มประชาชนชาวบ้านดอนว่านที่ บึงกาฬคนใหม่ได้กล่าวขอบคุณทุกคนทีม่ ารอต้อนรับและบอกว่าคุน้ เคยกับการท�ำงานในภาคอีสานเป็นอย่างดีเพราะเคยท�ำงานในต�ำแหน่งต่างๆ ประสบอุทกภัย จ�ำนวน 62 ครัวเรือน พร้อมมอบถุงยังชีพเพือ่ เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีนายวีระวัฒน์ ชืน่ วาริน ผู้ ในภาคอีสานมามากกว่า 10 ปี และ และมีความรูใ้ นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญของจังหวัดคือเรือ่ งยางพาราเป็นอย่างดีเพราะเคยท�ำงานในเรือ่ งนีม้ า ทังนี ้ ไ้ ด้ให้ ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ นางสมหญิง บัวบุตร สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดอ�ำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและ นโยบายหลักๆทีส่ ำ� คัญไว้ 3 ข้อ คือ 1 การจัดท�ำแผนชุมชน 2 นโยบายเรือ่ งความมั ่น และ 3 นโยบายเรือ่ งยางพารา นอกจากนี้ ยังมีเรือ่ งความสัมพันธ์ อ�ำเภอ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น และผูน้ ำ� ท้องถิน่ ให้การต้อนรับ และรายงานสรุปสถานการณ์โดยจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ได้รบั ผลกระทบจาก กับประเทศเพือ่ นบ้านและการค้าชายแดน อีกทังในส่ ้ วนของการท�ำงานโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลและได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วม พายุดเี ปรสชั ่น ท�ำให้เกิดสถานการณ์อทุ กภัยในพืน้ ที่ 6 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอหัวตะพาน อ�ำเภอชานุมาน อ�ำเภอพนา อ�ำเภอเมือง กันท�ำงานอย่างเต็มทีเ่ พือ่ พัฒนาเมืองบึงกาฬจังหวัดน้องใหม่ให้มคี วามเจริญรุง่ เรือง ทัดเทียมกับจังหวัดอืน่ ๆอันจะน�ำมาซึง่ ความกินดี อยูด่ ี อ�ำเภอเสนางคนิคม และอ�ำเภอลืออ�ำนาจ รวม 33 ต�ำบล 250 หมูบ่ า้ น 4,733 ครัวเรือน สิง่ สาธารณประโยชน์ได้รบั ความเสียหาย มีความสุข ของพีน่ อ้ งประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ คือ ถนน 68 สาย สะพาน 7 แห่ง พนังกันน� ้ ้ำพัง 1 แห่ง พืน้ ทีก่ ารเกษตรประสบภัย 37,947 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 24,668 ไร่ โดยเฉพาะทีบ่ า้ นดอนว่าน ต�ำบลหัวตะพาน ซึง่ อยูต่ ดิ กับล�ำน�้ำเซบาย พนังกันน� ้ ้ำล�ำเซบายได้ขาด ท�ำให้น้ำ� ไหลบ่าท่วมไร่นาประมาณ 1,000 ไร่ และน�้ำยังท่วมถนนทางเข้า ส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ หมูบ่ า้ นสูง 50 – 70 เซนติเมตร ทางจังหวัดและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทังหน่ ้ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หน่วยทหาร นพค.51 น�ำสิง่ ของไปช่วยเหลือ พร้อม าที่ และเรือ รถยนต์บรรทุกสูง ไปอ�ำนวยความสะดวกในการสัญจร และขณะนี้ สถานการณ์ระดับน�้ำได้ลดลงอยูใ่ นสภาวะปกติแล้ว เปิดอบรมเพื่อรับการทดสอบ จั ดก�ำลังเจ้อย่าหน้างไรก็ ตาม ทางชลประทานจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ได้รายงานสภาพพืน้ ทีบ่ า้ นดอนว่าน เป็นพืน้ ทีล่ มุ่ ต�ำ่ เสีย่ งต่อการถูกน�้ำท่วมทุกปี เนือ่ งจากอยูต่ ดิ กับล�ำเซบาย ถึงแม้จะมี ขอรับบัตรผู้ประกาศ การก่อสร้างพนังดินกันน� ้ ้ำ แต่ยงั มีบางจุดทีไ่ ม่มพี นังเนือ่ งจากขาดงบประมาณ จึงเป็นจุดทีน่ ้ำ� จากล�ำเซบายไหลเข้าท่วมหมูบ่ า้ นและพืน้ ทีก่ ารเกษตรได้ ั ั ภายหลังรับฟงรายงานสภาพป ญหาแล้ ว นายพ้อง ชีวานันท์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวว่า จะรวบรวมเป็นข้อมูลในการประสานงานกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง ระดับต้น รุ่นที่ ๓ ั ด�ำเนินการแก้ไขปญหาน�้ำท่วมให้พน้ื ทีบ่ า้ นดอนว่าน นอกจากนี้ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม ยังได้มอบให้ทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท�ำแผนงานโครงการ ที่จังหวัดมุกดาหาร ก่อสร้างเสริมความสูงของถนนเข้าหมูบ่ า้ นตามความต้องการของประชาชนชาวบ้านดอนว่าน และมอบชลประทานจังหวัดส�ำรวจพืน้ ตลิง่ ของล�ำเซบายทีย่ งั ต�ำ่ และเป็นจุดน�ำ้ ไหลเข้าพืน้ ที่ ไร่นาเพือ่ ของบประมาณในการจัดสร้างพนังกันน� ้ ้ำส่วนทีย่ งั ขาดอยู่ เพือ่ เป็นการป้องกันน�้ำท่วมในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอหัวตะพานต่อไป ส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี จัด ทีม่ า : สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.อจ./ข่าว อบรมและทดสอบเพือ่ ขอรับบัตรผูป้ ระกาศแก่ผู้ ประกาศวิทยุและโทรทัศน์และผูส้ นใจประกอบอาชีพ ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผูป้ ระกาศ ระดับต้น เป็นรุน่ ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร นางสาวรัตนา เจริญศักดิ ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี ได้จดั (6 ต.ค.2556) ทีบ่ า้ นจาน หมู่ 6 ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุร ี จ.สุรนิ ทร์ นายสรวงศ์ เทียน ทาข้อตกลงกับส�ำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทอง รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คณะได้เดินทางมาพบปะเยีย่ มเยียนประชาชน (กสทช.) ให้เป็นหน่วยงานด�ำเนินการจัดอบรมและทดสอบเพือ่ ขอรับบัตรผูป้ ระกาศในกิจการ ทีป่ ระสบอุทกุ ภัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น หรือ อสม. ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอรัตนบุร ี กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทงในระดั ั้ บต้น ระดับกลาง และระดับสูง ทังนี ้ เ้ พือ่ เป็นการพัฒนา จ�ำนวน 1,500 คน โดยมี นายพิภพ ด�ำทองสุข รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุรนิ ทร์ คณะหัวหน้า ศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้มคี วามรูใ้ นการประกอบอาชีพ ส่วนราชการ และ ส.ส.ตีใ๋ หญ่ พูนศรีธนากูล ส.ส.จัหวัดสุรนิ ทร์ ร่วมกล่าวต้อนรับ ซึง่ นายพิภพ ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทีไ่ ด้เปิดกว้างให้ ด�ำทองสุข รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุรนิ ทร์ กล่าวรายงานน�ำ้ ท่วมว่าจังหวัดสุรนิ ทร์มฝี นตกหนัก บุคลากรทีท่ ำ� งานด้านนี้และผูส้ นใจทั ่วไป สามารถเข้ารับการอบรมและทดสอบเพือ่ รับบัตรผู้ ให้หลายพืน้ ทีท่ ำ� ให้เกิดน�้ำท่วมฉับพลันและน�้ำไหลหลาก มีพน้ื ทีป่ ระสบภัยจ�ำนวน 17 อ�ำเภอ ประกาศ ส�ำหรับการอบรมตามหลักสูตรผูป้ ระกาศ ระดับต้น ในรุน่ ที่ ๓ ทางส�ำนักประชาสัมพันธ์ 139 ต�ำบล 1,497 หมูบ่ า้ น ราษฎรได้รบั ความเดือดร้อนจ�ำนวน 776,903 คน เสียชีวติ 12 ราย เขต ๒ ได้กำ� หนดจัดอบรมขึน้ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมส�ำนักงาน ส�ำหรับอ�ำเภอรัตนบุร ี มีพน้ื ทีป่ ระสบภัย 12 ต�ำบล 146 หมูบ่ า้ น เสียชีวติ 2 ราย พืน้ ทีท่ ำ� นา เขตพืน้ ทีก่ ารประถมศึกษามุกดาหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จึงขอเชิญชวนผูจ้ ดั รายการ คาดว่าจะเสียหาย 45,000 ไร่ โอกาสนี้ นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง ผูป้ ระกาศทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิลทีว ี วิทยุชมุ ชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ สาธารณสุข ได้มอบเครือ่ งเวชภัณฑ์ให้กบั ผูแ้ ทนเครือข่าย อสม. และเครือ่ งอุปโภค บริโภค ให้ ประจ�ำหมูบ่ า้ นผูด้ ำ� เนินการหอกระจายข่าวประจ�ำหมูบ่ า้ นและเสียงตามสาย ตลอดจนนักศึกษา ประชาชนทีป่ ระสบอุทกุ ภัยและกล่าวว่า ขณะนีเ้ ป็นช่วงของการฟื้นฟูให้กบั คืนสูภ่ าวะปกติ และประชาชนผูส้ นใจทั ่วไป สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ท่ี ส่วนข่าวและรายการภูมภิ าค โดยในช่วงหลังน�้ำลด โรคทีต่ อ้ งเฝ้าระวังใกล้ชดิ คือโรคฉีห่ นู หรือโรคเลปโตสไปโรซีส และโรค ส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๓๑๑๑๙๓ หรือ ทีส่ ำ� นักงาน ประชาสัมพันธ์จงั หวัด หรือทีส่ ถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในสังกัดส�ำนัก ทีม่ ากับน�้ำ เช่น น�้ำกัดเท้า โรคอุจจาระร่วง พร้อมทังแนะน� ้ ำประชาชนทั ่วไปให้รกั ษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์เขต ๒ รวม ๙ จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร และป้องกันโรคภัยทีม่ ากับน�้ำในช่วงปลายฝนต้นหนาว เช่นโรคทางเดินหายใจ โรคตาแดง บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานีและจังหวัดอ�ำนาจเจริญ โดยมีคา่ ลงทะเบียนการอบรมใน และโรคไข้หวัด ขอให้ดแู ลสุขภาพบุตรหลานและหากพบอาการไม่ปกติให้ไปพบแพทย์ หรือ ระดับต้น เพียงท่านละ ๒,๘๐๐ บาทเท่านัน้ ั พยาบาลในสถานพยาบาลใกล้บา้ นโดยเร็ว ส่วนปญหาผู เ้ สียชีวติ จากการจมน�้ำนัน้ ขอให้ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ กล่าวว่า ส�ำหรับการบรรยายตามหลักสูตรการเป็น ประชาชนระวังเนื่องจากน�้ำทีไ่ หลมาจะมีกระแสน�้ำแรงมาก บางคนไม่คนุ้ เคยอาจจมน�้ำเป็น ผูป้ ระกาศ ในระดับต้น รุน่ ที่ ๓ นีจ้ ะมีวทิ ยากรผูท้ รงคุณวุฒบิ รรยายให้ความรู้ อาทิ เช่น นายธีระ ตะคริวเสียชีวติ ได้งา่ ยขึน้ .................................. จากนัน้ คณะของรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง พงษ์ โสดาศรี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ บรรยายหัวข้อเรือ่ ง เทคนิคการจัดรายการประเภท สาธารณสุขและคณะได้ไปพบปะกับอาสาสมัครอาสาธารณสุข ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น และเจ้า ต่างๆ นายยุทธนา เทียมพงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการกองกฎหมายและระเบียบ กรมประชาสัมพันธ์ บรรยาย หน้าทีส่ าธารณสุข ทีต่ ำ� บลโพนครก อ�ำเภอท่าตูมต่อไป ในหัวข้อ เรือ่ ง กฎหมายทีต่ อ้ งรูเ้ กีย่ วกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ นาย แสงทอง อนันตภักดิ ์ ประชาสัมพันธ์จงั หวัดมุกดาหาร บรรยายให้หวั ข้อเรือ่ ง ความรูท้ ั ่วไปเกีย่ ว เมือ่ วันที่ 8 ต.ค. พ.ต.อ.ปิติ นิธนิ นทเศรษฐ์ ผกก.ตม.หนองคาย กล่าว นอกจากนี้ยงั เข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลลักลอบเข้า-ออกเมือง กับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และรูปแบบการก�ำกับดูแลในกิจการกระจายเสียงและ ว่า ในช่วงเทศกาลออกพรรษาบัง้ ไฟพญานาคของจังหวัดหนองคายในแต่ละ ตลอดจนอาชญากรข้ามชาติ ซึง่ มีบุคคลทีถ่ กู ออกหมายจับอยูป่ ระมาณ 150 กิจการโทรทัศน์ นายดุสติ สิงห์ครี ี ผูอ้ ำ� นวยการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด ปี จะมีนกั ท่องเทีย่ วนับแสน ทีเ่ ดินทางมาชมบัง้ ไฟพญานาคในคืนวันออก ราย รวมทัง้ อดีตพระเณรค�ำ โดยจะมีเจ้าหน้าทีน่ อกเครือ่ งแบบปะปนอยูด่ ว้ ย อุบลราชธานี บรรยายให้หวั ข้อเรือ่ ง บทบาทสือ่ ต่อความรับผิดชอบในสังคมและผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ พรรษา ขึน้ 15 ค�่ำ เดือน 11 ซึง่ ปีน้ีตรงกับ วันเสาร์ท่ี 19 ต.ค. 2556 ซึง่ ส่วน รวมทัง้ ประสานกับหน่ วยงานข้างเคียงทัง้ ต�ำรวจภูธร, ตชด., นรข. และ ประกายดาว สาริกบุตร ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี บรรยาย มากเป็ นนักท่องเทีย่ วคนไทยและจะถือโอกาสข้ามไปท่องเทีย่ วใน สปป.ลาว ปกครอง ประสานความร่วมมือตรวจสอบป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิด ในหัวข้อ การใช้ภาษาอย่างไรให้สอ่ื สารส�ำเร็จ และการฝึกทักษะปฏิบตั กิ ารใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สาร ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ ว จึงได้ กฎหมายและการลักลอบน�ำสิง่ ผิดกฏหมายเข้าประเทศตลอดแนวชายแดนอีก ทีม่ า : สุภาวดี อัมไพพันธ์ สปชส.มุกดาหาร/ข่าว

รมช.สาธารณสุขตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน�้ำท่วมที่อ�ำเภอรัตนบุรีและอ�ำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมแนะประชาชนดูแลสุขภาพและโรคที่มากับน�้ำท่วม

เพิม่ ช่องตรวจทังขาเข้ ้ าและขาออกอย่างละ 6 ช่องตรวจ พร้อมจัดก�ำลังทังหมด ้ ด้วย. ไว้คอยดูแลนักท่องเทีย่ วอย่างเต็มที ่

ส�ำรองห้องพักติดต่อ 043-722944 ติดเส้นทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ใกล้่ไฟแดงทางไปร้อยเอ็ด ควบคุมมาตรฐานโดย ป.อภิเดช โททอง

ตม.หนองคาย เข้มงวดในการตรวจสอบ


ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556 6 ศุลกากรหนองคายเข้มงวดตรวจบุคคลเข้าแดน โครงการนี้สามารถเกาะติดรับฟังเสวนาในหัวข้อ “ศูนย์กลางการ ค้า การลงทุน ภาคอีสาน” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นาย หลังรัฐขึ้นภาษีสุรา จักริน เชิดฉาย ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นายโชคดี แก้วแสง รองเลาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (บีโอ ไอ) นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา และนาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�ำจร ประธานกรรมการบริษัท สยามโกลบอล เฮ้าส์ จ�ำกัด(มหาชน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ปล่อยแถว จนท.ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรหนองคาย เพิ่มความเข้มงวด ตรวจบุคคล และยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ไทย หลังจากที่รัฐบาลประกาศขึ้นภาษีสุรา หวั่นคนแห่ข้ามไป ซื้อเหล้าปลอดภาษีมากขึ้น นายอัสนี เรืองบุญ นายด่านศุลกากรหนองคาย กล่าวว่า ตามที่ได้มี พ.ร.ก.เปลี่ยนแปลงการเก็บภาษีใหม่ของรัฐบาล ซึ่ง เป็นเหตุท�ำให้ภาษีสุราสูงขึ้น อาจจะเป็นเหตุจูงใจให้มีการ ลักลอบน�ำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรมากขึ้น ซึ่งทางด่าน ศุลกากรหนองคาย ได้มีความเข้มงวดตรวจ ทั้งบุคคล และยาน พาหนะในเรื่องนี้มากขึ้นอีกเท่าตัว นอกจากนี้ ยังกล่าวเตือนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางข้ามไป เที่ยวยัง สปป.ลาว อีกว่า ของที่ซื้อมาอย่าเกินสิทธิ สุราไม่เกิน 1 ลิตร บุหรีไ่ ม่เกิน 200 มวน ส่วนใหญ่ของทีว่ างขายอยูใ่ นตลาด นั้น มันเป็นของเลียนแบบ เป็นของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คุณภาพสู้ ของบ้านเราไม่ได้ และสิง่ ทีอ่ ยากจะฝากและระมัดระวังอีกอย่างคือ อย่าไปรับฝากของ รับถือกระเป๋าของคนอืน่ มาเป็นอันขาด เพราะ ว่าสิง่ ทีเ่ ค้าฝากมานัน้ เป็นยาเสพติด อาจจะท�ำให้ทา่ ติดคุกก็ได้ ส�ำหรับสถิตกิ ารจับกุมสิง่ ของผิดกฎหมาย และของต้อง ห้ามน�ำเข้า ทั้ง สุรา บุหรี่ กระเป๋าเลียนแบบ ไพ่ กาแฟ โทรศัพท์ มือถือ แท็บเล็ต และยาเสพติดที่ด่านศุลกากรหนองคาย จับกุม และตรวจยึดได้ในรอบ 3 เดือนทีผ่ า่ นมา ทัง้ สิน้ 39 คดี แยกเป็น คดีสงิ่ ของผิดกฎหมาย และลักลอบเข้ามาโดยไม่ผา่ นขัน้ ตอนการ ช�ำระภาษี 29 คดี ส่วนคดีเกีย่ วกับยาเสพติดอีก 10 คดี ได้ของกลางยาบ้า รวม 4,632 เม็ด ยาไอซ์อีก 1,060 กรัม มูลค่า รวม 4,657,380 บาท

โรดโชว์ “สร้างอนาคตไทย 2020” ที่โคราช

พร้ อ มทั้ ง กิ จ กรรมยอดนิ ย ม คื อ ทดลองนั่ ง รถไฟฟ้ า ความเร็วสูงจ�ำลอง ที่ได้พาผู้ที่เข้าชมงานได้สัมผัสประสบการณ์ เหมือนนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงจริง รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับโครงการไทยแลนด์ 2020 ให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุกกันอย่าง คับคั่ง ส�ำหรับ กิจกรรมโรดโชว์ “สร้างอนาคตไทย 2020” ครั้ง ที่สอง จะจัดขึ้นต่อเนื่องที่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 11-13 ตุ ล าคม ที่ บ ริ เวณอาคารเรี ย นรวมหลั ง ใหม่ หรื อ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา โดย กิจกรรมยังคงเข้มข้นเช่นเคยอาทิชมนิทรรนิทรรศการองค์ความรู้ ที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม กิจกรรม “เที่ยว-ชิม-ช็อป” สุด อลังการ กระทบไหล่ดาราช่อง 7 ในงาน และเวทีแสดงกิจกรรม วัฒนธรรมท้องถิน่ เป็นต้น โดยงานจัดระหว่างเวลา 08.00-20.00 น. ส�ำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลไทยแลนด์ 2020 กับ ยังสามารถ ร่วมรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงโครงการ 2 ล้านล้านผ่าน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม จะขึ้นเวทีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “เชื่อม ภาค เชื่อมชีวิต บูรณาการทุกทิศสู่ความเจริญ” พร้อมกับผู้ที่สนใจเรื่องการค้าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นจาก

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานปล่อยแถวเจ้า หน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อออก ไปช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนผู้ประสบภัยน�้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมือง ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า อ.จัตุรัส และ อ.หนองบัวระเหว โดยมี ปลัด จังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส�ำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ และผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมในพิธี

“งานประเพณีออกพรรษาใต้ประทีปบูชา พุทธกตัญญูประจ�ำปี 2556” ขอนแก่น

โดยมีผู้ร่วมแถลงจากความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน หลัก คือ จังหวัดขอนแก่นโดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว ถึงความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการสนับสนุนการจัดงาน นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ ก ล่ า วถึ ง การ สนับสนุนการจัดงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อ�ำนวย การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานขอนแก่น กล่าว ถึงการสนับสนุนการจัดงานในส่วนของการประชาสัมพันธ์การ ท่ อ งเที่ ย วและนายกเทศมนตรี น ครขอนแก่ น กล่ า วถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด งานและกิ จ กรรม เพื่ อ ย้ อ นรอย วัฒนธรรมอีสาน สืบสานต�ำนานท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น โดยมีการจัด กิจกรรมต่าง ๆ มากมายเช่น ขบวนแห่ประทีปโคมไฟทั้งหมด 14 ขบวน จากชุมชน 4 เขต การแต่งกายชุดอีสานพื้นเมืองทั้ง 91 ชุมชน พิธีกวนข้าวทิพย์ การแสดง แสง สี เสียง พุทธกตัญญู เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วมสนุก และ มหรสพชมฟรี ทุกคืน งานออกพรรษาใต้ประทีปบูชาพุทธกตัญญู 2556 นี้ จะมีระหว่างวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณ ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น.

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper พุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคาม

ร่วมปฏิบัติธรรม ระหว่างเข้าพรรษา

ค ณ ะ ส ง ฆ์ จังหวัดมหาสารคาม ส� ำ นั ก ง า น พุ ท ธ สมาคม ยุวพุทธิก สมาคม ส�ำนักงาน พระพุ ท ธศาสนา ส�ำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม และเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้จดั กิจกรรมเทศน์ระหว่างเข้าพรรษา ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ประจ�ำปี 2556 เป็นวัดสุดท้ายก่อนถึง วันออกพรรษา (13-10-56) ทีศ่ าลาปฏิบตั ธิ รรมวัดมหาชัย พระอารามหลวง คณะสงฆ์จงั หวัดมหาสารคาม ส�ำนักงานพุทธสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้จดั กิจกรรมเทศน์ระหว่างเข้าพรรษา ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ประจ�ำปี 2556 เป็นวัดสุดท้ายก่อนถึง วันออกพรรษา โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศกั ดา ผูว้ า่ ราชการจังหวัด มหาสารคาม นายวิทย์ ลิมานนท์วราชัย อดีตผูว้ า่ ราชการจังหวัด มหาสารคาม นายแพทย์กติ ติศกั ดิ ์ คณาสวัสดิ ์ นายกเทศมนตรีเมือง มหาสารคาม พุทธศาสนิกชนชาวชุมชนมหาชัยและชาวคุม้ ภายในและ รอบนอกเขตเทศบาลร่วมกิจกรรม ทังนี ้ ้ สืบเนือ่ งจากคณะสงฆ์จงั หวัดมหาสารคามร่วมกับพุทธ สมาคมจังหวัดมหาสารคาม ยุวพุทธิกสมาคม ชุมชน พ่อค้า ประชาชน หน่วยงานสถานศึกษาและสาธุชนทั ่วไป ได้กำ� หนดจัดกิจกรรม เทศน์ ระหว่างพรรษาตามวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามและ เขตใกล้เคียง จ�ำนวน 32 วัด แสดงพระธรรมเทศนา 32 กัณฑ์ ซึง่ เป็นการเทศนากัณฑ์ท่ี 32 เป็นวัดสุดท้ายในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพือ่ ธ�ำรงรักษาไว้ซง่ึ พระพุทธศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีอนั ดีงาม ตลอดทังเพื ้ อ่ ความมั ่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ................ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

ผู้แทนพระองค์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน

12-10-56 ที่ศาลาปฏิบัติธรรม พระบรมธาตุนาดูน อําเภอ นาดูน จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับจังหวัดมหาสารคามจัดพิธีทอดเทียนโฮม เนื่องในโอกาสสมเด็จ พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระ ชันษาครบ 100 ปี โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัด มหาสารคาม เป็นประธานจากนัน้ ได้รว่ มกันถวายต้นเทียน ต้นเงิน พร้อม จตุปจั จัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ในโอกาสสําคัญเพือ่ ถวายเป็นพระกุศลฯ สืบเนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็มเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระชันษา ครบ 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 นั้นจังหวัดมหาสารคามจึงได้จัดโครงการทําบุญทอดเทียนโฮม ขึน้ เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนได้มสี ว่ นร่วมการทําความดีให้เกิดขึน้ อันเป็นการ แสดงมุฑติ าจิตของสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสอันสําคัญดังกล่าว ซึง่ มี พุทธาศาสนิกชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 13 อําเภอจํานวนกว่า 500 คน นําต้นเทียน ต้นเงินตลอดจนจตุปัจจัยไทยธรรมมาทอดถวาย แด่คณะสงฆ์และฟังพระธรรมเทศนาจากพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะ จังหวัดมหาสารคามเกี่ยวกับพระประวัติ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระ สังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจากนัน้ ได้รว่ มปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ถวายเป็น พระกุศลในโอกาสสําคัญดังกล่าว...........ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

จังหวัดเลยต้อนรับเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจ�ำประเทศไทย

จังหวัดเลย โดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เลย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วน ราชการ ให้การต้อนรับ

ฯพณฯ หลี บุญค�้ำ เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ประจ�ำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาราชการในพื้นที่ จังหวัดเลย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยน�้ำท่วม 7 ตุลาคม 2556

ร่วมใจท�ำไทยให้สะอาด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ร่วมใจท�ำไทยให้สะอาด” ประจ�ำปี 2556 ณ สะพาน นพมาศด�ำรัส ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ริมคลองสมถวิล อ�ำเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันสมาคมสร้างสรรค์ไทยหรือ ที่รู้จักกันในนาม “ตาวิเศษ” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2527 เพื่อ รณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู ้ แ ละปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี แ ก่ ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้มีความตระหนักและ รับผิดชอบดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของบ้านเมือง โดยในปี พ.ศ. 2536 สมาคมสร้างสรรค์ไทย ได้เริม่ ด�ำเนินโครงการ “ร่วมใจท�ำ ไทยให้สะอาด” โดยเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศท�ำความ สะอาดพร้อมกันในสัปดาห์ที่ 3ของเดือนกันยายน ซึ่งปัจจุบัน เป็นปีที่ 20 แล้ว และจังหวัดมหาสารคามได้เชิญชวนคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศาล หัวหน้าหน่วยงาน ประธานชุมชน กรรมการชุ ม ชน อสม.และประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ ง มหาสารคาม เพื่อร่วมกันท�ำความสะอาด ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซึ่งถือว่าถนนดังกล่าวเป็นถนนสายหลักสายหนึ่ง ที่เป็นเส้น ทางสัญจรไปมารวมทัง้ เป็นสถานทีจ่ ดั งานประเพณีสำ� คัญ ๆ ของ จังหวัดมหาสารคาม หากได้รบั การดูแลรักษาให้สะอาดอย่างต่อ เนื่องโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชน จะเป็นถนนที่ สะอาดสวยงามและเป็นถนนต้นแบบได้

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียน บ้านเขว้าวิทยายน พล.อ.ต.จักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรมวังผูใ้ หญ่ เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานจากสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แก่ราษฎรผูป้ ระสบ อุทกภัย อ�ำเภอบ้านเขว้า จ�ำนวน 1,000 ถุง และถวายพระภิกษุ จ�ำนวน 50 ถุง โดยมี นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ นายนิพนธ์ สาธิต สมิตพงษ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยภูมิ ผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธร จังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธีดังกล่าว

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2556 พลโทชาญชัย ภู่ ทอง แม่ทัพภาค 2 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาค 2 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ จ�ำนวน 200 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่บ้านล�ำชี หมู่ 6 ต.โคกสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชั ย ภู มิ ซึ่ ง ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจาก ล�ำน�้ำ ชี ไหลเอ่ อ ท่ ว มพื้ น ที่ การเกษตร เส้นทางคมนาคม บ้านเรือนราษฎร เป็นบริเวณกว้าง เส้น ทางเข้าหมู่บ้านถูกน�้ำท่วมสูง 50-80 ซ.ม. เป็นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร รถเล็กไม่สามารถวิ่งเข้า-ออกได้ หน่วยบัญชาการช่วยรบที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีทอดเทียนโฮม กองทัพภาค ได้สง่ ก�ำลังพล พร้อมรถบรรทุกขนาดใหญ่ เข้ามาช่วยเหลือ ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ บริการรับส่ง นอกจากนีท้ างต�ำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้สง่ รถบรรทุกมา จัง หวัด มหาสารคามร่ว มกับสํา นัก งานวัฒ นธรรมจัง หวัด ร่วมช่วยเหลือด้วย นอกจากนี้ยังส่งชุดเคลื่อนที่ ผลิตน�้ำดื่มสะอาด และ มหาสารคามจัดพิธีทอดเทียนโฮม ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระ ชุดประกอบอาหารมาตั้งจุดบริการประชาชนด้วย พร้อมจัดชุดแพทย์ ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เคลื่อนที่ มาบริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยอีกด้วย นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์น�้ำท่วมพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิคลี่คลายไปแล้ว 7 อ�ำเภอ ยังคงมีสถานการณ์น�้ำท่วม 9 อ�ำเภอ อ�ำเภอคอนสวรรค์ เป็นอ�ำเภอท้ายสุดท้ายของแม่น�้ำชี ก่อนไหล เข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมวลน�้ำที่ท่วมขังขณะนี้ เป็นน�้ำที่ไหลลง มาจากอ�ำเภอเนินสง่า ท�ำให้ปริมาณน�้ำในล�ำน�้ำชีเพิ่มสูงขึ้น เอ่อท่วม พื้นที่การเกษตร 5 ต�ำบล 34 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,780 ครอบครัว 8,340 คน ประกอบด้วยต�ำบลคอนสวรรค์ โคกสะอาด ศรีส�ำราญ ยางหวาย และต�ำบลหนองขาม พืน้ ทีก่ ารเกษตรได้รับผลกระ ทบ 45,000 ไร่ ปัจจุบนั สถานการณ์ยงั มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ หลายหน่วย งานได้ ร ะดมก�ำลั ง เข้ า ช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนกว่ า สถานการณ์จะกลับสู่ปกติ

วิสุทธิ์มอเตอร์

จ� ำหน่ายอะไหล่ เครือ่ งมือช่าง น�้ำมันหล่อลืน่ และแบตเตอรีร่ ถยนต์ทุกชนิด

ทศพร พุทธัสสะ ผูจ้ ดั การร้าน

114/6-7 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-721425 โทรสาร 043-713008

อีเมล์ wisutmotor@gmail.com


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

บ ท ค ว า ม โ ล ก กั บ ธ ร ร ม ะ

ข้าราชการรุ่นใหม่กับการสร้างคลื่นลูกใหม่ให้ประเทศ

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสพระอารามหลวง

จักรธร วีระพันธุ์

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือ นปร. ภาย ใต้ สำ� นักงาน ก.พ.ร. ได้ เกิดขึ้นมาด้ วยความตั้งใจที่จะเจียระไน เพชรไปประดับอยู่ในโครงสร้ างของระบบราชการ ในการไป กระตุ้น ขับเคลื่อน และพัฒนาให้ ดำ� เนินไปในทิศทางที่ควรจะ เป็ น ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ข้ าราชการ ที่เข้ าร่วมโครงการนี้จะเป็ นบุคคลรุ่นใหม่ท่มี วี สิ ยั ทัศน์พร้ อมที่ จะน�ำพาระบบราชการไทยไปในทิศทางทีด่ ขี ้ นึ ภายใต้ โครงการ นี้ ข้ าราชการทุกคนจะต้ องเรียนรู้งานจากผู้บริหารระดับสูง ไม่ ว่าจะเป็ นในระดับผู้อำ� นวยการกองจนถึงปลัดกระทรวง ทั้งยัง มีการเวียนงาน 5 แห่งตลอดระยะเวลา 22 เดือน ได้ แก่งาน ส่วนภูมภิ าค ส่วนกลาง ส่วนหน่วยงานการบริหารนโยบาย ส่วน ต่างประเทศ และภาคเอกชน ซึ่งในขณะนี้นปร. รุ่น7 ก�ำลังอยู่

การประชุมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ

เมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 14.30 น. ทีห่ อ้ งประชุมพระ ธาตุขามแก่น นายสมศักดิ ์ สุวรรณสุจริต ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผกู เสีย่ วและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจ�ำปี 2556 “Internation Silk Festival Pook Xiao Tradition and Red cross Fair in KhonKaen 2013” โดยมีนายวินยั สิทธิมณฑล รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้า ส่วนราชการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องแต่งตังเป็ ้ นคณะท�ำงานการจัดงานเข้า ร่วมประชุม โดยประธานแจ้งในทีป่ ระชุมเรือ่ งการจัดงานเทศกาลไหม นานาชาติปีน้ี เป็นการยกระดับการจัดงานไหมขอนแก่น สูค่ วามเป็น สากลในอนุภาคลุม่ น�้ำโขง กรอบความร่วมมือ GMS (Greater Mekong Subregion หรือ GMS Economic Carridons ระเบียบเศรษฐกิจอนุภาค ลุม่ น�ำ้ โขง ) 6 ประเทศ ซึง่ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ งานไหมฯ ปีน้จี งึ เพิม่ ค�ำว่า นานาชาติดว้ ยและยังคง นโยบายงานเทศกาลไหมฯ เป็นงานปลอดแอลกอฮอล์และไม่เก็บค่าผ่าน ประตู และในปีนท้ี างจังหวัดขอนแก่นได้เรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร มาเป็นประธานเปิดงาน ในการประชุมครังนี ้ ้ ั เป็นการประชุมเพือ่ รับทราบผลการด�ำเนินงาน สรุปปญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะของแต่ละคณะทีไ่ ด้แต่งตังและมอบหมายงานไปแล้ ้ ว

www.the-rich.com

ขายทาวน์โฮมสร้างเสร็จพร้อมอยู่ โครงการคุณภาพ ใกล้สถานศึกษา เงียบ สงบ

Tel. 090-885-0869

7

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556

ในช่ ว งเวลาการปฏิบัติ ร าชการในส่ ว นภูมิ ภ าคภายใต้ ค รูผ้ ู ฝึ กสอน (Mentor) คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในขณะที่ นปร. รุ่น 6 ก�ำลังอยู่ในช่วงการฝึ กงานกับภาคเอกชน เมื่อข้ าราชกา รนปร.เหล่ านี้ฝึกงานครบ 22 เดือนก็จะได้ รับการโอนไป ปฏิบตั ริ าชการในหน่วยงานที่มคี วามส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อ ไป ซึ่งในขณะนี้มีข้าราชการรุ่นใหม่สำ� เร็จโครงการและเป็ น ก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการแล้ วทั้งหมด 5 รุ่น ส�ำหรับภาคอีสานนั้น ได้ มนี ปร. รุ่น 7 ก�ำลังฝึ กงานภายใต้ การ ดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดจ�ำนวนทั้งสิ้น 15 คน โดยประจ�ำ จังหวัดละ 1 คน โดยข้ าราชการแต่ละคนก็จะได้ รับมอบหมาย ภารกิจจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็ นกลไกสอดส่องปัญหา รวมถึงเสนอแผนงานหรือโครงการในการพัฒนาจังหวัดของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

แต่ละคน อาทิ นายจักรธร วีระพันธุ์ ได้ รับมอบหมายจากผู้ ว่าฯจังหวัดมหาสารคาม ในการศึกษาวิธกี ารสร้ างจังหวัดให้ เป็ นศู น ย์ ก ลางบริ ก ารทางการศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ อาเซี ย น นางสาวรวี ศุภบุญญานุภาพ ได้ ศึกษาเรื่องข้ าวหอมมะลิใน จังหวัดบุรรี มั ย์ นายชัยยุทธ บัญคง ก�ำลังท�ำโครงการเสนอเรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้ าเกษตรให้ กบั จังหวัดสุรินทร์ เป็ นต้ น ซึ่ง ข้ าราชการเหล่านี้ถือว่าเป็ นคนรุ่นใหม่ท่ีมีความต้ องการเห็น แต่ละจังหวัดมีการพัฒนาทั้งในลักษณะเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อ เป็ นการสร้ างภาพรวมของประเทศให้ มศี กั ยภาพในการรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายภาคหน้ าต่อไป

ความอดทนเป็ นยาที่ ขม แต่จะกลาย เป็ นผลไม้หวานในที่สุด จงมองโลกกว้างและ ไกลออกไปโดยใช้มุมมองและมีเหตุผลท�ำวัน นี้ให้ดีที่สุดเพื่อตัวเราเอง คนที่เรารักและคนที่ อยูก่ บั กายเรา ตกลงบ่อโสโครก ยิง่ แช่อยูน่ าน ความโสโครกก็ยงิ่ จับมากขึ้น งานหนักย่อมเบา ลงเมื่ อหลายมื อช่ วยกัน ความลับของความ ส�ำเร็ จ คือ เตรี ยมตัวให้พร้อมอยูเ่ สมอ อย่าง น้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ ไม่เคยมีคำ� ว่าสาย เกินไปที่จะเป็ นในสิ่ งที่คุณอยากจะเป็ น ความ ส�ำเร็ จของปี นี้คือสิ่ งที่เป็ นไปได้ในปี ที่ผา่ นมา ทุกคนต้องต่อสู ้กบั ความอดทน ต่อชีวิตความ เป็ นอยู่ ของตนเองให้มาก ต่อสังคม ส่ วนรวม ให้มากขึ้น จะเป็ นยาแก้โรคที่เกิดขึ้นต่อร่ างการ ของคนเรา

พระเทพสิทธาจารย์

เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 84 พรรษา ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กระทรวงสาธารณสุข อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี โดย นพ.ประดิษฐสินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ ตัวแทนมูลนิธิ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมกันนี้ทรงเสด็จฯกดปุ่มไฟฟ้าเปิ ดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 84 พรรษาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ทรง ปลูกต้นชัยพฤกษ์ และทอดพระเนตรนิทรรศการแพทย์ฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 84 พรรษา และรถสือ่ สารเฉพาะกิจ นายแพทย์ศราวุธ สันตินนั ตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล�ำภู เปิดเผยกับ “อบจ.นิวส์” ว่า ในช่วงระหว่าการเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการการแพทย์ฉุก เฉินฯ ในฐานะตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล�ำภูได้รบั เกียรติเป็ นอย่างยิง่ จากมวลสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เป็ นตัวแทนกราบทูลถวายรายงานการ ด�ำเนินการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์ปกครองส่วนท้องถิน่ ทราบใต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาท ส�ำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล�ำภูได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนิน การการแพทย์ฉุกเฉิน เพือ่ ให้บริการแก่ประชาชน ซึง่ ได้มกี ารพัฒนาเพิม่ ศักยภาพการ บริการ การเข้าถึงบริการ คุณภาพการบริการ มาอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่ ทังองค์ ้ การบริหารส่วนต�ำบลและเทศบาล โดยเป้าหมายต้องการขยาย การบริการประชาชนให้ท ั ่วถึงทังจั ้ งหวัด ทัง้ นี้ทอ้ งถิน่ ถือว่าเป็ นหน่ วยการปกครองระดับย่อยทีส่ ุดทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับ ประชาชนในพืน้ ทีม่ ากทีส่ ดุ สามารถเข้าใจ เข้าถึงความต้องการของประชาชนได้สงู สุด งานการแพทย์ฉุกเฉินหรืองานกูช้ พี กูภ้ ยั จึงได้ถกู ก�ำหนดให้เป็นหน้าทีข่ องท้องถิน่ ซึง่ ท้อง ถิน่ หลายแห่งได้ให้การตอบรับและจัดตัง้ หน่วยกูช้ พี กูภ้ ยั ระดับพืน้ ฐานเพือ่ ให้บริการน�ำส่ง ผูป้ ว่ ยฉุกเฉินในพืน้ ทีข่ องตนเอง ในขณะเดียวกันท้องถิน่ หลายแห่งทีม่ ขี นาดเล็ก ก็เกิดการ รวมตัวกันเพือ่ สร้างศักยภาพให้สามารถจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพืน้ ทีไ่ ด้ ซึง่ กลาย เป็ นรูปแบบการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด หนองบัวล�ำภู โดยการประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล�ำภู ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต�ำบล และเทศบาลในเขตจังหวัดหนองบัวล�ำภู โดยจัดท�ำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพงานการแพทย์ฉุกเฉิน

ในหลักการแชร์คน แชร์เงินงบประมาณ ท�ำให้ลดข้อจ�ำกัดด้านการบริหารจัดการต่างๆ ลง ได้ ไม่วา่ จะเป็นด้านขาดงบประมาณ ขาดบุคลากรปฏิบตั งิ าน ซึง่ ข้อตกลงความร่วมมือหลัก ก�ำหนดให้การจัดหายานพาหนะ พนักงานขับรถ พร้อมเครือ่ งมือโดยองค์การบริหารส่วน จังหวัดหนองบัวล�ำภู ส่วนท้องถิน่ เครือข่ายจัดหาเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านประจ�ำรถ โดยมีการ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการจากชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับพืน้ ฐาน (First Response; FR) เป็นชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับต้น (Basic Life Support; BLS) ทีน่ อกจากจะมีเครือ มืออุปกรณ์ชว่ ยชีวติ มากขึน้ แล้วเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำรถยังได้ผา่ นการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ สูงขึน้ เป็นจังหวัดแรกทีม่ หี น่วยกูช้ พี กูภ้ ยั ระดับต้น ทีบ่ ริหารจัดการโดยท้องถิน่ จ�ำนวนมาก ทีส่ ดุ จากวันนัน้ ถึงวันนี้กว่าสามปีทห่ี น่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ อบจ.หนองบัวล�ำภูรว่ ม กับเครือข่ายท้องถิน่ ได้ถกู ส่งไปปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีห่ า่ งไกล ทัง้ 18 พืน้ ที่ ใน 6 อ�ำเภอ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน และน�ำส่งโรงพยาบาลให้เร็วทีส่ ดุ แต่เดิมทีเ่ ริม่ ปฏิบตั งิ านเมือ่ ปลาย ปี 2553 เครือข่ายมีเพียง 6 พืน้ ที่ สามารถช่วยเหลือผูป้ ว่ ยในปีแรกๆได้กว่าปีละ 1,200 ราย โดยเพิม่ ขึน้ ในปี 2554 เป็น 2,400 ราย ด้วยพาหนะเครือ่ งมือทีค่ รบถ้วนตามมาตรฐาน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเจ้าหน้าทีท่ กุ คนทีผ่ า่ นการฝึกอบรมด้านการ ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นแก่ผปู้ ว่ ยฉุกเฉิน ทีพ่ ร้อมให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั ่วโมงในปี 2555 ได้มกี ารขยายเครือข่ายเพิม่ อีก 12 พืน้ ที่ รวมเป็น 18 พืน้ ที่ ประชาชน ในเขตจังหวัดหนองบัวล�ำภูอกี หลายพันรายทีจ่ ะได้รบั บริการการแพทย์ฉุกเฉินทีป่ ระจ�ำอยู่ ใกล้บา้ นด้วยมาตรฐานทีเ่ ท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีพน้ื ทีห่ า่ งไกลอีกมากมายทีต่ อ้ งการหน่วยบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ยังมีประชาชนอีกจ�ำนวนมากทีย่ งั ต้องน�ำส่งญาติหรือผูป้ ว่ ยฉุกเฉินเอง เพราะการ ให้บริการ 1669 ยังไม่ครอบคลุมทั ่วถึง ซึง่ เป็นความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิน่ ทีจ่ ะดูแลประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างทั ่วถึงตามบทบาททีไ่ ด้รบั มอบ ส่วนพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารให้ บริการแล้ว จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ท ั ่วถึงเพือ่ ให้ทราบ การให้บริการ รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการให้บริการเพือ่ ให้เกิดความคุม้ ค่ามาก ทีส่ ดุ ซึง่ หากมองว่าผูป้ ว่ ยทุกคนเปรียบเสมือนญาติพน่ี อ้ งจะท�ำให้สามารถเข้าถึงความรูส้ กึ ของกลุม่ คนเหล่านัน้ ว่า เวลาเป็นสิง่ ทีม่ คี า่ ทีจ่ ะต้องน�ำส่งผูป้ ว่ ยเหล่านัน้ ให้ถงึ มือหมอด้วย เวลาทีน่ ้อยทีส่ ดุ เร็วทีส่ ดุ และปลอดภัยทีส่ ดุ พืน้ ทีท่ ม่ี รี ถกูช้ พี EMS ก็จะรูส้ กึ อุน่ ใจเสมือน มีหมออยูใ่ กล้บา้ น “การท�ำให้ประโยคทีว่ า่ หมอเสียใจด้วยครับ เราพยายามเต็มทีแ่ ล้ว หากคนไข้มา ถึงเราเร็วกว่านี้กค็ งจะช่วยได้ทนั หมดไปจากชีวติ พีน่ ้องประชาชน คือ ปณิธานทีผ่ มตัง้ ไว้ ในใจเสมอมา” นายแพทย์ศราวุธกล่าว

ประกาศเลิกกิจการ หจก. ภาคอีสานคอนสทรัคชั่น เนื่องจาก ขาดบุคลากรบริหารจัดการและขาดทุนด�ำเนินการต่อ จึงขอเลิกกิจการตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2556

(นายพงส์พรรดิ สิริชัยสกุลชาติ) หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ให้ประกาศ


8

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556

มหกรรมห้วยเม็กสามดี

โรงพยาบาลห้ วยเม็ก จัดงานทอดผ้ าป่ าหาทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก วันที่ 3 ตุลาคม 2556 ที่โรงพยาบาลห้ วยเม็ก อ�ำเภอห้ วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์ ได้ มีกจิ กรรมการจัดงานทอดผ้ าป่ าหาทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปรินายก โดยมีนายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ นประธาน ฝ่ ายฆราวาส และมีพระโพธิญาณมุณี (หลวงพ่อเมือง พลวฑโฒ) เจ้ าอาวาสวัดป่ า มัชฌิมาวาส ต�ำบลล�ำพาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ นประธานฝ่ ายสงฆ์ ส�ำหรับยอดผ้ าป่ าในครั้งนี้ได้ มพ ี ่ีน้องประชาชนชาวอ�ำเภอห้ วยเม็กทั้ง 84 หมู่บ้าน ร้ านค้ า เอกชน ส่วนราชการ ประชาชนทั้งในอ�ำเภอห้ วยเม็กและจากผู้มี จิตศรัทธาทัว่ ไป ร่วมบริจาคเป็ นมูลค่าครุภณ ั ฑ์ทางการแพทย์ทไ่ี ด้ รบั 4,471,300.บาท ยอดเงินจากซองผ้ าป่ าและถังสังฆทานอีก 1,276,865.25 บาท รวมสอง ยอดเป็ นเงินทั้งสิ้น 5,748,165.25 บาท

จังหวัดกาฬสินธุจ์ ดั งาน Kalasin Car Free Day ๒๐๑๓ วันปลอดรถ ลดโลกร้อน

นายสุวทิ ย์ สุบงกฎ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปนั ่ จักรยานน�ำประชาชนชาวกาฬสินธุ์ รวมพลังรณรงค์การประหยัด พลังงาน Kalasin Car Free Day 2013 เพือ่ กระตุน้ ให้ประชาชนหัน ั ่ กรยาน ลดภาวะโลกร้อน สุขภาพแข็ง มาออกก�ำลังกายด้วยการปนจั แรง ในวันปลอดรถ ลดโลกร้อน ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สนามหน้า ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เมือ่ เวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ทีส่ นาม

หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวทิ ย์ สุบงกฎ ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานรวมพลคนจักรยาน วันปลอด รถ ลดโลกร้อน รวมพลังรณรงค์การประหยัดพลังงาน “Kalasin Car Free Day 2013” ซึง่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนจังหวัด กาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนตระหนักถึงการประหยัด พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน มีคนรักจักรยานจากจังหวัดกาฬสินธุ์ และ จังหวัดใกล้เคียง มารวมกิจกรรมกว่า 600 คน โดยทุกคนได้สวมเสือ้ ั ่ กรยานรณรงค์ให้ประชาชน สีธงชาติไทย คือ สีแดง สีขาว สีนำ้� เงิน ปนจั ร่วมกันประหยัดพลังงาน รักสามัคคีกนั ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขต เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายชนินทร์ สังข์วเิ ศษ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จดั งาน Kalasin Car Free Day เริม่ จัด ครังแรกปี ้ พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดในเดือนกันยายนของทุกปี ของกลุม่ คน ั ่ อ่ สุขภาพ ทีต่ อ้ งการให้ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จักรยานทีป่ นเพื ั ่ กรยาน ต่อมามีหน่วยงาน องค์กรต่าง ได้ออกก�ำลังกายด้วยการปนจั ๆ ให้การสนับสนุนซึง่ กิจกรรมแต่ละปีกจ็ ะมีความหลากหลายไม่ซำ้� กันไป ส�ำหรับในปี ๒๕๕๖ มีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กาฬสินธุ์ ภาคประชาชน จัดขึน้ ในลักษณะ “รวมพลคนชอบออกก�ำลัง กาย” มีกจิ กรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมแอโรบิกออกก�ำลังกาย กีฬา ั ่ กรยานยนต์เพือ่ เอ็กซ์ตรีมของกลุม่ เยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ การปนจั สุขภาพไปรอบเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผ่านอนุสาวรียพ์ ระยาชัย สุนทร วงเวียนโปงลาง ชมความงามของเมืองกาฬสินธุ์ และการ ั่ แข่งขันจักรยาน ประเภทต่าง ๆ ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากนักปนหลาย จังหวัดมาร่วมกิจกรรมในครังนี ้ ้

นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอ�ำเภอห้ วยเม็ก ได้ จัดท�ำ โครงการห้ วยเม็กคนดี สุขภาพดี รายได้ ดี ในปี ๒๕๕๖ เพื่อ เป็ นการบ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุข ด้ วยการยกระดับคุณภาพชีวิต ของ ประชาชนชาวอ�ำเภอห้ วยเม็ก โดยใช้ ชุมชนเป็ นฐานบูรณาการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการท�ำงานโดยมีองค์กรปกครอง ส่วนท้ องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็ นก�ำลังหลักในการท�ำงาน ระดับต�ำบล หมู่บ้าน และได้ ร่วมกันประกาศวาระสุขภาพของ อ�ำเภอและวาระอ�ำเภอห้ วยเม็กไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด คือการ สร้ างห้ วยเม็กให้ เป็ นเมืองแห่งความสุขและเป็ นเมืองที่ไม่ยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติดไปแล้ ว นั้น ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ท�ำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างเป็ นรูปธรรม ในหลายมิติ ได้ แก่ ด้ านคนดี คนในชุมชนมีการเข้ าวัดปฏิบัติธรรมอย่ าง สม�่ำเสมอ ทุกต�ำบลมีถนนสายบุญคลอบคลุมทุกพื้นที่ มีกลุ่มจิต อาสาเพื่อสังคมด้ านต่างๆ คนดีได้ รบั การเชิดชูและเป็ นแบบอย่าง ในระดับหมู่บ้าน ระดับต�ำบล ด้ านสุขภาพดี ชุมชนสามารถจัดการโรคและภัยสุขภาพ ได้ ด้วยตนเอง สามารถแก้ ปัญหาสารเคมีตกค้ างในเกษตรกร ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นลดลงในหลายหมู่บ้าน การใช้ สมุนไพรผักพื้นบ้ านเพื่อดูแลสุขภาพ มีสขุ ศาลากาฬสินธุ์ เป็ นที่พ่ึงด้ านสุขภาพของ ประชาชนใน ชุมชน ด้ านรายได้ ดี ประชาชนได้ น้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง มาใช้ เป็ นแนวทางในการด�ำรงชีวติ สามารถผลิตอาหารเอง มี การจัดท�ำบัญชีครัวเรือนเพื่อปรับแผนชีวติ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เกิดการรวมกลุม่ เครือข่ายการผลิต วิสาหกิจชุมชน ชุมชนสิง่ แวดล้อม สะอาดสวยงาม หมูบ่ ้านน่าบ้านน่ามองและเป็ นชุมชนน่าอยู่

ดังนั้น เพื่อเป็ นการประกาศว่า ห้ วยเม็กเป็ นเมืองแห่ง ความสุขและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อย่างแท้จริง อ�ำเภอห้ วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ ร่วมกันจัดมหกรรมห้ วยเม็กสามดี (คนดี สุข ภาพดี รายได้ ดี ) ประจ�ำ ปี ๒๕๕๖ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ แ ละ ประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานในรอบปี ทีผ่ ่านมาให้ เห็นเชิงประ จัก จึงได้ เชิญชวนส่วนราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน ภาค ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. มาร่วมกันจัดมหกรรมห้ วยเม็กสามดี(คนดี สุขภาพดี รายได้ ดี ) ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ณ สนามหน้ าที่ว่าการอ�ำเภอห้ วยเม็ก โดย นายอุดม สมรส รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ น ประธานเปิ ดมหกรรมห้ วยเม็กสามดี ในครั้งนี้ และมีกจิ กรรมที่ ด�ำเนินการประกอบด้ วย ๑.การเดินรณรงค์ คนดี สุขภาพดี รายได้ ดี ๒.การจัดซุ้มนิทรรศการ/ออกร้านสามดี (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ) ๓.การจัดซุ้มนิทรรศการ/ออกร้ านโครงงานสามดี ของโรงเรียน ๔.การแสดงสินค้ า OTOP ของแต่ละต�ำบล ๕.กิจกรรมการประกวด -เมนูชูสขุ ภาพ -ส้ มต�ำลีลา -เต้ นแอโรบิค -ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ๖.การมอบเกียรติบตั รบุคคลต้ นแบบคนดี สุขภาพดี รายได้ ดี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มมหกรรมห้ วยเม็ก สามดี อ�ำ เภอห้ วยเม็ก ประกอบด้ วย ข้ าราชการ พ่อค้ า ประชาชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.พี่ น้ อ งประชาชนชาวอ�ำ เภอห้ วยเม็ก จั ง หวั ด กาฬสิน ธุ์ จ�ำนวน ๑,๕๐๐ คน

สนง.กองสลากมอบเครือ่ งกรองน�ำ้ ช่วยชุมชนทีย่ โสธร

รัฐบาล พร้อมช่วยเหลือเยียวยา ผูป้ ระสบอุทกภัยทุกด้าน

ส�ำนักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาล ลงพืน้ ทีม่ อบ เครือ่ งกรองน�้ำ ให้ ก ั บ ชาวบ้ า น ที่ อ�ำเภอป่าติ้วจังหวัด ยโสธรทีบ่ า้ นโพธิ ์ศรี หมูท่ ่ี 2 ต�ำบลโพธิ ์ไทร อ.ปา่ ติว้ จังหวัดยโสธร นางวิมลลักษณ์ บุญยิง่ สถิตย์ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน กินแบ่งรัฐบาล ลงพืน้ ที่ มอบเครือ่ งกรองน�้ำดืม่ ให้กบั ชาวบ้าน โดย มีนายนิรนั ดร์ สมสมาน รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้า ส่วนระดับอ�ำเภอ และชาวบ้านให้การต้อนรับ การมอบเครือ่ งกรอง น�้ำในครังนี ้ ้ เป็นการ ร่วมมือระหว่าง ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล / ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้จดั โครงการขึน้ เพือ่ ตอบแทนสังคม ให้ประชาชนได้ดม่ื น�้ำทีส่ ะอาดถูกหลักผ่านการก รองถูกต้องตามหลักอนามัยทางวิชาการ มีคณ ุ ภาพดี ท�ำให้รา่ งกาย แข็งแรง ซึ่งเครื่องกรองน�้ ำที่มอบให้ ผลิตโดยสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถผลิตน�้ำได้ 1,500 ลิตรต่อวัน เป็นเครือ่ งกรองน�้ำดืม่ ชนิดหยอดเหรียญ โดยให้มกี รรมการจัดการ น�้ำ ของหมูบ่ า้ นเป็นผูด้ แู ล สามารถเพิม่ รายได้ให้กบั ชุมชน และอยู่ บนความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีอ่ งค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงตังปณิ ้ ธานเอาไว้ การมอบ เครือ่ งกรองน�้ำดืม่ ให้กบั ชาวบ้าน บ้านโพธิ ์ศรี ในครังนี ้ ้ เนือ่ งจากว่า เป็นชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ ของอ�ำเภอปา่ ติว้ จังหวัดยโสธร //.วรรณ ทอง ภูโสภา... ส ปชส.ยโสธร/ภาพ/ข่าว....................

รัฐบาล พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผูป้ ระสบอุทกภัย ด้านพืน้ ที่ การเกษตร ทีอ่ ยูอ่ าศัย และผูเ้ สียชีวติ โดยแจ้งขอรับความช่วยเหลือ ได้ท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใกล้บา้ น ทุกแห่ง ( 4 ต.ค.56) นายพงศ์พเิ ชษฐ์ สุขจินดาทอง ประจ�ำส�ำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบถุงยังชีพและสิง่ ของจ�ำเป็น ให้แก่ผู้ ประสบอุทกภัยบ้านท่ากกแห่ บ้านคูเดือ่ และบ้านทัพไทย ต�ำบลแจ ระแม อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รวมทังสิ ้ น้ จ�ำนวน 700 ชุด พร้อมกล่าวว่า การมอบถุงยังชีพ เป็นเพียงการช่วยเหลือผูป้ ระสบ ภัยอุทกภัยเบือ้ งต้นเท่านัน้ ส่วนการเยียวยาของรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มดี ำ� ริ ช่วยเหลือผูท้ ไ่ี ด้รบั ความ เสียหายทังพื ้ น้ ทีก่ ารเกษตร บ้านเรือนเสียหายทังหลั ้ ง อัตรา 33,000 บาท รวมทังกรณี ้ มผี เู้ สียชีวติ มีกรอบในการช่วยเหลืออยูแ่ ล้ว นายพงศ์พเิ ชษฐ์ สุขจินดาทอง กล่าวเพิม่ เติมว่า ประชาชน ทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับ การเยียวยาจากรัฐบาล ได้ท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีต่ นมี ภูมลิ ำ� เนา ซึง่ จะได้ดำ� เนินการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วน กรกช ภูม ี / สวท.อุบลฯ สปข.2 รายงาน / 4 ต.ค.56


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556

9

สปสช. ยัน อปท. ใช้ สทิ ธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลได้ แล้ ววันนี้ ใช้ สทิ ธิจะทราบว่าผู้ใช้ สทิ ธิส่วนนี้ไปใช้ บริการรักษาพยาบาลที่ไหน ประกอบการ)ส่วนเกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมอบรมกิจกรรมดังกล่ าวกว่ า นายมานิตย์ ทวีหันต์ กล่าวว่า ส�ำนักงานสาธารณสุข 120 คน นายสุเวช ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้ อยเอ็ดประธาน จังหวัดร้ อยเอ็ด ได้ จัดท�ำโครงการพัฒนาตามมาตรฐานโรง ย�ำ้ การใช้ สทิ ธิ อปท. จะต้ องลงทะเบียนผู้มีสทิ ธิท่หี น่วยงาน อย่างไร นายณรงค์ ค�ำซาว เจ้ าหน้ าที่ อบต.ป่ าหวายนั่ง อ.บ้ านฝาง การเปิ ดการฝึ กอบรมฯกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรมฯว่า พยาบาลส่งเสริมและสนับสนุ นการแพทย์แผนไทยและการ ก่อน จากนั้นจึงไปท�ำเรื่องจ่ายตรงที่โรงพยาบาลรัฐได้ ทุกแห่ง จ.ขอนแก่ น ซึ่ ง มาท�ำ เรื่ อ งขอสิท ธิเ บิ ก จ่ า ยตรงที่โ รงพยาบาล เพื่อฝึ กอบรมพนักงานในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงภัยใน แพทย์ผสมผสาน(รพ.สส.พท.) และการประกวดสุดยอด ศรีนครินทร์ พร้ อมกับมารดา กล่าวว่า หลังจากที่เจ้ าหน้ าที่ อบต. เขตเทศบาลเมืองร้ อยเอ็ด ทั้งนี้เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าฝึ กอบรมมีความรู้ หน่ ว ยบริ ก ารด้ านการแพทย์ แ ผนไทย จั ง หวั ด ร้ อยเอ็ด ป่ าหวายนั่งลงทะเบียนใช้ สทิ ธิให้ แล้ ว ตนและมารดาจึงมาท�ำเรื่อง ความสามารถ ในการปฏิบตั งิ านช่วยเหลือ และระงับอัคคีภยั ที่เกิด ปี งบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อตอบสนองแนวทางการพัฒนาระบบ ขอใช้ สทิ ธิเบิกจ่ายตรงที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพราะหลังจาก ขึ้นได้ อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ ถูกต้ อง อันจะท�ำให้ สามารถ บริการด้ านการแพทย์แผนไทย ของกรมพัฒนาการแพทย์แผน ท�ำเรื่องใช้ สทิ ธิจ่ายตรงแล้ วก็ไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลก่อน ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ไทยและการแพทย์ทางเลือก หวังให้ เกิดการพัฒนาและยก เหมือนในอดีตที่หลังจากเข้ ารับการรักษาแล้ ว ต้ องเอาใบเสร็จค่า ระดับมาตรฐานหน่วยบริการด้ านการแพทย์แผนไทยจังหวัด รักษาพยาบาลไปเบิกจ่ายจากต้ นสังกัด หากงบประมาณของหน่วย ร้ อยเอ็ด สามารถที่จะบูรณาการผสมผสานกับการแพทย์แผน งานไม่ เพียงพอก็ต้องรอเบิกจ่ ายจากปี งบประมาณใหม่ ยิ่งเป็ น ปั จจุบันให้ มากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้ อตั ราผู้ป่วยโรคเรื้อรังลด อบต.เล็กๆ ที่มงี บประมาณไม่มากนัก หากมีเจ้ าหน้ าที่สกั คนป่ วย ลงและลดค่าใช้ จ่ายต่างๆในด้ านการรักษาพยาบาลต่างๆ ทั้งนี้ เป็ นโรคที่ต้องใช้ ค่ารักษาพยาบาลสูง งบประมาณก็ย่ิงไม่เพียงพอ ได้ รับเกียรติจากศาตราจารย์ ดร.อมร เปรมกมล จากคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นวิทยากรบรรยาย วันที่ 3 ตุลาคม 2556 นายแพทย์วนิ ยั สวัสดิวร เลขาธิการ เรื่อง“แนวทางการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผน ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ น�ำทีมผู้บริหารและเจ้ า ไทยสูพ ่ ฤติกรรมสุขภาพของประชาชนก่อนปรับตัวสูป่ ระชาคม หน้ าที่ติดตามและรับฟั งผลการด�ำเนินงานลงทะเบียนใช้ สทิ ธิจ่าย อาเซียน” ตรงในการรั กษาพยาบาลของเจ้ าหน้ าที่ และพนั กงานองค์กร ปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมีผ้ ูบริหารของทั้งสองโรงพยาบาล ให้ การต้ อนรับ ให้ คำ� แนะน�ำ และซักถามข้ อสงสัยในการด�ำเนินงาน นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการส�ำนักงานหลัก ประกันสุขภาพแห่ งชาติ กล่ าวว่ าหลังจากที่เจ้ าหน้ าที่/พนักงาน อปท. ลงทะเบียนใช้ สทิ ธิในโปรแกรมแล้ ว ขอให้ ไปท�ำเรื่องจ่ายตรง ที่โรงพยาบาลในเวลาที่สะดวก ทั้งนี้กรณีการใช้ สทิ ธิเบิกจ่ายตรง ของเจ้ าหน้ าที่/พนักงาน อปท. นั้นจะแตกต่างจากการลงทะเบียน ใช้ สทิ ธิจ่ายตรงของสิทธิสวัสดิการข้ าราชการ ตรงที่สทิ ธิจ่ายตรง อปท. เมื่อไปท�ำเรื่องจ่ายตรง และสแกนนิ้วมือที่โรงพยาบาลแล้ ว จะสามารถใช้ สทิ ธิได้ ในวันนั้นเลย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเรื่องความ ยุ่งยากในการเบิกจ่ายเงินคืนจาก อปท. แต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ ระบบอาจจะยังไม่สมบูรณ์นัก แต่ สปสช. จะพัฒนาต่อเนื่องเพื่อ ให้ ผ้ ูใช้ สทิ ธิ อปท. ได้ รับความสะดวกในการใช้ สทิ ธิอย่างเต็มที่ นายแพทย์วินัย กล่าวว่า คาดว่าจะมีผ้ ูใช้ สทิ ธิ อปท. และ ผู้มสี ทิ ธิร่วมประมาณ 700,000 คน ดังนั้นจึงคาดว่าในแต่ละวัน จะมีผ้ ูมารับการรักษาพยาบาลทั่งประเทศประมาณ 10,000 คน แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีผ้ ูมาใช้ บริการน้ อยกว่าที่ควรจะเป็ น เช่น โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีผ้ ูมาใช้ บริการประมาณ 30-40 คนต่อวันเท่านั้น ดังนั้นหลังจากที่มกี าร แยกสิทธิการรักษาพยาบาลที่ซำ�้ ซ้ อนออกให้ ชัดเจนแล้ ว และมีการ

บรรยากาศของการฝึ กอบรมดับเพลิงเบื้องต้ นให้ กบั สถาน ประกอบการในวันนี้เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย ผู้เข้ าอบรมต่างจั้ง ใจรับฟั งความรู้ หลักการปฏิบัติเบื้องต้ นในการแก้ ไขปัญหาอัคคี ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทุกเมื่อ จากวิทยากรที่มากด้ วยความรู้ความ สามรถจากส�ำ นั ก งานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด นายณรงค์กล่ าวว่า อย่างไรก็ตามในส่วนของเจ้ าหน้ าที่ ร้ อยเอ็ด ก่อนจะมีการฝึ กปฏิบัติ(ภาคสนาม)ในภาคบ่ายของวัน ท้องถิ่นหลายคนยังไม่ม่นั ใจ และกังวลว่าจะสามารถใช้ สทิ ธิเบิกจ่าย นี้................... โกสิทธิ์/ร้ อยเอ็ด ตรงได้ หรือไม่ เนื่องจากยังไม่ มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบของ ................................................................................ กระทรวงมหาดไทยที่ว่ า ด้ ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ย วกับ การรั ก ษา สุดยอด หน่วยบริการแพทย์แผนไทย พยาบาลของพนักงานส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2541 ทั้งนี้ตนขอยืนยัน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ� ำปี ๒๕๕๖ ว่าได้ ทำ� บัตรจ่ายตรง อปท. แล้ ว และสามารถใช้ สทิ ธิได้ ต้ องขอ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ขอบคุณ สปสช. และ กระทรวงมหาดไทยที่ได้ เห็นความส�ำคัญของ ห้ องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้ นร้ อยเอ็ด นายวุฒิ สุขภาพเจ้ าหน้ าที/่ พนักงาน อปท. ทุกคน นันท์ ตปนียากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้ อยเอ็ด เป็ น ................................................................................ ประธานในพิธเี ปิ ดการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการบริการ

ทม.ร้อยเอ็ดจัดการฝึ กอบรมดับเพลิงเบื้ องต้น และพัฒนาตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการ สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด แพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(รพ.สส.พท.) และ

(18 กันยายน 2556) เวลา 09.30น.ที่ห้องประชุมเทวา งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้ อยเอ็ด มีพิธี เปิ ดการอบรมดับเพลิงเบื้องต้ นให้ กับสถานประกอบการในเขต เทศบาลเมืองร้ อยเอ็ดประจ�ำปี 2556 โดยมีกลุ่มเป้ าหมาย(สถาน

การประกวดสุดยอดหน่ วยบริ การด้ านการแพทย์แผนไทย จังหวัดร้ อยเอ็ด ประจ�ำปี งบประมาณ ๒๕๕๖ มีนายมานิตย์ ทวี หันต์ หัวหน้ ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้ อยเอ็ด เป็ นผู้กล่าวรายงาน

ส�ำหรับจัดการประกวดสุดยอดหน่วยบริการด้ านการ แพทย์แผนไทยจังหวัดร้ อยเอ็ดประจ�ำปี งบประมาณ ๒๕๕๖ นั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการด้ านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกจังหวัดร้ อยเอ็ด ได้ ด�ำเนินการใน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ โดยการจัดบูท๊ นิ ทรรศการแสดงนวตกรรมและการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน บนเวที ของหน่วยบริการที่มีคะแนนในการประเมินดีเยี่ยม ครอบคลุมตามเกณฑ์การประเมินอย่างมีคุณภาพ จ�ำนวน ๑๒ แห่ง เพื่อให้ หน่วยบริการทีไ่ ด้ รบั การคัดเลือกได้ เป็ นแบบอย่าง ของการพั ฒ นาหน่ ว ยบริ ก ารด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยที่ไ ด้ มาตรฐาน และเป็ นตัวอย่างของการพัฒนาเชิงคุณภาพภายใน จังหวัดร้ อยเอ็ด อย่างเป็ นรูปธรรมต่อไป

ทองและของรางวัล 16

198,000

รานคาที่สนใจสั่งซื้อไดที่ตัวแทนจำหนาย บริษัท ราชสีมา พี.ดี.ซี.จำกัด 42/9 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 (นครราชสีมา,สุรินทร์,บุรีรัมย์,ชัยภูมิ) โทร. 044-305055, 086-4609703, 083-3730365

บริษัท ราชสีมา พี.ดี.ซี.จำกัด บริษัท พีระกาญจน์ มาร์เก็ตติ้ง 42/9 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ต.โคกกรวด 505 หมู่ที่ 1 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อ.เมืองจ.นครราชสีมา 30280 (ขอนแก่น,มหาสารคาม,กาฬสินธุ์,ร้อยเอ็ด) (อุดรธานี,เลย,หนองคาย,สกลนคร,หนองบัวลำภู,นครพนม,บึงกาฬ) โทร. 044-305055, 086-4609703 โทร. 042-290021-2, 087-9500606

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หทัยวาณิช

450 หมู่ที่ 20 ตำบลแสนสุข อำเภอ วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

(อุบลราชธานีี,ศรีสะเกษ,มุกดาหาร,อำนาจเจริญ,ยโสธร) โทร. 045-323998, 087-4559683


10

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556

ประมวลภาพ งาน ปจว.( มวลชน ) ตามบทบาท คุณนาย ผกก.ของคุณจารุมาศ บูรณบุตร ( คุณนายเหมียว ) ร่วมงานกับชุมชนต่างๆ ตามที่สามี พ.ต.อ.ธนกิตติ์ บูรณบุตร ไปด�ำรงต�ำแหน่ง ผกก. 5 โรงพัก ( สภ.) 5 อ�ำเภอ และเกษียณอายุ ราชการเมื่อ 30 ก.ย.56 ที่ สภ.วาปีปทุม ภ.จว.มหาสารคาม ดังปรากฏในงานเลี้ยง

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556

4 Anniversary th

ฉลองครบรอบ 4 ปี หนังสือพิมพ์ภาคอีสาน หนังสือพิมพ์ภค่ อีสาน ได้จดั งานฉลองครบรอบ 4 ปี โดยได้รบั เกียรติจาก ฯพณฯ ดร. ศรีเมือง เจริญศิร ิ (อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธาน ในพิธี โดยมีแขกผูม้ เี กียรติอกี หลายท่านมาร่าวมงานใน ครังนี ้ ้ ได้จดั ขึน้ ในวันที่ 21 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม ตึกอ�ำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

“แสนบุญ”

บริการรถตู้ ระดับ VIP สุดหรู ภายในรถ 9 ที่นั่ง เบาะนุ่ม แอร์เย็นฉ่่า TV คาราโอเกาะ บริหารงานโดย คุณเพชรวิชชาญา, คุณปริญญา บุญตรา อดีตนิติกร สพป.เขต 1 มหาสารคาม อดีตนายก อบต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทร. 081-6707138, 083-5748453 หรือ บก. น.ส.พ.ภาคอีสาน โทร. 080-0055411 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

ศูนย์ปฏิบตั ิการเขต 4 บริษทั ปตท.จากัด(มหาชน) 222 ถนนเขื่อนอุบลรัตน์ ตาบลกุดน้าใส อาเภอ น้าพอง จังหวัดขอนแก่ น โทร. 043-373435-39

ภารกิจ

รับผิดชอบควบคุมการรับ-ส่ งก๊ าซธรรมชาติ และการบารุงรักษาระบบท่ อส่ งก๊ าซธรรมชาติ ให้ สามารถ รับ-ส่ งก๊ าซธรรมชาติ จาก บริษัท ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc. ใน อัตราวันละ 15 ล้ านลูกบาศก์ ฟุต รับก๊ าซฯ.จาก บริษัท Amerada Hess ในอัตราวันละ 140 ล้ านลูกบาศก์ ฟุต ส่ งให้ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่ วมน้าพอง ( กฟผ.) ใช้ เป็ นเชื้อเพลิง ในการผลิต กระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 720 MW ส่ งให้ สถานีหลัก NGV น้าพอง เพื่อผลิตก๊ าซ NGV ใช้ ในรถยนต์ ทดแทนน้ามันเชื้อเพลิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอัตราวันละ 18 ล้ านลูกบาศก์ ฟุต และส่ งให้ สถานี บริการ NGV ในอัตราวันละ 1 ล้ านลูกบาศก์ ฟุต

ข ้อมูลทัว่ ไป ศนู ย์ปฏิบัติการเขต 4 เป็ นหน่ วยงาน สั งกัด ฝ่ ายปฏิบัติการระบบท่ อส่ งก๊าซธรรมชาติ สาย งานผ้ ชู ่ วยกรรมการผ้ จู ัดการใหญ่ ระบบท่ อส่ ง ก๊ าซ กล่ มุ ธุรกิจก๊ าซธรรมชาติ ดาเนินกิจการ ควบคมุ การรั บ-ส่ งก๊าซธรรมชาติ ทางท่ อขนาด 16 นิ้ว ยาว 3.5 กม. ไปยัง โรงไฟฟ้ าพลังความ ร้ อนร่ วมน้าพอง ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ ง ประเทศไทย เพื่อเป็ นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต กระแสไฟฟ้ า สาหรั บใช้ ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 จนถึง ปัจจบุ ัน

การบริหารและการจัดการ ศูนย์ ปฏิบัติการเขต 4 ได้ ม่ งุ เน้ นการบริหารการจัดการ ด้ านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้ อม • ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 • ระบบความปลอดภัย OHSAS 18001 มอก.18001 • ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้ อม ISO 14001 ISO 9001 ISO 14001 QMS 003222/826/M04 ได้ รับการรับรอง จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ. เอส. โอ ทั้ง 3 ระบบ OSHAS02002/003 EMS 03033/137/M04 •รางวัลสถานประกอบการดีเด่ นด้ านความปลอดภัยระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 11 ปี ต่ อเนื่อง ( 2546-2556 ) • นอกจากนี้ได้ นากิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่ างๆมาปฏิบัติในหน่ วยงาน เช่ น 5ส. , ข้ อเสนอแนะ , QCC , TPM , JIPM , TQM , รายงานความเสี่ ยง , ประชุมกลุ่มความปลอดภัย และมีการซ้ อมแผนฉุกเฉิน ภายใน และภายนอกร่ วมกับหน่ วยงานข้ างเคียงในพืน้ ที่ เป็ นประจาทุกปี

ผลงานความสาเร็จ

11


12

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556 จังหวัดบุรรี มั ย์จดั พิธที ำ� บุญเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช

(๓ ตุลาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๓๐ น. ทีศ่ าลาหอพระไตรปิฎก วัดกลาง (พระอารามหลวง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดบุรรี มั ย์ เป็ นประธานน� ำข้าราชการ ประชาชน และ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธที ำ� บุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โนโอกาสทรงเจริญพระ ชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติ เมือ่ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ให้จดั งานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าวตลอดปี ๒๕๕๖ เพือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนทังหลายได้ ้ แสดงความส�ำนึกในพระเมตตาและ พระบารมีทท่ี รงมีตอ่ พระบวรพุทธศาสนาและประชาชน ทรงเป็นแบบ อย่าง อันดีงามในพระจริยวัตรและพระคุณธรรม ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนจะได้นอ้ มน�ำหลัก ธรรมค�ำสอนไปประพฤติปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำวัน ให้เกิดประโยชน์สขุ แก่สงั คม ประเทศชาติ สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสมานฉันท์และสันติตอ่ ไป

จังหวัดอ�ำนาจเจริญร่วมกับวัดส�ำราญนิ เวศจัดพิธบี รรพชาภิกษุสามเณรถวายเป็ น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในมหามงคลพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี

ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดบุรรี มั ย์

การจัดกิจกรรมสรุปผลการด�ำเนินโครงการ “จังหวัดขอนแก่นไม่ยงุ่ เกีย่ วยาเสพติด”

เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมไร่สาธิต บริษทั ฟินกิ ซ์ พลัช แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน) นายสมศักดิ สุ์ วรรณสุจริต ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธาน การประชุมสรุปการจัดกิจกรรมสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ จังหวัดขอนแก่น ไม่ยงุ่ เกีย่ วยาเสพติด ครังที ้ ่ 1/2556 ในส่วนของกระทรวงแรงงาน โดยวาระ ในการประชุม เป็นเรือ่ ง การมอบหมายภารกิจ เพือ่ เตรียมความพร้อม ในการสรุปผลการ ด�ำเนินโครงการ “จังหวัดขอนแก่นไม่ยงุ่ เกีย่ วยาเสพติด” โดยกระทรวงแรงงานได้กำ� หนด ใน ที่ 28 ตุลาคม 2556 ทีจ่ ะเชิญรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน (ร.ต.อ.ดร. เฉลิม อยูบ่ ำ� รุง) มาเป็นประธานรับทราบผลการด�ำเนินงานโครงการ “จังหวัดขอนแก่นไม่ยงุ่ เกีย่ วยาเสพติด” และกล่าวให้โอวาทแก่ผรู้ บั เกียรติบตั ร/ธง จากนัน้ ประธานในพิธจี ะเดินทางไปเปิดป้าย โครงการประกาศพืน้ ทีป่ ระกอบกิจการ กุดน�้ำใส-ม่วงหวาน สีขาวต่อต้านยาเสพติด บริเวณ พืน้ ทีจ่ ดั งาน บมจ. ฟินกิ ซ์ พลัช แอนด์ เพเพอร์ โดยมีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง แรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยงานนีจ้ ะจัดขึน้ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณสนามกีฬา บมจ. ฟินกิ ซ์ พลัช แอนด์ เพเพอร์ อ.น�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอเชิญเทีย่ วงานประเพณีออกพรรษาประจ�ำปี 2556

นายนุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการสถานศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีออกพรรษา ประจ�ำปี 2556 ในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์รอ้ ยเอ็ด เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์และรักษา ไว้ ซึง่ ขนมธรรมเนียมประเพณีวฒ ั นธรรมท้องถิน่ ให้คงไว้สบื ไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริม การท่องเทีย่ วภายในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดให้มกี ารประกวดข้าวทิพย์จาก 16 คุม้ วัด การ ประดับประทีปโคมไฟ การร้องสรภัญญะอีสาน ประเภทประชาชนทั ่วไป และนักเรียน นักศึกษา นายนุชากร กล่าวเพิม่ เติมว่า ก�ำหนดการจัดงาน วันที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. ชมการประกวดสรภัญญะอีสาน ประเภทนักเรียนนักศึกษา 18 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ชมการประกวดสรภัญญะอีสาน ประเภทประชาชนทั ่วไป เวลา 16.00 น. ชมการแสดงดนตรี เวลา 18.00 น. เริม่ พิธเี ปิดงาน พิธที างศาสนา การประกอบพิธกี วน ข้าวทิพย์ เวลา 19.00 น. เริม่ การประกวดประดับประทีปโคมไฟ ส�ำหรับ รางวัลการประกวดข้าวทิพย์ เงินรางวัลที่ 1. 10,000 บาท รางวัลที่ 2. 8,000 บาท รางวัลที่ 3. 6,000 บาท และรางวัลสมนาคุณคุม้ วัดทีไ่ ม่ได้รางวัล คุม้ วัดละ 3,000 บาท รางวัลการประกวดประดับประทีปโคมไฟ (ไต้น้ำ� มัน) รางวัลที่ 1. 12,000 บาท รางวัลที่ 2. 10,000 บาท รางวัลที่ 3. 8,000 บาท และรางวัลสมนาคุณคุม้ ทีไ่ ม่ได้รางวัล คุม้ วัดละ 5,000 บาท รางวัลการประกวดร้องสรภัญญะอีสาน ประเภทประชาชนทั ่วไป และนักเรียนนักศึกษา เงินรางวัลที่ 1. 5,000 บาท รางวัลที่ 2. 4,000 บาท รางวัลที่ 3. 3,000 บาท และรางวัล สมนาคุณคณะทีไ่ ม่ได้รบั รางวัล คณะละ 1,500 บาท คุม้ วัด สถานศึกษาและผูท้ ส่ี นใจสมัคร เข้าประกวดทุกประเภท สมัครได้ท่ี ส�ำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตังแต่ ้ บดั นีเ้ ป็นต้น ไป ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ในวัน เวลาราชการ โทรศัพท์ 0-4351-3390 ต่อ 132 ประเสริฐ อินทา/ข่าว

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญขอแรงงานผูต้ อ้ งขังจากเรือนจ�ำจังหวัดและเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลเมืองอ�ำนาจเจริญรือ้ ขยะ และวัชพืชในห้วยปลาแดกเปิดทางระบายน�ำ้ เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วมในเขตเทศบาลเมืองอ�ำนาจเจริญ

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทีบ่ ริเวณล�ำห้วยปลาแดก ในเขตเทศบาล เมืองอ�ำนาจเจริญ ทางเรือนจ�ำจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ได้นำ� แรงงานผูต้ อ้ งขังชัน้ ดี ลงท�ำงานรือ้ เศษขยะ วัชพืช และผักตบชวา ขึน้ จากล�ำห้วยปลาแดกซึง่ ั เป็นปญหาขวางทางไหลของน� ้ำ เพือ่ เป็นการเปิดทางให้น้ำ� จากกรณีฝนตก ไหลระบายได้รวดเร็วขึน้ โดยทางเทศบาลเมืองอ�ำนาจเจริญ สนับสนุนเจ้า หน้าที่ และรถยนต์ในการเข้าด�ำเนินการ เพือ่ เป็นการป้องกันและแก้ไข

ั ปญหาน� ้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองอ�ำนาจเจริญ เนือ่ งจากในช่วงสัปดาห์ทผ่ี า่ นมามีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ท�ำให้ คลองระบายน�ำ้ และห้วยปลาแดกน�ำ้ เอ่อล้นเข้าท่วม ถนนและพืน้ ทีต่ งชุ ั ้ มชน ในเขตเทศบาลเมืองอ�ำนาจเจริญบางพืน้ ที่ โดยเฉพาะบริเวณถนนหน้าโรง พยาบาลอ�ำนาจเจริญ ถนนบายพาสด้านหมูบ่ า้ นการเคหะ และในหมูบ่ า้ น บุง่ พัฒนา ซึง่ นายวีระวัฒน์ ชืน่ วาริน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ พร้อม ด้วยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจ พบว่าสาเหตุหนึง่ มาจากห้วย ปลาแดกซึง่ ล�ำห้วยหลัก ทีร่ องรับการระบายน�ำ้ ออกจากตัวเมืองระบายไม่ทนั อันเนือ่ งมาจากคลองระบายน�้ำมีความตืน้ เขิน และเศษขยะอุดตัน ดังนัน้ ั ั ผูว้ า่ ราชการ เพือ่ แก้ไขปญหาเร่ งด่วนให้ประชาชนและเป็นการป้องกันปญหา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ จึงขอสนับสนุนแรงงานจากผูต้ อ้ งขังเรือนจ�ำจังหวัด อ�ำนาจเจริญ ร่วมกับทางเทศบาลเมืองอ�ำนาจเจริญ เข้าด�ำเนินการ ก�ำจัด ั สิง่ กีดขวางทางน�้ำเหล่านี้ออกไป เพือ่ เป็นการป้องกันและแก้ไขปญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากน�ำ้ ท่วมขังในเขต เทศบาลเมืองอ�ำนาจเจริญ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดอ�ำนาจเจริญ/ข่าว

๐๙.๐๐ น.วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทีว่ ดั ส�ำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ต�ำบลบุง่ อ�ำเภอ เมืองอ�ำนาจเจริญ นายวีระวัฒน์ ชืน่ วาริน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร จ�ำนวน ๑๒๙ รูป เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลเวลาแด่สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในมหามงคลพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี โดยมีหวั หน้าส่วนราชการ เหล่าพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมพิธเี ป็นจ�ำนวนมาก เนือ่ งจาก ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึง่ นับเป็นมหามงคลยิง่ ทีค่ นไทยและพุทธศาสนิกชน ทังหลาย ้ จะได้มโี อกาสร่วมใจกันท�ำความดีในกิจกรรมต่างๆ ทีท่ กุ ภาคส่วนจัดขึน้ ทางจังหวัด อ�ำนาจเจริญ โดยวัดส�ำราณนิเวศ (พระอารามหลวง) ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอ�ำนาจเจริญ และพุทธศาสนิกชนทีม่ จี ติ ศรัทธา ได้รว่ มใจกันน�ำบุตรหลาน และญาติมติ ร เข้าร่วมพิธอี ปุ สมบท จ�ำนวน ๑๒๙ รูป โดยพระภิกษุและสามเณรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมศึกษา ปฏิบตั ธิ รรม ณ วัดส�ำราญ นิเวศ ตังแต่ ้ วนั ที่ ๓ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพือ่ ศึกษาพระธรรมวินยั และตังใจบ� ้ ำเพ็ญกุศล ตังจิ ้ ต อธิษฐานถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก รวมทังให้ ้ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้มโี อกาสกระท�ำความดี กล่อมเกลาจิตใจให้สะอาด และเป็นการท�ำนุบำ� รุง พระพุทธศาสนาให้คงอยูส่ บื ไป กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ในครังนี ้ ป้ ระกอบด้วยพิธถี วายพระพรโดยนายวีระวัฒน์ ชืน่ วาริน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ การแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระวิชยั มุนี เจ้าอาวาสวัดส�ำราญนิเวศ เจ้าคณะจังหวัดอ�ำนาจเจริญ (ธรรมยุต)ิ เพือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนทุกหมูเ่ หล่าได้นอ้ มร�ำลึกถึงวัน ชาตกาล ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทีพ่ ระองค์ทรง เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ยาวนานทีส่ ดุ ในบรรดาสมเด็จพระสังฆราชทีม่ ี มาในแผ่นดินสยาม ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดอ�ำนาจเจริญ/ข่าว

ส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ จัดอบรมหลักสูตร “ผูป้ ระกาศในกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์” รุน่ ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นายดุสติ สิงห์ครี ี ผูอ้ ำ� นวยการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี รักษา การในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ กล่าวว่า เนือ่ งจากตามประกาศของ ส�ำนักงาน กสทช.ได้กำ� หนดไว้ให้ผทู้ จ่ี ะเข้ารับการทดสอบขอรับบัตรผูป้ ระกาศนัน้ จะต้องผ่านการเข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ยก เว้นทผูท้ จ่ี บการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ ไม่ตอ้ งเข้ารับการอบรมในระดับต้น แต่ ต้องผ่านการอบรมในระดับกลาง และระดับสูง จึงจะสามารถเข้ารับการทดสอบขอรับบัตรผูป้ ระกาศได้ ซึง่ กรมประชาสัมพันธ์ ได้รบั การพิจารณาคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการบัตรผูป้ ระกาศในกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ ส�ำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ (กสทช.)ให้เป็นหน่วยงานในการจัดอบรมหลักสูตรผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ และได้มกี ารจัดท�ำบันทึกข้อตกลงในการจัดอบรมหลักสูตรผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ กับ กรมประชาสัมพันธ์ เมือ่ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้มคี วามรูใ้ นการ ประกอบอาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิด กว้างในบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทุกสือ่ ตลอดจนบุคคลทั ่วไปทีส่ นใจสมัคร เข้ารับการอบรมฯ รวมถึงเข้ารับการทดสอบเพือ่ รับบัตรผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ ดังนัน้ กรมประชาสัมพันธ์ จึงได้มอบหมายให้ ส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ ด�ำเนินการจัด อบรมหลักสูตรผูป้ ระกาศกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้กบั บุคลากรในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และผูท้ ส่ี นใจทั ่วไป ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ อ�ำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ยโสธร และ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยก�ำหนด จัดการอบรมระดับต้น จ�ำนวน ๔ รุน่ ระดับกลาง จ�ำนวน ๓ รุน่ และ ระดับสูง จ�ำนวน ๓ รุน่ ในวันนี้ เป็นการจัดอบรมในรุน่ ที่ ๓ โดยจัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๗ –๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร ศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีผเู้ ข้าอบรมจ�ำนวน ๖๐ คน นายดุสติ สิงห์ครี ี กล่าวต่ออีกว่า ส�ำหรับ การอบรม ในระดับต้น รุน่ ที่ ๔ ก�ำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๘ –๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมกรีน ปาร์ค จังหวัดยโสธร ผูส้ นใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ท่ี ส่วนข่าวและรายการภูมภิ าค ส�ำนัก ประชาสัมพันธ์เขต ๒ เลขที่ ๑๔๕ ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๓๑๑๑๙๓ และ ๐๔๕-๓๑๒๑๑๖-๘ ต่อ ๓๑๐ ค่าลงทะเบียนระดับต้นท่านละ ๒,๘๐๐ บาท ระดับ กลางท่านละ ๓,๕๐๐ บาท และระดับสูงท่านละ ๔,๐๐๐ บาท ทังนี ้ ส้ ามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทเ่ี ว็ป ไซต์ ส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ http://region2.prd.go.th สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว พิพฒ ั น์ เพชรสังหาร/สุระณรงค์ อ่อนสนิท ส.ปชส.มุกดาหาร/ภาพ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556

13

มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ฯมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผปู้ ระสบอุทกภัยทีบ่ รุ รี มั ย์

เมือ่ เวลา14.00 น. (1 ต.ค.56) มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้นายพร อุดมพงษ์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธริ าชประชานุ เคราะห์ฯและคณะจากส่วนกลาง พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ฯประจ�ำ จังหวัดบุรรี มั ย์ เดินทางมามอบเครือ่ งอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎร ทีป่ ระสบอุทกภัย ณ ทีว่ า่ การอ�ำเภอกระสัง จ.บุรรี มั ย์ จ�ำนวน 1,000ครัวเรือน ต่อจากนัน้ เวลา16.00 น. นายพร อุดมพษ์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ฯ ได้เดินทางไปมอบเครือ่ งอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพพระราชทาน แก่ราษฎรผูป้ ระสบอุทกภัย ณ ทีว่ า่ การอ�ำเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ จ�ำนวน 1,000 ครัว เรือน ส�ำหรับจังหวัดบุรรี มั ย์มพี น้ื ทีป่ ระสบอุทกภัยใน 16 อ�ำเภอ 83ต�ำบล 737 หมูบ่ า้ น 10 ชุมชน 192,311 คน ราษฎรเดือดร้อนกว่า 38,676 ครัวเรือน ซึง่ ในจ�ำนวนนีม้ อี ำ� เภอ ผูช้ ว่ ย รมต.ประจ�ำกระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬา ( ดร.สมบัติ คุรพุ นั ธ์) กระสังและอ�ำเภอสตึก รวมอยูด่ ว้ ย นับเป็ นพระมาหกรุณาธิคณ ุ อันล้นพ้นในการ เปิ ดโครงการอบรมศึกษาดูงาน ผูน้ ำ� อาสาพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว พระราชทานถุงยังชีพเพือ่ ช่วยเหลือราษฎรผูป้ ระสบอุทกภัยในครังนี ้ ้ และพิทกั ษ์นกั ท่องเทีย่ วจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ประจ�ำปี ๒๕๕๖

ประชาชนชาวจังหวัดสุรนิ ทร์ ร่วมท�ำบุญตักบาตร งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 3 ต.ค.56 ทีบ่ ริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรนิ ทร์ เวลา 07.09 น. นายนิรนั ดร์ กัลยาณมิตร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุรนิ ทร์ เป็น ประธานพิธฝี า่ ยฆราวาส น�ำคณะผูบ้ ริหารองค์กรหน่วยงานภาครัฐ ภาค เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อม ข้าราชการ และประชาชนชาวทุกหมูเ่ หล่า ท�ำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 100 รูป เพือ่ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญ พระชันษาครบ 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 จังหวัดสุรนิ ทร์ จึงได้ ก�ำหนดจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี โดยมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการ ณ ศาลาการเปรียญวัดศาลาลอย พระอารามหลวง และวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ การปฏิบตั ธิ รรม ณ ส�ำนักปฏิบตั ิ ธรรมประจ�ำจังหวัดสุรนิ ทร์ 26 แห่ง และวัดในจังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัด สุรนิ ทร์ขอเชิญประชาชนทั ่วไป ร่วมงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ส.ปชส.สุรนิ ทร์ ก�ำชัย วันสุข ภาพ/ข่าว

ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดบุรรี มั ย์ ดร.สมบัติ คุรพุ นั ธ์ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงการท่องเทีย่ วและ กีฬา ขอความร่วมมือชาวไทยทุกคนท�ำหน้าทีเ่ ป็นเจ้าภาพทีด่ ี ในการดูแลความ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ชาวจังหวัดมุกดาหาร ปลอดภัย และอ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความ พร้อมกันท�ำบุญตักบาตรฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช ประทับใจ ซึง่ เป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศ และเตรียมการเข้าสูป่ ระชาชคม อาเซียนในอีก ๒ ปี ข้างหน้า เวลา ๑๐.๐๐ น. วันนี(้ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖) ทีห่ อ้ งประชุมโรงแรมเลิศ วิจติ ร อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ ดร.สมบัติ คุรพุ นั ธ์ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวง การท่องเทีย่ วและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมศึกษาดูงาน ผูน้ ำ� อาสา พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วและพิทกั ษ์นกั ท่องเทีย่ วจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ซึง่ ทาง ส�ำนักงานท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีนายวีระวัฒน์ ชืน่ วาริน ผูว้ า่ (๓ ต.ค. ๕๖) ทีบ่ ริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ กล่าวให้การต้อนรับและกล่าวรายงานด้านแหล่งท่อง มุกดาหาร เป็นประธานน�ำข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร เทีย่ วทีม่ ศี กั ยภาพและมีชอ่ื เสียงของจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ทังด้ ้ านวัฒนธรรมพืน้ แห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ๑๐๙ รูป ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล ถิน่ ด้านแหล่งเผยแพร่พทุ ธศาสนา และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติทส่ี วยงาม มหาสังฆปริณายก เพือ่ เทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ และได้รบั ความสนใจจากนักท่องเทีย่ วมาเทีย่ วชมจ�ำนวนมากขึน้ ทุกปี ปริณายก เนือ่ งในโอกาสมหามงคลสมัย ทรงเจริญพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ และเพือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชน ด้านนายปะณะชัย ค�ำสิงห์ ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดอ�ำนาจเจริญ กล่าว ในจังหวัดมุกดาหาร ได้นอ้ มร�ำลึกถึงวันคล้ายวันประสูตขิ องพระองค์ ในฐานะทีท่ รงเป็นสมเด็จพระสังฆราช ทีเ่ จริญพรรษา วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครังนี ้ ้ เพือ่ สร้างเยาวชนและประชาชนในจังหวัด ยาวนานทีส่ ดุ ในประเทศไทย และได้สำ� นึกในพระเมตตาคุณทีพ่ ระองค์ ได้ทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้เกิดความมั ่งคง อ�ำนาจเจริญ ให้รจู้ กั รักและหวงแหนทรัพยากรการท่องเทีย่ วในท้องถิน่ ของตน ในประเทศไทย จนได้ชอ่ื ว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก รวมทังได้ ้ ทรงปฏิบตั พิ ระศาสนกิจ น�ำหลักธรรมเผย ศึกษาและท�ำความเข้าใจในภูมปิ ญญาท้ ั องถิน่ เพือ่ น�ำเสนอแก่นกั ท่องเทีย่ ว ก่อ แผ่ตอ่ พุทธศาสนิกชนสูน่ านาประเทศ มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยมุง่ หมายให้พทุ ธศาสนิกชนทังหลาย ้ ได้นอ้ มน�ำ ให้เกิดการสร้างงานให้ประชาชนและท้องถิน่ และเป็นการเตรียมความพร้อมด้าน หลักธรรมไปสูก่ ารปฏิบตั ิ .......... ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนของประเทศไทย โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการเป็นผูน้ �ำชุมชนในหมูบ่ า้ นทีม่ ี ผูว้ า่ ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจโรงสีขา้ วทีเ่ ข้าร่วมโครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก แหล่งท่องเทีย่ วในทุก ๗ อ�ำเภอ จ�ำนวน ๑๓๐ คน เนือ้ หาการอบรมจะมีทงการ ั้ (1 ต.ค.56) เวลา 15.00 น. นายสมศักดิ ์ ข�ำทวีพรหม ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ให้ความรูว้ ชิ าการ และการศึกษาดูงานด้านการท่องเทีย่ วในและนอกจังหวัด ดร.สมบัติ คุรพุ นั ธ์ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงการท่องเทีย่ วและ ร้อยเอ็ด ได้ไปตรวจสภาพความพร้อมของโรงสีขา้ ว จุดรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ณ โรงสีขา้ วไทยเพิม่ พูน กีฬา กล่าวว่า อยากขอความร่วมมือชาวไทยทุกคนท�ำหน้าทีเ่ ป็นเจ้าภาพทีด่ ี ใน ้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหวั หน้าส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องร่วมตรวจ การดูแลความปลอดภัย และอ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ ว รวมทังการ สอบด้วย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีจดุ รับจ�ำน�ำข้าว รักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมอันดีงาม และพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วไม่ให้ เปลือก โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ค่อนข้างมาก วันที่ 1 เสือ่ มโทรมเพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความประทับใจ อยากเดินทางมาเทีย่ ว ซึง่ ต.ค.56 ซึง่ เป็นวันแรกของการเปิดจุดรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก จึงได้ออกตรวจสอบ เป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศกระจายสูป่ ระชาชนในทุกท้องถิน่ และยังเป็นการ สภาพความพร้อมของโรงสีขา้ วซึง่ เป็นจุดรับจ�ำน�ำในพืน้ ทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ด โดยได้รบั ความร่วมมือจากผูป้ ระกอบการโรงสี เตรียมพร้อมด้านสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในอีก ๒ ปี ข้างหน้าด้วย ข้าวทีเ่ ข้าร่วมโครงการด้วยดี และได้รบั การยืนยันว่าทางโรงสีมคี วามพร้อมทีจ่ ะด�ำเนินการแล้ว สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.อจ./ข่าว


14

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556

มูลนิ ธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผป้ ู ระสบอุทกภัยทีบ่ รุ รี มั ย์ มูล นิ ธิม ริ าเคิล ออฟไลฟ์ ในทูล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิร ิ วัฒนาพรรณวดี มอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ราษฎรผูป้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ สตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ เมือ่ เวลา10.00 น. (5 ต.ค.56) มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ ั นาพรรณวดี ได้ มอบหมายให้นายมนัส โนนุช กรรมการ และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักนโยบายและแผน มูลนิธมิ ริ าเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธี มอบถุงยังชีพพระราชทานตามโครงการ “หนึง่ ใจช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย” โดยได้มอบเครือ่ งอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรทีป่ ระสบอุทกภัย ณ ที่ ว่าการอ�ำเภอสตึก จ.บุรรี มั ย์ จ�ำนวน 510 ครัวเรือน เป็นพระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 10 รูป และประชาชน 500 คน จากต�ำบลทุง่ วัง กระสัง และชุมแสง อ�ำเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ ั ด้วยพระองค์ทรงทราบถึงปญหาความทุ กข์ยากของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย จึงทรงมีพระด�ำริให้ มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒั นาพรรณวดี ร่วมกับ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัดบุรรี มั ย์เข้าด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผูป้ ระสบอุทกภัยโดยเร่งด่วน ทังนี ้ พ ้ ระองค์ทรงมีพระด�ำรัสว่า จะทรงเป็นก�ำลังใจให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ในการต่อสูก้ บั ทุกข์ภยั ต่างๆ ซึง่ ถ้า ประชาชนมีจติ ใจทีเ่ ข็มแข็งแล้ว ก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ตา่ งๆ ไปได้ ข้าพเจ้าหวังว่าเป็นอย่างยิง่ ว่าโครงการหนึง่ ใจช่วย เหลือผูป้ ระสบภัยจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่ประชาชนผูป้ ระสบอุทกภัยได้เป็นอย่างดี ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดบุรรี มั ย์

นโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือแก่ เกษตรกรชาวสวนยางพารา

นายแสงทอง อนันตภักดิ ์ ประชาสัมพันธ์จงั หวัด ั มุกดาหาร กล่าวว่า จากปญหาที เ่ กษตรกรผูป้ ลูกยางพาราของ ั ไทยประสบปญหาราคายางไม่มเี สถียรภาพ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็น เกษตรกรรายย่อยทีพ่ ง่ึ พารายได้จากการท�ำสวนยางอย่างเดียว ท�ำให้มคี วามเสีย่ งจากความผันผวนด้านราคาทีไ่ ม่แน่นอน ซึง่ ปรับตัวขึน้ ลงตามกลไกของตลาดโลก โดยเฉพาะช่วงราคาทรุด ตัวท�ำให้เกษตรกรได้รบั ความเดือดร้อน ั จากปญหาดั งกล่าว รัฐบาลมีความห่วงใยและมีความ ั พยายามทีจ่ ะแก้ปญหาให้ กบั เกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา รัฐบาล จึงได้จดั ท�ำ “โครงการแก้ไขปญั หายางพาราทัง้ ระบบ ปี ๒๕๕๗”โดยก�ำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูก

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็น ประธานมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓๒ เครื่องแก่โรงเรียน ที่ขาดแคลนใน ๔ จังหวัดภาคอิสาน

ทีห่ อ้ งประชุมโรงแรมชิตสกนธ์ รีสอร์อท อ�ำเภอเมือง จังหวัด อ�ำนาจเจริญ นายสมพร สีหาวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด อ�ำนาจเจริญ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุม่ คลัสเตอร์สภาอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ ตอนล่าง ๑ จาก ๔ จังหวัดประกอบ ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ นครพนม มุกดาหาร และอ�ำนาจเจริญ เพือ่ พบปะ หารือและรับทราบผลความก้าวหน้าการด�ำเนินงานของสภาอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตความรับผิดชอบ ๔ จังหวัด โดยมีนาย สุพนั ธ์ มงคลสุธี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น ประธาน การประชุมและผูเ้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายธวัชชัย เฮง ประเสริฐ ประธานสภาอุสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ และประธานสภาอุสาหกรรมจังหวัดจาก ๔ จังหวัด ได้แก่ อ�ำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม และศรีสะเกษ และอุตสาหกรรมจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดอ�ำนาจเจริญ และองค์กรภาคเอกชน และในโอกาสเดียวกันนี้ นายสุพนั ธ์ มงคลสุธี รองประธานสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นประธานมอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน ๓๒ เครือ่ งให้กบั โรงเรียนทีข่ าดแคลนในพืน้ ที่ ๔ จังหวัด จ�ำนวน ๓๒ โรงเรียน ตามโครงการห้องสมุดไอทีเพือ่ พัฒนาการศึกษาไทย ปีท่ี ๕ โดยบริษทั ซินเน็ต (ประเทศไทย) จ�ำกัด มหาชน เป็นเจ้าของโครงการ เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กไทย ได้มกี ารพัฒนาด้านการศึกษาและ น�ำระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ให้กา้ วทันนานาประเทศ และเติบโตเป็นบุคลากรทีม่ คี ณ ุ ภาพ ของประเทศไทยต่อไป...........ปชส.อจ./ข่าว

ยางพาราทังในระยะสั ้ น้ ระยะปานกลาง และระยะยาว ในส่วน ของแนวทางการช่วยเหลือระยะสัน้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ รับขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา เพือ่ เข้าร่วมโครงการ ั แก้ปญหายางพาราทั งระบบ ้ ปี ๒๕๕๗ โดยเฉพาะเกษตรกร รายย่อยทีม่ ปี ระมาณ ๗๔%ของชาวสวนยางทังหมด ้ โดยกรม ส่งเสริมการเกษตรได้มแี ผนเร่งด�ำเนินการรับขึน้ ทะเบียน เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราทุกแปลงทั ่วประเทศ โดยขยายระยะ เวลาออกไปอีกจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราจะต้องเตรียม เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องตามทีก่ ำ� หนด ั ยการผลิตในรูปเงินสด ทังนี ้ ้ รัฐบาลจะสนับสนุนปจจั แก่เกษตรกรทีม่ ใี บรับรอง โดยผ่านธนาคารเพือ่ การเกษตรและ ั ยการ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)โดยจะให้ความช่วยเหลือปจจั ผลิตให้กบั เกษตรกรรายย่อยทีม่ พี น้ื ทีก่ รีดยางแล้วไม่เกิน ๒๕ ไร่ ตามพืน้ ทีเ่ ปิดกรีดจริงในอัตราไร่ละ ๒,๕๒๐ บาท จะสามารถ ั ยการผลิตให้กบั เกษตรกรได้ ช่วยลดภาระต้นทนปจจั ในส่วนของเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในพืน้ ทีจ่ งั หวัด มุกดาหาร ขอให้เกษตรกรผูป้ ลูกยางพารายืน่ ความจ�ำนงขอขึน้ ทะเบียน และสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทส่ี ำ� นักงาน เกษตรอ�ำเภอใกล้บา้ นในพืน้ ทีต่ งแปลงปลู ั้ ก หรือทีส่ ำ� นักงาน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร โทร ๐๔๒ ๖๑๓๐๓๔, ๐๔๒ ๖๑๑๔๔๐ สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มกดาหาร/ข่าว

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ( 2 ต.ค. 56 ) เวลา 09.30 น. ที่บ ริเ วณศาลากลางหมู่ บ้ า น ตะเคียน ต�ำบลคอโค อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้า จุฬ าภรณวลัย ลัก ษณ์ อัค ร ราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นาย ด�ำรง รัตนพานิช รองประธานสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ ฝา่ ยกิจกรรมพิเศษ น�ำถุง ยังชีพพระราชทานช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ทีข่ องต�ำบลคอโค อ�ำเภอ เมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ โดยมีราษฎรทีป่ ระสบภัยน�้ำท่วมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 12 หมูบ่ า้ น 500 ครัวเรือน โดยเมือ่ เดินทางถึงศาลากลางหมูบ่ า้ นตะเคียน ต�ำบลคอโค รอง ประธานสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ ฝา่ ยกิจกรรมพิเศษประกอบพิธเี ปิ ดกรวยถวาย ความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี นายนิรนั ดร์ กัลยาณมิตร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุรนิ ทร์ กล่าวรายงาน ถึง สถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์ว่า จังหวัดสุรนิ ทร์มพ ี น้ื ที่ ประสบภัยน�้ำท่วมทุกอ�ำเภอ จ�ำนวน 17 อ�ำเภอ 139 ต�ำบล 1497 หมูบ่ า้ น จาก นัน้ นายด�ำรง รัตนพานิช รองประธานสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ ฝา่ ยกิจกรรมพิเศษ กล่าวถึงความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี ทีท่ รงมีต่อราษฎรผูป้ ระสบภัย และท�ำพิธมี อบถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ราษฎรผูป้ ระสบอุทกภัย ก่อนทีจ่ ะเดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทาน ต่อทีจ่ งั หวัดศรีสะเกษ

อภินันทนาการ จาก

ดร.ไพรัช ไชยสมคุณ ทนายความและนักวิชาการ

บรรณาธิการฝ่ายกฎหมาย น.ส.พ.ภาคอีสาน

โทร. 081 - 2606347

ผูช้ ว่ ย รมต.ประจ�ำกระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬา (นายสมบัติ คุรพุ นั ธ์) ตรวจเยีย่ มและ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาประจ�ำจังหวัดอ�ำนาจเจริญ

ดร.สมบัติ คุรพุ นั ธ์ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอ�ำนาจเจริญ พร้อมสนับสนุนและพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ให้ ได้มาตรฐานเป็นศูนย์การพัฒนากีฬาจังหวัดให้มาตรฐานสูงขึน้ ส�ำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน ในระดับภาคอิสานและในระดับนานาชาติ (๒๘ กันยายน ๒๕๕๖) ดร.สมบัติ คุรพุ นั ธ์ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ซึง่ ตังอยู ้ ่ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ พร้อมเปิดเผยว่า จะสนับสนุนให้สนามกีฬาของจังหวัดอ�ำนาจเจริญ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านการกีฬาของจังหวัดอ�ำนาจเจริญให้ได้มาตรฐาน สามารถใช้เป็นสนามแข่งขัน กีฬาเยาวชน หรือนักเรียนในระดับภาคอีสาน และยกระดับมาตรฐานให้สามารถใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬา ในระดับนานาชาติตอ่ ไป ส�ำหรับสนามกีฬาจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ก่อสร้างขึน้ โดยใช้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นงบประมาณผูกพัน มีระยะด�ำเนินการระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ในวงเงิน ๒๔๐ ล้านบาท ขณะนีไ้ ด้ มีการก่อสร้างอัฒจันทน์ สนามฟุตบอล ลูว่ งิ่ ยางสังเคราะห์ อาคารส�ำนักงาน สถานคบเพลิง ระบบ ้ าส่องสว่างสนาม ซึง่ สาธารณูปโภค เสร็จเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้แล้ว ขณะนีก้ ำ� ลังติดตังระบบไฟฟ ้ ในปีงบประมาณต่อไป จะมีการสร้างสระว่ายน�้ำ โรงยิมอเนกประสงค์ อาคารทีพ่ กั นักกีฬา สนามเทนนิส ๖ คอร์ด และระบบสาธารณูปโภคอืน่ ๆ ซึง่ จะมีความสมบูรณ์และได้มาตรฐาน ดร.สมบัติ คุรพุ นั ธ์ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา เปิดเผยว่า สนามกีฬา แห่งนีถ้ อื เป็นสถานทีส่ ว่ นรวมของชาวจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จึงขอเชิญชวนให้ชาวจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ได้ใช้ สนามกีฬาแห่งนีใ้ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด ในการพัฒนาด้านกีฬาของจังหวัด และเป็นสถานทีอ่ อกก�ำลังกาย เพือ่ สุขภาพแข็งแรง และพักผ่อนหย่อนใจในการออกก�ำลังกายของครอบครัว เป็นภูมติ า้ นยาเสพติดและ สร้างความอบอุน่ ในครอบครัวได้เป็นอย่างดีดว้ ย สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.อจ./ข่าว


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556

15

จังหวัดกาฬสินธุจ์ ดั งานสหกรณ์ไทย รวมใจสูอ่ าเซียน

กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์ เป็ นประธานพิธีเปิ ด “การสัมมนาวิชาการนักศึกษาประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ ๑”

ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายนนี้ สหกรณ์จงั หวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร และเครือข่าย กลุม่ อาชีพสหกรณ์ จัดงาน “สหกรณ์ไทย รวมใจ สูอ่ าเซียน” ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2556 ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมของกลุม่ สหกรณ์ในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี 2558 เมือ่ ช่วงค�่ำวัน ที่ 18 กันยายน 2556 ทีบ่ ริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวทิ ย์ สุบงกฎ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน “สหกรณ์ไทย รวมใจ สูอ่ าเซียน” ซึง่ ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร และเครือข่ายกลุม่ อาชีพสหกรณ์จงั หวัดกาฬสินธุ์ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2556 เพือ่ เป็นการ เตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมีกลุม่ เกษตรกร กลุม่ อาชีพสหกรณ์น�ำสินค้า OTOP จาก ทั ่วประเทศกว่า 130 บูธมาจ�ำหน่ายให้กบั ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จงั หวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ส�ำนักสหกรณ์จงั หวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ความส�ำคัญกับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี 2558 มีจดุ มุง่ หมายทีส่ ร้าง ความพร้อม ความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั ่นคง อนึ่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์มภี ารกิจ ส�ำคัญคือการส่งเสริมการรวมกลุม่ เพือ่ การผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ด้วยการสนับสนุนให้มกี ารรวมกลุม่ เป็น สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร และกลุม่ อาชีพ เพือ่ ให้เกิดการเรียน ร่วมคิด ร่วมกันผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าในท้องถิน่ ให้มคี ณ ุ ภาพ มีมาตรฐาน ดังนัน้ การจัดงาน “สหกรณ์ไทย รวมใจ สูอ่ าเซียน” จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการสร้างโอกาส เชือ่ มโยงธุรกิจให้กบั ขบวนการสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร และกลุม่ อาชีพจากทั ่วทุกภาคของประเทศ ภายในงานมีการจัด ั เวทีเสวนา “คุณได้อะไรจากการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน”, การแข่งขันตอบปญหาอาเซี ยน, นิทรรศการวาระแห่งชาติดา้ น การสหกรณ์และอาเซียนรักโลก, การจ�ำหน่ายสินค้า OTOP ของกลุม่ สมาชิกสหกรณ์ท ั ่วประเทศ และกิจกรรมการแสดง ศิลปวัฒนธรรม 10 ชาติในอาเซียน

เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายประสิทธิ์ แสงพินิจ ผู้อำ� นวยการเชี่ยวชาญ ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ นประธานพิธเี ปิ ด “การสัมมนาวิชาการนักศึกษาประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ ๑” ปี การ ศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงแรมชัยภูมปิ าร์ค จ.ชัยภูมิ มีผ้ ูเข้ าร่วมสัมมนา คือนักศึกษาผู้ ผ่านการประเมินเทียบระดับ ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จ�ำนวน ทั้งหมด ๑๕๗ คน ซึ่งผลการสัมมนาในครั้งนี้มุ่งหวังให้ ผ้ ูเข้ าร่วมสัมมนาทุกคน สามารถน�ำความรู้ท่ไี ด้ รับไปพัฒนาอาชีพให้ เจริญก้ าวหน้ ายิ่งๆ ขึ้นไป ถือเป็ น โครงการที่ กศน.กาฬสินธุ์ ได้ ตดิ อาวุธทางปัญญาให้ กบั นักศึกษา ท�ำให้ นกั ศึกษา สามารถน�ำความรู้ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป

http://kalasin.nfe.go.th/ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ�ำนาจเจริญร่วมกับส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำ บาดาลเขต 11 อุบลราชธานี น�ำน�้ำสะอาด จ�ำนวน 300 แกลลอนและน�้ำใช้ที่สะอาด จ�ำนวน 1 คัน รถมอบให้กับราษฏรบ้านดอนหว่านที่ประสบภัยเนื่องจากน�้ำท่วม พัฒนาธุรกิจการค้ามุกดาหารจัดโครงการ”ลดต้นทุนธุรกิจ SMEs”

นางสาวอสมา พรหมพูล หัวหน้าส�ำนักงานธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รบั มอบนโยบายจาก รัฐมนตรีวา่ ช่วยว่ากระทรวงพาณิชย์(นายณัฐวุฒ ิ ใสเกือ้ ) ในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ซึง่ ถือเป็นภาคธุรกิจทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จดั ท�ำโครงการ ”ลดต้นทุนธุรกิจ SMEs”เพือ่ ตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ ในการสนับสนุนการใช้แรงงานของผูต้ อ้ งขังทีม่ คี ณ ุ ภาพ ั ยการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ ผลิตสินค้าและบริการให้แก่ธรุ กิจ SMEs มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดภาระต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่อต้นทุนปจจั นอกจากนีก้ ารใช้แรงงานผูต้ อ้ งขังทีม่ อี ยูท่ ั ่วประเทศ จะช่วยให้การบริหารจัดการขนส่งสินค้าทีผ่ ลิตในพืน้ ที่ หรือใกล้แหล่งผูบ้ ริโภค มีประสิทธิภาพ ท�ำให้ลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูต้ อ้ งขังให้มงี านท�ำเพือ่ เป็นการเตรียมความ พร้อมของผูต้ อ้ งขังก่อนกลับสูส่ งั คม ทีจ่ ะได้รบั โอกาสในการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ เพือ่ สร้างความรูค้ วามช�ำนาญ สามารถน�ำไป ั ประกอบอาชีพเลีย้ งตนเองและครอบครัวต่อไป นอกจากนีผ้ ตู้ อ้ งขังจะได้รบั รางวัลปนผลไว้ ใช้ระหว่างต้องโทษหรือเป็นทุนประกอบ ั อาชีพหลังจากพ้นโทษแล้ว ช่วยลดปญหาสังคมและผูต้ อ้ งขังไม่หวนกลับสูส่ งิ่ ผิดกฎหมายซ�ำ้ อีก หัวหน้าส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิม่ เติมว่า โครงการดังกล่าวจักเป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบการ จึงขอเชิญชวนผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยขอรับใบสมัคร และยืน่ ความจ�ำนงได้ทส่ี ำ� นักงาน ธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร และสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ได้ทส่ี ำ� นักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ โทร 0-2547-5950,53-55สาย ด่วน 1570หรือ e-mail tradebusiness@dbd.go.th หรือ ส่วนบริหารแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์กรมราชทัณฑ์ โทร 0-29673562-3 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.dbd.go.th สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มกดาหาร/ข่าว

ที่ วั ด บ้ านดอนหว่ า น หมู่ ท่ี 9 อ�ำ เภอ หั ว ตะพาน จั ง หวั ด อ� ำ นาจเจริ ญ ส� ำ นั ก งาน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมจั ง หวั ด อ�ำนาจเจริญร่ วมกับส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ บาดาล เขต 11 อุบลราชธานี น�ำน�ำ้ สะอาด จ�ำนวน 300 แกลลอนและน�้ำ ใช้ ที่ ส ะอาด จ�ำ นวน 1 คั น รถ ( 6,000 ลิตร ) ไปมอบให้ แก่ราษฎรบ้ านดอนหว่าน อ�ำเภอหัวตะพาน จังหวัดอ�ำนาจเจริญเพื่อได้ ใช้ ด่ ืม

และใช้ ในช่วงที่ขาดแคลนเนื่องจากเกิดภาวะน�ำ้ ท่วม ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมี เรือ โท สตวรรษ อนันตกูล นายอ�ำเภอหัวตะพาน จังหวัด อ�ำนาจเจริ ญ พร้ อมด้ วยปลั ดอ�ำเภอและชาวบ้ าน ให้ การต้ อนรับ และรับมอบน�ำ้ ดื่มน�ำ้ ใช้ จ�ำนวนดัง กล่าว สร้ างความปลาบปลื้มให้ แก่ราษฎรบ้ านดอน หว่านเป็ นอย่างยิ่ง

คณะกรรมการบริหารโครงการแก้ไขปญั ญา ยางพารา ปี ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ประชุมเร่งรัดการขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา ทีห่ อ้ ง ประชุมชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายชัยภัทร หิรณ ั ยเลขา รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธานประชุมเร่งรัดการขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผู้ ปลูก ั ยางพารา เนื่องจากรัฐบาลเห็นชอบในโครงการแก้ไขปญหายางพาราทั งระบบ ้ ปี ๒๕๕๗ โดยให้เกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา มาขึน้ ทะเบียนกับส�ำนักงานเกษตร จังหวัดและส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ เพือ่ ขอรับเงินชดเฉย ตามที่

า ร า พ ง า ย น ี ย เบ ะ ท ึ ้ น ข ร า ก ย ยโสธรขยา

รัฐบาลก�ำหนด นายกมล ภูเด่นแดน เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดในฐานะรอง ประธานกรรมการ เปิดเผยว่า ขณะนี้จงั หวัดยโสธรมีเกษตรกรผูป้ ลูกยาพารา มาขึน้ ทะเบียนแล้ว จ�ำนวน ๑,๑๙0 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ ๑๔.0๓ ถือว่าเป็น ยอดสถิตทิ ต่ี ่ำ� อยู่ ซึง่ เป้าหมายจ�ำนวนครัวเรือนทีป่ ลูกยางพาราของจังหวัด ยโสธรมีทงสิ ั ้ น้ จ�ำนวน ๘,๔๘๒ ครัวเรือน ดังนัน้ จึงขอขยายระยะเวลาในการ ขึน้ ทะเบียนยางพารา ออกไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 นี้ ......วรรณทอง ภูโสภา../ ส ปชส/ยโสธร/ข่าว..............


16

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556

๓ ๒ ตอน

พงศวดาร อีสาน โดย หลวงพินจิ จางวาง (นิมติ ร ณ เมืองท่า)

ตอน “ ตัง้ เมืองชาณุมานมณฑล เมืองพนานิคม เมืองวารินช�ำราบ เมืองธวัชบุร”ี “ นครจ�ำปาศักดิถวายช้างเผือก” ปีพุทธศักราช ๒๔๒๒ ( จ.ศ.๑๒๔๑ ) ตรงกับปี เถาะ เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงษ์ เจ้าเมืองอุบลราชธานี ได้พาพระปลัดซ้าย (เคน)บุตรของ ท้าวมณฑาธิราช เมือง ล�ำเนาหนองปรือ กับเพี้ยเมืองจัน เมืองเขมราษฎร์ ซึ่งพา ท้าวเพี้ยตัวเลข(ประชากร )มาสมัครใจขออยู่กับเจ้าพรหม เทวานุเคราะห์วงษ์ จากนั้นเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงษ์ ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และให้กราบบังคมทูลพระ กรุณาขอรับพระราชทานตั้งบ้าน ท่ายักขุ และบ้านเผลา แขวงเมืองอุบล, เป็นเมือง ขอตั้งพระปลัดซ้าย และเพี้ย เมืองจัน ให้เป็นเจ้าเมือง และขอตั้งท้าวบุตตะ บุตรของ พระพรหมราชวงษา ให้เป็นอุปฮาดเมืองตระการ จึงโปรด เกล้า ฯ ให้ตั้งบ้านท่ายักขุ เป็นเมืองชาณุมานมณฑล แต่ง ตั้งให้พระปลัดซ้าย เป็นพระผจญจัตุรงค์ ด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าเมืองชาณุมานมณฑล ให้ตงั้ บ้านเผลา เป็นเมืองพนานิคม แต่งตัง้ ให้เพีย้ เมืองจัน เป็นพระจันทวงษา ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าเมือง ท้า วอินทิจกั ร เป็นอุปฮาด ท้าวไชยแสง บุตรของพระจันทวง ษา เป็นราชวงษ์ ให้ทา้ วสิงทอง เป็นราชบุตร ท้าวอุปไชย เป็นผู้ช่วย เมืองพนานิคม ในเมืองพนานิคม นี้มีพระพุทธ รูปใหญ่ก่อด้วยอิฐองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นของโบราณประมาณ ๒๐๐ ปีเศษ เมืองชาณุมาน และเมืองพนานิคมนี้ โปรด เกล้า ฯ ให้ขึ้นกับเมืองอุบลทั้งสองเมือง

ขณะตัง้ เมืองชาณุมานมณฑล พระประจญจตุรงค์ เจ้าเมืองชาณุมานมณฑล ไม่ได้ก่อตั้งเมืองที่บ้านท่ายักขุ ตามที่โปรดเกล้าฯ แต่ได้พาท้าวเพี้ยกรรมการไปตั้งเมือง อยู่ที่บ้านกระดานเนื่องจากมีความเหมาะสมกว่า ส่วนท้าวบุตตะ นั้น โปรดเกล้า ฯ ให้มีสารตรา แต่งตั้งให้ เป็นอุปฮาดเมืองตระการ ตามที่เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ ขอไป พระราชทานเครือ่ งยศให้พระประจญจัตรุ งค์ และ พระจันทวงษา ที่ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าเมือง คือ ถาดหมาก คนโทเงินส�ำรับ ๑ ส�ำรับ สัปทนแพรหลินแดง ๑ คัน เสื้อ เข้มขาบริ้วขอ ๑ ผืน แพรสีทับทิมติดขลิบ ๑ ผืน แพร ขาวห่มเพลาะ ๑ ผืน และ ผ้าม่วงจีน ๑ ผืน พระราชทานอุปฮาดเมืองตระการ คือ เสือ้ เข้มขาบก้านแย่ง ๑ ผืน แพรสีทับทิมติดขลิบ ๑ ผืน แพรส่านวิลาศ ๑ ผืน แพรขาวห่ม ๑ ผืน ผ้าม่วงจีน ๑ ผืน และในปีเดียวกันนั้น อุปฮาด (ก�่ำ) เมืองร้อยเอ็ด ได้ถึงแก่กรรม ระหว่างปีนี้ มีตราพระราชสีห์โปรดเกล้าฯ ถึง บรรดาหัวเมืองตะวันออกว่า ถ้าคนสัปเยกต์ฮอลันดา ( Subject หมายถึง คนในบังคับ เป็นค�ำเรียกกลุ่ม คนที่ได้ รับสิทธิพิเศษ เนื่องมาจากการท�ำหนังสือสัญญาทางพระ ราชไมตรีระหว่างกรุงสยามกับ ต่างประเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2398 – 2481 หรือ พลเมืองของประเทศที่ท�ำ สัญญากับ

ผู้ตรวจการแผ่ นดินลงดูพนื้ ทีน่ �ำ้ ท่ วมน�ำ้ แล้ งในเขตจังหวัดสุ รินทร์ เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2556 ศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา เจริญ พานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน อาจารย์ปราโมทย์ ไม้ กลัด ที่ปรึกษาผู้ ตรวจการแผ่นดิน ผศ.ดร.อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สริ ิ เลขานุการผู้ตรวจ การแผ่นดิน และคณะผู้ติดตามของจังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และ ผอ.กรมชลประทาน จังหวัดสุรินทร์ นายช่างกรมชลประทาน สื่อมวลชนของจังหวัดสุรินทร์ ได้ ลงพื้นที่ในเขตจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจดูแหล่งน�ำ้ ต่างๆที่มอี ยู่และ ไหลผ่านจังหวัดสุรินทร์ ที่เป็ นสาเหตุให้ นำ�้ ท่วมในน่าฝนและในน่า แล้ งก็ไม่มีนำ�้ ใช้ ในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ ข้ อมูลอุทกวิทยา จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 8,124.056 ตร.กม. จ�ำนวน ล�ำน�ำ้ สายหลัก 8 สาย ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,278.64 มม./ปี พื้นที่ ลุ่มน�ำ้ 12,100 ตร.กม.ข้ อมูลการพัฒนาแหล่ งน�ำ้ จังหวัดสุรินทร์ จ�ำนวนโครงการชลประทานขนาดกลาง 22 แห่ง ขาดเล็ก 346 แห่ง จ�ำนวนโครงการฝายทดน�ำ้ (รับโอนจาก พม.) 4 แห่ง อยู่ใน ล�ำน�ำ้ มูล 1แห่ง ล�ำน�ำ้ ชี 3 แห่ง ระบบการกระจายน�ำ้ (รับโอนจาก พม. 1 แห่ง) อยู่ในล�ำน�ำ้ มูล 1 แห่ง พื้นที่ชลประทาน 168,222 ไร่ พื้นที่ รับประโยชน์ 170,077 ไร่ สภาพลุ่มน�ำ้ ของจังหวัดสุรินทร์ ล�ำห้ วย พลับพลามีพ้ ืนที่รับน�ำ้ 1,113 ตร.กม. ล�ำน�ำ้ มูลมีพ้ ืนที่รับน�ำ้ 720 ตร.กม. ล�ำห้ วยแก้ วมีพ้ ืนที่รับน�ำ้ 460 ตร.กม.ล�ำห้ วยอารีย์มีพ้ ืนที่รับ น�ำ้ 350 ตร.กม.ล�ำห้ วยระวีมพ ี ้ ืนที่รับน�ำ้ 810 ตร.กม. ล�ำชีน้อยมีพ้ ืนที่ รับน�ำ้ 4,591 ตร.กม.ล�ำห้ วยทับทันมีพ้ ืนที่รับน�ำ้ 2,571 ตร.กม. ล�ำห้ วยส�ำราญมีพ้ ืนที่รับน�ำ้ 485 ตร.กม. ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินจึง ได้ ลงมาดูตามที่มีหนังสือร้ องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับ น�ำ้ ท่วมและภัยแล้ วของจังหวัดสุรินทร์

กรุงสยาม ) มาค้าขายเป็นความกับคนไทย ให้เจ้าเมืองเรียก ตัวมาว่ากล่าวตัดสิน แล้วแจ้งมายังกรุงเทพฯ ถ้าช�ำระตัดสิน ตกลงกันไม่ได้ก็ให้ส่งโจทย์และจ�ำเลยมายังกรุงเทพ ฯ เพื่อ พิจารณาตัดสินและได้โปรดเกล้าฯ ให้หลวงเทเพนทร์ เป็น ข้าหลวงขึน้ ไปช�ำระความทีเ่ มืองมหาสารคาม เรือ่ งมองค�ำมอ ตองซู่ กล่าวหาว่าเจ้าเมืองมหาสารคาม จับจ�ำขื่อ ว่าคุม กระบือไม่มีพิมพ์รูปพรรณ เร่งเอาเงิน ๗ ชั่งได้แล้วปล่อยตัว ไป ปีเดียวกันนั้น นายนู นายสีดา คนเมืองกุสุมาลย์ มณฑล คล้องได้ช้างพลายเผือก ได้ที่ต�ำบลเขาโอง แขวง ข่าระแด ฝั่งโขงตะวันออก ๑ ช้าง สูงสองศอกคืบสี่นิ้ว น�ำมา ส่งให้กับ เจ้านครจ�ำปาศักดิ ปีพทุ ธศักราช ๒๔๒๓ (จ.ศ. ๑๒๔๒ ) ตรงกับปีมะโรง เจ้านครจ�ำปาศักดิ พร้อมด้วยเจ้านายแสนท้าวพระยา นคร จ�ำปาศักดิ จึงได้คุมช้างเผือก และต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง พร้อมเครื่องราชบรรณาการ และเงินส่วย มาถวาย ณ กรุงเทพ ฯ ทรงพิจารณาแล้วเห็นว่าช้างนี้เป็นช้างเผือกเอก จึงโปรดเกล้า ฯ ให้มีการสมโภช และพระราชทานนามช้าง ว่า พระ เสวตรสกลวโรภาศ และโปรดให้ตั้ง นายนู หมอช้าง เป็นขุนเสวตรคชสาร ตั้งนายสีดา ควาญช้าง เป็น หมื่น ประสานคชประสบ พระราชทานเงินตราและเสื้อผ้าโดย สมควร แล้วเจ้านครจ�ำปาศักดิ ได้ให้กราบบังคมทูลพระ กรุณา ขอตั้งหลวงช�ำนาญไพรสณฑ์ (แดง) บุตรของพระเท พวงษา (ก�่ำ) เจ้าเมืองเขมราษฎร์ ซึ่งสมัครใจ ขึ้นตรงกับ เจ้า นครจ�ำปาศักดิเป็นเจ้าเมือง ขอตั้งบ้านนากอนจอ เป็นเมือง จึงโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งบ้านนากอนจอ เป็นเมือง ขนานนามว่าเมืองวารินช�ำราบ แต่งตั้งให้หลวงช�ำนาญไพร สณฑ์ เป็นพระก�ำจรจตุรงค์ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าเมือง แต่งตั้ง ท้าวไชย บุตรของพระเทพวงษา (บุญเฮา) เจ้าเมืองเขม

ราษฎร์ เป็นอุปฮาด ให้ทา้ วสิทธิจางวาง (อุทา) บุตรของนาย โสดา เป็นราชวงษ์ ให้ทา้ วจันทบุฮม (อัม) บุตรของเพีย้ พรหม มหาไชย เป็นราชบุตร ขึ้นตรงกับเมืองนครจ�ำปาศักดิ ปีเดียวกันนี้ พระพิไชยอุดมเดช (เดช) เจ้าเมืองภู แล่นช้าง พระธิเบศร์วงษา (ดวง) เจ้าเมืองกุดฉินารายน์ ผู้ ช่วย (อ่อน) ผู้ว่าการต�ำแหน่งเจ้าเมืองกันทรารักษ์ ราชบุตร (มหานาม) เมืองกมลาไศรย ราชบุตร (กันยา) พระศรีวรราช ผู้ช่วย (สุย) เมืองยโสธรถึงแก่กรรม ฝ่ายทางเมืองร้อยเอ็ด พระขัตยิ วงษา (เสือ) เจ้าเมือง พร้อมด้วยท้าวเพี้ยกรรมการ ได้มีใบบอกขอตั้ง ราชบุตร (จักร) เป็นอุปฮาด ขอท้าวสุริย (เภา) บุตรของท้าวสุริยวงษ์ เป็นราชวงษ์ ขอท้าวเคือ บุตรของพระขัติยวงษา (เสือ) เป็น ราชบุตร เมืองร้อยเอ็ด กับบอกขอตัง้ บ้านท่าเสาธง ริมล�ำน�ำ้ พาชี แขวงเมืองร้อยเอ็ดเป็นเมือง ขอท้าวโพธิราช เป็นเจ้า เมือง ขอท้าวสุวอ บุตรของพระพิไชยสุริยวงษ์(เจ้าโพนแพง) เป็นอุปฮาด( พระพิชัยสุริยวงษ์ (เจ้าโพนแพง) มีลูกชายรับ ราชการหลายคน เช่น ๑. พระขัติยวงษา (สาร) ๒. พระขัติ ยวงษา (เสือ) ๓.พระธ�ำรงชัยธวัช (โพธิราช) ๔. พระธ�ำรง ชัยธวัช (สุวอ) ๕. ราชบุตร ๖. ราชวงษ์ (สุริย, เภา) ) ทั้งสอง คนนี้ เป็นน้องชายพระขัติยวงษา (เสือ)) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ บ้านเสาธง เป็น เมืองธวัชบุรี แต่งตัง้ ท้าวโพธิราช เป็น พระธ�ำรงไชยธวัช (โพธิ ราช) ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าเมือง และโปรดเกล้าแต่งตัง้ ต�ำแหน่ง อุปฮาด ราชวงษ์ ราชบุตร เมืองธวัชบุรี ตามใบบอกเมือง ร้อยเอ็ดขอ ครั้นพระธ�ำรงไชยธวัช (โพธิราช) กับอุปฮาด (จักร) เมืองร้อยเอ็ด แลราชวงษ์ ราชบุตร กรรมการเมืองร้อยเอ็ด เมืองธวัชบุรี กราบถวายบังคมลาไปถึงบ้านสาริกา อุปฮาด (จักร) กับพระธ�ำรงไชยธวัช (โพธิราช) ยังกลับไม่ถึงเมือง ได้ ถึงแก่กรรมระหว่างเดินทาง

พิเศษ • ในปักษ์ 52 (ปักษ์ที่

1 ของปีที่ 5)

อิส ระชน ฅนเคยหล่ อ

โบร�่ำ โบราณ สอนลูกหลานว่า คบคนดูหน้า ซื้อ ผ้าดูเนื้อ ค�ำนี้เป็นอมตะนิรันดร์กาล ผู้เขียนก่อนนี้ค้านค�ำ โบราณ แต่พอนานๆ ใช้เวลาพิจารณญาณ ใช้เหตุใช้ผล ใช้ ข้อมูลเชิงสถิตพิ สิ จู น์ได้วา่ OK ภาษิตนีเ้ ป็นอมตะตลอดกาล ผมทบทวนอดีตจนปัจจุบนั กล้าสรุปได้เลยว่า รูห้ น้าไม่รใู้ จ ที่ปัจจุบันเขาใช้กันนะถูกต้องครับ อย่างที่ข�ำขันวงเหล้าเขาคุยกันว่า หน้าตาดีหวี เป็นขโมย หน้าตาด�ำๆแต่ห�ำซื่อสัตย์ แบบนี้ก็มีเยอะมาก ได้ประเภทสวยหยดติง๋ หรือหล่อลากดินนัน่ แหละตัวดี ( ตัว กินไก่ ) มีบ่อยมากที่เขาใช้หน้าแลกกิน ( แลกความเชื่อ ) แต่มาวันนี้ค�ำว่าคบคนดูหน้า ฯ กับรู้หน้าไม่รู้ใจมันพิสูจน์ ให้ชาวโลกได้รับรู้ ทั่วกัน จนได้สรุปสั้นๆ ดังที่กล่าว อดีตนายก ฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน ถึง 5 คน ( ไม่ใช่ ออบอแตหรือเทดสะแบนะ ) นายกใหญ่หรือนายก สูงนะแหละ ตาแรกชาวบ้านชาวช่องเขาก็เชื่อถือจากการ ดูหน้าและการโอภาปราศรัยเลยให้เครดิตหนักๆเข้า เขา หนะแหละตัวดี( ไอ้ตัวกินไก่ ) เช่นศุจินฎาคร่าขมขื่นชวน เชื่อเหลือก�ำลัง เจ้าพ่อเขายายบ่าย เปรมจิต พิชิตจิ๊กโก๋ หรือแม้กระทั่ง อะพิสิด ณะเวียดเหงียน เหล่านั้น ตะก่ อ นไตหรื อ สยามเคยมี ที่ เขาเรี ย กว่ า ยุ ค อันธพาลครองเมือง แต่เมื่อเทียบกับยุค กระทิง กระเทียม กระเทย ตุ๊ด แต๋วแตก ครองเมืองละก็หนักกว่าเก่า ( เท่า ที่ท่านเห็นๆ ) ผมเคยคุยให้เพื่อนฟังในวงดื่มว่า หมากับ กระเทียมเอ้ยน่ะ มีส่วนคล้ายกันอยู่อย่างคือ ถ้าหล่อนได้ เกลียดใครมันจะบักใส่หน้าแข้งไว้ชั่วชีวิตไม่มีวันให้อภัย เพราะเดียรัจฉานกลุ่มนี้ จะให้อภัยใครไม่เป็น เผลอๆให้แปลค�ำว่าอภัยอาจแปลไม่ถกู ด้วยซ�ำ้ ไป ผมจะยก ตัวอย่างให้ท่านผู้อ่านดูซัก 1-3 ตัว “อย่าง” ตัวอย่างที่ 1 ดูหน้า (ตา,คิ้ว,ปาก,คอ,จมูก)ของ สนธิ ลิ้ม ของจัมฬอง,ของสุริยะขุ่น ตะกละษิฬา ของปลา บู่ ชนคันแทนา ของหมาก ( อะพิสิด) ให้ดี ๆ “อย่างมี วิจารณญาณและยุติธรรมแล้ว ไปเทียบกับ หน้า คนต่อ

ไปนี้ดู 1. ศาสตราจารย์ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน 2. อ.คนิน บุญสุวรรณ 3. ดร.โภคิน พลกุล 4. อ.มานิต จิตรจัทร์กลับ 5. คุณเรืองไกร หรือคุณ ส.ส.วรชัย เหมะ 6. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 7. ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข ดูสิว่าความต่าง ห่างกันฟ้ากับดิน (ระหว่าง 2 กลุ่ม) คิ้ว, ตา, จมูก, ปาก, หู แต่แม้กระนี้กระนั้น ชนกลุ่มน้อย “วิสัยทัศน์ แคบ”หรือพวกไม่มีวิชั่น ก็ยังอ้าปากฟังและเชื่อ ฝ่าฝืน ความจริงหรือผ่าจริงให้เป็นเท็จกันอยู่ “ประมาณ 9-10 %ของ ปชช.ไทย” ไปดูอดีต กับปัจจุบันให้ประจักร ( ชัดแจ้ง ) อดีต โครงการไทยเข้มแข็ง โลงพัก 693 แห่ง แฟลต 9 แห่ง บาง แห่งพอมีตอม่อ พอหลอกตาเด็ก ( อนุบาล ) บางแห่งขึ้น โครงสร้างให้ช่างมีงานท�ำ ( แต่ไม่เสร็จ ) ปัจจุบนั จะแก้ปญ ั หาน�ำ้ 3.5 แสนล้าน โครงสร้าง คมนาคมขนส่ง ยังไม่ได้ลงมือท�ำ พวกชนกลุ่มน้อย ขวาง ซะแล้ว ทั้งที่เพียงเขาเสนอโครงการและหลักการเหตุผล หากสะหมองไม่ว่าง เอาหัวแม่เท้าคิดก็ยังพอสรุปได้ว่า กลุม่ ใดน่าเชือ่ ถือกว่า ระวังนะเลือกตัง้ ครัง้ หน้า หากต�ำ่ ห้า สิบ เดี๋ยวจะว่าไม่เตือน พบกันใหม่ปักษ์หน้า 53 ครับ

(อิสระชน ฅนเคยหล่อ)

แซ่บ ! เหนือค�ำบรรยาย กม. แห่งความอร่อย

ถนน สุรินทร์ – ช่องจอม ซ้ายมือ ก่อน อ.กาบเชิง 1.5 กม.

ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี

ส้มต�ำ ลาบเป็ด ลาบหมู อาหารพื้นเมือง อาหารอีสาน

229 ม. 10 บ้ านพาชื่น ต.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

รับเหมาก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน ทุกรูปแบบ จ�ำหน่าย : วัสดุก่อสร้าง ไม้แปรรูป วงกบ ประตูหน้าต่าง สี เฟอร์นิเจอร์ ราคาโรงงาน บริการส่งถึงที่

บริหารงานโดย เจ้ วรรณคนสวย มือถือ 088-3516050 ก�ำกับดูแลโดยป๋าเสริฐ คนเคยหล่ อ จองโต๊ ะ 089-9668509, 084-4104294

ภายใต้สโลแกนอร่อย ประหยัด สะอาด ไร้มลภาวะ


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556 นายกรัฐมนตรีเปิ ดโครงการ “สร้างอนาคตไทย 2020” ทีท ่ ำ� เนี ยบ รัฐบาล พร้อมเดินสายโรดโชว์ใน 12 จังหวัดทั ่วประเทศ

วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศลิ ปาคม ศาลากลางจังหวัด หนองคาย นายกิตติรตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง และนาย ชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม ร่วมกันเป็นประธานเปิดนิทรรศการงานเสวนา ครังยิ ้ ง่ ใหญ่ “สร้างอนาคตไทย 2020” เชือ่ มด่านโยงชายแดน เปิดเส้นทางไทยไปสูอ่ าเซียน ประเดิม พืน้ ทีแ่ รกอีสานเหนือ หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ เลย หนองบัวล�ำภู 4-6 ตุลาคม 2556 โดยมีนายวิ รัตน์ ลิม้ สุวฒ ั น์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับ โดยในวันนีม้ กี ารปาฐกถาพิเศษโดยนาย กิตติรตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง หัวข้อ “ก้าวเดินไปข้าง หน้า เพือ่ เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน” การปาฐกถาพิเศษโดยนายชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์ รัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงคมนาคม หัวข้อ “เชือ่ มภาค เชือ่ มชีวติ บูรณาการทุกทิศสูค่ วามเจริญ”รวมทังกิ ้ จกรรมเสวนา หัวข้อ “เมืองใหม่ ชีวติ ใหม่ ประตูการค้าเชือ่ มไทย-ลาว-จีน” โดยนายพินจิ จารุสมบัติ นายกสมาคม เศรษฐกิจไทย-จีน นายประภัสร์ จงสงวน ผูว้ า่ การการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) นายอนุชติ สกุล คู กรรมการบริหาร บริษทั เจียงอินเตอร์เนชั ่นแนล จ�ำกัด ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย นายกิตติรตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง กล่าวว่าภายในงานมีการจัดท�ำ นิทรรศการพร้อมมัลติมเี ดียน�ำเสนอข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมและขนส่ง ของประเทศ ความจ�ำเป็นในการลงทุนและเป้าหมายทีจ่ ะได้รบั ใน 7 ปี ข้างหน้า ทังนี ้ น้ ทิ รรศการจะน�ำ เสนอ โครงข่ายคมนาคมของประเทศไทยทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตซึง่ ประกอบด้วยรถไฟความเร็วสูง รถไฟ ทางคู่ โครงข่ายถนนเชือ่ มภูมภิ าค ท่าเรือ และการพัฒนาด้านการค้าชายแดน ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ทเ่ี น้น การลงทุนในระบบคมนาคม นอกจากจะส่งผลให้เกิดการเดินทางขนส่งสะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงทุก พืน้ ทีแ่ ล้วยังมีผลต่อเศรษฐกิจการค้า อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคต แต่ทส่ี ำ� คัญทีส่ ดุ คือการคมนาคม ทีเ่ ปลีย่ นไปจะให้วถิ ชี วี ติ ของทุกคนเปลีย่ นแปลง ระบบคมนาคมทีด่ มี สี ว่ นสร้างสังคมและครอบครัวเข้ม ั แข็ง ดังนั ้ น้ ความห่างไกลจะไม่ใช่ปญหาชี วติ อีกต่อไป นอกจากข้อมูลระดับประเทศแล้ว นิทรรศการนี้ ยังได้จดั ท�ำเนือ้ หาในระดับภูมภิ าค จังหวัด ชุมชนเพือ่ ให้คนไทยในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์สงู สุด ได้รบั ทราบข้อมูลการลงทุนปรับระบบคมนาคมทีจ่ ะเกิดในพืน้ ทีข่ องตน จะได้วางแผนชีวติ และการงานวัน ั ข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม พร้อมเปิดรับฟงความคิ ดเห็นของประชาชนในพืน้ ที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ เลย หนองบัวล�ำภู ว่าต้องการเห็นการพัฒนาประเทศและท้องถิน่ อย่างไร ั ั บนั ด้าน นายชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์ มีขอ้ เสนอแนะหรือไม่และพบปญหาอะไรบ้ างในการคมนาคมปจจุ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิม่ เติมว่างานสร้างอนาคตไทย 2020 ในครังนี ้ ้ไม่เพียงน�ำ เสนอข้อมูลด้วยรูปแบบทันสมัย เข้าใจง่ายยังได้มกี ารจ�ำลองรถไฟความเร็วสูงมาให้ประชาชนได้ทดลอง สัมผัสประสบการณ์ชวี ติ แบบใหม่ รวมถึงการอธิบายการเกิดขึน้ ของเมืองใหม่รอบๆสถานีรถไฟความเร็ว สูงผ่านแบบจ�ำลองสามมิตทิ ท่ี ำ� ให้ทกุ คนเข้าใจถึงคุณภาพชีวติ ทีจ่ ะได้รบั ในอนาคต

ย�ำ้ การพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ จะเป็นตัวเชือ่ มโยงไปสูก่ ารพัฒนา หัวเมืองต่างๆ ต่อยอดสูก่ ารลงทุนพัฒนาในด้านสาธารณสุข การศึกษา และเศรษฐกิจ โดยให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการนี้ นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง กลาโหม เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ “สร้างอนาคตไทย 2020” ทีท่ ำ� เนียบ รัฐบาล ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านระบบคมนาคม ขนส่ง ทีใ่ ช้วงเงินกูจ้ ากพระราชบัญญัตใิ ห้อำ� นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่ พัฒนา โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท หรือ พ.ร.บ.กูเ้ งิน 2 ล้านล้าน เพือ่ ชีแ้ จงท�ำความเข้าใจถึงรายละเอียดของโครงการ และให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างทั ่วถึง

“ไหลเรือไฟในอีสาน ประจ�ำปี 2556” เรียบเรียงโดย มยุรี นาสา ตุลาคม 2556

“ไหลเรือไฟ” เป็นพิธกี รรมทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนชาว อีสานยึดถือปฏิบตั สิ บื ทอดกันมาแต่ครังโบราณ ้ บางทีเรียกว่า “ล่องเรือไฟ” หรือ “ปล่อยเรือไฟ” ซึง่ เป็นลักษณะทีเ่ รือไฟ เคลือ่ นทีไ่ ปเรือ่ ยๆ เรือไฟหรือเฮือไฟ หมายถึง เรือทีท่ ำ� ด้วย ท่อนกล้วย ไม่ไผ่ หรือวัสดุทล่ี อยน�้ำมีโครงสร้างเป็นรูปร่าง ต่างๆ ตามต้องการ เมือ่ จุดไฟใส่โครงสร้างเปลวไฟจะลุกเป็น รูปร่างตามโครงสร้างนัน้ ๆ จังหวัดทีเ่ คยท�ำพิธกี รรมการไหล เรือไฟอย่างเป็นทางการได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม หนองคาย เลย มหาสารคามและอุบลราชธานี ประเพณีไหลเรือไฟมีความเชือ่ มโยงสัมพันธ์กบั ข้อมูลความเป็นมาหลายประการ เป็นต้นว่า เนือ่ งจากการบูชา รอยพระพุทธบาท การบวงสรวงพระธาตุจฬุ ามณี การระลึกถึง พระคุณของพระแม่คงคา เป็นต้น นอกจากความเชือ่ ดังกล่าว แล้วอาจชีใ้ ห้เห็นถึงภูมปิ ญั ญาในเชิงสร้างสรรค์ทางด้าน เกษตรกรรมอีกด้วย เชือ่ ว่าการไหลเรือไฟจะท�ำให้ฝนตกในปี ต่อไปดี เพราะการไหลเรือไฟเป็นการปล่อยไฟลงแม่น้ำ� ท�ำให้ พญานาคทีอ่ ยูใ่ นน�้ำได้รบั ความร้อนแล้วหอบน�้ำหนีขน้ึ ไปอยู่ บนฟ้า ซึง่ หากเป็นไปตามความเชือ่ นีก้ ารไหลเรือไฟอาจนับ เป็นหนึง่ ในกลุม่ ประเพณีเพือ่ การไล่น้�ำ และครันพอถึ ้ งเดือน หก (ไทย) น�้ำในโลกมนุษย์จะแห้ง ผูค้ นเดือดร้อนจึงพากันจุด บัง้ ไฟขอฝน พอมนุษย์จดุ บัง้ ไฟขึน้ ไป พญาแถนจะสั ่งให้ พญานาคน�ำน�ำ้ ทีห่ อบขึน้ มาไปคืนโลกมนุษย์โดยตกลงมาเป็น ฝน ประเพณีการไหลเรือไฟโบราณ มักนิยมท�ำกันในวัน ขึน้ 15 ค�ำ่ เดือน 11 ในช่วงเช้าจะมีการท�ำบุญตักบาตร ถวาย เพล พลบค�่ำชาวบ้านจะน�ำของกิน เสือ้ ผ้า เครือ่ งใช้ขนม ข้าวต้มมัด กล้วย อ้อย หมากพลู บุหรี่ ใส่ลงในกระจาดบรรจุ ไว้ในเรือไฟ เป็นธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ว่ี า่ ชาวบ้านทีอ่ ยูท่ า้ ยน�้ำ หากพบเรือไฟลอยมาติดสามารถเก็บเอาข้าวของทีต่ ดิ มากับ เรือไปใช้ได้ ในสมัยก่อน นิยมจัดท�ำกันในหมูบ่ า้ นและหลายๆ หมูบ่ า้ นทีร่ วมกันจัดท�ำเรียกว่า “คุม้ ” โดยมักใช้ชอ่ื วัดทีอ่ ยูใ่ กล้ หมูบ่ า้ นในการตังชื ้ อ่ คุม้ เช่น “คุม้ วัดพระธาตุ” “คุม้ วัดปา่ เหนือ” “คุม้ วัดโพธิ ์งาม” เป็นต้น โดยในช่วงเทศกาลท�ำบุญออกพรรษา ชาวบ้านคุม้ วัดต่างๆ จะรวมใจกันท�ำเรือไฟ (เฮือไฟ) โดย การน�ำเอาต้นกล้วยหรือไม้ไผ่มาท�ำเป็นทุน่ ก่อโครงท�ำแผ่นตัง้

I - S A N

T R I P S

บนทุน่ ด้วยไม้ไผ่ขนาดเล็กและลวดตัดเป็นลายตามทีต่ อ้ งการ แล้วใช้ผา้ เก่าๆ ขาดๆ มาฉีกเป็นริว้ ๆ ชุบน�้ำมันยางหรือน�้ำมัน โซลาใช้เป็นส่วนจุดไฟ ทังนี ้ ใ้ นสมัยก่อนการออกแบบมักเป็น เรือ่ งราวเกีย่ วกับพุทธประวัติ ในปจั จุบนั นัน้ จะมีลกั ษณะทีเ่ ป็ นงานประเพณี เอิกเกริก และเน้นไปทีก่ ารประดับตกแต่งเรือเพือ่ ความสวยงาม ดังเช่นที่ จังหวัดนครพนม จะมีงานประเพณีไหลเรือไฟ ในวัน ที่ 12-20 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด และแนวเขือ่ นริมโขง กิจกรรมทีส่ ำ� คัญในงาน ได้แก่ พิธรี ำ� บูชา องค์พระธาตุพนมของ 7 ชนเผ่าพืน้ เมืองชาวนครพนมทีส่ วย สดงดงาม ในช่วงเช้าวันที่ 19 ต.ค. 2556 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าลานวัดพระธาตุพนมวรวิหาร เวลา 18.00 น.เป็นต้น ไป ร่วมพิธขี อขมาพระแม่คงคาและลอยเคราะห์ไปพร้อมกับ เรือไฟโบราณ ณ ลานตะวันเบิกฟ้า และชมขบวนเรือไฟทีย่ งิ่ ใหญ่งดงามตระการตาเหนือล�ำน�้ำโขง เพือ่ บูชาองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า พร้อมทังร่ ้ วมงานข้าวพาแลง ณ บริเวณหน้าตลาด อินโดจีน นอกจากนัน้ ยังมี การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราช ทานฯ พิธอี นั เชิญไฟพระฤกษ์ การประกวดขบวนแห่ การ ประกวดปราสาทผึง้ กิจกรรมร�ำวงย้อนยุค พิธที ำ� บุญตักบาตร เทโว เทีย่ วงานการกุศลสมทบทุนให้กาชาด การออกรางวัล สลากกาชาด การแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมชมมหรสพ ภาพยนตร์และดนตรีสนุกสนานตลอดงาน. สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี ส�ำนักงานจังหวัดนครพนม โทร 042 511 515 เทศบาลเมืองนครพนม โทร 042 516 159 วัฒนธรรมจังหวัด นครพนม โทร 042 516 050 หรือติดต่อได้ท่ี ททท.ส�ำนักงาน นครพนม เปิดบริการทุกวันตังแต่ ้ เวลา 08.30–16.30 น. โทร 042 513 490-1 E-mail: tatphnom@tat.or.th ส่วนจังหวัดมหาสารคาม จะมีการจัดงานประเพณี ออกพรรษา แข่งขันเรือยาว ลอยกระทงและไหลเรือไฟ ณ บริเวณบึงบอนและหน้าเทศบาลต�ำบลหัวขวาง อ. โกสุมพิสยั จ.มหาสารคามระหว่างวันที่ : 18 – 19 ตุลาคม 2556 สอบถาม รายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี : เทศบาลต�ำบลหัวขวาง โทร. 043 761 131 ต่อ 108

ทางด้านจังหวัดเลย มีการจัด งานไหลเรือไฟในเทศกาลงานประเพณี ออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน ประจ�ำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๓-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หน้าทีว่ า่ การอ�ำเภอ เชียงคาน และลานวัฒนธรร วัดท่าคก โดยนักท่องเทีย่ วได้ชม วิถปี ระเพณีดงเดิ ั ้ มแห่งเมืองเชียงคาน ร่วมเชียร์การแข่งขันเรือ ยาวกลางแม่น้�ำ งดงามกับการไหลเรือไฟและผาสาดลอย เคราะห์สว่างไสวทั ่วสายนทีโขง กิจกรรมทีน่ า่ สนใจได้แก่ การ แข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราช สุดา สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้าน ยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิ ริวณ ั ณวรีนารีรตั น์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้าน ขบวน แห่ปราสาทผึง้ การ การไหลเรือไฟ ผาสาดลอยเคราะห์ มี การจ�ำหน่ายสินค้าหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ มีขบวนของดี จากต�ำบลต่าง ๆ จากคุม้ วัดในเขตเทศบาลต�ำบลเชียงคาน และหมูบ่ า้ นวัฒนธรรมในพืน้ ทีเ่ ข้าร่วมงาน สอบถามราย ละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี อ�ำเภอเชียงคาน โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๕๙๗ เทศบาลต�ำบลเชียงคาน โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๙๑๔ และการท่อง เทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www. facebook.com/tatloei Twitter: @tatloei ทีม่ า: www.เทีย่ วอีสาน.com

17

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความส�ำคัญของการออก พ.ร.บ.กูเ้ งิน 2 ล้านล้าน บาท จะเป็นเงินลงทุน เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานประเทศ เน้นการพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่ง เป็นจุดเริม่ ต้นท�ำให้เกิดการลงทุน พัฒนาในด้านโรงพยาบาล สถาน ศึกษา ศูนย์การค้า ตามเมืองต่างๆ เพือ่ เชือ่ มต่อพืน้ ทีเ่ มืองต่อเมือง โดยรัฐบาลมอง ว่าการออกเงินกูด้ งั กล่าว ไม่ใช่การตอบโจทย์แค่เพียงโครงสร้างพืน้ ฐาน แต่สงิ่ ทีจ่ ะ ได้รบั คือการส่งเสริม ในทุกด้านรวมทังสิ ้ นค้าเกษตร สินค้าโอทอป และการท่องเทีย่ ว นอกจากนีส้ งิ่ ทีต่ ามมาคือภาคการลงทุน เพือ่ ให้ไทยเพิม่ ขีดความสามารถ ในการแข่งขัน การพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคมนาคมทางน�้ำ ทางอากาศ และการเชือ่ มโยงด่านตรวจของแต่ละประเทศ จึงอยากให้ทกุ ภาคส่วนมี ส่วนร่วมในการก�ำหนดภาพอนาคตไทยในอีก 7 ปีขา้ งหน้า จากนัน้ นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางลงพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดเสวนาและ ั นิทรรศการ รวมถึงเปิดการรับฟงความคิ ดเห็นของประชาชนต่อโครงการพัฒนา โครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมใน 12 จังหวัดทั ่วประเทศ จะใช้เวลา 2 เดือน คือเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน ทังนี ้ ้ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมในพืน้ ที่ 12 จังหวัด คือวันที่ 4 – 6 ต.ค.ทีศ่ าลากลาง จ.หนองคาย วันที่ 11 – 13 ต.ค.ที่ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา วันที่ 15 - 17 ต.ค. ทีโ่ รงแรมเซ็นทรัลพัทยา บีช จ.ชลบุร ี วันที่ 18 – 20 ต.ค.ทีจ่ .อุบลราชธานี วันที่ 25 - 27 ต.ค. ทีม่ หาวิทยาลัย ขอนแก่น 1 - 3 พ.ย. ที่ ห้องประชุมเทศบาลนครสวรรค์ นอกจากนัน้ วันที่ 1 - 3 พ.ย.จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา วันที่ 8 - 10 พ.ย.ทีศ่ นู ย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 8 - 10 พ.ย.ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี วันที่ 15 - 17 พ.ย.ทีศ่ นู ย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต วันที่ 22 - 24 พ.ย. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช และวันที่ 29 พ.ย.- 1 ธ.ค. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา


18

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556 การประชุมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ ์ สุวรรณสุจริต ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ โดยมีนาย สุทธิ สุโกศล แรงงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการประชุมในครังนี ้ ้ เพือ่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กลุม่ เป้า หมาย ได้แก่ กลุม่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั ่วไปในชุมชน รวมทังพนั ้ กงาน หรือลูกจ้าง ในสถานประกอบการ ส�ำหรับการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ขอนแก่น ได้เชิญชวนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดขอนแ่กน่ ทีเ่ ป็นต้น แบบด�ำเนินกิจกรรมเข้าร่วมแสดงผลงาน จัดนิทรรศการ รวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรมส่งเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ โดยในการประชุมครังนี ้ ม้ สี ถานประกอบการต่างๆ ทังขนาดเล็ ้ ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น

คนเด่นประจ�ำปักษ์ 52

พล.ต.ท.อนุชัย เล็กบ�ำรุง ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 4

พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ เลื่อนจาก ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ไปด�ำรงต�ำแหน่ง รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต. จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ จาก รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด มาเป็น ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

พ.ต.อ.ชัยญัติ สายถิ่น จาก รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ไปด�ำรงต�ำแหน่ง ผบก.ภ.จว.หนองคาย

สุรินทร์จดั งานสืบสานประเพณี แซนโฏนตา บูชาบรรพบุรษ ุ ของชุมชนชาว พืน ้ เมืองสุรินทร์อย่างยิ่ งใหญ่ มีชม ุ ชนทัง้ 17 อ�ำเภอ และชุมชนเทศบาล เมืองสุรินทร์ กว่า 20 ขบวน และขบวนช้าง ร่วมขบวนแห่อญ ั เชิ ญเครื่องเซ่น ไหว้ ไปรอบเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ก่อนจะประกอบพิ ธีเซ่นใหว้พระยาสุ ริ นทรภักดีศรีณรงค์จางวางเจ้าเมืองคนแรก

มุกดาหารจัดกิ จกรรมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก วันที่ 1 ต.ค. 2556 เวลา 13.30 น. ประชาชนชาวจังหวัดสุรนิ ทร์ ทีพ ่ ดู ภาษา เขมรเป็ นภาษาถิน่ ทัง้ 17 อ�ำเภอ และชุมชนเทศบาลเมืองสุรนิ ทร์ กว่า 20 ขบวน และขบวนช้าง ร่วมขบวนแห่อญ ั เชิญเครือ่ งแซนโฎนตา (เครือ่ งเซ่นไหว้ )ทีส่ วยงาม ตระการตา ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมขบวนต่างก็แต่งชุดผ้าไหมพืน้ บ้านทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของ จังหวัดสุรนิ ทร์ร่วมขบวนอันยาวเหยียด พร้อมทัง้ ขบวนขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะกันตรึมที่เป็ นการเล่นพื้นบ้านสุรนิ ทร์ร่วมในขบวน โดยเคลื่อนขบวนจาก บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรนิ ทร์ไปรอบเขตเทศบาลเมืองสุรนิ ทร์ และมารวม ตัวกันทีบ่ ริเวณลานหน้าอนุ สาวรียพ ์ ระยาสุรนิ ทร์ภกั ดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม ) เพือ่ ร่วมงาน”ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรษ ุ ” ต่อหน้าอนุ สาวรียพ ์ ระยาสุรนิ ทร์ ภักดีศรีรงค์จางวาง ซึง่ เป็ นพ่อเมืองคนแรก โดยมีนายนิรนั ดร์ กัลยาณมิตร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุรนิ ทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และบุคคลทีช่ าวจังหวัด สุรนิ ทร์ให้ความเคารพนับถือร่วมประกอบพิธเี ซ่นไหว้ ในครัง้ นี้ ส�ำหรับประเพณี แซนโฎนตา เป็ นประเพณีทม่ี คี วามส�ำคัญ และปฏิบตั สิ บื ทอดกันมานับร้อยปี ของ ชาวพืน้ เมืองสุรนิ ทร์ทพ ่ี ดู ภาษาเขมร เป็ นการแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทีต่อ ผูม้ พี ระคุณ แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ รวมถึงชุมชนต่างๆ โดยจะประกอบพิธตี รงกับวันแรม 14 ค�่ำ เดือน 10 ของทุกปี โดยลูกหลานชาวพืน้ เมืองสุรนิ ทร์ ทีไ่ ปท�ำงานยังต่างถิน่ หรือตัง้ ถิน่ ฐานอยูท่ อ่ี น่ื ไม่ ว่าจะอยูใ่ กล้หรือไกล จะเดินทางกลับมารวมญาติเพือ่ ท�ำพิธแี ซนโฎนตา คือการเซ่น ไหว้บรรพบุรษ ุ อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน ในส่วนการแซนโฎนตาของแต่ละบ้าน แต่ละชุมชนซึง่ ในปีน้ี ................ส.ปชส.สุรนิ ทร์

ทีศ่ าลาปฏิบตั ธิ รรมวัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผูว้ ่าราชการจังหวัด มุกดาหารได้ เป็นประธานน�ำส่วนราชการพร้อมด้วยพีน่ ้องประชาชนชาว มุกดาหาร แต่งกายชุดขาว ร่วมกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระ ชันษา100ปี สมเด็จพระพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปริณายก ซึง่ ทางส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารได้จดั ขึน้ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล มหาสังฆปริณายก ทรงพระเจริญพระชันษา 100ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เพือ่ เป็ นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยได้ม ี พิธกี ารสักการะพระบรมสารีรกิ ธาตุ และพิธถี วายราชสักการะ เบือ้ งหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล มหาสังฆปริณายก คณะสงฆ์น�ำสวดมนต์และสวด โพฌังคปริตร ถวาย พระพรชัยมงคลจากนัน้ นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัด มุกดาหาร เป็นต้นเสียงน�ำอ่านค�ำประพันธ์ถวายพระพรสมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม อ่านค�ำประพันธ์พร้อมกัน ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรจังหวัดอ�ำนาจเจริ ญ มอบเงิ นช่วยเหลือเกษตรกรผูป ้ ระสบภัยพิ บตั ิ “ทิ้ งช่วง ปี 2555”

ทีห่ อ้ งประชุมพญานครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอ�ำนาจเจริญ นายอภิชาติ งามกมล รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ เป็ นประธาน เปิดงานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ “ทิง้ ช่วง ปี 2555 ระหว่างเดือนกันยายน จนถึงเดือน พฤศจิกายน 2555 ท�ำให้เกษตรกร ได้รบั ผลกระทบเป็ นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะนาข้าวซึง่ อยูร่ ะหว่างการตัง้ ท้องออกดออก ออกรวง ท�ำให้พน้ื ทีน่ าเกษตรกรได้รบั ความเสียหายเป็ น จ�ำนวนมาก จ�ำนวน 6 อ�ำเภอ 45 ต�ำบล 440 หมูบ่ า้ น 23,679 ราย พืน้ ที่ 175,885.25 ไร่ และคณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2556 เห็น ชอบให้ ธกส.เบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2556 งบกลาลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉุกเฉิน จ�ำนวน 195,760,283.25 บาท จ่ายให้แก่เกษตรกร อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ 9,242 ราย เป็ นเงิน 91,869,246.- บาท อ�ำเภอชานุมาน 5,242 ราย เป็นเงิน 30,372,100.50.บาท อ�ำเภอปทุมราชวงศา 2,038 ราย เป็ นเงิน 9,122,148.-บาท อ�ำเภอพนา 922 ราย เป็ นเงิน 4,369,638.-บาท อ�ำเภอเสนางคนิคม 5,568 ราย เป็ นเงิน 59,881,347.75.-บาท อ�ำลืออ�ำนาจ 57 ราย เป็ น เงิน 145,803.-บาท

ส�ำรองห้องพักติดต่อ โทร.081-9760031 086-2552291

www.parimagarden.ob.tc


Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(1 ต.ค.56) จังหวัดร้อยเอ็ดโดยส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร้อยเอ็ด และอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้จดั โครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลอง พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปริณายก ณ ศาลาการเปรียญวัดสระทอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ เฉลิมฉลองปีพทุ ธยันตีทจ่ี ะสิน้ สุดในปี 2556 และเพือ่ ฉลองพระชันษา 100 ปี เนือ่ งในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสัง ราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 พรรษา ใน วันที่ 3 ตุลาคม 2556 และเพือ่ เป็นการเผยแพร่พระประวัติ พระศานกิจ และพระเกียรติคณ ุ กิจกรรมในภาคเช้า เวลา 06.30 น. นายสมศักดิ ์ ข�ำ ทวีพรหม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธที ำ� บุญตักบาตร พระสงฆ์ จ�ำนวน 101 รูป ณ ศาลาการเปรียญวัดสระทอง อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด และเวลา 09.00 น. พิธเี ปิดโครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลอง พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยนายพศิน โกมลวิชญ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดโครงการ กิจกรรมในพิธมี กี ารสาธยายพระไตรปิฏก การอ่าน การแผลความหมาย การสวด และการตอบบัญหา พระไตรปิฏก 3 ฉบับ โดยมีขา้ ราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมในพิธจี ำ� นวนมาก

มูลนิ ธิราชประชานุเคราะห์ น�ำถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมทีร่ อ้ ยเอ็ด 2,000 ครัวเรือน

(3 ต.ค. 56) นายพร อุดมพงษ์ รองประธานฝา่ ยบริหาร มูลนิธริ าช ประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายประสงค์ วิฑรู กิจจา เลขามูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ น�ำถุงยังชีพพระราชทานพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั มอบให้แก่ราษฎรทีป่ ระสบภัยน�้ำท่วม ที่ จ.ร้อยเอ็ด ทีว่ ดั บ้าน โนนหนามแท่ง ม.4 ต.ศรีวลิ ยั อ.เสลภูม ิ จ.ร้อยเอ็ด จ�ำนวน 1,000 ครัวเรือน และทีว่ ดั บ้านมะแว ต.บึงงาม อ.ทุง่ เขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด จ�ำนวน 1,000 ครัว เรือน รวม 2,000 ครัวเรือน โดยมีนายสมศักดิ ข�์ ำทวีพรหม ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ร้อยเอ็ด และคณะกรรมการมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์จงั หวัดร้อยเอ็ด ให้การ ต้อนรับและอ�ำนวยความสะดวกประชาชนทีป่ ระสบภัยน�้ำท่วมรับถุงยังชีพ พระราชทานได้อย่างสมเกียรติ อ.เสลภูม ิ จ.ร้อยเอ็ด ประสบภัยน�ำ้ ท่วมเนือ่ งจากฝนตกหนักต่อเนือ่ ง เมือ่ 22 กันยายน เป็นต้นมา ส่งผลให้น้ำ� ในแม่น้ำ� ชีและแม่น้ำ� ยังเอ่อล้น เข้า ท่วมไร่นาเกษตรกร 47,000 ไร่ 11 ต�ำบล 78 หมูบ่ า้ น ราษฎรเดือดร้อน 3,343 ครัวเรือน อ.ทุง่ เขาหลวง พืน้ ทีก่ ารเกษตรเสียหาย 5,000 ไร่ ท้องที่ 4 ต�ำบล 42 หมูบ่ า้ น ประชาชนเดือดร้อน 1,500 ครัวเรือน สถานการณ์น้ำ� ท่วมในไร่ นาเกษตรกรทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ดขณะนี้ มีแนวโน้มลดลง ส�ำหรับสถานการณ์นำ้� ในอ่างเก็บน�ำ้ ของจังหวัดร้อยเอ็ด 11 แห่ง ยังคงสามารถจุนำ้� ได้เพิม่ อีกจ�ำนวน มาก ด้านการช่วยเหลือเบือ้ งต้น นายสมศักดิ ข�์ ำทวีพรหม ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ร้อยเอ็ด ได้ส ั ่งการให้นายอ�ำเภอ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ส�ำรวจความเสียหาย เกษตรกรผูป้ ระสบภัยน�้ำท่วมเพือ่ เร่งรัดช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป

นสพ.ภาคอีสาน

19

สถานี ตำ� รวจภูธรอ�ำเภอค�ำเขือ่ นแก้ว จังหวัดยโสธร ได้จดั การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ต้านยาเสพติดครังที ้ ่6 เนือ่ งในวันต�ำรวจแห่งชาติประจ�ำปี 2556 สถานีตำ� รวจภูธรอ�ำเภอค�ำเขือ่ นแก้ว จังหวัดยโสธร ได้จดั การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ต้านยาเสพติดครังที ้ ่ 6 จากการน�ำของท่าน พ.ต.อ.ถวาย บูรณรักษ์ รอง ผบก.สถานี ต�ำรวจภูธร จังหวัดยโสธร รักษาราชการแทน ผกก.สถานีตำ� รวจภูธรค�ำเขือ่ นแก้ว และ พ.ต.ต.ถนอม เฉลิมแสน สว.อก.ท�ำหน้าทีง่ านจราจร สภ.ค�ำเขือ่ นแก้ว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ต�ำรวจ สภ.ค�ำเขือ่ นแก้วทุกนาย และยังได้รบั เกียรติจากผูใ้ หญ่หลายท่านมาร่วมเป็นเป็น เกียรติในครังนี ้ ด้ ว้ ย โดยมี ส.ส.บุญแก้ว สมวงศ์ เป็นประธานในการเปิดงานในครังนี ้ ้ พร้อม ด้วยท่านนายอ�ำเภอ สมเพ็ชร สร้อยสระคู นายอ�ำเภอค�ำเขือ่ นแก้วให้เกีย่ รติมาร่วมงานด้วย ั บนั สถานีตำ� รวจภูธรค�ำเขือ่ นแก้ว และยังอีกหลายท่านทีไ่ ม่ได้เอ่ยนาม โดยจากสภาพปจจุ และประชาชนต้องการให้เยาวชนได้หลีกเลีย่ งห่างไกลยาเสพติด ดังนัน้ สถานีตำ� รวจภูธรค�ำเขือ่ นแก้วจึงได้จดั ให้มกี ารแข่งขันกีฬาดังกล่าวขึน้ ระหว่างวันที่ 1 – 13 ตุลาคม 2556 โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1.เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 2.เพือ่ ให้กลุม่ วันรุน่ นักเรียน เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 3.เพือ่ ปลูกจิตส�ำนึกเยาวชนให้มนี ำ้� ใจเป็นนักกีฬา 4.เพือ่ ให้เยาวชนรูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 5.เพือ่ สร้างความสามัคคีระหว่างข้าราชการต�ำรวจและประชาชน ในการจัดการแข่งขันกีฬาครังนี ้ ไ้ ด้มที มี เข้าร่วมแข่งขันทังหมดรวม ้ 65 ทีมด้วยกัน จากหน่วยงานราชการ โรงเรียนต่าง ๆ ภาคเอกชนต�ำบลต่าง ๆ และได้งบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และพ่อค้าห้างร้านต่างๆประชาชนทั ่วไป และทีส่ ำ� คัญ ได้รบั การสนับสนุนอุปการณ์กฬี าจาก ท่าน ดร.สุรสิทธิ ์ สิงห์หลง ผอ.การท่องเทีย่ วและ กีฬาจังหวัดยโสธร และว่าทีร่ อ้ ยตรีหญิงกาญจนา วาสนสิทธิ ผอ.ศู ์ นย์กฬี าแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร ว่าทีร่ อ้ ยตรีหญิงากาญจนา วาสนสิทธิ ์ ผอ.ศูนย์กฬี าแห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์กฬี า ให้ พ.ต.ต.ถนอม เฉลิมแสน สว.อก.ท�ำหน้าที่ งานจราจร สภ.ค�ำเขือ่ นแก้ว จังหวัดยโสธร ในการ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเฉลิมพระเกียรติตา้ น ยาเสพติด ครังที ้ ่ 6 ระหว่างวันที่ 1-13 ตุลาคม 2556

ดร.สุรสิทธิ ์ สิงห์หลง ผอ.การท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดยโสธร มอบอุปกรณ์กฬี าให้ พ.ต.ต.ถนอม เฉลิมแสน สว.อก.ท�ำหน้าทีง่ านจราจร สภ.ค�ำเขือ่ นแก้ว จังหวัดยโสธร ในการจัดการ แข่งขันกีฬาฟุตซอลเฉลิมพระเกียรติตา้ นยาเสพติด ครังที ้ ่ 6 ระหว่างวันที่ 1-13 ตุลาคม 2556 ข่าวโดย.ปริยากร วรุฬธนกิจ ผอ.ศูนย์ขา่ วยโสธร

” 2 5 ์ ษ ก ั “ป

ปิดเล่ม เป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 1

ผู้อา่ นบางท่านบอกว่าท�ำไมไวจัง ผู้เขียนก็มีความรู้สกึ คล้ าย ๆ กัน เหมือนไม่นาน มานี่เอง (ฉบับที่ 1 ปี ที่ 1) คณะเริ่มต้ นกัน ฉบับมหามงคลฤกษ์ 5 ธันวา 52 ร่วมถวายพระพร ในหลวงกับสื่ออื่น ๆ เขา รู้สกึ เหมือน 2-3 ปี ไว ๆ คงต่างกับบางคณะหรื อคนบางกลุม่ 4 ปี ดูเหมือน 4 ทศวรรษ เพราะนัน่ คือฝ่ ายรอ ความหวังว่า จะยังงั ้นจะยังงี ้ เดือนนี ้จะต้ องยังงั ้น วัน ๆ ยาวนานเหมือนสัปดาห์ แต่ทว่า คณะผู้จดั ท�ำ น.ส.พ. ภาคอีสาน รู้สกึ ว่าวันหนึง่ ๆ เสมือนไม่ถงึ สิบชัว่ โมง เพราะค�่ำไวเหลือ เกิน แว๊ บ ๆ จะหมดไปอีก 1 วัน ท�ำอะไรแทบไม่ทนั จะมืดซะแล้ ว คงคล้ าย ๆ กับฝ่ ายค้ านกับฝ่ ายรัฐบาล แต่ละคืนวันดูแตกต่างกันยิ่งนัก เพราะฝ่ าย หนึง่ ท�ำงานให้ กบั ปชช. อีกฝ่ ายท�ำงานให้ คณะบุคคลทีม่ จี ำ� นวนค่อนข้ างจ�ำกัด เหมือนไม่มี อะไรผูกมัด นึกจะท�ำอะไรก็ท�ำ ถูกมัง่ ผิดมัง่ ชัง่ หัวมัน ฉันไม่แคร์ ความรู้สกึ ใครอยูไ่ ปแบบ วัน ๆ ฉันคิดแต่เรื่ องที่ไม่สร้ างสรรค์ ขึ ้นมาปั น้ แต่งจากแดง เป็ นน� ้ำเงินประมาณนั ้น ค้ านสะเปะสะปะ หลับตาค้ านแบบเอาข้ างถูไปวัน ๆ ไม่นานอาจพาคณะของตน ล่มสลาย กลายเป็ นพวกสูญพันธ์ เช่นกันกับไดโนเสาร์ เหลือแต่ซากกระดูกให้ ลกู หลาน เหลน เอาไปท�ำงานวิจยั นัน่ คือจุดจบ พบกันใหม่ฉบับหน้ า 53 (5/2)

( อิสระชน ฅนเคยหล่อ)

รับสมัคร ผู้สื่อข่าวและการตลาด น ่ ั ช ช ิ ม ม อ ค + น อ ื รายได้ เงินเด

088-5633402


20

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2556

ดร.สมชอบ นิ ติพจน์

ต�ำแหน่ ง นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครพนม สมัยที่ 2

http://www.somchop.blogspot.com/

ท่าน ดร.สมชอบ นิตพิ จน์ นายก อบจ.นครพนม เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน “โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผูพ้ กิ าร และ ด้อยโอกาส ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ “โดยองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครพนม ร่วมกับสมาคมคนพิการจังหวัดนครพนม, สมาคม ั คนตาบอด , สมาคมคนหูหนวด , ชมรมพัฒนาปญญาของผู พ้ กิ าร จังหวัดนครพนม ได้จดั ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความรู้ ให้กบั ผูพ้ กิ ารและด้อยโอกาส ในจังหวัดนครพนม ได้ มีอาชีพ สามารถเลีย้ งตัวเองได้ ร่วมถึงการพัฒนาศักยภาพของผูพ้ กิ าร ให้เป็นทีย่ อมรับในสังคม อยูร่ ว่ มกับสังคมได้อย่างมีความสุข ท่าน ดร.สมชอบ นิตพิ จน์ นายก อบจ.นครพนม ร่วมกับท่าน รองนายกฯ สุจนิ ดา ศรีวรขาน คณะสมาชิกสภา อบจ.นครพนม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แขกผูม้ เี กียรติหลายท่าน ผูน้ �ำท้องที่ ผูน้ �ำท้อง ถิน่ ตลอดจนพีน่ อ้ งประชาชนบ้านใกล้เรือนเคียงทีท่ ราบข่าว ได้มา ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการส่งมอบ บ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็น พระราชกุศล แด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และสมเด็จ พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ พระบรมราชิ นนี าถ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ์ นครพนม ร่วมกับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓ ค่ายพระ ยอดเมืองขวาง จังหวัดนครพนม ได้ทำ� การก่อสร้างและส่งมอบกันมา โดยครังนี ้ ้ ท�ำพิธสี ง่ มอบบ้านตามโครงการฯ หลังที๙่ และ หลังที่ ๑๐ “เยีย่ มผูต้ อ้ งขัง เรือนจ�ำกลางนครพนม” ท่าน ดร.สมชอบ นิตพิ จน์ นายก อบจ.นครพนม พร้อมด้วย นาง สุจนิ ดา ศรีวรขาน รองนายกฯ นายสมนาม เหล่าเกียรติ รองนา ยกฯ ส.อบจ. ทุกเขต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครพนม และแขกผูม้ เี กียรติมากมาย ร่วมพิธเี ปิด “การ ด�ำเนินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผูเ้ กีย่ วข้องกับยาเสพ ติด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทีจ่ ะสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติ รวมทังการให้ ้ ความรูแ้ ก่ผดู้ ว้ ยโอกาสในเรือนจ�ำกลางนครพนม ให้เข้าใจในพิษภัยของยาเสพติด

คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จ�ำกัด ปี 2556

เปิ ดแข่งเรือยาวประจ�ำปี เทศบาลพระซอง งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจ�ำปี 2556 เมือ่ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่าน ดร.สมชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม น�ำโดย ดร.สมชอบ นิตพิ จน์ นิตพิ จน์ นายก อบจ.นครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “เทศกาล นายก อบจ.นครพนม พร้อมคณะผูบ้ ริหาร และสมาชิกสภา อบจ. แข่งขันเรือยาว ประจ�ำปี 56 “ ทีท่ างเทศบาลต�ำบลพระซองจัดขึน้ เป็น นครพนม จัดให้ชม “หมอล�ำ” ฟรี ประจ�ำทุกปี โดยในครังนี ้ ไ้ ด้รบั เกียรติ จากท่า น รองผู้ว่า ฯ ท่า นคุม พล บรรเทาทุกข์ สมาชิกสภาจังหวัด นครพนม ผูน้ �ำท้องที่ ผูน้ �ำท้องถิน่ มากมาย ให้เกียรติมาร่วมงาน โดย ท่าน ดร.สมชอบ นิตพิ จน์ นายก อบจ. นครพนม ก็ได้สนับสนุนงานแข่งเรือ ครังนี ้ ้ เป็นจ�ำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

บสย. ลุยช่วย SMEs ชาวร้อยเอ็ดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ และมีวทิ ยากรผูท้ รงคุณวุฒจิ าก (4 ต.ค. 56) นายธัชชัย สีสวุ รรณ รองผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ร้อยเอ็ด เป็ น ประธานเปิ ด งาน “มหกรรม เข้า ถึง แหล่ ง เงินทุน จังหวัด ร้อยเอ็ด” และ คลิ นิ ก ให้ ค� ำ ปรึกษากับ SMEs ณ ห้องประดับเงินประดับทองโรงแรมเพชรรัชต์ กาเดนท์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นางปิยะธิดา ตังวิ ้ ไลเสถียร ผูจ้ ดั การ สาขาส�ำ นัก งานสาขานครราชสีม า บรรษัท ประกัน สิน เชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า บสย. ในฐานะเป็นหน่วย งานในก�ำกับของกระทรวงการคลัง ท�ำหน้าทีค่ ำ้� ประกันสินเชือ่ ให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs ทีย่ น่ื ขอสินเชือ่ กับธนาคารแต่มหี ลักประกัน ไม่เพียงพอ โดย บสย.จะท�ำหน้าทีค่ ำ้� ประกันสินเชือ่ ในส่วนทีข่ าด หลักประกัน เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ SMEs ได้สนิ เชือ่ เต็มตามจ�ำนวน ทีต่ อ้ งการ ในปี 2556 บสย.มีโครงการมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเปิดคลินกิ ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ เพือ่ ให้คำ� ปรึกษากับผูป้ ระกอบการ SMEs ทีต่ ดิ ขัดเรือ่ งการขอสินเชือ่ โดยมีการจัดงานในจังหวัดต่าง ๆ ทั ่วประเทศ และในวันนีน้ บั ว่าเป็นโอกาสอันดีท่ี บสย.ได้มาจัดงาน ให้กบั ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยภายในงานจะมีการเสวนาให้ความรู้

ที่ดิน

สถาบันต่าง ๆ มาให้ความรูไ้ ม่วา่ จะเป็ น บสย. ธนาคารแห่ง ประเทศไทย บริษทั ข้อมูลเครดิจแห่งชาติจำ� กัด (เครดิตบูโร) และยัง มีปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “จับกระแสเศรษฐกิจอีสาน” จากนายธเนศชัย อังวราวงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น และช่วงเสวนา “กูไ้ ด้ กูง้ า่ ย กูถ้ กู ” เพือ่ เป็นแนวทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs นอกจากนี้ บสย. ยังเปิดคลินกิ ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ เพือ่ ให้คำ� ปรึกษา ทางด้านธุรกิจและการขอสินเชือ่ กับผูป้ ระกอบการ รวมถึงการรับ ั ทราบปญหาและประสานงานกั บธนาคารเพือ่ ให้ SMEs ได้สนิ เชือ่ ตามต้องการ และในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบการขาดหลักประกัน บสย. ก็ พร้อมทีจ่ ะค�ำ้ ประกันด้วยผลิตภัณฑ์คำ้� ประกันสินเชือ่ ประเภทต่าง ๆ เช่น โครงการ Portfolio Guarantee Scheme 5 (PGS 5) โครงการ ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการใหม่ (New/Start-Up SMEs) โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ รายสถาบัน และโครงการค�ำ้ ประกันสิน เชือ่ พัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นายมโนท ศรีพรมทอง ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝา่ ยกิจการสาขา กล่าวเพิม่ เติมอีกว่า ในวันนี้ บสย. ได้ ลงพืน้ ทีต่ อ้ งการให้ผปู้ ระกอบการได้รจู้ กั บทบาทหน้าที่ และภารกิจ ของ บสย. เชิญธนาคาร และหน่วยงานพันธมิตร มาร่วม เปิดบูธแนะน�ำผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ชาว ร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียงทีต่ อ้ งการขอสินเชือ่ โดยไม่ตอ้ งเสีย เวลาเดินทางไปติดต่อเอง ดังนัน้ การมาจัดงานของ บสย.ในวันนีเ้ ป็น ภารกิจส�ำคัญทีร่ ฐั บาลโดยกระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้ บสย. ท�ำหน้าทีพ่ ฒ ั นาผูป้ ระกอบการให้มศี กั ยภาพแข็งแกร่ง นอกเหนือ จากบทบาทหลักในการให้การค�ำ้ ประกันสินเชือ่ จึงคาดว่าผูป้ ระกอบ การ SMEs จะได้รบั ประโยชน์จากการเข้าร่วมงานนีเ้ ป็นจ�ำนวนมาก

มีที่ดินแบ่งขาย มหาสารคาม

เนื้อที่เกือบ 3 ไร่ตะวันตกหมู่บ้านเมธาถีนานนท์ 2 ประมาณ 200 เมตร ติดถนน 2 ด้าน ( ใต้ + ตะวันตก ) สอบถามรายละเอียดโทร.

087-996-9549 และ 080-005-5411

Pakesarn52  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you