Page 1

1388 ‫ اسفند‬28 ‫ جمعه‬946 ‫سال شانزدهم شماره‬

The Gateway to the Iranian Community Since 1993

Issue No.

946


‫‪2‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫‪PAIVAND‬‬


‫‪3‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫‪3 PAIVAND‬‬


‫‪4‬‬

‫‪PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫درماندگی مقام عظما !‬ ‫شهباز نخعی (مونترال )‬ ‫چهارشنبه سوری‪ ،‬جش��نواره دیرپای نور و شادمانی و‬ ‫باطل الس��حر س��یاهی اهریمن‪ ،‬برغم رجزخوانی های‬ ‫پهلوان پنبه های سپاه پاسداران‪ ،‬بسیج‪ ،‬نیروی انتظامی‪،‬‬ ‫سربازان گمنام امام زمان و فتواهای مقام عظمای والیت‬ ‫و دیگر آخوندهای جیره خوار والیت‪ ،‬با شکوهی بیشتر‬ ‫از س��الهای دیگر برگزار شد و سیلی سخت دیگری به‬ ‫گونه کرخت شده اردوگاه استبداد نواخت‪.‬‬ ‫آنچه که این مراس��م را باش��کوه تر از پیش س��اخت‪،‬‬ ‫گس��تردگی بیش از پیش آن بود که ف��زون بر تهران‪،‬‬ ‫ش��هرهای بزرگ دیگر مانند اصفهان‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫مش��هد‪ ،‬اهواز‪ ،‬کرج و‪ ...‬را نی��ز دربر گرفت‪ .‬در تهران‬ ‫نیز گس��تره حضور مردم و برگزاری مراسم چهارشنبه‬ ‫سوری از محدوده نیمه ش��مالی تهران فراتر رفت و به‬ ‫مناطق جنوبی چون نازی آباد‪ ،‬جوادیه و‪ ...‬نیز س��رایت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش تارنمای «پارس دیلی نیوز» به نقل از ف ّعالین‬ ‫حقوق بشر و دموکراسی در ایران‪« :‬نیروهای سرکوبگر‬ ‫از بعدازظهر (سه شنبه ‪ 25‬اسفند) در میادین شهر مستقر‬ ‫ش��دند و در مواردی با موتورهای خ��ود اقدام به مانور‬ ‫برای ایجاد رعب و وحشت می کنند‪ ،‬امّا تعداد جمعیت‬ ‫به حدّی زیاد است که هرگونه قدرت عمل از نیروهای‬ ‫سرکوبگر گرفته شده است»‪.‬‬ ‫تارنمای «کلمه» وابسته به میرحسین موسوی نیز نوشت‪:‬‬ ‫«در آستانه شب چهارشنبه سوری شهر چهره امنیتی به‬ ‫خ��ود گرفته و نیروهای انتظامی و گاردویژه در میادین‬ ‫و مناطق مختلف شهر حضور چشمگیر دارند‪ ...‬معاون‬ ‫عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نیز ضمن اعالم‬ ‫خبر استقرار نیروهای پلیس از صبح امروز برای برقراری‬ ‫امنیت و نظم مراس��م چهارشنبه سوری تأکید کرد که‬ ‫مردم جلو درب منازل خود این مراسم را برگزار کنند»‪.‬‬ ‫تارنمای «رادیوفردا» هم در گزارش��ی با عنوان «سیاسی‬ ‫ترین چهارشنبه س��وری پس از انقالب» نوشت‪« :‬تمام‬ ‫توان جمهوری اسالمی از تهدیدهای نیروهای امنیتی و‬ ‫پخش فیلم های امریکایی روز دنیا در تلویزیون دولتی‬ ‫ایران تا فتواهای برخی مراجع به کار گرفته شد تا ایرانیان‬ ‫چهارش��نبه سوری امس��ال را در خانه های خود سپری‬ ‫کنند»‪.‬‬ ‫یکی از فتواهایی که رادیوفردا از آن یاد می کند‪ ،‬از آن‬ ‫سیّدعلی خامنه ای مقام عظمای والیت بود‪ .‬او که پیش‬ ‫از این نیز در اظهار فضلی دیگر گفته بود‪« :‬چهارش��نبه‬ ‫سوری مبنای عقالیی ندارد»‪ ،‬بار دیگر در پاسخ به یک‬ ‫استفتاء چنین پاس��خ داد‪« :‬مراسم چهارشنبه آخرسال‪،‬‬ ‫عالوه براین که مبنای شرعی ندارد‪ ،‬نوعی آتش پرستی‬

‫است و خواندن اشعاری مانند «زردی من از تو و سرخی‬ ‫تو از من» مصداق حاجت خواس��تن از آتش اس��ت‪...‬‬ ‫[چهارشنبه س��وری] عالوه بر آنکه هیچ مبنای شرعی‬ ‫ندارد‪ ،‬مس��تلزم ضرر و فس��اد زیادی است که مناسب‬ ‫است از آنها اجتناب شود»‪.‬‬ ‫وبالگ «خودنویس» پاس��خ یاوه گویی های سیّدعلی‬ ‫خامنه ای را چنین داد‪« :‬دیکتاتور راه اش��تباهی را برای‬ ‫مقابله با آتش انتخاب کرد‪ .‬جشنی که قرنهاست در این‬ ‫سرزمین پابرجاست را نمی توان فاسد دانست‪ .‬دیکتاتور‬ ‫به جای احترام به آئین سرزمینش به جنگ با این آئین‬ ‫آمده‪ ،‬جنگی شوم برای دیکتاتورهائی که در تمام تاریخ‬ ‫از این آتش شکس��ت خوردند و کاخ هایشان سوخته‬ ‫اس��ت‪ ...‬جش��ن پیروزی امش��ب ما در هراس سربازان‬ ‫تاریکی اس��ت‪ .‬غرور ملّی مان را در وحش��ت چشمان‬ ‫دیکتاتور می ش��ود دید و زبانه های آتش مان امش��ب‬ ‫دامان سیاهی را روشن می کند و امشب جهل و دروغ‪،‬‬ ‫کودتا و تقلّب‪ ،‬ش��کنجه و زندان‪ ،‬تجاوز و اعدام پیش‬ ‫پای آتش��ی که جوانان همین سرزمین شعال ورش می‬ ‫کنند‪ ،‬حقیر خواهند شد»‪.‬‬ ‫وب�لاگ دیگری بن��ام ‪ SIGHT 3‬ه��م در تأیید همان‬ ‫مضمون نوش��ت‪« :‬امسال هر صدای ترقّه ای یک فریاد‬ ‫مرگ ب��ر دیکتاتور در خ��ود نهفت��ه دارد‪ ،‬یک فریاد‬ ‫آزادیخواهی را با خود حم��ل می کند‪ .‬تهران تاکنون‬ ‫چنین حجم حضوری را برای چهارشنبه سوری تجربه‬ ‫نکرده است‪ .‬امشب شب بزرگی است»‪.‬‬ ‫این گفته منس��وب به ناپلئون بناپارت است که‪« :‬وقتی‬ ‫دش��من درحال اشتباه کردن اس��ت‪ ،‬به هیچ وجه نباید‬ ‫مزاحمش شد»!‬ ‫موجه ناپلئون‪ ،‬مردم‬ ‫بر مبنای این گفته به ظاهر معقول و ّ‬ ‫ایران نه تنها نباید از یاوه گویی های سیّدعلی خامنه ای‬ ‫و اهانت او به مراسم و آئین هایشان ناراحت شوند‪ ،‬که‬ ‫باید هیچ مخالفتی که جنبه مزاحمت داشته باشد نیز با‬ ‫او نکنند!‬ ‫موجه دو اش��کال دارد‪:‬‬ ‫امّا‪ ،‬این گفته به ظاهر معقول و ّ‬ ‫نخست این که حاکی از روحیه نظامی گری آمیخته با‬ ‫ماکیاولیسم ناپلئون است که در جنگ و سیاست برای‬ ‫رس��یدن به هدف تو ّسل به هر وس��یله ای را مجاز می‬ ‫شمارد‪ .‬چنین ّ‬ ‫تفکری با فرهنگ و منش ایرانی سازگاری‬ ‫ندارد‪ .‬فرهنگ و منشی که می گوید‪« :‬اگر بینی که نابینا‬ ‫و چاه است ‪ -‬تو گر خاموش بنشینی گناه است»‪.‬‬ ‫اشکال د ّوم گفته ناپلئون این است که برای اعتبار یافتن‬ ‫آن ابتدا باید مردم ایران برای سیّدعلی خامنه ای جایگاه‬ ‫«دش��من» را به رسمیت بشناس��ند‪ .‬درحالی که‪ ،‬برغم‬

‫دیکتاتور راه اشتباهی را برای مقابله با آتش‬ ‫انتخاب کرد‪ .‬جشنی که قرنهاست در این‬ ‫سرزمین پابرجاست را نمی توان فاسد دانست‪.‬‬ ‫دیکتاتور به جای احترام به آئین سرزمینش‬ ‫به جنگ با این آئین آمده‪ ،‬جنگی شوم برای‬ ‫دیکتاتورهائی که در تمام تاریخ از این آتش‬ ‫شکست خوردند و کاخ هایشان سوخته است‪...‬‬

‫آنکه او نابخردانه همه دنیا را «دش��من» می نامد‪ ،‬با همه‬ ‫ستمگری و فرعونیت و خود خداپنداری اش‪ ،‬مردم او را‬ ‫بسیار حقیرتر و مفلوک تر از آن می دانند که به دریافت‬ ‫لقب «دشمن» مباهی اش کنند‪ .‬به نظر می آید که خود‬ ‫سیّدعلی خامنه ای خیلی به دریافت چنین لقبی از جانب‬

‫ز کــــوی یار می آیـــــد نسیــــم بــاد نوروزی‬ ‫ازین باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی‪...‬‬ ‫نـدانم نـوحـۀ قمری به طرف جویباران چیست‬ ‫مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی‬ ‫برای رسیدن به آزادی باید از دشت تاریک نادانی و‬ ‫بی خبری گذشت‪،‬آگاهی تنها ستاره روشنگر این راه‬ ‫است‪.‬‬ ‫در آس��تانۀ نوروز امسال‪ ،‬بار دیگر حاکمان ایران در‬ ‫چارسوی ایران نعره می کشند و هر بد و بیراهی را به‬ ‫نوروز نسبت می دهند‪ .‬در درازای سی سال حاکمیت‬ ‫اس�لام‪ ،‬آنان نشان داده اند که با هر آنچه که رنگ و‬ ‫بویی از ایرانیت دارد‪ ،‬دشمنی می ورزند و برای نابودی‬ ‫ارزش های فرهنگ ایرانی دمی نمی آسایند‪.‬‬ ‫آخوند مطه��ری‪ ،‬این آیین ها را خوار می ش��مرد و‬ ‫مردم ایران را برای بزرگذاش��ت و برپایی آیین های‬

‫مردم ایران عالقمند اس��ت تا بتواند رفتار س��تمگرانه و‬ ‫خصمانه خود را به نوعی توجیه کند‪.‬‬ ‫س��یّدعلی خامنه ای ب��ه لقب هایی چ��ون «مقام مع ّظم‬ ‫رهبری» و «مقام عظمای والیت» بسیار عالقمند است‪.‬‬ ‫این عالقمندی در حدّی است که در صورتی که کسی‬ ‫او را با این لقب ها خطاب نکند‪ ،‬کینه اش را به دل می‬ ‫گیرد‪ .‬نمونه ای از این کینه توزی در جریان بازجویی ها‬ ‫و به اصطالح محاکمه روزنامه نگار سرش��ناس اصالح‬ ‫طلب‪ ،‬دکتر احمد زیدآبادی‪ ،‬برمال ش��د که چون در‬ ‫برخی از نوشته های خود به جای «مقام مع ّظم رهبری»‬ ‫به «مقام رهبری» بسنده کرده بود‪ ،‬مشمول کینه توزی و‬ ‫غضب خامنه ای قرارگرفت و به ‪ 9‬س��ال زندان و تبعید‬ ‫محکوم شد‪.‬‬ ‫بهترین رفتار ب��ا موجودی که چنین ذهنیتی دارد همان‬ ‫است که مردم در پیش گرفته اند‪ :‬عمل کردن به عکس‬ ‫آنچ��ه که می گوید و نادیده گرفتن و ناچیز ش��مردن‬ ‫گوینده‪ .‬درجریان تدارکات تظاهرات دولتی ‪ 22‬بهمن‬ ‫در خبرها آمده بود که خامنه ای به افسردگی حاد دچار‬ ‫ش��ده و بادنج��ان دورقاب چین هایش ب��ا تمام قوا می‬ ‫کوشند با نمایشات پرهزینه ای چون تظاهرات اتوبوسی‬ ‫و بزرگنمایی اغراق آمیز آن (ش��رکت ‪ 50‬میلیون نفر)‬ ‫روحی��ه او را باال ببرند‪ .‬این تظاهرات فرمایش��ی‪ ،‬که با‬ ‫صرف دهها میلیارد تومان از کیس��ه مردم ایران برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اگر هم اثری در باال بردن روحیه سیّدعلی خامنه‬ ‫ای داش��ت‪ ،‬این اثر با برگزاری باش��کوه جشنواره نور‬ ‫و شادمانی چهارشنبه س��وری دود شد و به هوا رفت و‬ ‫باردیگر درماندگی مقام عظما را به نمایش گذاشت!‬

‫ملی « احمق» می انگاشت تنها بالهت و تجسم بالهت‬ ‫است که از سر نادانی‪ ،‬به خر ِد خندان و جاودانۀ ایرانیان‬ ‫که در آیین های ملی این مردم می درخش��د‪ ،‬نسبت «‬ ‫حماقت» می دهد‪.‬‬ ‫در چنین اوضاع و احوالی س��ت که به پیش��واز نوروز‬ ‫می رویم؛ نوروزی که با گذر از اسطوره های ایرانی‪،‬‬ ‫این بُنداده ها را به دس��ت توانای تاریخ سپرده و تاریخ‬ ‫است که این بنداده های انس��انی را در خرد و خاطرۀ‬ ‫همگانی تا جاودانه بازتولید می کند‪ .‬از همیروست که‬ ‫این فرهنگ از هیچ باد و توفانی آسیب ندیده و گزند‬ ‫ناپذیر است‪ .‬آخوندها یا با نابودی فیزیکی ایرانیان باید‬ ‫نوروز و دیگر آیین های ملی ما را از میان بردارند و یا‬ ‫با نابودی فرهنگ ایرانی‪ ،‬قادر خواهند بود انسان ایرانی‬ ‫را از ریشه های خود ببرند و جدا کنند‪ .‬تاریخ‪ ،‬اما نشان‬ ‫داده است که آخوند و اسالم در کارزار جهل با دانش‬ ‫و جنگ بربریت با فرهنگ‪ ،‬همیش��ه در این سرزمین‬ ‫مغبون و مغلوب بوده اند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪5‬‬

‫‪5 PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫ققنوس «جنبش سبز»‬ ‫ازخاکسترهایچهارشنبه‌سوری‬ ‫سر برآورد‬

‫مجید محمدی جامعه شناس‬

‫پس از راهپیمایی نمایش��ی و مهندسی‌ش��ده ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫رسانه‌های جمهوری اسالمی اعالم کردند که ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫نفر در تظاهرات دولتی شرکت کرده‌اند و طومار جنبش‬ ‫سبز بسته شده اس��ت‪ .‬اعتماد به نفس حکومت پس از‬ ‫اعدام دو جوان و س��رکوب تظاه��رات مخالفان در ‪۲۲‬‬ ‫بهمن تا حدی بود که رژی��م آزادی برخی از زندانیان‬ ‫سیاس��ی را آغاز کرد تا نشان دهد کنترل کامل شرایط‬ ‫را در دست دارد‪ .‬اما مراسم چهارشنبه‌سوری معترضان‬ ‫نشان داد که جنبش زنده است و نهضت ادامه دارد‪.‬‬ ‫تمهیدات پیش از مراسم‬

‫پیش از مراسم چهارشنبه‌س��وری شش اقدام انجام شد‬ ‫تا از گس��ترش اعتراضات در روز سه‌ش��نبه آخر سال‬ ‫جلوگیری شود‪ )۱ :‬تهدیدات دائمی فرماندهان نیروی‬ ‫انتظامی (احمدی مقدم‪ ،‬فرمانده نیروی انتظامی‪ ،‬الف‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬اس��فند ‪ )۲ ،)۱۳۸۸‬اعالم ص��دور حکم اعدام برای‬ ‫شش تن از دستگیرشدگان روز عاشورا توسط جعفری‬ ‫دولت‌آبادی‪ ،‬دادستان تهران‪ )۳ ،‬فتوای آیت‌اهلل خامنه‌ای‬ ‫مبنی بر غیرشرعی و مستلزم فساد بودن چهارشنبه‌سوری‪،‬‬ ‫‪ )۴‬پخ��ش جذاب‌تری��ن فیلم‌ه��ای س��ینمای هالیوود‬ ‫از ش��بکه‌های مختل��ف تلویزی��ون دولتی ب��رای نگاه‬ ‫داش��تن مردم در خانه‪ )۵ ،‬تشدید ارسال پارازیت روی‬ ‫شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان خارج از کشور‪ ،‬و ‪)۶‬‬ ‫ایجاد فضای امنیتی در تهران در روز سه‌شنب ‌ه آخر سال با‬ ‫تشکیل قرارگاه مشترک نیروی انتظامی‪ ،‬سپاه و بسیج و‬ ‫اقداماتی مثل ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت‬ ‫دو بع��د از ظه��ر (تابناک‪ ۲۵ ،‬اس��فند ‪ ،)۱۳۸۸‬اعالم به‬ ‫مغازه‌ها برای تعطیل کردن در ساعات آغاز بعدازظهر‪ ،‬و‬ ‫گسیل گارد ویژه به مناطق مختلف شهر‪.‬‬

‫کاهش تاثیر تهدیدات‬

‫تهدیدات نیروی انتظامی به سه دلیل در این مورد موثر‬ ‫نمی‌افتاد‪ )۱ :‬تداخل معترضان و مردم کوچه و بازار که‬ ‫آنها را از هدف قرار گرفته شدن توسط نیروی انتظامی‬ ‫و لباس‌شخصی‌ها محافظت می‌کرد‪ )۲ ،‬انجام مراسم در‬ ‫صدها محله در شهرهای بزرگ و صدها شهر که عمال‬ ‫ام��کان کنترل موثر و متمرکز را از قوای قهریه س��لب‬ ‫می‌کرد‪ ،‬و ‪ )۳‬حضور ترقه‪ ،‬بمب‌های صوتی‪ ،‬و فشفشه‬ ‫و آتش در مراسم که عمال مانع ایجاد رعب و وحشت‬ ‫توسط نیروهای دولتی می‌شد‪.‬‬ ‫کند شدن چاقوی اعدام‬

‫بازی حکومت با جان معترضان و اعالم گاه به گاه حکم‬ ‫اعدام با ارقام متفاوت و در مراحل متفاوت قضایی عمال‬ ‫از میزان ارعاب این گونه احکام کاس��ته اس��ت‪ .‬حکم‬ ‫اعدام یا هر خش��ونت دیگری تا وقتی که اجرا نش��ده‬ ‫ترس‌آور اس��ت‪ ،‬اما وقتی در مورد تعدادی اجرا ش��د‬ ‫صرفا میزان قس��اوت رژیم را اثبات می‌کند و از سطح‬ ‫ارعاب آن می‌کاهد‪.‬‬ ‫خطای استراتژیک خامنه‌ای و مراجع دولتی‬

‫فتوای خامنه‌ای و دیگر مراجع دولت‌س��اخته در مورد‬ ‫چهارشنبه‌سوری و غیر شرعی اعالم کردن آن (خامنه‌ای‬ ‫قبال غیر عقالنی ب��ودن آن را اعالم کرده بود) یکی از‬ ‫بزرگ‌ترین خطاهای اس��تراتژیک خامن��ه‌ای و دیگر‬ ‫روحانیون حکومتی در دوران اعتراضات بود‪ .‬باالخص‬ ‫خامنه‌ای با این فتوا یک بار دیگر هستی سیاسی‌اش را‬

‫در معرض آزمایش عمومی قرار داد‪.‬‬ ‫با این فتوا هر ترقه و فشفشه و آتشی که برپا شد معنای‬ ‫مخالفت با رژیم و خامنه‌ای را در بافت سیاس��ی امروز‬ ‫پیدا کرد‪ .‬در رژیمی که رهبرش فتوای غیر شرعی بودن‬ ‫مراسمی را اعالم کرد‪ ،‬یکی از فرماندهان نیروی انتظامی‬ ‫از مردم خواس��ت که این مراس��م را در منزل خود برپا‬ ‫دارن��د‪( .‬خانلرچی‪ ،‬معاون عملیات فرماندهی انتظامی‪،‬‬ ‫پایگاه خبری نیروی انتظامی‪ ۲۵ ،‬اسفند ‪)۱۳۸۸‬‬ ‫مردمی که با رقص و ش��ادی به خیابان‌ها آمدند نش��ان‬ ‫دادن��د که مرجعیت خامنه‌ای همانند والیت وی دیگر‬ ‫برشی برای‌شان ندارد‪ .‬تنها رهبرانی که به شدت مست‬ ‫ب��اد ‌ه قدرت‌اند توهم تقلید مردم از خ��ود را دارند و از‬ ‫مش��اورانی خردمند محروم‪ ،‬می‌توانند علیه سنت‌های‬ ‫هزاران س��ال ‌ه یک ملت فتوا ص��ادر کنند‪ .‬مقابله با نظر‬ ‫رهبران اپوزیسیون (میرحسین موسوی و زهرا رهنورد)‬ ‫در برخ��ورد مثبت با یک مراس��م توجیه‌کنند ‌ه خطای‬ ‫راهبردی کسی که مدعی والیت فقیه است نیست‪.‬‬ ‫هالیوودعلیهچهارشنبه‌سوری‬

‫پخش فیلم‌های اکشن هالیوودی از تلویزیون دولتی که‬ ‫همواره مورد اعتراض تمامیت‌طلبان بوده بیش از آن که‬ ‫کاهش‌دهند ‌ه حضور خیابانی جوانان باشد (آنها اغلب‬ ‫این فیلم‌ها را قبال در س��ایت‌ها دیده‌ان��د یا دی‌وی‌دی‬ ‫آنه��ا را در اختی��ار داش��ته‌اند) معرف اس��تانداردهای‬ ‫دوگان ‌ه حکومت اس��ت‪ .‬معترضان به خوبی با تمسک‬ ‫به این رفتار نش��ان دادند که از ن��گاه حکومت هدف‬ ‫وس��یله را توجیه می‌کند و با اتکا به هالیوود می‌خواهد‬ ‫به جنگ چهارشنبه‌سوری برود‪ .‬تمسک به هالیوود در‬ ‫شب چهار‌شنبه‌سوری و نمایش ‪ ۱۱‬فیلم از محصوالت‬

‫تجاری سینمای آمریکا دقیقا به معنای ترجیح فرهنگ‬ ‫غربی بر فرهنگ ملی در چالش‌های سیاس��ی از سوی‬ ‫رژیم بود‪.‬‬ ‫ب‬ ‫جنگیدن با آسیا ‌‬

‫مراسم چهارشنبه‌س��وری از آن دسته مراسمی نبود که‬ ‫رس��انه‌های خارج از کش��ور آن را اعالم کرده یا مردم‬ ‫را به حضور در آن تش��ویق کرده باشند‪ .‬از این جهت‬ ‫تشدید ارسال پارازیت نوعی مقابله با تحویل‌دهنده پیام‬ ‫بود تا تولیدکننده و ارسال‌کنند ‌ه آن‪ .‬مقابله با رسانه‌های‬ ‫فارسی‌زبان در این مورد همانند جنگیدن دن کیشوت‬ ‫با آس��یاب‌ها بود و متوهم بودن ق��وای قهریه را اثبات‬ ‫می‌کرد تا ش��جاعت و اس��تقامت آنان را‪ .‬نسبت دادن‬ ‫مراسم چهار‌شنبه‌سوری به استکبار جهانی از لطیفه‌هایی‬ ‫است که موجب شادمانی مخاطبان خواهد شد‪.‬‬ ‫فضای امنیتی علیه دشمن نامشخص‬

‫فضای امنیت��ی در س��اعات اولیه با چن��د ترقه و بمب‬ ‫صوتی در چند محل ‌ه تهران شکس��ته ش��د‪ .‬حتی پرواز‬ ‫هلی‌کوپترهای نیروی انتظامی بر فراز تهران نتوانست در‬ ‫ایجاد رعب و وحشت موفق باشد‪ .‬برخالف ‪ ۲۲‬بهمن و‬ ‫روزهای مراسم دولتی‪ ،‬شرکت‌کنندگان در مراسم هیچ‬ ‫محلی را برای گردهمایی اعالم نکرده بودند‪ ،‬بلکه همه‬ ‫جای ایران محل گردهمایی بود‪ .‬با آغاز س��اعات شب‬ ‫و آمدن صدها هزار نفر به خیابان‌ها و میادین ش��هرها‪،‬‬ ‫نیروهایانتظامیونظامیوشبه‌نظامیمجبوربهرهاکردن‬ ‫خیابان‌ها و رفتن به پایگاه‌های خود شدند‪ .‬در بسیاری از‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪6‬‬

‫‪PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫در کانادا ‪...‬‬

‫بومیان اولیه و مسلمانان کانادا‬ ‫بیش از دیگران هدف نژادپرستی هستند‬

‫ایرانتو‪ :‬از هر سه کانادایی ‪ ،‬یکی از‬ ‫آنها بر این باور هس��تند که بومیان‬ ‫اولیه و مس��لمانان‪ ،‬بیش��تر از سایر‬ ‫ساکنین و مهاجران‪ ،‬هدف تفکرات‬ ‫نژادپرستانه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫ش��بکه ‪ CBC‬که یک نظرسنجی‬ ‫در همین رابطه طی ماه های فوریه‬ ‫و م��ارچ انجام داده‪ ،‬گ��زارش داد‪،‬‬ ‫حدود ‪ 28‬درصد شرکت کنندگان‬ ‫‪ ،‬همچنی��ن گروه های پاکس��تانی‬ ‫و هندش��رقی و ‪ 20‬درصد نیز سیاه‬ ‫پوستان را مشمول تبعیض می دانند‪.‬‬ ‫بی��ش از یک ده��م کاناداییها هم‬ ‫معتتقدن��د یهودیها و چین��ی ها و‬ ‫همچنین انگلیس��ی زبان های اهل‬ ‫کبک هم مورد تبعی��ض قرار می‬ ‫گیرند ‪ ،‬اما مش��ابه همین وضعیت‬ ‫برای فرانسه زبان ها در سایر استان‬ ‫ها به شکل محدودی وجود دارد‪.‬‬ ‫«جفری پیتز» استاد دانشگاه تورنتو‬ ‫می گوید‪ »:‬اگر بیش��تر کانادایی ها‬ ‫بر این باور باشند که تبعیض نژادی‬ ‫بط��ور معم��ول در کش��ور اعمال‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این موضوع تأثیر منفی‬ ‫فراگیر بین گروه های قومی نخواهد‬ ‫داشت‪».‬‬ ‫وی م��ی افزاید‪ »:‬این گروه ها جزو‬ ‫اقلی��ت های مهاجر هس��تند و اگر‬ ‫ش��ما از مردم بپرس��ید مث�لا‪ « ،‬آیا‬ ‫سیاه پوستان مورد تبعیض قرار می‬ ‫گیرند؟» شاید ‪ ،‬شانه هایشان را باال‬ ‫بیاندازند و بگویند‪ « :‬بله ‪ ،‬احتماال»‬ ‫‪ .‬در واقع این موضوع بطور مستقیم‬ ‫باع��ث نگرانی آنها نمی ش��ود‪ ،‬و‬

‫اضافه می شود‪ ،‬دولت کانادا در حالی دائما بر طبل چند فرهنگی‬ ‫بودن کشور می کوبد که برخالف توصیه سازمان ملل و سایر‬ ‫مخالفین‪ ،‬همچنان عبارت ‪ Visible Minority‬را برای ساکنین و‬ ‫شهروندان غیر سفیدپوست یا بومی اولیه بکار می برد‬

‫مشکل دیگران تلقی می شود‪».‬‬ ‫پروفسور ریتز همچنین معتقد است‬ ‫سیاس��ت چندفرهنگی که از سال‬ ‫‪ 1971‬در این کش��ور م��ورد اجرا‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬ه��ر نوع تبعیض را‬ ‫در مقابل دیدگان ما پر رنگتر نشان‬ ‫می ده��د‪ .‬چرا که ای��ن موضوع با‬ ‫آرمانه��ای مطرح در جامعه‪ ،‬کامال‬ ‫در تضاد است‪».‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬مطالعه جدید نشان می‬ ‫دهد ‪ ،‬اعتقاد به نژادپرستی نسبت به‬ ‫سیاهان و مس��لمانان ‪ ،‬از چهار سال‬ ‫پیش تاکنون که نظرس��نجی قبلی‬ ‫انجام شده‪ ،‬به ترتیب ‪ 12‬و ‪ 9‬درصد‬

‫کاهش یافته است‬ ‫ام��ا یک گروه مدافع��ه گر بومیان‬ ‫اولیه در اس��تان منیتوبا‪ ،‬همچنان از‬ ‫ادامه تبعیض در ح��ق جامعه خود‬ ‫گالیه م��ی کنند‪ .‬آن��ان معتقدند‪،‬‬ ‫یک تبعیض سیستماتیک در زمینه‬ ‫امور بهداش��ت و درمان‪ ،‬خدمات‬ ‫اجتماعی و سیس��تم قضایی ‪ ،‬علیه‬ ‫آنان بخصوص در استان های غربی‬ ‫بصورت روزانه و مداوم در جریان‬ ‫است‪.‬‬ ‫نظیر چنین وضعیتی برای س��یاهان‬ ‫و مسلمانان در ش��هرهای تورنتو و‬ ‫مونترآل حاکم است‪.‬‬

‫این در حالیستکه مردم کبک وجود‬ ‫هرگونه تبعیض علیه سیاهان‪ ،‬چینی‬ ‫ها‪ ،‬پاکستانی‪/‬هندش��رقی و بومیان‬ ‫اولیه انکار می کنند‪.‬‬ ‫«طارق فتح» ‪ ،‬بنیانگذار گروه لیبرال‬ ‫کنگره مس��لمان کانادا ‪ ،‬بر این نظر‬ ‫است که تبعیض نسبت به مسلمانان‪،‬‬ ‫بیش��تر از مذهب‪ ،‬به رنگ پوست‬ ‫آنها بستگی دارد چرا که اگر یک‬ ‫مس��لمان سفید باشد ‪ ،‬کس��ی با او‬ ‫مشکل ندارد ‪».‬‬ ‫برخی از خوانن��دگان ‪ ، CBC‬با رد‬ ‫نتایج نظرسنجی انجام شده‪ ،‬دیدگاه‬ ‫مردم درباره تبیعیض نژادی موجود‬ ‫در کشور را ‪ ،‬لزوما با واقعیت های‬ ‫جاری یکسان ندانسته اند‪.‬‬ ‫دست کم در زمینه کاریابی‪ ،‬همگان‬ ‫بر این باورند که نام های اسالمی یا‬ ‫آس��یایی در رزومه متقاضیان یک‬ ‫شغل‪ ،‬بمراتب شانس آنها را نسبت‬ ‫به افراد دیگر با نام های انگلیسی یا‬ ‫اروپایی کمتر می کند‪.‬‬ ‫اضافه می ش��ود‪ ،‬دول��ت کانادا در‬ ‫حالی دائما ب��ر طبل چند فرهنگی‬ ‫بودن کشور می کوبد که برخالف‬ ‫توصیه سازمان ملل و سایر مخالفین‪،‬‬ ‫همچنان عبارت ‪Visible Minority‬‬ ‫را برای س��اکنین و شهروندان غیر‬ ‫سفیدپوست یا بومی اولیه بکار می‬ ‫برد ‪ .‬حتی فرزندان و نوادگان گروه‬ ‫های مهاجر فعلی که در کانادا متولد‬ ‫و رشد می کنند‪ ،‬همچنان در قالب‬ ‫‪ Visible Minority‬قرار می‌گیرند‪.‬‬

‫ده ها کشته و مجروح در حادثه‬ ‫سقوط بهمن در بریتیش کلمبیا‬ ‫یرانتو‪ :‬در جریان سقوط بهمن در ناحیه جنوب شرقی ایالت بریتیش کلمبیا‪،‬‬ ‫چندین نفر کشته و ده ها نفر دیگر مجروح یا در میان انبوه برف ها ‪ ،‬گرفتار‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫این حادثه در حین برگزاری مراسم ساالنه ‪ Big Iron Shootout‬مربوط به‬ ‫س��ورتمه های برفی (‪ )Snowmobiles‬با حضور و شرکت صدها نفر ‪ ،‬در‬ ‫کوهستان های بولدر در نزدیکی شهر ‪ Revelstoke‬اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫تاکنون مرگ سه نفر و وخامت حال دو نفر دیگر تأیید شده و از تعداد افراد‬ ‫مدفون شده در زیر برف ها خبری در دست نیست‪.‬‬ ‫تاکنون مرگ سه نفر و وخامت حال دو نفر دیگر تأیید شده و از تعداد افراد‬ ‫مدفون شده در زیر برف ها خبری در دست نیست‪.‬‬ ‫هم اکنون کوهس��تان مزبور تعطیل ش��ده و چندین گروه امداد با استفاده‬ ‫از بالگرد و سگ های تجسس‪ ،‬مشغول جستجوی مفقودین و مجروحان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫براساس گزارش مرکز بهمن کانادا‪ ،‬از جمعه گذشته تاکنون‪ 10 ،‬بهمن در‬ ‫منطقه اتفاق افتاده و به همین منظور هشدارباشی از سوی آن مرکز منتشر‬ ‫شده و از مردم خواسته شده بود‪ ،‬از نزدیک شدن به مناطق خطر خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ش��هر ‪ Revelstoke‬در ‪ 300‬کیلومتری غرب کلگری و ‪ 400‬کیلومتری‬ ‫شمال شرقی ونکوور قرار دارد‪.‬‬

‫کلید نتیجه انتخابات آینده کانادا‬ ‫در دست مهاجران خواهد بود‬ ‫ایرانتو‪ :‬هر سه حزب اصلی کانادا ‪ ،‬استراتژی های جدیدی را برای جذب‬ ‫آرای مهاجران در انتخابات آینده طراحی کرده اند‪.‬‬ ‫اداره آمار کانادا اخیرا اعالم کرده که تا سال ‪ ،2031‬تقریبا نیمی از جمعیت‬ ‫باالی ‪ 15‬س��ال ‪ ،‬یا متولد خارج از کشور و یا دارای والدین غیرکانادایی‬ ‫خواهند بود‪ .‬همچنین جمعیت مهاجر به دوبرابر افزایش می یابد که عمده‬ ‫آنها در ش��هرهای بزرگ تورنتو ‪ ،‬ونکوور و مونت��رآل زندگی خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این موضوع نقش��ه سیاس��ی جدیدی را در کشور ترسیم خواهد کرد که‬ ‫همین موضوع سیاست های کلی احزاب را دچار تحول می کند‪.‬‬ ‫بویژه اینکه جایگاه سنتی حزب لیبرال به عنوان حامی گروه های نژادی و‬ ‫مهاجر‪ ،‬در هم شکسته است‪.‬‬ ‫در انتخابات گذشته‪ ،‬لیبرال ها به کوتاهی خود نسبت به محافظه کاران‪ ،‬در‬ ‫مورد جذب آرای ساکنین مناطق حومه شهرها پی بردند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪7‬‬

‫‪7 PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫پرونده یک دانشمند ایرانی در دادگاه بدوی کانادا‬

‫قاضی دادگاه فدرال کانادا پرونده‬ ‫اقامت ی��ک پژوهش��گر ایرانی را‬ ‫ک��ه از س��وی مقام��ات مهاجرت‬ ‫دولت کانادا به مشارکت در برنامه‬ ‫تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫متهم شده است‪ ،‬برای تجدید نظر و اینترنت پیدا کرده اند‪ ،‬استوار است دانشگاه تربیت مدرس و به صورت‬ ‫بررسی بیشتر به دادگاه بدوی ارجاع و با گزارش های دیگر آژانس های پاره وق��ت در س��ازمان تحقیقات‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اطالعاتی دولت همخوانی ندارد‪ ».‬علوم و ف��ن آوری ایران مش��غول‬ ‫ب��ه گ��زارش ص��دای آمری��کا‪ ،‬براساس گزارش رسانه های کانادا‪ ،‬به کار ش��د‪ .‬وی در س��ال ‪ ۲۰۰۱‬با‬ ‫مقام��ات مهاجرت دول��ت فدرال محمد جهازی ‪ ۵۱‬س��اله‪ ،‬در س��ال ویزای کار به کانادا بازگشت و ابتدا‬ ‫محمد جهازی‪ ،‬دانش��مند پیش��ین ‪ ۱۹۷۷‬ای��ران را به قصد تحصیل در به اس��تخدام دانشگاه مک گیل در‬ ‫«ش��ورای ملی پژوهش» کانادا را به فرانس��ه ترک ک��رد‪ .‬وی دکترای آمد و پ��س از مدتی به مقام یکی‬ ‫مشارکت در برنامه تسلیحاتی ایران خ��ود را در دانش��گاه م��ک گیل ازمحققان ارشد «موسسه تحقیقات‬ ‫و جاسوسی و ارائه اطالعات مربوط مونترال در کانادا اخذ کرد‪ .‬فرزند هوا فضا» در «شورای ملی پژوهش»‬ ‫به ایرانیان ناراضی مقیم کانادا و اروپا ارش��د او در س��ال ‪ ۱۹۸۹‬در کانادا در کانادا نائل شد‪.‬‬ ‫متهم کرده اند‪.‬‬ ‫جهازی در سال ‪ ۲۰۰۱‬درخواست‬ ‫متولد شده است‪.‬‬ ‫قاضی دادگاه فدرال در حکم اخیر روزنامه نشنال پس��ت گزارش می مهاجرت و اقامت دائم در کانادا را‬ ‫خود تاکید کرده است که پرونده دهد جهازی در سال ‪ ۱۹۹۰‬به ایران به مقامات این کشور ارائه کرد‪ ،‬اما‬ ‫اتهامی دولت علیه جهازی بر بنیان بازگش��ت و به طور تمام وقت در ماموران سازمان امنیت و اطالعات‬ ‫«اطالعات مش��کوکی ک��ه روی‬ ‫مقامات مهاجرت محمد جهازی‪ ،‬دانشمند پیشین «شورای ملی‬ ‫پژوهش» کانادا را به مشارکت در برنامه تسلیحاتی ایران‬ ‫و جاسوسی و ارائه اطالعات مربوط به ایرانیان ناراضی‬ ‫مقیم کانادا و اروپا متهم کرده اند‪.‬‬

‫کانادا پس از مصاحب��ه با این تبعه‬ ‫ایران��ی‪ ،‬به دالیل امنیت��ی با پرونده‬ ‫مهاجرت وی مخالفت کردند‪.‬‬ ‫ماموران سازمان امنیت و اطالعات‬ ‫دولت فدرال کان��ادا ادعا کرده اند‬ ‫محمد جهازی عضو گروهی بوده‬ ‫است که در فعالیت های جاسوسی‪،‬‬ ‫تروریس��تی و اقدامات خرابکارانه‬ ‫دست دارند‪.‬با وجود این که نام این‬ ‫سازمان تروریستی در رسانه ها ذکر‬ ‫نشده اس��ت‪ ،‬اما مقامات مهاجرت‬ ‫دولت کانادا ادعا کردند جهازی در‬ ‫دانشگاهی اس��تخدام شده بوده که‬ ‫تحت کنترل سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫مقامات مهاجرت همچنین گفته اند‬ ‫که فعالیت های سازمان تحقیقاتی‬ ‫که محمد جه��ازی در ایران در آن‬ ‫مش��غول به کار بوده‪ ،‬داللت بر این‬ ‫دارد که این سازمان در تولید سالح‬

‫های کش��تار جمعی متمرکز بوده‬ ‫است‪.‬جهازی درجلسه دادگاه روز‬ ‫هش��ت مارس‪ ،‬این اتهامات را رد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش نشریه کانادایی‬ ‫نشنال پست‪ ،‬پرونده محمد جهازی‬ ‫تا ح��دودی ی��ک مورد س��ری و‬ ‫اطالعاتی امنیتی قلمداد می شده و‬ ‫حتی این تبعه ایرانی نیز از جزئیات‬ ‫آن اطالعی نداشته است‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که مقامات س��ازمان‬ ‫اطالع��ات و امنیت دول��ت فدرال‬ ‫کان��ادا در مصاحب��ه ه��ای خود با‬ ‫محمد جهازی از احتمال همکاری‬ ‫وی با سازمان اطالعات جمهوری‬ ‫اس�لامی‪ ،‬تماس با دیپلمات های‬ ‫ای��ران و وابس��تگی او ب��ه انجمن‬ ‫اسالمی دانش��جویان پرسش کرده‬ ‫اند‪ ،‬این تبعه ایرانی تاکید کرده که‬ ‫نه تنها ماموران س��ازمان اطالعات‬ ‫جمهوری اس�لامی هرگز پیشنهاد‬ ‫همکاری با وی را مطرح نکرده اند‪،‬‬

‫بلکه وی تخصص ویژه ای دارد که‬ ‫می تواند ب��ه صنایع کانادا خدمات‬ ‫مهمی ارائه کند‪.‬‬ ‫علی خان ولش��ی‪ ،‬سخنگوی وزیر‬ ‫مهاج��رت‪ ،‬ضمن ابراز تاس��ف از‬ ‫حکم دادگاه‪ ،‬به نشنال پست گفته‬ ‫دولت معتقد اس��ت اطالعاتی که‬ ‫جهازی در مورد گذشته و تاریخچه‬ ‫س��فرهای خود در اختیار مقامات‬ ‫قرار داده است‪ ،‬همخوانی ندارند و‬ ‫اسنادی که به طورعلنی و عمومی‬ ‫در دس��ترس اس��ت‪ ،‬حاکی از آن‬ ‫هستند که کارفرماهای ایرانی وی‬ ‫در ف��روش س�لاح و فعالیت های‬ ‫تروریستی دست داشته اند‪.‬‬ ‫گرچ��ه قاض��ی دادگاه ف��درال به‬ ‫جهازی اجازه داده اس��ت تا حکم‬ ‫دادگاه مهاجرت را به دادگاه تجدید‬ ‫نظر ارجاع کند‪ ،‬اما در حین مراحل‬ ‫رسیدگی دادگاه بدوی به پرونده‪،‬‬ ‫مجوز بازگش��ت این تبعه ایرانی به‬ ‫کانادا را صادر نکرده است‪.‬‬


‫‪8‬‬

‫‪PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫تبریک نوروزی دبیرکل سازمان ملل‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬دبیرکل سازمان ملل‬ ‫متحد به مناسبت فرا رسیدن روز بین‬ ‫المللی نوروز پیامی فرستاده است‪.‬‬ ‫روز چهارش��نبه‪ 26 ،‬اس��فند (‪17‬‬ ‫مارس)‪ ،‬مرکز اطالع رسانی سازمان‬ ‫ملل متحد گزارش کرد که بان کی‬ ‫م��ون‪ ،‬دبیرکل س��ازمان ملل متحد‬ ‫در پیامی‪ ،‬تصمی��م مجمع عمومی‬ ‫سازمان ملل برای شناسایی ‪ 21‬مارس‬ ‫ب��ه عن��وان روز بین الملل��ی نوروز‬ ‫را نش��انه آگاهی جهانی از اهمیت‬ ‫نوروز نه تنها به عنوان یک جش��ن‬ ‫منطقه ای‪ ،‬بلکه یک جش��ن جهانی‬ ‫توصیف کرده است‪.‬‬ ‫در پیام دبیرکل س��ازمان ملل آمده‬ ‫اس��ت که برای هزاران سال‪ ،‬هنگام‬ ‫گذر خورشید از صفحه استوا و آغاز‬ ‫فصل بهار در نیمکره شمالی‪ ،‬ساکنان‬ ‫ش��به جزیره بالکان‪ ،‬ح��وزه دریای‬ ‫سیاه‪ ،‬منطقه قفقاز‪ ،‬آسیای مرکزی‪،‬‬ ‫خاورمیان��ه و مناطق دیگر مراس��م‬ ‫سنتی خاص خود را در بزرگداشت‬ ‫نوروز برگذار کرده اند‪.‬‬ ‫به گفته آقای بان‪ ،‬مراسم و مناسک‬ ‫نوروزی‪ ،‬از رن��گ آمیزی خانه ها‬ ‫تا دید و بازدید آش��نایان و تدارک‬ ‫خوراکی های وی��ژه آن‪ ،‬با روحیه‬ ‫نو ش��دن در آمیخت��ه و نه تنها برای‬ ‫برگ��زار کنندگان این مراس��م‪ ،‬که‬ ‫برای همگان موس��می الهام بخش‬ ‫بوده است‪.‬‬

‫دبیرکل س��ازمان ملل در ادامه پیام‬ ‫خود گفته اس��ت که «در حالیکه ما‬ ‫نخستین مناسبت بین المللی نوروز را‬ ‫گرامی می داریم‪ ،‬امیدوارم کشورها‬ ‫و ملت ها در سرتاسر جهان با تفکر‬ ‫در تاریخ این جشن و سنت های این‬ ‫جشن‪ ،‬در پیشبرد هماهنگی با جهان‬ ‫طبیعت و گس��ترش صل��ح و وفاق‬ ‫جهانیبکوشند‪».‬‬ ‫ماه گذش��ته مجمع عمومی سازمان‬ ‫ملل متحد با تصوی��ب قطعنامه ای‬ ‫«نوروز» را به عنوان یک مناس��بت‬ ‫جهانی به رسمیت شناخت و از آن‬ ‫با عنوان مراسمی چند هزار ساله که‬ ‫امروزه حدود سیصد میلیون نفر آن‬ ‫را جشن می گیرند یاد کرد‪.‬‬ ‫در قطعنامه مجم��ع عمومی‪ ،‬نوروز‬ ‫به عنوان زمانی ب��رای دعوت مردم‬ ‫جهان ب��ه درک متقابل و گفتگوی‬ ‫فرهنگ ها نام برده شده است‪.‬‬ ‫همچنین‪،‬اینهفتهمجلسنمایندگان‬ ‫آمریکا با صدور قطعنامه ای «اهمیت‬ ‫فرهنگ��ی و تاریخی» ن��وروز را به‬ ‫رسمیت شناخت و این مناسبت را به‬ ‫مردم ایران و همه کس��انی که آن را‬ ‫جشن می گیرند تبریک گفت‬ ‫مجلس نمایندگان قطعنامه مذکور‬ ‫را عصر دوش��نبه تصویب کرد‪ .‬این‬ ‫قعطنامه با ‪ ۳۸۴‬رای مثبت در برابر ‪۲‬‬ ‫رای مخالف تصویب شد‪.‬‬ ‫این قطعنام��ه از کوروش‪ ،‬پادش��اه‬

‫هخامنشی تمجید می کند و «منشور‬ ‫کوروش» ک��ه بعد از فت��ح بابل به‬ ‫دستور او تدوین شد را تحولی مهم‬ ‫در تاریخ حقوق بشر می داند‪.‬‬ ‫قانونگ��ذاران آمریکای��ی گفته اند‪:‬‬ ‫«‪ ۵۳۹‬سال قبل از میالد مسیح کورش‬ ‫کبیر یکی از اولین منشورهای حقوق‬ ‫بش��ر را بنیان گذاشت‪ ،‬منشوری که‬ ‫برده داری را لغو کرد و آزادی دینی‬ ‫را اجازه داد‪».‬‬ ‫عالوه بر ایران‪ ،‬نوروز در چند کشور‬ ‫از جمله افغانس��تان‪ ،‬تاجیکس��تان‪،‬‬ ‫جمهوری آذربایجان‪ ،‬ازبکس��تان‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬پاکستان و ترکیه نیز جشن‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫در قطعنام��ه نوروز آم��ده‪« :‬بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون نفر در جهان از جمله در‬ ‫آمریکا‪ ،‬ایران و کشورهای آسیای‬ ‫میانه‪ ،‬جنوب آس��یا‪ ،‬قفقاز و مناطق‬ ‫دریای سیاه و بالکان نوروز را جشن‬ ‫می گیرند‪».‬‬ ‫این قطعنام��ه که پی��ش نویس آن‬ ‫حدود یک سال پیش توسط مایکل‬ ‫هوندا به مجلس نمایندگان تس��لیم‬ ‫شده بود‪ ،‬تالش زیادی کردند‪.‬‬ ‫در این قطعنامه تاکید شده‪« :‬بیش از‬ ‫یک میلیون آمریکایی ایرانی تبار از‬ ‫هر دینی از جمله بهایی‪ ،‬مس��یحی‪،‬‬ ‫یهودی‪ ،‬مسلمان‪ ،‬زردشتی و کسانی‬ ‫که اعتق��اد دینی ندارن��د‪ ،‬نوروز را‬ ‫جشن می گیرند‪».‬‬


‫‪9‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫‪9 PAIVAND‬‬


‫‪10‬‬

‫‪PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫جواهری ساعتچی و ساعتچی‬

‫‪1105 Robson, Vancouver Tel: 604.685.5625‬‬


‫‪11‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫‪11 PAIVAND‬‬


‫‪12‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫‪PAIVAND‬‬


‫‪13‬‬

‫‪13 PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫در جهان‪...‬‬ ‫رقابت نزدیک ایاد عالوی و نوری مالکی‬ ‫در انتخابات عراق‬ ‫بی بی سی ‪ -‬تازه ترین نتایج انتشار‬ ‫یافت��ه از انتخابات سراس��ری عراق‬ ‫نش��ان می دهد که رقابت نزدیکی‬ ‫میان نوری مالکی‪ ،‬نخس��ت وزیر‬ ‫فعلی و ایاد عالوی‪ ،‬نخس��ت وزیر‬ ‫پیشین این کشور در گرفته است‪.‬‬ ‫هشتاد درصد آرا تا کنون شمارش‬ ‫ش��ده و ائتالف العراقی��ه به رهبری‬ ‫ایاد ع�لاوی‪ ،‬برای اولین بار برتری‬ ‫اندکی بر ائتالف نوری مالکی یافته‬ ‫است‪ ،‬اگرچه ائتالف دولت قانون‬ ‫ب��ه رهبری نوری مالکی‪ ،‬نخس��ت‬ ‫وزیر عراق در شهرهای مهم مانند‬ ‫بغداد و بصره پیشتاز است‪.‬‬ ‫خبرنگار بی بی س��ی در بغداد می‬ ‫گوید این احتم��ال وجود دارد که‬ ‫با شمارش کل آرا‪ ،‬این وضع تغییر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫شش هزار نفر برای ورود به مجلس‬ ‫‪ ۳۲۵‬نف��ری ع��راق با ه��م رقابت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫به گفته برخی تحلیلگران‪ ،‬شمارش‬ ‫آرا عراقی های مهاجر می تواند بر‬ ‫نتایج این انتخابات اثر بگذارد‪.‬‬ ‫با پیشی گرفتن ائتالف آقای عالوی‬ ‫در این مرحل��ه‪ ،‬برخی ه��واداران‬ ‫نوریمالکی‪،‬احتمالتقلبگسترده‬ ‫را مطرح کرده و خواهان بازشماری‬ ‫آرا در سطح کشوری شده اند‪.‬‬ ‫اظهارنظرهایی از این دست مغایر با‬ ‫سخنان آقای مالکی است که چند‬ ‫روز پی��ش «تقلب گس��ترده» را رد‬ ‫ک��رده و میزان تخلفات را «بس��یار‬ ‫کم» خوانده بود‪.‬‬ ‫کمیس��یون مل��ی انتخاب��ات عراق‬

‫شمارش آرا عراقی های مهاجر‬ ‫می تواند بر نتایج این انتخابات اثر بگذارد‬

‫اتهام��ات تخلف در ش��مارش آرا‬ ‫را رد کرده و گفته اس��ت نیازی به‬ ‫بازشماری آرا وجود ندارد‪.‬‬ ‫یکعضواینکمیسیوندرمصاحبه‬ ‫با خبرگزاری فرانس��ه گفته اس��ت‬ ‫که عملکرد کمیس��یون انتخابات‬ ‫عراق‪ ،‬شفاف و روشن است و این‬ ‫کمیسیون بر اهمیت این مساله آگاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ائتالف ملی عراق که شامل گروه‬ ‫های مذهبی مانن��د مجلس اعالی‬ ‫اسالمی و گروه مقتدی صدر است‪،‬‬ ‫در ای��ن مرحله از ش��مارش آرا در‬ ‫رده س��وم و ائت�لاف کردها نیز در‬ ‫رده چهارم قرار دارد‪.‬‬ ‫نحوهاختصاصکرسیهایمجلس‬ ‫عراق به گونه ای اس��ت که انتظار‬ ‫نمی رود گروه��ی بتواند صاحب‬ ‫اکثریت ش��ود و ب��ه همین جهت‬

‫انتظار می رود دول��ت آتی عراق‪،‬‬ ‫دولتی ائتالفی باشد‪.‬‬ ‫ائت�لاف العراقیه و ائت�لاف دولت‬ ‫قانون از چن��د روز پیش مذاکرات‬ ‫خ��ود با گروه ه��ای مختلف برای‬ ‫تشکیل دولت جدید را آغاز کرده‬ ‫اند‪.‬تحلیلگران می گویند تش��کیل‬ ‫دول��ت جدید در ع��راق می تواند‬ ‫مدتها طول بکشد‪.‬‬ ‫کمیس��یون مل��ی انتخاب��ات عراق‬ ‫گفته اس��ت ‪ ۴/۶۲‬درص��د از مردم‬ ‫در انتخابات پارلمانی هفتم مارس‬ ‫ش��رکت کردند‪ .‬این آمار نس��بت‬ ‫ب��ه انتخاباتی که پنج س��ال پیش با‬ ‫مش��ارکت هفتاد و پن��ج درصدی‬ ‫برگزار شد‪ ،‬کاهش قابل توجهی را‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که در دور پیش��ین اعراب س��نی‪،‬‬ ‫انتخابات را تحریم کرده بودند‪.‬‬

‫هشدارچین به گوگل‪:‬‬ ‫قوانین ما را رعایت کن‬ ‫ب��ی بی س��ی ‪ -‬مقام��ات چین به‬ ‫ش��رکت اینترنتی گوگل هشدار‬ ‫داده اند که حتی اگر این شرکت‬ ‫می خواهد در اعتراض به سانسور‬ ‫و هک کردن‪ ،‬از چین خارج شود‪،‬‬ ‫در پی هک شدن»جی میل»‬ ‫باید قوانین این کش��ور را رعایت‬ ‫شماری از فعاالن حقوق بشر‪،‬‬ ‫کند‪.‬‬ ‫گوگل دو ماه قبل تهدید کرده‬ ‫میل»‬ ‫ش��دن»جی‬ ‫ه��ک‬ ‫پ��ی‬ ‫در‬ ‫بود که به سانسور نتایج موتور‬ ‫ش��ماری از فعاالن حقوق بش��ر‪،‬‬ ‫جستجوگراینترنتی«گوگل‬ ‫گوگل دو ماه قب��ل تهدید کرده‬ ‫چینی» پایان خواهد داد‪.‬‬ ‫بود که به سانس��ور نتای��ج موتور‬ ‫به چین‪ ،‬هرچند سانس��ور شده‪ ،‬به‬ ‫جستجوگراینترنتی«گوگلچینی»‬ ‫نفع مردم چین خواهد بود‪.‬‬ ‫پایان خواهد داد‪.‬‬ ‫دو ماه قبل دیوید دروموند‪ ،‬مشاور‬ ‫این سانس��ور برای حذف مطالبی‬ ‫حقوقی گ��وگل اع�لام کرد که‬ ‫بود که چین آن را نامناس��ب می‬ ‫گوگل در ماه دس��امبر سال ‪2009‬‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫متوجه ش��ده است که هدف یک‬ ‫یک سخنگوی وزارت بازرگانی‬ ‫رش��ته حمالت س��ایبری بس��یار‬ ‫چی��ن گفت چنانچ��ه گوگل می‬ ‫پیشرفته قرار گرفته است‪.‬‬ ‫خواهد از این کش��ور خارج شود‬ ‫او صراحتا دولت چین را مس��وول‬ ‫بای��د قبال ای��ن وزارتخانه را مطلع‬ ‫ندانس��ت‪ ،‬ام��ا گف��ت ک��ه مبدا‬ ‫س��ازد و هنوز چنین کاری نکرده‬ ‫حمالت چین بوده و هک کردن‬ ‫است‪.‬‬ ‫جی میل شماری از فعاالن حقوق‬ ‫چین مانع دسترسی شهروندان خود‬ ‫بشر در چین هدف اصلی مهاجمان‬ ‫به سایت های بین المللی مانند فیس‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫بوک‪ ،‬تویتر و یوتیوب می شود‪.‬‬ ‫مدیر گوگل نیز گفته بود در حمله‬ ‫گوگل در سال ‪ 2006‬میالدی وارد‬ ‫گسترده دیگری جی میل تعدادی‬ ‫بازار چین شد و خدمات خود را به‬ ‫از فعاالن حقوق بش��ر مس��تقر در‬ ‫زبان چینی در اختیار مردم قرار داد‪،‬‬ ‫آمریکا‪ ،‬اروپا و چین که از سیاست‬ ‫به این شرط که مطابق قوانین چین‪،‬‬ ‫های چین انتقاد می کنند‪ ،‬به طور‬ ‫اتفاقات سیاسی یا حقوق بشری که‬ ‫مستمر هک شده است‪.‬‬ ‫دولت این کش��ور نسبت به آن ها‬ ‫گوگل می گوید که این شرکت‬ ‫حساس است در موتور جستجوی‬ ‫مطلع اس��ت که خط مشی جدید‬ ‫گوگل ظاهر نشود‪.‬‬ ‫این ش��رکت می تواند به تعطیلی‬ ‫موافقت گوگل با سانسور جنجال‬ ‫کامل گوگل چینی و بس��ته شدن‬ ‫برانگیز بود‪ ،‬اما گوگل استدالل می‬ ‫دفاتر گوگل در چین منجر شود‪.‬‬ ‫کرد که افزایش جریان اطالعات‬

‫ممنوعیتسفر‬ ‫زنان ترکیه‬ ‫به خارج برای‬ ‫تلقیحمصنوعی‬ ‫درترکیهقانونجدیدیبهتصویب‬ ‫رسیده که بر اساس آن سفر زنان‬ ‫به خارج به منظور استفاده از لقاح‬ ‫مصنوعی ب��رای ب��ارداری‪ ،‬جرم‬ ‫جنایی خوانده شده است‪.‬‬ ‫لقاح مصنوعی هم اکنون در ترکیه‬ ‫غیر قانونی است ولی تا کنون زنان‬ ‫این کشور می توانستند برای لقاح‬ ‫مصنوعی به خارج سفر کنند‪.‬‬ ‫با تصوی��ب قانون م��ورد بحث‪،‬‬ ‫از ای��ن به بعد ی��ک چنین کاری‬ ‫محکومیت یک تا سه سال زندان‬ ‫را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫حقوقدان��ان ترکیه می گویند می‬ ‫خواهند بدانند دولت چگونه این‬ ‫قانون را به اجرا خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫قانون جدید که وزارت بهداشت‬ ‫ترکیه آن را انتش��ار داده ظاهرا به‬ ‫اس��تناد ماده ای در قوانین جنایی‬ ‫ترکیه است که بر اساس آن زنان‬ ‫این کشور نمی توانند هویت پدر‬ ‫فرزند خود را مخفی کنند‪.‬‬ ‫در ترکیه اهدای اس��پرم از مدت‬ ‫ها پی��ش غیر قانونی اعالم ش��ده‬ ‫و ب��ه همین جه��ت زنانی که می‬ ‫خواستند از طریق لقاح مصنوعی‬ ‫باردار ش��وند ناچار می ش��دند به‬ ‫خارج از این کشور بروند‪.‬‬ ‫البته تعداد این گونه سفر ها از ‪100‬‬ ‫مورد در سال تجاوز نمی کرد‪.‬‬ ‫یک پزش��ک متخصص زنان در‬ ‫ترکیه قانون جدید را گام بزرگی‬ ‫به عقب خوانده است‪.‬‬


‫‪14‬‬

‫‪PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫در ایران‪...‬‬ ‫گزارش خبرنگاران از امنیتی ترین شب چهارشنبه سوری ایران‬

‫پاسخ مردم به خامنه ای ‪ :‬آیین ملی ماست نه خرافه‬ ‫روز آنالین ‪ -‬فرش��ته قاضی ‪ -‬برپا‬ ‫ک��ردن آتش و ش��ادمانی و رقص‬ ‫جمعی در ش��ب چهارشنبه سوری‬ ‫از سوی مردم ایران‪ ،‬در میان تدابیر‬ ‫شدید امنیتی با گستردگی بیشتری‬ ‫نس��بت به س��ال های قب��ل برگزار‬ ‫گشت‪ .‬این مراسم در برخی مناطق‬ ‫با دخالت موتور سواران و نیروهای‬ ‫نظامی به خشونت کشیده شد‪.‬‬ ‫از ی��ک هفت��ه قب��ل چند ت��ن از‬ ‫روحانی��ون و س��خنرانان مذهب��ی‬ ‫ش��رکت در چهارشنبه س��وری را‬ ‫تقبیح کردند و با پخش گفته های‬ ‫آیت اهلل مطهری فشار خود را برای‬ ‫جلوگیری از شرکت مردم در این‬ ‫مراس��م به کار بردند تا س��رانجام‬ ‫صدا و س��یما اعالم کرد آیت اهلل‬ ‫خامنه ای رهبر جمهوری اس�لامی‬ ‫نیز چهارشنبه سوری را فاقد مبنای‬ ‫شرعی و مستلزم فساد دانست‪ .‬چنین‬ ‫بود که به نظر می رسد مردمی که با‬ ‫همه فش��ارها و تهدیدها در مراسم‬ ‫شرکت کردند قصد داشتند به رهبر‬ ‫و دیگر روحانیون نشان دهند که به‬ ‫بزرگداش��ت آیین کهن خود می‬ ‫پردازند‪ .‬چنان که بنا به گزارش ها‬ ‫مردم در حاش��یه برپائی مراسم می‬ ‫گفتند‪ :‬چهارشنبه س��وری ‪ ،‬جشن‬ ‫ملی ماس��ت و از ‪ 1700‬سال قبل از‬ ‫میالد برگزار می شود و آمده ایم در‬ ‫خیابان ها تا بگوییم نه خرافه هست‬ ‫و نه فساد که آیین ملی ایرانیان است‬ ‫و این روز را پاس میداریم‪.‬‬ ‫مردم می گویند در سی سال گذشته‬

‫همیشه چهارش��نبه سوری محملی‬ ‫برای برخاس��تن فریاد جوانانی بود‬ ‫و هر س��ال که از عم��ر جمهوری‬ ‫اسالمی گذش��ت این اعتراض ها‬ ‫بلندتر شد تا امسال که همه واکنش‬ ‫های دولت��ی و حکومتی و دخالت‬ ‫رهبر جمهوری اس�لامی نشان داد‬ ‫ک��ه حکومت نگ��ران اس��ت که‬ ‫جنبش سبز از میان خاکستر زندان‬ ‫ها و س��رکوب ها و دلسردی ها در‬ ‫این شب باز سر بر آورد‪.‬‬ ‫گ��زارش خبرن��گاران روز حاکی‬ ‫است امس��ال با توجه به سرکوب‬ ‫های گسترده ‪ 9‬ماهه گذشته‪ ،‬گرچه‬ ‫وس��عت تظاهرات مانند سال های‬ ‫قبل نب��ود اما حاض��ران مصمم تر‬ ‫و سیاس��ی تر از گذش��ته آماده آن‬ ‫بودند که با ماموران درگیر شوند اما‬ ‫گوئیا ماموران دستور داشتند که تا‬ ‫م��ی توانند مدارا کنند‪ .‬از همین رو‬ ‫با وجود آن ک��ه در این چند روزه‬ ‫تهدید ها و هش��دار ها ش��دید بود‬ ‫ام��ا چندان که غروب ش��د و صدا‬ ‫از هر گوشه شهر تهران برخاست‪،‬‬ ‫ماموران امنتیی و انتظامی از درگیر‬ ‫شدند پرهیز کردند‪..‬‬ ‫گزارش ها نشان می دهد علیرغم‬ ‫تهدیده��ا و هش��دارهای مقامات‬ ‫نظامی و امنیتی ‪ ،‬چهارشنبه سوری‬ ‫در نق��اط مختل��ف ش��هر ته��ران‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬در چن��د نقطه هم به‬ ‫دلیل برخورد نامناسب و خشونت‬ ‫آمیز موتور سواران بسیجی‪ ،‬کار به‬ ‫درگیری و خشونت کشید و شعار‬

‫ه��ای «مرگ بر دیکتاتور» ش��نیده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫موتورس��واران بس��یجی در حالی‬ ‫در دس��ته ه��ای ‪ 30‬ت��ا ‪ 40‬نفره در‬ ‫خیابان ه��ا و مناطق مختلف تهران‬ ‫تا پاس��ی از ش��ب ‪ ،‬مانور میدادند‬ ‫که حس��ین س��اجدی نیا‪ ،‬فرمانده‬ ‫نیروی انتظامی تهران از ممنوعیت‬ ‫ت��ردد موتورس��واران در روز‬

‫س��ه ش��نبه خبر داده و گفت��ه بود‪:‬‬ ‫«موتورسیکلت‌سواران در تهران از‬ ‫س��اعت ‪ ۱۴‬روز سه‌شنبه تا ساعت‬ ‫‪ ۲۴‬هم��ان روز خصوصا در مناطق‬ ‫شمالی شهر ممنوع است و ماموران‬ ‫پلیس از تردد این دس��ته از وسایط‬ ‫نقلیه جلوگیری کرده و موتورهای‬ ‫متخلف توقیف می‌شوند»‪ .‬اما به نظر‬ ‫می رس��د با هماهنگی قبلی لباس‬

‫شخصی ها و بسیجی ها میدان عمل‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫شهر تهران روز به شدت امنیتی را‬ ‫پشت سر گذاشت که تمام مناطق‬ ‫ش��هر پر از ماموران نظامی و امنیتی‬ ‫و نیروهای بسیج بود‪.‬‬ ‫انفجار پارکینگ حسین کروبی‬ ‫توسط حقیقت نیوز!‬

‫هن��وز اخبار مربوط ب��ه چگونگی‬ ‫برگزاری مراسم چهارشنبه سوری‬ ‫در ته��ران از س��وی خبرگزاریها و‬ ‫رس��انه های معتبر مخابره نشده بود‬ ‫که حقیقت نیوز سایت نزدیک به‬ ‫رییس دولت و منتسب به پسر او در‬ ‫خبری مدعی شد «بر اثر وجود مواد‬ ‫محترق��ه و آت��ش زا در پارکینگ‬ ‫منزل حس��ین کروبی فرزند ارشد‬ ‫مهدی کروبی انفجار مهییی در منزل‬ ‫وی رخ داد و بیش از ‪ 100‬کیلوگرم‬ ‫مواد آتش زا و محترقه جاس��ازی‬ ‫شده بود که بر اثر اصطکاک ایجاد‬ ‫ش��ده توس��ط افرادی که در منزل‬ ‫حس��ین کروبی حضور داشتند این‬ ‫مواد منفجر شد»‪.‬‬ ‫این رس��انه ادعا کرده بود که موقع‬ ‫انفج��ار دو فرزند حس��ین کروبی‬ ‫نیز در محل حضور داشتند‪ .‬حسین‬ ‫کروبی ‪ ،‬فرزن��د مهدی کروبی در‬ ‫گفتگو با خبرن��گار «روز» این ادعا‬ ‫را تکذی��ب کرد و گفت که چنین‬ ‫ادعایی صحت ندارد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش حسین کروبی‬ ‫به اتف��اق دو فرزن��د خود همچون‬ ‫سایر مردم ایران ‪ ،‬مراسم چهارشنبه‬ ‫را برگزار کرده است‪.‬‬ ‫خبرس��ازی این س��ایت نزدیک به‬ ‫احمدی نژاد در حالی صورت می‬ ‫گی��رد که دو روز قب��ل‪ ،‬طرفداران‬ ‫او با حمله به منزل مهدی کروبی‪،‬‬ ‫خس��اراتی ب��ه س��اختمان مح��ل‬ ‫سکونت او زده بودند‪.‬‬ ‫صبح روزنامه جوان نزدیک به سپاه‬

‫پاس��داران هم در یک خبر جعلی‬ ‫ادعا کرده بود ک��ه مهدی کروبی‬ ‫مشغول تهیه بیانیه ای تند علیه نظام‬ ‫است که مش��اورانش معتقدند باید‬ ‫قبل از چهارشنبه منتشر شود و عده‬ ‫ای ه��م نظر داده اند که بهترس��ت‬ ‫بعد از مراسم چهارشنبه انتشار یابد‪.‬‬ ‫ای��ن روزنامه در ماه اخیر با انتش��ار‬ ‫خبرهای ساختگی قصد دارد نشان‬ ‫دهد که همه سبزها را زیر نظر دارد‬ ‫و با ش��نود و کنترل آن ها اقتدار و‬ ‫بر صحن��ه اش��راف دارد‪ .‬در حالی‬ ‫که با آزاد ش��دن برخی از زندانیان‬ ‫معلوم شده است که تنها منبع برخی‬ ‫از گ��زارش های جوان – و کیهان‬ ‫– بازجوئی هائی است که زندانیان‬ ‫پس داده اند‪.‬‬ ‫گاز اشک آور و بازداشت‬

‫براساس گزارش خبرنگاران روز‪،‬‬ ‫منطق��ه نارمک و هف��ت حوض و‬ ‫فلک��ه اول تهرانپ��ارس بخصوص‬ ‫خیابانه��ای ‪ 154‬و خیاب��ان بهار و‬ ‫خیابان رشید از س��اعت سه بعد از‬ ‫ظه��ر در کنترل نی��روی انتظامی و‬ ‫ماموران ضد شورش بود و تقریبا به‬ ‫فاصله هر بیس��ت متر‪ ،‬سه مامور در‬ ‫دوطرف این چند تا خیابان ایستاده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫دو هلیکوپت��ر نی��روی انتظام��ی با‬ ‫ارتف��اع خیلی ک��م ش��اید ‪ 100‬تا‬ ‫‪ 150‬متری روی منطقه و فلکه اول‬ ‫تهران پارس در حرکت بودند و در‬ ‫هلیکوپتر ها باز بود و اینقدر پایین‬ ‫حرکت میکردند که به راحتی می‬ ‫ش��د ماموران داخل هلیکوپترها را‬ ‫دید‪.‬‬ ‫یکی از ناظران از درگیری و پرتاب‬ ‫گاز اشک آور در تهرانپارس خبر‬ ‫داده اس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش‬ ‫در خیابان های ‪ 150‬و ‪ 152‬نزدیک‬ ‫به فلک��ه اول تهران پ��ارس‪ ،‬مردم‬ ‫در حال برگزاری مراس��م و پریدن‬


‫‪15‬‬

‫‪15 PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫از روی آت��ش بودند ک��ه با حمله‬ ‫نیروهای بسیجی مواجه می شوند و‬ ‫نیروی انتظامی برای پراکنده کردن‬ ‫مردم متوس��ل به باتوم و گاز اشک‬ ‫آور می شود که مردم در مقابل به‬ ‫سر دادن شعار «مرگ بر دیکتاتور»‬ ‫می پردازند»‪.‬‬ ‫یک شاهد عینی به خبرنگار «روز»‬ ‫گفت‪ :‬گاز اش��ک آور زدند که به‬ ‫دلیل آتش زیاد تاثیری نداش��ت و‬ ‫مردم شروع به هو کردن آنها کردند‬ ‫و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند‬ ‫‪ .‬اما اجازه نم��ی دادند مردم تجمع‬ ‫کنن��د و مردم به ص��ورت پراکنده‬ ‫شعار می دادند‪ .‬اول خیلی درگیری‬ ‫نبود و نیروی انتظامی مردم را متفرق‬ ‫می کرد اما بسیجی ها حیدر حیدر‬ ‫گویان با موتور آمدند و ش��روع به‬ ‫زدن مردم کردند‪ .‬مردم هم چند ترقه‬ ‫و نارنجک دستی زدند و درگیریها‬ ‫ب��اال گرفت‪ . .‬وقتی م��ی بینند که‬ ‫گاز اشک آور تاثیری نمی کند به‬ ‫ماشین های جوانانی که د رترافیک‬ ‫شعار تازه ای که مردم در چهارشنبه سوری در تقابل با اوباش و‬ ‫گیر کرده بودند حمله کرده و شیشه‬ ‫مهاجمین بسیجی که با فریاد «حیدر حیدر» چوب و چماق و قمه و‬ ‫های چند ماشین را شکستند‪ .‬و مردم‬ ‫زنجیر را روی سر گردانده و به مردم حمله می کردند‪ ،‬سر داده و‬ ‫را متفرق می کردند‪.‬‬ ‫از روی آتش می پریدند این بود‪:‬‬ ‫نیروی‬ ‫افزای��د‪:‬‬ ‫ای��ن گزارش م��ی‬ ‫حیدِ ر حیدِ ر‪ .‬حیدر موسوی یله‪ .‬حیدر‬ ‫انتظامی لباس کامل زرهی داشتند‬ ‫اما نیروهای بس��یج فقط کاسکت تهرانپارس و دور فلکه اول هم لباس با خود برده اند‪.‬‬ ‫داشتندم ماش��ین های زره پوش و ش��خصی ها و بس��یجی ها با مردم در ای��ن منطق��ه به گفته ش��اهدان‬ ‫آب پاش در اکثر نقاط تهران دیده درگیر ش��دندت و اس��پری اشک عینی‪ ،‬مغ��ازه ها و دستفروش��های‬ ‫می شد و در برخی مناطق از جمله اور زدند‪ .‬یکی از س��اکنان خیابان کنار خیابان را که به خاطر عید این‬ ‫تهران پارس نیز نوعی وانت که بر ‪ 154‬به «روز» گفته اس��ت که گاز روزها به شدت سرشان شلوغ است‪،‬‬ ‫روی آنها نورافکن وجود داش��ت را به سمت خانه ها پرتاب کردند و کال جمع کرده بودند و مغازه ها را‬ ‫آورده بودند‪.‬‬ ‫برخی از ساکنان به شدت حالشان از ساعت دو مجبور کرده بودند که‬ ‫تعطیلکنند‪.‬‬ ‫وی در خص��وص بازداش��ت بد شد‪.‬‬ ‫ش��دگان احتمالی نیز گفت که در خبرن��گاران «روز» از درگی��ری بر اس��اس ویدئوهایی که بر سایت‬ ‫فلکه اول صادقیه‪ ،‬حدود بیست نفر در میدان هفت ح��وض تهران نیز یوتیوب قرار گرفته ‪ ،‬مردم در میدان‬ ‫را نیروهای بسیج با خود برده اند اما خبر داده اند که منجر به بازداش��ت صادقیه شعار «نترسید ما همه با هم‬ ‫مشخص نیست که آنها را بازداشت تعدادی از مردم شده است‪ .‬در این هستیم» س��ر میدهند و در شهرک‬ ‫کرده اند یا نه اما در خیابان رش��ید منطقه به گفته شاهدان عینی حتی کباتان و میدان توحید؛ «اهلل اکبر و‬ ‫چند نفر را بازداشت کردند‪.‬‬ ‫بچه ها و مادرانی که میخواس��تند مرگ بر دیکتاتور»‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬خیابان ‪ 154‬مانع دستگیری دیگران شوند را نیز فیلمی هم از نظام آباد نیز بر سایت‬

‫یوتیوب قرار گرفته که چند جوان‬ ‫شعار میدهند «توپ تانک فشفشه‪،‬‬ ‫ایران شیلی نمی شه»‪.‬‬ ‫«مرگ بر دیکتاتور» شعار مشترک‬ ‫مردمی بود که مراس��م چهارشنبه‬ ‫س��وری آنان از س��وی ماموران به‬ ‫خشونت کشیده شد‪ .‬در ویدئویی‬ ‫که مشخص نیست مربوط به کدام‬ ‫منطقه تهران است موتورسواران به‬ ‫مردمی ک��ه در حال پریدن از روی‬ ‫آتش بودند حمله کردند و مردم که‬ ‫تا ان لحظه ش��عاری نداده بودند به‬ ‫سر دادن شعار «مرگ بر دیکتاتور»‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫در برخی ویدئو ها نیز صحنه هایی‬ ‫از به آتش کشیدن عکس خامنه ای‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫ثبت ‪ 164‬حادثه در تهران‬

‫سازمان آتش نشانی در اطالعیه‌ای‪،‬‬ ‫آمار حوادث شهر تهران در شامگاه‬ ‫سه‌شنبه را ‪ ۱۶۴‬مورد اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری مهر‪۴۵ ،‬‬ ‫حری��ق در فضای س��بز‪ ۲۵ ،‬مورد‬ ‫آت��ش زدن س��طل زبال��ه و ‪۴۱‬‬ ‫آتش‌س��وزی در منازل مسکونی‪،‬‬

‫از جمله حوادث رخ‌داده در سطح‬ ‫ش��هر تهران تا زمان انتشار این خبر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬حریق ضایعات‪ ،‬هشت حریق در‬ ‫حاشیه فروشگاه و ‪ ۱۳‬آتش‌سوزی‬ ‫وسیله نقلیه‪ ،‬از جمله حوادث دیگر‬ ‫مراسم امشب گزارش شده است‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن اطالعی��ه‪ ،‬حوادث‬ ‫ی شدن کسی‬ ‫یادشده‪ ،‬منجر به قربان ‌‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫غالمرضامعصومی‪،‬رئیساورژانس‬ ‫ته��ران نیز از پذی��رش ‪ ۴۵‬مصدوم‬ ‫خبر داده اس��ت که ‪ ۳۲‬نفر از آنها‬ ‫به علت ش��دت جراحات وارده به‬ ‫بیمارستان‌ها اعزام شده‌اند‪.‬‬ ‫جمشید شفیعی‪ ،‬رئیس ستاد خبری‬ ‫اتاق بحران س��ازمان آتش‌نش��انی‬ ‫هم ب��ه خبرگزاری مه��ر گفته که‬ ‫در جری��ان اجرای عملی��ات امداد‬ ‫و نجات و گش��ت زنی‌های ایمنی‬ ‫آتش‌نشانی‪ ،‬یک نفر از آتش‌نشانان‬ ‫و دو خودروی این سازمان آسیب‬ ‫دیدند‪.‬‬ ‫آتش زدن عکس های‬ ‫ی‬ ‫احمدی نژاد و خامنه ا ‬

‫به گ��زارش پیک نت چهارش��نبه‬ ‫سوری در تهران همانگونه گذشت‬ ‫ک��ه انتظار آن می رف��ت‪ ،‬اما آنچه‬ ‫در شهرستان ها گذشت پیش بینی‬ ‫نشده بود‪ .‬در بسیاری از مراکز استان‬ ‫و شهرس��تان ها‪ ،‬کار به درگیری و‬ ‫تظاهرات محلی و منطقه ای کشید‪.‬‬ ‫در تهران نیزعلیرغمحضور گسترده‬ ‫واحدهای س��رکوب که مردم نام‬ ‫آنها را «لباس قورباغه ای» گذاشته‬ ‫اند‪ ،‬از غروب و با تاریک شدن هوا‪،‬‬ ‫درگیری ها آغاز شد‪ .‬نیروهای ویژه‬ ‫از بیم تاریک��ی و به دام افتادن وارد‬ ‫خیابان های فرعی نش��دند‪ .‬حضور‬ ‫و اس��تقرار وس��یع نیروهای نظامی‬ ‫و انتظامی در خیاب��ان های تهران‪،‬‬ ‫خود باندازه یک تظاهرات مردمی‬ ‫گویای ادامه بحرانی بود که از ‪ 9‬ماه‬ ‫پیش و باکودتای انتخاباتی‪ 22‬بهمن‬ ‫در ایران جریان دارد‪.‬‬ ‫درش��هرک زعفرانیه تبری��ز مردم‬ ‫عکس های احم��دی نژاد را آتش‬ ‫زده و از روی آن می پریدند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪16‬‬

‫‪PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫موسوی‪ :‬سال آینده سال استقامت بر اهداف جنبش سبز است‬ ‫حرکتی که آغاز شده برگشت ناپذیر است و من به آینده بسیار‬ ‫امیدوارم‪ ،‬باید به مردم صبر و امید را منتقل کرد‪ ،‬صبر در معنای‬ ‫ایمانی آن‪ ،‬این جنبش چیزی برای خود نمی خواهد‪ ،‬آزادی‬ ‫و بهروزی و سعادت و پیشرفت مردم را می خواهد و قطعا به آن‬ ‫دست خواهد یافت‪».‬‬

‫بی بی سی ‪ -‬میرحسین موسوی در‬ ‫سخنانی که دوشنبه منتشر شد از نیاز‬ ‫به تالش ب��رای راضی کردن گروه‬ ‫ه��ای مختلف م��ردم به خصوص‬ ‫قشر مذهبی جامعه در مورد اهداف‬ ‫جنبش س��بز که به گفته او «آزادی‬ ‫و بهروزی و س��عادت و پیش��رفت‬ ‫م��ردم» را می خواهد س��خن گفته‬ ‫و س��ال آینده را س��ال «اس��تقامت‬ ‫بر اهداف جنبش س��بز تا به نتیجه‬ ‫رسیدن»خواندهاست‪.‬‬ ‫آقای موسوی که از رهبران مخالفان‬ ‫دولت در ایران محس��وب می شود‬ ‫روز دوشنبه ‪ 24‬اسفند (‪ 15‬مارس)‬ ‫در دیدار با اعضای شواری مرکزی‪،‬‬ ‫دفتر سیاسی و جوان جبهه مشارکت‬ ‫سخن می گفت‪ .‬این سخنان توسط‬ ‫س��ایت خبری «نوروز» نزدیک به‬ ‫جبهه مشارکت منتشر شده است‪.‬‬ ‫او در این سخنان نه فقط تالش کرد‬ ‫به جنبش س��بز امید دهد‪ ،‬بلکه بار‬ ‫دیگر و این بار به شکلی پررنگ تر‬ ‫بر این مساله تاکید کرد که جنبش‬ ‫بای��د برای پیروزی دس��ت به یک‬ ‫مبارزه اجتماعی و وس��یع از جمله‬ ‫برای تقویت ارتباط ب��ا روحانیون‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫آقای موسوی در اظهارات تازه اش‬ ‫تاکید کرد جنبش س��بز باید نشان‬ ‫ده��د که نه فقط حرکتی سیاس��ی‬ ‫برای پس گرفتن «رای مردم» بلکه‬

‫تالش��ی برای رس��اندن کش��ور به‬ ‫پیشرفت و سعادت است‪.‬‬ ‫آقای موسوی در این سخنان تالش‬ ‫ک��رد به برخ��ی از اس��تدالل های‬ ‫نهادها و شخصیت های حکومتی‬ ‫علیه جنبش اعتراضی ایران پاس��خ‬ ‫گوید‪.‬‬ ‫او که هم��واره خود را «عضوی» از اینها را «دروغ ها» و «داستان هایی» کردن قانون اساسی و احیای اسالم‬ ‫جنبش سبز خوانده از طرفدارانش خواند که حکومت خ��ود به آنها رحمانی اس��ت‪ .‬ما باید ریشه های‬ ‫حرکت مردم و جنبش سبز را نشان‬ ‫خواست «تعادل» خود را در مقابل باور کرده است‪.‬‬ ‫اتهام های حکومت از جمله اینکه آیت اهلل خامنه ای همواره استدالل دهیم و اینکه ریشه این حرکت در‬ ‫جنبش به بیگان��ه ارتب��اط دارد از کرده است که هیچ کس در داخل انقالب اس�لامی و حتی قبل از آن‬ ‫کش��ور نباید کاری کند که سبب در جنبش مش��روطیت است و این‬ ‫دست ندهند‪.‬‬ ‫او گفت‪« :‬حقیقت این است که در خوشحالی به گفته او «دشمنان» از حرکت مخالف با اس�لام نیست و‬ ‫برآم��ده از باوره��ای دینی مردم و‬ ‫چند سال اخیر مدام از حربه ارتباط با جمله آمریکا شود‪.‬‬ ‫بیگانه برای انفعال و سرکوب مردم اما آقای موسوی در پاسخی مستقیم ظلم ستیزی آنهاست‪».‬‬ ‫و نیروهای متفکر جامعه اس��تفاده به این اس��تدالل گفت که در زمان آقای موس��وی که خ��ود را برنده‬ ‫انقالب مش��روطه هم گروهی می واقعی انتخاب��ات ‪ 22‬خرداد که در‬ ‫شده و این باید روشن شود‪».‬‬ ‫او جای دیگری گفت‪« :‬تصویری از گفتن��د که ای��ن حرک��ت «باعث آن محمود احمدی نژاد پیروز میدان‬ ‫ماهیت جنبش سبز و حرکت مردم خوش��حالی انگلیس» شده است و اعالم شد می دانست برای چندمین‬ ‫ساخته اند که نادرست است و البته افزود‪« :‬ما نباید بر اساس خوشحالی بار تاکی��د کرد که سواس��تفاده از‬ ‫می خواهند از این تصویر س��اخته و بدحالی بقیه کارها و برنامه های بخش هایی از قانون اساس��ی و بی‬ ‫شده برای توجیه مراجع و روحانیون خود را تنظیم کنیم‪ ،‬ما باید کار خود توجهی به مفاد دیگر آن باعث وارد‬ ‫ش��دن «لطمه های بزرگ��ی» به این‬ ‫و متدینین و ‪ ...‬اس��تفاده کنند و در را بکنیم‪».‬‬ ‫این تصویر نقشی هم برای احزاب این سخنگوی مخالفان از معترضان سند می شود‪.‬‬ ‫و گروه ها قائلند که اینها را وابسته خواست ریشه های جنبش سبز که او گفت‪« :‬جلوگی��ری از برگزاری‬ ‫به عقیده او به انقالب مشروطه بازمی کنگره یک حزب قانونی قطعا لطمه‬ ‫به خارج نشان دهند‪».‬‬ ‫نهادهای مختل��ف حکومت ایران گردد را به همه نشان دهند‪« :‬آنچه ما به این قانون و میثاق است‪ ،‬خراشی‬ ‫از جمله دولت باره��ا معترضان را بای��د انجام دهیم اینکه تالش کنیم ب��ر این میثاق مل��ی و صورت نظام‬ ‫به خط گرفتن از کشورهای غربی نشان دهیم که این حرکت و جنبش اس��ت و همه اینها بای��د برای مردم‬ ‫متهم کرده اند‪ ،‬اما آقای موس��وی یقینا وابسته به بیگانه نیست‪ ،‬منافاتی توضیح داده شود‪».‬‬ ‫با دی��ن ن��دارد‪ ،‬در راس��تای زنده پیشتر سید صولت مرتضوی‪ ،‬معاون‬

‫سیاسی وزارت کش��ور‪ ،‬گفته بود‬ ‫ک��ه کمیس��یون م��اده ‪ ۱۰‬احزاب‬ ‫با برگ��زاری کنگره س��االنه جبهه‬ ‫مش��ارکت مخالفت ک��رده چون‬ ‫ت این حزب‬ ‫دس��تگاه قضایی فعالی ‌‬ ‫را غیرقانونی دانس��ته است‪ .‬اما علی‬ ‫شکوری راد عضو شورای مرکزی‬ ‫این ح��زب گفت ک��ه این حزب‬ ‫تاکن��ون حکم��ی را در این زمینه‬ ‫دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫گفتگو با افراد‬ ‫روحانی و مذهبی‬

‫هرچند آقای موس��وی قبال بر لزوم‬ ‫گفتگوی جنبش سبز با گروه های‬ ‫مختلف مردم تاکید کرده‪ ،‬اما این‬ ‫بار بیش از پیش سعی کرد اهمیت‬ ‫این رویکرد را برای به نتیجه رسیدن‬ ‫جنبش به کرسی بنشاند‪.‬‬ ‫او گفت‪« :‬در این شرایط همه ما باید‬ ‫از تکیه ب��ر نخبه ها فراتر رویم و به‬ ‫گروه های مرجع دیگر و تاثیرگذار‬ ‫جامعه متوجه شویم‪ ،‬باید به سمت‬ ‫معلمان‪ ،‬کارگران و اقشار مختلف‬ ‫برویم و مسائل را برای آنها توضیح‬ ‫دهیم و اگر فراگیری هرچه بیش��تر‬ ‫امواج ح��ق خواهی را می خواهیم‬ ‫باید ای��ن ندا به گوش همه اقش��ار‬ ‫جامعهبرسد‪».‬‬ ‫او به طور تلویحی برداش��ت های‬ ‫احتمالی روحانیون و افراد مذهبی‬ ‫جامعه از جنبش سبز را نقطه ضعف‬ ‫جنبش دانس��ت و خواستار رفع آن‬ ‫شد‪.‬‬ ‫آقای موس��وی گف��ت‪ ....« :‬باید به‬ ‫گرای��ش مذهبی م��ردم توجه تام‬ ‫داش��ت‪ .‬ما همه مذهبی هستیم‪ ،‬اما‬ ‫صرف اینکه مذهبی هس��تیم کافی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تبلیغات پرش��دتی که در‬ ‫جامعه ب��ه راه انداخته اند برخی ها‬

‫را دچار تردید کرده است به طوری‬ ‫که گاهی ک��ه من با برخ��ی افراد‬ ‫روحانی و مذهبی که به خوبی من‬ ‫را می شناس��ند صحب��ت می کنم‪،‬‬ ‫گم��ان می کنن��د که پش��ت پرده‬ ‫اتفاقاتی افتاده و ما تغییر کرده ایم‪،‬‬ ‫اما وقتی با آنها صحبت می کنم و‬ ‫توضیح می دهم آرام می شوند‪ .‬ما‬ ‫باید مردم را توجیه کنیم که اینگونه‬ ‫نیست و اینها دروغ و تهمت هایی‬ ‫بیشنیست‪».‬‬ ‫او خواس��تار تقویت ارتباط جنبش‬ ‫س��بز با روحانی��ون و مراجع ش��د‬ ‫چرا که این کار م��ی تواند «خنثی‬ ‫کننده افسانه»ای باشد که به نظر او‬ ‫حکومت از جنبش س��بز برای این‬ ‫گروه ساخته است‪.‬‬ ‫ای��ن چه��ره اصالح طل��ب گفت‬ ‫جنبش باید اهداف��ش دایر بر «کم‬ ‫شدن فش��ار اقتصادی‪ ،‬برای ثبات‬ ‫زندگ��ی‪ ،‬ب��رای کاه��ش طالق و‬ ‫بسیاری مشکالت دیگر و کاهش‬ ‫آس��یب های اجتماعی» را به مردم‬ ‫نشان دهد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪« :‬این را م��ردم باید حس‬ ‫کنند‪ .‬نباید حس کنند این جنبش‬ ‫فق��ط در رای مردم خالصه ش��ده‬ ‫است و تنها خش��م ناشی از پایمال‬ ‫ش��دن رای شان اس��ت‪ .‬باید ایران‬ ‫پیشرفته و س��عادتمند را با اهداف‬ ‫جنب��ش پیوند دهیم و یکی کنیم و‬ ‫به مردم نشان دهیم‪».‬‬ ‫سال صبر و استقامت‬

‫میرحس��ین موس��وی که زمانی در‬ ‫دهه ‪ 1360‬نخس��ت وزیر بود و در‬ ‫انتخابات اخیر پس از دو دهه دوری‬ ‫از سیاست پا به این عرصه گذاشت‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪17‬‬

‫‪17 PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫کروبی‪ :‬شعبان بی مخ اوباش بود و اینها حزب اهلل هستند‬ ‫بی بی سی ‪ -‬مهدی کروبی‪ ،‬دبیرکل‬ ‫ح��زب اعتماد مل��ی‪ ،‬برخوردهای‬ ‫طرفداران دولت ایران با معترضان را‬ ‫شبیه برخوردهای حامیان حکومت‬ ‫پهل��وی با مخالفان دانس��ته و انتقاد‬ ‫درباره مصاحبه با رس��انه های بین‬ ‫المللی را رد کرده است‪.‬‬ ‫سایت سحام نیوز‪ ،‬متعلق به حزب‬ ‫اعتم��اد ملی‪ ،‬روز چهارش��نبه‪۲۶ ،‬‬ ‫اسفند (‪ ۱۷‬مارس) به نقل از مهدی‬ ‫کروبی نوش��ت‪« :‬م��ا درتاریخ می‬ ‫خوانیم وقت��ی دکتر فاطمی را پس‬ ‫از کودت��ای ‪ ۲۸‬مرداد س��ال ‪ ۳۲‬در‬ ‫تجری��ش گرفتند در راه ک��ه او را‬ ‫می بردند به فرمانداری نظامی مشتی‬ ‫اراذل و اوباش ب��ه او حمله کردند‬ ‫و دکتر فاطم��ی را زدند و مجروح‬ ‫و خونین کردند‪ ،‬چطور آنها اراذل‬ ‫و اوب��اش بودن��د اما این ه��ا با این‬ ‫کارهاشاننیستند»؟‬ ‫بعد از آنکه مقام های دولتی ایران‬ ‫از برگزاری کنگره دوازدهم جبهه‬ ‫مشارکت ایران‪ ،‬از احزاب اصالح‬ ‫طلب‪ ،‬ممانع��ت کردن��د اعضای‬ ‫شورای مرکزی این حزب به همراه‬ ‫جمع��ی از اعضای دفتر سیاس��ی و‬ ‫ش��اخه جوانان این حزب با مهدی‬ ‫کروبی دیدار کردند‪.‬‬ ‫به گزارش س��حام نیوز‪ ،‬کروبی در‬ ‫جمع اعضای جبهه مشارکت گفته‬ ‫اس��ت‪« :‬اگر در زمان ش��اه شعبون‬ ‫بی مخ دیگران را م��ی زد از اراذل‬ ‫و اوب��اش بود اما اینها با همان عمل‬ ‫حزب اهلل هستند»؟‬ ‫بسیاریازطرفدارانمحموداحمدی‬ ‫نژاد‪ ،‬رئیس جمهوری ایران‪ ،‬مهدی‬

‫کروبی را از جمله «سران فتنه» می‬ ‫دانند که به گفته آنها باید محاکمه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫آن طور که س��حام نی��وز گزارش‬ ‫داده‪ ،‬مه��دی کروب��ی در صحبت‬ ‫هایش بر حفظ نظ��ام تاکید کرده‬ ‫و گفت��ه اس��ت‪« :‬ما م��ی خواهیم‬ ‫جمهوری اسالمی را حفاظت کنیم‪،‬‬ ‫ساختار شکن هم نیستیم‪ .‬ما اینجور‬ ‫افراد سیاسی و روزنامه نگار و … را‬ ‫بازداشتوزندانیکردن‪،‬مطبوعات‬ ‫را بستن‪ ،‬سانسور و خفقان را حاکم‬ ‫کردن قبول نداریم‪».‬‬ ‫گروه��ی از مخالف��ان کروبی روز‬ ‫ش��نبه ‪ ۲۳‬اس��فند (‪ ۱۴‬م��ارس) بر‬ ‫دیوار خانه او شعارنویس��ی کردند‬ ‫و به این ساختمان چند طبقه رنگ‬ ‫قرمز پاشیدند‪.‬س��حام نیوز به نقل از‬ ‫مهدی کروبی می نویسد‪« :‬دو دفعه‬ ‫به درخانه ما آم��ده اند و بار دوم به‬ ‫در خانه جدید ما که هنوز س��اکن‬ ‫آنجا نش��ده ایم‪ ،‬آمدن��د و مزاحم‬ ‫مردم و همس��ایه ها شدند و به در و‬ ‫دیوار رنگ پاشیدند و شعار نوشتند‬ ‫و دوربین های مدار بس��ته مجتمع‬ ‫را به س��رقت بردند و شیش��ه های‬ ‫ساختمان را شکستند و به خانم یکی‬ ‫از همسایه ها توهین کردند‪ .‬آیا این‬ ‫وضع برای جمهوری اسالمی ننگ‬ ‫نیست»؟‬

‫بر اس��اس گزارش ها‪ ،‬ش��ماری از‬ ‫مردمی که در برابر واحد مسکونی‬ ‫مهدی کروبی جمع ش��ده بودند‪،‬‬ ‫پالکاردهایی در دست داشتند که‬ ‫او را به ارتباط با ش��بکه خبررسانی‬ ‫بی بی سی متهم می کرد‪.‬‬ ‫او این اتهام را رد کرده است‪ ،‬با این‬ ‫استدالل که مصاحبه با رسانه های‬ ‫خارج��ی «یک فرصت اس��ت» و‬ ‫تحول تازه ای نیست‪.‬کروبی گفته‬ ‫اس��ت‪« :‬در زمان انقالب که بی بی‬ ‫سی اخبار را انتشار می داد و به گونه‬ ‫ای به پیشبرد انقالب کمک می کرد‬ ‫اشکالی نداشت اما حاال انتشار اخبار‬ ‫اشکال دارد؟ اگر اینگونه استدالل‬ ‫شود پس باید حق را به شاه داد که‬ ‫می گفت انقالب را بی بی سی راه‬ ‫انداخت و وحدت ارتجاع سرخ و‬ ‫سیاه‪ ،‬چطور حرفهای شاه نادرست‬ ‫بود اما حرفهایی که با همان منطق‬ ‫و محتوا از زبان شما گفته می شود‬ ‫درست است»؟‬ ‫او در ادامه می گوید‪« :‬آیا در دوران‬ ‫مبارزه که آق��ای دعایی با اجازه و‬ ‫اطالع امام رادیویی را که متعلق به‬ ‫دولت عراق بود و یا امام در فرانسه‬ ‫از همه خبرگزاری ها اس��تفاده می‬ ‫کرد جهت انتش��ار اخبار نهضت‪،‬‬ ‫این دلیل وابستگی جریان مبارزه به‬ ‫حکومت عراق و بیگانگان بود»؟‬ ‫مه��دی کروبی بر اج��رای «کامل‬ ‫قانون اساسی» تاکید کرده و آن را‬ ‫خواست مردم معترض دانسته است‪.‬‬ ‫وی ابراز امیداوری کرده که «با صبر‬ ‫و بردباری» مردم در سال آینده این‬ ‫خواست آن ها برآورد شود‪.‬‬

‫فاطمهکروبی‪:‬‬ ‫هزینه افشای کهریزک را‬ ‫می دهیم‬ ‫«دو هفته پیش نیز عده ای در پوشش ماموران امنیتی و به طور‬ ‫غیرقانونی با ارعاب نگهبان وارد منزل شدند که خدا عالم است‬ ‫چه منظوری داشتند و برای نصب چه ادواتی‪ .‬البته این موضوع‬ ‫را طی نامه ای به اطالع وزیر اطالعات رساندم که منتظر پاسخ‬ ‫مناسب می باشم و در صورت عدم پاسخگویی‪ ،‬نامه را برای اطالع‬ ‫عموم منتشر خواهم کرد»‪.‬‬

‫در پی تجمع خشونت آمیز عده ای‬ ‫از مخالفان اصالح طلبان در مقابل‬ ‫منزل خانواده کروبی‪ ،‬فاطمه کروبی‬ ‫برخوردهایی از این قبیل را «هزینه‬ ‫افشای جنایات فراموش نشدنی در‬ ‫کهریزک و س��ایر بازداشتگاه ها»‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫خانم کروبی شب دوشنبه ‪ ۲۴‬اسفند‬ ‫(‪ ۱۵‬مارس) در مصاحبه با س��حام‬ ‫نیوز‪ ،‬نزدیک به مهدی کروبی‪ ،‬به‬ ‫«عقالی جریان حاکم» توصیه کرد‬ ‫«اوضاع را از اینکه هست وخیم تر‬ ‫نکنند» و هش��دار داد‪« :‬در صورت‬ ‫تداوم ای��ن امور جاهالن��ه‪ ،‬نکات‬ ‫گفتنی بیش��ماری ب��رای محرمان‬ ‫اصل��ی انق�لاب که مردم هس��تند‬ ‫خواهم داشت»‪.‬‬ ‫روز یکش��نبه ‪ ۲۳‬اس��فند‪ ،‬عده ای‬ ‫ازمخالف��ان مه��دی کروب��ی‪ ،‬ب��ا‬ ‫برگ��زاری تجم��ع در مقابل منزل‬ ‫مسکونی این رهبر مخالف دولت‬ ‫احمدی نژاد‪ ،‬اقدام به شعار نویسی‬ ‫بر دیوار خانه وی و پاشیدن رنگ به‬ ‫ساختمان چند طبقه آن کردند‪.‬‬

‫این اقدام‪ ،‬دو هفته پس از آن صورت‬ ‫می گرفت که عده ای از هواداران‬ ‫دولت‪ ،‬با برگزاری تجمعی مشابه در‬ ‫مقابل منزل خانواده کروبی‪ ،‬اقدام به‬ ‫پرتاب اشیایی مثل گوجه فرنگی و‬ ‫تخم مرغ به ساختمان مسکونی آنها‬ ‫کرده و خواس��تار مجازات مهدی‬ ‫کروبی شده بودند‪» .‬نیروی انتظامی‬ ‫تماشاچیبود»‬ ‫فاطمه کروب��ی در مصاحبه جدید‬ ‫خود با سحام نیوز‪ ،‬تعداد مهاجمان‬ ‫به من��زل خ��ود را ح��دود ‪ ۵۰‬نفر‬ ‫توصیف کرد و گفت که مهاجمان‬ ‫«ضمن ایجاد رعب و وحشت برای‬ ‫همس��ایگان علیه آق��ای کروبی‪،‬‬ ‫موس��وی و خاتم��ی و در حمایت‬ ‫از رهب��ری و آق��ای احم��دی نژاد‬ ‫سردادند و سپس اقدام به تخریب و‬ ‫سرقت از ساختمان کردند‪».‬‬ ‫وی مهاجم��ان را تح��ت حمایت‬ ‫«نیروهای امنیتی و انتظامی» دانست‬ ‫و افزود که نیروی انتظامی در صحنه‬ ‫حضور داشته است‪ ،‬اما «با صحبتی‬ ‫که س��رکرده اوباش با وی می کند‬

‫این نیرو صحنه را ترک و به عنوان‬ ‫تماش��اچی نظاره گر وحشی گری‬ ‫آنان می شود‪».‬‬ ‫وی اظهار داشت ‪« :‬دو هفته پیش نیز‬ ‫عده ای در پوشش ماموران امنیتی و‬ ‫به طور غیرقانونی با ارعاب نگهبان‬ ‫وارد منزل شدند که خدا عالم است‬ ‫چهمنظوریداشتندوبراینصبچه‬ ‫ادواتی‪ .‬البته این موضوع را طی نامه‬ ‫ای به اطالع وزیر اطالعات رساندم‬ ‫که منتظر پاسخ مناسب می باشم و‬ ‫در صورت عدم پاس��خگویی‪ ،‬نامه‬ ‫را برای اطالع عموم منتشر خواهم‬ ‫کرد»‪.‬‬ ‫مهدی کروبی در بهمن و دی امسال‬ ‫هم به ترتیب در تهران و قزوین مورد‬ ‫حمله فیزیکی طرفداران دولت قرار‬ ‫گرفته بود‪.‬‬ ‫در پ��ی حمل��ه بهمن ماه‪ ،‬حس��ین‬ ‫کروبی گفت که مهاجمان در حمله‬ ‫به پدرش از گاز اشک‌آور‪ ،‬باتوم و‬ ‫گلوله‌های رنگی استفاده کرد ‌ه و به‬ ‫بازداشت برادرش علی پرداخته اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش منابع خبری نزدیک به‬ ‫اصالح طلبان‪ ،‬مهاجمان در جریان‬ ‫حمله دی ماه نیز به خودروی حامل‬ ‫مهدی کروبی حمله و شیش��ه های‬ ‫آن را خرد کردند‪.‬‬


‫‪18‬‬

‫‪PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫درخواست از اتحادیه اروپا برای مقابله با سانسور‬ ‫و ارسال پارازيت توسط ايران‬ ‫رادی��و ف��ردا ‪ -‬بريتانيا‪ ،‬فرانس��ه و‬ ‫آلم��ان روز چهارش��نبه با انتش��ار‬ ‫نامه‌ای از اتحاديه اروپا خواس��ته‌اند‬ ‫تا اقداماتی را برای مقابله با سانسور‬ ‫و ارسال پارازيت بر روی برنامه‌های‬ ‫ماه��واره‌ای از س��وی جمه��وری‬ ‫اسالمی ایران اتخاذ کند‪.‬‬ ‫در نام��ه مش��ترک وزرای ام��ور‬ ‫خارجه اين سه کش��ور اروپايی به‬ ‫کاترين اش��تون‪ ،‬مس��ئول سياست‬ ‫خارج��ی و امنيتی اتحادي��ه اروپا‪،‬‬ ‫درخواست شده است تا در فروش‬ ‫تکنولوژی‌هاي��ی ک��ه می‌تواند به‬ ‫حکومت ايران در امر س��رکوب و‬ ‫سانس��ور کمک کند‪ ،‬محدودیت‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫در اين نامه همچنین آمده اس��ت‪:‬‬ ‫در صورتی که ايران در برنامه‌های‬ ‫ماهواره‌ای رسانه‌های خارجی مانند‬ ‫«بی بی سی» و «دويچه وله» اختالل‬

‫ايجاد کند‪ ،‬اتحاديه اروپا می‌بايست‬ ‫اقدامات «ج��دی» عليه جمهوری‬ ‫اسالمی انجام دهد‪.‬‬ ‫در جريان حوادث پس از انتخابات‬ ‫دهم ریاست جمهوری در خردادماه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ای��ران ب��رای جلوگیری‬ ‫از دسترس��ی مردم این کش��ور به‬ ‫برنامه‌های ش��بکه‌های فارسی زبان‬ ‫خ��ارج از کش��ور اقدام به ارس��ال‬ ‫پارازيت‌هايی بر روی ماهواره‌های‬ ‫مخابراتیکرد‪.‬‬ ‫در همي��ن زمين��ه‪ ،‬يک م��اه پيش‬ ‫ش��بکه‌های ص��دای آمري��کا‪ ،‬بی‬ ‫بی س��ی و دويچه ول��ه در بيانيه‌ای‬ ‫ارسال پارازيت از سوی ايران روی‬ ‫برنامه‌های اين سه شبکه را به شدت‬ ‫محکومکردند‪.‬‬ ‫ديويد ميلی بند‪ ،‬وزير امور خارجه‬ ‫بريتانيا‪ ،‬برنارد کوش��نر‪ ،‬وزير امور‬ ‫خارجه فرانسه‪ ،‬و گوئيدو وستروله‪،‬‬

‫وزير امور خارجه آلمان‪ ،‬از وزيران‬ ‫‪ ۲۷‬کش��ور اروپايی خواسته‌اند در‬ ‫نشس��ت روز دوش��نبه هفته آینده‬ ‫خود اقدامات ايران در این زمینه را‬ ‫به ش��دت محکوم کرده و از تهران‬ ‫بخواهند ف��ورا ً ارس��ال پارازيت را‬ ‫متوقفکند‪.‬‬ ‫وزيران امور خارجه اين سه کشور‬ ‫اروپايی در نامه خود با اشاره به اين‬ ‫که «با توجه به شرايط موجود‪ ،‬ديگر‬ ‫نمی‌توان س��اکت مان��د»‪ ،‬تصريح‬ ‫کرده‌اند‪« :‬بس��يار اساسی است که‬ ‫اتحاديه اروپا به صورتی که دانسته‬ ‫ش��ود‪ ،‬در قوی‌ترين شکل ممکن‬ ‫چنين اقدامات غي��ر قابل قبولی را‬ ‫محکومکند‪».‬‬ ‫در جريان حوادث پس از انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوری ايران‪ ،‬مقامات‬ ‫ته��ران بس��ياری از روزنامه‌ه��ا و‬ ‫وب‌س��ايت‌های خبری را بس��ته و‬

‫تعداد زي��ادی از روزنامه‌نگاران را‬ ‫روانه زندان کرده‌اند‪.‬‬ ‫وزيران امور خارجه اين سه کشور‬ ‫اروپايی در بخ��ش ديگری از نامه‬ ‫خود اقدامات حکوم��ت ايران در‬ ‫ارسال پارازيت بر روی شبکه‌های‬ ‫فارس��ی زب��ان را در راس��تای‬ ‫«جلوگيری از حق مردم ايران برای‬ ‫دسترسی آزاد به اطالعات» ارزيابی‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫این وزي��ران می‌گويند‪ :‬بيش از ‪۷۰‬‬ ‫راديووتلويزيونخارجیبرنامه‌های‬ ‫خ��ود را از طريق ماه��واره «يوتل‬ ‫ست» برای ايران پخش می‌کنند که‬ ‫در روز يازده��م فوريه‪ ۲۲ ،‬بهمن‪،‬‬ ‫ايران ارس��ال پارازيت بر روی اين‬ ‫ماهواره را شدت بخشيد‪.‬‬ ‫نامهاينسهوزيرامورخارجهاروپايی‬ ‫يک روز پس از آن منتشر می‌شود‬ ‫که شيرين عبادی‪ ،‬حقوقدان و برنده‬

‫جايزه صلح نوبل‪ ،‬شرکت آلمانی‬ ‫زيمنس و ش��رکت فنالندی نوکيا‬ ‫را متهم کرد ک��ه بافروش نرم‌افزار‬ ‫و تکنول��وژی کنت��رل مخابرات به‬ ‫ايران به سانسور و سرکوب مخالفان‬ ‫کمکمی‌کنند‪.‬‬ ‫اين در حالی اس��ت که ش��رکت‬ ‫نوکيا پيشتر اين اتهامات را رد کرده‬ ‫و گفته بود تجيهزاتی که به ايران در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۸‬فروخته شده به گسترش‬ ‫آزادی بيان کمک می‌کند‪.‬‬ ‫ش��یرین عبادی در یک کنفرانس‬ ‫مطبوعات��ی ک��ه در باش��گاه‬ ‫روزنامه‌نگاران فرانسه برگزار شد‪،‬‬ ‫ش��رکت «یوتل‌س��ت» فرانس��ه را‬ ‫مته��م کرد که در زمینه «سانس��ور‬ ‫الع‌رسانی» با جمهوری اسالمی‬ ‫اط ‌‬ ‫همکاریمی‌کند‪.‬‬ ‫ماه��واره هاتبرد متعلق به ش��رکت‬ ‫«یوتل‌س��ت» فرانس��ه اس��ت که به‬ ‫رغم اعتراض وزیرخارجه فرانسه‪،‬‬ ‫همچن��ان ب��ا جمهوری اس�لامی‬ ‫همکاری دارد‪.‬‬ ‫ش��یرین عب��ادی در کنفران��س‬ ‫مطبوعاتی خود گف��ت‪ ...«:‬از چند‬

‫س��ال پی��ش بی‌بی‌س��ی و صدای‬ ‫آمریکا تلویزیون فارسی‌زبان به راه‬ ‫انداختند و این‌ها مورد توجه مردم‬ ‫هم بودند‪ .‬ای��ن دو تلویزیون روی‬ ‫ماهواره هاتبرد که متعلق به شرکت‬ ‫یوتل است برنامه پخش می‌کردند‪.‬‬ ‫دولت ایران‪ ،‬بعد از انتخابات شروع‬ ‫کرد به ارس��ال پارازیت‌شدید که‬ ‫این‌ه��ا نتوانند برنام��ه پخش کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کار‪ ،‬ضمن این که با مقررات‬ ‫بین‌المللی مغایرت دارد و سانسور‬ ‫اطالع‌رسانی اس��ت‪ ،‬برای سالمتی‬ ‫مردم هم ضرر دارد‪».‬‬ ‫خانم عبادی اف��زود‪« :‬دولت ایران‬ ‫هم تلویزیون‌های برون‌مرزی دارد‬ ‫و به زبان‌های غیرفارسی برنامه‌های‬ ‫خود را روی ماهواره هاتبرد پخش‬ ‫می‌کند‪.‬خیلیطبیعیبودکهشرکت‬ ‫یوتل‌ست به ایران تذکر می‌داد که‬ ‫از ارس��ال پارازیت خودداری کند‪.‬‬ ‫اما به جای آن‪ ،‬بی‌بی‌سی و صدای‬ ‫آمری��کا را از روی ماهواره هاتبرد‬ ‫برداش��ت و در واقع برای سانس��ور‬ ‫اطالع‌رسانی به دولت ایران کمک‬ ‫کرد‪».‬‬


‫‪19‬‬

‫‪19 PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫عقب‌نشینی ناگهانی ایران در مناقشه هسته‌ای‬

‫ته��ران ع��وض کنن��د‪ .‬علی‌اکبر‬ ‫صالحی ای��ن بار نیز تاکید کرد که‬ ‫مبادله اورانیوم باید در خاک ایران‬ ‫دویچه ول��ه ‪ -‬علی‌اکب��ر صالحی انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان انرژی‌اتمی ایران‪،‬‬ ‫تصمیمی در تنگنا؟‬ ‫در یک اقدام غیرمنتظره اعالم کرد‬ ‫که جمهوری اسالمی حاضر است‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬کیلو اورانیوم کم‌غلظت خود آمادگی جمهوری اس�لامی برای‬ ‫را یکباره ب��ا ‪ ۱۲۰‬کیلو اورانیوم ‪ ۲۰‬همکاری ب��ا غرب‪ ،‬در ش��رایطی‬ ‫اعالم می‌شود که اروپا و آمریکا در‬ ‫درصد غنی شده مبادله کند‪.‬‬ ‫این نخستین‌بار است که جمهوری زمینه گسترش تحریم‌ها علیه ایران‬ ‫اس�لامی ایران برای مبادله یکباره به توافق رسیده‌اند‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫اورانی��وم کم‌غلظ��ت خ��ود اعالم رویدادهای چهارشنبه‌س��وری نیز‬ ‫آمادگی می‌کند‪ .‬تاکنون‪ ،‬مسئوالن نش��ان داده است که مقاومت مردم‬ ‫جمهوری اس�لامی همواره اعالم در برابر فشارهای دولت ادامه دارد‪.‬‬ ‫کرده بودند ک��ه حاضرند اورانیوم خبرگ��زاری فرانس��ه ب��ه نق��ل از‬ ‫موجود در ایران را در چند مرحله‪ ،‬علی‌اکبر صالحی نوشت‪« :‬آژانس‬ ‫آن هم فقط در داخل خاک ایران با بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌تواند‬ ‫سوختموردنیازرآکتورتحقیقاتی ‪ ۱۲۰۰‬کیلو اورانیوم ما را در خاک‬ ‫ایران دریافت و پس از الک و مهر‬

‫کردن ‪ ۲۴‬ساعته تحت‌نظر بگیرد‪ ،‬تا جهانی به‌گون��ه‌ای عمل کنیم که‬ ‫زمانی که ما سوخت ‪ ۲۰‬درصدی را سوءظن آن‌ها برطرف شود‪».‬‬ ‫پیشنهادآژانس‬ ‫دریافت داریم‪».‬‬ ‫همزمان با اعالم آمادگی صالحی‪ ،‬آژان��س بین‌الملل��ی ان��رژی اتمی‬ ‫خبرگزاریدانشجویانایرانسخنان روز ‪ ۲۱‬اکتبر سال گذشته به ایران‬ ‫علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس پیش��نهاد داد ک��ه ‪ ۱۲۰۰‬کیلوگرم‬ ‫مجلس خبرگان و مجمع تشخیص اورانیوم ‪ ۳‬درصد غنی ش��ده خود‬ ‫ت نظام را منتشر کرد که وی را به روس��یه و فرانس��ه منتقل کند‪.‬‬ ‫مصلح ‌‬ ‫طی آن خواستار رفع سو‌ءظن غرب بر پایه این پیشنهاد‪ ،‬اورانیوم صادر‬ ‫نسبت به برنامه هسته‌ای ایران شده ش��ده باید در روس��یه تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫غنی‌س��ازی و در فرانسه به سوخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫هاش��می رفس��نجانی‪ ،‬در پیامی به هس��ته‌ای برای رآکتور تحقیقاتی‬ ‫مناسبتپایانسال‪ ۱۳۸۸‬خورشیدی تهران تبدیل می‌شد‪.‬‬ ‫گفته است‪«:‬ما‪ ،‬بارها تاکید کرده‌ایم دول��ت احمدی‌نژاد یک‌م��اه بعد‬ ‫ک��ه اص�لا در بح��ث هس��ته‌ای ضمن رد این پیش��نهاد اعالم کرد‬ ‫نمی‌خواهیم به طرف استفاده نظامی که اورانیوم خود را تنها در صورتی‬ ‫برویم‪ .‬اگر بی‌اعتمادی هست باید مبادله خواهد کرد که همزمان با آن‬ ‫تالش کنند اعتماد را تقویت کنند‪ .‬سوختموردنیازرآکتورتحقیقاتی‬ ‫البته ما هم باید در چارچوب شرایط تهران را دریافت کند‪.‬‬

‫تحریم ایران‪،‬‬ ‫موضوع مذاکرات بریتانیا و چین‬ ‫دویچ��ه وله ‪ -‬دولت چین‪ ،‬همچنان کارآیی تحریم علیه ایران را به دیده‬ ‫تردی��د می‌نگرد‪ .‬وزیر خارجه چین در دیدار با همتای بریتانیایی خود‪ ،‬با‬ ‫ابراز نگرانی از سیاست اتمی ایران‪ ،‬بر لزوم تشدید تالش‌های دیپلماتیک‬ ‫به‌جای گزینه تحریم اصرار ورزید‪.‬‬ ‫طرح‌های هسته‌ای ایران و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این کشور‪ ،‬ازجمله‬ ‫موضوع‌های محوری در سفر سه روزه وزیر خارجه بریتانیا به چین هستند‪.‬‬ ‫ی وزیر خارجه چین در دیدار با همتای بریتانیایی خود‪ ،‬دیوید‬ ‫یانگ‌جیچ ‌‬ ‫میلیبند تاکید کرد که راه حل مناقشه اتمی ایران‪ ،‬تحریم نیست‪ .‬البته وی‬ ‫با تکرار موضع کشورش مبنی بر اولویت گزینه‌ی دیپلماتیک‪ ،‬سخنی در‬ ‫باره رد قطعی سیاست تحریم نگفت‪ .‬دیوید میلیبند در این مالقات از هدف‬ ‫مش��ترک جامعه جهانی برای متعهد نگاهداشتن ایران به مسئولیت‌هایش‬ ‫س��خن گفت‪ .‬چین و روس��یه تاکنون در مناقش��ه اتمی ای��ران‪ ،‬موضعی‬ ‫محافظه‌کارانه‌تر از آمریکا‪ ،‬فرانس��ه و بریتانیا گرفت ‌ه و رویکرد تحریم را‬ ‫دنبالنکرده‌اند‪.‬‬ ‫ایران یکی از ش��رکای مهم تجاری چین و سومین تامین کننده نفت این‬ ‫کش��ور پس از آنگوال و عربستان سعودی است‪ .‬نفت صادراتی ایران به‬ ‫چین در س��ال ‪۲۰۰۹‬میالدی‪ ۱۱ ،‬درصد مایحتاج این کشور بوده است‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬


‫‪20‬‬

‫‪PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫تورم حقوق کارمندان را می‌بلعد‬ ‫دویچ��ه ول��ه ‪ -‬عیدی بس��یاری از‬ ‫کارمندان تا پایان بهمن ماه پرداخت‬ ‫ش��د؛ اما ای��ن مبلغ در براب��ر تورم‬ ‫فزاینده و شرایط نامشخص حقوق‬ ‫س��ال آینده‌ی آن‌ها ق��رار دارد‪ .‬از‬ ‫ط��رف دیگر توان خری��د طبقه‌ی‬ ‫متوس��ط‪ ،‬یعنی خاس��تگاه طبقه‌ی‬ ‫کارمند با افت روبه‌روست‪.‬‬ ‫بر پایه‌ی اعالم پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫دولت‪ ،‬می��زان پاداش پایان س��ال‬ ‫کارمن��دان دس��تگاه‌های اجرایی‪،‬‬ ‫نیروهای مسلح‪ ،‬قوه قضائیه اعم از‬ ‫رس��می‪ ،‬ثابت و پیمانی‪ ،‬قراردادی‬ ‫و موقت و نیز اعض��ای تمام وقت‬ ‫هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات‬ ‫آموزش عالی و تحقیقات از سوی‬ ‫هیئت وزیران ‪ ۳۰۰‬هزار تومان تعیین‬ ‫شده كه از محل بودجه‌ی مصوب‬ ‫دستگاه‌های مربوط پرداخت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هیئت وزیران با استناد به ماده واحده‬ ‫قانون مص��وب س��ال ‪ ۱۳۷۴‬نحوه‬ ‫پرداخ��ت این مبل��غ را به کارکنان‬ ‫تعیین کرده بود‪ .‬براس��اس تصمیم‬

‫هیئ��ت وزی��ران‪ ،‬مجام��ع عمومی‬ ‫ش��رکت‌های دولت��ی اج��ازه‌ی‬ ‫پرداخت پاداش یا عیدی‌ای بیش از‬ ‫این مبلغ را به مدیران خود ندارند‪.‬‬ ‫اوج‌‌گیریقیمت‌ها‬ ‫و عیدی ناچیز‬

‫شمس الدین حس��ینی‪ ،‬وزیر امور‬ ‫اقتص��اد و دارایی چن��دی پیش در‬ ‫مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته بود‬ ‫بعضی از بخش‌های دولت می‌توانند‬ ‫به جای عیدی ب��ه کارمندان خود‬ ‫سکه‌ی بهار آزادی هدیه کنند‪.‬‬ ‫در براب��ر پای��گاه اطالع‌رس��انی‬ ‫کارمن��دان ایران نیز در گزارش��ی‬ ‫از گله‌من��دی بعض��ی از کارمندان‬ ‫نهادهای گوناگون دولتی از پیشنهاد‬ ‫دول��ت و بانک مرک��زی مبنی بر‬ ‫تقس��یم س��که‌ی بهار آزادی میان‬ ‫آن‌ه��ا به جای وجه نقد عیدی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی‬ ‫درباره‌ی وضعیت خزانه‌ی کش��ور‬

‫و پرداخت‌‌های جاری به کارکنان‬ ‫دس��تگاه‌های دولتی ب��رای عادی‬ ‫جلوه دادن ش��رایط در مصاحبه‌ی‬ ‫خود گفته ب��ود‪« :‬درمجموع بالغ بر‬ ‫‪ ۸۸‬درصد از بودجه‌های سال جاری‬ ‫پرداخته شده و هم اکنون موجودی‬ ‫خزانه به میزان کافی بوده و وضعیت‬ ‫آن مطلوب است‪».‬‬ ‫پرداخ��ت پ��اداش پایان س��ال در‬ ‫شرایطی صورت می‌گیرد که تورم‬ ‫باال در آس��تانه‌ی نوروز و افزایش‬ ‫ناگهانی تقاضا برای کاالهای مورد‬ ‫نی��از در هفته‌ی پایانی س��ال‪ ،‬تأثیر‬ ‫افزای��ش حقوق‌های دولت��ی را در‬ ‫قالب چنین پاداشی در عمل از میان‬ ‫می‌برد‪.‬‬ ‫افزایش قیمت‌ها نیز در آس��تانه‌ی‬ ‫س��ال نو قدرت خری��د کارگران‬ ‫و کارمن��دان را کاه��ش داده و با‬ ‫چشم‌انداز هدفمند کردن یارانه‌ها و‬ ‫تحریم احتمالی بنزین علیه ایران و‬ ‫اوج‌گیری قیمت‌ها به دنبال آن در‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫شیرینعبادی‪:‬‬ ‫زیمنس از دولت ایران‬ ‫حمایتمی‌کند‬

‫ان اس ان‪ :‬سو استفاده از‬ ‫تکنولوژی را نمی‌پذیریم‬

‫ش��یرین عبادی‪ ،‬برنده ایرانی جایزه‬ ‫نوبل صلح در گفتگوئ��ی با رادیو‬ ‫فرانسه از ش��رکت آلمانی زیمنس‬ ‫و ش��رکت فنالندی نوکی��ا انتقاد پیش‌تر پتر لوش��ر‪ ،‬رئی��س هیئت‬ ‫کرد‪ .‬س��ازمان‌های حقوق بشر این مدی��ره زیمن��س‪ ،‬روز سه‌ش��نبه‬ ‫دو ش��رکت را به فروش نرم‌افزار و (‪ ۲۶‬ژانوی��ه ‪ ۶ /‬بهمن) در نشس��ت‬ ‫تکنولوژی کنت��رل مخابرات متهم سهام‌داران این کنسرن در جواب به‬ ‫سئوال یکی از سهامداران گفته بود‪:‬‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫خانم عبادی که برای معرفی کتاب «ما به حساس��یت معامالت خود با‬ ‫جدید‌اش «قفس طالئی» در پاریس ایران واقف هستیم و به آن با نگاهی‬ ‫بس��ر می‌برد‪ ،‬در گفتگوئی با رادیو انتقادیمی‌نگریم»‪.‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬شرکت زیمنس و نوکیا را وی اف��زود‪« :‬ب��ه همی��ن دلیل هم‬ ‫به حمایت از دولت ایران متهم کرد‪ .‬فعالیت‌های اقتصادی خود در ایران‬ ‫وی گفت شرکت‌های غربی که با را کاهش داده‌ایم‪ .‬هیات مدیره در‬ ‫ایران معامله می‌کنند‪ ،‬به اپوزیسیون اوائل ماه اکتبر س��ال‪ ۲۰۰۹‬تصمیم‬ ‫لطم��ه می‌زنن��د‪ .‬خان��م عب��ادی گرفت که دیگر ق��رارداد تجاری‬ ‫افزود‪«:‬وقتی شرکت‌های زیمنس و با ای��ران را قبول نکند‪ .‬معامالت ما‬ ‫نوکیا به ایران نرم‌افزار می‌فروشند‪ ،‬با با ایران سرشتی غیرنظامی داشته و‬ ‫این اقدام به سانسور و وارد آوردن بیشتر در زمینه زیرساخت‌ها‪ ،‬ترابری‬ ‫و تکنولوژی پزشکی بوده است»‪.‬‬ ‫فشار یاری می‌رسانند»‪.‬‬ ‫همزم��ان ج��و ِکزر رئی��س هیئت‬

‫مدیره مالی زیمنس اعالم کرد که‬ ‫مس��ئولیت معامله با ای��ران برعهده‬ ‫کنس��رن فنالندی نوکیا اس��ت‪ .‬با‬ ‫همکاری این دو کنس��رن شرکتی‬ ‫بن��ام نوکی��ا زیمنس ن��ت وروک‬ ‫(ان اس ان) تاس��یس ش��ده است‪.‬‬ ‫س��ازمان‌های مداف��ع حقوق بش��ر‬ ‫این ش��رکت را متهم می‌کنند که‬ ‫نرم‌افزاروتاسیساتکنترلمخابرات‬ ‫و اینترنت در اختیار دولت ایران قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫سخنگوی ش��رکت ان اس ان روز‬ ‫سه‌ش��نبه هرگونه س��و اس��تفاده از‬ ‫تکنولوژی مخابرات��ی را غیر قابل‬ ‫قب��ول دانس��ت و محک��وم کرد‪.‬‬ ‫پیش از این کنسرن نوکیا نسبت به‬ ‫فروش دستگاه‌های شنود مخابراتی‬ ‫به دولت ایران اعتراف کرد‪ .‬با این‬ ‫حال این کنس��رن تاکید کرده که‬ ‫دس��تگاه یا نرم‌افزاری برای کنترل‬ ‫اینترنت به ایران نفروخته است‪.‬‬


‫‪21‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫‪21 PAIVAND‬‬


‫‪22‬‬

‫‪PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫ایران به تعطیالت رفت‬ ‫اوین همچنان پر و خالی می‌شود‬ ‫دویچه وله ‪ -‬صدور ش��ش حکم‬ ‫اعدام‪ ،‬دس��تگیری دوب��اره مهدی‬ ‫عربش��اهی و دو فعال زن��ان‪ ،‬تایید‬ ‫‪ ۸۶‬حکم معترضان روز عاش��ورا‪،‬‬ ‫اعتصاب غذای نوروزی سحرخیز‬ ‫در زن��دان و آزادی موق��ت لیالز‪،‬‬ ‫نبوی و منصوری اخبار زندانیان‪ ،‬سه‬ ‫روز قبل از نوروزبود‪.‬‬ ‫در حالیکه روز چهارشنبه ‪ ۲۶‬اسفند‬ ‫عمال آخرین روز کاری دادستانی‬ ‫و دادگاه انقالب در س��ال ‪ ۸۸‬بود‪،‬‬ ‫این نهادها بیکار ننشسته و تا آخرین‬ ‫لحظه به صدور و تایید حکم و نیز‬ ‫بازداشت‌های جدید ادامه داد‪.‬‬ ‫روز سه‌ش��نبه ‪ ۲۵‬اس��فند دادستانی‬ ‫ته��ران اعالم کرد که برای ش��ش‬ ‫نفر از دستگیرشدگان روز عاشورا‪،‬‬ ‫حک��م اعدام صادر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران‬ ‫نامی از این افراد نبرده اما گفته که‬ ‫احکام آن��ان برای تایی��د نهایی به‬ ‫دادگاه تجدیدنظر فرس��تاده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین روز چهارشنبه‪ ۲۶‬اسفند در‬ ‫آخری��ن روز کاری ادارات دولتی‬ ‫ایران‪ ،‬دادس��رای عمومی و انقالب‬ ‫ته��ران اعالم کرد که حکم ‪ ۸۶‬نفر‬ ‫از بازداشت‌ش��دگان روز عاش��ورا‬ ‫قطعی شده و پرونده‌های آنان برای‬ ‫اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در مورد جزئیات این ‪ ۸۶‬پرونده و‬ ‫نیز اسامی متهمان هیچ اطالعی داده‬ ‫نش��ده اس��ت اما اتهامات کلی این‬

‫افراد «اجتم��اع و تبانی علیه امنیت‬ ‫ملی‪ ،‬تبلیغ علیه نظام‪ ،‬عضویت در‬ ‫گروه��ک معان��د و ضدانقالب‪،‬‬ ‫شرکت در تجمع‌های غیرقانونی و‬ ‫اختالل در نظم عمومی» عنوان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سه دستگیری‬ ‫در آخرین هفته سال‬

‫از سوی دیگر مهدی عربشاهی دبیر‬ ‫تشکیالت دفتر تحکیم وحدت که‬ ‫روز ‪ ۱۹‬اسفند با قید وثیقه آزاد شده‬ ‫بود‪ ،‬روز سه‌شنبه ‪ ۲۵‬اسفند مجددا‬ ‫بازداشت شد‪ .‬آقای عربشاهی چهار‬ ‫روز پس از آزادی طی یک تماس‬ ‫تلفنی ب��ه پلیس امنیت ته��ران فرا‬ ‫خوانده شد‪ .‬وی از روز سه‌شنبه که‬ ‫ب��رای پیگیری این احضار به پلیس‬ ‫امنیت رفته دیگر به منزل باز نگشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهدیعربشاهیبهتشخیصپزشک‬ ‫معالجش‪ ،‬در زندان به بیماری قلبی‬ ‫مبتال ش��ده و خطر سکته قلبی او را‬ ‫تهدیدمی‌کند‪.‬‬ ‫در آخرین سه‌شنبه سال ‪ ۸۸‬همچنین‬ ‫الله حسن‌پور نویسنده و فعال زنان‬ ‫نیز در منزلش بازداشت شد‪ .‬علت‬ ‫دستگیری وی و محل نگهداری او‬ ‫تا کنون معلوم نشده است‪.‬‬ ‫در همین روز س��میه فری��د‪ ،‬فعال‬ ‫حق��وق زن��ان در حالی ک��ه برای‬ ‫پیگیری وضعیت همسر زندانی‌اش‬ ‫حجت منتظ��ری‪ ،‬به زن��دان اوین‬

‫مراجعه کرده بود‪ ،‬در مقابل زندان‬ ‫اوین بازداشت شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگ��زاری رهانا‪ ،‬وی‬ ‫بعد از بازداشت‪ ،‬مستقیما به زندان‬ ‫اوین منتقل ش��ده اس��ت‪ .‬همس��ر‬ ‫وی‪ ،‬منتظری در تاریخ ‪ ۱۳‬اس��فند‬ ‫بازداشت ش��ده و در زندان اوین به‬ ‫سر می‌برد‪.‬‬ ‫سحرخیز نوروز را در اعتصاب‬ ‫غذا خواهد بود‬

‫عیس��ی س��حرخیز روزنامه‌نگار و‬ ‫تحلیلگر سیاسی طی پیامی از داخل‬ ‫زندان اوین اعالم کرده که از روز‬ ‫پنج‌‌شنبه ‪ ۲۷‬اسفند تا پایان روز اول‬ ‫فروردین دس��ت ب��ه اعتصاب غذا‬ ‫خواهد زد‪.‬‬ ‫به گفته‌ی مهدی س��حرخیز فرزند‬ ‫وی‪ ،‬ای��ن روزنامه‌ن��گار همچنین‬ ‫از مردم درخواس��ت ک��رده تا در‬ ‫اعتراض ب��ه رفتار نامناس��بی که با‬ ‫زندانیان می‌ش��ود‪ ،‬در ای��ام نوروز‬ ‫از پذیرای��ی با ش��ربت و ش��یرینی‬ ‫خودداری ک��رده و به چای و قهوه‬ ‫بسندهکنند‪.‬‬ ‫عیس��ی س��حرخیز از ‪ ۱۲‬تیرماه در‬

‫بازداش��ت به س��ر می‌برد‪ .‬طی این می‌دهند‪.‬‬ ‫مدت اخب��اری مبنی ب��ر ضرب و‬ ‫آزادی‌های مشروط و موقت‬ ‫ش��تم و تنبیه بدنی وی در زندان و‬ ‫نیز انتقال او به سلول انفرادی منتشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنین گفته می‌شود که زندانیان‬ ‫بند ‪ ۳۵۰‬اوین نیز اعالم کرده‌اند که‬ ‫روز اول فروردی��ن را در اعتصاب‬ ‫غ��ذا خواهند ب��ود‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫است که رئیس سازمان زندانها روز‬ ‫سه‌ش��نبه ‪ ۲۵‬اس��فند وقوع هرگونه‬ ‫اعتص��اب عموم��ی در زندان‌های سعید لیالز با وثیقه ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومانی به مرخصی بیست‬ ‫کشور را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫روزه آمده است‬ ‫همچنین علی ملیحی روزنامه‌نگار و‬ ‫عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت‬ ‫ک��ه بی��ش از ی��ک ماه اس��ت در سعیدلیالزروزنامه‌نگاروکارشناس‬ ‫بازداشت به سر می‌برد‪ ،‬به اعتصاب اقتصادی پس از هف��ت ماه زندان‬ ‫غذا دست زده است‪ .‬پدر وی گفته ب��رای م��دت ‪ ۲۰‬روز به مرخصی‬ ‫که فرزندش مورد ضرب و شتم نیز آمده اس��ت‪ .‬وی ب��رای مرخصی‬ ‫بیست روزه‌اش ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫قرار گرفته‪.‬‬ ‫ج��واد ملیحی پ��در ای��ن زندانی‪ ،‬وثیقه به دادگاه ارائه داده است‪.‬‬ ‫در نامه‌ای به دادس��تان ته��ران از او همچنین بهزاد نبوی ب��رای درمان‬ ‫خواس��ته پیگیر وضعیت فرزند ‪ ۲۷‬بیم��اری قلبی و کلی��وی‌اش اجازه‬ ‫ساله‌‌اش و نیز سایر زندانیان باشد و پی��دا کرده تا از مرخصی اس��تفاده‬ ‫مطلع باشد که در زندان‌های ایران‪ ،‬کند‪ .‬وی به پنج سال حبس قطعی‬ ‫زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار محکوم شده است‪.‬‬

‫آذر منصوری‪ ،‬معاون سیاسی جبهه‬ ‫مشارکت نیز که به سه سال زندان‬ ‫محک��وم ش��ده‪ ۲۰ ،‬روز مرخصی‬ ‫نوروزی گرفته است‪.‬‬ ‫اما از دیگر سو‪ ،‬با آزادی مشروط‬ ‫مریم ضی��ا فعال حق��وق کودک‬ ‫مخالفت شده است‪ .‬سایت مدرسه‬ ‫فمینیستی به نقل از همسر خانم ضیا‬ ‫خب��ر داده که حدود دو هفته پیش‬ ‫ب��رای او وثیق��ه ‪ ۳۰‬میلیون تومانی‬ ‫تعیین ش��د‪ .‬برای این وثیقه س��ند‬ ‫خانه مسکونی این زوج که ارزشی‬ ‫چند برابر وثیقه تعیین‌ش��ده دارد‪،‬‬ ‫هم‌اکنون در اختیار دادگاه انقالب‬ ‫است اما تا روز چهارشنبه خبری از‬ ‫آزادی وی نشده است‪.‬‬ ‫آق��ای حیات‌غیب��ی همس��ر مریم‬ ‫ضیا به مدرس��ه فمینیستی گفته که‬ ‫قاضی پرونده همسرش تحت فشار‬ ‫وزرارت اطالع��ات ق��رار دارد تا‬ ‫حک��م آزادی خانم ضی��ا را صادر‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫مری��م ضیا ک��ه م��ادر دو کودک‬ ‫است از ‪ ۱۰‬دی ماه در زندان به سر‬ ‫می‌برد‪.‬‬ ‫همچنین محمد اولیایی فرد وکیل‬ ‫بهنود ش��جاعی نیز موقتا آزاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی روز ‪ ۱۷‬اس��فندماه در‬ ‫حال��ی که ب��رای پرون��ده یکی از‬ ‫موکالنش به دادگاه فراخوانده شده‬ ‫بود‪ ،‬دستگیر شد‪.‬‬ ‫گفته شد که وی برای اجرای حکم‬ ‫یک سال حبس‌اش بازداشت شده‬ ‫اما از آنجا که این حکم به هیچیک‬ ‫از وکالی او ابالغ نشده بود‪ ،‬وی به‬ ‫طور موقت آزاد ش��ده تا حکم به‬ ‫وکال ابالغ شود‪.‬‬


‫‪23‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫‪23 PAIVAND‬‬


‫‪24‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫‪PAIVAND‬‬


‫‪25‬‬

‫‪25 PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫شرايط خريد خدمت سربازي براي مشموالن خارج از كشور تشريح شد‬

‫جرس‪:‬رييس س��ازمان نظام وظيفه‬ ‫عمومينيرويانتظاميشرايطخريد‬ ‫خدمت س��ربازي براي مش��موالن‬ ‫خارج از كشور را تشريح كرد‪.‬‬ ‫محمد جواد زاده كمند در حاش��يه‬ ‫مراسم گش��ايش نخس��تين مركز‬ ‫ش��بانه روزي رس��يدگي ب��ه امور‬ ‫ايرانيان خارج از كشور گفت‪:‬طبق‬ ‫ضوابط ابالغ شده از سوي ستاد كل‬ ‫نيروهاي مسلح و تصويب فرمانده‬ ‫معظم كل قوا‪ ،‬سازمان نظام وظيفه‬ ‫عمومي به دليل زياد بودن تعداد آن‬ ‫دسته از مش��موالن نظام وظيفه كه‬ ‫در خارج از كش��ور بس��ر مي‌برند‪،‬‬ ‫تصميماتي اتخاذ كرد‪.‬‬ ‫به گزارش ايرنا‪،‬وي افزود‪ :‬بر اساس‬

‫اين تصميمات‪،‬افراد خارج شده از‬ ‫كشور تا پايان سال‪،۸۲‬اقامت بيش از‬ ‫دو سال و هر اقامت‪۹،‬ماه در خارج‬ ‫از كش��ور و ني��ز حض��ور در زمان‬ ‫مش��موليت در خارج از كشور‪،‬از‬ ‫ش��رايط خريد س��ربازي براي اين‬ ‫مشموالن است كه قبل از پايان سال‬ ‫‪۸۲‬از كشور خارج شده اند‪.‬‬ ‫رييس سازمان نظام وظيفه عمومي‬ ‫ناجا اضافه كرد‪ :‬تاكنون بسياري از‬ ‫واجدين ش��رايط از اين تسهيالت‬ ‫استفاده كرده‌اند و اين روند همچنان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫زاده كمن��د گف��ت‪ :‬ب��ه اذع��ان‬ ‫نمايندگي‌هاي جمهوري اس�لامي‬ ‫ايران در خ��ارج از كش��ور‪ ،‬بيش‬

‫از ‪۹۰‬درصد مش��كالت مشموالن‬ ‫ايراني مقيم خارج كشور كه قبل از‬ ‫پايان سال ‪۸۲‬از كشور خارج شده‬ ‫اند‪ ،‬با اين قانون رفع شده و بقيه در‬ ‫دست پيگيري است‪.‬‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬همچنين كساني‬ ‫كه قبل از پايان شهريور ‪۸۵‬از كشور‬ ‫خارج ش��ده اند و در حال تحصيل‬ ‫در يكي از دانشگاههاي معتبر مورد‬ ‫تايي��د وزارت عل��وم‪ ،‬تحقيقات و‬ ‫فناوري يا وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و آموزش پزش��كي هس��تند‪ ،‬مي‬ ‫توانند تا پايان مدت تحصيل خود‪،‬‬ ‫دو بار به داخل كشور تردد كنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وي ‪ ،‬اين اف��راد مي‌توانند‬ ‫حداكثر به مدت س��ه ماه در طول‬

‫سال در داخل كشور سكونت كنند‬ ‫و زماني كه دوره تحصيل ش��ان به‬ ‫پايان رس��يد‪ ،‬به كشور بازگردند و‬ ‫وضعيت خدمت س��ربازي خود را‬ ‫پيگيريكنند‪.‬‬ ‫رييس سازمان نظام وظيفه عمومي‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اينكه آمار‬ ‫دقيق مش��موالن خارج از كش��ور‬ ‫موجود نيست‪ ،‬نمي‌توان تعداد اين‬ ‫اف��راد را برآورد ك��رد اما عالوه بر‬ ‫اعالم عموم��ي اين قانون‪ ،‬از طريق‬ ‫نمايندگي‌هاي جمهوري اس�لامي‬ ‫اي��ران در خارج از كش��ور در اين‬ ‫زمين��ه اطالع رس��اني كامل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬

‫برگزاري ششمين جلسه دادگاه رسيدگي‬ ‫به پرونده بازداشتگاه كهريزك‬ ‫ج��رس‪ :‬شش��مين جلس��ه دادگاه‬ ‫رس��يدگي ب��ه پرون��ده متهم��ان‬ ‫بازداشتگاه كهريزك برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫سازمان قضایی نیروهای مسلح‪،‬در‬ ‫اين جلس��ه‪،‬متهمان ردي��ف هاي‬ ‫پنجم‪،‬ششم و هفتم پرونده و وكيل‬ ‫آنان ب��ه دف��اع از اتهام��ات وارده‬ ‫پرداختن��د و اولي��اء دم پرون��ده و‬ ‫وكالي آنان مطالب خود را مطرح‬ ‫كردند‪.‬‬ ‫قاضي محمد مصدق در اين جلسه‬ ‫از كلي��ه حاضران‪ ،‬به خاطر رعايت‬ ‫نظم و شؤونات دادگاه تشكر كرد‬ ‫و گفت‪ :‬برخورد قضايي با متهمان‬

‫به منزله نادي��ده گرفتن زحمات و‬ ‫خدمات آنان در طول خدمتش��ان‬ ‫نيس��ت و قص��د دادگاه كش��ف‬ ‫حقيقت و مجازات مجرمان در اين‬ ‫پرونده است‪.‬‬ ‫الزم به ذكر است كه در سال ‪،1388‬‬ ‫شش جلسه از دادگاه رسيدگي به‬ ‫پروندهمتهمانبازداشتگاهكهريزك‬ ‫برگزار ش��د كه در اين جلس��ات‪،‬‬ ‫كيفرخواس��ت صادره عليه دوازده‬ ‫متهم پرونده قرائت و اتهامات وارده‬ ‫به آنان تفهيم شد و اولياء دم مرحوم‬ ‫روح االميني‪،‬پدر مرحوم كامراني‬ ‫ادامه در صفحه ‪33‬‬


‫‪26‬‬

‫‪PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫اوباما‪ :‬مساله ایران دشوار است‬ ‫اما باید آن را حل کنیم‬ ‫بی بی س��ی ‪ -‬باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که حل‬ ‫مساله مربوط به برنامه اتمی ایران یکی از اولویت های اصلی دولت اوست‬ ‫و یک مقام چینی ایران را ترغیب کرده است پیشنهاد آژانس بین المللی‬ ‫انرژی اتمی برای مبادله سوخت اتمی را بپذیرد‪.‬‬ ‫آقای اوباما در مصاحبه ای که روز چهارش��نبه ‪ 26‬اسفند (‪ 17‬مارس) از‬ ‫کانال خبری فاکس پخش ش��د در مورد برنامه اتمی ایران گفت‪« :‬یکی‬ ‫از اولویت های اصلی ما این است که اطمینان حاصل کنیم ایران صاحب‬ ‫سالح اتمی نخواهد شد‪».‬‬ ‫او افزود «برای همین است که من خیلی سخت برای بسیج موفقیت آمیز‬ ‫جامعه بین المللی برای منزوی کردن ایران تالش کرده ام» و تاکید کرد‬ ‫که «تحریم های شدید» بین المللی علیه ایران را دنبال می کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری آمریکا اظهار نظر کرد که ایران به جای تالش برای حل‬ ‫این مساله‪ ،‬مشغول جلوگیری از خواسته های مردم این کشور است‪.‬‬ ‫او گفت‪« :‬اما همانطور که دیده ایم‪ ،‬دولت ایران بیشتر نگران جلوگیری‬ ‫از بیان خواسته های دموکراتیک و حقوق بشری مردم این کشور است تا‬ ‫حل دیپلماتیک مساله (مربوط به پرونده اتمی)‪».‬‬ ‫او تاکید کرد که این «مشکلی دشوار است اما مشکلی است که باید حل‬ ‫کنیم چون اگر ایران به سالح اتمی دست یابد‪ ،‬به طور بالقوه شاهد رقابت‬ ‫تسلیحات اتمی در سراسر خاورمیانه خواهیم بود‪».‬‬ ‫از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویتر نماینده چین در دفتر سازمان‬ ‫ملل متحد در ژنو‪ ،‬ایران را ترغیب کرده است که پیشنهاد مبادله سوخت‬ ‫اتمی را برای کاستن از تقاضاها جهت افزایش تحریم ها بپذیرد‪.‬‬ ‫هی یافی نماینده جدید چین در دفتر سازمان ملل در ژنو‪ ،‬روز چهارشنبه‬ ‫به خبرنگاران گفت‪« :‬ما دائما با ایران در حال صحبت بوده ایم‪ ،‬منظورم‬ ‫گفتگوهای دو جانبه است‪ .‬ما آنها را ترغیب می کنیم به عنوان قدم اول‬ ‫پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی را دایر بر مبادله سوخت مورد نیاز‬ ‫راکتورتحقیقاتیتهرانبپذیرند‪».‬‬

‫تکرار پیشنهاد ایران‬ ‫آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش��نهاد کرده اس��ت ایران بخش اعظم‬ ‫اورانیوم غنی شده خود با غلظت پایین را برای تبدیل به میله های سوختی‬ ‫مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران به روسیه و فرانسه بفرستد‪ ،‬پیشنهادی‬ ‫که دولت ایران ابتدا به آن تمایل نش��ان داد اما بعدا در پی مخالفت های‬ ‫داخلی رد کرد‪.‬‬ ‫با این حال ایران پیشنهاد کرده است که بخشی از این اورانیوم را به طور‬ ‫همزمان در خاک خود با سوخت اتمی مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران‬ ‫مبادله کند‪ ،‬طرحی که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران‬ ‫بار دیگر در مصاحبه با روزنامه «جوان» تکرار کرد‪.‬‬ ‫آقای صالحی در این مصاحبه که روز چهارشنبه چاپ شد گفت‪« :‬ولی‬ ‫االن م��ا می‌گوییم ‪ -‬و از قبل ه��م می‌گفتیم ‪ -‬كه حاضریم یكباره همه‬ ‫سوخت را بدهیم ولی به شرطی كه این تبادل سوخت در ایران و به طور‬ ‫همزمان انجام ش��ود‪ .‬مهم برای ما این اس��ت که مبادله در ایران همزمان‬ ‫باشد تا تضمین شود که ما سوخت را دریافت خواهیم کرد‪ ....‬ما حاضریم‬ ‫‪ 1200‬كیلو را بدهیم و معادل آن را كه حدود ‪ 120‬كیلو س��وخت غنی‬ ‫شده ‪ 20‬درصد است به طور همزمان دریافت كنیم‪».‬‬ ‫این پیشنهاد با مقبولیت طرف های مذاکره با ایران مواجه نشده است‪.‬‬ ‫براساس آخرین گزارش آژانس اتمی سازمان ملل‪ ،‬ایران تاکنون حدود‬ ‫‪ 2065‬کیلوگرم اورانیوم غنی ش��ده با غلظت پایین (زیر ‪ 5‬درصد) تولید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪32‬‬

‫جواهری ساعتچی و ساعتچی‬ ‫‪Robson, Vancouver Tel: 604.685.5625 1105‬‬


‫‪27‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫‪27 PAIVAND‬‬


‫‪28‬‬

‫‪PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫چه کسانی وچگونه می خواهند‬ ‫جنبش مرد م ایران را کنترل وهدایت کنند؟‬ ‫کیقباد اسماعیل پور (ونکوور)‬

‫بخش ششم‬

‫بررسی گروه‌های خارج کشوری حامی رژیم و نقش پیچیده و پنهانی آنها‬ ‫در جهت ادامه حیات جمهوری اسالمی‬ ‫در جهت تصحیح و تدقیق شناخت البی‌های ایرانی فعال خارج کشور خاطرنشان می‌سازد که در مورد «پایا»‪ ،‬البی‬ ‫اتحادیه روابط عمومی آمریکایی‌های ایرانی‌تبار و ابهامات‪ ،‬پرسش‌ها و نتیجه‌گیری‌های پیرامون آن‪ ،‬تنها مقاله آقای‬ ‫دکتر مسعود نقره‌کار مندرج در شماره ‪ 945‬پیوند متعبر می‌باشد‪.‬‬

‫اصل مقاله زیر بتاریخ ‪ 31‬جوالی ‪ 2009‬توس��ط آقای‬ ‫حسن داعی(‪ )1‬به رشته تحریر در آمده است که با دخل‬ ‫و تصرفاتی بسیار جزئی درآن خدمت شما تقدیم می‬ ‫گردد ‪ .‬نگارنده با آوردن این مقاله مطابق روال معمول‬ ‫بر آن است تا سرنخ های الزم برای شناخت جریاناتی‬ ‫که سعی در کنترل جنبش مردم ایران داشته اند را برای‬ ‫شما فراهم آورد‪.‬‬ ‫اصل مقاله مربوط می شود به تظاهرات ایرانیان خارج‬ ‫کشوردر تابستان سال گذشته که برای پشتیبانی مردم‬ ‫ایران در سرتاسر جهان بپا خواستند و تالشی که از سوی‬ ‫البی رژیم جمهوری اسالمی برای کنترل و هدایت این‬ ‫جنب��ش انجام گرفت ‪ .‬در این تظاهرات در آمریکا (‪)2‬‬ ‫بویژه بابک طالبی‪ ،‬یکی از بنیانگذاران شورای نایاک‬ ‫و تریتا پارس��ی‪ ،‬رئیس نایاک نقشی اساسی داشتند و‬ ‫تالش نمودند تا این تظاهرات ها اوال به هر شکل ممکن‬ ‫« خاموش نگه دارند « و در ضمن تظاهر کنندگان هیچ‬ ‫نش��انه و عالمت ‪ ،‬آرم ‪ ،‬پرچم و یا هر آنچه که نش��ان‬ ‫دهنده هویتی بجزآنچه توس��ط اینان تجویز می شد با‬ ‫خود حمل ننماییند‪.‬‬ ‫این حادثه که در ونکور نیز به نوع دیگری با آن روبرو‬ ‫بودیم ‪ ،‬غالبا درپوش��ش « تالش ب��رای حفظ اتحاد و‬ ‫همبس��تگی ملی « و تالش برای پیش��برد یک « مبارزه‬ ‫بدون خش��ونت» و « ندادن بهانه ب��ه دولت ایران برای‬ ‫سرکوب مردم « هدایت میگردید‪.‬‬ ‫پس از گذش��ت مدتی‪ ،‬کم کم پرده ه��ا برون افتاد و‬ ‫مشخص شد که این نوع حرکت و کنترل یک نمونه‬

‫مجزا و منحصر بفرد در یک ش��هر خاص نبوده ‪ ،‬بلکه‬ ‫حرکتی کامال حس��اب ش��ده و در همه نقاط اروپا و‬ ‫آمریکا که این تش��کیالت بنوعی ریشه دوانیده بود و‬ ‫ش��اخک های خود را گس��ترده بود صورت پذیرفته‬ ‫اس��ت ‪ .‬اینان سعی داش��تند تا جنبش مردم را به همین‬ ‫سبک کنترل‪ ،‬هدایت‪ ،‬ونهایتا خاموش نمایند ‪.‬‬ ‫ی��ک نمونه کوچک از این ن��وع حرکات البی گران‬ ‫در جه��ت کنت��رل و انحراف حرکت م��ردم ‪ ،‬در لس‬ ‫آنجلس توس��ط نیاک صورت گرفت ‪ .‬لس آنجلس‬ ‫مح��ل زندگی دهها هزار ایران��ی مخالف حکومت و‬ ‫مخالف همین البی وابس��ته می باشد ‪ .‬درآن تظاهرات‬ ‫که در صحن دانش��گاه انجام گرف��ت و گرداننده آن‬ ‫مازیار جبرانی عضو هیئت مش��اوران نایاک بود و البته‬ ‫مردم نیز هیچ شناختی از نایاک و رابطه مازیار جبرانی‬ ‫با آن نداشتند‪ ،‬به شکلی فریب سخنان این البی گران را‬ ‫خورده و به پذیرش تظاهراتی از این نوع تن در دادند‪.‬‬ ‫‪ ‬در سانفراسیسکو نیز دوستان تریتا پارسی که در کمیته‬ ‫برگزاری تظاهرات حضور داشتند‪ ،‬تالش زیادی کردند‬ ‫که وی جزو سخنرانان این گردهم آئی باشد‪ ،‬ولی این‬ ‫امر با مخالفت دیگران روبرو شد و امکان پذیر نگردید‪.‬‬ ‫به اینهمه‪ ،‬بایس��تی حضور مکرر خود تریتا پارسی در‬ ‫برنامه های مختلف رادیوئی و تلویزیونی ش��بکه های‬ ‫مهم آمریکا را اضافه کرد که سعی در هدایت و کنترل‬ ‫افکار عمومی مردم آمریکا داشت ‪.‬‬ ‫در سطح کلی تر ‪،‬سازماندهی اکثر تظاهرات در آمریکا‬ ‫(کانادا و ونکور) و برخی از کشورهای اروپا در اختیار‬

‫هادی قائمی‬

‫گروهی‪“ ‬اتحاد برای ای��ران” ( یونایتد فور ایران ) بود‬ ‫که مسئول اصلی آن هادی قائمی است‪ 3.‬هادی قائمی‬ ‫خودش نیز یکی از اعضای هیئت مدیره شورای نایاک‬ ‫(به رهبری تریتا پارس��ی) بوده اس��ت‪ .‬قائمی مدتی نیز‬ ‫برای سازمان “دیدبان حقوق بشر” کار میکرد‪ .‬یکی از‬ ‫گردانندگان مهم این سازمان حقوق بشری‪ ،‬گری سیک‬ ‫بوده که از طرفداران کارکشته و پر و پا قرص نزدیکی‬ ‫به رژیم جمهوری اسالمی در سالیان سال میباشد‪4.‬‬ ‫هادی قائمی‪  ‬در کادر برنامه های نایاک در سال ‪ 2004‬به‬ ‫ایران رفت و با سازمان نیمه دولتی”همیاران” به همکاری‬ ‫پرداخت‪ .‬همیاران که در ظاهر یک سازمان غیر دولتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬توسط حسین ملک افضلی که بیش از ‪ 15‬سال‬ ‫(منجمله در دوران احمدی ن��ژاد) معاون وزیر و عضو‬ ‫کابینه دولت مالیان بود تأسیس شد‪ .‬همکاری نایاک با‬ ‫همیاران به پیشنهاد و تصویب وزارت خارجه رژیم انجام‬ ‫گرفت‪ .‬از س��ال ‪ 2002‬تا ‪،2006‬نایاک مجموعا صدها‬ ‫هزار دالر از بودجه های کنگره آمریکا را دریافت نمود‬ ‫که عمدتا برای همکاری با س��ازمان همیاران در ایران‬ ‫منظور شده بود‪5.‬‬ ‫باید از هادی قائمی پرسید که چگونه می توان در یک‬ ‫زمان‪ ،‬هم با س��ازمانی که ساخته و پرداخته دولت ایران‬ ‫اس��ت همکاری کرد و هم در مورد نقض حقوق بشر‬ ‫در ایران نیز گزارشی بیطرفانه و منصفانه منتشر نمود‪ .‬از‬ ‫گذشته پر بار هادی قائمی میگذریم و به امروز میرسیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬رئی��س و گرداننده اصلی‪  ‬س��ازمان “کمپین بین‬ ‫المللی حقوق بش��ر در ایران” اس��ت که در پایان سال‬ ‫‪ 2007‬براه افتاد‪ .‬این س��ازمان در کمتر از یکسال نردبان‬ ‫ترقی را باال رفت و به جایگاه امروزی خود یعنی یکی از‬ ‫گردانندگان اصلی تظاهرات ها در آمریکا و سازمانده‬ ‫اصلی حرکت های جنبش سبز دانشجویی در بسیاری از‬ ‫کشورهاگردید‪6.‬‬ ‫تأسیس کننده اصلی این‪  ‬س��ازمان حقوق بشری یک‬ ‫بنیاد هلندی بنام ‪Foundation for Human Security‬‬ ‫‪  in the Middle East‬میباش��د ک��ه مس��ئول آن فرح‬ ‫کریمی است‪ 7.‬فرح کریمی نماینده ایرانی پارلمان هلند‬ ‫می باش��د که یکی از بنیانگذاران رادیو زمانه است و‬

‫با بودجه دولت هلند مش��غول بکار است ‪ .‬خانم فرح‬ ‫کریمی نیز چندين بار به دعوت مجلس ششم به ايران‬ ‫سفر كرد و آخرين بار در ارديبهشت سال ‪ 84‬به دعوت‬ ‫ستاد انتخاباتي مصطفي معين به ايران سفر كرده است‪8.‬‬ ‫کنترل جنبش در خارج از کشور ومحدود کردن آن در‬ ‫چهارچوب نظام هدف اصلی البی رژیم کنترل جنبش‬ ‫در خارج از کش��ور و رهبری آن بگونه ای است که نه‬ ‫تنها هم س��طح یا جلوتراز جنبش داخل کشور نباشد‪،‬‬ ‫بلکه با پائین آوردن سقف مطالبات‪ ،‬ترمزی برای جنبش‬ ‫گردد‪ .‬در این نوش��ته کوتاه‪ ،‬با هم به بررسی اظهارات‬ ‫تریتا پارسی و دوستان وی می پردازیم تا با بخشی ازاین‬ ‫هدفها آش��نا شویم‪ .‬در گزارش��ات مفصل بعدی‪ ،‬این‬ ‫اهداف را بطور گسترده تر مورد بررسی قرار میدهیم‪.‬‬ ‫اولین هدف البی رژیم‪ ،‬جا انداختن این دروغ است که‬ ‫مردم ایران خواهان تغییر رژیم نیس��تند و این حکومت‬ ‫بی ثبات و متزلزل نیست و از همین رو‪ ،‬بایستی کماکان‬ ‫سیاست معامله و زد وبند با آخوندها را ادامه داد‪ .‬بعنوان‬ ‫مثال‪ ،‬در گزارشی که چند ماه پیش توسط تریتا پارسی‪،‬‬ ‫هادی قائمی‪ ،‬گری سیک و عده ای از کار کشته گان‬ ‫سیاس��ت معامله با رژیم جمهوری اسالمی برای اوباما‬ ‫نوش��ته شد‪ ،‬اولین مسئله ای که مورد اشاره قرار گرفت‬ ‫همین با ثباتی کل نظام بود‪9:‬‬ ‫“ س��وال‪ :‬آیا رژیم ایران شکننده‪ ‬است و شرائط برای‬ ‫تغییر رژیم فراهم است؟‬ ‫پاسخ‪ :‬در واقع می توان گفت که در ایران‪ ،‬هیچ حمایت‬ ‫جدی برای تغییرات خارج از قانون اساسی وجود ندارد‪.‬‬ ‫درست است که مردم ناراضی اند اما همین مردم بخوبی‬ ‫به یاد دارند که پس از انقالب چه اوضاعی در ایران بود‪،‬‬ ‫یعنی بی قانونی‪ ،‬اعدام های دس��ت جمعی و مهاجرت‬ ‫صدها هزار نفر و جنگ با عراق‪ .‬مردم نتایج سیاس��ت‬ ‫های آمریکا برای تغییر رژیم در عراق و افغانس��تان را‬ ‫دیده اند و اصال دلشان نمی خواهد که این بال بر سرشان‬ ‫بیاید‪”.‬‬ ‫در همی��ن رابطه‪ ،‬فرانس��يس فوکوياما که اس��تاد تریتا‬ ‫پارسی‪ ،‬مرشد و حامی وی در واشنگتن است به صحنه‬ ‫آم��ده و چند روز پیش در مقاله ایکه در وال اس��تریت‬ ‫ژورنال نوش��ت تأیید میکند که مردم ایران نه خواهان‬ ‫تغییر رژیم اند و نه خواهان تغییر قانون اساسی‪10:‬‬ ‫” مسلما ترجيح براين است که يک قانون اساسی براساس‬ ‫مدل دمکراس��ی غربی در ايران حاکم شود که در آن‬ ‫آزادی مذهبی ‪ ،‬دولتی سکوالر و حق حاکميت مردم‬ ‫و نه حکومت خدا و دين ‪ ،‬به رسميت شناخته شود‪ .‬اما‬ ‫براساس تمام شواهدی که وجود دارد چين تحولی در‬


‫‪29‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫قانون اساسی ايران فعال هدف معترضان نيست‪ .‬اصالح‬ ‫طلبان و ميرحسين موسوی طرفدار ادامه نظام جمهوری‬ ‫اسالمی هستند و خواس��ت اصلی آنها تقويت عناصر‬ ‫دمکرايتک و جلوگي��ری از دخالت نهادهای انتصابی‬ ‫مثل ش��ورای نگهبان و يا مراکز قدرت نظامی در روند‬ ‫انتخابات و احترام به مبانی قانونی اس��ت‪ .‬قانون اساسی‬ ‫جمهوری اسالمی ايران که‪ ‬در‪ ‬اولين سال های انقالب‬ ‫تصویب ش��ده‪ ،‬ظرفيت های الزم برای تبديل ش��دن‬ ‫به راهنمايی جهت اس��تقرار حاکميت قانون و موازين‬ ‫دمکراتيک را داراست‪”.‬‬ ‫جلوگیری از حمایت آمریکا از جنبش مردم ایران‬ ‫ه��دف دیگر البی جمهوری اس�لامی ‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫حمایت آمریکا از جنبش مردمی در ایران است‪ .‬بهمین‬ ‫منظور‪ ،‬س��عی میکند که موضعگی��ری آمریکا در حد‬ ‫محکوم کردن خشونت ها باقی بماند و در مورد مسئله‬ ‫اصلی‪ ،‬یعنی جنگ این رژیم قرون وسطائی با مردم ایران‬ ‫موضعی نگیرد‪ .‬تریتا پارسی و دوستان وی سعی میکنند‬ ‫تا جنبش داخل کش��ور را به ی��ک “دعوای” انتخاباتی‬ ‫تقلیل دهند و از اوباما میخواهند که جانب هیچکدام از‬ ‫طرفین “دعوا” را نگیرد‪“ .‬پارس��ی” در مقاله ایکه نوشته‬ ‫میگوید‪11:‬‬ ‫“محکوم کردن خشونت ها (از طرف اوباما) با حمایت‬ ‫از یکی از طرفهای ای��ن دعوای انتخاباتی فرق میکند‪.‬‬ ‫مردم ایران به اعض��ای نایاک گفته اند که مایل به این‬ ‫نیستند که آمریکا خودش را درگیر این نزاع کند‪ .‬مردم‬ ‫میخواهند که آمریکا استفاده از خشونت توسط دولت‬ ‫را محکوم نماید‪”.‬‬ ‫همانطورکهمالحظهمیفرمائید‪،‬گویاآنچهدرایراناتفاق‬ ‫افتاده فقط یک نزاع انتخاباتی اس��ت که خود طرفهای‬ ‫دعوا تکلیف آنرا مشخص میکنند و احتیاجی به دخالت‬ ‫آمریکا یا دیگر دولت های جهان نیس��ت‪ .‬با نگاهی به‬ ‫یکی دیگر از موضعگیریهای نایاک میتوان منظور آنان‬ ‫را بخوبی باز ش��ناخت‪ .‬چند روز پ��س از آغاز قیام در‬ ‫ایران‪ ،‬عده ای از مهمترین نمایندگان کنگره‪ ،‬قطعنامه‬ ‫ای ارائه کردند که وحش��یگری رژیم را محکوم کرده‬ ‫و به روش��ن ترین شکل به دفاع از حقوق مردم ایران بر‬ ‫میخاس��ت‪ .‬یکی از مسئوالن نایاک با اظهار تأسف می‬ ‫نویسد‪“ :‬این قطعنامه احتماال با اکثریت قاطع به تصویب‬ ‫میرسد که متاس��فانه در نقطه مقابل سیاست های کاخ‬ ‫سفید قرار میگرد‪ .‬تاکنون‪ ،‬پرزیدنت اوباما خیلی احتیاط‬ ‫میکرد ک��ه در این دعوای انتخاباتی جانب هیچیک از‬ ‫طرفین دعوا را نگیرد‪11 ”.‬‬ ‫همانطور که مالحظه میشود‪ ،‬هدف البی رژیم این است‬

‫که سمپاتی و همدردی مقامات آمریکا در حد اظهار نظر‬ ‫محدود بماند و به هیچ نتیجه عملی منجر نگردد‪ .‬یکی از‬ ‫شگردهای تبلیغاتی که همیش��ه مورد استفاده دوستان‬ ‫رژیم قرار میگیرد این است که اگر ایاالت متحده از فرد‬ ‫یا جریانی در ایران حمایت کند به دولت بهانه ای برای‬ ‫سرکوب آنان میدهد‪ .‬این استدالل به چند دلیل بی پایه‬ ‫و پوشالی است‪ .‬اوال نمی توان بدلیل عکس العمل یک‬ ‫رژیم س��فاک از حمایت از مردم س��ر باز زد‪ .‬ثانیا مگر‬ ‫اتفاقات همین یک ماه نشان نداد که علیرغم مثال بیطرفی‬ ‫اوباما‪ ،‬از همان روز اول‪ ،‬رژیم هر که را دس��تگیر کرد‬ ‫عامل آمریکا و انگلیس معرفی نمود؟ کار بجائی رسید‬ ‫که حسین شریعمتداری حتی رحیم مشائی یعنی معاون‬ ‫احمدی نژاد را نیز عامل آمریکا معرفی کرد‪.‬‬ ‫مهمتر از همه‪ ،‬اگر اسامی کسانی که این استدالل را در‬ ‫آمریکا همیشه تکرار میکنند روی یک کاغذ بنویسیم و‬ ‫فعالیت آنان در رابطه با رژیم آخوندی را نیز جلوی نام‬ ‫آنها بگذاریم‪ ،‬آنوقت بسادگی متوجه خواهیم شد که‬ ‫اصوال این استدالل توسط کسانی تبلیغ میشود که اتفاقا‬ ‫طرفدار سرسخت نزدیکی به مالیان اند و نگرانی اصلی‬ ‫این افراد این است که مبادا زد و بند های آشکار و پنهان‬ ‫با حکومت ایران متوقف گردد‪.‬‬ ‫معرفی اپوزیس��یون تبعیدی و حمای��ت عملی آمریکا‬ ‫بعنوان دو تهدید اصلی جنبش‬ ‫یکی دیگر از راهکارهای تریتا پارس��ی و دوستان وی‬ ‫برای جلوگیری از حمایت آمریکا از جنبش مردم‪ ،‬همان‬ ‫داستان شناخته شده ای است که طی چهار سال گذشته‬ ‫به اجرا در آمده است‪ .‬در این مدت‪ ،‬البی رژیم با کمک‬ ‫گیری از گروههای ضد جنگ آمریکائی موفق شد تا‬ ‫تحت شعار جلوگیری از جنگ و‪ ‬با تمرکز حمله خود‬ ‫روی جرج بوش و سیاس��ت های بظاهر خصمانه وی‪،‬‬ ‫افکار عمومی را نسبت به خطر احمدی نژاد و خامنه ای‬ ‫فریب دهد و با جلوگیری از اتخاذ سیاست های جدی‬ ‫بی��ن المللی در مقابل رژیم موف��ق گردید که هم برای‬ ‫برنامه اتمی رژیم جمهوری اسالمی ‪ 4‬سال وقت بخرد‬ ‫و هم به دست اندازی این حکومت در کشورهای منطقه‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫اکنون‪ ،‬همان سناریو به کارگردانی تریتا پارسی و همان‬ ‫بازیگران ظاهرا صلح طلب با هدف عقیم کردن جنبش‬ ‫مردم ایران بار دیگر تکرار میش��ود‪ .‬این بار گویا خطر‬ ‫اصلی که جنبش را تهدید میکند‪ ،‬اپوزیس��یون تبعیدی‬ ‫خارج کش��ور و حامیان نئوکان آن در آمریکا است‪ .‬به‬ ‫چند نمونه نگاه کنیم‪ .‬حدود یکماه پیش‪ ،‬تریتا پارسی و‬ ‫همپالکی وی بنام رضا اصالن‪ ،‬با خوش خیالی‪ ،‬مقاله ای‬

‫‪29 PAIVAND‬‬ ‫در نشریه فارین پالیسی نوشتند و خبر مرگ زود هنگام‬ ‫جنبش را به اطالع مردم و مقامات آمریکا رساندند‪ .‬به‬ ‫بخش های کوچکی ازاین مقاله نگاه میکنیم که بخوبی‬ ‫گویای اهداف مرحله ای البی رژیم در آمریکاس��ت‪.‬‬ ‫در این مقاله که عنوان آن “پایان آغاز” است‪ ،‬پارسی و‬ ‫اصالن روی سه نکته تأکید میکنند‪ :‬مردم خواهان تغییر‬ ‫رژیم نیستند‪ ،‬جنبش داخل کش��ور رو به افول است و‬ ‫خطر واقعی که در کمین نشسته‪ ،‬مصادره جنبش توسط‬ ‫گروههای اپوزیسیون خارج از کشور است که اهدافشان‬ ‫با اهداف مردم در داخل کشور متفاوت است‪13:‬‬ ‫“ قیام مردم ایران که پس ازانتخابات شروع شد‪ ،‬احتماال‬ ‫در حال مرگ زودرس میباشد‪ .‬دولت احمدی نژاد موفق‬ ‫ش��د تا یک حرکت مردمی گس��ترده را به اعتراضات‬ ‫پراکنده کوچک در اینط��رف و آنطرف تبدیل کند‪.‬‬ ‫آنچه از این حرک��ت مردمی بجای مانده چیزی بدون‬ ‫رهبری و بدون سازماندهی است که خطر دزدیدن آن‬ ‫توسط گروههای خارج از کشوری نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫در واق��ع‪ ،‬تظاهراتی ک��ه درایران پ��س از انتخابات به‬ ‫وقوع پیوس��ت یک قیام دانشجویان و روشنفکران و یا‬ ‫قیام عناصر ضد رژیم از ش��مال شهر تهران نبوده است‪.‬‬ ‫در عوض‪ ،‬مردمیکه که به خیابانها ریختند بیشتر شامل‬ ‫کس��انی بود که به رژیم وفادار بوده و منفعت شان نیز‬ ‫در این است که این رژیم پایدار بر سر جای خود باقی‬ ‫بماند…‪.‬‬ ‫گروههای اپوزیس��یون خارج از کش��وری که اهداف‬ ‫سیاسی ش��ان با تظاهرکنندگان داخل کشور متفاوت‬ ‫است سعی میکنند تا خال موجود در رهبری جنبش را‬ ‫پر کنند‪( .‬بسیاری از این گروهها از مردم خواسته بودند‬ ‫که در انتخابات شرکت نکنند) این فرصت طلبی باعث‬ ‫خشم اپوزیسیون در داخل کشور شده و این حرکت را‬ ‫سرقت جنبش میدانند‪”.‬‬ ‫بقیه مقاله نیز به خطر س��رقت جنبش توسط گروههای‬ ‫خارج از کشوری و حمایت نئوکان های آمریکا از آنها‬ ‫اختصاص یافته است‪ .‬درحالیکه مدتهاست اوباما به کاخ‬ ‫سفید رفته‪ ،‬البی رژیم هنوز روضه ضد نئوکان خود را‬ ‫ادامه میدهد‪ .‬حمید دباشی یکی از گردانندگان اصلی‬ ‫اعتصاب غذا در نیویورک‪ ،‬در مصاحبه با بی بی س��ی‬ ‫نگرانی اصلی خود یعنی دزدیده شدن جنبش و حمایت‬ ‫آمریکا از این دزدان را بیان میکند‪14:‬‬ ‫“سوال‪ :‬به اعتقاد شما اقدامات مهم بعدی که معترضین‬ ‫ایرانی الزم اس��ت در دس��تور کارش��ان ق��رار بدهند‬ ‫چیست؟‬ ‫“تظاهرات داخلی و خارجی‪ ،‬تظاهرات خیابانی‪ ،‬نوشتن‬

‫مق��االت‪ ،‬باز کردن حوزه عمومی ب��رای بحث آزاد و‬ ‫س��ازنده‪ ،‬بخصوص در خارج از ای��ران‪ .‬ندادن فرصت‬ ‫ب��ه برخی فرصت طلبان که این آب را گل آلود فرض‬ ‫می کنند و می خواهن��د از آن ماهی بگیرند‪ .‬این آب‪،‬‬ ‫گل آلود نیست‪ .‬این آب‪ ،‬زالل و زیبا و شفاف وحیات‬ ‫بخش است‪ .‬برای کسانی که در خارج از ایران هستند‪،‬‬ ‫وظایف خطیری است هست مثل‪:‬رسوایی سازمانهایی‬ ‫ک��ه از دول��ت آمریکا پ��ول م��ی گیرند ک��ه ظاهرا‬ ‫دموکراسی و حقوق بشر را در ایران ترویج دهند و در‬ ‫واقع‪ ،‬بدترین دشمنان حقوق بشر و دموکراسی در ایران‬ ‫هستند‪ .‬همچنین ممانعت از تحریم اقتصادی ایران‪ ،‬چرا‬ ‫که ضررش مستقیما متوجه مردم ایران می شود‪ .‬عالوه‬ ‫بر اینها‪ ،‬تالش گسترده برای ممانعت از حمله نظامی به‬ ‫ایران که اولین قربانی اش این نهضت سبز است‪ .‬خطر‬ ‫حمله نظامی اسراییل یا آمریکا به ایران‪ ،‬خطری جدی‬ ‫است و چنین حمله ای‪ ،‬مساوی سرکوب نهضت سبز و‬ ‫قتل و کشتار آزادی خواهان ایران است‪”.‬‬ ‫همانطور که مشاهده میش��ود‪ ،‬نگرانی اصلی این افراد‬ ‫بیشتر سیاس��ت های آمریکاست‪ .‬این نگرانی را میتوان‬ ‫به روش��نی در اعالمیه ای مش��اهده نمود که سه تن از‬ ‫صلح طلبان آمریکائ��ی در حمایت از اعتصاب غذای‬ ‫نیویورک نوشته اند‪ .‬راس میر حکیمی (گرداننده اصلی‬ ‫تظاهرات سانفرانسیسکو) ش��ان پن (هنرپیشه) و ریس‬ ‫الریک (نویس��نده و روزنامه نگار چ��پ) در نامه ایکه‬ ‫نوشته اند‪ ،‬ضمن آنکه مخاطبین ایرانی خویش را نادان‬ ‫تصور کرده اند‪ ،‬بصورتی باورنکردنی همان مطالب بی‬ ‫پایه ای را تکرار میکنند که ساخته و پرداخته البی رژیم‬ ‫ایران است‪ .‬با خواندن بخش کوچکی از نوشته این سه‬ ‫نفر متوجه میشویم که نگرانی اصلی این افراد نه جنبش‬ ‫دموکراسی در ایران‪ ،‬بلکه “نیات شوم آمریکا” و “نقشه‬ ‫های امپریالیستی” کاخ سفید است‪15:‬‬ ‫“در سفری که در س��ال ‪ ۲۰۰۵‬به ایران داشتیم ما (شان‬ ‫پ��ن و ری��س ارلیک) با بس��یاری از ایرانی��ان کوچه و‬ ‫ب��ازار مصاحبه کردیم‪ .‬مردم با ما بس��یار مهربان بودند‬ ‫اما مخالفت ش��دیدی با سیاس��ت‌های آمریکا بر علیه‬ ‫کشورشان داشتند‪ .‬ما از مراس��م نماز جمعه که در آن‬ ‫ده هزار نفر شعار “مرگ بر آمریکا” سر می‌دادند دیدار‬ ‫کردیم‪ .‬بعد از نماز همان شعارگویان ما را برای نهار به‬ ‫خانه‌هایش��ان دعوت کردند‪ .‬این تضاد تا امروز که این‬ ‫کشور درگیر مهمترین تحول (و قیام) اجتماعی از زمان‬ ‫انقالب ‪ ۱۹۷۹‬است ادامه دارد‪ .‬ایرانی‌ها بر علیه سیستمی‬ ‫استبدادی برخاسته‌اند اما حاضر به دخالت دولت آمریکا‬ ‫نیستند‪”.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬


‫‪30‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫خبرگزاری«ریانووستی»‬ ‫روسیه‬

‫بهار ‪ 89‬در ایران‬ ‫با حمله نظامی‬ ‫آغاز خواهد شد‬ ‫خبرگزاری «ریا نووستی»به نقل از‬ ‫روزنامهروسیاینترنتی«وزگلیاد»‬ ‫آورده است‪:‬‬ ‫اگر تحریم های پیشنهادی مانع‬ ‫برنام��ه ه��ای اتم��ی جمهوری‬ ‫اسالمی نشود‪ ،‬آمریکا و اسرائیل‬ ‫به ایران حمله خواهند کرد‪ .‬برای‬ ‫اولین بار «گابریال ش��الف» سفیر‬ ‫اسرائیل در س��ازمان ملل متحد‬ ‫درباره آم��اده س��ازی عملیات‬ ‫نظامی علیه تهران صحبت کرد‪.‬‬ ‫اسرائیل برای اولین بار بر آمادگی‬ ‫ارتش خود و آمریکا برای آغاز‬ ‫جنگ با ایران تایید کرده است‪.‬‬ ‫پیشتر نیز چنین سوءظنی وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬از جمله بدلی��ل برنامه‬ ‫واشنگتن برای استقرار مجموعه‬ ‫ه��ای موش��کی ضدهوای��ی‬ ‫«پاتریوت» در کشورهای حاشیه‬ ‫خلیج ف��ارس ‪ -‬قط��ر‪ ،‬بحرین‪،‬‬ ‫کویت و ام��ارات متحده عربی‬ ‫ ‪ .‬این اقدام گویای آماده سازی‬‫عملیات نظام��ی علیه جمهوری‬ ‫اسالمی ارزیابی شده است‪.‬‬ ‫«کنستانتین س��یفکوف» معاون‬ ‫رئی��س آکادم��ی مش��کالت‬ ‫ژئوپلیتیک مسکو در این رابطه‬ ‫می گوی��د‪ « :‬با افزای��ش مواد و‬ ‫تجهیزات نظامی در منطقه‪ ،‬می‬ ‫توان پیش بینی کرد که آمریکا‬ ‫م��ی توان��د ‪ 8 -6‬م��اه دیگر به‬ ‫تاسیسات هس��ته ای ایران حمله‬ ‫کند»‪.‬‬ ‫مقامات اس��رائیل اته��ام حمله‬ ‫نظامی را رد کردند‪ ،‬اما روز س��ه‬ ‫ش��نبه «گابریال ش��الف» نماینده‬ ‫اسرائیل در س��ازمان ملل متحد‬ ‫تائید کرد که این دولت اسرائیل‬ ‫به همراه آمریکا حقیقت��اً آماده‬ ‫حمله نظامی می ش��ود‪ .‬او گفت‬ ‫که یا بای��د به تهران اج��ازه داد‬ ‫سالح هس��ته ای تولید کند‪ ،‬و یا‬ ‫تاسیس��ات هس��ته ای آن را باید‬ ‫نابود کرد‪ .‬اگر تالش برای ایجاد‬ ‫جبه��ه متحد طرف��داران تحریم‬ ‫موفقیت آمیز نباش��د‪ ،‬نیروهای‬ ‫دیگری که خارج از چارچوب‬ ‫سازمان ملل متحد عمل می کنند‬ ‫باید از بلندپروازی هسته ای ایران‬ ‫جلوگیریکنند‬

‫‪PAIVAND‬‬


‫‪31‬‬

‫‪31 PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫راه‌اندازی مرکز شبانه‌روزی رسیدگی‬ ‫به امور ایرانیان خارج از کشور‬

‫دبیر کل امور ایرانیان خارج از کشور از راه‌اندازی و آمادگی کامل ستاد‬ ‫استقبال نوروزی از هموطنان ایرانی مقیم خارج خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور‪ ،‬دکتر‬ ‫محمد ش��ریف ملک زاده ضمن تبریک سال نو به همه‌ی ایرانیان گفت‪:‬‬ ‫همزمان با راه‌اندازی مرکز ش��بانه‌روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج‬ ‫از کشور ‪0098-21-2777‬و اس��تقرار کارشناسان برجسته و نمایندگان‬ ‫تام‌االختیار دستگاهها و سازمانهای مسئول در این‌مرکز‪ ،‬همه‌ی هموطنان‬ ‫مقیم خارج می توانند در طول ساعات شبانه‌روز ‪ ،‬مسائل و مشکالت خود‬ ‫را در زمینه‌های مختلف مطرح و در مدت کوتاهی پاسخ‌ها و نتایج اقدامات‬ ‫را دریافت نمایند‪ .‬وی در ادامه با اشاره به سفرهای نوروزی هزاران ایرانی‬ ‫مقیم خارج در ایام تعطیالت نوروز به کش��ور تصریح کرد‪ :‬مس��ئوالن و‬ ‫کارشناسان دفاتر نمایندگی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در‬ ‫تمام فرودگاههای بین‌المللی کشور نیز مستقر هستند و آماده پاسخگویی و‬ ‫ارائه خدمات الزم به هموطنان می باشند‪.‬‬

‫‪ 38‬ایرانی در فهرست دانشمندان برتر جهان‬

‫ئیس مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت‬ ‫از جدیدترین آمار منتش��ر شده از سوی ‪ Thomson Reuters ISI‬تا مارچ‬ ‫‪ 2010‬خبر داد و گفت‪ 38 :‬نفر از دانشمندان ایرانی در فهرست یک درصد‬ ‫دانشمندان برتر جهان قرار دارند‪.‬‬ ‫دکتر پرویز اولیاء در گفتگو با خبرنگار مهر افزود‪ :‬بر اس��اس جدیدترین‬ ‫آمار منتشر شده از سوی این موسسه تحقیقاتی در سال ‪ 2010‬میالدی ‪38‬‬ ‫دانشمند ایرانی در لیست یک درصد اول دانشمندان برتر جهان در رشته‬ ‫های مختلف علمی قرار دارند‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬سه نفر از میان این ‪ 38‬نفر‬ ‫در گروه علوم پزشکی قرار دارند که هر سه نفر از دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫تهرانهستند‪.‬‬

‫چاپ اسکناس ‪ 10‬هزار تومانی در سال آینده‬ ‫قائم مقام بانک مرک��زی از چاپ‬ ‫اس��کناس ‪ 10‬ه��زار تومان��ی در‬ ‫س��ال آینده خبرداد و گفت‪ :‬نفوذ‬ ‫دس��تگاه‌ها و دخال��ت آنه��ا روند‬ ‫وصول مطالبات مع��وق را پیچیده‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫حمید پورمحمدی در گفت‌وگو با‬ ‫ایلنادربارهعللشکل‌گیریمطالبات‬ ‫معوق اظهار داشت‪ :‬نفوذ دستگاه‌ها‬ ‫و دخال��ت آنه��ا فقط مش��کل را‬ ‫پیچیده‌تر می‌کند در حالی که باید‬

‫مدیران بانک‌ها و مسووالن بانک‬ ‫مرکزی این مشکل را حل کنند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام بانک مرک��زی درباره‬ ‫برنامه حذف س��ه صفر از پول ملی‬ ‫در سال ‪ 89‬نیز گفت‪ :‬اعتقاد ما براین‬ ‫است که باید صفرها حذف شود‪،‬‬ ‫ام��ا قبل از آن بای��د بانک مرکزی‬ ‫تورم را در پایین‌ترین حد خود نگه‬ ‫دارد‪ ،‬اگر تورم باال باشد و صفرها را‬ ‫حذف کنیم بعد از مدتی به حالت‬ ‫قبلبرمی‌گردیم‪.‬‬

‫پرونده پزشك كهريزك در دادگاه‬ ‫در حال رسيدگي است‬ ‫جرس‪:‬رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح از رسيدگي به پرونده پزشك‬ ‫كهريزك در دادگاه خبرداد‪.‬‬ ‫محمد كاظم بهرامي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در پاسخ به اين پرسش‬ ‫كه آيا پرونده پزش��ك كهريزك نيز به همراه متهمان پرونده كهريزك‬ ‫رسيدگي مي‌شود‪،‬گفت‪ :‬پرونده پزشك كهريزك جدا از پرونده متهمان‬ ‫پرونده بازداشتگاه كهريزك در دادگاه در حال رسيدگي است‪.‬‬ ‫رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح از پاسخگويي در خصوص دادگاه‬ ‫متهمان كهريزك كه تاكنون دو جلسه آن برگزار شده خودداري كرد‬ ‫و گفت‪ :‬اطالع رساني در باره اين پرونده از سوي روابط عمومي سازمان‬ ‫صورت خواهد گرفت‪.‬‬

‫پورمحمدی با اشاره به اینکه عنوان‬ ‫این پروژه حذف س��ه صفر نیست‬ ‫بلکه رفرم پولی ن��ام دارد‪ ،‬یادآور‬ ‫شد‪ :‬شاید کار مناسب این باشد که‬ ‫به عنوان کار کوتاه‌مدت اسکناس‬ ‫درشت‌تر چاپ کنیم تا این اصالح‬ ‫به تدریج صورت بگیرد‪.‬‬

‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬بنابرای��ن چاپ‬ ‫اسکناس درش��ت‌تر در میان‌مدت‬ ‫توصی��ه بان��ک مرکزی اس��ت و‬ ‫امیدواری��م که بتوانیم س��ال آینده‬ ‫اسکناس ‪ 10‬هزار تومانی را به مردم‬ ‫بدهیم و زمینه را برای حذف س��ه‬ ‫صفر فراهم کنیم‬

‫سختگیری جدید در مورد مهارت زبان‬ ‫متقاضیان مهاجرت به کانادا‬ ‫ایرانتو‪ :‬وزارت مهاجرت و ش��هروندی کانادا‪ ،‬در نظ��ر دارد‪ ،‬با حذف‬ ‫شانس مجدد اثبات مهارت زبان‪ ،‬برای متقاضیان گروه های «متخصصین‬ ‫فدرال» و «تجربه کانادایی» ‪ ،‬از مدت زمان بررس��ی پرونده ها و صدور‬ ‫شماره فایل‪ ،‬بکاهد‪.‬‬ ‫جیس��ون کنی‪ ،‬وزیر مهاجرت و ش��هروندی‪ ،‬دیروز اعالم کرد‪ ،‬کلیه‬ ‫متقاضیان��ی ک��ه از دهم آوریل (‪ 21‬فرودین) به بع��د اقدام نمایند‪ ،‬می‬ ‫بایس��ت مدرک زبان خود را به همراه س��ایر مدارک‪ ،‬ارسال نمایند و‬ ‫افس��ران مهاجرت ‪ ،‬بخاطر کمبود امتیاز ‪ ،‬فرصت دیگری را به متقاضی‬ ‫برای ارسال مدارک تکمیلی زبان ‪ ،‬نخواهند داد‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬اگر افس��ر مهاجرت تشخیص دهد ‪ ،‬مدرک ارائه شده‬ ‫از س��وی متقاضی برای مهارت زبان کافی نیس��ت‪ ،‬با او تماس گرفته و‬ ‫خواهان ارسال مدارک دیگر نظیر آیلتس و غیره می شوند ‪.‬‬ ‫بدین ترتیب‪ ،‬پرونده های در حال بررسی دیگر بخاطر زبان متوقف نشده‬ ‫و تصمیم مقتضی درباره آنها اتخاذ می شود و این کار باعث خواهد شد‪،‬‬ ‫تقاضاهای بیشتری به جریان بیافتد‪.‬‬


‫‪32‬‬

‫‪PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫اظهاراتسخنگوی‬ ‫دولت در مورد اختالس‬ ‫‘چند صد میلیارد‬ ‫تومانی’‬ ‫بی بی بسی ‪ -‬محمدرضا رحیمی‬ ‫سخنگوی دولت ایران‪ ،‬با اشاره به‬ ‫یک پرونده تخلف مالی که اخیر‬ ‫رئیس قوه قضائیه خبر از برخورد‬ ‫با آن را داده است گفت که این‬ ‫مورد‪« ،‬تتمه» پرون��ده بزرگتری‬ ‫است که قبال مورد رسیدگی قرار‬ ‫گرفته و مبلغ آن «چند صد میلیارد‬ ‫تومان» بوده است‪.‬‬ ‫وی در حاش��یه آخرین جلس��ه‬ ‫هیات دولت در پاسخ به پرسشی‬ ‫ت‬ ‫درب��اره تخلفات یک «ش��رک ‌‬ ‫دولتی» که خبر آن توسط رییس‬ ‫قوه قضاییه اعالم شده بود‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪«:‬اینشرکت‪،‬یکشرکت‬ ‫بیمه‌ای است که تخلفاتی از سال‬ ‫‪ ۸۳‬و ‪ ۸۴‬داشته و دیوان محاسبات‬ ‫در س��ال ‪ ۸۶‬با بخش عمده‌ای از‬ ‫آنه��ا برخورد ک��رده و متخلفان‬ ‫برای مجازات معرفی ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫رییس‌جمهور نیز برخورد قاطع با‬ ‫آنها انجام داده است‪».‬در واکنشی‬ ‫دیگر‪ ،‬سایت پارلمان نیوز ارگان‬ ‫اص�لاح طلبان مجلس‪ ،‬نوش��ت‬ ‫که «یک مقام ارش��د دولتی» در‬ ‫راس این شبکه قرار دارد و مدیر‬ ‫یک ش��رکت بیمه‌ای و تعدادی‬ ‫از مدی��ران و کارکنان دولتی نیز‬ ‫در شبکه مزبور عضویت دارند‪.‬‬ ‫این سایت افزود‪« :‬تالش‌هایی در‬ ‫جریان است تا با موافقت مقامات‬ ‫مافوق‪ ،‬این مس��ئول کناره‌گیری‬ ‫کند تا مقدمات بررس��ی پرونده‬ ‫فراهم شود‪».‬‬

‫اوباما‪ :‬مساله ایران دشوار‪...‬‬ ‫آمری��کا و متحدان غرب��ی آن در‬ ‫س��ازمان مل��ل اخیرا پی��ش نویس‬ ‫غیررس��می قطعنام��ه ت��ازه ای را‬ ‫برای اعمال تحریم های بیش��تر بر‬ ‫ایران تنظیم کرده اند که تاکنون با‬ ‫موافقت چین روبرو نشده است‪.‬‬ ‫اما ه��ی یافی نماین��ده چین گفت‬ ‫که هرچند کش��ورش از تحریم ها‬ ‫استقبال نمی کند اما در صورتی که‬ ‫به نتیجه برسد قدرت ها همه گزینه‬ ‫های موجود دیپلماتیک را امتحان‬ ‫ک��رده اند‪ ،‬آنها را بررس��ی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪« :‬پی��ش از آنک��ه تدابیر‬ ‫تحریمی اضافه داش��ته باشیم باید‬ ‫تمامی راه های (دیپلماتیک) ممکن‬

‫را رفته باشیم‪».‬‬ ‫یانگ جیت��ی‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه‬ ‫چین‪ ،‬روز س��ه ش��نبه گفته بود که‬ ‫«چین نسبت به وضعیت کنونی ابراز‬ ‫نگرانی بیشتری می کند»‪.‬‬ ‫این اظه��ارات پ��س از آن بود که‬ ‫کش��ورهای غربی از جمله بریتانیا‪،‬‬ ‫ت�لاش کردن��د حمای��ت چین از‬ ‫تحریم های تازه علیه ایران را جلب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫الرنس کانون وزیر خارجه کانادا‪،‬‬ ‫کش��وری که هم اکنون ریاس��ت‬ ‫گروه ‪ 8‬کش��ور صنعتی را به عهده‬ ‫دارد‪ ،‬نیز روز چهارشنبه در گفتگو با‬ ‫رویتر از چین خواست فشار بیشتری‬ ‫بر ایران وارد کند‪.‬‬

‫تورم حقوق کارمندان را‪...‬‬ ‫سال نو‪ ،‬افزایش حقوق کارمندان را‬ ‫بی‌اثرمی‌کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری‌ها‪ ،‬دولت‬ ‫اعالم کرده که هزینه‌های دریافتی‬ ‫کارمندان دولتی تا هفته‌ی نخست‬ ‫اسفند به حس��اب آن‌ها واریز شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر به گزارش «تهران‬ ‫امروز» وضعیت حقوق سال آینده‌ی‬ ‫کارمندان همچنان نامشخص است‪.‬‬ ‫این روزنامه به نقل از علی بروغنی‪،‬‬ ‫عضو كمیس��یون برنام��ه و بودجه‬ ‫مجلس‪ ،‬از احتم��ال افزایش هفت‬ ‫درصدی حق��وق كاركنان دولت‬ ‫در س��ال آینده خبرداده که دولت‬ ‫براس��اس الیحه‌ی بودجه‌ی س��ال‬ ‫آینده مجاز به آن است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ب��ه نقل از‬ ‫همین روزنامه لط��ف‌اهلل فروزنده‌‪،‬‬

‫ادامه از صفحه ‪26‬‬

‫ادامه از صفحه ‪20‬‬

‫معاون منابع انس��انی رئیس‌جمهور‬ ‫نیز گفت��ه اس��ت‪ «:‬افزایش حقوق‬ ‫كارمن��دان دولت در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬رقم مش��خصی ن��دارد و به‬ ‫صورت كلی در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪».‬‬ ‫وی همچنین در واکنش به موضوع‬ ‫افزایش درآمدها برای جبران تورم‬ ‫ناش��ی از هدفمند ک��ردن یارانه‌ها‪،‬‬ ‫طرحی که دولت همچنان پیگیر آن‬ ‫است‪ ،‬گفته است‪« :‬فعال در این مورد‬ ‫تصمی��م نگرفتیم و چ��ون مباحث‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها در كمیس��یون‬ ‫تلفیق مجلس نهایی نش��ده‪ ،‬میزان‬ ‫افزایش حقوق مشخص نیست‪».‬‬ ‫سال گذش��ته عیدی بازنشستگان و‬ ‫کارمندان ‪ ۲۵۰‬ه��زار تومان بود و‬ ‫امسال این مبلغ با افزایش ناچیزی به‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تومان افزایش یافته است‪.‬‬

‫تحریم ایران‪ ،‬موضوع مذاکرات‪...‬‬ ‫م��رز همراهی و هم��کاری چین با‬ ‫سایر کشورهای شورای امنیت در‬ ‫پیش‌نویس‌تحریم‌ها علی��ه ایران تا‬ ‫آنجا بوده که ض��رری متوجه این‬ ‫کش��ور در حوزه تامی��ن انرژی و‬ ‫عرصه‌های سرمایه‌گذاری در ایران‬ ‫نس��ازد‪ .‬چین هم‌زمان خواستار این‬ ‫هم نیست که از حق وتوی خود در‬ ‫ش��ورای امنیت در موضوع تحریم‬ ‫ایران استفاده کند‪.‬‬ ‫با این همه به نظر برخی صاحبنظران‪،‬‬ ‫چی��ن در انتخاب نهایی بین ایران و‬ ‫سایرشرکایتجاریوسیاسیخود‪،‬‬ ‫دیگران را بر می‌گزیند‪ .‬دکتر رضا‬ ‫تقی‌زاده‪،‬تحلیلگرسیاسیمی‌گوید‪:‬‬ ‫« چی��ن یک صادر کنن��ده بزرگ‬ ‫جهانی اس��ت و تردیدی نیست که‬ ‫مایل اس��ت بازار خ��ود در ایران را‬ ‫حفظ کرده و دوست آن بماند‪ .‬اما‬ ‫وقتی حجم ‪ ۲۵‬میلیارد دالر تجارت‬ ‫چین با ایران را با صدها میلیارد دالر‬ ‫مبادله بازرگانی آن با آمریکا مقایسه‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬اهمیت شریک بزرگتر را‬ ‫در می‌یابیم‪ .‬چین ناچار است برای‬ ‫جلب رضای��ت ش��رکای بزرگ‬ ‫تالش کند‪».‬‬ ‫آنگال مرکل از زمان‬ ‫تحریم ایران گفت‬

‫صدراعظ��م آلم��ان روز دوش��نبه‬ ‫ب��ا ی��ادآوری این‌که ای��ران کلیه‬ ‫پیش��نهادهای س��ازنده ب��رای حل‬ ‫مناقش��ه اتمی را رد کرده است‪ ،‬از‬ ‫فرا رسیدن زمان تحریم این کشور‬ ‫گفت‪ .‬موضع‌گی��ری خانم مرکل‬ ‫ب��ا واکنش عل��ی الریجانی رییس‬ ‫مجلس ایران همراه بود که از نبود‬ ‫ع��زم مش��ترک میان کش��ورهای‬ ‫مختل��ف در چگونگ��ی برخورد‬

‫ادامه از صفحه ‪19‬‬

‫با مناقش��ه اتمی ایران س��خن راند‪.‬‬ ‫الریجانی در پاس��خ به خبرنگاری‬ ‫ک��ه پرس��ید مجل��س در صورت‬ ‫تشدید تحریم‌ها چه راه‌حلی دارد‪،‬‬ ‫از تفاوت‌ها در صحن��ه بین‌المللی‬

‫و نمون��ه چین یاد ک��رد‪ .‬الریجانی‬ ‫تاکید کرد که جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران هیچگاه نگفته که پیشنهادات‬ ‫را می‌پذیرد یا کال رد می‌کند‪ .‬وی‬ ‫افزود این منطق درس��تی نیست که‬ ‫کشورهای غربی پیشنهاد بدهند و‬ ‫در صورت عدم پذیرش‪ ،‬دست به‬ ‫تحریم ایران بزنند‬

‫پاسخ مردم به خامنه ای ‪...‬‬

‫در ارومیه‪ ،‬مردم در خیابان ش��هید‬ ‫بهشتی کوی بغدادیان با فشفشه های‬ ‫سبز نمایش آتش سبز برپا کردند‪.‬‬ ‫در بابلس��ر که اخیرا س��نگین ترین‬ ‫یورش امنیتی به دانش��گاه آن وارد‬ ‫آمده م��ردم بیش از بقیه ش��عارها‪،‬‬ ‫ش��عار «م��رگ ب��ر دیکتات��ور» را‬ ‫س��ر میدادن��د و در حوالی پارك‬ ‫بهارستان‪ ،‬این شعار تبدیل به «مرگ‬ ‫بر خامنه ای» شد‪.‬‬ ‫در تهران‪ -‬در خیاب��ان اميرآباد نیز‬ ‫مردم عکس های خامنه ای را آتش‬ ‫زده و از روی آن می پریدند‪.‬‬ ‫در نجف آباد اصفهان‪ ،‬چهارش��نبه‬ ‫س��وری از همان ابتدا با تظاهرات و‬ ‫شعار علیه حکومت همراه شد‪.‬‬ ‫در ش��هر کرج‪ ،‬چهارشنبه سوری‬ ‫تبدیل به مقابل��ه جوانان با نیروهای‬ ‫انتظامیانجامید‪.‬‬ ‫ در اصفه��ان‪ ،‬م��ردم منطق��ه‪ ،‬در‬‫خیاب��ان هات��ف ای��ن ش��هر یک‬ ‫کیوسک مربوط به بسیج را به آتش‬ ‫کشیدند‪.‬‬ ‫ دربندرعب��اس نیز م��ردم و بویژه‬‫جوانان در محالت این شهر آتش‬ ‫برپا کرده و شعارهای ‪ 9‬ماه اخیر را‬ ‫سر دادند‪.‬‬ ‫ بهبه��ان ش��اهد تهاجم��ی ترین‬‫چهارشنبه سوری و تظاهرات مردم‬ ‫بود‪ .‬این شهر تاکنون چنین جمعیت‬

‫ادامه از صفحه ‪15‬‬

‫معترض و مهاجم��ی را در خیابان‬ ‫ندیده بود‪ .‬هنوز معلوم نیس��ت که‬ ‫درجریان تیران��دازی ها چه تعداد‬ ‫زحمی و احتماال کش��ته شده اند‪.‬‬ ‫م��ردم با پرتاب س��نگ با نیروهای‬ ‫نظامی مقابل��ه کردند و عده زیادی‬ ‫دستگیر ش��دند‪ .‬نیروهای انتظامی‬ ‫برای ایجاد رعب و وحشت شیشه‬ ‫اتومبیل های عبوری را می شکستند‬ ‫و هر موتورس��واری که وابس��ته به‬ ‫خودش��ان نب��ود متوقف ک��رده و‬ ‫موتورش را زی��ر ضربه چوب می‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫ بروجرد نیز مانند بهبهان و ش��اید‬‫بی��ش از آن‪ ،‬چهارش��نبه س��وری‬ ‫را ب��ا تظاهرات و درگیری پش��ت‬ ‫سرگذاش��ت‪ .‬اوج این درگیری ها‬ ‫در خیابان تختی بود‪.‬‬ ‫شعار تازه ای که چهارشنبه سوری‬ ‫با سردادن آن پشت سرگذاشته شد‪،‬‬ ‫ش��عاری بود در تقابل ب��ه اوباش و‬ ‫مهاجمین بسیجی که با فریاد «حیدر‬ ‫حیدر» چوب و چماق و قمه و زنجیر‬ ‫را روی سر گردانده و به مردم حمله‬ ‫می کنند‪ .‬مردم با این شعار از روی‬ ‫آتش می پریدند‪:‬‬ ‫حی ِدر حی ِدر‪ .‬حیدر‬ ‫موسوی یله‪ .‬حیدر‬


‫‪33‬‬

‫‪33 PAIVAND‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫کلید نتیجه انتخابات آینده کانادا‪...‬‬ ‫در حالیک��ه هنوز دی��دگاه لیبرال‬ ‫ها درباره مهاج��ران‪ ،‬همانند گروه‬ ‫ه��ای اولی��ه اروپایی ه��ا باقیمانده‬ ‫اس��ت‪ ،‬محافظ��ه کاران ‪ ،‬بخوب��ی‬ ‫به تغیی��رات جدی��د در فرهنگ و‬ ‫تفکرات اکثریت مهاجر فعلی که‬ ‫از کش��ورهای آسیایی هستند‪ ،‬پی‬ ‫برده اند‪.‬‬ ‫طبق پی��ش بینی های انجام ش��ده‪،‬‬ ‫جمعیت مهاجر از آسیای جنوبی (‬ ‫عمدتا هند و پاکس��تان) طی بیست‬ ‫سال آینده ‪ ،‬به دوبرابر یعنی بین ‪3.2‬‬ ‫تا ‪ 4.1‬میلیون نفر و جمعیت چینی‬ ‫هم از ‪ 1.3‬میلیون نفر فعلی به ‪ 2.4‬تا‬ ‫‪ 4‬میلیون نفر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫استراتژی های متفاوت‪:‬‬ ‫جیسون کنی‪ ،‬وزیر مهاجرت دولت‬ ‫محافظ��ه کار‪ ،‬بن��درت‪ ،‬دع��وت‬ ‫برای حضور و س��خنرانی در یک‬ ‫گردهمایی قومی را رد می کند‪.‬‬ ‫محافظه کاران با پشتیبانی گروه های‬ ‫متعدد فعال در امور جوامع قومی و‬ ‫جذب کمک های مردمی ‪ ،‬توانسته‬ ‫اند‪ ،‬نفوذ بسیار خوبی در گروه ها و‬ ‫مشاغل کوچک داشته باشند‪.‬‬ ‫در حالیک��ه لیبرال ها ب��ر مواردی‬ ‫همچ��ون جانب��داری از حق��وق‬ ‫همجنسگرایان ‪ ،‬سقط جنین و سایر‬ ‫آزادیه��ای فردی تکی��ه می کنند‪،‬‬

‫برگزاري ششمين جلسه‪...‬‬ ‫و مرح��وم ج��وادي ف��ر و وكالي‬ ‫آنان شكايت خود را مطرح و ساير‬ ‫ش��كات و وكالي آنان نيز تفصي ً‬ ‫ال‬ ‫مطالب خود را بيان كردند‪.‬‬ ‫معاون دادستان نظامي تهران نيز از‬ ‫كيفرخواس��ت صادره دفاع كرد و‬ ‫متهم��ان رديف ه��اي اول تا هفتم‬ ‫پرون��ده و وكالي آن��ان ب��ه دفاع‬

‫ادامه از صفحه ‪6‬‬

‫محافظه کاران‪ ،‬تبلیغات خود را بر‬ ‫روی تحکیم بنیان خانواده و گروه‬ ‫ه��ای قومی و نژادی متمرکز کرده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫اما در مقابل لیبرال ها از اعمال تغییر‬ ‫در استراتژی های خود خبر داده اند‪،‬‬ ‫آنها با علم به از دست دادن پشتیبانان‬ ‫سنتی خود‪ ،‬متوجه شده اند که برای‬ ‫جلب موافقت مهاجران‪ ،‬باید روش‬ ‫های دگیری را بکار ببرند‪.‬‬ ‫یک عضو لیبرال پارلمان از تورنتو‪،‬‬ ‫در ای��ن رابطه می گوی��د‪ »:‬این امر‬ ‫همانند ش��رکت در یک فستبوال‬ ‫محل��ی نیس��ت‪ .‬مهاج��ران و تازه‬ ‫واردان‪ ،‬عالوه بر اینکه عالقمند به‬ ‫حفظ فرهنگ خود هستند‪ ،‬خواسته‬ ‫های دیگری چون بهداش��ت و وام‬ ‫و آین��ده خوب برای فرزندانش��ان‬ ‫دارند‪».‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر لیب��رال ه��ا ‪ ،‬ح��زب‬ ‫نئودمکرات نیز ‪ ،‬برنامه های جدیدی‬ ‫برای جذب مهاجران طراحی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نئودمکرات ها ک��ه به طرفداری از‬ ‫حقوق کارگران مش��هور هستند‪،‬‬ ‫بیش��ترین ت�لاش خ��ود را ب��رای‬ ‫اشتغال زایی و ایجاد رفاه اجتماعی‬ ‫برای جامعه‪ ،‬بخصوص س��المندان‬ ‫معطوف کرده اند‬ ‫ادامه از صفحه ‪25‬‬

‫پرداختند‪.‬‬ ‫در پنجمين جلس��ه دادگاه‪ ،‬نماينده‬ ‫سازمان پزشكي قانوني درباره نظريه‬ ‫اين س��ازمان در خص��وص داليل‬ ‫فوت متوفيان توضيحاتي داد‪.‬‬ ‫ادامه جلس��ات دادگاه به نيمه دوم‬ ‫فروردين ماه ‪ 1389‬موكول شد‪.‬‬

‫موسوی‪ :‬سال آینده سال‪...‬‬

‫در س��خنان روز دوشنبه خود بارها‬ ‫از «صبر و استقامت» در سال آینده‬ ‫سخن گفت‪.‬‬ ‫به عالوه علیرغم دس��تگیری های‬ ‫گس��ترده بس��یاری از معترضان و‬ ‫مخالفان و جلوگی��ری از هرگونه‬ ‫حرکات اعتراض��ی آنها در خیابان‬ ‫ه��ا‪ ،‬و به خصوص ع��دم موفقیت‬ ‫جنبش س��بز در ربودن راهپیمایی‬ ‫دولت��ی ‪ 22‬بهمن‪ ،‬آقای موس��وی‬ ‫گفت ک��ه در پی��روزی نهایی این‬ ‫جنبش تردیدی ندارد‪.‬‬ ‫او گفت «احساس من نسبت به آینده‬ ‫این است که حرکتی که آغاز شده‬

‫ققنوس «جنبش سبز» ‪...‬‬ ‫شهرستان‌هااصوالنیروهایدولتیبه‬ ‫میدان آورده نشدند تا کمتر موجب‬ ‫تحریک مردم ش��وند‪ .‬در مناطقی‬ ‫که نیروه��ای انتظام��ی و امنیتی و‬ ‫شبه‌نظامی وارد عمل شدند صدای‬ ‫اهلل اکبر و م��رگ بر دیکتاتور اوج‬ ‫گرفت و عکس‌ه��ای خامنه‌ای به‬ ‫آتش کشیده شد‪ .‬در صورت عدم‬ ‫مداخله احیان��ا معترضان به چالش‬ ‫کشیدن رژیم با حضور خویش در‬ ‫خیابان اکتفا می‌کردند‪.‬‬ ‫تراژدیجایگزینی‬

‫عالوه بر تمهیدات پیش از مراسم‪،‬‬

‫ادامه از صفحه ‪16‬‬

‫برگشت ناپذیر است» و افزود‪« :‬من‬ ‫به آینده بسیار امیدوارم‪ ،‬باید به مردم‬ ‫صبر و امید را منتقل کرد‪ ،‬صبر در‬ ‫معنای ایمانی آن‪ ،‬این جنبش چیزی‬ ‫برای خود نمی خواه��د‪ ،‬آزادی و‬ ‫بهروزی و سعادت و پیشرفت مردم‬ ‫را می خواهد و قطعا به آن دس��ت‬ ‫خواهد یافت‪».‬‬ ‫«حرک��ت بعد از انتخاب��ات و خود‬ ‫انتخابات مردم را به حقوقشان آگاه‬ ‫کرد‪ ،‬باید مردم را به صبر و استقامت‬ ‫دعوت کرد‪ ،‬سال آینده را باید سال‬ ‫صبر و استقامت بدانیم و بنامیم‪ .‬سال‬ ‫استقامت بر اهداف جنبش سبز تا به‬ ‫نتیجه رسیدن هدف‪».‬‬ ‫این س��خنرانی در حالی انجام می‬ ‫ش��د که نهادهای حاکم ب��ر ایران‬ ‫سعی دارند از بروز هرگونه حرکت‬ ‫و صدای اعتراضی در چهارش��نبه‬ ‫س��وری امسال که س��ه شنبه شب‬ ‫برگزار خواهد شد جلوگیری کنند‪،‬‬ ‫جشنی که آقای موسوی قبال آن را‬ ‫جشنواره نور علیه تاریکی خوانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪5‬‬

‫در حین آن نی��ز اقداماتی صورت‬ ‫گرف��ت‪ .‬در برخ��ی از ش��هرها‬ ‫نیروه��ای بس��یجی ب��رای مقابله با‬ ‫چهارشنبه‌سوری به مراسم سینه‌زنی‬ ‫و نوحه‌خوانی روی آوردند تا تنها‬ ‫نفی‌کننده نباش��ند‪ ،‬بلکه با فرهنگ‬ ‫مذهبی به جن��گ فرهنگ عامه و‬ ‫ملی بیایند‪ .‬این عمل در بافت شب‬ ‫چهارشنبه‌س��وری و پس از آن که‬ ‫ماه محرم و صفر تمام شده و گذشته‬ ‫است بیشتر به یک تراژدی‪ -‬کمدی‬ ‫سیاسی شباهت داش��ت تا نمایش‬ ‫ق��درت نیروهای حام��ی فرهنگ‬ ‫رسمیحکومتی‪.‬‬

‫زکوی یار می آید نسیم نوروزی ‪...‬‬

‫نیروی جهل و بربریت‪ ،‬روزگاری‬ ‫دراز همۀ نیروی خود را به کار برد‬ ‫تا این آیین ها را به معنای درس��ت‬ ‫کلمه‪ ،‬محو کند؛ نوروز را روزی‪،‬‬ ‫روز والدت و بعثت محمد گفت‪،‬‬ ‫روزی دیگر گفت که کشتی نوح‬ ‫در نوروز به خشکی نشسته است و‬ ‫این روز‪ ،‬را « یوم اهلل» خواند و گفت‬ ‫که نوروز « روز ماست‪ ».‬امروز که‬ ‫بر خر قدرت افتاده اند‪ ،‬چیزی جز‬ ‫نابودی نوروز و س��ده و چهارشنبه‬ ‫سوری و مهرگان و ‪ ...‬نمی گویند و‬ ‫جز برای تخریب این آیین ها کاری‬ ‫نمیکنند‪.‬‬ ‫باری‪،‬نوروزنهتنهافرهنگماایرانیان‬ ‫است‪ ،‬بلکه همزمان بازتابی است از‬ ‫هویت و منش ما که با دانش و کار‬ ‫و تندرس��تی و همبس��تگی و داد و‬ ‫سرور و شادی و انسان ساالری و ‪...‬‬ ‫پیوندی گسست ناپذیر دارد‪ .‬پیوند‬ ‫این بارزه ها را با نوروز‪ ،‬فردوس��ی‬ ‫گزارش کرده است‪:‬‬ ‫پزشکی و درمان هر دردمند‬ ‫در تندرستی و راه گزند‪...‬‬ ‫همه کردنی ها چو آمد پدید‬ ‫به گیتی جز از خویشتن کس ندید‬ ‫چو آن کارهای وی آمد بجای‬ ‫ز جای مهی برتر آورد پای‬ ‫فر کیانی یکی تخت ساخت‬ ‫به ّ‬ ‫چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت‪...‬‬

‫ادامه از صفحه ‪4‬‬

‫چو خورشید تابان میان هوا‬ ‫نشسته برو شاه فرمان روا‪...‬‬ ‫به جمشید بر گوهر افشاندند‬ ‫مر آن روز را روز نو خواندند‬ ‫سر سال نو هرمز فرودین‬ ‫رنج تن‪ ،‬دل ز کین‬ ‫برآسوده از ْ‬ ‫به نوروز نو شاه گیتی فروز‬ ‫بر آن تخت بنشست فیروز روز‬ ‫بزرگان به شادی بیاراستند‬ ‫می و رود و رامشگران خواستند‬ ‫چنین جشن فرخ از آن روزگار‬ ‫بمانده از آن خسروان یادگار‬ ‫این فرهنگ از خر ِد خندان و جاودانه‬ ‫سرچشمه گرفته و در رگ های ما‬ ‫جاری س��ت‪ .‬به ژن های ما تبدیل‬ ‫شده و از نیاکان ما به نوادگانمان به‬ ‫ارث می رس��د و برای همگان جز‬ ‫شادی و سربلندی و تندرستی و داد‬ ‫نمی خواهد‪.‬‬ ‫یک بار دیگر نوروز باس��تانی را به‬ ‫شما هم میهنان گرامی شادباش می‬ ‫گوییم و برایتان آرزوی پیروزی و‬ ‫تندرس��تی داریم و بار دیگر با شما‬ ‫پیمان می بندیم که ب��ه اندازۀ توان‬ ‫خود تا س��ال دیگ��ر‪ ،‬در راه ایرانی‬ ‫آزاد و فرهنگ��ی ره��ا از چن��گال‬ ‫خونریز جاهالن ضد ایرانی اشغالگر‬ ‫اسالمی از کوشش باز نایستیم‪.‬‬ ‫هر روزتان نوروز‪.‬‬ ‫با آرزوی ایرانی آباد و آزاد‬


‫‪34‬‬

‫‪34 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫دايي‪ :‬مگر جنگ جهاني دوم است كه غرامت بخواهم؟‬ ‫كفاشيان قراردادم را نديده و معني غرامت را نمي‌داند‬

‫علي دايي در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫ورزش��ي خبرگزاري ف��ارس‪ ،‬در‬ ‫خصوص آخرين ديدار پرسپوليس‬ ‫در سال ‪ 88‬برابر پتروشيمي تبريز در‬ ‫چارچ��وب رقابت‌هاي جام حذفي‬ ‫اظه��ار داش��ت‪ :‬خوش��بختانه تيم‬ ‫وضعيت خوب��ي دارد و بازيكنان با‬ ‫آمادگي تمرينات را دنبال مي‌كنند‪.‬‬ ‫‪ 2‬بازيكن مصدوم داريم كه به ديدار‬ ‫روز پنجشنبه نمي‌رس��ند‪ ،‬اما ساير‬ ‫افراد با قدرت رودرروي پتروشيمي‬ ‫قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬بازي برابر پتروشيمي‬ ‫آن هم در تبريز بسيار سخت است‪،‬‬ ‫ام��ا ما ب��راي پي��روزي و صعود به‬ ‫مرحله بع��دي به مص��اف اين تيم‬ ‫خواهيم رفت‪.‬‬ ‫داي��ي در مورد حضورش در تبريز‬

‫خاطرنشان كرد‪ :‬يقين داشته باشيد‬ ‫پرسپوليس و تراكتورسازي بهترين‬ ‫ه��واداران ايران را دارن��د‪ .‬همواره‬ ‫تبريزي‌ها نسبت به من لطف زيادي‬ ‫داش��تند و مطمئنم در اين بازي نيز‬ ‫جو بسيار خوبي در ورزشگاه حاكم‬ ‫خواهد شد‪ .‬اميدوارم بازي زيبايي را‬ ‫شاهد باشيم و هر تيمي كه مستحق‬ ‫اس��ت ب��ه مرحله بع��دي رقابت‌ها‬ ‫صعود كند‪.‬‬ ‫سرمربي پرسپوليس درباره تلخ‌ترين‬ ‫و شيرين‌ترين خاطره ورزشي خود‬ ‫در س��ال ‪ 88‬عن��وان ك��رد‪ :‬اجازه‬ ‫بدهيد يك سري حرف‌ها را نزنم‪.‬‬ ‫تا حدودي شكست برابر عربستان‬ ‫تلخ‌ترين خاطره امسالم بود‪ ،‬اما در‬ ‫كل سال خوبي را داشتم‪ ،‬مخصوصاً‬ ‫زماني كه به پرسپوليس آمدم‪.‬‬

‫دايي در پاس��خ به اين س��ئوال كه‬ ‫آي��ا شكس��ت اس��تقالل در دربي‬ ‫خاطره شيريني نيست؛ يادآور شد‪:‬‬ ‫اين موضوع طبيعي است و خدا را‬ ‫شكر مي‌كنم كه پرسپوليس پس از‬ ‫سال‌ها توانست استقالل را شكست‬ ‫دهد‪ .‬اين امتياز برايم در پرسپوليس‬ ‫بسيار ارزشمند بود‪.‬‬ ‫سرمربي سابق تيم ملي درباره اظهار‬ ‫نظر كفاش��يان مبني ب��ر اينكه وي‬ ‫از فدراس��يون فوتبال درخواس��ت‬ ‫غرامت كرده است؛ به فارس گفت‪:‬‬ ‫نمي‌خواه��م در اي��ن م��ورد زياد‬ ‫صحبت كنم‪ ،‬زيرا كام ً‬ ‫ال مشخص‬ ‫است‪ .‬به نظرم كفاشيان در اين مورد‬ ‫كمي بي‌اطالع اس��ت و يا با مسائل‬ ‫حقوقي آش��نايي ندارد‪ .‬شايد وي‬ ‫اص ً‬ ‫ال قرارداد مرا نديده باشد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬قرارداد من ‪ 3‬ساله بوده‪،‬‬ ‫در حالي كه پس از يك س��ال و ‪9‬‬ ‫روز مرا اخراج كردند‪ .‬فقط حق و‬ ‫حقوق س��ال اول خ��ود را دريافت‬ ‫كردم و با توجه به اينكه مرا اخراج‬ ‫كردند بايد حقوق ‪ 2‬س��ال ديگر را‬ ‫نيزبدهند‪.‬‬ ‫دايي ب��ا خنده‌دار خواندن مس��ئله‬ ‫غرامت تصري��ح كرد‪ :‬مگر جنگ‬ ‫جهان��ي دوم اس��ت كه ب��ه دنبال‬ ‫غرامت گرفتن باش��م؟ كفاش��يان‬ ‫همه چيز را به م��زاح و خنده تلقي‬ ‫مي‌كند و شايد اين بار نيز موضوع‬ ‫مرا به مزاح گرفته است‪ ،‬اما او اشتباه‬ ‫مي‌كند‪ .‬اص ً‬ ‫ال برويد از او بپرس��يد‬ ‫معني غرامت چيست؟ آيا مي‌تواند‬ ‫توضيح دهد؟ آقايان نمي‌دانند چه‬ ‫واژه را در چه جايي به كار ببرند‪.‬‬ ‫سرمربي سابق تيم ملي عنوان كرد‪:‬‬ ‫مطمئن باش��يد تمام ح��ق و حقوق‬

‫خ��ودم را دريافت خواه��م كرد‪.‬‬ ‫قراردادم موجود است و هر زماني‬ ‫كه الزم باشد آن را در اختيار مردم‬ ‫قرار خواهم داد‪ .‬من يك ماه پيش‬ ‫به كميته انضباطي شكايتم را ارسال‬ ‫ك��ردم و آنها اعالم كردند در حال‬ ‫پيگي��ري اين موضوع هس��تند‪ ،‬اما‬ ‫نمي‌دانم چرا تاكنون طول كشيده‬ ‫است‪ .‬از ش��ريفي در خواست دارم‬ ‫در اين هفته جواب مرا بدهد‪.‬‬ ‫دايي با اش��اره به ارسال شكايت به‬ ‫فيفا خاطرنشان كرد‪ :‬مطمئن هستم‬ ‫در ايران به نتيجه خواهم رسيد‪ ،‬اما‬ ‫در صورتي كه به خواسته خود نرسم‬ ‫مطمئن باشيد از طريق مقامات باالتر‬ ‫و فيفا ش��كايتم را پيگيري خواهم‬ ‫كرد‪ .‬تا زماني كه حق و حقوقم را‬ ‫دريافت نكنم كنار نخواهم نشست‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه به خبرن��گار فارس‬ ‫گفت‪ :‬دوس��ت دارم اين موضوع‬ ‫در اي��ران ح��ل و فصل ش��ود و به‬ ‫فيفا كش��يده نش��ود‪ .‬مطمئن باشيد‬ ‫اگر مي‌خواس��تم به فيفا ش��كايت‬ ‫كنم از ابتدا اي��ن كار را مي‌كردم‪،‬‬ ‫زيرا تاكن��ون جواب خود را گرفته‬ ‫بودم‪ ،‬اما احترام گذاشتم و دوست‬ ‫دارم در مملكت خودم اين موضوع‬ ‫حل ش��ود‪ .‬اميدوارم آقايان به جاي‬ ‫راه‌هاي فرار از اين موضوع‪ ،‬به دنبال‬ ‫حل كردن آن باشند‪.‬‬ ‫سرمربي پرسپوليس درباره اردوي‬ ‫تداركات��ي اي��ن تي��م در امارات‬ ‫خاطرنشان كرد‪ :‬برنامه‌هاي ويژه‌اي‬ ‫براي اي��ن اردو در نظر گرفته‌ايم و‬ ‫اميدوارم در تعطي�لات عيد با اين‬ ‫تمرينات ب��ه م��رز آمادگي كامل‬ ‫برس��يم و در رده‌هاي باالي جدول‬ ‫قرار گيريم‪.‬‬

‫كريمي دلخور از سكوت باشگاه‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬علي كريمي طي‬ ‫دو روز گذش��ته در تمرين تيمش‬ ‫حاضر نشد تا شايعه دلخوري‌هاي‬ ‫او از باش��گاه به واقعي��ت نزديك‬ ‫ش��ود‪ .‬چند روز پيش اشاره كرديم‬ ‫كه حميد استيلي براي همين منظور‬ ‫ب��ه باش��گاه رفته و كريم��ي هم از‬ ‫موضع سكوت مس��ووالن تيمش‬ ‫در خصوص حكم كميته انضباطي‬ ‫ناراحت است‪ .‬در واقع پس از اعالم‬ ‫راي محروميت دو جلس��ه‌اي علي‬ ‫كريمي تنها اس��تيلي بود كه خيلي‬ ‫محترمانه نسبت به راي معترض بود‬ ‫و خواهان تجديد نظر در حكم شد‪.‬‬ ‫كريمي اعتراضي به كميته انضباطي‬ ‫ندارد و همه دلخوري‌اش از باشگاه‬ ‫اين بوده كه چرا هيچ واكنشي نشان‬ ‫نداده‌اند حتي اگ��ر تاثيري در راي‬ ‫نداشته باشد‪ .‬ظاهرا او حرف‌هايش‬

‫بازيكندوپينگي‬ ‫فوتسال معرفي شد‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬بازيكني كه از سوي‬ ‫كميس��يون بدوي فدراسيون فوتبال به‬ ‫دليل ارت��كاب عمل دوپين��گ به دو‬ ‫س��ال محرومي��ت از حض��ور در كليه‬ ‫رقابت‌هاي ورزش��ي محروم شده بود‬ ‫معرفي شد‪ .‬روز نهم اسفندماه پاسخ ‪16‬‬ ‫نمونه دوپينگ از آزمايشگاه كلن آلمان‬ ‫از سوي فدراسيون فوتبال دريافت شد‬ ‫كه از مجموع ‪ 16‬نمونه ارسالي به كلن‬ ‫آلم��ان‪ 15 ،‬نمونه منف��ي و يك نمونه‬ ‫مثبت اعالم ش��ده كه اين نمونه مثبت‬ ‫مربوط به جمال كام��ران‪ ،‬بازيكن تيم‬ ‫فوتسال راه ساري اس��ت‪ .‬اين بازيكن‬ ‫ب��ه دليل ارتكاب دوپينگ به دو س��ال‬ ‫محروميت از حضور دركليه رقابت‌ها‬ ‫محكوم شده است‪.‬‬

‫را ب��ه حس��ين هدايت��ي زده و ب��ه‬ ‫سرپرست هم دليل غيبتش را گفته‬ ‫اس��ت‪ .‬اما اگر همه اين ش��نيده‌ها‬ ‫صحيح باشد آن وقت تيم آرامش‬ ‫خود را از دس��ت مي‌دهد‪ ،‬چيزي‬ ‫كه در اي��ن ‪ 5‬هفته پايان��ي و البته‬ ‫بازي‌هاي حساس جام حذفي اصال‬ ‫مطلوب باشگاه نيست‪ .‬به اين مساله‪،‬‬ ‫عملي نشدن وعده‌هاي باشگاه پس‬ ‫از پيروزي برابر اس��تقالل در جام‬ ‫حذفي را هم اضافه كنيد البته دكتر‬ ‫زادمهر مدعي شده كه ظرف امروز‬ ‫و فردا مطالبات بازيكنان پرداخت‬ ‫مي‌ش��ود كه اگر به صورت نقدي‬ ‫نباش��د براي وصول چ��ك بايد تا‬ ‫پ��س از تعطيالت صب��ر كنند‪ .‬اما‬ ‫اين مس��اله نه مشكل اصلي باشگاه‬ ‫اس��ت و نه دغدغه كريمي‪ .‬حميد‬ ‫استيلي نمي‌خواهد در اين روزهاي‬ ‫حساس‪ ،‬ستاره تيمش را بي‌انگيزه‬ ‫ببين��د‪ .‬او خ��وب مي‌داند هر وقت‬ ‫جادوگر انگيزه نداشته استيل‌آذين‬ ‫دچار افت شده است‪ .‬اين حركت‬ ‫كريمي شايد مسووالن باشگاهش‬ ‫را مجاب به نشان دادن واكنش كند‬ ‫اما قطعا تاثير قب��ل از اعتراض او را‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬به نظر مي‌رسد او‬ ‫خيلي بيش��تر از اينها در اين مورد‬ ‫خاصانتظارداشتهاستالبتههدايتي‬ ‫هم نمي‌خواهد روزهاي پاياني سال‬ ‫را ب��ا دلخوري به پايان ببرد و حتما‬ ‫براي اين مهم راهكاري را در نظر‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬دكتر زادمهر مدعي‬ ‫ش��ده كه كريمي در شروع تمرين‬ ‫در سال جديد كنار تيم خواهد بود‬ ‫اما حميد استيلي يك علي كريمي‬ ‫با انگي��زه را مي‌خواهد‪ ،‬حتي اگر‬ ‫محروم باشد‪ .‬به هر حال بايد منتظر‬ ‫ماند و ديد موض ‌ع باشگاه پس از اين‬ ‫اتفاق چه خواهد بود‪.‬‬


‫‪35‬‬

‫‪35 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫وحيد شمسايي‪ :‬آيا فدراسیون فوتبال آسیا‬ ‫عاشق چشم و ابروي من است؟!‬ ‫وحي��د شمس��ايي در گفت‌وگ��و‬ ‫با خبرن��گار ورزش��ي خبرگزاري‬ ‫دانش��جويان ايران (ايس��نا)‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در تمام دنيا بي‌س��ابقه اس��ت و من‬ ‫نديده‌ام وقتي يك بازيكن عناوين‬ ‫مختلف��ي در دنيا كس��ب مي‌كند‬ ‫س��رمربي تيم ناراحت شود‪ .‬من ‪10‬‬ ‫س��ال عضو تيم ملي بودم‪ ،‬هش��ت‬ ‫دوره آقاي گل آسيا شدم‪ 5 ،‬دوره‬ ‫فني‌ترين بازيكن شدم‪ ،‬چهار دوره‬ ‫بازيكن س��ال آسيا ش��دم بعد اين‬ ‫دوس��ت گرامي مي‌گوي��د چون‬ ‫شمسايي معروف اس��ت به او جام‬ ‫مي‌دهند‪ .‬شما خودتان را بگذاريد‬ ‫جاي بازيكني كه ‪ 10‬سال براي تيم‬ ‫ملي كش��ورش تالش مي‌كند بعد‬ ‫وقتي هنوز عرقت خشك نشده اين‬ ‫حرف‌ها را به تو بزنند‪.‬‬ ‫وي تاكي��د كرد‪ :‬وحيد شمس��ايي‬ ‫براي كشورش افتخار كسب كرده‬ ‫نه براي شخص شمسايي‪ .‬اين مهم‬ ‫اس��ت كه ما براي كش��ورمان قدم‬ ‫برداريم‪ .‬بهترين افتخاري كه كسب‬ ‫كردم عن��وان «كاپيتاني جهان» بود‬ ‫چرا كه من به عنوان يك ايراني جلو‬ ‫مي‌رفتم و ساير كشورها پشت سر‬ ‫من حركت مي‌كردند‪ .‬اين اعتبار را‬

‫تيم ملي به من داد‪ .‬من هم يك روز‬ ‫مربي مي‌شوم و بايد اين درس‌ها را‬ ‫پس بدهم‪ .‬خوشبختانه مردم ايران‬ ‫همه باشعورند و بازي‌ها را ديده‌اند‪.‬‬ ‫من در اصفهان شرمنده مردم بودم‬ ‫اين دو روزه هم كه به تهران آمدم‬ ‫جز لطف و محبت چيزي نديدم‪.‬‬ ‫شمسايي در پاسخ به اين سوال كه‬ ‫شما هميشه كم حاشيه بوده‌ايد آيا‬ ‫بعد از اين موفقيت بيانچنين مسائلي‬ ‫در رسانه صحيح است‪ ،‬تاكيد كرد‪:‬‬ ‫آدم يك جايي خسته مي‌شود‪ .‬در‬ ‫بازي ژاپن فني‌ترين بازيكن شدم اما‬ ‫شمس مرا خط زد‪ .‬حاال اين سري‬ ‫دعوت كرده و من گفتم در س��ني‬ ‫نيس��تم كه بخواهم اين فش��ارها را‬ ‫تحمل كنم‪ .‬اين برخوردها سخت‬ ‫اس��ت كه در يك برنام��ه پربيننده‬ ‫مث��ل ‪ 90‬بگوين��د‪ ،‬شمس��ايي در‬ ‫فدراس��یون فوتبال آسیا آشنا دارد‪.‬‬ ‫مگر فدراسیون فوتبال آسیا عاشق‬ ‫چش��م و ابروي من است‪ .‬استقالل‬ ‫با اين همه ه��وادار يك روز ديرتر‬ ‫اس��امي را اعالم كرد‪ .‬فدراس��یون‬ ‫فوتبال آسیا آن را حذف كرد‪ .‬من‬ ‫شمسايي با چه كس��ي رابطه دارم؟‬ ‫رابط من خداس��ت‪ .‬بعد مي‌گويند‬

‫عابدزاده ابالغ كميته انضباطي‬ ‫را نپذيرفت‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬س��ايت باشگاه‬ ‫پرس��پوليس ديروز اع�لام كرد‪:‬‬ ‫«مربیپرسپولیسازدریافتابالغیه‬ ‫باش��گاه که بر اساس رای کمیته‬ ‫انضباطی فدراس��یون صادر شده‬ ‫بود خودداری ک��رد‪ .‬احمدرضا‬ ‫عاب��دزاده صبح روز چهارش��نبه‬ ‫ابالغیه تهیه ش��ده باشگاه مبنی بر‬ ‫حضور در تمرین‌هاي تحت نظر‬ ‫علی دایی را نپذیرفت و از دریافت‬ ‫آن خ��ودداری ک��رد‪ .‬بر اس��اس‬

‫رای کمیته انضباطی فدراس��یون‬ ‫ایش��ان می بایست به عنوان مربی‬ ‫ب��ه کادر فن��ی تیم بزرگس��االن‬ ‫پیروزی (پرسپولیس) باز گردد‪».‬‬ ‫با اين وضعيت مشخص نيست چه‬ ‫سرنوشتي در انتظار عابدزاده است‬ ‫اما به نظر مي‌رس��د اگر قرار باشد‬ ‫مربي اخراجي پرسپوليس به حق‬ ‫و حقوقش برس��د‪ ،‬بايد به نوعي‬ ‫تعامل با مسووالن باشگاه و علي‬ ‫داييبينديشد‪.‬‬

‫من به خاطر فردوس��ي‌پور ش��ما را‬ ‫مي‌بخشم‪ ،‬مگر تو خدايي؟ مگر من‬ ‫گناهي ك��رده‌ام؟ بيان اين حرف‌ها‬ ‫زشت است‪ .‬اگر اينقدر فدراسیون‬ ‫فوتبال آسیا درپيت است كه شما هم‬ ‫مربي فدراسیون فوتبال آسیا هستيد‪.‬‬ ‫وي در پاس��خ به اين سوال كه چرا‬ ‫گفتيد به تي��م ملي نمي‌رويد‪ ،‬اظهار‬ ‫كرد‪ :‬چون وقتي در اصفهان همه از‬ ‫آن پيروزي شاد بوديم و خوشحال‬ ‫يكديگ��ر را بغ��ل مي‌كرديم ديدم‬ ‫روي سايت زده‌اند خيلي‌ها شايسته‌تر‬ ‫از شمسايي هستند‪.‬‬ ‫وي تاكي��د كرد‪ :‬ترابي��ان بزرگوار‬ ‫و دوست‌داش��تني اس��ت‪ ،‬زحمت‬ ‫فوتسال را كشيده اس��ت واقعا اگر‬ ‫مديريت خوب او نبود و ‪ 3 ،2‬س��ال‬ ‫پيش پادرمياني نمي‌كرد من از همان‬ ‫زمان فوتسال را رها مي‌كردم من اين‬ ‫چند س��ال خيلي تحت فشار بودم‪.‬‬ ‫ترابيان به جامعه فوتسال لطف دارد‬ ‫و حرف او براي من سند است‪.‬‬ ‫شمسايي در خصوص شكايتش به‬ ‫كميته انضباطي تاكيد كرد‪ :‬به كميته‬ ‫انضباطي مي‌روم و جواب مي‌دهم يا‬ ‫حرفم را قبول مي‌كنند يا نه؟ كميته‬ ‫انضباط��ي صداق��ت و عدال��ت را‬ ‫رعايت مي‌كند و من هم دست‌هايم‬ ‫را روي ق��رآن مي‌گ��ذارم و آنچه‬ ‫ديده‌ام را مي‌گويم‪.‬‬

‫علی کفاشیان‪ :‬قطبی و پیروانی‬ ‫در تیم‌های ملی می‌مانند‬ ‫رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان با‬ ‫تاکید بر اینکه مربیان تیم ملی فوتبال‬ ‫بزرگساالن و تیم فوتبال امید به کار‬ ‫خود در ای��ن دو تیم ادامه خواهند‬ ‫داد گفت‪ :‬منکر مذاکره با مربیان و‬ ‫فدراسیون های خارجی نمی شوم‬ ‫چرا که این امر در فوتبال یک اتفاق‬ ‫طبیعیاست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرنگار مه��ر‪ ،‬علی‬ ‫کفاش��یان ک��ه در نشس��ت خبری‬ ‫رئی��س س��ازمان تربی��ت بدنی با‬ ‫خبرنگاران حضور داش��ت ضمن‬ ‫بیان این مطلب افزود‪ :‬آقایان قطبی و‬ ‫پیروانی همچنان در راس کادر فنی‬ ‫تیم های ملی فوتبال ایران به فعالیت‬ ‫ش��ان ادامه خواهند داد‪ .‬از این پس‬ ‫قص��د داریم براس��اس نظ��رات و‬ ‫پیشنهادات اعضای کمیته فنی پیش‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قطعا هر جا احس��اس‬ ‫کنیم که با ترمی��م یا تقویت کادر‬

‫فنی تیم های مل��ی و یا حتی ایجاد‬ ‫تغیی��رات نیاز اس��ت ای��ن کار را‬ ‫خواهیم کرد اما فعال کادر فنی این‬ ‫دو تیم کار خود ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫رئیس فدراس��یون فوتبال در ادامه‬ ‫به انتش��ار گزارش کمیته بازاریابی‬ ‫این فدراسیون اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بزودی گزارش کاملی از عملکرد‬ ‫این کمیته را منتشر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫کفاشیان در مورد مذاکره با مربیان‬ ‫خارجی گفت‪ :‬این یک امر طبیعی‬ ‫در فوتب��ال اس��ت که ب��ا مربیان و‬ ‫فدراسیون های خارجی مذاکره می‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در م��ورد برنام��ه ه��ای آینده‬ ‫فدراس��یون فوتبال نیز گفت‪ :‬سال‬ ‫شلوغ و پرکاری را پیش رو داریم‬ ‫و امیدواری��م همراه ب��ا موفقیت و‬ ‫قهرمان��ی برای تیم ه��ای مختلف‬ ‫ایران باشد‪.‬‬

‫قوانين اخالقي فيفا اعالم شد‬ ‫ناظر اخالقي جديد فيفا به متقاضيان‬ ‫ميزبان��ي جام‌ه��اي جهان��ي ‪2018‬‬ ‫و ‪ 2022‬هش��دار داد ك��ه هرگونه‬ ‫تخل��ف اخالقي از اين كش��ورها‬ ‫مي‌توان��د به قيمت محروم ش��دن‬ ‫تماشاگران‌ش��ان در زم��ان بازي‌ها‬ ‫او آمده‪« :‬مطمئنم اگر مانند يك تيم‬ ‫تمام شود‪ .‬كلوديو سولسر در نامه‌اي‬ ‫در كنار هم باشيم مي‌توانيم كارها را‬ ‫به ‪ 10‬كشور مذكور اين موضوع را‬ ‫بسيار خوب پيش ببريم و با رعايت‬ ‫به اطالع آنها رس��اند‪ .‬طبق اين پيام‬ ‫اين قواني��ن از تماميت فوتبال دفاع‬ ‫كش��ورها در صورت انتقاد از رقبا‪،‬‬ ‫كنيم‪».‬‬ ‫دادن رش��وه به مس��ووالن مربوطه‬ ‫انگليس‪ ،‬اس��تراليا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬روسيه و‬ ‫و بس��تن قراردادهاي تبليغاتي پيش‬ ‫آمريكا‪ ،‬اس��پانيا – پرتغال و هلند‪-‬‬ ‫از نظرس��نجي دوم س��پتامبر كميته‬ ‫بلژي��ك (به طور مش��ترك) براي‬ ‫اجرايي فيفا‪ ،‬مشمول اين محروميت‬ ‫ميزبان��ي ه��ر دو تورنمن��ت ‪2018‬‬ ‫خواهند شد‪ .‬مهاجم سابق سوييس‬ ‫ي��ا ‪ 2022‬درخواس��ت داده‌ان��د و‬ ‫در حال حاضر به عنوان وكيل طي‬ ‫اندونزي‪ ،‬قطر و كره‌جنوبي هم فقط‬ ‫اي��ن ‪ 9‬ماه بر رون��د كارها نظارت‬ ‫خواستار ميزباني رقابت‌هاي ‪2022‬‬ ‫خواهد داشت‪ .‬در بياني ‌ه منتشر شده‬ ‫هستند‪.‬‬

‫جراحي‬ ‫موفقيت‌آميزبكام‬

‫ديويد بكام پ��س از انجام جراحي‬ ‫روي آش��يل تان��دون پايش گفت‬ ‫حس خوبي دارد‪ .‬هافبك انگليسي‬ ‫سه‌ش��نبه در فنالن��د توس��ط دكتر‬ ‫س��اكاري اوراوا جراح��ي ش��د‪:‬‬ ‫«ح��س خوب��ي دارم و ح��اال روي‬ ‫بازگش��ت در ماه‌هاي آينده تمركز‬ ‫ك��رده‌ام‪ .‬جراحي موفقيت‌آميز بود‬ ‫و مي‌خواهم از دكت��ر اوراوا و همه‬ ‫اعضاي تيم پزش��كي ك��ه در دوره‬ ‫حضورم در فنالند مراقب من بودند‪،‬‬ ‫تشكر كنم‪ ».‬بكام كه چند ماه ديگر‬ ‫‪ 35‬س��اله مي‌ش��ود‪ ،‬ح��دودا ‪ 5‬ماه‬ ‫حاشيه‌نش��ين خواهد بود‪ .‬اوراوا هم‬ ‫درب��اره اينكه بكام مي‌تواند در جام‬ ‫جهاني بازي كن��د يا نه‪ ،‬گفت‪« :‬نه‪،‬‬ ‫فكر نمي‌كنم‪ ...‬ج��وش خوردنش‬ ‫زم��ان زيادي مي‌ب��رد‪ .‬گفتن اينكه‬ ‫دوره بهبود چقدر طول مي‌كش��د‪،‬‬ ‫ت اس��ت ولي حدس مي‌زنم‬ ‫س��خ ‌‬ ‫س��ه چهار ماه خواهد ب��ود و براي‬ ‫نمون��ه براي دوي��دن معموال چهار‬ ‫پنج ماه طول مي‌كش��د تا يك نفر‬ ‫بتواند درست از عهده‌اش بربيايد‪».‬‬ ‫بكام فعال از چوب زيربغل استفاده‬ ‫مي‌كند‪.‬‬


‫‪36‬‬

‫‪36 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫انتقاد سازمان ملل از روسیه‬ ‫برای طرح‌های المیپک ‪۲۰۱۴‬‬ ‫س��ازمان مل��ل متح��د از اقدامات‬ ‫تدارکاتی روس��یه برای برگزاری‬ ‫المپیک زمستانی سال ‪ ۲۰۱۴‬در این‬ ‫کشور انتقاد کرده است‪.‬‬ ‫این سازمان در گزارشی می گوید‬ ‫که مقامات روسیه توجه نمی کنند‬ ‫که فعالیتهای ساخت و سازشان در‬ ‫مجم��وع برای محیط زیس��ت چه‬ ‫پیامدهایی به دنبال دارد‪.‬‬ ‫گزارش س��ازمان ملل پ��س از آن‬ ‫منتش��ر می ش��ود که چند سازمان‬ ‫عمده طرفدار حفظ محیط زیست‬ ‫در روس��یه مقامات این کش��ور را‬ ‫متهم کردند که به نگرانی های آنها‬ ‫توجهی ندارن��د و گفتند به همین‬ ‫دلیل هم��کاری خ��ود را با دولت‬ ‫روسیه متوقف می کنند‪.‬‬ ‫پ��س از ب��ازی ه��ای ماه گذش��ته‬ ‫ونکوور‪ ،‬اکنون نگاه ها به روس��یه‬ ‫معطوف شده اس��ت که قراراست‬ ‫میزبان بازیهای المپیک زمس��تانی‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۴‬در شهر سوچی واقع در‬ ‫ساحل دریای سیاه در جنوب روسیه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ای��ن منطق��ه از حساس��یت زیادی‬ ‫برخوردار اس��ت زی��را پارک ملی‬ ‫و مناب��ع طبیعی وس��یعی که در آن‬ ‫قراردارد‪ ،‬جزء میراث طبیعی جهان‬ ‫بشمار می آید‪.‬‬ ‫در ماه های اخی��ر رابطه بین گروه‬ ‫های حفاظ��ت از محیط زیس��ت‬ ‫و مقامات روس��یه ک��ه طرح های‬ ‫س��اختمانی عظیمی برای المپیک‬ ‫زمستانی در این منطقه دارند‪ ،‬روبه‬ ‫وخامت گذاشته است‪.‬‬ ‫س��ازمان جهانی حفاظ��ت از منابع‬ ‫طبیعی تمام همکاری های خود را‬

‫با روس��یه قطع کرده و هشدار داده‬ ‫است که در مقطع کنونی هم لطمه‬ ‫فراوانی به محیط زیست این کشور‬ ‫وارد شده است‪.‬‬ ‫طبق گ��زارش ه��ا‪ ،‬رودخانه های‬ ‫مهمی آلوده ش��ده و ان��واع نایاب‬ ‫درختان از بین رفته اند‪.‬‬ ‫حال برنامه محیط زیس��ت سازمان‬ ‫ملل متحد ه��م به جم��ع منتقدان‬ ‫پیوس��ته و می گوید ک��ه مقامات‬ ‫روس��یه باید یک ارزیابی جامع از‬ ‫تاثیر طرح های ساختمانی المپیک‬ ‫بر محیط زیست س��وچی به عمل‬ ‫آورند و هم چنین خواس��تار یک‬ ‫برنامه نظارتی دقیق برمحیط زیست‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برنامه محیط زیس��ت سازمان ملل‬ ‫متحد هم چنین ب��رای ایفای نقش‬ ‫میانجی بین مقامات روسیه و سازمان‬ ‫های حفاظت محیط زیس��ت ابراز‬ ‫آمادگی کرده است‪.‬‬ ‫این اولین باری اس��ت که روس��یه‬ ‫میزبانی بازی های المپیک زمستانی‬ ‫را به عه��ده دارد و طرح آن مورد‬ ‫توج��ه خ��اص والدیمی��ر پوتین‪،‬‬ ‫نخست وزیر روسیه است و به همین‬ ‫دلیل اهمیت زیادی برای این کشور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مقام��ات روس��یه م��ی گویند که‬ ‫بازیهای المپیک ب��ا درنظر گرفتن‬ ‫حفظ محیط زیست برگزار خواهد‬ ‫شد و وزیر مسئول بازیهای المپیک‬ ‫زمستانی روسیه‪ ،‬طرفداران حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت را مته��م کرده که‬ ‫س��عی دارند مانع از برگزاری بازی‬ ‫های المپیک در سوچی شوند‪.‬‬

‫لیگ قهرمانان آسیا‪ :‬توقف سپاهان و شکست مس‬ ‫چهارشنبه ش��ب‪ ،‬هفته دوم رقابت‬ ‫های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا به‬ ‫پایان رسید‪.‬‬ ‫‪ 3‬پیروزی و یک تس��اوی در هفته‬ ‫نخس��ت‪ ،‬حاص��ل کار نمایندگان‬ ‫ایران ب��ود اما در هفت��ه دوم‪ ،‬نتایج‬ ‫مطل��وب هفته قبلی تکرار نش��د و‬ ‫چهار باش��گاه ایرانی با سه تساوی‬ ‫و یک شکس��ت به کارشان خاتمه‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫سه شنبه ش��ب‪ ،‬نبرد اس��تقالل در‬ ‫ورزشگاه آزادی مقابل الجزیره قطر‬ ‫‪ 0-0‬ش��د و ذوب آهن اصفهان در‬ ‫شهر جده‪ ،‬مقابل االتحادعربستان‪ ،‬به‬ ‫تساوی ‪ 2-2‬رسید‪.‬‬ ‫در بازی های چهارش��نبه هم ابتدا‬ ‫سپاهانی ها به دومین تساوی پیاپی‬ ‫بس��نده کردند و م��س کرمان هم‬ ‫مغلوب الهالل عربستان شد‪.‬‬ ‫سپاهان اصفهان صفر‬ ‫العين امارات صفر‬ ‫صدرنش��ین لیگ برتر فوتبال ایران‬ ‫که امتیازات بازی قبلی را با الشباب‬ ‫عربستان تقس��یم کرده بود‪ ،‬این بار‬ ‫در ورزش��گاه فوالدشهر اصفهان و‬ ‫در حضور حدود ‪ 9‬هزار تماشاگر‪،‬‬ ‫مجددا ً به حداقل امتیاز قناعت کرد‪.‬‬ ‫امی��ر قلعه نوعی ای��ن ترکیب را به‬ ‫زمین فرستاد‪ :‬مهدی رحمتی‪ ،‬هادی‬ ‫عقيلی‪ ،‬سيد جالل حسينی‪ ،‬محسن‬ ‫بنگ��ر‪ ،‬مه��دی كريميان (حس��ين‬ ‫پاپی)‪ ،‬احمد جمشيديان‪ ،‬آرماندو‬ ‫(مهدی جعفرپور)‪ ،‬احس��ان حاج‬ ‫صفی‪ ،‬شاهين خيری‪ ،‬علی مواليی‬ ‫و ابراهيم توره‪.‬‬ ‫ابراهيم توره مهاجم سنگالی سپاهان‬

‫بارها فرصت گل زدن داش��ت که‬ ‫آنه��ا را یک��ی پس از دیگ��ری از‬ ‫دس��ت داد‪ .‬جای خالی عماد رضا‬ ‫مهره عراقی و کارساز سپاهانی نیز‬ ‫در ترکیب این تیم مشهود بود‪.‬‬ ‫آرمان��دو دوس��ا بازیک��ن برزیلی‬ ‫س��پاهان‪ ،‬در نیم��ه نخس��ت بارها‬ ‫خط دفاعی حری��ف را آزار داد و‬ ‫موقعیت های��ی را هم خلق کرد اما‬ ‫بی��ن دو نیمه تعویض ش��د که این‬ ‫مسئله با ابراز تعجب سرمربی العین‬ ‫در کنفرانس خبری پس از بازی نیز‬ ‫مواجه شد‪.‬‬ ‫امیر قلعه نوعی در پایان بازی گفت‬ ‫ی بازيكنان��م از دو‬ ‫ت س��وز ‌‬ ‫موقعي ‌‬ ‫ديدگاه قابل بررس��ی اس��ت‪ .‬اول‬ ‫بحث روانی كه فكر می‌كنم در اين‬ ‫زمينه مشكل خاصی نداشته باشيم و‬ ‫بتوانيم از نظر روحی ـ روانی تمركز‬ ‫آن ه��ا را افزايش دهيم‪ .‬بحث دوم‬ ‫نيز دق��ت در زدن ضربه‌های آخر‬ ‫است كه تالش می‌كنيم با تمرين‪،‬‬ ‫اين نقيصه را برطرف كنيم‪.‬‬ ‫تونینیو س��رزو س��رمربی العین هم‬ ‫ب��ا اب��راز خوش��حالی از تعویض‬ ‫زودهنگام آرماندو گفت‪ :‬سپاهان‬ ‫تنها با پرت��اب توپ‌های بلند قصد‬ ‫داشت دروازه ما را باز كند‪ ،‬اين تيم‬ ‫در نيمه دوم فش��ار سنگينی بر خط‬ ‫دفاعی العين وارد کرد‪.‬‬ ‫ديگر ب��ازی اين گروه را پاختاكور‬ ‫ازبكس��تان و الش��باب عربستان در‬ ‫تاشكندانجامدادندكهتيمعربستانی‬ ‫‪ 1-3‬پيروز شد‪.‬‬ ‫به این ترتیب در پای��ان هفته دوم‪،‬‬ ‫الشباب با ‪ 4‬امتياز صدرنشين گروه‬ ‫سوم است‪ .‬سپاهان با ‪ 2‬امتياز‪ ،‬العين‬ ‫و پاختاكور هم با يك امتياز رده‌های‬

‫بعدی را به خود اختصاص داده اند‪ .‬ربود و با سرعت در محوطه جریمه‬ ‫پیشروی کرد تا دروازه احمد دعایه‬ ‫را ب��از کند‪ .‬دروازبان ‪ 38‬س��اله ای‬ ‫الهاللعربستان‪3‬‬ ‫که ب��ا ‪ 181‬بازی ملی‪ ،‬از این حیث‬ ‫مس کرمان‪1‬‬ ‫در جهان رکورد دار اس��ت‪ .‬ضمناً‬ ‫اولین شکس��ت باشگاه های ایرانی کنفدراس��یون فوتب��ال آس��یا او را‬ ‫در لی��گ امس��ال قهرمانان آس��یا به عن��وان دروازبان ق��رن این قاره‬ ‫مربوط به مس کرمان بود‪ .‬تیمی که برگزیده است‪.‬‬ ‫در هفته نخست ‪ 4‬گل وارد دروازه س��امان صفا دروازه‌ب��ان مس به رغم‬ ‫االهلی امارات کرده بود‪ ،‬این بار در این که ‪ 3‬بار دروازه اش گش��وده شد‬ ‫عربستان‪ ،‬اسیر بازی هجومی تیم با اما عملکرد خوب��ی روی هجوم های‬ ‫سابقه این کشور شد‪ .‬الهالل در هفته مکرر شاگردان اریک گرتس بلژیکی‬ ‫نخست ‪ 3‬گل وارد دروازه السد قطر داش��ت‪ .‬او حتی در نيم��ه دوم‪ ،‬ضربه‬ ‫کرد و همین تعداد گل را در هفته پنالتی كياگو را که به گوش��ه س��مت‬ ‫دوم نیز به ثمر رساند‪.‬‬ ‫چپ دروازه نواخته ش��ده بود با یک‬ ‫در‬ ‫س��وئدی‬ ‫ويلمسون‬ ‫کریس��تین‬ ‫شیرجه بلند مهار كرد‪.‬‬ ‫دقيقه ‪ ، 4‬اسامه هس��اوی در دقيقه در ديگر ديدار اين گروه‪ ،‬الس��د قطر‬ ‫‪ 14‬و ياسر قحطانی مرد سال ‪2007‬‬ ‫‪ 0-5‬االهلی امارات را شكس��ت داد تا‬ ‫فوتبال آسیا در دقيقه ‪ 81‬برای الهالل‬ ‫باش��گاه اماراتی را ب��ا ‪ 9‬گل خورده و‬ ‫گل زدند‪.‬‬ ‫بدون امتیاز به قعر جدول بفرستد‪.‬‬ ‫تک گل مس را علی سامره مهاجم‬ ‫در اين گروه الهالل با‪ 6‬امتياز صدرنشين‬ ‫با تجرب��ه این تی��م‪ ،‬در وقت های‬ ‫است‪ .‬السد قطر و مس کرمان با ‪ 3‬امتياز‬ ‫تلف شده به ثمر رساند‪ .‬او از اشتباه‬ ‫مداف��ع حریف در توق��ف توپ با در رده های دوم و س��وم ق��رار دارند‪.‬‬ ‫سینه نهایت استفاده را برد‪ .‬توپ را االهلی بدون امتياز چهارم است‪.‬‬


‫‪37‬‬

‫‪37 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫چین‪ ،‬دومین کشور جهان از نظر تعداد میلیاردرها‬ ‫به نوشته مجله آمریکایی فوربس‪،‬‬ ‫شمار میلیاردرهای چین اکنون پس‬ ‫از آمریکا از هر کشور دیگری بیشتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنا بر محاس��به این نش��ریه در حال‬ ‫حاضر ‪ ۶۴‬میلیاردر در خاک اصلی‬ ‫چین و ‪ ۲۵‬میلیاردر دیگر چینی در‬ ‫هنک کنگ زندگی می کنند‪.‬‬ ‫این ارقام نشان دهنده افزایش قابل‬ ‫توجه تعداد میلیاردرهای چینی در‬ ‫ظرف یک سال گذشته است‪.‬‬ ‫مایکل بریستو‪ ،‬خبرنگار بی بی سی‬ ‫در پکن می گوید با توجه به رشد‬ ‫سریع اقتصاد چین در سال های اخیر‬ ‫شاید این ارقام چندان هم غیرمنتظره‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫خبرن��گار بی بی س��ی م��ی افزاید‬ ‫کسانی که می گویند فاصله طبقاتی‬ ‫ثروتمندان و فقرا در این کشور هم‬ ‫اکنون بسیار زیاد است‪ ،‬از انتشار این‬ ‫آمار استقبال نخواهند کرد‪.‬‬ ‫انتظ��ار م��ی رود در س��ال جاری‬ ‫میالدی چی��ن از نظر حجم اقتصاد‬ ‫بر ژاپن پیشی گرفته و عنوان دومین‬ ‫اقتصاد بزرگ جهان را کسب کند‪.‬‬ ‫پولدارترین مرد دنیا‬

‫ارزش مشاوره‬

‫«بخش دوم»‬

‫تخصصی مالی»‬ ‫«درک ارزش مشاوره ّ‬ ‫افشین مرکزی‬

‫مشاور سرمایه‪‎‬گذاری خصوصی تورونتو دامینیون واترهاوس ‪TD Waterhouse‬‬

‫از همان ا ّول شروع کنید‬

‫اعالم ش��ده و ث��روت وارن بافت‪،‬‬ ‫سومین شخص ثروتمند جهان که‬ ‫او هم آمریکایی اس��ت ‪ ۴۳‬میلیارد‬ ‫دالر برآورد شده است‪.‬‬ ‫استیو فوربس‪ ،‬سردبیر مجله فوربس‬ ‫به بی بی سی گفت کارلوس اسلیم‬ ‫از چند سال قبل به تدریج در حال‬ ‫باالرفتن از پلکان ثروت بوده است‪.‬‬ ‫وی گسترش ابزارهای ارتباطاتی به‬ ‫خصوص تلفن همراه را پیش بینی‬ ‫کرده بود و سرمایه گذاری وی در‬ ‫این رشته موجب افزایش ثروت او‬ ‫شد‪.‬‬ ‫برنده اصلی امس��ال آیکه باتیس��تا‪،‬‬ ‫تبعه برزیل است که صاحب معادن‬ ‫زیادیاستودرفهرستمیلیاردرها‬ ‫در مقام هفتم قرار گرفته است‪.‬‬

‫مجله فوربس همچنین می نویس��د‬ ‫که کارلوس اسلیم‪ ،‬غول مخابراتی‬ ‫مکزیک اکنون از بیل گیتس پایه یکی از نش��انه های بهبود وضعیت‬ ‫گذار مایکروسافت پیشی گرفته و اقتص��ادی جه��ان این اس��ت که‬ ‫در رأس فهرست ثروتمندان جهان فورب��س‪ ،‬ح��د متوس��ط ث��روت‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫میلیاردره��ای جهان را اکنون س��ه‬ ‫در س��ال گذش��ته ثروت کارلوس و نیم میلی��ارد دالر اعالم کرده که‬ ‫اسلیم نزدیک به هجده و نیم میلیارد نشان دهنده نیم میلیارد دالر افزایش‬ ‫دالر افزای��ش یافت و ب��ه ‪ ۵۳‬و نیم در مقایسه با یک سال قبل است‪.‬‬ ‫میلیارد دالر رسید‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د ثروتمندان روسیه‬ ‫ثروت بی��ل گیتس ‪ ۵۳‬میلیارد دالر نیز بحران اقتصادی را پش��ت س��ر‬ ‫نشانه بهبود اوضاع اقتصادی‬

‫گذاشته اند‪ .‬در فهرست اخیر مجله‬ ‫فوربس نام ‪ ۶۲‬میلی��اردر روس نیز‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫تعداد میلیاردرهای روسیه در سال‬ ‫گذشته ‪ ۲۷‬نفر اعالم شده بود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۹‬بحران مالی جهانی‬ ‫سبب شد که نام ‪ ۳۳۲‬نفر از فهرست‬ ‫ثروتمندترین اف��راد جهان حذف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در بریتانیادوک وستمینستربا ثروتی‬ ‫معادل ‪ ۱۲‬میلیارد دالر همچنان لقب‬ ‫پولدارترین فرد بریتانیایی را حفظ‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫کاهش بحران مالی جهانی همچنین‬ ‫سبب ش��د که نام ش��هروندان ‪۵۵‬‬ ‫کش��ور جهان از جمله پاکستان و‬ ‫فنالند برای اولین بار وارد فهرست‬ ‫میلیاردرهای جهان شود‪.‬‬ ‫تقویت بازار س��هام در طول س��ال‬ ‫گذش��ته به آس��یا کمک کرد که‬ ‫فاصله خود با اروپا را کمتر کند‪.‬‬ ‫در فهرست سال‪ ۲۰۱۰‬مجله فوربس‬ ‫ن��ام ‪ ۲۳۴‬میلیاردر آس��یایی و ‪۲۴۸‬‬ ‫میلیاردر اروپایی دیده می شود‪.‬‬ ‫طبق فهرس��ت این مجل��ه در حال‬ ‫حاضر ‪ ۶۰‬میلی��اردر در نیویورک‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬میلیاردر در مسکو و ‪ ۳۲‬میلیاردر‬ ‫در لندن زندگی می کنند‪.‬‬

‫هزینه‌های سرمایه‪‎‬گذاری بدون استفاده از مشاور ممکن‬ ‫است باال باشد – امّا چگونه می‪‎‬توانید اطمینان یابید که‬ ‫فرد مناس��بی را به عنوان مشاور مالی انتخاب کرده‪‎‬اید؟‬ ‫تدبیر ش��ما باید از همان جلس��هء ا ّول مالقات با مشاور‬ ‫شروع شود‪ .‬یعنی از زمانی که باید در جستجوی دامنهء‬ ‫گس��ترده‌ای از صفات ارزشمند در مشاور خود باشید‪.‬‬ ‫در اینجا اس��ت که باید ارتباط صریح و صادقانه برقرار‬ ‫نمایید‪ ،‬امکان کارهای غیرمنتظره یا توقّعات انجام نشده‬ ‫در آینده را به حد ّ‬ ‫ّاقل کاهش دهید‪ .‬این همچنین فرصتی‬ ‫برای مشاور شما است که نمونه‪‎‬های ملموسی ارائه نماید‬ ‫که چگونه می‌تواند انتظارات شما را برآورده سازد‪.‬‬ ‫ا ّول‪ ،‬از س��وابق و تجارب و عینیت مشاور جویا شوید‪.‬‬ ‫الگویی از ش��هرت مطلوبی را که به عنوان فردی قابل‬ ‫اعتماد و دارای معلومات کسب کرده جستجو نمایید‪.‬‬ ‫س��پس‪ ،‬باید در جس��تجوی رویکرد «تصویر بزرگ»‬ ‫در هدایات��ی که عرضه می‪‎‬کند برآیید‪ .‬مش��اور ش��ما‬ ‫باید توصیه‌های سرمایه‌گذاری را در زمینهء گستره‌ای‬ ‫از عوام��ل‪ ،‬از جمل��ه تن�� ّوع‪ ،‬قبول خط��ر و افق زمانی‬ ‫سرمایه‌گذاری شخصی شما بیان کند‪ .‬به‌عالوه‪ ،‬او‪ ،‬قبل‬ ‫از توصیهء هر گونه س��رمایه‌گذاری‪ ،‬باید دنیای وسیع‬ ‫گزینه‪‎‬های امکان‌پذیری را که به عنوان مشاور مالی بدان‬ ‫دسترسی دارد م ّد نظر قرار دهد تا اطمینان حاصل کند‬ ‫مناسب‌ترین انتخاب برای شما است‪.‬‬ ‫اگ��ر از قبل مش��اور مال��ی دارید‪ ،‬از این ک��ه این قبیل‬ ‫موضوعات را از آغاز بحث نکرده‌اید نگران نش��وید‪.‬‬ ‫برای صحبت کردن با مشاورتان دربارهء انتظارات خود‬ ‫هرگز دیر نیست‪ ،‬بخصوص اگر دربارهء نحوهء برقراری‬ ‫ارتباط نگرانی داش��ته باشید‪ .‬با تنگی وقت‪ ،‬کار کردن‬ ‫با مشاور مالی می‌تواند اوقاتی را برای شما صرفه‌جویی‬ ‫کند که در غیر این صورت مجبورید برای انتخاب نوع‬ ‫سرمایه‌گذاری و نظارت بر آن صرف کنید‪ .‬مشاور شما‬ ‫باید درک کند که ما در جهانی با آهنگ سریع زندگی‬ ‫می‪‎‬کنیم که همهء ما در آن بمباران ا ّطالعاتی می‌شویم‪.‬‬ ‫کار تم��ام وقت آنها باید غربال کردن داده‪‎‬های مربوط‬ ‫به سرمایه‪‎‬گذاری‌های شما‪ ،‬شناخت جزئیاتی مرتبط به‬ ‫خاص شما باش��د و سپس به شما توصیه نماید‬ ‫شرایط‬ ‫ّ‬ ‫که چه زمان اوراق بهادار ش��ما باید تعدیل و س��ازگار‬ ‫شود‪ .‬دربارهء تنگی وقت خود با مشاور صحبت کنید‬ ‫و بگویید مایلید چگونه با سرمایه‌گذاری اوراق بهادار‬ ‫خود درگیر باشید‪.‬‬ ‫انتظارات واقع‌بینانه تعیین نمایید‬ ‫ا ّولین جلسهء مالقات شما با مشاور مالی وقت مناسبی نیز‬ ‫برای بررسی انتظارات مشترک برای ارتباط است تا او‬

‫بتواند توقّعات مزبور را تأمین کند و معیارهای واقع‪‎‬بینانه‬ ‫تعیین نماید‪ .‬او باید بحث نماید که چند وقت یک بار‬ ‫انتظار دارید تلفنی‪ ،‬با ایمیل و از طریق مطالبی کتبی چون‬ ‫خبرنامه‌ها با شما تماس بگیرد – و مطمئن شود که با این‬ ‫میزان تماس رضایت شما تأمین خواهد شد‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫باید دربارهء تعداد جلسات مالقات با مشتری که معموالً‬ ‫هر ساله از لحاظ زمانی تنظیم می‌نماید صحبت کند و‬ ‫تضمین نماید که اینها نیازهای شما را برطرف خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫باالخره‪ ،‬مش��اورتان باید شما را تش��ویق کنید که بین‬ ‫جلس��ات مالقاتی تعیین شده‪ ،‬در صورتی که سؤالی یا‬ ‫اظهار نظری داش��ته باشید یا اوضاع و شرایط شما تغییر‬ ‫کرده است‪ ،‬با وی تماس بگیرید‪ .‬یک ارزش کلیدی‬ ‫دیگر در اس��تفاده از مشاور مالی خدمات فراگیر است‪.‬‬ ‫مشاور شما باید از فرصت استفاده کرده دامنهء گستردهء‬ ‫خدماتی را که عرضه می‌کند بیان نماید‪ .‬مش��اور شما‬ ‫باید بتواند تضمین نماید که س��رمایه‌گذاری‪‎‬های شما‬ ‫مک ّمل یکدیگرند‪ ،‬و جنبه‪‎‬هایی مانن��د بیمه‪ ،‬مالیات و‬ ‫برنامه‪‎‬ریزی مِلکی به حساب آورده می‪‎‬شود‪ .‬به‌عالوه‪،‬‬ ‫متخصصین مرتب��ط‪ ،‬مانند‬ ‫او بای��د تماس نزدی��ک با‬ ‫ّ‬ ‫حقوقدانان وحس��ابداران را حفظ کند تا بتوانند به شما‬ ‫کمک کنن��د نیازهای دیگری را هنگامی که به وجود‬ ‫می‪‎‬آیند برطرف کنی��د‪ .‬با صرف وقت جهت مذاکره‬ ‫تخصصی وی و آنچه‬ ‫با مشاور مالی دربارهء زمینه‌های ّ‬ ‫که شما از رابطه با او انتظار دارید‪ ،‬می‪‎‬توانید ایجاد رابطهء‬ ‫قابل اعتماد را که بر پایهء صداقت و درستی است شروع‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪This article is not an offer or solicitation with‬‬ ‫‪respect to the purchase and sale of any investment‬‬ ‫‪fund, security or other product and does not provide‬‬ ‫‪individual, financial, legal, investment or tax advice.‬‬ ‫‪Please consult your own legal and tax advisor.‬‬


‫‪38‬‬

‫‪38 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫آلرژی یا حساسیت چیست؟‬ ‫آل��رژی‪ ،‬واکنش افراطی سیس��تم‬ ‫ایمنی بدن نسبت به عوامل مختلف‬ ‫است‪ .‬کس��انی که دچار حساسیت‬ ‫هس��تند‪ ،‬دارای سیستم ایمنی فوق‬ ‫هوشیار هستند که نس��بت به مواد‬ ‫ظاهرا ب��ی آزار موج��ود در محل‬ ‫زندگیشان‪ ،‬واکنش��ی بیش از حد‬ ‫معمول نش��ان می‌دهند‪ .‬برای مثال‬ ‫گرده گیاه��ان‪ ،‬می‌تواند سیس��تم‬ ‫ایمنی ش��خص آلرژیک را طوری‬ ‫تحری��ک کند که گوی��ی با یک‬ ‫خط��ر جدی روبرو ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫حساسیت یک مشکل بسیار شایع‬ ‫اس��ت و تقریبا از هر ده نفر‪ ،‬دو نفر‬ ‫به نوعی از آن مبتال هستند‪.‬‬ ‫در بـرخـ��ورد بـا گـربـ��ه بـدنتان‬ ‫خ��ارش می‌گی��رد؟ جورابه��ای‬ ‫پش��میتان پوس��تتان را اذی��ت‬ ‫می‌کن��د؟ گردگیری که می‌کنید‪،‬‬ ‫نـاخـودآگـاه عطسه‌تان می‌گیرد؟‬ ‫دیگر متعجب نباش��ید ش��ما بدون‬ ‫اینکه خودتان بدانید آلرژی دارید‪.‬‬ ‫چ��را آل��رژی یا حساس��یت اتفاق‬ ‫می‌افتد؟‬ ‫هنگامی ک��ه یک سیس��تم ایمنی‬ ‫افراط��ی در مع��رض ی��ک م��اده‬ ‫حساس��یت‌زا قرار می‌گی��رد‪ ،‬چند‬

‫کهیر‪ ،‬کاهش فش��ار خون‪ ،‬شوک‬ ‫اتفاقمی‌افتد‪:‬‬ ‫‪ .1‬بدن برای مبارزه با ماده مذکور‪ ،‬یا بیهوشی (شوک آنافیالکسی) نیز‬ ‫شروع به تولید نوع خاصی پادتن یا بوجودمی‌آیند‪.‬‬ ‫آنتی بادی (‪ )Antibody‬می‌پردازد‬ ‫آلرژیها چطور عمل می‌کنند؟‬ ‫که ‪ IgE‬نام دارد‪.‬‬ ‫‪ .2‬آنتی بادیها به نوعی سلول خونی‬ ‫که مست س��ل ‪ mast cell‬نام دارد آلـرژیهـا عـک��س الـعـمـلهـایـی‬ ‫متصل می‌ش��وند‪ .‬این س��لولها در حس��ـاس در بـرابر موادی هستـنـد‬ ‫دستگاه تنفسی و دستگاه گوارش‪ ،‬کـه حـتـی مـمـکن اس��ـت کام ً‬ ‫ال‬ ‫ک��ه مح��ل اصل��ی ورود عوام��ل بی‌ض��رر باش��ند و ربـط��ی هم به‬ ‫جنس��یت و س��ن و نژاد ندارد‪ .‬در‬ ‫آلرژی‌زا است‪ ،‬فراوانند‪.‬‬ ‫‪ .3‬مست س��لها با انفجار خود مواد عملیات��ی که حـس��اس س��ـازی‬ ‫شیمیایی مختلفی از جمله هیستامین نـامیـده می‌شود‪ ،‬بدن فرد در مقابل‬ ‫‪ histamine‬آزاد می‌کنند که عامل یک ماده خاص پادتــن می‌س��ازد‬ ‫اصلی بروز بسیاری از عالیم آلرژی که ب��ه آلرژی تبدیل می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫است که از جمله این عالیم می‌توان نـتـیـجه هرگاه فرد با آن ماده خاص‬ ‫به خارش گل��و و آب ریزش بینی تماس می‌یابد‪ ،‬این سیـستم دفـاعی‬ ‫در مقاب��ل آن واکنش منفی ایجاد‬ ‫اشاده نمود‪.‬‬ ‫‪ .4‬اگر م��اده حساس��یت‌زا در هوا می‌کن��د‪ .‬ضد آلرژی ه��ا در خون‬ ‫باش��د‪ ،‬عکس العمل آلر ِژیک در ب��دن هیس��تامین آزاد می‌کنند که‬ ‫چش��مها‪ ،‬بینی و ریه رخ می‌دهد و آن هم مس��ائل جانب��ی دارد‪ .‬بطور‬ ‫اگر این ماده خورده ش��ود‪ ،‬عکس مثال‪ ،‬هیستامین غشای مخاطی بینی‬ ‫العم��ل آلرژیک در ده��ان‪ ،‬معده و چش��مها را آب��دار و خارش آور‬ ‫و سایر بخش��های دستگاه گوارش می‌کند‪ .‬همچنین آماس‌هایی سفید‬ ‫بروز می‌کند‪ .‬گاهی مواد شیمیایی رنگ و خارش آور که کهیر نامیده‬ ‫تولید ش��ده در بدن ب��ه قدری زیاد می‌شوند در بدن ایجاد می‌گردد‪.‬‬ ‫اس��ت که عالیم بسیار حادی نظیر با توجه به نوع آلرژی و قس��متی از‬

‫بدن ک��ه درگیر آن اس��ت‪ ،‬عالئم‬ ‫مختلف��ی از قبیل خارش پوس��ت‪،‬‬ ‫چش��مها یا ب��دن‪ ،‬ایج��اد کهیر و‬ ‫جوشهای پوس��تی ‪ ،‬عطسه‪ ،‬سرفه‪،‬‬ ‫تنف��س ص��دا دار‪ ،‬حال��ت تهوع‬ ‫و اس��تفراغ ایج��اد می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫نمونه‌هایی ن��ادر حتی آلرژی های‬ ‫بس��یار خطرن��اک و تهدید کننده‬ ‫مرگ نیز که آنافیالکس��یز نامیده‬ ‫می‌شوند هم اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫عالیم آلرژی کدامند؟‬ ‫نش��انه‌های آلرژی را می‌توان به سه‬ ‫دسته خفیف‪ ،‬متوسط و حاد تقسیم‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫عک��س العم��ل خفی��ف‪ ،‬ش��امل‬ ‫نشانه‌هایی اس��ت که یک ناحیه از‬ ‫ب��دن را تحت تاثیر ق��رار می‌دهد‪،‬‬ ‫مانند التهاب‪ ،‬خارش و آبریزش از‬ ‫چش��م‪ .‬عالیم خفیف به بخشهای‬ ‫دیگر بدن منتقل نمی‌شوند‪.‬‬ ‫نش��انه عکس العمل متوس��ط‪ ،‬در‬ ‫بخش��های مختل��ف بدن منتش��ر‬ ‫می‌ش��وند و خارش چش��م ممکن‬ ‫است به خارش گلو و تنگی نفس‬ ‫هم منجر شود‪.‬‬ ‫عکس العمل حاد که آنافیالکسیس‬ ‫(‪ )anaphylaxis‬ن��ام دارد ‪ ،‬ن��ادر‬ ‫اس��ت و یک موقعیت خطرناک و‬ ‫از جمله مواردی است که در میان‬ ‫فوریتهای پزش��کی قرار دارند‪ .‬در‬ ‫چنین مواردی‪ ،‬آلرژی در تمام بدن‬ ‫منتشر می‌ش��ود‪ .‬این حالت ممکن‬ ‫اس��ت با مجموع��ه‌ای از حمالت‬ ‫خارش چشم و صورت آغاز شود‬ ‫و در عرض چند دقیقه‪ ،‬به س��رعت‬ ‫در تمام بدن پخش ش��ود و عالیم‬ ‫جدی‌تریچوندردمعده‪،‬گرفتگی‬ ‫عضالت‪ ،‬تهوع و اسهال را به دنبال‬ ‫داشته و در عین حال درجه التهاب‬ ‫مجاری تنفسی و گوارشی به حدی‬

‫برسد که تنفس و بلع بسیار مشکل ب��ادام هندی برای ک��ودکان زیر ‪2‬‬ ‫سال) می‌تواند پیش بینی باشد برای‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اغتش��اش ذهنی و س��رگیجه نیز از اینکه آیا شما دچار آلرژی می‌شوید‬ ‫جمله عالیم حساسیت هستند زیرا یا خیر‪.‬‬ ‫مشکل آنافیالکسیس باعث کاهش‬ ‫آزمایش آلرژی‬ ‫شدید فشار خون نیز می‌شود‪.‬‬ ‫•عالئم آلرژى در ریه‌ها به صورت‬ ‫تنگى نفس (آس��م)‪ ،‬در پوست به پزشک می‌تواند به سادگی با انجام‬ ‫ص��ورت قرمزى و خ��ارش (کهیر تس��ت های آلرژی پوستی متوجه‬ ‫و اگزم��ا) و در مع��ده و روده‌ه��ا ش��ود که آیا ش��ما دچ��ار آلرژی‬ ‫به ص��ورت اس��هال و اس��تفراغ و هستید یا خیر ولی ‪ 100‬درصد قابل‬ ‫دردشکم (آلرزى غذایى) می‌باشد‪ .‬اطمینان نیستند‪ .‬پزشک همچنین با‬ ‫خراش دادن قس��مت کوچکی از‬ ‫آیا همه دارای‬ ‫پوست با سوزن تزریق مقدار بسیار‬ ‫هستند؟‬ ‫نوعی آلرژی‬ ‫کمی از آن آلرژی روی پوست به‬ ‫این نکته واقف می‌شود‪ .‬در بعضی‬ ‫لزوما همه دارای آلرژی نیستند‪ .‬البته موارد آزمایشات خون هم می‌تواند‬ ‫اکثر حساس��یتها‪ ،‬ارثی هستند و از برای شناسایی آلرژیهای پرخطر و‬ ‫والدین به فرزندان منتقل می‌شوند‪ .‬کشنده‌تر استفاده شود‪.‬‬ ‫اش��خاص می‌توانند توانایی ابتال به‬ ‫آل��رژی را نیز ارث ببرند و در عین آلرژیهای متداول‬ ‫حال به هیچ ماده خاصی حس��اس‬ ‫نباش��ند و فقط نقش انتقال دهنده گرد و خاک‪ :‬اگر به گرد و خاک‬ ‫را بازی کنند‪ .‬هنگامی که یکی از آلرژی دارید‪ ،‬احتماالً حساس��یت‬ ‫والدین به نوعی از حساسیت مبتال شما به خاطر وجود کرم‌های خاکی‬ ‫باش��د‪ ،‬ش��انس ابتالی فرزند او ‪ 50‬می باش��د‪ .‬این کرم‌ها در لباسهای‬ ‫درصد و اگر ه��ر دو آنها آلژیک دور انداخت��ه ش��ده و بی‌مص��رف‬ ‫باش��ند‪ ،‬این مق��دار ب��ه ‪ 75‬درصد که گرد و خاک منزلتان را س��بب‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫می‌شود‪ ،‬رش��د می‌کنند‪ .‬همچنین‬ ‫این آلرژیها از وجود مقدار زیادی‬ ‫چه افرادی در خطر هستند؟‬ ‫خ��اک در مکانه��ای تاری��ک و‬ ‫نمور مثل زیرزمین ی��ا حمام‌هایی‬ ‫هر کسی می‌تواند هر زمانی دچار که درست ساخته نش��ده‌اند ایجاد‬ ‫آلرژی ش��ود‪ .‬ش��یوع آل��رژی در می‌شود‪.‬‬ ‫آمریکا تقریباً بی��ن ‪ 9‬تا ‪ 16‬درصد ب��رای ای��ن آلرژیه��ا عالئمی مثل‬ ‫است‪ .‬هرچند‪ ،‬بعضی حساسیتهای عطس��ه‪ ،‬سرفه و تنفس��های با صدا‬ ‫غذایی در کودکی (مثل تخم مرغ وجود دارد‪ .‬ممکن اس��ت کسی با‬ ‫یا مرکبات) ممکن است با بزرگتر این آلرژی در هنگام گردگیری و‬ ‫شدن توس��عه یابد‪ .‬عواملی از قبیل تمییز کردن خان��ه حتی دچار آب‬ ‫توارث‪ ،‬کودکانی که از ش��یر مادر ریزش و خارش چشم نیز شود‪.‬‬ ‫تغذیه نشده‌اند‪ ،‬استفاده زود هنگام‬ ‫بعضی مواد آلرژی‌زا (مثل خوردن‬ ‫ادامه در صفحه ‪41‬‬


39 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010

1388 ‫ اسفند‬28 ‫ جمعه‬946 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

39


‫‪40‬‬

‫‪40 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫اطالعيه سازمان ها و نهادهاي سياسي و اجتماعي‬ ‫نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی‬

‫سازمان بهداشت روح و روان کانادا‪ ‬‬

‫ترم بهاری مدرسه ایرانیان‬

‫مرکزخدمات رسانی ساکسس‬

‫سرویس سکنی گزینی برای مهاجرین تازه وارد به کانادا‬ ‫در کتابخانه نورت ونکوور‬ ‫مشاورین سکنی گزینی نورت شور مولتی کالچرال‬ ‫سوسایتی سرویسهای اولیه سکنی گزینی را در کتابخانه‬ ‫نورت ونکوور ارائه می دهند‪ .‬سرویسهای مذکور شامل‪:‬‬ ‫* اطالعات عمومی برای تازه واردین * مسکن‬ ‫* کارت خدمات درمانی * ملزومات تمدید کارت‬ ‫استقرار دائم و درخواست کارت شهروندی کانادا‬ ‫* کاریابی و سایر موارد * تطابق خانواده ها با فرهنگ‬ ‫کانادایی * تحصیالت وسایر موارد‬ ‫زمان‪:‬شنبه ها از ساعت ‪ 9:30‬صبح تا یک بعدازظهر‬ ‫مکان ‪:‬طبقه سوم‪،‬اطاق مطالعه ‪،‬کتابخانه نورت ونکوور‬ ‫جهت تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ‪604-988 2931‬‬ ‫نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی ویا مشاورین سکنی‬ ‫گزینیدرکتابخانهتماسبگیرید‬

‫شروع دوره جديد برنامه ها را به اطالع ميرساند‪.‬‬ ‫سرپرستی اين کالسها را خانم ليدا ايزدی مشاور روانشناسی‬ ‫و نماینده انجمن مشاورین بالینی بی‌سی بعهده دارد‪.‬‬ ‫اهداف این برنامه ‪ *:‬بهبود روابط زوجین‪،‬‬ ‫روابط خانوادگی وروابط اجتماعی * خودشناسی و تقویت‬ ‫اعتماد به نفس * افزايش قدرت سازگاری با محیط و‬ ‫مشکالت زندگی * مقابله با تنهائی‬ ‫بعالوه این برنامه شما را با مطالب زیرنیز آشنا میکند‪.‬‬ ‫حل اختالفات ‪ -‬تمرکز فکر(مدیتیشن) ‪ -‬صراحت بیان‬ ‫ مقابله با خشم و عصبانیت‬‫شرکت در اين دوره ها به تمامی افراد درهر شرايط ‪ ‬و گروه‬ ‫سنی توصيه می گردد‪ .‬این برنامه‪ ‬سه شنبه ها از ساعت ‪6 :30‬‬ ‫تا ‪ 8 :30‬شب‪ ،‬از تاریخ ‪ 30‬مارچ تا اول ماه جون بمدت ده‬ ‫هفته درآدرس زیر برگزار می‌شود‪:‬‬ ‫نورت‌شور نیبرهود هاوس‪ ،‬شماره ‪225‬‬ ‫ت ونکوور‬ ‫خیابان دوم شرقی در نور ‌‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر و شرکت در این برنامه لطفا با‬ ‫خانم لیدا ایزدی شماره‪ )604( 786-5432‬تماس بگیرید‪.‬‬

‫مدرسه ايرانيان براي آموزش زبان فارسي وايجاد ارتباط بين‬ ‫نسل ها‪ ،‬دوره بهاری خود را برای کودکان‪ ،‬نوجوانان‬ ‫و بزرگساالن ‪ ،‬در محيطي آموزشي و شاد آغاز می کند‪.‬‬ ‫خدمات ما در سطوح اول تا پنجم و پيشرفته‪،‬‬ ‫متناسب با دانش و ظرفيت دانش آموزان با روش های‬ ‫متنوع شامل درس‪ ،‬قصه گويی (خوانی)‪ ،‬روزنامه و مقاله‬ ‫خوانی است ‪.‬کتابخانه مدرسه ايرانيان نيز برای وسعت‬ ‫بخشيدن به دايره لغات و مطالعه بيشتر در دسترس دانش‬ ‫آموزان اين مرکز قرار دارد‪.‬‬ ‫کوکيتالم‪ ،‬پورت مودی و برنابی‪ :‬شنبه ها‪)10/30-12/30( :‬‬

‫جشن نوروزی در مرکزخدمات رسانی ساکسس‬ ‫درریچموند‪ ،‬ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن‬ ‫عید سعید نوروز‪ ،‬بدینوسیله از کلیه دوستان گرامی برای‬ ‫شرکت در جشنی که بدین منظور تدارک دیده شده‬ ‫است دعوت بعمل می آید‪ .‬ضمنا ً برنامه ی غذا بصورت‬ ‫پات الک می باشد‪ .‬مکان‪ :‬تقاطع خیابان گرنویل و‬ ‫بلوارمینورو‪ -‬پالک ‪ - 7000‬واحد ‪220‬‬ ‫جمعه ‪ 19‬مارس ‪ 2010‬از ساعت ‪ 2‬الی ‪ 5‬بعد از ظهر‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر با اینجانب حمید د ِلفی‬ ‫تماس حاصل فرمایید‪ .‬تلفن‪604-279-7097 :‬‬

‫ریچموند مالتی کالچرال سوسایتی‬ ‫سرویسهای مشاوره رایگان توسط گیتا گل سخن در‬ ‫روزهای دوشنبه و چهار شنبه جهت خدمت به عزیزان‬ ‫هموطن ارائه میشود‪ .‬شماره تلفنهای تماس ‪:‬‬ ‫‪ ۶۰۴ −۲۷۹− ۷۱۶۵‬ویا ‪ 604-277-4330‬در روزهای‬ ‫دیگر هفته برای گذاشتن پیغام لطفاً با خانم مینا صحبت کنید‪.‬‬

‫انجمن خدمات اسکان چندفرهنگی‬ ‫در ونکوور و برنابی‬ ‫ما با افتخار آماده ارائه خدمات در زمینه های زیر به‬ ‫هموطنان و دیگردوستان فارسی زبان به ویژه مهاجرین‬ ‫تازه وارد در راه کسب آگاهی ومنابع الزم جهت تبدیل‬ ‫شدنشان به افردی پویا و تاثیرگذاردر اجتماع می باشیم‪.‬‬ ‫اطالع رسانی و مشاوره در زمینه های اشتغال‪ ،‬مهاجرت‪،‬‬ ‫مسکن‪ ،‬خدمات درمانی و بهداشت‪ ،‬تحصیل‪،‬یارانه‬ ‫(سوبسید) مربوط به هزینه مراقبت از کودکان‪ ،‬برگزاری‬ ‫کارگاههای آ موزشی رایگان همگانی ویژۀ مهاجرین تازه‬ ‫وارد‪ ،‬کالسهای زبان انگلیسی درسطوح مختلف برای‬ ‫بزرگساال ن‪ ،‬تابعیت ‪ ،‬خدمات ترجمه شفاهی وکتبی و‬ ‫غیره‪ .‬ماهمچنین درپرکردن فرمها‪ ،‬هماهنگی و ارجاع به‬ ‫مراکزدیگر به شما کمک می نمائیم‪ .‬دوستان میتوانند جهت‬ ‫اطالعات بیشتر با اینجانب فرزانه رستمی‪604-430-4199‬‬ ‫داخلی ‪ 102‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪farzaneh.rostami@success.bc‬‬

‫باشگاهایرانیان‬ ‫جلسات هفتگی باشگاه ایرانیان هر چهارشنبه از ساعت یک‬ ‫تا ‪ 4:30‬بعدازظهر کماکان در داون‌تاون ونکوور‪ ،‬خیابان‬ ‫بارکلی‪ ،‬تقاطع نیکوال‪ ،‬شماره ‪ 1447‬برقرار می‌باشد‪.‬‬ ‫حضور هموطنان عزیز گرمی‌بخش این انجمن‬ ‫(اجتماعی‪-‬ادبی‪ -‬تفریحی) خواهد بود‪.‬‬

‫انجمن ایرانیان برنابی‬ ‫جلسات فرهنگی‪-‬تفریحی انجمن هر هفته از ساعت ‪ 3‬تا‬ ‫‪ 5:30‬بعدازظهر تشکیل می‌گردد‪ .‬از عموم هموطنان دعوت‬ ‫می‌شود در جلسات مذکور شرکت فرمایند‪.‬‬ ‫آدرس‪ :‬برنابی شمالی‪ ،‬شمال لوهیدمال‪ ،‬خیابان کامرون‪،‬‬ ‫شماره ‪ 9523‬تلفن‪604-779-4422 :‬‬ ‫‪IAM CARES SOCIETY‬‬ ‫‪Our aim is to help people with physical, emotional‬‬ ‫‪and mental barriers to obtain suitable employment‬‬ ‫‪#303 Capilano Mall, 935 Marine Dr.,‬‬ ‫‪North Vancouver BC (604)990-0800‬‬ ‫‪Our offices also located in Coquitlam,‬‬ ‫‪Vancouver, and Surrey‬‬ ‫‪For more info visit our website at:‬‬ ‫‪www.iamcares.ca‬‬

‫اگر مشکالت مختلف‪ ،‬شما را از یافتن شغل مناسب باز‬ ‫داشته اند با کادر مشاورا ن شغلی مجرب ما ‪ ‬تماس بگیرید ‪.‬‬ ‫خدمات مشاوره ا ی‪  ‬رایگان ما آماده کمک رسانی به شما‬ ‫در زمینه های ‪)۱ :‬شناسایی شغل ‪ ‬مناسب ‪ )۲‬کار یابی‬ ‫‪ )۳‬کمک در تهیه ‪ Resume ,Cover Letter‬مناسب‬ ‫‪ )۴‬آماده سازی شما برای مصاحبه کاری ‪ )۵‬دسترسی و‬ ‫راهنمایی به منابع‪ ‬اطالعاتی و سازمانهای‪ ‬کمک رسانی‬ ‫‪ )۶‬دسترسی به‪ ‬کامپیوتر و راهنمایی به وبسایتهای کاریابی‬ ‫برای تعیین وقت قبلی برای مشاوره‪ ‬با ما ‪ ‬با شماره ‪ ‬‬ ‫‪ 604-990-0800‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬

‫جلسه هفتگی بنیاد ایرانیان مسلمان‬ ‫هر شنبه از ساعت شش تا هشت شب در و نکوور شمالی‬ ‫برقرارست ساعت اول خواندن آیاتی از قرآن و تبادل نظر‬ ‫در باره موضوعات مطرح شده در قرآن در باره آن و در‬ ‫ساعت دوم بحث آزاد‪ .‬برای اطالعات بیشتر‬ ‫تلفن ‪ )604( 924-4602‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫مکان ‪ :‬کلیسای سنت اندروز شماره ‪1044‬‬ ‫خیابان سنت جورج‪،‬نورث ونکوور ورود برای همگان‬ ‫آزاد ورایگان است‪bim-ca.blogspot.com .‬‬

‫بنیاد کانادا و ایران‬ ‫اطالعیه برای دریافت کمک هزینه تحصیلی‬ ‫بنیاد کانادا و ایران با افتخار به اطالع ‪ ‬همگان میرساند که‬ ‫تقاضا نامه‌های درخواست کمک هزینه تحصیلی برای‬ ‫دوره بعد از دبیرستان‪ ،‬در وب سایت بنیاد موجود میباشد‪.‬‬ ‫تمام فارغ التحصیل‌های دبیرستانی در سال ‪ ۲۰۱۰‬که مایل به‬ ‫درخواست برای کمک هزینه هستند‪ ،‬لطفأ تقاضا نامه‌های‬ ‫کامل شده را به آدرس ذکر شده در وب سایت بفرستند‪.‬‬ ‫آخرین تاریخ دریافت تقاضا نامه ها‪ ۳۱  ،‬ماه مارس سال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬میباشد‪ .‬به تقاضا نامه هایی که بعد از این تاریخ‬ ‫دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬برای اطالعات‬ ‫بیشتر با پیغام گیر بنیاد تماس گرفته و یا از سایت بنیاد دیدن‬ ‫نمائید‪ .‬تلفن پیغام‌گیر‪604-696-1121:‬‬ ‫‪E mail: info@ cif-bc.com www.cif-bc.com‬‬

‫اداره آموزش و پرورش وست ونکوور‬ ‫آموزشی در مورد‪ :‬روش های نوین تربیت و پرورش‬ ‫نوجوانان در سنین دبیرستان و هم چنین اداره امور فرزندان‬ ‫ی جدید‬ ‫ی که مهاجرت و انطباق با زندگ ‌‬ ‫نوجوان در حال ‌‬ ‫در کانادا چللش‌های خود را به همراه دارد‪ .‬این جلسات‬ ‫توسط ‪.‬مشاورین روانشناس و ثبت شده در برد تخصصی‬ ‫مشاورین اجرا میشود‪ .‬تسهیالت نگهداری فرزندان خردسال‬ ‫ی فراهم می‌باشد‪.‬‬ ‫و پذیرایی از والدین گرام ‌‬ ‫جلسات‪ :‬روزهای دوشنبه از ساعت ‪۳۰:۳۰‬عصرالی ‪۵:۳۰‬‬ ‫تاریخ جلسات‪:‬مارج‪ ۲۹، ۱۵،۲۲‬آپریل‪۱۲،۱۹،۲۶:‬‬ ‫می‪ ۳،۱۰،۱۷:‬و‪ ۲۰‬به صورت سری جلسات‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫تماس‪ :‬خانم بدری پزشک زاد ‪۶۰۴-۸۰۳-۵۲۹۱‬‬ ‫‪West Vancouver Secondary School‬‬ ‫‪1750 Mathers Avenue‬‬

‫برنامه آ موزشی رایگان‬ ‫آشنایی با مباحث بیمه در کانادا‬ ‫* انواع پوشش بیمه اتومبیل * نحوه اعالم تصادف رانندگی‬ ‫توجه به سابقه‬ ‫* چگونگی دریافت تخفيف از ‪ ICBC‬با ّ‬ ‫رانندگی در خارج از کشور * بیمه درمانی برای تازه‬ ‫واردین و مسافران داخل و خارج از کشور‬ ‫تاریخ‪ :‬شنبه ‪ 27‬مارچ ‪2010‬‬ ‫زمان‪ :‬از ساعت ‪2‬بعد از ظهر الی ‪ 4‬بعد از ظهر‬ ‫سخنران‪ :‬آقای جهانگیر فامیلی‪,‬مشاور ارشد بیمه‬ ‫زبان‪ :‬پرژین( فارسی ودری)‬ ‫مکان‪ :‬خدمات اسکان یابی در برنابی‪,‬‬ ‫واحد ‪ ,118‬ساختما ن ‪ 5021‬کینگزوی‪ ,‬برنابی‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام لطفا با مسئول اجرای‬ ‫این برنامه فرزانه رستمی با شماره تلفن‪:‬‬ ‫‪ )604(430-4199‬تماس حاصل فرمائید‪.‬‬

‫‪Dogwood Pavilion‬‬ ‫‪Poirier St. Coquitlam, BC. V3J 6B1‬‬

‫وست ونکوور‪ :‬شنبه ها ‪)1/30-3/30( :‬‬

‫)‪W. Van. Community Centre (Cedar Room‬‬ ‫‪2121 Marine Dr. W. Vancouver, BC. V7V 4Y2‬‬

‫يو بی سی‪ :‬دوشنبه ها ‪)3/5-5()4/5-6( :‬‬

‫)‪Acadia Park (Activity Room‬‬ ‫‪2707 Tennis Crt. Vancouver, BC. V6T 2E5‬‬

‫ريچموند‪ :‬سه شنبه ها‪)3/5-5()4/5-6( :‬‬ ‫‪7700 Minoru Gate.‬‬ ‫‪Richmond, BC. V6Y 1R8‬‬

‫نورث ونكوور‪ :‬چهارشنبه ها‪4-6 :‬‬

‫)‪N. Van. City Library (Third floor‬‬ ‫‪120 W. 14th. St., N. Vancouver, BC. V7M 1N9‬‬

‫وست ونکوور‪ :‬پنج شنبه ها‪4-6 :‬‬

‫)‪Sentinel Secondary School (Cafeteria‬‬ ‫‪1250 Chartwell Drive‬‬ ‫‪W. Vancouver, BC V7S 2R2‬‬

‫ونكوور‪ :‬جمعه ها‪)3/5-5()4/5-6( :‬‬

‫‪Oakridge-650 41st.Vancouver, BC V5Z 2M9‬‬

‫لطفا براي ثبت نام و رزرو جا با تلفن موبايل‬ ‫‪ ) 604( 551-9593‬يا ‪ )604(261-6564‬با ژيال اخوان‬ ‫تماس حاصل فرمائيد‪.‬‬

‫کالس‌های رایگان یوگا مدیتیشن‬ ‫کالس‌های رایگان یوگا مدیتیشن هر جمعه از ساعت ‪6:30‬‬ ‫بعدازظهر تا ‪ 8‬شب در نورت‌شور نیبرهودهاوس در آدرس‬ ‫شماره ‪ 225‬خیابان دوم شرقی در نورت ونکوور‬ ‫)‪ (Rainbow Room‬برگزار می‌شود‪ .‬برای اطالعات‬ ‫بیشتر با شماره ‪ 604-715-5267‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫‪www.freemeditation.ca‬‬

‫کانون فرهنگی ایرانیان ترای سیتی‬ ‫رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید‬ ‫کانون فرهنگی ایرانیان ترای سیتی برگزار می کند‪:‬‬ ‫جشن نوروز با اجرای موسیقی زنده شاد و خاطره انگیز‬ ‫ایرانی و دی جی‪ ،‬پذیرایی شام‬ ‫با غذاهای متنوع ایرانی و دسر‬ ‫جمعه ‪ 19‬مارچ ‪ 7 ،‬بعد از ظهر تا ‪ 1‬نیمه شب‬ ‫‪6550 Bonsor Avenue , Burnaby‬‬

‫لطفا برای کسب اطالعات بیشتر و تهیه بلیط با شماره های‬ ‫زیر تماس بگیرید‪:‬‬ ‫خانم اعظم وصال پور ‪604-218-5567‬‬ ‫آقای رضا خدابخش ‪604-916-7212‬‬ ‫‪Email: director5@tcics.ca‬‬

‫برنامه تعلیم و تربیت کودک‬ ‫دوره جدید برنامه تعلیم و تربیت کودک برای والدین‬ ‫فارسی زبان از‪ 9‬اپریل تا ‪ 14‬می ‪2010‬‬ ‫جمعه ها صبح‪ -‬از ‪ 9‬تا ‪ 11‬بمدت ‪ 6‬هفته در محل‪:‬‬

‫‪Hollyburn Elementary School,‬‬ ‫‪1329 Duchess Avenue, West Vancouver‬‬

‫برنامه ای به مدت ‪ 6‬هفته به منظور آشنائی با روش موثر‬ ‫آموزش کودکان و آشنائی با دنیای کودکان در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬که در آن راجع به‪ * :‬شناخت فرزند خود‬ ‫* روش تعلیم و تربیت * دالیل بد رفتاری کودکان‬ ‫* اهمیت «دادن حق انتخاب» در رفتارهای مثبت کودکان‬ ‫* اثر بکار بردن «پیامدها» در بهبود رفتار کودکان و سایر‬ ‫مطالب مورد نیاز شرکت کنندگان صحبت خواهد شد‪.‬‬ ‫هزینه‪ :‬رایگان بوده و در محل از فرزندان کوچکتراز ‪6‬‬ ‫ساله شما نگهداری می شود‬ ‫برگزار کننده‪ :‬مهین خدابنده‬ ‫عضو رسمی «انجمن مربیان خانواده» ‪ -‬کانادا‬ ‫برای ثبت نام‪ ،‬لطفاً با ‪604-922-3088‬‬ ‫مهین خدابنده تماس بگیرید‪.‬‬

‫‪hamid.delfi@success.bc.ca‬‬

‫نورت شور مالتی كالچرال سوسايتی‬ ‫«سمينار آشنايی با راه اندازی مشاغل آزاد در بی‌سی»‬ ‫آیا در فکر راه اندازی بیزینس جدید در بی‌سی هستید؟‬ ‫به شما توصيه ميشود تا در اين جلسه اطالعاتی حضور بهم‬ ‫برسانيد تا راهنمائیهای الزم را جهت شروع کسب و کار‬ ‫جديد در بی‌سی دريافت نمائيد‪.‬‬ ‫در اين جلسه با مسائل زير آشنا می شويد‪:‬‬ ‫* مراحل مختلف راه اندازی یک بیزینس کوچک در‬ ‫بی‌سی * منابع مختلف برای کسب اطالعات برای افرادی‬ ‫که مايل به ایجاد کسب و کار جديد هستند * اطالعات‬ ‫مربوط به ثبت شرکتها * آشنائی و مزایای برنامه های دیگر‬ ‫در ارتباط با بیزینس و توسعه اقتصادی در سازمان ساکسس‬ ‫سخنران ‪ :‬خانم پینگ لی‪ ،‬هماهنگ کننده برنامه بیزینس و‬ ‫توسعه افتصادی از سازمان « ساکسس» ‪S.U.C.C.E.S.S‬‬ ‫تاريخ ‪ :‬جمعه ‪ 26‬مارچ ‪2010‬‬ ‫زمان‪ :‬از ساعت ‪ 1:30‬تا ‪ 3:00‬بعد از ظهر‬ ‫مكان‪ :‬نورت شور مولتی كالچرال سوسايتی ‪،‬‬ ‫اطاق ‪ – 207‬پالك ‪ 123‬خيابان پانزدهم شرقی‬ ‫این برنامه به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی برگزار می شود‪.‬‬ ‫اين برنامه آموزشی رايگان ميباشد لطفا برای ثبت نام و‬ ‫كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن ‪604-988 – 2931‬‬ ‫هما سلطانی تماس حاصل فرمائيد ‪.‬‬

‫باشگاهایرانیان‬ ‫هر روز تو عید باد و نوروز‬ ‫ای تازه بهار عالم افروز‬ ‫اعضای باشگاه ایرانیان فرارسیدن عید ملی و نوروز باستانی‬ ‫را به هم‌میهنان عزیز در سراسر جهان به ویژه عزیزان دور از‬ ‫سرزمین مادری تبریک گفته‪ ،‬شادمانی‪ ،‬شادکامی‪ ،‬سالمت‬ ‫و سعادت برای همگان آرزو دارند‪.‬‬

‫گروه رویش‬

‫از شما دعوت ميشود در جمع دوستانه ما شرکت کنيد‪.‬‬ ‫جمعه دوم اپریل از ساعت شش نیم تا هشت ونیم‬ ‫عصر‪،‬موضوع گفتگو‪ :‬راز جاذبه رومانتبک (عالقه وعشق)‬ ‫نسبت به جنس مخالف در چیست؟ با حضور‬ ‫آقای علی منهاج (فوق لیسانس روانشناسی مشاوره )‬ ‫آدرس‪ :‬اطاق شمارة ‪ 203‬واقع در طبقه دوم کاپيالنومال‬ ‫در نورت ونکوور‪ .‬شرکت در جلسات برای همه آزاد و‬ ‫رايگان است‪ .‬براي اطالعات بيشترلطفا با شماره‬ ‫‪ )604(980- 4678‬و یا ‪ )778( 855-5244‬تماس بگيريد‪.‬‬ ‫‪/http://rooyeshgroup.blogspot.com‬‬

‫گروه همراهان‬ ‫آیا بدنبال دوست و هم صحبت جدید هستید؟ آیا دوست‬ ‫دارید از تنهائی بیرون بیائید؟ آیا عالقمند به تطبیق بیشتر و‬ ‫بهتری با محیط زندگی خود هستید؟‬ ‫اگر چنین است‪ ،‬با اطمینان دستتان را در دست‬ ‫«گروه همراهان» بگذارید‪.‬‬ ‫به منظور حمایت از سینیورهای فارسی زبان (افراد ‪ 55‬سال‬ ‫به باال) «گروه همراهان» دوره جدیدی از جلسات گروهی‬ ‫خود را به مدت ‪ 7‬هفته در اختیار شما قرار می دهد‪.‬‬ ‫شروع برنامه‪ :‬چهارشنبه هفتم اپریل ‪2010‬‬ ‫از ساعت ‪ 9:30‬تا ‪ 12:30‬بمدت ‪ 7‬هفته‬ ‫محل برگزاری برنامه‪:‬‬ ‫‪JOHN BRAITHWAITE Community Centre‬‬ ‫‪145 West First Street North Vancouver‬‬

‫ثبت نام در این جلسات الزامی و شرکت در آن رایگان می‬ ‫باشد‪ .‬روز ثبت نام‪ :‬چهارشنبه ‪ 31‬مارچ ‪ 2010‬از ساعت‬ ‫‪ 10‬صبح تا ‪ 12‬ظهر در محل فوق خواهد بود‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر‪ ،‬لطفاً با منیژه حبشی یا سعید‬ ‫پورسعید ‪ ،‬با تلفن ‪ 604-987-8138‬داخلی ‪ 211‬تماس‬ ‫بگیرید‪ .‬بامید دیدار شما‬


‫‪41‬‬

‫‪41 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬ ‫جشن نوروزی ‪ 2710‬کردی‬

‫خانه کرد (مالی کورد) برگزار می‌کند‪:‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬مارچ ‪ 2010‬ساعت ‪ 12:30‬الی ‪ 5:30‬بعدازظهر‬ ‫مکان‪ :‬بارنت مارین پارک در بارنت های‌وی‬ ‫ورود رایگان است‪.‬‬ ‫رقص و پایکوبی (دور آتش) همراه با موسیقی سنتی و‬ ‫نمایش مد و لباس‌های کردی و غذا و بیشتر‪...‬‬ ‫شرکت شما عزیزان جشن و سرور ما را دوچندان خواهد‬ ‫کرد‪ .‬برای اطالعات بیشتر لطفا با شماره ‪604-771-2041‬‬ ‫و یا ‪ 604-644-1967‬تماس بگیرید‪.‬‬

‫مسجدالغدیر‬ ‫برنامه های مستمر و هفتگی‬ ‫ظهر جمعه‪ :‬نماز جمعه؛ شروع خطبه ها همزمان با اذان ظهر‬ ‫غروب جمعه‪ :‬از ساعت ‪ 5:45‬الی ‪ 9‬شب کالسهای مدرسه‬ ‫اسالمی الغدیر ‪ : 7-6‬جلسه قرائت و تجوید قرآن (ویژۀ‬ ‫بانوان) ‪ :7-6‬نشست ویژه نوجوانان (پرسش و پاسخ)‬ ‫‪ :10-7‬اقامه نماز جماعت ‪ ،‬بیان احکام فقهی و‬ ‫برگزاری مراسم ویژه اخرین جمعه سال توسط دکتر‬ ‫حجازی‪20.‬مارچ‪:‬صرفصبحانه‪-‬قرائتقرآن‪-‬دعای‬ ‫تحویل سال همراه با برنامه های شاد و سورپرایز کننده و‬ ‫برگزاری نماز ظهر و عصر‪10 .‬اپریل‪:‬سمینار ویژه جوانان‬ ‫تحت عنوان جوان و زندگی در غرب‪ .‬لطفا جهت‬ ‫اطالعات بیشتر و پاسخگویی‬ ‫به سواالت شرعی با حجه االسالم دکتر حجازی‬ ‫(‪ )604-727-8778‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫تلفن خط خبری‪604-960-0028 :‬‬ ‫‪351 Lynn Ave. North Vancouver‬‬ ‫سایت مسجد‪www.alghadirmasjid.com :‬‬

‫مدرسه آیندگا ن‬ ‫ثبت نام ترم زمستان و بهار مدرسه آیندگان‬ ‫روزهای شنبه از ساعت ‪ 2‬الی ‪ 5‬بعدا زظهر‪،‬‬ ‫مدرسه آیندگان با جامع ترین و کامل ترین سیستم و روش‬ ‫ها در آموزش زبان فارسی در مقاطع پیش دبستانی‪ ،‬اول تا‬ ‫پنجم ابتدائی و راهنمائی ‪ ،‬دروس دینی‪ -‬اخالق وقران در‬ ‫سطوح مبتدی‪،‬میانه وپیشترفته و دروس هنر وفرهنگ ایرانی‬ ‫شامل نقاشی‪ ،‬خوش نویسی‪ ،‬مجسمه سازی و حجم در‬ ‫خدمت شما خانواده های عزیز فارسی زبان‪.‬‬ ‫جهت ثبت نام ترم زمستان وبهار ‪ 2010‬و دریافت اطالعات‬ ‫در خصوص سیستم آموزشی مدرسه‪ ،‬مکان وسایراطالعات‬ ‫هرچه سریعتر با تلفن ‪ 778-340-1300‬و یا ایمیل زیر‬ ‫تماس حاصل فرمائید‪info.ayandegan@gmail.com .‬‬ ‫«این فرصت گرانبها جهت آموزش و احیاء فرهنگ و زبان‬ ‫فارسی به فرزندان و نسلهای آینده را از دست ندهیم‪».‬‬ ‫رادیو پژواک – ونکوور کانادا‬ ‫برنامه رادیویی دوشنبه ‪ 22‬مارس ‪ 2010‬برابر با ‪ 3‬فروردین‬ ‫‪ 1389‬به بررسی ایران و جهان در سالی که گذشت‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬همچنین آخرین اخبار مبارزات مردم ایران‬ ‫به مناسبت چهارشنبه سوری را به اطالع شنوندگان خواهیم‬ ‫رساند‪ .‬خط آزاد تلفنی در ‪ 15‬دقیقه آخر برنامه برای پیام‬ ‫های شنوندگان باز خواهد بود‪ .‬رادیو پژواک دوشنبه ها‬ ‫ساعت ‪ 9‬تا ‪ 10‬شب بوقت غرب کانادا روی موج ‪FM‬‬ ‫ردیف ‪ 102 / 7‬پخش میشود‪ .‬همچنین میتوانید صدای رادیو‬ ‫پژواک را روی سایت اینترنتی رادیو کئوپراتیو ونکوور‬ ‫‪ www.coopradio.org‬بطور زنده هر دوشنبه ساعت ‪ 9‬تا‬ ‫‪ 10‬شب بشنوید‪ .‬تلفن خط آزاد ‪ )604( 684-7561‬است‪.‬‬ ‫آدرس ایمیل رادیو پژواک ‪pajvak20@gmail.com‬‬

‫آلرژی یا حساسیت چیست‪...‬‬ ‫ادامه از صفحه ‪38‬‬

‫این آلرژی می تواند باعث ابتال به آسم هم شود و در کل‬ ‫محیط نامناسبی برای زندگی ایجاد کند‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از این مسئله همه فرشهایی را که به نظر‬ ‫گرد و خاک زیاد یا رطوبت در خود نگاه می‌دارند را با‬ ‫سنگفرش تعویض کنید‪ .‬از بالشهای ضدآلرژی استفاده‬ ‫کنید و ملحفه‌های تخت را مداوماً با آب داغ شستش��و‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫تب یونجه و گرد‪ :‬تب یونجه یا ورم مخاط بینی آلرژیک‪،‬‬ ‫آل��رژی فصلی به حس��اب می‌آید که ب��ه خاطر وجود‬ ‫گرده‌ه��ای زیاد در هوا که از درختان‪ ،‬چمن‪ ،‬گیاهان و‬ ‫دانه‌ها ناشی می‌شود‪ ،‬ایجاد می‌گردد‪ .‬این آلرژی یکی از‬ ‫متداولترین آلرژیها به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫آبریزش و خارش چشمها‪ ،‬عطسه‪ ،‬خارش گلو و دهان‬ ‫و در بعضی موارد آسم از عالئم این آلرژی هستند‪ .‬در‬ ‫فصول بهار و تابس��تان این آلرژی بس��یار باعث دردسر‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگ��ر از اینگون��ه آلرژیهای فصلی رن��ج می‌برید‪ ،‬بهتر‬ ‫است مراقب گرده‌های موجود در هوا باشید‪ .‬همچنین‬ ‫پزش��کتان ممکن اس��ت داروهای پروفیالکتیک مثل‬ ‫رآکتین یا کالریتین برایتان تجویز کند‪.‬‬ ‫چطور عوامل آلرژی‌زا‬ ‫را از خود دور نگهداریم؟‬

‫بروز آلرژی و حضور حیوانات خانگی رابطه مستقیمی‬ ‫باهم دارند‪.‬‬ ‫آیا نوازش گرب ‌ه خانگی ش��ما را به عطس��ه می‌اندازد؟‬ ‫تحقیقات دکتر کالیفرد نش��ان می‌دهد که برای مقابله‬ ‫با آل��رژی‪ ،‬نیازی به بیرون کردن گرب ‌ه عزیزتان ندارید‪.‬‬ ‫اگر مایلید از میزان موارد آلرژی‌زا بکاهید‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫روشهای زیر می‌توانند مفید باشند‪:‬‬ ‫‪ .1‬حیوانات خانگ��ی را از اتاق خوابتان دور نگهدارید؛‬ ‫همچنین بهتر اس��ت که از یک تصفیه‌ی کنند ‌ه هوای‬ ‫مرغوب نیز در خانه استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .2‬آنقدرها که دکتر با ِست می‌گوید‪ ،‬حیوانات خانگی‬ ‫بی‌تاثیر نیس��تند‪ .‬شرلی کالستون‪ ،‬نویس��ند ‌ه کتاب «آیا‬ ‫به حیوان��ات خانگی آلرژی دارید؟» معتقد اس��ت که‬ ‫حیوانات خانگی آنقدرها هم بی‌تاثیر نیستند‪ .‬حیواناتی‬ ‫که میزان بیشتری ضایعات شامل قطعاتی از پوست و مو‬ ‫را ازدست می‌دهند‪ ،‬می‌توانند به همان میزان از پتانسیل‬ ‫بیشتری برای ایجاد آلرژی برخوردار باشند‪.‬‬ ‫‪ .3‬ب��رای آنکه از میزان عطس��ه‌ها بکاهید‪ ،‬هر چند روز‬ ‫یکبار خانه را جارو کرده و گردگیری کنید‪.‬‬ ‫‪ .4‬ه��ر از گاهی حیوان خانگی‌ت��ان را به حمام ببرید و‬ ‫موهایش را ش��انه کنید‪ .‬مخصوصاً اگر حیوان نر ش��ما‬ ‫قطعاتی از پوس��ت و یا موی خود را ازدس��ت می‌دهد‪.‬‬ ‫اگر آلرژی شما شدید است می‌توانید از کس دیگری‬ ‫کمکبخواهید‪.‬‬ ‫‪ .5‬آی��ا مایلید ت��ا گربه جدیدی تهیه کنی��د؟ اگر واقعاً‬ ‫مصمم هستید‪ ،‬بهتر اس��ت از گربه‌های نری که رنگی‬ ‫روشن دارند انتخاب کنید‪ .‬نتایج یک تحقیق حاکی از‬ ‫آن است که گربه‌های نری که پوستی تیره دارند‪ ،‬بیشتر‬ ‫باعث آلرژی می‌شوند‪.‬‬

‫روزنامه پیوند ‪ ،‬برنامه‌های تلویزیون پیوند‪ ،‬رادیو شبانه و ‪....‬‬

‫تنها با یک کلیک!‬

‫‪www.paivand.com‬‬


‫‪42‬‬

‫‪42 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫احمدرضا احمدی‬

‫نامزد جایزه هانس کریستین اندرسن‬

‫احمدرض��ا احم��دی از ای��ران‪،‬‬ ‫دیوید آلموند از بریتانیا‪ ،‬بارتولومو‬ ‫کومژوس کوییرو از برزیل‪ ،‬لنارت‬ ‫هلسینگ از سوئد و لوییس جنسن‬ ‫از دانمارک نامزدهای نهایی جایزه‬ ‫هانس کریس��تین اندرسن در زمینه‬ ‫نویسندگیشدند‪.‬‬ ‫این نامزدها از می��ان ‪ ۵۵‬نامزد اولیه‬ ‫که توس��ط ‪ ۳۲‬دفت��ر ‪( IBBY‬دفتر‬ ‫بین‌المللی کتاب برای نسل جوان)‬ ‫در س��طح جهان برای جایزه ‪۲۰۱۰‬‬ ‫اعالم شدند‪ ،‬برگزیده شده اند‪.‬‬ ‫جایزه هانس کریستین اندرسن که‬ ‫ب��ه جایزه نوب��ل کوچک معروف‬ ‫است هر دو سال یک بار در حوزه‬ ‫ادبیات کودک و نوج��وان در دو‬ ‫رشته نویسندگی و تصویرگری به‬ ‫یک برنده تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫در بیانیه هی��ات داوران درباره آثار‬ ‫احمدرض��ا احمدی چنی��ن آمده‬

‫تصویرگر زنده ای اهدا می ش��ود‬ ‫که مجموعه آث��ارش برای ادبیات‬ ‫کودکتاثیریماندگارداشتهاست‪.‬‬ ‫جایزه هانس کریس��تین اندرسن را‬ ‫دفت��ر بین‌المللی کتاب برای نس��ل‬ ‫ج��وان به یادبود هانس کریس��تین‬ ‫اندرسن‪ ،‬نویسنده دانمارکی برگزار‬ ‫می کند‪ .‬عالوه ب��ر این جایزه‪ ،‬این‬ ‫دفتر هر دو سال یک بار فهرستی از‬ ‫آثار منتخب و برجسته کودکان را‬ ‫منتشر می کند‪.‬‬ ‫اه��دای این جایزه به مجموعه آثار‬ ‫یک نویس��نده از س��ال ‪ ۱۹۵۶‬و به‬ ‫است‪ :‬داستان های کوتاه احمدرضا مجموع��ه آثار ی��ک تصویرگر از‬ ‫احم��دی به ش��یوه ای ش��اعرانه از سال ‪ ۱۹۶۶‬آغاز شد‪ .‬جایزه هانس‬ ‫انسانیت‪ ،‬عشق‪ ،‬طبیعت و صلح برای کریستین اندرسن شامل یک مدال‬ ‫طال و یک دیپلم است‪.‬‬ ‫کودکان و نوجوانان می گویند‪.‬‬ ‫ریاس��ت هیات ده نفره داوران این‬ ‫دوره را زه��ره قایین��ی از ای��ران به احمدی‪ :‬شاعر بزرگ کودکان‬ ‫عهده دارد و سایر داوران از امریکا‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬مصر‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬س��وئد‪ ،‬احمدرضااحمدیمجموعاصاحب‬ ‫بلژیک‪،‬اسلونی‪،‬آرژانتین‪،‬سوییس‪ ۳۵ ،‬عنوان کتاب در زمینه شعر ‪ ،‬نثر و‬ ‫ادبیات کودکان است‪.‬‬ ‫برزیلهستند‪.‬‬ ‫برنده نهای��ی س��ال ‪ ۲۰۱۰‬روز ‪ ۲۳‬احمدرض��ا احمدی متول��د ‪۱۳۱۹‬‬ ‫م��ارس (‪ ۲‬فروردی��ن ‪ )۱۳۸۹‬در در کرمان اس��ت‪ .‬او دیپلم خود را‬ ‫نمایش��گاه کتاب ک��ودک بولونیا از دارالفن��ون ته��ران گرفت و بعد‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫از تاس��یس کانون پرورش فکری‬ ‫ک��ودکان‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۴۹‬کتاب‬ ‫جایزه هانس کریستین اندرسن کودکان��ه «م��ن حرف��ی دارم که‬ ‫فقط ش��ما بچه ها باور می کنید‌» را‬ ‫این جایزه مه��م ترین و معتبرترین نوشت‪.‬‬ ‫جای��زه جهان��ی کت��اب کودک آقای احمدی در دهه ‪ ۵۰‬به استخدام‬ ‫و نوجوان اس��ت و به نویس��نده و کان��ون درآم��د و در زمین��ه آثار‬

‫کودک و موسیقی فعالیت کرد‪.‬‬ ‫از آثار او در زمینه ادبیات کودکان‬ ‫م��ی توان ب��ه این کتاب ها اش��اره‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫تو دیگر از این بوته هزار گل سرخ‬ ‫داری‪ ،‬نوش��تم باران ‌‪ ،‬باران بارید»‪،‬‬ ‫اسب و سیب و بهار‪ ،‬در باغ بزرگ‬ ‫ب��اران می بارید‪ ،‬رنگین کمانی که‬ ‫همیش��ه رخ نمی داد‪ ،‬س��ه گلدان‪،‬‬ ‫قص��ه های پدرب��زرگ‪ ،‬و همه آن‬ ‫قایقهایکاغذی‪.‬‬ ‫از ای��ران تاکنون ت��وران میرهادی‬ ‫( ‪،)۱۹۷۶،۱۹۷۸،۱۹۸۶،۱۹۸۸‬‬ ‫ثریا ق��زل ای��اغ (‪‌،)۱۹۹۲‬منصوره‬ ‫راعی (‪ ،)۱۹۹۸،۲۰۰۰‬زهره قایینی‬ ‫(‪ )۲۰۰۲،۲۰۰۴‬و پرناز نیری (‪)۲۰۰۶‬‬ ‫عضو هیئت داوران بوده اند‪.‬‬ ‫زهره قایینی‪ ،‬سرپرس��ت موسس��ه‬ ‫پژوهش��ی تاریخ ادبیات کودکان‬ ‫ایران و عضو شورای کتاب کودک‬ ‫ای��ران در س��ال ‪ ۲۰۰۸‬و ‪ ، ۲۰۱۰‬در‬ ‫جای��گاه رییس هیئ��ت داوران این‬ ‫جایزه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫تنه��ا هنرمن��د ایرانی ک��ه تاکنون‬ ‫برنده این جایزه معتبر ش��ده است‪،‬‬ ‫فرش��ید مثقالی اس��ت که در سال‬ ‫‪ ۱۹۷۴‬با مجموعه آثار خود‪ ،‬جایزه‬ ‫تصویرگری را از آن خود کرد‪.‬‬ ‫هوشنگ مرادی کرمانی نیز در سال‬ ‫‪ ۱۹۹۲‬از س��وی هیئت داوران این‬ ‫جایزه مورد تشویق قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمد رضا یوس��فی در سال‪۲۰۰۰‬‬ ‫و محم��د هادی محمدی در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۶‬در بخ��ش نویس��ندگان و‬ ‫نسرین خسروی درس��ال ‪ ۲۰۰۲‬در‬ ‫بخ��ش تصویرگ��ران کاندید این‬ ‫جایزه شدند‪.‬‬

‫«بیگانه»گزارشیتصویری‬ ‫از یک قتل ناموسی‬ ‫فیلمآلمانی«بیگانه»‪،‬زندگیاندوه‌بار‬ ‫زنانی را که قربانی قتل‌های ناموسی‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬دس��تمایه قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫کارگردان «بیگانه» کوشیده است‬ ‫از نمای��ش گزا ‌رش‌گون�� ‌ه واقعیت‬ ‫بپرهیزد و این مس��ئل ‌ه را با تصاویر‬ ‫گویابازبتاباند‪.‬‬ ‫اومای شخصیت اصلی فیلم آلمانی‬ ‫«بیگانه» ‪ ۲۵‬سال دارد‪ .‬او می‌خواهد‬ ‫آزاد زندگی کند‪ :‬از شوهر قلدرش‬ ‫که با او و پس��ر کوچکش��ان‪ ،‬جم‪،‬‬ ‫با خش��ونت رفت��ار می‌کند‪ ،‬طالق‬ ‫بگیرد‪ ،‬به آلمان بازگردد‪ ،‬در برلین‬ ‫درس بخوان��د و زندگی مس��تقلی‬ ‫ب��رای خود بس��ازد‪ .‬ای��ن «رویاها»‬ ‫ولی برای خانواده‌ی س��نتی اومای‬ ‫که از ده��ی دورافت��اده در ترکیه‬ ‫برخاسته‌اند و سال‌هاست در برلین‬ ‫زندگ��ی می‌کنند‪ ،‬قاب��ل پذیرش‬ ‫نیس��ت‪ .‬مادر خیرخواه اومای‪ ،‬در‬ ‫اولین دیدار جدی ب��ا او در برلین‪،‬‬ ‫ب��ه دخترش می‌گوی��د‪« :‬از خواب‬ ‫بیدار ش��و‪ ،‬زندگی رویا نیس��ت»‪.‬‬ ‫برادر زورگ��وی اومای هم برای او‬ ‫خط و نشان می‌کشد که اگر دست‬ ‫از پ��ا خطا کند‪ ،‬او را از بین خواهد‬ ‫برد‪ .‬پدر مس��تبدش به اومای حکم‬ ‫می‌کند که نزد ش��وهرش به ترکیه‬ ‫بازگردد و «با او بی‌دردسر» زندگی‬ ‫کند‪ .‬ولی اوم��ای حاضر به اجرای‬ ‫فرمان پدر نیس��ت؛ ب��ه این ترتیب‬ ‫نه‌تنه��ا زندگی اوم��ای‪ ،‬بلکه جان‬ ‫فرزند کوچک او‪ ،‬جم‪ ،‬هم به‌خطر‬ ‫می‌افتد‪...‬‬

‫کارگردان اتریشی فیلم «بیگانه»‪ ،‬فئو‬ ‫آالداگ (‪ ،)Feo Aladag‬این فیلم‬ ‫را با الهام از سرنوشت تلخ «گلسوم»‪،‬‬ ‫دختر جوان ُکرد ترک‪ -‬آلمانی‌ای‬ ‫ک�� ‌ه در آوریل س��ال ‪ ۲۰۰۹‬قربانی‬ ‫«قتل‌های ناموس��ی» ش��د‪ ،‬ساخته‬ ‫است‪ .‬جسد این دختر جوان بیست‬ ‫ساله در ماه مارس ‪ ۲۰۰۹‬در نزدیکی‬ ‫م��رز هلن��د‪ ،‬در ایالت ن��ورد راین‬ ‫وستفالن کشف شد‪ .‬برادر «گلسوم»‬ ‫پس از دستگیری اعتراف کرد که‬ ‫چون خواهرش «حیثیت خانواده را‬ ‫لکه‌دار» کرده بود‪ ،‬او را با طناب به‬ ‫قتل رسانده است‪ .‬بنا به‌گفته‌ی برادر‬ ‫قاتل‪ ،‬گلسوم حاضر نبود به ازدواج‬ ‫با مردی ک��ه خانواده ب��رای او در‬ ‫ترکیه در نظر گرفته بود‪ ،‬تن در دهد‬ ‫و «خودسرانه» با مردی آلمانی آشنا‬ ‫شده بود و زندگی «بی‌بندو باری» را‬ ‫با او می‌گذراند‪...‬‬ ‫فئ��و آالداگ‪ ،‬در «بیگانه» زندگی‬ ‫غم‌انگی��ز چنین زنانی را دس��تمایه‬ ‫ق��رار داده اس��ت‪‌.‬ای��ن کارگردان‬ ‫اتریشی در اولین فیلم سینمایی خود‬ ‫کوشیده است از کلیش��ه‌پردازی‪،‬‬ ‫نمایش گزا ‌رش‌گون�� ‌ه و برگردان‬ ‫س��یاه و س��فید واقعیت بپرهیزد و‬ ‫ای��ن مس��ئله‌ی پیچی��ده را از تمام‬ ‫زوایای آن بررس��ی کند‪ .‬آالداگ‬ ‫بی��ش از هر چیز‪ ،‬نقش س��نت‌ها و‬ ‫مناس��بات اجتماع��ی عقب‌افتاده و‬ ‫پدرس��االرانه‌ی حاکم بر «جامعه‌ی‬ ‫مهاجران ترک» و روابط خانوادگی‬ ‫آنان را برجسته می‌کند‪.‬‬


43 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010

1388 ‫ اسفند‬28 ‫ جمعه‬946 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

43


44 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010

1388 ‫ اسفند‬28 ‫ جمعه‬946 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

44


45 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010

1388 ‫ اسفند‬28 ‫ جمعه‬946 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

45


‫‪46‬‬

‫‪46 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫فال هفته‬ ‫فروردين ماه‪ :‬آزادي را دوست داريد‪ .‬اگر براي خودتان الگوي رفتاري‬ ‫قرار دهيد اين آزادي را از خودتان مي گيريد‪ .‬عش��ق بي حد و حساب در‬ ‫صورتي كه دو طرفه باشد خوب است اما معيارهايتان را هم در نظر بگيريد‪.‬‬ ‫مه��م ترین موضوعی که باید به آن توجه کنید تنظیم وقت اس��ت و با این‬ ‫کارها می توانید مسائل پیچیده و گیج کننده را هم برطرف کنید‪.‬‬ ‫ارديبهشت ماه‪ :‬مسائل كاري توسط ديگران بزرگتر مي شوند‪ .‬براي حل‬ ‫آنها بايد در موردش صحبت كنيد‪ .‬در صورتي كه ترجيح مي دهيد در حال‬ ‫حاضر در مورد چيزي صحبت نكنيد اما الزم است كه اگر كسي سعي دارد‬ ‫ش��ما را فريب دهد زود متوجه شويد حل كردن مشكالت كوچك باعث‬ ‫مي شود پي ببريد كه تا چه اندازه ديگران به شما نياز دارند‪.‬‬ ‫خرداد ماه‪ :‬نگرانی های و اضطراب هایی که اخیرا ً در فضا وجود داشتند‬ ‫از بین رفته اند‪.‬با شخصی دعوا داشته اید‪،‬اکنون پیش شما می آید و حقیقت‬ ‫را بیان می کند‪.‬مهربان و بخشنده باشید‪.‬در کمال تعجب می بینید که با این‬ ‫شخص نکات مشترک زیادی دارید‪.‬در حقیقت این شخص ارزش ایجاد‬ ‫رابطه دوستی را دارد‪.‬‬ ‫تير ماه‪ :‬شما بسيار بلندپروازيد و چيزهاي زيادي وجود دارد كه مايليد به‬ ‫آنها دست يابيد‪ .‬موفقيت در اهداف حرفه اي نصيبتان مي شود‪ .‬در این زمان‬ ‫شما پیشرفت زیادی در کارتان می کنید شما انرژی و بی پروایی این را دارید‬ ‫که شما را از میان کارهای روزمره عبور داده و بتوانید با هر چیزی که مقابل‬ ‫شجاعت شماست روبرو شوید‪.‬‬ ‫م�رداد ماه‪ :‬اگر می خواهید ارتباط خوبی با دیگران برقرار کنید خوش‬ ‫برخورد باش��ید ‪ .‬حتی اگر با کسی موافق نیستید می توانید نظرتان را بدون‬ ‫هیچگونه مخالفتی بیان کنید ‪ .‬با این همه باید آمادگی پیدا کنید تا با جدیت‬ ‫به این موضوع فکر کنید که چطور می توانید در مورد دیدگاه های متفاوت‬ ‫آزاد باشید‪.‬‬ ‫ش�هريور ماه‪ :‬بهتر اس��ت قرارها و کارهای خالق خود را خوب بررسی‬ ‫کنی��د زیرا در هر دوی آنها کمی ابه��ام وجود دارد که نیاز به کمی فکر و‬ ‫منط��ق دارد‪ .‬به خاطر فعاليت هايي كه كرده ايد پاداش مي گيريد اما لزوماً‬ ‫اين پاداش ظاهري و علني نيست‪ .‬مسائلي كه در پس صحنه اتفاق مي افتند‬ ‫پيچيده ومرموز هستند‪ .‬موفقيت شما به طرز عمل شما بستگي دارد‪.‬‬

‫از یاد نبریم‪...‬‬ ‫هزار تا چاقو بسازه يكيش دسته نداره !‬ ‫هزار تا دختر كور و يكروزه شوهر ميده !‬ ‫هزار دوست كمه‪ ،‬يك دشمن بسيار !‬ ‫هزار قورباغه جاي يه ماهي رو نميگيره !‬ ‫هزار وعده خوبان يكي وفا نكند !‬ ‫هشتش گرو نه است !‬ ‫هلو برو تو گلو !‬ ‫هم از توبره ميخوره هم از آخور !‬ ‫هم از شورباي قم افتاديم هم از حليم كاشون !‬ ‫همان آش است و همان كاسه !‬ ‫همان خر است و يك كيله جو !‬ ‫هم چوب را خورديم هم پياز را و هم پول را داديم !‬ ‫هم حلواي مرده هاست هم خورش زنده ها !‬ ‫هم خدا را ميخواهد هم خرما !‬ ‫همدون دوره و كردوش نزديك !‬ ‫همسايه نزديك‪ ،‬بهتر از برادر دور !‬ ‫همسايه ها ياري كنيد تا من شوهر داري كنم !‬ ‫هم فاله و هم تماشا !‬ ‫همكار همكار و نميتونه ببيند !‬ ‫هم لحافه و هم تشك !‬ ‫هم ميترسم هم ميترسونم !‬ ‫همنشين به بود تا من از او بهتر شوم !‬ ‫همه ابري هم بارون نداره !‬ ‫همه خرها رو به يك چوب نميرونند !‬ ‫همه رو مار ميگزه مارو خر چسونه !‬

‫مهر ماه‪ :‬گاهي به غريزه تان گوش مي كنيد اما گاهي بيش��تر ترجيح مي‬ ‫دهي��د به عقل با منطق خود اعتماد كنيد‪ .‬اما در موقعيت هاي خاصي عمل‬ ‫كردن بدون فكر مشكالت بيشتري را به همراه مي آورد‪ .‬گاهی اوقات الزم‬ ‫است که یک جا بنشینید و به حساب های تان رسیدگی کنید‪،‬هرچند این‬ ‫کار کسالت آور و خسته کننده باشد‪.‬‬

‫یادها و خاطره‌ها‬

‫آب�ان ماه‪ :‬دوس��ت دارید راحت و آزادانه رفت��ار کنید مخصوصاً اگر با‬ ‫افرادی باش��ید که از بودن با آنها احس��اس خوبی دارید‪ .‬زمانی که با افراد‬ ‫خاص زندگی تان به سر می برید‪،‬خوشحال تر می شوید‪ ،‬به خصوص اگر‬ ‫کاری زیبا را با همکاری هم انجام دهید گر چه شامل کمی پول هزینه کردن‬ ‫نیز بشود که اگر در این زمان خیال انجام آن را ندارید‪ ،‬باید مراقب باشید‪.‬‬ ‫آذر ماه‪ :‬یکی از صفات برجسته شما همدردی می باشد و این صفت شما‬ ‫به وضوح دیده می ش��ود‪.‬خودتان را جای افرادی قرار می دهید که مشکل‬ ‫دارند و به خوبی از آنها حمایت می کنید‪.‬اگر ش��غل تان شما را ارضا نکند‬ ‫شاید الزم باشد شغل جدیدی انتخاب کنید‪ .‬باید به ذهن خود اجازه دهيد‬ ‫در هر جا دلش مي خواهد بچرخد ‪.‬‬ ‫دی م�اه‪ :‬نبايد تنها به عقل خودتان تكيه كنيد‪ .‬تنها زماني مي توانيد كار‬ ‫درستي را انجام دهيد كه به نداي درون تان گوش كنيد‪ .‬آن قدرها هم كه‬ ‫به نظر مي رس��د رابطه عاشقانه اي كه داريد دوطرفه نيست بنابراين مراقب‬ ‫باش��يد‪ .‬اجازه ندهید به خاطر وفاداری به یک شخص خاص فعالیت های‬ ‫خود را محدود کنید‪.‬‬ ‫بهمن ماه‪ :‬به طور اتوماتيك به ديگران اعتماد مي كنيد تا زماني كه به دليلي‬ ‫اين اعتماد سلب شود‪ .‬در مورد مسائلي كه شك و ترديد داريد‪ ،‬روش خود‬ ‫را عوض كنيد‪ .‬بهتر است كمي محتاط تر باشيد زيرا اين موضوع باعث مي‬ ‫شود سرخورده نشويد اما اين موضوع در عين حال سبب مي شود كه متوجه‬ ‫نشويد اطرافيان تا چه اندازه شما را تحسين مي كنند‪.‬‬ ‫اسفند ماه‪ :‬در روابط‌تان با اشكال روبه رو مي شويد‪ .‬نمي دانيد چيزي را‬ ‫كه شخصي به شما مي گويد باور كنيد و يا اين كه اين تفكري ايده آليستي‬ ‫و خيالي اس��ت‪ .‬اگر بخواهيد اين گونه راجع به مطالب فكر كنيد‪ ،‬تنها در‬ ‫دايره اي به دور خود مي چرخيد چرا كه در اين زمان هيچ چيز مش��خص‬ ‫نيست‪ ،‬درعوض چند روز صبر كنيدو بعد تصميم بگيريد‪.‬‬


‫‪47‬‬

‫‪47 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫جدول ایرانگردی‬

‫افقی‪:‬‬

‫عمودی‪:‬‬


‫‪48‬‬

‫‪48 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫فال ورق‪ ،‬قهوه‪،‬‬ ‫ستاره‌شناسی‬ ‫توسطمهتاب‬ ‫برای خانم‌ها و آقایان‬

‫‪921-4726‬‬

‫تلفن‪)604( 982-0884 :‬‬

‫استودیو آرایش مینا‬

‫کپیالنو رود‪ ،‬مارین درایو‪،‬‬ ‫نورت‌ونکوور‪ ،‬یک اتاق در طبقه‬ ‫همکف‪ ،‬با همه چیز‪ ،‬شامل گرما و‬ ‫کیبل‪ ،‬ماهیانه ‪ 500‬دالر‬ ‫‪604-725-2933‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫آپارتمان دوخوابه‪ ،‬بسیار روشن و‬ ‫دلباز‪ ،Corner Unit ،‬چشم‌انداز به‬ ‫باغ‪ ،‬در ساختمان کم رفت و آمد در‬ ‫شهرک وودکرافت‪ ،‬با کلیه امکانات‬ ‫ورزشی‪ ،‬استخر‪ ،‬سونا و جکوزی‪ ،‬از‬ ‫اول ماه اپریل یا ‪ 15‬مارچ آماده اجاره‬ ‫‪946‬‬

‫«تماس از ساعت ‪ 2‬بعدازظهر به بعد»‬

‫‪604-944-4815‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫وست‌ونکوور‪،‬بریتیشپراپرتیز‪،‬‬ ‫نزدیک بهترین دبستان و دبیرستان‪،‬‬ ‫طبقه اول منزلی چهارخوابه یا‬ ‫سه‌خوابه‪ ،‬با مهمانخانه و آشپزخانه‬ ‫بزرگ‪ ،‬ورودی جداگانه‪2500 ،‬‬ ‫اسکورفیت‪ ،‬پنج اپالینس‪ ،‬شومینه‪،‬‬ ‫پارکینگ‪ ،‬انباری‪ ،‬نزدیک به هالی‌برن‬ ‫کانتری‌کالب‪،‬‬ ‫غیرمبله ماهیانه ‪ 2390‬دالر‬ ‫و یا به صورت مبله ماهیانه ‪ 2790‬دالر‬ ‫‪604-922-3499‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫منزل مسکونی و دفتر کار‬ ‫در شمال شهر تهران برای اجاره‬ ‫موجودمی‌باشد‪.‬‬ ‫‪778-859-4747‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫یک اتاق نزدیک به لوهیدمال‪،‬‬ ‫روبروی فروشگاه پارس‪ ،‬ماهیانه ‪450‬‬ ‫دالر شامل کیبل و اینترنت آماده‬ ‫اجاره می‌باشد‪.‬‬ ‫‪604-618-6847‬‬ ‫آپارتمان یک خوابه در وودکرادفت‪،‬‬ ‫روشن و دلباز‪ ،‬مناسب برای حداکثر ‪2‬‬ ‫نفر‪ ،‬ماهیانه ‪980‬دالر شامل یوتیلیتی و‬ ‫کیبل آماده اجاره می‌باشد‪.‬‬ ‫‪949‬‬

‫‪948‬‬

‫‪947‬‬

‫‪948‬‬

‫‪No Pet/ No Smoking‬‬

‫‪604-984-8145‬‬ ‫‪778-229-1817‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫جای شما در این صفحه‬ ‫‪948‬‬

‫خالی است!‬

‫‪ 3‬هفته آگهی در نیازمندی‌های‬ ‫پیوند فقط ‪ 20‬دالر‬

‫تلفن تماس‪)604( 921-4726 :‬‬

‫مقداری اثاثیه منزل شامل تخت‬ ‫دونفره با تشک‪ ،‬پاتختی و میزتوالت‪،‬‬ ‫مبل سه نفره‪ ،‬دونفره‪ ،‬چراغ خواب‪،‬‬ ‫تلویزیون‪ ،‬ضبط‪ ،‬ویدئو‪ ،‬صندلی‬ ‫چرخدار‪ ،‬میزتحریر‪ ،‬یک قالی تبریز‬ ‫شش متری و قالیچه نائین به قیمت‬ ‫بسیار مناسب به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫‪604-922-3499‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫واحد یک اتاق خوابه در مجتمع‬ ‫وودکرافت‪ ،‬ساختمان لیلوئت‪ ،‬طبقه‬ ‫ششم‪ ،‬مشرف به باغ و استخر‪ ،‬آماده‬ ‫فروش می‌باشد‪.‬‬ ‫قیمت ‪ 250‬هزار دالر‬ ‫‪604-984-8145‬‬ ‫‪778-229-1817‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫به علت مهاجرت هوندا سیویک‬ ‫‪ ،2005‬بسیار تمیز‪ ،‬بدون تصادف‪،‬‬ ‫مقداری اثاثیه منزل‪ ،‬تشک دبل‪ ،‬میز‬ ‫توالت‪ ،‬مبل سه نفره‪ ،‬مبل دونفره‪،‬‬ ‫مبل یک نفره و کنار مبل‪ ،‬ضبط‪،‬‬ ‫تلویزیون‪ ،‬میز تلویزیون بزرگ و‬ ‫وسایل آشپزخانه در حد نو‪ ،‬به مدت‬ ‫یک ماه به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫‪604-990-8483‬‬ ‫‪------------------------‬‬‫یک فروشگاه یک دالری با درآمد‬ ‫عالی‪ ،‬مناسب برای رفع شرط‬ ‫مهاجرت در داون‌تاون ونکوور به‬ ‫فروش می‌رسد‪ .‬لطفا خریداران جدی‬ ‫با شماره زیر تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‪604-897-3951‬‬ ‫«از ‪ 9‬صبح تا ‪ 9‬شب»‬ ‫‪-------------------------‬‬

‫یک اتاق در آپارتمان یک‌خوابه‬ ‫در خیابان النزدل‪ ،‬قیمت ‪450‬دالر‬ ‫شامل همه چیز‬ ‫‪778-991-5525‬‬ ‫«لطفا پیغام بگذارید»‬ ‫‪946‬‬

‫‪946‬‬

‫‪948‬‬

‫نزدیک کوکیتالم سنتر‬ ‫با بیش از ‪ 7‬سال سابقه کار در کانادا‬

‫تلفن‪)604( 728-8465 :‬‬ ‫‪)604( 945-4851‬‬

‫‪948‬‬

‫‪946‬‬

‫کوپ ‪ 8‬دالر‬ ‫رنگ ‪ 15‬تا ‪ 30‬دالر‬ ‫مش ‪ 25‬تا ‪ 65‬دالر‬ ‫بند‪-‬ابرو ‪ 5‬دالر‬ ‫«واقع در کوکیتالم»‬

‫به کارگر ساختمانی نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪604-783-4950‬‬ ‫‪947‬‬

‫شانس اول را‬ ‫به هموطنان خود‬ ‫بدهید‬ ‫می‌خواهید کسی را استخدام‬ ‫کنید؟ جویای دوست‪ ،‬همسر‪،‬‬ ‫هم خانه‪ ،‬هم صحبت هستید؟‬ ‫آیا وسایل خانه برای فروش‬ ‫دارید؟ آیا به سفر می روید‪،‬‬ ‫جویایهمسفرهستید؟‬ ‫چیزی برای فروش‪ ،‬جایی برای‬ ‫اجاره‪ ،‬حرفه و هنری برای‬ ‫عرضه دارید؟‬ ‫آگهی خود را در صفحه‬ ‫پر تردد نیازمندی های پیوند‬ ‫درج کنید‪.‬‬

‫«تعیین سطح رایگان»‬

‫آموزش رانندگی‬ ‫آشنایی با قوانین‬ ‫و آموزش رانندگی‬ ‫همراه با جزوه آموزشی‬

‫مکالمه و گرامر در کلیه سطوح‬ ‫جلسه‌ای ‪ 10‬دالر‬ ‫‪North Shore‬‬

‫«تئوری و عملی»‬

‫نظری ‪778-279-3336‬‬

‫در کم‌ترین زمان‬ ‫و کم‌ترین هزینه‬ ‫«نورت و وست‌ونکوور»‬

‫‪604-351-9606‬‬

‫‪947‬‬

‫‪ADVANTAGE‬‬

‫‪Plumbing & Heating‬‬

‫‪947‬‬

‫لوله‌کشی و تعمیرات‬ ‫سیستم‌هایحرارتی‬

‫وکس و ابرو‬ ‫با کم‌ترین قیمت‬ ‫«افسانه»‬ ‫‪778-340-5579‬‬

‫‪IELTS, TOEFL, ESL‬‬

‫‪948‬‬

‫‪Furnace, Boiler,‬‬ ‫‪Hot Water‬‬ ‫‪604-418-1890‬‬ ‫‪778-317-9566‬‬

‫‪604-971-1964‬‬

‫‪957‬‬

‫‪)604( 921-4726‬‬

‫تحویل سال ‪ 1389‬به وقت ونکوور‪:‬‬

‫شنبه ‪ 20‬مارچ ساعت ‪ 10‬و ‪ 32‬دقیقه و ‪ 13‬ثانیه صبح‬ ‫‪604-971-1964‬‬


49 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010

1388 ‫ اسفند‬28 ‫ جمعه‬946 ‫ شماره‬.‫سال شانزدهم‬

49

604-477-7767


‫‪50‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫‪50 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010‬‬

‫عکس‌ها‪ :‬پریسا آزادی ‪ -‬پیوند‬


‫‪51‬‬

‫سال شانزدهم‪ .‬شماره ‪ 946‬جمعه ‪ 28‬اسفند ‪1388‬‬

‫عکس‌ها‪ :‬حمید زرگرزاده ‪ -‬پرفکت شات استودیو‬

‫‪51 PAIVAND Vol. 16 Issue 946 Friday March 19, 2010‬‬


‫با بیش از سه نسل تجربه موفق تولید‪ ،‬عرضه و خدمات در خدمت هموطنان گرامی‬

‫به مناسبت فرارسیدن نوروز ‪ :‬تخفیف ویژه قالی‌شویی و رفوگری‬

Paiand 946  
Paiand 946  

paivand Media Group

Advertisement