Page 1


Índex 1_ Pròleg.............................................................................................................................................................................................01 2_ Concepte........................................................................................................................................................................................02 3_ Anàlisi de les activitats del Rec Comtal..........................................................................................................................................04 4_ Relació lloc - activitat......................................................................................................................................................................10 5_ Activitats al llarg del Rec i el que comporten...................................................................................................................................11 6_ Proposta.........................................................................................................................................................................................14 7_ Referències.....................................................................................................................................................................................14 8_ Estratègies de projecte...................................................................................................................................................................16 9_ Bibliografia......................................................................................................................................................................................22 10_Grup...............................................................................................................................................................................................23


Pròleg Entenem per paisatges culturals del rec comtal tots aquells elements que participen, directa o indirectament, en el territori del rec i en les persones que hi viuen. En determinades zones són les persones les que defineixen aquest paisatge i en altres àrees és el paisatge qui determina les accions i activitats que les persones desenvoluparan. Per tant, el paisatge del rec ve definit per quelcom tant complexe com l’observador, la cultura i les relacions medioambientals. En el passat, el rec només fou un canal totalment funcional per abastir els horts i molins de barcelona, entre d’altres activitats; en l’actualitat, no és res més que una memòria del passat més popular dels habitants de Barcelona. És per això que el rec és percepció, herència, patrimoni i experiències, una fusió entre la cultura i la persona, del passat i del present. Conseqüentment, cada observador percep el paisatge donant valor a diferents elements i és per això que aparèixen diferents opinions sobre què representa ara mateix el rec i quina és la seva importància dins la ciutat de barcelona en aquests moments.


QUINES

DINÀMIQUES ES PRODUEIXEN ENTRE L’EVOLUCIÓ DEL

PAISATGE

I LES ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL

REC

?


LLOC PAISATGE

El paisatge condiciona el projecte del rec Les noves activitats transformen el paisatges

ÚS ACTIVITAT

REC

L’aparició del Rec propicia l’aparició de certes activitats

RECalibrem


passat

abans del plà cerdà

Control i subministrament VS Espai cultural

Mina d’aigua VS Casal d’avis

Barri Barraques VS Parc

activitats

passat i present

present

activitats relacionades amb el rec

cardiograma

BARRI DE VALLBONA

CASA DE LES AIGÜES

MINA DE MONTCADA

passat i present


LA PONDEROSA

Dipòsit d’aigües VS desús

DIPÒSIT D’AIGÜES

Subministrament d’aigua VS Espai cultural

ESTACIÓ DE BOMBAMENT (TRINITAT) LA FORADADA

Horta VS Horta

Bany d’esbarjo VS Passeig


Zona industrial VS Zona industrial

FÀBRIQUES TÈXTILS

Zona industrial VS centre de creació

FABRA I COATS

MOLÍ (SANT ANDREU)

Molí hidràulic VS desús


EL CLOT

Molí hidràulic Cinema VS Habitatges


Zona industrial VS Barri

Encants Vells VS Encants Nous

ELS ENCANTS

FÀBRIQUES TINTORERES

Zona industrial VS xarxa viària

LA FARINERA

EL CLOT

Safareig VS Comerç


passat Molí hidràulic VS Nous Habitatges

Runa Destrucció i desús Mercat VS Centre Cultural

abans del plà cerdà

activitats

passat i present

present

activitats relacionades amb el rec

cardiograma

EL BORN

MERCAT DEL BORN

passat i present


Centre cultural a la Trinitat

ES MANTÉ EL LLOC CANVIA L’ACTIVITAT

_Casal d’avis de la Mina _Casa de les aigües _La farinera _Zona industrial a Glòries _Fàbrica de Creació Fabra i Coats

Conreu a La Ponderosa

ES MANTÉ EL LLOC ES MANTÉ L’ACTIVITAT


_Mercat del born _Teatre del triomf _Banys i safarejos públics _Horts de Barcelona

Molí de San Andrés

CANVIA EL LLOC CANVIA L’ACTIVITAT

_Mercat del born abans de la remodelació

Mercat dels Encants

ES MANTÉ L’ACTIVITAT CANVIA EL LLOC


Activitats al llarg del Rec Comtal i el que comporten En el passat, el rec formava part de la vida i la història de tots els edificis que es trobaven al llarg d’aquest canal. En l’actualitat, molts d’aquests edificis ja no existeixen i d’altres han evolucionat per donar lloc a altres activitats no lligades amb el rec. És per això que ACTIVITATS AL LLARG REC COMTAL I EL QUE COMPORTEN després d’haver fet aquest anàlisis extensiu DEL creiem convenient que en la proposta final es veiés part de la història d’aquest rec. No es tracta només de descobrir-lo i retraçar-lo, sinó de recuperar la seva funció - regar els “camps”- en un context més actual. DurantENERGIA aquest anàlisis, han aparegut dues classes d’activitats: unes primàries i unes altres de secundàries. Les primàries són totes HIDRÀULICA MILLORA EN EL BENESTAR DE del LESrec FAMILIES aquelles per les quals s’havia creat el traçat -activitats relacionades amb l’aigua-, i les secundàries són totes aquelles que MILLOR ESTAT DE VIDA han sorgit a partir de les primàries. GENERACIÓ D’ENERGIA PER A LA CIUTAT I LA INDÚSTRIA

En aquest capítol es pot veure l’evolució degradada que ha anat patint el rec comtal; Va començar sent un element que formava part del paisatge de Barcelona i es va convertir en un element menystingut enterrat en el subsòl i amb funció d’element residual.

INDUSTRIA

- FARINA |

TINTORERES -

ÚS DE L’AIGUA PER A LA PRODUCCIÓ ZONA INDUSTRIAL I CONCENTRACIÓ DE TREBALLADORS FUNCIÓ I UN COL•LECTIU MOLT ESPECÍFIC CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES DEL REC

CLAVAGUERAM

CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES DEL REC AIGÜES COM A NETEJA DE LA CIUTAT ZONA DESAGRADBLE I NUL ESPAI DE TROBADA

Activitat del passat Activitat del passat i del present


ACTIVITATS AL LLARG DEL REC COMTAL I EL QUE COMPORTEN SAFAREIG

PUNT DE TROBADA DE LES DONES XAFARDEJAR

REGADIU

AUGMENT DE PRODUCCIÓ

SOCIALITZACIÓ

MÉS TREBALLADORS

PESCA

PUNT DE TROBADA DELS HOMES

BANY

TROBADA D’UN COL•LECTIU DIVERS MOMENT DE TROBADA I DIVERSIÓ DELS INFANTS MOMENTS DE “MEETING”

SOCIALITZACIÓ

SOCIALITZACIÓ


Activitats al llarg del Rec Comtal i el que comporten

EXCURSIONS

CÒNEIXER EL REC COMTAL I LA SEVA HISTÒRIA DIVERSIÓ I BENESTAR INTERIOR ACTIVITAT INDIVIDUAL | COL•LECTIVA

AIGUA POTABLE

MILLORA EN EL BENESTAR DE LES FAMILIES MILLOR ESTAT DE VIDA GENERACIÓ DE FONTS PÚBLIQUES SOCIALITZACIÓ

COMERÇ

ZONA DE GRAN CONCURRÈNCIA SOCIALITZACIÓ TROBADA COL•LECTIU VARIAT, MAJORITARI FEMENÍ

OCI

ESPAI DE REUNIÓ DE GENT, COL·LECTIU DIVERS DIVERSIÓ I ENTRETENIMENT ACTIVITAT INDIVIDUAL I COL·LECTIVA


ACTIVITATS AL LLARG DEL REC COMTAL I EL QUE COMPORTEN ENERGIA HIDRÀULICA

MILLORA EN EL BENESTAR DE LES FAMILIES MILLOR ESTAT DE VIDA GENERACIÓ D’ENERGIA PER A LA CIUTAT I LA INDÚSTRIA

INDUSTRIA

- FARINA |

TINTORERES -

ÚS DE L’AIGUA PER A LA PRODUCCIÓ ZONA INDUSTRIAL I CONCENTRACIÓ DE TREBALLADORS FUNCIÓ I UN COL•LECTIU MOLT ESPECÍFIC CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES DEL REC

CLAVAGUERAM

CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES DEL REC AIGÜES COM A NETEJA DE LA CIUTAT ZONA DESAGRADBLE I NUL ESPAI DE TROBADA

Activitat del passat Activitat del passat i del present


Proposta Proposta

Un cop analitzades les activitats relacionades amb el rec, se’ns presenta el repte de buscar una estratègia de m iUn l l o cop r a danalitzades ’ a q u e s t t e les r r i t activitats o r i . V e i erelacionades m e l r e c c oamb m t a l elc rec, o m use’ns n a i npresenta f r a e s t r uelc trepte u r a ade m bbuscar v i d a ,una q u eestratègia h a e v o l ude c imillora o n a t ad’aquest l l l a r g dterritoels a nri. y sVeiem a d o pelt arec n t comtal q u a t r ecom s i t uuna a c i infraestructura o n s p o s s i b l e amb s ( q uvida, e s ’que h a gha i mevolucionat a n t i n g u t eall llarg l l o cdels i / anys o p adoptant a i s a t g e , quatre p e r ò situacions n ’ h a g i c apossibles nviat l ’ a(que c t i v is’hagi t a t , q mantingut u e n ’ h a g i elc alloc n v ii a/ toepaisatge, l l l o c i t aperò m b én’hagi l ’ a c t icanviat v i t a t , ql’activitat, u e s ’ h a gque i m an’hagi n t i n g canviat u t t a n t el l ’ alloc c t i vi també i t a t c ol’activitat, m l ’ e n t o rque n , os’hagi b é q umane s ’ tingut h a g i mtant a n tl’activitat i n g u t l ’ acom c t i v l’entorn, i t a t p e r òo bé n ’ hque a g i s’hagi c a n v i mantingut a t l ’ e n t o r l’activitat n). però n’hagi canviat l’entorn). A At rtravés a v é s de d e l’electrocardiograma l ’ e l e c t r o c a r d i o g r a s’han m a s ’pogut h a n pidentificar o g u t i d e els n t i fllocs i c a r on e l l’activitat s l l o c s orelacionada n l ’ a c t i v i t aamb t r eel l a rec c i o nminva a d a aalmllarg b e ldels r e canys. m i n vAquests a al l l aserien, r g d e l doncs, s a n y sels . A punts q u e s t que s s emés r i e n cal , d orevifar. ncs, els punts que més cal revifar. H eHem m c oconsiderat n s i d e r a t oportú o p o r t úrecuperar r e c u p e r aelr traç e l t rdel a ç rec d e l ar aquells e c a a qllocs u e l l sonl lsigui o c s opossible, n s i g u i ipvincular-hi o s s i b l e , i l’activitat v i n c u l a rhortícola - h i l ’ a c toriginal. ivitat hortícola original. Allà on l’edificació existent ho permeti, restaurarem els canals procurant que el seu recorregut sigui el màxim continu possible, i A lfent-lo l à o n esdevenir l ’ e d i f i c a cun i ó element e x i s t e nd’enllaç, t h o p e tant r m e tentre i , r e sMontcada t a u r a r e mi Barcelona, e l s c a n a l com s p r oentre c u r aels n t diferents q u e e l sbarris e u r ede c o les r r e gmateixes u t s i g u iciutats. e l m à On, x i m en c ocanvi, n t i n u elp opas s s i original b l e , i f edel n t -rec l o coincideixi e s d e v e n i r amb u n evies l e m transitades e n t d ’ e n l l aper ç , tvehicles a n t e n t roeno M ohin hagi t c a d prou a i Blloc a r c per e l o naarecuperar-lo, , c o m e n t r e es e l marcarà s d i f e r e nelt straç b adel r r i srec d efent l e sunmcanvi a t e i x de e s pavimentació. ciutats. On, en canvi, el pas original del rec coincideixi amb vies transitades per vehicles o no hi hagi prou lloc per a recuperar-lo, es marcarà el traç del rec fent un canvi de pavimentació. Pel que fa als horts urbans, ho entenem com una activitat de cohesió o vincle entre ciutadans, rec, espai públic i història. Pel que fa als horts urbans, ho entenem com una activitat de cohesió o vincle entre ciutadans, rec, espai públic i h i Per s t ò rai atot . això, hem tingut en compte una sèrie de referències on es tracta l’aigua i els canals com a recurs vertebrador de l’espai públic. Per a tot això, hem tingut en compte una sèrie de referències on es tracta l’aigua i els canals com a recurs vertebrador de l’espai públic.

Referències FFreiburg r e i b u r gbächle bächle

Fotografies: www.freiburg-schwarzald.de www.freiburger-nacht.de www.stevenglass.com www.wordpress.com

IIncorporació n c o r p o r a c i óded eles l e santiagues n t i g usèquies e s s è q uque i e s qrecoue rrrien e c o relr i centre e n e l cde e nlat r ciutat e de laa l’espai c i u t a tpúblic a l ’ e actual. spai públic actual.


Activitats al llarg del Rec Comtal i el que comporten Casc antic de Banyoles Miàs arquitectes Recuperació de l’antiga sèquia de desguàs del llac de Banyoles als espais públics del centre de la ciutat.

Parc d’Aranzadi Aldayjover Recuperació de la meandra natural del riu Arga per a la creació d’un parc fluvial en el qual hi ha inclosos horts urbans.

Pleißemühlgraben gegenüber der Thomaskirche. Leipzig Incorporació del canal a l’espai públic de la ciutat.


_ E S T R A T È G I A

1

_ E S T R A T È G I A

1

RECuperar trams del traçat antic del rec, descobrir-los en determinats espais públics. Aprofitar-ne l’aigua per generar diferents espais d’horts i jardins urbans. Ref: Casc Antic de Banyoles

“Horts” urbans Parc lineal, unió de sistemes verds Punts característics de les diferents situacions Traçat del rec vist Traçat del rec ocult - paviment diferent “Horts” urbans Parc lineal, unió de sistemes verds Punts característics de les diferents situacions Traçat del rec vist Traçat del rec ocult - paviment diferent


_ E S T R A T È G I A

2

.

_ E S T R A T È G I A

2

Descobrir el rec en els parcs ja existents o projectats en un futur, mantenint el seu recorregut al llarg del sistema sempre que sigui possible. Ref: Pleißemühlgraben gegenüber der Thomaskirche. Leipzig


_ E S T R A T È G I A

3

Aprofitar grans superfícies en desús i vinculades al rec antigament per la implantació d’horts urbans, creant alhora sistemes d’espais verds i d’esbarjo relacionats amb la ciutat. Ref: Parc d’Aranzadi

_ E S T R A T È G I

3

.


_ E S T R A T È G I A

4

Allà on no sigui possible descobrir el traçat del rec, es dibuixarà el seu recorregut mitjançant un canvi de paviment.


_ E S T R A T È G I A

5

L’eixample de Cerdà no contemplava el pas del rec per la ciutat. Amb la intervenció es pretendria combinar l’antic pas del rec amb la idea inicial d’illes obertes que va projectar Cerdà, creant així interiors d’illa verds - horts i jardins - que s’abastirien de l’aigua del rec.


Bibliografia Escrita: _Santos Quartino, Daniela. Arquitectura del paisaje, 100 arquitectos 1000 ideas. Barcelona, 2011. _Martín Pascual, Manel. La lluita per l’aigua a la Barcelona del Segle XIX. Barcelona, 1999. Pàgines web: _ El rec comtal, de Montcada al pla de Barcelona [en línia]. Consultat el 28/1/2014. http://paisajesculturales.50webs.com. _ El rec comtal, paisatges culturals [en línia]. Consultat el 28/1/2014. http://el-rec-comtal.blogspot.com.es/ _ Paisatges de l’aigua [en línia]. Consultat el 28/1/2014. http://paisatgesdelaiguamontcada.com/jornades-paisatges-culturals-aigua/ _ Arxiu del districte de Sant Andreu. Consultat el 28/1/2014. http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/menuitem _ L’aqüeducte Romà de Barcelona. [en línia] Consultat el 28/1/2014. http://enarchenhologos.blogspot.com.es/2013/03/laqueducte-roma-de-barcelona.html _ Apunts del rec comtal [en línia]. Consultat el 28/1/2014. http://apunts-del-rec-comtal.blogspot.com.es/2013/05/el-moliner-del-rec-comtal.html _Icones [en linia] Consultat 26/01/2014-28/01/2014 http://www.thenounproject.com

Imatges: _ Imatges de referències sobre projectes amb aigua. Consultat el 28/1/2014. http://www.google.es/images _ El rec comtal, de Montcada al pla de Barcelona [en línia]. Consultat el 28/1/2014. http://paisajesculturales.50webs.com. _ El rec comtal, paisatges culturals [en línia]. Consultat el 28/1/2014. http://el-rec-comtal.blogspot.com.es/ _ Imatges aèrees. Consultat el 28/1/2014. http://www.bing.com/maps/ _ Casc antic de Banyoles [en línia]. Consultat el 28/1/2014. http://www.miasarquitectes.es _ Parc d’Aranzadi aldayjover [en línia]. Consultat el 28/1/2014. http://www.aldayjover.com _ Pleißemühlgraben gegenüber der Thomaskirche [en línia]. Consultat el 28/1/2014. www.monumente-online.de, www.stadtbilddeutschland.org _ Freiburg bächle [en línia]. Consultat el 28/1/2014. www.freiburg-schwarzald.de, www.freiburger-nacht.de, www.stevenglass.com, www.wordpress.com


Friedrich Koener

Gemma Parera

Amaranda Trias

Montse Pellisa

Clara Sagarra


www. p a i s a j e s c u l t u r a l e s . 5 0 we b s . c o m www. c i u t a t mo s a i c t e r r i t o r i a l . c o m

De p a r t a me n t d ’ Ur b a n i s mei Or d e n a c i ód e l T e r r i t o r i /E s c o l aT è c n i c aSu p e r i o r d ’ Ar q u i t e c t u r ad e l V a l l è s/Un i v e r s i t a t P o l i t è c n i c ad eCa t a l u n y a e ne l ma r cd el ’ E RASMUSI n t e n s i v ePr o g r a mT E SS

Ca r l e sL l o p , J o s e pMa l d o n a d o F r a n c e s c aL e d e r , I g n a s i Ma n g u e Ar t u r oCa l d e r ó n , Ma r t aCa r r a s c o , Ko n s t a n t i n o sKo u r k o t a s , Ca t a l i n aSa l v à Ma r cF a b r é s , Al f o n sGo n z á l e z( p f c ) Ma r i aJ o s éDu r á n , T a n i aGa l a n , E n r i cHe r n á n d e z , Ma n e l Gu à r d i a , Ca r meMi r ó , Aj u n t a me n t d eMo n t c a d ai Re i x a c , Ar x i uMu n i c i p a l d e l Di s t r i c t ed eSa n t An d r e u , Ce n t r e d ’ E s t u d i sI g n a s i I g l e s i a s , T a l l e rd ’ Hi s t ò r i aCl o t Ca mpd el ’ Ar p a

05. La vida del Rec i amb el Rec  

EL REC COMTAL AL PAS PER BARCELONA Projectes en Paisatges Culturals. Quadrimestre de Tardor 2013-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you