Page 1


f ontpor t ada:Ar x i uCuy àsdel I ns t i t utCar t ogr àf i cdeCat al uny a - f ont :f l i c k r ,r eal i t z adaperF . Mac i à


LAFORMADELTERRI TORIDELREC: UNTERRI TORICONNECTATPELREC 0.Pr òl eg 1.El Recs ens eel Rec 1. 1Geol ogi a 1. 2Hi dr ol ogi a 1. 3Cl i mat ol ogi a 2.Lesr aonsdel Rec 2. 1Ant ec edent s 2. 2Nec es s i t at s 2. 3Tr aç at 3.El Recenel t emps 3. 1El r ecdesdel mar 3. 2El r ecdesdel ac i ut at 3. 3Lest r ac esdel r ecal ac i ut at 4.Pr opos t a


f ont :el abor ac i 贸pr 貌pi a


UNTERRI TORICONNECTATPELREC

00

Quan ens r ef er i m alRec Comt alc om un pai s at ge

c ul t ur alnohof em noméspens antambuns i mpl et r aç d’ ai guaquet r av es s aelt er r i t or i .Hem d’ anarmésenl l à dev eur e’ ldesd’ unaper s pec t i v ad’ obs er v ador sex t er ns quet ans ol sesf i x enenunmov i mentd’ ai gua. Ent enem c om apai s at gec ul t ur aldelRect otuns egui t de s i t uac i ons ,f et s , per s ones ,t es t i moni s . . . que l ’ ac ompany enif and’ el lun“ t ot ” .Ésperai x òqueenel nos t r et r ebal lv ol em ent endr eel ss eusor i gensiqui nes r aonsv anpor t arar eal i t z arel Rec . Desdel ss eusi ni c i shaanatev ol uc i onanti t r ans f or mant . Enunpr i nc i pi v as erunael ementpr oduc t i ui di nami t z ador d’ ac t i v i t at di ns de Bar c el ona, pr i or i t ar i en l ’ abas t i mentd’ ai guadi nsdel ac i ut at .Lar eal i t atac t ual ensdemos t r aqueelRechaanatper dentgr adual ment al l l ar gdel t empsi mpor t ànc i adi nt r el ac ons c i ènc i adel a gent ,ar r i bantalpuntdel ai gnor ànc i aperpar tdel a maj or i a. Elquev ol em ex t r eur eenaques tt r ebal ls ónel ement s que ens aj udi nar egenr arir ev al or i t z arelpai s at ge c ul t ur al per dutdel Rec .Ai x ònov ol di rr et or nar l oal s eu es t ati ni c i al ,c os aqueési mpos i bl eav uiendi a,s i nó r ec onéi x erels eut r aç atiquel agentelt or niat i ndr e pr es ent .


RecComt al al s eupasperCanSantJ oan( ac t ual c ar r erRei x ag贸) .1/ 3s .XX.Font :Fundac i 贸Cul t ur al Mont c ada.


ELRECSENSEELREC g e o l o g i a-h i d r o l o g i a-c l i ma t o l o g i a

01

Enspr egunt em pr i merdet otqui nt er r i t or i es t em t r ac t ant . En aques tpuntl ’ es c al a ielt empss ón l esc l aus :és nec es s ar i r et r oc edi raunaes c al amésal l uny ada,dei x ant enr er eels i mpl et r açdelRec ,perpoderv eur eones t em s i t uat s ,anal i t z antai x íl ageogr af i a,hi dr ogr af i a,c l i mai pobl ac i ó. Amésamésaaques tanàl i s i sésnec es s ar ii nc or por ar l i el f ac t ort empsperac abard’ ent endr e’ l ,perv eur ec om el t er r i t or i haanatev ol uc i onantal l l ar gdel ahi s t òr i a.


[ GEOLOGI A]CATALUNYA

LLEGENDA Quat er nar i

Cr et acii nf .

Si l ur i à

Neogen

Jur àssi c

Or dov i ci à

Ol i gocè

Tr i àsi c

Cambr i àOl i gc

Eocè

Pr emi à

Cambr i à

Pal eocè

Car boni f er

Gr ani t oi des

Cr et acisup.

Dev oni à

Gnei s

f ont :I CC( I ns t i t utCar t ogr àf i cdeCat al uny a)

Bar cel onaest r obar odej adaperl as er r al adadeCol l s er ol aipels i s t emahi dr ogr àf i cf or matpel sr i usLl obr egat( al s udoes t )iBes òs( alnor des t ) . Aques t sdosr i usenel ss eusor i gens t eni en el ss eus del t es ,com es pot v eur e alpl ànolgeol ògi c.ElRec es s i t uàj us tall í mi toes tdel ’ ant i cdel t a delBes òs . Hi hadospunt ss i ngul ar squeaj udena ent endr el ’ ent or n:l amunt any adeMont j uï cf or madaperr oquess edi ment àr i es di pos i t adesaldel t adelLl obr egat ,iel t ur ódelPui gf r ed,úl t i m puntdet er r a f er maabansdecomençareldel t adel Bes òs .


BARCELONA[ GEOLOGI A]

f ont :I CC( I ns t i t utCar t ogr àf i cdeCat al uny a)

Vi s t adesdel Tur ódeMont c adai el s euEi x ampl e,ar r anf enomend’ es t i uei g.Font :Mus euMuni c i pal Mont c ada


f ont :Panor Ă mi c aex t r et adel aCas adel aMi na,Mont c adai Rei x ac


[ HI DROLOGI A]L’ AI GUAABARCELONA

f ont :Mapahi dr ol ògi cdel Pl adeBar c el ona.El abr atapar t i rdel ac ar t ogr af i aant i gadel ss egl esXVI I Ii XI X.

Hi dr ol ògi cament ,elPl adeBar cel onaescar act er i t z aperdost i pusdi f er ent sdecur s osf l uv i al s :el sr i usil esr i er es . El sr i usBes òsi Ll obr egats óncur s osd’ ai guadecar act erex t r al ocal que,des pr ésdet r av es s arper pendi cul ar mentl esSer r al adesLi t or al sdes emboquenal acos t abar cel oni na.Escar act er i t z enpert eni runr ègi mf l uv i ali r r egul ardef or t esav i ngudes . Lesr i er es ,decar àct ert or r enci al ,nei x enal sv es s ant smar í t i msdel esSer r al adesLi t or al s .Ci r cul ener os i onantel s ubs t r atgeol ògi c,en elquals ’ encai x enf or mantt or r ent er es ,ii nci di nt ,pert ant ,enl af or maci ód’ unt er r entmésomeny sondul at .Elni v el ldebas edel es queci r cul enendi r ecci óNOSEv er epr es ent atpelmar ,idel esques ’ or i ent enendi r ecci oNESO pel sr i usBes òsoLl obr egat . L ’ es t udidel ax ar x ahi dr ogr àf i caéses peci al menti mpor t antacaus adel ai nci dènci aquel esr i er esiel st or r ent shanpr es ent atenl a conf i gur aci ódel ax ar x av i àr i ai enl apr òpi aes t r uct ur aci ódel t er r i t or i . Al apl anadeBar cel ona,com enal t r espl anesl i t or al s ,el car àct er t or r enci ald’ aques t scur s osf l uv i al shaaf av or i tels euapr of i t amentcom av i esdecomuni caci ó,if i nsit otcom aei x osar t i cul ador sdel t er r i t or i ,is ón,pert ant ,unel ementquehacondi ci onatl amor f ol ogi ahi s t òr i cadelt er r i t or i .

L’ AI GUAALABARCELONAMEDI EVAL

f ont :ht t p: / / www. ub. edu/ c ont r at aedi um/ bc n_medi ev al / gr up_r ec er c a4_web. s wf


LACONCADELBESÓS[ HI DROLOGI A]

f ont :Cons or c i peral aDef ens adel aConc adel Bes ós


[ HI DROLOGI A]ELRECORREGUTDEL’ AI GUA

Ser r al ada Li t or al

Ser r al ada deMar i na Tur óde Mont c ada

Ser r ade Col l s er ol a Ri uBes ós

RecComt al

f ontmapabas e:I GN( I ns t i t utGeogr àf i cNac i onal )


PLUVI OMETRI A[ CLI MATOLOGI A] Pr eci pi t aci ómi t j ana-mesdeSet embr e

Pr eci pi t aci ómi t j ana-mesdeJul i ol

f ont :met eo. c at( Ser v ei Met er ol ògi cdeCat al uny a)

Degutal ageol ocal i t z aci ó,Cat al uny aper t anyaunt i pusdecl i mamedi t er r ani ,car act er i t z aten al t r escos espert eni runr ègi m pl uv i omèt r i cmol tdes equi l i br at ,j aqueal esèpoquesdet ar dori pr i mav er ades t aquapert eni runr ègi m pl uv i omèt r i cbas t antel ev at ,encanv ial esèpoquede hi v er nies t i uescar act er i t z apert eni runr ègi m pl uv i omèt r i cmol tes càs . Amés ,l apl ut j aespr es ent a,s obr et otal smes osdet ar dor ,d’ unamaner amol tt or r enci alpr odui ntcr es cudesmol tr àpi desii mpor t ant sdel scabal sdel sr i us ,queenal gunscas osnopoden cont i ndr el af or çadel ’ ai gua.T otiquegr anpar tdel ’ anyels eucabalespr act i camentnul .

RI UADES Lar i uadadelVal l èsOcci dent al del 1962v as eruna cat às t r of e hi dr ol ògi ca al Val l èsOcci dent alor i gi nada per gr ans pr eci pi t aci onsquev an des bor dar el sr i usLl obr egati Bes òsi el ss eus af l uent sal es par t smésbai x es ,pr ov ocantunaav i ngudat or r enci ald’ ai guaquev acaus ar 700v í ct i mesi mol t espèr duesmat er i al s .

f ont :ht t p: / / www. panor ami o. c om/ phot o/ 10500047


f ont :el abor ac i 贸pr 貌pi a


LESRAONSDELREC a n t e c e d e n t s-n e c e s s i t a t s-t r a ç a t

02

Unc opf et aunaapr ox i mac i ó( f í s i c ait empor al )agr an es c al aalt er r i t or idelRecComt al ,enaques tapar t atens i nt er es s as aberqui nesv ans erl esr aonsdec ons t r uï rl a s èqui aenaques ti ndr eti noenunal t r e. Perac ons egui r hopr i merdet otensf i x em enel sant ec edent shi dr ol ògi c sdel az ona( bàs i c amentl ’ ant i caqüeduc t edeBar c i no) ,l esnec es s i t at squet eni aBar c el ona degudesalc r ei x ementdel ac i ut atiperúl t i mf em ènf as i enel per quèdel t r aç ates c ol l i tperc ons t r uï rel Rec .


L’ AQÜEDUCTEDEBARCI NO [ ANTECEDENTS] Pl ànoldel espr i nci pal sv i esdeBar cel ona dur antl ’ època r omana ir epr es ent aci ódel ’ aqüeduct e r omàdesdeMont cada f i ns alcas c ant i cdeBar cel ona.

f ont :ht t p/ / 2. bp. bl ogs pot . c om/

f ont :pr òpi aapar t i rdel l l i br e“ Lar ev ol uc i ódel ’ ai guaaBar c el ona”deManel Guàr di a

Perdurat er mel acons t r ucci ódelRecComt alesv aapr of i t arl ’ ant i ct r açatque hav i at i ngutl ’ aqüeduct edeBar ci no,quepor t av aai guadesdeMont cada. Aques t aant i gai nf r aes t r uct ur av adei x ardef unci onarals egl esI X-X. f ont :ht t p/ / 2. bp. bl ogs pot . c om/


Pas s ei gal av or adel RecaVal l bona,1920.Font :Ar x i uRi c ar dRamos


ELCREI XEMENTDELACI UTAT[ NECESSI TATS]

Ar r eldelcr ei x ementde l a manuf act ur er at éx t i lidelcomer ç mar í t i ml ’ ar r i badadel RecComt al i del nous i s t emadecl av eguer am i mpl ant atv as upos arunf or tcr ei x ementur bàent r e1280i 1330iv as upos arl acons ol i daci ódelr eccom ax ar x adi s t r i bui dor a.

Der i v aci óhi pot ét i ca Mer dançar RecComt al Si st emadecl av eguer am Mol i ns

Bar c el ona1330i el s euc r ei x ementur bà Àr eadec r ei x ementur bà

Pl ant ageomét r i c adel c ar r erdeT ant ar ant anayVer mel l ,1861

f ont :“ Lar ev ol uc i ódel ’ ai guaaBar c el ona”deManel Guàr di a


[ NECESSI TATS]L’ AI GUACOM AMI LLORAICREI XEMENTURBÀ

1050d. C.

Font :www. t aedi um. c om -Ev ol uc i ódel aBar c el onaMedi ev al

1250d. C.


1350d. C.

f ont :“ Lar ev ol uc i ódel ’ ai guaaBar c el ona”deManel Guàr di a

1500d. C.


Pasdel r ect oc antl espar et sdel aFàbr i c adeCol or ant sCanPel l i c er .Font :Ll i br e“ Fi nes t r el l es ” ,Cent r ed’ Es t udi sI gnas i I gl és i as


ELCREI XEMENTDELSMOLI NSFARI NERSALRECCOMTAL[ NECESSI TATS]

Lacons t r ucci ódel smol i ns s ’ i ni ci àal ’ èpocadeRamon Ber enguerI ,iesv ananar as s ent antenelnour ecor r egutdel r ec.Aques t adi f er enci aci ó ent r e l ’ aqüeduct e r omà ielnou t r açater a per quèl ’ ai guat i nguésmés f or ça mot r i u permol dr e el cer ealid’ aques t a maner a l ’ ai gua j a no cal i a que ci r cul és per l ’ aqüeduct e r omà ipert antno hav i a d’ ent r ardi nsdel aCi ut adel l a.

f ont :el abor ac i ópr òpi aapar t i rdel l l i br e“ Lar ev ol uc i ódel ’ ai guaaBar c el ona”deManel Guàr di a


[ TRAÇAT]GEOMORFOLOGI A Vei ent elpl ànolt opogr àf i c de l ’ àmbi tdelr ec,espotobs er v ar quedesdelpuntmésal tdelr ec f i nselpuntmésbai xnohihaun gr ans al tt opogr àf i c,s entel des ni v el lt ot ald’ uns75m en14k m de r ecor r egutt ot alapr ox i madament . Obs er v antelpl ànolt opogr àf i cde l ’ àmbi tdelr eccomt alipos ant l o encons onànci aambelt r açatdel r ec podem v eur e com en l es z onesonhades al v arunmaj or des ni v el l ,aques ts ’ adapt aiapar ei x enunmaj ornombr edes er pent ej ospert ald’ acons egui rel pens entdes i t j ant ,encanv ial es z ones on l at opogr af i a és mes cons t ant ,elt r açatdelr ecésmol t mésl i ni al .

f ont :el abor ac i ópr òpi aapar t i rdel ac ar t ogr af i adel I CC( I ns t i t utCar t ogr af i cdeCat al uny a)


ESTRATI FI CACI Ó[ TRAÇAT]

f ont :I GC( I ns t i t utGeol ògi cdeCat al uny a)

Obs er v antel mapageol ògi cdeBar cel onapodem obs er v arqueel t r açatdel Reccoi nci dei xambel canv i d’ es t r atent r el ’ Hol océ( pl ana bai x a)queper t anyal af or maci ódeldel t a,iel sEs qui s t osiQuat er nar iant i c( pl anaal t a) . Elt r açatdelRect endei xas egui relpr i merdel ses t r at ses ment at s .Aques tf etésdegutaquel ’ es t r atdel ’ Hol océésdecompos i ci ó mést ov aiper metmodi f i car l odef or mamésf àci l .


[ TRAÇAT]GEOLOGI A

Enaques t spl ànol spodem v eur eel r ecor r egutdel Recuncopj aci r cul aperdi nsdeBar cel ona. Espotobs er v arcom elt r açatesv aadapt antal st er r eny smést ous , perl as ev af aci l i t atdemodi f i caci ó. Amésamést ot sel st or r ent sir i er esquebai x endeCol l s er ol a,s ón cr eur at spelRecdef or maper pendi cul ar . Tambéespodenv eur el esdi f er ent sder i v aci onsquepat ei xel Recal l l ar gdel s eur ecor r egut ,com l as èqui adel aMadr i guer a,ques er v i en perapr oparl ’ ai guaal spunt smésal l uny at sdelt r açat .

f ont :I GC( I ns t i t utGeol ògi cdeCat al uny a)


GEOLOGI A[ TRAÇAT]

f ont :I GC( I ns t i t utGeol ògi cdeCat al uny a)

f ont :I GC( I ns t i t utGeol ògi cdeCat al uny a)

f ont :I GC( I ns t i t utGeol ògi cdeCat al uny a)


[ TRAÇAT]ELCAMÍDEL’ AI GUA

Las ecci ór epr es ent al as or t i dadel ’ ai guadesdelRei x agópas s antperl acas ad’ ai güesdeTr i ni t atf i nsar r i baral az onadeVal l car ca perl ’ aqüeduct eal tidecom esdi s t r i buei xenpl ant aquanar r i baalEi x ampl edeBar cel onaat r av ésdel ami naant i gaquepr ov éde Mont cadai del acanonadadeci mentnov aqueescons t r uei xal nucl i del acas ad’ ai güesdeMont cada.Podem apr eci arel mov i ment del ’ ai guadesques ur tdel spousdeMont cada,bai x aperl ami naant i gai connect aambl as èqui adel Rei x agó.Quanar r i baaTr i ni t at ési mpul s adaf i nsl ’ aqüeduct eal tquedi s t r i buei xat ot aVal l car ca.DesdeTr i ni t atcont i nuabai x antcapaCi ut atVel l aperl anov acanonadadeci mential l àesdi s t r i buei xat oz al az ona.

LLEGENDA

Es quemadel nous i s t emadec onduc c i onsi el ev ac i onsd’ Ai güesdeMont c ada,1914-1920,Gac et aMuni c i pal . Font :Ll i br e“Lar ev ol uc i ódel ’ ai guaaBar c el ona”


ELCAMÍDEL’ AI GUA[ TRAÇAT]


f ont :el abor ac i 贸pr 貌pi a


ELRECENELTEMPS

03

e l r e cd e sd e l ma r-d e sd el ac i u t a t -t r a c e sd e l r e cal ac i u t a t

Enelpr òx i m apar t atenshai nt er es s atanal i t z arl at r ans f or mac i ó que ha ex per i ment atelRecdesde l as ev a c r eac i óf i nsel snos t r esdi es ,per ònot ants ol sl al í ni a d’ ai guaenmov i mentquer epr es ent aunas èqui a,s i nót ot el sel ement squepor t ai mpl í c i t sal s euv ol t ant . Espodr i ar es umi renl at r ans f or mac i ódelpai s at gel l i gat al Reci l a( no) adapt ac i ódel at r amaur banaquehaex per i ment at .Hem t r ebal l ats uper pos antl as ev at r aç a en di v er s osmapesdedi f er ent sèpoquesiex t r ei entc onc l us i ons .


[ ELRECDESDELMAR]EVOLUCI Ó DELALÍ NI ADECOSTA

Capalpl i océ( 5-2, 5mi l i onsd’ any saC) ,l esnombr os esr i er esque bai x av endeCol l s er ol amésl esapor t aci onsdel Ll obr egati el Bes ós , hav i enr ebl er tbonapar tdel acos t aambs edi ment s ,f or mantpr i mer unbr açdes or r aquev auni rMont j uï cambl apení ns ul ademaner a quel escor r ent smar i nest í pi quesdel az ona( N -S)esv anv eur e modi f i cadesil apl anav acr éi x ermol tr àpi dament .

f ont :el abor aci ópr òpi aapar t i rde ht t p: / / www. skyscr aper ci t y. com/ showt hr ead. php?t =228448


EVOLUCI Ó DELALÍ NI ADECOSTA[ ELRECDESDELMAR]

Lapr i mer acol òni ar omanaesvaest abl i ral ' al t r ebandadeMont j uï cit eni enunpet i tpor t ,per òelLl obr egatpor t avat ant ssedi ment squesovi ntelpor tquedavai nut i l i t zatj aques' ompl i ade sor r a,d' aquest amaner ael sr omansvanbuscarunami l l orl ocal i t zaci óivanescol l i runpet i tt ur ódesor r aar andemarienvol t at perpet i t esbadi esizoneshumi des.

f ont :el abor ac i ópr òpi aapar t i rde ht t p: / / www. s k y s c r aper c i t y . c om/ s howt hr ead. php?t =228448


[ ELRECDESDELMAR]EVOLUCI Ó DELALÍ NI ADECOSTA

Lal í ni adecost as' hamodi f i catconsi der abl ementj aqueel ssedi ment sapor t at spert ot esl esr i er esielr et r océsdelmarhanf et quel af ut ur apl anadeBar cel onapr enguésf or ma.Laci ut atha cr escutiesf anecessar ir ef or çarl esdef ensesambnovesmur al l es.ElRecComt alj as' havi af etperpor t arai guadelBesósiser vi r i aperaj udaral snombr ososmol i nsquehihavi aal azona.Ens adonem queelt r açatdelRecr esponal ’ ant i gal í ni adecost a, degutpr obabl ementaqueest r act adet er r enyf or matapar t i rde sedi ment s,pert antunt er r enyambmaj orf aci l i t atdet r ans f or maci ó.

f ont :el abor ac i ópr òpi aapar t i rde ht t p: / / www. s k y s c r aper c i t y . c om/ s howt hr ead. php?t =228448


EVOLUCI Ó DELALÍ NI ADECOSTA[ ELRECDESDELMAR]

El sai guamol l sdel acost aesvandessecarj aquedesdesempr e havi asi gutf ocusdemal al t i es,aconsegui ntai x ínoveszonesper apr of i t arcom acampsdeconr eu.Act ual mentl al í ni adecost a havar i atbast antsobr et otperl aconst r ucci ódelpor tmoder nide l esnombr osespl at gesiespi gonsperar r i baralFòr um,l adar r er a t r ansf or maci ódell i t or albar cel oní .

f ont :el abor ac i ópr òpi aapar t i rde ht t p: / / www. s k y s c r aper c i t y . c om/ s howt hr ead. php?t =228448


[ ELRECDESDELACI UTAT]EVOLUCI Ó HI STÒRI CA1855 L’anàl i sidel esdi f er ent set apes hi st òr i ques de Bar cel ona ens most r a com l a evol uci ó de l a ci ut at ha est at mar cada pel t r açat delRec Comt al . Amb aquest a evol uci ó veur em com l es di f er ent st r ames ur banes t enen una act i t ud di f er entr espect ealr ec,desdelr ecdescober tenal gunst r amsdeMont cadaiRei x acf i nsalsot er r amenti i ndi st i nci óenel sdi ver sost r ams del ’ Ei x ampl e. LLEGENDA t r am der ecdescober t t r am der eci dent i f i cabl e t r am der eccober t

Pl anodel osal r ededor esdel ac i udaddeBar c el ona:pr oy ec t oder ef or mayens anc he,Cer dà,I l def ons .Font :I CCCar t ot ec a


[ ELRECDESDELACI UTAT]EVOLUCI Ó HI STÒRI CA1870

Font :I CCc at àl eg:Ser v ei deCar t ogr af i ai Fot ogr amet r i adel aDi put ac i ódeBar c el ona


[ ELRECDESDELACI UTAT]EVOLUCI Ó HI STÒRI CA1885

Manus c r i t :Pl anodeBar c el ona1885.Aut or :Vi l apl ana,Enr i que.Font :I CCCar t ot ec a


Pl ànolquecor r es pona l a r eal i t at de l ’ any 1885,esv euelcr ei x ement de l ’ ei x ampl e, al hor aqueescons er v enel súl t i msconr eus l l i gat salr eccomt al .El r ecf adel l i gam ent r el a ci ut atcons t r uï da il a nat ur a, en f or ma de conr eus .


[ ELRECDESDELACI UTAT]EVOLUCI Ó HI STÒRI CA1900

Pl anodeBar c el onaes pec i al del osGr andesAl mac enesel Si gl o.CondePuer t oyCi a.Font :I CCCar t ot ec a


[ ELRECDESDELACI UTAT]EVOLUCI Ó HI STÒRI CA1926

Font :I CCc at àl eg:Ser v ei deCar t ogr af i ai Fot ogr amet r i adel aDi put ac i ódeBar c el ona


[ ELRECDESDELACI UTAT]EVOLUCI Ó HI STÒRI CA1950

Font :I CCc at àl eg:Ser v i c i odel Pl anodel aCi udad.Fc o.Val l Ver daguer ,J .MªBl ayi Fc o.Ros s el l ó


[ LESTRACESDELRECALACI UTAT]ELSVESTI GI SD’ UNTRAÇATHI STÒRI C


Elt r açatdelRechadei x atunasèr i edevest i gi sal aci ut at const r uï da,aquest spodensembl arenunpr i mermoment casual i t at s,noobt antsónelr esul t atd’ unai mpor t antt r aça hi st òr i cacom éselRecComt al .

f ont :el abor ac i ópr òpi aapar t i rd’ or t of ot osex t r et esdeGoogl eMaps


f ont :Saf ar ej osdeCanSantJ oan.Any s1960.Font :Ar x i uSebas t i Ă Her edi a


PROPOSTA

04

Ar r i bat saaques tpuntc al pr egunt ar s equi npodr i as erel f ut urdel RecComt al .Par t i ntdet ot sel ses t udi sr eal i t z at s all l ar g delt al l erpodem v eur e que s er i a per t i nent pr opos arl ar ec uper ac i ódel s eut r aç at . Nos al t r es pr opos em l as ev ar egener ac i ó,pent i nant , gr at antelt er r i t or i ,pert alder edes c obr i relquehav i a es t at :ambl af i nal i t atdedes momi f i c arel t er r i t or i ,f entdel Recunel ementdel pai s at gedeBar c el ona. Pens em en elRec c om una t ot al i t at ,no pol ar i t z ant el ement ss ol t ss ens er el ac i ó,s i nóc r eantunf i l c onduc t or desdels euor i genalRei x agódeMont c adaf i nsals euf i al bar r i del Bor ndeBar c el ona.


[ PROPOSTA]UNTERRI TORICONNECTATPELREC

“ Ret or neume l av i daquem' heupr es . Lesar br edesal esr i ber es , l esni uadesd' ocel l s , l esgr anot es ,el spei x os . . . Lamev av i da s er àl av os t r as al ut ielv os t r egoi g. ”

“ Vor esdel RecComt al al s egl eXVI ” ,di bui xdeJ .Sac as as .Font :l l i br e“ Fi nes t r el l es ”

f ont :el abor ac i ópr òpi a


f ont :el abor ac i 贸pr 貌pi a


ANA

CARLOS


ENRI C

SERGI

RI CARD


www. p a i s a j e s c u l t u r a l e s . 5 0 we b s . c o m www. c i u t a t mo s a i c t e r r i t o r i a l . c o m

De p a r t a me n t d ’ Ur b a n i s mei Or d e n a c i ód e l T e r r i t o r i /E s c o l aT è c n i c aSu p e r i o r d ’ Ar q u i t e c t u r ad e l V a l l è s/Un i v e r s i t a t P o l i t è c n i c ad eCa t a l u n y a e ne l ma r cd el ’ E RASMUSI n t e n s i v ePr o g r a mT E SS

Ca r l e sL l o p , J o s e pMa l d o n a d o F r a n c e s c aL e d e r , I g n a s i Ma n g u e Ar t u r oCa l d e r ó n , Ma r t aCa r r a s c o , Ko n s t a n t i n o sKo u r k o t a s , Ca t a l i n aSa l v à Ma r cF a b r é s , Al f o n sGo n z á l e z( p f c ) Ma r i aJ o s éDu r á n , T a n i aGa l a n , E n r i cHe r n á n d e z , Ma n e l Gu à r d i a , Ca r meMi r ó , Aj u n t a me n t d eMo n t c a d ai Re i x a c , Ar x i uMu n i c i p a l d e l Di s t r i c t ed eSa n t An d r e u , Ce n t r e d ’ E s t u d i sI g n a s i I g l e s i a s , T a l l e rd ’ Hi s t ò r i aCl o t Ca mpd el ’ Ar p a

01. La forma del territori del Rec  

EL REC COMTAL AL PAS PER BARCELONA Projectes en Paisatges Culturals. Quadrimestre de Tardor 2013-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you